Dílenská příručka

Transkript

Dílenská příručka
.
I
Servis
6)
I
I
Dílenská
pøíruèka
F ABIA 2000 ...
.
Motor
2,0/85
-mechanika
Vydání 04.01
Kód motoru
AZL
.
.
é'
Servisní
služby.
Technické
informace
Printedin CzechRepublic
800.5307.00.15
I
f)
Servis;
-I
I
.
.
Toto dílo je autorskoprávnì chránìno.
Každé použití bez souhlasu autora je nepøípustné.
Printed in Czech Republic
500.5307.00.15
.
@ ŠKODA AUTO a. s.
I
FABIA 2000 >- Motor 2,0/85 -mechanika
.Pøehled
F ABIA
dodatkù
2000
Dílenské
pøíruèky
I
>--
I
Motor 2,0/85 -mechanika
Vydání 04.01
Dodatek
Vydání
04.01
Název
Objednací èíslo
Základní vydání Dílenské pøíruèky
500.5307.00.15
.
.
.
Vydání 04.01
800.5307.00.15
Pøehleddodatkù
FABIA 2000 >- Motor 2,0/85 -mechanika
I
,I
!
!
-I
I
.
.
.
Pøehleddodatkù
Vydání 04.01
800.5307.00.15
FABIA 2000 >- Motor 2,0/85 -mechanika
Obsah
.00
-Technická
data
Technická
-Èíslo
data
motoru
-Údaje
o motoru
10 -Demontáž
00-1
strana
1
00-1
strana
1
00-1
strana
1
10-1
strana
1
10-1
strana
1
10-1
strana
4
10-1
strana
4
10-1
strana
5
10-1
strana
5
13-1
a montáž motoru
Demontáž
a montáž motoru
-Demontáž
motoru
-Upevnìní
'."."'
"..'.'
'.'
motoru na montážním stojanu
-Montáž
.
,
motoru
'.'.'.'.'
-Utahovací
momenty
-Dodateèné
pokyny
13 -Klikové
a montážní
práce
".'
u vozídel
s klimatízací
ústroji
Rozebrán~~
sestav,~ní
strana
1
, 13-1
strana
2
13-1
strana
3
13-1
strana
3
13-1
13-1
strana
strana
3
3
15-1
strana
1
15-1
strana
1
15-1
strana
1
17-1
strana
1
17-1
strana
1
, 19-1
strana
1
19-1
strana
2
19-1
strana
3
19-1
strana
3
trubky chladicí kapaliny
19-1
strana
3
pøipojení hadic chladicí kapaliny
hld " k
I.
-v yp uVtV'
s enl a nap IV'
nenl c a ICI apa lny
19-1
strana
3
, 19-1
strana
4
19-1
strana
6
20-1
strana
1
strana
1
-Demontaz
~~tor~
.'v'
'
'.'..'
'."
a montaz drazkoveho remene
-Demontáž.
montáž a napínání ozubeného øemene
-Demontáž
a montáž tìsnicí pøíruby a setrvaèníku
-Demontáž a montáž klikového høídele
-Rz o e br"ani a ses tavenl " plS t u a ojnice
.,
15 -Hlava
D
válcù, ventilový
rozvod
••- hl
'I '
emon az a mon az
avy va cu
-Demontáž
-Oprava
a montáž hlavy válcù
ventilového rozvodu
17 -Mazání
D
t'•,
emon az a mon az mazacl soupravy
-Dem
t"
t'Vd'l'
on az a mon az
,
I u mazacl sous tavy
...'.'
'...".'
'.'.'
'
19 -Chlazení
.Díl~
chladi~í,soustavy
-Dlly
chladlcl
:
soustavy
na karoserll
-Demontáž.
montáž a kontrola termoregulátoru
chladicí
a ICI
.' kapa I.lny
-Dem on t"az a mon taz
'v, cerpa dl a c hld
-Montáž
kapaliny
-Schéma
-Demontáž
a montáž chladièe
20 -Palivová
D
.
soustava
t.•- dl'
I"
,
emon az a mon az I u pa Ivove soustavy
-Demontáž
a montáž
-Bezpeènostní
-Pravidla
palivové
nádrže
opatøení pøi práci na palivové soustavì
èistoty
-Demontáž
a montáž palivového èerpadla
k azaeezaso
ti
V
-emonazamonazsnlmaceu
D
t"
t'"
D
-emon
Vydání04.01
800.5307.00.15
s pøíslušenstvím
t'V
t"
I.
,
'd
'
bypalvaI.
'
az a mon az pa Ivove na rze
a palivovým
filtrem
., 20-1
20-1
strana
3
20-1
strana
3
20-1
strana
4
strana
5
strana
5
,20-1
20-1
Obsah
I
I
FABIA 2000 >- Motor 2,0/85 -mechanika
-Odpojení
Kontrola
palivového èerpadla crash-signálem
elektronické
-Montážní
regulace
výkonu
pøehled
Odvìtrávací
-Montážní
systém
s aktivním
uhlím
pøehled odvìtrávacího
26 -Výfuková
systému s aktivním uhl;m
strana
6
20-2
strana
1
20-2
strana
1
20-3
strana
1
20-3
strana
1
-i
I
I
soustava
Demontáž
a montáž dílù výfukové
-Sbìrné
díly
potrubí s pøedkatalyzátorem,
-Støední
a zadní díl výfuku se závìsy
-Kontrola
soustavy
vzduchu
systému sekundárního vzduchu
-Montážní
-Demontáž
pøehled systému sekundárního
a montáž kombinovaného
26-1
strana
1
26-1
strana
1
26-1
strana
3
26-1
strana
4
26-2
strana
1
26-2
strana
1
26-2
strana
1
26-2
strana
2
výfukové potrubí pøední s katalyzátorem a montážní
katalyzátoru
Systém sekundárního
-Funkce
motoru
20-1
I
,
!
:
vzduchu
ventilu
.
.
.
II
Obsah
Vydání04.01
800.5307.00.15
FABIA 2000"
.~I~~I~
00-1
Èíslo
Motor 2,0/85 -mechanika
00
1[:j~t3rl' ~t3~~J
~~~~l[.~~l
:
Technická
I
data
motoru
Èíslo
nachází
motoru
v pøedu ("kód na
motoru"
oddìlovací
a
"prùbìžné
spáøe
motoruèíslo") a
pøevodovse
ky.
Navíc
ka
je
s
Kód
.
i na
krytu
"kódem
motoru
Údaje
se
o
Kód
ozubeného
motoru"
a
nachází
øemenu
"prùbìžným
také
na
pøipevnìna
nálep-
èíslem".
datovém
štítku.
motoru
motoru
AZL
Výroba
08.00
Zdvihový
objem
Ventilù
na
I
1,984
válec
2
Výkon
Toèivý
moment
kW
pøi
1/min
85/5400
Nm
pøi
1/min
170/2400
Vrtání
(2} mm
82,5
Zdvih
mm
92,8
Kompresní
pomìr
10,5:
Palivo-oktanové
èíslo
Vstøikování,
min.
95
zapalování
.Regulace
2
sekundárního
lambda-sondy
vzduchu
ano
Katalyzátor
2
Pøeplòování
Ve
7.5
ano
Lambda-regulace
Splòuje
ME
ano
diagnostika
Systém
1
bezolovnatýa)
Bosch
klepání
Vlastní
a)
..
katalyzátory
ne
limity
emisní
vyjimeèných
pripadech
normy
min.
EU-4
oktanové
èislo
91,
avšak
s
nižším
výkonem.
.
Vydáni
04.01
500.5307.00.15
Technická
data
00-1
strana
1
00
FABIA 200O..
Motor 2,0/85 -mechanika
I
I
~
!
-i
I
.
.
.
00-1
strana
2
--"
Technická data
Vydání 04.01
800.5307.00.15
FABIA
.i
2000..
Motor
:IJ
10-1
2,0/85
-mechanika
10
.J[;í~I'['~í'[;~J~~.l lí'~'J¾[i~J~~
1í-'['J[i=.~
8,l
:
Demontáž
I
a montáž
mo-
toru
Potøebné
a
speciální
pomocné
náøadí,
kontrolní
a
mìøicí
pøístroje
prostøedky
.Závìsné
zaøízení,
.Montážní
napø.
stojan
.Držák
-MP
motoru
í
.Dílenský
jeøáb,
1-202-
pouzdra
.Záchytná
-T3001
0-
napø.
vana,
-V.A.G
napø.
.Momentový
9-201-
9-101-
-MP
.Distanèn
-MP
1202
-V.A.G
A-
1306-
klíè
.Kleštì
na
..Mazací
pružné
tuk
spony
-G
000
.Kabelové
pøíchytky
.Pomocný
drát
100-
Demontáž motoru
8:
I..
Upozornìní!
Všechny
kabelové
motoru
uvolnìny
motoru
opìt
-Nejprve
pøíchytky,
nebo
které
pøipevnìny
zkontrolovat,
-Odpojit
-Rozpojit mulátoru
zda
.-Demontovat
v
boxu
-Demontovat
z
držák
pojistkovém
opr.
plus
se
-Demontovat
sk.
aku-
k
pojist-
stranou.
vyjmout
akumulátor
box
vedení
opr.
~
Elektrická
27.
od
spoleènì
vzduchový
kryt
vstøikování;
odložit
a
akumulátorový
zaøízení;
montuje
na
akumulátoru
a
akumulátoru
kód.
zapalování.
boxu
od
s
zjistit
boxu.
-Demontovat
-Uvolnit
pøípadì
vypnutém
akumulátoru
akumulátorového
montáži
autorádio
tom
vedení
na
pøi
zabudováno
pøi
vedení
demontáži
místì.
V
kabelové
kovému
je
akumulátoru
plus
-šipka-.
být
stejném
kódováním.
vedení
pøi
musí
na
bezpeènostním
byly
rozøíznuty,
akumulátoru
s
motoru
sk.
ke
spouštìèi
~
Motor
(de-
agregátem).
filtr-šipky-. s
pøípoji
2,0/85
-
24.
.
Vydání
800.5307.00.15
04.01
Demontáž
a
montáž
motoru
1
O-i
strana
1
10
FABIA
-Odpojit
.
c
.c
svorkovnici
se
spolu
propojovací
vlevo
hlavní
svorkovnic
motorový
v motorovém
27,
!
svazkem.
od
svazku
pøíchytek,
odpojit
-N80-
el.
a
pøíp.
vedení
od
lambda-sondy
-G39-.
a vedení
klimatizace)
svazek
od
alternátoru
=> Elektrická
uvolnit
z pøíchytek
(pøípadnì
zaøízení;
a volnì
jej
opr.
položit
na
karoserii.
-Pro
snížení
tlaku
vyrovnávací
v chladicím
systému
otevøít
uzávìr
nádobky.
-Vypustit
chladicí
-Stáhnout
horní
kapalinu
=> Kap.
a spodní
hadice
19-1.
.
chladicí
kapaliny
z
chladièe.
rn
Upozornìní!
Pøi rozpojení
je
nutné
hadic
pøistavit
vyteèe
zbytek
zachycovací
-Demontovat
šrouby
chladicí
kapaliny!
Proto
vanu.
spodního
krytu
motoru
a
kryt
odejmout.
-Rozpojit
svorkovnici
spínaèe
zpìtného
následující
svorkovnice:
chodu
z pøevo-
dovky.
-Rozpojit
.svorkovnici
el.
.svorkovnici
teplotního
spínaèe
el.
k hlavním
.svorkovnici
lometùm
do
vedení
a
svìtlometùm
uvázat
je
potrubí
=> Kap.
kyvnou
pravý
sk.
chladièi
-F18-
výfukové
potrubí
-Demontovat
-Odšroubovat
dovky
na
a svìt.
pøední
výfukového
Vozidla
k vìtrákùm
mlhy
-Odšroubovat
opr.
vedení
a vzpìru
levý
nahoru
od
sbìrného
26-1.
kloubový
-šipky-.
ke
høídel
karoserii
od
pøevo-
=> Podvozek;
40.
s klimatizací
:.
j
Upozornìní!
Dodržet
strana
dodateèné
pokyny
práce
=>
10-1
5.
-Demontovat
-Odpojit
drážkový
svorkovnici
-Demontovat
nosník
1 0-1
a montážní
øemen
kompresor
zámku,
strana
=> Kap.13-1.
z kompresoru
pøièemž
klimatizace
hadice
.
klimatizace.
a
pøivázat
zùstanou
jej
na
zapojené.
2
Demontáž
a montáž
motoru
Vydání
04.01
800.5307.00.15
--
I
I
agregát.
prostoru
svorkovnice
kompresoru
sk.
na
ventilu
katalyzátorem
-Odpojit
-šipka-.
kabelového
svazek
jej
elektromagnetického
pøed
-mechanika
prostoru.
a odložit
-Vpravo
s kabelovým
svorkovnice
v motorovém
-Uvolnit
motoru
2,0/85
~
demontuje
-Rozpojit
jednotky
Motor
_.-,
upozornenl!
Agregát
øídicí
200O..
FABIA 2000..
Motor 2,0/85 -mechanika
10
!
.A
Pozor!
I
Okruh chladici kapaliny klimatizace se nesmi
otevøit, proto je tøeba pøi odkládáni nosniku zámku
stranou dbát zvýšené pozornosti hadicim klimatizace, které se nesmìji zlomit ani pøíliš namáhat.
Pokraèováni
pro všechna
I
vozidla
-Demontovat
práce; opr. sk.
nosník
50 a zámku
odložit jej
=:>stranou.
Karoserie -montážní
-Rozpojit
svorkovnici spouštìèe.
-Demontovat
kloubová táhla ovládání øazení od pøevodovkya odložit stranou =:>Pøevodovka 02T; opr.
sk. 34.
.dení
-Demontovat
spojkový váleèek od pøevodovky a odložit jej stranou =:>Pøevodovka 02T; opr. sk. 30. Vezùstane zapojené.
c8
1;
Upozornìní!
Spojkový pedál nesmi být sešlápnutý.
I 810-0180
I
-Odpojit
kostøicí kabel na pøevodovce.
-Povolit
pružné spony a stáhnout následující hadice
chladicí kapaliny:
.
.pøívodní
hadici topení z pøípoje výmìníku
tepla
.odvodní
hadici topení z pøípoje výmìníku
tepla
.odvzdušòovací
hadici chladicí kapaliny z pøípoje
výmìníku tepla
.vratnou
hadici topení z pøípoje výmìníku tepla
.odvzdušòovací
ic
hadici od vyrovnávací
nádobky
Upozornìní!
Pøi rozpojeni hadic vyteèe zbytek chladici kapaliny! Proto
je nutné pøistavit zachycovací vanu.
-Odpojit
liva.
&
pøívodní, zpìtné a odvzdušòovací
vedení pa-
Pozor!
01
Palivové vedeni je pod tlakem! Pøed uvolnìnim
hadicových spojeni položit kolem mista spoje èistý
hadr. Potom opatrným stažením hadice tlak uvol-
nit.
.
-Odvzdušòovací
hadici chladicí kapaliny a odvzdušòovací palivovou hadici spolu s elektromagnetickým
ventilem -N80- volnì zavìsit na agregát.
-Stáhnout
podtlakovou hadici z posilovaèe brzd.
-Upevnit
lehce zvednout
závìsné dílenským
zaøízení -MP
jeøábem:
9-201- podle obrázku a
095
v~
Vydání04.01
500.5307.00.15
Demontáža montážmotoru
10-1
strana 3
10
FABIA 2000 >- Motor 2,0185 -mechanika
.Strana
øemenice: 3. otvor svislé lišty v poloze 2.
.Strana
setrvaèníku: 3. otvor svislé lišty v poloze 8.
&
!
-I
Pozor!
Závìsný
I
hák a kolíky pøípravku
zajistit
tak, aby ne-
došlo k vysmeknutí.
.
.Upozornìni!
.Otvor nosnéhotømenusmìøuje k øemenici.
.Otvory ve svislýchlištáchjsou poèítányod háku.
-Vyšroubovat
šrouby -šipky- lùžka motoru -A- a lùžka ...
pøevodovky -B-.
-Agregát
spustit dolù a vyjet s nim dopøedu.
EU Upozornìni!
Agregátmusíbýt peèlivì veden,abynedošlokpoškození
karoserie.
.
Upevnìní motoru na montážním stojanu
viz. => DP OCTAVIA Motor 2,01/85 kW -mechanická
èást; opr. sk. 10
Montáž motoru
Montáž se provede v opaèném poøadí, pøièemž je tøeba
dbát na následující:
-Uložení
agregátu => 10-1 strana 5.
-Utahovací
momenty => 10-1 strana 5.
-Elektrické
pøípoje a vedení => Elektrická schémata,
hledání závad a montážní místa.
-Vše~h~y
novyml.
pøerušené pøíchytky el. vedení nahradit
-Vymìnit
samojisticí matice.
.
I "." "."" I
I 810-0109 I
EU Upozornìni!
Vypuštìnou chladicíkapalinulze použít pouze tehdy,
jestliže nedošlok výmìnì bloku motoru,hlavy válcù,
chladièenebo výmìníku tepla.
-Po
zapojení akumulátoru
zadat kód proti odcizení au-
torádia.
-Pøed
nastartováním
zkontrolovat
stav hladiny oleje.
-Pøizpùsobit
Fídicí jednotku motoru jednotce ovládání
škrticí klapky => Motor 2,0/85 -vstøikování; opr.
sk. 24.
-Pøi
odpojení a následném pøipojení kostøicího kabelu
akumulátoru je nutné provést nìkteré dodateèné
práce => Elektrická zaøízení; opr. sk. 27.
1 0-1
strana 4
Demontáža montážmotoru
.
Vydání04.01
800.5307.00.15
FABIA 2000 >- Motor 2,0/85 -mechanika
10
I
.
Utahovacímomenty
I
.Díl
Utahovací
mo-
I
ment
šrouby, matice
M6
10 Nm
M8
20 Nm
M10
M
12
45Nm
60 Nm
z toho odlišné:
držák motoru, držák pfevodovky,
.
I
frj;-
1
I
i
=:>10-1 strana 5
kyvná vzpìra
spojovací šrouby motoru a pøevodovky
=:>Pfevodovka;
opr. sk. 02T
kloubový hfídel na pfírubu pfevodovky
=:>Podvozek; opr.
sk. 40
1
1~
Uložení agregátu
t
Lùžkomotoru:
2
I ~..nn.."" I
...
1 -20 Nm + 900 (1/4otáèky) -vymìnit
I 810-0124I
n
2
2 -30 Nm + 900 (1/4 otáèky) -vymìnit
Lùžko pøevodovky:
...~
1 -50 Nm + 900 (1/4 otáèky) -vymìnit
t
1
,>
f1
2 -40 Nm + 900 (1/4otáèky) -vymìnit
"
)
/
1
.Kyvná
vzpìra:
I
I 810-0125I
...
Upozornìní!
Namontovat šrouby -1- do podélných otvorù vzpìry tak,
aby mezi pøevodovkoua nápravnicí existovala maximální
možná vzdálenost.
1 -30 Nm + 900 (1/4otáèky) -vymìnit
2 -40 Nm + 900 (1/4otáèky) -vymìnit
Dodateènépokynya montážnípráce u
vozidel
s klimatizací
2 ~~
I 810-0126I
A Pozor!
.Okruh
klimatizace se nesmi otevøit.
Vydání04.01
800.5307.00.15
Demontáža montážmotoru
10-1
strana 5
10
[JI]
FABIA 2000 >- Motor 2,0/85 -mechanika
I
I
Upozornìní!
i
Pro zamezení poškození
kondenzátoru,
vedení a hadic
-I
klimatizace je nutné dát pozor, aby vedení a hadice nebyly nadmìrnì roztaženy, zalomeny nebo vyhnuty.
I
Pro demontáž motoru i bez otevøení okruhu klimatizace:
-Odšroubovat
pøíchytky vedení klimatizace.
-Demontovat
drážkový øemen => Kap. 13-1.
-Demontovat
kompresor klimatizace => Klimatizace;
opr. sk. 87. Hadice zùstanou zapojené.
-Upevnit
kompresor klimatizace k nosníku zámku tak,
aby se odlehèilo vedení a hadice klimatizace.
.
.
.
10-1
strana 6
Demontáž a montáž motoru
Vydání 04.01
800.5307.00.15
FABIA 2000>-
.i
~j
Motor 2,0/85 -mechanika
13
~~ ~[.j~'J=~,(~[i,í='l,j
13-1
I
Rozebrání a sestavení
1 -Ochranný
kryt ozubeného
øemene -spodní díl
O pro demontáž sejmout
drážkový øemen
motoru
7
8
9
10
11
12
13
~
2 -Ochranný
kryt ozubeného
øemene -støední díl
3 -10
j
r
Nm
4 -Konzola
5 -45
14
motoru
Nm
6
6 -Ochranný
kryt ozubeného
øemene -horní díl
7 -Ozubený
øemen
.
O pøed demontáží vyznaèit
smìr otáèení
O zkontrolovat na opotøebení
~ Servisní prohlídky a
údržba; opr. sk. 02
O nelámat
O demontáž a montáž ~ 13-1
strana 3
8 -25
16
5
17
18
4
Nm
9 -Podložka
.
15
10 -100 Nm
O pro povolení a utažení pøidržovat zajiš•ovací pákou
-T30004- a aretaèním klíèem
-MP 1-216-
3
20
2
21
1
11 -Øemenice
vaèkového høídele
O se snímacím kolem pro snímaè polohy vaèkového
høídele -G163O montážní polohu zajistit perem ~ poz. 14
12 -Kryt
23
22
I 813-0296 I
øemene
13- 10Nm
14 -Pero
O zkontrolovat
pevnost usazaní
15 -Snímaè
polohy vaèkového høídele -G163O pøi našroubování dbát na vystøedìni základové desky
16-10Nm
17 -Zadní
18 -20
.
kryt ozubeného
øemene
Nm
19 -Napínací
kladka ozubeného øemene
O kontrola poloautomatické napínací kladky ~ 13-1 strana 3
20 -Èerpadlo
chladící kapaliny
O demontáž a montáž ~ Kap. 19-1
21-
15Nm
Vydání 04.01
800.5307.00.15
Rozebrání a sestavení motoru
13-1
strana 1
13
FABIA 200O"
Motor 2,0/85 -mechanika
22 -Øemenice ozubeného øemene na klikovém høídeli
O na styèné ploše mezi øemenicía klikovým høídelemse nesmí nacházet žádný olej
O montáž je možná pouze v jedné poloze
!
-
I
23 -90 Nm + dále pootoèit o 1/4otáèky (90 O)
O
O
O
O
I
vymìnit
montovat v pùvodním stavu, neolejovat a nemazat
pro povolení a utažení pøidržovatzajiš•ovací pákou -T30004- nebo podpìrným ramenem -MP 1-310pøimontáži podpìrného ramena -MP 1-310- vložit 2 podložky mezi øemeniciozubeného øemenea podpìrné
I
rameno
Demontáž a montáž drážkového
øemene
Prùbìh drážkového øemene
Pro vozy bez klimatizace
...
1 -Alternátor
2 -Klikový høídel
3 -Napínací kladka
.
--
\
.I
\
Pro vozy s klimatizací
802-0314I
...
1 -Kompresor klimatizace
2 -Klikový høídel
3 -Napínací kladka
4 -Alternátor
2
1.
.
13-1
strana 2
Rozebránia sestavenímotoru
Vydáni 04.01
800.5307.00.15
FABIA 2000..
Motor 2,0/85 -mechanika
13
Demontáž
.-Vyznaèit
!
smìr otáèení drážkového øemene.
I
-Pro
uvolnìní drážkového øemene pootoèit napínacím ...
zaøízením ve smìru -šipky-.
I
Demontáž, montáž a napínání ozubeného øemene
viz. =:>DP OCTAVIA Motor 2,01/85 kW -mechanická
èást; opr. sk. 13. Je nutno dbát na rozdílné provedení
uložení agregátu =:>Kap. 10-1.
Kontrola
poloautomatické
napínací
kladky
viz. =:>DP OCTA VIA Motor 2,0 1/85 kW -mechanická
èást; opr. sk. 13
Demontáž a montáž tìsnicí
pøíruby a se-
.trvaèníku
viz. =:>DP OCTAVIA Motor 2,01/85 kW -mechanická
èást; opr. sk. 13
Demontáž a montáž klikového
høídele
viz. =:>DP OCTAVIA Motor 2,01/85 kW -mechanická
èást; opr. sk. 13
Rozebrání a sestavení
pístu a ojnice
viz. =:>DP OCTAVIA Motor 2,01/85 kW -mechanická
èást; opr. sk. 13
.
.
Vydání04.01
500.5307.00.15
Rozebránía sestavenímotoru
13-1
strana 3
13
FABIA 2000 >- Motor 2,0/85 -mechanika
I
..I
-I
.
.
.
13-1
strana 4
Rozebránia sestavenímotoru
Vydání04.01
800.5307.00.15
,
,
FABIA 2000 >- Motor 2,0/85 -mechanika
13
Demontáž
.-Vyznaèit
:
smìr otáèení drážkového øemene.
I
-Pro
uvolnìní drážkového øemene pootoèit napínacím ...
zaøízením ve smìru -šipky-.
I
Demontáž, montáž a napínání ozubeného øemene
viz. => OP OCTAVIA Motor 2,01/85 kW -mechanická
èást; opr. sk. 13. Je nutno dbát na rozdílné provedení
uložení agregátu => Kap. 10-1.
Kontrola poloautomatické
napínací kladky
viz. => OP OCTAVIA Motor 2,01/85 kW -mechanická
èást; opr. sk. 13
Demontáž a montáž tìsnicí
pøíruby a se-
.trvaèníku
viz. => OP OCTAVIA Motor 2,01/85 kW -mechanická
èást; opr. sk. 13
Demontáž a montáž klikového høídele
viz. => OP OCTAVIA Motor 2,01/85 kW -mechanická
èást; opr. sk. 13
Rozebrání a sestavení pístu a ojnice
viz. => OP OCTAVIA Motor 2,01/85 kW -mechanická
èást; opr. sk. 13
.
.
Vydání04.01
800.5307.00.15
Rozebránía sestavenímotoru
13-1
strana 3
13
FABIA 2000 >- Motor 2,0/85 -mechanika
!
-I
I
.
.
.
13-1
strana 4
Rozebráni a sestavení motoru
Vydání 04.01
800.5307.00.15
FABIA 2000 ~ Motor 2,0/85 -mechanika
.i
~~
15-1
15
:1~J~~~l
~'~~J
=t3ci"
~'~=~J'L;
~'~~'J~~
.=.:r~~~~'J~
:
Demontáž
I
a montáž
hlavy
válcù
Demontáž a montáž hlavy válcù
viz: => OP CGT A VIA Motor 2,0 1/85 kW -mechanická
èást; opr. sk. 15
Oprava ventilového
.
I
rozvodu
viz. => OP CGT A VIA Motor 2,0 1/85 kW -mechanická
èást; opr. sk. 15
.
.
Vydání 04.01
800.5307.00.15
Demontáž a montáž hlavy válcù
15-1
strana 1
15
I
FABIA 2000 >- Motor 2,0/85 -mechanika
..I
.
!
I
.
.
.
15-1
strana 2
Demontáž a montáž hlavy válcù
Vydání 04.01
800.5307.00.15
FABIA 2000... Motor 2,0/85 -mechanika
.i
rj
17 -1
17
I
~'irJ~~¾"
,
Demontáž
a montáž
zací soupravy
ma-
I
Demontáž a montáž dílù mazací soustavy
"-
viz. =:>OP OCTAVIA Motor 2,01/85 kW -mechanická
èást; opr. sk. 17
.
.
.
Vydání04.01
800.5307.00.15
I
Demontáža montážmazacísoupravy
17 -i
strana 1
17
FABIA 2000 ~ Motor 2,0/85 -mechanika
I
!
í
..I
!
~
I
.
.
.
17 -1 strana 2
Demontáža montážmazacísoupravy
Vydání04.01
800.5307.00.15
FABIA 2000..
.i'
Motor 2,0/85 -mechanika
19
~~ --[~il~J~~~::;í'"
19-1
Díly
.
chladicí
:
soustavy
I
.Upozornìni!
.Je-Ii
motor teplý, je chladicí soustava pod tlakem.
Pøed opravou pøíp. tlak snížit otevøením uzávìru chladicí kapaliny na vyrovnávací nádržce.
.Hadicové
spoje jsou zajištìny pomocí pružných spon.
V pøípadì oprav používat jen pružné spony.
Provést kontrolu tìsnosti chladicí soustavy kontrolnim
pøístrojem, napø. -V.A.G 1274- a adaptérem
-V.A.G 1274/9-.
Díly chladicí soustavy na karoserií => 19-1 strana 2.
.Motor
Montážní pøehled termoregulátoru viz. => DP OCTAVIA
2,01/85 kW -mechanická èást.
Schéma pøipojeni hadic chladici kapaliny => 19-1
strana 3.
Vypuštìni
a naplnìni
chladicí kapaliny => 19-1 strana 4.
Mísici pomìry chladici kapaliny => 19-1 strana 4.
.
.
Vydání 04.01
800.5307.00.15
I
Díly chladicí soustavy
19-1
strana 1
19
FABIA 2000...
Díly chladicí
soustavy
na karoserii
1 -Chladiè
O demontáž a montáž =>19-1
strana 6
j
Motor 2,0/85 -mechanika
1
2
3
Upozornìní!
Po výmìnì vymìnit celou náplò
chladicí kapaliny.
2 -O-kroužek
O vymìnit
3 -Hadice chladicí kapaliny horní
O zajistit pøíchytkami k chladièi
O schéma pøipojeníhadic chladící kapaliny => 19-1
strana 3
4 -Lapaè vzduchu
5 -10 Nm
6 -Pøídavný ventilátor
O jen u vozidel s klimatizací
7 -Kroužek ventilátoru
8 -Pøíchytka
O zkontrolovat pevné usazení
9 -Svorkovnice
10 -Ventilátor chladíèe
11 -Ke skøíni termoregulátoru
O dlCI
s~~éma
p.øípojení
hadic chlakapaliny
=>19-1
strana 3
12 -Vyrovnávací
13-
18
4
5
6
19
18
17
9,
16
.
======~~~~~l'
:o
15=::::::::====~~====~D
14
9
13~-=
~
5
, ---,
:
~
=~=~V
5
'
nádržka
Uzávìr
14- Držák
12
1110
O pro svorkovnici ventilátoru
15 -Hadice chladicí kapaliny dolní
O zajistit pøíchytkami k chladièi
O schéma pøipojeníhadic chladicí kapalíny => 19-1 strana 3
16 -O-kroužek
O vymìnit
17 -Teplotní spínaè -F18-, 35 Nm
O pro elektrický ventilátor
O spínací teploty:
1. stupeò zapnuto: 84...91 °C
2. stupeò zapnuto: 91...98 °C
18 -Držák
O chladièe
O dodržet montážní polohu
O respektovat rozdílná provedení
19- 15Nm
9
7
8
1819-0073 I
.
.
19-1
strana
2
Díly chladicí soustavy
Vydání 04.01
800.5307.00.15
FABIA 2000..
Motor 2,0/85 -mechanika
Demontáž, montáž a kontrola
.gulátoru
chladicí kapaliny
19
termore-
!
viz. => OP OCTAVIA Motor 2,01/85 kW -mechanická
èást; opr. sk. 19
Demontáž a montáž èerpadla chladicí kapaliny
viz. => OP OCTAVIA Motor 2,01/85 kW -mechanická
èást; opr. sk. 19
Montáž trubky chladicí
.
kapaliny
viz. => OP OCTAVIA Motor 2,01/85 kW -mechanická
èást; opr. sk. 19
Schéma pøipojení hadic chladicí
1 -Chladiè
O po výmìnì
kapaliny
vymìnit celou
6
7
8
9
10
náplò chladicí kapaliny
2 -Chladiè
motorového oleje
O demontáž a montáž => Kap.
17-1
3 -Termoregulátor
chladicí kapaliny
O demontáž, montáž a kontrola
=> 19-1 strana 3
4 -Èerpadlo
chladicí kapaliny
I I
O demontáž, montáž a kontrola
=> 19-1 strana 3
5 -Blok
válcù
t
6 -Vyrovnávací
7 -Sací potrubí
.9
8 -Jednotka
-Výmìník
klapky
nádržka
I
.
I
ovládání škrticí
tepla
I I I
4
10 -Pøípojné hrdlo
11 -Trubka
chladicí
kapaliny
3
1
I 819-0104 I
.
Vydání04.01
800.5307.00.15
Díly chladicísoustavy
19-1
strana 3
19
FABIA 2000 >- Motor 2,0/85 -mechanika
Vypuštìní
a naplnìní
chladicí
Potøebné speciální náøadí, kontrolní
a pomocné prostøedky
.Zachycovací
.Kleštì
I
kapaliny
:
a mìøicí pøístroje
..i
-
I
vana, napø. -V.A.G 1306-
na pružné spony
.Pøístroj
ny
pro kontrolu mrazuvzdornosti
chladicí kapali-
Vypuštìní
-Otevøít
uzávìr chladicí kapaliny na vyrovnávací
nádržce.
-Demontovat
spodní kryt motoru -šipky-.
...
.
& Pozor!
Pøi otevøeni vyrovnávaci
nádobky mùže unikat
horká pára. Uzávìr zakrýt hadrem a opatrnì
otevøít.
-Povolit
výpustný šroub -šipka- na chladièi.
.v
...
.
..Upozornenl!
Dbát pøedpisù platných pro likvidaci chladicích kapalin!
Naplnìní
Množství chladicí kapaliny cca 6,0...6,5 I.
i
Upozornìní!
.Jako
chladicí kapalina smí být použita pouze G 12 podle" TL VW 774 Ou. Rozpoznávací znak: èervená bar-
va.
.Chladicí
kapalina G12 nesmí být v žádném pøípadì
smíchána s jinými chladicími kapalinami!
.
.Je-Ii
kapalina ve vyrovnávací nádržce hnìdá, byla
G12 smíchána s jinou chladicí kapalinou. V tom pøípadì musí být chladicí kapalina vymìnìna.
.G12
a chladicí kapaliny podle "TL VW 774 Ou zabraòují zamrznutí, korozi, usazení minerálù a kromì
toho zvyšují bod varu. Z tìchto dùvodù musí být chladicí soustava bezpodmíneènì celoroènì naplnìna
mrazuvzdorným prostøedkem s tìmito vlastnostmi.
.Zejména
v zemích s tropickým klimatem pøispívá chladicí kapalina vyšším bodem varu pøi vysokém zatížení
motoru k bezpeènosti provozu.
.Mrazuvzdornost
musí být zaruèena asi do -25 "G (v
zemích s arktickým klimatem asi do -35 "G).
.Koncentrace
chladicí kapaliny nesmí být ani v teplém
roèním období, resp. v zemích s teplejším klimatem
snížena doplnìním vody. Podíl mrazu vzdorné pøísady
musí obnášet minimálnì 40 %.
19-1
strana 4
Díly chladicí soustavy
.
Vydání 04.01
800.5307.00.15
\
FABIA 2000 ~
.60
Motor 2,0/85 -mechanika
19
.Je-Ii
z klimatických dùvodù zapotøebí vìtší ochrana
proti mrazu, mùže být podíl G12 zvýšen, ale pouze do
% (mrazuvzdornost asi do -40 'C), jinak se mrazuvzdornost snižuje a zhoršuje se chladicí úèinek.
i
.Pokud
byly chladiè, výmìník tepla, hlava válcù nebo
tìsnìní hlavy válcù vymìnìny, vymìnit chladicí kapalinu.
Doporuèené mísicí pomìry:
Ochrana pøed
zamrznutím do
Podíl mrazuvzdorného
Voda
prostøedkua)
-25 °C
40 %
-35 °C
50 %
aj Podíl mrazuvzdorného
prostfedku
60 %
50 %
nesmí pfekroèit 60 %; pfi vyšším
podflu se snižuje odolnost proti zamrznutí a zhoršujI se chladicí
úèinky.
.Schválené
chladicí
Chladicí
kapaliny
kapalina
Výrobce
Glysantin G 30-72
BASF AG
XT 4030
ALF OIL AG
Coolant ETX 6280
TEXACO
FROSTOX SF-D 12
HENKEL HAERTOL
GmbH
i
Upozornìní!
Uvedené chladicí kapaliny jsou navzájem mísitelné.
Napuštìní
-Zavøít
výpustní ventil na chladièi.
-Namontovat
.-Naplnit
spodní kryt motoru.
vnávací chladicí
nádržce.kapalinu až ke znaèce "max" na vyro-Vyrovnávací
nádržku uzavøít.
-Nastartovat
motor a nechat jej bìžet do doby, dokud
se nezapne ventilátor.
& Pozor!
Pøíotevøenívyrovnávací nádobky mùže unikat
horká pára. Uzávìr zakrýt hadrem a opatrnì
otevøít.
-Zkontrolovat
hladinu chladicí kapaliny a pøíp. doplnit.
U zahøátého motoru musí být hladina chladicí kapaliny
na znaèce "max", u studeného motoru mezi znaèkami
"min" a "max".
I V19-0579 I
.I
Vydání04.01
500.5307.00.15
Díly chladícísoustavy
19-1
strana 5
I
19
FABIA 2000 >- Motor 2,0/85 -mechanika
Demontáž a montáž chladièe
Potøebné speciální náøadí, kontrolní
a pomocné prostøedky
.Zachycovací
.Momentový
.Kleštì
!
a mìøicí pøístroje
~
I
~"
I
vana, napø. -V.A.G 1306klíè (5...50 Nm)
na pružné spony
.Pøístroj
na kontrolu mrazuvzdornosti
chladicí kapaliny
Demontáž
-Nejprve
zkontrolovat, zda je zabudováno autorádio s
bezpeènostním kódováním. V tom pøípadì zjistit kód.
-Odpojit
kostøicí kabel akumulátoru.
-Vypustit
chladicí kapalinu ~ 19-1 strana 4.
-Odpojit
hadice chladicí kapaliny od chladièe.
-Odpojit
svorkovnici od ventilátoru chladièe.
-Odpojit
svorkovnici teplotního spínaèe -F18-.
.
Vozidla s klimatizací:
-Demontovat
-Odpojit
drážkový øemen ~ Kap. 13-1.
svorkovnici kompresoru klimatizace.
-Demontovat
kompresor klimatizace a zavìsit
nosník zámku. Vedení zùstanou zapojená.
Pokraèování
pro všechna
jej na
vozidla:
-Demontovat
~ Karoserie nosník
-montážní
zámku
práce;
a odložit
opr. sk.
jej 50.
stranou
-Vyšroubovat
upevòovací šrouby chladièe a vyjmout
jej spolu s lapaèem vzduchu s ventilátorem.
duchu.
.
Vozidla s klimatizací:
-Demontovat
Pokraèování
pøíchytky hadic klimatizace na lapaè vz-
pro všechna
vozidla:
-Vyšroubovat
upevòovací šrouby chladièe a vyjmout
lapaè vzduchu s ventilátorem.
Vozidla s klimatizací:
-Odšroubovat
chladiè od kondenzátoru
I 810-0180 I
klimatizace a
opatrnì je vyjmout.
-Dbát
na dodateèné pokyny a montážní práce ~ 19-1
strana 7.
Montáž
.
Montáž se provádí v opaèném poøadí. Pøitom je nutné dodržet následující:
-Naplnit
19-1
chladicí kapalinu ~ 19-1 strana 4.
strana 6
Díly chladicí soustavy
Vydání 04.01
800.5307.00.15
--
FABIA 2000 ~ Motor 2,0/85 -mechanika
.
19
-Pøi odpojení a následném pøipojení kostøicího kabelu
akumulátoru je nutné provést nìkteré dodateèné
práce ~ Elektrická zaøízení; opr. sk. 27.
I
Dodateèné pokyny a montážní práce u vozidel s
klimatizací:
-Dbát
na dodateèné pokyny a montážní práce ~ Kap.
10-1.
& Pozor!
Okruh klimatizace nesmi být otevøen.
.
.
1.. Upozornìní!
Aby se zabránilo poškození kondenzátoru, vedení chladicí kapaliny a hadic, je tøeba dbát na to, aby vedení a
hadice nebyly pøíliš napnuty, zlomeny nebo ohnuty.
.
.
Vydání 04.01
500.5307.00.15
Díly chladicí soustavy
I
19-1
strana 7
19
FABIA 2000 ~ Motor 2,0/85 -mechanika
i
-I
I
.
.
.
19-1
strana 8
Díly chladicísoustavy
Vydání04.01
800.5307.00.15
FABIA 2000..
.~]~I~
Motor 2,0/85 -mechanika
-~~J!
20-1
c~'J~'J~'J~
~~'J,~~[;rJ~'JrJ
Demontáž
palivové
í
20
I
a montáž dílù
I
soustavy
Upozornìní!
.Hadicové
spoje jsou zajištìny rychlospojkami.
.Palivové
hadice na motoru smìjí být zajištìny pouze
pružnými sponami. Použití svorkových nebo šroubových spon není dovoleno.
Dbát na bezpeènostní opatFení => 20-1
.
Dbát na pravidla èistoty => 20-1
strana 3.
strana 3.
Demontáž a montáž palivové nádrže s pFíslušenstvím a
palivovým filtrem => 20-1 strana 1.
Montážní pFehled dílù nádobky s aktivním uhlím => Kap.
20-3.
Demontáž a montáž palivové nádrže s pøíslušenstvím a palivovým filtrem
.
1 -Palivová
nádrž
O demontáž a montáž => 20-1
strana 5
15
2 -25 Nm
3 -Upevòovací
14
pás
~
~
(~~~~~:===~
--16
~~---
---17
.18
'"'
4 -Odvzdušòovací
vedení
O bílé
O k elektromagnetickému
ventilu -N80- odvìtrávacího systému v motorovém prostoru
20
5 -Zpìtné
vedení paliva
O modré
O od regulátoru tlaku paliva na
rozdìlovaèi paliva
21
22
6 -Pøívodní vedení paliva
O èerné
23
O k regulátoru tlaku paliva na
rozdìlovaèi paliva
7 -Palivový
filtr
O poloha montáže, šipka ukazuje smìr prùtoku
2
8-5Nm
O pro pøíchytku palivového fil-
1
tru
9 -Snímaè
.
ukazatele
zásoby pali-
va
2
O demontáž a montáž => 20-1
strana 5
3
2
I 820-0128
Vydání 04.01
800.5307.00.15
Demontáž a montáž dílù palivové soustavy
20-1
I
strana 1
20
FABIA 200O"
Motor 2,0/85 -mechanika
II
,
10 -EI. palivové èerpadlo
O demontáž a montáž => 20-1
O sito pøi zneèištìní vyèistit
:
strana 4
-
I
O montážní poloha pøíruby el. palivového èerpadla => Obr. 1 v 20-1 strana 2
I
11 -Zpìtné
potrubí
O modré
12 -Pøívodní potrubí
O mezi el. palivovým èerpadlem a palivovým filtrem
O èerné
13 -Tìsnicí
kroužek
O pøed montáží potøít palivem
14 -Pøevleèná matice, 80 Nm
O demontáž a montáž pomocí pøípravku -MP 1-227- => 20-1
strana 4
15 -Odvzdušòovací
ventil
O k demontáži uvolnit ventil ze západek vyhnutim do strany
O pøed montáží vyšroubovat uzávìr => poz. 16 v 20-1 strana 2
O kontrola => Obr. 2 v 20-1 strana 3
16- Uzávìr
17 -1,5
Nm
.
18 -Uzavírací
víèko nádrže
O s prachovkou
19 -Gravitaèní
ventil
O pro demontáž uvolnit ventil ze západek smìrem vzhùru
O zkontrolovat prùchodnost ventilu:
.ventil
ve svislé poloze: otevøen
.ventil
naklonìný o 45°: uzavøen
20 -Odvzdušòovací
vedení
O mezi nádobkou s aktivním uhlim => poz. 21 v 20-1
strana 1
strana 2 a odvzdušòovacím
vedením => poz. 4 v 20-1
21 -Nádobka
s aktivním uhlím
O pøehled odvìtrávacího systému nádobky s aktivním uhlím => Kap. 20-3
22 -10
.
Nm
23 -Odvzdušòovací
vedení
O upevnìno na palivové nádrží
Obr. 1:
padla
Montážní
poloha pøíruby palivového
èer-
Znaèka na pøírubì musí souhlasit se znaèkou na palivové
nádrži -šipky-.
2
Modré vratné vedení -1- oznaèené na pøípoji -R-.
Èerné pøívodní vedení -2- oznaèené na pøípoji -V-.
rn
Upozornìní!
Po montáži pøíruby palivového èerpadla zkontrolovat,
zda je pøívodní, vratné a odvzdušòovací vedení upevnìno na palivové nádrži.
I A20-0096
I
20-1
strana 2
Demontáž a montáž dílù palivové soustavy
Vydání 04.01
800.5307.00.15
.
FABIA 2000 >-- Motor 2,0/85 -mechanika
.Páka
20
Obr. 2:
v klidové
Kontrola
poloze:
odvzdušòovacího
ventil uzavøený. ventilu
I
Páka stisknutá ve smìru šipky: ventil otevøený.
I
í
Upozornìní!
Pøed montáží odvzdušòovacího
uzávìr z palivové nádrže.
Bezpeènostní
ventilu vyšroubovat
opatøení pøi práci na pali-
vové soustavì
&
Pozor!
I V20-1040
I
Palivové pøívodní vedení je pod tlakem! Pøed
uvolnìním
hadícových spojù položit kolem spoje
èistý hadøík. Pak opatrným uvolnìním spoje snížit
tlak.
.Pøí
,
demontáži a montáží snímaèe ukazatele zásoby palíva nebo palivového èerpadla z plné nebo èásteènì plné
palivové nádrže je tøeba dbát na následující:
.Již
pøed zaèátkem práce položit v blízkosti
montážního otvoru palivové nádrže hadice zapnutého
odsávacího zaøízení pro odsávání palivových výparù.
Pokud není žádné odsávací zaøízení k dispozici, je
možné použít i radiální ventilátor (motor je mimo
proud vzduchu) s dopravním objemem vìtším než
15 m3/h.
.Zabránit
kontaktu paliva s pokožkou!
odolné proti palivové smìsi!
Nosit rukavice
Pravidla èistoty
Pøi práci na palivové a vstøikovací soustavì
držovat následujících "5 pravidel èístoty":
..Pøed
montáží dùkladnì
peèlivì do-
oèistit místa spojù a jejich
okolí.
.Demontované
díly pokládat na èistou podložku a zakrýt. Nepoužívat hadøíky, které uvolòují vlákna!
.Otevøené
díly peèlivì zakrýt nebo uzavøít, nebude-Ii
ihned oprava provádìna.
.Montovat
jen èisté díly: Náhradní díly vybalovat z obalu až tìsnì pøed montáží. Nepoužívat díly, které byly
skladovány bez obalu (napø. v bednì s náøadím,
apod.).
.U
otevøené soustavy: Nepracovat se stlaèeným vzduchem. Nepohybovat vozidlem.
.
Vydání04.01
Demontáža montáždílù palivovésoustavy
20-1
800.5307.00.15
-
strana 3
I
20
FABIA 2000 >- Motor 2,0/85 -mechanika
Demontáž
a montáž
Potøebné speciální
a pomocné
náøadí, kontrolní
èerpadla
~
a mìøicí pøístroje
-i
prostøedky
.Momentový
.Klíè
palivového
I
klíè
pro pøevleènou matici, napø. -MP 1-227-
Demontáž
-Pøed
zaèátkem montážních prací dodržet bezpeènostní opatøení =:;>20-1 strana 3.
-U
vozidel s kódovaným auto rádiem dbát na kódováni,
pøíp. je zjistit.
-Odpojit
lování.
ukostøení akumulátoru
-Demontovat
pøi vypnutém zapa-
kryt pod zadní sedaèkou.
-Odpojit
4-pólovou svorkovnici a stáhnout pøivodní a
vratné potrubi z pøíruby palivového èerpadla.
&
.
Pozor!
Pøívodní palívové vedení je pod tlakem! Pøed
uvolnìním
hadícových
spojù položít kolem spoje
èístý hadøík. Pak opatrným uvolnìním
spoje snížít
tlak.
-Odšroubovat palivové
-Vytáhnout
pøevleènou
èerpadlo
matici
a tìsnicí
klíèem kroužek
-MP 1-227-.
z ot-
.
voru palivové nádrže.
I. Upozornìní!
Pøi výmìnì palivového èerpadla vyprázdnit pøed likvidací
staré èerpadlo.
Montáž
.
-Montáž
palivového èerpadla se provede analogicky v
opaèném poøadi.
I 520-0054 I
-Pøi
odpojení a následném pøipojení kostøicího kabelu
akumulátoru je nutné provést nìkteré dodateèné
práce =:;>Elektrická zaøízení; opr. sk. 27.
I.
Upozornìní!
.~øi
montáži dbát na to, aby se snímaè ukazatele záso-
2
by paliva neohnul.
.Pøed
'.
montáží potøít tìsnicí kroužek pøíruby palivem.
Dbát na pevné usazení palivových
hadic.
.Dod/Žet
=:;>Obr. 1montážní
v 20-1 strana
polohu 2.pøíruby palivového èetpadla
.Po
montáži zkontrolovat palivové èetpadlo, zda je
pøívodní, vratné a odvzdušòovací vedení upevnìno
na palivové nád/Ži.
20-1
strana 4
Demontáža montáždílù palivovésoustavy
I A20-0096
I
Vydání04.01
SOO.5307.00.15
.
FABIA 2000 >- Motor 2,0/85 -mechanika
20
Demontáž a montáž snímaèe ukazatele
.zásoby
paliva
Demontáž
-Demontovat
palivové èerpadlo =:>20-1
strana 4.
-Odjistit
-Pøizvednout
a stáhnout
šroubovákem
vedení -3pøídržné
a -4-. lamely -1- a -2- a
stáhnout smìrem dolù snímaè ukazatele zásoby paliva -šipka-.
Montáž
.
-Snímaè
ukazatele zásoby paliva zasunout do vedení
na palivovém èerpadle a vtlaèit až na doraz smìrem
nahoru.
Další montáž se provede analogicky v opaèném poøadí k
demontáži.
D
t' v
t' v
I"
"
d v
emon az a mon az pa Ivove na rze
Potøebné speciální náøadí, kontrolní
a pomocné prostøedky
.Zvedák
I A20-0103
I
a mìøící pøístroje
motoru a pøevodovky, napø. -V.A.G 1383 A-
.Momentový
klíè
Demontáž
-Pøed
zaèátkem montáže dbát na bezpeènostní
opatøení =:>20-1 strana 3.
-U
vozídel s kódovaným autorádiem dbát na kódování,
pøípadnì je zjistit.
-Odpojit
ukostøení akumulátoru
lování.
.-Otevøít
pøi vypnutém zapa-
víèko a odšroubovat uzávìr palivové nádrže.
-Demontovat
plastový kryt pravého zadního podbìhu
=:>Karoserie-montážní práce; opr. sk. 66.
-Vyprázdnit
palivovou nádrž a oèistit okolí plnící trubky
palivové nádrže.
-Demontovat
víèko palivové nádrže s gumovou prachovkou =:>Karoserie-montážní práce; opr. sk. 55.
-Vyšroubovat
ky-.
upevòovací šrouby na plnícím hrdlu -šip-
-Demontovat
kryt palivového èerpadla a odpojit svorkovnici z pøíruby palivového èerpadla.
-Demontovat
nádobku s aktivním uhlím =:>Kap. 20-3.
-Demontovat
ochranné kryty pod palivovou nádrží.
-Uvolnit
koncový díl výfukového potrubí ze závìsù a
pøivázat jej na karoserii.
.-Demontovat
Vydání 04.01
800.5307.00.15
zadní nápravu =:>Podvozek; opr. sk. 42.
Demontáž a montáž dílù palívové soustavy
20-1
strana 5
20
FABIA 2000 ~ Motor 2,0/85 -mechanika
&
I
Pozor!
..
Palivové pøívodní vedení je pod tlakem! Pøed
uvolnìním hadícových spojù položit kolem spoje
èistý hadøík. Pak opatrným uvolnìním spoje snížit
tlak.
-Odpojit pøívodnívedení na palivovém filtru stisknutím
tlaèítka na hadicové spojce.
-Odpojit
dušòovací
zpìtné
~ poz.
~ poz.
4 v 20-1
5 v 20-1
strana
strana
1 vedení
1 a odvzna palivové nádrži stisknutím tlaèítek -1- a -2- na hadicových
spojkách.
-Odšroubovat upevòovací pás. K zachycení podsunout pod palivovou nádrž zvedák motoru a pøevodovky -V.A.G 1383 A-.
-Odšroubovat
-Spustit
pøipevòovací šrouby nádrže.
palivovou nádrž.
.
Montáž
Montáž se provádí v opaèném poøadí;pøitomje tøeba
dbát na následující:
.Odvzdušòovací
a palivové hadice zkontrolovat na po-
škození
.Dbát
na pevné usazení palivových hadic
.Zajistit
palivové hadice pružnými sponami
.
..Upozornìni!
Po montáži palivové nádrže zkontrolovat, zdaje pøívodní,
vratné a odvzdušòovací vedení upevnìno na palivové
.
nádrži.
-Pøi odpojení a následném pøipojení kostøicího kabelu
akumulátoru je nutné provést nìkteré dodateèné
práce ~ Elektrická zaøízení;opr. sk. 27.
Odpojení palivového èerpadla crashsignálem
Funkce
Vozidla s airbagem jsou vybavena odpojením palivového
èerpadla crash-signálem. Dojde-Ii bìhem jizdy vozidla k
odpálení modulù airbagu, bude rozepnutím relé palivového èerpadla odpojeno palivové èerpadlo. Souèasnì
bude aktivováno nastavení pro zlepšení startu motoru.
Bìhem otevøenídveøíbude palivové èerpadlo aktivováno
asi 2 s, aby došlo k natlakování palivového systému.
Pøisrash-signálu dojde k uložení chyb do pamìti závad.
Proto je nutné pøeèístpamìti závad øídicíchjednotek pomocí funkce 00 "Automatický test' ~ Motor 2,0/85 vstøikování;opr. sk. 01 a pfípadné chyby odstranit.
20-1
strana 6
Demontáža montáždílù palivovésoustavy
.
Vydání04.01
500.5307.00.15
FABIA 2000 >- Motor 2,0/85 -mechanika
20-2
.Montážní
Kontrola
elektronické
20
regulace
výkonu
motoru
!
pøehled
1 -Držák uložení
!
1
2
O demontáž a montáž
~ Podvozek; opr. sk. 46
2 -Svorkovnice
O èerná, 6-pólová
.
3 -Snímaè
polohy plynového
pedálu (-G79- a -G185-)
O kontrola ~ Motor 2,0/85 vstøikování; opr. sk. 01
O k demontáži odejmout kryt
pøístrojové desky a pedálové
soustavy
4 -10 Nm
.
I N20-0331 I
.
Vydání 04.01
500.5307.00.15
Kontrola elektronické regulace výkonu motoru
20-2
-
strana 1
I
20
FABIA 2000>0- Motor 2,0/85 -mechanika
.-)
.
.
.
20-2
strana 2
Kontrola elektronické regulace výkonu motoru
Vydání 04.01
800.5307.00.15
j
FABIA 2000..
20-3
Motor 2,0/85 -mechanika
Odvìtrávací
.tivním
20
systém
s ak-
!
uhlím
Montážní pøehled odvìtrávacího
tému s aktivním uhlím
..
sys-
Pozornìní!
.U
Hadicová spojení jsou zajištìna pružnými sponami, pøíp.
rychlospojkami.
Dbát na bezpeènostní opatøení =:>Kap. 20-1.
Dbát na pravidla èistoty =:>Kap. 20-1.
.
1 -Odvìtrávací
vedení
O k elektromagnetickému
ventilu -N80- odvìtrávacího systému (v motorovém prostoru
vpravo)
2 -10 Nm
3 -K
jednotce
klapky
1
ovládání škrticí
7
4 -Elektromagnetický
ventil
-N80O vpravo v motorovém pros-
toru
O ventil je taktován øídicí jednotkou motoru
O kontrola =:>Motor 2,0/85 -6
vstøikování; opr. sk. 01
.
-,-o
5 -Svorkovnice
O èerná, 2-pólová
O ventilu -N80-
I
6 -Nádobka
s aktivním uhlím
O montážní místo: v podbìhu
pravého zadního kola
D upevnìna na karoserii
D gravitaèního
plnìna z ventilu
ventilu
-N80- a z
i
!
!
i
i
D demontáž:
-Demontovat
pravé zadní ko-
10.
-Demontovat
I
5~
plastový kryt
.
2
(..,
,
M
!
OJ
!
~ :::::"'
"~"
y
3
'I
l
"
!
I 820-0129 I
vedení -1- a -7-.
-Demontovat
-Nádobku
~
;
podb~~u.=:> ~aroserie -4
montaznl prace; opr. sk. 66.
-Odpojit
/'
šroub -2-.
vysunout smìrem dolù.
O montáž:
-Provádí
se v opaèném poøadí.
7 -Odvìtrávací
vedení
D od gravitaèního ventilu na palivové nádrži
Vydání 04.01
Odvìtrávací systém s aktivním uhlím
20-3
strana 1
800.5307.00.15
-~
20
FABIA 2000..
Motor 2,0/85 -mechanika
!
-I
I
.
.
.
20-3
strana 2
Odvìtrávacísystéms aktivnímuhlím
Vydání04.01
800.5307.00.15
FABIA 2000 ~
Motor 2,0/85 -mechanika
26
I
I
.~~~~
~~~~íi,l'~~':~'J~l
~['~,l~[;rJ~'JrJ
26-1
:
Demontáž a montáž dílù
výfukové soustavy
Sbìrné potrubí s pøedkatalyzátorem,
výfukové potrubí pøední s katalyzátorem
a montážní díly
.
.Upozornìni!
.Pøi montážních pracích na výfukové soustavì se musí
dbát na to, aby výfuková soustava nebyla montována
s pøedpìtím a aby mìla dostateènou vzdálenost od
karoserie. V pøípadì potøeby uvolnit dvojitou svorkovou sponu a tlumiè výfuku a výfukové potrubí vyrovnat
tak, aby tyto díly byly v dostateèné vzdálenosti od ka.roserie
a aby závìsy byly zatíženy stejnomìrnì.
.Samojisticí
matice vždy vymìnit.
1 -Svorkovnice
O 6pólová, èerná
O pro lambda-sondu
pøed katalyzátorem
vyhøívání
lambda-sondy
2 -10
Nm
3- 25Nm
namahane
-G 052 112 spoje
A34 -30
~
16
trubka
-G 052112
-"/--:==
-I
-~""-""-'-
_ii \
4
\L..-
i
I
:-I
5
~
6
--~-
15
-~
\
\
\
7
~
~~~
8
o
8 -Tìsnìní
-~/
O vymìnit
I
O
rempotøít
-G131-,
pouze
50 závit
Nm pastou na
tepelnì namáhané spoje
-G 052 112 A3-; pasta nesmí
pøijít do drážek tìlesa sondy
10
11
)
/,/'
"'"'"
,~'
14
L
o
9
O kontrola => Motor 2,0/85 vstøikování; opr. sk. 24
O demontáž a montáž pomocí
klíèe na lambda-sondy
500.5307.00.15
-9
---9::7
9 -Pružný
závìs
O pøi poškození vymìnit
Vydání04.01
2
A3-
7 -Šroubový
spoj, 35 Nm
O vymìnit
.
1
3
-~~~
i,
O vymìnit
potøí~ past,ou n~ tepelnì
namahane spOje
""":===
18
Nm
5 -Spojovací
6 -25 Nm
.O
~J
a
13
I 526-0114 I
Demonláža montáždílù výfukovésoustavy
26-1
strana 1
26
FABIA 2000..
11 -Svorkovnice
O 4pólová
O pro lambda-sondu
Motor 2,0/85 -mechanika
I
!
-I
a vyhøívání lambda-sondy za katalyzátorem
12 -K pøednímu tlumièi výfuku
O dbát na montážní polohu => Obr. 1 v 26-1
J
I
strana 3
13 -Výfukové
potrubí pøední s katalyzátorem
O kontrola katalyzátoru => 26-1 strana 4
14 -40 Nm
O vymìnit
O potøít pastou na tepelnì
15 -Sbìrné
výfukové
O vymìnit
namáhané spoje -G 052 112 A3-
potrubí s integrovaným
katalyzátorem
16 -Tìsnìní
O vymìnit
17 -Tepelný
ochranný
kryt
18 -Lambda-sonda
pøed katalyzátorem -G39-, 50 Nm
O potøít pouze závit pastou na tepelnì namáhané spoje -G 052 112 A3-; pasta nesmí pøijít do drážek tìlesa son-
dy
O kontrola => Motor 2,0/85 -vstøikování; opr. sk. 24
O demontáž a montáž pomocí klíèe na lambda-sondy
.
.
.
26-1
strana 2
Demontáž a montáž dílù výfukové soustavy
Vydání 04.01
800.5307.00.15
--
FABIA 2000..
Motor 2,0/85 -mechanika
26
I
Støední a zadní díl výfuku se závìsy
.1
-25
Nm
2 -Závìs
o
I
výfuku
.
I
dbát na montážní polohu
3 -Pøední tlumiè výfuku
O pro opravu jsou pøední a zadní tlumiè v~fuku montovány
samostatne
O sériovì je pøední a zadní tlumiè výfuku montován jako jeden díl
1
2
1
2
4
4 -Zadní tlumiè výfuku
O pro opravu jsou pøední a zadní tlumiè výfuku montovány
samostatnì
O sériovì je pøední a zadní tlumiè výfuku montován jako jeden díl
O zadní tlumiè výfuku srovnat
tak, aby byl bez pnutí
2
5 -Místo øezu
O pro pøípad opravy
O oznaèeno vlisy na obvodu
výfukového potrubí ~ Obr. 2
v 26-1 strana 4
3
5
I 826-0082 I
.-DvojitouObr. 1:
Montážní
sponu umístit
polohavedvojité
vzdálenosti
sponyasi 5 mm od
znaèky -šipka 2-.
18
.
1
2
I A26-0129 1
.
Vydání 04.01
500.5307.00.15
Demontáž a montáž dílù výfukové soustavy
26-1
-
strana 3
26
FABIA 2000 >- Motor 2,0/85 -mechanika
I
,
i
i
Obr. 2:
Misto øezu na výfukovém potrubí
...I
-Výfukové
potrubí odøíznoutkolmo v místì øezu
-šipka 2- karosáøskoupilou, napø. -V.A.G 1523-.
-I
~
-Opravárenskou dvojitou sponu -4- umístit pøimontáži
mezi -šipky 1 a 3-. Utahovací moment 40 Nm.
I
Kontrola
I
katalyzátoru
Potøebné speciálni náøadí, kontrolni a mìøicí pøístroje
a pomocné prostøedky
.Diagnostický
pøístroj-V.A.G 1552.Vedení -V.A.G 1551/3, 3A, 38 nebo 3C-
Podmínky pro kontrolu
.Pojistka
è. 24 -šipka- musí být v poøádku.
...
.Tìsná
výfuková soustava mezi katalyzátorem a hlavou válcù.
.Teplota
.
chladicí kapaliny min. 80 °C.
.Všechny elektrické spotøebièe,napø. svìtla a
vyhøívání zadního skla, vypnuty.
.Je-Ii
vozidlo vybaveno klimatizací, musí být vypnuta.
40
50
41
51
42
52
44
54
:
47
::
57
.43
J
53
Upozornìní!
Tuto diagnostiku je možné úspìšnì provést pouze v
pøípadì pfedchozího provedení diagnostiky stárnutí
lambda-sondy ~ Motor 2,0/85 -vstfikování; opr. sk. 24.
66
67
Prùbìh kontroly
.
-Pøipojit diagnostický pøístroj-V.A.G 1552-. Nastartovat motor a zvolit adresu 01 "Elektronika motoru"
~ Motor 2,0/85 -vstøikování; opr. sk. 01.
-Zvolit funkci 04 "Základní nastavení" a dále zobrazovanou skupinu 046.
-Sešlápnout
brzdový a zároveò plynový pedál.
-Otáèky motoru se zvýší a v zobrazovaném poli 4 se
zmìní zobrazení z "Test vyp" na "Test bìží".
T I
k
ep ota atalyzatoru v poli zobrazeni 2 musl být min.
...
352°C.
System v základnim
2070/
.
mJ.n
352 ..."
O oc
nastaveni
99
6
46 ~
Q.
Test
vyp
-Nechat motor bìžet tak dlouho, dokud se v zobrazovaném poli 4 nezobrazí "Kat R1 OK".
.
I
Upozornìní!
Tento proces mùže trvat i nìkolik minut.
Pokud se v zobrazovaném poli 4 objeví "Kat R1 ne OK".
-Provést dotaz na pamì• závad ~ Motor 2,0/85 vstøikování;opr. sk. 01.
-Pøeèíst Readinescode ~ Motor 2,0/85 -vstøikování;
opr. sk. 01.
26-1
strana 4
Demontáža montáždílù výfukovésoustavy
.
Vydání04.01
800.5307.00.15
.
FABIA 2000 »- Motor 2,0/85 -mechanika
26
-Pokud
byla pamì• závad vymazána nebo bylo pøerušeno trvalé napájení øídicí jednotky motoru, musí být
Readinescode znovu vytvoøen ~ Motor 2,0/85 vstøikování; opr. sk. 01.
!
Není-Ii zkouška emisí v poøádku nebo je znatelné poškození katalyzátoru:
-Vymìnit
katalyzátor.
Je-Ii dosažena požadovaná hodnota "Kat R1 OK":
-Zvolit
funkci 06 "Ukonèení výstupu" a vypnout zapalování.
.
.
.
Vydání 04.01
500.5307.00.15
Demontáž a montáž dílù výfukové soustavy
~
26-1
-
strana 5
26
FABIA 2000 >-- Motor 2,0/85 -mechanika
I
!
!
-i
-I
.
.
.
26-1
strana 6
Demontáž a montáž dílù výfukové soustavy
-
Vydání 04.01
800.5307.00.15
FABIA 2000 >o-Motor 2,0/85 -mechanika
26-2
Systém
26
sekundárního
vz-
I
.duchu
I
Funkce systému sekundárního vzduchu
Ze systému sekundárního vzduchu po studeném startu
(teplota chladicí kapaliny +5...33 DC)na dobu max, 100
sekund vhání za výfukové ventily vzduch. Tím se výfukové ventily obohacují kyslíkem, dochází k dodateènému
spalování, a tím ke zkrácení ohøevukatalyzátoru. K aktivaci dochází od øídicíjednotky motoru -J220- pøesrelé
èerpadla sekundárního vzduchu -J299-.
Pøikaždém dalším startu motoru (až do teploty chladicí
kapaliny max. 96 DC)se zapne systém sekundárního vzduchu ve volnobìhu na 10 sekund.
Systém sekundárního vzduchu je kontrolován prostøednictvím vlastní diagnostiky.
.Montážní
pøehled systému sekundárního vzduchu
1 -Kombinovaný ventil
O demontáž a montáž ~ 26-2
strana 2
2 -Relé
vzduchu
èerpadla
-J299-sekundárního
~
1
14 -
..
5
vzduchu
kundarnlho vzduchu
O pøipevnìn na sacím potrubí
11 -Svorkovnice
",!
"'~
15
,/
L
~x((./;~
--~~~~'
--,~~~
Y2._~J
/;::
,~i
~ \:~;
\ .I":~
~
• ~~~B~~
~
16
.~
-~
~---
~
O 2pólová
11
12 -Sací potrubí -spodní èást
13 -K pøípoji na sbìrném výfuko10
vém potrubí
14 -30 Nm
15 -Spojovací trubka
16 -Vzpìra sacího potrubí
O s uchycením pro kombinovaný ventil
===:~~
~
9
12
~
---~
JI}
---
--J\
--_?tJ
3
4
1
~~~=--:':--:':J---! 8
._0 ---"'" G-'- -~
":'
8
13
Do
o:'o~.
0 0""
L
!
!
!
I
L
14
2
~
!
iI
-;/
-;,.'-'
?
vzduchu
8 -25 Nm
9 -10 Nm
10 -Držák
O moto~u ~ro èerpadlo se-
.
17
~
~\f"1 ~~
H d"
"
-aO pro
Iceèerpadlo
sanl
sekundárního
6 -Ke vzduchovému filtru
7 -Motor èerpadla sekundárního
,--,
; "
v
O pøi poškození vymìnit
4 -Tlaková
hadice
O dbát na
pevné usazení
~
~"""~\\
O na reléovém boxu vlevo v
prostoru nohou øidièe
3 -" o -rouze
k
k
.
I
\-1
'\,
~~
5
Uf-,.6
~~...~-
'X"
3
--=
~
7
9
I 826-0115 I
17 -Tìsnìní
O vymìnit
Vydání04.01
800.5307.00.15
8ystém sekundárníhovzduchu
26-2
strana 1
26
FABIA 2000 >-- Motor 2,0/85 -mechanika
I
I
.I
I
i
Demontáž a montáž kombinovaného
-I
ventilu
-i
vi~. ~ DP OCTAVIA Motor 2,01/85 kW -mechanická
I
èast; opr. sk. 26
.
.
.
26-2
strana 2
Systém sekundárního vzduchu
Vydání 04.01
500.5307.00.15

Podobné dokumenty

1,0-37 1,4-44 1,4

1,0-37 1,4-44 1,4 -Pøíšroubovat pravý a levý kloubový høídelk pøevodovce ~ Podvozek; opr. sk. 40. -Namontovat pøednídíl výfukového potrubí s katalyzátorem a výfukové potrubí vyrovnat bez pnutí ~ Kap. 26-1.

Více

NOVINKY - VAKUUM technik

NOVINKY - VAKUUM technik Nasávané mnoství vzduchu v Nl/s pøi uvedených úrovních vakua (-kPa)

Více

automobilové techniky

automobilové techniky Kliková náprava Kliková náprava s tOl'zním propojovacím prvkem KIiková skíiň, blok motoru Klikový hr-ídel Klimatizace. Kloubový hnací hrídel

Více

1,9-74 TDI

1,9-74 TDI vypnutém zapalováni odpojit kostøicíkabel aku-

Více

Servis Ci) FELICIA

Servis Ci) FELICIA kombinovaného snímaèe teploty (G42) a tlaku nasávaného vzduchu (G71)

Více

Ceník ve formátu PDF lze stánout zde.

Ceník ve formátu PDF lze stánout zde. H - výška konstrukce (objednací rozmìr), Hw - výška køídla branky s plánovanou výplní (je potøeba toto uvést v objednávce),

Více

Servis 8

Servis 8 .Lepicí

Více