ROâNÍK 13 / LEDEN 2006 54 Kã / 64 Sk / 2,5 Euro

Komentáře

Transkript

ROâNÍK 13 / LEDEN 2006 54 Kã / 64 Sk / 2,5 Euro
ROâNÍK 13 / LEDEN 2006
54 Kã / 64 Sk / 2,5 Euro
1+2
ÚVODEM
Tfiináctka
není oblíbené ãíslo zrovna kaÏdého. Moje ale ano. Leden vÏdy poãítám jako 13. mûsíc pfiedchozího roku a snaÏím se dohnat staré
resty. I lednov˘ pátek 13. byl velmi úspû‰n˘. Navíc jako kluk jsem
chodil do chlapeckého oddílu Tfiináctka a lovil tam legendárních
13 bobfiíkÛ. Jak dopadne 13. roãník ãasopisu se dozvíme aÏ v prosinci, ale jak vypadá první ãíslo tohoto roãníku, vidíme jiÏ teì.
Z resortních vûcí upozorÀuji na ohlédnutí za minul˘m rokem
od pfiedsedy âÚZK, digitalizaci resortních archivních map a první
zku‰enosti s VFK a se sítí CZEPOS. Oblast kartografie je zastoupena
blíÏící se kartografickou událostí roku 2006 – konferencí IMTA
v â. Krumlovû i nedávno probûhlou kartografickou konferencí âR
a SR v Brnû. Historick˘ pfielom nastal 1. ledna 2006 v armádním
sektoru pfiechodem na nové státní mapové dílo, standardizované
s NATO, vzniklé z 5. vojenského mapování. Opustili jsme Gauss –
Krügera, ale Gausse si je‰tû dodateãnû pfiipomínáme. Jin˘ velikán,
Galileo, nám pfiedstavuje své spolehlivé mûfiení zemûpisné délky
123 let pfied vynálezem námofiního chronometru. Z té doby je i unikátní atlas, jehoÏ 1. ãást podrobné recenze otiskujeme. Spoleãnost,
která Atlas Maior vydala, 22. února1672 vyhofiela a zkrachovala. Pí‰eme o tom na stranû 13. AÈ nedopadneme stejnû. Radek PETR
Diáfi
◆ 24. – 25. 2. ’06, âesk˘ Krumlov – IMTA
(EAME) Conference and Trade Show 2006;
info: [email protected] nebo www.maptrade.org
◆ 25. 2. ’06, Brno – Ples zemûmûfiiãÛ; místo
a ãas konání: Bobycentrum, Sportovní ulice 2a,
19:00; pofiadatel: KÚ pro Jihomoravsk˘ kraj,
SZB, âSGK; info: [email protected]
nebo http://csgk.fce.vutbr.cz/
◆ 9. 3. ’06, Brno – Semináfi Zemûmûfiická díla
v územním plánování, stavebním fiádu a GIS;
místo a ãas konání: Fakulta stavební, Vevefií 95,
místnost D182, 9:30 aÏ 15:30; pofiadatel: âSGK
a FAST VUT v Brnû; info: [email protected]
nebo http://www.csvts.cz/csgk
◆ 16. – 18. 3. ’06, Praha – GEOS – 1. mezinárodní veletrh geodézie a kartografie; místo
a ãas konání: PVA LetÀany, info: www.igeos.cz
◆ 4. 4. ’06, Tfiebíã – Pozemkové úpravy XII.;
místo a ãas konání: Kulturní dÛm FÓRUM, 8:00 aÏ
15:00; pofiadatel: Spolek zemûmûfiiãÛ Brno; info:
[email protected] nebo http://www.csvts.cz/csgk
◆ 27. 4. ’06, Brno – Semináfi Aktuální problémy inÏen˘rské geodézie 2006; místo a ãas konání: Kongresové centrum v Brnû na v˘stavi‰ti,
1 GEOS – 1. mezinárodní veletrh geo- 24 Zajímavé referáty z oblasti laserov˘ch
sál B, 9:00 aÏ 15:00; pofiadatel: âSGK; info: geskenovacích systémÛ prezentované
dézie a kartografie
[email protected] nebo www.csvts.cz
na mezinárodní konferenci ve Vídni
2 Nabídka firmy GEODIS
/csgk
27 KrádeÏ; Volná místa
4 Rok 2005 v resortu âÚZK
PrÛvodce ãíslem 1+2/2006
5 Zemfiel ing. Jaroslav OndrÛ‰ek
6 Digitalizace archiválií Ústfiedního
archivu zemûmûfiictví a katastru
pro roky 2006 – 2007
8 První rok zku‰eností s nasazením
GPS v síti CZEPOS
9 IMTA v âeském Krumlovû
– kartografická událost roku 2006
10 Nabídka firmy NATURA HRADEC
10 IMTA a SHOCart
11 Joan Blaeu: Atlas Maior 1665
14 16. kartografická konference
15 První mûsíc s VFK za námi
16 Umístûní oceánografick˘ch bójí
pomocí geografické lokalizace
s pouÏitím satelitu
18 PrÛvodce po 12. roãníku – 2005
23 Zemûmûfiiã a GEOinformace na
Slovensku v roce 2006 levnûj‰í
23 Nabídka firmy GEUS 13.0 VFK
27 Ples zemûmûfiiãÛ
28 Historická událost ve vojen. mapování
28 Software VKM (S. Sedláãek)
29 Zemûmûfiické památky v âR (díl 13.)
– Praha: z Malé Strany na Staré Mûsto
32 C. F. Gauss – pozapomenuté v˘roãí
32 Zpravodaj âÚZK
33 Machina Mundi v NTM
33 CD-ROM Geomatika 2005
34 Semináfi o nov˘ch katastrálních
pfiedpisech v Praze
34 Pozvánka na 8. sjezd âSGK
35 Ples zemûmûfiiãÛ
37 Legendy ãeského zemûmûfiictví slaví
v˘znamná Ïivotní jubilea
38 Volná místa, Second hand; KrádeÏe
38 Nové ekonomické totální stanice
zn. SOKKIA fiady 30RK
39 Nabídka firmy SOKKIA
40 LEICA SmartStation (GEFOS)
Vበoborov˘ ãasopis, Web
server a infokanál
®
CD-ROM
naleznete v tomto ãísle a více
se dozvíte na stranû 33.
Geomatika 2005
Seznam inzerentÛ
firma
str.
GEFOS, a.s., Praha . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 – 9, 40
GEODIS Brno, s.r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
GEPRO, s.r.o., Praha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
GEUS, s.r.o., Praha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
NATURA HRADEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
SEDLÁâEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
SOKKIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38, 39
TERINVEST, s.r.o., Praha . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
*) nejvût‰í inzerent tohoto ãísla: GEFOS, a.s. Praha
o geodézii, katastru nemovitostí,
kartografii a GIS
Mûsíãník, ãíslo 1+2/2006 (leden 2006), roãník 13., redakãní uzávûrka 16. 1. 2006, vychází 1. 2. 2006 v nákladu 2 000 v˘tiskÛ.
Cena celoroãního pfiedplatného na rok 2006 – 378 Kã, cena tohoto ãísla – 54 Kã, 64 SK, 2,5 Euro (vãetnû po‰tovného).
ISSN 1211- 488X
Vydává KLAUDIAN PRAHA, s.r.o., ‰éfredaktor: ing. Radek PETR, redakce: ing. Marek NAAR, ing. Pavel VÁ≈A, Lenka PETROVÁ.
Redakce si dovoluje upozornit své ãtenáfie, Ïe se její názory nûkdy nemusí ztotoÏÀovat s názory autorÛ jednotliv˘ch pfiíspûvkÛ.
Sazba a zlom: KLAUDIAN PRAHA, s.r.o., redakce, pfiedplatné, distribuce a inzerce na adrese: Klaudian Praha – Zemûmûfiiã, Ostrovského 3, 150 00 Praha 5,
tel./fax: 251 565 572, 603 787 118 • email: [email protected] • www.zememeric.cz • ã.ú.: 1930397379/0800 • IâO: 60469285 • DIâ: CZ60469285
ČÚZK
Rok 2005 v resortu âÚZK
se t˘ká v˘dajÛ, pfiesné v˘kazy se
teprve zpracovávají. Celkové v˘daje
budou pfiibliÏnû 2,4 mld. Kã, z toho 1,2 mld. Kã tvofií platy zamûstnancÛ, dal‰ích zhruba 450 mil. Kã
zápisy do katastru. To není dobr˘
je pojistné související pfiímo s platy.
stav a pfiedev‰ím je takov˘ v˘voj
Investiãní v˘daje budou pfiibliÏnû
z dlouhodobého hlediska neudrÏiteln˘. Na‰e loÀské pokusy o schvá- 260 mil. Kã, v˘daje na v˘zkum
a v˘voj necel˘ch 30 mil. Kã a zb˘lení reforem odstraÀujících tento
nepfiízniv˘ trend v‰ak nebyly úspû‰- vajících 460 mil. Kã pfiedstavují v˘né a budeme je navrhovat opakova- daje na provoz (energie, nájmy
apod.) a údrÏbu budov a v‰eho
nû nové vládû po volbách.
ostatního, co je k fungování úfiadÛ
nezbytné. Jen pro zajímavost, tfieba
v˘daje na po‰tovné dosahují pfies
50 mil. Kã roãnû. Za váÏn˘ problém povaÏuji skuteãnost, Ïe prÛmûrn˘ plat zamûstnancÛ KÚ
v roce 2005 bude zaostávat za jin˘mi srovnateln˘mi státními institucemi, kde do‰lo v prÛbûhu roku k nav˘‰ení objemu mzdov˘ch
prostfiedkÛ. Nám ale nበrozpoãet
nic takového neumoÏÀoval.
Pfiedseda âÚZK ing. Karel Veãefie poskytl na‰emu ãasopisu
Zemûmûfiiã kratiãk˘ rozhovor, jehoÏ hlavním posláním bylo
ohlédnutí za loÀsk˘m rokem.
Jaké je hodnocení uplynulého roku z hlediska úkolÛ,
které jste mûli stanoveny? Jaké byly plánované a skuteãné
pfiíjmy a v˘daje v resortu?
Ve státní správû KN v roce 2005
pokraãoval nárÛst poãtu podání
k zápisu práv a dal‰ích údajÛ.
U vkladÛ to byl nárÛst o 5 %, coÏ
by samo o sobû bylo vcelku pfiijatelné a zvládnutelné. Problémem roku 2005 se ale staly zápisy záznamem a poznámky. V nich ãinil
meziroãní nárÛst doruãen˘ch podání 21 %. Hlavní roli tu hrají zápisy
a v˘mazy exekucí, které mají je‰tû
dal‰í nepfiíjemn˘ dopad, Ïe je musíme provádût bezodkladnû. Pokud
tedy jejich poãet roste, ostatním navrhovatelÛm se prodluÏuje lhÛta,
neboÈ exekuce se vyfiizují mimo
pofiadí doruãen˘ch podání. KÚ se
proto snaÏí zkrátit lhÛty zápisÛ záznamem (zahrnují i zápisy poznámkou), aby nemusely ãelit stíÏnostem na narÛstající poãet
pfiednostních zápisÛ spojen˘ch
s exekucemi a samozfiejmû také
proto, Ïe kaÏd˘ pfiedcházející nevyfiízen˘ zápis zpomaluje postup dal‰ích, tfieba vkladov˘ch fiízení, t˘kajících se t˘chÏ nemovitostí.
Podívám-li se na celkov˘ v˘sledek za rok 2005 pfies ãísla o proveden˘ch zápisech vkladem a záznamem, bylo jich celkovû provedeno
o 20 % více neÏ v roce 2004. Za to
jistû patfií zamûstnancÛm KÚ podûkování, stálo je to velké úsilí. Pfiiznám se v‰ak, Ïe mne jiÏ del‰í dobu znepokojuje stav, kdy
omezujeme digitalizaci katastrálních map i dal‰í ãinnosti, abychom
nûjak zvládli nárÛst poÏadavkÛ na
4
Jak se dafiilo plnit plánované
pfiíjmy do státního rozpoãtu?
Pfiíjmy nejsou v tuto chvíli velk˘m
problémem. Stát hospodafií podivnû, správní poplatky, kter˘mi jsou
zpoplatnûny vklady práv a vût‰ina
v˘stupÛ z katastru, nejsou jednotliv˘m kapitolám rozpoãtovány, takÏe
na jejich celkovém v˘bûru nejsme
nijak zainteresováni. Resort mûl
v roce 2005 stanoveny pfiíjmy pfiedev‰ím za poskytování dat katastru
a dal‰ích produktÛ v souhrnu
100 mil. Kã, ty byly bez problémÛ
splnûny, do státního rozpoãtu bylo
odevzdáno 143 mil. Kã (âÚZK
50 mil. Kã, ZÚ 15 mil. Kã a KÚ
78 mil. Kã. Problém s neplnûním
tûchto pfiíjmÛ se tedy nevyskytl. Co
Co v resortu pfiinesl rok 2005
nového pro podnikatelskou
sféru? Co pro obãany?
Za zmûny, jejichÏ dosah je‰tû
dnes nedokáÏeme plnû docenit,
povaÏuji dokonãení sítû permanentních stanic GPS CZEPOS,
které se podafiilo v závûru roku
s mírn˘m pfiedstihem proti plánu.
Rok 2006 bude pro nás i pro uÏivatele rokem zku‰ebním a já vûfiím, Ïe aÏ se nauãíme tuto progresivní technologii plnû
vyuÏívat, bude to velk˘ pfiínos jak
pro resort, tak pro podnikatelskou
sféru. Za zmínku jistû stojí to, Ïe
pfii váÏn˘ch potíÏích s financováním takového projektu na Slovensku jsme jedinou zemí v regionu,
jejíÏ úsilí o vybudování takové sítû
je v posledních letech úspû‰nû
dovr‰eno, coÏ je na evropské úrovni velmi pozitivnû hodnoceno.
ZEMĚMĚŘIČ 1+2/2006
ČÚZK / SMUTNÉ ZPRÁVY
ZaÏíváme také velmi kladnou
odezvu na Geoportál Zemûmûfiického úfiadu. UÏivatelé jej teprve
zaãínají pouÏívat, takÏe na nûjaké komplexnûj‰í hodnocení je
pfiíli‰ brzy, ale o tom, Ïe je to velk˘ krok správn˘m smûrem, nemÛÏe b˘t pochyb. Nyní bude záleÏet na tom, jak zvládneme
zlep‰ení kvality nabízen˘ch produktÛ, coÏ bude do znaãné míry
záviset na prÛbûhu leto‰ního dÛleÏitého projektu, jehoÏ cílem je
zásadní modernizace postupÛ pfii
aktualizaci ZABAGED. Také musíme prohloubit komunikaci
s uÏivateli nabízen˘ch produktÛ,
abychom byli schopni mapové
sluÏby dále rozvíjet.
S tûmi pfiínosy pro uÏivatele
sluÏeb KN je to sloÏitûj‰í. UÏivatelé asi nehodnotí fakt, Ïe se pfii
20% nárÛstu poãtu zápisÛ se sníÏen˘m poãtem zamûstnancÛ podafiilo ve vkladech udrÏet dfiívûj‰í
lhÛty a v záznamech je o trochu
zkrátit, pfiíli‰ pozitivnû. Pfiesto je
to hlavní úspûch roku 2005.
Doufám, Ïe uÏivatelé dálkového
pfiístupu na obcích a krajsk˘ch
úfiadech jsou jiÏ spokojeni s odezvami sv˘ch dotazÛ do centrální
databáze katastru, neboÈ zprovoznûním nové techniky pro dálkov˘ pfiístup na‰e schopnost
uspokojovat dotazy klientÛ dálkového pfiístupu fiádovû vzrostla.
Zavedení elektronické znaãky se
v‰ak zpozdilo vinou pozdního vydání pfiedpisÛ Ministerstvem informatiky, takÏe v˘pisy zaãneme
elektronickou znaãkou oznaãovat aÏ v leto‰ním roce. Také je
stále v legislativním procesu novela zákona o informaãních
systémech vefiejné správy, která
umoÏní poskytování v˘stupÛ
z katastru i mimo KÚ, kde v‰ude,
to bude je je‰tû pfiedmûtem politického rozhodování Parlamentu.
ZEMĚMĚŘIČ 1+2/2006
nou z potfiebn˘ch ãinností nákupem sluÏeb, takÏe je to past, ze
které se musíme nûjak dostat, jinak se situace nezlep‰í. Zemûdûlskému v˘boru jsem loni pfiedal
materiál o problematice digitalizace katastrálních map, ve kterém je problém kvantifikován.
Náklady na dokonãení digitalizace katastrálních map odhaduji na
1,5 mld. Kã v resortu âÚZK
a 2,5 mld. Kã na dokonãení pfiídûlového a scelovacího fiízení.
Transformace map pozemkového katastru do souvislého rastru bude letos pokraãovat a na
konci roku bude vût‰ina hotova.
PouÏívání rastrové katastrální
mapy s definiãními body a digitalizovan˘mi parcelními ãísly pro
orientaci uÏivatelÛ závisí pfiedev‰ím na rychlosti postupu Pozemkového fondu, neboÈ jde
o zámûr realizovan˘ v úzké spoJak se dafií digitalizovat
lupráci s PF, sami bychom si nea transformovat mapy PK?
mohli dovolit vûnovat na to kaV jakém stavu je realizace
skenovaní katastrálních map pacity a peníze. V leto‰ním roce
(orientaãní mapy), které chce by to v‰ak mûlo probûhnout na
celém území, takÏe na vût‰inû
resort provizornû nabízet
území státu se to jistû podafií.
pro uÏivatele IS? Jaká je náNa otázku návratnosti nelze
vratnost tohoto fie‰eni?
Digitalizace map jde pomalu, do- odpovûdût, protoÏe âÚZK pofiízení definiãních bodÛ neplatí (v˘konce se v posledních letech
zpomaluje. Rostou-li poãty zápisÛ ‰i tûchto nákladÛ ani neznáme)
a dosud není rozhodnuto, zda
meziroãnû o desítky procent
bude vyuÏívání takové orientaãní
a tento stav trvá jiÏ nûkolik let,
nutnû se to projevuje v nedostat- mapy nûjak zpoplatnûno.
V pátek 13. ledna 2006 se ptal
ku kapacit na digitalizaci. RozpoRadek PETR
ãet navíc neumoÏÀuje fie‰it ÏádNovelizace katastrální vyhlá‰ky
se zpozdila údajnû kvÛli vnitroresortnímu pfiipomínkovému
fiízení. Jak˘ je v tom problém
a kdy by mûla zaãít platit?
Pfiíprava vyhlá‰ky se skuteãnû protahuje. Text, kter˘ uÏ se objevil ve
vnitroresortním pfiipomínkovém
fiízení, mûl je‰tû fiadu nedostatkÛ,
takÏe na nûm dále pracujeme. Vytvofiit novou vyhlá‰ku je pomûrnû
obtíÏn˘ úkol a ukazuje se, Ïe její
pfiepisování v tûch ãástech, které
neãinily vût‰í potíÏe, nebyl dobr˘
nápad. Vede to k tomu, Ïe namísto soustfiedûní se na pasáÏe pfiiná‰ející skuteãné zmûny, ztrácíme
mnoho sil na ujasÀování si zmûn,
které nejsou vyvolány skuteãnou
potfiebou. Ale snad to zvládneme,
úãinnost lze oãekávat aÏ ve druhém pololetí leto‰ního roku.
Zemfiel ing. Jaroslav OndrÛ‰ek
Dne 15. prosince 2005 zemfiel pfii tragické události ve vûku 65 let
ing. Jaroslav OndrÛ‰ek, b˘val˘ pfiedseda âÚGK v letech 1985 aÏ 1990.
Poslední rozlouãení bylo ve ãtvrtek 22. prosince 2005 ve
12 hodin v obfiadní síni Krematoria mûsta Brna, Jihlavská ulice 1.
Pfies nepfiíjemnosti, které mu Ïivot v pfiekotné dobû a ve v˘znamné funkci 1. geodeta státu v Praze pfiipravil, byl lidsky hodnû nad vûcí
a vÏdy z nûj vyzafioval vzácn˘ klid a nadhled, kter˘ je dnes spí‰e vzácností. Upfiímnou soustrast jeho rodinû a bliÏním.
Petr Polák
5
ČÚZK
Digitalizace archiválií Ústfiedního archivu
zemûmûfiictví a katastru pro roky 2006 – 2007
Pfiehled poskytovan˘ch sluÏeb
Archiv disponuje znaãn˘m mnoÏstvím cenn˘ch archiválií a s pfiechodem na jejich digitalizaci se do
budoucna vylouãí jak z dÛvodÛ ekonomick˘ch, tak
i z dÛvodu ochrany fyzického stavu archiválií jejich
barevné kopírování. Toto kopírování vyÏaduje pro
kaÏd˘ pfiípad vÏdy novou manipulaci s mapou, coÏ
je u nejcennûj‰ích archiválií, které jiÏ byly jednou
naskenovány, neÏádoucí. Císafiské otisky budou
bez manipulace s originálem poskytovány naskenované na CD/DVD (odbor 330) nebo jako barevné
i ãernobílé tisky v˘fiezÛ A3/A4 z jiÏ pofiízen˘ch
skenÛ na tiskárnû A3 v badatelnû. Tisk v˘fiezÛ bude realizován prostfiednictvím poãítaãe obsluhy badatelny. Barevn˘ tisk velkého formátu bude fie‰en
ve spolupráci s odborem 330 na jeho stroji.
SluÏba
2005 2006
Xerokopie ãernobílá A3/A4 . . . . ano . .ano
Xerokopie ãernobílá A0/A1 . . . . ano . .ano
Xerokopie barevná . . . . . . . . . ne . . .ne
Tisková kopie barevná A3/A4 . . ne . . .ano
Tisková kopie barevná A1 . . . . ne . . .ano (odbor 330)
Sken na CD, DVD (celé listy) . . ne . . .ano (odbor 330)
V˘bûr archiválií a jejich naskenování
Barevné skenování bude probíhat v tûchto oblastech:
➤ císafiské otisky stabilního katastru âech,
cel˘ soubor (tj. celkem 31 252 listÛ) nebo jeho
podstatná ãást. Skenování bude provádûno systematicky po katastrálních územích podle abecedního pofiadí jejich názvu. Císafiské otisky stabilního katastru Moravy a Slezska (tj. dal‰ích
15 577 listÛ) budou skenovány v dal‰í etapû.
➤ mapy ze Sbírky map do roku 1850 – kompletní soubory bohemik, zahraniãních území a plánÛ mûst, tj. celkem 1 269 listÛ. DÛvodem pfiednostního zafiazení je velk˘ potenciál
tûchto map z hlediska zájmu badatelské vefiejnosti a zároveÀ potfieba ochrany fyzického stavu tûchto cenn˘ch tiskÛ.
➤ topografické sekce tfietího vojenského mapování 1 : 25 000, celkem 3 147 listÛ. DÛvodem pfiednostního skenování je v˘razné zhor‰e-
6
ní jejich fyzického stavu v poslední dobû v dÛsledku vysoké frekvence jejich pfiedkládání vefiejnosti. U tûchto map po jejich naskenování
nastane zákaz fyzického pfiedkládání.
UloÏení a archivace datov˘ch souborÛ
Datové soubory budou ukládány v centrálním úloÏi‰ti datov˘ch souborÛ ZÚ. Pfienos kaÏdého jednotlivého souboru do úloÏi‰tû bude proveden po síti bezprostfiednû po jeho pofiízení (tedy po naskenování
mapového listu). ZároveÀ s odesíláním souborÛ do
úloÏi‰tû bude provádûna aktualizace metadat.
V úloÏi‰ti budou datové soubory ukládány
stejn˘m systémem jako originály v archivu, tj. po
jednotliv˘ch katastrálních územích.
Zaãlenûní datov˘ch sad
do Geoportálu ZÚ
Bude fie‰eno v roce 2006, zajistí odbor správy
a uÏití geoinformací.
➤ Obchodní modul – do stromu produktÛ budou
zaãlenûny jak datové sady císafisk˘ch otiskÛ
stabilního katastru tak i produkt Tisk mapy císafiského otisku stabilního katastru – na
velkoformátové tiskárnû, s moÏností tisku i na
speciální papír pro archiválie. Obchodní modul
bude pro tento úãel upraven tak, aby bylo moÏno volbou katastrálního území naãíst do v˘bûru
v‰echny pfiíslu‰né mapové listy a mezi nimi vybírat s pomocí barevného náhledu.
➤ Mapové sluÏby – datové sady císafisk˘ch otiskÛ stabilního katastru nebudou zaãlenûny do
nabídky mapov˘ch sluÏeb WMS a ArcIMS jako
dal‰í referenãní podklad, neboÈ data nejsou
transformována do JTSK a není z nich moÏno
vytvofiit beze‰vou georeferencovanou vrstvu.
Data v‰ak budou nabízena k nahlíÏení vefiejnosti na internetu volnû dostupnou aplikací se základními navigaãními funkcemi.
Harmonogram skenování
➤ 2005: skenování císafisk˘ch otiskÛ stabilního
katastru âech, systematicky po katastrálních
ZEMĚMĚŘIČ 1+2/2006
ČÚZK
územích podle abecedního pofiadí jejich názvu.
Jde o nejrychlej‰í moÏn˘ postup systematického
skenování, neboÈ je v souladu s fyzick˘m uloÏením archiválií.
➤ 2006 a 2007: soubûÏné skenování císafisk˘ch
otiskÛ, sbírky map do roku 1850 (bohemika, zahraniãní území, plány mûst), topografick˘ch sekcí tfietího vojenského mapování
a pfiípadnû dal‰ích ãástí vybran˘ch fondÛ podle
potfieby.
poãítat do roku 2009 je‰tû se zdvojnásobením tohoto objemu.
Cena za v˘dejní jednotku
Císafiské otisky stabilního katastru budou vefiejnosti
poskytovány v cenû 150 Kã za v˘dejní jednotku,
kterou je jeden mapov˘ list. Cena je stanovena Ceníkem sluÏeb poskytovan˘ch vefiejn˘mi archivy, kter˘
byl zvefiejnûn ve Vyhlá‰ce ã. 645/2004 Sb. a je pro
Ústfiední archiv zemûmûfiictví a katastru závazn˘.
Parametry skenování
Pfiínos digitalizace
Skenování císafisk˘ch otiskÛ bude provádûno do
souborÛ ve formátu JPEG s rozli‰ením 300 dpi.
Toto nastavení umoÏní dosáhnout optimální kvality v˘stupních souborÛ pfii pfiíznivém objemu dat.
Celkov˘ objem dat
Pfii skenování do formátu JPEG s rozli‰ením
300 dpi vychází v pfiípadû císafisk˘ch otiskÛ velikost 1 souboru (tedy 1 mapového listu) cca 5 MB.
Celkov˘ objem dat vytvofien˘ch do konce roku
2007 lze tedy odhadnout na 180 GB + zálohy.
ProtoÏe skenování bude pokraãovat i po roce
2007 pravdûpodobnû obdobn˘m tempem, je tfieba
ZEMĚMĚŘIČ 1+2/2006
Digitalizací archiválií se roz‰ífií nabídka sluÏeb archivu, zjednodu‰í a urychlí se pfiístup k archivovan˘m mapám pro pracovi‰tû resortu i pro vefiejnost.
Dojde k vytvofiení záloÏních digitálních kopií nejcennûj‰ích archiválií a omezí se manipulace s originály pfii badatelském vyuÏívání a tím dojde
i k ochranû jejich fyzického stavu. V neposlední
fiadû se eliminují neÏádoucí doprovody tûchto map
pracovníky archivu na skenování a barevné kopírování mimo archiv.
(zs)
Zdroj: Koncepce digitalizace archiválií Ústfiedního archivu zemûmûfiictví a katastru
pro roky 2006 – 2007, Miroslav Kronus, vedoucí ÚAZK, 9. 11. 2005
7
PŘÍSTROJE / GPS
První rok zku‰eností s nasazením GPS v síti CZEPOS
Pí‰e se leden 2006, a to znamená, Ïe je tomu jiÏ jeden rok
a ãtyfii mûsíce od instalace první stanice »âeské sítû permanentních GPS referenãních stanic CZEPOS« a deset mûsícÛ
od doby, kdy bylo spu‰tûno síÈové RTK fie‰ení a internetov˘
pfiístup pro stahování post-processingov˘ch dat. Od té doby
jiÏ probíhalo pouze roz‰ifiování sítû o dal‰í stanice, které bylo dovr‰eno právû v lednu 2006 spu‰tûním síÈového fie‰ení
na celé síti. Bûhem této doby byla spousta pfiíleÏitostí na
provedení prvních testÛ a jiÏ se objevilo i mnoho uÏivatelÛ,
ktefií úspû‰nû pouÏívají síÈ v bûÏné praxi.
VyuÏití statick˘ch dat pro
GPS post-processing
Data pro post-processing si lze
stáhnout prostfiednictvím webové aplikace GNWEB, ke které se
lze dostat pfies hlavní stránku sítû
http://czepos.cuzk.cz, a která
umoÏÀuje staÏení
dat ve formátu
RINEX v minimálním intervalu
1 s. Pfiesnost a spolehlivost statick˘ch
metod ovlivÀují zejména dva faktory: kalibrace
antén referenãních stanic
a pouÏit˘ software. Nûmecká
firma Geo++ provedla pfied
dodáním antén jejich absolutní kalibraci s pfiepoãtem
na kalibraci relativní,
tak aby byly oba typy
k dispozici. JelikoÏ
vût‰ina v˘robcÛ
dodává ke sv˘m anténám kalibrace relativní, je rovnûÏ
zapotfiebí vyuÏívat relativní kalibrace referenãních
antén. Firma GEFOS,
a.s. pfiipravila pro
uÏivate-
8
le technologií Leica projekt
do programÛ Leica Geo Office
(LGO) a SKI-Pro, kter˘ obsahuje pfiesné individuální kalibrace
v‰ech antén, které maximalizují
pfiesnost post-processingov˘ch v˘poãtÛ. Co se software t˘ãe, tak
od verze 3 SKI-Pro a dále pfies
v‰echny verze LGO
existuje nov˘ v˘poãetní algoritmus, kter˘ je
identick˘ s RTK
algoritmem na
GPS roverech.
Díky tomu program poãítá základnu nûkolikrát nezávisle na
krat‰ích ãasov˘ch úsecích
celé observace. To má za následek témûfi
100% spolehlivost v˘poãtu
a moÏnost fie‰ení
aÏ 80 km dlouh˘ch vektorÛ.
V kaÏdém místû
âR se tak naskytne z jedné observace
moÏnost
spoãítat
vektor ze
2 – 4 re-
ferenãních stanic najednou a porovnat v˘sledky. V˘poãty provedené z rÛzn˘ch stanic a rÛzn˘ch
ãasov˘ch úsekÛ se shodují v rámci cca 2 – 3 cm i pfii vektorech
dlouh˘ch kolem 65 km.
RTK mûfiení v síti
Korekce pro mûfiení v reálném
ãase jsou k dispozici na internetu
v protokolu NTRIP, kter˘
musí podporovat rover, aby
je bylo moÏné pouÏít. Lze se
pfiipojit na tfii typy sluÏeb: RTK
z individuálních stanic, DGPS
z individuálních stanic a síÈové
RTK fie‰ení, které je pro zemûmûfiiãe nejvhodnûj‰í, protoÏe
zahrnuje síÈové korekce, které
jsou v˘sledkem modelování
v‰ech chybov˘ch zdrojÛ GPS
mûfiení. Z praktick˘ch zku‰eností se nám jeví, Ïe praktická
dostupnost RTK sluÏeb závisí
nejvíce na dobû mûfiení. Aplikace GNNET na v˘poãetním serveru CZEPOSu inicializuje do
síÈového fie‰ení druÏice,
které jsou ve v˘‰kách
od 15° a v˘‰e, coÏ je
v zájmu zachování maximální pfiesnosti. Av‰ak
v situacích, kdy se vût‰í poãet
druÏic pohybuje právû kolem
této hranice mÛÏe nastat problém s dostupností sluÏby. K této situaci dochází 2x dennû po
12 hodinách a vÏdy to trvá
zhruba 20 minut. Dal‰ím faktorem je pouÏitá technologie, coÏ
má vliv zejména na produktivitu. Leica Geosystems pouÏívá
v Systému 1200 velmi v˘konné
rovery s technologiemi, které se
naz˘vají SmartTrack a SmartCheck. SmartTrack zaji‰Èuje
kvalitní pfiíjem i ve zhor‰en˘ch
ZEMĚMĚŘIČ 1+2/2006
PŘÍSTROJE / GPS / KARTOGRAFIE / AKCE
GPS podmínkách, zejména v porostech a díky moderním anténám
stabilitu fázov˘ch
center a omezení vícecestného ‰ífiení
signálu. SmartCheck zaji‰Èuje vÏdy
dvû RTK inicializace
v ãase 2x4 vtefiiny
a spolehlivost fie‰ení 99,99% i na velmi
dlouhé základny, coÏ je
v CZEPOSu velmi dÛleÏité. Do Leica
Systému 1200 se
fiadí úplnû nov˘
lehk˘ bezkabelov˘ SmartRover, totální stanice
s integrovan˘m RTK
GPS SmartStation a pÛvodní senzory GX12x0.
Podle dílãích testÛ lze
v síti dosáhnout stfiední v˘bûrové chyby
2 – 3 cm v poloze
a 5 – 6 cm ve v˘‰ce.
Závûr
Nejen pro GPS mûfiení
platí, Ïe nejdÛleÏitûj‰í
pro dne‰ního zemûmûfiiãe je vysoká produktivita práce pfii zacho-
vání maximální pfiesnosti a spolehlivosti v˘sledkÛ. A to je pfiesnû to, na co se zamûfiuje v˘voj
v Leica Geosystems, jehoÏ v˘sledkem je právû Systém 1200.
Daniel ·ANTORA
Reklamní
ãlánek firmy:
Obchodní zastoupení firmy
Leica Geosystems AG pro âR
Kundratka 17, 180 82 Praha 8
Tel: 283 842 620
Fax: 283 842 621
[email protected]
http//:www.gefos.cz/leica
IMTA v âeském Krumlovû
– kartografická událost roku 2006
Program konference je navrÏen jako obrovská pfiíleÏitost pro
vystavovatele vytvofiit nové ekonomické vazby v samotném srdci
Evropy. Pro ãeské hosty je pfiipraNa otázku: Proã si pfiedstaven- ven na sobotu vefiejn˘ vstup na obIMTA byla zaloÏena z dÛvodu
stvo IMTA vybralo âesk˘ Krumlov chodní pfiehlídku. âe‰i mají v zapoptávky po centrální asociaci,
jako dûji‰tû leto‰ní konference a ob- hraniãí povûst bláznÛ do map,
která by sdruÏovala v‰e t˘kající
chodní pfiehlídky, odpovûdûl v˘kon- obchodní pfiehlídka se tak stane v˘se map, globÛ, prostorov˘ch inn˘ fieditel IMTA John Whitby:
formací a pfiíbuzn˘ch produktÛ
bornou pfiíleÏitostí ukázat produkty
a sluÏeb, která by podpospoleãností sdruÏen˘ch
rovala komerãní zájmy
v IMTA na novém a rozpíjednotliv˘ch zúãastnûnajícím se trhu. Souãástí
n˘ch stran. Cílem IMTA
konference a obchodní pfieje roz‰ífiení kartografichlídky bude workshop
kého trhu o produkty
»Mapy a mobilní technoloa sluÏby ãlenÛ asociace
gie«, kter˘ bude prezentoza pfiedpokladu vzájemván v ãe‰tinû i angliãtinû.
né komunikace, vzdûláJakub Zmrzlík
vání, vytváfiení kontaktÛ
Informace získány z rozhoPrezidentka IMTA (EAME) Karen McGrath
a obchodu. âlenové se
vorÛ s prezidentkou IMTA
a v˘konn˘ fieditel IMTA (EAME) John Whitby
dozvídají novinky v od(EAME) Karen McGrath
»Chtûli jsme, aby se konference ko- a v˘konn˘m fieditelem IMTA
vûtví a ve spojení s klíãov˘mi
hráãi mÛÏou úspû‰nû konkurovat nala ve stfiední Evropû, kde mÛÏe(EAME) Johnem Whitbym.
me pracovat s místními spoleãnostostatním spoleãnostem.
Program konference nalezV souãasné dobû je v asociaci mi, a v konkrétním místû, do
nete na webu Zemûmûfiiãe,
nûhoÏ se na‰i ãlenové budou tû‰it.« id = 1908.
800 spoleãností z 50 státÛ.
International Map Trade Association (IMTA) pfiiná‰í vzájemn˘
uÏitek v‰em zapojen˘m osobám, firmám a institucím v produkci a obchodu s mapami, globy, turistick˘mi prÛvodci, prostorov˘mi informacemi a pfiíbuzn˘mi produkty a materiály.
ZEMĚMĚŘIČ 1+2/2006
9
SIGNÁLNÍ BARVY
LYRA
oranÏová, Ïlutá, zelená
125 Kã / 500 ml
! NOVINKA !
DUPLI–COLOR
oranÏová, zelená, Ïlutá,
rÛÏová, ãervená, modrá,
téÏ bílá rozemletá kfiída
145 Kã / 500 ml
Vynikající praktick˘
uzávûr s pojistkou
www.naturahradec.cz
Tel.: 800 131 587
KARTOGRAFIE / AKCE
IMTA a SHOCart
24. – 25. února 2006 se bude
v âeském Krumlovû konat
nejvût‰í kartografická akce
v dûjinách na‰í zemû – konference a obchodní pfiehlídka
sdruÏení International Map
Trade Association, jehoÏ ãlenem je i nejv˘znamnûj‰í ãeská kartografická spoleãnost
SHOCart.
Jakou roli zde bude hrát
SHOCart?
Jsme jedním ze sponzorÛ akce
a vûfiíme, Ïe se nám spolu
s ostatními podafií vytvofiit pfiíjemnou atmosféru a pfiilákat dal‰í
náv‰tûvníky.
Co nám konference a obchodní pfiehlídka nabídne?
V˘roãní konference je provázena
odborn˘mi semináfii na téma
Mohl byste ve zkratce pfiedmapy a mobilní technika, na obstavit IMTA?
chodní pfiehlídce se pfiedstaví
IMTA je mezinárodní asociace
subjektÛ zab˘vajících se mapami produkce evropsk˘ch i mimoevve v‰ech podobách, aÈ uÏ jsou to ropsk˘ch firem. Souãástí je
i soutûÏ o nejlep‰í mapu, atlas,
prodejci, distributofii, v˘robci ãi
nástûnnou mapu a digitální proposkytovatelé souvisejících sluÏeb, jako napfi. poskytovatelé dat, dukt roku.
Mimofiádnû se mohou na obale i specializované tiskárny nebo
chodní pfiehlídce prezentovat
v˘robci syntetick˘ch papírÛ.
i neãlenové IMTA.
SHOCart je ãlenem od r. 1997.
První den konference je vyhrazen jen pro ãleny IMTA, druJaké v˘hody a závazky vypl˘h˘ den (sobota) bude pfiístupn˘
vají z ãlenství?
i pro vefiejnost a vûfiíme, Ïe zeJedin˘m závazkem jsou ãlenské
jména odborná vefiejnost této
pfiíspûvky, v˘hodou jsou uωí
kontakty s partnery, moÏnost par- moÏnosti vyuÏije. Nepodafiilo se
nám sice vyjednat zcela voln˘
ticipace na v˘stavách, atp.
vstup, nicménû vstupné bude
Co pozitivního pfiineslo ãlen- v pfiijatelné v˘‰i 50 Kã.
ství vydavatelství SHOCart?
Zejména navázání obchodní spo- Na závûr se pokuste pozvat
lupráce se zahraniãními firmami. potenciální náv‰tûvníky.
Pokud máte rádi mapy a chcete
Trh s mapami je pomûrnû nasycen˘ a neÏ od nového neznámé- shlédnout prÛfiez jejich produkce
nebo tfieba hledáte speciální titul
ho v˘robce nûco akceptuje, tak
pro va‰i netradiãní dovolenou, urto trvá pomûrnû dlouho.
ãitû pfiijeìte do âeského KrumloCo oãekáváte od jejího usku- va, kde se ve dnech 24. a 25. února 2006 v zámecké jízdárnû koná
teãnûní v âR?
v˘roãní konference evropské sekZv˘‰ení mezinárodní prestiÏe
ãesk˘ch vydavatelÛ map, pfiedve- ce IMTA.
Nezkrácen˘ rozhovor Jakuba
dení zahraniãní mapové produkZmrzlíka se spolumajiteli
ce na‰im zájemcÛm z fiad odborspoleãnosti SHOCart B. Hájem
né i laické vefiejnosti
a Z. Krejãíkem najdete na webu
a v neposlední fiadû také zlep‰ení
Zemûmûfiiã, id = 1919.
povûdomí cizincÛ o âR.
10
ZEMĚMĚŘIČ 1+2/2006
KARTOGRAFIE
Joan Blaeu: Atlas Maior 1665
A kdyÏ zemfiel i Janssonius, staly
se majitelkami jeho dcery, které
závodu daly jméno »Janssoniovi
dûdici«.
Sv˘m neoãekávan˘m nákupem vstoupil Willem Janszon
Blaeu na nizozemsk˘ trh atlasÛ
a stal se konkurentem podniku
Hondiova-Janssoniova. Aby nebyl
strana byla obohacena po straZlat˘ vûk
nách Ïensk˘mi postavami symbo- zamûÀován za svého obchodního
zemûpisn˘ch atlasÛ
lizujícími svûtadíly a dole figurou konkurenta Janssonia, jehoÏ jméV polovinû 16. století se pfiesunu- psa drÏícího zemûkouli. Pod tím no znûlo podobnû, pfiijal roje text Excusum sub cane vigilan- ku 1621 Janszoon nové jméno
lo tûÏi‰tû tehdej‰í kartografické
ti (Zhotoveno pod dohledem psa), Blaeu (latinsky Caesius, tj. modtvorby z Nûmecka do Nizozemr˘) a toto jméno, nûkdy i v podocoÏ pfiipomíná, Ïe humanistické
ska a zhruba dal‰ích sto let se
bû Blaeuw, pak na sv˘ch mapách
pfiíjmení Hondius je odvozeno
stalo zlat˘m vûkem nizozemské
uvádûl.
z nizozemského Hondt, tj. pes.
kartografie a specielnû zemûpisBlaeu byl pÛvodnû knihtisKolem roku 1620 pfievzal vedení
n˘ch atlasÛ. Z nich nejznámûj‰í
kafi, uãil se mûdirytinû u Hondia
byly atlasy A. Ortelia, G. de Jode, firmy mlad‰í syn Henricus
a studoval matematiku s astrono(1597 – 1651), ale vzájemné
G. Mercatora, W. J. Blaeua,
vztahy obou bratrÛ nebyly dobré mií u Tychona Braha. S vlastní
H. Hondia, J. Janssonia a N. Visvydavatelskou ãinností zaãal asi
chera. Z nich ovládli kolem roku a Jodocus mlad‰í proto plánoval
v roce 1599. Zprvu vydával glóvydání atlasu vlastního. Dal r˘t
1630 kartografickou scénu dvû
by a námofiní mapy. KdyÏ se mu
firmy: HondiÛv zeÈ Joannes Jans- 40 nov˘ch atlasov˘ch map, ale
roku 1625 zemfiel a tiskové des- v‰ak podafiilo koupit mûdûné dessonius (1588 – 1664) a Willem
ky Hondiovy, Mercatorovy a naJanzoon Blaeu (cca 1571 – 1638). ky získal koupí nebo v draÏbû
konkurenãní amsterodamsk˘ vy- konec i Orteliovy, vydal roku
Tím nastala nová konkurenãní
éra amsterodamské kartografické davatel Willem Janszoon Blaeu 1630 jako dodatek k dílÛm sv˘ch
pfiedchÛdcÛ svÛj první vlastní at(1571 – 1638). Po smrti Jodoka
produkce. Atlasy zvût‰ovaly pomlad‰ího se stal Henrikov˘m spo- las o 60 mapách pod názvem Atãet sv˘ch map, které byly získálantis Appendix, sive pars altera
leãníkem jeho ‰vagr Joannes
vány a pofiizovány nejrÛznûj‰ím
zpÛsobem, a historie rychle vzni- Janssonius (1558 – 1664), kte- (Doplnûk Atlasu ãili díl druh˘)
apud Guiljelmum Blaeuw 1630.
r˘ pozdûji, po Henrikovû smrti,
kajících objemn˘ch atlasÛ té doOním nespecifikovan˘m atlasem
závod zdûdil.
by je velmi sloÏitá.
Jodocus Hondius (Joost
d‘Hondt, 1563 – 1612) získal
v roce 1604 tiskové desky Mercatorova atlasu, doplnil je 37 dal‰ími mapami a vydal znovu v roce 1606. Po jeho smrti (1612)
atlas vydává jeho star‰í syn Jodocus mlad‰í (1593 – 1621), od
roku 1612 s barevnou dvoustránkou, na níÏ jsou portréty i základní Ïivotopisná data obou kartografick˘ch velikánÛ. Roku
1619 vy‰lo 4. vydání Mercatorova-Hondiova atlasu, jehoÏ titulní
Nejvût‰í a nejkrásnûj‰í atlas, kter˘ byl kdy vydán. Úvod
a texty Peter van der Krogt. Podle originálu Rakouské národní knihovny ve Vídni. S v˘bûrem pÛvodních textÛ Joana
Blaeua. ¤ídil a vydal Benedikt Taschen.
Taschen (Köln, London, Los Angeles, Madrid, Paris,
Tokyo) 2005. 593 stran, cena váz. 4 700 Kã.
• Atlas Maior z roku 1665
• 150 Euro (4 700 Kã)
• Objednávky v redakci
• Info na:
www.zememeric.cz
• id = 1830 a 1887
ZEMĚMĚŘIČ 1+2/2006
11
KARTOGRAFIE
bylo ov‰em dílo Mercatorovo
z roku 1595.
Nato následovali Henricus
Hondius a Joannes Janssonius téhoÏ roku vydáním svého DoplÀku, jenÏ nesl podobné oznaãení
Atlantis maioris appendix, sive
pars altera a a uÏ roku 1631
Henricus sám vydal svÛj vlastní
Appendix jako dal‰í rychlou napodobeninu Blaeuova díla. Rok
po prvním vydání svého DoplÀku
vydal i Blaeu roz‰ífienou edici tohoto souboru – Appendix Theatri
A. Ortelii et Atlantis G. Mercatoris (Theatrum orbis terrarum byl
OrteliÛv atlas z roku 1570), kde
se jasnû prohlásil za pokraãovatele obou sv˘ch slavn˘ch pfiedchÛdcÛ. Mûl témûfi 100 map.
Blaeu mûl ov‰em je‰tû daleko
velkorysej‰í plány. Dne 11. 2. 1634
ohlásil v novinovém oznámení
pfiípravu »velké mapové knihy«,
která by mûla b˘t vydána ve ãtyfiech jazycích – latinsky, francouzsky, nûmecky a nizozemsky.
Nûmecké vydání mûlo b˘t hotovo uÏ o Velikonocích, nizozemské a francouzské v kvûtnu nebo
zaãátkem ãervna, latinské pozdû-
12
sick˘ OrteliÛv název Theatrum
orbis terrarum (Jevi‰tû zemí svûta): Toonneel des Aerdrycks; Le
théatre du monde. Tím získal
Blaeu náskok pfied svou konkurencí, ale ani ta nespala a v novinách oznámila 25. 4. 1635 tfietí
díl Atlasu maior. Ale Blaeu triumfoval – ve stejn˘ch novinách
ohlásil pfiípravu nejen tfietího, ale
i ãtvrtého dílu; tyto svazky v‰ak
vy‰ly aÏ po jeho smrti (†1638).
Janssonius a Hondius nemohli
zÛstat pozadu a vydali ‰est svazkÛ rÛznû sestaven˘ch z dosavadních map.
Po Willemovû smrti pfievzal
jeho podnik jeho syn Joan Blaeu
(1598/99 – 1673). Také u konkurence do‰lo ke zmûnám: Henji. Do‰lo v‰ak ke zpoÏdûní, v roricus Hondius se stáhl z podnice 1634 byla hotova pouze nûmecká verze, ale ostatní tfii muta- kání a vedení pfievzal jeho ‰vagr
J. Janssonius. Blaeu a Janssonius
ce vy‰ly pfiece jen roku 1635.
KaÏd˘ z atlasÛ mûl dva díly a ob- se tak stali pfiedstaviteli tvrdû
sahoval kolem 200 map. Nûmec- soupefiících firem. Oba závody
zaãaly koncipovat nová vydání
ké vydání neslo znaãení Novus
Atlas, das ist Abbildung und Bes- pod shodn˘mi tituly Atlas nochreibung von allen Ländern des vus. V roce 1658 mûla kaÏdá
z obou firem k dispozici ‰estidílErdreichs. Dal‰í verze uÏily kla-
Skoro tfii roky by se s dne‰ní prÛmûrnou mzdou muselo ‰etfiit na zakoupení
jednoho exempláfie Atlasu v relacích na dne‰ní ceny.
ZEMĚMĚŘIČ 1+2/2006
KARTOGRAFIE
n˘ Atlas novus se 403 resp.
450 mapami.
KdyÏ Janssonius dokonãil
‰est˘ díl tohoto atlasu, zaãal pracovat na velkém projektu, jenÏ
mûl dostat jméno Atlas maior –
Velk˘ atlas. Proto uÏ pát˘ díl Atlasu novus dostal oznaãení Atlantis maioris quinta pars (Pát˘ díl
Velkého atlasu). ·est˘ díl v‰ak byl
opût oznaãen roku 1658 star˘m
titulem, a kdyÏ vydal v tomtéÏ
roce nûmeck˘ atlas v 10 nebo
11 svazcích, dal mu Janssonius
jméno Novus atlas absolutissimus. Nebyl to atlas homogenní.
Jeho 500 – 550 map bylo knihafisky svázáno do 10 knih a k tomu
jako 11. svazek byl pfiifiazován
v fiadû pfiípadÛ hvûzdn˘ atlas
Harmonia microsma Andrease
Cellaria z roku 1660, v nûkter˘ch jin˘ch pfiípadech je 11. dílem BlaeuÛv Atlas sinensis. Zájemci mohli roz‰ífiit tento soubor
je‰tû o 500 mûstsk˘ch plánÛ
v osmi knihách mûst. Pfiesto v‰ak
lze tento JanssoniÛv Novus atlas
absolutissimus povaÏovat za jedin˘ atlas, kter˘ sv˘mi popisy zemí, mofií, mûst a nebes navazuje
na Mercatorovu koncepci.
Také Joan Blaeu mûl podobné plány. Dokonãen˘ Atlas novus
v roce 1655 povaÏoval pouze za
zaãátek obsáhlého projektu,
v nûmÏ by bylo obsaÏeno úplné
popsání Zemû, mofií a nebes. Toto obfií dílo mûlo b˘t tvofieno geografií a uranografií. V úvahu pfiicházely i knihy o mûstech
Nizozemska z roku 1649. Po vydání ‰panûlské verze Atlasu nuevo se Joan Blaeu rozhodl rovnûÏ
vydat Atlas maior. Ale protoÏe
chtûl napfied vydat latinskou
a francouzskou verzi Velkého atlasu – mezitím pfiejmenovaného
rovnûÏ na Atlas mayor – do‰lo ke
zdrÏení. Blaeuovo dílo bylo uve-
ZEMĚMĚŘIČ 1+2/2006
fiejnûno roku 1662 v latinské podobû s titulem Atlas maior sive
cosmographia Blaviana a oznaãeno za nejvût‰í a nejkrásnûj‰í atlas, kter˘ kdy vy‰el. Mûl 594
map v 11 svazcích, které byly dále ãlenûny do 20 knih, jeÏ mûly
samostatné titulní listy. Svazek 1
obsahuje mapy severopolární oblasti, Evropu, Norsko a Dánsko.
Svazek 2 má Rusko, Finsko,
·védsko, Polsko, jihov˘chodní
Evropu a ¤ecko, svazek 3 Nûmecko (v jeho rámci také na‰e
zemû), svazek 4 jiÏní a severní
Nizozemsko, svazek 5 Anglii,
svazek 6 Skotsko a Irsko, svazek
7 Francii a ·v˘carsko, svazek 8
Itálii, svazek 9 ·panûlsko, Portugalsko a Afriku, svazek 10 Asii
a âínu a svazek 11 Ameriku (Severní i JiÏní).
Po latinské verzi vy‰la dal‰í
vydání ve francouz‰tinû (1664)
a nizozem‰tinû (1665). ·panûlská verze (1672) nebyla dokonãena a nûmecké vydání nebylo
realizováno, ponûvadÏ bylo na
fiadû poslední vzhledem k tomu,
Ïe trh zaplavil Janssonius sv˘m
souborem Novus atlas absolutissimus roku 1658.
Jak velik˘ byl asi náklad tohoto díla? Peter van der Krogt
do‰el k hrubému odhadu, Ïe latinské vydání mohlo vyjít
v 650 exempláfiích, francouzské
ve 400, nizozemské ve 300
a ‰panûlské ve 200 v˘tiscích.
Celkem tedy mohlo b˘t zhotoveno 1 550 atlasÛ. Shodou okolností se zachoval BlaeuÛv nabídkov˘ seznam jeho v˘robkÛ
z roku 1670, a tak známe i prodejní cenu jednotliv˘ch mutací.
Francouzské vydání s kolorovan˘mi mapami se zde nabízí za
450 zlat˘ch, s mapami nebarevn˘mi za 350 zlat˘ch, latinské za
430, resp. 330 zlat˘ch, ‰panûlské
za 460 nebo 390 zlat˘ch. Tyto
ceny pfiepoãítal Krogt podle rÛzn˘ch relací na ceny dne‰ní a odhadl, Ïe by prÛmûr prodejní ceny
mohl dnes odpovídat sumû
20 000 eur za 1 exempláfi, coÏ
by pfiedstavovalo asi 600 000 Kã.
Jak˘ byl dal‰í Ïivot obou kartografick˘ch sokÛ a konkurentÛ?
Zatímco Joannes Janssonius uÏ
roku 1664 zemfiel, závod Joana
Blaeua vyrostl v nejv˘znamnûj‰í
podnik svého druhu ve svûtû.
V dobû, kdy vût‰inu Evropy pusto‰ila tfiicetiletá válka, »officina
Blaviana« v amsterodamském záti‰í bohatla. Cena skladovan˘ch tiskov˘ch desek byla odhadována na
pût tun zlata ãili pÛl milionu tolarÛ. Pád firmy v‰ak byl o to rychlej‰í a smutnûj‰í – 22. 2. 1672 závod
s hlavní tiskárnou témûfi úplnû
vyhofiel a pfii zhoubném poÏáru
vzaly za své i mûdûné desky
Mercatorova atlasu. O rok pozdûji (1673) majitel Joan Blaeu
zemfiel, jeho syn Joan mlad‰í
(1650 – 1712) se brzy obchodu
vzdal a pracoval jako kartograf
V˘chodoindické spoleãnosti. To
málo, co z tiskov˘ch desek zbylo,
bylo pak rozprodáno.
Na zvlá‰tní pfiání bohat˘ch
sbûratelÛ byl BlaeuÛv atlas roz‰ifiován mnoha dal‰ími ti‰tûn˘mi
i rukopisn˘mi mapami jin˘ch autorÛ a vydavatelÛ, pfiípadnû plány,
vedutami, vojensk˘mi i jin˘mi
scénami a dal‰ími kresbami. Tak
také vznikl v letech 1640 – 1680
monumentální superatlas, obsahující 2 115 listÛ ve 46 foliov˘ch
svazcích a 4 dal‰ích doplÀcích,
urãen˘ pro amsterodamského advokáta Laurentia van der Hema.
Tento »HemÛv atlas« je dnes uloÏen v Rakouské národní knihovnû ve Vídni.
Dokonãení pfií‰tû
L. Mucha
13
KARTOGRAFIE / AKCE
16. kartografická konference
V‰echny pfiednesené referáty i pfiíspûvky, které
Ve dnech 7. aÏ 9. záfií 2005 se konala v Brnû spov plénu nebyly prezentovány, jsou uvefiejnûny
leãná konference Kartografick˘ch spoleãností âesv materiálech konference – ti‰tûném sborníku abké a Slovenské republiky. Hostitelskou organizací
straktÛ a sborníku pfiedná‰ek na CD, v Kartograficbyla Katedra vojensk˘ch informací Fakulty vojenk˘ch listech ã. 13/2005 a v GAKO ã. 6 – 7/2005
sk˘ch technologií Univerzity obrany. Akce se kovûnovaném této konferenci.
nala pod zá‰titou dûkana fakulty podplukovníka
Informace o konferenci byly pravidelnû sdûlováprof. ing. ZdeÀka Vintra, CSc. Na jejím zabezpeãeny na její webové adrese (http://www.kk-brnoní se podílel i Geografick˘ ústav Pfiírodovûdecké
2005.geogr.muni.cz/), která je stále k dispozici
fakulty Masarykovy univerzity v Brnû.
a kde je moÏné nalézt i úpln˘ program akce.
Ústfiedním tématem konference byla »Mapa
Konferenci doprovázev informaãní spoleãnosDoporuãení úãastníkÛ
la v˘stava firem, diplomoti«. Ve shodû s tímto mot16. kartografické konference
v˘ch prací nûkter˘ch ‰kol
tem se vût‰ina pfiedná‰ejía úspû‰n˘ch prací dûtí,
cích zab˘vala rolí soudobé
kartografie v prostfiedí mo- 16. kartografická konference »Mapa v in- které se zúãastnily soutûderních komunikaãních formaãní spoleãnosti«, kterou uspofiádaly Ïe dûtské kresby s kartoa informaãních technolo- ve dnech 7. – 9. záfií 2005 na Univerzitû grafickou tematikou jak
gií. Konference prokázala, obrany v Brnû Kartografická spoleãnost âR z âeské, tak i ze SlovenÏe se kartografie stále vy- a Kartografická spoºoãnosÈ SR, pfiijala ve ské republiky.
Na závûr konference
víjí jako samostatná vûda, svém závûru tato doporuãení:
jejímÏ hlavním cílem je ➤ pfiená‰et koncepce rozvoje kartografie, úãastníci pfiijali doporuãepfiijaté Mezinárodní kartografickou aso- ní, jehoÏ plné znûní je
zdokonalit metody a pociací (ICA), do ãeské a slovenské karto- zvefiejnûno v tomto ãísle
stupy vizualizace prostografické praxe pofiádáním odborn˘ch Zemûmûfiiãe a bude zverové informace tak, aby si
konferencí a semináfiÛ na národních fiejnûno i na internetouÏivatelé klasick˘ch map
i na mezinárodní úrovni,
v˘ch stránkách Kartograi digitálních produktÛ mohli udûlat co nejlep‰í pfiedsta- ➤ sledovat a podporovat nové technologic- fické spoleãnosti âR
ké smûry, zamûfiené na tvorbu a vizuali- (www.czechmaps.info/).
vu o modelovan˘ch objekzaci prostorov˘ch databází a map z nich
K zabezpeãení celé kontech a jevech krajiny.
vytváfien˘ch,
ference pfiispûly i sponzor153 registrovan˘ch uÏivatelÛ vyslechlo 34 referá- ➤ orientovat v˘uku kartografie na vyuÏívá- ské firmy ARCDATA Praha,
ní informaãních technologií pfii respek- INTERGRAPH, SHOCart
tÛ. Pfiipraveno bylo 22 potování tradiãních kartografick˘ch zásad, a T-mapy, mediálním
sterÛ. Odborn˘ program
byl rozãlenûn do pûti blo- ➤ prosazovat etické a správní aspekty vy- partnerem bylo vydavadávan˘ch map s dÛrazem na dÛsledné telství Klaudian Praha
kÛ s tematikou »VizualidodrÏování autorsk˘ch práv,
(ãasopisy GEOinformace
zace prostorov˘ch dat«,
»Kartografické techno- ➤ podporovat vyuÏívání historick˘ch kar- a Zemûmûfiiã) a odbortografick˘ch dokumentÛ pfii studiu v˘- n˘m partnerem byla Geologie I a II«, »Tematická
voje a plánování rozvoje krajiny,
grafická sluÏba AâR. Ke
kartografie a její uÏivatelské aspekty« a »Stan- ➤ uspofiádat 17. kartografickou konferenci zdaru konference jistû
obou národních kartografick˘ch spoleã- pfiispûlo i neformální
dardizace a legislativa
ností v roce 2007 ve Slovenské republice. setkání vût‰iny úãastnív kartografii a teoreticZdroj: Zpravodaj KS âR 3/05 kÛ na spoleãenském veká kartografie«, které
ãeru v Templáfisk˘ch
následovaly po hlavním
sklepech v âejkovicích.
referátu prezidenta Mezinárodní kartografické asoPlk. Doc. ing. Václav Talhofer, CSc.
ciace doc. RNDr. Milana Koneãného, CSc., v nûmÏ
místopfiedseda Kartografické spoleãnosti âR,
se vûnoval nov˘m úkolÛm a jejich fie‰ení v soudogarant akce
bé svûtové kartografii.
14
ZEMĚMĚŘIČ 1+2/2006
SOFTWARE
První mûsíc s VFK za námi
Spolupráce trojúhelníku – katastrální úfiad, geodet, softwarová
firma – má za sebou první mûsíc ostrého provozu. Zavedení povinnosti odevzdávat geometrické plány v digitální podobû, nejvût‰í zmûny v katastru pro geodetickou vefiejnost od zavedení
ISKN, vyÏaduje trpûlivost a toleranci v‰ech zúãastnûn˘ch stran.
Jaké jsou praktické zku‰enosti po
mûsíci ostrého provozu z pohledu
firmy vyvíjející softwarová fie‰ení?
Vlastnímu zahájení povinného
odevzdávání v˘sledkÛ mûfiení
u GP v digitální podobû k 1. lednu
2006 pfiedcházely mûsíce pfiíprav
a v˘voje nové verze systému KOKE·, která by podporu starého v˘mûnného formátu (VKM) roz‰ífiila
o práci s nov˘m v˘mûnn˘m formátem (VFK). Koncem fiíjna 2005
postup prací na stranû âÚZK a v˘vojáfisk˘ch firem pokroãil natolik,
Ïe bylo moÏné pfiistoupit k testování vydávání digitálních podkladÛ
pro zpracování GP v novém v˘mûnném formátu a k odevzdávání
zpracovan˘ch GP zpût na KÚ na
skuteãn˘ch zakázkách.
Problémy geodetÛ s VFK
Pofiádaná ‰kolení umoÏnila zjistit
nebo potvrdit nejãastûj‰í nedorozumûní. Typická je napfiíklad snaha geodetÛ doplnit do popisn˘ch
informací pfiedávan˘ch digitálnû
ve formátu VFK novou budovu,
tak, jak se vyplÀuje v papírové
podobû ve V˘kazu dosavadního
a nového stavu údajÛ KN. Ta se
nov˘m formátem do ISKN nepfiená‰í, protoÏe v GP vzniká pouze
nová parcela. Nová budova se do
ISKN dostane vlastní cestou aÏ
s pfiíslu‰nou listinou (kolaudaãní
rozhodnutí).
Dal‰í ãastou snahou geodetÛ
je získat seznam soufiadnic stávajících bodÛ DKM, ten v‰ak jiÏ nepotfiebují. Ve VFK i VKM dostanou geodeti v˘kres, v nûmÏ
lomové body polohopisné kresby
obsahují ãíslo i soufiadnice; systém
KOKE· tyto body umí naãíst
a pouÏije je rovnou k v˘poãtÛm.
Seznam soufiadnic pak slouÏí pfiedev‰ím pro novû urãované body.
Ukázka kresby mûfiického náãrtu
systémem KOKE·
kuje atd. (viz obr.). Z tohoto náãrtu automatizovanû vytvofií v˘kres
pro GP a z nûj v˘kres budoucího
stavu katastrální mapy. Zhotovitel
GP v digitálním tvaru je nucen dodrÏovat technologickou kázeÀ
(platí pfiedev‰ím pro VFK, v omezené mífie i pro VKM) a pracovat,
v pfiípadû práce se systémem
KOKE·, s technologií Expert, která zajistí korektní rozloÏení jednotliv˘ch prvkÛ geometrického plánu. Lze fiíci, Ïe software »rozumí«
tomu, co geodet kreslí.
Nové verze
Tûsná spolupráce âÚZK, geodetÛ
·kolení
a v˘vojového t˘mu spoleãnosti
Bûhem listopadu a prosince 2005
GEPRO pfii praktickém zpracováváprobíhala v jednotliv˘ch krajích
ní GP vede k snaz‰ímu nalezení
‰kolení k VFK organizovaná
optimálního fie‰ení celé technoloâÚZK. Celkem 19 ‰kolení se zúgie. PrÛbûÏnû uvolÀované verze
ãastnili rovnûÏ zástupci firmy
KOKE· 7.4x a vy‰‰í, poskytované
GEPRO, ktefií informovali odborzdarma uÏivatelÛm verze KOKE·
Testování a provoz
nou vefiejnost o pfiipravenosti
7, jsou bohat‰í o aktualizace a zaBûhem omezené doby testování
systému KOKE· na nov˘ v˘mûnpracované pfiipomínky získané od
n˘ formát. Enormní zájem geode- a jednoho mûsíce ostrého provozu uÏivatelÛ bûhem zku‰ebního i ostbylo prakticky potvrzeno, Ïe
tÛ o pofiízení systému KOKE·
rého provozu a poskytují geodetÛm
s podporou VFK vedl k rozhodnutí systém KOKE· a jeho zpÛsob
stále vy‰‰í uÏivatelsk˘ komfort.
zpracování GP je vhodn˘ i z uÏivapofiádat soubûÏnû se ‰koleními
Michal Votoãek, Ivo Lindovsk˘
âÚZK vlastní bezplatná ‰kolení ve telského hlediska a odpovídá praReklamní
firemních prostorách. Tento cyklus covním návykÛm velké ãásti geodetÛ. Stejnû jako dosud geodet
‰kolení bûÏí od prosince 2005
ãlánek firmy:
kreslí mûfiick˘ náãrt do kopie kaa bude nadále pokraãovat zatím
tastrální mapy. Ru‰ené prvky ‰krtá, GEPRO, spol. s r. o.
bezplatnû podle zájmu geodetÛ.
nové hranice a novou vnitfiní kres- ·tefánikova 52, 150 00 Praha 5
Aktuální termíny ‰kolení jsou vytel.: 257 089 811, fax: 257 089 838
vû‰eny na firemních internetov˘ch bu vãetnû sluãek kreslí tlustou ãahttp://www.gepro.cz
rou, nová parcelní ãísla zakrouÏstránkách www.gepro.cz.
ZEMĚMĚŘIČ 1+2/2006
15
VÚGTK – NOVINKY ZEMĚMĚŘICKÉ KNIHOVNY
Umístûní oceánografick˘ch bójí pomocí
geografické lokalizace s pouÏitím satelitu
Práce pfiedstavuje systém GEOLOC, vyvinut˘ v institutu
INPE (Národní institut pro vesmírn˘ v˘zkum), coÏ je
systém geografické lokalizace pomocí satelitu, a jeho vyuÏití pfii umístûní oceánografick˘ch bójí k vûdeck˘m úãelÛm. Poprvé byl pouÏit brazilsk˘ systém geografického
umístûní vysílaãÛ a jako v˘sledn˘ produkt byly získány geografické pozice bójí v témûfi reálném ãase. Vysílaãe mají
poskytnout základní informace pro pfiípadnou záchranu
bójí v pfiípadû, Ïe by se uvolnily ze sv˘ch pÛvodních pozic.
Pfiesnost umístûní pro analyzované bóje byla uspokojivá,
kolem 3,1 km pro anal˘zu 67 % nejlep‰ích v˘sledkÛ.
Úvod
Geografické umísÈování má rÛzné
vyuÏití. Napfi. v biologii jsou na
divoká zvífiata umísÈovány minivysílaãe pro monitorování jejich
pohybu a zvykÛ. V oceánografii
jsou ukotvovány bóje do oceánÛ,
aby doprovázely jeho pohyb
a monitorovaly mofiské proudy.
Dále je geografické umísÈování
vyuÏíváno napfi. pro lokalizaci
a záchranu ohroÏen˘ch letadel
a lodí, pro lokalizaci skupin v˘zkumníkÛ brazilského antarktického programu, pro sbírání meteorologick˘ch údajÛ atd.
Pro tento v˘zkum byly pouÏity dva brazilské satelity
(CBERS-1 a SCD-2), vyvinut˘
systém GEOLOC mÛÏe vyuÏívat
také satelity ze série NOAA
(americké) nebo satelity s nimi
sluãitelné.
Geografickou lokalizaci pomocí vysílaãÛ poskytuje také
francouzsk˘ systém zvan˘ Argos,
ten v‰ak pouÏívá pouze satelity
ze série NOAA. GEOLOC oproti
nûmu nabízí nûkolik v˘hod: poskytuje lokalizaci bezprostfiednû
a krátce nato jsou pfielet satelitu
i jeho efemeridy pfiístupné na internetu, Argos poskytuje lokaliza-
16
ci aÏ po tfiech hodinách a neexistuje pfiístup k jeho efemeridám.
GEOLOC je sobûstaãn˘m strategick˘m systémem, pÛsobí s ãistû
brazilskou technologií, má nízké
operaãní náklady a nabízí uÏivateli moÏnost získat v témûfi reálném ãase umístûní vysílaãÛ nezávisle na jakémkoliv vnûj‰ím
faktoru. Argos opatfiuje také servis lokalizace pro uÏivatele, ale
ne v témûfi reálném ãase, s dost
vysok˘mi náklady a uÏivatel zÛstává závisl˘ na vnûj‰í strategické
technologii. Systém GEOLOC je
proto objektem zájmu i pro mezinárodní pouÏití.
Popis systému umisÈování
Technika geografické lokalizace
vysílaãÛ pomocí satelitÛ vyÏaduje
metodu zpracování mûfiení Dopplerova posuvu, získan˘ch pomocí
brazilského systému GEOLOC,
spoleãnû s aplikací statistick˘ch
technik nejmen‰ích ãtvercÛ podílem (Wrtz, 1978) v témûfi reálném ãase. Satelity, které slouÏí
jako druhostupÀové vysílaãe signálu z plo‰in sbírání údajÛ
(PCD) pro pfiijímací stanici, mohou pfiijímat zároveÀ signál ze
v‰ech plo‰in uvnitfi pevného ku-
Ïelu s dosahem viditelnosti
5 000 km pro minimální úhel
zv˘‰ení 5° (úhel mezi linií horizontu a linií plo‰iny – satelitu),
jak ukazuje obrázek 3:
Obr. 3: Dosah viditelnosti satelitu.
Pramen: CLS (1989, s. 23)
V prÛbûhu cesty satelitu vysílá vysílaã frekvenãní signály pro
satelit, kter˘ je pfieposílá na pfiijímací stanici. Bezprostfiednû po
ukonãení pfieletu satelitu realizuje software systému GEOLOC
zpracování mûfiení a získá se tak
pozice plo‰iny (vysílaãe) za ménû
neÏ jednu minutu. Zpracování
mûfiení Dopplerova posuvu bylo
provedeno pouÏitím Householderovy ortogonalizace aplikací metody nejmen‰ích ãtvercÛ (Bierman,
1977). Umístûní vysílaãe (nebo
PCD) mÛÏe b˘t urãeno matematicky zmûfiením a posouzením
hodnot Dopplerova posuvu
z frekvenãních signálÛ, pfienesen˘ch na satelit (Sousa, 2000;
Sousa et. al., 2003). Potom
DopplerÛv efekt, kter˘ závisí na
pozici a rychlosti satelitu a na pozici vysílaãe (na povrchu zemû),
dodává informace nutné pro získání pozice vysílaãe.
Rovnice Dopplerova efektu je
dána následovnû: (Resnick, 1968):
ZEMĚMĚŘIČ 1+2/2006
VÚGTK – NOVINKY ZEMĚMĚŘICKÉ KNIHOVNY
âerné body pfiedstavují algoritmem lokalizace urãené pozice.
·ed˘ trojúhelník ukazuje pfiibliÏnou referenãní pozici bóje ukotvené v oceánu, svûtle‰ed˘ kosoãtverec udává prÛmûrnou pozici
v‰ech vypoãítan˘ch pozic.
Na obrázku 4 je mrak pozic
koncentrovan˘ okolo pfiibliÏné referenãní pozice poskytnuté uÏivatelem a okolo stfiedu v‰ech pozic
vypoãítan˘ch (svûtle‰ed˘ kosoãtverec). Vzdálenost mezi tûmito
dvûma pozicemi je 2 km.
ve v˘sledcích men‰í neÏ systém
Argos (CLS, 1989)). UÏivatel tak
mÛÏe ovûfiit, zda se bóje neuvolnila ze svého zakotvení, aby pfiipravil její okamÏitou záchranu.
Kromû toho mÛÏe uÏivatel
získat aÏ dvanáct denních pozic
sv˘ch bójí vzhledem k obûma satelitÛm, v závislosti na geometrick˘ch podmínkách zacílení satelitu na bóje a pfiijímací stanice.
Testy geografické lokalizace
provedené s pouÏitím nûkolika
pevn˘ch vysílaãÛ za úãelem ovûfiit
pfiesnost a dÛvûryhodnost vyvinutého algoritmu jsou k nalezení
u (Sousa, 2001 a Sousa, 2003).
Také srovnání v˘sledkÛ pfiesnosti
systémÛ GEOLOC a Argos lze najít u (Sousa, 2003). Pfiijímací pfienosná stanice, aplikace algoritmu
Obr. 4: RozloÏení pozic bóje 32338
lokalizace a brazilské satelity na
Byl proveden v˘poãet chyby
obûÏné dráze tvofií ãistû brazillokalizace (srovnání pozic bójí s re- skou technologii bez závislosti
ferenãní pozicí) pro v‰echny pfiele- uÏivatele na vnûj‰ích zdrojích.
ty. Pokud by mrak lokalizací odpoCristina Tobler de Sousa,
vídal Gaussovû kfiivce, získá se pfii
Hélio Koiti Kuga
anal˘ze 67 % nejlep‰ích lokalizací
Z Universidada Federal de Paraná:
prÛmûrná hodnota chyby lokalizaCurso de Pós-Graduacao em CienV˘sledky
ce 3,1 km s modelovou odchylcias Geodésicas: Novos DesenPosuzovány byly dvû meteorolo- kou 1,7 km okolo tohoto prÛmûru. volvimentos em Ciencias GeodéNa obrázku 5 je rozloÏení nalesicas / Universidada Federal de
gické bóje s vysílaãi ãíslo 32338
zen˘ch pozic podobné obr. 4. RefeParaná, Departamento de Geoa 32339, ukotvené v oceánu
renãní pozice (‰ed˘ trojúhelník) je
mática (2003) pfieloÏila pro Nov uÏivatelem pfiedem definovatémûfi shodná se stfiedem lokalizací
vinky zemûmûfiické knihovny
n˘ch pozicích. Byly pouÏity dva
1+2/2005 M. Kulatá (zkráceno)
brazilské satelity a pfiijímací stani- (kosoãtverec). Trojúhelník je prakticky pfiekryt kosoãtvercem.
ce nacházející se v Cuiabá, kde
jsou údaje ze satelitÛ posouzeny
a zaslány do Centra mise INPE
Závûrem
v Cachoeira Paulista, kde algoritmus geografické lokalizace poV pfiípadû, Ïe mrak v˘sledkÛ losoudí poÏadovan˘ v˘sledek.
kalizace (153 lokalizací pro bóji
informuje
Od ledna do bfiezna 2003 bylo 32338 a 128 pro 32339) sleduje
získáno pro bóji ãíslo 32338 celkem Gaussovo rozloÏení, ukazuje anaNZK v papírové podobû lze objed153 pfieletÛ obou satelitÛ a pro bóji l˘za 67 % nejlep‰ích v˘sledkÛ
nat na adrese: [email protected]
32339 to bylo 128 pfieletÛ.
pfiesnost okolo 3,1 km. Tato pfiesnebo: VÚGTK – ODIS,
Obrázky 4 a 5 ukazují v˘nost byla shledána jako uspokoju250 66 Zdiby 98,
sledky rozloÏení. Osa x pfiedstající pro zam˘‰len˘ zámûr. Systém
NZK
v
elektronické
podobû najdete
vuje západní délku ve stupních
splÀuje oãekávání a uspokojuje
a osa y jiÏní ‰ífiku ve stupních.
uÏivatele (aãkoliv získává pfiesnost na http://www.vugtk.cz/nzk
Kde:
fr – je frekvence pfiijímaná satelitem
ft – je referenãní frekvence (nebo
nominální) vysílaná vysílaãem
(fr – ft) – je DopplerÛv posuv závisl˘ na relativní rychlosti vysílaã – satelit
c – je rychlost svûtla
α – je úhel mezi vektorem rychlosti v satelitu a vektorem pozice
satelitu vzhledem k vysílaãi
ρ – v cos α je rychlost satelitu
vzhledem k vysílaãi.
Pokud dosah viditelnosti satelitu zahrnuje pfiijímací stanici
a vysílaã zároveÀ, jsou signály vysílaãÛ pfiijímané satelity v reálném ãase pfieneseny na pozemní
pfiijímací stanice, kde jsou posouzena Dopplerova mûfiení. Systém
GEOLOC se operaãnû nachází
v Centru mise INPE v Cachoeira
Paulista. Pro pfiístup uÏivatele
k této sluÏbû staãí dodat ãíslo ID
svého vysílaãe a ãíslo svého konta FTP, aby získal své v˘sledky na
internetu v reálném ãase.
ZEMĚMĚŘIČ 1+2/2006
17
OBSAH ČASOPISU ZEMĚMĚŘIČ – 2005
PrÛvodce po 12. roãníku – 2005
AKCE
7. roãník Leica Tour vyhodnocen, 5/2005, 31
8. konference o katastru nemovitostí v Îilinû,
1+2/2005, 13 – 15
9. mezinárodní konference v Trenãínû – 5. a 6. záfií 2005:
Geodézie a kartografie v dopravû, 6+7/2005, 34
11. Mezinárodní Polsko-âesko-Slovenské geodetické dny, 4/2005, 32
41. Geodesia rallye âR, 8+9/2005, 7
Allroad show s teréÀáky, 10/2005, 30
BENTLEY Institute vás zve na ‰kolení, 1+2/2005, 16
Brnûnské geodetické informaãní dny po jednaãtyfiicáté, 12/2005, 34 – 35
Byli jsme na konferenci FIG v zemi pyramid,
6+7/2005, 32 – 33; 11/2005, 39 – 41
âesk˘ Krumlov – Step Into Another Time, 10/2005,
19
âlenové ATchJETu hodnotili mapy a prÛvodce vydané v roce 2004, 5/2005, 33
Digitální mûfiení a zpracování dat pro úãely KN,
1+2/2005, pfiebal III
Dny nov˘ch technologií (GEODIS), 3/2005, 2
Geopárty 2005 – 28. roãník studentské akce,
11/2005, 13
Intergeo – pozvánka (HRDLIâKA), 8+9/2005, 18
Jaká má b˘t 41. GEODESIA RALLYE, 6+7/2005, 37
Jubilejní ãtyfiicáté Geodetické dny v Brnû,
1+2/2005, 12 – 13
Klub seniorÛ v roce 2004, 4/2005, 34
Konference v Îilinû oãima zufiivého fotoreportéra,
1+2/2005, 16 – 17
Konference Voda a pozemkové úpravy, 4/2005,
pfiebal I
Leica Tour 2006, 12/2005, 32
Mezinárodní dny v Polsku oãima tfií ãesk˘ch
úãastníkÛ, 8+9/2005, 35 – 38
Novinky od Trimble – premiérovû S6, 5/2005, 31
O katastru nemovitostí v právní a technické praxi
se jednalo v Tfiebíãi, 12/2005, 37
Pozemkové úpravy v Tfiebíãi do druhé desítky,
3/2005, 25
18
První zemûmûfiick˘ ples se vydafiil, 3/2005, 26 – 27
Semináfi Aktuální problémy inÏen˘rské geodézie
2005, 4/2005, 34
Semináfi DruÏicové metody v geodézii, 12/2005,
25
Semináfi Zemûmûfiická díla v územním plánování,
stavebním fiádu a GIS, 3/2005, 25; 5/2005,
36 – 37
Setkání b˘val˘ch elévÛ, 11/2005, pfiebal IV
Setkání geodetÛ 2005, 3/2005, 17; 6+7/2005, 35
SoutûÏ o technické dílo roku, 3/2005, 36
Specializované veletrhy mají úspûch – Intergeo
2005, 11/2005, 22 – 23
Spolek zemûmûfiiãÛ Brno zve na tradiãní podzimní akce, 10/2005, 28
Sto posluchaãÛ na Novotného lávce, 4/2005, 31
·est pfiedná‰ek o zemûmûfiick˘ch ãinnostech ve
v˘stavbû, 11/2005, 42
Technické dílo roku (podmínky soutûÏe), 3/2005,
pfiebal III
Trimble Express 2005 pfiijíÏdí… (GEOTRONICS),
3/2005, 36
Tfiebíã byla hlavním mûstem pozemkov˘ch úprav,
5/2005, 34 – 35
Tfiebíãsk˘ semináfi opût na v˘bornou, 1+2/2005,
pfiebal III
Valná hromada CAGI, 6+7/2005, 31
Veletrh geodézie a kartografie – GEOS, 11/2005,
9; 11/2005, 11; 11/2005, 13; 12/2005, 7 – 9
Vyhrajte Sunnysoft NaviPack Euro3D – Navigaãní
balíãek pro Evropu, 4/2005, pfiebal II
V˘roãní zasedání Spolku zemûmûfiiãÛ Brno,
6+7/2005, 31
âSGK
Informace o ãlensk˘ch pfiíspûvcích âSGK,
1+2/2005, 14; 12/2005, 36
Informace sekretariátu âSGK – nabídka knihy
»Zemûmûfiické právo«, 5/2005, 37
Informaãní centrum âSGK, 12/2005, 36
Na co máme âesk˘ svaz geodetÛ?, 8+9/2005, 14 – 19
ZEMĚMĚŘIČ 1+2/2006
OBSAH ČASOPISU ZEMĚMĚŘIČ – 2005
Otázky zatím bez odpovûdí, 10/2005, 29
Úfiední hodiny na sekretariátu âSGK, 3/2005, 27
VÚGTK v˘znamn˘m partnerem âSGK, 3/2005,
28
Vyhodnocení ankety ze semináfie Zemûmûfiiãi
a právo, 5/2005, 36
âÚZK
Aktuality v právní úpravû KN âR, 3/2005, 4 – 9
Místopfiedseda âÚZK odpovídá, 6+7/2005, 11 – 13
Nûkteré historické katastrální pfiedpisy, 3/2005,
12 – 13
Opravdu se musí katastr reformovat?, 5/2005, 4 – 6
Pfiehled základních zku‰ebních otázek – 1. ãást,
12/2005, 26 – 27
Rozmûr pozemku vytyãuje soud nebo geodet?,
3/2005, 12
¤íjnové zkou‰ky odborné zpÛsobilosti, 11/2005, 20
Seznam nov˘ch ÚOZI za roky 2004/5, 12/2005,
24 – 25
ÚOZI a poskytování informací z KN, 6+7/2005,
4 – 10
Uznávání odborn˘ch kvalifikací státních pfiíslu‰níkÛ ãlensk˘ch státÛ EU, 4/2005, 9
Vefiejnost katastru nemovitostí, 4/2005, 16 – 17
Vylepování kolkov˘ch známek na Ïádost o potvrzení souladu oãíslování parcel GP s údaji KN,
3/2005, 24
Zkou‰ka odborné zpÛsobilosti, 12/2005, 23
Zpravodaj âÚZK, 1+2/2005, pfiebal I; 3/2005,
pfiebal I
GEODÉZIE
III. vojenské mapování na »oldmaps«, 10/2005, 9
Ceny za zemûmûfiické ãinnosti, 12/2005, 15
Hodnocení Technického díla roku, 1+2/2005, 6 – 8
Je‰tû jednou Li‰ov a nûco víc z jiÏních âech a okolí, 4/2005, 28 – 30; 5/2005, 20 – 23
Je‰tû k »zemûmûfiictví« v roce 2025, 11/2005, 6 – 11
Nová definice zemûmûfiické profese podle FIG,
11/2005, 4 – 5
Nov˘ tunel pod prÛsmykem Sv. Gottharda,
12/2005, 10 – 12
SAZKA ARÉNA – geodetická mûfiení pfii montáÏi
ocelové konstrukce stfiechy, 1+2/2005, 9
Stfied âeské republiky, 5/2005, 18 – 19
Systém APK – 1 pro mûfiení osy koleje v absolutních soufiadnicích, 11/2005, 29 – 33
Testování totálních stanic s pasivním odrazem III,
1+2/2005, 34
ZEMĚMĚŘIČ 1+2/2006
UkfiiÏování Ivana KfiíÏe, 11/2005, 14 – 19
Veletrh GEOS 2006, 12/2005, 7 – 9
Vytvofiení stálé geodetické a kartografické expozice,
10/2005, 22
GIS
Místopfiedseda âÚZK odpovídá, 6+7/2005, 11 – 13
Na úvod kulatého stolu: Budoucnost v˘uky GIS,
11/2005, 12 – 13
Prezident spoleãnosti ESRI pan Jack Dangermond
nav‰tívil Prahu, 1+2/2005, 32 – 33
GPS
âeská permanentní síÈ pro urãování polohy,
8+9/2005, 28 – 31
Nov˘ GPS pfiijímaã ProMark3 (Geodetické centrum),
12/2005, 33
HISTORIE
Exkurze do pfiedlistopadové geodézie, 6+7/2005, 25
Je‰tû jednou Li‰ov a nûco víc z jiÏních âech a okolí,
4/2005, 28 – 30; 5/2005, 20 – 23
Nejstar‰í mapová díla na území âR, 3/2005, 30 – 31;
4/2005, 24 – 25; 5/2005, 38 – 39; 6+7/2005,
36 – 37
Nivelaãní údaj ZNB 2 (Mraã), 11/2005, pfiebal II
Nivelaãní údaj ZNB 6 (Svárov), 11/2005, pfiebal III
Nivelaãní údaj ZNB 8 (Teplice), 1+2/2005, pfiebal IV
Nivelaãní údaj ZNB 23 (Pecn˘), 3/2005, pfiebal IV
Pfied 246 lety byl urãen první trigonometrick˘ bod
na území âR, 5/2005, 26
Stfied âeské republiky, 5/2005, 18 – 19
Tam u Králov˘ho Hradce mûfiení ‰lo hladce,
6+7/2005, 22 – 24
Zemûmûfiické památky v âR (díl 5.) – Ústeck˘
kraj, 1+2/2005, 18 – 21
Zemûmûfiické památky v âR (díl 6.) – Stfiedoãesk˘
kraj – ãást I., 3/2005, 18 – 20
Zemûmûfiické památky v âR (díl 6.) – Stfiedoãesk˘
kraj – ãást II., 4/2005, 18 – 21
Zemûmûfiické památky v âR (díl 7.) – Jihomoravsk˘
kraj, 5/2005, 24 – 25
Zemûmûfiické památky v âR (díl 8.) – Olomouck˘
kraj, 6+7/2005, 18 – 19
Zemûmûfiické památky v âR (díl 9.) – Zlínsk˘ kraj,
8+9/2005, 18 – 26
Zemûmûfiické památky v âR (díl 10.) – PlzeÀsk˘
a Karlovarsk˘ kraj, 10/2005, 23 – 25
Zemûmûfiické památky v âR (díl 11.) – Dodatky,
11/2005, 34 – 37
19
OBSAH ČASOPISU ZEMĚMĚŘIČ – 2005
Zemûmûfiické památky v âR (díl 12.) – Praha: ze
Strahova do Nerudovky, 12/2005, 19 – 22
KARTOGRAFIE
Co je spoleãné kartografii a krásn˘m Ïenám?,
10/2005, 18
Copyright na mapách âeska – velice ãasto chybí,
10/2005, 17
âesk˘ komerãní kartografick˘ trh, 4/2005, 10 – 13
âesk˘ Krumlov – Step Into Another Time,
10/2005, 19
âlenové ATchJETu hodnotili mapy a prÛvodce vydané v roce 2004, 5/2005, 33
Historie ãeského komerãního kartografického trhu,
3/2005, 29
Hodnocení vybran˘ch plánÛ mûst, 12/2005, 12 – 13
HÛfie dostupné mapy na webu, 6+7/2005, 1;
6+7/2005, 13
International Map Trade Association, 8+9/2005, 27
Mapy v‰ech boji‰È, 3/2005, 29
Nejstar‰í mapová díla na území âR, 3/2005, 30 – 31;
4/2005, 24 – 25; 5/2005, 38 – 39; 6+7/2005,
36 – 37
Novinky na ãeském kartografickém trhu, 5/2005,
12 – 13
Poselství pfií‰tím generacím v pilífii Karlova mostu,
10/2005, 1, 10/2005, 4 – 5
PRAHA – atlas ortofotomap, 1+2/2005, 11
ProhlíÏíme Zemûpisn˘ atlas svûta z produkce
SHOCartu Vizovice, 3/2005, 34 – 35
Ro‰áda na nejv˘znamnûj‰ích kartografick˘ch postech, 8+9/2005, 33 – 34
Stfiední Polabí na star˘ch mapách, 3/2005, pfiebal III
Svût knihy 2005 – »âesk˘ veletrh map a prÛvodcÛ«,
6+7/2005, 20 – 21
Topografické mapy pro vefiejnost na Ukrajinû,
5/2005, 11
20
ÚÏasn˘ Atlas Maior of 1665 k dostání i v âR,
11/2005, 37 – 38
Vytvofiení stálé geodetické a kartografické expozice, 10/2005, 22
KATASTR
Aktuality v právní úpravû KN âR, 3/2005, 4 – 9
Co v‰echno lze zjistit z oznaãení listu katastrální
mapy, 8+9/2005, 31 – 32
âásti obce a katastrální území v KN, 3/2005, 10 – 11
âínsk˘ katastr, 5/2005, 8 – 9
Dotaz do V‰evûdny: Adresa vlastníka v SPI a na
LV, 10/2005, 21
Dotaz do V‰evûdny: KÚ versus OBEC, 12/2005, 17
Dotaz do V‰evûdny: Pfiizvání k vymûfiování sousedního pozemku, 11/2005, 28
Dotaz do V‰evûdny: Vydávání potvrzení pfii vytyãování, 11/2005, 28 – 29
Konfrontace údajÛ veden˘ch KN se skuteãn˘m stavem na lokalitû geodetická observatofi »Skalka«
(k.ú. Kostelní Stfiímûlice), 10/2005, 6 – 9
Místopfiedseda âÚZK odpovídá, 6+7/2005, 11 – 13
Na slovinském katastrálním úfiadu pobûÏí GIS ESRI,
5/2005, 10
Nûkteré historické katastrální pfiedpisy, 3/2005,
12 – 13
O poselství a oselství v pfiípadû geodetické observatofie »Skalka«, 11/2005, 24 – 26
Pomník by si to opravdu zaslouÏilo..., 11/2005,
26 – 27
Pfievod vlastnického práva k nemovitosti – pohled
z praxe, 12/2005, 4 – 6
Rozmûr pozemku vytyãuje soud nebo geodet?,
3/2005, 12
ÚOZI a poskytování informací z KN, 6+7/2005,
4 – 10
Vefiejnost katastru nemovitostí, 4/2005, 16 – 17
Vylepování kolkov˘ch známek na Ïádost o potvr-
ZEMĚMĚŘIČ 1+2/2006
OBSAH ČASOPISU ZEMĚMĚŘIČ – 2005
zení souladu oãíslování parcel GP s údaji KN,
3/2005, 24
V˘voj evidování vûcn˘ch práv k nemovitostem,
10/2005, 11
V˘voj ISKN v letech 2003 a 2004, 1+2/2005, 4 – 5
KGK
Ceny za zemûmûfiické ãinnosti, 6+7/2005, 26 – 30
P¤EâTùTE SI
Ejhle, trigas!, 5/2005, 32
Informace o knize Zemûmûfiické v˘kony a díla,
8+9/2005, 38
Po Geometrickém plánu napsal Jan Bumba Zemûmûfiické právo, 4/2005, pfiebal IV
Pfiíruãky pro právní praxi (C. H. Beck), 12/2005, 5
Publikace k historii Vojenského zemûpisného ústavu,
3/2005, pfiebal II
UÏiteãná publikace Petra Poláka, 4/2005, 32 – 33
P¤ÍSTROJE
Dálkomûr GPT-3000LN (GEODIS), 8+9/2005, 2;
11/2005, 2; 12/2005, 2
GPS systém GSR2600 (SOKKIA), 6+7/2005, 39
GPS systém GSR2700IS (SOKKIA), 11/2005, 43
GPS systém LEICA 1200 (GEFOS), 6+7/2005, 40
GPS systém Trimble R8 (GEOTRONICS), 10/2005,
16; 12/2005, 39
GPS systém Trimble S6 (GEOTRONICS), 8+9/2005,
12
GPS v síti CZEPOS (Geodetické centrum), 5/2005,
1; 8+9/2005, 1; 11/2005, 1
Internetov˘ obchod GEOOBCHOD (Geodetické
centrum), 3/2005, 11; 4/2005, 5; 6+7/2005,
11; 8+9/2005, 16; 10/2005, 21; 11/2005,
29; 12/2005, 13
Internetov˘ obchod GEUSWARE (GEUS), 1+2/2005,
23; 3/2005, 5; 4/2005, 11; 5/2005, 11;
ZEMĚMĚŘIČ 1+2/2006
6+7/2005, 29; 8+9/2005, 5; 10/2005, 7;
11/2005, 25; 12/2005, 15
LEICA TPS800 (GEFOS), 1+2/2005, 32
Nabídka firmy GP, 1+2/2005, 7; 3/2005, 7;
4/2005, 7; 5/2005, 7; 6+7/2005, 7
Nov˘ GPS pfiijímaã ProMark3 (Geodetické centrum),
12/2005, 33
Nov˘ tunel pod prÛsmykem Sv. Gottharda,
12/2005, 10 – 12
Pentax R-300X (GEOPEN), 4/2005, 17;
5/2005, 22; 10/2005, 11; 11/2005, 27
RED-tech (SOKKIA), 4/2005, 35
Sestavy HiPER GGD (GEODIS), 8+9/2005, 39;
10/2005, 15; 11/2005, 7
Signalizaãní a stabilizaãní materiál (HRDLIâKA),
6+7/2005, 38
SmartStation (GEFOS), 3/2005, 1; 4/2005, 36;
5/2005, 40; 8+9/2005, 40; 10/2005, 32;
11/2005, 44; 12/2005, 40
Totální stanice a duální GPS+ pfiijímaãe Topcon
(GEODIS), 6+7/2005, 2
Totální stanice GTS-720 a GPT-7000 (GEODIS),
1+2/2005, 2
Totální stanice série 030R (SOKKIA), 10/2005, 31
Totální stanice Topcon GPT 7000i (GEODIS), 4/2005,
2; 5/2005, 2; 8+9/2005, 11; 10/2005, 2
Totální stanice Trimble S6 (GEOTRONICS),
4/2005, 19; 5/2005, 21; 11/2005, 8
Trimble 5503 DR/DR200+ (GEOTRONICS),
1+2/2005, 17
RÒZNÉ
2025-06-16-08:30 – Pravidelná pondûlní porada
‰éfÛ firmy G-Man Jihlava, 8+9/2005, 10
60 lásek profesora Veverky, 12/2005, 30 – 31
Co je scifi v zemûmûfiictví, 8+9/2005, 5 – 6
âesk˘ národní korpus a my, 12/2005, 16 – 17
Exkurze do pfiedlistopadové geodézie, 6+7/2005, 25
21
OBSAH ČASOPISU ZEMĚMĚŘIČ – 2005
Ing. Miroslav Hrdliãka se doÏívá 75 let, 1+2/2005,
33
Je‰tû k seznamu zkratek a zkratkov˘ch slov uÏívan˘ch v zemûmûfiictví a KN, 6+7/2005, 10
Kolmanova diskotéka vzdûlávacích CD-ROMÛ,
3/2005, 22 – 23; 4/2005, 22 – 23; 10/2005,
26 – 27
Kvûtnová soutûÏ o mapy a odborné knihy, 5/2005, 10
Li‰ky na Je‰tûdu, 8+9/2005, 4 – 5
Nûkolik poznámek ke kritice knihy Zemûmûfiické
právo, 10/2005, 10
Poselství pfií‰tím generacím v pilífii Karlova mostu,
10/2005, 1; 10/2005, 4 – 5
Vatikán se o mne zajímá!, 4/2005, 4 – 8
V˘voj evidování vûcn˘ch práv k nemovitostem,
10/2005, 11
Yeti konãí – geodeti truchlí, 8+9/2005, 13 – 14
Zemûmûfiiã v servisu âTK, 10/2005, 30
Zkratkovník aneb Seznam zkratek a zkratkov˘ch
slov uÏívan˘ch v zemûmûfiictví a KN, 5/2005,
27 – 31
SERVIS ZEMùMù¤IâE
12 dÛvodÛ proã ãíst magazín GEOinformace,
1+2/2005, 27
CD-ROM Geomatica 2004, 1+2/2005, 25
Informace pro pfiedplatitele, 1+2/2005, pfiebal I;
11/2005, pfiebal I
Jak˘ je a jak˘ má b˘t Zemûmûfiiã?, 12/2005, 28 – 29
Kolmanova diskotéka vzdûlávacích CR-ROMÛ,
3/2005, 22 – 23; 4/2005, 22 – 23; 10/2005,
26 – 27
KrádeÏe geodetick˘ch pfiístrojÛ, 4/2005, pfiebal I;
4/2005, 13; 5/2005, 38; 8+9/2005, 7;
10/2005, 30; 11/2005, pfiebal I; 12/2005, 38
Nabídka firmy Buhodra Inginieria, s.a., 1+2/2005, 5
Pozor na pana Jelínka, 4/2005, 13
PrÛvodce po 11. roãníku 2004, 1+2/2005, 24 – 31
Second hand, 4/2005, pfiebal I; 5/2005, 38;
6+7/2005, 38; 8+9/2005, 7; 10/2005, 30;
11/2005, pfiebal I; 12/2005, 38
Volná místa, 1+2/2005, pfiebal I; 3/2005, pfiebal I; 4/2005, pfiebal I; 6+7/2005, 38;
8+9/2005, 7; 10/2005, 30; 11/2005, pfiebal I; 12/2005, 38
Volná místa (GIS SERVICE PRAGUE), 8+9/2005, 17
Volná místa (HRDLIâKA), 8+9/2005, 15
V˘voj technick˘ch evidenãních nástrojÛ, 11/2005,
pfiebal IV
Zastávka: V˘zkumn˘ ústav, 4/2005, pfiebal IV
22
SMUTNÉ ZPRÁVY
Zemfiel ing. E. Kolenat˘, CSc., 1+2/2005, pfiebal II
Zemfiel ing. S. Holub, 1+2/2005, pfiebal II
Zemfiel J. Falt, pfiedseda CAGI, 1+2/2005, pfiebal II
Zemfiel pedagog O. Jefiábek, 1+2/2005, pfiebal II
SOFTWARE
Autodesk Map 3D (AUTODESK), 10/2005, 19
Bentley PowerDraft pro ‰koly (BENTLEY), 3/2005, 10
Funkce SFX (SOKKIA), 1+2/2005, 35
Geometrické plány a v˘menn˘ formát katastra nehnuteºností na Slovensku, 6+7/2005, 14 – 15
Geometrické plány jen digitálnû, 11/2005, 21
Gepard v ZOO, 4/2005, 14 – 15
GEPRO splnilo podmínky ISO 9001:2000, 10/2005,
20
GPS není jen o mûfiení, 8+9/2005, 20 – 21
Groma v. 8.0 (GEOLINE), 6+7/2005, 9; 11/2005, 19
InÏen˘rsk˘ software pro stavební práce: ISTRAM,
8+9/2005, 22 – 23
Kfiovák32 (GEOVAP), 3/2005, 17
Kursy a ‰kolení firmy BENTLEY, 8+9/2005, 19;
10/2005, 10; 11/2005, 33; 12/2005, 38
MicroGEOS Nautil, 1+2/2005, 10
MicroStation V8 produktivnû (BENTLEY),
4/2005, 9
MISYS pomáhá spravovat tepelná zafiízení, 5/2005,
16 – 17
MISYS: Pfiidejte se k nám, 3/2005, 14 – 15
Nabídka firmy GEPRO, 6+7/2005, 15
Nov˘ tunel pod prÛsmykem Sv. Gottharda,
12/2005, 10 – 12
Rozdílové ‰kolení I/RAS B (BENTLEY), 6+7/2005, 5
SYPROM (Hrdliãka), 3/2005, 16
Úvod do programování v MDL (BENTLEY),
5/2005, 5
V‰echny síly k VFK, 12/2005, 14 – 15
WMS klient pro MicroStation® (GEOVAP),
4/2005, 20
·KOLSTVÍ
85. v˘roãí vzniku Stfiední prÛmyslové ‰koly
v Duchcovû, 3/2005, 21
Na úvod kulatého stolu: Budoucnost v˘uky GIS,
11/2005, 12 – 13
VÚGTK
Konfrontace údajÛ veden˘ch KN se skuteãn˘m stavem na lokalitû geodetická observatofi »Skalka«
(k.ú. Kostelní Stfiímûlice), 10/2005, 6 – 9
ZEMĚMĚŘIČ 1+2/2006
OBSAH ČASOPISU ZEMĚMĚŘIČ – 2005
O poselství a oselství v pfiípadû geodetické observatofie »Skalka«, 11/2005, 24 – 26
Pomník by si to opravdu zaslouÏilo..., 11/2005,
26 – 27
VÚGTK v˘znamn˘m partnerem âSGK, 3/2005, 28
VÚGTK - NZK
Eratosthenes nebo EgypÈané? Kdo první zmûfiil
zemsk˘ obvod?, 6+7/2005, 16 – 17
Generalizace modelu a kartografická generalizace
– stav a v˘voj, 12/2005, 18
Hmatové mapy: Vãera, dnes a zítra, 5/2005, 14 – 15
Mûli lep‰í mapy: Vedení tajné »Nûmecké vojenské
mapy ·v˘carska 1 : 25 000« ve druhé svûtové
válce, 3/2005, 32 – 33
Sestrojení trojrozmûrného modelu na základû katastrální informace, 10/2005, 12 – 14
Spojení laserového skenování s vymûfiováním a vizualizací: Integrace geotechnologií a nové paprskové metody, 8+9/2005, 8 – 9
Zákaznick˘ servis jednotného pozemkového evidenãního systému s ohledem na poÏadavky EU,
4/2005, 26 – 27
Aplikaãní inÏen˘rství pro kartografické vizualizace:
Metody a postupy, 1+2/2005, 22 – 23
Z DOMOVA
Prezident spoleãnosti ESRI pan Jack Dangermond
nav‰tívil Prahu, 1+2/2005, 32 – 33
ZAHRANIâÍ
âínsk˘ katastr, 5/2005, 8 – 9
Na slovinském katastrálním úfiadu pobûÏí GIS ESRI,
5/2005, 10
Topografické mapy pro vefiejnost na Ukrajinû,
5/2005, 11
ZAJÍMAVOSTI
DÛm u shrbeného muÏe, 11/2005, pfiebal IV
Je‰tû jednou Li‰ov a nûco víc z jiÏních âech a okolí,
4/2005, 28 – 30; 5/2005, 20 – 23
Zemûmûfiiã a GEOinformace
na Slovensku v roce 2006 levnûj‰í
âasopisy si mÛÏete objednat u distribuãní spoleãnosti SUWECO SK nebo je mÛÏeme zasílat sami
– Zemûmûfiiã tak vychází na 1 240 Sk (950 Kã),
GEOinformace je za 900 Sk (660 Kã). redakce
Nivelaãní údaj ZNB 2 (Mraã), 11/2005, pfiebal II
Nivelaãní údaj ZNB 6 (Svárov), 11/2005, pfiebal III
Nivelaãní údaj ZNB/8 (Teplice), 1+2/2005, pfiebal IV
Nivelaãní údaj ZNB/23 (Pecn˘), 3/2005, pfiebal IV
Poselství pfií‰tím generacím v pilífii Karlova mostu,
10/2005, 1; 10/2005, 4 – 5
Pfied 246 lety byl urãen první trigonometrick˘ bod
na území âR, 5/2005, 26
Stfied âeské republiky, 5/2005, 18 – 19
Tam u Králov˘ho Hradce mûfiení ‰lo hladce,
6+7/2005, 22 – 24
Z odborného mûfiického názvosloví aneb PouÏijete
pantometr v bakulometrii?, 3/2005, pfiebal II
Zemûmûfiické památky v âR (díl 5.) – Ústeck˘
kraj, 1+2/2005, 18 – 21
Zemûmûfiické památky v âR (díl 6.) – Stfiedoãesk˘
kraj – ãást I., 3/2005, 18 – 20
Zemûmûfiické památky v âR (díl 6.) – Stfiedoãesk˘
kraj – ãást II., 4/2005, 18 – 21
Zemûmûfiické památky v âR (díl 7.) – Jihomoravsk˘
kraj, 5/2005, 24 – 25
Zemûmûfiické památky v âR (díl 8.) – Olomouck˘
kraj, 6+7/2005, 18 – 19
Zemûmûfiické památky v âR (díl 9.) – Zlínsk˘ kraj,
8+9/2005, 18 – 26
Zemûmûfiické památky v âR (díl 10.) – PlzeÀsk˘
a Karlovarsk˘ kraj, 10/2005, 23 – 25
Zemûmûfiické památky v âR (díl 11.) – Dodatky,
11/2005, 34 – 37
Zemûmûfiické památky v âR (díl 12.) – Praha: ze
Strahova do Nerudovky, 12/2005, 19 – 22
ÎERTY STRANOU
Aprílové vydechnutí, 4/2005, pfiebal III
Na pfiiloÏeném CD-ROMu Geomatika 2005
naleznou na‰í uÏivatelé prezentaci programu:
GEUS 13.0 VFK
CD-ROM obsahuje instalaci aktuální ostré verze!
ZEMĚMĚŘIČ 1+2/2006
23
AKCE / GEODÉZIE
Zajímavé referáty z oblasti laserov˘ch skenovacích systémÛ prezentované na mezinárodní
konferenci »7th Conference on Optical 3-D
Measurement Techniques« ve Vídni
Informace o konferenci
Konference Optical 3-D Measurement Techniques jsou orgaVe dnech 3. – 5. fiíjna 2005
nizovány tûmito institucemi kaÏprobûhla ve Vídni konference
dé dva roky ve Vídni nebo
»7th Conference on Optical 3-D v Curychu.
Measurement Techniques« [1].
V leto‰ním roce konference
Jednalo se o jednu z nejv˘znam- hostila 151 delegátÛ z 27 zemí
nûj‰ích konferencí z oblasti
svûta, bylo pfiedneseno 79 referá3D optické mûfiiãské techniky
tÛ a prezentováno 24 posterÛ.
v tomto roce.
Konferenci doplnila prezentace
Organizátorem konference
‰esti firem, které pfiedstavily své
byl Institut geodézie a geofyziky
produkty v kuloárech u jednaVídeÀské technologické universi- cích sálÛ.
ty (TU Wien) a Institut geodézie
Referáty byly rozdûleny do
a fotogrammetrie ·v˘carského fe- 13 tematick˘ch sekcí:
derálního institutu technologií
➤ Optical 3-D Measurement
v Curychu (ETH Zürich). KonfeTechniques / Areas of Applicarence vznikla za podpory v˘tions (Optická 3-D mûfiící
znamn˘ch mezinárodních orgatechnika/ moÏnosti aplikací)
nizací ãinn˘ch v oblasti geodézie: ➤ New (Digital Camera) DeveFIGI komise 5II a 6III, IAGIV komilopments (Nov˘ v˘voj v digitálních kamerách)
se 4.2V a ISPRSVI komise VVII.
Obr.: 1 – Konference »7th Conference on Optical 3-D Measurement Techniques«
24
➤ Surface Measurement Techni-
ques (Mûfiické techniky pro
urãování ploch)
➤ Close-range Imaging and Metrology (Snímkování a metrologie na krátké vzdálenosti)
➤ Mobile Mapping systems (Mobilní mapovací systémy)
➤ Mobile Mapping systems /
Multi Sensor Systems (Mobilní
mapovací systémy/více senzorové systémy)
➤ Measurement and Modelling
in »As-built« applications (Mûfiení a modelování v »technick˘ch« aplikacích)
➤ Calibration Measurement and
Modelling in »As-built« applications (Kalibraãní mûfiení
a modelování v »technick˘ch«
aplikacích)
➤ Laserscanning (Laserové skenování)
➤ Laserscanning / Point Clouds (Laserové skenování/mraãna bodÛ)
➤ 3D-Modelling (3D modelování)
➤ Face-and Body-Modelling
(Modelování obliãeje a tûla)
➤ Face-and Body-Modelling /
Surface Measurement Techniques (Modelování obliãeje
a tûla / mûfiické techniky pro
urãování ploch)
I International Federation of Surveyors
II Positioning and Measurement
III Engineering Surveys
IV International Association of Geodesy
V Applications of Geodesy in Engineering
VI International Society for Photogrammetry and Remote Sensing
VII Close-Range Sensing: Analysis and
Applications
ZEMĚMĚŘIČ 1+2/2006
AKCE / GEODÉZIE
porovnávána s CAD modelem.
modulovou konstrukcí LSS
Provedené skenování bylo
iQsun (FARO).
Komentáfi autorÛ: Pfies vel- pfiíleÏitostí pro získání kompletní
dokumentace skuteãného stavu
mi razantní nástup technologie
laserového skenování v geodetic- podzemních prostor a infrastruktury v nich umístûné a pfiispûlo
ké praxi jsou metody kalibrace
ke kontrole kvality budovaného
a obecnû také posuzování pfiesLHC.
nosti mûfiení LSS oblastí nepfiíli‰
prozkoumanou (pravdûpodobnû
Koska, B. – Pospí‰il, J. – ·troner,
jediná dal‰í publikovaná komplexní kalibraãní metoda pro LSS M.: The Result Presentation
je [2]). Z dÛvodu konstrukce LSS of the Development of Laser
nemohou b˘t systematické chyby and Optic Rotating Scanner
Obsah vybran˘ch
odstranûny mûfiením v obou polo- LORS and Introduction of
referátÛ
Public Library of Classes and
hách. Proto lze uvedenou metoLichti D., Franke J.: Self-Cali- du povaÏovat za velmi pfiínosnou Functions SPATFIG (Prezentace v˘sledkÛ v˘voje laserového
bration of the iQsun 880 La- jak pro v˘zkum tak pro praxi.
a optického rotaãního skeneru
ser Scanner (Kalibrace laserovéDobers, T. et al.: Using a Laser LORS a pfiedstavení vefiejné kniho skeneru iQsun 880)
V tomto referátu autofii pfied- Scanner for the Control of In- hovny tfiíd a funkcí SPATFIG)
V první ãásti referátu byly
stavili komplexní a pÛvodní meto- stallations at CERN (PouÏívání
prezentovány aktuální v˘sledky
LSS pro kontrolu instalace
du k urãení systematick˘ch chyb
z v˘voje 3D laserového a opticLSS. Ze systematick˘ch chyb jsou v CERNu – Evropské laboratofii
kého rotaãního 3D skeneru
pro fyziku ãástic)
urãovány: kolimaãní chyba,
Autofii ve svém ãlánku pfiiblí- LORS, kter˘ je vyvíjen na pracoúklonná chyba, indexová chyba,
konstanta dálkomûru, amplituda Ïili pouÏití skenovacího systému vi‰ti autorÛVIII. Tento systém je
HDS 3000 pro dokumentaci sku- zaloÏen na snímání laserové stosinusové chyby v délce a amplituda a fáze sinusové chyby v ho- teãného stavu v instituci CERN
py, která je promítána na zamûfiorizontálním smûru. Metoda je za- pfii v˘stavbû LHC urychlovaãe
van˘ objekt, digitální kamerou.
(Large Hadron Collider), kter˘
loÏena na zamûfiení prostorové
Objekt je umístûn na toãnû.
sítû cca 200 bodÛ ze dvou stano- bude umístûn v existujícím obvo- V pfiíspûvku je prezentováno teovisek s pootoãením pfiístroje o 90° dovém tunelu, kde se dfiíve naretické i praktické fie‰ení systému
cházel urychlovaã LEP (Large
kolem vertikální osy. SíÈ bodÛ je
a je experimentálnû ovûfiena jeho
Elektron Positron Collider). Ske- pfiesnost. V souãasné podobû je
tedy zamûfiena osmkrát. Do vyrovnání s velk˘m poãtem nadby- nování bylo pouÏito pro urãení
systém vhodn˘ pro skenování
skuteãného stavu infrastruktury
teãn˘ch mûfiení jsou zaãlenûny
mal˘ch pfiedmûtÛ.
uvedené systematické chyby jako umístûné v tunelu po demontáÏi
V druhé ãásti referátu byla
LEP. Dále byla urãena poloha
neznámé parametry.
pfiedstavena vefiejná (pod GNU
rozvodného potrubí pro helium, GPLIX) knihovna tfiíd SPATFIG
Metoda byla aplikována na
LSS iQsun 880 (dnes FARO). Vy- které bude slouÏit jako napájení
(Spatial Figure – prostorov˘
supravodiv˘ch magnetÛ a zamû- útvar). Tato knihovna umoÏÀuje
rovnání odhalilo neoãekávanû
fiení desek pro upevnûní zásobo- prokládání geometrick˘ch útvarÛ
velké hodnoty systematick˘ch
vacího jefiábu. Namûfiená data
chyb, které je nutné zaãlenit do
(primitiv) v prostoru mnoÏinou
kalibraãních parametrÛ pfiístroje. byla zpracována v programech
bodÛ v souladu s metodou neEuclid, Catia, AutoCAD a Cyclo- jmen‰ích ãtvercÛ. PouÏit˘ proMûfiení bylo také zopakováno
pro ovûfiení stability vypoãten˘ch ne. Namûfiená mraãna bodÛ byla gramovací jazyk je C++. Prokláhodnot. Pfii opakovaném testová- v programech Catia a Cyclone
dání geometrick˘ch útvarÛ
ní byly odhaleny prokazatelné
VIII Katedra speciální geodézie, Fakulta stavební, âeské vysoké uãení technické v Praze
zmûny tûchto systematick˘ch
IX GNU’s Not Unix General public license
chyb. To mÛÏe b˘t zpÛsobeno
Nejvût‰í poãet referátÛ byl
vûnován laserov˘m skenovacím
systémÛm (LSS).
Za katedru speciální geodézie
stavební fakulty âVUT v Praze se
konference aktivnû zúãastnili
ing. B. Koska (referát) a ing. T. Kfiemen (poster).
Na dal‰ích fiádkách bychom
vás rádi seznámili s obsahem nûkolika zajímav˘ch referátÛ.
ZEMĚMĚŘIČ 1+2/2006
25
AKCE / GEODÉZIE
mraãnem bodÛ je jednou ze základních funkcí softwaru LSS,
která se pouÏívá pfii zpracování
mûfiení objektÛ sloÏen˘ch z matematicky snadno definovateln˘ch útvarÛ (tovární haly apod.).
V referátu byly uvedeny moÏné
aplikace vyvíjené knihovny, v˘voj
a souãasn˘ stav teorie v této oblasti, shrnuty existující softwarové nástroje s uvedením jejich nedostatkÛ a prezentovány
v˘sledky srovnání knihovny
SPATFIG s komerãními produkty.
Tento projekt je základní sloÏkou
disertaãní práce prvního z uveden˘ch autorÛ.
Komentáfi autorÛ: Pfii testování knihovny SPATFIG do‰lo
k odhalení pouÏití nesprávné
funkce v algoritmu pro prokládání nûkter˘ch útvarÛ v jednom
z nejroz‰ífienûj‰ích komerãních
softwarÛ k zpracování mraãna
bodÛ 3Dipsos verze 3.0 (ovûfieno
pro kouli a válec). Producentem
tohoto softwaru je firma MENSI
jejímÏ vlastníkem je spoleãnost
TRIMBLE.
Abdelhafiz, A. – Riedel, B. – Niemeier, W.: »3D Image« as a Result from the Combination between the Laser Scanner Point
Cloud and the Digital Photogrammetry (»3D image« jako v˘sledek kombinace mraãna bodÛ
z LSS a digitální fotogrammetrie)
V tomto referátu autofii pfiedstavují pÛvodní produkt tzv.
»3D image«. Jedná se o fotografii, u které jsou kaÏdému pixelu
pfiifiazeny prostorové soufiadnice.
Hlavní v˘hodou tohoto produktu je podle autorÛ snadné
pouÏívání, coÏ umoÏÀuje jeho
pouÏití i nekvalifikovan˘m osobám, které potfiebují jednodu‰e
mûfiit prostorové vzdálenosti.
Jedná se zejména o statiky (pfii
26
Obrázek 2 – Zastoupení na konferenci z fakulty stavební âVUT. Zleva: M. Neãesánek, B. Koska, T. Kfiemen. Zprava: J. Pazdera
práci na rekonstrukcích, pfii tvorbû dokumentaci existujících staveb nebo kontrole rozmûrÛ po
realizaci stavby) a vedoucí staveb. Dal‰í v˘hodou je jednoduchá a rychlá tvorba »3D image«
ve srovnání s trojrozmûrn˘m modelem a nízká hardwarová nároãnost na stranû uÏivatele.
K vytvofiení »3D image« je
potfieba LSS a kalibrovaná digitální kamera. K vnûj‰í orientaci
snímkÛ je pouÏito nûkolika identick˘ch bodÛ z namûfieného
mraãna a dal‰í identické body
jsou pouÏity na zv˘‰ení pfiesnosti
vztahÛ mezi snímky. V˘poãet je
proveden metodou svazkového
vyrovnání. Prvním z autorÛ byl
vytvofien program k prohlíÏení
»3D image« a k mûfiení prostorov˘ch vzdáleností. 3D soufiadnice
pixelÛ, kter˘m neodpovídá Ïádn˘
bod mraãna, jsou pfii prohlíÏení
interpolovány z okolních pixelÛ,
u kter˘ch jsou soufiadnice známy.
V pfiíspûvku je popsána praktická aplikace metody pfií zamûfiení fasády budovy. V˘sledná
pfiesnost soufiadnic z »3D image«
byla posouzena zamûfiením kontrolních bodÛ totální stanicí
(smûrodatnou odchylka TS cca
3 mm). Pfií pouÏití LSS HDS
2 500 s prÛmûrnou vzdáleností
mezi body 3 cm a snímkÛ s velikostí pixelu na objektu pfiibliÏnû
6 mm je uvádûna v˘sledná pfiesnost »3D image« 14 mm.
Kfiemen, T.: Testing of Terrestrial Laser Scanners (Testování terestrick˘ch LSS)
Autor se ve svém pfiíspûvku
vûnuje testování terestrick˘ch laserov˘ch skenerÛ proveden˘ch na
katedfie speciální geodézie, fakulty
stavební âVUT v Praze. Jednalo
se o testování ãtyfi skenovacích
systémÛ (GS 200, HDS 2500,
LMS-Z 360i a Callidus 1.1) uÏívajících pro mûfiení principu prostorové polární metody, kde délky
jsou mûfieny laserov˘m dálkomûrem (princip mûfiení tranzitního
ãasu). Byly provedeny dva experimenty. První se vûnoval ovûfiení
schopností skenerÛ mûfiit rÛzné
druhy materiálÛ pod rÛzn˘mi úhly dopadu a druh˘ ovûfioval
schopnost zamûfiení objektÛ pod
velmi strm˘mi úhly dopadu.
V˘sledky prvního experimentu byly pro v‰echny testované
skenery velmi podobné. V˘raznûj‰í potíÏe se vyskytovaly jen pfii
mûfiení tmav˘ch, leskl˘ch a prÛhledn˘ch materiálÛ. Z v˘sledkÛ
ZEMĚMĚŘIČ 1+2/2006
AKCE / GEODÉZIE / SERVIS ZEMĚMĚŘIČE
druhého experimentu lze usuzovat, Ïe zamûfiení hran pod velmi
strm˘mi úhly dopadu mÛÏe vykazovat v˘znamné odchylky od
skuteãnosti.
kolika kompletních koster dinosaurÛ napfi. stegosaura nebo alosaura a vymodelovali povrch, objem a hmotnost jejich tûl.
Shrnutí
Bellmann, A. et al.: 3D-Modeling of Dinosaurs (Modelování
dinosaurÛ)
Autofii v pfiíspûvku pfiedstavují moÏnost urãování objemu,
hmotnosti a plochy tûla u vyhynul˘ch zvífiat na základû pfiesné
znalosti tvaru jejich kostry. Pro
zamûfiení koster pouÏili laserové
skenování, které z ãásti nahradilo
dosud pouÏívanou fotogrammetrii (pro mûfiení byl pouÏit skenovací systém S 25 Mensi a digitální kamera Canon EOS 1D Mark
II). Pfied samotn˘m mûfiením
koster vyhynul˘ch zvífiat provedli
anal˘zu v˘poãetních algoritmÛ
pro objem, hmotnost a plochu tûla. Referenãními objekty pro tuto
anal˘zu se stalo tûlo nosoroÏce
a kostra mládûte slona. Po vyhodnocení v˘sledkÛ získan˘ch ze
zamûfien˘ch referenãních objektÛ, provedli autofii zamûfiení nû-
Ples zemûmûfiiãÛ
konan˘ dne 25. února 2006 od 19 hodin
v prostorách hotelu Bobycentra,
Sportovní ulice 2a, Brno.
Vstupné 300 Kã
Pofiadatelé:
KÚ pro
Jihomoravsk˘ kraj
ZEMĚMĚŘIČ 1+2/2006
na Webu Zeměměřiče i v našem časopisu!
■ 11. 1. 2006 byl na mostû nad tratí
u Debfie (Mladá Boleslav) odcizen
hliníkov˘ stativ, trojnoÏka a velk˘
sedmihranol ZEISS s centrovaãem.
Informace na e-mail: [email protected]
»Optical 3-D Measurement Techniques« je bezesporu jednou
z nejv˘znamnûj‰ích konferencí
z oblasti 3D optické mûfiiãské
techniky v leto‰ním roce. Tomu
odpovídá mnoÏství prezentovan˘ch pfiíspûvkÛ, ‰ífie diskutovana Webu Zeměměřiče i v našem časopisu!
n˘ch témat, úãast delegátÛ témûfi ■ Firma hledá geodeta/geodetku ve
zlínském regionu s praxí vyhotovováz celého svûta a podpora nejv˘ní geometrick˘ch plánÛ (SW GEUS).
znamnûj‰ích mezinárodních geoKontakt na tel.: 603 540 895.
detick˘ch organizací.
Bliωí informace o uveden˘ch
Tento ãlánek vznikl v rámci
i neuveden˘ch referátech lze zís- projektu M·MT 6840770005.
kat ze sborníkÛ konference [3]
Ing. Bronislav Koska, ing. Tomá‰
a pfiípadnû u autorÛ ãlánku.
Kfiemen, FSv âVUT v Praze
Dal‰í konference v fiadû
Katedra speciální geodézie (K154)
»Optical 3-D Measurement Tech- Literatura:
niques« probûhne v záfií 2007
[1] Oficiální webová stránka konference:
http://info.tuwien.ac.at/ingeo/optical3d/o3d.htm
v Curychu (·v˘carsko). Doufá[2] Rietdorf, A. – Gielsdorf, F. – Gruendig, L.: A Koncept
me, Ïe se opût zúãastníme této
for the Calibration of Terrestrial Laser Scanners. In:
Proceedings of the INGEO 2004, Bratislava.
v˘jimeãné události a budeme mít
A. – Kahmen, H.: Optical 3-D Measurement
moÏnost vám pfiiblíÏit nejzajíma- [3] Grün,
Techniques VII. Proceedings of the »7th Conference on
vûj‰í referáty.
Optical 3-D Measurement Techniques«. VídeÀ, 2005.
Srdeãnû vás zveme na
Sponzor:
KRÁDEŽ
VOLNÁ
MÍSTA
Program plesu:
19:00 slavnostní zahájení plesu
20:00 pfiedtanãení – manÏelé Pernicovi a taneãní ‰kola Starlet
21:00 Spolek elegantních dam – módní pfiehlídka
22.00 Duo Spelbush – magic show
23:00 imitátor Libor PantÛãek
24:00 tombola
K tanci i poslechu hraje AJ Capella Brno. Cimbálová muzika Milovice,
primበJan Kynûra. Veãerem provází Jaroslav Brych.
Cena za dvoulÛÏkov˘ pokoj je 1 270 Kã.
Návratku za‰lete, prosím, obratem na adresu:
Katastrální úfiad pro Jihomoravsk˘ kraj, RÛÏena Herkusová
Moravské námûstí 1, 601 51 Brno,
nebo mailem na: [email protected]
Úhradu za vstupenky proveìte do 10. 2. 2006 na úãet Spolku zemûmûfiiãÛ
u âeské spofiitelny, a. s., Brno, ãíslo úãtu: 1345657379/0800, VS 0206
Návratka:
Jméno úãastníka:
Adresa:
Objednávám .......... ks vstupenek.
Prosím o zaji‰tûní ubytování pro .......... osob.
27
KARTOGRAFIE
Historická událost ve vojenském mapování
V pátek 2. prosince 2005 se ve Vojenském geografickém
a hydrometeorologickém úfiadû v Dobru‰ce (VGHMÚfi) konalo slavnostní shromáÏdûní pfii pfiíleÏitosti ukonãení tvorby nového státního mapového díla.
Nové státní mapové dílo pfiedstavuje soubor topografick˘ch map
v mûfiítku 1 : 25 000, 1 : 50 000
a 1 : 100 000, vãetnû mapy âeské
republiky v mûfiítku 1 : 250 000,
kter˘ je urãen k zabezpeãení
obrany na‰í republiky. Tyto standardizované mapy doplÀují ‰kálu
mapov˘ch dûl vyspûl˘ch evropsk˘ch státÛ a státÛ
aliance NATO v ucelen˘ systém. Mapy
jsou dány do zásobování AâR dnem
1. ledna 2006.
Dnem 31. prosince
2005 bylo ukonãeno
uÏívání doposud
pouÏívaného mapového díla vyrobeného v soufiadnicovém
systému 1942/83.
Ke stejn˘m termínÛm bylo zru‰eno uÏívání soufiadného systému 1942/83 na
území âeské republiky a byl za-
veden svûtov˘ geodetick˘ referenãní sytém WGS84 jako standard v rámci ozbrojen˘ch sil âR.
Historick˘ v˘znam této události je dán tím, Ïe v oblasti tvorby map z na‰eho území jde jiÏ
v podstatû o páté vojenské mapování. První vojenské mapování
bylo zahájeno v roce 1763 a od
té doby je na‰e území v nepravideln˘ch cyklech prÛbûÏnû vojensk˘mi topografy a kartografy ma-
Univerzální software pro geodety:
v˘poãty, práce s DKM i s nov˘m
v˘mûnn˘m formátem VFK,
geometrické plány, pozemkové
úpravy, práce s databázemi KN.
VKM
Speciální software pro geodety:
v˘poãty bodov˘ch polí,
zpracování místních sítí,
etapov˘ch mûfiení, vyhodnocení
pfiesnosti, integrace s VKM.
G-NET/W
Ing. Svatopluk Sedláãek, Vedlej‰í 4, 625 00 Brno
e-mail: [email protected]
28
pováno. Nejv˘znamnûj‰í vlastností nového mapového díla je,
Ïe vedle vysoké obsahové a estetické kvality je vytvofieno ve svûtovém geodetickém referenãním
sytému WGS84, kter˘ je standardizován v rámci aliance NATO.
Tímto poãinem Armáda âeské
republiky splnila dal‰í ze závazkÛ, které pfiijala jako nov˘ ãlen
Aliance.
Slavnostní shromáÏdûní úfiadu
probûhlo za pfiítomnosti náãelníka
Generálního ‰tábu Armády âeské
republiky generálporuãíka Pavla ·tefky,
vrcholn˘ch pfiedstavitelÛ na‰í armády, náãelníkÛ geografick˘ch
sluÏeb státÛ NATO
a v˘znamn˘ch odborníkÛ v oblasti geografie a kartografie civilního resortu.
Slavnostní den byl zakonãen pfiijetím v˘znamn˘ch hostÛ
v budovû historické
dobru‰ské radnice místostarostou
Josefem Horákem.
Ludûk Bfiou‰ek
tel.: 547 352 896, 602 764 685
http://www.gview.cz
ZEMĚMĚŘIČ 1+2/2006
ZAJÍMAVOSTI / HISTORIE
Copyright © PJsoft s.r.o. 1997 – 2006
Zemûmûfiické památky v âR (díl 13.)
Praha – z Malé Strany na Staré Mûsto
15
14 16
17
21
18 19
20
14 – Sluneãní hodiny
Malostranské námûstí
a Tomá‰ská ulice, Praha 1
Parlament âR sídlí mimo jiné také na Malostranském námûstí
v ã.p. 518 – Velikovském paláci.
Na tomto paláci se nalézají dvoje
sluneãní hodiny. Na horní stuze
hodin na jiÏním prÛãelí je zobrazen prav˘ sluneãní ãas a na dolní
ãas staroãesk˘, tj. kolik hodin
ubûhlo od západu slunce. V˘chodní hodiny v Tomá‰ské ulici ukazují dva stejné ãasy, jako jiÏní hodiny. Na nápisové stuze je nápis SP
a datum 1608. Na prÛãelí domÛ
jsou vûrné kopie pÛvodní originální podoby hodin. Cenné autentické fragmenty renesanãních slu-
neãních hodin jsou skryty pod
vrstvou omítky. Bliωí informace
o tûchto a dal‰ích sluneãních hodinách je moÏné nalézt na adrese
http://astro.mff.cuni.cz/mira/sh
/sh.php.
Freska z chodby v Senátu âR: souhvûzdí zvûrokruhu – Panna v oválném poli
ZEMĚMĚŘIČ 1+2/2006
15 – Vald‰tejnsk˘ palác
Vald‰tejnské námûstí 4
Praha 1
Albrecht Vald‰tejn (1583 aÏ
1634), znám˘ stoupenec astrologie se fiídil pfiedpovûìmi astrologÛ. Na jeho dvofie pob˘val
i astronom Johannes Kepler, kter˘ pro nûj vypracoval dva horoskopy.
Vald‰tejn nechal na Malé
Stranû vybudovat v letech 1623
aÏ 1629 jeden z nejvût‰ích praÏsk˘ch palácÛ, ojedinûlou stavbu
v zaalpské Evropû, ve kterém
v souãasné dobû sídlí Senát âR.
Palác se k astronomii váÏe zejmé-
29
ZAJÍMAVOSTI / HISTORIE
Pamûtní deska nad Curtiov˘m hrobem v levé boãní lodi kostela
na tím, Ïe ve druhém patfie se
nachází astronomicko-astrologická chodba, jejíÏ fresky pocházejí
z roku 1630 (tedy z doby po bitvû na Bílé hofie, kdy byla ukonãena zlatá doba praÏské astronomie).
Valená klenba je rozdûlena
na sedm klenebních polí, ve kter˘ch jsou alegorické malby Slunce, Mûsíce a pûti planetárních
boÏstev. Horizontální pásy zhruba v jedné tfietinû klenby jsou pole, ve kter˘ch jsou znamení zvûrokruhu. Alternace tvaru polí je
pro planety i zvûrokruh, ale i pro
planety a zvûrokruh vzájemnû,
oválná pole se stfiídají s poli osmibok˘mi. Na boãních stûnách je
symbolika jednotliv˘ch ãtyfi tehdy znám˘ch svûtadílÛ Asie, Afriky, Evropy a Ameriky. V˘zdobu
chodby provedl Giovanni Pieroni, uznávan˘ matematik a astrolog, Ïák Galilea Galileiho.
Senát: Jupiter v osmibokém poli
30
Stupnice navrÏená Curtiem
je obnovené astronomie, pochází z Kurzovy ruky a byl napsán
v roce 1590. Curtius byl vzdûlán
v exaktních vûdách a proto navrhl
Tychonovi stupnici pro kvadrant.
Mezi osobnosti, které se u nás
zab˘valy astronomií a pfiipravova- Tycho tento dopis, vãetnû popisu
stupnice kvadrantu, »dÛvtipnû
ly pÛdu pro pfiíchod Tychona
Braha do Prahy, byl vedle Tadeá- vymy‰len˘m nejvzne‰enûj‰ím
‰e Hájka z Hájku i císafisk˘ místo- a urozen˘m Jakubem Kurzem«
kancléfi Jakub Kurz (1554 – 1594) otiskl v Mechanice spolu se sv˘m
ze Senftavy, latinizovanû Curtius. hodnocením Kurzova návrhu.
Curtius byl pro Rudolfa II. mimo V Kurzovû domû na Pohofielci
jiné prostfiedníkem mezi císafiem pozdûji na‰li spoleãné bydli‰tû
jak Brahe, tak i Kepler. DÛm se
a uãenci.
Jeden ze tfií dopisÛ uvefiejnû- nacházel v místû dne‰ního gymnázia Jana Keplera.
n˘ch v Braheovû Astronomiae
Curtius je pochován v kostele
Instauratae Mechanica – Pfiístrosv. Tomá‰e na Malé Stranû v Praze. Náhrobní kámen se nachází
na konci levé boãní lodi. Deska
nemohla b˘t vyfotografována v plném rozsahu, protoÏe byla zakryta z ãásti vánoãní v˘zdobou.
16 – Jakub Kurz/Curtius
Kostel sv. Tomá‰e
Josefská 8, Praha 1
17 – F. G. Tegnagel
Maltézsk˘ kostel
LázeÀská ulice, Praha 1
V kostele Panny Marie pod fietûzem je podle F. Jáchima pochován
zeÈ Tychona Braha, hvûzdáfi Franz
Ganseb Tegnagel. Podle informací
z kostela se v‰ak jedná o vnuka
Tychona, syna jeho dcery AlÏbûty
a Tegnagela. Náhrobní kámen je
podobn˘ náhrobnímu kameni Tychona v T˘nském chrámu.
ZEMĚMĚŘIČ 1+2/2006
ZAJÍMAVOSTI / HISTORIE
Cestou na KarlÛv most se nezapomeÀte podívat na otvorovou
nivelaãní znaãku na Malostranské mostecké vûÏi.
18 – Jan Kepler
Karlova 4, Praha 1
Na fasádû je pamûtní deska z roku 1971 od S. Hajerové.
19 – Jan Kepler
Karlova 4, Praha 1
V prÛjezdu domu je je‰tû pamûtní
deska od D. Kostky z roku 1971.
DÛm naproti Vla‰ské kapli
20 – Jan Kepler
Karlova 4, Praha 1
Na dvorku v prÛchodu mezi Karlovou a Anenskou ulicí je pomníãek s glóbusem (armilární sférou). Na pomníãku je nápis:
JOHANNES KEPLER • PRAGAE 1607 – 1622
••• AÎ SEM DO·EL MÒJ SEN •••
na glóbu je nápis
JOHANNES KEPLER UBI MATERIA IBI GEOMETRIA
coÏ by se dalo pfieloÏit »Jan
Kepler, kde je hmota, tam je geometrie«.
21 – Vla‰ská kaple
Karlova ulice, Praha1
V severní frontû Klementina byla
pfiímo proti domu, kde Kepler Ïil,
postavena v 90. letech 16. století
kaple pro ãleny italské kolonie
v Praze (Vla‰ská kaple Nanebevstoupení Panny Marie). Její pÛdorys je dokonalá elipsa. V tehdej‰í
dobû to byla jediná eliptická budova na sever od Alp. A tak eliptick˘
tvar kaple pfiivedl Jana Keplera
z rozboru dráhy planety Mars,
k my‰lence formulovat svÛj první
zákon: planety obíhají kolem Slunce v eliptick˘ch drahách v jejichÏ
jednom ohnisku je Slunce.
Na závûr bych chtûl podûkovat za vstfiícnost a pomoc pfii fotografování svému pfiíteli a senátoru
ZdeÀku Bártovi, panu Antoniu F.
ZEMĚMĚŘIČ 1+2/2006
Rivasovi Gonzálesovi z âeské provincie ¤ádu sv. Augustina a panu
Pavlu Maru‰kovi, kter˘ mne provázel kostelem Suverenního fiádu
Maltézsk˘ch rytífiÛ. Pro velk˘ rozsah není opût uvedena literatura,
která je k dispozici u autora.
Také bych chtûl opûtovnû
poÏádat váÏené ãtenáfie, pokud
vûdí o nûjaké památce, která byla opomenuta, aby mne nebo redakci upozornili. Za kaÏdé upozornûní budu vdûãn˘. Dûkuji za
pochopení.
(joh)
Kepler mûl elipsu Vla‰ské kaple
pfiímo »pfied nosem«
31
RŮZNÉ / ČÚZK
C. F. Gauss – pozapomenuté v˘roãí
Carl Friedrich Gauss – jméno, které znají uÏ celé generace (nejen) zemûmûfiiãÛ.
Jeho nositel, rodák z Braunschweigu (*30. 4. 1777), geniální matematik, astronom,
fyzik, geodet, kartograf, statistik, se vynikajícím zpÛsobem trvale zapsal do dûjin
svûtové vûdy.
âástka 1-2/2005
V Praze dne 21. 10. 2005
Z jeho rozsáhlého díla jsou za
nejv˘znamnûj‰í povaÏovány
publikace: Disquisitiones Arithmeticae (1801, Rozpravy o aritmetice), Theoria Motus Corporum Coelestium in sectionibus
conicis solem ambientium
(1809, Teorie pohybu nebesk˘ch tûles), Disquisitiones generales circa superficies curvas
(1827, Obecná teorie zakfiiven˘ch ploch), Untersuchungen
über Gegenstände der Höheren
Geodäsie (·etfiení k pfiedmûtu
vy‰‰í geodézie, 1. díl 1843/44,
2. díl 1846/47).
Mnohé v˘sledky jeho vûdeckého snaÏení se staly souãástí
kaÏdodenního Ïivota – ku pfiíkladu odhadnout celosvûtov˘ poãet
aplikací (tfieba i za jedin˘ den)
metody nejmen‰ích ãtvercÛ, kterou Gauss prokazatelnû jako prv-
Cena Kã 50,-
OBSAH:
A – NORMATIVNÍ âÁST:
1. Dodatek ã. 3 ze dne 17. 12. 2004 ã.j. 6627/2004-22,
kter˘m se mûní Pokyny ã. 29 âÚZK ze dne
14. 11. 2003 ã.j. 4766/2003-23, k zápisu adresy trvalého pobytu fyzické osoby a adresy sídla právnické
osoby a organizaãní sloÏky státu do KN, ve znûní dodatku ã. 1 a dodatku ã. 2.
2. Pokyny ã. 33 âÚZK ze dne 13. 1. 2005 ã.j. 69/2005-22,
o postupu katastrálních pracovi‰È KÚ pfii vybírání
správních poplatkÛ.
3. Dodatek ã.1 ze dne 15. 2. 2005 ã.j. 613/2005-22, kter˘m se mûní Pokyny ã. 32 âÚZK ze dne 28. 4. 2004
ã.j. 1014/2004-22 pro skenování katastrálních map
a grafick˘ch operátÛ dfiívûj‰ích pozemkov˘ch evidenci, kter˘ nab˘vá úãinnosti dnem 22. 2. 2005.
4. Dodatek ã. 2 ze dne 8. 3. 2005 ã.j. 503/2005-22, kter˘m se mûní Pokyny ã. 32 âÚZK ze dne 28. 4. 2004
32
ní pouÏil roku 1794 pfii v˘poãtu
dráhy planetky Ceres, je asi nemoÏné. S rokem 2005 odchází
na na‰em území do historie
i Gauss – Krügerovo zobrazení;
armáda âR pfiechází na velmi podobné zobrazení UTM (WGS84),
které je standardem NATO.
Pfiesto témûfi bez pov‰imnutí
pro‰lo datum 23. 2. 2005, na
které pfiipadlo 150. v˘roãí úmrtí
C. F. Gausse, »kníÏete matematikÛ«. PovaÏujme tûchto nûkolik
fiádek za symbolickou kvûtinu,
opoÏdûnû, ale s úctou poloÏenou
na práh univerzitní observatofie
v Göttingenu, v tehdej‰ím Hanoverském království, s níÏ Gauss
spojil cel˘ svÛj Ïivot. Jejím fieditelem byl jmenován uÏ roku 1799
po obhajobû doktorské práce
o základní vûtû algebry.
(Há)
ã.j. 1014/2004-22 pro skenování katastrálních map
a grafick˘ch operátÛ dfiívûj‰ích pozemkov˘ch evidencí.
5. Dodatek ã. 2 ze dne 26. 7. 2005 ã.j. âÚZK 3333/2005-22,
kter˘m se mûní Pokyny ã. 30 âÚZK ze dne 25. 2. 2004
ã.j. 6114/2003-22 k poskytování podkladÛ pro vyhotovení GP a pfiebírání v˘sledkÛ mûfiení u GP vyhotoven˘ch ve stanoven˘ch prostorech, ve kter˘ch jsou podrobné body urãovány v S-JTSK povinnû, ve znûní
dodatku ã. 1 ze dne 4. 10. 2004 ã.j. 5415/2004-22.
B – OZNAMOVACÍ âÁST:
1. Vyhlá‰ení obnovy katastrálního operátu.
2. Zmûna názvu katastrálního území Filipov u Zabfieha
na Filipov u Zábfieha.
3. Seznam prostorÛ, ve kter˘ch se urãuje poloha podrobn˘ch bodÛ v S-JTSK. Stav ke dni 1. ãervnu 2005.
4. Seznam zemûmûfiick˘ch a katastrálních inspektorátÛ
a katastrálních úfiadÛ. Stav ke dni 15. fiíjnu 2005.
Vydává âÚZK. ¤ídí redakãní rada.
Redakce: âÚZK, Pod sídli‰tûm 9/1800, 182 11 Praha 8,
tel.: 284 041 210. Zpravodaj âÚZK lze objednat v prodejnû map, P. O. Box 24, Pod sídli‰tûm 9/1800, 182 12 Praha 8. Roãní pfiedplatné ãiní 160 Kã. Zpravodaj je téÏ dostupn˘ v PDF formátu na www.cuzk.cz, pfiípadnû z Webu
Zemûmûfiiãe.
ZEMĚMĚŘIČ 1+2/2006
AKCE / WWW
Machina Mundi v NTM
tes of Holland. Za objev prakticky
pouÏitelné metody pro mûfiení zemûpisné délky vypsaly totiÏ tyto
spoleãnosti odmûnu 30 000 zlat˘ch escudos.
Stejnû jako ‰panûlsk˘ dvÛr,
byla i General Estates of Holland
ke Galileov˘m návrhÛm skepticvynalezl: »mikrometr« (pfiístroj
ká. Ve skuteãnosti opovrhli genipromítající odraz z teleskopu na
ální Galileovou my‰lenkou
pravítko se stupnicí), »joviláb«
a praktické spolehlivé mûfiení ze(polární mapa Jupiterova systému) a polární mapa heliocentric- mûpisné délky poãkalo aÏ do vyk˘ch obûÏn˘ch drah Zemû a Jupi- nálezu námofiního chronometru
(pozn. red.: 1735), prvnû zkontera.
struovaného Johnem Harrisonem
ProtoÏe Medicejské hvûzdy
Radek PETR
obíhají pravidelnû okolo Jupitera, (1693 – 1776).
Galileo usoudil, Ïe mohou b˘t povaÏovány za ruãiãky velmi pfiesn˘ch nebesk˘ch hodin, coÏ znamenalo neocenitelnou pomoc pfii
urãení rozdílu zemûpisn˘ch délek
dvou míst na povrchu Zemû.
V roce 1612 Galileo prozradil tuto metodu urãování zemûpisné
délky pomocí Medicejsk˘ch
hvûzd ‰panûlskému dvoru. Nedostal jednoznaãnou pfiíznivou ani
zamítavou odpovûì, tudíÏ se necítil zavázán a v roce 1636 tuto
metodu nabídl obchodní spoleãnosti Merchant Company a holandské spoleãnosti General Esta-
Praha (7. 11. 2005): Za úãasti pana ministra kultury Jandáka, nûkolika geodetick˘ch a kartografick˘ch pedagogÛ a samozfiejmû spousty dal‰ích hostí byla slavnostnû otevfiena
v˘stava v Národním technickém museu v Praze. Pofiadatelem akce je kromû NTM také Instituto e Museo di Storia
della Scienza ve Florencii.
Z exponátÛ ze sbírek NTM mi
dovolte doporuãit va‰í pozornosti
napfi. Ptolemáiovu »Geograhiae«
z roku 1552, Stolleho teodolit
z let 1600 aÏ 1613, ãoãkové
ãi zrcadlové dalekohledy, pfiístroje a publikace Keplera, Newtona,
Habermela, Galileiho a Braheho.
V˘stava trvá do 26. 2. 2006
a otevfiena je od ÚT do PÁ 9 – 17
a v SO a NE od 10 – 18.
Jako velmi zajímavé jsem
shledal napfiíklad Galileiho urãování zemûpisné polohy, které citujeme z publikace k v˘stavû zakoupené za 20 Kã v NTM:
JupiterÛv systém a urãování zemûpisn˘ch délek
Peãlivá pozorování umoÏnila Galileovi urãit obûÏnou dráhu a dobu obûhu ãtyfi Medicejsk˘ch
hvûzd. Tento úspûch byl umoÏnûn díky tfiem nástrojÛm, které
CD-ROM Geomatika 2005
– pfiiloÏen v tomto ãísle pro
pfiedplatitele ãasopisu Zemûmûfiiã
Pfiedplatitelé, ale i nûktefií dal‰í ãtenáfii mají jako
bonus v tomto ãísle pfiiloÏeno datové a zvukové
CéDé se SW firem Gepro, Geus a Sedláãek. Je tu
ostrá verze nejnovûj‰ího programu Koke‰ 7.52
a prohlíÏeãka MISYS-View. Dále cédéãko obsahuje aktuální ostrou verzi programu GEUS 13.0
VFK nebo prezentaci softwaru VKM a G-VIEW.
Zajímavou novinkou je zvuková sloÏka
tohoto CéDé, která obsahuje ukázky v MP3
z archivních a vzdûlávacích CD-ROMÛ,
ZEMĚMĚŘIČ 1+2/2006
znám˘ch jako Kolmanova diskotéka. Pohodu tohoto
datového nosiãe pfiiná‰ejí ve sv˘ch nûkolika písniãkách i na‰i pfiátelé ze skupiny Pilgrim Pimple.
CD-ROM Geomatika 2005 samozfiejmû obsahuje také kompletní roãník 2005 na‰ich ãasopisÛ GEOinformace a Zemûmûfiiã v PDF, nástûnn˘
kalendáfi na rok 2006, Informaãní Leica obãasník
firmy Gefos, od âSGK Zemûmûfiiãské vûstníky
loÀského roku i dal‰í pfiíspûvek do »Kdo je kdo
v na‰em oboru?« a nûkolik drobností o Geodésia
rallye a dal‰ích akcích od OS Viva Geodesia.
Moc pûkná je i rozsáhlá 3D prezentace spoleãnosti Geodis. Náklad tohoto CD
je 5 000 ks.
redakce
33
ROČNÍK XV (XLII)
PRAHA 20. 1. 2006
S e m i n á fi o n o v ˘ c h k a t a s t r á l n í c h p fie d p i s e c h v P r a z e
PRAHA (31. 10. 2005): Jednou ze základních
podmínek úspû‰ného prÛbûhu reformy ãeského katastru a dal‰ího rozvoje na‰eho oboru je vytváfiení
právního prostfiedí a aktualizace katastrálních pfiedpisÛ odpovídající souãasn˘m celospoleãensk˘m i resortním potfiebám a rozvoji moderních technologií.
Probíhající zmûny legislativních a technick˘ch pfiedpisÛ mají znaãn˘ vliv na ãinnosti státní i podnikatelské sféry v na‰em oboru a na jejich vzájemnou spolupráci. V souãasné dobû se blíÏí k závûru
vnitroresortní pfiipomínkové fiízení k nové provádûcí vyhlá‰ce ke katastrálnímu zákonu a zákonu o zápisech vlastnick˘ch a jin˘ch vûcn˘ch práv k nemovitostem a k Návodu pro obnovu katastrálního
operátu pfiepracováním souboru geodetick˘ch informací a pro jeho vedení. Katastrální vyhlá‰ka jako
obecnû závazn˘ pfiedpis bude je‰tû pfiedloÏena
k meziresortnímu pfiipomínkovému fiízení a pak na-
hradí souãasnou vyhlá‰ku ã. 190/1996 Sb. Nov˘
návod, kter˘ nahradí dosavadní prozatímní návod
je resortním pfiedpisem. Proto jsou z návodu pfienesena do vyhlá‰ky ta ustanovení o vedení digitální
mapy, která jsou závazná i pro ãinnost osob vykonávajících zemûmûfiické ãinnosti. Oba pfiedpisy nabudou úãinnosti v pfií‰tím roce. âesk˘ svaz geodetÛ
a kartografÛ chtûl podání aktuálních informací
o zmûnách tûchto dÛleÏit˘ch pfiedpisÛ zprostfiedkovat ‰iroké odborné vefiejnosti a proto k nim uspofiádal semináfi, kter˘ se uskuteãnil v pondûlí dne
31. fiíjna t.r. v Praze v budovû âSVTS na Novotného lávce. K pfiednesení referátÛ na semináfii pfiijali
pozvání ti nejpovolanûj‰í, pracovníci resortu âÚZK,
ktefií jsou autory nov˘ch pfiedpisÛ nebo se na jejich
tvorbû v˘znamnû podílejí.
O semináfi byl velk˘ zájem. Pfiihlá‰ení z celé
republiky zcela zaplnili pfiedná‰kov˘ sál v budovû
POZVÁNKA
8. sjezd âSGK – Brno, 25. 2. 2006
Rada âSGK zve ãleny svazu na 8. sjezd, kter˘ se
uskuteãní v sobotu 25. února 2006 od 10:00 do
17:00 hod. v kongresovém sále hotelu Avanti,
Stfiední 61, 602 00 Brno (www.hotelavanti.cz).
Úãast na sjezdu (vãetnû stravování) je pro ãleny
a hosty âSGK bezplatná. Po 8. sjezdu âSGK se
uskuteãní 2. ples zemûmûfiiãÛ v prostorách
Bobycentra, Sportovní 2a, Brno. Ubytování lze
zajistit na elektronické adrese [email protected] nebo prostfiednictvím organizaãní agentury
plesu (viz odkaz na následující stranû).
Program sjezdu:
1. Volba ãlenÛ mandátové, návrhové a volební
komise
2. Zpráva o ãinnosti âSGK od 7. sjezdu âSGK 8. bfiezna 2003
3. Zpráva o hospodafiení od 6. sjezdu âSGK
4. Zpráva revizní komise
5. Rozprava ke zprávám
6. Návrh programu na období 2006 aÏ 2008
7. Volby ãlenÛ nové Rady âSGK a nové Revizní
komise âSGK
8. Vystoupení hostÛ
9. Vyhlá‰ení v˘sledkÛ voleb
10. Návrh a schválení usnesení sjezdu
11. Úvodní zasedání nové Rady a revizní komise
âSGK
Rada âSGK vyz˘vá ãleny âSGK, ktefií se chtûjí
ucházet o ãlenství v nové Radû a Revizní komisi
âSGK, aby svou kandidaturu oznámili sekretariátu âSGK (Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, tel.: 221 082 374, e-mail: [email protected])
písemnû, po‰tou, faxem nebo elektronicky s uvedením jména, pfiíjmení, akademického titulu, data
narození, zamûstnavatele (jsou-li zamûstnáni) a pfiípadnû velmi struãnou informaci o svém dosavadním pÛsobení v oboru zemûmûfiictví a katastru.
Petr Polák
34
ZEMĚMĚŘIČSKÝ VĚSTNÍK 1+2/2006
ROČNÍK XV (XLII)
PRAHA 20. 1. 2006
âSVTS s kapacitou 110 posluchaãÛ. Na pozvání
âSGK ze sesterské Slovenskej spoloãnosti geodetov a kartografov pfiijel i pfiedseda jejího v˘konného v˘boru ing. Eduard Maták a ãlenka v˘boru
ing. Daniela Lvonãíková.
Program semináfie se skládal ze ãtyfi ãástí.
V úvodní ãásti fieditel odboru fiízení územních orgánÛ âÚZK ing. Bohumil Janeãek posluchaãe systematicky seznámil s navrÏen˘mi zmûnami dÛleÏit˘ch katastrálních pfiedpisÛ. Uvedu alespoÀ návrh
novely katastrálního zákona, kter˘ byl pfiipravován
v návaznosti na Návrh systémov˘ch zmûn ve financování katastrálních úfiadÛ zpracovan˘ Úfiadem pro schÛzi vlády. Projednání v‰ak bylo vládou
odloÏeno na rok 2006.
O nové katastrální vyhlá‰ce podrobnû hovofiil
fieditel Katastrálního pracovi‰tû Boskovice ing. Miloslav Müller. Návrh vychází z ustanovení dosavadní vyhlá‰ky, která zpfiesÀuje a podrobnûji upravuje. Tím, kromû jiného, sjednocuje postupy
katastrálních úfiadÛ ve vztahu k podnikatelské sféfie. Uvedu alespoÀ nejdÛleÏitûj‰í zpfiesnûní a zmûny, o kter˘ch nám pfiedná‰ející referoval.
Pfiedmûtem katastru nemovitostí mají b˘t pozemky s nejmen‰ím vnitfiním rozmûrem 10 cm
u digitální mapy, ãi 0,3 mm v mûfiítku analogové
mapy. Upravuje se evidence nûkter˘ch dal‰ích prvkÛ polohopisu a vodních tokÛ. Základními formami katastrálních map jsou mapa analogová, jejíÏ
souãástí je seznam soufiadnic v S-JTSK a mapa digitální. Podrobnûj‰í dûlení na digitální (DKM) a digitalizovanou mapu (KMD) je chápáno jako legislativní zkratka a je zavedeno z dÛvodu rozli‰ení
pÛvodu a technologie obnovy mapy. Obsahem digitální katastrální mapy má b˘t i lokalizace rozsahu
vûcn˘ch práv a odpovídajících vûcn˘ch bfiemen
evidovan˘ch v souboru popisn˘ch informací (SPI)
katastru. Jsou popsány základní v˘stupy z SPI a podrobnûji je vymezen obsah listu vlastnictví.
Ohlednû zápisÛ zmûn údajÛ katastru se stanovuje, Ïe listiny které jsou podkladem pro zápis se doruãují územnû pfiíslu‰nému katastrálnímu pracovi‰ti
a souãasnû se upravuje postup pfii chybném doruãení
listin jinému katastrálnímu pracovi‰ti. Zavádí se zápis
zmûn údajÛ katastru z moci úfiední formou »katastrálního zápisu« pofiízeného katastrálním pracovi‰tûm, jeho obsah a forma dokumentace. Pfii zápisu geometrického plánu se za nesoulad s údaji katastru nepovaÏuje
rozdíl vznikl˘ po potvrzení geometrického plánu.
Geometrické plány na více souvisejících rozsáhl˘ch
zmûn je moÏné v katastru provést v celém rozsahu
pfii zápisu první zmûny a v dal‰ích listinách urãen˘ch
k zápisu jiÏ vycházet z nového stavu.
Taxativnû jsou vymezeny zemûmûfiické ãinnosti
v katastru nemovitostí. Geometrick˘m základem
mûfiení jsou body polohového bodového pole a ve
vymezen˘ch pfiípadech identické body s kódem kvality 3. Mûfiení se provádí tak, aby lomové body zmûny byly zamûfieny s pfiesností odpovídající kódu kvality 3. Jsou stanoveny podklady pro vyznaãování
zmûn geometrického a polohového urãení hranic
a podmínky a postup pfii zmûnû soufiadnic a kódu
kvality lomov˘ch bodÛ hranic v katastru. Novelou
katastrálního zákona se zavádí a nová provádûcí vyhlá‰ka podrobnûji upravuje geometrick˘ plán pro vytyãení hranice pozemku. Tím se mj. zajistí vhodnûj‰í
reÏim pfiedávání v˘sledkÛ katastrálním pracovi‰tím.
Se souhlasem v‰ech vlastníkÛ dotãen˘ch pozemkÛ
bude moÏné nahradit vytyãení hranic pozemkÛ zamûfiením hranic, které vlastníci v terénu upfiesní
a uznají. Jsou stanoveny podmínky pro tento postup
a pro vyznaãení hranice v katastru. Taxativnû jsou
vymezeny náleÏitosti a pfiílohy dokumentace podle
úãelu vyhotovení geometrick˘ch plánÛ a podrobnû
upraven postup pfii potvrzování plánu katastrálním
úfiadem. Má b˘t stanoveno, Ïe v˘sledky zemûmûfiick˘ch ãinností vyhotovené pro vlastní potfiebu katast-
ZEMĚMĚŘIČSKÝ VĚSTNÍK 1+2/2006
35
Ples zemûmûfiiãÛ
Srdeãnû vás zveme na Ples zemûmûfiiãÛ konan˘
dne 25. února 2006 od 19 hodin v prostorách
hotelu Bobycentra, Sportovní ulice 2a, Brno.
Vstupné 300 Kã, pofiadatelé: KÚ pro Jihomoravsk˘ kraj, Spolek zemûmûfiiãÛ Brno, âSGK.
Program plesu:
19:00 slavnostní zahájení plesu
20:00 pfiedtanãení – manÏelé Pernicovi a taneãní
‰kola Starlet
21:00 Spolek elegantních dam – módní pfiehlídka
22.00 Duo Spelbush – magic show
23:00 imitátor Libor PantÛãek
24:00 tombola
K tanci i poslechu hraje AJ Capella Brno
a Cimbálová muzika Milovice, primበJan Kynûra,
veãerem provází Jaroslav Brych.
Ubytování rezervováno v hotelu AVANTI a hotelu BOBY (viz www.zememeric.cz – id = 1914).
Návratku najdete také na webu Zemûmûfiiãe,
id = 1915.
ROČNÍK XV (XLII)
¤editel KP Boskovice ing. Miloslav Müller
PRAHA 20. 1. 2006
Aktéfii semináfie: ing. Jifií Rydval a ing. Miloslav Müller
rálního pracovi‰tû kontroluje zamûstnanec katastrálního úfiadu k tomu zmocnûn˘ organizaãním fiádem.
Vyhotovení nemûfiick˘ch záznamÛ katastrálními
pracovi‰ti se povaÏuje za v˘sledek technick˘ch ãinností katastru. Je zmûnûn systém zaokrouhlování
a oznaãování zpÛsobu urãení v˘mûr. Navrhuje se
úprava pfiebírání bodÛ podrobn˘ch polohov˘ch bodov˘ch polí od osob vykonávajících zemûmûfiické
ãinnosti katastrálními úfiady s tím, Ïe úfiady provedou doplnûní místopisÛ a vyrozumí o zfiízení bodu
na nemovitosti jejího vlastníka.
Novû a podrobnûji se upravuje postup pfii opravách chybn˘ch údajÛ katastru. Chybné identifikaãní údaje u nemovitostí, budov, jednotek a právnick˘ch osob vzniklé nesprávnostmi v listinách opraví
ten, kdo listinu vyhotovil nebo je oprávnûn ji opravit. Pokud k tûmto chybám do‰lo pfii vedení a obnovû katastru, ãi pfii mûfiení do‰lo k chybû v geometrickém a polohovém urãení, pfii vyznaãení zmûny
do‰lo k chybnému zobrazení v analogové katastrální mapû, ãi pfii vedení evidence nemovitostí a katastru nemovitostí do‰lo k chybû ve v˘mûfie parcely
(byla pfiekroãena mezní odchylka), katastrální pracovi‰tû takovou chybu opraví klasick˘m postupem
podle § 8 odst. 3 aÏ 5 katastrálního zákona. Pfii
opravû chybného zápisu základního identifikaãního
údaje fyzické osoby v katastru postupuje katastrální
úfiad podle nafiízení vlády ã. 111/2001 S., o porovnání a pfiejímání údajÛ katastru nemovitostí âR
a evidence obyvatel. Jiné nepfiesnosti v údajích katastru se nepovaÏují za chyby a správn˘ údaj se zapí‰e z moci úfiední. Chybné geometrické a polohové urãení parcely evidované zjednodu‰en˘m
zpÛsobem lze opravit jen souãasnû s doplnûním takové parcely do katastrální mapy.
Úprava obnovy katastrálního operátu v návrhu nové vyhlá‰ky precizuje postup pfii zji‰Èování
prÛbûhu hranic pfii obnovû nov˘m mapováním.
Nekvalitní ‰etfiení prÛbûhu hranic bylo dosud nejãastûj‰ím dÛvodem fiízení o opravách chyb v operátech pozemkov˘ch evidencí obnoven˘ch nov˘m mapováním veden˘ch katastrálními úfiady.
DoplÀují se ãinnosti v polohovém bodovém poli
a pfii podrobném mûfiení, které v textu dosavadní
vyhlá‰ky nebyly upraveny. V rámci námitkového
fiízení se námitka proti nové v˘mûfie parcely pfii fiízení katastrálního úfiadu povaÏuje za námitku
proti novému geometrickému a polohovému urãení parcely.
Ke koncepãní zmûnû dochází u úpravy obnovy katastrálního operátu pfiepracováním analogov˘ch katastrálních map do formy digitální mapy.
I sáhové katastrální mapy budou pfiepracovány do
S-JTSK. O v˘jimce se uvaÏuje pouze u sáhov˘ch
map v katastrálních územích, kde bude zji‰tûno,
Ïe nesplÀují stanovená kritéria pfiesnosti. Novû je
v návrhu vyhlá‰ky zpracováno ustanovení o zpÛsobech urãení soufiadnic lomov˘ch bodÛ hranic
parcel analogové mapy, parcel zjednodu‰ené evidence, popfiípadû dal‰ích prvkÛ polohopisu pfii obnovû pfiepracováním. V souboru popisn˘ch informací se z praktick˘ch dÛvodÛ (daÀové dopady,
dÛvod k námitkám vlastníkÛ) u digitalizované mapy ponechají dosavadní v˘mûry s kódem urãení 0
i kdyÏ se budou li‰it od v˘mûr urãen˘ch z grafického poãítaãového souboru. Podmínkou je, Ïe nebude pfiekroãena v pfiíloze vyhlá‰ky uvedená mezní odchylka. V pfiíloze vyhlá‰ky je dále novû
popsán návrh zobrazení zmûn v digitální formû
katastrální mapy a povinnost pfiedávat jej ve struk-
36
ZEMĚMĚŘIČSKÝ VĚSTNÍK 1+2/2006
ROČNÍK XV (XLII)
PRAHA 20. 1. 2006
Pohled do zaplnûného sálu
tufie v˘mûnného formátu ISKN âR stanoveném
Úfiadem. Jsou zde specifikovány podmínky a pravidla pro postup, kdy se pfiizpÛsobí digitalizovaná
mapa zmûnû a kdy se pfiizpÛsobí zmûna mapû
a v SGI se pak povedou dvoje soufiadnice.
Ve tfietí ãásti semináfie hovofiil ing. Lubomír
T˘ã, kter˘ od ledna pfií‰tího roku nastupuje do
funkce fieditele Katastrálního úfiadu v Liberci,
o pfiipravovaném Návodu âÚZK pro obnovu katastrálního operátu pfiepracováním souboru geodetick˘ch informací a pro jeho vedení. Návod vychází z Prozatímního návodu z roku 1998 ve znûní
jeho dodatku, kter˘ modifikuje v souladu s návrhem katastrální vyhlá‰ky a ãásteãnû mûní jeho
uspofiádání. Pfiedná‰ející nás seznámil se zmûnami
v návodu a podrobnûji se vûnoval nové technologii obnovy pfiepracováním analogov˘ch katastrálních map v S-SS na digitalizované mapy v S-JTSK
s vyuÏitím metody Doc. ing. V. âady, CSc. Vedení
digitálních map je shodnû s prozatímním návodem
upraveno v druhé ãásti návodu. Novû je popsáno
zobrazení zmûny s pfiizpÛsobením mapy zmûnû
v KMD a v ãásti zobrazení zmûny s jejím pfiizpÛsobením mapû v KMD je stanoveno, Ïe tento postup lze pouÏít jen v˘jimeãnû v pfiípadech hrubého
naru‰ení logick˘ch vztahÛ okolního polohopisu.
Postup byl demonstrován na pfiíkladech.
V závûreãném bloku odpovídali v‰ichni pfiedná‰ející na písemné a pak i na ústní dotazy posluchaãÛ, které se t˘kaly jak pfiednesen˘ch pfiíspûv-
kÛ, tak fiady dal‰ích témat. Uvedu alespoÀ diskusi
o úãelnosti digitalizace katastrálních map kontra
nové mapování, o povinném ãíselném mûfiení
zmûn v S-JTSK témûfi na celém území âR s tím,
Ïe pro nûj podle názoru nûkter˘ch podnikatelÛ
v oboru nejsou vytvofieny potfiebné podmínky,
o navrhovaném pfiebírání bodÛ podrobného polohového bodového pole zfiízen˘ch podnikatelskou
sférou pfii mûfiení zmûn v katastru do dokumentace katastrálních úfiadÛ a jeho financování, ãi o vazbách mezi nov˘m stavebním zákonem a nov˘mi
katastrálními pfiedpisy.
A je‰tû nûkolik slov závûrem. Semináfi lze
hodnotit jako velmi úspû‰n˘. Není to jen mÛj
osobní názor. Svûdãí o tom i ohlasy úãastníkÛ.
V‰echny referáty doprovázené obrazov˘mi prezentacemi byly kvalitní a zajímavé. Ti, kdo na semináfi
pfii‰li se dozvûdûli fiadu informací nejen o konkrétních návrzích pfiedpisÛ, ale i tom, co âÚZK v oblasti pfiedpisÛ pfiipravuje. Za pfiípravu a pfiednesení
referátÛ bych chtûl pfiedná‰ejícím upfiímnû podûkovat a fiíci jim, Ïe je rádi uvítáme i na dal‰ích semináfiích pofiádan˘ch âSGK. Podûkování zaslouÏí
i ti, ktefií se starali o kvalitní organizaãní zaji‰tûní
celé akce, zejména tajemnice Svazu.
Jifií Rydval
Legendy ãeského zemûmûfiictví
slaví v˘znamná Ïivotní jubilea
V lednu 2006 slaví v˘znamná Ïivotní jubilea mimo jiné i dvû v˘razné osobnosti ãeského zemûmûfiictví – Petr Polák (*7. 1. 1946) a Miroslav
Roule (*20. 1. 1936). Obûma muÏÛm – ‰edesátiletému pfiedsedovi âeského svazu geodetÛ
a kartografÛ Petrovi Polákovi a sedmdesátiletému b˘valému fiediteli VÚGTK ve Zdibech
a dlouholetému b˘valému ãlenovi Rady âSGK
Miroslavovi Roulemu je dohromady tolik jako
praÏské mûstské hromadné dopravû. Proto také
uvádíme pfiipomínku kulat˘ch narozenin obou
muÏÛ dohromady. Mají mnoho spoleãného.
âeské zemûmûfiictví vám pánové Petfie Poláku a Miroslave Roule dûkuje.
Petr Skála
Vydává: âesk˘ svaz geodetÛ a kartografÛ ● Neprodejné ● Nepro‰lo jazykovou úpravou ● Redakce: Ing. P. Skála ●
Pfiedseda redakãní rady: Ing. J. Pospí‰il, CSc. ● Za obsah ãlánkÛ odpovídají autofii ● TISK: ãasopis
●
Tyto pfiíspûvky budou zvefiejnûny také prostfiednictvím internetu na: http://zememeric.cz/csgk ● Nové pfiíspûvky zasílejte na
adresu vydavatele: Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, sekretariát tel. ã.: 221 082 374 (i fax), e-mail: [email protected],
http://www.csvts.cz/csgk/ ● ãíslo úãtu: 1937568329/0800
ZEMĚMĚŘIČSKÝ VĚSTNÍK 1+2/2006
37
SERVIS ZEMĚMĚŘIČE
SECOND
HAND
na Webu Zeměměřiče i v našem časopisu!
■ Pro zabezpeãení stále vût‰ího poãtu studentÛ geoinformatiky pfiivítáme
darování nebo levné odkoupení libovolného poãtu va‰ich nepotfiebn˘ch teodolitÛ nebo totálních stanic (pfiíslu‰enství vítáno). Prosím,
kontaktujte nás na tel.: 605 467 824,
nebo e-mail: [email protected]
■ Prodáme levnû kompletní sestavu
(2 ks) GPS Ashtech Promark2. Kontakt na e-mail: [email protected]
■ Prodám Leica TCA 1102 (2x baterie, nabíjeãka, PCMCI, kabel RS 232)
za 240 000 Kã; Leica TCA 1100L +
RCS 1000 (baterie + 2x GEB70,
nabíjeãka, PCMCI, kabel RS 232,
2x TPCS25, Y kabel, 360° hranol) za
280 000 Kã. Kontakt na tel.: 604 208 433
nebo e-mail: [email protected]
■ Prodám program GEUS Standard, verze 12.1 s hardwarov˘m
klíãem za 10 000 Kã (vã. DPH), pÛvodní cena 14 100 Kã (vã. DPH).
Kontakt na tel.: 602 649 839.
■ Prodám
digitalizaãní
tablet
SUMMAGRAPHIC MICROGRID III
(A1), 16 tl. kurzor, stojan. Kontakt
na tel.: 387 411 227 nebo e-mail:
[email protected]
VOLNÁ
MÍSTA
na Webu Zeměměřiče i v našem časopisu!
■ PraÏská geodetická firma pfiijme
do mladého kolektivu pracovníky
na níÏe uvedené funkãní pozice.
– technik geodet (práce u totální
stanice jako mûfiiã)
– vedoucí technik geodet (vedení
geodetické skupiny v terénu)
– pracovník v oboru GP
– brigádník technik (práce u totální stanice jako mûfiiã)
Mûfiení probíhá pfieváÏnû v Praze
a ve Stfiedoãeském kraji. Více informací o na‰í spoleãnosti naleznete
na www.gspraha.cz. Kontakt na
tel.: 274 012 380 nebo e-mail:
[email protected]
38
■ Kartografické nakladatelství hledá pracovníka na pozici grafik –
redaktor. Zku‰enost s prací v grafick˘ch programech podmínkou,
znalost oboru kartografie vítána.
Kontakt na tel.: 604 295 735 nebo
e-mail: [email protected]
■ Hledáme geodeta pro práce
v Praze a okolí. PoÏadujeme praxi
min. jeden rok v oboru geodézie
nebo ukonãené vzdûlání SP·Z.
Kontakt na tel.: 603 871 293 (Ing.
Jifií Blábol) nebo e-mail: [email protected]
KRÁDEŽ
na Webu Zeměměřiče i v našem časopisu!
■ 30. 11. 2005 byla v Plzni odcizena
trojpodstavcová souprava Sokkia
se stativy (dfievûn˘ Ïlut˘ Sokkia, duralov˘ Sokkia), trasírkou a oranÏov˘m hranolem, podloÏkou, centrovaãem, drÏákem na hranol, hranolem
Sokkia a nivelaãní latí. Pfiípadnému
nálezci odmûna. Informace na e-mail:
[email protected]
Nové ekonomické totální
stanice zn. SOKKIA fiady 30RK
Nové totální stanice fiady 30RK vyuÏívají dálkomûrnou technologii
RED-tech II, která umoÏÀuje spolehlivé bezhranolové mûfiení na
dlouhé vzdálenosti. Modely s laserov˘m paprskem tfiídy 3R mûfií
bezhranolovû vzdálenosti od
30 cm do 350 m. V rozsahu od
30 cm do 200 m s pfiesností
±(3 + 2 ppm x D) mm a ve vzdálenostech od 200 do 350 m s pfiesností ±(5 + 10 ppm x D). Díky ultra úzkému viditelnému paprsku je
moÏno provádût velmi pfiesná mûfiení. ZároveÀ je laserov˘ paprsek
téÏ velmi v˘hodn˘ pfii cílení.
Totální stanice fiady 30RK
jsou jako první ve své tfiídû vybaveny podsvícenou alfa-numerickou klávesnicí, která slouÏí
pro rychlé a jednoduché zadávaní dat i pfii práci ve ‰patn˘ch
svûteln˘ch podmínkách. Ochrana vÛãi vodû a prachu odpovídající normû IP66 ãiní totální
stanice fiady 30RK dostateãnû
odolné pro práci v podmínkách
drsného prostfiedí. Tyto totální
stanice jsou vybaveny vlastnostmi, které spolehlivé mûfiící pfiístroje potfiebují: vestavûné mûfiické programy, dobfie viditelná
LCD obrazovka, funkce pro v˘bûr terãe s volbou stisknutí jednoho tlaãítka, Li-ion baterie
s dlouhou Ïivotností, které jsou
standardní v˘bavou pfiístroje
a dal‰ími moÏnostmi jako jsou
vytyãovací svûtla event. CF pamûÈová karta.
Totální stanice fiady 30RK se
dodávají v 7 modelech podle laserové tfiídy a úhlové pfiesnosti:
➤ SET230RK3 (2" / 0,6 mgon)
➤ SET330RK3 (3"/ 1 mgon)
➤ SET530RK3 (5"/ 1,5 mgon)
Toto jsou modely s dlouh˘m bezhranolov˘m dosahem. Dále pak:
➤ SET230RK (2" / 0,6 mgon)
➤ SET330RK (3"/ 1 mgon)
➤ SET530RK (5"/ 1,5 mgon)
➤ SET630RK (6"/ 1,9 mgon)
jsou modely s laserov˘m paprskem tfiídy 2 s krat‰ím bezhranolov˘m dosahem do 200 m.
Reklamní ãlánek firmy:
Sokkia s.r.o.
·kroupovo nám. 9/1255
130 00 Praha 3
tel.: 222 726 010
email: [email protected]
www.sokkia.cz
ZEMĚMĚŘIČ 1+2/2006
Mûfite lehce
Svûtovû nejlehãí bezkabelov˘ RTK GPS systém
– poslední inovace od firmy Leica Geosystems
SmartRover je nejlehãí bezkabelov˘
RTK GPS systém na svûtû a je plnû
kompatibilní se SmartStation – svûtovû první totální stanicí s integrovan˘m
GPS. PouÏijte SmartStation k urãení
stanoviska totální stanice, pak pfienesete SmartAnténu a pokraãujete RTK
GPS mûfiením s bezkabelov˘m SmartRoverem. UÏijte si
v˘jimeãného v˘konu se zlomkem hmotnosti oproti jin˘m
roverÛm v konfiguraci »v‰e na tyãce«. Omezte únavu
mûfiiãe a zvy‰te produktivitu – nov˘ SmartRover od Leica
Geosystems, profesionální zemûmûfiiã.
Leica SmartRover
• Pohodlí konfigurace »v‰e na tyãce«
• Hmotnost pouh˘ch 2,8 kg
• Plná kompatibilita se SmartStation
• WinCE a Bluetooth technologie
• Nejlep‰í v˘sledky se SmartTrack a SmartCheck
technologiemi
• Vበdokonal˘ spoleãník pro nároãné úkoly
Moderní Leica SmartRover dodává v˘jimeãn˘
v˘kon, je plnû kompatibilní se SmartStation a sítí
CZEPOS. Pfieneste va‰i práci na bedra SmartRoveru.
Kontaktujte nás pro více informací a provedení
ukázky.
GEFOS a.s.
V˘hradní zastoupení Leica Geosystems AG pro âR
Kundratka 17
180 82 Praha 8 – LibeÀ
tel.: 283 842 620, fax: 283 842 621
[email protected] www.gefos.cz/leica

Podobné dokumenty

Speleologické mapování

Speleologické mapování mohli koupit na »geodézii«. Byly to malÛvky, fiekl bych spí‰e pochodov˘ film, kde jsme si vyznaãovali odboãky a místo, kde jsme zaslechli Hágena nebo vidûli netop˘ry. Skuteãné speleologické mapování...

Více

Leica Geo Office

Leica Geo Office Program Leica Geo Office (LGO) je kompletním balíkem programů, které umožňují zpracování dat po měření („Post Processing“), podporu měření v reálném čase („Real-Time Surveying“) a také správu těcht...

Více

Digitální tachograf – DTCO 1381

Digitální tachograf – DTCO 1381 Stažení dat z karty řidiče .................. 37 Vyjmutí karty(karet) řidiče ............... 38 Postup menu po vyjmutí karty řidiče ..................................... 39 Změna řidiče / vozidla b...

Více

PANONSKÉ STEPNÍ TRÁVNÍKY NA MORAVù

PANONSKÉ STEPNÍ TRÁVNÍKY NA MORAVù publikací, vûnovan˘ch rÛzn˘m problémÛm ochrany pfiírody a krajiny. Toto ãíslo, vûnované jednomu z v˘jimeãn˘ch klenotÛ krajiny âeské republiky – panonsk˘m stepím na Moravû – vychází jako mal˘ dárek ã...

Více

Optoelektronické metody 3D zaměření povrchů předmětů

Optoelektronické metody 3D zaměření povrchů předmětů jejich "úzkým hrdlem" je zpracování naměřené množiny bodů (tzv. mračna bodů). Existující projekty často obsahují stovky miliónů bodů a poměr mezi dobou sběru dat a jeho zpracováním se pro běžné apl...

Více

NOVINY VIZOVSKÉ

NOVINY VIZOVSKÉ ukáÏe v jiném svûtle, za jin˘ch okolností, získá novou pozici, roli ve tfiídním kolektivu, nebo ji také mÛÏe ztratit a do ‰kolních lavic se vrátí kaÏd˘ trochu jin˘, neÏ je opustil. Nejde jen o odli‰...

Více

satanicporn cultshop

satanicporn cultshop Festival Alternativa 2005, kter˘ se letos koná od 25. listopadu do 3. prosince v praÏském divadle Archa, v prostoru Rybanaruby a bfievnovském Ka‰tanu, se opût chystá ukázat – vûren svému názvu – tro...

Více

Z obsahu / Contents: Peter Cannon

Z obsahu / Contents: Peter Cannon které dlouhodobû zÛstanou k dispozici, mohly b˘t vyuÏity co nejefektivnûji. To je ale moÏné podniknout jen s jasn˘m vûdomím toho, Ïe historické budovy a muzea Prahy jsou hlavním dÛvodem turistiky a...

Více

Patent Josefa II. na CD-ROMu Zeměměřictví a katastr IV

Patent Josefa II. na CD-ROMu Zeměměřictví a katastr IV o geodézii, katastru nemovitostí, kartografii a GIS

Více