Mezidruhové vztahy

Transkript

Mezidruhové vztahy
Mezidruhové vztahy
V průběhu evoluce se vytrácejí záporné vztahy ve prospěch kladných.
Vše určuje ek. nika (soubor požadavků populace na životní potřeby)
NEUTRALISMUS
- populace mají možnost vzájemné interakce, ale zjevně na sebe nepůsobí
př.:
jelen x skřivan
PROTOKOOPERACE
- nezávazné, volné a dočasné vzájemně prospěšné vztahy
př.:
hnízdění ptáků na jednom místě
- společní nepřátelé
zimní hejna různých druhů ptáků
- ALIANCE - zlepšená ochrana před nebezpečím
zrak - čich
- pštros + zebra
- žirafa - slon
- ptáci + kopytníci
KOMENZALISMUS
- komenzál x hostitel
- komenzál má ze soužití prospěch aniž by svého hostitele nějak ovlivňoval
př.:
hyeny, šakalové, supové + šelmy
špaček + skot, ovce ... vyplašený hmyz
červenka + divoké prase
racek, vrána, volavka, havran + člověk (orání, vláčení)
>>> přechod k potravnímu parazitismu
- jeden druh ujídá potravu jinému druhu
př.:
chaluha + rackové
roztoči + hrobaříci ... na kusadlech
>>> při těsnějším soužití komenzál žije na těle hostitele nebo v hostiteli (ochrana, úkryt)
př.
- vyhledávání sousedství jiného druhu pro ochranu před
predátory
- pěvci hnízdí na budovách
- klaun + sasanka
- EPEKIE
- neparazitální sídlení na povrchu jiného organismu
- epifyty
- bromélie, orchideje
- epizoa
- svijonožci + velryby, měkkýši
- měkkýši + želvy
- ENTEKIE - neparazitální sídlení uvnitř jiného organismu
- rybka + sumýš
- FORÉZIE - vyhledávání jiného druhu kvůli transportu
- roztoči, štírci + brouci
- larvy majek + včely ... cizopasí v úlu
- SYNEKIE - trvalé soužití ve stavbách jiných druhů
- členovci + hnízda ptáků, mraveniště, termitiště
- PAREKIE
MUTUALISMUS
- trvalá a nezbytná vazba mezi druhy
= symbióza
př.:
rostlina + opylovač
rostliny + býložravci ... rozšiřování semen
sasanka + rak poustevníček
mšice + mravenci ... medovice, x cizopasníci a predátoři
prvoci + přežvýkavci, termiti
ryby + ryby-čističi
AMENZALISMUS
- inhibitor x amenzál
- inhibitor působí negativně svými metabolity na amenzála. I. není nijak dotčen
(brzdí růst, rozmnožování, ...)
př.:
“chemický boj”
- rostliny, bakterie, houby
- žáby
KOMPETICE
- negativní ovlivnění čerpáním stejných životních potřeb
- oba druhy strádají nebo jeden vytěsní druhý
- čím delší evoluce, tím jsou lépe diferencované ekol. niky >> více druhů je podobných
- vede k přesunu druhů na stanovištích
- při přemnožení populace převažuje kompetice vnitrodruhová >> jedinci jsou vytlačování i
na méně vhodná stanoviště
- při normální početnosti převažuje kompetice mezidruhová >> jedinci se udrží pouze na
optimálních stanovištích
- častá při zavlečení nových druhů
př.:
veverka popelavá (SA) + veverka obecná (GB)
PREDACE
- predátor + kořist
- predátor
- obvykle větší a méně početný než kořist, kterou ihned zabíjí
- vázán na více druhů kořisti
- určitý druh kořisti má více druhů predátorů
- závislost populační hustoty kořisti a predátora
- koevoluce - predátor - adaptace: smysly, ústní dutina, končetiny, zp. lovu (smečky, ze
zálohy, ...), mimikry
- kořist - adaptace: smysly, končetiny, plodnost, mech. ochrana (ostny,
krunýře), chem. ochrana, mimikry, výstražné zbarvení
PARAZITISMUS
- parazit + hostitel
- dočasné nebo trvalé soužití parazita a hostitele, který strádá
- ektoparazit, endoparazit
- příležitostní, nezbytný
- parazit
- menší a početnější než hostitel, který různou dobu přežívá
- vlivy na hostitele - brzdí živ. pochody, ucpávání dutých orgánů, intoxikace,
stimuluje růst některých orgánů, poškození orgánů, kastrace
- adaptace: redukce smyslových , pohybových, trávicích orgánů, zvýšení
plodnosti
HYPERPARAZITISMUS
- parazit parazita
- prvoci, červi, hmyz
PATOGENIE
- prvoci, bakterie, viry >>> nemoc