Koch Fertilizer Trading Sarl

Transkript

Koch Fertilizer Trading Sarl
BEZPEČNOSTNÍ LIST
ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku
1.1. Identifikátor výrobku
Obchodní název nebo
označení směsi
AGROTAIN® Ultra Liquid Nitrogen Stabilizer
Registrační číslo
-
Synonyma
Žádný.
Číslo SDS
KFT_AgroUltra_EU_CZ
Datum vydání
21-Březen-2016
Číslo verze
01
Datum revize
-
Datum nahrazení
-
1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití
Přísada umělého hnojiva.
Určená použití
Nedoporučená použití
Žádné nejsou známé.
1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu
Použití látky nebo
přípravku
Použití látky nebo
přípravku
1.4. Telefonní číslo pro
naléhavé situace
Koch Fertilizer Trading Sarl
20, route de Pre-Bois
Case Postale 1843
Geneva, Švýcarsko
+11 41 227 37 4223 or +1 316 828 7672
Koch Fertilizer Trading Sàrl
Sucursal Uruguay
Luis Alberto de Herrera 1248,
World Trade Center Tower 2,
Office 710, Postal Code 11.300,
Montevideo, Uruguay
For Chemical Emergency
Volejte CHEMTREC (Chemical Transportation Emergency Center) 24 hodin
denně
1.800.424.9300
Outside USA/Canada
1.703.527.3887
(collect calls accepted)
ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti
2.1. Klasifikace látky nebo směsi
Fyzikální nebezpečnost směsi a nebezpečnost pro zdraví a životní prostředí byly posouzeny a/nebo testovány, a vztahuje se na
ni následující klasifikace.
Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 v platném znění
Nebezpečnost pro zdraví
Žíravost/dráždivost pro kůži
Kategorie 2
H315 - Dráždí kůži.
Vážné poškození očí/podráždění očí
Kategorie 1
H318 - Způsobuje vážné poškození
očí.
Toxicita pro reprodukci
Kategorie 1B
H360Df - Může poškodit plod v těle
matky. Podezření na poškození
reprodukční schopnosti.
Toxicita pro specifické cílové orgány –
jednorázová expozice
Kategorie 3 podráždění dýchacích cest
H335 - Může způsobit podráždění
dýchacích cest.
Přehled nebezpečí
Způsobuje podráždění očí. Může způsobit podráždění kůže a dýchacího ústrojí. Possible
reproductive hazard - contains material that may cause adverse reproductive effects.
2.2. Prvky označení
AGROTAIN® Ultra Liquid Nitrogen Stabilizer
915896 Verze č.: 01 Datum revize - Datum vydání: 21-Březen-2016
SDS Czech Republic
1/9
Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 v platném znění
N-(n-butyl)-triamid kyseliny thiofosforečné, N-methyl-2-pyrrolidon
Obsahuje:
Výstražné symboly nebezpe
Nebezpečí
Signální slovo
Standardní věty o nebezpečnosti
Dráždí kůži.
H315
Způsobuje vážné poškození očí.
H318
Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H335
Může poškodit plod v těle matky. Podezření na poškození reprodukční schopnosti.
H360Df
Pokyny pro bezpečné zacházení
Prevence
Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.
Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů
Po manipulaci důkladně omyjte.
Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P201
P202
P261
P264
P271
P280
Reakce
JE-LI V OČÍCH: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li
nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
PŘI NADÝCHÁNÍ: Dopravte na čerstvý vzduch a ponechejte v klidu v poloze pohodlné pro
dýchání.
PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
PŘI expozici nebo podezření na ni: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P305 + P351 + P338
P310
P304 + P340
P302 + P352
P332 + P313
P362 + P364
P308 + P311
Skladování
Skladujte uzamčené.
Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P405
P403 + P233
Odstraňování
Odstraňte obsah/obal podle místních/regionálních/státních/mezinárodních předpisů.
P501
Dodatečné informace na
označení
Nevztahuje se.
2.3. Další nebezpečnost
Nejedná se o látku PBT nebo vPvB ani o směs těchto látek.
ODDÍL 3: Složení/informace o složkách
3.2. Směsi
Obecné informace
Chemický název
Propylenglykol
Klasifikace:
40 - 70
57-55-6
200-338-0
01-2119456809-23-XXXX
-
15 - 40
94317-64-3
435-740-7
01-0000018183-74-XXXX
-
10 - 30
Indexové číslo Poznámky
872-50-4
212-828-1
-
606-021-00-7
#
Skin Irrit. 2;H315, Eye Irrit. 2;H319, STOT SE 3;H335, Repr. 1B;H360D
Bezpečné slożky
Klasifikace:
Registrační číslo REACH
Eye Dam. 1;H318, Repr. 2;H361, Repr. 2;H361f
N-methyl-2-pyrrolidon
Klasifikace:
Č. CAS / č. ES
-
N-(n-butyl)-triamid kyseliny
thiofosforečné
Klasifikace:
%
1-5
Proprietární
-
-
-
-
AGROTAIN® Ultra Liquid Nitrogen Stabilizer
915896 Verze č.: 01 Datum revize - Datum vydání: 21-Březen-2016
SDS Czech Republic
2/9
Seznam zkratek a symbolů, které se mohou vyskytovat výše
#: Tato látka má stanoveny expoziční limity pro pracovní prostředí.
Plné znění všech H-vět je uvedeno v oddíle 16. Všechny koncentrace jsou uvedeny v
Komentáře ke složení
hmotnostních procentech, až na případ, kdy je složka plynná. Koncentrace plynů jsou uvedeny v
objemových procentech.
Tento bezpečnostní list není zárukou specifikace výrobku nebo hodnoty (hodnot) NPK. Obsah
prvků NPK je na daných prodejních objednávkách, zákaznických fakturách či listech se
specifikacemi výrobků, které poskytuje dodavatel.
ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc
Obecné informace
4.1. Popis první pomoci
Vdechnutí
Styk s kůží
Styk s okem
Požití
4.2. Nejdůležitější akutní a
opožděné symptomy a účinky
4.3. Pokyn týkající se okamžité
lékařské pomoci a zvláštního
ošetření
Zajistěte informování zdravotníků o typu materiálu a podnikněte preventivní opatření k jejich
ochraně.
Přemístěte postiženého na čerstvý vzduch. Pokud zasażená osoba nedýchá, zaveďte umělé
dýchání. Okamžitě přivolejte lékařskou pomoc.
Ihned pokožku opláchněte velkým množstvím vody. Vyhledejte lékaře, pokud dojde k trvajícímu
podráždění.
Ihned opláchněte velkým množstvím vody a vyplachujte po dobu alespoň 15 minut. Okamžitě
přivolejte lékařskou pomoc.
Vypláchněte důkladně ústa. Dejte vypít 1 až 2 sklenice vody. Zvracení vyvolejte jen na příkaz
toxikologického střediska nebo lékaře. Dojde-li k zvracení, držte hlavu nízko, aby se obsah
žaludku nedostal do plic. Přivolejte lékařskou pomoc.
Nebezpečí vážného poškození očí. Podráždění kůže. Podráždění zažívacího traktu.
Ošetřete symptomaticky. Příznaky mohou být zpožděné.
ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru
Obecná nebezpečí požárů
Výrobek není hořlavý.
5.1. Hasiva
Vhodná hasiva
Vodní mlha. Vodní sprej. Oxid uhličitý (CO2). Pěna.
Nevhodná hasiva
5.2. Zvláštní nebezpečnost
vyplývající z látky nebo směsi
5.3. Pokyny pro hasiče
Zvláštní ochranné
prostředky pro hasiče
Zvláštní pokyny pro hasiče
Nepoužívejte proud vody jako hasicí prostředek, oheň se tím šíří.
Oheň může mít za následek vznik dráždivých, leptavých, popř. toxických plynů.
Volba respirátoru v případě zásahu: Dodržujte obecně platná protipožární opatření pracoviště.
Dýchací přístroj a plně ochranný oděv by měly být nošeny při hašení chemických požárů.
Použijte standardní požární postupy a zvažte nebezpečí související s ostatními zasaženými
materiály.
ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku
6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy
Vyvarujte se vdechování par a sprejového oparu a kontaktu s kůží a očima. Zajistěte přiměřené
Pro pracovníky kromě
větrání. Používejte vhodný ochranný oděv.
pracovníků zasahujících v
případě nouze
Pro pracovníky zasahující
v případě nouze
Zamezte přístup osobám, jejichž přítomnost není bezpodmínečně nutná.
6.2. Opatření na ochranu
životního prostředí
Zabraňte dalšímu unikání nebo rozlití, není-li to spojeno s rizikem. Zamezte odtoku do kanalizací,
stok a vodních toků.
6.3. Metody a materiál pro
omezení úniku a pro čištění
Velké množství rozlité látky: Pokud to není riskantní, zastavte tok materiálu. Tam, kde je to možné,
rozlitou látku zahraďte. Vysajte do vermikulitu, suchého písku nebo zeminy a vložte do nádob. Po
odstranění materiálu kontaminovaný prostor důkladně opláchněte vodou.
Malé množství rozlité látky: Setřete savým materiálem (např. látkou, netkanou textilií). Plochu
vyčistěte úplně, abyste odstranili zbytkové znečištění.
6.4. Odkaz na jiné oddíly
Rozsypaný/rozlitý produkt nikdy nevracejte do původní nádoby.
Pro likvidaci odpadu viz oddíl 13 SDS. Ohledně individuálních ochranných prostředků viz oddíl 8
SDS.
ODDÍL 7: Zacházení a skladování
7.1. Opatření pro bezpečné
zacházení
Vyvarujte se vdechování par/sprejů a kontaktu s kůží a očima. Používejte pouze s odpovídajícím
větráním. Dodržujte základní pravidla hygieny pro práci s chemikáliemi.
AGROTAIN® Ultra Liquid Nitrogen Stabilizer
915896 Verze č.: 01 Datum revize - Datum vydání: 21-Březen-2016
SDS Czech Republic
3/9
7.2. Podmínky pro bezpečné
skladování látek a směsí
včetně neslučitelných látek a
směsí
7.3. Specifické
konečné/specifická konečná
použití
Uchovávejte obal těsně uzavřený. Skladujte na chladném, suchém a dobře větraném místě.
Skladujte daleko od: nemísitelné materiály. Dlouhodobé skladování při teplotách nad 36 °C
(100 °F) a dlouhodobé skladování v otevřených nádobách způsobí rozklad produktu. Během
rozkladu může produkt uvolňovat škodlivé plyny. Skladujte při teplotě pod 36 °C (100 °F) a
otevřené nádoby spotřebujte do 30 dnů. Vždy používejte nejdříve nejstarší přípravky.
Přísada umělého hnojiva.
ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky
8.1. Kontrolní parametry
Limitní hodnoty expozice na pracovišti
Česká republika. PEL. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.
Složky
Typ
Hodnota
N-methyl-2-pyrrolidon (CAS
872-50-4)
NPK-P
80 mg/m3
PEL (časově vážený
průměr)
40 mg/m3
EU. Orientační hodnoty expozičních limitů ve směrnicích 91/322/EHS, 2000/39/ES, 2006/15/ES, 2009/161/EU
Složky
Typ
Hodnota
N-methyl-2-pyrrolidon (CAS
872-50-4)
NPK-L
80 mg/m3
20 ppm
40 mg/m3
PEL (časově vážený
průměr)
10 ppm
Biologické limitní hodnoty
Žádné zaznamenané biologické expoziční limity pro složku / složky.
Doporučené sledovací postupy
Dodržujte standardní postupy monitorování.
Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům (DNEL)
Složky
Typ
Cesta
N-(n-butyl)-triamid kyseliny thiofosforečné
(CAS 94317-64-3)
Pracovníci
kožní
Vdechnutí
Odhad koncentrací, při kterých nedochází k nepříznivým účinkům (PNECs)
Složky
Typ
Cesta
N-(n-butyl)-triamid kyseliny thiofosforečné
(CAS 94317-64-3)
Pokyny pro expozici
Čistička odpadních
vod
Půda
Sediment (mořská
voda)
Sediment (pitná
voda)
Voda (mořská voda)
Voda (občasný únik)
Voda (pitná voda)
Hodnota
Tvar
0,74 mg/kg
KW/den
2,59 mg/m3
Systémové účinky
dlouhodobé expozice
Systémové účinky
dlouhodobé expozice
Hodnota
Tvar
Voda
8,8 mg/l
Půda
Voda
0,94 mg/kg suš.
0,15 mg/kg suš.
Voda
1,5 mg/kg suš.
Voda
Voda
Voda
0,028 mg/l
2,8 mg/l
0,28 mg/l
Dodržujte standardní postupy monitorování.
PEL České republiky: Označení kůže
N-methyl-2-pyrrolidon (CAS 872-50-4)
Při expozici se významně uplatňuje pronikání látky kůží.
8.2. Omezování expozice
Vhodné technické kontroly
Zajistěte přiměřenou celkovou a místní sací ventilaci. Zachovejte pracovní expoziční limity (OEL) a
minimalizujte nebezpečí vdechnutí výparů a aerosolů. Zajistěte místo na vyplachování očí a
bezpečnostní sprchu.
Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků
Prostředky osobní ochrany se volí v souladu s platnými normami CEN a ve spolupráci s
Obecné informace
dodavatelem prostředků osobní ochrany.
Doporučují se chemické brýle.
Ochrana očí a obličeje
Ochrana kůže
- Ochrana rukou
Doporučují se chemicky odolné rukavice. Buďte si vědomi, že tekutina může proniknout i
rukavicemi. Je doporučeno je často měnit. Jiné typy rukavic mohou být doporučeny dodavatelem.
AGROTAIN® Ultra Liquid Nitrogen Stabilizer
915896 Verze č.: 01 Datum revize - Datum vydání: 21-Březen-2016
SDS Czech Republic
4/9
- Jiná ochrana
Noste vhodný oděv, aby se zabránilo opakovanému nebo dlouhodobému kontaktu s kůží.
Ochrana dýchacích cest
Pokud odbor automatické kontroly neudrží koncentrace okolního vzduchu pod doporučenými limity
expozice (tam, kde stanovené) nebo na přijatelné úrovni (v zemích, kde limity expozice nebyly
stanoveny), musí se nosit schválený respirátor. Pokud expoziční koncentrace nejsou známé,
používejte ochranu dýchacích cest pomocí přístroje s přívodem stlačeného vzduchu. V případě
nedostatečného odvětrávání nebo rizika vdechování mlhy použijte vhodné dýchací zařízení s
částicovým filtrem.
V případě nutnosti noste vhodný tepelně ochranný oděv.
Tepelné nebezpečí
Hygienická opatření
Omezování expozice životního
prostředí
Vždy dodržujte správné postupy osobní hygieny, jako je mytí po zacházení s materiálem a před
jídlem, pitím a/nebo kouřením. Pracovní oblečení a ochranné prostředky nechávejte pravidelně
čistit, aby se odstranily kontaminující látky. Dodržujte bezpečnostní předpisy pro manipulaci s
chemikáliemi.
Manažer ochrany životního prostředí musí být informován o všech významných únicích látek.
ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti
9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
Vzhled
Skupenství
Kapalina.
Tvar
Kapalina.
Barva
Zelený.
Zápach
Ammonia-like.
Prahová hodnota zápachu
0,1 ppm
pH
Není k dispozici.
Bod tání/bod tuhnutí
Není k dispozici.
Počáteční bod varu a rozmezí
bodu varu
Není k dispozici.
Bod vzplanutí
81,1 °C (178,0 °F)
Rychlost odpařování
Není k dispozici.
Hořlavost (pevné látky, plyny)
Nevztahuje se.
Horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti
Mezní hodnota hořlavosti – Netýká se.
dolní (%)
Mezní hodnota hořlavosti –
horní (%)
Netýká se.
Tlak páry
Není k dispozici.
Hustota páry
Není k dispozici.
Relativní hustota
1,07
Rozpustnost
Rozpustný
Rozdělovací koeficient:
n-oktanol/voda
Log Pow = 0.444
Teplota samovznícení
Není k dispozici.
Teplota rozkladu
Není k dispozici.
Viskozita
Není k dispozici.
Výbušné vlastnosti
Nevýbušný.
Oxidační vlastnosti
Neoxidující.
9.2. Další informace
Hořlavost
Does not support combustion at 86,1°C / 187°F
ODDÍL 10: Stálost a reaktivita
10.1. Reaktivita
Produkt je stálý a nereaktivní v normálních podmínkách používání, skladování a převážení.
10.2. Chemická stabilita
Stabilní za normálních teplot.
10.3. Možnost nebezpečných
reakcí
K nebezpečné polymerizaci nedochází.
10.4. Podmínky, kterým je třeba
zabránit
Extrémní teploty.
10.5. Neslučitelné materiály
Kyseliny. Silná redukční činidla. Silná oxidační činidla.
10.6. Nebezpečné produkty
rozkladu
Během spalování: Oxidy uhlíku. Oxidy dusíku. Oxidy síry.
AGROTAIN® Ultra Liquid Nitrogen Stabilizer
915896 Verze č.: 01 Datum revize - Datum vydání: 21-Březen-2016
SDS Czech Republic
5/9
ODDÍL 11: Toxikologické informace
Obecné informace
Expozice látce nebo směsi na pracovišti může vyvolat nepříznivé účinky.
Informace o pravděpodobných cestách expozice
Může způsobit podráždění dýchacích cest.
Vdechnutí
Styk s kůží
Dráždí kůži.
Styk s okem
Způsobuje vážné poškození očí.
Požití
Může způsobit nevolnost při požití.
Příznaky
Nebezpečí vážného poškození očí. Podráždění kůže. Podráždění zažívacího traktu.
11.1. Informace o toxikologických účincích
Akutní toxicita
Může způsobit nevolnost při požití. Při styku s kůží může být zdraví škodlivý.
Složky
Druh
Výsledky testů
N-(n-butyl)-triamid kyseliny thiofosforečné (CAS 94317-64-3)
Akutně
kožní
LD50
králík
> 2000 mg/kg
Orální
LD50
Krysa Wistar
> 2000 mg/kg
Vdechnutí
LC50
Krysa Wistar
> 2,1 mg/l, 4 hodin
Akutně
kožní
LD50
krysa
> 5000 mg/kg
Orální
LD50
krysa
3605 mg/kg
Vdechnutí
LC50
krysa
> 5,1 mg/l
Akutně
kožní
LD50
králík
20800 mg/kg
Orální
LD50
krysa
22000 mg/kg
N-methyl-2-pyrrolidon (CAS 872-50-4)
Propylenglykol (CAS 57-55-6)
Žíravost/dráždivost pro kůži
Dráždí kůži.
Podráždění/žíravost - kůže
N-methyl-2-pyrrolidon (CAS 872-50-4)
Vážné poškození
očí/podráždění očí
Výsledek: Slightly irritating
Druh: králík
Způsobuje vážné poškození očí.
Oko
N-methyl-2-pyrrolidon (CAS 872-50-4)
Senzibilizace dýchacích cest
Výsledek: Středně dráždivý
Druh: králík
Interval sledování: 14 dny
Údaje nejsou k dispozici.
Senzibilizace kůže
Údaje nejsou k dispozici.
Mutagenita v zárodečných
buňkách
Údaje nejsou k dispozici.
Karcinogenita
Tento produkt není považován za karcinogenní podle IARC, ACGIH, NTP nebo OSHA.
Toxicita pro reprodukci
Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky.
Toxicita pro specifické cílové
orgány – jednorázová expozice
Může způsobit podráždění dýchacích cest.
Toxicita pro specifické cílové
orgány – opakovaná expozice
Údaje nejsou k dispozici.
Nebezpečnost při vdechnutí
Není klasifikováno.
AGROTAIN® Ultra Liquid Nitrogen Stabilizer
915896 Verze č.: 01 Datum revize - Datum vydání: 21-Březen-2016
SDS Czech Republic
6/9
Informace o směsích ve
srovnání s informacemi o
látkách
Není k dispozici.
Další informace
Nebyly zaznamenány žádné specifické nebo chronické zdravotní následky.
ODDÍL 12: Ekologické informace
Výrobek není klasifikován jako nebezpečný pro životní prostředí. To však nevylučuje možnost, že
velké a časté úniky materiálu mohou mít škodlivé nebo ničivé účinky na životní prostředí.
12.1. Toxicita
Složky
Druh
Výsledky testů
N-(n-butyl)-triamid kyseliny thiofosforečné (CAS 94317-64-3)
Vodní
Korýši
EC50
Daphnia magna (perloočka velká)
290 mg/l, 48 hodin
LC50
Dafnie
350 mg/l, 48 hodin
Řasy
EC50
Selenastrum capricornutum
280 mg/l, 96 hodin
Ryby
LC50
Lepomis macrochirus (Slunečnice
velkoploutvá)
1140 mg/l, 96 hodin
N-methyl-2-pyrrolidon (CAS 872-50-4)
Vodní
Korýši
NOEC
Daphnia magna (perloočka velká)
12,5 mg/l, 21 dny
Akutně
Korýši
EC50
Daphnia magna (perloočka velká)
> 1000 mg/l, 24 Hodiny
LC50
Palaemonetes vulgaris
1107 mg/l, 96 Hodiny
Řasy
EC50
Scenedesmus subspicatus
> 500 mg/l, 72 Hodiny
Ryby
LC50
Oncorhynchus mykiss
> 500 mg/l, 96 Hodiny
Chronický
Korýši
LC50
Daphnia magna (perloočka velká)
25 mg/l, 21 dny
12.2. Perzistence a
rozložitelnost
Výrobek není snadno biologicky rozložitelný.
12.3. Bioakumulační potenciál
Údaje nejsou k dispozici.
Log Pow = 0.444
Rozdělovací koeficient
n-oktanol/voda (log Kow)
N-methyl-2-pyrrolidon (CAS 872-50-4)
Propylenglykol (CAS 57-55-6)
-0,54
-0,92
Biokoncentrační faktor (BCF)
Není k dispozici.
12.4. Mobilita v půdě
Tento výrobek je rozpustný ve vodě a může se rozptýlit v půdě.
12.5. Výsledky
posouzení PBT a
vPvB
Nejedná se o látku PBT nebo vPvB ani o směs těchto látek.
12.6. Jiné nepříznivé účinky
Není k dispozici.
ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování
13.1. Metody nakládání s odpady
Zbytkový odpad
Likvidujte v souladu s platnými předpisy.
Kontaminovaný obal
Vzhledem k tomu, že prázdné nádoby mohou obsahovat zbytky produktu, i po vyprázdnění nádoby
dodržujte varování na štítku.
Kód odpadu EU
Kódy odpadů by měl přidělovat uživatel na základě použité aplikace výrobku.
Způsoby/informace o likvidaci
Do not discharge into drains or water courses.
Zvláštní bezpečnostní opatření
Dispose of in accordance with all applicable regulations.
ODDÍL 14: Informace pro přepravu
ADR
Výrobek není uveden v mezinárodních předpisech o přepravě nebezpečného nákladu.
RID
Výrobek není uveden v mezinárodních předpisech o přepravě nebezpečného nákladu.
ADN
Výrobek není uveden v mezinárodních předpisech o přepravě nebezpečného nákladu.
AGROTAIN® Ultra Liquid Nitrogen Stabilizer
915896 Verze č.: 01 Datum revize - Datum vydání: 21-Březen-2016
SDS Czech Republic
7/9
IATA
Výrobek není uveden v mezinárodních předpisech o přepravě nebezpečného nákladu.
IMDG
Výrobek není uveden v mezinárodních předpisech o přepravě nebezpečného nákladu.
14.7. Hromadná přeprava podle Není zavedeno.
přílohy II úmluvy MARPOL a
předpisu IBC
ODDÍL 15: Informace o předpisech
15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi
Nařízení EU
Nařízení (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, přílohy I a II, ve znění pozdějších předpisů
Neuveden v seznamu.
Nařízení (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách, příloha I v platném znění
Neuveden v seznamu.
Nařízení (EU) č. 649/2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek, příloha I, část 1, v platném znění
Neuveden v seznamu.
Nařízení (EU) č. 649/2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek, příloha I, část 2, v platném znění
Neuveden v seznamu.
Nařízení (EU) č. 649/2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek, příloha I, část 3, v platném znění
Neuveden v seznamu.
Nařízení (EU) č. 649/2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek, příloha V, v platném znění
Neuveden v seznamu.
Nařízení (ES) č. 166/2006 Příloha II Evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek, ve znění pozdějších předpisů
Neuveden v seznamu.
Nařízení (ES) č. 1907/2006, REACH, článek 59(10) aktuální seznam látek publikovaný ECHA
N-methyl-2-pyrrolidon (CAS 872-50-4)
Povolení
Nařízení (ES) č.1907/2006 REACH Příloha XIV Látky podléhající povolení platném znění
Neuveden v seznamu.
Omezení použití
Nařízení (ES) č. 1907/2006, REACH Příloha XVII Látky podléhající omezení při uvádění na trh a užívání v platném znění
N-methyl-2-pyrrolidon (CAS 872-50-4)
Směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci,
ve znění pozdějších předpisů
Neuveden v seznamu.
Směrnice 92/85/EHS o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a
zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň, ve znění pozdějších předpisů
N-methyl-2-pyrrolidon (CAS 872-50-4)
Jiná nařízení EU
Směrnice 2012/18/EU o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek, as amended
Neuveden v seznamu.
Směrnice 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli
používanými při práci, ve znění pozdějších předpisů
N-methyl-2-pyrrolidon (CAS 872-50-4)
Směrnice 94/33/ES o ochraně mladistvých pracovníků, ve znění pozdějších předpisů
N-methyl-2-pyrrolidon (CAS 872-50-4)
Výrobek je hodnocen a značen podle směrnic ES nebo příslušných národních zákonů. Tento
Jiná nařízení
bezpečnostní list odpovídá požadavkům Nařízení (ES) č. 1907/2006. Ženy ve stavu těhotenství
nemají pracovat s výrobkem, hrozí-li sebemenší nebezpečí působení olova.
Na základě Směrnice EU č. 94/33/EC o ochraně mladistvých v práci nesmí osoby mladší 18 let s
Vnitrostátní nařízení
tímto produktem pracovat.
Nebylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti.
15.2. Posouzení chemické
bezpečnosti
ODDÍL 16: Další informace
Seznam zkratek
LD50: Smrtelná dávka, 50 %.
LD50: Smrtelná koncentrace, 50 %.
AGROTAIN® Ultra Liquid Nitrogen Stabilizer
915896 Verze č.: 01 Datum revize - Datum vydání: 21-Březen-2016
SDS Czech Republic
8/9
Odkazy
Informace o metodě
vyhodnocení vedoucí ke
klasifikaci směsi
Plné znění H-vět, která nejsou
vypsána v plném rozsahu
podle Oddílů 2 až 15
Informace o školení
Prohlášení
PBT: Perzistentní, bioakumulativní a toxická.
vPvB: Velmi perzistentní a velmi bioakumulativní.
DNEL: Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům.
PNEC: Odhad koncentrace, při níž nedochází k nepříznivým účinkům.
ECHA CHEM
Klasifikace pro nebezpečnost pro zdraví a životní prostředí je odvozena spojením výpočtových
metod a případně dostupných výsledků zkoušek.
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H360D Může poškodit plod v těle matky.
H361 Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky.
H361f Podezření na poškození reprodukční schopnosti.
Při manipulaci s tímto materiálem dodržujte návod pro zaškolení.
UPOZORNĚNÍ: Informace zde uvedené vycházejí z údajů, které jsou považované za správné ke
dni vzniku tohoto bezpečnostního listu, a byly připravené v souladu s nařízením (nařízeními) vlády,
které identifikuje specifické typy informací, jež je třeba poskytnout. Tento bezpečnostní list nelze
používat jako list s obchodní specifikací výrobce nebo prodejce. Není poskytnuta žádná záruka
nebo prohlášení, ať už vyjádřené nebo předpokládané, pokud jde o přesnost nebo komplexnost
výše uvedených údajů a bezpečnostních informací, ani se nejedná o povolení udělené či
předpokládané k provádění jakýchkoli patentovaných vynálezů bez poskytnuté licence. Pro
zhodnocení dalších užití výrobku, včetně použití výrobku v kombinaci s jinými materiály nebo v
jiných procesech, než na které se výslovně odkazuje, mohou být zapotřebí další informace.
Informace, které jsou zde s ohledem na veškerá rizika, jež mohou být spojena s výrobkem,
uvedené, v žádném případě nenaznačují, že následkem použití výrobku v dané aplikaci budou
pracovníci nebo obecná populace nutně vystaveni riziku. Prodejce nepřebírá žádnou odpovědnost
za jakoukoliv škodu nebo zranění, která jsou způsobena nestandardním použitím, nedodržením
příslušných postupů, nebo za rizika související s povahou výrobku samotného. Kupující a uživatelé
nesou veškeré riziko za používání a skladování výrobku a manipulaci s ním, jež musejí být v
souladu s platnými federálními, státními a místními legislativními předpisy a nařízeními. Kupující a
uživatelé výrobku by měli poskytnout konkrétní pokyny všem svým zaměstnancům, zástupcům,
dodavatelům a zákazníkům, kteří budou výrobek popsaný v tomto bezpečnostním listu používat.
AGROTAIN® Ultra Liquid Nitrogen Stabilizer
915896 Verze č.: 01 Datum revize - Datum vydání: 21-Březen-2016
SDS Czech Republic
9/9