2009/11 - Městská část Brno

Transkript

2009/11 - Městská část Brno
Ž E B Ě T Í N S K Ý
O B Č A S N Í K
L I S T O PA D
ŽEBĚTÍN ŽIJE
INZERCE / INFORMACE
ROČNÍK 19/2009
ČÍSLO 11
MOTORISTÉ, ZAČÍNÁ ZIMNÍ SEZÓNA.
NECHTE SI U NÁS ZKONTROLOVAT AUTOBATERII ZDARMA.
Kompletní sortiment baterií vám nabízí prodejní a servisní středisko v Brně-Bystrci.
Provozní doba: Po–Pá 8–17, So 8–11 hod.
tel./fax: 546 210 206, mobil: 775 572 691, e-mail: [email protected]
Po předložení tohoto inzerátu vám odečteme 5 % z ceny baterie.
Kde nás najdete: mapa je na www
Ze Žebětína: před konečnou tramvaje vpravo, po 100 m je vpravo prodejna.
Z Bystrce: za konečnou Ečerova vlevo, po 100 rovně je vpravo prodejna.
**Vydává: Statutární město Brno, Městská část Brno-Žebětín
* adresa redakce: ÚMČ Brno-Žebětín, Křivánkovo nám. 35, 641 00 Brno
* e-mail: [email protected] * informace k inzerci www.zebetin.cz
* redakční rada: Mgr. Michaela Čornejová, Ph.D., Bc. Radka Pospíšilová,
Ing. František Zacharník, šéfredaktorka: Ing. Ivana Faktorová
* grafická úprava: Martin Kudláček * tisk: TISKDRUCK Velímský,
Hostislavova 34 * distribuce: Distra, s.r.o., Kšírova 114b, náklad
1400 ks * použité fotografie: archiv, Ing. Kurt Barták, Igor Kos,
Václav Kříž, Magda Pilná * redakční uzávěrka 24. 10. 2009, vychází
2. 11. 2009 * o zveřejňování příspěvků a jejich krácení rozhoduje
redakční rada * nevyžádané příspěvky se nevracejí * příspěvky prošly
jazykovou korekturou * registrováno MK ČR E 12121
www.zebetin.cz
www.bateriebrno.cz
Co nás zajímá: Dvacet let novodobé historie
Vystupuji z autobusu a snažím se nešlápnout
do sněhové břečky, která lemuje celý chodník.
Nedá se jí vůbec vyhnout, to zase budou boty
samá sůl! Mlha, vlhko, studeno – prostě listopad. Snažím se nedýchat, dokud se nedostanu
z největšího kouře. Dým se valí z komínů pěkně mezi domy a ve vzduchu je cítit uhlí
a bůhví co ještě. Spěchám domů. Vím, ž musím také nejdříve zatopit v kamnech, abych se
vůbec ohřála. Ačkoliv se rozsvítilo pouliční
osvětlení, občas některá z lamp „bliká“, jiná
se ani nerozsvítila. Hlavně že jde elektrika,
abych uprostřed pečení nemusela řešit, co dál.
Musím vymyslet něco k večeři, pečivo jsem nesehnala, po pracovní době už byly regály
s pečivem prázdné, během dne jsem se do obchodu nedostala. Tady je také zavřeno. Stejně
jako na poště. Nestihnu si ten dopis vyzved-
nout v jejich otevírací dobu. Pojedu autobusem něco po šesté, tak zkusím na poštmistrovou zaukat v šest, to už bude v práci. Snad
mi otevře. Ví, že je to jediné řešení, jak dopis
doručit. Zítra musím také ve městě nakoupit,
tady bude zavřeno, až přijedu. Nesmím se zapomenout stavit někde na poště zaplatit složenky, dát do opravny budík a …
Že blouzním? Ale ne, to jsem se jen vrátila
o dvacet let zpátky. Pošta zavírala ve tři
odpoledne, jediný obchod – Jednota – měl
omezený sortiment, do jediné hospody by
nikoho nenapadlo jít na večeři, poslední autobus přijížděl asi v jedenáct večer, první odjížděl po čtvrté ráno. Topilo se uhlím, koksem, briketami, dřevem - ale to se nějak vrací…. Změnilo se hodně? Posute sami na fotografiích na straně 4 a 5.
-i-
www.zebetin.cz
[ SLOVO STAROSTY ]
[ OBSAH ]
1
2
3
4,5
6
7
Co nás zajímá: Dvacet let novodobé historie
Vítání dětí
Slovo starosty
Dvacet let Žebětína ve fotografii
Na slovíčko s …
Výroční schůze klubu důchodců a následné vystoupení
Slováckého krúžku
7
8
8
8
9
9
10
10
11
11
12
13
13
14
14
14
Ze života v obci
Program Klubu maminek Krteček na listopad
Pozvánka na hudební podvečer
Přijte mezi nás
Cvoček v listopadu
Benjamínci na turnaji
ŽIVOTNÍ
STYL
Z jednání zastupitelstva
Separovaný sběr textilu
Brno se stane centrem svatořečení Anežky České
Důležité upozornění – železný šrot
Fejeton: Co kdyby přece jen jednou
Montessori konference
Našim dětem: Vtipy na dětskou párty
Program Společenského centra v Bystrci
Informace o tel. číslech lékařské služby první pomoci
Koutek úsměvů
V neděli 8. 11. 2009 bude přivítáno mezi obyvatele Žebětína dalších 24 narozených dětí. Další „vítání“ je plánováno na květen 2010. Od příštího roku dochází
k významné změně v organizaci této akce – nestačí projevit zájem o účast při vyzvednutí rodného listu dítěte jako dosud, ale rodiče narozených dětí se musí dostavit na
oddělení sociální péče ÚMČ Brno-Žebětín s rodným listem dítěte, aby se nahlásili do seznamu pozvaných. Děti
jsou zpravidla vítány v obci, kde je trvalé bydliště matky.
www.zebetin.cz
2
STRANA
ŽEBĚTÍNSKÝ OBČASNÍK
Letos zima nastoupila
ihned po létě a ochromila přívaly sněhu 2/3
naší republiky. Nás na
jižní Moravě tato kalamita nezasáhla, ale
s pocitem sounáležitosti jsme sledovali boj
s těžkým a mokrým
sněhem, který lámal ještě olistěné
stromy a ničil elektrické vedení.
Je jisté, že paní zima přijde i do naší
městské části, ale nikdo z nás neví, kolik sněhu napadá a jak dlouho bude ležet. Je připraven plán zimní údržby ve
spolupráci s Brněnskými komunikacemi, a. s. Ty se starají o ulice a silnice,
kde jezdí městská hromadná doprava, navíc ještě o ulici Ostrovačickou
(pouze po křížek na rozcestí s ul.
Chrpovou). Silnice na Ostrovačice se
opět nebude udržovat, i když naše
městská část toto každý rok požaduje.
Snažíme se silnici alespoň protáhnout
velkým traktorem, ale nemůžeme zaručit její sjízdnost každý den, na to naše prostředky nestačí. Naše pracovní
četa se stará o zbylé ulice v Žebětíně
v délce okolo 40 km. Na rozdíl od jiných městských částí jsme žádnou ze
zimní údržby nevyřadili. Největší problém dělají odstavená auta v úzkých ulicích. Proto Vás tímto žádám, kdo můžete a máte svůj vjezd či průjezd, odstavujte auto mimo vozovku, protože
na řadu ulic ve staré zástavbě už nemůžeme zajet s velkým traktorem. Celková údržba komunikací tak trvá delší
dobu, protože musíme použít menší
mechanizaci, abychom nepoškodili auta stojící na ulicích.
Od dubna letošního roku je schválena Parlamentem ČR novela zákona
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, kdy obcím připadá povinnost udržovat chodníky. Páni poslanci sice přehodili povinnost úklidu na obce, ale
nepřidělili jim finanční prostředky
a nevymysleli ani, jak tento stav tech-
nicky zvládnout, protože na 2/3 chodníků se nedostaneme se žádnou mechanizací – sloupy veřejného osvětlení, dopravní značky atd. Nemůžeme
z ekonomických důvodů přijímat další
zaměstnance do pracovní čety. Firmy,
které zajišují údržbu ve městě v době
kalamity, které přijdou maximálně dvakrát za zimu, také nebudou mít lidi na
to, aby nám pomohli. Prostě nikdo nenahradí cca 900 lidí, kteří si před svým
domem během pěti minut sníh odklidí.
Prioritou zůstává údržba komunikací,
kde musíme zabezpečit sjízdnost pro
sanitky, hasiče, popeláře apod. Jelikož
k výše zmíněným 40 km silnic přibylo
cca 11 km chodníků, není v našich silách i při větším počtu zaměstnanců
tento stav technicky zvládnout.
Proto Vás prosím, pokud Vám nedělá
problém pomoci městské části v době
sněhové nadílky, abyste si před svým
domem uklidili. Já sám půjdu příkladem. Situaci budeme částečně řešit pomocí brigádníků, takže kdo z mladých
mužů – vysokoškoláků, kteří mají
v lednu a únoru zkouškové období,
bude mít zájem, může se přihlásit na
úřadu městské části Žebětín.
Doufám, že tato zima prověří, jestli
máme schopnosti si navzájem pomoci,
když bude potřeba, a to bez velkého
lamentování, zbytečných telefonátů
a připomínek.
Pěkné prožití podzimních dní přeje
Vít Beran
ŽEBĚTÍNSKÝ OBČASNÍK
STRANA
3
[ CO NÁS ZAJÍMÁ ]
[ CO NÁS ZAJÍMÁ ]
Dvacet let Žebětína ve fotografii
Vybrali jsme pro Vás malé ohlédnutí do nedávné historie Žebětína. K fotografiím
z letošního podzimu jsme vyhledali fotky z roku 1989 nebo z osmdesátých let
dvacátého století. Sami můžete posoudit, zda a jak se Žebětín změnil.
Ulice Dlážděná.
Křivánkovo náměstí – park.
Ulice Hostislavova.
Křivánkovo náměstí – obchod a Katolický dům.
Ulice Bartolomějská.
Křivánkovo náměstí – sv. Jan Nepomucký.
4
STRANA
ŽEBĚTÍNSKÝ OBČASNÍK
Ulice Za Kněžským hájkem.
ŽEBĚTÍNSKÝ OBČASNÍK
STRANA
5
[ NA SLOVÍČKO S ... ]
[ ZE ŽIVOTA V OBCI ]
… Romanou Maláčovou,
úspěšnou českou atletickou reprezentantkou
Výroční schůze Klubu důchodců
a následné vystoupení Slováckého krúžku
Zjistil jsem, že přesnost, dochvilnost není
jen vlastností králů,
ale i princezen. Alespoň princezna českého skoku o tyči (a věřím, že v budoucnu
i jeho královna) přišla
na náš smluvený rozhovor včas, hezká, usměvavá, skromná, ale cílevědomá. Byla zkrátka radost si s ní trochu popovídat...
V sobotu 28. listopadu se koná v 17 hodin výroční schůze Klubu důchodců,
a to v sále Katolického domu. Na tuto
schůzi, která bude mít obvyklý program (zprávy, volba, diskuze, pohoštění) zveme všechny členy Klubu důchodců a rovněž i všechny ostatní zájemce,
kteří by se nově chtěli stát našimi členy.
Nemusí to být „ryzí“ důchodci. Rádi
mezi námi uvítáme i odrostlejší sousedy, kteří sice ještě pracují, ale jimž se již
„lýtka nezapalují 4x týdně“. Označení
„důchodci“ je již tradiční a neodpovídá
současné situaci. Řada podobných klubů se proto již před časem přejmenovala na Klub seniorů, což je jednak důstojnější a jednak to lépe vystihuje situaci členské základny.
Po schůzi vystoupí v 18 hodin Slovácký
krúžek v Brně s bohatým programem.
Donedávna jsem netušil, že naší spoluobčankou je i veleúspěšná atletka. Jak
dlouho jste už „naše“, tedy žebětínská?
Bydlím s rodiči už deset roků v Žebětíně.
Narodila jsem se v Brně, tam chodila na
základní školu a potom na gymnázium
na Botanické.
To je, jak známo, škola sportovního zaměření. Hrály tu roli i rodinné tradice?
Určitě. Maminka i babička se kdysi věnovaly gymnastice a já s ní začala také.
Bratr zase závodně plaval a hraje vodní
pólo. Později, jako mnohé skokanky
o tyči, jsem z gymnastiky přešla na tuhle atletickou disciplínu. Musela jsem ovšem do Prahy, zde dostudovala gymnázium a později se dostala do Střediska
vrcholového sportu.
Kdy jste začala závodit jako juniorská
reprezentantka?
V roce 2006 jsem překonala magickou
hranici čtyř metrů a účastnila se republikových přeborů i závodů v zahraničí.
Vrcholem mé juniorské éry byla dvě mistrovství světa juniorů. V Pekingu jsem
byla sedmnáctá, v Kaunasu jsem si o pět
příček polepšila.
Jaký je váš dosavadní nejlepší výkon,
tedy osobní rekord?
6
STRANA
Zatím 435 cm, což byl přesně limit pro
účast na MS v Berlíně v letošním roce,
kterého jsem se zúčastnila spolu s Jiřinou
Ptáčníkovou. Jela jsem především na zkušenou, zažít atmosféru velkého závodu,
nikdo nečekal, že porazím spoustu starších, zkušenějších závodnic. Skončila jsem
na 29. místě, ale mistrovství si užívala
i jako divák, viděla jsem mnoho skvělých
atletických závodů a světových borců.
Kéž bych byl v něčem devětadvacátý na
světě... Jenže Vy máte asi vyšší cíle?
Několik. Cíl stát „na bedně“, jak se říká,
při Mistrovství republiky jsem si už
v posledních dvou letech splnila. Chtěla
bych jednou překonat český rekord
Baurové (475 cm), kvalifikovat se
v příštím roce na halovém MS v Doha,
Katar a zúčastnit se i dvou olympiád
v Londýně a v Riu de Janeiru. A jednou
přeskočit laku ve výšce pěti metrů.
Jeho přesná podoba se ještě dolauje,
ale můžete se těšit na cimbálovou muziku s primášem Jožkou Pokorným, zpěvácké a taneční skupiny, dětský soubor
Slováček vedený Pavlou D’Ambrosovou
a lidového vypravěče Uja Faja. V případě
zájmu si můžete i sami zazpívat a ti úplně odvážní i zatancovat při cimbálovce.
Na tento program jsou již zváni všichni
obyvatelé Žebětína a můžete pochopitelně přivést i své příbuzné a známé
z okolního i vzdálenějšího světa. Aktuální informace a videa z vystoupení Slováckého krúžku můžete sledovat i na internetovém Žebětínském hlasatelovi, který
nedávno přesídlil do vlastního prostoru
na adresu http://z-hlasatel.cz.
Za Klub důchodců/seniorů i za Slovácký
krúžek v Brně vás srdečně zve
váš soused Kurt Barták.
To ovšem předpokládá tvrdou a soustavnou přípravu. Jak často trénujete?
Samozřejmě denně, dvou- a někdy
i třífázově. Zítra budu balit tyče a odjíždíme se skupinou do Tater, v zimě nás
čeká soustředění na „Kanárech“.
Máte vůbec čas na nějaké další vzdělávání, zájmy, koníčky?
Studuji 3. ročník VŠ, zdokonaluji se
v cizích jazycích. Ráda cestuji, chodím
na baletní představení.
Nad Žebětínem létali draci. Na louce se sešlo 35 draků a asi stovka příznivců létání.
Takže na Žebětín moc času nezbývá?
Jezdím domů většinou na část víkendu.
Samozřejmě na Hody, ráda jdu na závody GP, nevynechám Hasičský ples.
Přeji Vám, abyste si splnila všechny své
cíle. A až přivezete olympijskou medaili, dáme ji na první stranu občasníku!
Děkuji za rozhovor.
F. Zacharník
ŽEBĚTÍNSKÝ OBČASNÍK
Podzimní výstava. Na výstavě bylo opět živo.
ŽEBĚTÍNSKÝ OBČASNÍK
STRANA
7
[ KULTURA
ZÁBAVA
Program KMK na listopad
3. 11. Cvičení ve dvojici. Vv: dráček jako zápich.
10. 11. Cvičení s šátky – šátek s sebou. Třídíme ovoce a zeleninu.
Vv: papírové zavařování.
24. 11. Povídání o adventu.
V neděli 8. 11. si hrajeme na světlušky. Tak jako každý rok
i letos zveme malé i velké na podzimní procházku Žebětínem s lampionky. Sraz v 17.00 hodin před Katolickým domem na Křivánkově náměstí. S sebou lampionek. Na závěr
čeká děti poklad s překvapením. Na setkání se těší KRTEČEK
a BROUČCI.
27. 11. IV. dámská jízda
Přijte všichni, kteří rádi tančíte a chcete se pobavit!
Začínáme v 19.30 hodin ve fialovém salónku v restauraci
Žebětínský dvůr.
Vstupné 200 Kč (v ceně je zahrnuta večeře, přípitek, vystoupení a hudba). Lístky lze zakoupit v KMK každé úterý od 9.15 do
12.00 hodin nebo ve cvičení každý čtvrtek od 10 do 12 hodin
v tělocvičně Katolického domu, popřípadě rezervovat na tel.:
723 913 272 do 25. 11.
Pozvánka na hudební podvečer
Dne 15. 11. 2009 v 16.30 hodin se v Katolickém domě
uskuteční tradiční hudební podvečer, tentokrát s názvem
Melodie na přání
Nejkrásnější a nejznámější árie a duety z českých i světových
operet (Polská krev, Rose Mary, Uličnice, Na tý louce zelený,
Netopýr, Čardášová princezna, Veselá vdova aj.), vybrané členy výboru Klubu důchodců Žebětín budou zpívat M. Čížek
a další sólisté MDB, slovem provází F. Zacharník.
Všechny spoluobčany srdečně zve KD Žebětín
STRANA
ŽIVOTNÍ
STYL
Cvoček v listopadu
Listopadový program nabídl hned 1. 11. 2009 tradiční Dýňování. Pro všechny, kdo rádi tvoří s hlínou, je ve spolupráci
s Keramickou dílnou Ořech, o. s., připravena dílnička, v níž si
můžete připravit krásný dárek pod stromeček. Dílnička, při
níž se bude vyrábět kapr (plochý – kachel, svícen, vhodné
i pro menší děti, za 100 Kč, nebo prostorový – tácek, miska
na cukroví, pro školáky či dospělé, za 200 Kč), proběhne
v klubovně na Křivánkově nám. v pátek 6. 11. 2009 mezi
15.30 a 18.30 hodinou. Nejpozději v pondělí 2. 11. je nutné
se přihlásit a zaplatit předem v klubovně nebo podle domluvy (e-mail: [email protected], SMS na tel.: 546 217 743).
V neděli 8. 11. nás čeká dobrodružná ufologická hra Akta Ž.
Přistane v Žebětíně UFO? Vydáme se pátrat v 15.30 hodin ze
zastávky Ríšova. Dobře se obujte a oblečte!
V sobotu 21. 11. se koná další dvouhodinový seminář pro dospělé a dospívající Cvičíme pro dobrý pocit. V tělocvičně Katolického domu se sejdeme v 9.30 hodin, s sebou teplejší mikinu a ponožky na klidnou část, pití, oblíbenou podložku
a velký ručník na cvičení, příspěvek 60 Kč.
V sobotu 28. 11. v 15.30 hodin začíná v klubovně další výtvarná předvánoční dílnička, tentokrát budeme malovat polštářek. Vhodné pro všechny. Cena za jeden výrobek 70 Kč,
přihlášky prosím posílejte předem (viz výše).
Na odpoledne 5. 12. připravujeme v Katolickém domě velkou Mikulášskou s programem pro děti i dospělé. Podrobnosti sledujte na plakátcích.
Rovněž už je možné přihlásit se na zimní lyžařské pobyty
v Čenkovicích v termínech 6.–13. 2. a 13.–20. 2. 2010, podrobnosti zájemcům pošlu obratem (nejlépe přes e-mail).
za Centrum vlného času, o. s., Ivana Nanjo Kolaříková
Přijte mezi nás
Benjamínci na turnaji
SK Žebětín pořádá nábor trenérů a asistentů mládeže pro
Benjamínky a starší žáky.
Je možné se přihlásit u předsedy klubu pana Smejkala –
tel.: 724 043 570.
V Rajhradě se v sobotu 26. 9. 2009 náš nejmladší tým SK Žebětín „Benjamínků“ zúčastnil turnaje ročníku 2003. Přihlášených bylo 10 týmů, které byly rozděleny do dvou skupin.
Z šesti odehraných zápasů nás tým 1 x vyhrál, 2 x remizoval,
3 x prohrál.
Mezi skvělé střelce se zapsali 3 x Filip Mandinec,1 x Milan
Kouřil, 1 x Milan Prokeš.
Zároveň se každé úterý a čtvrtek od 17 hodin pořádá nábor
mladších žáků ročníků 1996–2002!
8
SPORT SPOLEČNOST ]
ŽEBĚTÍNSKÝ OBČASNÍK
ŽEBĚTÍNSKÝ OBČASNÍK
STRANA
9
[ INFORMACE ÚŘADU ]
Zastupitelstvo městské části Brno-Žebětín na svém
15. zasedání, konaném dne 14. října 2008
Nezařadilo na program jednání
● návrh znění dopisu – vyjádření zřizovatele ke školní inspekci (bod mimo pořad)
Vzalo na vědomí
● zprávu předsedy výboru pro rodinu
a zdraví o činnosti
● zprávu předsedy výboru informatiky
o činnosti (odložený bod z 31. jednání ZMČ)
● Návrh nařízení č. x/2009, kterým se vydává aktualizovaný „Program snižování emisí statutárního města Brna“
bez připomínek (bod mimo pořad)
Schválilo
● vyhlášku SMB o místních poplatcích
č. 8/2008 ve znění vyhlášky č. 5/2009
s tím, že navyšuje poplatek z ubytovací
kapacity z původních 4 Kč na 5 Kč za
každé využité lůžko a den
● vyhlášku SMB č. 9/2008 o regulaci
provozu výherních hracích přístrojů
v příloze beze změny
● Smlouvu o nájmu nebytových prostor
v Základní škole Brno, Křivánkovo
nám. 11 v Brně-Žebětíně
● dodatek č. 4 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor
návrh darovací smlouvy s SDH Žebětín
zhotovitele na akci „Správa počítačové sítě na ÚMČ m. Brna, Brno-Žebětín“ firmu CALYX, spol. s r. o., Maříkova 13, Brno
● žádost o změnu použití části neinvestiční dotace na provoz základní školy
v roce 2009 (DPČ)
● návrh dodatků k nájemním smlouvám na pozemky v k. ú. Žebětín
● návrh na schválení slevy z opakované
reklamy ve výši 10 % pro každé číslo
● Dohodu o spolupráci – umístění tabule a vitrín – bez připomínek (bod
mimo pořad)
● novelu Tržního řádu bez připomínek
(bod mimo pořad)
Neschválilo:
● zřízení příspěvkové organizace Centrum pro volnočasové aktivity Cvoček
v MČ Brno-Žebětín
Žádá:
● Dopravní podnik města Brna, a. s.,
o prodloužení zkrácené noční linky
č. 98 na Křivánkovo nám. s platností
od vydání nového jízdního řádu
v roce 2009
●
●
Separovaný sběr textilu přímo od Vašich dveří
Firma E+B TEXTIL oznamuje, že provede
ve středu 18. listopadu v době od 17–18
hod. separovaný sběr nepotřebného
textilu na ulicích: Bartolomějská, Dlážděná, Drdy, Fojtíkova, Helenčina, Hostislavova, Chrpová, Kohoutovická, Koreisova, Křivánkovo nám., Lavičky, Na Padělkách, Otevřená, Pilařova, Pod Borovníkem, Pod kopcem a Vrbová. Před akcí
vám skauti vloží do poštovní schránky
obálku s igelitovou taškou a pokyny.
Nepotřebný textil můžete dát do tašky
a tu umístit před své domovní dveře. Po
18 hod. budou tašky sesbírány a použitý
10 S T R A N A
textil odvezen k dalšímu zpracování. Pokud máte textilu více, můžete použít
vlastní tašku, ale ta se už vracet nebude.
Dotazy a připomínky: bezplatná linka
800 100 373.
Co můžete odložit?
- funkční oblečení (pomoc lidem v zemích tzv. třetího světa)
- textilie z přírodních materiálů např.
bavlna, pletenina (určené k dalšímu
zpracování)
Co odložit nelze ?
Oděvy znečištěné a poškozené ( např.
od molů), matrace, koberce, obuv.
ŽEBĚTÍNSKÝ OBČASNÍK
[ INFORMACE ÚŘADU ]
Brno se stane centrem oslav svatořečení Anežky České
Jeptiška, která se dostala na českou papírovou padesátikorunu. Byla v klášteře, ale musela se vdávat. Tak vidí na
středních školách dnešní mládež českou
šlechtičnu a řeholnici Anežku Českou.
Její svatořečení si česká veřejnost připomene ve čtvrtek 12. listopadu 2009
v brněnské katedrále na Petrově, přesně na den dvacátého výročí svatořečení. Slavnostní světová premiéra hudebně-literárního večera s názvem Tobě
a nám, Anežko Česká chce připomenout význam této světice pro novodobé
dějiny. Ta byla papežem Janem Pavlem
II. svatořečena pouhých pět dní před
pádem totalitního režimu a dala výrazný duchovní rozměr událostem sametové revoluce. „Po celé zemi se tradovalo,
že až bude svatořečena Anežka Česká,
přijde do Čech svoboda. To se vyplnilo
beze zbytku, a proto jsme se rozhodli
celý dramaturgický projekt k oslavám
sametové revoluce věnovat právě jí,“
vysvětluje Marie Urbánková z agentury
Musia, která celý pořad ve spolupráci
s osobnostmi českého uměleckého života připravuje.
Anketa mezi studenty ukázala, že
o patronce listopadových událostí roku 1989 toho mladí lidé příliš nevědí.
„Dnešní středoškoláci sametovou re-
voluci nezažili a souvislosti listopadových událostí českých moderních dějin
jim unikají. Ve školách na hodinách dějepisu nezbývá na toto téma moc času
a o významu Anežky Přemyslovny tak
najdete jednovětou zmínku,“ hodnotí
možnosti studentů regionální církevní
historik Tomáš Zdechovský, který pomáhá s organizací slavnostního koncertního projektu Tobě a nám, Anežko
Česká.
Scénicky ztvárněné historické texty
o životě a osobnosti této významné
světice převzal jeden z nejlepších českých divadelních režisérů J. A. Pitínský
z Národního divadla. Pod jeho taktovkou se v různých životních situacích
Anežky České představí přední české
herečky Martha Issová, Daniela Kolářová a Vlasta Chramostová. Dramatické
výstupy doplní monumentální varhanní skladby Oliviera Messiaena v podání
Tomáše Thona a dílo Anežky České připomenou zpěvy gregoriánského chorálu souboru Schola Gregoriana Pragensis pod vedením Davida Ebena.
Účast na akci přislíbili také osobnosti
sametové revoluce Petr Pithart a Tomáš
Halík, několik velvyslanců, představitelů Katolické církve a veřejného života.
Více na www.anezkabrno.cz.
Důležité sdělení – železný šrot
V poslední době se objevily v poštovních
schránkách letáčky o sběru a svozu železného šrotu, které však neorganizuje
naše městská část. V minulosti tento
sběr pořádali junáci, aby získali něco
málo finančních prostředků pro svoji
činnost. V současné době slouží na ukládání železného šrotu sběrná střediska,
v MČ Brno-Žebětín v ul. Pod kopcem.
Sběr tohoto komunálního odpadu, který je zpracováván jako druhotná surovi-
na, je příjmem provozovatele, a to Magistrátu města Brna. Výdaje na celý systém nakládání s odpady včetně nákladů
na provoz sběrných středisek se pak odráží ve výši místního poplatku za provoz
systému shromažování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Odložení železného
šrotu ve sběrném středisku je pro obec
příjmem a snižuje finanční náklady na
celý systém.
OŽP ÚMČ Brno-Žebětín
ŽEBĚTÍNSKÝ OBČASNÍK
STRANA
11
[ ŠKOLSTVÍ ]
[ FEJETON ]
Co kdyby přece jen jednou...
Tuhle nám v naší části Žebětína podvakrát ve dne vypnuli elektřinu. Žádný
problém – bylo to řádně dopředu ohlášeno a výpadek trval jednou šest, podruhé asi osm hodin. Měli jsme holt studený
oběd, nesvítili v koupelně a na WC, televize a rádio zmlkly. Holicí strojek mám
na baterii, mobily jsme si včas dobili
a další elektrospotřebiče, že jich ale je!
nepoužívali. Voda v bojleru jen pomalu
chladla. Ledničku jsme pokud možno
neotvírali a mrazák vůbec ne, aby tam
potřebná mínusová teplota vydržela. Bylo krásně a nebývale teplo, takže se stejně netopilo. Jen s poobědovým kafíčkem, což je u nás trvale zažitý zvyk, jsme
si museli poradit jinak. Má praktická žena si vzpomněla, že někde máme maličký lihový vaříček z dávných dob stanování, který jsme bůhvíjak dlouho nepoužili, a náš životabudič, tentokráte ne
z presovače, ale s pomocí rozpustné kávy nechyběl...
Uvědomil jsem si ale v tu chvíli, jaké že
problémy – a velké – nastávají, když
z nějakých důvodů (třeba jarní záplavy
nebo pořádné vichřice či nedávný neočekávaný příchod zimy) nejde někde elektřina i několik dnů. Jsme na ni odkázáni
víc, než je zdrávo. Že bych neviděl oblíbený seriál nebo fotbalový mač našich
borců, se dá přežít. Žena by se ale zoufale snažila zpracovat roztékající potraviny
z mrazáku a z lednice, jenže jak, když
máme jen elektrická sporák? Asi bych
ujížděl na chatu pro dvouvařič na propanbutanovou bombu, který máme ještě
z dob minulých. Večer bychom možná
někde našli svíčku, máme i baterku. Kdyby šlo o zimní období, nastalo by asi
choulení do dek a pozavírání všech oken.
Kávovar, fén, opékač, topinkovač, mikrovlnka, ale i počítač, video a já nevím co
ještě by byly rázem k ničemu. Zapomněl
jsem samozřejmě na spoustu dalších spotřebičů a přístrojů, odkázaných na přísun
elektrické energie.
12 S T R A N A
Když už jsem vzpomněl naši chatku
u Tišnova, musím podotknout, že i tam
jsme byli několik prvních let bez elektřiny. Vařilo se na zmíněném dvouvařiči, potraviny se uchovávaly ve studeném sklepě (třeba máslo v hrníčku
zalité vodou), večer jsme svítili petrolejkou nebo svíčkou, daleko častěji
seděli se sousedy u ohně, který svítil
a hřál, a bylo nám fajn. Bez televize
a ostatních elektrospotřebičů. Náramná romantika... Jenže stejně musím
přiznat, že první otočení vypínačem,
když nám elektřinu zavedli, bylo značně slavnostní. (Znáte tu písničku pana
Svěráka, která začíná slovy: „To byl ten
slavný den, kdy k nám byl zaveden
elektrický proud“?)
A te už půjde o scénář katastrofického filmu, ve kterém ani nemusí být mimozemšané. Připusme, že by z nějakého důvodu došla nejen elektřina,
ale i plyn a nafta! Že by prostě zdroje
tolik potřebných energií najednou vyschly! (Třeba by minulý přítel z velké
země na východu nejen přiškrtil, ale
zavřel kohoutky plynu a nafty, a ne na
chvíli, ale natrvalo!) O naše zásoby
uranu se už postaral dávno... Nebo by
zásoby v nalezištích prostě došly. (Myslím, že naše vodní a větrné elektrárny
by to nezvládly a scénář by najednou
dostal punc reality.) Co te? Asi bychom jedli studenou stravu a syrové
maso (tatarák miluju!), svítili svíčkami,
lemovali okna mechem jako naši předkové a modlili se za rychlejší globální
oteplování, protože my, novousedlíci
v bytech, kamna a komíny nemáme.
A chodili pěšky, protože benzin by také došel a auta by stála a stárla, šrotovné nešrotovné. Výlet do centra
Brna by se stal celodenní tůrou.
Dokonce si umím představit i situaci,
kdy by nám z kohoutků přestala téct
voda z veřejné vodovodní sítě. Pitné
vody prý na celém světě ubývá. Vlastní
ŽEBĚTÍNSKÝ OBČASNÍK
studnu taky nemáme, takže bychom
asi chodili k Helenčině studánce, dokud
by nevyschla, chytali dešovku a v zimě
rozpouštěli sníh. Možná by nás tahle
romantika dlouho nebavila...
To jsem si zafantazíroval, co? Úplné sci-
fi. A jenom proto, že nám na chvíli, plánovitě a mimořádně nešla chvíli elektřina! Protože Hollywood ani Barrandov
neprojevili zájem, uplatňuji tenhle katastrofický námět v občasníku. Co kdyby přece jen jednou...?
F. Zacharník
Montessori konference
Občanské sdružení Montessori Morava
ve spolupráci s Montessori zařízeními
v Brně pořádá dne 3. 12. v prostorách
ZŠ Pastviny Montessori konferenci,
kde budou mít účastníci možnost blíže
se seznámit s Montessori vzdělávací
metodou – metodou, která umožňuje
přirozené a efektivní učení. Celá akce
je určena nejen odborné veřejnosti ze
stran učitelů, vychovatelů a studentů,
ale především rodičům a budoucím rodičům. Začátek konference je v 14.45
hodin.
V první části programu zástupci Montessori zařízení v Brně názorně předvedou montessori pedagogiku – přístup
k dětem, ukázku využití Montessori
vzdělávacích pomůcek. Ve druhé části
programu zazní dlouholeté zkušenosti
Mgr. Evy Štarkové o potenciálu dětí
v předškolním věku a Mgr. Zdeny Čížkové o Montessori základní škole.
O současnosti a perspektivě Montessori
pedagogiky pohovoří Prof. PhDr. Karel
Rýdl, CSc. z Pardubické univerzity. Více
na www.montessorikonference.cz.
V prostoru ZŠ bude také možnost prohlédnout si, vyzkoušet i zakoupit Montessori a jiné didaktické pomůcky a hry
pro děti předškolního i školního věku.
V termínu od 30. 11. do 4. 12. proběhne týden otevřených dveří v brněnských zařízeních a školách
Všichni, kteří se zajímají o přirozenou
výchovu a efektivní učení respektující
potřeby dětí, jsou vítáni.
Našim dětem: Vtipy na dětskou párty
„Kampak jdeš, Románku?“ ptá se maminka malého synka. „Jdu si hrát ven.“
„S těmi roztrhanými kalhotami?“ „Ne,
s Davidem z vedlejšího vchodu...“
Herec vyjde na jeviště a nápověda na
něho tiše volá: „Meč!“ protože si tuhle
zbraň zapomněl vzít. Herec nerozumí,
tak nápověda zopakuje hlasitěji:
„Meč!!“ Načež herec udělá: „Méééé…“
„Mami, co je to člověk?“ ptá se malá
stonožka maminky. „To je tvor, kterému chybí 98 nohou!“
Ve škole se ptá pan učitel: „Jestlipak
někdo ví, kde leží Kuba?“ Hlásí se Pepík: „Prosím, v posteli s angínou!“
Modlí se malý Honzík: „Andělíčku, můj
strážníčku, prosím tě, vezmi všechny
vitamíny ze zeleniny a ovoce a přenes
je do čokolády, bonbónů a hranolků!“
ŽEBĚTÍNSKÝ OBČASNÍK
STRANA
13
[ OSTATNÍ ]
Program Společenského centra Bystrc
4. 11. Čaj o půl páté, 16.30 hodin – taneční podvečer s kapelou L. Kozderky „To jsme my“ s uměleckým
vedoucím O. Blahou, uvádějí
a zpívají Jiří Helán, Karel Zelníček
a Květa Navrátilová.
5. 11. THE BIG 20, 19.30 hodin –
rock’n’roll a jump-swing bigband
– koncert k tanci i poslechu.
8. 11. O Červené Karkulce, 15.00 hodin – představení pro rodiče
s dětmi. Loutková pohádka Malého divadélka Praha. Určeno
dětem od 3 let.
12. 11. Donald Churchill: Chvilková slabost, 19.00 hodin – představení
Divadla Radka Brzobohatého.
Jedná se o současnou anglickou
hru na téma tak důvěrně známé (manželství), ve které vzniká nespočet komických situací
s překvapivým rozuzlením. Hrají: Hana Maciuchová, Radoslav
Brzobohatý a Kateřina Velebová.
18. 11. Dámský klub, 18.00 hodin – hodinka s ezoterikou. Přednáška
Anny Čechurové spojená s besedou o tom, co vás zajímá z této
oblasti.
23. 11. Věra Martinová a Josef Mladý,
19.30 hodin – vystoupení je spojením písniček a povídání o životě převážně nevážně. Kromě
známých písniček jako „Až na
vrcholky hor“ nebo „Toulavý džíny“ zde zazní i některé nové
z posledního CD. Představení si
neklade jiný cíl než vytvoření pohody a dobré nálady mezi lidmi.
Předprodej vstupenek 14 dní před jednotlivými pořady (není-li uvedeno jinak) v pokladně Společenského centra, po–čt 15–18 hodin, informace na
tel.: 546 224 320, 546 211 924; BKC,
Běhounská 17, po–pá 10–18 hodin,
tel.: 542 210 863; INDIES Poštovská 2a;
KČT KUDRNA – Nádražní 1 (podchod).
Informace o tel. číslech lékařské služby první pomoci
LSPP pro dospělé
– Úrazová nemocnice, Ponávka 6, Brno,
tel.: 545 538 538
LSPP pro děti
– Dětská nemocnice Černopolní 9, Brno,
tel.: 532 234 935
Stomatologická ambulance – Karáskovo
nám. 11, Brno-Židenice, tel.: 548 424 242
Lékárna Koliště 47 vykonává nepřetržitou pohotovostní službu včetně víkendů a svátků a navazuje na pohotovostní službu pro dospělé, tel.: 545 424 815,
dostupné nepřetržitě.
Koutek úsměvů: V manželském přístavu
„Nějak ti mě omrzelo vysedávat pořád
v hospodě, tak jsem se oženil.“ „A pomohlo to?“ ptá se kamarád. „Jo! Už
tam zase chodím rád!“
„Nezapomeň zalévat kytky, až budu
v lázních!“ nakazuje manželka. „Ne-
14 S T R A N A
boj se, miláčku, já vím, co je to žízeň,“
odvětí mužíček.
„Oblékej se, jdu do hospody!“ povídá
manžel. „Ty mě dneska vezmeš sebou?“ táže se radostně žena. „Ne. Ale
vypínám topení...“
ŽEBĚTÍNSKÝ OBČASNÍK

Podobné dokumenty