Instalace

Komentáře

Transkript

Instalace
reca instalace
Máme to, co dennû potfiebujete
Instalaãní materiál reca
Strana
MontáÏní profily recamo
3
Profilové spojky a koncové zátky na profily recamo
4
Patky a stûnové konzoly recamo
5
Úhelníkové konzoly recamo
6
Úhelníky recamo
7
DrÏáky profilÛ recamo
8
Profilové patky recamo
9
recamo twistfix
10
UpevÀovací prvek tvaru T, posuvné matice a zaji‰Èovací svorky recamo
11
Závûsné spojky a nosné svorky recamo
12
Posuvné kostky a posuvn˘ vozík recamo
13
Gumové vloÏky do profilÛ recamo
14
Dvojit˘ drÏák a ‰roubovací ãepy recamo
15
V˘kyvn˘, v˘‰kovû staviteln˘ závûs a závûs na trapézové plechy reca
16
Úhelníky a svorky na kanály vzduchotechniky, smr‰Èovací pásky reca
17
Tûsnicí pásky na kanály vzduchotechniky, závûsy na trapézové plechy a drÏáky kanálÛ vzduchotechniky reca
18
Trubkové spony reca, trubkové spony press`n`go
19
Spony recamo s háãkov˘m uzávûrem a zvukoizolaãní vloÏkou EPDM
20
Hliníkové lepicí pásky a tûsnûní trubkov˘ch závitÛ
21
Kombinované ‰rouby
22
Redukce, distanãní objímky a dlouhé matice
23
Závitové tyãe DIN 976-1 a paralelní spojky recamo
24
Dûrované montáÏní pásy, textilní pásy recamo se zásobníkem, upevnûní WC a um˘vadel
25
Pfiíslu‰enství
26 - 27
Pfiehled upevÀovacích prvkÛ
28 - 29
Technické informace
30 - 31
2
MontáÏní profily recamo
Profily recamo jsou zvlá‰È vhodné k vytváfiení bezpeãného v˘‰kovû a boãnû nastavitelného zavû‰ení, pfiíp. upevnûní traverz, stûnov˘ch konzol, stojanÛ a nosn˘ch rámÛ.
Pro kaÏdou zátûÏ je k dispozici správn˘ profil:
Typ 27: · x V x D 27 x 18 x 2000
Typ 28: · x V x D 28 x 30 x 2000
Typ 38: · x V x D 38 x 40 x 2000
nízká zátûÏ
normální zátûÏ
stfiední zátûÏ
Technické informace viz strana 30
Pfiednosti produktu:
galvanické pozinkování
optimalizované prÛfiezy k dosaÏení vysoké odolnosti proti ohybu a vytrÏení
bohaté systémové pfiíslu‰enství
V‰echny rozmûry v mm / jednotka balení (ks/bal.) v metrech
Obj. ã.
Typ
0859 102 718
0859 102 730
0859 102 740
27
28
38
Délka
mm
2000
2000
2000
Profil
mm
27/18
28/30
38/40
Ks/bal.
m
12
12
12
Typ 27
Typ 28
Typ 38
Dal‰í prÛfiezy profilÛ lze dodat na základû poptávky.
3
Profilové spojky recamo
Profilové spojky recamo se pouÏívají k prodlouÏení montáÏních profilÛ
s pfienosem sil.
Prodloužení stačí nasunout na konce profilů a sešroubovat.
V‰echny rozmûry v mm / jednotka balení (ks/bal.) v kusech
Obj. ã.
0859 102 827
0859 102 838
Na profily
Typ
27 a 28
38/40
Délka
mm
150
150
Ks/bal.
10
10
Pfiíklad pouÏití
Koncové zátky na profily recamo
Koncové zátky na profily recamo tvofií nejen ãisté ukonãení u profilÛ a konzol,
n˘brÏ zaji‰Èují i ochranu proti zranûní.
V‰echny rozmûry v mm / jednotka balení (ks/bal.) v kusech
Obj. ã.
0859 102 218
0859 102 227
0859 102 238
Typ
27/18
28/30
38/40
Ks/bal.
100
100
100
Pfiíklad pouÏití
Vruty s válcovou hlavou
a vnitfiním ‰estihranem
Podobné DIN 912 se závitem do dfieva k upevnûní montáÏních profilÛ
Tento ‰roub fie‰í problémy, kdyÏ nedostatek prostoru neumoÏÀuje pouÏití
nástroje jako napfi. ‰roubováku, elektro‰roubováku apod.
Optimální pfienos síly díky vnitfinímu ‰estihranu
Ideální k upevnûní montáÏních profilÛ, napfi. obj. ã. 0859 102 …
ve spojení s podloÏkami DIN 9021 obj. ã. 0416 6
Univerzálnû pouÏitelné v interiérech.
·roub s válcovou hlavou, pozinkovaná ocel
Obj. ã.
0860 6 40
Rozmûry
mm
6 x 40
PodloÏky DIN 9021, pozinkovaná ocel
Obj. ã.
Na Ø závitu
mm
0416 6
M6
Ø hlavy
mm
10
V˘‰ka hlavy
mm
6
Velikost hlavy
mm
5
Ks/bal.
Ø otvoru
mm
6,4
Vnûj‰í Ø
mm
18
Síla
mm
1,6
Ks/bal.
4
200
200
Patky recamo
Patky slouÏí k pfiímému upevnûní
na stûnu ãi strop.
Patky recamo umoÏÀují zavû‰ení lehk˘ch
a stfiednû tûÏk˘ch konstrukcí.
Pfiednosti produktu:
podélné otvory umoÏÀují vyrovnání
(zorientování)
mnohostranná konstrukãní
komponenta
pozinkované provedení
Pfiíklad pouÏití
V‰echny rozmûry v mm / jednotka balení (ks/bal.) v kusech
Obj. ã.
Závit D
Typ
0859 317 08
0859 317 10
0859 317 810
0859 317 012
0859 318 08
0859 318 10
0859 318 012
M8
M 10
M 8/10
1/2“
M8
M 10
1/2“
lehk˘
lehk˘
lehk˘
lehk˘
stfi. tûÏk˘
stfi. tûÏk˘
stfi. tûÏk˘
Velikost patky L x B x S
mm
80 x 30 x 3
80 x 30 x 3
80 x 30 x 3
80 x 30 x 3
120 x 40 x 4
120 x 40 x 4
120 x 40 x 4
Rozmûr otvoru LL
mm
9 x 18
9 x 18
9 x 18
9 x 18
11 x 18
11 x 18
11 x 18
Vzdálenost otvoru LA
mm
54
54
54
54
85
85
85
Ks/bal.
25
25
25
25
25
25
10
Stûnové konzoly recamo
Stûnové konzoly recamo jsou v˘loÏníkové konzoly pfiipravené k montáÏi.
SlouÏí pfiedev‰ím k upevnûní trubek na stûnu.
Dal‰í moÏnosti pouÏití jsou upevnûní na strop a v oblasti podlahy.
Ve spojení s montáÏními profily reca a jin˘mi komponentami z programu reca
s nimi lze realizovat jak˘koliv moÏn˘ typ upevnûní.
Pfiednosti produktu:
galvanické pozinkování
svafiovacím automatem pfiivafiená patka
optimalizované uspofiádání dûr (podélná a pfiíãná díra u typu 27 a 28)
V‰echny rozmûry v mm / jednotka balení (ks/bal.) v kusech
Obj. ã.
Typ
Délka
mm
0859 118 180
27/18
200
0859 118 300
27/18
300
0859 130 240
28/30
240
0859 130 300
28/30
320
0859 130 420
28/30
400
0859 130 540
28/30
500
0859 140 200
38/40
200
0859 140 360
38/40
360
0859 140 440
38/40
440
0859 140 600
38/40
600
0859 141 000
38/40
1000
Patka
mm
120 x 40 x 4
120 x 40 x 4
120 x 40 x 4
120 x 40 x 4
120 x 40 x 4
120 x 40 x 4
120 x 40 x 6
120 x 40 x 6
120 x 40 x 6
120 x 40 x 6
120 x 40 x 6
Ks/bal.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Technické informace viz str. 31
Pfiíklad pouÏití
Pfiíklad pouÏití
5
Úhelníkové konzoly recamo
Úhelníkové konzoly recamo jsou k montáÏi pfiipravené a mnohostrannû pouÏitelné
konstrukãní prvky k upevnûní na stûnu nebo na strop, do ‰achty nebo pfiímo na
montáÏní profily. Jako nosiãe trubek nebo pevn˘ bod traverz, jako podpûrn˘ úhelník
pro profily, základní podpûra nebo spojovací prvek.
Pfiednosti produktu:
galvanicky pozinkované
provedení pro nízké a vysoké zatíÏení
mnohostrannû pouÏitelné
V‰echny rozmûry v mm / jednotka balení (ks/bal.) v kusech
Obj. ã.
0859 141 164
Typ
38/40
Rozmûr
mm
207 x 165 x 40
V‰echny rozmûry v mm / jednotka balení (ks/bal.) v kusech
Obj. ã.
Typ
Rozmûr
mm
0859 141 204
38/40
200 x 200 x 40
0859 141 206
38/40
200 x 200 x 40
Síla
mm
4
Ks/bal.
Síla
mm
4
6
Ks/bal.
5
5
5
Vzájemnû se‰roubované unesou podstatnû vy‰‰í bfiemeno
a mají podstatnû vy‰‰í ohybové hodnoty.
6
Úhelníky recamo
Úhelníky recamo se pouÏívají k vyztuÏení profilové konstrukce.
Hodí se rovnûÏ k upevnûní profilÛ nebo jako konstrukãní prvky pro v˘loÏníky.
V‰ude tam, kde se montuje bez svafiování, jsou montáÏní úhelníky reca nepostradatelné.
135° úhelníky recamo na profily typu 38 se dodávají pfiedmontované se dvûma ‰rouby
se ‰estihrannou hlavou M 10 x 20 a velkou podloÏkou.
Pfiednosti produktu:
galvanicky pozinkovan˘
sladûn˘ rozmûr v provedení pro nízké a vysoké zatíÏení
mnohostrannû pouÏitelné
Pfiíklad pouÏití
V‰echny rozmûry v mm / jednotka balení (ks/bal.) v kusech
Obj. ã.
Typ
Délka
mm
0859 213 590
27 a 28
90/90
V‰echny rozmûry v mm / jednotka balení (ks/bal.) v kusech
Obj. ã.
Typ
Délka
mm
0859 213 545
27 a 28
45/45
V‰echny rozmûry v mm / jednotka balení (ks/bal.) v kusech
Obj. ã.
Typ
Délka
mm
0859 219 090
27 a 28
90/90
V‰echny rozmûry v mm / jednotka balení (ks/bal.) v kusech
Obj. ã.
Typ
Délka
mm
0859 219 045
27 a 28
45/45
V‰echny rozmûry v mm / jednotka balení (ks/bal.) v kusech
Obj. ã.
Typ
Délka
mm
0859 229 545
38/40
105/75
V‰echny rozmûry v mm / jednotka balení (ks/bal.) v kusech
Obj. ã.
Typ
Délka
mm
0859 229 590
38/40
40/85
Úhel
Ks/bal.
135/45°
25
Úhel
Ks/bal.
135/45°
25
Úhel
Ks/bal.
90°
25
Úhel
Ks/bal.
90°
25
Úhel
Ks/bal.
135/45°
25
Úhel
Ks/bal.
90°
25
7
DrÏáky profilÛ recamo
DrÏáky profilÛ recamo se zvlá‰È hodí k vytvofiení stabilních traverz v prostorovû
omezen˘ch instalaãních podmínkách. Jako pevn˘ bod pro konzoly vlastní v˘roby, jako
upevnûní na stûnu pro vertikální montáÏní profily.
Díky podélnému otvoru v patkové destiãce pfiírub je moÏné v˘‰kové a boãní jemné
nastavení.
DrÏáky profilÛ recamo se dodávají pfiedmontované se dvûma ‰rouby se ‰estihrannou
hlavou M 8 x 20 a velkou plošnou podloÏkou
Pfiíklad pouÏití
Pfiednosti produktu:
galvanicky pozinkovan˘
nastaviteln˘
pfiedmontovan˘
V‰echny rozmûry v mm / jednotka balení (ks/bal.) v kusec
Obj. ã.
0859 102 947
0859 102 948
Typ L
27 a 28
38/40
Ks/bal.
10
10
Typ L
V‰echny rozmûry v mm / jednotka balení (ks/bal.) v kusech
Obj. ã.
Typ H
0859 102 927
27 a 28
0859 102 928
38/40
Ks/bal.
10
10
Typ H
8
Profilové patky recamo
Profilové patky recamo se zvlá‰È hodí k instalaci stabilních traverz v omezen˘ch
prostorách (‰achtách). Jako pevn˘ bod pro konzoly vlastní v˘roby, jako upevnûní na
stûnu pro vertikální a horizontální montáÏní profily.
Díky podélnému otvoru v patce pfiírub je moÏné v˘‰kové i boãní jemné nastavení.
Při montáži se profil vloží do patky a přišroubuje se.
Pfiíklad pouÏití
Pfiednosti produktu:
galvanicky pozinkovan˘
nastaviteln˘
rychlé, bezpeãné upevnûní
V‰echny rozmûry v mm / jednotka balení (ks/bal.) v kusech
Obj. ã.
Typ L
0859 102 957
27 a 28
Typ L
Ks/bal.
10
V‰echny rozmûry v mm / jednotka balení (ks/bal.) v kusech
Obj. ã.
0859 102 958
Typ L
38/40
Typ L
Ks/bal.
10
V‰echny rozmûry v mm / jednotka balení (ks/bal.) v kusech
Obj. ã.
0859 102 937
Typ H
27 a 28
V‰echny rozmûry v mm / jednotka balení (ks/bal.) v kusech
Obj. ã.
Typ H
0859 102 938
38/40
Typ H
Ks/bal.
10
Typ H
Ks/bal.
10
9
recamo twistfix
Inovativní rychlomontáÏní systém pro profily reca 27/18 a 28/30.
Pfiednosti:
jednoruãní montáÏ
ihned upevnûné otoãením o ãtvrt kruhu
rychlé a flexibilní vyrovnání v zájmu racionální práce
v˘‰ková regulace umoÏÀuje eliminovat krácení závitov˘ch kusÛ
moÏnost dodateãné montáÏe
Patky Twistfix (Typ A)
na závûsy se závitov˘mi tyãemi a kusy
galvanicky pozinkované
V‰echny rozmûry v mm / jednotka balení (ks/bal.) v kusech
Obj. ã.
Pro kolejniãky
Typ
0859 102 008
27 a 28
A
0859 102 010
27 a 28
A
Závit
M 8
M 10
Ks/bal.
50
50
Pfiedmontované prvky Twistfix (Typ B)
s integrovanou posuvnou maticí, závitov˘ kus, podloÏka tvaru U a ‰estihranná
matice
úspora ãasu, protoÏe je jiÏ pfiedmontované
závitov˘ kus s pojistkou proti vy‰roubování
v‰echny díly galvanicky pozinkované
V‰echny rozmûry v mm / jednotka balení (ks/bal.) v kusech
Obj. ã.
0859 102 081
0859 102 101
Pro profily
27 a 28
27 a 28
Typ
B
B
Závit
M 8 x 80
M 10 x 100
Ks/bal.
50
50
Pfiíklad pouÏití
Vsazení recamo twistfix a zaji‰tûní
otoãením o ãtvrt kruhu
Nastavení v˘‰ky a fixace do profilu
10
Zaji‰tûní pomocí utaÏení matice
UpevÀovací prvek recamo tvaru T
UpevÀovací prvek recamo tvaru T se pouÏívá jako spojka mezi profily/konzoly
a trubkové pfiíchytky. Při montáÏi se patková destiãka zavede do profilu a zajistí se
pfiedmontovanou maticí a podloÏkou.
Pfiednosti produktu:
galvanicky pozinkovan˘
bezpeãné upevnûní
jednoduchá montáÏ
Obj. ã.
0859 208 025
0859 208 030
0859 208 040
0859 208 050
0859 208 060
0859 208 080
0859 208 100
0859 208 830
0859 208 840
0859 208 860
0859 208 130
0859 208 140
Oznaãení
UpevÀovací T-prvek M 8
UpevÀovací T-prvek M 8
UpevÀovací T-prvek M 8
UpevÀovací T-prvek M 8
UpevÀovací T-prvek M 8
UpevÀovací T-prvek M 8
UpevÀovací T-prvek M 8
UpevÀovací T-prvek M 8
UpevÀovací T-prvek M 8
UpevÀovací T-prvek M 8
UpevÀovací T-prvek M 10
UpevÀovací T-prvek M 10
Typ
x 25
x 30
x 40
x 50
x 60
x 80
x 100
x 30
x 40
x 60
x 30
x 40
27 a 28
27 a 28
27 a 28
27 a 28
27 a 28
27 a 28
27 a 28
38
38
38
38
38
UÏitná Ks/bal.
délka
mm
11
100
15
100
25
100
35
100
45
100
65
100
85
100
12
50
22
50
42
50
12
50
22
50
Užitná délka
V‰echny rozmûry v mm / jednotka balení (ks/bal.) v kusech
Posuvné matice recamo
Posuvné matice jsou urãené ke spojení profilu/konzoly a trubkové pfiíchytky.
Při montáÏi se matice zavede do profilu a pfii‰roubuje se pomocí závitové tyãe
a podloÏky. Posuvné matice se pouÏívají tam, kde jsou zapotfiebí dlouhé závitové
tyãe k zavû‰ení.
Pfiednosti produktu:
galvanicky pozinkovan˘
bezpeãné upevnûní
jednoduchá montáÏ
V‰echny rozmûry v mm / jednotka balení (ks/bal.) v kusech
Obj. ã.
Oznaãení
Typ
0859 202 708
0859 202 710
0859 202 808
0859 202 810
Posuvná matice M 8
Posuvná matice M 10
Posuvná matice M 8
Posuvná matice M 10
27 a 28
27 a 28
38
38
Síla
mm
4
4
6
6
Ks/bal.
100
100
100
100
Zaji‰Èovací svorky recamo
Zaji‰Èovací svorky recamo brání oh˘bání profilÛ pfii vysokém zatíÏení.
Jsou vhodné na ‰rouby M8 a M10.
Pfiednosti produktu:
galvanicky pozinkovan˘
vysoká bezpeãnost
pfiesné provedení
V‰echny rozmûry v mm / jednotka balení (ks/bal.) v kusech
Obj. ã.
Na profily
PrÛmûr otvoru D
Typ
mm
0859 210 208
27/18 a 28/30
8,5
0859 210 210
27/18 a 28/30
10,5
0859 210 408
38/40
8,5
0859 210 410
38/40
10,5
Ks/bal.
100
100
100
100
11
Pfiíklad pouÏití
Závûsné spojky recamo
Nosné spojky se zvlá‰È hodí k upevnûní profilÛ pro potrubní vûtve
a vûtrací kanály na ocelové T/I-profily.
MontáÏ nevyÏaduje ani vrtání, ani svafiování.
Kdykoliv moÏnost dodateãného posunutí a srovnání profilu.
Vhodné k upevnûní na v‰echny bûÏné profily tvaru T/I.
Pfiednosti produktu:
galvanicky pozinkované
bezpeãné upevnûní
jednoduchá montáÏ
V‰echny rozmûry v mm / jednotka balení (ks/bal.) v kusech
Obj. ã.
Pro typ profilÛ
Svûrná síla
mm
0859 300 27
27 a 28
0 – 29,0
0859 300 38
38
0 – 24,5
Závit D
Ks/bal.
M6
M8
20
20
Nosné svorky recamo
Nosné svorky se zvlá‰È hodí k upevnûní potrubí, vûtracích kanálÛ a ostfiikovacích
zafiízení pomocí závitov˘ch tyãí na ocelové profily T/I.
MontáÏ nevyÏaduje ani vrtání, ani svafiování.
Pfiednosti produktu:
galvanicky pozinkované
kompatibilní se v‰emi bûÏn˘mi systémy
jednoduchá, rychlá a bezpeãná montáÏ
povolení VdS
V‰echny rozmûry v mm / jednotka balení (ks/bal.) v kusech
Obj. ã.
0859 301 08
0859 301 010
0859 301 012
Typ
Závit D
A
A
A
M 8
M 10
M 12
Svûrná síla L
mm
0 – 18
0 – 20
0 – 23
Max. pfiípustné
zatíÏení N
1200
2500
3500
V‰echny rozmûry v mm / jednotka balení (ks/bal.) v kusech
Obj. ã.
Typ PrÛchod D
Svûrná síla L
Max. pfiípustné
mm
mm
zatíÏení N
0859 301 8
B
9
0 – 18
1200
0859 301 10
B
11
0 – 20
2500
Typ A: s vnitfiním závitem
Typ B: s vrtan˘m otvorem
Pfiíklad pouÏití
12
Ks/bal.
20
20
10
Ks/bal.
20
20
Posuvné kostky z plastu recamo
Posuvné kostky z plastu se pouÏívají s montáÏními profily. Plastov˘ díl slouÏí jako
pohyblivé spojení u velmi dlouh˘ch a lehk˘ch potrubních tras. Pfiitom lze blok namontovat kolmo, vodorovnû v zavû‰ené poloze i vodorovnû ve stoje.
Aby se dosáhlo bezpeãného upevnûní, mûl by se profil vyztuÏit pojistn˘mi svorkami.
Pfiednosti produktu :
umoÏÀuje dlouhé kluzné trasy
nevyÏaduje údrÏbu
vysoká kluznost
V‰echny rozmûry v mm / jednotka balení (ks/bal.) je v kusech
Obj. ã.
Pro typ
Závit
Délka
Posuvné
profilu
trasy
0859 310 27 27 a 28
M8
60
volitelné
Max. pfiíp.
zatíÏení N
1000
Ks/bal.
50
Posuvn˘ vozík recamo
Posuvn˘ vozík se pouÏívá ve spojení se závitov˘mi kusy. Prvek je vhodn˘ jako pohyblivé spojení u velmi dlouh˘ch a lehk˘ch potrubních tras, napfi. z plastov˘ch trubek.
Takto se sniÏují tepelné délkové dilatace a pnutí trubkov˘ch pfiíchytek. Lze jej namontovat kolmo, vodorovnû v zavû‰ené poloze a vodorovnû nastojato.
Pfiednosti produktu :
umoÏÀuje dostateãné kluzné trasy
nevyÏaduje údrÏbu
velmi vysoká, plynulá kluznost
V‰echny rozmûry v mm / jednotka balení (ks/bal.) je v kusech
Obj. ã.
Konstrukãní Závit
Délka
Posuvná
v˘‰ka
trasa
0859 311 27
28
M8
210
118
Max. pfiíp.
zatíÏení N
1000
Ks/bal.
1
13
Gumové vloÏky do profilÛ recamo
Tato gumová vloÏka se pouÏívá ke sníÏení zvukov˘ch mÛstkÛ jako izolaãní podloÏka.
Gumová vloÏka se dá buì nastrãit na profil nebo pouÏít jako zvuková izolace
na závitové tyãi.
Gumová vloÏka je nepostradatelná pfii v˘robû traverz a konzol k zavû‰ení vzduchov˘ch
kanálÛ.
Pfiednosti produktu :
velmi dobré zvukovû izolaãní vlastnosti
snadná montáÏ
brání vzájemnému kontaktu kovÛ
V‰echny rozmûry v mm / jednotka balení (ks/bal.) je v kusech
Obj. ã.
0859 502 001
0859 502 002
Na typ profilÛ
27 a 28
38
Délka
m
30
30
Na závitové
tyãe
M8
M 10
Ks/bal.
Pfiíklad pouÏití
1
1
Pfiíklad pouÏití
14
Dvojit˘ drÏák reca
K rychlé paralelní montáÏi pfiívodních a odvodních potrubí.
ochrana pfied rezivûním galvanick˘m pozinkováním
jednoduchá a rychlá montáÏ
Obj. ã.
0859 400 055
0859 400 065
0859 400 085
0859 400 105
Materiál:
Síla plechu:
Podéln˘ otvor:
Závit:
Oznaãení
Dvojit˘ drÏák
Dvojit˘ drÏák
Dvojit˘ drÏák
Dvojit˘ drÏák
Rozteč
mm
55
65
85
105
Ks/bal.
Distanãní délka DL
mm
15
25
35
45
55
Ks/bal.
50
50
50
50
ocel
1,5 mm
8,2 x 24 mm
M8
·roubovací ãepy reca
K pouÏití s dvojit˘m drÏákem reca
Obj. ã.
0859 401 025
0859 401 035
0859 401 045
0859 401 055
0859 401 065
Oznaãení
mm
·roubovací ãepy, 25
·roubovací ãepy, 35
·roubovací ãepy, 45
·roubovací ãepy, 55
·roubovací ãepy, 65
100
100
100
100
100
Materiál:
ocel
Závit:
M8
Hodí se k dvojitému drÏáku M8.
15
Pfiíklad pouÏití
V˘kyvn˘, v˘‰kovû staviteln˘ závûs reca
Pro pruÏné, v˘‰kovû nastavitelné zavû‰ení trubek.
Pfiíklad pouÏití
ochrana pfied rezivûním galvanick˘m pozinkováním
nekomplikovaná a rychlá montáÏ
plynulé nastavení v˘‰ky s kontrolním vrtan˘m otvorem pro minimální
hloubku za‰roubování
díky dlouhému závitovému pfiipojení vhodn˘ i na kombinované matice
jednoduché v˘‰kové nastavení díky ‰estihrannému konci
Doporuãení k pouÏití:
kovové trubky do DN 50
plastové trubky do DN 100
V‰echny rozmûry v mm.
V˘kyv: 20°
Obj. ã.
0859 405 087
0859 405 107
Oznaãení
Výkyvný výškově stav. závěs
Výkyvný výškově stav. závěs
G1
M 8
M 10
V˘kyv: 20°
G2
M 8
M 10
D
15
8
L
74
67
NL
35
35
Vel. hlavy1 Vel. hlavy2
13
10
13
13
B
14
14
Závûs na trapézové plechy
Na pfiímou instalaci na stfiechy z trapézov˘ch plechÛ.
ochrana pfied rezivûním galvanick˘m pozinkováním
snadná a rychlá montáÏ díky pfiipraven˘m otvorÛm
snadné pfiizpÛsobení profilu trapézového plechu nastavením ohybov˘ch míst
plynulé nastavení v˘‰ky speciální pouzdrovou maticí
povolení VdS pro pevná vodní hasicí zafiízení do DN 50 vãetnû pfii upevnûní se
závitovou tyãí M8
Obj. ã.
0859 409 008
0859 409 010
Oznaãení
Závûs na trapézové plechy
Závûs na trapézové plechy
Materiál:
·ífika:
Síla:
Délka ramene:
Závit
M 8
M 10
Ks/bal.
50
50
ocel
25 mm
2,5 mm
90 mm
Pfiíklad pouÏití
Dûrování pro: trhací n˘ty prÛmûr 4 mm, sebS/‰rouby do plechu prÛmûr 3,9 mm
a 4,2 mm. Pozor: závitové tyãe a kusy je tfieba zajistit kontramaticemi.
Pfiíklad pouÏití
Pfiíklad pouÏití
16
Pfiíklad pouÏití
Ks/bal.
50
50
Úhelník na kanály vzduchotechniky reca
Kanál vzduchotechnik, typ L
K upevnûní kanálÛ vzduchotechniky pfii instalaci klimatizaãních a vûtracích zafiízení.
ochrana pfied rezivûním galvanick˘m pozinkováním
snadná a rychlá montáÏ díky pfiipraven˘m otvorÛm
zvuková izolace podle DIN 4109
izolaãní prvek podle poÏární tfiídy B2
odolné proti deformaci díky vlisovan˘m ÏlábkÛm
pevnû namontované gumy zaji‰tûné proti ztrátû
Kanál vzduchotechnik, typ Z
PrÛchozí otvor v tlumicím prvku je vhodn˘ na závitové tyãe a kusy (obj. ã. 0958) M8.
Materiál:
·ífika:
Síla:
Délka ramene,
s tlumicím prvkem:
Dûrování na:
Obj. ã.
0859 500 085
Obj. ã.
0859 500 60
ocel
35 mm
2,0 mm
40 mm
trhací n˘ty prÛmûr 4 mm, sebS/‰rouby do plechu
prÛmûr 3,9 mm a 4,2 mm
Oznaãení
Úhelník na kanály
vzduchotechniky, typ L
Oznaãení
Úhelník na kanály
vzduchotechniky, typ Z
Délka
mm
85
Max. zatíÏení Ks/bal.
N
200
100
Pfiíklad pouÏití
Délka
mm
60
Max. zatíÏení Ks/bal.
N
200
100
Délka ramene, bez tlumicího prvku: 30 mm
Pozor: závitové tyãe a kusy je tfieba zajistit kontramaticemi.
Pfiíklad pouÏití
Svorky na kanály vzduchotechniky
Upevnûní na kanály vzduchotechniky ke spojování pfiírubov˘ch systémÛ u nízko
a stfiedotlak˘ch zafiízení, na velké prÛfiezy kanálÛ.
Obj. ã.
0859 500 825
Materiál
Pozinkovaná ocel
·roub
M 8 x 25
Ks/bal.
300
Smr‰Èovací páska k upevnûní za studena
Dvouvrstvá páska na bázi butylkauãuku.
K trvalému vzduchotûsnému utûsnûní stykÛ a objímkov˘ch spojÛ u kanálÛ
vzduchotechniky, plá‰Èov˘ch trubek a flextrubek pfii instalaci vzduchotechniky.
Vysoce flexibilní, pfiilnavá, ‰edá PE fólie, takÏe se pfii zpracování netvofií záhyby.
Odolná proti pfietrÏení a mechanicky zatíÏitelná, umoÏÀující i zakrytí hlav ‰roubÛ.
Pfii dvojitém navinutí odolná vÛãi UV záfiení, vhodná i k pouÏití v exteriéru.
Technické údaje
Tlou‰Èka:
Odolnosti vÛãi teplotám:
Teplota zpracování:
PoÏární tfiída:
Pfiilnavost k pozink. plechu:
Obj. ã.
0859 502 515
> 0,5 mm
- 30 aÏ + 70 °C
okolní - 10 aÏ + 45 °C / povrch + 1 aÏ + 45 °C
B2
> 10 N/cm2
·ífika
mm
50
Délka role
m
15
Rolí/
bal.
1
17
Tûsnicí pásky na kanály
vzduchotechniky
Technické údaje
odolnost vÛãi teplotû od -30 do +80°C
teplota zpracování min. +5°C
chování pfii poÏáru B2 (podle DIN 4102)
Obj. ã.
0859 502 409
0859 502 412
0859 502 415
Tlou‰Èka
mm
4
4
4
·ífika
mm
9
12
15
Délka role
m
20
20
20
Rolí/
bal.
10
10
10
Závûsy na trapézové plechy a drÏáky kanálÛ vzduchotechniky reca
K upevnûní plá‰Èov˘ch trubek pfii instalaci vzduchotechniky a klimatizace.
ochrana pfied rezivûním galvanick˘m pozinkováním
snadná a rychlá montáÏ díky pfiipraven˘m otvorÛm
zvuková izolace podle DIN 4109
izolaãní prvek podle poÏární tfiídy B2
snadné pfiizpÛsobení profilu trapézového plechu nebo prÛmûru trubky díky
nastaven˘m místÛm ohybu
PrÛchozí otvor v izolaãním prvku je vhodn˘ na závitové tyãe,
kusy (obj. ã. 0958) M8..
Materiál:
·ífika:
Síla:
Délka ramene:
Dûrování pro:
Obj. ã.
ocel
40 mm
2,0 mm
105 mm
trhací n˘ty prÛmûr 4 mm, sebS/‰rouby do plechu
prÛmûr 3,9 a 4,2 mm
Oznaãení
0859 501 008 Závûs kanálÛ vzduchotechniky
na trapézové plechy
Maximální pfiípustné
zatíÏení N
200
Ks/bal.
50
á hlava -Drive
âoãkov
are
ou Squ
s dráÏk -N)
04
(DIN 75
Pfiíklad pouÏití
Pfiíklad pouÏití
Pfiíklad pouÏití
Pfiíklad pouÏití
...
0210 2..
Obj. ã.
Obj. ã.
Oznaãení
0859 501 010 DrÏák kanálÛ vzduchotechniky
Maximální pfiípustné
zatíÏení N
200
Pozor: závitové tyãe a kusy je tfieba zajistit kontramaticemi.
18
Ks/bal.
50
Trubkové spony reca
Rychle a snadno:
usnadnûní práce díky jednoruãní obsluze
‰etfií síly díky kloubu – není tfieba ji silou otevírat a zavírat
osvûdãen˘ systém závûsného uzávûru k nekomplikované manipulaci
upínací rozsahy odpovídající praxi
Robustní a bezpeãné:
s vloÏkou EPDM podle DIN 4109
odolné vÛãi teplotám v rozsahu od -50°C do +100°C
s navafienou pfiipojovací maticí v M8/M10
‰roub je zaji‰tûn˘ lepen˘m bodem
dlouhodobá ochrana proti korozi díky kvalitnímu galvanickému pozinkování
zlep‰ení hluãnosti v prÛmûru o 15 dB(A)
V‰echny rozmûry v mm / jednotka balení (ks/bal.) je v kusech
Obj. ã.
0862 112 14
0862 114 16
0862 116 19
0862 120 23
0862 125 28
0862 132 35
0862 140 43
0862 148 51
0863 652 056*
0863 657 060*
0863 662 064*
0863 674 080*
0863 683 091*
0863 708 114*
Vnûj‰í Ø trubky
mûì/mm
ocel
12
15
1/4“
15/18
3/8“
22
1/2“
28
3/4“
35
1“
42
1 1/4“
48
1 1/2“
54
2“
62/64
2 1/2“
3“
4“
Rozsah upnutí
mm
12 – 14
14 – 16
16 – 19
20 – 23
25 – 28
32 – 35
40 – 43
48 – 51
52 – 56
57 – 60
62 – 64
74 – 80
83 – 91
108 – 114
Ks/bal.
150
150
150
100
100
75
50
50
50
50
50
25
25
20
* provedení reca Qmatic
Hodnoty zatíÏení
Velikost
mm
12 – 14
16 – 19
20 – 23
52 – 56
Odolnost vÛãi zlomení
pfii zatíÏení N
1.200
1.200
1.500
1.500
Maximální pfiípustné
zatíÏení N
400
400
500
500
Ideální uskladnûní díky zabalení ve stabilních násypn˘ch
kartonech se zãásti nebo úplnû odnímateln˘m víkem
(i znovuzavírateln˘m) jako ochranou proti prachu.
Pfiíklad pouÏití
Pfiíklad pouÏití
19
Spony recamo s háãkov˘m uzávûrem
a zvukoizolaãní vloÏkou EPDM
Senzaãnû jednoduché:
rychlá, bezpeãná, praktická jednoruãní montáÏ
v‰echny díly zaji‰tûné proti ztrátû
bezpeãné zaskoãení v kaÏdé pozici ‰roubu
kombinované ‰rouby s kfiíÏovou dráÏkou
zv˘‰ená stabilita díky veválcované dráÏce
zvukoizolaãní vloÏka z kvalitního EPDM
kombinovaná pfiipojovací matice M8/M10
teplotní rozsah použití -50°C až +110°C
Obj. ã.
0862 810 015
0862 810 019
0862 810 025
0862 810 030
0862 810 037
0862 810 046
0862 810 052
0862 810 058
0862 810 063
0862 810 073
0862 810 080
0862 810 085
0862 810 092
0862 810 103
0862 810 112
0862 810 118
0862 810 130
0862 810 137
0862 810 142
0862 810 164
0862 810 169
Hladká Trubka WICU
mûdûná
trubka
Standard Plus
12
8 – 10
15/18 12/15/18
22
22
12
28
28
15
35
35
18
42
42
22
48/54
28
54
57
64
35
70/74
Beze‰vá trubka ocelová SML
trubkov˘ závit odpadová
trubka
mm
palce
13,5
1/4“
15,17
3/8“
21,3
1/2“
26,9
3/4“
33,7
1“
42,444 1 1/4“
40
48,351 1 1/2“
50
57,603
63,5
70,761
2“
2 1/2“
HT
40
50
Geberit Eternit
Loro
50
57,63
32/32
40/42
50
54
75
50/64
70/73
50/60
70
70/80
70/75
70/84
88,9
104
114
125
42
54
88,9
101,5
3“
108
4“
80/89
100/102
100
103/112 100/112
103/112 100/112
125
110
100/116
125
125/133
159
Hodnoty zatíÏení
Velikost
12 mm – 2“
70 mm – 3“
102 mm – 6“
139,7
159
Odolnost vÛãi zlomení
pfii tahovém zatíÏení N
3000
3500
4000
5“
6“
125/137
125/141
150/162 150/160 160
150/163
Maximální pfiíp.
zatíÏení N
1000
1150
1300
Pfiíklad pouÏití
Ideální uskladnûní díky
zabalení v stabilních
násypn˘ch kartonech
se zãásti nebo úplnû
odnímateln˘m víkem
(i znovuzavírateln˘m)
jako ochranou proti
prachu.
Pfiíklad pouÏití
20
Pfiipojn˘
závit
Rozsah
upnutí
mm
Ks/
bal.
Kombi M 8/M 10
Kombi M 8/M 10
Kombi M 8/M 10
Kombi M 8/M 10
Kombi M 8/M 10
Kombi M 8/M 10
Kombi M 8/M 10
Kombi M 8/M 10
Kombi M 8/M 10
Kombi M 8/M 10
Kombi M 8/M 10
Kombi M 8/M 10
Kombi M 8/M 10
Kombi M 8/M 10
Kombi M 8/M 10
Kombi M 8/M 10
Kombi M 8/M 10
Kombi M 8/M 10
Kombi M 8/M 10
Kombi M 8/M 10
Kombi M 8/M 10
12 – 15
15 – 19
20 – 25
25 – 30
33 – 37
42 – 46
47 – 52
54 – 58
59 – 63
68 – 73
72 – 80
82 – 85
88 – 92
99 – 103
108 – 112
112 – 118
125 – 130
133 – 137
137 – 142
159 – 164
164 – 169
150
150
150
100
100
50
50
50
50
25
25
25
25
15
15
15
15
15
15
5
5
reca spony na potrubí
press`n`go
JE D N O D U ŠE P ŘITLA Č IT A DR Ž Í
Patentovaný klik mechanismus
z pružinové oceli – jistější uzavření!
Nízká matice a nepatrné rozpětí
– jednoduché oddělení!
Extrémně široké rozevření
– jednoduchá montáž potrubí!
Výrazné žlábkování v ocelovém
profilu – brání posunutí pryžové
objímky
Obj. č.
Závit
0863 011 015
0863 015 019
0863 021 023
0863 026 028
0863 032 035
M 8/M 10
M 8/M 10
M 8/M 10
M 8/M 10
M 8/M 10
Rozsah upínání
v mm
v palcích
11 - 15
1/4
15 - 19
3/8
21 - 23
1/2
26 - 28
3/4
32 - 35
1
Nejrychlejší spona na trubky
jaká kdy byla!
nově vyvinutá spona na potrubí reca
press`n`go splňuje nové požadavky
v oblasti montáže potrubí
rychlá a jednoduchá montáž s komfortním
kloubovým mechanismem
= nenahraditelná pro každého instalatéra
Kombinovaná matice M8/M10
pro univerzální použití!
21
Ks/bal.
150
150
150
100
100
Produkty vhodné pro montáž
reca press`n`go:
Závitové tyče
reca nylonové hmoždinky
DIN 976, ocel, pozink, 1 metr
Vhodné pro vruty do dřeva, kombinovaný šroub…
Neabsorbují vlhkost , jsou odolné vůči hnilobě,
povětrnostním vlivům a stárnutí, odolné vůči chemickým
vlivům.
Obj. č. 0958
l
d
Obj. č.
Ks/bal.
1000
M8
0958 8
50
1000
M 10
0958 10
25
Obj. č. 0905
Obj. č.
Ks/bal.
0905 910 50
50
0905 912 60
25
0905 914 70
20
d
l
Vruty do dřeva Ø
mm
10
50
6-8
12
60
8 - 10
14
75
10 - 12
Kombinovaný šroub
reca hmoždinky multi RMU
s Torx® drážkou, ocel, pozink
vhodné téměř pro všechny stavební materiály, na povrchové a průvlečné montáže, k připevnění do betonu, sádry,
pevných zděných konstrukcí, pórobetonu, cihel, sádrokartonových desek.
Obj. č. 0232 9
Obj. č.
Ks/bal.
0232 98 50
50
0232 98 60
50
0232 98 80
50
0232 98 100
50
0232 98 120
50
0232 98 140
50
0232 98 160
50
0232 98 180
50
0232 910 60
50
0232 910 80
50
0232 910 100
50
0232 910 120
50
0232 910 140
50
0232 910 160
50
0232 910 180
50
d
l
l2
d2
Drážka
M8
50
15
8
TX 25
M8
60
20
8
TX 25
M8
80
30
8
TX 25
M8
100
40
8
TX 25
M8
120
50
8
TX 25
M8
140
50
8
TX 25
M8
160
50
8
TX 25
M8
180
50
8
TX 25
M 10
60
30
10
TX 25
M 10
80
30
10
TX 25
M 10
100
30
10
TX 25
M 10
120
50
10
TX 25
M 10
140
50
10
TX 25
M 10
160
50
10
TX 25
M 10
180
50
10
TX 25
Obj. č. 0903 5
Obj. č.
Ks/bal.
0903 510 060
25
0903 512 070
15
0903 514 075
10
d
l
Šrouby Ø
mm
10
60
6-8
12
70
8 - 10
14
75
10 - 12
Bližší informace najdete
v našem katalogu
Upevňovací techniky!
22
Hliníkové lepicí pásky
ãistá hliníková fólie
k ovíjení izolaãních materiálÛ
pouÏitelné jako parozábrana
odolné vÛãi UV, teplotû a stárnutí
Obj. ã.
0985 050 050
0985 075 050
0985 050 051
0985 075 051
·ífika
mm
50
75
50
75
Délka
mm
50
50
50
50
Síla
µm
60
60
60
60
Provedení
Obr.
s plastovou mezivrstvou
s plastovou mezivrstvou
bez mezivrstvy
bez mezivrstvy
1
1
2
2
Obr. 1
Obr. 2
Tûsnûní trubkov˘ch závitÛ
enout!
m
Nezapo
alternativa k teflonové pásce nebo konopí
tûsní vÛãi v‰em bûÏn˘m médiím
vedle hustoty i s patfiiãnou pevností
odolné vÛãi vibracím
Tě sníocsí tředek
pr
Pozor: po zaãátku vytvrzování závity
uÏ neprotáãejte (mikrotrhliny)
Závity musí b˘t zcela zbavené mastnoty!
Pfiíklad pouÏití
s nízkou pevností, s PTFE
tûsnûní na trubkové závity s PTFE jako plnivem s nízkou hodnotou tfiení, umoÏÀuje snadnou montáÏ a zaruãuje po vytvrzení vysokou odolnost vÛãi chemikáliím
pomalé vytvrzování
speciálnû k utûsnûní kónick˘ch/válcov˘ch trubkov˘ch závitÛ
Obj. ã.
0987 420 54
0987 420 56
Obsah
g
50
250
Barva
Teplota pouÏití
Obr. Ks/bal.
°C
bílá
bílá
-55 aÏ +150
-55 aÏ +150
1
2
1
1
Obr. 1
Obr. 2
Obr. 3
Obr. 4
Obr. 5
Obr. 6
se stfiední pevností
tûsní spolehlivû v‰echny trubkové závity, kónické/válcové do 3“
rychlé vytvrzení i pfii teplotách pod 0°C
testovaná odolnost vÛãi zemnímu plynu, DVGW (DIN EN 751-1)
Obj. ã.
0987 420 74
0987 420 76
Obsah
g
50
250
Barva
Teplota pouÏití
Obr. Ks/bal.
°C
žlutá
žlutá
-55 aÏ +150
-55 aÏ +150
3
4
1
1
vysoce pevné tûsnûní na trubkové závity s velmi dobrou odolností vÛãi médiím
vysoká schopnost plnit mezery
pomalé tvrdnutí
vhodné i k upevnûní rozpûrek
testované podle DVGW (DIN EN 751-1)
Obj. ã.
0987 420 94
Obsah
g
50
Barva
Teplota pouÏití
Obr. Ks/bal.
°C
ãervená
-55 aÏ +150
5
1
stfiednû pevné, teplovzdorné
stfiednû pevn˘, vysoce viskózní tûsnicí prostfiedek na trubky na závity do R 2“.
Speciálnû vyvinut˘ na utûsnûní závitÛ s obsahem mûdi vÛãi horké vodû.
Obj. ã.
0987 421 16
Obsah
g
250
Barva
Teplota pouÏití
Obr. Ks/bal.
°C
fialová
-55 aÏ +175
6
1
23
Kombinované ‰rouby
Materiál:
Povrch:
ocel
pozinkovan˘
Obj. ã. 0232
V‰echny rozmûry v mm / jednotka balení (ks/bal.) je v kusech
Pfiipojovací závit Ø d
Vhodn˘ pro Ø hmoÏdinky
M6
8
Délka I
50
60
Ks/bal.
100
100
Kombinované ‰rouby s dráÏkou TX
Materiál:
Povrch:
Provedení:
ocel
pozinkovan˘
s drážkou TX a 6-hran pro klíč
Pfiednosti dráÏky TX:
optimální pfienos sil
snadné za‰roubování i u vût‰ích odporÛ
zpracování strojem je moÏné
pouÏití speciálních za‰roubovacích nástrojÛ odpadá
Obj. ã. 0232 9
V‰echny rozmûry v mm / jednotka balení (ks/bal.) je v kusech
Pfiipojovací závit Ø d
Velikost dráÏky TX
6-hran pro klíã vel.
( l >_ 80 mm)
Vhodn˘ pro Ø hmoÏdinky
M8
TX 25
6
M 10
TX 25
8
M 12
TX 30
10
10
12
14/16
Délka l
50
60
80
90
100
120
140
150
160
180
200
Ks/bal.
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Ks/bal.
Ks/bal.
100
100
100
100
100
50
50
50
50
50
Kombinované ‰rouby do dfieva
s vrutov˘m závitem
Materiál:
ocel
Povrch:
pozinkovan˘
Obj. ã. 0234
Obj. ã.
0234 16 50
0234 18 50
Pfiipoj. závit
mm
M6
M8
Vrutov˘ závit Ø
mm
4
6
Délka
mm
50
50
24
Ks/bal.
100
100
Redukce
Redukce, vnûj‰í prÛmûr 6hran
Materiál:
ocel
Povrch:
pozinkovan˘
Redukce jsou optimálním fie‰ením problému se v‰emi metrick˘mi ‰roubov˘mi
spoji, u kter˘ch se pouÏívají rÛzné prÛmûry..
úspora nákladÛ díky fiadû kombinací
rÛzné montáÏní systémy lze spolu kombinovat, napfi. pfii montáÏi trubkov˘ch
pfiíchytek.
Obj. ã.
0865 106 08
0865 106 10
0865 108 06
0865 108 10
0865 108 12
0865 110 08
0865 110 12
Vnitfiní závit
M 6
M 6
M 8
M 8
M 8
M 10
M 10
Vnûj‰í závit
M 8
M 10
M 6
M 10
M 12
M 8
M 12
Velikost hlavy Ks/bal.
13
100
13
100
13
100
13
100
13
100
13
100
13
100
Distanãní objímky
Materiál:
Povrch:
ocel
pozinkovan˘
Obj. ã.
Závit
0974 06 25
0974 06 30
0974 08 25
0974 08 30
0974 08 40
0974 010 25
0974 010 30
0974 010 40
0974 012 30
0974 012 40
M 6
M 6
M 8
M 8
M 8
M 10
M 10
M 10
M 12
M 12
Obj. ã.
Závit
0974 6 25
0974 6 30
0974 8 25
0974 8 30
0974 8 40
0974 10 25
0974 10 30
0974 10 40
0974 12 30
0974 12 40
M 6
M 6
M 8
M 8
M 8
M 10
M 10
M 10
M 12
M 12
Délka
mm
25
30
25
30
40
25
30
40
30
40
Vnûj‰í Ø
mm
10
10
11
11
11
13
13
13
15
15
Délka
mm
25
30
25
30
40
25
30
40
30
40
Ks/bal.
100
100
100
100
100
100
100
100
50
50
Velikost hlavy Ks/bal.
10
10
11
11
11
13
13
13
17
17
100
100
100
100
100
100
100
100
50
50
Dlouhé ‰estihranné matice DIN 6334
Materiál:
Povrch:
d
Délka l
s
e
Obj. ã.
Ks/bal.
ocel
pozinkovan˘
M6
M8
18
24
10
13
11,05 14,38
M 10
30
17
18,9
M 12
36
19
21,1
M 16
45
24
26,75
M 20
60
30
34,6
M 24 M 27
72
81
36
41
39,55 45,02
M 30
90
46
50,85
0974 6 0974 8 0974 10 0974 12 0974 16 0974 20 0974 24 0974 27 0974 30
100
100
100
50
50
10
10
10
Distanãní objímky pozinkované, válcové
10
25
Distanãní objímky pozinkované, 6hranné
Závitové tyãe DIN 976-1
Materiál:
Povrch:
ocel
pozinkovan˘
Jednotka balení (ks/bal.) v kusech
Obj. ã.
Délka l
Ød
M 3
M 4
M 5
M 6
M 8
M 10
M 12
M 14
M 16
M 18
M 20
M 22
M 24
M 27
M 30
M 36
0958
1m
1958
3m
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Závitové tyãe DIN 976-1
Materiál:
Provedení:
nerez A2 a A4
metrick˘ závit
Jednotka balení (ks/bal.) v kusech
Obj. ã.
0954
Materiál
A2
Délka l
1m
Ød
M 4
•
M 5
•
M 6
•
M 8
•
M 10
•
M 12
•
M 14
•
M 16
•
M 18
•
M 20
•
M 24
•
0954 3
A2
3m
1954
A4
1m
1954 3
A4
3m
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Paralelní spojka recamo
Rychlé, jednoduché nastavení v˘‰ky/délky závitov˘ch tyãí.
PfiidrÏte závitové konce k sobû, nasuÀte spojku a nastavte ji.
Závity tlaãící proti sobû zaruãují bezpeãné pfiichycení.
Pfiednosti produktu:
nejjednodu‰‰í montáÏ
bezpeãné uchycení
cenovû v˘hodné justaãní zafiízení
V‰echny rozmûry v mm / jednotka balení (ks/bal.) je v kusech
Obj. ã.
0859 300 208
0859 300 210
Závit D
M 8
M 10
Maximální pfiípustné
zatíÏení N
3000
3000
26
Ks/bal.
100
100
Dûrované montáÏní pásy
potažený plastem, zavafien˘, ‰ed˘
plastov˘ obal neprokluzuje
Obj. ã.
0972 019 001
Ø otvoru
mm
6,3
·ífika pásu
mm
19
Síla materiálu
mm
0,75
Odolnost vÛãi zlomení N
m/role
1250
10
Odolnost vÛãi zlomení N
m/role
1300
1250
2250
10
25
25
Dûrované montáÏní pásy
s hladk˘mi okraji, pozinkované
(1)
(2)
s pfiídavn˘m dûrováním okrajÛ, prÛmûr 3 mm
s pfiídavn˘m dûrováním okrajÛ, prÛmûr 4 mm
Obj. ã.
0972 12 001
0972 17 001 (1)
0972 25 001 (2)
Ø otvoru
mm
5,3
6,3
8,3
·ífika pásu
mm
12
17
25
Síla materiálu
mm
0,75
0,75
0,75
Textilní pásy recamo se zásobníkem
Textilní pás je maximálnû vhodn˘ k montáÏi na surové podlahy. Trubky staãí upevnit
pásem a hfiebíky do betonu 0864 004, 0864 014 .. a sedlíkem 0864 000 1.
velmi rychlá, zvukovû izolovaná montáÏ
nechybí Ïádn˘ rozmûr
odolné vÛãi zetlení/nepodléhají korozi
bezpeãné uloÏení pfii pfiepravû
plastový obal s otvorem pro odvíjení
Obj. ã.
0864 300 015
0864 300 023
·ífika
mm
15
23
Délka role
m
25
25
Ks/bal.
100
100
Sada pro upevnûní WC
Díky 6hranné hlavû lze prostorovû úspornû pracovat i s pfiepínací fiehtaãkou jako nástrojem.
Obj. ã.
0903 999 570
0903 999 571
Obsah
2 ks hmoÏdinek 8 x 40
2 ks podloÏek tvaru U
2 ks ‰roubÛ DIN 571 s dráÏkou 6 x 70
2 ks bíl˘ch víãek
2 ks hmoÏdinek 8 x 40
2 ks podloÏek tvaru U
2 ks ‰roubÛ DIN 571 s dráÏkou 6 x 70
2 ks pochromovan˘ch víãek
Sada pro upevnûní um˘vadla 10 dílÛ
Obj. ã.
0905 920 100
Obsah
2 ks hmoÏdinek 14 x 70
2 ks podloÏek tvaru U
2 ks tyãov˘ch spojÛ M 10 x 140
2 ks stfiedících objímek M 10
2 ks ‰estihrann˘ch matic M 10
Ks/bal./Set
15
27
Instalatérské zátky
Instalatérské zátky s plastovým závitem 1/2“
vhodné jen pro zkoušku těsnosti
utěsnění přiloženým O-kroužkem
zabalené v praktickém násypném kartonu
Obj. č.
0860 801 121
0860 801 122
Barva
Přípojný
závit
1/2“
1/2“
červená
modrá
Ks/bal.
50
50
Instalatérské zátky z plastu
mosazným závitem 1/2“
zesílené skleněnými vlákny
utěsnění přiloženým O-kroužkem
mosazný závitový nástavec má na vnitřní straně vnitřní šestihran
(k vyšroubování pevně usazeného závitového dílu)
zabalené v praktickém násypném kartonu
Obj. č.
0860 801 125
0860 801 126
Barva
červená
modrá
Přípojný
závit
1/2“
1/2“
Ks/bal.
50
50
Mazací prostředek reca
na všechny nástrčné trubkové spoje, zejména na plastové trubky.
Mazací prostředek je bez obsahu kyselin a louhů, nedráždí pokožku,,
je biologicky odbouratelný, odolný vůči mrazu do -5°C, nestéká.
Používá se nezředěný a je vhodný i na trubky vedoucí pitnou vodu.
Ideálně doplnitelný dávkovačem reca Gleitfix.
a
ní zpráv
Zkušežbití na potrubí
pro popuitnou vodou
s
zici
k dispo
Dávkovač reca Gleitfix zajistí čisté ruce. Extrémně snadno se používá, umožňuje
dobře dávkovat, je opakovaně použitelný a dá se čistit vodou.
Obj. č.
0982 998 250
0982 998 251
Označení
Obsah
Kluzný prostředek reca
250 ml
Dávkovač reca Gleitfix Nástrčná houbička
Obr.
1
2
Ks/bal.
1
1
Těsnicí konopí
k utěsnění závitových spojů
Oblast použití – plynová potrubí:
teploty -20 až +80°C, tlak 4 bar, vhodné pro všechny druhy plynu vč. zemního
a propan-butanu v plynném skupenství.
Oblast použití – vodovody:
Teplá i studená voda
Topení
teplota do 95°C, tlak 16 bar
teplota do 130°C, tlak 6 bar
Obj. č.
0982 990 80
0982 990 200
Označení
Těsnicí konopí
Těsnicí konopí
Hmotnost g
80
200
Provedení
Cívka
Cop
Ks/bal.
1
1
Těsnicí pasta
univerzální, trvale plastická pasta na utěsnění závitů na teplou, studenou vodu
a plynové potrubí i rozvody stlačeného vzduchu (do 16 bar)
odolná vůči zemnímu plynu
zpracování jen s konopím
otestovaná z hlediska vhodnosti pro vedení pitné vody podle směrnice ÖVGW
1/2, PG 333 a podle ÖNORM M 7433 a B 5014 část 1
Obj. č.
0982 994 250
0982 994 850
Označení
Těsnicí pasta
Těsnicí pasta
Obsah g
250
850
Provedení
V tubě
V dóze
Ks/bal.
25
24
28
Obr. 1
Obr. 2
Twineflon®
je extrémně měkký a ohebný
vlákno vyplní při sešroubování závitů mezery
a vytvoří zaručeně těsnicí spoj!
produkt nevysychá
odolný vůči rozpouštědlům, kyselinám a agresivním chemikáliím
odolný vůči napadení plísněmi, kvasinkami a bakteriemi,
enzymatickému či mikrobiologickému napadení a absolutně nehořlavý
Obj. č.
Obsah
m
175
0982 990 90
Teplotní rozsah
°C
-200 až +240
Ks/bal.
1
Loctite® 55
Vlákno na utěsnění závitů
s povolením DVGW DV - 5142 AU0166
EN 751-2
DIN 30660
Obj. č.
0982 998 55
Obsah
m
150
Oblast nasazení:
instalace, topení, výroba nádrží,
plynovodů, domácí technika
Teplotní rozsah
°C
-50 až +130
Ks/bal.
1
doporučené množství produktu
Závit
3/8“
1/2“
3/4“
1“
1 1/2“
Navinutí
5–6
6–7
7–8
8 – 10
10 – 12
Závit
2“
21/2“
3“
4“
5“ – 6“
Navinutí
12 – 14
14 – 16
16 – 18
19 – 22
21 – 24
Vlákno na utěsnění závitů Tangit UNI-Lock
vždy čisté a bez problémů dávkovatelné ze zásobníku
jednoduché srovnání na odtokových kohoutcích
velmi snadno zpracovatelné
ihned připravené k použití v dávkovači - nejsou zapotřebí žádné pasty
nahrazuje konopí a teflonové pásky
okamžitě utěsnění vodovodního, plynového potrubí a potrubí na stlačený vzduch
vhodné i na plastové závity
s certifikátem DVGW
Obj. č.
0982 998 551
Obsah
m
80
Teplotní rozsah
°C
-50 až +130
Ks/bal.
1
plastic-fermit
Bílá, trvale plastická těsnicí hmota na plastové bázi
k instalaci sanitárních systémů, zvlášť vhodná k použití na armatury
na umyvadlech, vanách atd.
vhodná na studenou i teplou vodu
dobrá přilnavost
odolnost vůči teplotám do +100°C
nevhodná na předměty z přírodního kamene a mramoru
Obj. č.
0982 996 250
0982 996 500
Označení
plastic-fermit
plastic-fermit
Obsah
g
250
500
Teplotní rozsah
°C
až +100
až +100
Ks/bal.
1
1
29
Pfiehled upevÀovacích prvkÛ
Samozávrtné ‰rouby reca
Samozávrtné ‰rouby reca
s dráÏkou Evo-Torx
~ DIN 7504 N
~ DIN 7504 N
0211
0211 0
0211 1
0211 8
ocel, pozink, zakalená
ocel, Ïlut˘ pozink,
zakalená
nerez A2
BiMetall,
povrch Ruspert®
Samozávrtné ‰rouby reca
0211 2
ocel, pozink, zakalená
~ DIN 7504 L
0214 1 nerez A2
0214
ocel, pozink, zakalená
0214 81 BiMetall,
povrch Ruspert®
0214 0
0864
ocel
Natloukací hmoÏdinky
reca-Evo-Grip se zápustn˘m
límcem
0903 81 hmoÏdinka: nylon;
hfiebík: ocel, pozink
0903 83 hmoÏdinka: nylon;
hfiebík: nerez A2
0210 21 ocel, pozink, zakalená
Natloukaã na hfiebíky
do betonu
Samozávrtné ‰rouby reca
s podélnou dráÏkou
~ DIN 7504 K
Hfiebíky do betonu
Samozávrtné ‰rouby reca
s dráÏkou Square-Drive
ocel, pozink, zakalená
Hfiebíky do betonu, r˘hované
0864
0864
Natloukací hmoÏdinky
reca-Evo-Grip s válcov˘m
límcem
0903 80 hmoÏdinka: nylon;
hfiebík: ocel, pozink
0903 82 hmoÏdinka: nylon;
hfiebík: nerez A2
ocel
Natloukací hmoÏdinky
reca-Evo-Grip s pfiipojovacím
závitem
0903 88 hmoÏdinka: nylon;
hfiebík: ocel, pozink
30
Kotva MKT-B
1904
0909 0
ocel, pozink
nerez A4
Kotva MKT-BZ plus
0910
0910 9
ocel, pozink
nerez A4
Kotva MKT SZ-SK
0908 2
ocel, pozink
Kotva MKT SZ-B
Kotva MKT SZ-S
0908 0
ocel, pozink
0908 1
Natloukaã
na zatloukací kotvy
Zatloukací kotva MKT E
1905
0904 9
ocel, pozink
nerez A4
ocel, pozink
1905
ocel, pozink
·roubovací kotva Multi-Monti®
·roubovací kotva Multi-Monti®
·roubovací kotva Multi-Monti®
0194 1
0194 9
0194 6
0194 4
ocel, pozink
nerez A4
ocel, pozink
ocel, pozink
·roubovací kotva Multi-Monti®
·roubovací kotva Multi-Monti®
·roubovací kotva Multi-Monti®
s talífiovou hlavou
0194 2
0194 3
0194 7
ocel, pozink
ocel, pozink
31
ocel, pozink
Nosnost profilÛ recamo
Profily recamo 27/18
Fe = jednotlivé zatíÏení
Pfiíklad: délka l = 1000 mm
pfiípad zatíÏení 4
povol./odeãtené zatíÏení F = 75 N (7,5 kg)
Profily recamo 28/30
Pfiípad zatíÏení 1
Pfiípad zatíÏení 2
Pfiípad zatíÏení 3
Pfiípad zatíÏení 4
Profily recamo 38/40
Pfiíklad: délka l = 900 mm
pfiípad zatíÏení 3
povol./odeãtené zatíÏení F = 815 N (81,5 kg)
Pfiíklad: délka l = 900 mm
pfiípad zatíÏení 4
povol./odeãtené zatíÏení F = 275 N (27,5 kg)
U zátûÏov˘ch kfiivek nedojde k pfiekroãení pfiípustného pnutí oceli
σ = 140 N/mm2 ani k pfiekroãení maximálního prÛhybu L/150
U zátûÏov˘ch kfiivek nedojde k pfiekroãení pfiípustného pnutí oceli
σ = 140 N/mm2 ani k pfiekroãení maximálního prÛhybu L/150
32
Nosnost stûnov˘ch konzol recamo
Stûnové konzoly recamo 27/18
Fe = jednotlivé zatíÏení
Pfiíklad: délka l = 200 mm
pfiípad zatíÏení 1 I/2
povol./odeãtené zatíÏení F = 516 N (51,6 kg)
Pfiípad zatíÏení 1
Pfiípad zatíÏení 2
Pfiípad zatíÏení 3
Pfiípad zatíÏení 4
pfiípad 1
pfiípad 2 a 3
pfiípad 4
Stûnové konzoly recamo 28/30
Stûnové konzoly recamo 38/40
Pfiíklad: délka l = 400 mm
pfiípad zatíÏení 2 nebo 3
povol./odeãtené zatíÏení F = 917 N (91,7 kg)
Pfiíklad: délka l = 320 mm
pfiípad zatíÏení 1 L/2
povol./odeãtené zatíÏení F = 928 N (92,8 kg)
pfiípad 1
pfiípad 1
pfiípad 2 a 3
pfiípad 2 a 3
pfiípad 4
pfiípad 4
U zátûÏov˘ch kfiivek nedojde k pfiekroãení pfiípustného pnutí oceli
σ = 140 N/mm2 ani k pfiekroãení maximálního prÛhybu L/150
Hodnoty nosnosti vztaÏené na konzoly. Upevnûní hmoÏdinky, ‰roubu
musí b˘t dimenzované na odpovídající zatíÏení.
U zátûÏov˘ch kfiivek nedojde k pfiekroãení pfiípustného pnutí oceli
σ = 140 N/mm2 ani k pfiekroãení maximálního prÛhybu L/150
Hodnoty nosnosti vztaÏené na konzoly. Upevnûní hmoÏdinky, ‰roubu
musí b˘t dimenzované na odpovídající zatíÏení.
33
reca klíče
Obj. ã.
reca očkoplochý klíč
DIN 3113, na obou stranách klíče stejné šířky, plochý
i očkový klíč zahnutý o 15°. Šikovnější a silněji profilovaná
stopka. Z chrom-vanadia, provedení pochromované.
reca sady
očkoplochých klíčů
0700 111 006
0700 111 007
0700 111 008
0700 111 009
0700 111 010
0700 111 011
0700 111 012
0700 111 013
0700 111 014
0700 111 015
0700 111 016
0700 111 017
0700 111 018
0700 111 019
0700 111 021
0700 111 022
0700 111 024
0700 111 027
0700 111 030
0700 111 032
Velikost
mm
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
24
27
30
32
Délka
mm
105
110
110
120
135
135
150
150
168
168
178
188
210
210
232
255
280
310
355
355
Síla hlavy
mm
5,0x3,2
5,6x3,5
5,6x3,5
6,0x3,8
6,6x4,2
6,6x4,2
7,4x4,7
7,4x4,7
8,2x5,3
8,2x5,3
8,8x5,6
9,4x6,0
10,0x6,3
10,0x6,3
11,0x7,0
12,0x7,7
13,0x8,4
14,0x9,2
15,0x10,0
15,0x10,0
Hmot.
g
13
18
18
22
30
30
45
45
65
65
80
95
115
120
150
200
265
350
480
500
Sady sestavené podle potřeb praxe, zabalené v kartonu.
Obj. č.
0700 111 13
0700 111 18
Sada
mm
13-dílná
18-dílná
0700 111 20
20-dílná
Rozměry klíčů
mm
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 21, 22, 24, 27
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 21, 22, 24, 27, 30, 32
reca ráčnový klíč
Obj. č.
0700 305 08
0700 305 10
0700 305 12
0700 305 13
0700 305 17
0700 305 19
Velikost
mm
8
10
12
13
17
19
Délka
mm
145
160
175
180
230
250
6-dílná sada v tašce
Výška ploch. Výška očk.
klíče mm klíče mm
4,0
6,6
4,6
7,3
5,3
8,2
5,7
8,7
6,8
10,3
8,1
11,2
Hmotnost
g
27
41
59
69
140
194
Očkový ráčnový klíč
S vestavěnou ráčnou, 12-ti hranné zahnuté, silné provedení
pro těžko přístupné šroubové spoje. Tlakový spínač umožňuje
rychlé přepínání zprava doleva.
Obj. ã.
0691 970 271
0691 970 272
0691 970 273
0691 970 274
0691 970 275
0691 970 276
0691 970 277
0691 970 278
Velikost
mm
10x11
12x14
13x17
15x16
19x22
21x23
24x27
30x32
Délka
mm
220
230
250
260
310
340
360
410
Hmotnost
g
150
200
280
330
450
700
910
1100
34
Obj. č.
0700 305
Sada
mm
6-dílná
Rozměry klíčů
mm
8, 10, 12, 13, 17, 19
reca nástrčné klíče
reca sada nástrčných klíčů 1/4“
Sada v mimořádně stabilní celoocelové kazetě, speciální uzávěr, nadprůměrně stabilní
úložná vložka z umělé hmoty.
Obj. ã.
0700 014 170
Sada
Obsah
17-dílná
násady 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14 mm, přepínací ráčna,
prodloužení 50 a 100 mm, držadlo,
kardanový kloub
Hmotnost
g
1100
Sada nástavcové ráčny reca
POWER a nástavců
Obj. ã.
0702 100 036
Sada
Obsah
36-dílná
nástavcová ráčna reca POWER
s 6 nástavci PHZ, spojovacím dílem na 1/4“, nástrčné
klíče 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm,
1/4“ nástavce ISK 3, 4, 5, 6, PH1, PH2, PH3, PZ1,
PZ2, PZ3, Torx s vrtáním v hlavě TR10, TR15, TR20.
TR25, TR30, TR40
Nástavcová ráčna
reca POWER 1/4“
Použitelná jako rovný šroubovák nebo s pistolovou rukojetí; umožňuje přenos nejvyšších otáčivých momentů, do 28 Nm; při odklopené rukojeti vyčnívají
„rohy“ přes rukojeť, takže ruka při vysokých otáčivých momentech neprokluzuje; robustní mechanika s 12 zuby, výklopná v úhlu 30°, použitelná v nejužším prostoru; kryt na magazínu se blokuje automaticky; nástavce
nemohou nepozorovaně vypadnout; těleso ráčny z nárazuvzdorného,
skleněnými vlákny vyztuženého plastu (PE); jako ráčna kompletně
patentováno; osazeno nejnovější generací nástvců PHZ (2x vel. 1;
3x vel. 2; 1x vel. 3).
Obj. č.
0702 100 014
Označení
Sada nástavcové ráčny
Obsah
6 nástavců PHZ
(2x vel. 1; 3x vel. 2; 1x vel. 3)
Sada kombinovaných
nástrčných klíčů reca
Obj. ã.
0700 014 171
35
Sada
Obsah
35-dílná
1/4“ vyhazovací ráčna, kardanový kloub
nástrčná rukojeť, příčná rukojeť, prodloužení
50 a 100 mm, nástrčné klíče 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14 mm, 1/4“ šroubovací nástavce
ISK3, 4, 5, 6, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3,
Torx TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40
Spojovací díl na 1/4“ nástavce
Se Co
m em
e
dc um
r
s oz
e
s sr
a
í
n
s
t
i
p
v
r ce
e
S on
C
e
‰
a
V
e
j
y
u
Ï
d
i
a
n kl
s
.
.
. ná
Jak? – Nechejte si
nezávaznû poradit!
POBOâKA:
spol. s r. o.
·rouby • Náfiadí • Norm. díly
Olomoucká 36, 618 00 Brno
Tel.: +420 548 210 881-2
Fax: +420 548 210 879
e-mail: [email protected]
spol. s r. o.
·rouby • Náfiadí • Norm. díly
Türkova 22a, 149 00 Praha 4-Chodov
Tel.: +420 272 661 350-352
Fax: +420 272 661 349
www.reca.cz
VYDÁNÍ 01/2011
SÍDLO:

Podobné dokumenty

fil12282

fil12282 Design, vytvofien˘ ve vynikajícím designovém studiu Artefakt v Darmstadtu, vychází z kontrastu mezi jemnû plynoucí oválnou vnitfiní formou a pfiísnû geometrickou vnûj‰í formou.

Více

UŠETŘíTE PENíZE

UŠETŘíTE PENíZE Vruty se závitem do dřeva, fosfátované,páska 50 ks 3,5x25 Vruty se závitem do dřeva, fosfátované,páska 50 ks 3,3x35 Vruty se závitem do dřeva, fosfátované,páska 50 ks 3,5x45

Více

1 ZÁKLADY RUČNÍHO KOVÁNÍ Kování = tváření kovů úderem nebo

1 ZÁKLADY RUČNÍHO KOVÁNÍ Kování = tváření kovů úderem nebo Výhody kování : • velké úspory materiálu ve srovnání s obráběním (materiál by se musel s vynaložením vysoké energie přeměnit na třísky), • značné zlepšení mechanických vlastností materiálu, zejména...

Více

Pneumatické motory Pneumatic motors

Pneumatické motory Pneumatic motors 1.4. Pneumatické válce s tlumením v koncov˘ch polohách / Pneumatic Cylinders with Damping at Ending Positions Tlumení v koncov˘ch polohách se pouÏívá z dÛvodu zamezení vzniku rázÛ pfii pohybu pístu....

Více

7/2011

7/2011 Bíl˘ kos je pták, kterého pozorní obyvatelé Klecan obãas zahlédnou. Pod jeho patronací se uskuteãnila jiÏ Druhá nízkoprahová akademie Pravého Hradce. Trochu to vypadalo, Ïe leto‰ní zimu musel stráv...

Více

01.Eldacon-CZ 4.0

01.Eldacon-CZ 4.0 Quadrature svítidlová vloÏka pro montáÏ na zavû‰ené li‰tû, s hliníkov˘m reflektorem, s pfiím˘m vyzafiováním, volitelnû elektronick˘ pfiedfiadník EVGProfessionell, EVG-DALI4) nebo EVG-Dynamic; krytí IP2...

Více