Capatect - Caparol Shop

Transkript

Capatect - Caparol Shop
Capatect
Tepelně izolační systémy (ETICS)
BASIC-LINE
■
TOP-LINE
■
MINERA-LINE
■
ECO-LINE
Ve vývoji tepelně izolačních systémů Capatect jsou vloženy zkušenosti z více než 50 let práce.
V celé Evropě se Capatect stal pojmem pro nadprůměrné servisní služby a technickou preciznost.
2
CAPATECT TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY
CAPATECT
Přední zateplovací systémy
Úspory energie mají budoucnost
Úspora energie je bezpochyby nejjistějším a nejekologičtějším druhem „získávání
energie“. Nepodléhá inflaci ani nezahřívá atmosféru, je stejně hodnotná jako
jiné zdroje a snadno dosažitelná. Tepelně izolační systém redukuje emise CO2
a snižuje spotřebu primární energie. Pomocí systému Capatect tedy přispějete
účinně k udržení hodnotného životního prostředí.
Kvalita z Rakouska
V systémech Capatect nabízí firma Caparol optimální izolační systémy pro
novostavby, přestavby i sanace s jistotou evropské značky. Důležité je, že se
Capatect vyrábí v Rakousku, které má nejpřísnější požadavky na kvalitu stavebních
materiálů v Evropě! Jako výrobce kvalitních materiálů pro dokonalou tepelnou
izolaci Capatect zaručuje kvalitu, funkčnost a spolehlivost.
Číslo 1 na trhu tepelně izolačních systémů
Moderní tepelně izolační systémy Capatect optimalizují fasády s ohledem na
tepelnou izolaci a estetiku jak u klasicky stavěných domů, tak i u konstrukcí
z prefabrikátů. Ve spojení s rozsáhlými servisními službami se Capatect mohl
rozvinout v jeden z nejprodávanějších systémů na evropském trhu.
Vyberte si svůj systém
Čtyři řady výrobků BASIC-LINE, TOP-LINE, MINERA-LINE a ECO-LINE pokrývají
veškeré možné požadavky po stránce technických i osobních hledisek. Všechny
systémy odpovídají předpisům Evropské organizace pro technické schvalování
(EOTA) ETAG 004 a pokynům pro udělování evropského technického schválení
ETAG 004, i odpovídajícím národním předpisům.
CAPATECT TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY
3
POZADÍ: Zajímavosti ze stavební fyziky
Izolační vlastnosti
Ke ztrátám energie dochází u budov vždy z teplé strany ke chladné. Každá izolační
hmota Capatect zabraňuje rychlému úniku tepla směrem ven. Tepelná vodivost
stavební hmoty se vyjadřuje koeficientem tepelné vodivosti λ (m.K/W). Čím je
koeficient tepelné vodivosti menší, tím lépe materiál izoluje. Spolu s tloušťkou
materiálu tvoří základ pro stanovení hodnoty U - součinitele prostupu tepla celé
konstrukce. Výpočet hodnoty U se vztahuje vždy na celkovou konstrukci venkovní
stěny. Čím bude hodnota U menší, tím menší bude spotřeba energie. Naši technici
Vám rádi provedou výpočet Vaší požadované konstrukce venkovní stěny. Obraťte
se na svého nejbližšího zástupce firmy Caparol.
Difúzní schopnost a kondenzace
Stěny nemohou dýchat! Měly by ale být schopny odvádět vlhkost z místnosti na
chladnější venkovní stěnu. Tato propustnost pro vodní páry se označuje jako difúzní schopnost. Ale jen 1 až max. 2 % proniká stěnou, zbývajících 98 % se odvádí
okny, tedy správným větráním. Jako „dýchání“ stěny bychom spíše mohli označit
schopnost absorbovat na přechodnou dobu krátkodobě zvýšenou koncentraci
vodních par – například při přítomnosti většího množství osob. Tato absorbovaná
vlhkost se potom po poklesu vlhkosti vzduchu uvolní zpět do ovzduší v místnosti.
Tam, kde se vyskytují vodní páry, může docházet i ke kondenzaci (tvorbě orosení).
K tomu dochází tehdy, jestliže se z důvodu nízké venkovní teploty ochladí zdivo
natolik, že jeho teplota klesne pod rosný bod. Izolační systémy Capatect redukují
skutečná množství kondenzující vody tím, že udržují chlad mimo dosah zdiva - zdivo zůstává teplé. Tím se rovina, v níž dochází ke kondenzaci, přesunuje ze zdiva
do izolačního systému Capatect, kde už nemůže způsobit škodu.
Tepelné mosty
Tepelné mosty jsou z hlediska tepelné vodivosti nejslabší místa v obvodové
stěně. Vznikají tam, kde se používají stavební materiály s rozdílnou tepelnou
vodivostí. Příkladem jsou oblasti kontaktu stěn a stropů, utváření překladů nad
otvory a konzoly balkonových desek. Pomocí venkovní tepelné izolace s izolačním
systémem Capatect se tepelné mosty eliminují a odstraní.
Klima v obytných místnostech
Tepelná pohoda v obytných místnostech závisí ve velké míře na rozdílu teplot mezi
vzduchem v místnosti a povrchem venkovní stěny směrem do místnosti. Je-li rozdíl
příliš velký, vzniká pocit průvanu, pocit „studeného sálání“. Teplotní spád mezi
místností a povrchem stěny nemá činit více než 3-4°C, aby se zaručilo útulné
a zdravé bydlení. Každý izolační systém Capatect udržuje nízkou venkovní teplotu
mimo dosah zdiva a zabraňuje vzniku velkých teplotních rozdílů mezi zdivem
a vzduchem v místnosti.
děrovaná cihla 38 cm
omítnutá vápenocementovou maltou
hodnota U cca 0,5 W/m2K
plná cihla 25 cm se zateplovacím
systémem Capatect o síle 12 cm
hodnota U cca 0,25 W/m2K
Čím bude hodnota U menší, tím menší bude spotřeba energie.
4
CAPATECT TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY
CAPATECT
CAPATECT TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY
5
S tepelně
Ve
vývoji tepelně
izolačním
izolačních
systémem
systémů
Capatect
Capatect
chráníte
jsouživotní
vloženy
prostředí
zkušenosti
a přitom
z víceušetříte
než 50mnoho
let práce.
peněz.
V celé Evropě
Použití
systému
seCapatect
Capatectzajistí
stal pojmem
příjemnou
proanadprůměrné
útulnou atmosféru
servisní
v interiéru.
služby a technickou preciznost.
Chlad zůstává venku a teplo uvnitř.
6
CAPATECT TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY
CAPATECT
Nejlepší argumenty pro nejlepší řešení
Efektivní ochrana životního prostředí
Tepelně izolační systémy představují jeden z nejdůležitějších příspěvků ke snížení
emisí CO2. Díky nízkým emisím při vytápění a malé spotřebě primární energie
budete i Vy přispívat ke snížení skleníkového efektu.
Velká úspora energie
Izolovaná stěna propouští mnohem méně tepla do venkovního okolí než stěna
pouze omítnutá. Proto je na vytápění třeba mnohem méně energie, což může podle
provedení znamenat úsporu nákladů až 50 %.
Obytný prostor navíc
Zateplení vnějších stěn zajistí optimální tepelně izolační vlastnosti obvodové
konstrukce. Tloušťka obvodového zdiva může být menší a užitná obytná plocha
větší.
Pronikavé snížení nákladů
Snížením tloušťky cihel na nezbytně nutnou sílu 25 - 30 cm ušetříte jen u vnějších
zdí až 30 % nákladů na materiál. Tepelně izolační vlastnosti konstrukce jsou však
oproti klasické cihlové stěně tl. 45 cm výrazně lepší.
Snadné splnění předepsaných požadavků
Každá budova musí vyhovovat požadavkům, které stanovují aktuální předpisy
a normy pro tepelně-technické vlastnosti budov.
Útulná atmosféra
Tepelně izolační systém obklopí Váš obytný prostor jako přikrývka z prachového
peří a vytvoří útulnou atmosféru. Zdivo přitom působí v zimě jako tepelný
akumulátor. V létě působí izolace jako ochranný štít a vnitřní prostor zůstane
příjemně chladný.
Jako obecné pravidla platí:
hodnota U x 10 = litry topného oleje nebo kubické metry spotřeby
zemního plynu za topné období na čtvereční metry venkovní stěny
hodnota U: 0,5 W/m2 K
5 litrů / m2 za rok
hodnota U: 0,25 W/m2 K
2,5 litrů / m2 za rok
CAPATECT TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY
7
CAPATECT - složení
CAPATECT - složení
1. Lepicí tmel
Lepicí hmota vytváří spojení mezi podkladem a izolačním materiálem. Pro každou
variantu izolačního materiálu a podkladu existuje optimální lepidlo Capatect.
2. Izolační materiál
Vhodně zvolený izolační materiál zabraňuje úniku tepelné energie. V rámci tepelně
izolačních systémů Capatect je k dispozici několik variant izolačních desek. Od
ekonomicky výhodného pěnového polystyrenu až po ekologicky nejvhodnější
variantu desek z konopných vláken.
3. Hmoždinky
Jako doplněk lepení je potřebné mechanické upevnění. Toto závisí na daném
podkladu a systému.
4. Základní vrstva
Tmel s uloženou výztužovou tkaninou ze skelných vláken má za úkol zabránit tvorbě
trhlin v základní vrstvě vlivem termicky podmíněných pnutí.
5. Omítka
Vrstva omítky chrání tepelně izolační systém proti povětrnostním vlivům a dodává
fasádě vzhled podle naší volby. Díky individuálním barevným odstínům a strukturám
propůjčuje omítka budově nezaměnitelnou podobu.
8
CAPATECT TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY
CAPATECT
Izolační hmota se upevní na zdivo speciálním lepidlem a mechanicky
připevní hmoždinkami. Poté se kompletně pokryje tmelem, uloží se
výztuž ze sklotextilního materiálu a znova se překryje tmelem. Vrchní
vrstvu tvoří probarvená omítka.
Příslušenství
Velký počet doplňkových výrobků zvyšuje kvalitu systémů dokonalé tepelné izolace a usnadňuje zpracování. Úplný přehled příslušenství
najdete dále v této brožuře.
Kvalita
Veškeré tepelně izolační systémy Capatect vyhovují příslušným normám a jsou trvale kontrolovány autorizovanými nezávislými zkušebními
ústavy. Caparol je členem Cechu pro zateplování budov a vybrané skladby jsou certifikovány ve třídě A podle směrnic Cechu pro zateplování
budov.
CAPATECT TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY
9
Legislativa a normy
Legislativa a normy
Tepelně izolačních systémů, jejich přípravy, použití, montáže a zkoušení se týkají
především tyto předpisy a normy:
ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov
Tato norma se týká především projekční přípravy tepelně izolačního systému.
Stanovuje požadavky na tepelně izolační vlastnosti obálky budovy. Podle této normy
se určuje minimální nutná tloušťka konkrétního tepelně izolačního systému
ČSN 73 2902 – Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS)
- navrhování a použití mechanického upevnění pro spojení s podkladem
Tato norma popisuje požadavky na mechanické upevnění tepelně izolačních systémů.
Popisuje způsob, jak se stanovuje potřeba mechanického kotvení, stanovuje způsob
výpočtů množství a způsob rozmístění hmoždinek.
ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení
tato norma spolu s normami souvisejícími (ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804) stanovuje
(mimo jiné) požadavky na požární vlastnosti tepelně izolačního systému. Určuje
také řešení některých detailů polystyrenových systémů s ohledem na jejich chování
v případě požáru.
ČSN 73 2901 – Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS)
Tato norma se týká montáže tepelně izolačního systému. Popisuje jednotlivé kroky
montáže včetně kontrolních bodů. Montáž některých konkrétních systémů se může
od této normy odlišovat - v tomto případě má před normou přednost technický návod
výrobce systému. Součástí normy je i návrh kontrolního plánu. Tento návrh je dobrým
vodítkem pro práci technického dozoru stavebníka a zahrnuje v sobě všechny důležité
body, které je nutné zkontrolovat, včetně doby kdy tak má být učiněno.
ETAG 004 – Vnější kontaktní tepelně izolační systémy s omítkou
Řídící pokyn pro evropská technická schválení, který určuje, jakým způsobem se
schvaluje tepelně izolační systém. Na jeho základě se vydává ETA pro konkrétní
tepelně izolační systém a následně potom Prohlášení o vlastnostech výrobku.
ETAG 014 – Plastové kotvy pro ukotvení vnějšího kontaktního tepelně izolačního
systému s omítkou
Řídící pokyn pro evropská technická schválení, který určuje, jak se zkouší hmoždinky
pro tepelně izolační systémy. Na jeho základě se vydává ETA konkrétní hmoždinky.
V zásadě platí, že v tepelně izolačním systému lze použít pouze hmoždinky, které mají
Evropské technické schválení podle ETAG 014 a jsou vhodné do konkrétního typu
podkladu. Nelze-li podklad jednoznačně určit, popisuje ETAG 014 způsob provedení
výtažných zkoušek.
10
CAPATECT TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY
CAPATECT
Třída A Cechu pro zateplování budov
Kritéria třídy A Cechu pro zateplování budov byla stanovena proto, aby byla stanovena vyšší
úrověň třídy kvality tepelně izolačních systémů, než jak ji vymezují obecně závazné právní
předpisy. Nemá podporu v legislativě, jedná se o kritérium pro členy profesního sdružení, ale
přesto býva často vyžadována při výběrovém řízení. Investor při použití tepelně izolačního
systému, který má tuto certifikaci, získává jistotu vysoké kvality a dlouhé životnosti systému.
Osvědčení třídy A se vydává buď na celý systém, nebo na jednotlivé vybrané komponenty (pro
výrobce součástí systému - izolantů, hmoždinek nebo výztužných tkanin).
Český Caparol je držitelem osvědčení třídy a pro skladby s minerální vatou i polystyrenem jako
izolantem. Pro konkrétní skladbu systému kontaktujte naše obchodní zástupce.
Osvědčení třídy A mohou pro konkrétní
systém získat členové Cechu pro
zateplování budov. Předpokladem pro
získání osvědčení je:
■ systém splňuje požadavky podle
NV 190/2002 Sb.
■ na systém bylo vydáno evropské
prohlášení o shodě
■ systém užívá označené CE
■ splnění požadavků Technických
pravidel pro třídu A
CAPATECT TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY
11
Systém pro hospodárné stavebníky
CAPATECT BASIC-LINE Výhodné zateplení
Klasická varianta BASIC-LINE je tepelně izolační kompozitní systém s fasádním polystyrenem jako izolačním materiálem. Po desetiletí osvědčená varianta splňuje v ekonomickém
a technickém ohledu veškeré požadavky izolací venkovních stěn.
Uvedené materiály jsou pouze jako příklad. Lze použít širokou škálu materiálů podle
certifikace systému.
ETA
ETA
05/0178
05/0178
1. Izolační materiál:
■ Polystyrenové
izolační desky Capatect
Izolační desky Capatect Dalmatin
■ Izolační desky Capatect Dalmatin Premium
■ Izolační desky Capatect EPS F Grafit
■ Capatect soklové izolační desky
■ Capatect perimetrické izolační desky
■
2. Lepidlo a mechanické upevnění:
Capatect Top Fix Kleber
Capatect 186M
■ Capatect 190
■ Capatect 190 grob
■ Capatect Rollkleber 615
■
■
2
1
Mechanické upevnění:
■ Hmoždinkový program Capatect
3. Základní vrstva:
■ Capatect
186M
190
■ Capatect 190 grob
■ Capatect ZF Spachtel 690
■ Výztužová tkanina Capatect
■ Capatect
4. Základní nátěr:
■ Capatect
penetrace pod omítky
5. Omítka:
■ Capatect
KD Putz
Si Putz
■ Capatect Sh Putz
■ Capatect Carbopor
■ Capatect Carbopor Easy
■ Capatect KD-Buntsteinputz
■ Capatect MK Reibputz
■ Capatect UNI
■ Capatect
Informace týkající se výrobků se nalézají v katalogové části.
12
CAPATECT TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY
4
2
3
3
3
5
Systém pro náročné stavebníky
CAPATECT TOP-LINE Perfektní zateplení
Špičkový polystyrenový izolační systém TOP-LINE, využívá HiTech komponent. Optimální
izolační účinnosti dosahuje pomocí izolačních desek Capatect Dalmatin. Je možné použití
i jiných fasádních desek. Extrémně odolný systém s elastickou armovací vrstvou. Vrchní
omítka na bázi silikonové pryskyřice je vysoce prodyšná a výborně odpuzuje nečistoty.
Uvedené materiály jsou pouze jako příklad. Lze použít širokou škálu materiálů podle
certifikace systému.
1. Izolační materiál:
Izolační desky Capatect Dalmatin
Izolační desky Capatect Dalmatin Premium
■ Polystyrenové izolační desky Capatect
■ Izolační desky Capatect EPS F Grafit
■ Capatect soklové izolační desky
■ Capatect perimetrické izolační desky
■
■
2. Lepidlo a mechanické upevnění:
■ Capatect
Top Fix Kleber
186M
■ Capatect 190
■ Capatect 190 grob
■ Capatect Rollkleber 615
■ Capatect Minera Carbon
■ Capatect
Mechanické upevnění:
■ Hmoždinkový program Capatect
3. Základní vrstva:
■ Capatect
Minera Carbon
■ Capatect Carbon Spachtel
■ Capatect CarboNit
■ Capatect CarboNit Easy
■ Výztužová tkanina Capatect
2
1
3
2
3
3
5
4. Základní nátěr:
■ Capatect
penetrace pod omítky
5. Omítka:
■ Capatect
KD Putz
Si Putz
■ Capatect Sh Putz
■ Capatect Carbopor
■ Capatect Carbopor Easy
■ Capatect KD-Buntsteinputz
■ Capatect MK Reibputz
■ Capatect UNI
■ Capatect
Informace týkající se výrobků se nalézají v katalogové části.
CAPATECT TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY
13
Systém pro uvážlivé stavebníky
CAPATECT MINERA-LINE Čistě minerální zateplení
Nanejvýš kvalitní izolační systém MINERA-LINE je extrémně difúzní, robustní, nehořlavý
a má dlouhou životnost z důvodu použití výhradně minerálních složek - izolačního materiálu
z minerálních vláken, minerálních tmelů a šlechtěných omítek.
Uvedené materiály jsou pouze jako příklad. Lze použít širokou škálu materiálů podle
certifikace systému.
ETA
05/0178
08/0069
1. Izolační materiál:
■
Izolační desky z minerální vlny
2. Lepidlo a mechanické upevnění:
Capatect Haftmörtel grob
Haftmörtel fein
■ Capatect Top Fix Kleber
■ Capatect 186M
■ Capatect 190
■ Capatect 190 grob
■ Capatect Rollkleber 615
■ Capatect Minera Carbon
■
■ Capatect
Mechanické upevnění:
■ Hmoždinkový program Capatect
3. Základní vrstva:
■ Capatect
Haftmörtel grob
Haftmörtel fein
■ Capatect Minera Carbon
■ Capatect 186M
■ Capatect CarboNit
■ Výztužová tkanina Capatect
■ Capatect
4. Základní nátěr:
■ Capatect
penetrace pod omítky
5. Omítka:
■ Capatect
KD Putz
Si Putz
■ Capatect Sh Putz
■ Capatect Carbopor
■ Capatect Carbopor Easy
■ Capatect MK Reibputz
■ Capatect UNI
■ Capatect
Informace týkající se výrobků se nalézají v katalogové části.
14
CAPATECT TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY
2
1
4
3
2
3
3
5
Systém pro uvědomělé stavebníky
CAPATECT ECO-LINE Přírodní zateplení
ECO-LINE je izolační systém s výhradně biologickými a minerálními složkami. Izolační
materiál ze stoprocentně obnovitelného zdroje průmyslového konopí, minerální tmely a minerální šlechtěné omítky zaručují izolaci vnějších stěn maximálně šetřící životní prostředí.
Uvedené materiály jsou pouze jako příklad. Lze použít širokou škálu materiálů podle
certifikace systému.
1. Izolační materiál:
Konopné izolační desky Capatect
■
2. Lepidlo a mechanické upevnění:
■
Capatect Top Fix Kleber
Mechanické upevnění:
■ Hmoždinkový program Capatect
3. Základní vrstva:
■ Capatect
Minera Carbon
CarboNit
■ Výztužová tkanina Capatect
2
■ Capatect
4. Základní nátěr:
■ Capatect
1
penetrace pod omítky
3
5. Omítka:
■ Capatect
Carbopor
MK Reibputz
■ Capatect UNI
■ Capatect Carbopor Easy
■ Capatect
4
3
2
3
5
Informace týkající se výrobků se nalézají v katalogové části.
CAPATECT TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY
15
Dokonalá tepelná izolace v oblasti podezdívek (soklů)
CAPATECT ŘEŠENÍ PODEZDÍVEK Zvláštní řešení
Oblast podezdívek se zásadně odlišuje od ostatní fasádní plochy. Zde dochází k vyššímu mechanickému namáhání a namáhání podmíněnému vlhkostí. Z tohoto důvodu nabízí
Capatect pro tuto oblast speciální řešení a výrobky.
Uvedené materiály jsou pouze jako příklad. Lze použít širokou škálu materiálů podle
certifikace systému.
1. izolační materiál
2. lepidlo a mechanické upevnění
Soklové izolační desky Capatect
Capatect 190A lepicí tmel
ZÁKLADNÍ SKLADBA
Hmoždinkový program Capatect
•Izolační desky z polystyrenu odolné zvýšenému
mechanickému namáhání, odolné proti vlhkosti.
•Práškové lepidlo k lepení izolačních desek
z polystyrenu a k uložení výztužné tkaniny pro
základní vrstvy o tloušťce cca 4 mm, spotřeba: cca
4,0 kg/m2.
•Jako doplněk lepení izolačních desek se použije
mechanické kotvení hmoždinkami. Jejich počet, typ
a umístění závisí na podkladu, případně na orientaci,
umístění a typu budovy. Kotvení hmoždinkami se
nesmí použít v místě svislé hydroizolace stavby.
Capatect 114
Izolační desky z expandovaného polystyrenu
s uzavřenou strukturou, odolné proti vlhkosti, pro
použití v oblasti odstřikující vody a pod úrovní
terénu.
Bitumenové lepidlo k lepení izolačních desek
v oblasti soklu a perimetru na bitumenové izolace
i další nosné podklady. Vhodné také jako vertikální
izolace stavebních dílců proti vzlínající vlhkosti.
VARIANTY
Perimetrické izolační desky Capatect
16
CAPATECT TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY
Capatect 186M
Capatect Top Fix
Capatect Sockel Flex Carbon
4
3
1
3
3
2
3. základní vrstva
4. omítka
Capatect CarboNit
Capatect penetrace pod omítky
Capatect výztužová tkanina
Capatect KD-Buntsteinputz
•Speciální dvousložková armovací hmota s vysokou
odolností proti nárazu a působení vody do oblasti
soklů. Pro vytváření armovací vrstvy s odolností proti
rázu přesahující 60 J. Pro použití zejména v místech
s velkým rizikem poškození fasády, jako jsou hřiště
nebo fasády těsně sousedící s chodníkem.
•Pigmentovaný základní nátěr zlepšující přilnavost,
s dobrou kryvostí, pro nanášení tenkovrstvých
omítek. Speciální pojivo (ASS) umožňuje použití
pod všechny omítky Capatect. Tónování je sladěno
do barevného odstínu finální omítky.
•Tkanina ze sklotextilního materiálu, odolná vůči
alkáliím a vůči deformacím jako armovací výztuž
lepicí a tmelové hmoty.
Capatect Sockel Flex Carbon
Capatect CarboNit Easy
Capatect Carbon Spachtel
Capatect Carbon Minera
Capatect 190A
Capatect 186M
•Pastovité omítky s pojivem na bázi umělé
pryskyřice, s obsahem kamenného granulátu,
schopné vysokého mechanického namáhání,
k dostání v 11 příjemných barevných odstínech
Capatect Carbopor
Strukturovaná omítka s pojivy na bázi silikonové
pryskyřice plněná uhlíkovými vlákny pro fasády
s mimořádnou odolností proti poškození nebo
znečištění. Maximální ochrana proti biologickému
napadení (řasy, plísně) je zajištěna fotokatalýzou.
Capatect Carbopor Easy
Capatect SH – silikonová
strukturovaná nebo zrno na zrno
omítka
Pastovité strukturní omítky s pojivy na bázi
silikonové pryskyřice, vysoce propustné pro
vodní páry, odpuzující nečistoty a díky technologii
silikonové pryskyřice tónovatelné i v sytých
barevných odstínech.
CAPATECT TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY
17
Mechanická odolnost tepelně izolačních systémů
Tepelně izolační systém je vystaven neustálému namáhání
různými vlivy, které na fasádu působí. Jsou to především tyto
jevy, které fasády domů nejčastěji poškozují:
• Mechanické namáhání v souvislosti s provozem v okolí
stavby
• Namáhání častými teplotními změnami
• Namáhání krupobitím
Mechanické namáhání v souvislosti s provozem
v okolí stavby
Chodník vedoucí kolem domu, dětská hřiště, průchody,
průjezdy, to vše jsou místa, kde je fasáda vystavena častému
mechanickému namáhání. A nemusí jít vždy jen o úmyslný
nebo vandalský čin. Častější je poškození, které vznikne
nedopatřením, nedbalostí nebo dětskou hrou. Předpis ETAG 004
stanovuje s ohledem na nebezpečí mechanického poškození tři
kategorie používání ETICS od zóny s největší pravděpodobností
mechanického poškození (kategorie používání I), až po zónu
s nejmenší pravděpodobností mechanického poškození
(kategorie používání III). Ke stanovení, pro jakou kategorii
používání je konkrétní skladba systému určena, se provádí
zkoušky proti rázu tvrdého tělesa 3J a 10J podle ISO
7892:1988. Podle výsledku těchto zkoušek se potom určí
konkrétní kategorie použítí; tato kategorie je vždy uvedena
v certifikaci systému.
V některých případech takto definovaná odolnost systému
nestačí, a je požadována odolnost vyšší, zejména v oblastech
soklu. Pro tyto účely se dříve používalo dvojité armování
s využitím zesílené (tzv. pancéřové) výztužové tkaniny, nebo
opláštění části fasády betonovými deskami. Nyní můžeme pro
tyto účely nabídnout jednoduché řešení s využitím nové řady
materiálů s vyšší mechanickou odolností pod značkou Carbon.
Principem je - jak z názvu vyplývá - rozptýlení volných uhlíkových
vláken v materiálech pro vnější souvrství systému (tmely
základní vrstvy a omítky). Caparol může nabídnout skladby
s odolností proti rázu tvrdého tělesa až 60 J. Skladby vizte
v následující tabulce. Jenom pro představu - tato odolnost
znamená, že povrch systému odolá dopadu 1 kg ocelové
koule z výšky 612 cm.
Základní vrstva
Capatect CarboNit 5+3 mm
2x výztužová tkanina
Capatect CarboNit 5 mm
+ Capatect Carbon Spachtel 3 mm
2x výztužová tkanina
Capatect CarboNit Easy 3 mm
Capatect CarboNit Easy 5 mm
Capatect Carbon Spachtel 3 mm
Capatect Minera Carbon 3 mm
Capatect Minera Carbon 5 mm
Odolnost proti rázu
60 J
60 J
20
30
20
20
30
J
J
J
J
J
Pro odolnost systému proti rázu je rozhodující základní vrstva systému.
Uvedený přehled informuje o tom, že daná základní vrstva při zkoušce vyhověla
uvedenému rázovému zatížení. Ze zkoušek nelze nijak vyvozovat, že se jedná
o hodnotu maximální a vyššímu zatížení by skladba nevyhověla.
Kategorie III
Kategorie II
Kategorie I
Zkouška 5.1.3.3.1
Ráz 10 Joulů
-
Omítka není
proražená
Žádné
poškození
Zkouška 5.1.3.3.1
Ráz 3 Jouly
Omítka není
proražená
Na omítce
nejsou trhliny
Žádné
poškození
18
CAPATECT TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY
Ve všech případech byla použita standardní výztužová tkanina Capatect.
CAPATECT
Řešení pro tmavé fasády
Namáhání krupobitím
zimní den, teplota -8 ˚C
50
40
teplota [˚C]
30
20
10
0
-10
13.04 13.05 13.06 13.07 13.08 13.09 13.10 13.11 13.12 13.13 13.14 13.15 13.16 13.17 13.18 13.19
čas
Vnější souvrství tepelně izolačního systému je poměrně tenké,
má malou hmotnost, a od masivní konstrukce je odděleno
vrstvou izolantu. To má za následek značné kolísání teplot
vnějšího souvrství a s tím související rozměrové změny.
Na obrázku je záznam průběhu teplot na zateplené fasádě
v průběhu 15 minut. Teplota během této krátké doby poklesla
z +45 ºC až pod bod mrazu. Teplotní změny zcela logicky také
vyvolávají změny tvarové vlivem teplotních dilatací materiálu.
A toto opakované namáhání může zapříčinit trhliny v tepelně
izolačním systému. Aby se tomuto nebezpečí předešlo, je
u jednotlivých systémů určeno, jakých hraničních hodnot
součinitele odrazu světla mohou dosáhnout. U standardních
zateplovacích systémů je to v běžných skladbách nejméně
25 nebo 30, podle druhu použité omítky. Capatect nabízí
řešení pro módní, velmi tmavé barvy. Je ale nezbytné dodržet
následující skladby systému:
Pro součinitel odrazu světla 15 a vyšší:
• izolant fasádní polystyren, lepený a kotvený v souladu
s certifikací systému
• základní vrstva Capatect Carbon Spachtel v síle alespoň
3 mm s vloženou tkaninou nebo skladba
Capatect CarboNit 5 mm
• omítka Capatect CarboPor
Pro součinitel odrazu světla 6 a vyšší:
• izolant minerální vata, lepeno systémovým lepidlem
a kotveno šroubovacími hmoždinkami
• základní vrstva Capatect CarboNit v síle alespoň 5 mm
s vloženou tkaninou
• omítka Capatect CarboPor
V posledních letech jsme často svědky velice intenzivních bouřek
provázených silným krupobitím. Výjimkou nejsou ani kroupy
o průměru 4 - 5 cm. Tomuto jevu nelze nijak zamezit. Je ale
možné použít takový tepelně izolační systém, který by tomuto
nebezpečí bez poškození odolal.
Evropská unie ani Česká republika nemá v současné době
metodu hodnocení vlivu krupobití na fasády. Využijme tedy
švýcarskou metodu EMPA, která stanovuje pět kategorií
odolnosti, vycházejících z průměru jednotlivých krup (1 cm
- kat. I; 5 cm - kat. V). Pro tyto kategorie byla vypočtena
dopadová energie:
Kategorie
I
II
III
IV
V
Energie (J)
0,04
0,7
3,5
11,1
27
Z uvedené tabulky plyne, že kategorie IV a V má energii vyšší,
než vyšší zkušební hodnota pro zkoušku rázu tvrdého tělesa.
Tyto zkoušky sice nelze stoprocentně srovnávat, protože
trajektorie dopadu je rozdílná, ale přesto mají tyto údaje
značnou vypovídající hodnotu. Naše společnost se odolností
ETICS proti krupobití dlouhodobě a systematicky zabývá,
a můžeme tedy nabídnout takové skladby, které odolají
i nejvyšší kategorii krupobití. Přehled skladeb vizte v následující
tabulce.
Základní vrstva
Omítka
Kategorie
odolnosti
Capatect CarboNit 5 mm
Carbopor
V
Capatect Carbon Spachtel 3 mm
Carbopor
V
Capatect Minera Carbon 5 mm
Carbopor
IV
Caparol plně odpovídá za funkčnost tohoto řešení. Nutno
ještě poznamenat, že uvedené řešení zahrnuje prakticky
všechny odstíny ze vzorníků Caparol. Tmavší hodnoty 2,3,4,...
jsou spíše teoretické a v praxi je ve fasádních materiálech
dosáhnout nelze.
CAPATECT TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY
19
zateplování - Capatect
■ Lepidla a tmely
Capatect 190A / 190A Grob
Suchá minerální maltovina používaná k lepení tepelně izolačních fasádních desek
a k vytváření vysoce odolných výztužových vrstev zesílených skelnou tkaninou.
Vlastnosti: nesnadno hořlavé v rámci polystyrenových zateplovacích systémů Capatect,
odolává povětrnostním vlivům, vodoodpudivé, odpovídá DIN 18 550.
Spotřeba
7 -8 kg
Balení
25 kg
Capatect 186M
Práškové lepidlo používané k lepení izolačních desek a k uložení výztužné tkaniny
tepelně izolačních fasádních desek a k vytváření hladkých vrstev zesílených skelnou
tkaninou. Vhodná pro uložení výztužné tkaniny a k vyrovnávání povrchu fasády v rámci
programu renovace fasád Capatect.
Vlastnosti: nehořlavé v rámci zateplovacího systému Capatect Minera-Line, nesnadno hořlavé
v rámci polystyrenových zateplovacích systémů Capatect, odolává povětrnostním vlivům,
vodoodpudivé, odpovídá DIN 18 550, výborně propouští vodní páru, výborná přilnavost ke všem
minerálním a polystyrenovým podkladům, dlouhá doba zasychání, trvanlivé, optimální skladba zrnitosti,
ekologické, minerální pojivo s plastifikujícími přísadami, optimální směs křemenného písku, kalcitu
a čistě minerálních lehkých přísad, zvlhčující, změkčující přísady a přísady zlepšující přilnavost.
Capatect Top Fix Kleber
Práškové lepidlo používané k lepení izolačních desek tepelně izolačních systémů
Capatect.
Vlastnosti: nehořlavé v rámci zateplovacího systému Capatect Minera-Line, nesnadno hořlavé
v rámci polystyrenových zateplovacích systémů Capatect, odolává povětrnostním vlivům,
vodoodpudivé, odpovídá DIN 18 550, výborně propouští vodní páru, dlouhá doba zasychání,
trvanlivé, optimální skladba zrnitosti.
Spotřeba
7 -9 kg
Balení
25 kg
Spotřeba
3 - 6 kg
jen lepení
Balení
25 kg
Capatect Haftmörtel fein/grob
Práškové lepidlo používané k lepení izolačních desek z minerálních vláken a korku
a k uložení výztužné tkaniny. Vhodná pro uložení výztužné tkaniny a k urovnání povrchu
fasády v rámci programu renovace fasád Capatect.
Vlastnosti: nehořlavé v rámci zateplovacího systému Capatect Minera-Line, odolává povětrnostním vlivům, vodoodpudivé, odpovídá DIN 15 550, výborně propouští vodní páru, výborná přilnavost ke všem minerálním podkladům, dlouhá doba zasychání, trvanlivé, optimální skladba zrnitosti,
ekologické, minerální pojivo s plastifikujícími přísadami, optimální směs křemenného písku, kalcitu
a čistě minerálních lehkých přísad, zvlhčující, změkčující přísady zlepšují přilnavost.
Spotřeba
10 - 13 kg
Balení
25 kg
Capatect CarboNit
Dvousložkový tmel plněný uhlíkovými vlákny, vysoce odolný proti nárazům, pro
zhotovování základní vrstvy v oblasti soklu. Jmenovitá tloušťka vrstvy 5 nebo 8 mm. Pro
vytváření základní vrstvy s odolností proti rázu až 60 J. Pro použití zejména v místech
s velkým rizikem poškození fasády, jako jsou hřiště nebo fasády těsně sousedící
s chodníkem.
Vlastnosti: mimořádná odolnost proti mechanickému poškození (odolnost proti rázu dosahující
60 J), výborná ochrana proti srážkové vodě (i v oblasti soklu lze použít běžný fasádní polystyren).
Vynikajících vlastností je dosaženo jednoduchým pracovním postupem.
Spotřeba
8,5 -13,5 kg/m2
Balení
25 kg
NOVINKA
Dvousložková, lehká, vysoce odolná stěrková hmota posílená uhlíkovými vlákny.
Jmenovitá tloušťka vrstvy 3 nebo 5 mm.
Spotřeba
Základní vrstva
o jmenovité tloušťce
3 mm: cca 4,2 kg/m2
Vlastnosti: optimalizovaná kvalita pro snadné zpracování, posílený uhlíkovými vlákny, zvýšená
odolnost proti vzniku trhlin, bez napětí, vysoká vydatnost, odolnost vlivům povětrnosti, optimalizovaná
přídržnost a elasticita. Odolnost proti rázu až 30 J.
Balení
22 kg
Capatect CarboNit Easy
20
CAPATECT TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY
CAPATECT
Capatect Carbon Spachtel
Tmel na disperzní bázi s vysokou odolností proti nárazům, zesílený uhlíkovými vlákny,
na vytváření základních vrstev s vysokou odolností proti mechanickému poškození.
Vlastnosti: zesílený uhlíkovými vlákny, vysoká odolnost proti nárazům, zvýšená roztažnost
v trhlinách, vynikající možnosti zpracování, minimální pnutí, odolný proti povětrnostním vlivům.
Odolnost proti rázu až 20 J.
Capatect ZF 690
Pastózní tmel s disperzním pojivem, připravený ke zpracování, k vytvoření celoplošných
zpevňujících vrstev s vloženou skelnou tkaninou, dále k uhlazení fasád v rámci Capatect
programu renovace fasádních omítek.
Vlastnosti: výborná přilnavost k polystyrenovým deskám, snáší povětrnostní vlivy, vodoodpudivý,
odpovídá DIN 18 550, propouští vodní páry, vodou ředitelný, malý stupeň vnitřního pnutí, připraven
ke zpracování, dobrá stálost, plasticko-disperzní pojivo s plastifikovanými přísadami.
Capatect 615 válečkové lepidlo
Flexibilní plněné disperzní lepidlo k lepení polystyrenových izolačních desek v tepelně
izolačních systémech Capatect.
Speciální lepidlo pro celoplošné lepení polystyrenových izolačních desek. Zvláště
vhodné na OSB desky, cementové desky a jiné, zcela rovné a špatně sající podklady.
Vlastnosti: vysoká přilnavost k deskám na bázi dřeva, jakož i k minerálním podkladům. Prodyšné
pro vodní páry, připravené k okamžitému použití, dlouhá doba zpracovatelnosti.
Capatect lepidlo na profily
Spotřeba
cca 5 kg
jen základní vrstva
Balení
25 kg
Spotřeba
cca 5 kg
jen základní vrstva
Balení
25 kg
Spotřeba
2 - 3 kg
jen lepení
Balení
25 kg
Spotřeba
dle použití
Pastovité víceúčelové lepidlo na bázi disperze syntetické pryskyřice.
Na lepení dekoračních profilů Capatect Deko a fasádních profilů Capatect.
Vlastnosti: obsahuje vlákna, odolné vuči alkáliím, elastické a po přídavku cementu odolné vůči
vodě.
Balení
20 kg
Capatect 114
Bitumenové lepidlo k lepení izolačních desek v oblasti soklu a perimetru na bitumenové
izolace i další nosné podklady. Vhodné také jako vertikální izolace stavebních dílců
proti vzlínající vlhkosti.
Vlastnosti: bez obsahu rozpouštědel, variabilní zpracování, vysoká počáteční přídržnost, i po
vyzrání pružný, vysoká odolnost vůči vodě, bez obashu azbestu, stálá konzistence vhodná k
tmelení, odolný stárnutí a hnilobě, přenáší drobné trhliny podkladu, neškodí zdraví. Použití: izolace
- základní nátěr: cca 0,2 - 0,3 kg/m2, ředění 1:1; izolace proti vzlínající vodě: 4 -6 kg/m2; lepení
izolačních desek: cca 2,5 kg/m2
Spotřeba
dle použití
Balení
30 kg
Capatect Sockel Flex Carbon
Vysoce kvalitní dvousložková lepicí a armovací hmota vyztužená uhlíkovými vlákny.
K lepení izolačních desek v oblasti soklu a perimetru speciálně na bitumenové podklady, jakož i na základní vrstvy polystyrénových tepelně izolačních systémů v oblasti soklu a pod úrovní terénu. Vhodná
ochrana proti vlhkosti jako nátěr nebo stěrka na základní vrstvu a omítku pod úrovní terénu.
Vlastnosti: vyztužená uhlíkovými vlákny, nepropouští vodu, odolná mrazu, odolná neutrálním a rozmrazovacím solím, odolná alkáliím, vysoce elastická (přemosťuje trhliny). Použití: pro lepení: cca 4 kg/m2,
základní vrstva: cca 4,2 kg/m2 (při jmenovité tloušťce vrstvy 3 mm), ochrana proti vlhkosti jako nátěr: cca
1 kg/m2, ochrana proti vlhkosti jako stěrková vrstva: cca 1,4 kg/m2 na každý 1 mm tloušťky vrstvy.
Spotřeba
dle použití
Balení
18 kg
Capatect Minera Carbon
Minerální tmel pojený cementem a vápnem, s volnými uhlíkovými vlákny jako rozptýlenou
výztuží speciálně pro vytváření základních vrstev tepelně izolačních systémů Capatect.
Jmenovitá tloušťka vrstvy 3 nebo 5 mm. Zkoušeno autorizovanou zkušebnou podle
ETAG 004.
Vlastnosti: výborná zpracovatelnost, pro ruční i strojní zpracování, vysoce kvalitní minerální pojivo,
posílené uhlíkovými vlákny, vysoká difúze vodních par. Odolnost proti rázu až 30 J.
Základní vrstva o tloušťce 3 mm cca 4,5 kg/m2; Základní vrstva o tloušťce 5 mm cca 7,5 kg/m2
Spotřeba
4,5 - 7,5 kg/m2
Balení
25 kg
CAPATECT TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY
21
zateplování - Meldorfer
■ Speciální systémy
Obkladové pásky Meldorfer přímé
Přímé obkladové pásky k vytvoření vzhledu režného zdiva tepelně izolačního systému
Meldorfer, ale i pro ostatní pevné a rovné podklady.
Balení 3 m2 obsahuje 144 ks obkladových pásků o rozměru 240 x 71 mm.
Vlastnosti: ruční výroba, převážně minerální hmota s organickým pojivem, odolné vlivům
povětrnosti, mechanicky odolné, lze čistit, odolné proti UV záření.
Tónování
standardní odstíny
Balení
3 m2
Obkladové pásky Meldorfer rohové
Rohové obkladové pásky k vytvoření vzhledu režného zdiva tepelně izolačního systému
Meldorfer, ale i pro ostatní pevné a rovné podklady. Běhoun může mít rozměr celé cihly,
nebo ¾ cihly. Balení s celými cihlami obsahuje 36 ks rohových pásků o rozměru 240 x
115 x 71 mm. (poslední číslo značí výšku). Pokrytá plocha je cca 0,36 m2 při šířce spar
12 mm. Balení s ¾ cihlami obsahuje 36 ks rohových pásků o rozměru 175 x 115 x 71 mm
(poslední číslo značí výšku). Pokrytá plocha je cca 0,29 m2 při šířce spar 12 mm.
Tónování
standardní odstíny
Balení
3 bm
Vlastnosti: ruční výroba, převážně minerální hmota s organickým pojivem, odolné vlivům
povětrnosti, mechanicky odolné, lze čistit, odolné proti UV záření.
Obkladové pásky Meldorfer přímé typ pískovec
Přímé obkladové pásky k vytvoření vzhledu režného pískovcového zdiva tepelně
izolačního systému Meldorfer, ale i pro ostatní pevné a rovné podklady.
Balení je směs více rozměrů, jako běžné pískovcové zdivo. Balení obsahuje: 45 ks pásků
300 x 52 mm; 45 ks pásků 300 x 71 mm; 19 ks pásků 300 x 135 mm.
Vlastnosti: ruční výroba, převážně minerální hmota s organickým pojivem, odolné vlivům
povětrnosti, mechanicky odolné, lze čistit, odolné proti UV záření.
Tónování
standardní odstíny
Balení
3 m2
Obkladové pásky Meldorfer rohové typ pískovec
Rohové obkladové pásky k vytvoření vzhledu režného pískovcového zdiva tepelně
izolačního systému Meldorfer, ale i pro ostatní pevné a rovné podklady.
Balení je směs více rozměrů, jako běžné pískovcové zdivo. Balení obsahuje (poslední
číslo značí výšku): 12 ks rohových pásků 240 x 115 x 52 mm; 12 ks rohových pásků 240
x 115 x 71 mm; 9 ks rohových pásků 240 x 115 x 135 mm.
Tónování
standardní odstíny
Balení
3 bm
Vlastnosti: ruční výroba, převážně minerální hmota s organickým pojivem, odolné vlivům povětrnosti,
mechanicky odolné, lze čistit, odolné proti UV záření.
Meldorfer 080 lepicí tmel
Tmel k lepení obkladových pásků Meldorfer, připravený k okamžitému použití.
Díky specifickým vlastnostem systému slouží zároveň v jednom kroku ke spárování.
Vlastnosti: vysoce pružný, připravený k okamžitému použití, odolný vlivům prostředí, snadno
zpracovatelný, slouží jako lepicí i spárovací tmel v jednom pracovním kroku.
Meldorfer 081 spárovací tmel
Tmel pro dodatečné plné spárování obkladových pásků Meldorfer.
Vlastnosti: vysoce pružný, připravený k okamžitému použití, odolný vlivům prostředí, snadno
zpracovatelný.
22
CAPATECT TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY
Tónování
šedá, bílá, antracit
Spotřeba
2,5 - 3,5 kg
Balení
25 kg
Tónování
šedá, bílá
Spotřeba
dle velikosti spár
Balení
25 kg
CAPATECT
příslušenství
■ Izolanty
Polystyrenové izolační desky
Tvarově stabilizované přesné desky z expandovaného polystyrenu jako tepelná izolace
v rámci kontaktních zateplovacích systémů.
Třída reakce na oheň E, tvarově a objemově stálé, samozhášivé, bez škodlivých emisí, snadno se
opracovávají, trvale odolávají teplotám do 70°C.
Izolační desky Dalmatin / Dalmatin premium
Nově vyvinuté fasádní izolační desky s vylepšenými vlastnostmi pro použití v rámci
tepelně izolačních systémů.
Třída reakce na oheň E, tvarově a objemově stálé, snadno kontrolovatelné zpracování.
Polystyrenové izolační desky Capatect Grafit
Izolační desky nové generace se zvýšeným tepelným odporem. Vhodné pro použití
v kontaktních zateplovacích systémech.
Stabilizováno v blocích před nařezáním, velmi přesné rozměry. Třída reakce na oheň E.
Soklové izolační desky
Tvarově stabilizované přesné desky z expandovaného polystyrenu jako tepelná izolace
v rámci kontaktních tepelně izolačních systémů, určené do míst ohrožených vlhkostí,
např. ke styku s terénem.
Třída reakce na oheň E, tvarově a objemově stálé, samozhášivé, bez škodlivých emisí, snadno se
opracovávají, nenasákavé, mají vysokou pevnost, trvale odolávají teplotám do 70°C.
Perimetrické izolační desky
Izolační desky s uzavřenou strukturou povrchu určené pro izolace vnějších stěn pod
úrovní terénu.
Třída reakce na oheň E, tvarově a objemově stálé, samozhášivé, bez škodlivých emisí, snadno se
opracovávají, nenasákavé, mají vysokou pevnost, trvale odolávají teplotám do 70°C.
Minerální izolační desky
Tvarově stabilizované přesné desky z minerálních vláken jako tepelná izolace v rámci
kontaktních tepelně izolačních systémů, určené k nalepení na vhodný podklad a následnému zpracování.
Třída reakce na oheň A 1, tvarově a objemově stálé, bez škodlivých emisí, trvale odolávají vysokým
teplotám. Desky se vyrábějí s orientací vlákna kolmo nebo podélně s fasádou.
Konopné izolační desky
Fasádní izolační desky ze suroviny z trvale obnovitelného zdroje - z průmyslového
konopí.
Třída reakce na oheň E, difúzní, odolné proti stárnutí, netrouchnivějí, zvyšují akustické izolační
vlastnosti konstrukce, jedná se o trvale obnovitelný zdroj suroviny.
CAPATECT TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY
23
OMÍTKY
■
■
■
■
Fasádní disperzní
Fasádní silikátové
Fasádní silikonové
Fasádní minerální
Capatect KD Reibputz
Matná disperzní omítka se strukturou zrno na zrno s pojivy ze syntetické pryskyřice,
k okamžitému použití pro aplikaci v exteriéru.
Obzvláště vhodná pro provedení jednotné struktury velkých souvislých ploch a fasád,
protože disponuje vyrovnanou zrnitostí a je snadno zpracovatelná.
Vlastnosti: omyvatelná, neobsahuje rozpouštědla, dobře propouští vodní páru, přilnavá, snadno
zpracovatelná, robustní, odolává nárazům. Vodou ředitelná, ekologická, odpovídá DIN 4102.
Capatect KD Rillenputz
Spotřeba
Zrnitost 15: 2,4 - 2,6 kg
Zrnitost 20: 2,9 - 3,1 kg
Zrnitost 30: 3,4 - 3,6 kg
Balení
25 kg
Tónování
CE, ve výrobě
Matná disperzní omítka s rýhovanou strukturou s pojivy ze syntetické pryskyřice,
k okamžitému použití pro aplikaci v exteriéru.
Obzvláště vhodná pro provedení jednotné struktury velkých souvislých ploch a fasád,
protože disponuje vyrovnanou zrnitostí a je snadno zpracovatelná.
Zrnitost 20: 2,5 - 2,7 kg
Zrnitost 30: 3,0 - 3,2 kg
Vlastnosti: omyvatelná, neobsahuje rozpouštědla, dobře propouští vodní páru, přilnavá, snadno
zpracovatelná, robustní, odolává nárazům. Vodou ředitelná, ekologická, odpovídá DIN 4102.
Balení
25 kg
Capatect Faschenputz K 10
Jemná omítka s pojivy ze syntetické pryskyřice pro okenní ostění, nadpraží a ozdobné
prvky na fasádě, zrno 1 mm.
Vhodná pro menší plochy jako okenní ostění a nadpraží, šambrány a další zdobné prvky
na fasádě. Pro vyšší odolnost obsahuje přídavek silikonových olejů.
Vlastnosti: odolává povětrnostním vlivům, omyvatelná, neobsahuje rozpouštědla. Dobře propouští
vodní páry, přilnavá, snadno zpracovatelná, robustní, odolává mechanickému poškození. Vodou
ředitelná, ekologická.
Capatect KD-Buntsteinputz (CapaStone)
Tenkovrstvá omítka v 11 barevných odstínech s pojivy ze syntetické pryskyřice,
obsahuje přírodní mletý kámen.
Vhodná pro provedení vnějších i vnitřních vysoce namáhaných, robustních dekorativních
ploch, např. schodišť, předsíní, chodeb a různých sálů, resp. soklů a sloupů. U plotů lze
aplikovat nad vodorovnou izolací.
Vlastnosti: odolná vůči otěru, s hedvábným leskem. Dobře propouští vodní páry, odolává alkáliím,
robustní, odolná vůči nárazům a škrábnutím. Vodou ředitelná, ekologická a bez zápachu. Odpovídá
DIN 4102.
24
Tónování
CE, ve výrobě
CAPATECT TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY
Spotřeba
Tónování
CE, ve výrobě
Spotřeba
1,8 - 2 kg
Balení
25 kg
Tónování
standartní odstíny
Spotřeba
cca 5 kg
Balení
25 kg
CAPATECT
Capatect KD-Buntsteinputz – odstíny
Basaltgrau
Dolomitbraun
Islandgrün
Klinkerrot
Mramorbraun
Schiefergrau
Bergbraun
Kaffebraun
Granitschwarz
Steingrau
Pazifikblau
CAPATECT TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY
25
OMÍTKY
■
■
■
■
Fasádní disperzní
Fasádní silikátové
Fasádní silikonové
Fasádní minerální
Capatect SI Reibputz
Vysoce kvalitní silikátová omítka se strukturou zrno na zrno k okamžitému použití
v exteriéru. Obzvláště vhodná pro provedení jednotné struktury velkých souvislých
ploch a fasád, protože disponuje vyrovnanou zrnitostí a je snadno zpracovatelná.
Vlastnosti: odolává povětrnostním vlivům podle VOB, vodoodpudivá, odpovídá DIN 4108,
neobsahuje rozpouštědla. Dobře propouští vodní páru, snadno zpracovatelná a strukturovatelná.
Ekologická.
Capatect SI Rillenputz
Vysoce kvalitní silikátová omítka s rýhovanou strukturou k okamžitému použití
v exteriéru. Obzvláště vhodná pro provedení jednotné struktury velkých souvislých
ploch a fasád, protože disponuje vyrovnanou zrnitostí a je snadno zpracovatelná.
Vlastnosti: odolává povětrnostním vlivům podle VOB, vodoodpudivá, odpovídá DIN 4108,
neobsahuje rozpouštědla. Dobře propouští vodní páru, snadno zpracovatelná a strukturovatelná.
Ekologická.
Capatect SH Reibputz
Vysoce kvalitní silikonová omítka se strukturou zrno na zrno pro provedení dekorativních minerálních omítek. Vhodná pro vnější použití na veškeré nenatřené omítky
a betony a nekřídující minerální a disperzní podklady.
Vlastnosti: odolává povětrnostním vlivům podle VOB, vodoodpudivá, odpovídá DIN 4108,
neobsahuje rozpouštědla. Dobře propouští vodní páru, snadno zpracovatelná a strukturovatelná.
Ekologická.
Capatect SH Rillenputz
Vysoce kvalitní silikonová omítka s rýhovanou strukturou pro provedení dekorativních
minerálních omítek. Vhodná pro vnější použití na veškeré nenatřené omítky a betony
a nekřídující minerální a disperzní podklady.
Vlastnosti: odolává povětrnostním vlivům podle VOB, vodoodpudivá, odpovídá DIN 4108,
neobsahuje rozpouštědla. Dobře propouští vodní páru, snadno zpracovatelná a strukturovatelná.
Ekologická.
Capatect CarboPor Reibputz
Silikonová omítka vyztužená uhlíkovými vlákny. Dekorativní omítka se strukturou „zrno
na zrno“, určená pro povrchové úpravy fasád. Vhodná jako krycí vrstva na kontaktní
tepelně izolační systémy Capatect a na sanační omítkové systémy.
Vlastnosti: strukturované omítky Capatect CarboPor jsou plněné uhlíkovými vlákny, mají vysokou
difuzní schopnost a jsou vodoodpudivé (výrazný „perličkový“ efekt). Díky fotokatalytickému účinku
se strukturované omítky Capatect CarboPor vyznačují aktivním samočisticím efektem a zvýšenou
ochranou omítky proti primárnímu napadení mikroorganismy (řasami a houbami).
NOVINKA
Capatect CarboPor Easy
Dekorativní silikonová omítka se strukturou „zrno na zrno“, určená pro povrchové úpravy
fasád. Vhodná jako krycí vrstva na kontaktní tepelně izolační systémy Capatect a na sanační
omítkové systémy. Strukturované omítky Capatect CarboPor Easy jsou plněné uhlíkovými
vlákny, mají vysokou difúzní schopnost a jsou vodoodpudivé (výrazný „perličkový“ efekt).
Díky fotokatalytickému účinku se strukturované omítky Capatect CarboPor Easy vyznačují
aktivním samočisticím efektem a zvýšenou ochranou omítky proti primárnímu napadení
mikroorganismy (řasami a houbami).
Vlastnosti: optimalizované snadné a elegantní zpracování, vysoce mechanicky odolné, vysoká
vydatnost, vysoce prodyšné pro vodní páry, samočisticí efekt, vybavené proti primárnímu napadení
mikroorganismy (řasy a houby), odolné vlivům povětrnosti.
26
CAPATECT TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY
Tónování
CE, ve výrobě
Spotřeba
Zrnitost 15: 2,4 - 2,6 kg
Zrnitost 20: 2,9 - 3,1 kg
Zrnitost 30: 3,4 - 3,6 kg
Balení
25 kg
Tónování
CE, ve výrobě
Spotřeba
Zrnitost 20: 2,3 - 2,5 kg
Zrnitost 30: 2,8 - 3,0 kg
Balení
25 kg
Tónování
CE, ve výrobě
Spotřeba
Zrnitost 15: 2,4 - 2,6 kg
Zrnitost 20: 2,9 - 3,1 kg
Zrnitost 30: 3,4 - 3,6 kg
Balení
25 kg
Tónování
CE, ve výrobě
Spotřeba
Zrnitost 20: 2,5 - 2,7 kg
Zrnitost 30: 3,0 - 3,2 kg
Balení
25 kg
Tónování
CE, ve výrobě
Spotřeba
Zrnitost 10: cca 2,0 kg/m
Zrnitost 15: cca 2,4 kg/m
Zrnitost 20: cca 2,9 kg/m
Zrnitost 30: cca 4,0 kg/m
Balení
25 kg
Tónování
CE, ve výrobě
Spotřeba
Zrnitost 10: cca 1,1 kg/m2
Zrnitost 15: cca 1,5 kg/m2
Zrnitost 20: cca 1,9 kg/m2
Balení
18 kg
CAPATECT
OMÍTKY
■
■
■
■
Fasádní disperzní
Fasádní silikátové
Fasádní silikonové
Fasádní minerální
Tónování
bílá, ve výrobě
Capatect MK-Reibputz
Minerální šlechtěná omítka na vápenocementové bázi ve struktuře zrno na zrno.
Vhodná především k minerálním zateplovacím systémům Capatect, jako finální vrstva
v systému sanačních omítek Capatect, na beton, minerální omítky, sádrokartonové
desky nebo sádrové omítky.
Vlastnosti: odolná proti vlivům povětrnosti, vodoodpudivá, výborně propouští vodní páry, úsporná
díky nízkým spotřebám, snadno zpracovatelná, bez povrchového pnutí, odolává mechanickému
zatížení, ekologická.
Capatect Uni
Minerální omítkovina určená na hladké štukové nebo strukturované povrchy.
Vhodná i jako povrchová úprava tepelně izolačních systémů Capatect. Jemná minerální
omítka k vytváření hladkých nebo strukturovaných povrchů na tepelně izolačních
systémech Capatect, ale i jádrových omítkách a dalších podkladech ve vnějším
i vnitřním prostředí. Po nátěru vhodnou fasádní barvou poskytuje dobrou ochranu proti
vlivům povětrnosti.
Vlastnosti: na vápenocementové bázi, s přísadami vápence, vylehčovacích přísad a jemných
vláken. Dobře se zpracovává, odolává mechanickému zatížení, výborně propouští vodní páry.
Spotřeba
Zrnitost
Zrnitost
Zrnitost
Zrnitost
10:
15:
20:
30:
2,0 - 2,5 kg
2,4 - 2,7 kg
2,5 - 3,5 kg
3,5 - 4,5 kg
Balení
25 kg
Tónování
bílá, ve výrobě
Spotřeba
dle použití
Balení
25 kg
Struktury omítek Capatect
Omítka SH Rillenputz 20 rovná
Omítka SH Rillenputz 20 točená
Omítka SH Reibputz 20
Omítka SH Reibputz15
CAPATECT TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY
27
příslušenství
V průběhu více než padesáti let existence vnějších tepelně
izolačních systémů byla vyvinuta řada doplňků, které zvyšují
kvalitu izolačních systémů a podstatně usnadňují zpracování.
V následující části naleznete výběr těchto doplňků roztříděný
podle jednotlivých skupin. Celý sortiment je podstatně širší,
pro konkrétní informace kontaktuje svého obchodního
zástupce.
Hmoždinkový program Capatect
Hmoždinky slouží k mechanickému upevnění izolantu na
podklad a používají se spolu s lepidlem k bezpečnému
a spolehlivému upevnění a zajištění tepelně izolačního systému.
V některých případech, přesně definovaných normou ČSN 73
2901 může být mechanické zajištění hmoždinkami vynecháno
a systém být pouze lepený, ale v převážné většině případů je
nezbytné hmoždinky k upevnění systému použít.
V rámci tepelně izolačních systémů Capatect lze použít
hmoždinky které:
• jsou vhodné v rámci použitého systému a pro konkrétní
podklad
• jsou certifikovány podle zkušebního předpisu ETAG 014
28
CAPATECT TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY
Počet a rozmístění hmoždinek
Počet, typ a způsob rozmístění hmoždinek stanoví projekt
na základě statického výpočtu. V případě menších a méně
exponovaných staveb je možné použít i zjednodušeného
výpočtu podle normy ČSN 73 2902, tento výpočet ale obecně
předpisuje vyšší počet hmoždinek, než podrobný výpočet.
Způsob montáže hmoždinek
Hmoždinky se mohou montovat buď v rovině izolantu, nebo se
mohou zapustit do izolantu a překrýt zátkou z izolační hmoty.
Druhý způsob je výhodnější, protože eliminuje bodové tepelné
mosty v místě hmoždinek. Způsob zapouštění hmoždinek je
odlišný podle konkrétního výrobce a nástroje pro zapouštění
a krycí zátky musí být vždy od jednoho systému.
CAPATECT
příslušenství
■ Talířové hmoždinky ■ Rozšiřující talířky a podložky
■ Krycí zátky hmoždinek ■ Hmoždinky k montáži sokolových lišt
■ Montážní nástroje ■ Soklové lišty ■ Okenní lišty
■ Rohové profily ■ Dilatační profily ■ Tkaniny a ostatní
Ejotherm STR U 2G
Univerzální hmoždinka pro zápustnou a povrchovou montáž, optimalizovaný tepelný most (0,001 W/K).
Ejot H1 eco
Zatloukací hmoždinka s ocelovým trnem a plastovým montážním přípravkem pro minimalizaci
tepelného mostu.
Ejot H3
Univerzální hmoždinka s plastovým rozpěrným prvkem a flexibilním talířkem.
Ejotherm STR H
Držák se šroubem pro zápustnou a povrchovou montáž na dřevěné a kovové podklady do 0,75 mm.
Capatect Vector
Zatloukací talířová hmoždinka s ocelovým trnem.
Bravoll PTH-S
Šroubovací talířová hmoždinka s ocelovým trnem pro zápustnou i povrchovou montáž.
Bravoll PTH-SX
Šroubovací talířová hmoždinka s plastovým trnem pro zápustnou i povrchovou montáž.
Bravoll ZP
Podložka pro zápustnou montáž hmoždinek PTH-S a PTJ-SX.
Bravoll ZT 100
Podložka s průměrem 100 mm pro zápustnou montáž hmoždinek PTH-S a PTH-SX do desek z minerální vaty.
Talíř ejotherm VT 2G
Speciálně vyvinutý talíř ke kombinaci s ejotherm STR U 2G pro zápustnou montáž podle STR-Princip v měkkých
minerálních izolačních deskách.
CAPATECT TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY
29
příslušenství
■ Talířové hmoždinky ■ Rozšiřující talířky a podložky
■ Krycí zátky hmoždinek ■ Hmoždinky k montáži sokolových lišt
■ Montážní nástroje ■ Soklové lišty ■ Okenní lišty
■ Rohové profily ■ Dilatační profily ■ Tkaniny a ostatní
Přídavný talíř EJ-SBL 140plus
Rozšiřující talířek ø 140 mm. Používá se s montážním šroubem.
Přídavný talířek VT 90
Rozšiřující talířek ø 90 mm. Používá se k upevnění desek z minerální vaty spolu s talířovou hmoždinkou.
Zátka pro STR - minerál 60 mm
Krycí zátka ø 60 mm pro hmoždinky Ejot STR se zapuštěnou montáží. Používá se spolu s izolantem z minerální
vaty.
Zátka pro STR - EPS
Krycí zátka ø 60 mm pro hmoždiny Ejot STR se zapuštěnou montáží.
Používá se spolu s izolantem z bíleho polystyrenu.
Zátka pro STR EPS - Dalmatin
Krycí zátka ø 60 mm pro hmoždinky Ejot STR se zapuštěnou montáží.
Používá se spolu s izolantem Dalmatin nebo Dalmatin Premium.
Zátka pro str malá
Zátka pro překrytí montážního šroubu hmoždinek Ejotherm STR U 2G při povrchové montáži.
Bravoll IZ-EPS bílá / šedá
Polystyrenová krycí zátka pro hmoždinky Bravoll se zápustnou montáží (montážním nástrojem nebo
zafrézováním).
Bravoll IZ-MW
Krycí zátka ø 65 mm pro hmoždinky Bravoll se zapuštěnou montaží (montážním nástojem nebo
zafrézováním). Používá se spolu s izolantem z minerální vaty.
EJOT zatloukací hmoždinka HIT M
Předmontovaná zatloukací hmoždinka pro montáž zakládacích lišt.
ZHH-N plastová zarážecí hmoždinka
Plastová zarážecí hmoždinka s hřibovou hlavou a kovovým trnem pro kotvení zakládacích profilů
v kontaktním zateplovacím systému – ETICS.
30
CAPATECT TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY
CAPATECT
příslušenství
■ Talířové hmoždinky ■ Rozšiřující talířky a podložky
■ Krycí zátky hmoždinek ■ Hmoždinky k montáži sokolových lišt
■ Montážní nástroje ■ Soklové lišty ■ Okenní lišty
■ Rohové profily ■ Dilatační profily ■ Tkaniny a ostatní
Ejotherm STR Tool 2G
Montážní nástroj pro zapuštěnou montáž hmoždinek STR.
MPS montážní přípravek
Montážní přípravek pro povrchovou i zápustnou montáž hmoždinek PTH-S a PTH-SX.
Bravoll fréza na izolant - kovová - FR
Kovová fréza ø 65 mm pro zapuštěnou montáž talířových hmoždinek.
Hliníkové soklové lišty Capatect
Hliníkové soklové lišty Capatect se používají k založení systému nad úrovní terénu. Jsou k dispozici
v šířkách od 20 do 200 mm. Tloušťka plechu je 0,8 mm, u lišt od 100 mm potom 1 mm.
Okapnice LO s tkaninou
Plastová lišta s integrovanou tkaninou ke spolehlivému napojení základní vrstvy systému k hliníkové soklové
liště.
Plastové soklové lišty Capatect Soklové lišty z PVC se používají k založení systému nad úrovní terénu. Jsou k dispozici v šířkách 100, 120
a 140 mm. Tyto lišty lze použít i jako alternativu k požárnímu pásu v oblasti založení systému pro budovy
s výškou požárního úseku nad 12 m.
Podložky soklových lišt
Plastové podložky k vyrovnání nerovností podkladu při montáži soklových lišt. Jsou k dispozici v tloušťkách
2, 3, 4, 5, 8, 10, 15 mm a lze je podle potřeby skládat na sebe.
Spojky soklových lišt
Plastové tvarovky zajišťující pevné napojení jednotlivých dílů soklové lišty.
Ukončovací profil oplechování LW 45
Připojovací profil na svislý lem oplechování níže položené střechy. Používá se pro založení fasády v případě,
že fasáda sousedí s jinou nižší stavbou.
Okenní profily s tkaninou
Základní profily k napojení ostění a nadpraží k okennímu rámu. Zajišťují trvale těsné spojení mezi tepelně
izolačním systémem a rámem okna, a zároveň dovolují jejich vzájemný pohyb.
CAPATECT TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY
31
příslušenství
■ Talířové hmoždinky ■ Rozšiřující talířky a podložky
■ Krycí zátky hmoždinek ■ Hmoždinky k montáži sokolových lišt
■ Montážní nástroje ■ Soklové lišty ■ Okenní lišty
■ Rohové profily ■ Dilatační profily ■ Tkaniny a ostatní
Okenní profily 2D
Profily k napojení ostění a nadpraží k okennímu rámu umožňující větší rozmezí pohybu. Zajišťují trvale těsné
spojení mezi tepelně izolačním systémem a rámem okna, a zároveň dovolují jejich vzájemný pohyb ve dvou
osách.
Okenní profily 3D
Profily k napojení ostění a nadpraží k okennímu rámu umožňující největší rozmezí pohybu. Zajišťuje trvale
těsné spojení mezi tepelně izolačním systémem a rámem okna, a zároveň dovolují jejich vzájemný pohyb
ve třech osách.
SPP spojovací parapetní profil
Plastový profil s integrovanou tkaninou a okapovou hranou ke spolehlivému napojení koncovky parapetního
plechu na okenní ostění.
Nadokenní profil
Profil pro ošetření hrany okenního nebo dveřního nadpraží. Okapová hrana zůstává viditelná.
Nadokenní profil pod omítkou
Profil pro ošetření hrany okenního nebo dveřního nadpraží. Okapová hrana je zakryta omítkou.
Lišta rohová PVC s tkaninou
Plastová lišta pro ochranu rohů s integrovanými pásy tkaniny. Jedno rameno tkaniny má šíři 10 cm,
druhé variantně 10, 15 nebo 23 cm.
Lišta rohová AL s tkaninou
Hliníková lišta pro ochranu rohů s integrovanými pásy tkaniny. Jedno rameno tkaniny má šíři 10 cm,
druhé variantně 10, 15 nebo 23 cm.
LK box
Profil ve svitku 25 m pro ochranu rohů s variabilním úhlem. Lze využít i pro jiné rohy než pravoúhlé.
Profil dilatační E
Profil pro ošetření průběžných dilatačních spár umožňující volný pohyb ve spáře.
Profil dilatační V
Profil pro ošetření koutkových dilatačních spár umožňující volný pohyb ve spáře.
32
CAPATECT TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY
CAPATECT
příslušenství
■ Talířové hmoždinky ■ Rozšiřující talířky a podložky
■ Krycí zátky hmoždinek ■ Hmoždinky k montáži sokolových lišt
■ Montážní nástroje ■ Soklové lišty ■ Okenní lišty
■ Rohové profily ■ Dilatační profily ■ Tkaniny a ostatní
Krycí zátka dilatačního profilu průběžná
Krycí profil průběžné dilatační spáry.
Krycí zátka dilatačního profilu rohová
Krycí profil koutové dilatační spáry.
Výztužová tkanina Capatect
Sklotextilní výztužová tkanina s apreturou pro vytváření základních vrstev tepelně izolačních systémů.
Plošná hmotnost 165 g/m2. Balení 55 m2, šíře 110 cm.
Pancéřová tkanina Capatect
Sklotextilní výztužová tkanina s apreturou pro vytváření vysoce odolných základních vrstev tepelně izolačních
systémů. Plošná hmotnost 275 g/m2. Balení 25 m2, šíře 100 cm.
Capatect výztužová tkanina jemná
Jemná, vysoce ohebná výztužová tkanina pro armování úzkých ostění, ozdobných fasádních prvků a drážek.
Plošná hmotnost 145 g/m2. Balení 50 m, šíře 24 cm.
Diagonální výztuž
Hotové přířezy tkaniny pro diagonální armování v rozích stavebních otvorů.
Armovací roh
Hotová tvarovka z výztužkové tkaniny pro současné ošetření koutu mezi okenním ostěním a nadpražím
a diagonální armování v rozích stavebních otvorů.
Výplňová pěna Capatect
Systémová nízkoexpanzní polyuretanová pěna pro výplňování spár mezi izolačními deskami z EPS
a minerální vaty.
Těsnicí pásky do spár
Komprimované polyuretanové pásky ke spolehlivému utěsnění napojovacích spár na ostatní stavební
konstrukce. Jsou k dispozici ve více rozměrech podle šíře spáry.
Použítí dalších prvků příslušenství je možné na základě doporučení Caparol.
CAPATECT TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY
33
Přehled technických dat
Typ desky
Tepelná vodivost (W/m.K)
Prodyšnost
Reakce na oheň
Polystyren EPS F 70
0,039
20 -50
E
Polystyren EPS F 100
0,036
20 -50
E
Dalmatin
0,033
20 -50
E
Dalmatin Premium
0,031
20 -50
E
Polystyren EPS F 70 Grafit
0,032
20-50
E
Polystyren EPS F 100 Grafit
0,031
20-50
E
Soklové izolační desky
0,035
40 - 100
E
Perimetrické izolační desky
0,034
40 - 100
E
0,035 - 0,041
1,4
A1
0,039
3,9
E
Desky z minerální vaty
Konoplné izolační desky
Typ tmelu
Capatect 186M
Capatect 190
Přilnavost (MPa)
Prodyšnost (μ)
Nasákavost (kg/m2)
Velikost zrna (mm)
> 0,1
< 45
< 0,5
1,2
> 0,08
< 50
< 0,5
0,5
Capatect 190 grob
> 0,08
< 45
< 0,5
1,2
Capatect Carbon Spachtel
> 0,08
< 400
< 0,5
1
Capatect CarboNit
> 0,08
≤ 150
< 0,5
Capatect CarboNit Easy
≤ 0,3
< 150
< 0,5
Capatect Haftmörtel fein
> 0,08
< 45
< 0,5
1,2
Capatect Haftmörtel grob
> 0,08
< 35
< 0,5
2
1,2
Capatect Minera Carbon
> 0,08
< 35
< 0,5
Capatect ZF 690
> 0,08
< 500
< 0,5
Typ omítky
Prodyšnost (ČSN EN 1062)
Nasákavost (ČSN EN 1062)
Přilnavost (MPa)
Capatect Carbopor
V1
W3
≥ 0,3
Capatect Carbopor Easy
V1
W3
≥ 0,3
Capatect SH Putz
V1
W3
≥ 0,3
Capatect Si Putz
V1
W3
≥ 0,3
Capatect KD Putz
V1
W3
≥ 0,3
Capatect Faschenputz
V1
W3
≥ 0,3
Capatect KD-Buntsteinputz
V2
W2
≥ 0,3
Capatect MK Reibputz
V1
W1
≥ 0,5
Capatect UNI
V1
W2
≥ 0,5
34
CAPATECT TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY
CAPATECT
CAPATECT TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY
35
Český Caparol s.r.o.
Litvínovice 32
370 01 České Budějovice
Tel.: +420 387 203 402
Fax.: +420 387 203 422
Logistické centrum Kozomín
Kozomín Park D8
Úžice u Kralup nad Vltavou
Tel.: +420 315 745 084
Fax.: +420 315 754 080
Zákaznická linka 844 111 840
www.caparol.cz

Podobné dokumenty

Ceník platný od 1 4 2013.xlsx

Ceník platný od 1 4 2013.xlsx Ceník Schomburg platný od 1.4.2013 Číslo produktu

Více

katalog lepidel a jejich užití

katalog lepidel a jejich užití 2. Seznamte se s návodem na použití krytiny a s návodem na lepení (obal lepidla). Vhodné je také seznámit se s obsahem technického listu lepidla. 3. Připravte povrch na lepení, zejména s ohledem na...

Více

1) Jak správně provádět samonivelační podlahy, včetně

1) Jak správně provádět samonivelační podlahy, včetně 1) Jak správně provádět samonivelační podlahy, včetně přípravy podkladu? Odpověď Zaleží na tom zda jde o samonivelační směs na bázi cementu nebo síranu vápenatého. Dále záleží na vlastnostech, stav...

Více

Omítky

Omítky systém, který při správném použití plně zaručuje ochranu stavebních ploch proti poškození vlhkostí a solnými výkvěty. Systém sanačních omítek Capatect WTA účinně uzavírá soli ve své pórovité strukt...

Více

Zdící malty a tmely

Zdící malty a tmely vápenocementová suchá omítková směs s přídavkem sádry, určená pro vnitřní použití, pro ruční i strojní zpracování. Omítku lze zpracovat s filcovaným nebo kletovaným povrchem, jednovrstvě a je vhodn...

Více

D:\\Návody\\Návody větroně\\FOX\\FOX návod.dwg

D:\\Návody\\Návody větroně\\FOX\\FOX návod.dwg křidélka - 2 mini serva, např.: HS 5245MG (HS 225MG) výškovka - 1 mini servo, např.: HS 5245MG (HS 225MG) směrovka - 1 servo standard, např.: HS 475 brzdicí štíty - 2 mikro serva, např. MS 1616 zat...

Více

zdicí systém kb klasik - KB

zdicí systém kb klasik - KB pro použití v bytové, příp. občanské výstavbě. Hodnoty mezního výpočtového zatížení bez vlastní tíhy qd uvedenou v tabulkách je pak třeba porovnávat se zatížením určeným podle Eurokódu 1 pro zatíže...

Více