Obsah: Úvodník

Transkript

Obsah: Úvodník
únor 2007
číslo 12, ročník 5
Obsah:
plán akcí
2
objevy
6
další info k plánu 3
rodeo – historie
7
nové hodnosti
minisoutěž
8
4
Úvodník
Tak zase po delší dob ě vychází Šplouch. Za poslední dobu se
nahromadilo tolik informací, které stojí za to sdělit, že je tento
Šplouch až neobvykle věcný.
Nevadí, Šplouch vždycky bude takový, jaký ho chceme mít, takže je
na každém, aby do dalších vydání dodával obsah, který ho zajímá a
který podle něj do oddílového časopisu patř í.
Opět po čase př icházejí do oddílu novinky. Tak jako každý v život ě
má jít stále kupř edu a neustrnout, tak jako by každý skaut m ěl
zodpovědně hledat svoji cestu životem, stejně tak se posunula
dopř edu skautská Stezka.
Zatím není v konečné podob ě, to nám ovšem nebrání ji využít jako
vodítko v našem skautském r ůstu, poř ádn ě ji prozkoušet a tak i
pomoct s jejím vylepšením. A když jsme u toho nového, na Stezku
navazují také nové podmínky oddílových hodností. Více uvnitř čísla.
Je ňa
za př ísp ěvky děkujeme Filovi (zbrusu nové logo) a Krtkovi s Kofim (Objevy)
Plán akcí na jaro
datum
den
akce
detaily
24. února
so
Měsíční podvod?
Poř ad na hv ězdárn ě o misích Apollo a
spekulacích, zda opravdu člov ěk př istál
na M ěsíci. Sraz na hvězdárn ě v 17:45
nebo na Ečerové v 17:15, 30 kč na vstup.
1. bř ezna
čt
sch ůzka
V tělocvičn ě.
natáčení klip ů
Př esný termín podle domluvy posádek
v bř eznu
8. bř ezna
čt
posádkové sch ůzky
V klubovn ě.
15. března
čt
sch ůzka
V tělocvičn ě společně s Pantery.
22. března
čt
plavání
Na Kraví hoř e.
29. března
čt
sch ůzka
V klubovn ě.
31. bř ezna
so
Multimediální
odpoledne
Klasická akce s op ět novými úkoly a
soutěžemi. Sraz 14:00. Konec do 18:00.
5. dubna
čt
sch ůzka
První sch ůzka na loděnici!
9. dubna
po
první jarní voda (KI) Poj ďte strávit Velikonoční pondělí
12. dubna
čt
posádkové sch ůzky
Loděnice / klubovna
19. dubna
čt
posádkové sch ůzky
Klubovna / loděnice
20. - 21. 4. pá - so
Odemykání Dyje
Tradiční akce s vodáky ze Znojma.
26. dubna
čt
sch ůzka
Na lod ěnici.
1. května
út
Hra po Brně
Celostř edisková hra poř ádaná rovery.
10. - 13. 5.
čt - ne
Vltava ( ČII)
První historické oddílové splutí Vltavy.
20. kv ětna
ne
ufobalový turnaj
Dokáže náš hv ězdný tým zvítězit? :o)
26. kv ětna
so
Geocaching výprava Aneb kolik najdeme mrtvých schránek?
2. června
so
Vodácký víceboj ( ČI) Rackové si konečně zaslouží porážku!
3. června
ne
Vír (KII)
Vrchol vodácké sezóny. Ať žije rodeo!
16. června
so
Cyklovýlet
Po vodáckém jaru zapojme i jiné svaly...
23. června
so
Sekání táboř iště
Výjezd pro elitní tým pracovník ů :)
Tábor 2007
Toto snad ani není tř eba komentovat...
Puť ák
Pro ty nejlepší a nejhodn ější ;o) Viz níže
7. 7. - 22. 7.
3.8. - 7.8.
pá - út
netradičn ě...
2
Dodatky k plánu akcí
Jist ě jste si všimli, že v plánu akcí jsou sch ůzky jen do dubna.
Nebojte, další rozpis sch ůzek bude včas zveř ejněn.
Jak bývá zvykem, u vodáckých akcí je omezená účast jen pro některé
hodnosti. To proto, že akce na vod ě vyžadují určité schopnosti a
zkušenosti, proto nem ůžeme vzít na každou akci každého. Podmínky
jsou za názvem akce v závorce. Pro význam zkratek viz nové
hodnosti.
Stejně tak prázdninový puť ák není pro každého. Jak ovšem vybrat
vhodné uchazeče? Možnost zúčastnit se budou mít velitelé posádek,
bocmani (pokud se aktivně zapojí do řízení posádky) a dále pak 2
nejlepší v celoročním bodování. Pokud se někdo této možnosti vzdá,
bude nabídnuta účast dalšímu v bodování. Termín puť áku by se
mohl ješt ě př ípadně posunout podle př ání účastník ů.
Od dubna začneme chodit na sch ůzkách na vodu. Pokud tvoji rodiče
naznají, že je poř ád moc zima a zakážou ti jít na vodu, ať ti to
napíšou na papír a pošlou nám to po tob ě na sch ůzku. Rodiče určit ě
mají právo se k chození na vodu vyjádř it, tento zp ůsob nám
př ipadne (pro rodiče) méně otravný než opačný režim (výslovné
povolení).
Na první dubnové sch ůzce budeme rozdělovat kajaky na jaro.
Kdopak získá Daggera? ;o)
Registrace
Opět př išel čas registrace na další rok, která se týká každý člena
Junáka. V našem oddíle je výše roční registrace opět 600 kč. Tuto
částku doneste na sch ůzku do 15. bř ezna.
3
Nová stezka a hodnosti
Nová stezka neobsahuje vodácké dopl ňky. Proto jsme se rozhodli
vybrat to, co si myslíme, že je skutečně d ůležité a př esunout tyto
body k podmínkám získání hodností.
Současně s t ěmito zm ěnami jsme také př ejmenovali hodnosti,
protože jejich číslování bylo trochu matoucí. Dva stupně na každé
úrovni te ď nejsou např . „člunař 2. stupně a 1. stupně“, ale „člunař I
a II“ (tedy „II“ je vyšší hodnost než „I“). Nášivky z ůstávají stejné.
Samozř ejm ě si každý ponechává hodnost, na které byl do této chvíle,
tyto podmínky se týkají dalšího postupu. K získání další hodnosti
musí člov ěk spl ňovat všechny podmínky té hodnosti a také všech
nižších hodností. To ale v praxi není žádný problém.
Také jsme rozdělili vodácké akce na tř i typy, protože každá akce na
vodě člov ěku určitě nepř inese stejně zkušeností:
Volej: Odemykání / Zamykání Dyje, Svratka Brnem, Lužnice
Peř ejky: Mohelno, Svitava, Vodácký víceboj, Vltava (zde záleží na stavu vody)
Divoká voda: Sázava, Vír, ...
člunař II
plavčík
•
vstoupí do oddílu
•
•
člunař I
•
skautská kvalifikace
m ůže jezdit na vodu na kanoi
na háčkovi
•
plavecké schopnosti
•
•
•
má splněnou polovinu (13 bod ů)
libovolného stupně stezky
vodácké schopnosti
umí plavat, skákat do vody, nebojí
se vody
uplave 100m stylov ě bez
přestávky
•
•
umí jezdit na kajaku, dokáže držet
směr
umí vyhnít z kajaku a vylít ho
bezpečnost
vodácké schopnosti
•
m ůže jezdit na vodu na kajaku
m ůže mít na starosti oddílový
kajak
•
zná lodě používané v oddíle
umí na kanoi na háčkovi, zná
pokyny zadáka, drží správně pádlo
4
zná bezpečnostní pravidla v oddíle
a řídí se jimi
jiné dovednosti
•
•
•
•
umí uvázat lo ď na bř ehu
(lo ďákem)
umí dobře navázat lo ď na vlek
zvládne se sám starat o kajak
(nosit, vytírat, ...)
•
jiné dovednosti
•
plavecké schopnosti
•
•
•
•
•
skautská kvalifikace
•
•
•
má splněný libovolný stupe ň
stezky
•
•
byl na 3 vodáckých akcích (z toho
alespo ň 1 na stupni Peř ejky)
umí si sám nasadit špricku
zvládá jezdit na kanoi na zadákovi
na oleji i v proudu, udrží kanoi ve
stálém směru, netočí se
•
•
•
•
vodácké schopnosti
•
•
•
skautská kvalifikace
má splněný 3. nebo 4. stupe ň
stezky
byl na 11 vodáckých akcích
umí spolehliv ě eskymáka (na
klidné vod ě), nebojí se ho použít v
praxi
umí jezdit na rychlostní kanoi
nebo kajaku
jiné dovednosti
•
vodácké schopnosti
•
uplave 500m stylov ě bez
přestávky
uplave pod vodou 20m
lodivod II
ví, kdy a jak použít um ělé dýchání
a srdeční masáž
umí používat házečku
umí zachra ňovat tonoucího
kormidelník II
•
byl na 7 vodáckých akcích (z toho
alespo ň 2 na stupni Divoká voda)
zvládá se na kajaku zav ěšovat ve
vracáku v prudce tekoucí vod ě a
pak správně najet do proudu
plavecké schopnosti
bezpečnost
•
má splněný 4. stupe ň stezky
vodácké schopnosti
vodácké schopnosti
•
umí zachra ňovat převržené lod ě
dokáže odhadnout nebezpečí jezu
a vybrat, kde bezpečný jez sjíždět
lodivod I
nemusí nosit na loděnici
záchrannou vestu
m ůže jezdit na vodu na kanoi na
zadákovi
skautská kvalifikace
•
umí číst kilometráž, zná značky v
kilometráži
bezpečnost
uplave 10m pod vodou
umí se potápět do hloubky 2 - 3
metry
kormidelník I
•
alespo ň 3 na stupni Peř ejky)
umí traverzovat, zastavit ve
vracáku, najet do proudu
umí sjíždět jezy
byl na 5 vodáckých akcích (z toho
5
zvládá sám drobné opravy lodí
(laminování)
Objevy
Je tu nová rubrika Šplouchu. Redakce této rubriky je zcela bez slitování a cenzury.
Názor nechť si udělá každý čtenář sám. Tuto rubriku neschvalují 4 z 5 vedoucích ;o)
Novinky ze světa
Izer ův krátkodobý vztah.
Zajímá vás jak to všechno začalo? Jednoho krásného rána se
probudil a jel zbalit ňákou Dračici (nebo poštolku?) Ze začatku mu
žadná nepadla do oka, ale postupem času si všiml jedné s velkýmy
ňadry (v podstat ě mu o nic jiného nešlo). Vyklubal se z toho vztah
páru Homo Habilis (V ěstonická Goruše a lovec Izer). Ze začátku jim
to klapalo jako kolo mlýnský, jenomže lovec Izer zjistil že ho Goruše
podvádí s Mamutem. Potom co si to vyř íkaly zbavena končetin
opouští smečku.
Př íšt ě vám prozradíme co dělá Jěňa po sch ůzkách!!
Redakce Objev ů K+K
Jak se ti líbí tato rubrika? Pobouř il t ě styl redaktor ů nebo se ti to
naopak líbí? Na vašich reakcích záleží, jestli dostane redakce svolení
k dalším díl ům Objev ů. A tak neváhej a napiš sv ůj názor do sekce
Objev ů na našich stránkách (Kronika -> Šplouch – Objevy).
6
Rodeo – historie (první část seriálu)
uvedených prvk ů zahrnoval i
"parádičky"
sahající
od
nejr ůzn ějších škleb ů a výkř ik ů,
př es zahazování pádla až po
vystř elování rachejtlí. Na takové
figury se hodily dlouhé a
objemné lodě v té dob ě všude
používané.
kde se vzalo?
Slovo, které v poslední době
zdomácnělo u vody konečně už i
v Česku. Nehledě na to, že svět
začíná pomalu tento název
nahrazovat slovem freestyle,
podívejme se nejprve, kde se
vlastně vzalo a co se za ním
skrývá?
big air
Avšak už první soutěže m ěly
určitý vliv na vývoj nových
model ů - objevily se ploché
paluby pro "big air" (svíčky a jiné
vertikální prvky, př i nichž lo ď
vyskočí z vody do značné výšky).
Velkou nevýhodou bylo, že po
každé takovéto figuř e "vylétl"
vodák z válce a musel se do něj
pracně vracet (v t ěchto starých
zlatých časech proto ješt ě
neexistovaly fronty na válec!).
raná historie
Na americkém kontinent ě se
začalo
používat
někdy v 80.
letech jako
označení
sout ěží v
akrobacii
na divoké
vodě. Jejich
počátky
však sahají až někam do
poloviny 70. let, kdy se poprvé
objevily tzv. Hot-Dog sout ěže.
Př i těchto setkáních se staly
populárními jednodušší prvky
jako surfování ve válci, svíčky a
piruety (dnes zvané "old school
moves" čili stará škola).
Hodnotil se hlavně celkový
"um ělecký" dojem, který kromě
nové figury
Občas
se
však
n ěkomu
"pošt ěstilo" neopustit válec na
7
první pokus a podle známého
pravidla, že to co se jednou
povedlo necht ěně musí jít i
záměrn ě a kontrolovan ě, vznikly
retentive moves, čili figury př i
nichž vodák padal zpět do válce
a mohl tak př edvést další prvek
bez dlouhého a namáhavého
pádlování proti proudu.
Př i sout ěžích takové prvky
samozř ejm ě skórovaly mnohem
více, vznikaly nové a nové a
dostávaly jména jako např íklad
McTwist, Whip It, Screw Up,
Wiper, Wingover, Cartwheel,
Flipwheel nebo Splitwheel.
převrat ve velikosti lodí
Velkou inspiraci čerpali HotDoggers od squirt ů a tak se lodě
začaly pomalu zkracovat a
zmenšovat.
Nejv ětší
zlom
př ineslo první mistrovství sv ěta
na ř ece Ocoee v roce 1993, kdy se
poprvé a takř ka př es noc objevily
nové asymetrické designy a (na
tehdejší dobu) extrémn ě ostré
špičky. Od tohoto raketového
startu se popularita a s ní vývoj
novinek dále umoc ňuje. Všichni
př ední výrobci vrhají rok co rok
na trh nové, lepší modely a stále
se objevují nové firmy s novými
nápady. Boom, který "vodácký
pr ůmysl" dosud nezažil.
zdroj: internet
Zápisy v kronice - minisoutěž
Tak se nám pěkn ě rozjela internetová kronika. Ale je to takové trošku
strohé. Sice nejde neocenit, že konečně nikdo nemá problémy s
nečitelností rukopisu, ale př ece jenom mi v zápisech něco chybí.
Ano... jsou to ty obrázky, které dopl ňovaly spoustu zápis ů. Od te ď
budou obrázky v zápisech bodované navíc. Možná není jasné jak
takový obrázek získat. Jsou v zásad ě dv ě možnosti:
fotka (třeba z mobilu – dnes už má foť ák na mobilu leckdo)
obrázek nakreslený na počítači (jednoduchá počítačová kresba má svoje
kouzlo, v ěř te mi)
A te ď ta soutěž... autor nejhezčího zápisu v kronice má u m ě velké
uznání a velkou kofolu. Zhodnotíme zápisy do konce dubna,
porota bude neúplatná!
Je ňa
8

Podobné dokumenty