Návod k obsluze Elektronický tlakový senzor PF2658

Transkript

Návod k obsluze Elektronický tlakový senzor PF2658
704008
28.11.2006
14:19
Str. 1
Návod k obsluze
®
R
R
Elektronický tlakový
senzor
číslo dokumentu: 704008/00
10/05
PF2658
704008
28.11.2006
14:19
Str. 2
Obsah
Bezpečnostní pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .strana 5
Ovládací a signalizační prvky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .strana 5
Použití z hlediska určení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .strana 6
Druhy provozu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .strana 7
Montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .strana 8
Elektrické připojení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .strana 10
Programování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .strana 11
Uvedení do provozu / provoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .strana 12
Technické informace / funkce / parametry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavitelné parametry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .strana 13
Technická data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .strana 18
Rozměrový výkres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .strana 19
Nastavovací rozsahy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .strana 20
2
704008
28.11.2006
14:19
Str. 3
Přehled menu
RUN
M
S
S
M
M
M
M
S
S
M
M
M
M
S
S
M
M
M
M
S
S
M
M
M
M
S
S
M
S
M
M
M
M
S
M
S
M
S
M
M
M
M
M
S
M
M
S
S
M
M
M
S
RUN
M
M
S
M
OU2 = Hno, Hnc, Fno, Fnc
OU2 = I, U
M
S
M
M
S
Mode/Enter
M
Set
M
S
M
M
PF2658
S
M
3
704008
28.11.2006
14:19
Str. 4
Programování
Mode/Enter Set
1
1x
Zvolit parametry
Mode/Enter Set
2x
2
...
Nastavit hodnoty*
Mode/Enter Set
> 5s
3
Mode/Enter Set
Potvrdit hodnoty
1x
*Snížit hodnoty: nechejte signalizaci běžet až k maximální
nastavovací hodnotě.
Pak začne průběh opět od minimální nastavené hodnoty.
4
PF2658
704008
28.11.2006
14:19
Str. 5
Bezpečnostní pokyny
Před uvedením přístroje do provozu, si přečtěte jeho popis.
Přesvědčete se o tom, že přístroj je bez omezení vhodný pro
danou aplikaci.
Nedbání uživatelských pokynů nebo technických údajů může
vést k věcným a/nebo personálním škodám.
Pro všechny aplikace, prověřte snášenlivost materiálu výrobku
(viz technická data) s měřenými, pod tlakem se nacházejícími
médií.
Ovládací a signalizační prvky
1
2
Mode/Enter
Set
3
4
1
2
3
4
7-segmentové
zobrazení
2 x LED
červená
Programovací
tlačítko Mode/Enter
Programovací
tlačítko
Set
Zobrazení systémového tlaku.1)
Zobrazení parametrů a hodnot parametrů.
Signalizace spínacího stavu;
svítí, jestliže je výstup I / II propojen.
Volba parametrů a bodů menu;
potvrzení hodnot parametrů
Nastavení hodnot parametrů,
(spojitě trvalým stlačením;
krokově jednotlivými stlačeními)
5
704008
28.11.2006
14:19
Str. 6
Použití z hlediska určení
• Tlakový senzor zjišťuje systémový tlak
• zobrazuje jej na displeji
• a vytváří 2 výstupní signály v souladu s nastavenou výstupní
konfigurací
Výstup 1
Analogový výstup
(pouze výstup 2)
Spínací funkce
(výstup 1 a výstup 2;
funkce je nastavitelná
odděleně pro každý výstup)
Spínací logika (platí pro oba
spínací výstupy)
Výstup 2
I: 4 ... 20 mA
U: 0 ... 10 V
Hysterzní funkce / spínač (Hno)
Hysterzní funkce / rozpínač (Hnc)
Okénková funkce / spínač (Fno)
Okénková funkce / rozpínač (Fnc)
p-spínající (PnP)
n-spínající (nPn)
Zobrazovací rozsah
-13 ... 263
-5,0 ... 105
-1,3 ... 26,3
mbar
inH2O
kPa
Oblast použití
Druh tlaku: relativní tlak
Měřící rozsah
mbar
inH2O
kPa
-13 ... 250
-5,0 ... 100
-1,3 ... 25,0
Přípustný
přetlak
10 000 (10bar)
4 000
1 000 (1MPa)
Destrukční tlak
30 000 (30bar)
12 000
3 000 (3MPa)
Zabraňte statickým a dynamickým přetlakům, které
překračují uvedený přetlak.
Již při krátkých překročeních destrukčního tlaku může být
přístroj zničen (nebezpečí úrazu)!
6
704008
28.11.2006
14:19
Str. 7
Druhy provozu
Run-Mód
Normální pracovní provoz
Po zapnutí napájecího napětí, se nachází přístroj v RUN-módu.
Přístroj provádí své hlídací funkce a dodává výstupní signály v
souladu s nastavenými parametry. Displej zobrazuje aktuální
systémový tlak (může být vypnut; strana 15). Červené LED
signalizují spínací stav výstupů.
Displejový mód
Zobrazení parametrů a hodnot nastavených parametrů.
Krátkým stlačením tlačítka „Mode/Enter“ přejde přístroj do
displejového módu. Vnitřně zůstává v pracovním módu.
Nezávisle od toho mohou být čteny nastavené hodnoty
parametrů:
• Krátkým stlačením tlačítka „Mode/Enter“ je možno „listovat“
skrze parametry.
• Krátkým stlačením tlačítka „Set“ ukazuje přístroj po dobu 15 s
příslušnou hodnotu parametru. Pak přejde přístroj zpět do
Run-módu.
Programovací mód
Nastavení hodnot parametrů
Přístroj přejde do programovacího módu, když bude zvolen
parametr a pak bude po dobu delší než 5 s stlačeno tlačítko
„Set“ (hodnota parametru bude signalizována blikavě a nato
pak bude spojitě zvyšována). Také zde zůstává přístroj interně v
pracovním provozu módu. Provádí dále své hlídací funkce se
stávajícími parametry, až do doby kdy bude změna ukončena.
Hodnotu parametru můžete změnit pomocí tlačítka „Set“ a
tlačítkem „Mode/Enter“ ji potvrdit. Přístroj přejde zpět do Runmódu, jestliže nato nebude po dobu 15 s stlačeno žádné
tlačítko.
7
704008
28.11.2006
14:19
Str. 8
Montáž
Před montáži a také při demontáži senzoru se přesvědčete
zda je zařízení bez tlaku.
na
2. Utáhněte senzor pevně
stranovým klíčem do té
míry, až ucítíte doraz.



1. Našroubujte senzor
procesní připojení G1.
A
41
Utahovací moment: 20 Nm
Pouzdro
otočné.
senzoru
(A)
je
Procesním adaptérem G1 je senzor přizpůsobitelný všem
různým procesním připojením. Procesní adaptéry G1 je nutno
objednat zvlášť, jako příslušenství.
Navařovací adaptér
Nejprve navařte adaptér a potom našroubujte senzor.
8
704008
28.11.2006
14:19
Str. 9
Procesní adaptér ifm
Před montáži a také při
demontáži
senzoru
se
přesvědčete zda je zařízení
bez tlaku.
Nejprve namontujte adaptér
(C) na senzor, potom senzor +
adaptér pomocí převlečné
matice, sponové příruby nebo
podobného přípravku (B), na
procesní připojení.
B
POZOR: záruka dlouhodobě
stabilního těsnícího účinku
utěsnění způsobem „kov na
kov“ nastane pouze při jedné jediné montáži.
Montáž adaptéru
Krok 1
Našroubujte
senzor
adaptéru.
do
Krok 2
Vložte a upevněte senzor +
adaptér
do
upínacího
přípravku (D).
Těsnící plochy (E) nesmí být
přitom poškozeny. Utáhněte
senzor stranovým klíčem.
C
I
41
D
E
Utahovací moment: 20 Nm.
9
704008
28.11.2006
14:19
Str. 10
Elektrické připojení
Přístroj může být instalován pouze odbornými pracovníky
elektrotechnického oboru. Postupujte podle národních
a
mezinárodních
předpisů
pro
zřizování
elektrotechnických zařízení.
Napájecí napětí podle EN50178, SELV, PELV.
Uveďte zařízení do stavu bez napětí a připojte přístroj
následujícím způsobem:
2 x p-spínající
1 BN
2 x n-spínající
1 BN
L+
2 WH
4 BK
2: OUT2
4: OUT1
L+
2 WH
4 BK
3 BU
L
2: OUT2
4: OUT1
3 BU
L
1 x p-spínající / 1 x analogový
1 x n-spínající / 1 x analogový
1 BN
1 BN
L+
2 WH
4 BK
2: OUT2
4: OUT1
4 BK
3 BU
L
Pohled shora na konektorovou
zástrčku (na přístroji)
1
4
2
3
10
L+
2 WH
2: OUT2
4: OUT1
3 BU
Barvy vodičů u kabelových
konektorů ifm:
1 = BN (hnědý);
2 = WH (bílý)
3 = BU (modrý);
4 = BK = černý
L
704008
28.11.2006
14:19
Str. 11
Programování
1
Mode/Enter Set
Mode/Enter Set
2
3
4
Mode/Enter Set
Změnit další parametry:
začněte opět krokem 1.
Stlačte tlačítko Mode / Enter
tak dlouho až se na displeji
objeví požadovaný parametr.
Stlačte tlačítko Set a přidržte je.
Po dobu 5 s bude
blikavě zobrazena aktuální
hodnota parametru,
pak bude zvyšována* (krokově
jednotlivými stlačeními, nebo
spojitě trvalým stlačením
tlačítka).
Stlačte krátce tlačítko
Mode/Enter (= potvrzení).
Parametr bude nově zobrazen;
nová hodnota parametru je
účinná.
Ukončit programování:
Počkejte 15 s nebo stlačte tlačítko
Mode/Enter, až se opět objeví
aktuální měřena hodnota.
*Snížit hodnotu: nechejte signalizaci běžet až k maximální nastavovací
hodnotě.
Pak začne průběh opět od minimální nastavovací hodnoty.
Nastavte zobrazovanou jednotku (Uni) dříve než nastavíte spínací
meze (SPx, rPx) a meze pro analogové hodnoty (ASP, AEP). Tím
zabráníte chybám zaokrouhlení při vnitřním přepočtu na jiné jednotky
a získáte přesně požadované hodnoty. Stav při dodání: Uni = bar.
Jestliže při nastavovacím procesu nebude během 15 s stlačeno žádné
tlačítko, přejde přístroj zpět s nezměněnými hodnotami do RUN-módu.
Přístroj je možno elektronicky uzamknout, aby nedocházelo k
neúmyslným chybným zadáním: Stlačte v RUN-módu po dobu 10
s obě nastavovací tlačítka; jakmile zobrazení zhasne, je přístroj
uzamčen nebo odemčen. Stav při dodání: neuzamčen.
U uzamčeného přístroje se krátkodobě objeví signalizace Loc,
jestliže bude prováděn pokus změnit hodnoty parametrů.
11
704008
28.11.2006
14:19
Str. 12
Uvedení do provozu / provoz
Po montáži prověřte elektrické připojení a naprogramování,
a přesvědčete se o tom, zda přístroj bezpečně funguje.
Signalizace poruch během provozu:
Přetlak (= měřící rozsah překročen)
Podtlak (= měřící rozsah nedosažen)
blikající: zkrat ve spínacím výstupu 1 *
blikající: zkrat ve spínacím výstupu 2 *
blikající: zkrat v obou spínacích výstupech *
*Příslušný zkratovaný výstup je odpojen pokud zkrat trvá.
Čištění usazenin ve filtru
Pokud zaplní hustá a pastová média, tvořící usazeniny kryt filtru
senzoru, (a tím mírně snížit
přesnost měření), pak můžete
pouzdro vyčistit.
Odšroubujte kryt filtru (B)
(přitom k tomu použijte kleště
s ochrannými umělohmotnými
čelistmi.
Víčko
důkladně
vyčistěte
Nátrubek (A) by měl být čištěn
A B
s největší opatrností a to
pouze odborným personálem.
Případné usazenin nesmí být stlačeny a nalisovány do nátrubku.
Tím byste mohli systém filtru ucpat a narušit přesnost měření
senzoru.
Potom opět našroubujte kryt filtru zpět a pevně jej
utáhněte.
Senzor je dostatečně chráněn proti drsným podmínkám okolí
(druh ochrany IP67). Druh ochrany (krytí) můžete zvýšit použitím
speciálního příslušenství (obj. číslo E30043).
12
704008
28.11.2006
14:19
Str. 13
Technické informace / funkce / parametry
Nastavitelné parametry
Spínací bod 1 / 2
horní mezní hodnota při níž výstup změní svůj spínací stav.
SP2 je aktivní pouze jestliže OU2 = Hnc, Hnc, Fno nebo Fnc.
Zpětný spínací bod 1 / 2:
spodní mezní hodnota při níž výstup změní svůj spínací stav.
rPx je trvale menší než SPx. Vkládány mohou být pouze
hodnoty, které leží pod hodnotou pro SPx.
Při změně spínacího bodu bude zpětný spínací bod
spoluposunut (vzdálenost mezi SPx a rPx zůstává konstantní).
Jestliže bude vzdálenost větší než nový spínací bod, bude
automaticky zmenšena ( rPx bude uveden na min. nastavovací
hodnotu).
rP2 je aktivní pouze když OU2 = Hno, Hnc, Fno nebo Fnc.
Nastavovací rozsahy pro SPx / rPx: strana 20
Konfigurace výstupu 1
Nastavitelné jsou 4 spínací funkce:
- Hno = hysterezní funkce / normaly open (spínač)
- Hnc = hysterezní funkce / normaly closed (rozpínač)
- Fno = okénková funkce / normaly open (spínač)
- Fnc = okénková funkce / normaly closed (rozpínač)
Konfigurace výstupu 2
Nastavitelné jsou 4 spínací funkce a 2 analogové signály:
- Hno = hysterezní funkce / normaly open (spínač)
- Hnc = hysterezní funkce / normaly closed (rozpínač)
- Fno = okénková funkce / normaly open (spínač)
- Fnc = okénková funkce / normaly closed (rozpínač)
- I = analogový výstup 4.....20 mA
- U = analogový výstup 0....10 V
Analogový počáteční bod
Měřena hodnota při níž jsou dodány hodnoty 4 mA / 0 V
ASP je aktivní pouze když OU2 = I nebo U
Analogový koncový bod
Měřena hodnota při níž jsou dodány hodnoty 20 mA / 10 V
Minimální vzdálenost mezi ASP a AEP = 25% z měřeného
rozpětí (škálovací faktor 4).
AEP je aktivní pouze když OU2 = I nebo U
Nastavovací rozsahy pro ASP / AEP: strana 20
13
704008
28.11.2006
14:19
Str. 14
Rozšířené funkce
Tento bod menu obsahuje pod-menu s dalšími parametry.
Krátkým stlačením tlačítka Set získáte přístup těmto
parametrům.
Min- max- paměť pro systémový tlak
• HI: zobrazení nejvyššího měřeného tlaku
• LO: zobrazení nejnižšího měřeného tlaku
Vymazání paměti:
-stlačte tlačítko „Mode/Enter“, až se objeví „HI“ nebo „LO“.
-stlačte tlačítko „Set“, a přidržte je až se objeví: “---“,
-pak stlačte krátce tlačítko „Mode/Enter“.
Kalibrace nulového bodu (Calibration offset)
Vnitřní měřená hodnota (pracovní hodnota senzoru) bude
vůči reálné měřené hodnotě posunuta.
• nastavovací rozsah: -5...+5% měřeného rozpětí (při
škálování ve stavu při dodání: ASP = 0% a AEP = 100%,
• po krocích o 0,1% měřeného rozpětí.
Zpětné nastavení kalibračních dat (Calibration reset)
Kalibraci nastavenou pomocí COF převeďte zpět na nastavení z výroby
-stlačte tlač. „Mode/Enter“, až bude zobrazeno CAr.
-stlačte tlač. „SET“ a přidržte je, až se objeví zobrazení “----“,
-potom stlačte krátce tlačítko „Mode/Enter“.
Zpožďovací doba pro spínací výstupy
dSx = zpoždění při zapnutí; drx = zpoždění při vypnutí
Výstup nezmění svůj spínací stav okamžitě při vstupu
spínacího jevu, ale teprve po uplynutí zpožďovací doby.
Jestliže po uplynutí zpožďovací doby spínací jev již netrvá,
pak se spínací stav výstupu nezmění.
• nastavovací rozsah: 0 / 0,1...50,0 s po krocích o 0,1 s
(0 = zpožďovací doba není aktivní),
• zobrazení v sekundách
dS2 a dr2 nebudou účinné, jestliže OU2 = I nebo U.
Spínací logika (výstupů)
Volitelná jsou 2 nastavení:
- PnP = pozitivně spínající
- nPn = negativně spínající
Nastavení platí pro oba spínací výstupy.
14
704008
28.11.2006
14:19
Str. 15
Tlumení spínacích výstupů
Touto funkcí je možno vyfiltrovat krátkodobé, nebo s
vysokou frekvencí se opakující tlakové špičky.
Hodnota dAP = reakční doba mezi změnou tlaku a
změnou spínacího stavu v sekundách (s).
• Nastavovací rozsah: 0 / 0,01...4 s po krocích o 0,01 s
(0 = dAP není aktivní)
1
Vztah mezi spínací frekvencí a dAP: fmax =
2xdAP
Tlumení analogového výstupu
Touto funkcí je možno vyfiltrovat krátkodobé, nebo s vysokou frekvencí se opakující tlakové špičky.
Hodnota dAA = reakční doba mezi změnou tlaku a změnou
analogového signálu v sekundách (s).
• Nastavovací rozsah: 0 /= dAA není aktivní) 0,1 s / 0,5 s / 2 s.
dAA je aktivní pouze když OU2 = I nebo U.
Nastavení zobrazení
Je volitelných 9 nastavení:
d1 = aktualizace měř. hodnoty každých 50 ms
d2 = aktualizace měř. hodnoty každých 200 ms
d3 = aktualizace měř. hodnoty každých 600 ms
Aktualizace měřené hodnoty se týká pouze zobrazení;
nepůsobí na výstupy.
Ph = krátkodobě udržena signalizace špičkové měřené
hodnoty (peak hold).
rd1, rd2, rd3, rph = zobrazení jako d1, d2, d3, Ph; pouze
otočeno o 180°
OFF =zobrazení měřené hodnoty je v Run-módu vypnuto.
Při stlačení jednoho z tlačítek bude po dobu 15 s zobrazena aktuální měřena hodnota. Ještě jedno další stlačení
tlačítka Mode/Enter otevře displejový mód. LED-diody
zůstanou i při vypnutém zobrazení aktivní.
Zobrazovací jednotka
Měřená hodnota a hodnoty pro SPx, rPx, ASP a AEP
mohou být zobrazeny v následujících jednotkách:
bAr (= mbar), H2O (v H2O), PA (= kPa).
Nastavte zobrazovanou jednotku dříve než nastavíte
spínací meze (SPx, rPx a meze pro analogové hodnoty (ASP,
AEP). Tím zabráníte chybám zaokrouhlení při vnitřním
přepočítávání na jiné jednotky a získáte přesné požadované hodnoty.
Stav při dodání: Uni = bAr
15
704008
28.11.2006
14:19
Str. 16
Hysterezní funkce:
Hystereze udržuje spínací stav
P
výstupu ve stabilním stavu,
pokud systémový tlak kolísá
SP
kolem požadované hodnoty.
Hystereze
rP
Při stoupajícím systémovém
tlaku
spíná
výstup
při
t
dosažení spínacího bodu
1
(SPx). Jestliže se systémový
0
Hno
tlak opět sníží, přepne výstup
1
Hnc
zpět teprve tehdy, když je
0
dosaženo zpětného spínacího
bodu (rPx).
Hystereze je nastavitelná: nejprve je stanoven spínací bod
a pak je v požadované vzdálenosti stanoven zpětný spínací bod.
Okénková funkce:
Správný rozsah
P
Okénková funkce dovoluje
hlídání
definovaného
SP
„správného rozsahu“.
Pohybuje-li se systémový tlak
rP
mezi spínacím bodem (SPx) a
zpětným spínacím bodem
t
1
(rPx), je výstup propojen
0
Fno
(okénková funkce / spínač),
1
Fnc
případně otevřen (okénková
0
funkce / rozpínač).
Šířka okénka je nastavitelná pomocí vzdálenosti SPx od rPx.
SPx = horní hodnota, rPx = spodní hodnota
Škálování měřícího rozsahu (analogový výstup)
• Parametrem „analogový počáteční bod“ (ASP) stanovíte, při
které měřené hodnotě má výstupní signál hodnotu 4 mA / 0 V.
• Parametrem „analogový koncový bod“ (AEP) stanovíte, při které
měřené hodnotě má výstupní signál hodnotu 20 mA / 10 V.
• Minimální vzdálenost mezi ASP a AEP = 25% koncové
hodnoty měřícího rozsahu (škálovací faktor 4)
16
704008
28.11.2006
14:19
Str. 17
Napěťový výstup 0.....10 V
Nastavení z výrobního závodu
Škálovaný měřící rozsah
U [V]
U [V]
10
10
-1
0
MEW
P
-1
0 ASP
AEP MEW
P
MEW = koncová hodnota měřícího rozsahu.
V nastaveném rozsahu leží výstupní signál mezi 0 a 10 V.
Dále je signalizováno:
systémový tlak nad měřícím rozsahem: analogový signál > 10 V.
Proudový výstup 4.....20 mA
Nastavení z výrobního závodu
Škálovaný měřící rozsah
I [mA]
I [mA]
20
20
4
4
-1
0 (ASP)
MEW (AEP)
P
-1
0 ASP
AEP MEW
P
MEW = koncová hodnota měřícího rozsahu.
V nastaveném rozsahu leží výstupní signál mezi 4 a 20 mA.
Dále je signalizováno:
• systémový tlak nad měřícím rozsahem: analogový signál > 20 mA.
• systémový tlak je pod nastaveným měřícím rozsahem: výstupní signál
spadne maximálně až na 3,2 mA (vždy podle škálování).
17
704008
28.11.2006
14:19
Str. 18
Technická data
Napájecí napětí [V]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 ... 30 DC
Proudový odběr [mA] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 60
Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA] . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
ochrana proti zkratu, přetížení a přepólování,
“hlídací pes” (Watchdog) – integrován
Napěťový úbytek [V] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 2
Přípravná zpožďovací doba [s] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,2
Min. reakční doba spínacích výstupů [ms] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Spínací frekvence [Hz] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 ... 0,125
Analogový výstup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ... 20 mA / 0 ... 10 V
Max. zátěž při proudovém výstupu [Ω] . . . (UB - 10) x 50; 700 bei UB = 24V
Min. zátěž při napěťovém výstupu [Ω] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000
Min. vzestupná doba – analogový výstup [ms] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Přesnost / odchylky (v % rozpětí)1)
- Odchylky od charakteristiky
(linearita včetně hystereze a opakovací přesnosti)2) . . . . . . . . . < ± 0,6
- Linearita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < ± 0,5
- Hystereze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < ± 0,1
- Opakovací přesnost (při teplotních výchylkách < 10K) . . . . . . . < ± 0,1
- Dlouhodobá stabilita (v % rozpětí na 1 rok) . . . . . . . . . . . . . . . < ± 0,1
- Teplotní koeficienty (TK) v kompenzovaném
teplotním rozsahu 0... 80°C ( v % rozpětí na 10 K)
- Největší TK nulového bodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < ± 0,1
- Největší TK rozpětí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < ± 0,4
Materiál, přicházející do styku s médiem . . . . . . . . . . . . . . V4A (1.4404);
Keramika (99,9 % Al2O3); PTFE
Materiál krytu . . . . . . . . . . . V4A (1.4404); PBTP (Pocan); PC (Macrolon);
PEI; EPDM/X (Santoprene); FPM (Viton)
Druh ochrany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IP 67
Ochranná třída . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III
Izolační odpor [MΩ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . > 100 (500 V DC)
Odolnost proti rázům [g]. . . . . . . . . . . . . . . 50 (DIN / IEC 68-2-27, 11ms)
Odolnost proti vibracím [g]. . . . . . . . 20 (DIN / IEC 68-2-6, 10 - 2000 Hz)
Min. počet spínacích cyklů. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Milionů
Okolní teplota [°C]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -25 ... +80
Teplota média [°C] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -25 ... +80
Skladovací teplota [°C] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -40 ... +100
EMC (Elektromagnetická kompatibilita)
IEC 1000/4/2 ozářeno: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 / 8 KV
IEC 1000/4/3 HF imp. rušení: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 V/m
IEC 1000/4/4 Burst: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 KV
IEC 1000/4/6 vazba vedením: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 V
1)
2)
všechny údaje vztaženy na Turn down 1 : 1
nastavení mezních bodů podle DIN 16086
18
704008
28.11.2006
14:19
Str. 19
Rozměrový výkres
2
1
48,5
34
27,5
63,1
97,4
M12 x1
46,5
25,4
G1
41
20°
1: 7-segmentové zobrazení
2: Programovací tlačítka
19
704008
28.11.2006
14:19
Str. 20
Nastavovací rozsahy
SP1 / SP2
min max
PF2658 mbar -11 250
rP1 / rP2
min max
-12 249
ASP
min max
-13 188
AEP
min max
50
250
∆P
SP1 / SP2
min max
PF2658 inH2O -4,4 100
rP1 / rP2
min max
-4,8 99,6
ASP
min max
-5,0 74,9
AEP
min max
20,1 100
∆P
SP1 / SP2
min max
-1,1 25,0
rP1 / rP2
min max
-1,2 24,9
ASP
min max
-1,3 18,8
AEP
min max
5,0 25,0
Uni = bAr
Uni = H2O
Uni = PA
PF2658 kPa
∆P = šířka kroku
20
1
0,1
∆P
0,1

Podobné dokumenty

Brauniger IQ-ONE

Brauniger IQ-ONE klávesami. Pro uložení vašich změn, buď čekejte tři sekundy nebo použijte krátký stisk a vrátíte se k RUNmódu. Další dlouhé zmáčknutí tlačítka vás uvede do OPTION-módu (mód nastavení). OPTION - mód...

Více

Návod k obsluze

Návod k obsluze Analogový počáteční bod systémového tlaku: naměřená hodnota, při které 4 mA / 0 V je na výstupu (20 mA / 10 V na [OU2] = [InEG] / [UnEG]). Analogový koncový bod systémového tlaku: naměřená hodnota,...

Více

2 - ifm

2 - ifm 10.3.1 Nastavit měřící frekvenci�������������������������������������������������������������������22 10.3.2 Nastavit reprodukovatelnost�����������������������������������������������������������...

Více

CZ - ifm

CZ - ifm Okénková funkce dovoluje hlídání definovaného správného rozsahu. Oba výstupy (OUT1 a OUT2) je možné nastavit jako okénkovou funkci. → 9.2.6 Okénková funkce 4.3  Analogová výstupní funkce Na výstup ...

Více