KOMPRESORY CR Návody k montáži

Transkript

KOMPRESORY CR Návody k montáži
C O P E L A N D
5 0
H E R Z
C R Q
K O M P R E S O R Y
KOMPRESORY CR
Návody k montáži
COPELAND
str. 1
ALFACO Choceň
Návod k montáži
Hermetických kompresorů Copeland CR
Obsah
1. Úvod
2. Důležité informace
3. Základní bezpečnostní pravidla
4. Manipulace s kompresorem
5. Provozní zásady
6. Ochrany kompresoru
7. Připojení elektro
8. Montáž kompresoru
9. Úkony před spuštěním kompresoru
10. Provozní rozsah použití
1. Úvod
Hermetické kompresory Copeland typu CR přestavují výkonově nejmenší typy pístových kompresorů
výrobcova programu. Díky svým konstrukčním vlastnostem jsou kompresory použitelné v širokém rozmezí
teplot a tlaků, s různými chladivy a mazivy a to při zachování vysoké dopravní účinnosti, dlouhé životnosti a
nízké hlučnosti. Ve variantě pro chladiva HFC jsou kompresory značeny písmenem E v části kódu.
2. Důležité informace
Montáže a servis kompresorů mohou provádět pouze osoby s platnou kvalifikací. Elektrická připojení
mohou provádět pouze osoby elektrotechnicky znalé s kvalifikací podle platných předpisů elektro. Tento návod
slouží především pracovníkům provádějícím montážní a servisní práce. Další technické informace obsahují
příslušné dokumenty :
Katalog kompresorů
Technické údaje CR
3. Základní bezpečnostní pravidla
Chladivové kompresory CR mohou být provozovány pouze s chladivy, které výrobce prověřil a schválil.
Tato chladiva jsou uvedena v technických podkladech - v Katalogu kompresorů a v Technických údajích CR.
Kromě těchto základních chladiv lze kompresory provozovat s většinou CFC, HFC i HCFC chladiv vyjma
jedovatých a hořlavých. Kompresory nelze použít na čpavek. Příslušná maziva pro jednotlivé druhy chladiv
ověřená výrobcem jsou vyjmenována dále. Provozování kompresorů s jinými provozními hmotami není
zakázáno, ale je bez záruk výrobce.
Spouštět a zkoušet kompresory, které nejsou připojeny k chladícímu okruhu a nejsou pod přetlakem
chladiva je zakázáno. Provoz bez chladiva, pouze se vzduchem může způsobit explozi směsi vzduchu s olejem
v kompresoru při působení vysokých teplot stlačeného vzduchu.
Před jakýmkoliv spouštěním je nezbytné otevřít zcela výtlačný uzavírací ventil, pokud je použit.
Uzavření, nebo škrcení výtlaku může způsobit destrukci kompresoru s nebezpečím zranění osob.
I při správném uvádění kompresoru do provozu může vysoká teplota výtlaku způsobit poranění spáleniny při doteku teplých částí.
Hodnoty nejvyššího provozního přetlaku, které jsou vytištěny na štítku kompresoru jsou závazné a
nesmí být v žádném případě překročeny.
Kompresor je součástí systému pracujícího pod přetlakem a proto podléhá všem bezpečnostním
předpisům, které se vztahují na tlakové systémy.
4. Manipulace s kompresorem
Při převzetí kompresoru je nutno se přesvědčit, zda je dodávka kompletní. Případné nedostatky je nutno
uplatnit písemně. Základní provedení dodávky obsahuje:
- díly pro pružné uložení kompresoru
- základní náplň oleje (někdy i hladinoznak)
ALFACO s.r.o. Pernerova 780; 565 01 Choceň
465 473 005-6
[email protected] www.alfaco.cz
COPELAND
str. 2
ALFACO Choceň
- vnitřní ochranu motoru
- základní náplň neutrálního plynu - přetlak uvnitř kompresoru
na samostatnou objednávku lze doplnit
- u typů 550 a 28 SBM adaptery pro přechod na šroubovací spoje
- rohové adaptery k hrdlům kompresoru (90°)
- uzavírací ventily sání a výtlaku
- ohřev oleje ve skříni kompresoru
- samostatný termostat výtlaku
- pro jednofázové verze rozběhový a běhový kondenzátor a rozběhové relé - případně kompletní
jednofázovou skříňku
Balení kompresoru je dáno požadavky objednatele - většinou jsou kompresory dodávány na paletce v
kartónovém obalu s doplňkovými díly, které však mohou být dodávány samostatně.
Kompresor musí být skladován v suchých místech s teplotou bez velkých extrémů. Obaly musí být
suché - jejich poškození upozorňuje na možnost poškození kompresoru. Při skladování na sebe je možno
umístit nejvýše 3 kompresory a nesmí být zatěžovány shora.
Transport kompresoru je možný i pomocí přepravního oka přivařeného na plášti kompresoru.
Svorkovnice elektro neslouží k přepravě kompresoru.
5. Provozní zásady
Pístové kompresory Copeland se používají stejně, jako většina jiných srovnatelných kompresorů. V
chladících okruzích se běžně používají díly pro správnou funkci systému, které nejsou pro kompresory
nezbytné.
5.1. Odlučovač chladiva v sání kompresoru
Kompresory Copeland je vhodné chránit proti poškození kompresoru kapalným rázem. Vždy však není
nezbytně nutné odlučovače používat. V případech, kdy se často v době stání kompresoru objevuje ve skříni
kompresoru kapalné chladivo je vhodné odlučovač zařadit. Průběžné vypuzování chladiva z kompresoru v době
stání je možné i ohřevem oleje. Výrobce doporučuje u kompresorů CR používat odlučovač při náplních
chladiva přes 7 kg, případně kombinovat s odsáváním kompresoru při náplni přes 13 kg. Každé řešení je však
nutno samostatně posoudit.
5.2. Ohřev oleje
Obvykle při teplotách okolí kompresoru přes + 5 °C není nutno olej v kompresoru ohřívat. Přesto jsou u
kompresorů CR součástí dodávky již vestavěné ohřívání oleje v kompresoru. Z hlediska možného výskytu
kapalného chladiva ve skříni kompresoru doporučuje výrobce použít ohřev oleje v případech, kdy celková
náplň chladiva v systému překročí 7 kg.
5.3. Spouštění kompresoru v odsátém stavu (pump-down)
Pro jednotlivé velikosti kompresorů výrobce doporučuje používat tento systém od náplně:
CR
přes 2,7 kg
CRNQ 0500
přes 3,6 kg
Základem je dostatečná těsnost pracovních ventilů kompresoru, protože srovnávání tlaků má za následek
opětný start kompresoru bez zatížení - větší počet opakování snižuje jeho životnost. Není- li vzhledem k
náročnosti provozu těsnost po určité době zaručena je vhodné vsadit do výtlačného potrubí zpětnou klapku.
5.4. Střídavý provoz
U systémů s reverzací chodu - okruh pracuje jednou jako chladící a po druhé jako tepelné čerpadlo,
doporučuje výrobce nepřekročit při návrhu čtyřcestného ventilu výkon ventilu 1,5 násobný vůči jmenovitému
výkonu kompresoru.
5.5. Mazání
Všechny kompresory jsou dodávány se základní náplní maziva. Typy pro R22 jsou plněny minerálním
olejem, kompresory s náplní pro ostatní chladiva (i pro R22) jsou kompresory označeny symbolem "E" v kódu
kompresoru (např. CRNQ 050E …) a jsou plněny prověřenými estery. Po instalaci a několika provozních
hodinách je nutno stav maziva v kompresoru prověřit.
ALFACO s.r.o. Pernerova 780; 565 01 Choceň
465 473 005-6
[email protected] www.alfaco.cz
COPELAND
str. 3
ALFACO Choceň
Doporučená maziva výrobcem kompresorů
Estery
Výrobce
EMKARATE RL 32CF
ICI
EAL Arctic 22 CC
Mobil
32MMMPOE *
ICI
Minerální
Výrobce
White Oil
plněn Copelandem
3GS
Suniso
WF 32
Texaco
KM
Fuchs
22-12
Shell
Pozn. : * plněn Copelandem pro "E" verze
6. Ochrany kompresoru
6.1. Ochrana přehřátí kompresoru
Vysoké teploty výtlaku mohou způsobit poškození kompresoru. Výrobce chrání kompresory vnitřními
jistícími prvky proti nadměrným výtlačným teplotám vypínajícími kompresor v případě nebezpečí. Ochrana je
spojena s ohřevem vinutí elektromotoru - max. 130 °C.
Kompresory je možno dovybavit samostatným čidlem teploty výtlaku nastaveným na 120 °C.
6.2. Ochrana elektromotoru
Kompresory mají běžnou vestavěnou ochranu přetížení vinutí, která vypíná kompresor při překročení
jmenovitých hodnot.
Před prvním spuštěním by měl být odpor vinutí prověřen. Výrobce dodává motory s izolačním odporem
přes 10 megaohmů při 500 V ss. Před spuštěním by neměl odpor klesnout pod 2 MΩ u nového a pod 0,5 MΩ u
servisovaného kompresoru.
6.3. Tlumič rázů v sání, nebo výtlaku
Proudění par chladiva dodávaného kompresorem je relativně plynulé, má přijatelné měny tlaku. Tlumiče
pulzací však bývají někdy nutné pro snížení hluku. Pravidlo neplatí zcela obecně, je nutno vhodnost tlumiče
posoudit podle konkrétního případu.
6.5. Provoz kompresoru pří nízkých teplotách okolí
Ochrana kompresoru proti nízkým teplotám okolí není obvykle do teploty +5 °C nezbytná, ani v případě
použití kompresoru pro tepelné čerpadlo. Provozu však neškodí a bezpečnost zvyšuje. Kompresory CR mají
ochranu - ohřev oleje montovanou výrobcem. Pod teplotu +5 °C je ohřev oleje, případně další zajištění vhodné.
6.6. Jištění tlaku chladiva
Pro zabránění provozu s příliš vysokým výtlačným tlakem je požadováno jištění kompresoru proti
překročení nejvyššího provozního přetlaku na hodnotu 2,65 MPa pro vysokotlakou stranu a na 1,7 MPa pro
nízkotlakou stranu.. Pro chladicí okruhy s nízkými vypařovacími teplotami se doporučuje také jistit kompresor
proti nízkému tlaku v sání - na nejnižší provozní přetlak 30 kPa.
Kompresory CR mají vnitřní pojistný ventil nastaven na 3,1 MPa
V každém případě je nutno respektovat provozní rozsah kompresorů uvedený v dokumentaci.
7. Připojení elektro
Dimenzování jističů musí být v souladu s platnými předpisy elektro a technickými údaji kompresorů. Třída
izolace motorů kompresorů je B (VDE 0530). Pro usnadnění návrhu zapojení je možno vycházet z dále
uvedených schémat. Silový obvod je připojen na výstupy ve svorkovnici a je jištěn jističem F6, případně F6 až
F8. Ovládací obvod má samostatné jištění jističem F1.
7.1. Jednofázové verze kompresorů
Připojení svorkovnice viz obr. - fáze na kolík R (T3) - L2 v jednofázové rozvodnici, neutrální vodič na
kolík C (T1) - L1 v rozvodnici a běhový kondenzátor na kolík S (T2) - L3. Pokud je použito vlastní
jednofázové zařízení, připojí se následovně : Rozběhový kondenzátor na svorku R svorkovnice a svorku 1
rozběhového rele. Rozběhové rele se připojí na svorky S a R. Relé se připojí svorkou 5 na C (nulový vodič) a
svorkou 2 na S (fáze).
7.2. Třífázové modely
Pístové kompresory pracují v obou smyslech otáčení motoru. Je proto možno kompresor připojit libovolně dle
schematu. Svorkovnice je v krytí IP 21. Někdy je vhodné zařadit mezi fáze pomocný odpor, který snižuje
ALFACO s.r.o. Pernerova 780; 565 01 Choceň
465 473 005-6
[email protected] www.alfaco.cz
COPELAND
str. 4
ALFACO Choceň
záběrový moment a záběrový proud - úměrně hodnotě odporu. Při provozu je nutno tento startovací odpor
přemostit. Návrh velikosti odporu závisí na provozních podmínkách.
7.3. Zásady pro připojení
- používat pouze měděné vodiče odpovídajícího průřezu
- protože je vestavěna vnitřní tepelná ochrana vinutí, je nutno respektovat dobu nutnou na zpětné
ochlazení pojistky v případě její aktivace
- při zapojení ohřevu oleje připojovat pouze na napětí uvedené u topného tělesa
- typ a velikost nadproudového relé musí být v souladu s parametry daného typu kompresoru - viz
štítek kompresoru
- hodnoty kondenzátorů jednofázových motorů musí odpovídat doporučení výrobce - viz tabulky
- nikdy nepřipojovat pod napětím
- po připojení zkontrolovat důkladné utažení spojů
Obr. 1 Připojení motoru
C
běhový kondenzátor
F1
jistič
F6..8 jistič
K1
Q1
stykač
hlavní vypínač
Připojení svorkovnice kompresorů lze provést pomocí koncovek - autokonektorů, nebo kabelových ok.
Obr. 2 Schema zapojení elektro jednofázového kompresoru
8. Montáž kompresoru
Kompresory pro chladící zařízení je doporučeno montovat tak, aby se jejich vibrace a hluk nepřenášely dále na
chladící systém a do okolí. Pro tento účel je součástí základní výbavy kompresorů skrol tlumičů vibrací, na
které se kompresor montuje. Tlumiče zmenšují přenos startovního pohybu na základ a snižují hlukové
parametry kompresoru. Kovové jádro tlumiče má za účel centrovat upevňovací šroub a stabilizovat. tlumič.
Tlumič není pevnostní prvek, nadměrné zatížení zejména krutem jej může poškodit. Vnitřní průměr jádra je
určen pro šroub M8. Utahovací moment na tento šroub je nejvýše 13 ± 1 Nm. Tlumič nesmí být v žádném
případě trvale stlačen - doporučená vůle mezi koncem jádra a pryžovou částí během provozu jsou 2 mm. Pro
ALFACO s.r.o. Pernerova 780; 565 01 Choceň
465 473 005-6
[email protected] www.alfaco.cz
COPELAND
str. 5
ALFACO Choceň
montáž kompresorů v sestavách - " tandemech ", sdružené jednotky a pod. se doporučuje pevnější uchycení
(ocelové), které na požádání výrobce Copeland dodává pro všechny typy .
Tab. 4 Pružné uchycení kompresoru
typ
číslo
CR
8016503
CR
2865047
provedení
pryž
ocelové
8.1. Připojení potrubí chladiva
Kompresory všech velikostí jsou dodávány standartně s pájecími hrdly pro přímé připojení výtlačného a
sacího potrubí, nebo s hrdly šroubovacími - podle objednávky. Na přání je možno dodat adaptery - přechody na
šroubovací hrdla, na které lze našroubovat uzavírací ventily typu Rotalock, nebo připojit potrubí rozebíratelně.
Pro rozebíratelný spoj je možno si objednat i přechod šroubovací hrdla - pájecí vsuvka. Pro kvalitní pájené
spojení potrubí jsou ocelová hrdla kompresoru plátována mědí, což umožňuje jednak velmi snadné pájení,
jednak dosáhnout výborné těsnosti a pevnosti spoje.
Pro pájení je doporučeno používat pájku s minimálně 5% obsahem stříbra a pájení se neliší od běžného
spojování měděných trubek. Důležitou roli hraje čistota pájených ploch a neutrální atmosféra dusíku při pájení.
Rovněž je doporučeno používat dvojitý hořák pro rovnoměrný ohřev obvodu hrdla a potrubí, jehož otáčením
kolem hrdla lze dosáhnout rychlého prohřátí celého spoje.
Přechody a uzavírací ventily jsou dodávány v sadách včetně těsnění. Pro snazší objednávání je v tabulce
uveden přehled přímých adapterů, a ventilů. Uvedené adaptery jsou přechody pájecí - šroubovací hrdlo, které
odpovídá připojovacím závitům ventilů Rotalock. Ventily Rotalock jsou opatřeny výstupními přípojkami 7/16"
20 UNF pro připojení snímání tlaku. Na přání je možno objednat jiná hrdla uzavíracích ventilů Rotalock.
Samostatně je možno objednávat i těsnění k šroubovacím hrdlům:
1"
těsnění 2495928
1 1/4" těsnění 2495939
typ
Přehled adaptérů a ventilů
šroubení
sání
výtlak
CR
CR 33 až CR 53
CRNQ
1 1/4"
1"
adaptery
803 0314
803 0303
ventily
6310798
6309512
6309523
8025772
sání
16
18
22
hrdla mm
výtlak
12
12
16
Utahovací momenty pro připojení hrdel a ventilů jsou :
pro hrdla 1"
30 ± 7
Nm
pro hrdla 1 1/4"
34 ± 7
Nm
Na přání je možno dodat i rohové přechody - nástavce na šroubovací hrdla s pájecím výstupem.
Při připojování částí chladícího systému je pro pájení nezbytné provádět práce pod neutrální atmosférou.
Materiál potrubí, těsnění a armatur, stejně jako spojovací materiál musí vyhovovat požadavkům na chladící
zařízení zejména při použití ekologických chladiv. Je zcela nezbytné, aby veškeré nečistoty - špony po řezání,
letovací pasty, zbytky po pájení, mechanické nečistoty a pod byly z okruhu odstraněny ještě před vakuováním.
Kompresory jsou citlivé na mechanické nečistoty - doporučuje se používat sací filtry - např. ALCO ASF nebo
BTAS.
8.2. Provedení potrubí
Kompresory CR vydávají nízkou hladinu hluku a malé chvění. Někdy lze při nevhodné kombinaci více
vlivů docílit i nežádoucí zvýšení hladiny hluku, které může být nepříjemné zejména v klimatizačních
systémech. Tento efekt se projevuje nejvíce v pásmu nízkých frekvencí hluku a může se přenášet potrubím do
okolí. Odstranění nebo omezení tohoto jevu je možné eliminací jednotlivých frekvencí, z kterých se výsledný
hluk skládá. Jinou možností vzniku hluku je hluk slyšitelný při startu kompresoru a zesílený nevhodným
řešením připojovacího potrubí.
Pro odstranění výše popsaného jevu lze použít sifon v sacím potrubí, které má větší světlost, než
výtlačné a přenos vibrací je silnější. Uzavírací ventil je možno montovat na pevnou konzolu mimo vlastní
ALFACO s.r.o. Pernerova 780; 565 01 Choceň
465 473 005-6
[email protected] www.alfaco.cz
COPELAND
str. 6
ALFACO Choceň
kompresor. Další možností je použití pružných hadic v potrubí, nebo tlumiče sání. Sifon v sání, nebo pružné
připojení se doporučuje uspořádat rovnoběžně s osou kompresoru - tedy svisle a v co nejbližší blízkosti
kompresoru, aby nedocházelo k rozkmitání smyčky. Pravoúhlé připojení potrubí ke kompresoru není povoleno
pro možnost vzniku napětí v trubkách a případného únavového lomu trubek nebo hrdel. Většinou ale další
komplikace potrubí nejsou nezbytné.
U systémů s reverzací funkce výměníků tepla bývá běžně potrubí k čtyřcestnému ventilu navrženo tak, že se
automaticky sifony vytvářejí a další kombinace nejsou nutné. Tato řešení nejsou součástí dodávky kompresorů
Copeland.
8.3. Těsnostní zkoušky okruhu
Při zkoušce musí být uzavřeny sací i výtlačný ventil po dobu odsávání okruhu, aby nedošlo k vniknutí
vzduchu a vlhkosti do kompresoru. Provádí se těsnostní zkouška přetlakem a vakuem. Zkušební přetlak
neutrálního plynu - doporučen suchý dusík, nesmí překročit 2,65 MPa na výtlačné straně a 1,7 MPa na sací
straně, přičemž žádný připojený přístroj nebo díl ke kompresoru nesmí být dimenzován na nižší tlak. V
opačném případě je zkušební přetlak roven nejvyššímu přetlaku nejslabšího dílu. (Pozn.: U starších verzí
kompresorů je nejvyšší přetlak výtlačné strany pouze 2,5 MPa)
Výrobce plní pro přepravu kompresory suchým vzduchem s přetlakem v rozmezí 100 až 250 kPa.
Udržení přetlaku je také kontrola těsnosti kompresoru. Při otevírání kompresoru je proto potřeba dbát
zvýšené opatrnosti - nebezpečí poranění, nebo znečištění olejem.
Těsnostní zkouška vakuem by měla být prováděny při absolutním tlaku 30 Pa po dobu nejméně 8 hodin.
8.4. Plnění chladivem
Rychlé plnění okruhu sací stranou za klidu kompresoru může způsobit výskyt kapalného chladiva v
kompresoru. Proto se doporučuje plnit chladivo klasickým způsobem - v kapalné fázi přes dehydrátor do
kapalinového potrubí za chodu kompresoru, kdy pracuje zařízení jako při běžném provozu. Při plnění je však
nutno dbát na to, aby se kompresor příliš nepodsával (dolní mez 30 kPa). Plnění se s výhodou provádí přes
servisní dehydrátor v kapalinovém potrubí chladícího okruhu - u sběrače chladiva, nebo v jiném k tomu
určeném místě. Směsi chladiv - R404A, R407C atp. se plní výhradně v kapalném stavu. Plnění se provádí až po
vakuování celého okruhu na předepsaný tlak, pro systémy s esterovými mazivy v kompresoru alespoň na
absolutní tlak 30 Pa.
9. Úkony před trvalým spuštěním kompresoru
9.1. Prověrka funkce kompresoru
Výrobce doporučuje provádět funkční test při prvním spouštění pro ověření správného výrobního
provedení. Po naplnění okruhu chladivem se zkouší dosažitelný tlak v sání při uzavřeném sacím Rotalock
ventilu. Měl by dosáhnout min 30 kPa absolutně. Před tímto testem se však kontroluje :
Odpovídající napětí sítě údajům na štítku kompresoru
Odpory vinutí jednotlivých fází - zkrat na kostru, nebo mezi závity
Správná funkce příslušných výměníků tepla - provoz ventilátorů nebo čerpadel.
Prověrka tlaků v systému po rozběhu kompresoru - musí odpovídat okolním teplotám.
Za chodu změřit proud ve fázích a srovnat s tabulkovými hodnotami pro ověření zatížení motoru,
případně změřit celkový příkon.
9.2. Kontrola nasávání mokrých par chladiva
Kontroluje se přehřátí chladiva v sání kompresoru - nejméně 10 K ve vzdálenosti 150 mm od pláště
kompresoru. Zároveň se měří teplota pláště v oblasti olejové náplně - spodní strana kompresoru, která má být
cca o 22 K vyšší, než vypařovací teplota. Měří se rovněž výtlačná teplota na výtlačném hrdle kompresoru měla by být o 33 K vyšší, než kondenzační teplota. Při nižším rozdílu je nebezpečí nasátí kapaliny
kompresorem. Jsou-li rozdíly malé a nelze je zvýšit, je nutno použít odlučovač kapalného chladiva do sacího
potrubí. Někdy lze tento jev odstranit zmenšením náplně chladiva v okruhu, protože příliš mnoho chladiva
může způsobovat výskyt kapalného chladiva v sání kompresoru. Obvykle lze okruh přeplnit až o 15 % nad
potřebnou náplň bez provozních potíží. Vhodným doplňkem pro případ potíží při výskytu kapalného chladiva v
sacím potrubí, nebo při provozu kompresoru v prostředí o teplotě pod +10 °C je ohřev oleje.
ALFACO s.r.o. Pernerova 780; 565 01 Choceň
465 473 005-6
[email protected] www.alfaco.cz
COPELAND
str. 7
ALFACO Choceň
9.3. Zkouška vinutí vysokým napětím
Výrobce zkouší každý kompresor v rámci výrobního cyklu v souladu s normou VDE 0530, odstavec 1.
Při instalaci nového kompresoru je možno test provést na místě - je nutno odpojit veškerá elektronická zařízení
(modul atd.) a lze po dobu nejdéle 4 vteřin připojit zdroj napětí 1000 V + 2 x jmenovité napětí. Vysokým
napětím se zkouší jednotlivě každé vinutí ke kostře. Nejvyšší hodnota proudu je 10 mA. Tato zkouška se nesmí
provádět u kompresoru pod vakuem. Případná opakovaná zkouška už nesmí být stejně vysokým napětím.
Protože zkouška snižuje životnost vinutí, není vhodné jí opakovat.
9.3. Další zásady
Při prvním spouštění kompresoru používejte vždy kontrolní manometry a teploměry!
Kompresor v ustáleném režimu může spínat nejvíce 6 x za hodinu - nejvíce 6 startů. Prodleva mezi zastavením
a opětným startem by měla být nejméně 2 minuty. Doporučuje se dodržovat tyto hodnoty i v případě servisních
úkonů.
Potrubí chladiva a oleje v chladicím okruhu musí být navrženy s ohledem na skutečný provoz, jinak může dojít
k průvodním jevům, které způsobí poruchy kompresoru. Připojovací rozměry hrdel uzavíracích ventilů neříkají
nic o tom, jaký rozměr připojovacího potrubí je správný. Potrubí musí zajistit vracení oleje do kompresoru, ale
nesmí vytvářet žádné možnosti shromažďování oleje nebo kapalného chladiva. Rovněž ve výparníku by mělo
zbývat co nejmenší množství oleje. Tyto skutečnosti jsou zvláště důležité při návrhu potrubí pro zdvojené tandem kompresory, které mohou být regulovány výkonově 0 - 50 -100%.
Kompresor nesmí být nikdy spouštěn bez chladiva nebo v odsátém stavu !
Topné těleso maziva může pracovat trvale - příkon je malý a povrchová teplota nízká.
Před prvním plnění chladivem je doporučeno ponechat vakuovaný kompresor 24 hod pod vakuem pro zjištění
netěsností.
10. Provozní rozsah použití
Kompresory Copeland řady CR jsou použitelné pro většinu běžných chladiv. Podle druhu chladiva pracuje
kompresor i s různými mazivy. Kompresory dodávané s neminerálními mazivy jsou zřetelně označeny štítkem
na plášti kompresoru a ve svém typovém označení mají písmeno "E". Typy s esterovým mazivem jsou
použitelné i pro chladivo R22, ale kompresory plněné minerálním olejem mohou pracovat pouze s R22. Každé
chladivo umožňuje díky svým fyzikálním a chemickým vlastnostem použitelnost kompresoru jen v určitém
rozsahu. Mazivo je možno dodatečně zaměnit.
Obr. 3 Pracovní pásmo kompresorů
ALFACO s.r.o. Pernerova 780; 565 01 Choceň
465 473 005-6
[email protected] www.alfaco.cz
COPELAND
str. 8
ALFACO Choceň
Příloha 1 : elektropříslušenství jednofázových verzí
Kompresory Copeland řady CR v proveden s motorem 230 V 50 Hz (kód PFZ/PFT) vyžadují pro rozběh
rozběhový kondenzátor a relé a pro chod běhový kondenzátor.
Kondenzátory pro jednofázové kompresory
kód
typ kompresoru
*PFZ/PFT
CR 18 PFZ
CR 24 PFZ
CR 28 PFZ
CR 33 PFT
CR 41 PFT
CR 47 PFZ
ALFACO s.r.o. Pernerova 780; 565 01 Choceň
běhový
8557102
8017459
8557124
8540575
8557135
8540575
8557157
8540575
8557157
8540597
8557179
kapacita
napětí
kód
kapacita
napětí
μF
25
30
35
35
40
35
50
35
50
45
60
V
370
370
440
370
440
370
440
370
440
370
440
rozběhový
8002248
μF
88-106
V
330
2731073
108-130
330
8402439
130-156
330
8556585
145-174
330
2829829
189-227
330
2829829
189-227
330
465 473 005-6
[email protected] www.alfaco.cz

Podobné dokumenty

Kompresory ZB

Kompresory ZB Technických údajích ZB. Kromě těchto základních chladiv lze kompresory provozovat s většinou CFC, HFC i HCFC chladiv vyjma jedovatých a hořlavých. Kompresory nelze použít na čpavek. Příslušná maziv...

Více

ZF - alfaco.cz

ZF - alfaco.cz nebo ICI Emkarate RL 32 S, příp. 32MMMPOE krytí svorkovnice kompresorů je IP 54 všechny typy mají v základním vybavení olejoznak a olejový ventilek všechny velikosti jsou dodávány s pryžovými tlumi...

Více

Kompresory ZR18 - ZR30

Kompresory ZR18 - ZR30 lze kompresory provozovat s většinou CFC, HFC i HCFC chladiv vyjma jedovatých a hořlavých. Kompresory nelze použít na čpavek. Příslušná maziva pro jednotlivé druhy chladiv ověřená výrobcem jsou vyj...

Více

E2V - alfaco.cz

E2V - alfaco.cz • Ventil může být montován v poloze, ve které budou hrdla zajišťovat odvod maziva z ventilu. Hlava ventilu by neměla být pod vodorovnou osou. Doporučená poloha je max. ± 90° od svislé osy – viz obr...

Více

Řešení závad v.3.5

Řešení závad v.3.5 obrazovky je hodnota „ Tvch“. Hodnota 75 °C chlazení spíná, hodnota 64 °C vypíná. Rozdíl mezi teplotou za motorem ( v horní části obrazovky ) a Tvch by neměl být větší než asi 10 °C. Pokud je hodno...

Více

Ceník pro ČR platný od 1.1.2013_21% DPH.indd

Ceník pro ČR platný od 1.1.2013_21% DPH.indd Zplynovací kotle ATMOS s úpravou pro hořák na pelety A25 je možné si objednat přímo z výroby v levém nebo pravém provedení. Úpravu je možné provést pouze u kotlů vybavených odtahovým ventilátorem d...

Více

Stáhnout

Stáhnout Hořák ATMOS A25 je určen pouze pro kvalitní bílé pelety z měkkého dřeva bez kůry o průměru 6 - 8 mm, o délce 10 - 25 mm a výhřevnosti 16 - 19 MJ.kg-1. Výhodou hořáku je automatické zapalování paliv...

Více

Příručka pro DPO

Příručka pro DPO skladování, přeprava - zvětšuje. Trvalá protikorozní ochrana (kovové povlaky, organické nátěry, apod.) především při exportu výrobků do jiných klimatických oblastí, ale i při dlouhodobém skladování...

Více