flamc 1222 cz

Transkript

flamc 1222 cz
Flamco
Použití
Expanzní nádoby Flexcon C/K jsou určeny pro uzavřené soustavy
ústředního vytápění s maximální přívodní teplotou 120 ˚C a
maximálním provozním tlakem, který je uveden na informačním
štítku nádoby. lnstance soustav ústředního vytápění musí být provedena podle současných platných technických předpisů.
Než provedete instalaci
Přesvědčete se, že vstupní tlak expanzních nádob Flexcon C/K je
shodný s vypočítanou hodnotou vstupního tlaku. lnstalaci musí
obsahovat pojistný ventil Prescor. Výpustný tlak tohoto pojistného
ventilu je třeba zvolit podle maximálního provozního tlaku instalovaného ústředního vytápění. Navíc je třeba při instalaci zabudovat
manometr nebo mano-teploměr Flexcon, který odpovídá
tlakovému rozpětí instalovaného ústředního vytápění.
1
Propláchněte soustavu (nikdy ale ne přes pojistný ventil). Tlakovou
zkouškou zkontrolujte, zda nejsou v soustavě netěsnosti.
2
Montáž komponentů Flexcon C/K
1. Expanzní nádoba Flexcon C/K
Expanzní nádobu namontujte do zpětné trubky vyvedené ze
soustavy, a to co nejblíže ke kotli, nejlépe na sací stranu
čerpadla. Nádrž namontujte tak, aby všechen vzduch ve
spojovací trubce mohl být v soustavě odvětrán. Při montáži
nádob Flexcon C/K o objemu 2 až 25 litrů ve svislé poloze a s
vodní přípojkou nahoře se doporučuje použít izolační spoj
Flexfast o velikosti 3⁄4 .
3
2.
Pojistný ventil Prescor
Zkontrolujte šipku, která ukazuje směr toku. Ventil umístěte na
horní stranu kotle nebo do přívodní trubky co nejblíže ke kotli.
Nikdy se jej nesnažte instalovat do zpětné trubky nebo do
místa, které by bylo níže než nejvyšší bod kotle. Pokud to
bude nezbytné, namontujte do vypouštěcího otvoru ventilu
nálevku.
3.
Tlakoměr a teplený tlakoměr Flexcon
Tyto tlakoměry je nejvhodnější namontovat na kotel. Dodržujte
co nejmenší rozdíl výšky mezi tlakoměrem a expanzní
nádobou Flexcon C/K.
4.
Odlučovač vzduchu Flamcovent nebo Flexair
Odlučovač vzduchu bystě měli vždy nainstalovat ve vodorovné poloze, nejlépe za kotel na sací stranu čerpadla.
5.
Automatický větrací otvor Flexvent nebo Flexvent Super
Automatický větrací Flexvent nebo Flexvent Super otvor se
doporučuje nainstalovat na taková místa zařízení, kde bude
spolehlivě jímat vzduch.
4
5
Spuštění
6. Nastavení tlakoměru nebo teplotního tlakoměru
Nastavte regulovatelný červený ukazatel na upravený
počáteční tlak (tj. tlak před plněním soustavy) uvnitř expanzní
nádoby. (Upravený počáteční tlak = počáteční tlak v nádobé
plus nebo mínus rozdíl výšky mezi tlakoměrem a nádobou).
Pozn.: 1 kg/cm2 = 1 bar (přibližně)
6
7
8
9
7.
Otevřete větrací otvory
Před naplněním soustavy otevřete dodané větrací otvory.
8.
Odvětrání trubky do konzervátoru
Kompenzační trubku je třeba řádně odvětrat.
9.
Naplněni soustavy
Plnění má probíhat pozvolna. Během plnění uvolňujte
vypouštějte přes větrací otvory. Plnění soustavy probíhá tak
dlouho, dokud černý ukazatel tlakoměru neukazuje hodnotu o
0.2 bary vyšší, než je nastavení červeného ukazatele.
10. Počátečni roztopení instalace
Zatopte v kotli a vyčkejte, dokud soustava nedosáhne
maximální provozní teploty. Tuto teplotu udržujte co nejdéle a
při tom v pravidelných intervalech zbavujte soustavu od
vzduchu.
11. Dopinění soustavy
Před doplněním soustavy opatrně odvětrejte přívodní hadici.
Když teplota vody klesne na zhruba 50 ˚C (120 ˚F), začněte
soustavu doplňovat, dokud nebude tlak uvedený na
tlakoměru o 0.5 barů vyšší než hodnota uvedená na červeném
ukazateli.
Běžný provoz soustavy
Odpojte dočasnou připojku hadice a otevřete uzavírací kohout
vlastního montážního celku (pokud je nainstalován). Provoz soustavy se má pohybovat v rozmezí zeleného segmentu
vyznačeného na tlakoměru.
12. Demontáž expanzní nádoby Flexcon C/K
Při demontáži expanzní nádoby Flexcon C/K musí být teplota
vody v ústředním topení nižší než 35 ˚C (kvůli nebezpečí
hoření). Z kompenzační trubky je třeba vypustit všechen tlak.
Flexco
aanslu
groep

Podobné dokumenty