Přehled Binárního stromu

Komentáře

Transkript

Přehled Binárního stromu
Affiliate Reports
P?ehled Binárního stromu
Zde najdete úvod k vašemu binárnímu stromu.
Binární strom poskytuje uživatel?m grafický nástroj k zobrazení a organizování struktury jejich
binárního systému. Pro funkci Binárního stromu musíte zvolit "Affiliate Info" -> "Affiliate
Reports" -> a pak zvolit Binary Tree (=Binární strom) v kategorii “Business
Reports”(=Obchodní údaje).
Zde vidíte p?íklad binárního stromu zobrazující t?i klí?ová pole.
Strana 1 / 4
(c) 2016 iWowWe Support <[email protected]> | 2016-10-12 15:26
URL: http://faq.iwowwe.com/index.php?action=artikel&cat=14&id=127&artlang=cs
Affiliate Reports
Hlavní zobrazení
Binární strom obsahuje mnoho sou?ástí, ale jako první se zam??íme na zobrazení na pravé stran?. Jak m?žete vid?t, jsou zde zobrazeny první pozice ve vaší levé a pravé v?tvi a také jejich první pozice. V tomto zobrazení m?žete také vid?t celkový
po?et v pravé a levé v?tvi. Také m?žete zvolit jakoukoliv z t?chto pozicí kliknutím na
a poté uvidíte Binární strom zvoleného uživatele.
Kliknutím na
se vrátíte zp?t o jednu úrove? na p?edchozí zobrazení.
Strana 2 / 4
(c) 2016 iWowWe Support <[email protected]> | 2016-10-12 15:26
URL: http://faq.iwowwe.com/index.php?action=artikel&cat=14&id=127&artlang=cs
Affiliate Reports
Informace o uživateli
Vlevo jsou Informace o uživateli. Zde jsou zobrazeny detailní informace zvoleného ú?tu.
Najdete zde, kdy se affiliate stal ?lenem, kdy se stal affiliatem, jejich binární rozm?ry a jejich
platební titul. A také kontakt na vaše osobn? zaregistrované.
Panel navigace
Panel navigace m?žete nalézt ve vrchní ?ásti binárního stromu.
Strana 3 / 4
(c) 2016 iWowWe Support <[email protected]> | 2016-10-12 15:26
URL: http://faq.iwowwe.com/index.php?action=artikel&cat=14&id=127&artlang=cs
Affiliate Reports
Tla?ítko Search (=Vyhledat) vám umožní vyhledat uživatele podle ?lenského
identifika?ního ?ísla.
Tla?ítka “Deep right” (=Pravý spodní) a “Deep left” (=Levý spodní) zobrazí nejspodn?jší pozici na zvolené stran?. Nap?.: Pokud je váš ú?et
zvýrazn?n v hlavním okn?, pak vás tyto tla?ítka p?enesou do nejspodn?jší ?ásti vaší pravé nebo levé v?tve. Pokud je zvýrazn?na jedna z pozic vaší spodní linie, zavedou vás tyto tla?ítka do spodní ?ásti jejich pravé nebo levé v?tve.
Pro návrat do vrchní ?ásti vašeho binárního stromu, klikn?te na “Load
my tree”(=na?íst m?j strom).
Unikátní ID: #1167
Autor: Google Translate
Aktualizováno: 2013-04-10 01:45
Strana 4 / 4
(c) 2016 iWowWe Support <[email protected]> | 2016-10-12 15:26
URL: http://faq.iwowwe.com/index.php?action=artikel&cat=14&id=127&artlang=cs
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Podobné dokumenty

Základní desky

Základní desky - Nenamáhejte nijak p ipojované š ry, v p ípad nedostate né délky použijte vhodný prodlužovací len. - Neumis ujte desku do prašného prost edí, p ípadným zanesením ventilátoru se m že deska nebo jej...

Více

Povolení administrátorského účtu pomocí úpravy

Povolení administrátorského účtu pomocí úpravy Tuto postup použijeme pokud se nelze do systému přihlásit běžnou cestou. Recovery mód (opravný mód) je speciální mód, resp. nástroj, který slouží k opravě nefunkčního systému. Použijeme z něj příka...

Více

Vzdálená plocha pro Android

Vzdálená plocha pro Android S myší na touch pointeru přejedete nad ovládací prvek na který chcete kliknout, ale neklikáte na ten ovládací prvek, který může být malý a nemuselo by se vám podařit se trefit, ale klikáte na touch...

Více