zde

Transkript

zde
Informace pro rodiče vycházejících žáků
Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat 2 přihlášky.
Pro první kolo přijímacího řízení na jeden obor vzdělání konané v rámci jedné školy, pokud
v jeho rámci ředitel školy rozhodne o konání přijímací zkoušky, nelze zkoušku vykonat ve více
různých termínech, ve kterých se přijímací zkouška koná.
Ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro
přijímací zkoušky. Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení
stanoví ředitel školy jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým
uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o
nepřijetí.
Uchazeč, nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče, musí po oznámení rozhodnutí
potvrdit úmysl uchazeče vzdělávat se na dané střední škole, a to odevzdáním zápisového
lístku řediteli střední školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě
provozovateli poštovních služeb. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí
v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě
odvolání.
Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním
seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého
uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní,
střední a vyšší odborné školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na
dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění a v případě středních škol též poučení o právních
následcích neodevzdání zápisového lístku. Zveřejnění seznamu se považují rozhodnutí,
kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Podobné dokumenty

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III Seznam přijatých

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III Seznam přijatých druhém kole přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělání (23-56-H/01) Obráběč kovů ŠVP Obráběč kovů denní formy vzdělávání, ve školním roce 2016/2017 V  souladu  s  ustanovením  §  60  odst...

Více

ŠVP Veterinární technik

ŠVP Veterinární technik Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem této lhůty právní účinky rozhodnutí o přij...

Více

29-54-H/01 Cukrář

29-54-H/01 Cukrář změn a doplňků, do 3 pracovních dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele Střední odborné školy obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14 a rozhoduje o něm Krajský úřad Olomouckého kraje. Sv...

Více

propozice

propozice vzteklině a zvíře bude v imunitě proti této nákaze dle doporučení výrobce očkovací látky. Psi chovatelů z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlament...

Více

Informace k zápisu dětí do mateřské školy na rok 2015/16

Informace k zápisu dětí do mateřské školy na rok 2015/16 Rozhodnutí o přijetí se oznámí 5. 5. 2015 zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení nejméně po dobu 15 dnů, seznam se zveřejňuje na veřejně přístu...

Více

Vyhlášení přijímacího řízení

Vyhlášení přijímacího řízení K tomu, aby byl uchazeč přijat musí získat v součtu minimálně 65 bodů u všech studijních oborů zakončených maturitní zkouškou. Výsledky hodnocení přihlášek budou zveřejněny na www. školy (www.ssos....

Více