2010 Prima

Transkript

2010 Prima
Příjmací zkoušky do 1. ročníku osmiletého studia, 2010
Český jazyk
1. Diktát
Doplň v textu chybějící písmena:
O dvo_ mlsounech
B_l jednou jeden mudrc, jeho_ sláva obletěla sv_t. Říkalo se, že není otá_ky,
kterou b_ neum_l zodpov_dět, že není sporu, který b_ neusm_řil, a není žáka, který
b_ od něj neodešel moudřejší. Jednoho dne ho navštív_la žena s mal_m chlapcem a
_těžovala s_: „M_stře! Mám velké trápení se sv_m s_nkem. V_š, je hodný, šikovný
a b_strý, ale má strašnou chybu. V_čně mus_ mlsat. Sní všechno sla_ké, co mu
přijde po_ ruku!“
„Dobře,“ prav_l učenec, „odejděte, vraťte se příští t_den a já s_ váš problém zatím
prom_slím.“
Ženu to s_ce udiv_lo, že na tak prostou radu mus_ čekat, ale samozřejm_
poslechla. Za t_den přivedla chlapce znovu. „Ještě jsem otá_ku nev_řešil,“ _dychl
mudrc. „Odejdi a vrať se za t_den.“
To celé se stalo ještě jednou. Tepr_ po třech t_dnech mudrc chlapce přivolal:
„Posl_š,“ řekl mu vážně, „nemlsej tol_k. V_ř m_, člov_k se be_ toho obejde.“
_ tím chtěl oba propustit. Ale ženě to nedalo a _klamaně ho oslov_la: „Odpusť m_
mou sm_lost, ale to je všechno? To _em přece synkov_ řekla u_ stokrát! O tom js_
potřeboval přem_šlet tři t_dny?“
„V_š, to máš tak,“ řekl on, „já sám _em náramný mlsoun a cel_ život hltám
sla_kosti. První týden jsem to _kusil bez nich a upřím_ se ti přiznám, že _em
neodolal a občas jsem s_ trochu zamlsal. Druhý t_den už _em nevzal sla_ké do úst,
ale strašně m_ hon_la mlsná a pořád _em o sla_kostech alespoň snil. A_ ten třetí
t_den v_hasla i moje touha a já zjistil, že i be_ sla_kostí mohu žít. Tepr_ potom _em
m_l právo dát tvému synkov_ radu. Copak b_ch sm_l učit něco, co sám neum_m?“
Na chlapce, kter_ to celé sl_šel, to udělalo tak hlubok_ dojem, že od té chv_le
nikd_ nemlsal.
1
Příjmací zkoušky do 1. ročníku osmiletého studia, 2010
2. Jazykový rozbor
Text číslo 1:
(1) Víte, já si myslím, že praotec Čech nebyl jen obyčejný vojvoda. (2) Já si vám myslím, že to byl
malíř! (3) Tuhle zem přece nemohl vybírat jen jako nějakou výrobnu na mléko, žito a strdí. (4) Tu
přeci vybíral i tak, aby bylo na co se dívat, aby bylo kam chodit na procházky.
(5) A to mu vyšlo, protože naši předkové tu krásu nepřehlédli, ba všimli si jí tak, že ji dali i do naší
státní hymny. (6) Ta je úplně ojedinělá mezi hymnami právě tím, že opěvuje vody a lučiny a bory a
skaliny a květy jara. (7) Jiné národy se v hymnách spíše tak jako naparují.
1. Vyber tvrzení, které neodpovídá textu:
a) Naši předkové věděli, že česká krajina je krásná.
b) Praotec Čech měl určitě cit pro krásu krajiny.
c) Praotce Čecha zaujala krása naší krajiny tak, že se o ní zmínil i v české hymně.
d) Jiné národy ve své hymně obvykle nezpívají o krásách své země.
2. Dopiš verš naší hymny, který má následovat: Voda hučí po lučinách,
…......................................................
3. Vyber synonymum ke slovu ojedinělá (6. větný celek):
a) nezvyklá
c) běžná
b) vynikající
d) známá
4. Ke slovu myslím si uveď slovo opačného významu: …..............................
5. Urči počet vět ve 4. větném celku: …...................
6. Který větný celek je věta jednoduchá? a) první
c) druhý
b) třetí
d) čtvrtý
7. Urči podmět a přísudek ve větném celku č. 7: …............................................................
8. Jaký podmět je ve větném celku č. 3? a) neurčitý
b) žádný
c) nevyjádřený
d) několikanásobný
9. Urči druh slova obyčejný (2. větný celek): a) podstatné jméno
b) přídavné jméno
c) příslovce
d) částice
2
Příjmací zkoušky do 1. ročníku osmiletého studia, 2010
10. Ve větném celku č. 4 najdi zájmeno:
a) tak
b) aby
c) tu
d) kam
11. V jakém pádě je podstatné jméno zem (3. větný celek) ? …....................................
12. Podle jakého vzoru se skloňuje jaro (6. větný celek)?
a) město
b) moře
c) kuře
d) stavení
13. Které podstatné jméno se skloňuje podle vzoru muž?
a) Čech
b) malíř
c) předkové
d) bory
14. Vyber z nabídky slovo, které je neohebné: a) nepřehlédli
c) naši
b) státní
15. Vyber přídavné jméno měkké: a) ojedinělé
d) úplně
c) obyčejný
b) státní
d) naší
16. Urči druh zájmena ta (6. větný celek): a) osobní
b) ukazovací
17. Urči kořen slova nepřehlédli: a) nepře
c) vztažné
d) neurčité
c) hléd
b) přehléd
d) pře
18. Vyber slovo příbuzné se slovem vybírat: a) volit si
b) hledat
19. Kolik slabik má slovo ojedinělá? a) tři
c) nabírat
d) vybízet
c) čtyři
b) pět
d) šest
3
Příjmací zkoušky do 1. ročníku osmiletého studia, 2010
20. Ve kterém z uvedených slov se vyskytuje slabikotvorná souhláska? a) nemohl
b) procházky
c) předkové
d) výrobnu
Text číslo 2
Politujte chudáka Bonifáce!
Nic nedělá a je tak udřený z té práce.
Sotva ráno vstane, už si zase sedá.
A pak, chudák, klímá do oběda.
Celý dlouhý den jen okouní a čučí.
A to ho zmůže tak, že do večera mlčí.
Večer sebere všechny síly a vleze pod peřinu.
Únavou zívnout nesvede, takovou měl dnes ….......
Politujte chudáka Bonifáce!
Nic nedělá a je tak udřený z té práce.
21. Doplň slovo, které v básni chybí: …............................
22. Vypiš z básně slovo, které se rýmuje se slovem mlčí: …......................................
23. Vyber vhodné synonymum ke slovu zmůže (6. verš): a) dokáže
b) umí
c) unaví
d) zvládne
24. Kterou lidskou vlastnost báseň zesměšňuje? …....................................................
25. Který nadpis by se pro tuto báseň určitě nehodil? a) Chudák Bonifác
b) Politujte chudáka
c) Únavné lenošení
d) Náročné ranní vstávání
4
Příjmací zkoušky do 1. ročníku osmiletého studia, 2010
Matematika
1. Vypočtěte :
a)
49 :912⋅2
b)
1818: 9−20
c)
36 :364
d)
25 27 :12−3−4⋅6
e)
32−4:15−83⋅4
2. Myslím si číslo, zmenším jej o 6, výsledek zvětším trojnásobně, přičtu k němu 2 a vyjde
číslo 56. Jaké číslo jsem si myslel ?
3. Maminka dala Petrovi 200 Kč, aby šel nakoupit do zeleniny banány, jablka a hrušky. 1 kg
banánů stál 18 Kč a 1 kg hrušek 16 Kč. Petr nakoupil hrušky, banány i jablka vždy po 3 kg a
zbylo mu 56 Kč. Kolik Kč stál 1 kg jablek ?
4. Na hodinkách je hodinová, minutová a sekundová ručička. Kolikrát oběhne minutová a
sekundová ručička ciferník, jestliže hodinová ho oběhne jednou ?
5. Urči čísla pomocí nápovědy :
a)
b)
c)
součet dvou čísel je 100, jejich rozdíl je 10. Jaká jsou to čísla?
Součet tří lichých čísel, která jdou za sebou, je 99. Urči tato čísla.
Trojnásobek čísla je o 18 menší než jeho pětinásobek. Jaké je to číslo?
6. Kolik čtverečků na povrchu tělesa složeného z krychliček bude obarveno, jestliže jej celé
ponoříme do barvy? (Předpokládej, že v základně není vynechaná žádná krychlička)
5
Příjmací zkoušky do 1. ročníku osmiletého studia, 2010
Všeobecný přehled
1)
Nejdelší řekou České republiky je
2)
3)
4)
5)
a.
Morava
b.
Labe
c.
Šumava
d.
Vltava
Kdo je autorem textu naší státní hymny?
a.
Jaroslav Seifert
b.
Tomáš Garrigue Masaryk
c.
Josef Kajetán Tyl
d.
Karel Hynek Mácha
Kolik je na zeměkouli světadílů?
a.
7
b.
8
c.
4
d.
6
Ve včelstvu najdeme
a.
matku, královnu, dělnice
b.
královnu, vojáky, dělnice
c.
trubce, dělnice, matku
d.
vojáky, trubce, dělnice
S kterou zemí hraničí Česká republika na jihu?
a.
s Německem
b.
s Rakouskem
c.
se Slovenskem
d.
se Švýcarskem
6
Příjmací zkoušky do 1. ročníku osmiletého studia, 2010
6)
7)
8)
9)
Jaké číslo se skrývá pod římskými číslicemi XIX?
a.
20
b.
21
c.
19
d.
121
Jak se jmenuje královna Velké Británie?
a.
Veronika II.
b.
Alžběta II.
c.
Viktorie I.
d.
Zdenka III.
Známý Pribináček se vyrábí
a.
v Třebíči
b.
v Přibyslavi
c.
ve Znojmě
d.
v Brně
Nejvyšší horou světa je
a.
Sněžka
b.
Mont Blanc
c.
Mount Everest
d.
Praděd
10) Slavná série pohádek spisovatele Václava Čtvrtka vypráví o
a.
loupežníku Alí Babovi
b.
loupežníku Rumcajsovi
c.
loupežníku Babinském
d.
loupežníku Frantovi
11) Kdo je Jan Fischer?
a.
předseda vlády České republiky
b.
prezident České republiky
c.
olympijský vítěz v desetiboji
d.
hejtman kraje Vysočina
7
Příjmací zkoušky do 1. ročníku osmiletého studia, 2010
12) Mimické svaly se nachází
a.
na krku
b.
na pažích
c.
na obličeji
d.
v dutině břišní
13) Který český král je nazýván „Otcem vlasti“?
a.
Rudolf II.
b.
Václav IV.
c.
Jan Lucemburský
d.
Karel IV.
14) Který z uvedených států nemá moře?
a.
Polsko
b.
Francie
c.
Itálie
d.
Slovensko
15) Poslední Zimní olympijské hry se odehrály
a.
v Pekingu
b.
ve Vancouveru
c.
v Londýně
d.
v Turíně
16) Který z uvedených států je ostrovem?
a.
Španělsko
b.
Turecko
c.
Kypr
d.
Brazílie
8
Příjmací zkoušky do 1. ročníku osmiletého studia, 2010
17) Mezi sudokopytníky patří
a.
prase domácí
b.
kůň domácí
c.
nosorožec indický
d.
zebra
18) Které sportovní odvětví proslavila Martina Sáblíková?
a.
krasobruslení
b.
snowboard
c.
rychlobruslení
d.
běh na lyžích
19) Vltava se vlévá do
a.
Sázavy
b.
Labe
c.
Moravy
d.
Lužnice
20) Obratle tvoří dohromady
a.
pánev
b.
páteř
c.
lebku
d.
záda
21) Který stát má nejvíce obyvatel?
a.
Rusko
b.
Francie
c.
USA
d.
Čína
22) Který stát má největší rozlohu?
a.
USA
b.
Čína
c.
Rusko
d.
Slovensko
9
Příjmací zkoušky do 1. ročníku osmiletého studia, 2010
23) V jedoucím autobuse stojí chlapec. Najednou autobus prudce zabrzdí.
a.
chlapec se nakloní dozadu
b.
chlapec se nakloní dopředu
c.
chlapec povyskočí do výšky
d.
nestane se vůbec nic
24) Který ze světadílů objevil Kryštof Kolumbus?
a.
Antarktidu
b.
Austrálii
c.
Afriku
d.
Ameriku
25) Doplňte text přísloví: Kdo jinému jámu kopá, …
a.
…tomu se zelení
b.
…tak se z lesa ozývá
c.
…sám do ní padá
d.
…až se ucho utrhne
26) Který z apoštolů zradil Ježíše?
a.
Tomáš
b.
Jidáš
c.
Petr
d.
Ondřej
27) Ukřižování Ježíše Krista si připomínáme
a.
na Zelený čtvrtek
b.
na Velký pátek
c.
na Bílou sobotu
d.
na květnou neděli
10
Příjmací zkoušky do 1. ročníku osmiletého studia, 2010
28) Současný papež se jmenuje
a.
Jan Pavel II.
b.
Jan Pavel III.
c.
Benedikt XVI.
d.
Dominik I.
29) Jméno kterého českého světce nese poutní kostel na Zelené hoře ve Žďáru?
a.
sv. Václava
b.
sv. Vojtěcha
c.
sv. Prokopa
d.
sv. Jana Nepomuckého
30) Jak se jmenovali Tři králové?
a.
Kašpar, Melichar, Kazimír
b.
Melichar, Miroslav, Baltazar
c.
Kašpar, Melichar, Baltazar
d.
Kašpar, Bonifác, Servác
11

Podobné dokumenty

Objem krychle a kvádru - Matematika pro všechny

Objem krychle a kvádru - Matematika pro všechny Projekt OPVK - CZ.1.07/1.1.00/26.0047

Více

Stáhnout - JTEKT Automotive Czech Pardubice

Stáhnout - JTEKT Automotive Czech Pardubice Hlavním úkolem oddělení logistiky je zajišťovat fyzický tok materiálu, polotovarů, hotových výrobků počínaje příjmem zboží, přes zásobování výrobních linek až po expedicí hotových výrobků. Zároveň ...

Více

Výpočet hustoty - příklady - Základní škola Dr. Peška Chrudim

Výpočet hustoty - příklady - Základní škola Dr. Peška Chrudim 1. Deska z balzy o objemu 150 cm3 má hmotnost pouze 18g. Urči hustotu balzy. 2. Plná kovová figurka vojáka má objem 17 cm3 a hmotnost 46 g. Z jakého je asi kovu? 3. Zlatý prsten má objem 1,5 cm3. J...

Více

Charakteristiky 3. částí pracovních listů k ústní části maturitní zkoušky

Charakteristiky 3. částí pracovních listů k ústní části maturitní zkoušky Train (Pendolino, railway station) Traffic jam in a city Bus (bus station)

Více