Duben 2015

Transkript

Duben 2015
Ročník XVII., č. 4
Cena: 10,- Kč
www.senozaty.cz
duben 2015
SENOŽATSKÉ NOVINY
Senožaty
Nečice
Tukleky
Otavožaty
Jaro, dobo něhyplná
s tajůplným rozkvětem,
zpěv, kde každá žití vlna,
každá touha poupětem.
J. V. Sládek
Suchý duben sedlák nemiluje,
mokrý ale sobě pochvaluje.
V dubnu hrom
– nebojí se mrazu strom.
Na svatého Jiří vlaštovky již víří.
Přítel miluje za všech okolností,
bratr se rodí pro chvíle trápení.
(Z Přísloví krále Šalomouna)
Zprávy z 6. zasedání
Zastupitelstva obce Senožaty
Ve středu 25. března 2015 se v zasedací místnosti obecního úřadu konalo
6. zasedání Zastupitelstva obce Senožaty.
Byla provedena kontrola plnění pověření z únorového zasedání. Starosta
obce prověřil možnosti získání dotací na
založení alejí v extravilánu obce. Další
výzva k podání dotací z operačního programu životního prostředí bude vyhlášena v jarních měsících letošního roku.
Z grantového programu Fondu Vysočiny – Sportoviště 2015 bylo zažádáno
o dotaci na údržbové práce v areálu fotbalového hřiště s pořízením přenosných
fotbalových branek. Údržbové práce
– výměna ochranných sítí za brankami
s obnovovacími nátěry zábradlí zajistí
v rámci brigádnických akcí členové fotbalového oddílu. Přenosné branky jsou
určeny k tréninkům fotbalových družstev, jsou vyrobeny z lehkých kompozitních materiálů, které jsou z hlediska
možnosti vážného úrazu mnohonásobně bezpečnější než dosud používané
branky ocelové či duralové. Celkové náklady projektu jsou 70 941,- Kč. Dotace
je požadována ve výši 39 %, zbylou část
bychom uhradili z našeho rozpočtu.
V řádném termínu byla podána žádost o dotaci ze Státního fondu životního prostředí na pořízení velkoobjemných kontejnerů a kontejnerového
nosiče za traktor v rámci zkvalitnění
nakládání s odpady. Projekt je v celkové
výši 809 114,- Kč, s tím, že 90 % by byla
dotace a 10 % by byl příspěvek obce
Senožaty.
Byla podána informace o pokračujících pracích na přemístění sběrného
dvora z prostoru pod Razimovými do
prostoru vojenské ubytovny a zpráva
o zemních úpravách a výsadbě keřů
před budovou základní školy.
V obecním bytě v nemovitosti č. p.
245 (hasičárna) došlo k soudnímu vystěhování nájemníka, který dlouhodobě
neplnil své finanční povinnosti k obci
Senožaty. Bylo rozhodnuto, že tento byt
bude přidělen panu Jiřímu Kotkovi ml.,
zároveň bylo rozhodnuto, že při změně nájemníků v obecních bytech bude
požadováno složení kauce ve výši dvou
měsíčních nájmů. Na vědomí byla vzata žádost paní Magdalény Zemanové
o přidělení obecního bytu.
Zastupitelé schválili smlouvu o dílo
s firmou KHS elektro Lukavec na vybudování nového úseku veřejného osvětlení v lokalitě Za Sady. Práce budou
zahájeny koncem března 2015, v ceně
134 843,- Kč včetně DPH. V průběhu měsíce května 2015 bude stavební firmou
SWIETELSKY zhotovena komunikace Za
Sady, zároveň dojde k opravě komunikace okolo budovy základní školy.
Závěrem jednání bylo schváleno, že
při příležitosti životních jubileí bude
občanům předáván balíček v hodnotě
800,- Kč, s účinností od 1. 1. 2015 a při
akci vítání občánků bude zákonným rodičům dítěte předána hotovost ve výši
1 000,- Kč. Členové finančního výboru
byli pověřeni vyhotovit seznam občanů,
kteří budou na základě obecně závazné
vyhlášky osvobozeni od placení místního poplatku za likvidaci komunálního
odpadu.
Příští zasedání zastupitelstva obce se
uskuteční v úterý 28. 4. 2015 od 18:00
hodin v zasedací místnosti Obecního
úřadu v Senožatech.
Zdeněk Vaněk
Oznámení – přemístění sběrného dvora
Z důvodu přestěhování sběrného dvora do prostoru vojenské ubytovny žádám
všechny občany, aby v případě, že mají
k likvidaci objemné odpady (matrace, lina,
apod.) již tyto odpady předávali do velkoobjemného kontejneru v prostoru vojen-
duben 2015
ské ubytovny. Sběrný dvůr pod Razimovými je v současné době uzavřen, pozemky
budou uvedeny do původního stavu a vráceny majitelům. V případě nejasností volejte na telefon číslo: 602 160 339.
Děkuji za pochopení a součinnost. ZV
1
SENOŽATSKÉ
NOVINY
Oblastní kolo v recitaci
Otazky
a odpovědi
Odpověď:
Ano, po terénních úpravách dojde
k vysázení několika keřů. Rozmístění
a druh keřů navrhl pan učitel Kořínek,
který má na zakládání okrasných zahrad patřičné oprávnění. Budou zde
vysazeny především rododendrony
a azalky. Ze vzácnějších rostlin zde
bude vysazena jedna bílá magnólie
a tři kusy červených japonských javorů.
Při podezdívce plotu bude z habrů založen nový živý plot. Před zásobníkem
na plyn budou vysazeny borovice kleče. Rostliny budou zamulčovány štěpkou či kůrou. Nakonec dojde k osetí
celé plochy travním semínkem. Do budoucna je počítáno s tím, že by se celý
prostor před školou sekal zahradním
traktůrkem. ZV
přednes dalších textů. A právě v této
skupině se podařilo Nikole Dumnyčové
získat 3. místo a do okresního kola postoupil Lukáš Burda (pořadí na postupových místech se nerozlišuje).
Každý z recitujících obdržel účastnický diplom, vítězové byli navíc odměněni drobnými dárky.
Okresní kolo, ve kterém se soutěžilo
o postup do kola krajského, se konalo
25. března 2015 v Pelhřimově. Lukáš
sice do krajského kola nepostoupil,
ale jeho vystoupení bylo velmi zdařilé,
a tak mu patří poděkování za dobrou
reprezentaci školy.
Dana Pípalová
Superstar
(Vojtěch Dyk). Soutěží provázela paní
učitelka Vaňková (Helena Vondráčková), která vyzpovídala účinkující. Malé
zpěvačky a jeden zpěvák si připravili
a zazpívali hezké písničky. Porota se
snažila hodnotit spravedlivě. Body přidávala za výběr zajímavé skladby, dobrou znalost textu a melodie písně. V konečném pořadí byla udělena dvě první
místa, jedno druhé a jedno třetí:
1. Veronika Holadová
1. Duo Terezie Piklová a Tereza Hypšová
2. Duo Barbora Křikavová a Julie Piklová
3. Duo Kateřina Paulíková a Anna Zahálková.
Všichni účinkující byli odměněni
sladkou pochoutkou, vítězky získaly diplomy, ostatní dostali účastnické listy.
Lukáš Burda, žák 7. tř.
Dne 11. 3. 2015 se v kroužku sborového zpěvu konala soutěž „Superstar“.
Celou soutěž zorganizovali žáci ze
7. a 8. třídy, kteří tento kroužek navštěvují. V porotě rozhodovali: Štěpánka
Ritková (jako Dara Rolins), Nikola Dumnyčová (Marta Jandová) a Lukáš Burda
PODĚKOVÁNÍ
Velký dík patří členům sboru dobrovolných hasičů – panu Ing. J. Strachotovi, J. Strejčkovi, J. Strejčkovi ml.,
J. Kůrkovi, P. Červenkovi a J. Nermutovi. Jmenovaní v sobotu 7. 3. 2015
v dopoledních hodinách realizovali
různorodé práce potřebné k odstranění a přestěhování sběrného dvora
z prostoru pod Razimovými.
Pracovníci obce Senožaty v březnových dnech vysázeli několik
desítek nových stromů – jednalo
se o 22 kusů javorů v lokalitě Pod
Vokounem, 30 ks švestek v Otavožatech a Nečicích, 15 kusů vrby jívy
v Hájku, 4 kusy lípy v Senožatech
a Tuklekách, 1 kusu dubu na hrázi
v Tuklekách a 160 kusů habrů k založení živého plotu před budovou
základní školy. Všechny rostliny byly
v celkové částce 23 630,- Kč. Finanční částku uhradil pan Jaroslav Vašíček, za což mu patří veliké poděkování.
ZV
duben 2015
Záchranáři ve škole
Jako každý rok i tento k nám do školy
zavítali záchranáři z Pelhřimova, kteří se
žákům 8. třídy snažili přiblížit, co je náplní jejich práce. Přestože to byla akce
pro „osmáky“, nechyběl u toho náš novinářský tým. Pracovníci záchranářské
služby nám ukázali předměty, s jejichž
pomocí každodenně pomáhají lidem
v nesnázích. Vzali to od dýchacích přístrojů až po různé léky a obvazy. Také
nám vysvětlovali, jak se správně resuscituje a jak může každý z nás poskytnout životně důležitou první pomoc.
Nakonec nám dovolili nakouknout do
vnitřku sanitky. To bylo něco! Na velmi malém prostoru tam bylo spoustu
potřebných věcí a vše mělo své místo,
ne jako u nás doma v našich pokojících. Myslíme, že můžeme za všechny
zúčastněné říci: „Moc jsme si to užili,
hodně jsme se toho naučili a už teď se
těšíme na příští návštěvu.“
Realizační tým Deváťáckých novin
(Barbora Joklová, Ladislav Janů, Pavel
Ošťádal, Václav Pinkas, Michaela
Košánová a Josef Zeman)
Foto: ZŠ Senožaty
Otázka:
Před budovou základní školy probíhají terénní úpravy. Je zde také
počítáno s výsadbou nových stromů, keřů či jiných rostlin?
V pátek 27. února 2015 se uskutečnilo oblastní kolo v recitaci. Soutěž se
konala ve velmi příjemném prostředí
hudebního salónku ZUŠ v Humpolci.
V pěti kategoriích předneslo své texty
25 recitátorů. Základní školu Senožaty
reprezentovali M. Kalaš, S. Lernaciński,
T. Piklová, N. Dumnyčová, L. Burda,
Š. Matějková a B. Joklová. Všichni přednášející podali maximální výkony, ale
postoupit mohli pouze dva z každé kategorie. Tříčlenná porota měla nelehké
rozhodování, protože výkony v jednotlivých skupinách byly velmi vyrovnané.
Ve skupině žáků ze 6. a 7. tříd si porota dokonce vyžádala od soutěžících
2
SENOŽATSKÉ
NOVINY
Úžasná přednáška o hudebních nástrojích
První přednáška s názvem „Babička
Chrota vypráví“ byla určena pro děti
z mateřské školky a prvňáčky. Pan Macků formou pohádky o prastarém hudebním nástroji Chrotě, o trampotách
flétniček, které jim způsobil beraní roh,
a o ostatních starodávných nástrojích,
které jim přišly flétničkám na pomoc,
děti zcela vtáhl do děje. Díky krátkým
hudebním ukázkám, odpovídajícím
době vzniku každého nástroje, se děti
rázem ocitly v dobách krásných princezen a statečných rytířů. Během svého
vystoupení zahrál i současné písničky,
které si s ním děti s chutí zazpívaly. Nakonec si děti mohly všechny nástroje
prohlédnout zblízka.
Ve druhé přednášce, určené dětem
z 2.–5. třídy, již popsal strunné a dechové nástroje podrobněji. Vtipnou
formou seznámil děti s historií vzniku
Děti si mohly zblízka prohlédnout téměř
50 nástrojů
„Práce se mi stala koníčkem, koníček je
mi obživou.“ Vlastní sbírku 170 nástrojů.
Na každý z nich umí zahrát. Je samouk,
nikdy nenavštěvoval hudební školu
(což vyvolalo údiv mnoha dětí). Jeho
nástroje si s oblibou zapůjčují filmaři.
Hudební nástroje nejen sbírá, ale i vyrábí. Hlavně ty starodávné. Malé středověké harfy dokonce vyrábí jako jediný
v naší republice. Beseda byla natolik zajímavá, že děti oželely i přestávku.
Ukázka výcviku dravců ve škole
Ve středu 26. 3. 2015 k nám do ZŠ
přijeli ze ZOO Jihlava manželé Školozedovi, kteří se zabývají výcvikem dravců
a sov. Děti ze ZŠ a MŠ se sešly na školním hřišti, kde je sokolníci seznámili
duben 2015
s několika druhy nočních a denních
dravců (puštík obecný, puštík bradatý,
sova pálená, výr virginský, sokol lovecký, káně Harrisovo, orel kamčatský). Byl
jim podán odborný výklad o jejich životě. Dětem se nejvíce líbily lety sov těsně nad jejich hlavami. Některým přistály na hlavě, což vzbudilo největší ohlas.
Pár žáků si mohlo držet dravce na své
ruce. Zaujal nás i majestátný orel kamčatský, který přelétával přes celé hřiště
na vábničku s kuřecím masem.
Na závěr těměř hodinového programu odpovídal pan Školozed na zvídavé
dotazy žáků.
Třetí přednáška s názvem „Vývoj
hudebních nástrojů od pravěku, přes
starověk, středověk a renesanci do současnosti“ byla určena žákům druhého
stupně. Pan Macků propojil hudební výchovu s dějepisem a fyzikou. Děti byly
seznámeny s vývojovou řadou mnoha
druhů dechových a strunných nástrojů
a s technologií jejich výroby. Největší
zájem vyvolaly nástroje vyrobené z netradičních materiálů. Například flétna
ze zvířecí kosti nebo instalatérské trubky, panova flétna ze skleněných zkumavek naplněných včelím voskem a banjo vyrobené z kousku dřeva, vlasce
a plechovky. Pan lektor všechny zcela
ohromil hrou na trumpetu, vyrobenou
z hadice od automatické pračky. Závěr
přednášky byl opět věnován zvídavým
otázkám žáků i pedagogů.
Celé vystoupení dr. Macků mělo příjemný spád, bylo okořeněno bodrým
humorem a především bylo znát, že
svou práci dělá opravdu rád.
Dana Pípalová
Foto: ZŠ Senožaty
Děti si rády zazpívaly
jednotlivých nástrojů od pravěku až
po současnost. Děti měly možnost vidět a slyšet starodávné nástroje jako
je např. beraní roh, chrota, cink, fidula, psaltérium, středověká harfa, kora,
pošetky a mnoho dalších. V závěru
přednášky byl dětem dán prostor pro
jejich všetečné otázky. A tak jsme se
dozvěděli informace o panu lektorovi.
Například, že pan Macků dvacet let pracoval jako učitel matematiky a fyziky na
základních a středních školách. Dodnes
se zajímá o kvantovou fyziku a příležitostně přednáší na vysoké škole. Ale již
jedenáct let se věnuje svému koníčku,
a tím jsou hudební nástroje. Jak řekl:
Verunka Holadová zkouší hrát na koru
Na internetových stránkách ZOO
Jihlava je napsáno, že manželé Školozedovi se nevěnují pouze výcviku, ale
i chovu vzácných dravců. Celkem se jim
podařilo již přes padesát odchovů. Mláďata putují buď zpět do volné přírody
nebo k dalším sokolníkům.
JV
Foto: ZŠ Senožaty
V pátek 13. března 2015 navštívil naši
školu nadšený znalec, sběratel a výrobce hudebních nástrojů Mgr. Pavel Josef
Macků, Ph.D., který k nám přijel z Nedvědic pod Pernštejnem.
3
SENOŽATSKÉ
NOVINY
Z mateřské školy
Je to jako pohádka,
když začne život děťátka.
Přinese lásku, radost i smích,
stane se pokladem rodičů svých.
Foto: MŠ Senožaty
S touto velkou a radostnou událostí
však začíná i rodičovská odpovědnost,
která trvá až do dospělosti. Tuto rodičovskou odpovědnost vykonávají rodiče v souladu se zájmy dítěte a v jeho
prospěch. Rodiče jsou plně odpovědní
za výchovu a vzdělávání svého dítěte.
Jako první možnost vzdělávání se dítěti
nabízí předškolní vzdělávání. Jde o právo účastnit se tohoto vzdělávání, nikoliv
o povinnost. Protože se blíží čas zápisu
do mateřské školy, chtěla bych vás informovat o přijímání dětí, vzdělávání
a organizaci provozu.
Význam předškolního vzdělávání pro
nejmladší generaci je stvrzen v § 7 odst.
3 školského zákona, ve kterém jsou mateřské školy zařazeny do kategorie škol.
Toto postavení mají již od roku 2005. To
znamená, že mateřská škola nemá charakter hlídací agentury, jak si doposud
mnozí rodiče myslí. Cíle předškolního
vzdělávání vymezuje § 33 školského zákona: „Předškolní vzdělávání podporuje
rozvoj osobnosti dítěte předškoního věku,
podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení
základních pravidel chování, základních
životních hodnot a mezilidských vztahů.
Předškolní vzdělávání vytváří základní
předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do
základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.“
O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje v rámci správního
řízení ředitelka mateřské školy. K před-
školnímu vzdělávání je přijímáno dítě
v zastoupení zákonného zástupce. Na
toto vzdělávání má právo každé dítě,
které splňuje podmínky a kritéria pro
přijetí a dostaví se k zápisu. Toto právo
má i dítě z obce, kde mateřská škola
není. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří
do šesti let. Podmínkou pro přijetí je
řádné očkování dítěte podle očkovacího kalendáře. Bez splnění této podmíky
nelze dítě do mateřské školy přijmout.
Přednostně se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a školský zákon stanoví, že
vzdělávání v tomto roce je poskytováno
bezúplatně.
Dále se děti přijímají podle věku do
počtu volné kapacity. Dítě mladší tří
let lze přijmou za předpokladu, že je
schopno plnit školní vzdělávací program a mateřská škola má volnou kapacitu. V žádném případě nelze překročit
kapacitu stanovenou krajskou hygienickou stanicí. Naše mateřská škola má
kapacitu 45 dětí. Dále při přijímání dítěte nelze zjišťovat, zda rodiče pracují. Do
mateřské školy je přijímáno dítě, nejeho
rodiče. Pokud bychom zvýhodňovali
děti zaměstnaných rodičů, docházelo
by k diskriminaci dětí nezaměstnaných
rodičů.
Když dítě nastoupí do mateřské školy, začíná jeho předškolní vzdělávání,
které se uskutečňuje podle školního
vzdělávacího programu předškolní výchovy. Z tohoto programu vycházejí
třídní programy šité dětem přímo na
míru.
V mateřské škole období školního
roku začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku. Veškeré
kompetence v organizaci školního roku
jsou svěřeny zákonem ředitelce mateř-
ské školy. Ředitelka rozhoduje o uzavření mateřské školy v zájmu dítěte, ale
zároveň musí dodržet stanovené povinnosti vyplývající z role zaměstnavatele.
Musí zajistit řádné čerpání dovolené
v roce, ve kterém právo na dovolenou
vzniklo. Pedagogičtí pracovníci mají po
dobu výkonu své pedagogické činnosti
povinnost dalšího vzdělávání, kterým si
obnovují, udržují a doplňují kvalifikaci.
Čerpání dovolené a dalšího vzdělávání
připadá na období školních prázdnin.
Od vzniku právního subjektu v roce
2003 uzavíráme naši mateřskou školu
v době všech školních prázdnin. Mimo
školní prázdniny mohou děti pobývat
v mateřské škole až 10 hodin denně.
Dobu pobytu si určují rodiče v souladu
se školním řádem.
Jsme potěšeny, když děti do naší
školičky chodí rády a mnohdy se jim
nechce ani domů. Ale školka je školka
a rodina je rodina. Rodina je pro dítě
nejdůležitější a žadná školka ji nemůže
nahradit.
Zápis dětí do Mateřské školy v Senožatech na školní rok
2015/2016 se koná ve středu 27. 5.
2015 od 9.00 do 10.30 v budově
mateřské školy.
Podmínky přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 2015/2016:
1.Do MŠ budou zpravidla přijímány děti, které do konce měsíce
září 2015 dovrší 3 roky věku.
2.Do MŠ mohou být přijaty pouze
děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním,
které mají doklad, že jsou proti
nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona
č. 258/2000 Sb.).
Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 2015/2016:
1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.
2. Děti s žádostí k přijetí k celodenní docházce – přijímány budou
děti v pořadí od nejstaršího po
nejmladší do počtu volné kapacity.
3. Děti mladší 3 let, které mají předpoklady pro plnění ŠVP PV – přijímány budou děti v pořadí od
nejstaršího po nejmladší do počtu volné kapacity.
Iva Mostová, ředitelka mateřské školy
duben 2015
4
SENOŽATSKÉ
Jak rok šel
oříšek. Odměnou pro nás všechny byla
radost a spokojenost dětí i rodičů. Vánoční besídka bývá největší akcí naší
mateřské školy. Posezení u vánočního
stromu a nadílka byla už jen třešničkou
na dortu.
V lednu se předškoláci připravovali na zápis do základní školy, kterému
předcházela návštěva v první třídě.
Bohužel již druhý rok nenapadlo dostatečné množství sněhu, abychom se
s dětmi mohli vyřádit na bobech.
Děti se ale vyřádily na tradičním školním karnevalu. Dokonce jsme si usmažili koblížky. Nyní se všichni radujeme
z příchodu jara a s ním spojené činnosti. Nejvíce jsme se věnovali velikonočním svátkům. Barvili jsme kraslice, pekli
beránka a zdobili mateřskou školu do
jarního kabátku. Zbývá nám oslavit svátek maminek a MDD. Na konci května
se bude konat zápis dětí do mateřské
školy a hlavně nás čeká celodenní výlet.
Zatím se rozhodujeme, kam letos pojeme. Důležité je, že jsme sběrem papíru
získali peněžní hotovost, kterou využijeme na částečné financování výletu.
Samozřejmě nezapomeneme na
slavnostní rozloučení s předškoláky
formou dětské maturity. Popřejeme
jim hodně štěstí do další etapy jejich
života.
Marie Lungová
Foto: MŠ Senožaty
Školní rok se přehoupl do druhé poloviny, a tak si pojďme připomenout
některé činnosti, které v mateřské škole
proběhly.
Když se vrátíme na začátek školního
roku, musíme vzpomenout aktivity týkající se podzimu. Ten jsme si zpříjemnili ochutnáváním ovoce a zeleniny.
Chystali jsme si různé ovocné a zeleninové salátky a dokonce jsme se pustili
do pečení ovocného koláče. Vše vyvrcholilo opékáním špekáčků na školní
zahradě a přípravou zahrady na zimu.
To už se děti začaly těšit na příchod
Mikuláše i čerta a hlavně na mikulášskou nadílku. Adventní čas jsme využívali k přípravě vánočních přání a dárků
pro své blízké, ale i ke klidnému posezení u adventního věnce. Nacvičovali
jsme vánoční besídku s názvem Příběhy včelích medvídků. Zapojit všech 45
dětí, včetně těch nejmladších, byl tvrdý
NOVINY
PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s. přijmou
PLÁNOVAČE VÝROBY
Požadujeme:





Minimálně ÚSO se strojním zaměřením
Znalost práce na PC (MS Excel)
Flexibilitu
Odolnost vůči stresu
Organizační a komunikační schopnosti
V PŘÍPADĚ ZÁJMU ZAŠLETE ŽIVOTOPIS NA:
[email protected]
Tel: +420 724 589 699, +420 565 410 213
duben 2015
Nabízíme:
 Příspěvek na dopravu (500 – 1 500 Kč)
 Příspěvek na závodní stravování
 Příspěvek 500 Kč na životní pojištění
 Příplatky nad rámec ZP
 Jubilejní odměny
PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s.
Nádražní 697, 395 01 Pacov, Česká republika
Tel.: +420 565 443 111-14, fax: +420 565 443 117
5
SENOŽATSKÉ
NOVINY
Zahájení jarních kilometrů na Pelhřimovsku
ZTZ na polní cestu, hráz rybníka Kostrouna, z kopečka dolů na asfaltku. Odtud do
Cetoraze. Na kraji obce odbočka hned na
polní cestu, po vlastním značení k lesu
Obora. (Tady nebylo značení zcela jednoznačné, trochu jsme tápali, ale nakonec
jsme další značky našli.) Z lesa po hrázi
rybníka, polní cestou a pak již silnicí zpět
do Pacova.
Foto: IS
V sobotu 14. 3. jsme se zúčastnili zahájení jarní sezony na Pelhřimovsku. Ze
Senožat vyjelo v 9.00 směrem na Pacov
auto s posádkou – paní Kulovaná A., Davidová A. a já. Na pacovském náměstí se
k nám připojila želivská skupinka – manželé Koktovi a paní Uzlová J. Bylo nás tedy
šest. Došli jsme do pacovského zámku,
zde v přízemí proběhl zápis + startovné
+ obdržení mapky s popisem tří nabízených tras. Vybrali jsme si 10 km, ale po
zkušenostech jsme tipovali více, což se
v cíli potvrdilo.
Než jsme vyšli něco málo po půl desáté na kratší prohlídku některých zámeckých prostor, ochutnali jsme nabídku ze
snad šesti druhů napečených dobrot. Jejich autorky mají od nás velkou jedničku
s hvězdičkou. :-) Rovněž jsme si rozebírali nabízené brožurky o Pacovu (Památky
a zajímavosti; Tipy na výlety; Ubytování)
a propisovací tužky s nápisem Město Pacov.
V 10:00 h turisté z pacovského odboru před vchodem do zámku přivázali na
putovní klíč bílou stuhu svého odboru a
„odemkli“ sezonu. Mohlo se vyšlápnout
do terénu.
Trasa – z náměstí jsme zamířili po MTZ
a ZTZ po silnici k Bedřichovu, po 3 km po
Naše skupina u rybníka Valcha
Klíč se stuhami
Cíl byl v restauraci U Kalivodů. Zde
nám byly předány pamětní diplomy s barevným obrázkem pacovského náměstí.
Pohled na krokoměr – něco přes 13 km.
Náš odhad byl správný. No a my na chvíli usedli ke stolu – i zde ležely dobroty
nabízené již při startu, dlouho na talířku
nevydržely. Tentokrát jsme si dali jen čaje
či kávy, rozloučili se a vyšli k náměstí k autům. Kolem 14:00 jsme opouštěli město
a zamířili domů.
Počasí celkem ušlo – bylo sice chladněji, ojediněle mrholení či stydlivé sněhové
vločky, chvilkami se ozval rošťák vítr, ale
chůze nás zahřála. Do naší turistické paměti se zapsala krajina z nejbližšího okolí
Pacova. A samozřejmě příjemný pocit ze
zajištění celé akce, na které se podílelo 13
pacovských turistů. Patří jim náš dík. :-)
Celkem se zahájení zúčastnilo 45 turistů
z Pacova, Pelhřimova, Senožat a Želiva.
Co za týden? Čeká nás větší akce – zahájení jarní sezony v rámci celé Vysočiny
ve Žďáru nad Sázavou.
Irena Strnadová
Turisté Kraje Vysočina zahájili jarní sezonu
První jarní den se předvedl v plné pit bylo možné i napečené rozličné dobkráse. Sluníčko, modrá obloha, poměrně roty , čehož přítomní velmi rádi využívali.
Ze sokolovny se všichni na 9. hodinu
teplo. Pro nás turisty ideální podmínky.
V 7 hodin nás (paní Davidovou A., Josko- přesunuli na náměstí Republiky. Vítaly
vou, Kelíškovou, Kulovanou, Pinkasovou nás tu svižné melodie mladých žďárských
Z. a mě) odvážel bus směrem na Želiv – muzikantů. Místopředsedkyně místního
tady přistoupili manželé Koktovi a v Hum- odboru KČT paní M. Doležalová po přivípolci Humpolečtí a paní Vincencová z Hněvkovic. Cílovou stanicí
se stal Žďár nad Sázavou, kde po
několik týdnů připravovali tamní
turisté zahájení jarní turistické sezony v rámci celé Vysočiny.
Jako místo startu i cíle zvolili pořadatelé místní sokolovnu. (Základní kámen k ní položil
v červnu 1928 prezident Tomáš
Garrigue Masaryk.) Zde probíhala registrace, byly nám předány propozice s popisem tří tras,
s mapkou, informace k navštívení
kulturně-historických lákadel ve
městě (Moučkův dům, Modelové
kolejiště s námětem Vysočiny, vyhlídka z věže kostela sv. Prokopa)
a zároveň pamětní list. Nechyběla
ani možnost se občerstvit, zakou- U sochy Hamroně
duben 2015
tání všech shrnula možnosti programu
a uvedla některé zajímavosti o městě
i památkách. (Při rekonstrukci hlavního
náměstí byla loni v listopadu instalována před Starou radnici kašna z mrákotínské žuly zdobená rytinami, které mají
představovat pět řek pramenících ve
Žďárských vrších (Sázava, Svratka,
Oslava, Doubrava a Chrudimka).
Žulový blok, ze kterého sochař
Jiří Plieštik kašnu vytesal, měl rozměry 5 x 5 x 2,5 metru a vážil 80
tun.)
Posléze krátce vystoupili místostarosta města Josef Klement
a předsedkyně KČT Kraje Vysočina
Mgr. M. Vincencová. Poděkovala
pořadatelům za zorganizování
akce, pochválila vysočinské značkaře za skvělou práci ve značení,
popřála pohodu na zvolených trasách a vybraných akcích.
Předseda pořádajícího odboru
Oldřich Růžička navázal na putovní klíč modrou stuhu a předsedkyně oblasti symbolicky odemkla.
Oficiální jarní sezona začala.
6
SENOŽATSKÉ
Po slavnostním zahájení jsme se vydali na trasu. Z naší osmičlenné skupiny vyšly tři ženy na 6km trasu + přidaly si 3km okruh
na Zelenou horu, zbývající pětka si vybrala středně dlouhou trasu –12 km + rovněž 3km okruh na Zelenou horu.
Naše 12km trasa ve zkratce – ČTZ směr Hamry, socha Hamroně od Michala Olšiaka, po žluté k soše Mamlase. Odtud hezký
výhled na Žďár. Dále po modré okolo rybníka Mikšovec, k jezírku Vápenice, k rozcestí Pod Adamovým kopcem. Po zelené na
hráz vodní nádrže Pilák, Tálský mlýn a cyklostezkou do Žďáru.
Na kraji města jsme dali kratší zastávku v cukrárně, pak se vyšlo na okruh. Okolo zámku k baroknímu mostu a odtud po žluté
k památce UNESCO, ke kostelu sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Samotný kostel nebyl přístupný, ale jeho okolí jsme si
prochodili. Je odtud nádherný výhled na město a okolní krajinu.
(Při stavbě kostela byla v půdorysu použitá symbolická pětka –
vchodů, oltářů, hvězd i jejich cípů i dalších prvků je též pět).
Odtud naše kroky zamířily již zpět do sokolovny, do cíle. Ušli
jsme dobrých 16 km, druhá skupina takových 10 km.
V 15 hodin se vyjíždělo zpět. Mgr. Marie Vincencová se za
všechny rozloučila s hostiteli, samozřejmě nešetřila slovy chvály. Vládla všeobecná spokojenost, prožili jsme opravdu krásný
jarní den.
Podle sdělení pořadatelů se v pořadí 24. slavnostního zahájení turistické sezony v oblasti KČT Vysočina zúčastnilo 634 turistů
– blahopřejeme!
Nezbývá než si přát, aby i další vyšlápnutí na všech budoucích trasách přinesla milá setkání, zajímavá místa, příjemné chvíle – prostě šťastná putování. :-) Zdrávi došli! :-)
Irena Strnadová
Vítání občánků
NOVINY
Blahopřejeme k narození dítěte:
3. 2015 František Cibula
* 4.rodiče:
Petra a Josef Cibulovi, Senožaty 4
sourozenec: Václav
3. 2015 Petr Klement
* 12.
rodiče: Kristýna Šeblová a Jan Klement, Senožaty 80
Významné životní jubileum
v dubnu oslavuje:
Miloslava Lešnerová, Senožaty
65 let
Jan Bouček, Nečice
65 let
Miroslav Svoboda, Senožaty
60 let
Jiří Kotek, Senožaty
55 let
Rozloučení:
U Věra Kotrbová, Senožaty 212
13. 3. 2015 zemřela ve věku nedožitých 68 let
U Vladimír Hošek, Senožaty 18
31. 3. 2015 zemřel ve věku 57 let
Vítání občánků narozených v kalendářním roce 2014 se uskutečnilo v sobotu 28. března 2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Senožatech. Na
akci bylo pozváno sedm „prcků“ se svý-
mi rodiči. Z důvodu nemoci se nemohla
zúčastnit jediná dívka – Adéla. Dva Jakubové, Filip, Jirka, Lukáš a Viktor – to
jsou jména chlapců, která byla zapsána
do pamětní knihy. Děti z místní mateřské školy předvedly velice povedené
kulturní pásmo, které připravili paní
učitelka Ivana Žáková a Jana Buřilová.
Po slavnostních projevech paní Moniky
Hrubešové a pana starosty Zdeňka Vaňka převzali zákonní zástupci dětí drobné dárky s pamětním listem dítěte. Věříme, že tato milá událost bude trvalou
vzpomínkou pro všechny zúčastněné.
Jakub Vlk
Jakub Sůva
Filip Hošek
Jiří Pohan
Lukáš Pikl
Viktor Hořák
Foto: LS
ZV
duben 2015
7
SENOŽATSKÉ
NOVINY
V Jiřicích a Želivě se vzdělávají dospělí
Kurzy pomohou v osobním životě i při hledání práce
Až do začátku června probíhají bezplatné kurzy vzdělávání v Jiřicích a Želivě. Zúčastnit se může každý. Stačí si
vybrat, který kurz je pro Vás ten pravý
a jednoduše přijít.
A jaké věci na kurzech probírají? Můžete se naučit pracovat s počítačem
i nejčastějšími kancelářskými programy,
dozvíte se vše podstatné o podnikání,
o tom, jak funguje daňová soustava, jak
se stanovují ceny produktů a také jak se
můžete bránit, když se vám praktiky prodejců nelíbí.
Témata jednotlivých kurzů jsou zaměřena na čtyři hlavní bloky: finanční gramotnost, počítačové dovednosti, základy
podnikání a spotřebitelskou gramotnost.
Účastníci si sami mohou zvolit, které oblasti pro ně budou nejpřínosnější, jestli
je zajímají každodenní témata nebo ta,
která jim mohu pomoct třeba s hledáním
nové práce.
Přijďte si rozšířit svoje znalosti! Občerstvení zajištěno, navíc nabízíme možnost
nechat si proplatit zpáteční jízdenku hromadnou dopravou. Jako bonus získáte
oficiální certifikát, pokud se rozhodnete
absolvovat všechny části jednoho tématu.
Vzdělávací kurzy patří do projektu Síť dalšího vzdělávání na venkově
CZ.1.07/3.1.00/50.0106 a pořádá je
Střední škola dopravy, obchodu a služeb
Moravský Krumlov ve spolupráci s místní akční skupinou Společnost pro rozvoj
Humpolecka. Přednášky se konají v budově ZŠ Želiv a Základní a mateřské školy
Jiřice, začátek v 17 hodin.
Nejbližší kurzy:
Základní ICT dovednosti:
1. Základy používání PC
7. 4. Želiv, 14. 4. Jiřice
2. Tabulkové kancelářské programy
21. 4. Želiv, 28. 4. Jiřice
3. Textové kancelářské programy
5. 5. Želiv, 12. 5. Jiřice
4. Počítačová grafika a multimédia
19. 5. Želiv, 26. 5. Jiřice
5. Internet, e-mail, počítačová
bezpečnost, 2. 6. Želiv, 9. 6. Jiřice
(Tisková zpráva)
HUDEBNÍ VEČER: 2. 5. 2015, Senožaty, hospoda u pošty, 20 hod.
LIŠÁK (PUNK FOLK), EČ (SECORE PELHŘIMOV), NNP (PUNK ZRALÝCH DAM)
Vstup 100 Kč. Pořádá SSM (Sdružení senožatských muzikantů).
KAMENICTVÍ
SEVERA KAREL
393 01 PELHŘIMOV
KŘEMEŠNICKÁ 1946
393 01 PELHŘIMOV
TEL.: 565 323 360, 777 162 132
 VÝROBA A MONTÁŽE POMNÍKŮ, RÁMŮ A KRYCÍCH DESEK
 ZHOTOVENÍ ZÁKLADŮ POD POMNÍKY
 PRODEJ HŘBITOVNÍCH DOPLŇKŮ
 ZHOTOVENÍ NÁPISŮ A PŘÍPISŮ
 PEČICÍ KAMENY

ZAJÍMAVÉ CENY, PRVOTŘÍDNÍ KVALITA,
PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA!!!
Vydává 12x ročně OÚ v Senožatech. Redakce, korektury: Mgr. Irena Strnadová, grafické zpracování: Lucie Skálová.
Povoleno OkÚ Pelhřimov pod označením: MK ČR E 11396, tisk: OÚ Senožaty, nákladem 160 ks, cena 10,- Kč.
Datum uzávěrky je vždy 25. předcházejícího měsíce.
Své příspěvky zasílejte e-mailem na adresu: [email protected]
duben 2015
8

Podobné dokumenty