William Shakespeare - Hamlet

Transkript

William Shakespeare - Hamlet
1/5
2: William Shakespeare - Hamlet
William Shakespeare - Hamlet
1. Charakteristika doby vzniku díla
1.1. Charakter doby a literatury
- renesance je umělecký styl, který začíná v Itálii ve 13. století (tím, že je Itálie
ve Středozemním moři → kontakty s Afrikou a Asií)
- souvisí se změnou v myšlení – humanismem (lidský) – pokrok v zemědělství
způsobil, že menší procento lidí muselo vyrábět potraviny → mohou se
jmenovat nadstavbě – stavitelství, umění,..
 zlepšil se život lidí, méně lidí umírá → méně se zaměřují na posmrtný život a více na život
současný
- místo hradů (už nejsou nedobytné kvůli střelnému prachu) se staví paláce a zámky
- v umění se objevují i nenáboženské motivy – krásy nahého lidského těla – souvisí to i s pokrokem
v lékařství → první pitvy, které prováděli i malíři
- objevuje se pojem „renesanční člověk“ → krásný tělesně i duševně, všestranný
- důležitý byl vynález knihtisku (1447), u nás v Plzni první tištěná kniha: Trojanská kronika →
vzdělání se dostalo i mezi střední vrstvy obyvatelstva
- k nám se dostává humanismus a renesance až koncem 15. století (kvůli husitským válkám)
2. Kniha - Hamlet
2.1. Literární směr/sloh dané knihy – humanismus, renesance
- renesance
 návrat k antickým ideálům krásy – sloupořadí, pravidelné půdorysy budov, okna, …
 hrdina se často ztotožňuje s autorem (např. Božská komedie od Danteho)
 častým tématem je láska i erotická (Dekameron)
 typický je zájem o vědění → píší se herbáře, mapy, historické knížky, cestopisy, ...
- humanismus
 ve filosofii i v literatuře, zájem od boha k člověku, rovnost všech lidí před bohem
 individuální zkušenost člověka, která pramení z praktického jednání, racionalismus
 v užším slova smyslu chápeme humanismus jako literární a umělecké hnutí 14.-16. století
jež programově navazovalo na odkaz antiky
2.2. Literární druh a žánr
- drama, alžbětínské drama, tragédie
 Anglie, nejvíce se uplatnilo za vlády Alžběty I., hrálo se v divadlech - vyvýšené jeviště, kryté
lóže pro pány, zbytek nebyl zastřešený, herci uměli vše- tanec, recitaci, zpěv; žádné kulisy
2.3. Témata, motivy a hlavní myšlenka
2/5
2: William Shakespeare - Hamlet
- téma nerozhodného člověka, který váhá, zda pomstít otce
 nechce současně ublížit matce
- příběh člověka, který ztratí víru v lidi, když se matka brzy po smrti otce provdá za jiného
 nadčasovost – i dnes mohou mít děti podobný pocit po rozvodu rodičů jako Hamlet
- známá úvaha: Být či nebýt? - autor přemýšlí, zda by nebylo pro člověka lepší skončit život
sebevraždou – důvody: nespravedlivý svět, těžký život
 současně ale váhá to udělat – neví, co bude po smrti („Jaké sny by se nám mohly zdát?“)

Lord Byron napsal báseň Manfred, kde hrdina také přemýšlí o sebevraždě a bojí se ji
spáchat, protože se obává, že pak už nebude nic

podobně přemýšlí také Mácha
- obdiv rozhodných lidí symbolizovaných norským princem Fortinbrasem
- osamocený jedinec ve světě zločinů a intrik
- bezohledná touha po moci se nezastaví ani před násilím
- Hamlet – nerozhodný člověk – tato nerozhodnost je horší než kdyby udělal cokoliv → nakonec
zemře zbytečně moc lidí
2.4. Kompozice, čas a prostor, děj
- tragédie o pěti dějstvích, chronologický děj
- děj se odehrává během několika dní na hradě Elsinoru v Dánsku = náhodně vybraná země
 odehrává se v blíže neurčené době – středověk
- jedno hlavní téma, které je rozvíjeno, s minimem vedlejších epizod (norský král)
1. expozice – uvedení do děje (vytváří nezbytné předpoklady k porozumění děje).
2. kolize – zařazení dramatického prvku (rozpor nebo konflikt), který vyvolává dramatické napětí
a potřebu jej vyřešit.
3. krize – vyvrcholení dramatu.
4. peripetie – obrat a možnosti řešení.
5. katastrofa – rozuzlení a očista (katarze – je vnitřní očista člověka, která následuje po
dramatickém zážitku ohrožení nebo zla)
- první inscenace v divadle The Globe roku 1601 (hráli jen muži)
2.5. Postavy
- Hamlet - dánský princ. Typ člověka s velmi složitou psychikouPoté, co se mu zjeví duch otce,
předstírá šílenství, aby upozornil na vraha svého otce. V podstatě jsou ve hře dva Hamleti:
,,šílený“ Hamlet si libuje ve slovních hříčkách a ,,racionální“ Hamlet bažící po pomstě. Typ
rozpolceného člověka. Rozpolcenost hrdiny – touha po naplnění ideálů proti pocitu povinnosti
trestat zlo. Nedůvěra ve vlastní sílu, ale touha po činu.
- Claudius - dánský král. Hamletův strýc a také nevlastní otec, královrah, zavraždil svého bratra
3/5
2: William Shakespeare - Hamlet
tak, že mu do ucha nalil jed. Je zrádný, zákeřný, podlý, neschopný vlády, ale ctižádostivý
- Gertruda - dánská královna. Hamletova matka. Claudius poté, co zavraždil svého bratra, ji pojal
za manželku a stal se králem. Vnitřně je rozpolcená na dobro a zlo.
- Horatio - Hamletův nejlepší přítel. Je čestný a spravedlivý. Schopen soudit Hamletovo jednání a
Claudiovu vinu.
- Polonius - Nejvyšší královský komoří. Otec Ofelie a Learta. Svou oddaností králi je až směšný. Na
svou oddanost doplatí životem.
 typ člověka, který je věrný tomu, kdo je u moci; vůči své dceři se chová velice dobře, vůči
Hamletovi přejímá chování jeho otčíma
- Ofélie – Poloniova dcera, milovala Hamleta. Poté, co byl její otec zabit, zešílí, na rozdíl od
Hamleta, ale skutečně. Posléze nešťastnou náhodou utone.
- Horacio- Hamletův přítel, přežije.
- Rosenkrantz a Guildenstern – Hamletovi přátelé z dětství, nyní ho ale prodali Claudiovi, pro
kterého dělají špehy → věčné typy bezcharakterních lidí, kteří slouží v každém režimu tomu, kdo
vládne; jsou opakem Horatia
 Hamlet si dobře uvědomuje, že budou odkopnuti, až splní svůj úkol → jsou postradatelní,
protože takových je moc
2.6. Jazykový rozbor
- prolínání filosofických úvah o minulosti se soudy o každodenním životě
- pro toto drama jsou typické dlouhé filozofické monology, ve kterých se Hamlet zabývá otázkou
lidské existence. Shakespeare v díle využívá vtipné a sarkastické poznámky, ale i vážné výstupy
tragických postav. Objevují se i cynické poznámky, třeba u hrobníků na adresu zemřelé Ofélie.
Sám Hamlet se vyskytuje ve dvou jazykových rovinách, v jedné je vážný, rozumný, v druhé rovině
se snaží naopak vyjadřovat "šílenství". Když Hamlet předstírá šílenství, tak hovoří ve
dvojsmyslných slovních hříčkách, které jsou pro ostatní postavy většinou neprůhledné.
- děj se zmítá v prudkých dialozích ve kterých autor přemýšlí nad problémy
- dvorské intriky
- slovní zásoba-prvky tragické i komické, satirické, patos, slovní hříčky
- psáno blankversem(-je nerýmovaný sylabotónický jambický verš o pěti stopách, končí na
přízvučnou slabiku)
- kromě verše používá i prózu a lidový jazyk
- komické prvky nejsou odděleny od tragických
- příčinou tragédie je lidská vášeň, nebo náhoda, neomezenost látky, času a místa
- ženy se samostatně rozhodují - nepodřizují se – ještě více se to objevuje v komediích (Veselé
paničky windsorské)
4/5
2: William Shakespeare - Hamlet
3. Pohled na knihu
3.1. Inspirace
- pro muzikál Hamlet; Nohavica; Vysockij; Hola n- Noc s Hamletem; J. Vyskočil- Haprdáns (Hamlet
princ dánský); dílo několikrát zfilmováno (1. adaptace 1948- 4 Oskary)
- inspirován dobou ve které žil - Válka růží - anglické rody → Kapuleti a Montekové; vychází ze
starodávného skandinávského příběhu Ur-Hamleta, přesněji "Amleta", prince jutského, příběh
napsal dánský kronikář Saxo Grammaticus (1150–1220)
- v 19. století do češtiny jeho 33 her přeložil Josef Václav Sládek
- jeho hry byly několikrát převyprávěny (Hulpach Vladimír – Příběhy ze Shakespeara, Vrchlická Eva
– Z oříšku královny Mab)
- dílo je hrané i dnes a je stále oblíbené (i po 400 letech), celá řada filmových a divadelních
adaptací
- o Shakespearovi byl natočen film „Zamilovaný Shakespeare“
- Očenášek – Romeo, Julie a tma
4. Autor – William Shakespeare
4.1. Život autora + vlivy na jeho tvorbu
- 1564 – 1616, žil ve Stratfordu, byl hercem, autorem her, majitelem divadla The Globe
 při jeho požáru mu uhořela tvář → odchází z Londýna do Stratfordu, kde umírá
- někteří lidé tvrdí, že není autorem všech těch her, že to za něho napsal Francis Bacon
4.2. Další autorova tvorba
- 1. období tvorby - do roku 1600
 komedie- „Komedie plná omylu“ , „Zkrocení zlé ženy“, „Sen noci svatojánské“, „Veselé
paničky windsdorské“ → plně renesanční komedie, optimizmus, spletitý děj, vítězí
spravedlnost a láska, ženy v dílech jsou rázné, nezkrotné
 historické hry - „Jindřich IV.“ „ Jindřich V.“, „Jindřich VI.“, „Richard II.“ - hry z anglických dějin,
fakticky přesné
 starověké hry- „Titus Andronicus“ „Julius Caesar“, „Kupec benátský“- tragikomedie, tragická
postava žida Sajloka; „Romeo a Julie“- 1595 - děj v Shakespearově současnosti
- 2. období tvorby
 tragédie- „Hamlet“ „Othello“ „Král Lear“ „Macbeth“
 sonety- „Sonet 91“- 4 sloky, 14 veršů, 3x střídavý rým a v poslední sdružený – teze, antiteze,
synteze
5. Další směry a představitelé
5.1. Nové umělecké směry a žánry
- racionalismus- důvěra v lidský rozum
5/5
2: William Shakespeare - Hamlet
- -inspirace antickou kulturou
- -antropocentrismus- v centru dění člověk a jeho schopnosti, ne bůh
- -v těchto bodech se renes. shoduje s humanismem, který se díky ní rozvíjí
5.2. Další představitelé
- Itálie
 Dante Alighieri- „Božská komedie“; Francesco Petrarca- „Sonety Lauře“; G.Boccacio„Dekameron“
- Francie
 Francois Villon - „Malý testament“ , „Velký testament“; Francois Rabelaise[roblé]„Gargantua a Pantagruel“
- Španělsko
 Lope de Vega - „Fuente Ovejuna“
 Miguel de Cervantes - „Důmyslný rytíř don Quijote de la Mancha“
- Anglie
 G. Chaucer

realistický pohled na skutečnost, humor, sepětí člověka a přírody

působil jako diplomat- Florencie

„Canteburské povídky“ - 24 povídek veršovaných i prozaických
 Ch. Marlow - dramatik, alžbětínské drama, „Historie o doktoru Faustovi“

Faustus – typická renesanční postava, touží po vědění a zasvětí mu i svoji duši
- Nizozemí
 Erasmus Rotterdamský

ve své době nejobdivovanější humanista Evropy, překládaný do většiny národních jazyků

„Chvála bláznovství“ - personifikovaná ženská postava, která se chlubí, že kdyby jí nebylo,
tak jsou všichni lidé na světě nešťastní (učitelé musí denně učit desítky tupých zlobivých
žáků v temných smradlavých prostorách, což je zcela vyčerpává, ale jsou spokojeni díky
bláznivosti, protože mají nad těmi žáky moc → to jim stačí, mohou je trestat) –
podobnost s Komenským
5.3. Jiná umění
- architektura - F.Branelleschi, R. Santi, M. Buanaroti
- sochařství - M.Buanarroti, Donatello
- malířství - M. Buanarroti, R. Santi, L. da Vinci, H. Bosch, A. Dürer
- hudba - G. Palestina, J. Obrecht

Podobné dokumenty

William Shakespeare - Romeo a Julie

William Shakespeare - Romeo a Julie rodném městě gymnázium. V 18 letech se oženil s Anne Hathawayovou. Narodily se jim 3 děti: Susanna a dvojčata Hamnet a Judith. Později se přestěhoval do Londýna a začal svou divadelní kariéru. Na k...

Více

Stáhnout materiál William Shakespeare

Stáhnout materiál William Shakespeare Hamlet: dánský princ chytrý, odvážný, spravedlivý a po pravdě toužící mladík, poté, co se mu zjevil duch jeho otce, předstírá šílenství, aby upozornil na vraha svého otce. V podstatě jsou ve hře dv...

Více

Teologický seminář Církve adventistů sedmého dne

Teologický seminář Církve adventistů sedmého dne Někteří vkládají své naděje pouze do masových evangelizací. Ale masy stále nikde. Doba se změnila. Vyzkoušeli jsme už několik různých způsobů a zdá se nám, že lidé v našem okolí nejsou pro to připr...

Více

5. Humanismus a renesance v Evropě a v českých

5. Humanismus a renesance v Evropě a v českých Geoffrey Chaucer (1340-1400) – poezie – Canteburské povídky – veršované, obraz soudobého anglického života William Shakespeare (1564-1616) – drama – autor asi 36 her a sbírky sonetů. Historické hry...

Více