Bezbariérové zpřístupnění stanice metra IP Pavlova

Komentáře

Transkript

Bezbariérové zpřístupnění stanice metra IP Pavlova
DVZ
Výtah ve st. I.P.Pavlova
Rekapitulace nákladů
Bezbariérové zpřístupnění stanice metra
I. P. Pavlova
CPV: 45234125-8
JKSO: 825 85
Celková rekapitulace nákladů v Kč
Druh nákladů
Náklad v Kč
Provozní soubory
11-94 Strojní zařízení - výtahy
0,0
Provozní soubory celkem
0,0
Objekty
06-01 Legerova čp.357
0,0
06-02 Přestupní chodba HSV + PSV
0,0
06-03 HSV + PSV
0,0
06-04 Oprava bytů Legerova 357
0,0
06-05 Informační systém
0,0
07-01 Šachta- výtahu na povrch
0,0
07-02 Přestupní chodba
0,0
09-01 Vytápění
0,0
09-02 Zdravotně technické instalace
0,0
09-02.1 ZTI v metru
0,0
09-02.2 ZTI Legerova 357
0,0
09-04 Silnoproudá elektrotechnika včetně bleskosvodů
0,0
09-04.1 Osvětlení v metru
0,0
09-04.2 Osvětlení Legerova 357
0,0
09-91 Silové rozvody
0,0
09-91.1 Silové rozvody
0,0
09-93 Slaboproudá elektrotechnika
0,0
09-93.1 Slaboproudá zařízení (mimo EPS)
0,0
09-93.2 EPS
0,0
09-95 VZT
0,0
09-96 ASDŘ - T
0,0
10-02 Příprava území
0,0
Objekty celkem
METROPROJEKT Praha a.s.
0,0
1/63
05 / 2013.
Výtah ve st. I.P.Pavlova
DVZ
Rekapitulace nákladů
Vedlejší a ostatní náklady
Zařízení staveniště
Projektové práce
Geodetické práce
Ostatní náklady
0,0
0,0
0,0
0,0
05-02 DIO
0,0
05-03 DIO v metru
0,0
10-01 Přípojka staveniště VN 22kV
0,0
10-01.1 Zřízení staveništní přípojky 22kV
0,0
10-01.2 Zrušení staveništní přípojky 22kV
0,0
Vedlejší a ostatní náklady celkem
0,0
Cena stavby bez DPH v Kč
0,0
Při vyplňování soupisu prací je nutné respektovat dále uvedené pokyny:
1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro výběr zhotovitele (zák. č. 137/2006
Sb., §44, odst. (4), písm. a), tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací
materiálů.
2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a
montáž, včetně přesunu hmot, lešení, pomocné konstrukce, zvedací mechanismy, povinné zkoušky, vzorky,
atesty, apod. (pokud není uvedeno zvlášť).
3) Součástí jednotkových cen položek je i inženýrská činnost zhotovitele, komplexní zkoušky, včetně
zkušebního provozu a zaregulování, včetně nákladů na spotřebu energií, kompletační a koordinační činnost,
spolupůsobení při monitoringu ražby, pojištění stavby, provozní řády, včetně zásahové dokumentace, návodů
na obsluhu, potvrzení o shodě, apod. Tyto náklady musejí být rozpuštěny do nabídkových cen a nebudou
zvlášť hrazeny.
4) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditélné součásti
dodávky a montáže.
5) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového,
podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které
se na ně vztahují (např. hmoždinky, šrouby, upevňovací prvky, návlečky, popisky, štítky, apod)
6) V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP.
Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkových cen a nebudou zvlášť hrazeny.
7) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu vyjadřuje standard požadované kvality (zák. č.
137/2006 Sb, §44, odst. (11). Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard
technických parametrů a vzhledu a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady a koordinaci se
všemi navazujícími profesemi.
METROPROJEKT Praha a.s.
2/63
05 / 2013.
Výtah ve st. metra I.P.Pavlova
DVZ
SOUPIS PRACÍ
CPV: 45234125-8
Stavba: Bezbariérové zpřístupnění stanice metra I. P. Pavlova
Objednatel:
Část: VON - vedlejší a ostatní náklady
JKSO:
825 85
Zhotovitel:
Datum:
31.5.2013
P.Č.
Kód položky
Popis
MJ
Množství
celkem
Cena
jednotková
Cena celkem
Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1
2
3
4
5
6
7
8
Zařízení staveniště
Zařízení staveniště - zřízení, provoz, odstranění - položka obsahuje veškeré náklady zařízení staveniště,
které nejsou uvedeny zvlášť
kpl
1,000
měsíc
m2
13,000
37,595
0,00 doba nájmu dle ZOV 13 měsíců
0,00 dle ZOV, půdorys UN (příloha č.4) , 7,3*5,15
1 ZS 01
0,00
0,00 položka obsahuje: Vybudování zařízení staveniště (nutného pro výkon činnosti
zhotovitele a jeho subdodavatelů - vybavení staveniště, připojení na inženýrské
sítě, zabezpečení staveniště), stroje a zařízení, zvedací mechanismy,
označení stavby, provozní ná
2 ZS 02
3 ZS 03
Náklady na pronájem zařízení stavenistě v objektu č.p. 357
Ochrana dlažby těžká (zřízení a odstranění)
- plechy 5 mm
- hobra 15 mm
4 ZS 04
Ohrada staveniště (zřízení a odstranění)
- nehořlavá
- se vstupními otvory
m
75,190
0,00 ohrazení staveniště v podzemí (ohrazení na povrchu je součástí položky ZS
01) viz. část dokumentace E, půdorys UN , délka (7,30*+5,15)*2 výška 3,51m,
včetně ochrany proti šíření prachu
5 113106121S
Rozebrání silničních panelů tl.150
m2
86,000
6 584121111S
Osazení silničních panelů do lože z kameniva těženého tl 40 mm
m2
86,000
7 59381299
Panel silniční KZD 300/100/15 300x100x15 cm
kus
29,000
0,00 provizorní panelová vozovka, rozsah viz. část dokumentace F.2 Příprava
území
0,00 provizorní panelová vozovka, rozsah viz. část dokumentace F.2 Příprava
území
0,00 provizorní panelová vozovka, rozsah viz. část dokumentace F.2 Příprava
území
86/3*1
8 564861111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm
m2
86,000
9 ZS 05
Obnovení trávníku po vyklizení staveniště
m2
86,000
10 PP 01
11 PP 02
Projektové práce
Dokumentace pro realizaci stavby
Dokumentace skutečného provedení stavby
kus
kus
1,000
1,000
0,00
0,00
0,00 digitální i tištěná forma v požadovaném počtu paré
12
13
14
15
Geodetické práce
Vytyčení stavby a geodetické práce dodavatele
Vytyčení tras a inženýrských sítí
Geometrický plán
Zaměření skutečného provedení stavby
kus
kus
kus
kus
1,000
1,000
1,000
1,000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16 ON_01
Ostatní náklady
Zkoušky a revize - Vzduchotechnika
kus
1,000
17 ON_02
Zkoušky a revize - Vytápění
kus
1,000
GP_01
GP_02
GP_03
GP_04
METROPROJEKT Praha a.s.
Strana 3 z 63
0,00 provizorní panelová vozovka, rozsah viz. část dokumentace F.2 Příprava
území
0,00 položka obsahuje veškeré práce, které souvisejí se zřízením a zapěstování
trávníku pro předání zapěstovaného trávníku správci
=13+13+60
0,00
0,00 položka obsahuje náklady na zkoušky a měření provozního souboru, včetně
zaregulování, vyhotovení revizních zpráv, průkazů způsobilosti, technickou
prohlídku, apod.
0,00 položka obsahuje náklady na zkoušky a měření provozního souboru, včetně
zaregulování, vyhotovení revizních zpráv, průkazů způsobilosti, technickou
prohlídku, apod.
VON
Výtah ve st. metra I.P.Pavlova
P.Č.
Kód položky
1
2
DVZ
Popis
3
MJ
Množství
celkem
Cena
jednotková
Cena celkem
Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
4
5
6
7
8
18 ON_03
Zkoušky a revize - ASDŘ-T (měření a regulace)
kus
1,000
0,00 položka obsahuje náklady na zkoušky a měření provozního souboru, včetně
zaregulování, vyhotovení revizních zpráv, průkazů způsobilosti, technickou
prohlídku, apod.
19 ON_04
Zkoušky a revize - Silové rozvody
kus
1,000
0,00 položka obsahuje náklady na zkoušky a měření provozního souboru, včetně
zaregulování, vyhotovení revizních zpráv, průkazů způsobilosti, technickou
prohlídku, apod.
20 ON_05
Zkoušky a revize - Slaboproudá zařízení (mimo EPS)
kus
1,000
0,00 položka obsahuje náklady na zkoušky a měření provozního souboru, včetně
zaregulování, vyhotovení revizních zpráv, průkazů způsobilosti, technickou
prohlídku, apod.
21 ON_06
Zkoušky a revize - EPS
kus
1,000
0,00 položka obsahuje náklady na zkoušky a měření provozního souboru, včetně
zaregulování, vyhotovení revizních zpráv, průkazů způsobilosti, technickou
prohlídku, apod.
22 ON_07
Zkoušky a revize - Strojní zařízení
kus
1,000
0,00 položka obsahuje náklady na zkoušky a měření provozního souboru, včetně
zaregulování, vyhotovení revizních zpráv, průkazů způsobilosti, technickou
prohlídku, apod.
Celkem
METROPROJEKT Praha a.s.
0,00
Strana 4 z 63
VON
Výtah ve st. metra I.P.Pavlova
DVZ
SOUPIS PRACÍ
CPV: 45234125-8
Stavba: Bezbariérové zpřístupnění stanice metra I. P. Pavlova
Objednatel:
Část: 10-01.1 Zřízení staveništní přípojky 22kV
JKSO:
828 72
Zhotovitel:
Datum:
31.5.2013
P.Č.
Kód položky
Popis
MJ
Množství
celkem
Cena
jednotková
Cena celkem
Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1
2
3
4
5
6
7
8
M Práce a dodávky M
21-M Elektromontáže
1 210000DMT.D Odvoz a likvidace demontovaného materiálu
kpl
1,000
0,00 V případě ekologické likvidace je nutné doložit protokol o ekologické likvidaci
materiálu.
Dle schema
0,00 Dle schema
0,00 Dle schema
0,00 Spočítáno na schema, Konkrétní typ může být upřesněn v návaznosti na
"Katalog prvků" PREdi
0,00 Dle schema
0,00 Spočítáno na schema, Konkrétní typ může být upřesněn v návaznosti na
"Katalog prvků" PREdi
0,00
0,00
0,00 Práce v kobce stávající TS
0,00
0,00 Odměřeno ze situace
0,00 Odměřeno ze situace
0,00 Odměřeno ze situace
0,00 Dle schema
0,00 Dle schema
0,00 Odhadnuto dle situace
0,00 Odhadnuto dle situace
2 210100922.D
3 210101029.P
4 000117960
Demontáž ukončení kabelů celoplastových T-konektorem do 22 kV žíly do 3x150 mm2
Ukončení kabelů celoplastových koncovkou do 22 kV konektorovou
konektor T pro celoplastováý kabel 22kV 120mm2
kus
kus
ks
3,000
9,000
9,000
5 210102022.P
6 000117956
Propojení vodičů celoplastových spojkou do 22 kV venkovní žíly do 150 mm2
Venkovní spojka s vnitř.elektrodou pro celoplastové kabely do 22kV do 120mm2
kus
ks
3,000
3,000
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
210300022.P
246207600
210320001.P
210320002.A
210930102.D
210930102.P
000108183
210950101.P
000105031
210950111.P
000106265
Písmomalířské práce - číslice a písmena výšky do 100 mm
email olejový vnitřní bílý
Ostatní práce nezahrnuté v katalogu - HZS
Dozory správců inž. sítí
Demontáž hliníkových kabelů celoplastových 22 kV 1x150 mm2 volně uložených
Montáž hliníkových kabelů celoplastových 22 kV 1x150 mm2 volně uložených
kabel celoplastový 22kV 1x120/16 22kV
Další štítek označovací na kabel
štítek kabelový s tiskem
Svazkování jednožilových kabelů vn
řemínek upevňovací
kus
kg
hod
hod
m
m
m
kus
ks
kus
ks
12,000
1,000
5,000
30,000
140,000
330,000
330,000
5,000
5,000
110,000
110,000
18
19
20
21
22
23
24
46-M
460010024.P
460010031.P
460030161.P
460030182.P
460200303.P
460200883.P
460421141.P
Zemní práce při extr.mont.pracích
Vytyčení trati vedení kabelového podzemního v zástavbě
Vytyčení a vypískání poduličního zařízení trasy vedení cizí firmou
Odstranění krytu komunikace ze živice a betonu prostého tloušťky do 15 cm
Řezání podkladu nebo krytu hloubky do 15 cm
Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3
Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 80 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3
Lože kabelů písek, štěrkopísek tl 10 cm nad kabel, beton nebo plast deska 50x25 cm, š lože do 35 cm
km
kus
m2
m
m
m
m
0,050
5,000
90,000
60,000
12,000
22,000
15,000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25 000104800
26 460421142.P
deska zákrytová 500/230/45
Lože kabelů písek, štěrkopísek tl 10 cm nad kabel, beton nebo plast deska 50x25 cm, š lože do 50 cm
ks
m
30,000
20,000
0,00 Základní výměra viz položka 25 15*2
0,00 Odměřeno ze situace
27
28
29
30
31
32
33
34
deska zákrytová 500/230/45
Oprava lože kabelů z písku nebo štěrkopísku se zakrytím cihlami šířky lože do 35 cm
Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem
Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení
Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu
Přepážky s utěsněním pro oddělení kabelůve výkopu z desek betonových
Vyčištění stávajících kabelových trub bez kabelové komory čisticí soupravou
Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 90 cm, z horniny třídy 3
ks
m
kus
kus
m
m
m
m
40,000
23,000
4,000
10,000
23,000
70,000
10,000
12,000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000104800
460421902.P
460470001.P
460470011.P
460470012.P
460500002.P
460510402.P
460560273.P
METROPROJEKT Praha a.s.
Strana 5 z 63
Odměřeno ze situace
Odhad dle situace
Odměřeno ze situace
Odměřeno ze situace
Odměřeno ze situace
Odměřeno ze situace
Odměřeno ze situace
Základní výměra viz položka 27 20*2
Odměřeno ze situace
Odhadnuto ze situace
Odhadnuto ze situace
Odhadnuto ze situace
Odměřeno ze situace
Odměřeno ze situace
Viz položka 23
VON_10-01.1
Výtah ve st. metra I.P.Pavlova
P.Č.
1
Kód položky
DVZ
Popis
2
MJ
3
4
Množství
celkem
Cena
jednotková
Cena celkem
5
6
7
Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
8
35
36
37
38
39
40
460560853.P
460561111.P
460561122.P
460561701.P
460600023.P
460600031.P
Zásyp rýh ručně šířky 80 cm, hloubky 90 cm, z horniny třídy 3
Nákup recyklátu na zásyp
Doprava nakupované zeminy (písku, recyklátu) na zásyp
Zkoušky hutnění zasypaných rýh
Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m
Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m (km x m3)
m
m3
m3
kus
m3
m3
22,000
10,000
10,000
2,000
20,305
385,795
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41
42
43
44
45
460600081.P
460600082.P
460650081.P
460650136.P
460680276.P
Poplatek za skládku betonu, asfaltu, sutě
Poplatek za skládku zeminy
Zřízení podkladní vrstvy vozovky nebo chodníku z betonu prostého tloušťky do 10 cm
Zřízení krytu vozovky nebo chodníku z litého asfaltu tloušťky 5 cm
Utěsnění průchodu zdivem světlosti do 200 mm
m3
m3
m2
m2
kus
13,500
6,805
90,000
90,000
1,000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
kus
sada
2,000
1,000
0,00
0,00
OST Ostatní
48 210280002.P Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 500 000 Kč
kus
1,000
49
50
51
52
53
kpl
kpl
kpl
kus
kus
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
0,00 Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka,
zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy
0,00 Výpočet dle PN VA911
0,00 Výpočet dle PN VA911
0,00 Dle PN VA 911
0,00 Ze situace, Trasa kratší než 100 m.
0,00 Dle PN VA 911
46 460680286.P
47 460720005.P
000010012.P
000010036.P
000010901.P
000020011.P
000020014.P
Utěsnění průchodu zdivem kabelů do 22 kV systémem systémové víko
Připojení do sítě VN 1x spojkou, 1x koncovkou včetně inženýrské činnosti
Vypracování projektu v digitální formě kabelů VN, sdělovacích a optických
Vypracování dokumentace skutečného provedení v digitální formě kabelů VN
Inženýrská činnost při realizaci stavby
Geodetické a geometrické zaměření kabelové trasy do 100 m
Geodetické doměření spojek VN - připojení na síť VN PREdi
Celkem
Viz položka 24
Odhadnuto dle situace
Odhadnuto dle situace
Odhadnuto ze situace
Automatický výpočet programu KROS z položek výkopů a zásypů
Automatický výpočet programu KROS z položek výkopů a zásypů - dalších 19
km 20,305*19
Automatický výpočet programu KROS z položek výkopů a zásypů
Automatický výpočet programu KROS z položek výkopů a zásypů
Viz položka 21
Viz položka 21
Utěsnění vstupu kabelu do stávající TS5337. Může být upraveno dle
požadavku PREdi v době provádění stavby
Utěsnění vstupu kabelu do TS ZS.
0,00
Poznámka: Položky výkazu výměr jsou, až na výjimky, použity z databáze
URS a PREdi pro srovnatelné práce. Uchazeč však musí stanovit jednotkové
ceny položek podle individuální kalkulace s využitím projektové
dokumentace a zohlednit konkrétní materiálovou a konstrukční
charakteristiku prací a dodávek. Součástí jednotkových cen položek musejí
být i příplatky na územní a provozní vlivy, které nejsou vykázány zvlášť.
Součástí zemních prací je i realizace mobilních zábran a lávek
METROPROJEKT Praha a.s.
Strana 6 z 63
VON_10-01.1
Výtah ve st. metra I.P.Pavlova
DVZ
SOUPIS PRACÍ
CPV: 45234125-8
Stavba: Bezbariérové zpřístupnění stanice metra I. P. Pavlova
Objednatel:
Část: 10-01.2 Zrušení staveništní přípojky 22kV
JKSO:
828 72
Zhotovitel:
Datum:
31.5.2013
P.Č.
Kód položky
Popis
MJ
Množství
celkem
Cena
jednotková
Cena celkem
Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1
2
3
4
5
6
7
8
M Práce a dodávky M
21-M Elektromontáže
1 210000DMT.D Odvoz a likvidace demontovaného materiálu
kpl
1,000
0,00 V případě ekologické likvidace je nutné doložit protokol o ekologické likvidaci
materiálu.
Dle schema
Demontáž hliníkových kabelů celoplastových 22 kV 1x150 mm2 volně uložených
Propojení vodičů celoplastových spojkou do 22 kV venkovní žíly do 150 mm2
Venkovní spojka s vnitř.elektrodou pro celoplastové kabely do 22kV do 120mm2
kus
kus
ks
6,000
3,000
3,000
5
6
7
8
9
10
210102024.D
210300022.P
246207600
210930102.D
210950101.P
000105031
Demontáž propojení vodičů celoplastových spojkou do 22 kV venkovní
Písmomalířské práce - číslice a písmena výšky do 100 mm
email olejový vnitřní bílý
Demontáž hliníkových kabelů celoplastových 22 kV 1x150 mm2 volně uložených
Další štítek označovací na kabel
štítek kabelový s tiskem
kus
kus
kg
m
kus
ks
3,000
12,000
1,000
20,000
3,000
3,000
0,00 Dle schema
0,00 Dle schema
0,00 Spočítáno na schema, Konkrétní typ může být upřesněn v návaznosti na
"Katalog prvků" PREdi
0,00 Dle schema
0,00
0,00
0,00 Demontáž kabelů v TS ZS
0,00 Dle schema
0,00 Dle schema
11
12
13
14
15
16
17
18
46-M
460030161.P
460030182.P
460230013.P
460421903.P
460561601.P
460561701.P
460600023.P
460600031.P
Zemní práce při extr.mont.pracích
Odstranění krytu komunikace ze živice a betonu prostého tloušťky do 15 cm
Řezání podkladu nebo krytu hloubky do 15 cm
Hloubení nezapažených rýh kabelových spojek přes 10 kV ručně v hornině tř 3
Oprava lože kabelů z písku nebo štěrkopísku se zakrytím cihlami šířky lože do 50 cm
Zásyp jam (sondy startovací jámy) ručně, z horniny třídy 3
Zkoušky hutnění zasypaných rýh
Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m
Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m (km x m3)
m2
m
kus
m
m3
kus
m3
m3
9,000
12,000
1,000
3,000
3,000
1,000
1,770
33,630
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19
20
21
22
23
460600081.P
460600082.P
460650081.P
460650136.P
460720001.P
Poplatek za skládku betonu, asfaltu, sutě
Poplatek za skládku zeminy
Zřízení podkladní vrstvy vozovky nebo chodníku z betonu prostého tloušťky do 10 cm
Zřízení krytu vozovky nebo chodníku z litého asfaltu tloušťky 5 cm
Připojení do sítě VN 1x spojkou včetně inženýrské činnosti
m3
m3
m2
m2
sada
1,350
0,420
9,000
9,000
1,000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OST Ostatní
24 210280001.P Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 100 000 Kč
kus
1,000
25 000010901.P
26 000020014.P
kpl
kus
1,000
1,000
0,00 Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka,
zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy
0,00 Dle PN VA 911
0,00 Dle PN VA 911
2 210930102.D
3 210102022.P
4 000117956
Inženýrská činnost při realizaci stavby
Geodetické doměření spojek VN - připojení na síť VN PREdi
Celkem
METROPROJEKT Praha a.s.
Odměřeno ze situace
Odměřeno ze situace
Dle schema
Odměřeno ze situace
Odhad dle situace
Odhadnuto ze situace
Automatický výpočet programu KROS z položek výkopů a zásypů
Automatický výpočet programu KROS z položek výkopů a zásypů - dalších 19
km 1,77*19
Automatický výpočet programu KROS z položek výkopů a zásypů
Automatický výpočet programu KROS z položek výkopů a zásypů
Viz položka 12
Viz položka 12
0,00
Strana 7 z 63
VON_10-01.2
Výtah ve st. metra I.P.Pavlova
DVZ
Poznámka: Položky výkazu výměr jsou, až na výjimky, použity z databáze
URS a PREdi pro srovnatelné práce. Uchazeč však musí stanovit jednotkové
ceny položek podle individuální kalkulace s využitím projektové
dokumentace a zohlednit konkrétní materiálovou a konstrukční
charakteristiku prací a dodávek. Součástí jednotkových cen položek musejí
být i příplatky na územní a provozní vlivy, které nejsou vykázány zvlášť.
Součástí zemních prací je i realizace mobilních zábran a lávek
METROPROJEKT Praha a.s.
Strana 8 z 63
VON_10-01.2
Výtah ve st. metra I.P.Pavlova
DVZ
SOUPIS PRACÍ
CPV: 45234125-8
Stavba: Bezbariérové zpřístupnění stanice I.P. Pavlova
Objednatel: DP hl. m. Prahy a.s.
Část:
05-02 DIO
JKSO: 822 2
Zhotovitel: METROPROJEKT Praha a.s.
Datum:
31.5.2013
P.Č.
Kód položky
Popis
MJ
Množství
celkem
Cena
jednotková
Cena celkem
Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1
2
3
4
5
6
7
8
1 02-00-001
2 02-00-002
3 02-00-003
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
Dopravní značka svislá- směrová tabule Z4 - montáž, demontáž,
ks/den
nájemné a průběžná údržba
Dopravní značka svislá v základní velikosti - montáž, demontáž, nájemné ks/den
a průběžná údržba
Zakrytí stávající dopravní značky neprůhledným materiálem - montáž,
ks/den
demontáž, nájemné a průběžná údržba
4 620,000
0,00 11ks * 30dní * 14 měsíců
5 460,000
0,00 13ks * 30 dní * 14 měsíců
1 260,000
0,00 3ks * 30 dní * 14 měsíců
Celkem
0,00
Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny
položek podle individuálně kalkulace s využitím
projektové dokumentace a zohlednit konkrétní
materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a
dodávek. Součástí jednotkových cen položek musejí
být i příplatky na územní a provozní vlivy, které nejsou
vykázány zvlášť.
METROPROJEKT Praha a.s.
Strana 9 z 63
VON_05-02
Výtah ve st. metra I.P.Pavlova
DVZ
SOUPIS PRACÍ
CPV: 45234125-8
Stavba: Bezbariérové zpřístupnění stanice I.P. Pavlova
Objednatel: DP hl. m. Prahy a.s.
Část:
05-03 DIO v metru
JKSO: 825 85
Zhotovitel: METROPROJEKT Praha a.s.
Datum:
31.5.2013
P.Č.
Kód položky
Popis
MJ
Množství
celkem
Cena
jednotková
Cena celkem
Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1
2
3
4
5
6
7
8
1 009-001
2 009-002
3 009-003
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
Informační tabule - samolepka na plastové desce rozměr 1500x500 mm
včetně montáže a demontáže
demontáž, uložení a montáž informačních butonů
demontáž, uložení a montáž odpadkového koše
ks
1,000
0,00 Množství odečteno z výkresů dokumentace E DIO v metru
ks
ks
1,000
1,000
0,00 Množství odečteno z výkresů dokumentace E DIO v metru
0,00 Množství odečteno z výkresů dokumentace E DIO v metru
Celkem
0,00
Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny
položek podle individuálně kalkulace s využitím
projektové dokumentace a zohlednit konkrétní
materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a
dodávek. Součástí jednotkových cen položek musejí
být i příplatky na územní a provozní vlivy a ztížené
podmínky v podzemí, které nejsou vykázány zvlášť.
METROPROJEKT Praha a.s.
Strana 10 z 63
VON_05-03
Výtah ve st. metra I.P.Pavlova
DVZ
SOUPIS PRACÍ
CPV: 45234125-8
Stavba: Bezbariérové zpřístupnění stanice metra I.P.Pavlova
Objednatel: DP hl. m. Prahy a.s.
Část:
06-01
JKSO: 825 85
Legerova čp.357
Zhotovitel: METROPROJEKT Praha a.s.
Datum:
30.1.2014
P.Č.
Kód položky
Popis
MJ
Množství
celkem
Cena
jednotková
Cena celkem
Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1
3
5
6
7
8
9
8
1 113107181
2 113107163
1 Zemní práce
Odstranění krytu chodníků živičných tl 50 mm
Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300
mm
m2
m2
86,000
86,000
0,00 Uliční úr.viz v.č.003 změřeno v autocadu
0,00 Uliční úr.viz v.č.003 změřeno v autocadu
3 38000101R
3 Svislé a kompletní konstrukce
stěna výtahu a trafiky (ocelová kce, prosklené stěny ) - pož.odonost EI15
DP1
m2
29,800
0,00 položka obsahuje kompletní dodávku a montáž vč. pomocných konstrukcí
Uliční úr.viz v.č.031 23,9+2,4x4x0,5+1,1x0,5x2=29,8
m3
10,000
0,00 Odborný odhad - bude upřesněno během realizace dle konkrétních podmínek
m2
86,000
0,00 Uliční úr.viz v.č.003 změřeno v autocadu
m2
m2
94,600
86,000
0,00
0,00 Uliční úr.viz v.č.003 změřeno v autocadu
m3
1,300
m2
158,500
0,00 Uliční úr. viz v.č.031 103,8+54,7=158,5
m2
142,150
0,00 Uliční úr. viz v.č.031 40,37+25,34+76,45= 142,15
m2
355,800
0,00 Položka obsahuje kompletní opravu fasády - členitost fasády a postup oprav
dle projektové dokumentace
Uliční úr. viz v.č.031 změřeno v autocadu
m2
355,800
0,00 Uliční úr. viz v.č.031 změřeno v autocadu
m2
13,450
0,00 Uliční úr. položka obsahuje dodávku a provedení mazaniny vč. finální úpravy
povrchu
podlaha suterénu viz v.č. 031 11,68+6x1,1x0,18+4x0,8x0,18=13,45část.měřeno v autocadu
m2
47,700
0,00 Uliční úr viz v.č.010 a 017 23,2+24.5=47,7(část.změřeno v autocadu)
4 33000101R
Ostatní drobné zazdívky, dozdívky a přizdívky vyplývající z postupu
výstavby
5 Komunikace
Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z
kameniva
6 5900011R
Dlažební kostky - mozaika - dodávka
7 564871111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm
5 591412111
8 43000101R
4 Vodorovné konstrukce
Vyrovnávací schodiště z prostého betonu betonované na podlahu vč.
bednění
6 Úpravy povrchů a podlah
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do
30%
10 612325422
Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do
30%
11 622423321
Oprava vnějších omítek v rozsahu do 30 %
9 612325412
12 622611133
Nátěr silikonový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace
provedený ručně
13 631311000R Cementová stěrková podlaha - dodávka a montáž kompletního systému
podlahy
14 621221131
Montáž zateplení vnějších podhledů z minerální vlny tl do 160 mm, vč.
dodávky a montáže lišt
METROPROJEKT Praha a.s.
Strana 11 z 63
0,00 Položka obsahuje kompletní provedení vyrovnávacího schodiště
betonpvaného na podlahu.
uliční úr. viz v.č. 031 0.562x0,8=0,45 + 0.773x1,1=0,85 část. měřeno v
autocadu
06-01
Výtah ve st. metra I.P.Pavlova
DVZ
P.Č.
Kód položky
Popis
MJ
Množství
celkem
Cena
jednotková
Cena celkem
Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1
3
5
6
7
8
9
8
m2
45,000
0,00 Uliční úr viz v.č.010 a 017 5,55x3,15+15,15+2,7+7,25+2,42=45
16 6220001
17 621381021
Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny tl do 160 mm, vč. dodávky
a montáže lišt
Minerální vlna tl. 150 mm - dodávka
Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka včetně penetrace vnějších podhledů
m2
m2
94,554
47,700
0,00 Uliční úr
Zratné 2%
0,00 Uliční úr viz v.č.010 a 017 23,2+24.5=47,7(část.změřeno v autocadu)
18 622381021
Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka včetně penetrace vnějších stěn
m2
45,000
0,00 Uliční úr viz v.č.010 a 017 5,55x3,15+15,15+2,7+7,25+2,42=45
19 919735111
20 978013141
9 Ostatní konstrukce a práce
Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm
Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 30 %
m
m2
45,000
300,650
0,00 Uliční úr.viz v.č.003 změřeno v autocadu
0,00 Uliční úr. výměra viz oprava omítek
21 978015241
m2
355,800
0,00 Uliční úr. výměra viz oprava omítek
22
m2
355,800
0,00 Uliční úr. viz v.č.031 změřeno v autocadu
m2
1 067,400
0,00 Uliční úr. viz v.č.031 změřeno v autocadu
m2
355,800
0,00 Uliční úr. viz v.č.031 změřeno v autocadu
m2
31,730
m3
0,100
15 622221131
23
24
25
26
Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stupeň složitosti I až IV o rozsahu
do 30 %
941321111
Montáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do
1,2 m v do 10 m
941321211
Příplatek k lešení řadovému modulovému těžkému š 1,2 m v do 25 m za
první a ZKD den použití
941321811
Demontáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š
do 1,2 m v do 10 m
949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do
1,9 m zatížení do 150 kg/m2
990000001R Těsnění požárních prostupů stávajících i nových (např. Intumex),
kompletní provedení vč dodávky
0,00
0,00 položka obsahuje požární utěsnění prostupů vhodným materiálem (např.
hmota Intumex), měrnou jednotkou položky je objem těsnícího materiálu (dtto
utěsněného prostoru)
27 965043441
28 96303101R
Bourání podlahy suterénu - kompletní skladby
Bourání stropů klenutých - kompletní skladby
m3
m3
24,400
42,420
29 96000101R
30 971035661
Bourání okenních mříží
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném - bourání dveřních otvorů v interieru
m2
m3
1,200
2,690
31 971035681
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném - ve fasádní stěne
m3
6,300
32
33
34
35
36
Bourání ocelových okenic
Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel
Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2 včetně křídel
Odstranění korkové izolace v ploše
Bourání ostatních konstrukcí zjištěných při postupu výstavby
m2
m2
m2
m2
m3
4,110
4,110
1,800
33,600
10,000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
t
172,423
0,00
t
t
t
172,423
3 276,029
172,087
0,00
0,00
0,00
t
0,336
96000102R
968062355
968062455
978015291
96005001R
37 979082000R Vnitrostaveništní vodorovná a svislá doprava suti a vybouraných hmot na
celou potřebnou vzdálenost
38 979081111
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km
39 979081121
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
40 979098201
Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce
(skládkovné)
41 979090011R Poplatek za uložení odpadu z vybourané korkové izolace
METROPROJEKT Praha a.s.
Strana 12 z 63
0,00 Uliční úr. viz v.č.031 48,8x0,5=24,4(část.změřeno v autocadu)
0,00 Uliční úr. viz v.č.031 2,52x4,5+(22,05+22,35)x0,7=24,42 (část.změřeno v
autocadu)
0,00 Uliční úr. Viz v.č.030 1 kus - 1,20(změřeno v autocadu)
0,00 Uliční úr. viz v.č.031 0,35x2,3+0,97x1,6+0,97x0,35=2,69 (část.změřeno v
autocadu)
0,00 Uliční úr. Viz v.č.031
(0,58+0,67)x1,1+0,43x2x0,9+1,5x0,9+0,41x1,1+0,67x0,9+0,97x0,9x2=6,30
(část. změřeno v autocadu).
Uliční úr. Viz v.č.030 3 kusy - 1,37x3=4,11(změřeno v autocadu)
Uliční úr. Viz v.č.030 3 kusy - 1,37x3=4,11(změřeno v autocadu)
Uliční úr. Viz v.č.030 1 kus - 1,80(změřeno v autocadu)
8,8x4,2 viz. v. č. 006
Odborný odhad - bude upřesněno během realizace dle konkrétních podmínek
0,00 Korková izolace může obsahovat nebezpečné látky
06-01
Výtah ve st. metra I.P.Pavlova
DVZ
P.Č.
Kód položky
Popis
MJ
Množství
celkem
Cena
jednotková
Cena celkem
Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1
3
5
6
7
8
9
8
Montáž kazetového podhledu na zavěšenou nosnou konstrukci
Podhled rastrový minerální (trafika) - dodávka
Podhled Promat - dodávka a montáž
Montáž obkladu ocelových nosníků, vč. nosné konstrukce, kotvení,
tmelení
Požární obklad ocelových nosníků stropů uliční úroveň s odolností 120min.
max. tl. 60mm - dodávka
Požární podhled ocelových nosníků stropů uliční úroveň s odolností 90min.
- dodávka
m2
m2
m2
m2
7,480
7,480
24,250
107,050
m2
83,850
Uliční úr.-viz v.č.011 změřeno v autocadu
Uliční úr.-viz v.č.011 změřeno v autocadu
1.patro-viz v.č.031 změřeno v autocadu
viz v.č.011 a 017
83,85+23,2
0,00 viz v.č.011 a 017 ( 8,8x2+5,5)x3x1,21=83,85
m2
23,200
0,00 viz v.č.011 a 017 změřeno v autocadu
764 Klempířské konstrukce
48 76400001R Oplechování římsy nad 1.np - předzvětralý titanzinek - dodávka a montáž,
plech tl. 0,70mm, ozn.K101, R.Š. = 210mm
m2
3,120
0,00 Položka obsahuje kompletní dodávka výrobku vč.dopravy, vykládky, osazení,
povrchové úpravy, spojování a spojovacího materiálu.
viz. příloha 031
odměřeno AutoCad
766 Truhlářské konstrukce
49 7660001R
Dřevěné dveře exterier - dodávka a montáž, vč. zárubně kování a
ostatních dveřních doplňků viz tabulka dveří - D101 dle historického vzoru
ks
1,000
0,00 Uliční úr.-viz v.č.035 1,925x1,38=2,66
50 7660004R
Dřevěná okna 3ks včetně parapetů, replika původních, vysoká hluková
neprůzvučnost - dodávka a montáž1,0x1,2m O101-O103
Odborná repase dřevěných oken 8ks včetně okenic a vnitřích dřevěných
parepetů a výměna vnějšího okenní křídla, vysoká hluková neprůzvučnost dodávka a montáž, do vnějších křídel budou doplněna izolační dvojskla,
1,1x2,15m O201-208
ks
3,000
0,00 Uliční úr.-viz v.č.031
ks
8,000
0,00 Uliční úr.-viz v.č.031
52 7660006R
Odborná repase dřevěných oken 6ks včetně okenic a vnitřích dřevěných
parepetů, vysoká hluková neprůzvučnost - dodávka a montáž1,13x2,43m
O209-214
ks
6,000
0,00 Uliční úr.-viz v.č.031
53 7660007R
Odborná repase dřevěných oken 3ks včetně vnitřích dřevěných parepetů, dodávka a montáž 0,5x1,2m O215-217
Vnitřní dveře - dodávka a montáž, vč. kování, prahu a ostatních dveřních
doplňků D103 800/1970
Vnitřní dveře - dodávka a montáž, vč. kování, prahu a ostatních dveřních
doplňků D104, 900/1970
Ocelová zárubeň - dodávka a montáž
ks
3,000
0,00 Uliční úr.-viz v.č.031
ks
1,000
0,00 viz v.č.011, 1.PP sklep - v. č. 031
ks
1,000
0,00 viz v.č.011, 1.PP trafika - v. č. 031
ks
2,000
0,00 v.č.031, rozměry a způsob otevírání viz. tabulka dveří
m2
10,080
0,00 Ul.úr.-viz v.č.035 3,72x2,71=10,08
m2
3,580
0,00 Ul.úr.-viz v.č.034 1,23x0,97x3=3,58
m2
2,000
0,00 viz v.č.031 1x2=2 (část.změřeno v autocadu)
kg
3 542,000
42
43
44
45
763
763135101
59000001
76300102R
763132623
46 7630001R
47 7630002R
51 7660005R
54 7660008R
55 7660009R
56 7660022R
Montované konstrukce
767 Zámečnické konstrukce
57 76700001R Roletová mříž-dálkové i místní ovládání - dodávka a montáž Z104 vč.
kotvení a povrchových úprav
58 76700002R Ocel.mříž 3ks - dodávka a montáž Z101-103 vč. kotvení a povrchových
úprav
59 76700008R Skleněné zábradlí do 2 oken-1.patro Z201, Z202 vč. kotvení a
povrchových úprav
60 76700015R Podchycení ocelovými nosníky pro bourání otvorů ve fasádní stěně,
ocelový sloupek, vč. vysekání rých, vyzdívky a plentovaní
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 Položka obsahuje vysekání rých pro vtahování nosníků, osazení a dodávku
nosníků, vyzdívku mezi nosníky a plentování.
Ul.úr.-viz v.č.007, 031
771 Podlahy z dlaždic
METROPROJEKT Praha a.s.
Strana 13 z 63
06-01
Výtah ve st. metra I.P.Pavlova
DVZ
P.Č.
Kód položky
Popis
MJ
Množství
celkem
Cena
jednotková
Cena celkem
Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1
3
5
6
7
8
9
8
61 771574116
62 77100001R
63
64
65
66
772
772521160
7720001R
772421124
77200051R
Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním
lepidlem do 25 ks/m2
Keramická dlažba (trafika) - dodávka
m2
8,700
0,00 Uliční úr..viz v.č.031 změřeno v autocadu
m2
9,570
0,00 prořez 10%
m2
m2
m
m2
16,560
18,216
59,350
6,529
0,00
0,00
0,00
0,00
Podlahy z kamene
Kladení dlažby z kamene pravoúhlých desek a dlaždic
Kamenná dlažba žulová - dodávka
Montáž obkladu soklů svislých deskami z kamene
Sokl žula leštěná -pásky v=100mm - dodávka
Uliční úr..viz v.č.031 změřeno v autocadu
prořez 10%
1,5+035+095x6+1,1+0,4+1,8+2,8+2+43,7=59,35 viz v.č.031, 034
prořez 10%
781 Obklady
67 781474115
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených flexibilním
lepidlem
68 7810002R
Keramický obklad trafika - dodávka
m2
18,750
0,00 Uliční úr.(trafika) viz v.č.031 (0,45+1,15+0,45+1,6+1,2+1,4)x3= 18,75
m2
20,625
0,00 ztratné 10%
784 Malby
69 784453121
Malba otěruvzdorná, bílá
m2
300,650
0,00 Položka zahrnuje kompletní malby stěn a stropů, malbou odolnou proti otěru,
v požadované barvě. Ostatní požadavky, viz Technická zpráva.
Uliční úr. výměra viz oprava omítek 158,5+142,15
t
133,411
0,00
99 Přesun hmot
70 998001001R Přesun hmot vodorovný i svislý
Celkem
0,00
Poznámka: Položky výkazu výměr jsou, až na výjimky,
použity z databáze URS pro srovnatelné práce. Uchazeč
však musí stanovit jednotkové ceny položek podle
individuálně kalkulace s využitím projektové
dokumentace a zohlednit konkrétní materiálovou a
konstrukční charakteristiku prací a dodávek. Součástí
jednotkových cen položek musejí být i příplatky na
územní a provozní vlivy a ztížené podmínky v podzemí,
které nejsou vykázány zvlášť.
METROPROJEKT Praha a.s.
Strana 14 z 63
06-01
Výtah ve st. metra I.P.Pavlova
DVZ
SOUPIS PRACÍ
CPV: 45234125-8
Stavba: Bezbariérové zpřístupnění stanice metra I.P.Pavlova
Objednatel: DP hl. m. Prahy a.s.
Část:
06-02
JKSO: 825 85
Přestupní chodba HSV + PSV
Zhotovitel: METROPROJEKT Praha a.s.
Datum:
31.5.2013
P.Č.
Kód položky
Popis
MJ
Množství
celkem
Cena
jednotková
Cena celkem
Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1
3
5
6
7
8
9
8
1 39000101R
3 Svislé a kompletní konstrukce
Diltační lišta- objektová diltace svislá - dodávka a montáž
m
6,200
0,00 Přestupní chodba-viz v.č.033 2x3,1=6,2
2 49000101R
4 Vodorovné konstrukce
Diltační lišta- objektová diltace vodorovná - dodávka a montáž
m
3,000
0,00 Přestupní chodba viz v.č.033
m2
61,600
m3
0,500
0,00 položka obsahuje požární utěsnění prostupů vhodným materiálem (např.
hmota Intumex), měrnou jednotkou položky je objem těsnícího materiálu (dtto
utěsněného prostoru)
kus
2,000
0,00 náplň 5 kg, dodávka včetně montáže
m2
m2
67,800
74,580
0,00 Přestupní chodba viz v.č.033 - změřeno v autocadu
0,00 ztratné 10%
m2
67,800
0,00 Přestupní chodba viz v.č.033 - změřeno v autocadu
m2
0,800
0,00 Přestupní chodba-viz v.č.033 0,4x0,4x5=0,8
m2
0,080
0,00 Přestupní chodba-viz v.č.033 0,3x0,3x1=0,09
kg
45,000
ks
3,000
kg
28,000
kg
132,000
m2
m2
m
m2
61,600
67,760
59,350
6,529
9 Ostatní konstrukce a práce
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do
1,9 m zatížení do 150 kg/m2
4 990000001R Těsnění požárních prostupů stávajících i nových (např. Intumex),
kompletní provedení vč dodávky
3 949101111
5 99900000R
Hasicí přístroj PHP sněhový CO2
713 Izolace tepelné a akustické
6 713111111
Montáž izolace podhledů vrchem
7 7130001
Akustická izolace tl. 30 mm v nehořlavé tkanině - dodávka (referenční
výrobek např. Sibral)
763 Montované konstrukce
8 76300103R
Podhled multipanel - dodávka a montáž
767 Zámečnické konstrukce
9 76700003R
Doplňky hliník+komaxit - VZT mřížky - dodávka a montáž vč. kotvení a
povrchových úprav
10 76700004R
Doplňky ocel+komaxit - dvířka - dodávka a montáž vč. kotvení a
povrchových úprav
11 76700005R
Doplňky ocel+nátěr(závěsy svítidel) - dodávka a montáž vč. kotvení a
povrchových úprav
12 767000005R Požární dveře EI90 900/1970 - dodávka a montáž vč. zárubně, kování a
ostatních dveřních doplňků D003, 004, 005
13 767000010R Závěsy svítidel vč. kotvení a povrchových úprav
14 767000011R
15
16
17
18
772
772521160
7720001R
772421124
77200051R
Kotevní prvky odbavovacího systému z válcovaných profilů a ocel.plechu dodávka a montáž vč. kotvení a povrchových úprav Z004
0,00 Přestupní chodba viz v.č.012 - změřeno v autocadu
0,00 Přestupní chodba-viz v.č.033 3,5x8=28 (dle jiných realizací)
0,00 viz v.č.012
0,00 Přestupní chodba viz v.č.033 8ks dl.1,1m 8x3,5=28 (výpočet dle jiných
realizací)
0,00 Přestupní chodba-viz v.č.033 výpočet dle jiných realizací
Podlahy z kamene
Kladení dlažby z kamene pravoúhlých desek a dlaždic
Kamenná dlažba žulová - dodávka
Montáž obkladu soklů svislých deskami z kamene
Sokl žula leštěná -pásky v=100mm - dodávka
METROPROJEKT Praha a.s.
Strana 15 z 63
0,00
0,00
0,00
0,00
Přestupní chodba viz v.č.012 - změřeno v autocadu
prořez 10%
1,5+035+095x6+1,1+0,4+1,8+2,8+2+43,7=59,35 viz v.č.031, 034
prořez 10%
06-02
Výtah ve st. metra I.P.Pavlova
DVZ
P.Č.
Kód položky
Popis
MJ
Množství
celkem
Cena
jednotková
Cena celkem
Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1
3
5
6
7
8
9
8
19 77200002R
Diltační lišta podlahy z kamenných dlaždic - dodávka a montáž
m
4,000
781 Obklady
20 78140001R
Montáž obkladů vnitřních velkoplošných tenkostěnnou keramikou
lepených flexibilním lepidlem, včetně lišt
21 781001
Obklad tenkostěnná velkoplošná keramika - dodávka
22 78190001R
Nárožní lišta - dodávka a montáž
23 78190002R
Ukončující lišta - dodávka a montáž
m2
144,000
m2
m
m
158,400
17,500
26,870
783 Nátěry
24 78399300R
Nátěr obkladu trvalý lesklý - antigrafiti nátěr
m2
144,000
t
33,020
99 Přesun hmot
25 998001001R Přesun hmot vodorovný k ohlubni, svislý do hlubiny, vodorovný v hlubině
Celkem
0,00 viz v.č.010, v. č. 031
2+2=4m
0,00 Přestupní chodba-viz v.č.033
(6,25+0,7+6,5+3,7+4,1+3,7+1,1+6,5+0,7+6,3+4,3)x3,3=144,00
0,00 ztratné 10%
0,00 Přestupní chodba-viz v.č.033 3,1x5=17,5
0,00 Přestupní chodba-viz v.č.033 8x2,05+4x1,1+4x0,3+5x4x0,4=26,87
0,00 Nátěr omítek, kamenných obkladů a betonových povrchů nátěrem antigraffiti,
trvalý, lesklý. Položka obsahuje kompletní povlak na finálně upravený
podklad, dodávku a provedení, vč. Dovozu na místo určení
Přestupní chodba-viz v.č.033
(6,25+0,7+6,5+3,7+4,1+3,7+1,1+6,5+0,7+6,3+4,3)x3,3=144,00
0,00
0,00
Poznámka: Položky výkazu výměr jsou, až na výjimky,
použity z databáze URS pro srovnatelné práce. Uchazeč
však musí stanovit jednotkové ceny položek podle
individuálně kalkulace s využitím projektové
dokumentace a zohlednit konkrétní materiálovou a
konstrukční charakteristiku prací a dodávek. Součástí
jednotkových cen položek musejí být i příplatky na
územní a provozní vlivy a ztížené podmínky v podzemí,
které nejsou vykázány zvlášť.
METROPROJEKT Praha a.s.
Strana 16 z 63
06-02
Výtah ve st. metra I.P.Pavlova
DVZ
SOUPIS PRACÍ
CPV: 45234125-8
Stavba: Bezbariérové zpřístupnění stanice metra I.P.Pavlova
Objednatel: DP hl. m. Prahy a.s.
Část:
06-03
JKSO: 825 85
HSV + PSV
Zhotovitel: METROPROJEKT Praha a.s.
Datum:
4.2.2014
P.Č.
Kód položky
Popis
MJ
Množství
celkem
Cena
jednotková
Cena celkem
Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1
3
5
6
7
8
9
8
1
2
3
4
5
341321610
341351105
341351106
341361821
311272323
6 342272523
7 342291131
8 346971122
9 317141221
10
11
12
13
14
612474115
63000101R
631311136
631319013
632451456
3 Svislé a kompletní konstrukce
Stěny nosné ze ŽB tř. C 30/37
Zřízení bednění oboustranného stěn nosných
Odstranění bednění oboustranného stěn nosných
Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505
Zdivo nosné tl 300 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic Ytong
hmotnosti 500 kg/m3
Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek
objemové hmotnosti 500 kg/m3
Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami
Izolace pod příčky proti šíření zvuku jednoduchá z MC a lepenky š do 200
mm
Překlady ploché z pórobetonu Ytong š 150 mm pro světlost otvoru do 900
mm
6 Úpravy povrchů a podlah
Vnitřní omítka pórobetonových stěn tl 8 mm ze suché směsi
Tvarovky IGLU 270mm - dodávka a montáž
Mazanina tl 250 mm z betonu prostého tř. C 25/30
Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu
Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 25 běžný
9 Ostatní konstrukce a práce
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do
1,9 m zatížení do 150 kg/m2
16 990000001R Těsnění požárních prostupů stávajících i nových (např. Intumex),
kompletní provedení vč dodávky
15 949101111
767 Zámečnické konstrukce
17 767000001R Ocelové L 90/90/8 (lemování otvorů - vzt žaluzie) - dodávka a montáž vč.
kotvení a povrchových úprav Z001
18 767000002R Montážní háky (vzt žaluzie) zatížení 10KN -4ks - dodávka a montáž vč.
kotvení a povrchových úprav Z002
19 767000003R Ocelové profily 2xL140/90 - podhled ve strojovně hlavního větrání dodávka a montáž vč. kotvení a povrchových úprav Z005
20 767000004R Ocelové profily tenkostěné 60/40/3 - podhled ve na uliční úrovni - dodávka
a montáž vč. kotvení a povrchových úprav
21 767000006R Požární dveře EI90 900/2200 - atyp - dodávka a montáž vč. zárubně,
kování a ostatních dveřních doplňků D107
METROPROJEKT Praha a.s.
m3
m2
m2
t
m3
6,528
43,520
43,520
0,979
14,430
m2
36,900
viz v.č.012 (4,8+4,4)x4,4-3,6x1,3x4=21,76*0,3
viz v.č.012 (4,8+4,4)x4,4-3,6x1,3x4=21,76*2
viz v.č.012 (4,8+4,4)x4,4-3,6x1,3x4=21,76*2
viz v.č.012
viz v.č.010,011,012
(1,4+1,37+4,85+0,97)x4,3+0,95x1,2+0,75x5,9+1,4+4,2=48,10*0,3
0,00 viz v.č.010,011,012 16,9+1,9x5+1,8x1,35+1,2x1,8+1,35x4,35=36,9
m
m
33,700
23,150
0,00 viz v.č.010,011,012 4,35*2+5*2+1,35*2+1,8*2+4,35*2
0,00 viz v.č.010,011,012 16,9+1,9+1,8+1,2+1,35
kus
2,000
m2
m2
m3
m3
m2
170,000
34,500
61,600
61,600
228,400
m2
39,900
m3
0,500
kg
657,800
kg
80,000
kg
1 320,460
kg
250,000
ks
1,000
Strana 17 z 63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 viz v.č.010,011,012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
viz v.č. 010,011,012 (36,9+48,1)x2=170
viz v.č.012 změřeno v autocadu
viz v.č.012, 018 61,6 změřeno v autocadu
viz v.č.012, 018 61,6 změřeno v autocadu
viz v.č.011,012, 014 2,85+3,8+9,6+158,15+29,5+24,5=228,4
0,00 Trasa C viz v.č.013
0,00 položka obsahuje požární utěsnění prostupů vhodným materiálem (např.
hmota Intumex), měrnou jednotkou položky je objem těsnícího materiálu (dtto
utěsněného prostoru)
0,00 viz v.č.005 a 015 (4,11x8+1,72x16)x10,89=657,80
0,00 viz v.č.005
0,00 viz v.č.005 a 015 (19x4,95)x14,04=1320,46
0,00 56,43x4,43=250
0,00 viz v.č.011
06-03
Výtah ve st. metra I.P.Pavlova
DVZ
P.Č.
Kód položky
Popis
MJ
Množství
celkem
Cena
jednotková
Cena celkem
Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1
3
5
6
7
8
9
8
22 767000007R Ocelové dveře EI90 900/1970 - dodávka a montáž vč. zárubně, kování a
ostatních dveřních doplňků D006
23 767000008R Ocelové schodiště z ocelových válcovaných profilů s pororoštem dodávka a montáž vč. kotvení a povrchových úprav Z003
24 767000009R Zábradlí únikového schodiště - ocel.trubky žárově zinkované - dodávka a
montáž vč. kotvení a povrchových úprav Z003
25 76700006R Prosklená stěna nepožární, materiál třídy reakce na oheň A1 - dodávka a
montáž D002
26 76700007R Prosklená stěna otvíravá-bez pož.odolnosti - dodávka a montáž D001
27 76700009R
28 76700010R
Doplňky nerez (dvířka, mřížky…) - dodávka a montáž vč. kotvení a
povrchových úprav
Prosklená stěna otvíravá-bez pož.odolnosti - dodávka a montáž D201
763 Montované konstrukce
29 763431001R Demontáž podhledů na nástupišti - lamelový podhled LUXALON185U ,
včetně akustické izolace
30 763431002R Zpětná montáž podhledů na nástupišti -lamelový podhled LUXALON185U
, včetně akustické izolace, včetně doplnění poškozených částí
ks
1,000
0,00 viz v.č.005
kg
3 750,000
0,00 viz v.č.016 -výpočet dle jiných realizací
kg
560,000
0,00 viz v.č.016 -výpočet dle jiných realizací
m2
40,700
0,00 Trasa C-viz v.č.033 3,65x3,5x2+3x3,65+0,5x3,65x2+0,5x1,1=40,70
m2
10,950
0,00 Trasa C-viz v.č.033 3,65x3=10,95
m2
0,160
0,00 Trasa C-viz v.č.033 0,4x0,4=0,16
m2
23,960
0,00 Trasa C viz v.č.031 odměřeno v acad
m2
79,560
0,00 viz v.č.004 - 10,2x7,8=79,56
m2
69,060
0,00 viz v.č.013 - 10,2x7,8-10,5=69,06
0,00 Nehořlavý SDK -pro podhled ve strojovně hlavního větrání
viz v.č.005 a 015 5x7,57x2+1,7x4,8x2=81,8
0,00 UNN + únik. schodiště
viz v.č.005, (1,3+0,7)x3,4+(2,6+1,75)x4,33+(1,5+2,03)x1,65+17x2,4=65,02
31 763131443
SDK podhled protipožární dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD
m2
81,800
32 76300001R
Rozebíratelné příčky SDK - dodávka a montáž
m2
65,020
33 76300002R
Příčky SDK požárně odolné EI90DP1 (šachetní předstěny) - dodávka a
montáž, včetně dodávky šachetních dvířek na každé mezipodestě
m2
43,000
0,00 únik. schodiště
viz v.č.012 a 016 odměřeno v acad
m2
m2
39,900
43,890
0,00 Trasa C viz v.č.013 7x5,7=39,9 doplnění v navazujícím spárořezu
0,00 viz v.č.013 7x5,7=39,9 doplnění v navazujícím spárořezu
+ 10% ztratné
m2
421,500
772 Podlahy z kamene
34 772521160
Kladení dlažby z kamene pravoúhlých desek a dlaždic
35 7720001R
Kamenná dlažba žulová (doplnění v novém spárořezu, dle stávající) dodávka
783 Nátěry
36 783843170
Nátěr betonu bezprašný omyvatelný
METROPROJEKT Praha a.s.
Strana 18 z 63
0,00 Provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných
technologickým předpisem. Dodávka vč.dopravy a atestů. Další požadavky na
kvalitu nátěru určí projekt
nátěr podlahy a stěn
viz v.č.011,012,014,016,017
2,85+3,8+9,6+16,8x(3,5x2+2,1x2)+22,5(2,1x2+2,5x2)+1,1x(2,1x2+2,5x2)=421,
5
06-03
Výtah ve st. metra I.P.Pavlova
DVZ
P.Č.
Kód položky
Popis
MJ
Množství
celkem
Cena
jednotková
Cena celkem
Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1
3
5
6
7
8
9
8
37 783891120
Nátěr betonu nepropustný, omyvatelný, olejuvzdorný, bezprašný
784 Malby
38 784453121
Malba otěruvzdorná, bílá
99 Přesun hmot
39 998001001R Přesun hmot vodorovný k ohlubni, svislý do hlubiny, vodorovný v hlubině
m2
40,000
0,00 Položka zahrnuje kompletní nátěr konstrukcí nátěrem odolným proti ropným
produktům a motorovým olejům, v požadované barvě. Provedení nátěru
předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým
předpisem. Dodávka vč.dopravy a atestů. Další požadavky na kvalitu nátěru
určí projekt
dno a stěny do v.1,5m ve VŠ
Trasa C viz v.č.014 (5,05+201x2x1,5+2,4x2x1,5+0,6x0,6x4)x2=39,98
m2
180,000
0,00 Položka zahrnuje kompletní malby stěn a stropů, malbou odolnou proti otěru,
v požadované barvě. Ostatní požadavky, viz Technická zpráva.
Trasa C viz v.č.005 a 015
(4,4+1,2+2,9+9,2+7,4+7,4+5,0+1,7+2,9)x4,33+8,2x1,5=180
t
276,261
0,00
Celkem
0,00
Poznámka: Položky výkazu výměr jsou, až na výjimky,
použity z databáze URS pro srovnatelné práce. Uchazeč
však musí stanovit jednotkové ceny položek podle
individuálně kalkulace s využitím projektové
dokumentace a zohlednit konkrétní materiálovou a
konstrukční charakteristiku prací a dodávek. Součástí
jednotkových cen položek musejí být i příplatky na
územní a provozní vlivy a ztížené podmínky v podzemí,
které nejsou vykázány zvlášť.
METROPROJEKT Praha a.s.
Strana 19 z 63
06-03
Výtah ve st. metra I.P.Pavlova
DVZ
SOUPIS PRACÍ
CPV: 45234125-8
Stavba: Bezbariérové zpřístupnění stanice metra I.P.Pavlova
Objednatel: DP hl. m. Prahy a.s.
Část:
06-04
JKSO: 825 85
Oprava bytů Legerova 357
Zhotovitel: METROPROJEKT Praha a.s.
Datum:
31.5.2013
P.Č.
Kód položky
Popis
MJ
Množství
celkem
Cena
jednotková
Cena celkem
Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1
3
5
6
7
8
9
8
3 Svislé a kompletní konstrukce
Ostatní drobné zazdívky, dozdívky a přizdívky vyplývající z postupu
výstavby
2 342248113
Příčky tl 150 mm z keramických příčkovek
m3
5,000
m2
16,650
3 342291131
4 346971122
m
m
6,000
5,550
m2
70,270
m2
914,550
0,00 1.patro byty viz v.č.031 (
8,3+12,2+19,44+7,8+13,48)x2x3,8+19,46x2,98+(19,6+19,5)x3,8+(14,57+19,2
7+11,83+14,99)x3,5-2,6x8-2,4x6-3x6-2x8=914,55(část.změřeno v autocadu)
m2
187,000
0,00 1.patro viz v.č.031
4,3+4,3+14,3+23,5+3,9+9,41+24,21+24,69+24,3+11,32+21,95+7,07+12,75=
178(část.změřeno v autocadu)
m2
m2
187,000
914,550
0,00 1.patro výměra viz oprava omítek
0,00 1.patro výměra viz oprava omítek
191,500
0,00 1. patro - byty-viz v.č.010
1 33000101R
Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami
Izolace pod příčky proti šíření zvuku jednoduchá z MC a lepenky š do 200
mm
6 Úpravy povrchů a podlah
Potěr anhydritový samonivelační - tl. dle potřeby pro vyrovnání stávajících
podlah
6 612325422
Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do
30%
5 632441213
7 611325422
8 978011141
9 978013141
10 949101111
Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy
do 30%
9 Ostatní konstrukce a práce
Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 30 %
Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 30 %
0,00 Odborný odhad - bude upřesněno během realizace dle konkrétních podmínek
0,00 Předstěna pro zateplení stěny bytu. 1.patro byt -viz v.č.010 a 016
5,55x3=16,65
0,00 Předstěna pro zateplení stěny bytu. 1.patro byt -viz v.č.010 a 016
0,00 Předstěna pro zateplení stěny bytu. 1.patro byt -viz v.č.010 a 016
0,00 1.patro viz v.č.010 21,27+8,9+13,6+3,8+8,9+13,8=70,27
14 965081213
15 725840850
16 725110811
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do m2
1,9 m zatížení do 150 kg/m2
Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou
m2
Demontáž dřevěných příčkových vestaveb
m2
m2
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1
m2
Bourání podlah z dlaždic keramických
m2
Demontáž baterií
kus
Demontáž WC
soubor
17 725210821
Demontáž umyvadel
soubor
3,000
0,00 1.patro zjištěno in situ
18 725220831
Demontáž van
soubor
2,000
0,00 1.patro zjištěno in situ
19 725240812
Demontáž sprchy
soubor
1,000
0,00 1.patro zjištěno in situ
20 763135821
Demontáž podhledu vč. nosné konstrukce
m2
13,000
0,00 1.patro zjištěno in situ
11 776511820
12 762112811
13 978059541
METROPROJEKT Praha a.s.
55,000
43,000
50,000
0,00 1.patro zjištěno in situ
0,00 1.patro zjištěno in situ
0,00 1.patro zjištěno in situ
12,500
9,000
3,000
0,00 1.patro zjištěno in situ
0,00 1.patro zjištěno in situ
0,00 1.patro zjištěno in situ
Strana 20 z 63
06-04
Výtah ve st. metra I.P.Pavlova
DVZ
P.Č.
Kód položky
Popis
MJ
Množství
celkem
Cena
jednotková
Cena celkem
Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1
3
5
6
7
8
9
8
21 96005001R
Bourání ostatních konstrukcí zjištěných při postupu výstavby
m3
5,000
m2
29,500
0,00 1.patro 11+10,7+7,8 - odměřeno v ACAD viz. v. č. 7
t
29,185
0,00
t
t
t
29,185
554,515
29,185
0,00
0,00
0,00
711 Izolace proti vodě
27 711413111
Izolace proti vodě stěrková vodorovná
m2
13,200
0,00 Kompletní provedení a dodávka stěrky na podlahu pod dlažbu koupelen
1.patro-byty-koupelny, WC viz v.č. 010 4,25+5,05+2,85+1,05=13,20
28 711413121
m2
20,370
0,00 Kompletní provedení a dodávka stěrky pod obklad stěn koupelen za vanou a
sprchou
1.patro-byty-koupelny, WC viz v.č. 010 3,6*2,1+3,1*2,1+3*2,1
m2
26,400
0,00 1.patro byty viz v.č.010 změřeno v autocadu
m2
29,040
0,00 ztratné 10%
763 Montované konstrukce
31 763999001R Systémový rošt pro SDK příčky s výplní s deskami z minerální vlny dodávka a montáž
m2
16,650
0,00 Zateplení stěny bytu. Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž izolace,
roštu, jeho kotvení a ostatních doplňků. 1.patro byt -viz v.č.010 a 016
5,55x3=16,65
32 762511273
m2
26,400
0,00 Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž desky
1.patro byty viz v.č.010 změřeno v autocadu
764 Klempířské konstrukce
33 76400002R Okenní parapet - předzvětralý titanzinek - dodávka a montáž, plech tl.
0,70mm, ozn.K201, R.Š. = 210mm
m2
0,560
0,00 Položka obsahuje kompletní dodávka výrobku vč.dopravy, vykládky, osazení,
povrchové úpravy, spojování a spojovacího materiálu.
viz. příloha 031
odměřeno AutoCad
34 76400003R
Okenní parapet - předzvětralý titanzinek - dodávka a montáž, plech tl.
0,70mm, ozn.K202, R.Š. = 210mm
m2
0,560
0,00 Položka obsahuje kompletní dodávka výrobku vč.dopravy, vykládky, osazení,
povrchové úpravy, spojování a spojovacího materiálu.
viz. příloha 031
odměřeno AutoCad
35 76400004R
Okenní parapet - předzvětralý titanzinek - dodávka a montáž, plech tl.
0,70mm, ozn.K203, R.Š. = 210mm
m2
0,560
0,00 Položka obsahuje kompletní dodávka výrobku vč.dopravy, vykládky, osazení,
povrchové úpravy, spojování a spojovacího materiálu.
viz. příloha 031
odměřeno AutoCad
36 76400005R
Okenní parapet - předzvětralý titanzinek - dodávka a montáž, plech tl.
0,70mm, ozn.K204, R.Š. = 210mm
m2
0,560
0,00 Položka obsahuje kompletní dodávka výrobku vč.dopravy, vykládky, osazení,
povrchové úpravy, spojování a spojovacího materiálu.
viz. příloha 031
odměřeno AutoCad
37 76400006R
Okenní parapet - předzvětralý titanzinek - dodávka a montáž, plech tl.
0,70mm, ozn.K205, R.Š. = 210mm
m2
0,560
0,00 Položka obsahuje kompletní dodávka výrobku vč.dopravy, vykládky, osazení,
povrchové úpravy, spojování a spojovacího materiálu.
viz. příloha 031
odměřeno AutoCad
22 96001001R
Bourání stávajících vestavěných pater (kombinace dřevo + ocel) - včetně
schodiště
23 979082000R Vnitrostaveništní vodorovná a svislá doprava suti a vybouraných hmot na
celou potřebnou vzdálenost
24 979081111
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km
25 979081121
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
26 979098201
Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce
(skládkovné)
Izolace proti vodě stěrková sviská
713 Izolace tepelné a akustické
29 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci,
deskami 1 vrstva
30 63153785
Deska izolační podlahová z mineerální vlny tl. 50 mm
Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 15 mm na pero a drážku
METROPROJEKT Praha a.s.
Strana 21 z 63
0,00 Odborný odhad - bude upřesněno během realizace dle konkrétních podmínek
06-04
Výtah ve st. metra I.P.Pavlova
DVZ
P.Č.
Kód položky
Popis
MJ
Množství
celkem
Cena
jednotková
Cena celkem
Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1
3
5
6
7
8
9
8
38 76400007R
Okenní parapet - předzvětralý titanzinek - dodávka a montáž, plech tl.
0,70mm, ozn.K206, R.Š. = 210mm
m2
0,560
0,00 Položka obsahuje kompletní dodávka výrobku vč.dopravy, vykládky, osazení,
povrchové úpravy, spojování a spojovacího materiálu.
viz. příloha 031
odměřeno AutoCad
39 76400008R
Okenní parapet - předzvětralý titanzinek - dodávka a montáž, plech tl.
0,70mm, ozn.K207, R.Š. = 210mm
m2
0,560
0,00 Položka obsahuje kompletní dodávka výrobku vč.dopravy, vykládky, osazení,
povrchové úpravy, spojování a spojovacího materiálu.
viz. příloha 031
odměřeno AutoCad
40 76400009R
Okenní parapet - předzvětralý titanzinek - dodávka a montáž, plech tl.
0,70mm, ozn.K208, R.Š. = 210mm
m2
0,560
0,00 Položka obsahuje kompletní dodávka výrobku vč.dopravy, vykládky, osazení,
povrchové úpravy, spojování a spojovacího materiálu.
viz. příloha 031
odměřeno AutoCad
ks
3,000
0,00 1. patro - byty-viz v.č.010, 1.PP sklep
ks
2,000
0,00 1. patro - byty-viz v.č.010
ks
1,000
0,00 1. patro - byty-viz v.č.010
ks
1,000
0,00 1. patro - byty-viz v.č.010, v. č. 031
ks
1,000
0,00 1. patro - byty-viz v.č.010, v. č. 031
ks
1,000
0,00 1. patro - byty-viz v.č.010, v. č. 031
ks
1,000
0,00 1. patro - byty-viz v.č.010, v. č. 031
ks
1,000
0,00 1. patro - byty-viz v.č.010, v. č. 031
ks
1,000
0,00 1. patro - byty-viz v.č.010, v. č. 031
ks
1,000
0,00 1. patro - byty-viz v.č.010, v. č. 031
ks
1,000
0,00 1. patro - byty-viz v.č.010, v. č. 031
ks
1,000
0,00 1. patro - byty-viz v.č.010, v. č. 031
ks
1,000
0,00 1. patro - byty-viz v.č.010, v. č. 031
ks
1,000
0,00 1. patro - byty-viz v.č.010, v. č. 031
ks
11,000
0,00 viz v.č.031, rozměry a způsob otevírání viz. tabulka dveří
m2
13,200
0,00 1.patro-byty-koupelny, WC viz v.č. 010 4,25+5,05+2,85+1,05=13,20
m2
m
14,520
9,800
0,00 prořez 10%
0,00 1. patro - byty-viz v.č.010, v. č. 031
766 Truhlářské konstrukce
41 7660002R
Odborná repase vstupních dveří vč. zárubně, kování a ostatních dveřních
doplňků viz tabulka dveří D202, D208, D102
42 7660003R
Odborná repase dvoukř.vnitřních dveří vč. zárubně, kování a ostatních
dveřních doplňků viz tabulka dveří D205, D213
43 7660004R
schody z tvrdého dřeva-4 stupně, š. 1,2m - dodávka a montáž + zábradlí
44 7660010R
45 7660011R
46 7660012R
47 7660013R
48 7660014R
49 7660015R
50 7660016R
51 7660017R
52 7660018R
53 7660019R
54 7660020R
55 7660021R
Vnitřní dveře - dodávka a montáž, vč. kování, prahu a ostatních dveřních
doplňků D203, 600/1970
Vnitřní dveře - dodávka a montáž, vč. kování, prahu a ostatních dveřních
doplňků D204, 800/1970
Vnitřní dveře - dodávka a montáž, vč. kování, prahu a ostatních dveřních
doplňků D206, 800/1970
Vnitřní dveře - dodávka a montáž, vč. kování, prahu a ostatních dveřních
doplňků D207, 800/1970
Vnitřní dveře - dodávka a montáž, vč. kování, prahu a ostatních dveřních
doplňků D209, 600/1970
Vnitřní dveře - dodávka a montáž, vč. kování, prahu a ostatních dveřních
doplňků D210, 600/1970
Vnitřní dveře - dodávka a montáž, vč. kování, prahu a ostatních dveřních
doplňků D211, 800/1970
Vnitřní dveře - dodávka a montáž, vč. kování, prahu a ostatních dveřních
doplňků D212, 800/1970
Vnitřní dveře - dodávka a montáž, vč. kování, prahu a ostatních dveřních
doplňků D214, 800/1970
Vnitřní dveře - dodávka a montáž, vč. kování, prahu a ostatních dveřních
doplňků D215, 800/1970
Vnitřní dveře - dodávka a montáž, vč. kování, prahu a ostatních dveřních
doplňků D216, 800/1970
Obložková zárubeň na ocelovou zárubeň z dílců CPL ukončených ABS
hranou
771 Podlahy z dlaždic
56 771574117
Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním
lepidlem do 35 ks/m2
57 77100002R Keramická dlažba (byty) - dodávka
58 78190006R Schodová lišta - dodávka a montáž
0,8x4+1,1x6=9,8m
775 Podlahy skládané
METROPROJEKT Praha a.s.
Strana 22 z 63
06-04
Výtah ve st. metra I.P.Pavlova
DVZ
P.Č.
Kód položky
Popis
MJ
Množství
celkem
Cena
jednotková
Cena celkem
Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1
3
5
6
7
8
9
8
59 775591919
60 775591929
61 775541113
Oprava podlah dřevěných - broušení celkové včetně tmelení
Oprava podlah dřevěných - celkové lakování
Montáž podlah plovoucích z lamel dýhovaných a laminovaných lepených
m2
m2
m2
99,500
99,500
26,400
0,00 1.patro byty viz v.č.010 21,95+24,40+24,45+22,5+5,2=99,50
0,00 1.patro byty viz v.č.010 21,95+24,40+24,45+22,5+5,2=99,50
0,00 Položka obsahuje mimo jiné dodávku a montáž podložky
1.patro byty viz v.č.010 změřeno v autocadu
0,00 ztratné 10%
0,00 1.patro-byty 19,42+19,51+19,49+19,44+19,04=96,9 viz v.č.031
62 77500001R
63 77500051R
Podlaha plovoucí z lamel laminovaných - dodávka
Soklová dřevěná podlahová lišta - dodávka a montáž
m2
m
29,040
96,900
776
64 776521100
65 7760001R
66 77600021R
Lepení pásů povlakových podlah plastových
Podlaha PVC - dodávka
Soklová lišta pro podlahu z PVC - dodávka a montáž
m2
m2
m
52,400
57,640
115,890
0,00 1.patro-byty viz v.č.010 10,9+10,9+15,25+15,35=52,4
0,00 ztratné 10%
0,00 1.patro-byty 13,46+13,53+16+8,2+16,1+19,2+14,9+14,5=115,89 viz v.č.031
781 Obklady
67 781474116
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených flexibilním
lepidlem
m2
45,950
0,00 1.patro byty keramické glazované obklady 150x200mm do výšky dveřní
zárubně
viz v.č.010 (8,2+7,4+7,6 )x2,05+2x4x1-4x0,8-2x0,6-1,25x2-1,8x2x0,75=45,95
68 7810001R
69 78190002R
m2
m
50,545
118,000
0,00 ztratné 10%
0,00 1. patro - byty-viz v.č.010, v. č. 031
7,8+8,2+8,9+20+4x2,5+4x1,5+6x0,9+6x0,6+4x2x2+2x1,5+4x2+1,5x2+1,5+1,5
+1+1+9,8+1,1x2+1x1=118m
m2
1 101,550
0,00 Položka zahrnuje kompletní malby stěn a stropů, malbou odolnou proti otěru,
v požadované barvě. Ostatní požadavky, viz Technická zpráva.
Byty výměra viz oprava omítek 914,55+187,0
Podlahy povlakové
Keramický obklad byty - dodávka
Ukončující lišta - dodávka a montáž
784 Malby
70 784453121
Malba otěruvzdorná, bílá
99 Přesun hmot
71 998001001R Přesun hmot vodorovný i svislý
t
40,369
Celkem
0,00
0,00
Poznámka: Položky výkazu výměr jsou, až na výjimky,
použity z databáze URS pro srovnatelné práce. Uchazeč
však musí stanovit jednotkové ceny položek podle
individuálně kalkulace s využitím projektové
dokumentace a zohlednit konkrétní materiálovou a
konstrukční charakteristiku prací a dodávek. Součástí
jednotkových cen položek musejí být i příplatky na
územní a provozní vlivy a ztížené podmínky v podzemí,
které nejsou vykázány zvlášť.
METROPROJEKT Praha a.s.
Strana 23 z 63
06-04
Výtah ve st. metra I.P.Pavlova
DVZ
SOUPIS PRACÍ
CPV: 45234125-8
Stavba: Bezbariérové zpřístupnění stanice metra I. P. Pavlova
Objednatel:
Část: 06-05 Informační systém
JKSO: 825 85
Zhotovitel:
Datum:
31.5.2013
P.Č.
Kód položky
Popis
MJ
Množství
celkem
Cena
jednotková
Cena celkem
Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1
2
3
4
5
6
7
8
060501 Instalace nových panelů informačního systému
1 06-05001
Prosvětlený oboustranný buton venkovní 1200x600 mm - dodávka
ks
1,000
2 06-05002
Samolepka 750x250 mm - dodávka
ks
3,000
3 06-05003
Samolepka dvoumodul 1000x500 mm (na stávající podklad) - dodávka
ks
6,000
4 06-05004
Samolepka 1050x425 mm - dodávka
ks
1,000
5 06-05005
Nenasvětlený buton jednomodul 500x500 mm, jednostranný - dodávka
ks
1,000
6 06-05006
ks
1,000
7 06-05007
Nenasvětlený buton trojmodul 1000x500 mm, oboustranný, zavěšený ze
stropu - dodávka
Nenasvětlený buton dvoumodul 1000x500 mm, jednostranný - dodávka
ks
2,000
8 06-05008
Samolepka fotoluminiscenční 300x150 mm - dodávka
ks
14,000
9 06-05009
Samolepka 270x270 mm (na sloupy na nástupišti) - dodávka
ks
12,000
10 06-05010
Samolepka 600x600 mm (výměna za stávající) - dodávka
ks
2,000
11 06-05011
12 06-05012
13 06-05013
Montáž vnitřních butonů
Nalepení samolepek
Nesvětelný buton venkovní oboustranný 600x600 mm - dodávka včetně
montáže na stávající sloup VO
Nesvětelný buton venkovní jednostranný 600x600 mm - dodávka včetně
montáže na stěnu
ks
ks
ks
5,000
38,000
1,000
ks
1,000
060502 Přesun stávajících panelů
15 06-05015
Demontáž, přesun a montáž nasvětleného butonu 1000x500 mm
ks
1,000
060503 Úpravy informačního systému ve vozech metra
16 06-05016
Samolepka s piktogramem vozíčkáře - dodávka a nalepení
ks
5 940,000
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
14 06-05014
Celkem
METROPROJEKT Praha a.s.
0,00 Množství odečteno z výkresů v dokumentaci v F1.1 - SO 06 05 00
č. sestavy 1
0,00 Množství odečteno z výkresů v dokumentaci v F1.1 - SO 06 05 00
č. sestavy 2
0,00 Množství odečteno z výkresů v dokumentaci v F1.1 - SO 06 05 00
č. sestavy 8, 9
0,00 Množství odečteno z výkresů v dokumentaci v F1.1 - SO 06 05 00
č. sestavy 10
0,00 Množství odečteno z výkresů v dokumentaci v F1.1 - SO 06 05 00
č. sestavy 7
0,00 Množství odečteno z výkresů v dokumentaci v F1.1 - SO 06 05 00
č. sestavy 3,4
0,00 Množství odečteno z výkresů v dokumentaci v F1.1 - SO 06 05 00
č. sestavy 5, 6
0,00 Množství odečteno z výkresů v dokumentaci v F1.1 - SO 06 05 00
č. sestavy 11
0,00 Množství odečteno ze specifikace v technické zprávě v F1.1 - SO 06 05 00,
č. sestavy 15
0,00 Množství odečteno z výkresů v dokumentaci v F1.1 - SO 06 05 00
č. sestavy 12
0,00 =1+1+1+2
0,00 =3+6+1+14+12+2
0,00 Množství odečteno z výkresů v dokumentaci v F1.1 - SO 06 05 00
č. sestavy 13
0,00 Množství odečteno z výkresů v dokumentaci v F1.1 - SO 06 05 00
č. sestavy 14
0,00 Množství odečteno z výkresů v dokumentaci v F1.1 - SO 06 05 00
0,00 Množství odečteno ze specifikace v technické zprávě v F1.1 - SO 06 05 00
0,00
Strana 24 z 63
06-05
Výtah ve st. metra I.P.Pavlova
DVZ
Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny
položek podle individuálně kalkulace s využitím
projektové dokumentace a zohlednit konkrétní
materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a
dodávek. Součástí jednotkových cen položek musejí
být i příplatky na územní a provozní vlivy a ztížené
podmínky v podzemí, které nejsou vykázány zvlášť.
METROPROJEKT Praha a.s.
Strana 25 z 63
06-05
Výtah ve st. metra I.P.Pavlova
DVZ
SOUPIS PRACÍ
CPV: 45234125-8
Stavba: Bezbariérové zpřístupnění stanice metra I.P.Pavlova
Objednatel:
07-01
825 85
Část:
JKSO:
Šachta- výtahu na povrch
Zhotovitel:
Datum:
4.2.2014
P.Č.
Kód položky
Popis
MJ
Množství
celkem
Cena
jednotková
Cena celkem
Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1
2
3
4
5
6
7
8
1 131303102
1 Zemní práce
Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 4
m3
45,125
2 144-R-11
Výrub šachty v sedimentech
m3
217,350
3 144-R-12
Výrub šachty ve skále, bez možnosti provádění odstřelů
m3
237,000
4 161152112
Svislé přemístění rubaniny v hoře z hloubky nad 15 do 25 m
m3
454,350
5 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
m3
275,980
6 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3
2 759,795
7 162701155
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7
m3
237,607
8 162701159
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3
2 376,069
9 171201201
10 171201211
Uložení sypaniny na skládky
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)
m3
t
513,586
1 129,890
11 115-R-01
čerpání vody, včetně zřízení ocelové čerpací jímky s uzavíratelným tlakovým poklopem a její následná
likvidace, včetně poplatku za odvádění vody do kanalizace
hod
5 184,000
12 225321112
2 Zakládání
Vrty maloprofilové jádrové D do 156 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. I a II omezený prostor
m
672,000
13 225321114
Vrty maloprofilové jádrové D do 156 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV omezený prosto r
m
30,200
14 282606011
Trysková injektáž sloupy D do 1000 mm standardní podmínky
m
672,000
15 H-282-11
Dodání injekčních hmot pro tryskovou injektáž
t
354,493
16 225421114
Vrty maloprofilové jádrové D do 195 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV omezený prosto r
m
576,000
17 283-R-01
Mikropiloty 114/12 - dodávka a osazení, včetně injektáže
m
576,000
18 281-R-01
Zpevňující cementová injektáž horninového masivu (množství dle spotřebované hmoty)
t
70,000
19 281-R-02
Vrty pro provedení sanačních injektáží
m
390,000
20 273313511
Základové desky z betonu tř. C 12/15
m3
51,044
METROPROJEKT Praha a.s.
Strana 26 z 63
0,00
0,00 Výkopy ve sklepě pro ohl. věnec a patky:
Příloha 002,003,005,007:
0,95*47,5m2=
0,00 Výrub šachty, včetně příplatku za horninu mokrou
Příloha 002,003,005,007: 31,05*7,00
0,00 Výrub šachty, včetně příplatku za horninu mokrou
Příloha 002,003,005,007: 31,05*6,80+13,70*1,80+1,20*1,00
0,00 svislé přemístění rubaniny, střední výška 15 m
690+361
0,00 odvoz předvýkopu: 45,125 m3
odvoz výrubu v sedimentech: 217,35 m3
odvoz vývrtu pro TI: (672)*0,08*0,08*3,14
0,00 celkem 20 km
262,475*10
0,00 odvoz výrubu ve skále: 237,00 m3
odvoz vývrtu pro TI: (30,20)*0,08*0,08*3,14
0,00 celkem 20 km
255,006*10
0,00 uložení rubaniny, výkopku a vývrtu na skládku
0,00 poplatel za uložení rubaniny, výkopku a vývrtu na skládku (třída 1-7)
předpoklad 2,2 t/m3
0,00 odhad doby čerpání: =9*30*24*80%
0,00
0,00 Vrty pro tryskovou injektáž
Příloha 003: (72+40)*6=
0,00 Vrty pro tryskovou injektáž
Příloha 003: (72+40)*2=
0,00 TI prof. 800mm, délka sloupů 6m:
Příloha 003: (72+40)*6=
0,00 Předpoklad 50% objemu TI dodání hmot: 0,40*0,40*3,14*(72+40)*6*2,1/2
0,00 Vrty pro mikropiloty ve sloupcích TI
Příloha 003: =72*8
0,00 Miropiloty ve sloupcích TI, dl. 8 m
Příloha 003: =72*8
0,00 Položka obsahuje vrty, práci stroje, spotřebu hmot, ostatní pomocné
konstrukce a práce. Množství je předpokladem, fakturováno bude na základě
skutečně spotřebovaných hmot.
0,00 Položka platí pro všechny třídy vrtatelnosti, průměr je dle dodavatelem zvolené
technologie sanace. Množství je odhadnuto
0,00 Výplňový beton v jámě-pod izolaci C12/15-X0
Příloha 004,007: 3,65*2,1*1,1+1*5,15*0,35+2,4*2,1*0,6+26*1,261+5
07-01
Výtah ve st. metra I.P.Pavlova
P.Č.
Kód položky
1
2
DVZ
Popis
3
MJ
Množství
celkem
Cena
jednotková
Cena celkem
Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
4
5
6
7
8
21 273351215
Zřízení bednění stěn základových desek
m2
4,955
22 273351216
Odstranění bednění stěn základových desek
m2
4,955
m2
333,650
23 379-R-11
3 Svislé a kompletní konstrukce
Zajištění šachet stříkaný beton tl 250 mm, 1x síť
0,00 Výplňový beton v jámě-pod izolaci - bednění
Příloha 004,006,007: 0,6*0,6*2+3,85*1,1
0,00 Výplňový beton v jámě-pod izolaci - odbednění
Příloha 004,006,007: 0,6*0,6*2+3,85*1,1
0,00
0,00 Primární ostění SB C20/25-X0, tl.20cm, včetně příplatku za horninu mokrou:
Příloha 002,003,005,007: 21,95*13,8+14,8*1,8+4,1*1
24 379365122
25 154077341
Výztuž stříkaného betonu šachty sítí mokrá
Konstrukce výstroje šachet netypová dočasně mokrá montáž
m2
kg
450,428
22 831,920
26 154077342
Konstrukce výstroje šachet netypová dočasně mokrá demontáž
kg
4 167,000
27 379313422
Nosná obezdívka šachty beton tř. C 12/15 hornina mokrá
m3
50,887
28 379322325
Nosná obezdívka šachty beton železový protiagresivní tř. C 30/37 XA hornina mokrá
m3
136,147
29 379351222
Bednění ostění šachty průřez hranatý mokrá
m2
718,219
0,00 Posuvné bednění vyrovnávacího betonu šachty pod hydroizolaci:
Příloha 002,004,006,007: (19,1*14,5+12,1*1,85
Posuvné bednění definitivního ostění šachty:
Příloha 002,004,006,007: (3,65+4,45)*2*14,5+2,4*2,1*1,85
+(2,55+2,40)*15,8*2
Ohlubeň: (5,3+6,1)*2*0,8
30 379351229
31 379364224
32 311321611
Odbednění ostění šachty průřez hranatý
Výztuž ostění šachty ocel 10 505 mokrá
Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže
m2
t
m3
718,219
19,061
34,552
0,00 dtto bednění
0,00 Předpoklad 140 kg/m3*136,147
0,00 Přílohy 006, 007:
3,65*0,35*5+5,50*0,35*(4,70+1,26)+2,55*0,25*1,26+5,50*0,25*7,35+2,55*0,20
*4,35+2,10*0,15*4,70+(1,65*2+5,50)*0,15*1,26+1*0,2*2,10
33 311351101
34 311351102
35 311351105
Zřízení jednostranného bednění zdí nosných
Odstranění jednostranného bednění zdí nosných
Zřízení oboustranného bednění zdí nosných
m2
m2
m2
16,947
16,947
216,519
0,00 Přílohy 006, 007: 2,55*1,26+2,10*1,26+(1,65*2+5,50)*1,26
0,00 dtto bednění
0,00 Přílohy 006, 007:
3,65*5*2+5,50*(4,70+1,26)*2+2,55*1,26*2+5,50*7,35*2+2,55*(4,351,26)*2+2,10*(4,70-1,26)+1*2,10*2
36
37
38
39
40
41
42
Odstranění oboustranného bednění zdí nosných
Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505
Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 30/37
Zřízení bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m
Odstranění bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m
Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505
Ocel. překlady I180, sloupy U160 a nosníky I120, dodávka a montáž, včetně spojovacího materiálu a
aktivace
Ztužující ocel. věnec nad stropem suterénu-IPE450 - dodávka a montáž, včetně spojovacího materiálu a
aktivace
m2
t
m3
m2
m2
t
t
216,519
4,837
3,308
22,890
22,890
0,926
0,763
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
311351106
311361821
330321610
331351101
331351102
331361821
331-R-01
43 331-R-02
METROPROJEKT Praha a.s.
t
Strana 27 z 63
2,322
0,00 Příloha 003: Sítě (6/6/100/100): (333,65)*1,35(přesahy)
0,00 Pažení šachty-ocelové rámy I260 a ocelové rozpěry z trubky 133/6, dodávka a
montáž, včetně spojovacího materiálu
Příloha 003: =(20,6*42+1,5*4*8,6+18,8*4,5)*19*1,2
0,00 Demontáž pažení šachty-ocelové rámy, včetně odvozu a likvidace odpadu
(1,5*4*8,6+18,8*4,5)*19+42*4,7*8=4 167 kg
42*4,7
I profily do rozrážky – vypálit x 8 ks
1,5*4*8,6
rohové výztuhy x 19 rámů
18,8*4,5
střední rozpěra x 19 rámů
0,00 Vyrovnávací beton šachty pod hydroizolaci:
Příloha 002,004,006,007: (19,1*14,5+12,1*1,85)*0,17
0,00 Sekundární ost. želbet. monolit C30/37-XA2
Příloha 002,004,006,007:
Obvodové stěny šachty: (17,8*0,35)*15,8
Vnitřní stěny šachty: (2,55+2,40)*0,25*15,8
Dno šachty: 22,6*0,40
Ohlubeň: (5,3+6,1)*2*0,4
dtto bednění
Předpoklad 140 kg/m3*34,552
Přílohy 006, 007: =0,35*0,35*3,9*4+0,35*0,35*5,7*2
Přílohy 006, 007: =(0,35+0,35)*3,9*6
dtto bednění
Předpoklad 280 kg/m3*3,308
Přílohy 006, 007: 3,6*21,9*5*1,1+18,8*4*3*1,2+0,8*6*11,2*1,1
0,00 Přílohy 006, 007: 28,5*77,6*1,05
07-01
Výtah ve st. metra I.P.Pavlova
P.Č.
Kód položky
1
2
DVZ
Popis
MJ
3
44 331-R-03
Množství
celkem
Cena
jednotková
Cena celkem
Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
5
6
7
8
4
kus
10,000
45 310239211
Kotevní prvky (ocelové kleštiny) pro zavázání ztužujícího ocelového věnce do obvodového zdiva domu,
včetně aktivace a souvisejících stavebích úprav (vrty, odsekání zdiva)
Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC
m3
3,500
46 342248113
Příčky z keramickcýh bloků tl 140 mm pevnosti P 10 na MVC
m2
19,600
m2
24,310
t
0,059
0,00 stropní konstrukce nad schodištěm-výztuž keramického stropu - KARI
5/150/5/150
Příloha 006,007:24,31*2,105*1,15/1000
0,00 Příloha 006,007:
stropy v úrovni ulice: =(2*5,4+2,15*4,5)*0,15
stropy šachty: =2,55*2,61*0,25
4 Vodorovné konstrukce
Strop keramický tl 21 cm z vložek a keramobetonových nosníků dl do 5 m
47 411168124
48 411362021
Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari
49 411321616
Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37
m3
4,735
50
51
52
53
54
55
56
57
58
Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 50 mm plech lesklý tl 1,0 mm
Zřízení bednění stropů deskových
Odstranění bednění stropů deskových
Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa
Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa
Zřízení bednění stropů deskových nad šachtou, včetně podpěrné konstrukce
Odstranění bednění stropů deskových nad šachtou, včetně podpěrné konstrukce
Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505
Nosníky ze ŽB tř. C 30/37
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
t
m3
10,800
9,675
9,675
9,675
9,675
6,656
6,656
0,663
7,129
59 413351107
Zřízení bednění nosníků bez podpěrné konstrukce
m2
38,050
60 413351108
61 413351215
Odstranění bednění nosníků bez podpěrné konstrukce
Zřízení podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 20 kPa
m2
m2
38,050
21,060
62 413351216
63 413361821
Odstranění podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 20 kPa
Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505
m2
t
21,060
0,174
411354236
411351101
411351102
411354171
411354172
411-R-01
411-R-02
411361821
413321616
64 631311133
6 Úpravy povrchů a podlah
Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 12/15
m3
31,865
65 971033681
66 974031167
67 979082000R
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm
Vnitrostaveništní vodorovná a svislá doprava suti a vybouraných hmot na celou potřebnou vzdálenost
m3
m
t
3,500
33,600
28,110
t
t
t
28,110
534,098
28,110
68 979081111
69 979081121
70 979098201
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)
711 Izolace proti vodě
METROPROJEKT Praha a.s.
0,00 Přílohy 006, 007
0,00 Dočasné zazdění otvorů oken do suterénu, cihly CP na MVC
Příloha 001, 004, 006: 1,25*1,40*2=
0,00 Příčka z keram. bloků na lepidlo: 5,6*3,5=19,6m2 (oddělení výtah. šachty od
nového pokoje)
0,00
0,00 stropní konstrukce nad schodištěm-keramický strop z nosníků a
vložek+nabetonování C16/20 v tl. 6 cm, tlouštka stropu celk. 21cm
Příloha 006,007:5,50*4,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
strop šachty, Příloha 006,007: =2,55*2,61
strop šachty, Příloha 006,007: =2,55*2,61
Předpoklad 140 kg/m3*4,735
Zabetonování překladů a ztužujícíhoi věnce
Příloha 006,007: =0,4*0,25*6,20+28,2*0,55*0,35+4,00*1,00*0,27
0,00 Zabetonování překladů a ztužujícího věnce
Příloha 006,007: =(0,4*2+0,25)*6,20+28,2*(0,55+0,35)+4,00*(1,00+0,27*2)
0,00 dtto zřízení
0,00 Zabetonování překladů a ztužujícího věnce
Příloha 006,007: =(0,25)*6,20+28,2*(0,55)+4,00*(1,00)
0,00 dtto zřízení
0,00 ztužující žb věnec pod příčkou: 0,4*0,25*6,2*0,28
0,00
0,00 Výplňový, podkladní a ochr. bet. C12/15-X0:
Příloha 004,006,007:
25,75*0,15+0,6*5,1+13,4*1,65*0,2+0,9m2*8,8+0,8m2*4,5+1*2*4,5=
0,00
0,00 provizorní zazídvka otvorů: 3,50 m3
0,00 rýha pro vtažení nosníků: příloha 006
0,00 vývrt pro mikropiloty: 576*0,1*0,1*3,14
bourání zděných konstrukcí: 3,50*2,00+33,60*0,09
0,00
0,00
0,00
0,00
Strana 28 z 63
07-01
Výtah ve st. metra I.P.Pavlova
P.Č.
Kód položky
1
2
Popis
MJ
3
71 711-R-11
72 713131141
DVZ
Množství
celkem
Cena
jednotková
Cena celkem
Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
5
6
7
8
4
Hydroizolační souvrství ze stříkané izolace tl. 3mm, včetně detailů a ošetření spár - kompletní systém
713 Tepelné izolace
Montáž izolace tepelné stěn
m2
321,935
m2
71,740
0,00 Stříkaná hydroizolační membrána, včetně detailů a ošetření spár - kompletní
provedení, včetně případných podkladních a ochranných vrstev, dle
technologického předpisu pro daný typ izolace
Příloha 004,006,007: (19,1*14,5+12,1*1,85+22,6) - čistá výměra izolované
plochy, bez přesahů
0,00
0,00 izolace proti přenosu hluku a vibrací-pěnové sklo tl 5cm....20*2,4+0,3*(5,6+8,2)=52,14m2 (oddělení výtah. šachty od nového pokoje)
telelná izolace polystyren tl. 14cm-…5,6*3,5=19,6m2 (oddělení výtah. šachty
od nového pokoje)
73 713-H-01
Pěnosklo tl. 50 mm - dodávka
m2
54,747
0,00 izolace proti přenosu hluku a vibrací-pěnové sklo tl 5cm....20*2,4+0,3*(5,6+8,2)=52,14m2 (oddělení výtah. šachty od nového pokoje),
ztratné 5%
74 713-H-02
Polystyren tl. 140 mm - dodávka
m2
20,580
0,00 telelná izolace polystyren tl. 14cm-…5,6*3,5=19,6m2 (oddělení výtah. šachty
od nového pokoje), ztratné 5%
75 998001002R
99 Přesun hmot
Přesun hmot vodorovný k ohlubni, svislý do hlubiny, vodorovný v hlubině
t
Celkem
1 427,971
0,00
0,00
0,00
Poznámka: Položky výkazu výměr jsou, až na výjimky, použity z databáze
URS pro srovnatelné práce. Uchazeč však musí stanovit jednotkové ceny
položek podle individuálně kalkulace s využitím projektové dokumentace a
zohlednit konkrétní materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a
dodávek. Součástí jednotkových cen položek musejí být i příplatky na
územní a provozní vlivy a ztížené podmínky v podzemí, které nejsou
vykázány zvlášť.
METROPROJEKT Praha a.s.
Strana 29 z 63
07-01
Výtah ve st. metra I.P.Pavlova
DVZ
SOUPIS PRACÍ
CPV: 45234125-8
Stavba: Bezbariérové zpřístupnění stanice metra I.P.Pavlova
Objednatel:
07-02
825 85
Část:
JKSO:
Přestupní chodba
Zhotovitel:
Datum:
30.1.2014
P.Č.
Kód položky
Popis
MJ
Množství
celkem
Cena
jednotková
Cena celkem
Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1
2
3
4
5
6
7
8
1 144-R-21
1 Zemní práce
Výrub tunelu, bez možnosti provádění odstřelů
m3
333,960
2 163333521
Vodorovné přemístění rubaniny v hoře do 200 m mokrá
m3
414,592
3 161152112
Svislé přemístění rubaniny v hoře z hloubky nad 15 do 25 m
m3
414,592
4 162701155
5 162701159
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3
m3
333,960
3 339,600
6 171201201
7 171201211
Uložení sypaniny na skládky
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)
m3
t
333,960
868,296
m3
4,536
8 273313511
2 Zakládání
Základové desky z betonu tř. C 12/15
0,00
0,00 Výrub tunelu přestupní chodby, včetně příplatku za horninu mokrou.
Příloha 002: 31,8*6,4+23,2*4,4 +(31,80*0,1*6+23,20*0,1*4)
0,00 vodorovné přemístění rubaniny do šachty Š1
výměra dtto výrub: 333,960
svislé přemístění vybouraných hmot
bourané kce: (40,192+4,725)+86,8*0,3+193,5*0,05
0,00 svislé přemístění rubaniny, výška 18 m
výměra dtto výrub: 333,960
svislé přemístění vybouraných hmot
bourané kce: (40,192+4,725)+86,8*0,3+193,5*0,05
0,00 výrub: 333,960
0,00 celkem 20 km
333,960*10
0,00 uložení rubaniny a betonu na skládku
0,00 poplatel za uložení rubaniny a betonu na skládku (třída 1-7)
předpoklad 2,6 t/m3
0,00
0,00 Výplňový beton ve dně výtahové šachty UPN
Příloha 002, 008: 2,10*2,40*0,90
0,00 alternativně lze použít svorníky hydraulicky upínané dl. 2,5m, ∅ 25mm nebo
SN dl. 2,5m, ∅ 25mm, vždy únosnost min. 120 kN, vč. vrtů a injektáže:
Příloha 002: 9*6,64+9*4,4
9 285-R-21
Samozávrtné svorníky IBO dl. 2,5m, ∅ 28mm, únosnost min. 120 kN, kompletní dodávka včetně
osazení, zavrtání, injektáže a aktivace
ks
100,000
10 285-R-22
Samozávrtné svorníky IBO dl. 3 m, ∅ 28mm, únosnost min. 120 kN, kompletní dodávka včetně
osazení, zavrtání, injektáže a aktivace
ks
55,000
0,00 alternativně lze použít svorníky hydraulicky upínané dl. 3m, ∅ 25mm nebo SN
dl. 3m, ∅ 25mm, vždy únosnost min. 120 kN, vč. vrtů a injektáže:
Příloha 002: 5*3+10*4
11 285-R-23
Jehly dl. 3 m, ∅ 25mm, kompletní dodávka včetně osazení, zavrtání, injektáže a aktivace
ks
40,000
0,00 alternativně lze použít samozávrtné svorníky IBO dl. 3 m, ∅ 28mm, únosnost
min. 120 kN, kompletní dodávka včetně osazení, zavrtání, injektáže a aktivace:
Příloha 002: 10*4
12 285-R-24
Mikropiloty 70/12, dl. 8 m, kompletní dodávka včetně osazení, zavrtání, injektáže a aktivace
ks
15,000
0,00 alternativně lze použít samozávrtné svorníky IBO dl. 3 m, ∅ 28mm, únosnost
min. 120 kN, kompletní dodávka včetně osazení, zavrtání, injektáže a aktivace:
Příloha 002: 10*4
13 285-R-25
Zpevňující cementová injektáž horninového masivu (množství dle spotřebované hmoty)
t
50,000
0,00 Sanační cementové injektáže při ražbě: Předpokládaná spotřeba materiálu
14 285-R-26
Vrty pro provedení sanačních injektáží
m
280,000
3 Svislé a kompletní konstrukce
METROPROJEKT Praha a.s.
0,00 Položka platí pro všechny třídy vrtatelnosti, průměr je dle dodavatelem zvolené
technologie sanace. Množství je odhadnuto
0,00
Strana 30 z 63
07-02
Výtah ve st. metra I.P.Pavlova
P.Č.
Kód položky
1
2
DVZ
Popis
3
MJ
Množství
celkem
Cena
jednotková
Cena celkem
Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
5
6
7
8
4
15 360-R-21
Zajištění výrubu - stříkaný beton tl 250 mm, 2x síť
m2
91,640
0,00 primární ostění SB C20/25-X0, tl.25cm, včetně příplatku za horninu mokrou:
Příloha 002: =13,6*4,4+31,8
16 360-R-22
Zajištění výrubu - stříkaný beton tl 300 mm, 2x síť
m2
105,576
0,00 primární ostění SB C20/25-X0, tl.30cm, včetně příplatku za horninu mokrou:
Příloha 002: 15,9*6,64
17 360-R-23
Výztuž stříkaného betonu výrubu sítí mokrá
m2
601,657
18 360-R-24
Příhradová výztuž BTX
19 360-R-35
0,00 Příloha 002: ocel. sítě 8/150/8/150:
(39,80*6,64+31,80+34,00*4,40)*1,35
0,00 výztužný rám do SB
Příloha 002: (prof. 1*25+2*16) 13,5 kg/bm: 214,65*11+183,6*6=
0,00 sekundární ost. želbet. monolit C30/37-XF4,XA2, XD3
Příloha 002: (6,65*6,6+4,95*4,8+31,80*0,4+0,4*4,5)
0,00 posuvné bednění:
Příloha 002: (13,54*6,6+11,60*4,8+31,80)
0,00 dtto bednění
0,00 Předpoklad 136kg/m3*82,17
0,00 Přílohy 002, 008: =(4,8+3,6)*2
0,00 Stěny šachty ve stanici, Přílohy 002, 008:
=(2,9+2,1)*2*(4,33+2,4)*0,25
0,00 Stěny šachty ve stanici, Přílohy 002, 008:
=(2,9+2,1)*2*(4,33+2,4)*2
0,00 dtto bednění
0,00 Předpoklad 140 kg/m3*16,825
0,00 91,64+105,576
0,00 Komora výtahu: 4 x na dl. tj 31,3 m2x 4 = 125,2 m2
Přestupní chodba: 3x na dl. tj 22,75 m2x 3 = 68,3 m2
t
3,463
Nosná obezdívka tunelu beton železový protiagresivní tř. C 30/37 XA hornina mokrá
m3
82,170
20 360-R-36
Bednění ostění tunelu mokrá
m2
176,844
21
22
23
24
Odbednění ostění tunelu
Výztuž ostění šachty a chodby ocel 10 505 mokrá
Konstrukční dilatace mezi stanicí a přestupní chodbou
Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže
m2
t
m
m3
176,844
11,175
16,800
16,825
25 311351105
Zřízení oboustranného bednění zdí nosných
m2
134,600
26
27
28
29
Odstranění oboustranného bednění zdí nosných
Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505
Výplň technologického nadvýrubu - stříkaný beton do tl 100 mm
Zajištění čelby - stříkaný beton do tl 50 mm
m2
t
m2
m2
134,600
2,356
197,216
193,500
m3
1,650
360-R-37
360-R-38
360-R-39
311321611
311351106
311361821
360-R-25
360-R-26
30 413321616
4 Vodorovné konstrukce
Nosníky ze ŽB tř. C 30/37
31 413351107
Zřízení bednění nosníků bez podpěrné konstrukce
m2
5,500
32 413351108
33 413351215
Odstranění bednění nosníků bez podpěrné konstrukce
Zřízení podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 20 kPa
m2
m2
5,500
5,500
34 413351216
35 413-R-01
Odstranění podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 20 kPa
Ocel. překlady I260, dodávka a montáž, včetně spojovacího materiálu a aktivace
m2
t
5,500
0,922
36 631311133
6 Úpravy povrchů a podlah
Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 12/15
m3
8,970
37 977211113
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
Řezání ŽB konstrukcí
m
44,000
38 961055111
Bourání základů ze ŽB
m3
40,192
39 963051113
Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm
m3
4,725
40 967042714
Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tl do 300 mm
m2
86,800
41 967042712
Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tl do 100 mm
m2
193,500
METROPROJEKT Praha a.s.
Strana 31 z 63
0,00
0,00 Zabetonování překladů vstupu do stanice
Příloha 002,008: =1,00*5,50*0,3
0,00 Zabetonování překladů vstupu do stanice
Příloha 002,008: =1,00*5,50
0,00 dtto zřízení
0,00 Zabetonování překladů vstupu do stanice
Příloha 002,008: =1,00*5,50
0,00 dtto zřízení
0,00 Překlady vstupu do stanice: Příloha 002,008: 5*4*41,9*1,1/1000
0,00
0,00 Výplňový, podkladní a ochr. bet. C12/15-X0:
Příloha 002: (0,85*6,6+0,7*4,8)
0,00
0,00 Bourání žb stropu ve stanici, příloha 002: 11*2
Bourání žb stěny do stanice, příloha 002: =5,5*4
0,00 bourání želbet.-probourání do stanice, včetně případného rozřezání na
transportovatelné části, příloha 002:
5,5*5,5*0,4*2+0,45*0,45*3,14*3*5,5+0,5m2*2*5,5
0,00 Bourání žb stropu ve stanici, včetně případného rozřezání na transportovatelné
části, příloha 002:
=7,5*0,3+7,5*0,33
0,00 bourání primárního ostění tl. 300 mm pro pokračování ražeb, včetně řezání,
Příloha 002: =2*31,8+23,2
0,00 bourání zajištění čelby do tl. 50 mm, výměra dtto zajištění čelby
07-02
Výtah ve st. metra I.P.Pavlova
P.Č.
Kód položky
1
2
42 979081111
43 979081121
44 979098201
45 711-R-21
DVZ
Popis
MJ
3
4
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)
47 998001002R
Cena
jednotková
Cena celkem
Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
5
6
7
8
t
t
t
711 Izolace proti vodě
Hydroizolační souvrství ze stříkané izolace tl. 3mm, včetně detailů a ošetření spár, ochranných a
podkladních vrstev - kompletní systém
46 711-R-22
Množství
celkem
Speciální úprava napojení stávající hydroizolace stanice a nové přestupní chodby
99 Přesun hmot
Přesun hmot vodorovný k ohlubni, svislý do hlubiny, vodorovný v hlubině
221,276
4 204,244
221,276
m2
196,644
m
22,000
t
528,898
Celkem
0,00 bourané kce: (40,192+4,725)*2,4+86,8*0,75+193,5*0,25
0,00 celkem 20 km:
0,00 dtto vodorovné přemístění
0,00
0,00 Stříkaná hydroizolační membrána, včetně ochranné geotextilie 500 g/m2
Příloha 002: (18,42*6,6+15,64*4,8) - čistá výměra izolované plochy, bez
přesahů
0,00 Konstrukce a práce, které zajistí těsnost přechodu mezi stávajícími a novými
konstrukcemi
0,00
0,00
0,00
Poznámka: Položky výkazu výměr jsou, až na výjimky, použity z databáze
URS pro srovnatelné práce. Uchazeč však musí stanovit jednotkové ceny
položek podle individuálně kalkulace s využitím projektové dokumentace a
zohlednit konkrétní materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a
dodávek. Součástí jednotkových cen položek musejí být i příplatky na
územní a provozní vlivy a ztížené podmínky v podzemí, které nejsou
vykázány zvlášť.
METROPROJEKT Praha a.s.
Strana 32 z 63
07-02
Výtah ve st. metra I.P.Pavlova
DVZ
SOUPIS PRACÍ
CPV: 45234125-8
Stavba: Bezbariérové zpřístupnění stanice metra I. P. Pavlova
Objednatel:
Část: 09-01 Vytápění
JKSO: 825 85
Zhotovitel:
Datum:
31.5.2013
P.Č.
Kód položky
Popis
MJ
Množství
celkem
Cena
jednotková
Cena celkem
Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1
2
3
4
5
6
7
8
Izolace
Izolace na bázi PE pro 15x1 tloušťka 13 mm vč. montáže
Izolace na bázi PE pro 18x1 tloušťka 20 mm vč. montáže
Izolace na bázi PE pro 22x1 tloušťka 20 mm vč. montáže
m
m
m
50,000
20,000
35,000
m
m
m
m
50,000
20,000
35,000
105,000
kus
ks
kus
kus
10,000
4,000
4,000
2,000
kus
kus
4,000
2,000
0,00 Výkres č. 002, 003, dodávka a montáž
0,00 Výkres č. 001, 002, 003, dodávka a montáž
kus
2,000
0,00 Výkres č. 001, 002, 003, dodávka a montáž
kus
8,000
0,00 Výkres č. 001, 002, 003, dodávka a montáž
kus
10,000
0,00 Výkres č. 001, 002, 003, dodávka a montáž
kus
1,000
0,00 Výkres č. 001, 003, dodávka a montáž
713
1 713-R-01
2 713-R-02
3 713-R-03
4
5
6
7
733
733222202
733222203
733222204
733291101
Potrubí
Potrubí měděné polotvrdé spojované pájením D 15x1
Potrubí měděné polotvrdé spojované pájením D 18x1
Potrubí měděné polotvrdé spojované pájením D 22x1
Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5
8
9
10
11
734
734209118
734292714
734291122
734291243
Armatury
Montáž závitových armatur se dvěma závity do DN50
Kulový kohout G 3/4, PN6, s páčkou
Kohout plnící a vypouštěcí G 3/8 PN 10 do 110°C závitový
Filtr závitový přímý G 3/4 PN 16 do 130°C s vnit řními závity s nerezovým
sítkem
Teploměr 0-80°C kruhový s jímkou, délka stonku 50 mm
Termostatický radiátorový ventil DN15 s přednastavením (dvojregulační).
Kvs hodnota 0,86 m3/h. Připojovací závit pro hlavici M30x1,5.
12 734411101
13 734-R-06
14 734-R-07
15 734-R-07
16 734221683
Regulační radiátorové šroubení s možností uzavírání a vypouštění DN15.
Kvs hodnota 1,31 m3/h.
Regulační radiátorové H-šroubení s možností uzavírání a vypouštění
DN15. Kvs hodnota 1,31 m3/h.
Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C s vestavěným čidlem
0,00 Podle výměry potrubí
0,00 Podle výměry potrubí
0,00 Podle výměry potrubí
0,00
0,00
0,00
0,00
Výkres č. 001, 002, 003
Výkres č. 001, 002, 003
Výkres č. 001, 002, 003
Součet výměr potrubí
0,00 Součet počtu armatur
0,00 Výkres č. 002, 003
0,00 Výkres č. 002, 003
0,00 Výkres č. 002, 003
735
17 735152132
Otopná tělesa
Otopné těleso ocelové deskové, barva bílá, typ VK 10, výška 400 mm,
délka 500 mm; montáž na stěnu; příchytky přivařené na zadní stěnu; vč.
ventilové vložky kvs=0,98 m3/h
18 735152378
Otopné těleso ocelové deskové, barva bílá, typ VK 20 výška 600 mm,
délka 1100 mm; montáž na stěnu; příchytky přivařené na zadní stěnu; vč.
ventilové vložky kvs=0,98 m3/h
kus
2,000
0,00 Výkres č. 001, 003, dodávka a montáž
19 735152477
Otopné těleso ocelové deskové, barva bílá, typ VK 21, výška 600 mm,
délka 1000 mm; montáž na stěnu; příchytky přivařené na zadní stěnu; vč.
ventilové vložky kvs=0,98 m3/h
kus
2,000
0,00 Výkres č. 001, 003, dodávka a montáž
METROPROJEKT Praha a.s.
Strana 33 z 63
09-01
Výtah ve st. metra I.P.Pavlova
DVZ
P.Č.
Kód položky
Popis
MJ
Množství
celkem
Cena
jednotková
Cena celkem
Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1
2
3
4
5
6
7
8
20 735152577
Otopné těleso ocelové deskové, barva bílá, typ VK 22 výška 600 mm,
délka 1000 mm; montáž na stěnu; příchytky přivařené na zadní stěnu; vč.
ventilové vložky kvs=0,98 m3/h
kus
2,000
0,00 Výkres č. 001, 003, dodávka a montáž
21 735152578
Otopné těleso ocelové deskové, barva bílá, typ VK 22 výška 600 mm,
délka 1100 mm; montáž na stěnu; příchytky přivařené na zadní stěnu; vč.
ventilové vložky kvs=0,98 m3/h
kus
1,000
0,00 Výkres č. 001, 003, dodávka a montáž
22 735-R-01
Otopné těleso ocelové trubkové barva bílá, výška 1500 mm, délka 750
mm; montáž na stěnu pomocí montážních konzolí
Otopné těleso ocelové trubkové barva bílá, výška 1820 mm, délka 750
mm; montáž na stěnu pomocí montážních konzolí
Elektrický přímotopný nástěnný konvektor s integrovaným termostatem,
1500 W, 230 V, vč. držáků na stěnu, vč. kabelu, připojení do zásuvky
kus
1,000
0,00 Výkres č. 001, 003, dodávka a montáž
kus
1,000
0,00 Výkres č. 001, 003, dodávka a montáž
kus
1,000
0,00 Výkres č. 001, dodávka a montáž
0,00 Výkres č. 001, včetně odvozu a uskladnění pro zpětné použití (2 ks odvoz a
likvidace)
0,00 Výkres č. 001, použití demontovaných těles, včetně dopravy a propláchnutí
těles
0,00 Výkres č. 001, použití demontovaných těles, včetně dopravy a propláchnutí
těles
23 735-R-02
24 735-R-03
25 735-R-04
Odborná demontáž otopného tělesa ocelového
kus
9,000
26 735-R-05
Montáž otopného tělesa ocelového deskového
kus
6,000
27 735-R-06
Montáž otopného tělesa ocelového trubkového
kus
1,000
739
28 739-R-01
Ostatní
Nástěnný plynový kondenzační kotel na zemní plyn o modulovaném
soubor
výkonu 6,7 až 18 kW při teplotě otopné vody 80/60 °C. T řída NOx kotle je
5. Kotel je dodán vč. ekvitermní regulace a regulace ohřevu teplé vody.
Kotel je vybaven všemi bezpečnostními (pojistný ventil) a provozními
prvky, oběhovým čerpadlem, uzavíracími armaturami na vývodech otopné
vody a na plynovém potrubí. Součástí kotle je i tlaková expanzní nádoba
o objemu 10 l. Max. el. příkon je 110 W, 230 V.
29 739-R-04
Nepřímoohřívaný nástěnný zásobník na teplou vodu o objemu 75 l, vč.
tepelné izolace. Zásobník je ocelový s protikorozní ochranou vnitřního
povrchu, nástěnný, umístěný vedle kotle, s integrovaným trubkovým
výměníkem o předávací ploše 0,9 m2, s hořčíkovou anodou.
30 739-R-07
31 739-R-12
32 739-R-14
2,000
0,00 Výkres č. 001, 002, 003, kompletní dodávka a montáž
kus
2,000
0,00 Výkres č. 001, 002, 003, kompletní dodávka a montáž
Dělené odkouření Js80 vč. revizního kusu, měřících jímek a tvarovek,
délka cca 1 m vč. redukce do stávajícího komínu Js120. Sání vzduchu
pro hoření je z prostoru bytu.
soubor
2,000
0,00 Výkres č. 001, 002, 003, kompletní dodávka a montáž
Topná zkouška
Demontáž stávajících kotlů a plynových ohřívačů, včetně odvozu a
likvidace odpadu
hod
soubor
24,000
1,000
0,00 dle ČSN 060310
0,00 Technická zpráva, včetně odvozu a likvidace odpadu
Celkem
METROPROJEKT Praha a.s.
0,00
Strana 34 z 63
09-01
Výtah ve st. metra I.P.Pavlova
DVZ
P.Č.
Kód položky
Popis
MJ
Množství
celkem
Cena
jednotková
Cena celkem
Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1
2
3
4
5
6
7
8
Poznámka: Položky výkazu výměr jsou, až na výjimky,
použity z databáze URS pro srovnatelné práce.
Uchazeč však musí stanovit jednotkové ceny položek
podle individuálně kalkulace s využitím projektové
dokumentace a zohlednit konkrétní materiálovou a
konstrukční charakteristiku prací a dodávek. Součástí
jednotkových cen položek musejí být i příplatky na
územní a provozní vlivy a ztížené podmínky v podzemí,
které nejsou vykázány zvlášť.
Součástí jednotkových cen musí být i veškerý přesun hmot
METROPROJEKT Praha a.s.
Strana 35 z 63
09-01
Výtah ve st. metra I.P.Pavlova
DVZ
SOUPIS PRACÍ
CPV: 45234125-8
Stavba: Bezbariérové zpřístupnění stanice metra I. P. Pavlova
Objednatel:
Část: 09-02.1 ZTI v metru
JKSO: 825 85
Zhotovitel:
Datum:
31.5.2013
P.Č.
Kód položky
Popis
MJ
Množství
celkem
Cena
jednotková
Cena celkem
Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1
2
3
4
5
6
7
8
722 Vodovodní potrubí
1 R722000101 Kanalizace - ocel nerez do DN 150
m
10,000
2 722 13-0235 Potrubí - ocel pozin DN 40
m
14,000
3 R722000102 Demontáž stávajícího potrubí - ocel nerez
m
31,000
4 R722000103 Montáž stávajícího potrubí, včetně doplnění tvarovek - ocel nerez
m
31,000
0,00 odměřeno CAD viz příloha: 02,03: zpětná montáž demontovaného potrubí,
včetně dodávky a montáže cca 4 ks kolen, 1 ks odbočky, 1 ks čistící
5 722 29-0215 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí -čerpání výtlak
m
14,000
0,00 odměřeno CAD viz příloha: 02,03
6 721 29-0111 Zkouška těsnosti kanalizace
m
31,000
0,00 odměřeno CAD viz příloha: 02,03
7 722 25-3132 Spojka C 52
ks
1,000
0,00 odměřeno CAD viz příloha: 02,03 , dodávka a montáž
8 722 23-2047 Uzávěr KK DN 40
ks
1,000
0,00 odměřeno CAD viz příloha: 02,03 , dodávka a montáž
9 722 21-3111 Zpětná klapka DN 40
ks
2,000
0,00 odměřeno CAD viz příloha: 02,03 , dodávka a montáž
Celkem
0,00 odměřeno CAD viz příloha: 02,03, položka obsahuje montáž, uložení,
tvarovky,spojovací materiál
0,00 odměřeno CAD viz příloha: 02,03, položka obsahuje montáž, uložení,
tvarovky,spojovací materiál
0,00 odměřeno CAD viz příloha: 02,03, pro zpětnou monáž
0,00
Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny
položek podle individuálně kalkulace s využitím
projektové dokumentace a zohlednit konkrétní
materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a
dodávek. Součástí jednotkových cen položek musejí
být i příplatky na územní a provozní vlivy a ztížené
podmínky v podzemí, které nejsou vykázány zvlášť.
Součástí jednotkových cen musí být i veškerý přesun hmot
METROPROJEKT Praha a.s.
Strana 36 z 63
09-02.1
Výtah ve st. metra I.P.Pavlova
DVZ
SOUPIS PRACÍ
CPV: 45234125-8
Stavba: Bezbariérové zpřístupnění stanice metra I. P. Pavlova
Objednatel:
Část: 09-02.2 ZTI Legerova 357
JKSO: 825 85
Zhotovitel:
Datum:
31.5.2013
P.Č.
Kód položky
Popis
MJ
Množství
celkem
Cena
jednotková
Cena celkem
Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1
2
3
4
5
6
7
8
m
44,000
0,00 odměřeno CAD - viz příloha: 04,05,07
m
26,000
0,00 odměřeno CAD - viz příloha: 04,05,07
m
3,000
0,00 odměřeno CAD - viz příloha: 04,05,07
m
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
m
m
m
73,000
1,000
1,000
5,000
5,000
2,000
2,000
2,000
2,000
5,000
3,000
73,000
73,000
65,000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
odměřeno CAD - viz příloha: 04,05,07
odměřeno CAD - viz příloha: 05,07
odměřeno CAD - viz příloha: 05,07
odměřeno CAD - viz příloha: 04,05,07
odměřeno CAD - viz příloha: 04,05,07
odměřeno CAD - viz příloha: 05,07
odměřeno CAD - viz příloha: 05,07
odměřeno CAD - viz příloha: 05,07
odměřeno CAD - viz příloha: 05,07
odměřeno CAD - viz příloha: 04,05,07
odměřeno CAD - viz příloha: 04,05,07
odměřeno CAD - viz příloha: 04,05,07
odměřeno CAD - viz příloha: 04,05,07
m
m
m
m
ks
ks
m
m
m
m
m
m3
11,000
15,000
11,000
2,000
3,000
2,000
52,000
36,000
15,000
13,000
13,000
5,200
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
odměřeno CAD - viz příloha: 02,03,06
odměřeno CAD - viz příloha: 03,06
odměřeno CAD - viz příloha: 02,03,06
odměřeno CAD - viz příloha: 02,06
odměřeno CAD - viz příloha: 02,03,06, dodávka a montáž
odměřeno CAD - viz příloha: 03,06 , dodávka a montáž
odměřeno CAD - viz příloha: 02,03,06
722 Vodovodní potrubí
1 722 17-4002 Potrubí z polypropylenu D 20 x 2,8 - položka obsahuje montáž, uložení,
tvarovky,spojovací materiál
2 722 17-4003 Potrubí z polypropylenu D 25 x 3,5 - položka obsahuje montáž, uložení,
tvarovky,spojovací materiál
3 722 17-4004 Potrubí z polypropylenu D 32 x 4,4 - položka obsahuje montáž, uložení,
tvarovky,spojovací materiál
4 722 18-1252 Tepelná izolace tl. 25 mm
5 722 22-1134 Ventil výtokový DN 15
6 722 23-2045 Kulový kohout KK DN 25
7 722 23-2044 Kulový kohout KK DN 20
8 722 23-2043 Kulový kohout KK DN 15
9 722 23-1073 Zpětný ventil DN 20
10 722 23-1072 Zpětný ventil DN 15
11 722 23-1141 Pojistný ventil DN 15
12 R721000104 Oběhové čerpadlo
13 722 23-2171 Rohový kohout RK DN 15
14 722 26-2223 Bytové vodoměr DN 20 x 130 mm Qn 1,5
15 722 29-0215 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí
16 722 29-0234 Proplach a desinfekce vodovodní přípojky
17 722 17-0801 Demontáž stávajícího potrubí - vč. odvozu a likvidace odpadu
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
721
721 17-4042
721 17-4043
721 17-4045
721 17-3402
R721000101
R721000102
721 29-0111
R721000103
721 11-0806
721 11-1103
721 17-3317
7210001R
Kanalizační potrubí
Připojovací potrubí DN 40
Připojovací potrubí DN 50
Připojovací potrubí DN 100
Připojovací potrubí DN 125
Kalich pro úkapy DN 32
Vodní zápachová uzávěrka DN 40 - pro odvod kondenzátu
Zkouška těsnosti kanalizace
Demontáž stávajícího potrubí - vč. odvozu a likvidace odpadu
Demontáž stávajícího potrubí - vč. odvozu a likvidace odpadu
Potrubí kamenina DN 150
Provizorní potrubí z PVC DN 150
Betonová deska a obetonování potrubí
odměřeno CAD - viz příloha: 02,06
odměřeno CAD - viz příloha: 02,06
odměřeno CAD - viz příloha: 02,06 , práce, včetně dodávky materiálu
725 Zařizovací předměty
METROPROJEKT Praha a.s.
Strana 37 z 63
09-02.2
Výtah ve st. metra I.P.Pavlova
DVZ
P.Č.
Kód položky
Popis
MJ
Množství
celkem
Cena
jednotková
Cena celkem
Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1
2
3
4
5
6
7
8
30 725 11-2173
Kombi klozet (s výbavou)
ks
4,000
0,00 viz příloha:02,03,04,05,06
položka obsahuje dodávku a montáž, včetně záchodového prkénka a tmelení
spáry u dlažby
31 725 21-1701
Umývátko keramické
ks
2,000
32 725 21-1602
Umyvadlo keramické
ks
2,000
33 725 22-2116
Vana
ks
2,000
34 725 24-1121
Sprchový kout
ks
1,000
35 725 82-2631
Baterie umyvadlová
ks
3,000
36 725 83-1312
Baterie vanová nástěnná (s příslušenstvím)
ks
2,000
37 725 84-1311
Baterie sprchová nástěnná
ks
1,000
38 725 53-1101
Elektrický ohřívač TV - beztlakový nástěnný(včetně speciální baterie, s
připojovací soupravou)
Demontáž klozetů - vč. odvozu a likvidace suti
Demontáž umýváta - vč. odvozu a likvidace suti
Demontáž umyvadel - vč. odvozu a likvidace suti
Demontáž van - vč. odvozu a likvidace odpadu
Demontáž sprch - vč. odvozu a likvidace odpadu
Demontáž baterií - vč. odvozu a likvidace odpadu
ks
1,000
ks
ks
ks
ks
ks
ks
3,000
1,000
2,000
2,000
1,000
6,000
0,00 viz příloha:02,03,04,05,06
položka obsahuje dodávku a montáž
0,00 viz příloha:03,05,06
položka obsahuje dodávku a montáž
0,00 viz příloha:03,05,06
položka obsahuje dodávku a montáž
0,00 viz příloha:03,05,06
položka obsahuje dodávku a montáž
0,00 viz příloha:05,07
položka obsahuje dodávku a montáž
0,00 viz příloha:05,07
položka obsahuje dodávku a montáž
0,00 viz příloha: 05,07
položka obsahuje dodávku a montáž
0,00 viz příloha:02,04,06
položka obsahuje dodávku a montáž
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39
40
41
42
43
44
725 11-0811
725 21-0826
725 21-0821
725 22-0831
725 24-0812
725 82-0803
Celkem
0,00
Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny
položek podle individuálně kalkulace s využitím
projektové dokumentace a zohlednit konkrétní
materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a
dodávek. Součástí jednotkových cen položek musejí
být i příplatky na územní a provozní vlivy a ztížené
podmínky v podzemí, které nejsou vykázány zvlášť.
Součástí jednotkových cen musí být i veškerý přesun hmot
METROPROJEKT Praha a.s.
Strana 38 z 63
09-02.2
Výtah ve st. metra I.P.Pavlova
DVZ
SOUPIS PRACÍ
CPV: 45234125-8
Stavba: Bezbariérové zpřístupnění stanice metra I. P. Pavlova
Objednatel:
Část: 09-04.1 Osvětlení v metru
JKSO: 825 85
Zhotovitel:
Datum:
31.5.2013
P.Č.
Kód položky
Popis
MJ
Množství
celkem
Cena
jednotková
Cena celkem
Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1
2
3
4
5
6
7
8
740 Elektroinstalace - silnoproud
1 09-0401001
2 09-0401002
3 09-0401003
4 09-0401004
5 09-0401005
Rozváděče dozbrojení, úprava
Dozbrojení stávajícího rozváděče RS03 (hodiny, rozváděč, Altex, Evos slaboproud). Viz.samostatná příloha č.011.
Dozbrojení, úprava stávajícího rozváděče RS08, RU08 (osvětlení,
jízdenkové automaty, info, DB1, RUKS, zásuvky, atd.). Viz.samostatná
příloha č.012 a 013.
Dozbrojení stávajícího rozváděče DB1, doplnění a upravení SW vybavení
v DB1, komplet
Ocelová konstrukce pro uchycení svítidel, prvků elektro atd..
Systémový závěs pro předměty do 10 kg (konstrukce pro svítidla) materiál pozinkovaná ocel
Atypický závěs - materiál pozinkovaná ocel
kpl
1,000
0,00 dozbrojení stávajících rozváděčů osvětlení dle výkresové dokumentace 011
kpl
1,000
0,00 dozbrojení stávajících rozváděčů osvětlení dle výkresové dokumentace
012,013
kpl
1,000
0,00
ks
70,000
kg
290,000
0,00 atypické závěsy pro svítidla, atypické řešení konstrukcí s ohledem na
koordinaci se stávajícími rozvody
0,00 závěsy pro svítidla ve všech dotčených prostorách
Kabelové konstrukce Bettermann/v případě svislé montáže žebřík
SLG4..NS, v případě vodorovné montáže LG6..VS/dle protokolu
č.14/2010-TŘ a č.16/2010-TŘ. Montáž provádět dle "montážní
specifikace č.06/2007 pro sestavy kabelových nosných
systémů KTS se zkouškou požární odolnosti ve smysli
směrnice č.22/2012(č.09/2009)
6 09-0401006
m
455,000
0,00 výkresová část 003, 005, 006, 007, 008
m
105,000
0,00 výkresová část 003, 004, 006, 009, 010
8 09-0401008
Kabelový rošt LG60 VS(L) š.400mm vč.protipožární přepážky a
veškerého příslušenství - prov.pro metro
Kabelový rošt LG60 VS(L) š.200mm vč. odlehčení tahu a veškerého
příslušenství - prov.pro metro
Kabelový žlab SKS60 (L) š.300mm vč.příslušenství - prov.pro metro
m
22,000
0,00 výkresová část 006
9 09-0401009
Kabelový žlab SKS60 (L) š.100mm vč.příslušenství - prov.pro metro
m
15,000
0,00 výkresová část 008
10 09-0401010
Kabelový rošt, žlab, atd. pro přeložení stávajících kab. tras vedených nad
podhledem ve veřejné části nástupiště, vč. příchytek, atd.
kpl
1,000
0,00 výkresová část 005
11 09-0401011
12 09-0401012
13 09-0401013
Třmenové příchytky 2056 M FT
Kabelové a trubkové příchytky 733 G
Profilová lišta WP 30 35 FT(kabely "R") - profilová lišta 2068 FT(kabely
"R")
Kovové pásky pro uchycení jednotlivých kabelů
ks
ks
m
15 850,000
2 130,000
70,000
kpl
1,000
7 09-0401007
14 09-0401014
METROPROJEKT Praha a.s.
Strana 39 z 63
0,00 výkresová část 003 - 010
0,00 výkresová část 003, 005, 006, 007, 008, 009, 010
0,00 výkresová část 003
0,00 výkresová část 003 - 010
09-04.1
Výtah ve st. metra I.P.Pavlova
DVZ
P.Č.
Kód položky
Popis
MJ
Množství
celkem
Cena
jednotková
Cena celkem
Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1
2
3
4
5
6
7
8
Instalační krabice typ KF9020/Z vč. svorek WAGO a vývodek ASM nebo
jiná průmyslová schválená pro použití v metru (uvažováno s přeložkami
kabelů)
ks
130,000
m
m
m
m
3 300,000
1 710,000
90,000
30,000
m
m
380,000
135,000
0,00 výkresová část 003 - 005
0,00 výkresová část 003 - 010
m
45,000
0,00 výkresová část 003 - 010
ks
3,000
0,00 výkresová část 006
ks
2,000
0,00 výkresová část 006
ks
1,000
0,00 výkresová část 006
ks
21,000
ks
2,000
ks
ks
55,000
29,000
ks
ks
ks
ks
ks
8,000
8,000
2,000
8,000
8,000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
výkresová část 006
výkresová část 006
výkresová část 006
výkresová část 006
výkresová část 006
ks
ks
ks
ks
4,000
3,000
1,000
2,000
0,00
0,00
0,00
0,00
výkresová část 006
výkresová část 006, 010
výkresová část 006
výkresová část 006
15 09-0401015
16
17
18
19
09-0401016
09-0401017
09-0401018
09-0401019
20 09-0401020
21 09-0401021
22 09-0401022
23 09-0401023
24 09-0401024
25 09-0401025
26 09-0401026
27 09-0401027
28 09-0401028
29 09-0401029
30
31
32
33
34
09-0401030
09-0401031
09-0401032
09-0401033
09-0401034
35
36
37
38
09-0401039
09-0401040
09-0401041
09-0401042
Kabely ohniodolné se zaručenou funkční schopností při požáru 90
minut, zkoušené dle ČSN IEC 60 331-21,23,25(kabely V). Barva pláště
světle hnědá. Musí splňovat podmínky čl.8.3, 8.4 zásad PO pro
projektování a výstavbu Pražského metra SGŘ DP hl.m.Prahy č.22
kabel "V" J do 5x6 Cu-P(750)90-M vč.ukončení
kabel "V" O do 4x6 Cu-P(750)90-M vč.ukončení
kabel "V" J do 19x1,5 Cu-P(750)90-M vč.ukončení
kabel "V" J do 4x35 Cu-P(750)90-M vč.ukončení
Kabely musí splňovat podmínky čl.8.3, 8.4 zásad PO pro projektování
a výstavbu Pražského metra SGŘ DP hl.m.Prahy č.22/2012. Kabely se
zvýšenou odolností proti šíření plamene dle ČSN EN 50 266-2-(kabely
R) barva pláště oranžová - na plášti označení "M"
kabel"R" J do 5x4 Cu-M vč.ukončení
Vodič pro ochranné pospojování dle ČSN IEC 332/3A včetně svorek 1CHAH-R 4(6)mm2
Zemnící pásek FeZn 30/4mm
Svítidla služební prostory, provedení dle směrnice GŘ č.9/2009,
čl.8.14
Zářivkové svítidlo A1 1x36W, typ METROVA 1x36W HF, zdroj 3000lm,
prov.pro metro
Zářivkové svítidlo 2x36W, typ METROVA 2x36W 2xHF, zdroj 4800lm,
prov.pro metro
Zářivkové svítidlo D1 2x58W, typ METROVA 2x58W 2xHF, zdroj 4800lm,
prov.pro metro
Zářivkové svítidlo 2x36W, typ Metrova 2x36W 2xHF tř. II IP65 vč. zdroje
840, prov.pro metro
Zářivkové svítidlo 2x58W, typ Metrova 2x58W 2xHF tř.II IP65 vč. zdroje
840, prov.pro metro
Recyklační poplatek světelný zdroj
Recyklační poplatek svítidlo
Svítidla veřejné prostory
Rival 1x58W 1555mm HF DIM, vč. zdroje 840, prov.pro metro
Rival prázdný modul 445mm
Koncové víčko
Recyklační poplatek světelný zdroj
Recyklační poplatek svítidlo
Instalační přístroje
Spínač jednopólový IP44 na povrch, komplet
Přepínač střídavý IP44 na povrch, komplet
Zásuvka trojfázová 400V/16A, IP44 na povrch, komplet
Zásuvka jednonásobná IP44 na povrch, komplet
Ostatní
METROPROJEKT Praha a.s.
Strana 40 z 63
0,00 výkresová část 003 - 010
0,00
0,00
0,00
0,00
výkresová část 003 - 010
výkresová část 005 - 010
výkresová část 007, 008
výkresová část 003
0,00 výkresová část 006, 009, 010
0,00 výkresová část 010
0,00 výkresová část 006, 009, 010
0,00 výkresová část 006, 009, 010
09-04.1
Výtah ve st. metra I.P.Pavlova
DVZ
P.Č.
Kód položky
Popis
MJ
Množství
celkem
Cena
jednotková
Cena celkem
Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1
2
3
4
5
6
7
8
39 09-0401043
Materiál pro protipož. odděl. kabelů (schvál. pro metro) např. Cemvin atd.
m2
20,000
40 09-0401044
Plastický tmel pro utěsnění instalačních krabic a svítidel
kg
9,000
41
42
43
44
Ostatní drobný mat.(hmoždinky, šrouby, podložky atd.)
Ochranná barva HY-ZINC EXTRA
Výchozí revize, revizní zpráva
Úprava pultu PM pro napojení samostatného ovládání přestupní chodby a
osvětlení před výtahem (předrátování, přeštítkování, příp. svorky, atd.)
kpl
kg
hod
kpl
1,000
4,000
32,000
1,000
kpl
1,000
0,00 výkresová část 003, 004, 006
kpl
1,000
0,00 výkresová část 004
47 09-0401051
Demontáž a opětovná montáž osvětlení UPN, UN, UNN-s ohledem na
výstavbu výtahu
Svítidla rezerva pro případnou náhradu demontovaných svítidel ve
veřejné části nástupiště
Provizorní osvětlení nástupiště během výstavby
kpl
1,000
0,00 výkresová část 004
Jedná se o dočasné nahrazení stávajícího osvětlení nástupiště, které bude
nefunkční z důvodu stavby.
48 09-0401052
Práce na stávajícím zařízení
hod
80,000
0,00 úpravy stávajících rozváděčů RS03, RS08, RU08 a stáv. trasy, osvětlení
49 09-0401053
Montážní mechanizmy
kpl
1,000
50 09-0401054
51 09-0401055
52 09-0401056
Požární těsnění, např. tmel MA,MW
Stavební přípomoce - průrazy, vrtání
Montáž
kg
kpl
kpl
20,000
1,000
1,000
0,00 lešení pro instalaci a úpravu svítidel, montáž a demontáž kab. tras, atd. výkresová část 003 - 010
0,00 utěsnění kabelových tras při průchodu požárním úsekem
0,00 průrazy pro kabelovou trasu osvětlení od UPN až po UU v.č.003-010
0,00
09-0401045
09-0401046
09-0401047
09-0401048
45 09-0401049
46 09-0401050
Celkem
0,00 oddělení kabelových tras
0,00 utěsnění instalčních krabic v kabelových trasách a svítidel v.č.003-010
0,00
0,00
0,00
0,00
výkresová část 003 - 010
výkresová část 003 - 010
kompletní revize na celé dílo elektroinstalace osvětlení
úprava stávajícího pultu PM dle popisu v TZ
0,00
Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny
předpisy, které se na ně vztahují.
Uvedené výrobky jsou referenční typy.
Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny
položek podle individuálně kalkulace s využitím
projektové dokumentace a zohlednit konkrétní
materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a
dodávek. Součástí jednotkových cen položek musejí
být i příplatky na územní a provozní vlivy a ztížené
podmínky v podzemí, které nejsou vykázány zvlášť.
Součástí jednotkových cen musí být i veškerý přesun hmot
METROPROJEKT Praha a.s.
Strana 41 z 63
09-04.1
Výtah ve st. metra I.P.Pavlova
DVZ
SOUPIS PRACÍ
CPV: 45234125-8
Stavba: Bezbariérové zpřístupnění stanice metra I. P. Pavlova
Objednatel:
Část: 09-04.2 Osvětlení Legerova 357
JKSO: 825 85
Zhotovitel:
Datum:
31.5.2013
P.Č.
Kód položky
Popis
MJ
Množství
celkem
Cena
jednotková
Cena celkem
Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1
2
3
4
5
6
7
8
740 Elektroinstalace - silnoproud
1 09-0402001
Rozváděče dozbrojení, úprava
Dozbrojení stávajícího rozváděče NER III (komplet vč. dozbrojení vývodů jističe, elektroměry, doplnění kabelů na propojení, atd.). Viz.samostatná
příloha č.005.
kpl
1,000
0,00 dozbrojení stávajícího rozváděče dle výkresové dokumentace 005
2 09-0402002
Rozváděč RB1 - Nástěnný plastový rozvaděč o minimálních rozměrech
287x482x112mm (vxšxhl), včetně kompletního příslušenství, výzbroje a
svorkovnic pro chráničové obvody. Viz.samostatná příloha č.007.
ks
1,000
0,00 dozbrojení stávajícího rozváděče dle výkresové dokumentace 007
3 09-0402003
Rozváděč RB2 - Nástěnný plastový rozvaděč o minimálních rozměrech
287x482x112mm (vxšxhl), včetně kompletního příslušenství, výzbroje a
svorkovnic pro chráničové obvody. Viz.samostatná příloha č.008.
ks
1,000
0,00 dozbrojení stávajícího rozváděče dle výkresové dokumentace 008
4 09-0402004
Rozváděč RB3 - Zapuštěný oceloplechový rozvaděč o minimálních
rozměrech 359x464x91mm (vxšxhl), včetně kompletního příslušenství,
výzbroje a svorkovnic pro chráničové obvody. Viz.samostatná příloha
č.009.
ks
1,000
0,00 dozbrojení stávajícího rozváděče dle výkresové dokumentace 009
5 09-0402005
Rozváděč RTR - Nástěnný plastový rozvaděč o minimálních rozměrech
287x651x112mm (vxšxhl), včetně kompletního příslušenství, výzbroje a
svorkovnic pro chráničové obvody. Viz.samostatná příloha č.006.
ks
1,000
0,00 dozbrojení stávajícího rozváděče dle výkresové dokumentace 006
6 09-0402006
Hlavní ochranná přípojnice HOP
ks
4,000
0,00 výkresová část 003, 004
7 09-0402007
Krabice, svorky, nosný materiál
Instalační / přístrojová krabice univerzální na povrch, včetně svorkovnice
ks
30,000
8 09-0402008
Instalační / přístrojová krabice univerzální do zdi, včetně svorkovnice
ks
160,000
9 09-0402009
Elektroinstalační lišta, plastová, 60mm x 40mm, vč. příslušenství (krytů,
rohové profily vnitřní a vnější, koncovky, atd.)
Elektroinstalační lišta, plastová, 25mm x 20mm, vč. příslušenství (krytů,
rohové profily vnitřní a vnější, koncovky, atd.)
m
55,000
0,00 výkresová část 003, vedeno v trafice
m
95,000
0,00 výkresová část 003, vedeno v trafice
m
m
m
m
30,000
40,000
1 385,000
295,000
10 09-0402010
11
12
13
14
09-0402011
09-0402012
09-0402013
09-0402014
Kabely včetně ukončení vodičů a prořezu
Kabel "CYKY" J do 4x10mm2 Cu vč.ukončení
Kabel CY do 10mm2 Cu vč.ukončení
Kabel "CYKY" J do 3x2,5mm2 Cu vč.ukončení
Kabel "CYKY" O do 3x1,5mm2 Cu vč.ukončení
METROPROJEKT Praha a.s.
Strana 42 z 63
0,00 výkresová část 003
0,00 výkresová část 003, 004
0,00
0,00
0,00
0,00
výkresová část 003, 004
výkresová část 003, 004
výkresová část 003, 004
výkresová část 003, 004
09-04.2
Výtah ve st. metra I.P.Pavlova
DVZ
P.Č.
Kód položky
Popis
MJ
Množství
celkem
Cena
jednotková
Cena celkem
Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1
2
3
4
5
6
7
8
m
95,000
ks
3,000
0,00 výkresová část 003
ks
1,000
0,00 výkresová část 003
ks
1,000
0,00 výkresová část 003
0,00 výkresová část 003
0,00 výkresová část 003
15 09-0402015
16 09-0402016
17 09-0402017
18 09-0402018
Kabel CY do 6mm2 Cu vč.ukončení
Svítidla vč. příslušenství
Zářivkové svítidlo 4x18W vč. zdroje, předřadníků, např. VO-PD 4x18W M
DP 2xHF vč.zdroje 840
Zářivkové svítidlo 2x26W vč. zdroje, předřadníků, např. VO-D-226 EP
vč.zdroje 840
Nouzové svítidlo s piktogramem, přisazené stropní, zářivka 8W,
autonomní bateriové, 3 hodiny, komplet vč. zdroje, např. VO-8 Classic
0,00 výkresová část 003, 004
19 09-0402019
20 09-0402020
Poplatek za likvidaci zdrojů
Poplatek za likvidaci elektroodpadu
ks
ks
15,000
5,000
21 09-0402021
22 09-0402022
23 09-0402023
Instalační přístroje
Spínač jednopólový (č.ř.1) 230V/10A, IP44 na povrch, komplet
Spínač seriový (č.ř.5) 230V/10A, IP44 na povrch, komplet
Jednopólová zásuvka jednonásobná 230V/16A, IP44 na povrch, komplet
ks
ks
ks
3,000
1,000
3,000
0,00 výkresová část 003, 004
0,00 výkresová část 003, 004
0,00 výkresová část 003, 004
24 09-0402024
Jednopólová zásuvka dvojnásobná 230V/16A, IP44 na povrch, komplet
ks
3,000
0,00 výkresová část 003, 004
25 09-0402025
ks
2,000
0,00 výkresová část 003, 004
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
7,000
8,000
8,000
6,000
3,000
60,000
3,000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
kpl
hod
kg
kpl
hod
1,000
40,000
3,000
1,000
16,000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26
27
28
29
30
31
32
09-0402026
09-0402027
09-0402028
09-0402029
09-0402030
09-0402031
09-0402032
Jednopólová zásuvka dvojnásobná s ochranou proti přepětí 230V/16A,
IP44 na povrch, komplet
Spínač jednopólový (č.ř.1) 230V/10A, IP20, komplet
Spínač seriový (č.ř.5) 230V/10A, IP20, komplet
Spínač střídavý (č.ř.6) 230V/10A, IP20, komplet
Spínač dvojitý střídavý (č.ř.6+6) 230V/10A, IP20, komplet
Spínač křížový (č.ř.7) 230V/10A, IP20, komplet
Jednopólová zásuvka dvojnásobná 230V/16A, IP20, komplet
Svodiče přepětí typu 3, pro montáž do instalačních krabic
33
34
35
36
37
09-0402033
09-0402034
09-0402035
09-0402036
09-0402037
Ostatní
Ostatní drobný mat.(hmoždinky, šrouby, podložky atd.)
Zkoušky, revize
Ocelová konstrukce (závěsy pro svítidla, atd.)
Demontáž a odvoz stávajícího materiálu včetně likvidace
Práce na stávajícím zařízení
výkresová část 003, 004
výkresová část 003, 004
výkresová část 003, 004
výkresová část 003, 004
výkresová část 003, 004
výkresová část 003, 004
výkresová část 003, 004
38 09-0402038
39 09-0402039
40 09-0402040
Požární těsnění, např. tmel MA,MW
Stavební přípomoce - průrazy, vrtání, drážkování, atd.
Hermeticky uzavřená, opakovatelná, plynem plněná bleskojistka - izolační
jiskřiště se jmenovitým zápalným napětím 50V s vlastností fail-safe t.j
bezpečná při poruše - např. TSF 50
kg
kpl
ks
2,000
1,000
1,000
výkresová část 003, 004
kompletní revize na celé dílo elektroinstalace osvětlení
konstrukce pro svítidla ve všech dotčených prostorách a
demontáž a odvoz stávajícího materiálu včetně likvidace
úpravy stávajícího rozváděče NER III, odpojení vývodů pro sklep (trafika),
atd.
0,00 utěsnění kabelových tras při průchod požárním úsekem
0,00 průrazy, drážkování, vrtání pro kabelové trasy od v.č.003-004
0,00 výkresová část 003 - umístěno v trafice
41 09-0402041
Montáž
kpl
1,000
0,00
Celkem
METROPROJEKT Praha a.s.
0,00
Strana 43 z 63
09-04.2
Výtah ve st. metra I.P.Pavlova
DVZ
P.Č.
Kód položky
Popis
MJ
Množství
celkem
Cena
jednotková
Cena celkem
Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1
2
3
4
5
6
7
8
Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny
předpisy, které se na ně vztahují.
Uvedené výrobky jsou referenční typy.
Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny
položek podle individuálně kalkulace s využitím
projektové dokumentace a zohlednit konkrétní
materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a
dodávek. Součástí jednotkových cen položek musejí
být i příplatky na územní a provozní vlivy a ztížené
podmínky v podzemí, které nejsou vykázány zvlášť.
Součástí jednotkových cen musí být i veškerý přesun hmot
METROPROJEKT Praha a.s.
Strana 44 z 63
09-04.2
Výtah ve st. metra I.P.Pavlova
DVZ
SOUPIS PRACÍ
CPV: 45234125-8
Stavba: Bezbariérové zpřístupnění stanice metra I. P. Pavlova
Objednatel:
Část: 09-91.1 Silové rozvody
JKSO: 825 85
Zhotovitel:
Datum:
31.5.2013
P.Č.
Kód položky
Popis
MJ
Množství
celkem
Cena
jednotková
Cena celkem
Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1
2
3
4
5
6
7
8
740 Elektroinstalace - silnoproud
740.1 dodávky
1 09911-001
Skříňový rozvaděč ozn. RM81
ks
1,000
0,00 Položka obsahuje dodávku, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž
rozvaděče.
Příloha 021, 103.
2 09911-002
Skříňový rozvaděč ozn. RM52
ks
1,000
0,00 Položka obsahuje dodávku, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž
rozvaděče.
Příloha 022, 103.
3 09911-003
Svorkovnicová skříň XS01
ks
1,000
0,00 Položka obsahuje dodávku, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž
rozvaděče.
Příloha 025, 108.
vývod
1,000
0,00 Položka obsahuje demontáž stávajícího požárního těsnění, připojení nových
kabelů, obnova požárního těsnění, dodávku
Příloha 002.
hod
10,000
0,00 Položka obsahuje demontáž stávajících požárních těsnění kabelových tras,
jejich ekologickou likvidaci
Příloha 003,101, 102
0,00 Položka obsahuje výrobu atypické nosné kabelové konstrukce na míru dle
místních potřeb, jejich galvanizaci, dopravu a montáž včetně upevňovacího
materiálu s izolačními hmoždinkami
Příloha 003,101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108
740.2 montáže + demontáže
4 09911-004
Dozbrojení hlavního rozvaděče RM
5 09911-005
Demontáž stávajícího požárního těsnění
6 09911-006
Ocelová nosná konstrukce metalizovaná všeobec PO 90 min
kg
10,000
7 09911-007
Kabelový rošt metalizovaný PO 90 min R21 (včetně dopravy a montáže)
m
300,000
0,00 Položka obsahuje dodávku kabelového roštu šíře 200mm metalizovaného
dle předpisů pro metro, příchytky SONAP, uskladnění, dopravu, manipulaci a
jeho montáž s pomocí izolačních hmoždinek.
Příloha 003,101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108
8 09911-008
Kabelový rošt metalizovaný PO 90 min R31 (včetně dopravy a montáže)
m
550,000
0,00 Položka obsahuje dodávku kabelového roštu šíře 300mm metalizovaného
dle předpisů pro metro, příchytky SONAP, uskladnění, dopravu, manipolaci a
jeho montáž s pomocí izolačních hmoždinek.
Příloha 003,101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108
9 09911-009
Kabelový žlab metalizovaný 100/100 PO 90 min (včetně dopravy a montáže) m
60,000
0,00 Položka obsahuje dodávku kabelového žlabu 100/100 metalizovaného dle
předpisů pro metro, uskladnění, dopravu, manipolaci a jeho montáž s pomocí
izolačních hmoždinek. Připevnění ke stavební konstrukci cca po 1m.
Příloha 003, 101, 103, 108
METROPROJEKT Praha a.s.
Strana 45 z 63
09-91.1
Výtah ve st. metra I.P.Pavlova
DVZ
P.Č.
Kód položky
Popis
MJ
Množství
celkem
Cena
jednotková
Cena celkem
Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1
2
3
4
5
6
7
8
10 09911-010
Ocelová trubka včetně kolen metalizovaná PO 90 min světlost 40 mm
m
20,000
0,00 Položka obsahuje dodávku ocelové trubky světlost 40mm, metalizované dle
předpisů pro metro, uskladnění, dopravu, manipolaci a její montáž s pomocí
izolačních hmoždinek.
Příloha 003, 101, 103, 108
11 09911-011
Kabelový zákryt ZR 3
m
10,000
0,00 Položka obsahuje dodávku ocelových zákrytů na kabelové trasy, šířka 300
mm, délky 2 m, metalizované dle předpisů pro metro, uskladnění, dopravu,
manipolaci a jejich montáž s pomocí izolačních hmoždinek. Připevnění ke
stavební konstrukci cca po 1m.
Příloha 003, 101, 103, 108
12 09911-012
Nátěry konstrukcí
m2
40,000
13 09911-013
Uzemňovací pásek FeZn 30/4 mm
m
300,000
0,00 Položka obsahuje barvu, její dopravu a vlastní nátěr konstrukcí.
Příloha 003,101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108
0,00 Položka obsahuje dodávku pásku FeZn 30/4, jeho galvanizaci dle předpisů
pro metro, dopravu, manipulaci a montáž včetně upevňovacího materiálu s
izolačními hmoždinkami, uzemňovacích svorek a spojovacího materiálu.
Připevnění ke stavební konstrukci cca po 1m.
Příloha 003,101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108
14 09911-014
Cu vodič žlutozelený CHAH-R S = 4 mm2
m
10,000
0,00 Položka obsahuje dodávku vodiče, dopravu, manipulaci a montáž včetně
nastříhání, oček a připojení.
Příloha 003,101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108
15 09911-015
Cu vodič žlutozelený CHAH-R S = 6 mm2
m
20,000
0,00 Položka obsahuje dodávku vodiče, dopravu, manipulaci a montáž včetně
nastříhání, oček a připojení.
Příloha 003,101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108
16 09911-016
Ochranná svorka
ks
4,000
0,00 Položka obsahuje dodávku svorky, dopravu, manipulaci, montáž a označení.
Příloha 003,101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108
17 09911-017
Kabel Cu-V-P(750) 90-M-4Jx35 mm2
m
800,000
0,00 Položka obsahuje dodávku kabelu, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž
včetně upevňovacího materiálu, označovací štítky, ukončení a připojení.
Příloha 003, 021, 022, 101, 102, 103
18 09911-018
Kabel Cu-V-P(750) 90-M-5Jx10 mm2
m
90,000
0,00 Položka obsahuje dodávku kabelu, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž
včetně upevňovacího materiálu, označovací štítky, ukončení a připojení.
Příloha 003,021,103, 106, 107, 108
19 09911-019
Kabel Cu-V-P(750) 90-M-3Jx2,5 mm2
m
250,000
0,00 Položka obsahuje dodávku kabelu, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž
včetně upevňovacího materiálu, označovací štítky, ukončení a připojení.
Příloha 003,103, 106, 107, 108
20 09911-020
Kabel Cu-V-P(750) 90-M-3Ox1,5 mm2
m
90,000
0,00 Položka obsahuje dodávku kabelu, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž
včetně upevňovacího materiálu, označovací štítky, ukončení a připojení.
Příloha 003,021, 022,103, 106, 107, 108
21 09911-021
Kabel Cu-V-P(750) 90-M-3Ox2,5 mm2
m
200,000
0,00 Položka obsahuje dodávku kabelu, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž
včetně upevňovacího materiálu, označovací štítky, ukončení a připojení.
Příloha 003,021, 022,103, 106, 107, 108
METROPROJEKT Praha a.s.
Strana 46 z 63
09-91.1
Výtah ve st. metra I.P.Pavlova
DVZ
P.Č.
Kód položky
Popis
MJ
Množství
celkem
Cena
jednotková
Cena celkem
Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1
2
3
4
5
6
7
8
22 09911-022
Kabel Cu-V-P(750) 90-M-5Ox2,5 mm2
m
50,000
0,00 Položka obsahuje dodávku kabelu, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž
včetně upevňovacího materiálu, označovací štítky, ukončení a připojení.
Příloha 003,103
23 09911-023
Kabel Cu-V-P(750) 90-M-12Jx2,5 mm2
m
200,000
0,00 Položka obsahuje dodávku kabelu, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž
včetně upevňovacího materiálu, označovací štítky, ukončení a připojení.
Příloha 003, 022,103
24 09911-024
Kabel Cu-R-M 5Jx6 mm2
m
45,000
0,00 Položka obsahuje dodávku kabelu, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž
včetně upevňovacího materiálu, označovací štítky, ukončení a připojení.
Příloha 003, 021, 022, 103
25 09911-025
Kabel Cu-R-M 5Jx2,5 mm2
m
10,000
0,00 Položka obsahuje dodávku kabelu, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž
včetně upevňovacího materiálu, označovací štítky, ukončení a připojení.
Příloha 003, 022, 103
26 09911-026
Kabel Cu-R-M 3Jx2,5 mm2
m
220,000
0,00 Položka obsahuje dodávku kabelu, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž
včetně upevňovacího materiálu, označovací štítky, ukončení a připojení.
Příloha 003, 021, 022, 102, 103, 106, 107, 108
27 09911-027
Kabel Cu-R-M 24Ox1,5 mm2
m
10,000
0,00 Položka obsahuje dodávku kabelu, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž
včetně upevňovacího materiálu, označovací štítky, ukončení a připojení.
Příloha 003, 103
28 09911-028
Kabel Cu-R-M 7Jx1,5 mm2
m
200,000
0,00 Položka obsahuje dodávku kabelu, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž
včetně upevňovacího materiálu, označovací štítky, ukončení a připojení.
Příloha 003, 022, 102, 103
29 09911-029
Kabel Cu-R-M 3Jx1,5 mm2
m
60,000
0,00 Položka obsahuje dodávku kabelu, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž
včetně upevňovacího materiálu, označovací štítky, ukončení a připojení.
Příloha 003, 021, 022, 103, 106, 107, 108
30 09911-030
Požární těsnění kabelových tras INTUMEX - tmel
kg
15,000
31 09911-031
Protipožární opatření kabelových tras podélné
m
300,000
0,00 Položka obsahuje požárních těsnění pomocí tmelu - INTUMEX.
Příloha 003,101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108
0,00 Položka obsahuje dodávku desky cemvin tl. 6 mm, nařezání, připevnění
držáků, připevnění pomocí izolačních hmoždinek. Připevnění ke stavební
konstrukci cca po 1m.
Příloha 003,101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108
32 09911-032
Protipožární opatření kabelových tras příčné
ks
4,000
0,00 Položka obsahuje dodávku desky cemvin tl. 6 mm, nařezání, připevnění
držáků, připevnění pomocí izolačních hmoždinek.
Příloha 003,101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108
33 09911-033
Stavební přípomoci (zhotovení prostupu, zezdění, upevnění konstrukcí a pod.)ks
4,000
0,00 Položka obsahuje zhotovení prostupu, zezdění, upevnění konstrukcí a pod..
Příloha 003,101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108
34 09911-034
Stavební přípomoci (vrtání prostupů v betonu pod.)
ks
2,000
0,00 Položka obsahuje vrtání prostupů v betonu..
Příloha 003,101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108
METROPROJEKT Praha a.s.
Strana 47 z 63
09-91.1
Výtah ve st. metra I.P.Pavlova
DVZ
P.Č.
Kód položky
Popis
MJ
Množství
celkem
Cena
jednotková
Cena celkem
Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1
2
3
4
5
6
7
8
35 09911-035
Rozvodná krabice včetně svorek (7ks), bezhalogenová
kus
15,000
36 09911-036
Zásuvka jednofázová 230V, 50Hz, 16A nástěnná IP 54
kus
2,000
0,00 Položka obsahuje dodávku, dopravu a montáž zásuvky včetně svorek,
zavíčkování a utěsnění každé krabice. Připevnění na stavbu pomocí
izolačních hmoždinek.
Příloha 003, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108
37 09911-037
Zásuvka pětipólová 400V, 50Hz, 32A, nástěnná IP 54
kus
2,000
0,00 Položka obsahuje dodávku, dopravu a montáž zásuvky včetně svorek,
zavíčkování a utěsnění každé krabice. Připevnění na stavbu pomocí
izolačních hmoždinek.
Příloha 003, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108
hod.
60,000
740.3 Ostatní
38 09911-038
Lešení
Celkem
0,00 Položka obsahuje dodávku, dopravu a montáž rozvodné krabice včetně
svorek, zavíčkování a utěsnění každé krabice. Připevnění na stavbu pomocí
izolačních hmoždinek.
Příloha 003, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108,
0,00 Položka obsahuje dodávku, montáže a demontáže lešení, dopravu,
manipulaci.
Příloha 003
0,00
Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny
položek podle individuálně kalkulace s využitím
projektové dokumentace a zohlednit konkrétní
materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a
dodávek. Součástí jednotkových cen položek musejí
být i příplatky na územní a provozní vlivy a ztížené
podmínky v podzemí, které nejsou vykázány zvlášť.
Součástí jednotkových cen musí být i veškerý přesun hmot
Kabely a kabelové trasy musí splňovat požadavky vyhl. 23/2008 a
závazné podmínky stanovené SGŘ č. 22/2012
METROPROJEKT Praha a.s.
Strana 48 z 63
09-91.1
Výtah ve st. metra I.P.Pavlova
DVZ
SOUPIS PRACÍ
CPV: 45234125-8
Stavba: Bezbariérové zpřístupnění stanice metra I. P. Pavlova
Objednatel:
Část: 09-93.1 Slaboproudá zařízení (mimo EPS)
JKSO: 825 85
Zhotovitel:
Datum:
31.5.2013
P.Č.
Kód položky
Popis
MJ
Množství
celkem
Cena
jednotková
Cena celkem
Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1
2
3
4
5
6
7
8
750 Elektroinstalace - slaboproud
1 09931-001
2 09931-002
3 09931-003
4 09931-004
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
09931-005
09931-006
09931-007
09931-008
09931-009
09931-010
09931-011
09931-012
09931-013
09931-014
09931-015
09931-016
09931-017
09931-018
19 09931-019
CCTV
Napájecí panel 19", s přepěťovou ochranou B, servisní
Kamera analog., 540TV řádků, 1/2 " CCD, systém PAL, vč. objektivu
pinhole (např. SSC-G813PIM-pp)
Kamera analog., 540TV řádků, 1/2 " CCD, systém PAL, vč. objektvu
varifocal, antivandal kryt (např. SSC-G813PIM/A-pp)
Kamera analog., 540TV řádků, 1/2 " CCD, systém PAL, vč. objektvu
varifocal, venkovní kryt (např. SSC-G813PIM/V-pp)
Stavitelné rámy pro kryt antivandal
zařízení pro nastavování kamer po koax. vedení
stavitelná konzole pro uchycení kamer
signalizace alarmu (např. SU-RMX)
ovládací klávesnice k multiplexeru (RM-J400)
jednotka napájení kamer po koax. vedení (např. EID 4M)
jednotka vyhodnocení kamer (např. KS16)
zdroj pro vyhřívání kamer (např. ZK-4)
duální textový vkladač (např. EVI-223)
Systémová vana 19''/3U (např. EPW-133M)
Napájecí jednotka s přípojným modulem (např. EPS-230M)
Multiplexer, pro min. 16kamer (např. EMX416PM)
LCD monitor 20" vč. závěsné konzole
přípojný panel BNC, jednořadý, 16 konektorů BNC, 19'', (např. EVB-116)
22
23
24
25
09931-022
09931-023
09931-024
09931-025
8 kanál. digitální videomodul, dvoucestné audio, dat (např.DVBus
8350Tg)
8-kanálový CWDM multiplexer, SC-APC (např. OFC CWDM-8 MX)
Duálně napáj. vana se SNM management 19''/3U (např. MC 10 AC230/EB2)
Patchcord SM, SC-APC/SC-APC
Propojovací kabel RS-485, 2xcanon 9-pin sub-D
SNA modul
exthender pro rozšíření záznamu na CD (např. GeViScope - HS/E+16)
26
27
28
29
09931-026
09931-027
09931-028
09931-029
optický oddělovač videosignálu jednokanálový (např. VL-101)
propojovací kabely
nastavení, seřízení
konektory BNC
20 09931-020
21 09931-021
METROPROJEKT Praha a.s.
ks
ks
1,000
2,000
0,00 Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
0,00 Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
ks
6,000
0,00 Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
ks
2,000
0,00 Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
ks
kpl
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
6,000
1,000
10,000
1,000
1,000
3,000
1,000
1,000
5,000
1,000
1,000
2,000
2,000
1,000
ks
2,000
0,00 Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
ks
ks
2,000
2,000
0,00 Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
0,00 Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
ks
m
ks
ks
6,000
50,000
1,000
1,000
0,00
0,00
0,00
0,00
Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
ks
sada
sada
ks
2,000
1,000
1,000
150,000
0,00
0,00
0,00
0,00
Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
Strana 49 z 63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
09-93.1
Výtah ve st. metra I.P.Pavlova
DVZ
P.Č.
Kód položky
Popis
MJ
Množství
celkem
Cena
jednotková
Cena celkem
Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1
2
3
4
5
6
7
8
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
09931-030
09931-031
09931-032
09931-033
09931-034
09931-035
09931-036
09931-037
09931-038
09931-039
09931-040
úprava stolu PM
kamerové zkoušky (počet kamer)
kabel typu 4x2x0,5 UTP (RS485)
kabel koaxiální -R-M 75-4,8
kabel Cu -R-M 2x2,5
zásuvková lišta - lišta zásuvek na 230V 19''
Sada výbavy racku
Vnitřní kabeláž 19'' skříně
Podstavec 19'' skříně
Optické vlákno MSA-CD vč. odbočení ve skříni optiky
Oživení, nastavení, měření
sada
ks
m
m
m
ks
ks
ks
ks
sada
sada
1,000
10,000
500,000
3 500,000
800,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
41
42
43
44
45
46
47
48
09931-041
09931-042
09931-043
09931-044
09931-045
09931-046
09931-047
09931-048
TEL
telefonní přístroj 16 progr. tl. (např. AWAYA)
kabel Cu -V-M 10x2x0,5
kabel Cu -V-M 2x2x0,5
pásek typu Krone
požárně odolný BOX typu Krone vč. svorkovnice
svorkovnice do rozvaděče výtahu
úprava rozvaděče výtahu
programování tel. ústředny
ks
m
m
ks
ks
ks
sada
sada
1,000
300,000
100,000
2,000
1,000
4,000
1,000
1,000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
49 09931-049
50 09931-050
51 09931-051
52
53
54
55
56
09931-052
09931-053
09931-054
09931-055
09931-056
57 09931-057
58 09931-058
59
60
61
62
63
64
65
66
09931-059
09931-060
09931-061
09931-062
09931-063
09931-064
09931-065
09931-066
ROZHLAS
Dozbrojení rozhlasové ústředny
Evak. reproduktor do podhledu, stropní, 6W, s pojistkou a porcelánovou
svorkovnicí, kovový
Evak. reproduktor tlakový, venkovní, IP56, vodotěsný, hliníkový LM-6,
15/30W
Pojistka do reproduktoru (bimetalová tavná tepelná)
Kabel Cu -V-M 4Px1,38
program. ústředny
Propojovací krabice kovová ohniodolná (např. Hensel)
Oživení, nastavení, měření srozumitelnosti dle ČSN
PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM
Čtečka (řídící jednotka) - (např. RDH-HOR-SGL)
Modul pro čtení transpordérů technologie TIRIS (např. RI-STU-MRD1)
Základnová deska přístup. syst. (např. APK-K)
Telefonní komunikátor (např. DKL)
Zdroj 12V/3A vč. síťového trafa + AKU 12V/7Ah
Skříň (327x408x116 mm) - (např. ATIS 4020)
anténa přístup. systému, technologie TIRIS (např. RI-ANT-EXTM)
Elektromagnet uzamykací 12V/0,7A (např. EM139 00B)
Nouzové tlačítko (CXM/CO/G/Y/BR)
Panel do pultu PM pro dálkové odemknutí dveří, vč. vybavení zapojení ve
stolu
METROPROJEKT Praha a.s.
kpl.
ks
1,000
4,000
0,00 Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
0,00 Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
ks
1,000
0,00 Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
ks
m
sada
ks
sada
5,000
500,000
1,000
1,000
1,000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
ks
ks
2,000
2,000
0,00 Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
0,00 Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
2,000
2,000
2,000
2,000
4,000
2,000
1,000
1,000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Strana 50 z 63
Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
09-93.1
Výtah ve st. metra I.P.Pavlova
DVZ
P.Č.
Kód položky
Popis
MJ
Množství
celkem
Cena
jednotková
Cena celkem
Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1
2
3
4
5
6
7
8
67 09931-067
68 09931-068
Kabel Cu -R-M 2x2x0,8
Kabel cat6 UTP
70 09931-070
OVLÁDÁNÍ MŘÍŽE
Panel do pultu PM pro dálkové ovládání mříží, vč. vybavení zapojení ve
stolu
Kabel Cu -R-M 10x2x0,8
71 09931-071
72 09931-072
73 09931-073
HOD
Podružné hodiny digitální ZRČ vč. konzole - dvoustr.
Kabel Cu -R-M 2Ax1,5
krabice Hensel vč. svorek
74
75
76
77
78
79
80
81
82
TSM
anténa všesměrová prutová
anténa všesměrová stropní (""talířová"")
odbočovač 1:10
koaxiální kabel 1/2" (např. Cellflex LCF 12-50 JFN)
jumper
konektory
zemnící sada
nosné konstrukce, montážní materiál
oživení, nastav., měření
69 09931-069
09931-074
09931-075
09931-076
09931-077
09931-078
09931-079
09931-080
09931-081
09931-082
83 09931-083
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
09931-084
09931-085
09931-086
09931-087
09931-088
09931-089
09931-090
09931-091
09931-092
09931-093
09931-094
09931-095
09931-096
09931-097
09931-098
99
100
101
102
103
09931-099
09931-100
09931-101
09931-102
09931-103
AOC
Odbavovací čára - komplet (sloupky s čidly a odrazkami, kabeláž, znehod.
strojky, zdroje)
Jistič C6/1, 6A
Úprava zapojení ve stole PM
Jízdenkový automat
Majáček pro nevidomé, 4 fráze, s kodérem (např. OHM/C2)
Informační panel VIP, 2řádky
konzole pro majáčky
konzole pro VIP
Kabel Cu -R-M 3Jx2,5
Kabel cat6 UTP
kabel Cu -R-M 19x2,5
optický rozvaděč nástěnný, vč. napájení
napájecí panel 19''
metalický patch panel
optický patch panel, vč. vany
Switch, 24 portů metalických, 1 SFP port, např. (CISCO WS-C2960-24TCL)
SFP modul, MM, pro Fast ethernet (např. GLC-FE-100FX)
patch kabel
optický patchcord
optický kabel 4vl.MM 50/125
krabice Hensel vč. svorek WAGO-přepojení kabelů odb. čáry
METROPROJEKT Praha a.s.
m
m
50,000
100,000
0,00 Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
0,00 Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
ks
1,000
0,00 Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
m
300,000
0,00 Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
ks
m
ks
1,000
300,000
2,000
0,00 Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
0,00 Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
0,00 Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
ks
ks
ks
m
ks
ks
ks
sada
sada
1,000
1,000
2,000
400,000
4,000
8,000
8,000
1,000
1,000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
kpl.
1,000
ks
kpl.
ks
ks
ks
ks
ks
m
m
m
ks
ks
ks
ks
ks
1,000
1,000
1,000
2,000
1,000
2,000
1,000
1 700,000
500,000
300,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
ks
ks
ks
m
ks
2,000
2,000
2,000
300,000
2,000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
Strana 51 z 63
0,00 Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
09-93.1
Výtah ve st. metra I.P.Pavlova
DVZ
P.Č.
Kód položky
Popis
MJ
Množství
celkem
Cena
jednotková
Cena celkem
Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1
2
3
4
5
6
7
8
104 09931-104
105 09931-105
106 09931-106
měření S-FTP vč. protokolu
měření optického kabelu (vlákna) vč. protokolu
oživení, nastavení, konfigurace, měření
kpl.
ks
sada
1,000
4,000
1,000
107
108
109
110
09931-107
09931-108
09931-109
09931-110
Přeložky
přeložení majáčků pro nevidomé
demontáž/montáž reproduktorů
demontáž/montáž projektoru SWIFT
Spojkování a náhrada části optických kabelů (vč. 2ks dokumentace
skuteč. provedení pro TSK Praha)
ks
ks
ks
kpl.
2,000
15,000
1,000
2,000
0,00
0,00
0,00
0,00
Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
09931-111
09931-112
09931-113
09931-114
09931-115
09931-116
09931-117
09931-118
09931-120
09931-121
09931-122
09931-123
20,000
25,000
50,000
1,000
5 000,000
2 500,000
30,000
4,000
1,000
200,000
900,000
400,000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
123 09931-124
Ostatní
uvolnění stávajících prostupů
utěsnění prostupů - intumex
vodič Cu -R 6mm2 k pospojování, zelenožlutý
drobný montážní materiál
upínací pásky nerez
kabelový štítek nehořlavý
jádrové vrtání prostupu do prům. 40mm
vrtání prostupu do prům. 100mm
lešení
kabelová konstrukce - Lišta, žár. zink,
kabelová konstrukce - Rošt, žár. zink do 300x50
Kabelová konstrukce - Rošt, žár. zink 50x50 (funkčnost při požáru) s
přepážkou
Pomocné práce
ks
ks
m
sada
ks
ks
ks
ks
kpl.
m
m
m
kpl.
1,000
Celkem
dodávka v rámci výtahu
interkom - instalace do výtahu
kabel kamery 75 Ohmů, 3,6dB/100m
kabel interkomu 3x2x0,5
kryt+konzole pro kameru
0,00 Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
0,00 Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
0,00 Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
0,00 Množství odečteno z výkresů dokumentace F.1.4.5
0,00
ks
m
m
ks
2
2
Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou
dodávku a montáž.
Veškeré zařízení musí být kompatibilní se stávajícím zařízením ve stanici metra I.P.Pavlova a na
Centrálním dispečinku DP.
Výměry byly odečetny z části dokumnetace F.1.4.5 Slaboproudá zařízení (mimo EPS), přílohy 001 až 008, délky kabelů byly
odečteny pomocí Acad
Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu,
tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
METROPROJEKT Praha a.s.
Strana 52 z 63
09-93.1
Výtah ve st. metra I.P.Pavlova
DVZ
P.Č.
Kód položky
Popis
MJ
Množství
celkem
Cena
jednotková
Cena celkem
Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1
2
3
4
5
6
7
8
Kabely musí splňovat podmínky čl.8.3, 8.4 zásad PO pro projektování a výstavbu Pražského metra SGŘ DP hl.m.Prahy č.22/2012.
Kabely se zvýšenou odolností proti šíření plamene dle ČSN EN 50 266-2-(kabely R) barva pláště oranžová - na plášti označení "M".
Kabelové konstrukce Bettermann/v případě svislé montáže žebřík SLG4..NS, v případě vodorovné montáže LG6..VS/dle protokolu
č.14/2010-TŘ a č.16/2010-TŘ. Montáž provádět dle "montážní specifikace č.06/2007 pro sestavy kabelových nosných systémů KTS
se zkouškou požární odolnosti ve smyslu směrnice č.22/2012.
Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny
položek podle individuálně kalkulace s využitím
projektové dokumentace a zohlednit konkrétní
materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a
dodávek. Součástí jednotkových cen položek musejí
být i příplatky na územní a provozní vlivy a ztížené
podmínky v podzemí, které nejsou vykázány zvlášť.
Součástí jednotkových cen musí být i veškerý přesun hmot
METROPROJEKT Praha a.s.
Strana 53 z 63
09-93.1
Výtah ve st. metra I.P.Pavlova
DVZ
SOUPIS PRACÍ
CPV: 45234125-8
Stavba: Bezbariérové zpřístupnění stanice metra I. P. Pavlova
Objednatel:
Část: 09-93.2 Elektrická požární signalizace
JKSO: 825 85
Zhotovitel:
Datum:
31.5.2013
P.Č.
Kód položky
Popis
MJ
Množství
celkem
Cena
jednotková
Cena celkem
Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1
2
3
4
5
6
7
8
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
2,000
10,000
2,000
10,000
10,000
39,000
1,000
1,000
2,000
1,000
2,000
10,000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
záloha napájení zařízení EPS, viz přílohy 006,010
viz přílohy 005, 006 a 011
viz příloha 011
viz přílohy 005, 006 a 011
viz přílohy 005, 006 a 011
Označení hlásičů nových a následných v lince 2 viz příloha 003
viz příloha 010
viz příloha 010
viz příloha 010
viz příloha 010
viz příloha 010
pro zakrytí hlásičů v prostorách, kde budou stavební práce
ks
ks
ks
m
m
ks
ks
ks
ks
ks
sada
ks
ks
1,000
40,000
1,000
50,000
2,000
8,000
8,000
1,000
2,000
2,000
1,000
120,000
10,000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
viz příloha 010
viz příloha 010
viz příloha 010
viz přílohy 006 a 008
viz příloha 010
viz příloha 010
viz příloha 010
viz příloha 010
pro utěsnění příchozích kabelů elektro viz příloha 010
pro utěsnění příchozích kabelů EPS viz příloha 010
nespecifikovaný materiál potřebný protuto akce
uchycení kabelu k liště
označení kabelu EPS pro snadnou identifikaci
750 Elektroinstalace - slaboproud
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
750993201
750993202
750993203
750993204
750993205
750993206
750993207
750993208
750993209
750993210
750993211
750993212
EPS - dodávka zařízení EPS
Akku 12V/27Ah, Vds G
O2Tmultisenzorový hlásič
Tlačítkový hlásič komplet
Patice pož. hlásiče
Sokladapter aP pro patice zvýš. krytí IP 43
Štítek s číslem hlásiče
Koppler - 12 rel. progr. výstupů
Koppler - 4/2 vstupy/výstupy
kryt pro esser koppler
napájecí zdroj 12V 2A v oc. Krytu,
vyvažovací modul (10K +1K)
kryt hlásiče plastový
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
750993213
750993214
750993215
750993216
750993217
750993218
750993219
750993220
750993221
750993222
750993223
750993224
750993225
Montážní materiál
Skříň TRITON 40x60x120 zamykací s universalním klíčem
Svorka WAGO 2,5
koncový spinač pizzato - FR 555
Lišta Betterman
Pancéřová trubka P 29
relé 12V/ kont. 230V/2A vč patice
LED dioda indikační do patice relé
Montážní lišta relé
Průchodka PG36
Průchodka PG29
Drobný instalační materiál
upínací pásky nerez
označovací štítky
26 750993226
montáž EPS
demontáž hlásičů vč soklu a příslušenství
ks
4,000
27 750993227
montáž hlásičů vč soklu a příslušenství
ks
13,000
28 750993228
nasazení hlásičů
ks
13,000
29 750993229
montáž tlačítk. hlásiče
ks
2,000
METROPROJEKT Praha a.s.
Strana 54 z 63
0,00 označené hlásiče v prostoru UPN budou dočasně demontovány viz příloha
008
0,00 montáž nových a dočasně demontovaných hlásičů podle proj. Dokumentace
viz přílhy:004-008
0,00 montáž nových a dočasně demontovaných hlásičů podle proj. Dokumentace
viz přílhy:004-008
0,00 viz příloha 006
09-93.2
Výtah ve st. metra I.P.Pavlova
DVZ
P.Č.
Kód položky
Popis
MJ
Množství
celkem
Cena
jednotková
Cena celkem
Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1
2
3
4
5
6
7
8
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
750993230
750993231
750993232
750993233
750993234
750993235
750993236
750993237
750993238
750993239
750993240
750993241
750993242
750993243
přezkoušení funkce ústředny
měření smyčky
uvedení hlásiče do trvalého provozu
programování ústředny
uvedení systému do trvalého provozu
štítek k patici
přezkoušení vedlejších funkcí ústředny
montáž skříní RSE vč vybavení
Montážní lišta relé
Montáž relé
montáž vstupu a výstupu
mont. AKU
montáž nap. Zdroje
Programování nadstavby
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
1,000
1,000
12,000
1,000
1,000
39,000
8,000
1,000
1,000
8,000
10,000
2,000
1,000
1,000
44 750993244
přezkoušení vazby na pož. stanici a CD
ks
1,000
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
Rozvodná síť
montáž skříně
hmoždinka kovová
značení trasy vedení
kabel 1P1 v trubce
kabel 1P1 na liště
trubka panc. P 29
uzemnění
forma do 1P
svorka WAGO 2,5
vývodka P13 ,P16
Lišta pro kabel
nátěr syntetický
utěsnění průchodu hmotou INTUMEX
průraz zdí
ks
ks
ks
m
m
m
ks
ks
ks
ks
m
m2
ks
ks
1,000
450,000
1,000
4,000
360,000
2,000
1,000
30,000
40,000
2,000
80,000
5,000
10,000
10,000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59 750993259
60 750993260
Kabely
Kabel v provedení -V- 1P1
vodič Y1,5
m
m
420,000
40,000
0,00 dodávka kabelu rozvod EPS podle příl. 005-008
0,00 dodávka vodiče pro účely přizemnění skříně
61 750993261
Další práce související s oživením EPS a uvedením do provozu
programové vybavení vyplývající z realizační dok.
750993245
750993246
750993247
750993248
750993249
750993250
750993251
750993252
750993253
750993254
750993255
750993256
750993257
750993258
sada
1,000
Celkem
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
viz příloha 003, 004
měření správnosti zapojení linky 2
nastavení programu každého hlásiče
naprogramování podle přílohy 004 a 004
vyzkoušení funkce nově instalovaných prvků
označení hlásičů 2 linky podle přílohy 003
přezkoušení funkce vazeb na VZT klapky a další
montáž podle schema v příl. 010
součást skříně RSE
součást skříně RSE
součást skříně RSE
součást skříně RSE
součást skříně RSE
úprava SW vybavení u hasičů, na CD a technickém pracovišti podle
skutečného provedení
0,00 přezkoušení naprogramovaných funkcí
dodávka skříně
úchytná součást podpůrných prvků
k názvu není co dodat
kabel uložený v trubce v místě průchodu s ostatními kabely
Kabel vedený v trase dané v přílohách 005 až 008
dodávka trubky vč. uložení
propoj mezi skříní RSE a zemnícím vodičem v rozvodně
úprava ukončení kabelu 2x1
součást do které se zapojují vodiče
montáž průchodky do skříně RSE
uchycení lišty na zed - strop
dodatečná ochrana některých prvků
utěsnění průchodu kabelu zdí
provedení otvoru pro průchod kabelu
0,00 úprava SW podle přílohy 003 a 004 do servisního notebuku
0,00
Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
Výměry byly odečetny z části dokumnetace F.1.4.5 EPS, přílohy 001 až 010, délky kabelů byly odečteny pomocí Acad
METROPROJEKT Praha a.s.
Strana 55 z 63
09-93.2
Výtah ve st. metra I.P.Pavlova
DVZ
P.Č.
Kód položky
Popis
MJ
Množství
celkem
Cena
jednotková
Cena celkem
Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1
2
3
4
5
6
7
8
Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního
materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
Kabely musí splňovat podmínky čl.8.3, 8.4 zásad PO pro projektování a výstavbu Pražského metra SGŘ DP hl.m.Prahy č.22/2012.
Kabely se zvýšenou odolností proti šíření plamene dle ČSN EN 50 266-2-(kabely R) barva pláště oranžová - na plášti označení "M".
Kabelové konstrukce Bettermann/v případě svislé montáže žebřík SLG4..NS, v případě vodorovné montáže LG6..VS/dle protokolu
č.14/2010-TŘ a č.16/2010-TŘ. Montáž provádět dle "montážní specifikace č.06/2007 pro sestavy kabelových nosných systémů KTS
se zkouš
Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny
položek podle individuálně kalkulace s využitím
projektové dokumentace a zohlednit konkrétní
materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a
dodávek. Součástí jednotkových cen položek musejí
být i příplatky na územní a provozní vlivy a ztížené
podmínky v podzemí, které nejsou vykázány zvlášť.
Součástí jednotkových cen musí být i veškerý přesun hmot
METROPROJEKT Praha a.s.
Strana 56 z 63
09-93.2
Výtah ve st. metra I.P.Pavlova
DVZ
SOUPIS PRACÍ
CPV: 45234125-8
Stavba: Bezbariérové zpřístupnění stanice metra I. P. Pavlova
Objednatel:
Část: VZT
JKSO: 825 85
Zhotovitel:
Datum:
31.5.2013
P.Č.
Kód položky
Popis
MJ
Množství
celkem
Cena
jednotková
Cena celkem
Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1
2
3
4
5
6
7
8
M24 Vzduchotechnika
1 09-95-001
Zařízení č. 40 Úprav hlavního větrání st. I.P.Pavlova
Uzavírací klapka 1600x1600 ruční vč.protirámu
ks
8,000
0,00 Zařízení č. 40.1 až 40.8 - Součást Zařízení č. 40
viz přílohy 001, 002, 003, 004
2 09-95-003
Zařízení č. 26 Větrání výtahových šachet
Požární stěnový uzávěr 200x315 na servo
ks
3,000
0,00 Zařízení č. 26.1 až 26.3 - Součást Zařízení č. 26
viz přílohy 001, 002, 003, 004
3 09-95-004
Zařízení č. 27 větrání rozvoden
Ventilátor Qv= 400 m3/h, dp=50 Pa vč.reg.klapky na servo
ks
1,000
4 09-95-005
Krycí mřížka Ø 200
ks
1,000
5 09-95-006
Požární klapka 315x315 na servo
ks
1,000
6 09-95-007
Požární stěnový uzávěr 200x315 na servo
ks
2,000
7 09-95-008
Potrubí kruhové Ø 200
m
2,000
8 09-95-009
Vyústka 200x140
ks
2,000
0,00 Zařízení č. 27.1 - Součást Zařízení č. 27
viz přílohy 001, 002, 003, 004
0,00 Zařízení č. 27.2 - Součást Zařízení č. 27
viz přílohy 001, 002, 003, 004
0,00 Zařízení č. 27.10 - Součást Zařízení č. 27
viz přílohy 001, 002, 003, 004
0,00 Zařízení č. 27.11,12 - Součást Zařízení č. 27
viz přílohy 001, 002, 003, 004
0,00 Součást Zařízení č. 27
viz přílohy 001, 002, 003, 004
0,00 Součást Zařízení č. 27
viz přílohy 001, 002, 003, 004
9 09-95-010
Zařízení č. 28 Větrání trafiky
Odvodní ventilátor V=50m3/h, dp=70Pa
ks
1,000
10 09-95-011
Krycí mřížka Ø 100
ks
1,000
11 09-95-012
Spiro potrubí d=100
bm
5,000
12 09-95-013
Montáž
Montáž VZT
kpl
1,00
0,00 montáž všech částí VZT
ks
2,00
0,00 viz příloha 001
ks
2,00
0,00 viz příloha 001
13 09-95-014
14 09-95-015
Demontáž
Demontáž stávajících klapek RK 3150x1600, včetně odvozu a likvidace
odpadu
Demontáž stávajících klapek RK 2500x1250, včetně odvozu a likvidace
odpadu
METROPROJEKT Praha a.s.
Strana 57 z 63
0,00 Zařízení č. 28.1 - Součást Zařízení č. 28
viz přílohy 001, 002, 003, 004
0,00 Součást Zařízení č. 28
viz přílohy 001, 002, 003, 004
0,00 Součást Zařízení č. 28
viz přílohy 001, 002, 003, 004
09-95
Výtah ve st. metra I.P.Pavlova
DVZ
P.Č.
Kód položky
Popis
MJ
Množství
celkem
Cena
jednotková
Cena celkem
Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1
2
3
4
5
6
7
8
15 09-95-016
Demontáž stávajících klapek RK 1250x1250, včetně odvozu a likvidace
odpadu
ks
2,00
Celkem
0,00 viz příloha 001
0,00
Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny
položek podle individuálně kalkulace s využitím
projektové dokumentace a zohlednit konkrétní
materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a
dodávek. Součástí jednotkových cen položek musejí
být i příplatky na územní a provozní vlivy a ztížené
podmínky v podzemí, které nejsou vykázány zvlášť.
Součástí jednotkových cen musí být i veškerý přesun hmot
METROPROJEKT Praha a.s.
Strana 58 z 63
09-95
Výtah ve st. metra I.P.Pavlova
DVZ
SOUPIS PRACÍ
CPV: 45234125-8
Stavba: Bezbariérové zpřístupnění stanice metra I. P. Pavlova
Objednatel:
Část: 09-96 ASDŘ-Technologie
JKSO: 825 85
Zhotovitel:
Datum:
31.5.2013
P.Č.
Kód položky
Popis
MJ
Množství
celkem
Cena
jednotková
Cena celkem
Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1
2
3
4
5
6
7
8
750 Elektroinstalace - slaboproud
Dodávky:
1 7500001
Rozvaděč 38AB5:
ks
1,00
0,00 Výkres č.:021, 053
Rozvaděčová skříň typ:
2000x1000x500 mm, s montážní deskou
Podstavec přední/zadní díl
boční díl - 1 pár
přívod kabelů: horem,
IP 54/IP20, barva:RAL 7032 šeď křemenná
dveře dvoukřídlé, zepředu, se zámkem,
ochrana: samočinným odpojením od zdroje
1N+PE, 230 V, 50 Hz, TN-S
Ovladač ASN 32/1-N, 230/400 V, 50 Hz, 2 pólový
ks
1,00
Jistič LSN10C/1, 230 V, 50 Hz, 10A, 1-pólový
ks
1,00
Jistič LSN6C/1, 230 V, 50 Hz, 6 A, 1-pólový
ks
1,00
Chránič s nadproudovou ochranou OLFI-6C-N1-030AC
ks
Pojistková svorka s otočným držákem pro pojistku
ks
1,00
16
G 5x20 mm,/1A, se zobrazením závady LED
Svodič přepětí III. Třídy , 1-polový, s VF filtrem
ks
1
Relé 24 VDC, 1/0, výstup 230 VAC, 5 A
ks
16
Relé 230 VAC, kontakty 4P, šroub. svorky
ks
1
Napájecí zdroj stabilizovaný 230 VAC/24 VDC, 5 A
ks
Zásuvka domovní 230 V, 50 Hz, 10 A
ks
1
1
Osvětlení rozvaděče
ks
1
Dvojvodičová řadová svorka - ŠEDÁ, 800 V, 41 A
ks
1
Dvojvodičová řadová svorka - MODRÁ, 800 V, 41 A
ks
1
Dvojvodičová řadová svorka – ZEL.-ŽLUTÁ, 800 V, 41 A
ks
2
Dvojvodičová řadová svorka - ŠEDÁ, 800 V, 24 A
ks
130
Dvojvodičová řadová svorka - MODRÁ, 800 V, 24 A
ks
12
Dvojvodičová řadová svorka – ZEL./ŽLUTÁ
ks
12
Nulový můstek PE – zel. žlutá, pro montáž na DIN lištu
ks
2
Nulový můstek N - modrá, pro montáž na DIN lištu
Zásuvka telefonní
ks
ks
1
1
METROPROJEKT Praha a.s.
Strana 59 z 63
09-96
Výtah ve st. metra I.P.Pavlova
DVZ
P.Č.
Kód položky
Popis
MJ
Množství
celkem
Cena
jednotková
Cena celkem
Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1
2
3
4
5
6
7
8
Řídící systém :
Procesorová základna pro 8 I/O modulů (bez Ethernetu)
Paměť Flash 4 MB,
Karta Flash 1 Mb,
baterie
Komunikační modul pro RS484 protokol S-BUS,
Modul 8 analogových vstupů
Modul 16 digitálních vstupů 24 VDC
Modul 16 digitálních výstupů 24 VDC
Sada označovacích štítků
Sada samolepících štítků pro I/O moduly
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
1,000
1,000
2,000
2,000
1,000
1,000
5,000
1,000
1,000
1,000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 750012
13 750013
Instrumentace :
Signalizační panel PM
Úprava zapojení pultu PM vč. materiálu, 60 ks řadových svorek WAGO
ks
ks
1,000
1,000
0,00 Výkres č.:011
0,00 Výkres č.:011
14 750014
Svorkovnicová skříň 24 svorek , IP 54, 5x průchodka PG16
MX 23
ks
1,000
0,00 Výkres č.:012, 053
15 750015
Svorkovnicová skříň 24 svorek , IP 54, 5x průchodka PG16
MX 24
ks
1,000
0,00 Výkres č.:012,053
16
17
18
19
Vykrývací plech na panel PM
Kapacitní snímač hladiny
Teploměr prostorový s pasivním převodníkem 4-20 mAss
Tlačítko T10 ve skříňce, IP44 1/1
ks
ks
ks
ks
1,000
2,000
2,000
2,000
0,00
0,00
0,00
0,00
20 750020
21 750021
Demontáže :
Signalizační panel PM, vč zapojení a svorkovnic
Odvoz demontovaného materiálu
ks
kpl
1,000
1,000
0,00 Výkres č.:056
0,00
22 750022
23 750023
Kabely a montážní práce :
Kabely a kabelové trasy musí splňovat požadavky vyhl. 23/2008 a
závazné podmínky stanovené SGŘ č.9/2009.
Kabel 1-CHKE-V(J) 3x6 - P(750)90-M barva pláště světle hnědá
Kabel 1-CXFE-V(O) 2x2x1 - P(750)90-M barva pláště světle hnědá
m
m
90,000
25,000
0,00 Výkres č.: 005,:021,022,053
0,00 Výkres č.:005, 012
24 750024
25 750025
Kabel 1-CXFE-R(O) 2x2x1 Kabel 1-CXFE-V(O) 4x2x1 - P(750)90-M barva pláště světle hnědá
m
m
40,000
30,000
0,00 Výkres č.:005, 012
0,00 Výkres č.:005, 012
26
27
28
29
30
31
32
33
Kabel 1-CXFE-V(O) 6x2x1- P(750)90-M barva pláště světle hnědá
Kabel 1-CXFE-V(O) P(750)90-M 10x2x1
Kabel 1-CXFE-R(J) P(750)90-M 12x1,5
Kabel JxFE-V(st) P(750)90-M 4x2x0,8 barva pláště světle hnědá
Kabelový žlab Bettermann š.:150 mm, PO 90 min
Lišta Niedax, PO 90 min.
Uvevňovací bod hmožděnkou, vč šroubu, PO 90 min.
Kabelový štítek kovový
m
m
m
m
m
m
ks
ks
55,000
90,000
10,000
90,000
50,000
400,000
500,000
40,000
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
750002
750003
750004
750005
750006
750007
750008
750009
750010
750011
750016
750017
750018
750019
750026
750027
750028
750029
750030
750031
750032
750033
METROPROJEKT Praha a.s.
Strana 60 z 63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Výkres č.:021
Výkres č.:021
Výkres č.:021
Výkres č.:021
Výkres č.:021
Výkres č.:021
Výkres č.:021
Výkres č.:021
Výkres č.:021
Výkres č.:021
Výkres č.:011
Výkres č.:012,051,052
Výkres č.:
Výkres č.:012, 053
Výkres č.:005, 012
Výkres č.: 005,006
Výkres č.: 005,006
Výkres č.: 021, 022
09-96
Výtah ve st. metra I.P.Pavlova
DVZ
P.Č.
Kód položky
Popis
MJ
Množství
celkem
Cena
jednotková
Cena celkem
Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1
2
3
4
5
6
7
8
34 750034
35
36
37
38
39
40
41
42
750035
750036
750037
750038
750039
750040
750041
750042
Drobný montážní materiál jinde neuvedený, (příchytky, pásky, návlečky,
popisky a pod.)
Ocelové konstrukce
Nátěry
Stavební přípomoce
Tmel Intumex PO 90 min
Montáž rozvaděče 38AB5 na místo
Úprava zapojení rozvaděče 38AB4 vč. materiálu
Úprava zapojení rozvaděče 38AB2 vč. materiálu
Úprava zapojení pultu PM
kpl
1,000
kg
kpl
kpl
kg
ks
kpl
kpl
kpl
30,000
1,000
1,000
20,000
1,000
1,000
1,000
1,000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 Výkres č.: 022
0,00 Výkres č.: 011
0,00 Výkres č.: 011
43 750043
44 750044
45 750045
Software:
Základní software, licence
Aplikační SW
Vizualizační SW na CD a v ATC1
kpl
kpl
kpl
1,000
1,000
1,000
0,00
0,00
0,00
46 750046
Ostatní:
předkomplexní příprava a vyzkoušení, oživení systému, individuelní zk.
hod
80,000
0,00
Celkem
0,00
Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny
položek podle individuálně kalkulace s využitím
projektové dokumentace a zohlednit konkrétní
materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a
dodávek. Součástí jednotkových cen položek musejí
být i příplatky na územní a provozní vlivy a ztížené
podmínky v podzemí, které nejsou vykázány zvlášť.
Součástí jednotkových cen musí být i veškerý přesun hmot
METROPROJEKT Praha a.s.
Strana 61 z 63
09-96
Výtah ve st. metra I.P.Pavlova
DVZ
SOUPIS PRACÍ
CPV: 45234125-8
Stavba: Bezbariérové zpřístupnění stanice metra I. P. Pavlova
Objednatel:
Část: 10-02 Příprava území
JKSO: 823 21
Zhotovitel:
Datum:
31.5.2013
P.Č.
Kód položky
Popis
MJ
Množství
celkem
Cena
jednotková
Cena celkem
Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1
2
3
4
5
6
7
8
m
15,000
1 10-02-001
5 Komunikace
Demontáž a odvoz citybloků
Celkem
0,00 Výměry odečteny z projektu F.2 Příprava území
0,00
Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny
položek podle individuálně kalkulace s využitím
projektové dokumentace a zohlednit konkrétní
materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a
dodávek. Součástí jednotkových cen položek musejí
být i příplatky na územní a provozní vlivy, které nejsou
vykázány zvlášť.
METROPROJEKT Praha a.s.
Strana 62 z 63
10-02
Výtah ve st. metra I.P.Pavlova
DVZ
SOUPIS PRACÍ
CPV: 45234125-8
Stavba: Bezbariérové zpřístupnění stanice I.P. Pavlova
Objednatel: DP hl. m. Prahy a.s.
Část:
11-94 strojní zařízení
JKSO: 825 85
Zhotovitel: METROPROJEKT Praha a.s.
Datum:
4.2.2014
P.Č.
Kód položky
Popis
MJ
Množství
celkem
Cena
jednotková
Cena celkem
Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1
2
3
4
5
6
7
8
M33 Zdvihací zařízení
1 11-91-001
Výtah elektrický (lanový) bez strojovny, nosnost 1000 kg, zdvih 15,22 m,
rychlost 1 m/s, počet stanic/nástupišť 2/2, průchozí 90° (p řes roh),
rozměr klece 1300x1850x2200 mm (DxŠxV), rozměr šachtových a
klecových dveří 900x2100 mm (ŠxV), rozměr šachty 2100x2400 mm
(DxŠ), prohlubeň 1500 mm, hlavy šachty 3500 mm, příkon
6.0 kW, 400 V, 50 Hz
ev. č. 613-1-443
kpl
1,000
0,00 Podrobná specifikace viz dokumentace F.3 Strojní zařízení, příloha:04,05
součástí dodávky výtahu je i osvětlení šachty, montážní zásuvky a žebřík do
ohlubně.
V úrovni přestupní chodby jsou požární šachetní dveře EW60 DP1
2 11-91-002
Výtah elektrický (lanový) bez strojovny, nosnost 1000 kg, zdvih 4,25 m,
rychlost 1 m/s, počet stanic/nástupišť 2/2, průchozí 90° (p řes roh),
rozměr klece 1300x1850x2200 mm (DxŠxV), rozměr šachtových a
klecových dveří 900x2100 mm (ŠxV), rozměr šachty 2100x2400 mm
(DxŠ), prohlubeň 1500 mm, hlavy šachty 3500 mm, příkon
6.0 kW, 400 V, 50 Hz
ev. č. 613-1-444
kpl
1,000
0,00 Podrobná specifikace viz dokumentace F.3 Strojní zařízení, příloha:04,05
součástí dodávky výtahu je i osvětlení šachty, montážní zásuvky a žebřík do
ohlubně.
V úrovni přestupní chodby jsou požární šachetní dveře EW60 DP1
3 11-91-003
Ponorné přenosné kalové čerpadlo Q=4 l/s, H=6,5 m, bez plováku, výtlak
DN 50 se závitem 2", včetně rychlospojky C52, příkon 0,8 kW, 230V, 50
Hz, kabel 10 m - dodávka a montáž
ks
1,000
0,00 Podrobná specifikace viz dokumentace F.3 Strojní zařízení
4
5
6
7
Montáž výtahů pol. č. 1
Montáž výtahu pol. č. 2
Montážní lešení
Stavební přípomoce
kpl
kpl
ks
ks
1,000
1,000
2,000
2,000
0,00
0,00
0,00
0,00
11-91-004
11-91-005
11-91-007
11-91-008
Celkem
0,00
Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny položek podle individuálně kalkulace s
využitím projektové dokumentace a zohlednit konkrétní materiálovou a konstrukční
charakteristiku prací a dodávek. Součástí jednotkových cen položek musejí být i příplatky na
územní a provozní vlivy a ztížené podmínky v podzemí, které nejsou vykázány zvlášť.
Součástí jednotkových cen musí být i veškerý přesun hmot
METROPROJEKT Praha a.s.
Strana 63 z 63
11-94

Podobné dokumenty