KFT_DRI-MAXX_EU_EN. - Koch Fertilizer, LLC

Transkript

KFT_DRI-MAXX_EU_EN. - Koch Fertilizer, LLC
BEZPEČNOSTNÍ LIST
ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku
1.1. Identifikátor výrobku
Obchodní název nebo
označení směsi
AGROTAIN® DRI-MAXX
Registrační číslo
-
Synonyma
Ţádný.
Číslo SDS
KFT_DRI-MAXX_EU_CZ
Datum vydání
22-Únor-2016
Číslo verze
01
Datum revize
-
Datum nahrazení
-
1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití
Přísada umělého hnojiva.
Určená použití
Nedoporučená použití
Pouţívejte v souladu s doporučeními dodavatele.
1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu
Použití látky nebo
přípravku
Koch Fertilizer Trading Sarl
20, route de Pre-Bois
Case Postale 1843
Geneva, Švýcarsko
+11 41 227 37 4223 or +1 316 828 7672
Použití látky nebo
přípravku
1.4. Telefonní číslo pro
naléhavé situace
Koch Fertilizer Trading Sàrl
Sucursal Uruguay
Luis Alberto de Herrera 1248,
World Trade Center Tower 2,
Office 710, Postal Code 11.300,
Montevideo, Uruguay
For Chemical Emergency
Volejte CHEMTREC (Chemical Transportation Emergency Center) 24 hodin
denně
1.800.424.9300
Outside USA/Canada
1.703.527.3887
(collect calls accepted)
ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti
2.1. Klasifikace látky nebo směsi
Fyzikální nebezpečnost směsi a nebezpečnost pro zdraví a ţivotní prostředí byly posouzeny a/nebo testovány, a vztahuje se na
ni následující klasifikace.
Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 v platném znění
Nebezpečnost pro zdraví
Váţné poškození očí/podráţdění očí
Toxicita pro reprodukci
Přehled nebezpečí
Kategorie 1
H318 - Způsobuje váţné poškození
očí.
Kategorie 2
H361f - Podezření na poškození
reprodukční schopnosti.
Způsobuje váţné poškození očí. Podezření na poškození reprodukční schopnosti.
2.2. Prvky označení
Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 v platném znění
N-(n-butyl)-triamid kyseliny thiofosforečné
Obsahuje:
AGROTAIN® DRI-MAXX
922484 Verze č.: 01 Datum revize -
Datum vydání: 22-Únor-2016
SDS Czech Republic
1/8
Výstražné symboly nebezpe
Nebezpečí
Signální slovo
Standardní věty o nebezpečnosti
Způsobuje váţné poškození očí.
H318
Podezření na poškození reprodukční schopnosti.
H361f
Pokyny pro bezpečné zacházení
Prevence
Před pouţitím si obstarejte speciální instrukce.
Nepouţívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.
Pouţívejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P201
P202
P280
Reakce
JE-LI V OČÍCH: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li
nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Okamţitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P305 + P351 + P338
P310
P308 + P313
Skladování
Skladujte uzamčené.
Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P405
P403 + P233
Odstraňování
Odstraňte obsah/obal podle místních/regionálních/státních/mezinárodních předpisů.
P501
Dodatečné informace na
označení
Ţádný.
2.3. Další nebezpečnost
Nejedná se o látku PBT nebo vPvB ani o směs těchto látek.
ODDÍL 3: Složení/informace o složkách
3.2. Směsi
Obecné informace
%
Č. CAS / č. ES
Registrační číslo REACH
40 - 70
94317-64-3
435-740-7
01-0000018183-74-XXXX
Chemický název
N-(n-butyl)-triamid kyseliny
thiofosforečné
Klasifikace:
30 - 60
Proprietární
-
-
-
<3
Proprietární
-
-
-
-
Nerizikové barvivo
Klasifikace:
Komentáře ke složení
-
Eye Dam. 1;H318, Repr. 2;H361, Repr. 2;H361f
Bezpečné slożky
Klasifikace:
Indexové číslo Poznámky
Plné znění všech H-vět je uvedeno v oddíle 16. Všechny koncentrace jsou uvedeny v
hmotnostních procentech, aţ na případ, kdy je sloţka plynná. Koncentrace plynů jsou uvedeny v
objemových procentech.
Tento bezpečnostní list není zárukou specifikace výrobku nebo hodnoty (hodnot) NPK. Obsah
prvků NPK je na daných prodejních objednávkách, zákaznických fakturách či listech se
specifikacemi výrobků, které poskytuje dodavatel.
ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc
Obecné informace
4.1. Popis první pomoci
Vdechnutí
Styk s kůží
Styk s okem
Zajistěte informování zdravotníků o typu materiálu a podnikněte preventivní opatření k jejich
ochraně.
Přemístěte z prostoru působení. Při dýchacích potíţích můţe být nutné podávání kyslíku. Při
výskytu nebo přetrvávání symptomů vyhledejte lékaře.
Ihned pokoţku opláchněte velkým mnoţstvím vody. Vyhledejte lékaře, pokud dojde k trvajícímu
podráţdění.
Prach v očích: Nemněte si oko. Vyjměte kontaktní čočky, pokud jsou pouţity a není to příliš sloţité.
Oči okamţitě vypláchněte velkým mnoţstvím vody. Okamţitě přivolejte lékařskou pomoc.
AGROTAIN® DRI-MAXX
922484 Verze č.: 01 Datum revize -
Datum vydání: 22-Únor-2016
SDS Czech Republic
2/8
Požití
4.2. Nejdůležitější akutní a
opožděné symptomy a účinky
4.3. Pokyn týkající se okamžité
lékařské pomoci a zvláštního
ošetření
Vypláchněte důkladně ústa. Zvracení vyvolejte jen na příkaz toxikologického střediska nebo
lékaře. Dojde-li k zvracení, drţte hlavu nízko, aby se obsah ţaludku nedostal do plic. Přivolejte
lékařskou pomoc.
Nebezpečí váţného poškození očí. Podráţdění zaţívacího traktu.
Ošetřete symptomaticky. Účinky mohou být opoţděné.
ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru
Obecná nebezpečí požárů
Výrobek není hořlavý.
5.1. Hasiva
Vhodná hasiva
Vodní mlha. Vodní sprej. Oxid uhličitý (CO2). Pěna.
Nevhodná hasiva
5.2. Zvláštní nebezpečnost
vyplývající z látky nebo směsi
5.3. Pokyny pro hasiče
Zvláštní ochranné
prostředky pro hasiče
Zvláštní pokyny pro hasiče
Nepouţívejte proud vody jako hasicí prostředek, oheň se tím šíří.
Oheň můţe mít za následek vznik dráţdivých, leptavých, popř. toxických plynů.
Dýchací přístroj a plně ochranný oděv by měly být nošeny při hašení chemických poţárů.
Pouţijte standardní poţární postupy a zvaţte nebezpečí související s ostatními zasaţenými
materiály.
ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku
6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy
Zdrżujte se proti větru od materiálu. Vyvarujte se vdechování prachu a kontaktu s kůţí a očima.
Pro pracovníky kromě
Zajistěte přiměřené větrání. Nedotýkejte se poškozených nádob ani uniklého materiálu bez
pracovníků zasahujících v
náleţitého ochranného oděvu.
případě nouze
Pro pracovníky zasahující
v případě nouze
6.2. Opatření na ochranu
životního prostředí
Zamezte vdechování a styku s kůţí a očima. Zajistěte přiměřené větrání. Nedotýkejte se
poškozených nádob ani uniklého materiálu bez náleţitého ochranného oděvu. Zdrżujte se proti
větru od materiálu.
Zabraňte dalšímu unikání nebo rozlití, není-li to spojeno s rizikem. Neznečistěte vodní toky.
Zamezte odtoku do kanalizací, stok a vodních toků.
6.3. Metody a materiál pro
omezení úniku a pro čištění
Vyvarujte se tvoření prachu. Smeťte a umístěte do správné nádoby na odpad. Je-li nutné zamést
kontaminované místo, pouţijte látku, která potlačuje vytváření prachu a nereaguje s výrobkem. Po
odstranění materiálu kontaminovaný prostor důkladně opláchněte vodou.
6.4. Odkaz na jiné oddíly
Rozsypaný/rozlitý produkt nikdy nevracejte do původní nádoby.
Ohledně individuálních ochranných prostředků viz oddíl 8 SDS. Pro likvidaci odpadu viz oddíl 13
SDS.
ODDÍL 7: Zacházení a skladování
7.1. Opatření pro bezpečné
zacházení
Zamezte tvoření a šíření prachu. Zamezte vdechování prachu a styku s očima. Dodrţujte základní
pravidla hygieny pro práci s chemikáliemi.
7.2. Podmínky pro bezpečné
skladování látek a směsí
včetně neslučitelných látek a
směsí
Uchovávejte obal těsně uzavřený. Skladujte na chladném, suchém a dobře větraném místě.
Skladujte daleko od: nemísitelné materiály. Dlouhodobé skladování při teplotách nad 36 °C
(100 °F) a dlouhodobé skladování v otevřených nádobách způsobí rozklad produktu. Během
rozkladu můţe produkt uvolňovat škodlivé plyny. Skladujte při teplotě pod 36 °C (100 °F) a
otevřené nádoby spotřebujte do 30 dnů. Vţdy pouţívejte nejdříve nejstarší přípravky.
Přísada umělého hnojiva.
7.3. Specifické
konečné/specifická konečná
použití
ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky
8.1. Kontrolní parametry
Limitní hodnoty expozice na pracovišti
Česká republika. PEL. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.
Složky
Typ
Hodnota
5 mg/m3
Biologické limitní hodnoty
PEL (časově váţený
průměr)
Ţádné zaznamenané biologické expoziční limity pro sloţku / sloţky.
Doporučené sledovací postupy
Dodrţujte standardní postupy monitorování.
Prach (CAS -)
AGROTAIN® DRI-MAXX
922484 Verze č.: 01 Datum revize -
Datum vydání: 22-Únor-2016
Tvar
Prach.
SDS Czech Republic
3/8
Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům (DNEL)
Složky
Typ
Cesta
N-(n-butyl)-triamid kyseliny thiofosforečné
(CAS 94317-64-3)
Pracovníci
koţní
Vdechnutí
Odhad koncentrací, při kterých nedochází k nepříznivým účinkům (PNECs)
Složky
Typ
Cesta
N-(n-butyl)-triamid kyseliny thiofosforečné
(CAS 94317-64-3)
Pokyny pro expozici
Čistička odpadních
vod
Půda
Sediment (mořská
voda)
Sediment (pitná
voda)
Voda (mořská voda)
Voda (občasný únik)
Voda (pitná voda)
Hodnota
Tvar
0,74 mg/kg
KW/den
2,59 mg/m3
Systémové účinky
dlouhodobé expozice
Systémové účinky
dlouhodobé expozice
Hodnota
Tvar
Voda
8,8 mg/l
Půda
Voda
0,94 mg/kg suš.
0,15 mg/kg suš.
Voda
1,5 mg/kg suš.
Voda
Voda
Voda
0,028 mg/l
2,8 mg/l
0,28 mg/l
Dodrţujte standardní postupy monitorování.
8.2. Omezování expozice
Vhodné technické kontroly
Zajistěte přiměřenou celkovou a místní sací ventilaci. Dodrţujte Pracovní Meze Vystavení a
minimalizujte nebezpečí vdechování prachu. Zajistěte stanici na vyplachování očí.
Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků
Prostředky osobní ochrany se volí v souladu s platnými normami CEN a ve spolupráci s
Obecné informace
dodavatelem prostředků osobní ochrany.
Doporučují se chemické brýle.
Ochrana očí a obličeje
Ochrana kůže
- Ochrana rukou
Při dlouhodobém nebo opakovaném kontaktu s kůţí pouţívejte vhodné ochranné rukavice. Jiné
typy rukavic mohou být doporučeny dodavatelem.
- Jiná ochrana
Doporučuje se oděv odolný vůči chemikáliím. Pravidelně perte pracovní oděv a ochranné vybavení
za účelem odstranění nečistot.
Pokud odbor automatické kontroly neudrţí koncentrace okolního vzduchu pod doporučenými limity
expozice (tam, kde stanovené) nebo na přijatelné úrovni (v zemích, kde limity expozice nebyly
stanoveny), musí se nosit schválený respirátor.
Pokud expoziční koncentrace nejsou známé, pouţívejte ochranu dýchacích cest pomocí přístroje s
přívodem stlačeného vzduchu.
Při nedostatečné ventilaci, nebo při nebezpečí vdechování prachu pouţijte vhodný respirátor s
prašným filtrem (typ P2).
V případě nutnosti noste vhodný tepelně ochranný oděv.
Ochrana dýchacích cest
Tepelné nebezpečí
Hygienická opatření
Omezování expozice životního
prostředí
Po zacházení si umyjte ruce. Vţdy dodrţujte správné postupy osobní hygieny, jako je mytí po
zacházení s materiálem a před jídlem, pitím a/nebo kouřením. Pracovní oblečení a ochranné
prostředky nechávejte pravidelně čistit, aby se odstranily kontaminující látky.
Manaţer ochrany ţivotního prostředí musí být informován o všech významných únicích látek.
ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti
9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
Vzhled
Zelený prášek.
Skupenství
pevná látka.
Tvar
Prášek.
Barva
Zelený.
Zápach
Lehce aminový zápach.
Prahová hodnota zápachu
Není k dispozici.
pH
7,5 - 8,2 10% Vodný roztok
Bod tání/bod tuhnutí
Není k dispozici.
Počáteční bod varu a rozmezí
bodu varu
Není k dispozici.
Bod vzplanutí
Netýká se.
Rychlost odpařování
Hořlavost (pevné látky, plyny)
Není k dispozici.
Nevztahuje se.
AGROTAIN® DRI-MAXX
922484 Verze č.: 01 Datum revize -
Datum vydání: 22-Únor-2016
SDS Czech Republic
4/8
Horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti
Mezní hodnota hořlavosti – Netýká se.
dolní (%)
Mezní hodnota hořlavosti –
horní (%)
Netýká se.
Tlak páry
Není k dispozici.
Hustota páry
Není k dispozici.
Relativní hustota
Není k dispozici.
Rozpustnost
Stojící za zmínku.
Rozdělovací koeficient:
n-oktanol/voda
Není k dispozici.
Teplota samovznícení
Není k dispozici.
Není k dispozici.
Teplota rozkladu
Viskozita
Není k dispozici.
Výbušné vlastnosti
Nevýbušný.
Oxidační vlastnosti
Neoxidující.
9.2. Další informace
hustota
32,00 - 34,00 lb/ft³ @ 20 °C
ODDÍL 10: Stálost a reaktivita
10.1. Reaktivita
Produkt je stálý a nereaktivní v normálních podmínkách pouţívání, skladování a převáţení.
10.2. Chemická stabilita
Stabilní za normálních teplot.
10.3. Možnost nebezpečných
reakcí
K nebezpečné polymerizaci nedochází.
10.4. Podmínky, kterým je třeba
zabránit
Extrémní teploty.
10.5. Neslučitelné materiály
Kyseliny. Silná redukční činidla. Silná oxidační činidla.
10.6. Nebezpečné produkty
rozkladu
Amoniak. Formaldehyd. Sirovodík. Během spalování: Oxidy uhlíku. Oxidy dusíku. Oxidy síry.
ODDÍL 11: Toxikologické informace
Obecné informace
Expozice látce nebo směsi na pracovišti můţe vyvolat nepříznivé účinky.
Informace o pravděpodobných cestách expozice
Prach z tohoto výrobku můţe dráţdit nos, krk a dýchací ústrojí.
Vdechnutí
Styk s kůží
Můţe způsobit podráţdění mechanickým oděrem.
Styk s okem
Způsobuje váţné poškození očí.
Požití
Poţití můţe způsobit podráţdění a nevolnost.
Příznaky
Způsobuje závaţné dráţdění a pálení v očích, můţe způsobit trvalé poškození. Podráţdění
zaţívacího traktu.
11.1. Informace o toxikologických účincích
Složky
Výsledky testů
Druh
N-(n-butyl)-triamid kyseliny thiofosforečné (CAS 94317-64-3)
Akutně
kožní
LD50
králík
> 2000 mg/kg
Orální
LD50
Krysa Wistar
> 2000 mg/kg
Vdechnutí
LC50
Krysa Wistar
> 2,1 mg/l, 4 hodin
Žíravost/dráždivost pro kůži
Můţe způsobit podráţdění mechanickým oděrem.
Vážné poškození
očí/podráždění očí
Způsobuje váţné poškození očí.
Senzibilizace dýchacích cest
Není klasifikováno.
Senzibilizace kůže
Není klasifikováno.
Mutagenita v zárodečných
buňkách
Není klasifikováno.
AGROTAIN® DRI-MAXX
922484 Verze č.: 01 Datum revize -
Datum vydání: 22-Únor-2016
SDS Czech Republic
5/8
Karcinogenita
Není klasifikováno.
Toxicita pro reprodukci
Podezření na poškození reprodukční schopnosti.
Toxicita pro specifické cílové
orgány – jednorázová expozice
Není klasifikováno.
Toxicita pro specifické cílové
orgány – opakovaná expozice
Není klasifikováno.
Nebezpečnost při vdechnutí
Nevztahuje se.
Informace o směsích ve
srovnání s informacemi o
látkách
Není k dispozici.
Další informace
Příznaky mohou být zpoţděné.
ODDÍL 12: Ekologické informace
Výrobek není klasifikován jako nebezpečný pro ţivotní prostředí. To však nevylučuje moţnost, ţe
velké a časté úniky materiálu mohou mít škodlivé nebo ničivé účinky na ţivotní prostředí.
12.1. Toxicita
Složky
Druh
Výsledky testů
N-(n-butyl)-triamid kyseliny thiofosforečné (CAS 94317-64-3)
Vodní
Korýši
EC50
Daphnia magna (perloočka velká)
290 mg/l, 48 hodin
LC50
Dafnie
350 mg/l, 48 hodin
Řasy
EC50
Selenastrum capricornutum
280 mg/l, 96 hodin
Ryby
LC50
Lepomis macrochirus (Slunečnice
velkoploutvá)
1140 mg/l, 96 hodin
12.2. Perzistence a
rozložitelnost
Údaje nejsou k dispozici.
12.3. Bioakumulační potenciál
Údaje nejsou k dispozici.
Rozdělovací koeficient
n-oktanol/voda (log Kow)
Není k dispozici.
Biokoncentrační faktor (BCF)
Není k dispozici.
12.4. Mobilita v půdě
Údaje nejsou k dispozici.
Pohyblivost obecně
Převáţně rozpustný ve vodě.
12.5. Výsledky
posouzení PBT a
vPvB
Nejedná se o látku PBT nebo vPvB ani o směs těchto látek.
12.6. Jiné nepříznivé účinky
Údaje nejsou k dispozici.
ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování
13.1. Metody nakládání s odpady
Zbytkový odpad
Kontaminovaný obal
Kód odpadu EU
Způsoby/informace o likvidaci
Zvláštní bezpečnostní opatření
Doporučení pro likvidaci jsou určena pro materiál ve stavu, v jakém je dodán. Likvidace musí
splňovat příslušné zákony a předpisy a musí odpovídat charakteru materiálu v době jeho likvidace.
Vzhledem k tomu, ţe prázdné nádoby mohou obsahovat zbytky produktu, i po vyprázdnění nádoby
dodrţujte varování na štítku.
Kódy odpadů by měl přidělovat uţivatel na základě pouţité aplikace výrobku.
Zabraňte materiálu vniknout do kanalizace a vodních zdrojů. Likvidujte v souladu s platnými
předpisy.
Zlikvidujte v souladu s místními předpisy.
ODDÍL 14: Informace pro přepravu
ADR
Výrobek není uveden v mezinárodních předpisech o přepravě nebezpečného nákladu.
RID
Výrobek není uveden v mezinárodních předpisech o přepravě nebezpečného nákladu.
ADN
Výrobek není uveden v mezinárodních předpisech o přepravě nebezpečného nákladu.
IATA
Výrobek není uveden v mezinárodních předpisech o přepravě nebezpečného nákladu.
IMDG
Výrobek není uveden v mezinárodních předpisech o přepravě nebezpečného nákladu.
AGROTAIN® DRI-MAXX
922484 Verze č.: 01 Datum revize -
Datum vydání: 22-Únor-2016
SDS Czech Republic
6/8
14.7. Hromadná přeprava podle
přílohy II úmluvy MARPOL a
předpisu IBC
Nevztahuje se.
ODDÍL 15: Informace o předpisech
15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi
Nařízení EU
Nařízení (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, přílohy I a II, ve znění pozdějších předpisů
Neuveden v seznamu.
Nařízení (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách, příloha I v platném znění
Neuveden v seznamu.
Nařízení (ES) č. 689/2008 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek, příloha I, část 1 v platném znění
Neuveden v seznamu.
Nařízení (ES) č. 689/2008 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek, příloha I, část 2 v platném znění
Neuveden v seznamu.
Nařízení (ES) č. 689/2008 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek, příloha I, část 3 v platném znění
Neuveden v seznamu.
Nařízení (ES) č. 689/2008 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek, příloha V v platném znění
Neuveden v seznamu.
Nařízení (ES) č. 166/2006 Příloha II Evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek, ve znění pozdějších předpisů
Neuveden v seznamu.
Nařízení (ES) č. 1907/2006, REACH, článek 59(10) aktuální seznam látek publikovaný ECHA
Neuveden v seznamu.
Povolení
Nařízení (ES) č.1907/2006 REACH Příloha XIV Látky podléhající povolení platném znění
Neuveden v seznamu.
Omezení použití
Nařízení (ES) č. 1907/2006, REACH Příloha XVII Látky podléhající omezení při uvádění na trh a užívání v platném znění
Neuveden v seznamu.
Směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci,
ve znění pozdějších předpisů
Neuveden v seznamu.
Směrnice 92/85/EHS o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a
zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň, ve znění pozdějších předpisů
Neuveden v seznamu.
Jiná nařízení EU
Směrnice 2012/18/EU o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek
Neuveden v seznamu.
Směrnice 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli
používanými při práci
Neuveden v seznamu.
Směrnice Rady 94/33/ES o ochraně mladistvých pracovníků
Neuveden v seznamu.
Jiná nařízení
Vnitrostátní nařízení
15.2. Posouzení chemické
bezpečnosti
Výrobek je hodnocen a značen podle směrnic ES nebo příslušných národních zákonů. Tento
bezpečnostní list odpovídá poţadavkům Nařízení (ES) č. 1907/2006. Ţeny ve stavu těhotenství
nemají pracovat s výrobkem, hrozí-li sebemenší nebezpečí působení olova.
Na základě Směrnice EU č. 94/33/EC o ochraně mladistvých v práci nesmí osoby mladší 18 let s
tímto produktem pracovat.
Nebylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti.
ODDÍL 16: Další informace
Seznam zkratek
DNEL: Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům.
PNEC: Odhad koncentrace, při níţ nedochází k nepříznivým účinkům.
PBT: Perzistentní, bioakumulativní a toxická.
vPvB: Velmi perzistentní a velmi bioakumulativní.
LD50: Smrtelná dávka, 50 %.
LD50: Smrtelná koncentrace, 50 %.
AGROTAIN® DRI-MAXX
922484 Verze č.: 01 Datum revize -
Datum vydání: 22-Únor-2016
SDS Czech Republic
7/8
Odkazy
Není k dispozici.
Informace o metodě
vyhodnocení vedoucí ke
klasifikaci směsi
Klasifikace pro nebezpečnost pro zdraví a ţivotní prostředí je odvozena spojením výpočtových
metod a případně dostupných výsledků zkoušek.
Plné znění H-vět, která nejsou
vypsána v plném rozsahu
podle Oddílů 2 až 15
Informace o školení
Prohlášení
H318 Způsobuje váţné poškození očí.
H361 Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky.
H361f Podezření na poškození reprodukční schopnosti.
Při manipulaci s tímto materiálem dodrţujte návod pro zaškolení.
UPOZORNĚNÍ: Informace zde uvedené vycházejí z údajů, které jsou povaţované za správné ke
dni vzniku tohoto bezpečnostního listu, a byly připravené v souladu s nařízením (nařízeními) vlády,
které identifikuje specifické typy informací, jeţ je třeba poskytnout. Tento bezpečnostní list nelze
pouţívat jako list s obchodní specifikací výrobce nebo prodejce. Není poskytnuta ţádná záruka
nebo prohlášení, ať uţ vyjádřené nebo předpokládané, pokud jde o přesnost nebo komplexnost
výše uvedených údajů a bezpečnostních informací, ani se nejedná o povolení udělené či
předpokládané k provádění jakýchkoli patentovaných vynálezů bez poskytnuté licence. Pro
zhodnocení dalších uţití výrobku, včetně pouţití výrobku v kombinaci s jinými materiály nebo v
jiných procesech, neţ na které se výslovně odkazuje, mohou být zapotřebí další informace.
Informace, které jsou zde s ohledem na veškerá rizika, jeţ mohou být spojena s výrobkem,
uvedené, v ţádném případě nenaznačují, ţe následkem pouţití výrobku v dané aplikaci budou
pracovníci nebo obecná populace nutně vystaveni riziku. Prodejce nepřebírá ţádnou odpovědnost
za jakoukoliv škodu nebo zranění, která jsou způsobena nestandardním pouţitím, nedodrţením
příslušných postupů, nebo za rizika související s povahou výrobku samotného. Kupující a uţivatelé
nesou veškeré riziko za pouţívání a skladování výrobku a manipulaci s ním, jeţ musejí být v
souladu s platnými federálními, státními a místními legislativními předpisy a nařízeními. Kupující a
uţivatelé výrobku by měli poskytnout konkrétní pokyny všem svým zaměstnancům, zástupcům,
dodavatelům a zákazníkům, kteří budou výrobek popsaný v tomto bezpečnostním listu pouţívat.
AGROTAIN® DRI-MAXX
922484 Verze č.: 01 Datum revize -
Datum vydání: 22-Únor-2016
SDS Czech Republic
8/8

Podobné dokumenty

Koch Fertilizer Trading Sarl

Koch Fertilizer Trading Sarl Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků Prostředky osobní ochrany se volí v souladu s platnými normami CEN a ve spolupráci s

Více