Turistická stezka Stará mlýnská cesta Z minulosti obce

Transkript

Turistická stezka Stará mlýnská cesta Z minulosti obce
OBEC PTICE
Obec Ptice od 1. 1. 1974 spadá do okresu Praha-západ, nachází se asi
10 km od hranic hlavního města Prahy. Původně se dělila na dvě části:
na východní Dolní Ptice a západní Horní Ptice.
Jedná se převážně o obec zemědělskou
(450 ha
zemědělské půdy),
i když na její katastr
zasahují také lesy
(274 ha), ve kterých
je postaveno velké
množství rekreačních chat.
V lednu 2010 měla
obec Ptice 603 obyvatel. Po dobudování kanalizace – která je poslední chybějící inženýrskou sítí – nastane již doba, kdy se
za každou ušetřenou finanční hotovost začne obec zvelebovat pro
oko a pohodlí občanů. Hlavně to znamená nové chodníky a přechody pro chodce, aby
procházka po obci byla vždy
příjemná a bezpečná.
Z minulosti
obce
Kronika obce je vedena od začátku 19. století a jeden ze zápisů
vysvětluje: „Chorvatské slovo
ptica a slovinské ptič znamená ptáka. Od stejného kmene
odvozovati dlužno jméno Pticů.
Velice jest pravděpodobno, že
obyvatelé zdejší před dávnými
lety živili se ptáčnictvím.“
První písemná zmínka o Pticích je z roku 1328, odkdy je vlastnili drobní čeští šlechtici. Po bitvě na Bílé hoře roku 1620 ves byla zabavena
ve prospěch vítězné katolické
strany a až do roku 1713 zůstala
pod správou svatovítské kapituly. Následovali opětovně vlastníci z řad drobných šlechtických
rodů, až je získala Koruna česká
a po roce 1918 byly převedeny
na Československý stát.
V Pticích máme jeden objekt
chráněný státem a tři památky místního významu. Státem
chráněný je bývalý špejchar,
dnes slouží k bydlení.
Za místní památky se považuje
více než 200 let stará Svárovská
lípa (cca 1,5 km po zelené turistické značce směrem k potoku
Kačáku) a dvě kapličky – stará dolní pochází z roku 1872 a nová horní
byla postavena svépomocí po roce 1989 na místě, kde byla zbourána
léta neudržovaná,
chátrající kaplička
v horní části obce.
Přímo v obci Ptice
se nachází upravený rybník a jezírko.
Katastrálním územím obce protékají dva potoky. Při
západní hranici protéká potok Loděnice, známý pod
názvem Kačák. Lesy
v okolí Loděnického
potoka tvoří Přírodní park Povodí Kačáku, který je hojně navštěvován výletníky, zejména cyklisty. Kolem Kačáku Vás provede červená
turistická značka vhodná pro
turisty i cyklisty. V občerstvení
„Na mlejně“v jednom z bývalých mlýnů Loděnického potoka nedaleko rozcestí zelené
a červené turistické značky se
můžete posílit a odpočinout.
Kačák také protéká lokalitou
Dolní Podkozí, ve které jsou
vybudovány velké rybí sádky.
V polích východně od Ptic najdeme několik močálů, z nichž
vyvěrají prameny, které pak
dohromady dají potůček, zrození Radotínského potoka. V údolí Radotínského potoka stávalo
celkem 22 mlýnů, z nichž některé vzal již navždy čas. Je příjemné se dívat, jak je voda křišťálově čistá a taková teče Úhonicemi, Drahelčicemi, Hořelicemi až do Nučic a Tachlovic. Přes Chýnici a Choteč
pokračuje zalesněným údolím Chráněnou
krajinnou
oblastí Český kras
a později Přírodní
rezervací Radotínské údolí až dolů
do Radotína, kde
končí ve vodách
řeky Berounky.
Přijměte, prosím,
naše pozvání k výletu do těchto míst,
kde dávný život
našich předků vzala navždy voda Radotínského potoka. Informační tabule a šipky turistické stezky Stará mlýnská cesta Vás provedou
po mlýnech či již jen místech, kde staré mlýny stávaly.
Turistická stezka Stará mlýnská cesta
1
2
3
4
5 6
7 8
1
13 14
9 10 11 12
15
16
17
18
1
19
20
21
22
V roce 2010 vydal:
Svazek obcí
Region Dolní Berounka