návrh řešení úprav zahrady v přírodním stylu- mateřská

Komentáře

Transkript

návrh řešení úprav zahrady v přírodním stylu- mateřská
NÁVRH ŘEŠENÍ ÚPRAV
ZAHRADY V PŘÍRODNÍM
STYLU- MATEŘSKÁ ŠKOLA
LIDICKÁ VE VYSOKÉM MÝTĚ
VEDOUCÍ
PROJEKTU:
Ing. Renata Břeňová- GARDEN SERVIS
Dolní Újezd 118, 569 61 Dolní Újezd
[email protected]
www.gardenservis.cz
VYPRACOVALA:
Ing. Alena Rabasová, tel.: 605/ 273 538
Ing. Renata Břeňová, tel.: 603/ 267 124
[email protected]
INVESTOR:
ZADAVATEL:
Město Vysoké Mýto, B.Smetany 92, 566 32 Vysoké Mýto, jednatel Jan Vlček
NÁVRH ŘEŠENÍ ÚPRAV ZAHRADY V PŘÍRODNÍM STYLU- MATEŘSKÁ ŠKOLA
LIDICKÁ VE VYSOKÉM MÝTĚ- PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA
FORMÁT:
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Vysoké Mýto
MĚŘÍTKO:
DATUM:
20.3.2015
NÁZEV AKCE:
NÁVRH ŘEŠENÍ ÚPRAV ZAHRADY V PŘÍRODNÍM STYLU- MATEŘSKÁ ŠKOLA LIDICKÁ VE
VYSOKÉM MÝTĚ
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Vysoké Mýto [788228]
PARCELNÍ ČÍSLA DOTČENÝCH POZEMKŮ:
Veškeré řešené plochy se nacházejí v katastrálním území obce Vysoké Mýto a všechny dotčené
pozemky u NÁVRHU ŘEŠENÍ ÚPRAV ZAHRADY V PŘÍRODNÍM STYLU- MATEŘSKÁ ŠKOLA
LIDICKÁ VE VYSOKÉM MÝTĚ jsou ve vlastnictví města Vysoké Mýto.
PARCELNÍ ČÍSLA DOTČENÝCH POZEMKŮ: par.č. 4644/95
MÍSTO KONÁNÍ AKCE:
Adresa MŠ: Mateřská škola Lidická, Lidická 688, 566 01 Vysoké Mýto
Tel.:
465/ 424 307
e-mail:
[email protected]
www:
http://mslidicka.webnode.cz/
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE:
Zadavatel:
Město Vysoké Mýto
Adresa:
B. Smetany 92, 566 32 Vysoké Mýto
Tel.:
jednatel Jan Vlček (referent dotačních projektů), tel. 465/ 466 114, mobil 773/ 778 171
e-mail:
[email protected]
www:
http://www.vysoke-myto.cz
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZHOTOVITELE:
Vedoucí projektu:
Ing. Renata Břeňová
Adresa:
Dolní Újezd 118, 569 61 Dolní Újezd
Zpracovaly:
Tel.:
e-mail:
www:
Ing. Renata Břeňová
Ing. Alena Rabasová
603/ 267 124
605/ 273 538
[email protected]
[email protected]
www.gardenservis.cz
DATUM:
Zima- jaro 2015
Obr.1: Ilustrační obrázek- mapa ostrova( zdroj: www.wikipedie.com)
Stránka 1
NÁVRH ŘEŠENÍ ÚPRAV ZAHRADY V PŘÍRODNÍM STYLU- MATEŘSKÁ ŠKOLA LIDICKÁ VE VYSOKÉM MÝTĚ
1. ÚVOD
Projekt NÁVRH ŘEŠENÍ ÚPRAV ZAHRADY V PŘÍRODNÍM STYLU- MATEŘSKÁ ŠKOLA LIDICKÁ
VE VYSOKÉM MÝTĚ řeší zahradu školky, která se nachází v centru panelového sídliště. Tvůrci projektu
chápou celý areál školky jako „opuštěný“ tajuplný ostrov uprostřed výstavby domů- inspirací pro návrh byl
příběh spisovatele Daniela Defoa- román Robinson Crusoe.
Hlavním cílem projektu je přeměna venkovního prostředí školního zařízení na „učebnu pod širým
nebem“, která se stane nedílnou součástí výukového plánu mateřské školy se zcela novými prvky v duchu
hesla „postarej se o sebe v přírodě“. Návrh řešení přírodní zahrady se zaměřením na environmentální
výchovu rozšíří nabídku aktivit mateřské školy a podnítí zájem dětí o přírodu. Cílem projektu je kolem
stávající budovy MŠ vytvořit přírodní zahradu, která bude hravá, obklopená inspirujícím prostředím, které
bude probouzet tvořivou energii, formovat přirozené talenty dětí a posilovat jejich osobnosti. V přirozeném
prostředí se děti stanou šikovnějšími, lehčeji budou řešit situace, které je mohou v životě kdykoliv potkat.
Tím, že na zahradě vzniknou nová zákoutí a objekty, které nebudou opředeny zákazy, vzbudí u dětí chuť
objevovat nové věci, rozvíjet svou fantazii, schovávat se, setkávat se, spolupracovat a navzájem se
inspirovat.
Stávající herní prvky jsou různého stáří a kvality. Projekt odstraňuje pouze herní prvky, které jsou ve
špatném technickém stavu nebo je nelze certifikovat.
Zahrada MŠ je v projektu členěna do 3 základních částí. Na ploše za budovou MŠ Robinson
ztroskotá. Dominantním navrženým prvkem „zadní“ zahrady je průlezka ve tvaru lodě. Celá řešená plocha
je nově upravena, vysazované partie rostlin jsou přírodního charakteru (jedlé rostliny).
Přírodní zahrada napodobuje domácí biotopy, a přenáší je do malého prostoru školní zahrady, blíže
k dětem. Vytváří se prostor, kde se střetávají všechny složky přírody. Dětem je zprostředkován nevšední
zážitek v blízkosti jejich mateřské školy. Školní přírodní zahrady jsou jednou z možnosti, jak dětem
nabídnout prostředí, které je naučí zacházet s živou přírodou, jak ji vnímat všemi smysly a jak o ni pečovat.
V řešení plochy je také kladen důraz na zachování a obnovu přírodního bohatství, prevenci rizik v
oblasti životního prostředí, ekologickou stabilitu krajiny, zvýšení environmentálního povědomí (hlavně dětí
a jejich rodičů) a jejich zapojení do rozhodovacího procesu takovým způsobem, aby se respektovaly
principy udržitelného rozvoje. Návrh významně podpoří a stabilizuje krajinnou zeleň vstupující do sídla,
ÚSES a biodiverzitu v zastavěném území obce. Tento návrh si klade za cíl zlepšit stávající diverzitu,
případně ji stabilizovat, podporovat ekologickou stabilitu jednotlivých lokalit a zvýrazňovat vstup krajinné
zeleně do sídla.
Rodiče dětí navštěvujících školku budou aktivně zapojeni do programu vzdělávání, příp. do
výstavby plánované zahrady. Projekt byl zadán městem Vysoké Mýto a konzultován s pedagogy MŠ.
Propagace projektu bude probíhat jak v rámci města – tisk, vývěsky. Vzhledem k jedinečnosti projektu
bude možná i propagace v rámci kraje – místní televize a oblastní tisk. V rámci osvěty jsou vybrané prvky
označeny infotabulkami (pro děti označené srozumitelnými piktogramy).
Vedení MŠ navrhuje, aby se podle hlavní myšlenky zahrady příští rok změnila programová náplň
školky. V návaznosti na hlavní ideu projektu je v plánované, že se školka přejmenuje na MŠ „na tajuplném
ostrově".
Obr.2: Děti na zahradě MŠ Lidická, děti tvoří návrhy příbytků pro zvířátka do zahrady MŠ (zdroj: MŠ)
Stránka 2
NÁVRH ŘEŠENÍ ÚPRAV ZAHRADY V PŘÍRODNÍM STYLU- MATEŘSKÁ ŠKOLA LIDICKÁ VE VYSOKÉM MÝTĚ
2. ŠIRŠÍ KOMPOZIČNÍ VZTAHY
Obr.3: Situování řešené lokality na mapě České republiky, zdroj www.mapy.cz
Obr.4: Situování řešené lokality na mapě Vysokého Mýta, zdroj www.mapy.cz
Geografické údaje města Vysoké Mýto
Poloha: 49° 57' severní šířky, 16° 9' východní délky
Nadmořská výška: 289 m n. m.
Rozloha: 27,58 km2
Řešené území se nachází v intravilánu obce Vysoké Mýto.
Vysoké Mýto se nalézá uprostřed Pardubického kraje na hlavním silničním tahu z Hradce Králové
do Brna. První zmínky o Vysokém Mýtě jsou ze 13. století, kdy bylo založeno králem Přemyslem Otakarem
II. jako jedno z obchodních středisek na hlavní spojnici Čech s Moravou. Do současnosti se z doby
založení dochoval pravidelný půdorys města s centrálním náměstím (největší náměstí čtvercového typu
v Čechách).
Řešená školka se nachází v JZ cípu města, je spádovou oblastí pro děti místního sídliště, ale i
přilehlých obcí (např. Brteč, Svařeň).
Zadavatelem a vedením MŠ byly poskytnuty základní požadavky a podklady, zpracovatel provedl
přibližné zaměření stávajících dřevin a herních prvků. Všechny prvky nalézající se na řešeném území,
Stránka 3
NÁVRH ŘEŠENÍ ÚPRAV ZAHRADY V PŘÍRODNÍM STYLU- MATEŘSKÁ ŠKOLA LIDICKÁ VE VYSOKÉM MÝTĚ
důležité pro zpracování návrhu řešení, byly zaneseny do katastrální mapy. Vybrané dřeviny byly
vyhodnoceny (zdravotní stav, velikostní parametry) dle přiložené metodiky. Stávající prvky popsány. U
dřevin, které byly vyhodnoceny jako neperspektivní, či rizikové, bylo navrženo odstranění.
Obr.5: Situování řešené lokality na mapě- ortofoto snímek (současnost), zdroj www.mapy.cz
3. VÝCHODISKA A ZDŮVODNĚNÍ PROJEKTU










Projekt si klade za cíl vytvoření nové a podnětné ekologické náplně programu MŠ v souladu s
vysokou herní hodnotou pro děti (v interakci s podnětným prostředím a při volné hře venku se
děti přirozeně učí, rozvíjí se jejich tvořivost a samostatnost).
Cílem je naplnit a naplno rozvíjet základy pro environmentálního chování dětí, zabezpečit
dostatek příležitostí k pohybu, nových příležitostí ke hře a otužování venku za jakéhokoliv
počasí.
S realizací projektu je předpokládán nárůst rozvoje spolupráce s okolními mateřskými školami a
školními provozy.
Děti (i jejich rodiče) by měly být zapojené do tvorby a následné péče o zahradu u MŠ, což
podporuje jejich vztah k místu, ve kterém žijí
Pomoc a realizace (bez dotačního titulu jen těžko uskutečnitelných) změn v chodu mateřské
školky. Ucelený herní a vzdělávací program dá vzniknout i jednotné a ucelené environmentální
a herní výchově dětí a tím i rozvoji jejich schopností a dovedností.
Sdílená zahrada u MŠ může vytvořit komunitu lidí (rodin) se stejnými zájmy, může poskytnout
prostor pro setkávání a společných aktivit dětí i dospělých (dílničky, besídky, vítání jara…).
Pestré a proměnlivé zahrady pozitivně ovlivňují sociální chování, tvořivost a celkovou osobnost
dítěte. Návrh řešení přírodní zahrady se zaměřením na environmentální výchovu rozšíří nabídku
aktivit mateřské školy a podnítí zájem dětí o přírodu.
Ekologicky zaměřená zahrada se stane ukázkou environmentálního přístupu k zakládání zahrad
a vytváření herních prvků s využitím přírodních materiálů. Podnítí tak touhu pro objevování
přírodního prostředí a všímavost ke svému blízkému okolí (zájem o ekologické zahradničení,
přírodu…)
Rozmanité, proměnlivé zahrady pozitivně ovlivňují vztah dětí k přírodě, stejně jako rozvíjí
osobnost dítěte po všech stránkách. Zážitková forma vzdělávání může přispět a pomoci ukotvit
sociálně přijatelné chování, čímž výrazně pomoci jedinci v jeho začlenění do společnosti.
Děti různých věkových skupin se učí toleranci, ohleduplnosti, umění diskuze, odpovědnosti atd.
Stránka 4
NÁVRH ŘEŠENÍ ÚPRAV ZAHRADY V PŘÍRODNÍM STYLU- MATEŘSKÁ ŠKOLA LIDICKÁ VE VYSOKÉM MÝTĚ





Zvýšení programové a environmentální náplně obou školních zahrad je v požadovaném souladu
s výukovým a výchovným programem mateřské školy. Bude umožněno dětem se rozvíjet v
možnostech EVVO a vychovávat je tedy k šetrnějšímu způsobu života.
Děti budou v rámci školní zahrady rozvíjet také chápání obnovitelných zdrojů (využitelnost vody,
slunce, větru…)
V rámci vytvoření venkovního výukového prostoru (altán- učebna) a několika herních prvků s
výukovým charakterem bude docházet i k přímému kontaktu dětí s přírodou během výuky.
Na pozemku MŠ vysazeno několik druhů jedlých druhů rostlin, převážně keřů, které budou
rozvíjet schopnosti dětí orientovat se v rostlinné říši.
Je navrženo rozšířit předchozí činnosti vzdělávání dětí v duchu EVVO, díky projektu bude
vytvořeno kvalitní zázemí ve školních zahradách, které bude děti podněcovat k samostatné
činnosti a objevování nových možností nejen v environmentální oblasti.
Obr.6: Děti z motýlkové třídy se těší na novou zahradu (tajuplný ostrov), děti plánují dobrodružnou stezku u
stávajících zeravů (zdroj MŠ)
4. STÁVAJÍCÍ STAV- CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÉ MŠ
Řešené území u MŠ se nachází v centru panelákové výstavby v okrajové části města Vysoké Mýto.
Tato budova byla postavena na začátku 80. let minulého století a nese typické znaky architektury a
stavebních konstrukcí této doby. Mateřská škola Lidická a MŠ Lidická byla vybudována v roce 1977,
zahájila provoz 12.února 1980, MŠ byla v roce 2009 zateplena, v současné době má kapacitu 100 dětí, 4
třídy (věkově smíšené).
MŠ se nachází v jednopatrové budově se dvěma třídami v přízemí a dvěma třídami v patře. Ke
každé třídě náleží šatna dětí a učitelek, úklidová místnost, umývárna, WC, sprchový kout, kuchyňka, a
pokojík. Třídy v přízemí mají terasy, které jsou v letních měsících využívány od ranních hodin pro všechny
činnosti dětí. Zahradní hračky a pomůcky pro hry dětí venku jsou uloženy v kočárkárně. Vedení školky
používá prostor na jižní straně budovy k pořádání kulturních akcí (divadlo- terasa/jeviště) a her (míčové
hry), proto je třeba tuto plochu nechat volnou (stávající trávník).
Budova mateřské školy je proskleným tunelem spojena s hospodářskou budovou, kde je kuchyně
se sklady, denní místnost kuchařek a provozních pracovnic, sborovna a ředitelna. Kuchyně je od
1.6.2014 po dvacetiletém pronájmu charitativní organizaci Naděje, která zajišťovala stravování i pro
mateřskou školu, opět navrácena mateřské škole.
Zřizovatel – město Vysoké Mýto- má trvalý zájem o uchování této školy v činnosti, která jí přísluší.
Areál školky není veřejně přístupný. Vzhledem k umístění školky mezi paneláky dochází často
k vandalismu a „nočním návštěvám“ na pozemku (uvažuje se o zvednutí výšky stávajícího plotu).
Na pozemek je třeba zajistit prostor pro vjezd mechanizace (tj. max. multikára TS Vysoké Mýto).
Stránka 5
NÁVRH ŘEŠENÍ ÚPRAV ZAHRADY V PŘÍRODNÍM STYLU- MATEŘSKÁ ŠKOLA LIDICKÁ VE VYSOKÉM MÝTĚ
V areálu se nacházejí tyto stávající sítě: vodovod, vedení NN a VN, telekomunikace, plynovod,
tepelné rozvody. K žumpě kuchyně je třeba zachovat přístup na vyvážení odpadu. V současné době je
pozemek oplocen, stěna se vstupem pro personál kuchyně se nachází v linii oplocení a je volně přístupná
z hlavní silnice. Příjezd na staveniště je možný přes postranní bránu z hlavní ulice.
V současnosti se na školní zahradě vyskytují herní prvky různého druhu, stáří, stupně opotřebení a
funkčnosti. Je zde dostatek stromů, fragmenty přestárlých jehličnanů; některé dřeviny výrazně stíní
interiéru. Stávající vzrostlá zeleň je převážně v dobrém zdravotním stavu, avšak (z důvodu bezpečnosti
provozu MŠ) jsou nutné neprodlené zásahy ve formě kácení a náhradní výsadby.
Řešení se nedotkne památkově chráněných objektů ani chráněné krajinné oblasti.
Obr.7: Stávající situace- zákres sítí (zdroj OÚ Vysoké Mýto)
Obr.8: Děti MŠ navrhují přírodní zahradu k MŠ, současný vzhled budovy školky (2015) (zdroj MŠ)
Stránka 6
NÁVRH ŘEŠENÍ ÚPRAV ZAHRADY V PŘÍRODNÍM STYLU- MATEŘSKÁ ŠKOLA LIDICKÁ VE VYSOKÉM MÝTĚ
4.1.
Přírodní podmínky
Z hlediska klimatického začlenění náleží řešené území do oblasti mírně teplé MT 11, okrsku B 10 – velmi
vlhkého, vrchovinného.
Průměrná roční teplota činí 8,2 °C, průměrné roční srážky činí 680 mm
Z hlediska fytogeografického členění patří území do fytogeografické oblasti mezofytikum, fytogeografického
obvodu Českomoravské mezofytikum a okrsku Litomyšlská pánev.
Potenciálně přirozenou vegetací na této lokalitě podle Neuhäuslové (Neuhäuslová et al. 1998) černýšová
dubohabřina Melampyro nemorosi – Carpinetum.
Rekonstruovaná přirozená vegetace respektuje původní, člověkem během historické doby nezměněné
stanovištní podmínky. Toto společenstvo je klimaxovým společenstvem na velké části území ČR. Tvoří je
stinné dubohabřiny s dominantním dubem zimním (Quercus petraea) a habrem (Carpinus betulus) s častou
příměsí lípy (Tilia cordata, ve vlhku T. platyphyllos), dubu letního (Q. robur) a stanovištně náročnějších
listnáčů (Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, A. platanoides, Cerasus avium). Dobře vyvinuté keřové
patro tvořené mezofilními druhy opadavých listnatých lesů nalezneme pouze v prosvětlených porostech.
Charakter bylinného patra určují mezofilní druhy, především byliny (Hepatica nobilis, Galium sylvaticum,
Campanula persicifolia, Lathyrus vernus, L. niger, Lamium galeobdolon aj.), méně často trávy (Festuca
heterophylla, Poa nemoralis).
Z geomorfologického hlediska náleží zkoumané území k Hercynskému systému, provincii Česká vysočina,
subprovincii Česká tabule, oblasti Východočeská tabule, celku Svitavská pahorkatina, podcelku Loučenská
tabule, okrsku Vysokomýtská kotlina.
4.2.
Vztah k ÚSES a ÚP
Záměr není v rozporu se Státním programem ochrany přírody a krajiny ČR, Strategií ochrany
biologické rozmanitosti České republiky a Strategií udržitelného rozvoje České republiky a je v souladu s
Plánem péče CHKO, se současně platným ÚP i ÚSES.
Z mapy Územního plánu je patrné, že řešená lokalita opticky, ale i funkčně navazuje na okolní
bytové jednotky- návrh řešení je v souladu s platným ÚP (ÚP platný od 8.10.2013).
Na katastru města Vysoké Mýto je plošně ÚSES málo rozlehlý. Remízky, křoviny, doprovodná zeleň
vodních toků aj. interakční prvky se zachovaly vzácně, proto je snaha každý zachovávat a obnovovat.
ÚSES je plně akceptován.
Zeleň školky je
významným
vstupem
krajinné
zeleně
do
sídliště, splňuje funkci
interakčního
prvku.
Nejblíže řešené lokality se
nachází
LBK
55
(Knířovský potok), LBC a
LBK 57 (biocentrum na
Vanickém potoce). Přímý
vztah
k regionálnímu
biokoridoru (RBK 31) není
čitelný.
Obr.9: Vztah k ÚSES (zdroj OÚ)
Stránka 7
NÁVRH ŘEŠENÍ ÚPRAV ZAHRADY V PŘÍRODNÍM STYLU- MATEŘSKÁ ŠKOLA LIDICKÁ VE VYSOKÉM MÝTĚ
Obr.10: Výřez z hlavního výkresu
Územního plánu Vysoké Mýto (zdroj:
OÚ)
5. STÁVAJÍCÍ STAV- INVENTARIZACE STÁVAJÍCÍ ZELENĚ
Inventarizace zeleně proběhla v únoru 2015
Celkem bylo ohodnoceno 9 vegetačních prvků (vyhodnoceny pouze VP, které mohou být- po dohodě
s MÚ a se zástupci MŠ- určeny k odstranění).
Stávající zeleň byla založena před cca 35 lety (postupně doplňovaná o nové jedince).
Vyhodnocení stavu vegetačních prvků (vztažené k zimě roku 2015) je zpracováno tabelárně v
soupiskách dřevin. Metodika byla upravena tak, aby byly získány potřebné údaje o stavu jedinců a o jejich
potenciálním využití pro novou kompozici.
Pro zpracování byla použita zjednodušená metodika Doc. Ing. Miloše Pejchala (MZLU Brno).
Popis metodiky hodnocení dřevin:
Číslo (P.č.): Číslování dle mapových podkladů a jednotlivých lokalit
Taxon: Určení druhu stromu (latinský název)
Výška (v): Měřena u stromů (s přesností na cca 3 metry)
Obvod kmene (km): Měřený ve výšce 1,3 m (s přesností cca 5 cm)
Průměr koruny (ko): Měřený s přesností na cca 3 metry
Věkové stádium (VS): Pro každé věkové stadium je charakteristický soubor znaků. Význam hodnocení věkového
stadia je především v následném poznání dendrologického potenciálu celého objektu. Zastoupení jedinců jednotlivých
věkových stadií je základní charakteristikou objektu. Rovněž druh poškození resp. soubor znaků určitého poškození
je často vázán nejen na určitý taxon ale i věkové stadium. Pro potřeby tohoto hodnocení je použitá následující
klasifikace
Věkové
stadium
Označení
Charakteristické znaky
Poznámka
1
Nová výsadba
převládají znaky a projevy ujímání
obdobně platí i pro jedince
zapěstovávané z nárostů
2
Odrostlá
výsadba
ujatá výsadba doposud
nestabilizovaná, znaky intenzitní péče
obdobně u jedinců zapěstovávaných z
nárostů převládají znaky spojené se
Stránka 8
NÁVRH ŘEŠENÍ ÚPRAV ZAHRADY V PŘÍRODNÍM STYLU- MATEŘSKÁ ŠKOLA LIDICKÁ VE VYSOKÉM MÝTĚ
nebo její absence, zakládání
architektury koruny
Stabilizovaný,
dospívající
jedinec
dotváření typických charakteristik pro
daný taxon (habitus, borka ..) výrazný
prodlužovací růst, často začátek
plodnosti
4
Dospělý jedinec
vyvinutý jedinec s charakteristickými
znaky taxonu
5
Přestárlý
jedinec
rozpad struktury jedince s
doprovodnými projevy (úbytek
kosterních větví, nástup přirozených)
3
zakládáním primární struktury koruny s
nutností intenzitní péče (projevy)
rozlišení třetího a čtvrtého věkového
stadia je často komplikované, je nutno
přihlédnout ke zvláštnostem
jednotlivých taxonů
Zdravotní stav (ZS): Zařazení do kategorie dle stupně mechanického poškození jedince, jeho odolnosti proti zlomu,
vývratu či rozlomení a napadení dřevokaznými houbami.
1. výborný
2. dobrý
3. zhoršený
4. výrazně zhoršený
5. nutná asanace - nebezpečí ohrožení
Sadovnická hodnota (SH): Sadovnická hodnota je při použité metodice hodnocení chápána jako výsledná hodnota
zahrnující: hodnocení vitality, hodnocení zdravotního stavu, hodnocení pěstební perspektivity a kompoziční hodnoty
jedince. Jednotlivé bodové hodnocení označují:
Sadovnická
hodnota
Popis a charakteristika jedince
1
velmi hodnotný strom, typický vzhled a charakteristické znaky příslušného taxonu,
pěstebně a kompozičně plnohodnotný
2
nadprůměrně hodnotný strom, plně odpovídající pěstebním a kompozičním
potřebám, strom plně vitální, zdravý
3
průměrně hodnotný strom s předpokladem dlouhodobé existence, případně se
sníženou vitalitou a zdravotním stavem, pěstebně nebo kompozičně využitelný
4
podprůměrně hodnotný strom obvykle s předpokladem poměrně krátkodobé
existence, pěstebně a kompozičně neperspektivní jedinec
5
velmi málo hodnotný strom, jedinec odumírající nebo odumřelý
Výsledky inventarizace
Stav stávající zeleně je uspokojivý. U MŠ je nutno vytvořit novou organizovanou kompozici
vhodných vegetačních prvků, která prostor zútulní a zobytní, naváže na novou ideu prostoru, a zároveň
vytvoří podsadbu, která výhledově nahradí stávající kostru.
Z hlediska věkového zastoupení jsou na lokalitě převážně plně dospělí jedinci a odrostlá výsadba
(což poukazuje na dosadbu zeleně v zahradě ve 2 etapách). Výsadby tvoří clonu podél plotu (v době
inventarizace byla většina skupin keřů totálně zmlazených)- jedná se o keře Spiraea sp., Philadelphus sp.,
Syringa vulgaris, Weigela sp. (narostlé keře patrné na přiložených fotkách). Na ploše jsou místy
zaplevelené výsadby keřů nižšího vzrůstu (např. Potentilla fruticosa, Spiraea bumalda, Spiraea japonica),
které jsou vysazovány postupně bez zjevného konceptu a logických (kompozičních, estetických,
praktických…) souvislostí.
Stránka 9
NÁVRH ŘEŠENÍ ÚPRAV ZAHRADY V PŘÍRODNÍM STYLU- MATEŘSKÁ ŠKOLA LIDICKÁ VE VYSOKÉM MÝTĚ
Starší, pravděpodobně původní výsadba založená v 80.letech minulého století, lemové výsadby
keřů jsou kolem plotu v rozích doplněny zapojenými skupinami stromů- převážně domácími druhy (Betula
pendula, Tilia sp., Sorbus sp., Pinus sylvestris, Picea omorika) nebo stromořadí (Acer sp., Tilia sp.).
Solitérně rostoucí jsou okrasné třešně (Prunus sp.), jedlé kaštany (Castanea sativa), habry (sloupovitý
Carpinus betulus) a Sorbus sp. Na zahradě rostou (pravděpodobně cca 35 let staré) zeravy, cypřišky a
jalovce, které jsou v PD zachovány (přesto, že nejsou naše domácí dřeviny).
Cílem projektu je zachovat co nejvíce stávající vegetace. K odstranění byly doporučeny druhy, které
budou „vrůstat“ do objektu budovy MŠ- jsou vysazeny blízko budovy (tisy, smrk omorika, modřín), druhy
dlouhodobě neperspektivní, druhy smrtelně jedovaté (tisy, brsleny).
5.1. Rušení stávající zeleně
Na základě výsledků inventarizace stávajících vegetačních prvků vyvstává potřeba odstranění
dřevin z pěstebních, kompozičních a estetických důvodů. Dřeviny budou odstraněny (za odstraněné
dřeviny budou vysazeny náhradní jedinci).
VIZ.TABULKA Č. 1- INVENTARIZAČNÍ TABULKA NEPERSPEKTIVNÍCH JEDINCŮ (poř.č. 1-10)
Technologie odstranění vegetačních prvků
 pokácení keře s rozřezáním větví, naložením na dopravní prostředek a odvozem na skládku
 odstranění pařezů a kořenů např. trháním s odvozem na skládku
 U Larix sp. a a Chamaecyparis sp. ponechat pařez na výšku cca 1 m (v průběhu realizace příp.
odstranit nebo zkrátit- dle domluvy s autorským dozorem!)- CELKEM 4 KS („pařezy“ příp.
použity jako „nosný kůl“ pro výrobky dětí
 K odstranění celkem 5 ks dřevin (1 ks odstranit kořenový systém frézováním, což zajistí snadnější
údržbu trávníku) a porost keřů netrnitých výška do 1 m- 84 m2 (vč. kořenového systému)
 Kmeny stáv. odstraněných stromů budou použity v zahradě jako mobiliář (horizontálně kladené prvek
A4).
 Náhradní výsadba bude provedena na dotčené parcele
 Obnažit st.pařezy na předzahrádce (C4) průměr 24 a 16 cm
 Vyfrézovat pařezy prům. 17 cm x 2 ks (mezi kaštany), prům. 50 a 45 cm (u terasy)- z důvodu snadnější
údržby a vytvoření bezpečnější plochy pro děti (plocha pro míčové hry); vzniklý prostor zavést zeminou
Poř.č. Taxon
1
Picea omorika
2
Chamaecyparis
lawsoniana
15
90
10 70,30
4
2
3
3
3
2
Sadovnická hodnota (SH)
Zdravotní stav (ZS)
Věkové stádium (VS)
Průměr koruny (ko- m)
Obvod kmene (km- cm)
Výška (v- m)
TABULKA Č.1- NÁVRH ŘEŠENÍ ÚPRAV ZAHRADY V PŘÍRODNÍM STYLUMATEŘSKÁ ŠKOLA LIDICKÁ VE VYSOKÉM MÝTĚ- INVENTARIZACE
STÁVAJÍCÍCH ROSTLIN URČENÝCH K ODSTRANĚNÍ
Poznámka
4
roste na vedení ing.sítí, výrazně
vychýlený kmen směrem do ulice
4
dvoják, stíní, přerostlý, mírně jedovatá
dřevina, dlouhodobě neperspektivní
skupina
Stránka 10
NÁVRH ŘEŠENÍ ÚPRAV ZAHRADY V PŘÍRODNÍM STYLU- MATEŘSKÁ ŠKOLA LIDICKÁ VE VYSOKÉM MÝTĚ
3
Chamaecyparis
lawsoniana
4
Chamaecyparis
lawsoniana
10 40,40
10
70
2
2
3
3
2
2
4
dvoják, stíní, přerostlý, mírně jedovatá
dřevina, dlouhodobě neperspektivní
skupina
4
dvoják, stíní, přerostlý, mírně jedovatá
dřevina, dlouhodobě neperspektivní
skupina
5
Larix decidua
15
100
4
3
2
4
6
Taxus sp.- skupina 5 ks,
cca 5 m2
1,2
x
1
3
3
3
nevhodně rostoucí dřevina (v dospělosti
přes 30 m)- jen 2,8 m od budovy
kuchyně- pěstebním opatřením nevhodně
"vyholený" kmen, pravděpodobně z
náletu, hrozí riziko pádu
seřezané, rostoucí blízko fasády,
vyžadující pravidelný řez, smrtelně
jedovaté
7
Spiraea sp.- živý plot
stříhaný celkem 46 bm,
plocha 28 m2
0,8
x
x
3
2
4
zbytečně vymezují prostor pro hry
8
Mix.keřů- Potentilla sp.,
Spiraea sp.- 11 m2
0,6
x
x
3
3
4
nekoncepční, zaplevelená plocha
9
St.porost keřů- mix.
Juniperus, Euonymus,
Spiraea- plocha 34 m2
3
x
x
4
3
4
jedovaté druhy, nekoncepční, přestárlé
10
Spiraea x vanhouttei? V
době inventarizace totálně
zmlazená, odstranit část
cca 6 m2
x
v době inventarizace zakrácená TS na
výšku cca 5 cm nad terénem, zredukovat
z důvodu instalace dopadové plochy,
ponechat pás pro průjezd sekačky
x
x
x
x
x
6. STÁVAJÍCÍ STAV- POPIS STÁVAJÍCÍCH HERNÍCH A TECHNICKÝCH PRVKŮ
Stávající herní prvky jsou různého stáří a kvality (novější prvky výrobce např. www.bonita.cz, plachty na
pískovištích www.konitaspraha.cz). Je zjevné, že byly postupně (nekoncepčně) doplňovány. Některé prvky
byly označeny za nevhodné, a proto budou zrušeny a nahrazeny jinými. Náplň a nové herní prvky
potřebuje hlavně část zahrady za budovou MŠ, která bude po odstranění stávajících prvků téměř bez
herních prvků (zůstane pískoviště, pružinové houpadlo, domeček a koš prohazovací).
Výrazný je počet pískovišť (5 ks), na „zadní“ zahradě je nepoužívané brouzdaliště. Zahrada má
vymezenou plochu pro nejmenší děti (plocha vymezena kovovým plůtkem a zimostrázem).
Na zahradě MŠ jsou poměrně veliké plochy zámkové dlažby. Školka má k dispozici speciální místnost
na hračky a mobiliář, u hlavního vstupu je zastřešená kolárna a stojan na kola (v rámci úprav bude
přesunut k protější stěně budovy).
Uvedené prvky nafotili autoři projektu, stav prvků odpovídá měsíci březnu 2015.
Před naceněním asanace st.prvků je vhodné MŠ navštívit a prvky posoudit.
VIZ. VÝKRES Č.1- NÁVRH ŘEŠENÍ ÚPRAV ZAHRADY V PŘÍRODNÍM STYLU- MATEŘSKÁ ŠKOLA
LIDICKÁ VE VYSOKÉM MÝTĚ- STÁVAJÍCÍ STAV_INVENTARIZACE STÁVAJÍCÍ ZELENĚ, HERNÍCH A
TECHNICKÝCH PRVKŮ
PRVEK
A. Plocha pro popelnice 2 ks, 3 ks beton.dlaždice (0,4x0,6 m), nestabilní, neestetické, nefunkční.
Odstranit, dlaždice použít jako zpevněnou plochu pro poelnice). MŠ třídí odpad do kontejnerů, které
se nachází mimo pozemek MŠ
Stránka 11
NÁVRH ŘEŠENÍ ÚPRAV ZAHRADY V PŘÍRODNÍM STYLU- MATEŘSKÁ ŠKOLA LIDICKÁ VE VYSOKÉM MÝTĚ
B.
C.
D.
E.
tunel na lezení, průměr cca 1 m, délka cca 1,9 m. K zachování
pružinové houpadlo žirafa, délka cca 0,9 m. K zachování
lavice na sednutí, beton.stojny, dřevěn.sedák, délka cca 2 m. K zachování
tabule na kreslení, dřevěný rám, stříška, délka 1,3 m. K zachování
F. pískoviště- 3 ks (1 ks s konstrukcí pergolového typu na zastínění), cca 4 x 4 m, s plachtou a
dřev.okrajem na sednutí. K zachování
G. skluzavka se žebříkem, délka 2,9 m. K zachování
H. pružinové houpadlo motokolo, délka cca 1 m. K zachování
I. dřevěný domeček s plechovou střechou na hraní- 2 ks, rozměr 2,2x2,2 m, výška cca 2 m, ve
špatném stavu (hniloba dřeva), nestabilní, k odstranění i s plochou dlažby a betonu. K odstranění 2
ks, plocha dlažby 8,4 m2 (tj. celkem k odstranění 16,8 m2)
Stránka 12
NÁVRH ŘEŠENÍ ÚPRAV ZAHRADY V PŘÍRODNÍM STYLU- MATEŘSKÁ ŠKOLA LIDICKÁ VE VYSOKÉM MÝTĚ
J. betonová deska 1,6x0,6 m (po prvcích, kt. byly odstraněny)- 3 ks. K odstranění
K. dřevěný přechod (lávka), délka 3,2 m x šířka 0,9 m, hojně používaný. K zachování
L. housenka- tunel kombinovaný s provazovými (síťovými) prvky, délka 5,9 m, průměr 1 m.
K zachování
M. odpadkový koš plastový zelený, nestabilně umístěný na tyči. K odstranění (lze použít jinde v rámci
obce)
N. pružinové houpadlo kráva, délka cca 0,8 m. K zachování
O. tabule na kreslení, kovový rám, délka cca 1,7 m. K zachování
P. pružinové houpadlo kytička, průměr 0,9 m. K zachování
Q. tee-pee (6ti boké), dřevěná konstrukce, poškozený plášť z plátna, průměr 2 m. K odstranění
R. stůl a lavice, dřev.sedák a stůl, kovová konstrukce s betonovými stojnami, nelze přesunout na jiné
místo, 1,8 x1,3 m. K zachování
S. vahadlové houpadlo, kovové, modrá barva, délka 1,8 m. K zachování
T. pískoviště- 2 ks (1 ks s konstrukcí pergolového typu na zastínění), cca 3 x 3 m, s plachtou a
dřev.okrajem na sednutí. K zachování
Stránka 13
NÁVRH ŘEŠENÍ ÚPRAV ZAHRADY V PŘÍRODNÍM STYLU- MATEŘSKÁ ŠKOLA LIDICKÁ VE VYSOKÉM MÝTĚ
U. skluzavka s věží, délka 3,2 š. v místě žebříku 1,2 m. K zachování
V. přužinové houpadlo pejsek, délka cca 0,6 m. K zachování
W. domeček „A“, kovová střecha (výška 1,65 m), rozměry š.2,6 m x délka 2 m; délka čelní hrany
střechy cca 2,1 m, posezení pro děti. Doplnit zelenou střechu. K zachování
X. navezená zemina- kopeček na sáňkování, v cca 1,2 m. K zachování, navýšit na max. 1,5 m (po
slehnutí zeminy), trávník „vydřený“ užíváním
Y. prohazovací prvek (koš)- klaun (v porostu břízek), výška cca 2 m. K zachování
Z. domeček na hraní + tabule, délka 1,9 m šířka 1 m. K zachování
AA. dřevěný sloupek, pod sloupkem beton (odstranit), výška cca 2,2 m, rozměry stříšky cca 1,5x1,5 m.
Ve špatném stavu, hniloba, nestabilní. K odstranění
BB. pružinové houpadlo koník, délka cca 0,8 m (při tvorbě dalších prvků dodržet kolem ochran.pásmo
1,5 m). K zachování
CC.
dřevěná věž na lezení, půdorys cca 3,6 m x3,6 m, výška cca 2,7 m, nevyhovuje
stáv.požadavkům na bezpečnost prvků. Zhoršený stav. K odstranění
DD.
laminátové brouzdaliště + venkovní sprcha (tj.kovová tyč s kouhoutem- použít pro instalaci
vodní pumpy), laminátová vana modré barvy 5,8x5,8 m (dno hl. 0,39 m postupně se zvyšuje- tj.dno
zkosené), nevyhovující z důvodu udržování čistoty, není využívané; v návrhu využitý prostor pro
„vodní hrátky“- prostor pro „materiál absorbující vodu“. Ponechat k dalším úpravám
 K odstranění celkem 5 ks herních prvků, navíc zrušené brouzdaliště (demontovat pouze sprchuzaslepit vývod vody!).
 Odstranit cca 15 bm betonového obrubníku v trávníku (zadní zahrada u pískoviště)
 Odstranit 2 x betonová patka v trávníku (zadní zahrada)- je vidět i část kovového nosníku
 Odstranit beton pod dř.sloupkem k demontování (cca 0,8x0,8 m)
 Odstranit 3 x betonová dlaždice (u vstupu popelnice)- rozměry 1 ks 0,4x0,6 m, použít opětovně
 Odstranit 16,8 m2 plochy dlažby a betonu u stávajících zahradních domečků (které jsou také
zrušeny)
 Odstranit stávající betonové desky (zůstaly v trávníku po demontáži herních prvků) 3 ks
 Stáv.odpadkové koše 2 ks
Stránka 14
NÁVRH ŘEŠENÍ ÚPRAV ZAHRADY V PŘÍRODNÍM STYLU- MATEŘSKÁ ŠKOLA LIDICKÁ VE VYSOKÉM MÝTĚ
7. NÁVRH- ZÁKLADNÍ IDEA ŘEŠENÍ
Celý areál školky je v PD chápán jako „opuštěný“ tajuplný ostrov uprostřed výstavby domů- inspirací pro
návrh byl příběh spisovatele Daniela Defoa- román Robinson Crusoe.
Hlavní motto: Robinson po ztroskotání lodi se jako jediný přeživší ocitá na opuštěném ostrově, kde
je nucen naučit se přežít. Díky jeho houževnatosti, pracovitosti a tvrdohlavosti se mu to daří. Obdělá svůj
kousek půdy, ochočí si několik zvířat, postaví krb a i jinak svůj nechtěný příbytek dále zdokonaluje. V
čtvrtém roce života na ostrově uvidí Robinson ztroskotanou loď, na které přežil jen pes. Robinson psa
pojmenuje Rek a z lodi si odnese mnoho předmětů a zbraní, mezi nimi také uniformu kapitána. Jednoho
dne narazí na stopy v písku. Domnívá se, že patří domorodcům. O pár měsíců později na ostrov lidojedi
skutečně připlouvají a vezou své zajatce z jiného kmene, které chtějí sníst, protože věří, že tím se
statečnost jejich protivníků přenese na ně. Robinson vysvobodí jednu jejich oběť. Protože toho dne byl
pátek, nazve zachráněného divocha Pátkem, se kterým se časem spřátelí… (zdroj www.wikipedia.org).
Obr.11: Rodiče dětí navštěvujících školku jsou aktivně zapojeni do programu vzdělávání ale také do plánování a
výstavby nové zahrady MŠ, inspirace-mapa ostrova (zdroj MŠ, kniha Pirátské příhody)
Zahrada MŠ je v projektu členěna do 3 základních částí, které jsou tematicky propojeny
Robinsonovým poznáváním ostrova (současně i sebe sama).
Na ploše za budovou MŠ Robinson ztroskotá. Dominantním navrženým prvkem „zadní“ zahrady
je průlezka ve tvaru lodě. Loď ztroskotá u útesů neznámého ostrova. Útesy jsou navrženy jako prvky „valy“,
které jsou vytvořeny ze dřevěných palisád a kamenných bloků. Val vytváří pomyslný předěl mezi „souší“ a
„mořem“. Skrz útesy (val ) se dá vniknout na ostrov „průsmykem“ mezi kopci, norou (tunelem), průchody
lesním porostem, který lemuje pláž (palisády z tvrdého dřeva, různě výškově uspořádané, mohou sloužit i
k sednutí), překonáním kamenných útesů (kamenné bloky s vertikální spárou- velikost je třeba přizpůsobit
způsobu dopravy na lokalitu- nelze jeřábem).
Za útesem čeká Robinsona nový neprobádaný svět. Děti jsou zde jako trosečníci na pustém ostrově plném nebezpečí, dobrodružství, neznámých rostlin, zvířat a zážitků. Nejen že mají možnost zkoumat
vše nové, ale jsou nuceny si hledat potravu, zdroje, postavit si dům z nalezených materiálů (doprovodné
prvky např. ohniště, venkovní pec, dobrodružná stezka, hmyzí hotel, kamenný val, budky pro zvířata, vodní
hrátky, vyvýšené záhony pro pěstování rostlin, červí chodbička).
Celá řešená plocha je nově upravena, vysazované partie rostlin jsou přírodního charakteru (jedlé
rostliny). Na zahradě za budovou MŠ bude zachován svah pro sáňkování, navíc vytvořena zatravněná
terénní nerovnost s norou (tunelem) a jedlými dřevinami porostlý kopeček s červí chodbičkou. Děti se učí
hrou, objevováním, s odborným přístupem pedagogů větší samostatnosti a rozvoji osobnosti. Zároveň se
vzdělávají v hospodaření s vodou a rostlinami na svých trosečnických políčkách. Významná pro venkovní
výuku je stavba altánu s kapacitou pro minimálně 20 osob (vhodné i pro rodičovské schůzky, besídky,
dílničky atd.). Altán svým nepravidelným půdorysem a „zelenou“ střechou dobře zapadá do ostatních
terénních úprav.
Stránka 15
NÁVRH ŘEŠENÍ ÚPRAV ZAHRADY V PŘÍRODNÍM STYLU- MATEŘSKÁ ŠKOLA LIDICKÁ VE VYSOKÉM MÝTĚ
Druhá část zahrady zavede děti do Domorodé vesnice. Zde je ponechána travnatá plocha pro
kulturní akce školky, děti se mohou schovávat ve vrbovém tunelu s altánem, zkoušet venkovní hudební
nástroje (např. venkovní xylofon, sloní piano), testovat svoji obratnost na Stezce odvahy nebo si pohrát na
Smyslové stezce. Odpočinout si mohou na kamenných sedátkách Kruhu pro radu starších. V domorodé
vesnici se pěstují jedlé rostliny, které se musí děti (Robinson) naučit poznávat, pečovat o ně (Bylinková
spirála), upravovat (pec, ohniště). Na jaře Robinson objeví pod stromy Loučku s cibulovinami. Nebude-li si
Robinson vědět rady navštíví Šamanovu chýši (stávající herní prvek se „zelenou“ střechou). Vrbovým
tunelem trosečník přichází do jiné části vesnice (plocha určená pro rituály a oslavy obyvatelstva),
v přistíněném altánu se Robinson schová před divochy. Po odpočinku může překonat nástrahy Bažinky a
balančních prvků Stezky odvahy. „Centrum obce“ je doplněno o hmatový chodník, který rozvíjí smyslové
vnímání dítěte (především při chůzi naboso). Stávající herní prvky jsou vhodně začleněny (vznikla vesnická
křižovatka s přilehlou „bažinou“).
Vstupní část zahrady je pojata jako representativní stinná zahrádka s odpočívadlem a
infopanelem. Pro návštěvníky je zde infotabule, která je seznámí se záměrem úprav zahrady u MŠ.
V současnosti zcela nevyužitá stinná část zahrady je pojata jako „oáza klidu“, prostor pro odpočinek mezi
rostlinami, současně i ukázka vhodných rostlin pro přistíněná místa. Děti bude lákat zjednodušený model
tajuplného ostrova (se ztroskotanou lodí a jeskyní s pokladem). Plocha je navíc uzpůsobena jako „venkovní
galerie“- tj. jsou zde přichystané plochy (kamenné šlapáky různých velikostí a pařezy stávajících stromů
určených k odstranění) na které je možné vystavit výtvory dětí (keramika, výtvory z přírodnin, dýně…).
V rámci osvěty jsou vybrané prvky označeny infotabulkami (pro děti označené srozumitelnými
piktogramy). Vytypované objekty je vhodné postavit v rámci „Dílniček“ ve spolupráci s rodiči (např.
venkovní pec, hadník, ohniště, bylinková spirála, vrbové stavby).
Vedení MŠ souhlasí, že podle hlavní myšlenky zahrady bude na příští rok změněn školní
vzdělávací program školky (v současnosti ,,Barevný svět dětí"). V návaznosti na hlavní ideu projektu je v
plánované, že se školka přejmenuje na MŠ „Na opuštěném, příp. tajuplném ostrově". Obec zajistí
udržitelnost opatření po dobu nejméně deseti let od ukončení realizace projektu. Za vstup na lokalitu, kde
byl podpořen záměr v rámci programu, není uplatňováno vstupné nebo jiné poplatky, které generují zisk.
Návrh byl vypracován na základě požadavků zadavatele a provedeného místního šetření
s dodržením ekologických a sadovnických zásad, estetických principů. Dále pak vychází z charakteru
stávajícího rozmístění ploch a herních prvků, které se snaží v co nejširší míře zachovat, využít.
Celá řešená plocha je nově upravena, vysazované partie rostlin jsou přírodního charakteru.
Navržené rostliny odpovídají místním podmínkám a budou tvořit spojité partie, v budoucnu (po zapojení)
minimalizující nároky na údržbu.
Pro detailní popis jednotlivých navržených prvků viz. kapitola 8.
Obr.12: „Dýňování MŠ“- náplň pro vstupní partii, plánovací akce na pozemku školky (zdroj: MŠ)
Stránka 16
NÁVRH ŘEŠENÍ ÚPRAV ZAHRADY V PŘÍRODNÍM STYLU- MATEŘSKÁ ŠKOLA LIDICKÁ VE VYSOKÉM MÝTĚ
7.1.
Vzdělávací program MŠ „Robinson na tajuplném ostrově“
Mateřská škola je v současnosti součástí vzdělávacího programu "Barevný svět dětí". Tento
program je tak široký a obsažný, že navázat novou náplní půjde plynule, protože Robinsonův život na
ostrově byl stejně barevný a vzrušující, jako svět dětí (R.se musel mnoho naučit, aby vůbec přežil; MŠ
stejně jako tajuplný ostrov nabízí dětem spoustu zkušeností, které využijí v dalším životě).
Přírodní zahrada (do níž patří i přírodní člověk se svým TĚLEM, PSYCHIKOU, KAMARÁDY,
který patří do této SPOLEČNOSTI a tím i do tohoto SVĚTA- to jsou hlavní témata vzdělávacího programu
Barevný svět dětí), přináší v Robinsonovi dětem kamaráda, který si vždycky dokázal poradit tím, že
naslouchal přírodě plné zákonitostí. Opravdu nový je samozřejmě jen lidský přístup, příroda existuje od
počátku světa.
Poznáme-li logiku a souvislosti přírodních jevů, a přidáme-li do toho svou fantazii a maximum
jedlých rostlin, můžeme dětem v této zahradě začít doslova tvořit nové světy, jaké ještě nikdy neviděli.
 Robinson ztroskotá
- centrální herní prvek loď, kolem lodi dopadová plocha (pláž)
- plocha vymezená valem, palisádou, kameny (skály, útesy; vně valu se nachází ostrov, který Robinson
poznává)
 R. potřebuje bydlet, schovat se před deštěm/sluncem, odpočinout si (R. stavitel)
- centrální altán (učebna se zelenou střechou), jeskyně, Šamanova chýše, vrbový altán, sedátka…
 R.se potřebuje najíst, ulovit zvířata (R. zahradníkem, lovcem)
- nadzemní záhonky (vrbové proutí), jedlý les, kompostér, jedlé bobule na kopci, solitérní ovocné stromy
- hadník, motýlí bufet, ježkovník, netopýří budka, budky pro ptáky a veverky, broukoviště…
 R. se potřebuje umýt (dopravit pitnou vodu)
- soustava dřev. koryt, kohout na vodu, sud- sběr dešťové vody, vedení a napojení vody, pítko pro ptáky
 R. si potřebuje uvařit jídlo (R. kuchař, stavitel)
- venkovní ohniště, pec, sklad dřeva (vaření s rodiči)
- výroba vlastního nádobí z hlíny, vypalování cihel, keramických výrobků (korálky, sošky)…
 R. poznává ostrov, prozkoumává divočinu (R. dobrodruh, botanik, zoolog )
- budky a krmítka pro ptáky, hmyzí domeček, čmelákovník, bylinková spirála, bažinka, smyslová stezka,
zvuková stezka…
 R. narazí na domorodce, chce se pobavit, rozptýlit
- vrbová, smyslová, zvuková, balanční stezka odvahy, centrální část obce pro pořádání oslav
- jedlé rostliny, kvetoucí rostliny, pozorování zvířat (hmyzí domečky, budky, krmítka…)
V návaznosti na programovou náplň zahrady je v plánu vytvořit tyto akce:
Co můžeme potkat v jedlém lese? Prozkoumání jedlých druhů – co je možné jíst
Ptačí pozorovatelna – jaké druhy zde můžeme potkat a co jedí?
Robinzon potká Pátka …Putování po ostrově
Jak se orientovat v přírodě (na moři)?
Jaké zvířata můžu potkat při výpravách lodí?
Domky pro trosečníka (vrbové stavby)
První jarní rostliny a jejich význam
Co žije v hmyzím domečku? …Jak funguje kompostér?
Stavby z písku
Zakládání ohně
Potrava zvířat. Krmení zvířat v zimě
Hudební produkce- venkovní zpívání
Sběr plodů ze zahrady MŠ- vaření rodičů s dětmi
Uspávání zahrady- zazimování (brouků, bylin…) – pochod se světýlky
Zimní zahrada a sáňkování ze svahu
Vánoční stromeček pro lesní zvířátka
Stránka 17
NÁVRH ŘEŠENÍ ÚPRAV ZAHRADY V PŘÍRODNÍM STYLU- MATEŘSKÁ ŠKOLA LIDICKÁ VE VYSOKÉM MÝTĚ
Indiánská stezka odvahy (i v noci…)…Rozpoznávání zimních stop zvířat
Trosečník se setkává s divočinou- poznává ji a využívá. Jak?
Svět vody jako cenné suroviny
Soutěž o „nej“ Robinsona (děti si ke hře navlékají jednoduché sukýnky ze stuh, odměněné dítě má
privilegium nosit paruku, žezlo…)
Obr.13: Děti vytváří model opuštěného ostrova, paruka (zdroj: internet, MŠ)
7.2. Využití přírodní zahrady MŠ v průběhu roku
Celá přírodní zahrada je koncipovaná hlavně pro pohyb dětí, a to v přírodě. Děti se zde učí různé
dovednosti, rozvíjejí pohybové a smyslové schopnosti, učí se kontaktu s jinými dětmi podle pravidel fair
play. Zároveň musí být zachována maximální bezpečnost.
Přírodní zahrada dává dětem možnost se protáhnout, zaskotačit si i v místech, kde je příjemný stín.
Díky vegetaci je zde příjemný pohyb i v horkých letních dnech. Naproti tomu mají děti přírodu blízko, takže
zahradu využijí i v zimě po chvilkách. Zároveň by měly děti při hře získávat nové zkušenosti a pozvolna se
i učit, získávat nové poznatky pro život. A tomu je podmíněná celá tato zahrada. Je promyšleně vytvořená,
aby byla pestrá, kvalitní a poskytovala dětem plno radosti, ale i vzdělávání.
ČTYŘI ROČNÍ DOBY NA ZAHRADĚ MŠ:
Jaro – zahrada seznamuje žáky s ději v jejich přírodním prostředí v období jara.
- probouzející se příroda, rašící stromy a keře (jedlý les, jedlé bobule na kopečku)
- rozkvétající květiny (kvetoucí záhon, bylinková spirála, jarní loučka)
- učitel vhodnou hrou a pozorováním (hadník, ještěrkovník, broukoviště, ježkovník, budka pro netopýra,
hmyzí domečky, čmelákovník) pomůže pochopit dětem význam volně žijících živočichů v zahradě pro
udržení rovnováhy v přírodě.
- vysvětlí dětem opylování květů (motýlí bufet, jedlá loučka, nadzemní záhonky) a jeho význam
- pomůže pochopit význam žížal pro rozklad hmoty v přírodě (kompostér), vysvětlí z čeho roste jarní
květinka (pohled klíčovou dírkou) – cibulka, kořen – aby v zimě nezmrzla. Bude s dětmi pozorovat vývoj
rostlinky od jara – lístky, poupátka, květ. Vysvětlí dětem, že se koření a bylinky nemusí koupit jen sušené
v sáčku, ale mohou se i vypěstovat (bylinková zahrádka). Poučí děti, které rostlinky jsou jedlé, děti je
mohou ochutnat a uvařit si z rostlinek čaj, udělat jednoduchý salát, donést bylinky kuchařkám do kuchyně
(děti pochopí nové možnosti, budou se cítit užitečnými).
Léto – zahrada se mění, rozkvétá, roste. Děti se dále seznamují s jednotlivými rostlinami – nejen
pozorováním, ale i hmatem a čichem – a také využitím.
- naučí se, jak jedlé rostliny sbírat a sušit a jak je mohou dál využít (sušení a vaření čajů v peci).
- je teplo a děti mohou využívat vodu (dřevěná korýtka), poslouchat vodu, pozorovat vodní živočichy
(biotop), ale učit se i hospodařit s vodou.
- zahrada je pro ně zdrojem zábavy (venkovní hračky), ale je třeba zdůraznit, aby byly opatrné, aby
neškodily ostatním obyvatelům přírodní zahrady. Malé děti si umí představit soužití lidí třeba s kočkou či
psem, ale málokteré řeší problém třeba s pavoukem, nějakým broučkem, motýlem atp.
Stránka 18
NÁVRH ŘEŠENÍ ÚPRAV ZAHRADY V PŘÍRODNÍM STYLU- MATEŘSKÁ ŠKOLA LIDICKÁ VE VYSOKÉM MÝTĚ
- hrou a pozorováním v přírodní zahradě se naučí základním podmínkám života, vybudují si vztah
k přírodě. Zároveň se učí i komunikaci mezi sebou.
- děti se mohou přímo učit venku, na čerstvém vzduchu (altán-venkovní učebna, Robinsonova jeskyně,
Šamanova chýše)
- pozorování hmyzu, ještěrek, motýlů (motýlovník, hmyzí hotel, škvoří domeček)
- cvičení na venkovních prvcích (Robinsonova loď, balanční stezka odvahy, smyslová stezka)
Podzim v přírodní zahradě dětem přiblíží další zdroje potravy a volně žijící živočichy. Děti si budou
moci připravit šťávu z plodů ovocných keřů, mošt z plodů ovocných stromů. Vyzkouší si, že i padané ovoce
lze dále využít třeba sušením na křížaly, rychlé kompoty, mohou si je i opéct nad ohněm v ohništi.
- s pomocí dospělých připraví potravu i pro živočichy – (do krmítek pro ptáky, krmivo pro ježky a další
živočichy). Měly by poznat, jakou potravu který živočich potřebuje. Úklidem zahrady a kompostováním
rostlinných zbytků se naučí ekologii a šetrnosti, koloběhu přírody bez odpadů. Dospělí je poučí, jak
zvelebit útočiště pro volně žijící živočichy, jak jim zajistit zdroje potravy na zimu a útočiště pro zimní
spánek. Děti se tím přiblíží znalostem, co který živočich potřebuje, aby přežil zimu, ale také se poznají, že i
v zahradě je zapotřebí udělat podzimní úklid, aby si mohla odpočinout.
- výtvarné činnosti (sběr listů a jiných přírodnin)
- využití pece a venkovního ohniště. Na podzim vše dozrává a děti by měly znát, z čeho se vyrábí základní
potraviny, které konzumují. Mohou si na vlastní kůži i zkusit zpracovat obilí a upéct si v peci vlastní placičky
nebo bochánky. Nasušit si bylinky na čaje, usušit si květiny na ozdobu učeben v zimě. Přitom si uvědomí,
co všechno už dokáží s pomocí dospělého udělat. Pečení brambor
Ani zima není období, kdy by děti měly přírodní zahradu opustit. Pokud je zmrzlá zem, děti by měly
sypat krmivo ptáčkům. Poznat, čím je krmit. Mohou vyrobit i jednoduchá krmítka a ta zavěsit s pomocí
dospělých blízko oken školky, aby mohly pozorovat ptáčky a radovat se, že to byly právě ony, co jim
zobání, připravily.
- sníh v přírodní zahradě umožní dětem sledovat živočichy, kteří zahradu navštěvují i v zimě, poznají to
podle stop a mohou pozorovat, kde který živočich odpočívá nebo bydlí.
- vzrostlé stromy mohou děti ozdobit vlastnoručně vytvořenými ozdobami z potravy, kterou mají
živočichové rádi a při procházkách po zahradě pozorovat jejich výskyt. Přírodní zahrada naučí děti, aby
neslavily vánoce konzumním způsobem, ale aby myslely i na obyvatele zahrady.
- sportovní aktivity (dráha na zimní aktivity, kopeček na sáňkování)
- lze využít pec a ohniště
7.3. Přírodní zahrada a využitelné zdroje energie
Dobře založená přírodní zahrada žije po čase svým životem, odpadne boj s pleveli a škůdci,
nepoužívá se na ní chemie, využívají se všechny využitelné zdroje energie – vítr, voda, slunce, oheň.
Příroda s naprostou lehkostí živí hmyz, ptáky, plazy a zvěř, sklízí, zásobuje, recykluje, zavlažuje, čistí
vzduch, obohacuje půdu, poskytuje obydlí, je krásná a voní. Pro děti je to nekonečný zdroj objevování a
inspirace.
V projektu MŠ se nachází prvky, které děti v tomto směru vhodně poučí. K pochopení koloběhu
vody poslouží soustava dřevěn.korýtek (vodní mlýnek…), absorpční plocha písku, stinné a plně osvětlené
strany kamenného valu, sud na vodu atd.
Ukázka větrné energie je dobře vidět na větrnících ve tvaru zvířat, na stěžeň lodi lze uvázat
plátěnou vlajku (pochopení převládajícího směru větru). Sluneční energie a hospodaření s ní je patrné u
Solárního domečku pro hmyz (A15), kde děti mohou díky energie slunce pozorovat hmyz i v noci !.
Působení slunce lze také zkoumat u kamenných valů (osluněná část vyhřátá…) a na plochách stávající
dlažby nebo štěrku (smyslová stezka B9). Rychlost jakou slunce dokáže v parných dnech vysušit vodní
plochu bude možné zkoumat u ptačího napajedla (B14). Působení tepla (ohně) děti dobře vyzkouší u
ohniště nebo pece (vypalování výrobků, vaření jídla).
Recyklace odpadů je zřejmá v kompostéru.
Stránka 19
NÁVRH ŘEŠENÍ ÚPRAV ZAHRADY V PŘÍRODNÍM STYLU- MATEŘSKÁ ŠKOLA LIDICKÁ VE VYSOKÉM MÝTĚ
8. NÁVRH- POPIS NAVRHOVANÝCH HERNÍCH A TECHNICKÝCH PRVKŮ
PLOCHA A (ZAHRADA ZA BUDOVOU MŠ)
1. CENTRÁLNÍ HERNÍ PRVEK LOĎ
2. DOPADOVÁ PLOCHA- PÍSKOVIŠTĚ
3. DOPADOVÁ PLOCHA- OKRAJE
4. PALISÁDOVÝ VAL- ÚTESY
5. KAMENNÝ VAL- ÚTESY
6. TUNEL SKRZ KOPEČEK
7. MOTÝLÍ BUFET
8. MOTÝLOVNÍK S KRMÍTKEM
9. PTAČÍ HOTEL- BUDKY
10. NETOPÝŘÍ BUDKA
11. KOMPOSTÉR
12. HADNÍK
13. JEŽKOVNÍK
14. JEDLÝ LES
15. SOLÁRNÍ HMYZÍ DIVADLO
16. OHNIŠTĚ
17. POSEZENÍ U OHNIŠTĚ
18. STŮL U OHNIŠTĚ
19. USKLADNĚNÍ DŘEVA
20. BROUKOVIŠTĚ
21. HMYZÍ HOTEL
22. PEC
23. DRÁHA NA ZIMNÍ RADOVÁNKY
24. ROBINSONOVA JESKYNĚ
25. SOLITÉRNÍ STROM
26. PÁTKOVA LAVIČKA
27. NADZEMNÍ ZÁHONKY (VRBOVÉ PROUTÍ)
28. DOBRODRUŽNÁ STEZKA V PODROSTU TRVALEK
29. KÁMEN SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ
30. ŠLAPÁKOVÝ CHODNÍČEK
31. SUD- SBĚR DEŠŤOVÉ VODY
32. JEDLÉ BOBULE NA KOPEČKU
33. ČERVÍ CHODBIČKA SKRZ KOPEC
34. VĚTRNÍK- PAPOUŠEK, TUKAN, ANDULKA MODRÁ
35. KOHOUTEK- VÝVOD VODY
36. SOUSTAVA KORYT- VODNÍ PRVEK
37. LAGUNA- LEM KOLEM VODNÍHO PRVKU
38. ALTÁN- VENKOVNÍ UČEBNA
39. OCHRANA PROTI NÁRAZŮM PTÁKŮ DO SKEL
PLOCHA B (ČÁST ZAHRADY VEDLE BUDOVY MŠ)
1.
2.
3.
4.
5.
LAVIČKA POD TŘEŠNÍ
ŠAMANOVA CHÝŠE (ZELENÁ STŘECHA NA ST.PRVKU)
DIVOKÝ KOUTEK
ČMELÁKOVNÍK
JARNÍ LOUČKA- CIBULOVINY
Stránka 20
NÁVRH ŘEŠENÍ ÚPRAV ZAHRADY V PŘÍRODNÍM STYLU- MATEŘSKÁ ŠKOLA LIDICKÁ VE VYSOKÉM MÝTĚ
6. ZVUKOVÁ KLÁDA
7. SLONÍ PIANO
8. VENKOVNÍ XYLOFON
9. SMYSLOVÁ STEZKA
10. VRBOVÁ STEZKA
11. ŠKVOŘÍ DOMEČEK
12. BUDKY A KRMÍTKA PRO VEVERKY
13. SOLITÉRNÍ STROM
14. PTAČÍ STUDÁNKA
15. KRMÍTKO PRO PTÁKY 2 ks
16. KVETOUCÍ ZÁHON
17. KRUH PRO RADU STARŠÍCH- SEDÁTKA
18. BYLINKOVÁ SPIRÁLA
19. BALANČNÍ STEZKA ODVAHY
PLOCHA C (VSTUPNÍ ČÁST)
1.
2.
3.
4.
5.
INFO PANEL- MAPA OSTROVA
ODPOČÍVADLO S LAVIČKAMI
MODEL OSTROVA
STINNÁ ZAHRÁDKA
TŘÍDĚNÝ ODPAD
VŠECHNY OBRÁZKY JSOU POUZE ILUSTRAČNÍ
VŠECHNY UVEDENÉ ROZMĚRY V ROZMEZÍ ± 5 cm
PLOCHA A (ZAHRADA ZA BUDOVOU MŠ)
OZNAČENÍ PRVKU: A1
NÁZEV PRVKU: CENTRÁLNÍ HERNÍ PRVEK LOĎ
VZHLED A POPIS PRVKU: celá loď je vyrobena z akátu, věž je tvořena akátovými kůly do tvaru
trojúhelníku a doplněna požární tyčí, plošina zajištěna proti pádu dětí plůtkem, další podesta je
lichoběžníková a obdélníková, přístup po lávce z akátových kulánků (na dřev. desce), skluzavka je
nerezová s dřev.madly, 2 stěny na lezení jsou tvořeny dřevěnými (tvrdé dřevo) deskami s otvory, další 2
lezící stěny jsou tvořeny sítí. Loď je opatřena kormidlem, tabulí na kreslení, žebříkem a šplhacím lanem
s ocelovým kordem a pp opletem, přístup na loď je možný i po šikmé rampě s přidržováním se lana
ROZMĚRY: výška pádu 265 cm, celková výška konstrukce cca 480 cm, výška nejvyšší plošiny 190 cm
(rozměry cca 200 x200 cm), výška dolních podest 100cm (rozměry cca 400cmx300cm) délka celé lodi 900
cm, šířka lodi vč. přístup. žebříku a skluzavky cca 600 cm
CÍL A ODŮVODNĚNÍ UMÍSTĚNÍ: zvýšit obratnost dětí, výzkum prokázal, že podobné prvky snížují
úrazovost dětí na hřišti, pokud do hry příliš nezasahuje dospělá osoba (pouze jako dozor), věž je vhodná
pro děti od 3 – 15ti let, (každé dítě se odváží vylézt tak vysoko, jak si samo věří)
MATERIÁL: akátové (dubové) kůly, lana, akátové příčky z kulánků, nerezová skluzavka s dřev.madly
(tvrdé dřevo), lano s ocelovým kordem a pp opletem, polyamid
SPOJOVACÍ MATERIÁL: nerezová ocel, žárově pokovená ocel
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: prvky z akátového (dubového) dřeva jsou napuštěny lazurovým nátěrem, stěny
s otvory natřeny vhodnou barvou, vnitřní a povrchová úprava nezávadnými přípravky atestovanými pro děti
(tenkovrstvá impregnační lazura na vodní bázi)
ENVIRONMENTÁLNÍ NÁPLŇ: podpořit odvahu dětí a touhu dostat se dál, výš, podpořit jejich
samostatnost a touhu po úspěchu, překonat strach, podporuje představivost, šikovnost, soutěživost.
Stránka 21
NÁVRH ŘEŠENÍ ÚPRAV ZAHRADY V PŘÍRODNÍM STYLU- MATEŘSKÁ ŠKOLA LIDICKÁ VE VYSOKÉM MÝTĚ
Obr.14: Ilustrační obrázek
OZNAČENÍ PRVKU: A2
NÁZEV PRVKU: DOPADOVÁ PLOCHA- PÍSKOVIŠTĚ
VZHLED A POPIS PRVKU: tvar laguny, bez ostrých ohraničení, plocha písku vymezená dřevěnou
palisádou, kameny a horizontálně uloženým kmenem akátu
výkop ručně začištěný, řešení stěn pískoviště- zářez do terénu, typ písku- praný, nepravidelný tvardopadová plocha (písek pokládka: na srovnané dno výkopu v hloubce 30 cm, podkladní vrstva- geotextilie
200 g/m2 )
ROZMĚRY: hloubka min.30 cm- 79 m2
CÍL A ODŮVODNĚNÍ UMÍSTĚNÍ: písek neodmyslitelně patří k trosečníkově lodi, rozvoj pohybu, motorické
schopnosti, představivosti, tvarování věcí, využití pomůcek, přemýšlet, co udělat se sypkým pískem, aby
držel tvar…
MATERIÁL: písek (žlutý, praný písek, bez příměsí jílu či zeminy, zdravotně nezávadný, dodáván s
příslušnou certifikací), ohraničení přírodními prvky
ENVIRONMENTÁLNÍ NÁPLŇ: dopadová plocha umožňuje rozvoj jemné motoriky a kreativity; propojení i
se stávajícími pískovišti, pískoviště umístěna v různých částech terénních vln- pestrost místa a podpořen
rozvoj orientace v prostoru; s pískem se musí pracovat jemně – rozvoj jemné motoriky, kreativita, domluvit
se s kamarády na vytvoření většího objektu – hrad, zahrada, vesnička pro panenky – kamarádství, fair
play, umístěním pískoviště v různých částech plochy je dotvořena také pestrost místa a podpořen rozvoj
orientace v prostoru
POZN.: použít stávající pískoviště, přírodě blízký tvar, z důvodu bezpečnostní dopadové zóny u stávajících
schůdků chybí část akátového ostění
OZNAČENÍ PRVKU: A3
NÁZEV PRVKU: DOPADOVÁ PLOCHA- OKRAJE
VZHLED A POPIS PRVKU: akátové odkorněné a odbělené- obroušené kmeny
Stránka 22
NÁVRH ŘEŠENÍ ÚPRAV ZAHRADY V PŘÍRODNÍM STYLU- MATEŘSKÁ ŠKOLA LIDICKÁ VE VYSOKÉM MÝTĚ
ROZMĚRY: 34,5 bm, kmeny o průměru cca 14 cm v délkách od 200 – 500 cm
CÍL A ODŮVODNĚNÍ UMÍSTĚNÍ: přírodě blízký materiál, technický prvek (usnadní údržbu)
MATERIÁL: akátové kmeny
SPOJOVACÍ MATERIÁL: žárově pokovená ocel, kmeny kotveny do terénu pomocí betonáže
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: tenkovrstvá impregnační lazura na vodní bázi
POZN.: mimo dopadovou zónu prvku
OZNAČENÍ PRVKU: A4
NÁZEV PRVKU: PALISÁDOVÝ VAL- ÚTESY
VZHLED A POPIS PRVKU: akátové kmeny ukotveny vertikálně v terénu, opora i díky vzájemnému
„dotyku“ palisád- celková plocha cca 9 m2, z toho cca 3 m2 budou horizontálně položené kmeny stávajících
dřevin, které byly navrženy k odstranění (odhad 30-40 bm)- uložit do stěrkového lože (izolace), kmeny
mohou místy zasahovat do plochy trávníku, protínat soustavu palisád nebo zasahovat do plochy písku (ale
ne do dopadové plochy prvku!), zasypat oblázkem fr.4/8
ROZMĚRY: maximální výška cca 1,5 m nad terénem, min. výška 0,2 m nad terénem, některá místa
ponechat z palisád v 0,2 m- „průchody“, výškově uspořádat nahodile, ukotvit do betonu
Kláda průměr 20 cm na cca 3 m2- cca 25 ks/m2 (celkem ks 75)
Kláda průměr 30 cm na cca 3 m2- cca 9 ks/m2 (celkem ks 27)
Kláda průměr 20 cm
Kláda cca 1,5 m nad terénem (celková délka 2 m)- 25 ks, 50 bm
Kl. 0,6 m nad terénem- opěrka na záda (0,9 m)- 10 ks, 9 bm
Kl. 0,3 m nad terénem- sedátka (0,5 m)- 15 ks, 7,5 bm
Kl. 0,2 nad terénem (0,4 m)- 25 ks, 10 bm
Kláda průměr 30 cm
Kláda cca 1,5 m nad terénem (celková délka 2 m)- 7 ks, 14 bm
Kl. 0,6 m nad terénem (0,9 m)- 5 ks, 4 bm
Kl. 0,3 m nad terénem (0,5 m)- 5 ks, 2,5 bm
Kl. 0,2 nad terénem (0,4 m)- 10 ks, 4 bm
CÍL A ODŮVODNĚNÍ UMÍSTĚNÍ: prostorové členění plochy, tvorba zákoutí (hra na schovávanou),
neslouží na lezení, rozvoj prostorové představivosti, prostor pro výstavu dětských prací
MATERIÁL: akátové kmeny
ENVIRONMENTÁLNÍ NÁPLŇ: stylizace vln na pobřeží slouží také k pozorování přírodních jevů (na které
straně kopce se déle drží sníh nebo ranní rosa? a proč?); terénní modelace zároveň člení prostor a
vytvářejí ho pestřejším, rozvíjejícím fantazii dětí, jejich orientaci v prostoru a také motorické a koordinační
schopnosti, u paty kmenů stavění domečků pro trpaslíčky, kmeny lze pokreslit, pojmenovat… rozvoj
orientace, představivosti;
POZN.: navazuje a člení kamenný val
Obr.15: Ilustrační obrázek (zdroj: www.nadace-promeny.cz)
Stránka 23
NÁVRH ŘEŠENÍ ÚPRAV ZAHRADY V PŘÍRODNÍM STYLU- MATEŘSKÁ ŠKOLA LIDICKÁ VE VYSOKÉM MÝTĚ
OZNAČENÍ PRVKU: A5
NÁZEV PRVKU: KAMENNÝ VAL- ÚTESY
VZHLED A POPIS PRVKU: vymezení pískoviště velkými kameny- pískovcové bloky, váha ks max. do 500
kg (manipulace pouze UNC), kameny na sebe navazují- spára, kameny jako příležitostná sedátka, plochy
pro vyhřívání na sluníčku, kameny mírně zapustit do terénu, aby vypadaly přirozeně, hl.dobře ukotvit,
kameny přes sebe překládat
ROZMĚRY: min. rozměr kamene 50x 50 x 50 cm (pískovec cca 2,3 t/m3); plocha celková 15,5 m2, výška
max.0,8 m (nad terénem)
CÍL A ODŮVODNĚNÍ UMÍSTĚNÍ: rozvoj prostorové představivosti, biotop pro živočichy
MATERIÁL: přírodní kámen- pískovec
ENVIRONMENTÁLNÍ NÁPLŇ: dětem nabízí prostor pro rozvíjení koordinace a zároveň prostor pro hry,
nový pohled na využití kamene, pozorování hmyzu, ještěrek…
Obr.16: Ilustrační obrázek
OZNAČENÍ PRVKU: A6
NÁZEV PRVKU: TUNEL SKRZ KOPEČEK
VZHLED A POPIS PRVKU: terénní modelace, průlezný tunel, čela náspu obložený kládami
ROZMĚRY: tunel vnitřní průměr 80 cm a 150 cm délky, doplnit zemina 25 m3
CÍL A ODŮVODNĚNÍ UMÍSTĚNÍ: rozvoj pohybu, motorické schopnosti, zároveň i rozvoj odvahy dítěte vejít
do tmy – překonání strachu
MATERIÁL: plast, akátové a dubové broušené dřevo
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: vnitřní a povrchová úprava nezávadnými přípravky
ENVIRONMENTÁLNÍ NÁPLŇ: terénní nerovnost dolní zahrady slouží také k pozorování přírodních jevů,
orientace světových stran (na které straně kopce se déle drží sníh nebo rosa), terénní modelace zároveň
člení prostor a vytvářejí ho pestřejším, rozvíjejícím fantazii dětí, jejich orientaci v prostoru a také motorické
a koordinační schopnosti
POZN.: použít na terénní nerovnosti stávající materiál z výkopových prací, ideálně na kopeček použít
sejmuté drny stávajícího trávníku
OZNAČENÍ PRVKU: A7
NÁZEV PRVKU: MOTÝLÍ BUFET
VZHLED A POPIS PRVKU: prostor na slunném chráněném místě s trvalkami a dřevinami, které lákají
svou vůní nektaru motýly (i jiný hmyz- současně predátory…)
ROZMĚRY: viz. seznam rostlinného materiálu, osazovací plán
CÍL A ODŮVODNĚNÍ UMÍSTĚNÍ: rozvoj poznání, rozvoj smyslů (sluch, čich, zrak), vysoká edukační
hodnota, rozvoj pozorovacího smyslu a vztahu k přírodě
MATERIÁL: řebříček, hvězdnice, hvozdíky, třapatky, vytrvalé slunečnice, pupalky; šeříky, tavolníky
Stránka 24
NÁVRH ŘEŠENÍ ÚPRAV ZAHRADY V PŘÍRODNÍM STYLU- MATEŘSKÁ ŠKOLA LIDICKÁ VE VYSOKÉM MÝTĚ
ENVIRONMENTÁLNÍ NÁPLŇ: děti se mohou podílet i na založení prvku, čímž se upevní jejich vztah
k němu (v době plné funkčnosti mohou děti např. počítat a určovat hmyz, který na zahradu přiletí, kreslit jej,
nebo pozorovat jeho chování při opylování květin)
POZN.: plochu zamulčovat mulčovací kůrou
OZNAČENÍ PRVKU: A8
NÁZEV PRVKU: MOTÝLOVNÍK S KRMÍTKEM
VZHLED A POPIS PRVKU: domek pro potřeby motýlů, můr a dalších užitečných brouků jako krmítko,
úkryt i prostor pro zimování, s bočním pozorovacím okénkem, část s krmítky je natřena ultrafialovou
barvou, která motýly přitahuje, součástí 4 mističky na nektar a větší misku na kousky ovoce (všechny misky
jdou snadno vyjmout a důkladně vymýt), umístit na kůl výška 0,6 m
ROZMĚRY: cca výška 36 cm x 16 cm x 20 cm
CÍL A ODŮVODNĚNÍ UMÍSTĚNÍ: rozvoj poznání, rozvoj smyslů (sluch, čich, zrak), vysoká edukační
hodnota, rozvoj pozorovacího smyslu a vztahu k přírodě
MATERIÁL: kvalitní dřevo, nevyžaduje žádný další nátěr, střecha je opatřena krytinou proti vlhkosti.
ENVIRONMENTÁLNÍ NÁPLŇ: děti mohou pozorovat motýly, včely, čmeláky, můry… po vyplnění centrální
části domku senem slouží tento výrobek také jako suchý a bezpečný úkryt při nepříznivém počasí a
zimoviště pro hibernující druhy motýlů i jiných brouků; díky pozorovacímu okénku vám žádný host
neunikne
POZN.: umístit na teplé místo, chráněné před chladnými větry, mističky na nektar by měly být pravidelně
plněny potravou pro motýly (cukrovou vodou nebo ovocnou šťávou), největší význam a pomoc přestavuje
krmení na jaře a v pozdním létě, kdy bývá již nedostatek přirozeného nektaru na květech, misky pravidelně
čistit a odstraňovat zbytky potravy, aby nezačaly plesnivět, do centrální plastové misky dávat kousky ovoce
(čím sladší, tím lepší), pro prodloužení životnosti domek s ukrytými živočichy na zimu umístit do
nevytápěných prostor (kůlna), v předjaří domek vrátit zpět.
Obr.17: Ilustrační obrázek
OZNAČENÍ PRVKU: A9
NÁZEV PRVKU: PTAČÍ HOTEL – BUDKY
VZHLED A POPIS PRVKU: budky (4 ks) jsou vyrobeny z dřevěných desek, opatřeny vletovými otvory
podle druhu ptáků, kteří se nejčastěji vyskytují v této lokalitě – sýkory, rehci, brhlíci, špačci; na strom jsou
upevněny lištami, které jsou šetrné vůči kmenu- umístit na stávající stromy
ROZMĚRY:
1 budka pro sýkoru modřinku, v 29cm, š 20cm, h 22cm
1 budka pro sýkoru koňadru, v 32cm, š 20cm, h 22cm
1 budka společná pro rehka, brhlíka, lejska, v 32cm, š 20cm, h 22cm
1 budka pro špačka, v 34cm, š 23cm, h 26cm
Stránka 25
NÁVRH ŘEŠENÍ ÚPRAV ZAHRADY V PŘÍRODNÍM STYLU- MATEŘSKÁ ŠKOLA LIDICKÁ VE VYSOKÉM MÝTĚ
CÍL A ODŮVODNĚNÍ UMÍSTĚNÍ: hlavním cílem je ochrana starých doupných stromů a porostů a
zvyšování jejich podílů v krajině (nedostatek dutin ve stromech nahrazujeme ptačími budkami)
MATERIÁL: dřevěné desky včetně stříšek, opatřeny kovovým opláštěním vletového otvoru (kvůli
predátorům)
SPOJOVACÍ MATERIÁL: truhlářské lepidlo
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: lazurový nátěr, který je ochranou jak proti houbám, tak i plísním a dřevokaznému
hmyzu (Xyladecor)
ENVIRONMENTÁLNÍ NÁPLŇ: pozorováním zvířat (ptáků) v přírodě děti získají povědomí jak se chovat v
lese, aby se zvířátka nevyplašila, uvědomění si koloběhu života… sepětí s přírodou, rozvoj schopnosti
pohybu v přírodě, vzdělávací funkce, rozvoj sluchu
Obr.18: Ilustrační obrázek
OZNAČENÍ PRVKU: A10
NÁZEV PRVKU: NETOPÝŘÍ BUDKA
VZHLED A POPIS PRVKU: budka pro netopýry je podobná budce ptačí, je ale celkově užší a vletový otvor
tvoří podélná štěrbina ve spodní části budky
ROZMĚRY: v cca 60, hl.8-25 cm (ideál 8 cm), š. 30 cm
CÍL A ODŮVODNĚNÍ UMÍSTĚNÍ: poskytnutí útočiště netopýrům, okolí bez komárů
MATERIÁL: dřevo
SPOJOVACÍ MATERIÁL: šrouby ošetřené proti korozi
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: nutné! bez povrchové úpravy (netopýři mají skvělý čich, budku ošetřenou např.
mořidlem netopýr neobsadí)
ENVIRONMENTÁLNÍ NÁPLŇ: někteří lidé netopýry neznají, dokonce se jich bojí, instalací budky se děti
s tímto živočichem seznámí, i když třeba jen díky vyprávění, získají správné postoje, uvědomí si koloběh
života v přírodě, získají nové vědomosti
POZN.: netopýry využívaná v letním období- umísťovat je na jaře, opravy provádět v zimě. Umístění budky
pro netopýry může přispět k rozšíření míst, kde mohou netopýři odpočívat, případně se rozmnožovat nebo
zimovat.
Obr.19: Budka pro netopýry (zdroj: www.veronica.cz)
Stránka 26
NÁVRH ŘEŠENÍ ÚPRAV ZAHRADY V PŘÍRODNÍM STYLU- MATEŘSKÁ ŠKOLA LIDICKÁ VE VYSOKÉM MÝTĚ
OZNAČENÍ PRVKU: A11
NÁZEV PRVKU: KOMPOSTÉR
VZHLED A POPIS PRVKU: dvoukomorový dřevěný kompostér, kompost je založen ve stinné části pod
lískou
ROZMĚRY: šířka 160 cm, hloubka 80 cm, výška 100 (110) cm
CÍL A ODŮVODNĚNÍ UMÍSTĚNÍ: děti na něm pochopí koloběh látek v přírodě, můžou pozorovat i půdní
bezobratlé živočichy, přeměna zbytků svačin a dalších organických odpadů je velmi rychlá a pro děti
názorná
MATERIÁL: modřínové dřevo nebo tvrdé dřevo listnatých stromů
SPOJOVACÍ MATERIÁL: šrouby (hřebíky) a truhlářské lepidlo
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: nemá povrchovou úpravu, vhodné na výchovu větších dětí, které si mohou
kompostér barevně dotvořit, konzultovat s nimi vhodnost druhu barvy a odstín
ENVIRONMENTÁLNÍ NÁPLŇ: environmentální vzdělávání, pochopení koloběhu přírodě (zapojení už tak
malých dětí má velký výchovný potenciál a přímo se nabízí, aby děti co nejdříve získaly správné postoje a
návyky, které mohou uplatňovat i mimo školku, v zacházení s odpady)
Obr.20: Ilustrační obrázek
OZNAČENÍ PRVKU: A12
NÁZEV PRVKU: HADNÍK (PLAZNÍK)
VZHLED A POPIS PRVKU: vzhledově je podobný dlouhému kompostu (nepřehazuje se !), zachován
přístup i z bočních stran; vysypat biologicky rozložitelným odpadem, vkládat větve o průměru až 5 cm
ROZMĚRY: dřevěná roubená ohrádka cca 2x2m, výška cca 1 m- max. rozměr daný umístěním prvku
v rohu parcely cca 2,5 x 1 m (příp. hrubé pletivo s oky min.8x8 cm)
CÍL A ODŮVODNĚNÍ UMÍSTĚNÍ: poskytnutí útočiště plazům např. užovka obojková, slepýš křehký,
ještěrka obecná; využití pro kladení vajíček, ke slunění, jako úkryt, loviště potravy
MATERIÁL: dřevo, příp. pletivo, suché listí, kartony, staré koberce, kameny, větve, písek
SPOJOVACÍ MATERIÁL: šrouby ošetřené proti korozi
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: bez povrchové úpravy
ENVIRONMENTÁLNÍ NÁPLŇ: rozvoj pochopení přírody, učit se pro život o nových živočiších, kterých se
třeba spíš děti bojí, pozorováním se seznamovat, uvědomovat si jejich přísun v životě lidí (likvidace krtků a
myší)
POZN.: v klidné části plochy, více a postup info www.veronica.cz
Stránka 27
NÁVRH ŘEŠENÍ ÚPRAV ZAHRADY V PŘÍRODNÍM STYLU- MATEŘSKÁ ŠKOLA LIDICKÁ VE VYSOKÉM MÝTĚ
Obr.21: Ilustrační obrázek
OZNAČENÍ PRVKU: A13
NÁZEV PRVKU: JEŽKOVNÍK
VZHLED A POPIS PRVKU: úkryt pro ježky (postačí i hromada větví a listí), bedýnka- vystlat senem a
suchým listím, do jedné strany vyříznout otvor (vstup), na druhou stranu větrací trubku (vyvedena nad listí
a větve), zapustit hlouběji do země
ROZMĚRY: bedýnka cca 40x50 cm, vysoká 30 cm, vchod vysoký cca 15 cm (svažitý, aby do domku
nezatékalo)
CÍL A ODŮVODNĚNÍ UMÍSTĚNÍ: poskytnutí útočiště ježkům, je ohroženým druhem
MATERIÁL: dřevěná bedýnka, seno
SPOJOVACÍ MATERIÁL: hřebíky
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: bez povrchové úpravy
ENVIRONMENTÁLNÍ NÁPLŇ: ježka si představují děti s jablíčkem na bodlinkách z obrázků, ale ježek je
hmyzožravec, i když ovocem nepohrdne; děti se poučí, zařadí si ježka do koloběhu života pozorováním,
budou se radovat, vnímat všemi smysly nové poznatky o známém zvířátku
POZN.: umístit do klidnější části plochy, na jaře vyčistit (není-li obydlena), více info na
http://www.zsfren.cz/projektMZP/Jezkovnik.pdf
Obr.22: Ježkovník (zdroj: http://www.zsfren.cz/projektMZP/Jezkovnik.pdf)
Stránka 28
NÁVRH ŘEŠENÍ ÚPRAV ZAHRADY V PŘÍRODNÍM STYLU- MATEŘSKÁ ŠKOLA LIDICKÁ VE VYSOKÉM MÝTĚ
OZNAČENÍ PRVKU: A14
NÁZEV PRVKU: JEDLÝ LES
VZHLED A POPIS PRVKU: terénní modelace osázená jedlými (vzrůstnějšími) rostlinami
ROZMĚRY: viz.seznam rostlinného materiálu, osazovací plán
CÍL A ODŮVODNĚNÍ UMÍSTĚNÍ: „les“ slouží pro environmentální vzdělávání i jako bezpečný úkryt (děti si
uvědomují, že i z divokých druhy rostlin se dají jíst a jsou chutné, rozšíří si znalosti o méně známých
ovocných druzích např. muchovník, dřín, bez černý, líska, ostružina)
MATERIÁL: rostliny, mulčovací kůra
ENVIRONMENTÁLNÍ NÁPLŇ: rozvoj pochopení přírody, děti mohou zrakem, hmatem, čichem i vůní
rozpoznávat jednotlivé plody rostlin, popřemýšlet o jejich použití, připravit si je nějakým vhodným
způsobem k jídlu, uchovat na zimu, podpořit jejich tvořivost, představivost
POZN.: plocha zamulčovaná mulčovací kůrou
OZNAČENÍ PRVKU: A15
NÁZEV PRVKU: SOLÁRNÍ HMYZÍ DIVADLO VZHLED A POPIS PRVKU: vzhledově je podobné budce
pro ptáky, se skleněnými průhledy a unikátním solárním osvětlením (s vlastní baterií), které láká noční
hmyz (nehubí jej)
ROZMĚRY: cca 32x18 cm, umístit na kůl výška nad terénem cca 0,8 m
CÍL A ODŮVODNĚNÍ UMÍSTĚNÍ: solární hmyzí divadlo je fascinujícím prvkem v zahradě, solární lampa se
večer rozsvítí a láká do divadla noční motýly, zlatoočka a další zajímavý létající hmyz. Dolní díry jsou
vhodným útočištěm i pro včely samotářky
MATERIÁL: trvanlivé přírodní dřevo, solární osvětlení
ENVIRONMENTÁLNÍ NÁPLŇ: zajímavý pohled na zahradu v noci, zájem dětí o entomologii, rozvoj
pochopení přírody, děti mohou rozpoznat další živočichy, jak se chovají, kdy je možné je vidět. Pochopení
nočního života v přírodní zahradě
POZN.: přes zimu, kdy hmyz nelétá, lze naplnit divadlo slámou a kůrou jako zimní úkryt pro berušky a
zlatoočka.
Obr.23: Ilustrační obrázek
OZNAČENÍ PRVKU: A16
NÁZEV PRVKU: OHNIŠTĚ
VZHLED A POPIS PRVKU: kruhové ohniště (topeniště) zapuštěné do země
ROZMĚRY: průměr 120cm (vnější rozměr), hl.20 cm
CÍL A ODŮVODNĚNÍ UMÍSTĚNÍ: seznámení s ohněm (pouze za přítomnosti dozoru), příprava pokrmů z
plodin vypěstovaných na zahrádce, možnost uvařit si čaj z vypěstovaných bylinek, vypalování
jednoduchých výtvorů z keramické hlíny...
Stránka 29
NÁVRH ŘEŠENÍ ÚPRAV ZAHRADY V PŘÍRODNÍM STYLU- MATEŘSKÁ ŠKOLA LIDICKÁ VE VYSOKÉM MÝTĚ
MATERIÁL: šamotové desky na dno ohniště 40x20x3 cm – 18ks, šamotové radiálky (cihly lehce ohnuté do
oblouku) velikosti a(vnější oblouk)=12,5cm, b (vnitřní oblouk) = 11cm, h (výška) = 20cm, l (hloubka, šíře) =
6cm – 36ks
pozn.– šamotové tvarovky jsou sice dražší než kámen, ale nejsou problémy se zahříváním a možností
roztříštění ( nebezpečnému vybuchnutí) díky vysoké teplotě
SPOJOVACÍ MATERIÁL: šamotové tvarovky budou uloženy do vyhloubeného otvoru (uloženy do
pískového lože) a ukotveny pískem a zeminou (navíc se vzájemně vzpříčí díky tvaru)
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: bez úpravy, není zapotřebí
ENVIRONMENTÁLNÍ NÁPLŇ: pochopení souvislostí, rozvoj jemné motoriky, spolupráce a tvůrčí činnost
(je třeba dětem vysvětlit, že oheň je „dobrý sluha, ale zlý pán“, proto je nutné děti poučit o velkém riziku)
OZNAČENÍ PRVKU: A17
NÁZEV PRVKU: POSEZENÍ U OHNIŠTĚ
VZHLED A POPIS PRVKU: kmeny odkorněné volně položené, špalky, kameny solitérní- pískovecsedátka a odkládací plochy; tvrdé dřevo!, klády odizolované (štěrkodrť)
ROZMĚRY:
podélně položené klády 3 ks x 3+3+2 bm (průměr min. 35-40 cm
akátové nebo dubové špalky celkem 5 ks (výška 40 cm/d30 cm)
pískovcové solitéry 900 kg (3 ks)
CÍL A ODŮVODNĚNÍ UMÍSTĚNÍ: posezení u ohně, odpočinek po hrách a tvořivé činnosti, posezení pro
výuku, rozvoj prostorové představivosti, mobiliář
MATERIÁL: tvrdé dřevo- kmeny odkorněné, pískovec solitéry
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: bez úprav
ENVIRONMENTÁLNÍ NÁPLŇ: pozorování změn v přírodě během ročních období, pozorování ohně,
tvořivá činnost
Obr.24: Ilustrační obrázek (zdroj: www.nadace-promeny.cz)
OZNAČENÍ PRVKU: A18
NÁZEV PRVKU: STŮL U OHNIŠTĚ
VZHLED A POPIS PRVKU: jednoduchý dřevěný stůl z akátu- z masivu dostatečně tuhé konstrukce, aby
vydržel i zátěžový provoz
ROZMĚRY: cca 170x60cm, výška 80cm, 4 stojiny, stůl s trnoží
CÍL A ODŮVODNĚNÍ UMÍSTĚNÍ: odkládací plocha, tvoření, výstava dětské tvorby
MATERIÁL: akátové dřevo
SPOJOVACÍ MATERIÁL: nerezové šrouby a truhlářské lepidlo (klíh)
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ošetřen lazurovým nátěrem ve třech vrstvách (Xyladecor, Sokrates) působícím
proti plísním, dřevokazným houbám a nepřízni počasí
ENVIRONMENTÁLNÍ NÁPLŇ: pochopení souvislostí, rozvoj jemné motoriky, spolupráce a tvůrčí činnost,
hygienické návyky
POZN.: se stolem lze dle potřeby posouvat, pod stůl lze uskladnit další dřevo na topení
Stránka 30
NÁVRH ŘEŠENÍ ÚPRAV ZAHRADY V PŘÍRODNÍM STYLU- MATEŘSKÁ ŠKOLA LIDICKÁ VE VYSOKÉM MÝTĚ
Obr.25: Ilustrační obrázek
OZNAČENÍ PRVKU: A19
NÁZEV PRVKU: USKLADNĚNÍ DŘEVA
VZHLED A POPIS PRVKU: 4 x kůl (průměr 6-8 cm), pevně ukotvený v zemi (beton. patka), plocha na
které bude ležet dřevo vysypaná štěrkem
ROZMĚRY: pro dřevo 1-2 m3, 4 x kůl výška 2 m, rozměry v. 1,5 x š.0,6x d. 1,5 m; ploch- štěrkový podklad
mocnost 10 cm, frakce 4-8
MATERIÁL: tvrdé dřevo
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: bez úprav
OZNAČENÍ PRVKU: A20
NÁZEV PRVKU: BROUKOVIŠTĚ
VZHLED A POPIS PRVKU: mrtvé stromy či jejich torza, útočiště mnoha druhů hmyzu; skupina kmenů,
špalků či velkých větví částečně zakopaných v zemi- hodí se na něj zejména dřevo tvrdých listnáčů,
ideálně dubu, na který je v přírodě vázáno velké množství ohrožených druhů hmyzu, stojící kmeny je třeba
zakopat alespoň z jedné třetiny do země, aby nespadly (budou lákat děti k přelézání)
ROZMĚRY: palisáda nahodile výškově uspořádaná (místy i širší než 1 řádka), nahodile uspořádat,
max.výška 80 cm nad terénem, délka 3,5 bm, průměr kmenů min.20 cm
CÍL A ODŮVODNĚNÍ UMÍSTĚNÍ: důsledkem činnosti člověk je v kulturní krajině stále méně přirozeně se
rozkládajícího se dřeva, děti se s těmito živočichy nesetkávají, přitom to patří k poznání života, i když se
jedná „jen“ o brouky.
MATERIÁL: zejména dřevo tvrdých listnáčů, ideálně dubu
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: bez úprav
ENVIRONMENTÁLNÍ NÁPLŇ: pozorování a hnízdění brouků, soustava klád velkým lákadlem k přelézání,
pochopení rozkladu v přírodě
Obr.26: Ilustrační obrázek
Stránka 31
NÁVRH ŘEŠENÍ ÚPRAV ZAHRADY V PŘÍRODNÍM STYLU- MATEŘSKÁ ŠKOLA LIDICKÁ VE VYSOKÉM MÝTĚ
OZNAČENÍ PRVKU: A21
NÁZEV PRVKU: HMYZÍ HOTEL
VZHLED PRVKU: dřevěná chaloupka s rozdělenými úkryty pro hmyz
ROZMĚRY: 2 m výška, 1,5 m šířka, hloubka 0,3 m (stříška 0,8)
CÍL A ODŮVODNĚNÍ UMÍSTĚNÍ: Instalace hmyzího hotelu je jednou z nejjednodušších možností, jak na
svou zahradu přilákat nové obyvatele, zejména hmyz, ale i některé další živočichy; poskytnutí útočiště
blanokřídlému hmyzu (přirozené hnízdiště, prostor pro přezimování), pro pozorování hmyzu (slunéčka
sedmitečná), pavouků, brouků, včel samotářek (opylovači)
MATERIÁL:
Dutá stébla- nařezaná (alespoň na 20 cm dlouhé kusy) a do snopečku upravená dutá stébla různých druhů rostlin
(nejvíce je využíván hmyzem rákos, ale použít lze i bambus, uschlá květenství mrkvovitých rostlin,...) slouží jako
hnízdiště pro mnohé druhy bezobratlých a zejména hmyzu. V dutých stéblech si např. zřizují komůrky pro své larvy
mnohé samotářské včelky.
Mrtvé dřevo- 15 cm dlouhé špalky různých druhů dřevin, zejména listnatých. Alespoň část z nich by měla být
zapuštěna do země (ideální je k tomu využít boční kůly, které spojují regál se zemí. Do těchto špalků se nejčastěji
stěhují různí brouci. Pokud jsou do špalků navíc navrtány otvory od průměru 2 mm do průměru 2 cm, slouží pak i jako
hnízdiště blanokřídlého hmyzu. Další význam mají i jako zimoviště pro mnohé jiné druhy bezobratlých. Součástí
hotelu je i umělá imitace staré dutiny (speciální budka s trouchem z dutých stromů).
Hliněná stěna- min.20 cm tlustá, kolmá hliněná stěna je kupodivu také velmi frekventovaným hnízdištěm
bezobratlých živočichů. Zejména během slunných jarních a letních dnů je kolem hlinité stěny fascinující barevný roj
různých druhů neškodných samotářských vosiček, včelek i některých brouků. K výrobě se nejčastěji používá směs
rozmočené cihlářské hlíny a slámy, která funguje jako armatura, nebo se cihlářská hlína nanáší na proutěný rošt tak,
aby se po vyschnutí nemohla zbortit
Úlky a škvíry- různé vletové otvory ať už prázdné, nebo naopak naplněné suchým listím, senem nebo slámou slouží
nejčastěji jako zimoviště pro brouky, motýly, ploštice, pavouky i mnohé dvoukřídlé.
Nasucho skládaná zídka- zídka z volně poskládaných kamenů, která by měla být ve spojení se zemí (rostlým
terénem), poskytne útočiště mnohým broukům, stonožkám či pavoukům
Dřevokazné houby- (tzv. choroše) jsou místem vývoje pro mnohé brouky
Vrtané pálené cihly- v otvorech pálených cihel také hnízdí někteří blanokřídlí
Domečky pro škvory- škvoři patří na naší zahradě k živočichům, kteří loví drobné roztoče a zahrádkáři jsou
považováni za užitečné živočichy. K jejich přilákání se využívají obrácené květináče vyplněné slámou, pověšené za
provázek na hmyzí hotel
Obnažená plocha- další hmyzí domeček není možné zakomponovat přímo do hmyzího hotelu, ale těsně na něj
navazovat. Před hotelem strhneme drn a budeme zde trvale udržovat holou plochu, která nebude výrazně porostlá
trávou ani bylinami. Tato zdánlivá pustina přiláká pozoruhodné množství hmyzu. Dokonce i pestrobarevné a neustále
čilé brouky svižníky! Pro zvýšení atraktivity jsou některé části obnažených ploch pokryté písčitou půdou nebo i jen
samotným pískem, jiné části pak cihlářkou hlínou. Tato vrstva by je alespoň 10 cm silná a o minimálním rozměru 1 m
čtverečný
Placáky šlapáky- obnažené plochy lze místy zpestřit plochými kameny, které uvítají nejen mnohé druhy bezobratlých
či dokonce i obratlovců, ale dokonce i my (až budeme po nich za deště překonávat rozbahněné obnažené plochy).
Rozmístění musí být však řídké, abychom jimi obnažené plochy neznehodnotili.
OBSAHUJE: 4 x stojna z dubových kůlů s navrtanými otvory pro hmyz zapuštěné 1 m do země, zadní stěnu, 3 hlavní
police + doprovodné vnitřní přepážky, sedlovou stříšku, přední úlky, střešní latě ze smrkového řeziva, na sucho
skládanou opukovou zídku, stěnu z vepřovice (cihlářská hlína, slaměná řezanka), špalky z listnatého i jehličnatého
dřeva s navrtanými otvory pro hmyz, cihly a další stavební materiály s navrtanými otvory pro hmyz, čmelín, 4 x
slámové květináče pro škvory, 1 x budka pro brouky, dutinky z rákosu, miříkovitých rostlin, větviček bezu, vnitřní
výplně z listí, sena, větviček a slámy, dubovou kůru + plodnice dřevokazných hub
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ekologicky šetrný nátěr
ENVIRONMENTÁLNÍ NÁPLŇ: hmyzí hotel je netradiční přírodní obydlí velice přátelské pro brouky a
hmyz. Představuje ideální způsob, jak poskytnout útočiště hmyzím pomocníkům. Ty se nám potom odvděčí
tím, že opylují květy a přispějí k likvidaci mšic, rozvoj poznání, rozvoj smyslů (sluch)
POZN.: nečistit!
Stránka 32
NÁVRH ŘEŠENÍ ÚPRAV ZAHRADY V PŘÍRODNÍM STYLU- MATEŘSKÁ ŠKOLA LIDICKÁ VE VYSOKÉM MÝTĚ
Obr.27: Ilustrační obrázek (zdroj:internet, www.prirodnizahrady.com, autor)
OZNAČENÍ PRVKU: A22
NÁZEV PRVKU: VENKOVNÍ PEC
VZHLED A POPIS PRVKU: funkční doplněk zahrady, který velmi dobře funguje v přírodní zahradě. Pec
se staví na podstavec, aby byla snadno dostupná při manipulaci s jídlem. Sokl může být z cihel, kamenů,
případně omítnutých tvarovek. Jádro pece je pak možné postavit například ze šamotových cihel. Skutečně
autentická hliněná pec ale předpokládá vytvoření jádra z hlíny, která se nanáší na formu, vymodelovanou
se směsi mokrého písku a hlíny. V obou případech je vhodné vstup do pece vyzdít z cihel s pomocí formy
ze dřeva. Po vyschnutí vnitřní stěny (stačí den) se písek vybere. Aby to šlo snadno, lze pokrýt pískovou
formu namočenými novinami. Tradiční stavební hmotou je takzvaný cob – směs jílu, slámy a písku, která
se po namočení zpracovává na tvárnou hmotu bez hrudek. Stavebníci, kteří pracují s hlínou, používají k
mísení staré pekárenské roboty, je ovšem rovněž možné vypracovat směs na plachtě bosými chodidly. Do
směsi se postupně přidává sláma, až hmota získá konzistenci podobnou tuhé plastelíně. Komín lze
vytvořit různými způsoby. Například jej tvarujeme z hliněných „hadů“, postupně namotávaných na formu z
kartonu. Vnější plášť lze ozdobit. Hezká je mozaika ze střepů nebo kované dekorační prvky. Před prvním
roztopením je nutné nechat pec dostatečně proschnout, aby nepopraskala.
ROZMĚRY: vnější rozměry kompletní pece: cca š/h/v 90/120/50 cm, vnitřní rozměr 54/100 cm - ovál
/velikost na 1-2 pizzy nebo 3-4 bochníky chleba....
CÍL A ODŮVODNĚNÍ UMÍSTĚNÍ: přiblížit dětem, jak se dříve pekl chleba či jiné pekařské výrobky po
domácku, jak a z čeho vlastně chléb, základní potravina, vzniká. Pekařské výrobky – pečení přímo na dně
pece (pizza, chleba, pečivo, placky), pec je určena i na sušení (např. zelenina, ovoce, houby, byliny apod.)
MATERIÁL:

2 ks základní díly klenby ze žáruvzdorného materiálu

3 díly - dno pece ze žáruvzdorného materiálu

1 ks předpecí ze žáruvzdorného materiálu

4 m izolační odrazové hliníkové folie

4 m izolační minerální rohože (zdravotně nezávadná!)

1 ks kovová dvířka – nástřik černá žáruvzdorná barva

1 ks nerezový základní komínový díl

1 ks nerezová komínová stříška

4 díly - vrchní krycí a izolační plášť se zákl. povrchovou úpravou

1 ks ozdobný a ochranný portál vstupního otvoru pece

2 ks kalciumsilikátová tepelně izolační deska
materiál dna má atest Státního zdravotního ústavu na nezávadnost pro přímý styk s potravinami
SPOJOVACÍ MATERIÁL: kamnářské lepidlo
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: vrchní krycí a izolační plášť s povrchovou úpravou
Stránka 33
NÁVRH ŘEŠENÍ ÚPRAV ZAHRADY V PŘÍRODNÍM STYLU- MATEŘSKÁ ŠKOLA LIDICKÁ VE VYSOKÉM MÝTĚ
ENVIRONMENTÁLNÍ NÁPLŇ: učíme děti znát svět kolem sebe, vysvětlovat, jak se dá něco zjednodušit,
jak se mnohé dělalo dříve, poznat výrobu základních potřeb člověka, nejen konzumovat něco někým
předpřipravené, dítě se snadno učí tomu, co si samo prožije, vyrobí. Uvědomí si, že jídlo, které má na talíři
se nevyrábí, ale musí se vypěstovat a potom zpracovat.
POZN.: postup na výrobu svépomocí rodičů
http://www.ceskykutil.cz/stavba-zahradni-pece-1-dil-od-rozhodnuti-po-teleso-pece
http://www.ceskykutil.cz/stavba-zahradni-pece-2-dil-komin-tepelne-izolacni-plast-a-prvni-sezona
Obr.28: Ilustrační obrázek
OZNAČENÍ PRVKU: A23
NÁZEV PRVKU: DRÁHA NA ZIMNÍ RADOVÁNKY
VZHLED A POPIS PRVKU: stávající svažitý terén- „kopeček“ (využívaný na sáňkování a bobování)
CÍL A ODŮVODNĚNÍ UMÍSTĚNÍ: rozvoj pohybu, rozpoznávání jedlých rostlin
MATERIÁL: stávající rostlý terén
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: zemina s porostem různorodých druhů trav
ENVIRONMENTÁLNÍ NÁPLŇ: rozvoj motoriky, terénní nerovnost, která člení zahradu MŠ
POZN.: stávající kopeček bude navýšený na max. výšku 1,5 (po slehnutí)
OZNAČENÍ PRVKU: A24
NÁZEV PRVKU: ROBINSONOVA JESKYNĚ
VZHLED A POPIS PRVKU: dřevěný krov se zelenou střechou, podlaha udusaná hlína
ROZMĚRY: rozměry cca 3x4 m, výška krovu cca 2,5 m, zadní stěna u svahu vyzděná (izolace), plocha
zelené střechy 19,2 m2, obvod pro pozink.lem 18,8 bm
CÍL A ODŮVODNĚNÍ UMÍSTĚNÍ: objekt pro děti, kde by si měly uvědomovat sebe sama jako člověka,
dozvědět se, co je pro člověka užitečné a co mu škodí třeba formou pohádek, vyprávění, příběhů, v menší
skupince děti, tak trochu schovaní jako spiklenci
MATERIÁL: dřevo, substrát, extenzivní osázení
SPOJOVACÍ MATERIÁL: žárově zinkovaný
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ošetřen lazurovým nátěrem ve třech vrstvách působícím proti plísním,
dřevokazným houbám a nepřízni počasí
ENVIRONMENTÁLNÍ NÁPLŇ: zažít tajemství, pozorovat, hledat, sbírat, zkoumat, dozvědět se tajuplné
novinky, překonávat sám sebe, jako Robinson
Stránka 34
NÁVRH ŘEŠENÍ ÚPRAV ZAHRADY V PŘÍRODNÍM STYLU- MATEŘSKÁ ŠKOLA LIDICKÁ VE VYSOKÉM MÝTĚ
Obr.29: Ilustrační obrázek
OZNAČENÍ PRVKU: A25
NÁZEV PRVKU: SOLITÉRNÍ STROM
VZHLED A POPIS PRVKU: solitérně rostoucí listnatý strom, proměnlivý v průběhu roku
ROZMĚRY: viz.seznam rostlinného materiálu, osazovací plán
CÍL A ODŮVODNĚNÍ UMÍSTĚNÍ: poskytne stín, útočiště pro ptáky, hmyz…
MATERIÁL: rostliny, mulčovací kůra
ENVIRONMENTÁLNÍ NÁPLŇ: listnatý strom lze pozorovat v průběhu roku (změny), jeho růst…jeho
obyvatele, jeho životodárnou sílu, naučit děti lásce ke stromům, jako k živým tvorům, neničit, nelámat
OZNAČENÍ PRVKU: A26
NÁZEV PRVKU: PÁTKOVA LAVIČKA
VZHLED A POPIS PRVKU: lavička bez područek s opěradlem, ukotvená v terénu
ROZMĚRY: výška sedáku 45 cm, výška vč.opěradla 110 cm, délka 195 cm, hloubka 70 cm
CÍL A ODŮVODNĚNÍ UMÍSTĚNÍ: odpočinek, zklidnění
MATERIÁL: ručně opracované tvrdé dřevo (akát, dub…)
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: vnitřní a povrchová úprava nezávadnými přípravky
ENVIRONMENTÁLNÍ NÁPLŇ: odpočinek je součástí trávení volného času (je třeba naučit děti odpočívat,
zklidnit se), odpočívadlo ve stínu stromu
POZN.: umístit pod strom
Obr.30: Ilustrační obrázek
OZNAČENÍ PRVKU: A27
NÁZEV PRVKU: NADZEMNÍ ZÁHONKY (VRBOVÉ PROUTÍ)
VZHLED A POPIS PRVKU: nadzemní záhonek z cihel + opláštění z vrbového proutí
ROZMĚRY:
vnější rozměr 2 ks záhonů cca 300 x120 cm, výška na 9 řad cihly (cca 60 cm)
vnější rozměr 2 ks záhonů cca 400 x 120 cm (cca 60 cm)
+ opláštění z vrby, cestička 80 cm
CÍL A ODŮVODNĚNÍ UMÍSTĚNÍ: vysvětlit dětem, jak v přírodě probíhá život, prakticky- od zasetí
semínka, cibulky, rostlinky až po hotovou rostlinu a co je nutné během růstu pro rostlinku dělat – zalévání,
Stránka 35
NÁVRH ŘEŠENÍ ÚPRAV ZAHRADY V PŘÍRODNÍM STYLU- MATEŘSKÁ ŠKOLA LIDICKÁ VE VYSOKÉM MÝTĚ
odplevelování záhonku, jednocení, okopávání; pozorovat a odstraňovat případné škůdce, rostliny
zpracovat: ihned po sklizni nebo jak uchovat – sušení, nakládání; některé rostliny nechat vykvést a využít
jejich semena k dalšímu výsevu příští rok.
MATERIÁL: cihly, vrbové proutí, zemina, drobný rostlinný materiál (semínka, cibulky, sazenice – lze určitě
získat při exkurzi do zahradnictví nebo od rodičů)
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: přírodní
ENVIRONMENTÁLNÍ NÁPLŇ: děti se učí koloběhu života rostlin v přírodě a samy se zapojí, uvědomí si,
co dá práce rostlinu vypěstovat a rostliny už potom neničí, učí se pro život mezi zdánlivě obyčejnými
rostlinami.
OZNAČENÍ PRVKU: A28
NÁZEV PRVKU: DOBRODRUŽNÁ STEZKA V PODROSTU TRVALEK
VZHLED A POPIS PRVKU: plocha k objevování: cestičky mezi mulčovací kůrou a rostlinami (trvalkami…),
dominantou plochy dřevěný a šlapákový chodníček vedoucí mezi stávajícími dřevinami
ROZMĚRY: viz.osaz.plán
CÍL A ODŮVODNĚNÍ UMÍSTĚNÍ: v dnešní přetechnizované době si děti ani nemají kde přivonět ke
květině. Poznat rostlinu, na které květiny vykvetou, vidět, kteří živočichové ještě žijí společně s květinami,
„výpravy“ do výsadeb různých trvalek
MATERIÁL: viz. seznam rostlin, mulčovací kůra
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: přírodní, vycházející z tématu
ENVIRONMENTÁLNÍ NÁPLŇ: motorika dítěte, představivost, koloběh růstu rostliny – trs, list, stonek,
poupě, květ – mrazuvzdornost rostlin, dítě pozoruje, vidí jednotlivé fáze a pozná, jak jsou rostliny – trvalky silné, když přežijí zimu a zase na jaře vyraší a koloběh se opakuje. Dítě je vnímavé, líbí se mu vývoj a rádo
přispěje k péči o rostliny, také si jich více váží, neničí je
POZN.: nasázet odolné rostliny se silnými stonky, zachovat vybrané stávající dřeviny, k pohybu dětí bude
využit i stávající okap. chodník domu
Obr.31: Ilustrační obrázek
OZNAČENÍ PRVKU: A29
NÁZEV PRVKU: KÁMEN SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ
VZHLED A POPIS PRVKU: velký kámen (spíše plochý, aby kamínky nepadaly) s nakresleným
jednoduchým srdíčkem (velikost 10-15 cm vybarvit červenou nezávadnou barvou) a okolo něho spousta
malých oblázků (doplní si děti), umístit mezi st.stromy
ROZMĚRY: min. 50 x 70 x 40 cm
Stránka 36
NÁVRH ŘEŠENÍ ÚPRAV ZAHRADY V PŘÍRODNÍM STYLU- MATEŘSKÁ ŠKOLA LIDICKÁ VE VYSOKÉM MÝTĚ
CÍL A ODŮVODNĚNÍ UMÍSTĚNÍ: pomoci dětské životní rovnováze (dítě má problémy, tak si vybere
nějaký kamínek, tiskne ho v dlani a může se mu svěřit)
MATERIÁL: velký kámen charakterizující oblast (malé oblázky- doplní děti)
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: přírodní kámen
ENVIRONMENTÁLNÍ NÁPLŇ: uvědomění, že dítě je samo součástí přírody, tiskne kamínek v dlani, je
jeho součástí, má kamaráda a to má velký vliv a účinek na jeho duševní rovnováhu a citovou vyrovnanost,
pokud se právě cítí být samo mezi dětmi, děti si mohou kamínky i pomalovat – kreativita, jemná motorika,
pohrát si s kamínky, prozkoumat jejich vlastnosti, objevovat jejich krásu a skryté kouzlo
Obr.32: Ilustrační obrázek
OZNAČENÍ PRVKU: A30
NÁZEV PRVKU: ŠLAPÁKOVÝ CHODNÍČEK
VZHLED A POPIS PRVKU: nepravidelná šlapáková cesta z přírodního materiálu (pískovec)
s nepravidelnými stranami (deska rovná z obou stran), ponechat spáru cca 10-15 cm (uzpůsobit dětskému
kroku)
ROZMĚRY: kamenné šlapáky 50 cm x 50 (40, 30, 80) cm, síla 5 cm (možno vyrobit z oboustranně řezané
diadesky 1x1x0,05 cm, nepoužívat menší části než 30x30 cm)
CÍL A ODŮVODNĚNÍ UMÍSTĚNÍ: cestička ke kopečku, spojuje jednotlivé prvky, inspirace pro děti; šlapáky
částečně vytváří lem záhonu (uložit tak, aby byla snadná údržba)
MATERIÁL: kámen, uložený do pískového lože (mocnost 10 cm)
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: horní strana šlapáku rovná (umožňuje přejezd sekačkou)
ENVIRONMENTÁLNÍ NÁPLŇ: další prostor ke hrám (např. hra typu „člověče nezlob se“)
POZN.: výhledově je nutné ze šlapáku odstraňovat přerostlý travní drn
Obr.33: Ilustrační obrázek
OZNAČENÍ PRVKU: A31
NÁZEV PRVKU: SUD NA DEŠŤOVOU VODU
VZHLED A POPIS PRVKU: dřevěný sud, který slouží k zadržování srážkové vody; poklop, do rohu
dobrodružné stezky ke stávajícímu okapu
Stránka 37
NÁVRH ŘEŠENÍ ÚPRAV ZAHRADY V PŘÍRODNÍM STYLU- MATEŘSKÁ ŠKOLA LIDICKÁ VE VYSOKÉM MÝTĚ
ROZMĚRY: objem rozměr v. x ø (cm) 200 l 86 x 60
CÍL A ODŮVODNĚNÍ UMÍSTĚNÍ: hlavním záměrem je upozornit děti na možnost a výhodnost používání
dešťové vody, zalévání vodou z vodovodu je obzvlášť neekologické. Navíc dešťová voda rostlinám
mnohem více vyhovuje, lépe po ní prospívají; děti mají vodu obzvlášť rády a budou se „předbíhat“
v možnosti zalévat záhonky.
MATERIÁL: dubové dřevo (vč.vnitřního vypálení), obruče, mosazný kohoutek na vypouštění, kovová ucha
2 ks
SPOJOVACÍ MATERIÁL: kovové obruče
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: olejový nátěr např. Wigodecor
ENVIRONMENTÁLNÍ NÁPLŇ: Kam mizí voda ze střechy? Co všechno s ní lze udělat? Je dobré vodu
zachytit a využít? Jedna z možností, jak děti učit pro život, šetřit s vodou, využít tu z přírody, uvědomit si
další z velkých možností, které dává příroda. Pečovat o zeleň jednodušeji, tomu je třeba děti učit,
přemýšlet…
Obr.34: Ilustrační obrázek
OZNAČENÍ PRVKU: A32
NÁZEV PRVKU: JEDLÉ BOBULE KOPEČKU
VZHLED A POPIS PRVKU: terénní modelace osázená jedlými rostlinami
ROZMĚRY: viz.seznam rostlinného materiálu, osazovací plán
rozměr navezené plochy 21 m2 výška max. 1,2-1,5 m (před slehnutím- počítat, že přes zimu půda o cca
30% slehne)
CÍL A ODŮVODNĚNÍ UMÍSTĚNÍ: zajištění svahu proti erozi, estetické hledisko, potrava pro děti, zvířata
MATERIÁL: rostliny, jutová rohož, mulčovací kůra
ENVIRONMENTÁLNÍ NÁPLŇ: rozvoj pochopení přírody, děti mohou hmatem, čichem i vůní rozpoznat
jednotlivé plody rostlin, popřemýšlet o jejich použití, připravit si je nějakým vhodným způsobem k jídlu,
podpořit jejich tvořivost, představivost
OZNAČENÍ PRVKU: A33
NÁZEV PRVKU: ČERVÍ CHODBIČKA SKRZ KOPEC
VZHLED A POPIS PRVKU: trubka délky 6 m zabudovaná v kopci zeminy (osázený jedlými druhy dřevin),
čelní strany ústí trubky zajištěné kamennými čely- opěrná zídka bude tvořena základem ze štěrkového lože
(šířka – dle velikosti základ.kamene min.0,4m) a vlastní opěrnou zídkou tvořenou z kamene kladeného na
sucho, kameny budou příp. prosypány zeminou
ROZMĚRY: trubka 6 m, průměr 1 m, kameny větší u paty svahu (min.velikost 50x40x30 cm)
CÍL A ODŮVODNĚNÍ UMÍSTĚNÍ: tunel rozčlení prostor, podněcuje představivost, na kamenech se
vyhřívají živočichové, jiný pocit z jiného materiálu
MATERIÁL: kámen, trubka plast (z důvodu umožnění dopravy- např. keramickou trubku nelze na pozemek
dostat- není umožněn přístup pro jeřáb)
ENVIRONMENTÁLNÍ NÁPLŇ: skrýš pro odvážné děti, motorika, rozvoj pochopení přírody, pozorování
hmyzu, úkryt pro živočichy, jiné druhy rostlin, názornost, bezprostřední prožitek
Stránka 38
NÁVRH ŘEŠENÍ ÚPRAV ZAHRADY V PŘÍRODNÍM STYLU- MATEŘSKÁ ŠKOLA LIDICKÁ VE VYSOKÉM MÝTĚ
OZNAČENÍ PRVKU: A34
NÁZEV PRVKU: VĚTRNÍK- PAPOUŠEK, TUKAN, ANDULKA MODRÁ
VZHLED A POPIS PRVKU: dřevěný větrník ve tvaru ptáka (ara, tukan, andulka), větrem poháněná
dekorace, barevná- výrazná v zeleni, umístit na tyčky nebo přírodní prut /líska, akát/, délka 1,5 m,
šířka tyčky nahoře maximálně 2,5 cm
ROZMĚRY: výška cca 45-50 cm, rozpětí křídel cca 40 cm
CÍL A ODŮVODNĚNÍ UMÍSTĚNÍ: Upozornit děti na sílu větru, který dokáže pohnout i kusem dřeva vlastní
silou. Vrtule musí být nastavená proti větru a nesmí chybět ocasní plocha, která správný směr udržuje a
ovlivňuje pohyb větrníku. Točící se, vrtící a klapající předměty v zahrádkách děti zaujmou.
MATERIÁL: dřevo, překližka, malované kvalitními barvami s vysokou odolností proti povětrnostním
vlivům, barvy mají i atest pro styk s potravinami a pro dětské hračky
SPOJOVACÍ MATERIÁL: šrouby ošetřené proti korozi, hrot z nerezové kulatiny
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: barevný nátěr
ENVIRONMENTÁLNÍ NÁPLŇ: větrem poháněné zahradní dekorace imitující jednoduché opakující
se pohyby – létání, mávání … představivost, radost z pohybu hraček, podpora hravé povahy dětí.
POZN.: v klidné části výsadeb
Obr.35: Ilustrační obrázek
OZNAČENÍ PRVKU: A35
NÁZEV PRVKU: KOHOUTEK- VÝVOD VODY
VZHLED A POPIS PRVKU: ve stojině z tvrdého dřeva o průměru 0,4-0,5 cm bude zafrézován kohoutek a
trubka; kohoutek bude pomocí pp hadice v zemní šachtě napojen na vodovodní řád s možností vypuštění
vody před zimní sezónou; napojení na stávající vývod vody (zahradní sprchu), ventil (kohout) zahradní
celomosazný s kuželkou
ROZMĚRY: ve stojině z tvrdého dřeva- dřevěné opláštění- o průměru 40-50 cm a výška 1,3-1,4 cm (vývod
vody ve výšce min.1,2 m)
CÍL A ODŮVODNĚNÍ UMÍSTĚNÍ: zajistit přívod vody do soustavy dřevěných koryt. Děti rozhodují, zda
voda poteče nebo nepoteče. Učí se šetřit s vodou
MATERIÁL: tvrdé dřevo, kohoutek mosaz
ENVIRONMENTÁLNÍ NÁPLŇ: možnost pro děti, jak zajistit přívod vody do vodního prvku, ale také zjistit a
odhadnout dostatek vody a kohoutek zavřít včas, uvědomění si cennosti vody
POZN.: označit zavírání a otvírání kohoutku šipkami
Obr.36: Ilustrační obrázek
Stránka 39
NÁVRH ŘEŠENÍ ÚPRAV ZAHRADY V PŘÍRODNÍM STYLU- MATEŘSKÁ ŠKOLA LIDICKÁ VE VYSOKÉM MÝTĚ
OZNAČENÍ PRVKU: A36
NÁZEV PRVKU: SOUSTAVA KORYT- VODNÍ PRVEK
VZHLED A POPIS PRVKU: dřevěné vodní kanálky s hradítky, stavidly a přehradami; ochranná zóna prvku
je materiál absorbující vodu (písek)
ROZMĚRY: všechna korýtka budou v mírném sklonu (vyjma posledního F, které leží na písku- je kotven na
2 kůly), v korytu D a E je špunt, který umožní zadržet vodu; mezi korytem B a C je vodní mlýnek; korýtka
jsou vysoká cca 0,1 m, bočnice š.0,03 m (viz.nákres), stojny (celkem 17 ks) mohou různě vyčnívat nad
korýtka, vodní prvek by měl působit hravě- viz.obr.36
Koryto A: délka 2,2 m, šířka 0,6 m, výška nad terénem cca 0,9 m; 4 x stojna výška nad terénem cca 0,9-1
m (2 ks v rostlém terénu- v celková 1,3 m, 2 ks skrz dno brouzdaliště)
Koryto B: délka 0,8 m, š.1,2 m, v. 0,7; 2 x samostatná stojna v. nad ter.0,7 m (navíc v písku cca 0,3 m), 2x
použít kotvení koryta A
Koryto C: d.2 m, š.0,36, v.0,5 m, 2 x stojna v. nad ter. 0,5-0,6 m (v písku cca 0,3 m), opřené o koryto E
Koryto D: d.1,5 m, š.0,36 m, v.0,4 m, 3x stojna v cca 0,4-0,5 m (1 stojna společná s prvkem B), špunt
Koryto E: d.1,8 m, š.0,7 m, v. nad ter. 0,3 m; 4x stojna v 0,3-0,4 m (navíc v písku cca 0,3 m), špunt
Koryto F: d.0,8 m, š.0,36 m, ukotvit na 2 místech (výška stojny nad terénem písku cca 0,1 m
všechny rozměry ± 5 cm
CÍL A ODŮVODNĚNÍ UMÍSTĚNÍ: hraní s vodou děti vždycky baví, děti rozhodují, „zda voda poteče a kam
poteče“ - musí se dohodnout mezi sebou i o dalším využití vody
MATERIÁL: dubové dřevo, kotvy
SPOJOVACÍ MATERIÁL: šrouby ošetřené proti korozi
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: nezávadné barvy (korýtka barevná viz.obr.36)
ENVIRONMENTÁLNÍ NÁPLŇ: hra, ale i hospodaření s vodou, děti zjistí, že když je vody hodně, přetéká,
tvoří se mokré pískoviště, možnost dalšího hraní… z mokrého písku mohou dávat věcem, které vyrobí,
lépe tvar, zároveň si uvědomí, že jinde může voda chybět – nemají dost vody na zalévání rostlinek, musí
se vzájemně dohodnout…
POZN.: plochu býv.brouzdaliště vysypat pískem, PRVEK NESLOUŽÍ K LEZENÍ, ALE K POZOROVÁNÍ A
KE HRANÍ SI S VODOU
Stránka 40
NÁVRH ŘEŠENÍ ÚPRAV ZAHRADY V PŘÍRODNÍM STYLU- MATEŘSKÁ ŠKOLA LIDICKÁ VE VYSOKÉM MÝTĚ
Obr.37: Ilustrační obrázek
OZNAČENÍ PRVKU: A37
NÁZEV PRVKU: LAGUNA- LEM KOLEM VODNÍHO PRVKU
VZHLED A POPIS PRVKU: dřevěnný lem, který slouží i jako sedátko a lem ochranné zóny vodních prvků
ROZMĚRY: viz.výkres, výkaz výměr
CÍL A ODŮVODNĚNÍ UMÍSTĚNÍ: hranice a lem vodního prvku, děti si potřebují i odpočinout, rozhodnout
se, jak si dál hrát, „maskování“ pravidelného tvaru původního brouzdaliště
MATERIÁL: akátové nebo dubové dřevo
SPOJOVACÍ MATERIÁL: šrouby ošetřené proti korozi
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: barevný nátěr lazurovacím prostředkem, který působí i proti plísním a
dřevokazným houbám, vnitřní a povrchová úprava nezávadnými přípravky
OZNAČENÍ PRVKU: A38
NÁZEV PRVKU: ALTÁN- VENKOVNÍ UČEBNA
VZHLED A POPIS PRVKU: altán z tvrdého dřeva (dub nebo akát) rustikálního vzhledu (stojny
z odkorněných kmenů, lze i mírně zakřivené; prkna selská), pultová střecha (zelená- extensivní zeleň) se
sklonem cca 5 cm/bm, sloupky v patce kotvené do betonu (celkem 10 + 3 ks)
ROZMĚRY: viz.výkres č. 4.a, 4.b
Podlaha dřevěná špalíková 29,5 m2
Nosný loupek (stojna), d/20 10 ks
Sloupky dělící stěny (3 ks, d/14, výška min.1,8 m- můžou mírně cca 10 cm přesahovat)
Dělící stěna- odkorněné prkno s oblinou (selský vzhled), vodorovně kladená, tl.2,5 cm, šířka od.10 do 15
cm, spára od 1 do 5 cm (dle nepravidelnosti prkna viz.obr.), výška 20 cm nad terénem, výška stěny 1,6 m
(tj. nad terénem 1,8 m), kotvení sloupky na šroub, plocha celkem 19,2 m2, , délka 12 bm
Vzpěra (vnitřní) 4 ks
Vaznice 2 ks ( z více segmentů)
Střecha- prkna položená napříč (natěsno nebo do drážky, počítat rezervu na prořezy!) + OSB deska
(přesahy střechy 30 cm, plocha celkem střechy 37 m2), bez okapu, po obvodu zinkový okraj výška cca 5
cm (obvod 26 bm)
ZADNÍ VAZNICE 120x120 9,3 m 1ks
PŘEDNÍ VAZNICE 140x180 7,8 m 1ks
KROKEV 120x160 43,7 bm 10ks
SLOUPEK d/20 cm; 2,26 m 10ks
SLOUPEK DĚLÍCÍ STĚNY d/14; 1,8-1,9 m 3ks
VZPĚRA 120x120, 15 bm 4ks
u délek není přidáno na prořez a začištění, nutno přidat cca. 20-30 cm, rozměry orientační- celkový výzor
pergoly je selský, nepravidelný… viz.obr.38 (na pohled.plochy altánu není vhodné používat hranoly)
CÍL A ODŮVODNĚNÍ UMÍSTĚNÍ: místo setkávání, zastřešená plocha pro konání akcí (i pro širší veřejnost)
MATERIÁL: dřevo, pochozí plocha dřevěná špalíková dlažba je zhotovena z tlakově impregnovaného
dřeva o různých průměrech, nejčastěji mezi 8-10cm, pokládka špalíku je prováděna do stěrkového lože,
okraje vymezeny neviditelným obrubníkem
SPOJOVACÍ MATERIÁL: šrouby ošetřené proti korozi
Stránka 41
NÁVRH ŘEŠENÍ ÚPRAV ZAHRADY V PŘÍRODNÍM STYLU- MATEŘSKÁ ŠKOLA LIDICKÁ VE VYSOKÉM MÝTĚ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: vnitřní a povrchová úprava nezávadnými přípravky, dubové dřevo ošetřeno
teakovým olejem (pozor nenanášet lazuru nebo lak)
Obr.38: Ilustrační obrázek
OZNAČENÍ PRVKU: A39
NÁZEV PRVKU: OCHRANA PROTI NÁRAZŮM PTÁKŮ DO SKEL
VZHLED A POPIS PRVKU: barevné samolepící siluety ptáků, která označuje ptákům překážku v průletu.
Siluety jsou různých velikostí a barev, aby byly co nejvíce kontrastní k barvě okolí.
ROZMĚRY: siluety různé velikosti od 6 cm – 20 cm, různých barev (zelené, červené, černé, hnědé,
oranžové), lepí se na plochu ve vzdálenosti 10cm od sebe, na uvedenou plochu průchodu je zapotřebí cca
400 siluet
CÍL A ODŮVODNĚNÍ UMÍSTĚNÍ: snížit úhyn ptáků díky zasklené ploše – průchodu. Je to druhý
nejčastější důvod úhynu ptáků díky lidské činnosti. Lidé připravují ptákům mnohá nebezpečí, která pro ně
bývají i smrtelná. Tyto siluety tomu alespoň částečně zabrání. Letící pták totiž v prosklené ploše nevidí
překážku, ale naopak zrcadlící se krajinu. Plochu proto považuje za prostor vhodný k průletu.
MATERIÁL: plastová folie
ENVIRONMENTÁLNÍ NÁPLŇ: přírodní zahrada učí děti, jak čelit nedostatkům, které přináší civilizace, tím
jsou i úhyny ptáků díky zaskleným plochám, takováto opatření učí děti myslet, jak se s podobnými
situacemi vyrovnat, jak jim čelit. Ať už jde o vrabce nebo sýkorku nebo třeba ohrožený druh ptáka,
uvědomuje si sebe sama, jako člověka, který přírodu chrání.
POZN.: siluety je třeba lepit na vzdálenost cca 10cm, jinak pozbývají významu. Samolepky se lepí při
teplotě vzduchu nad 50C.
Stránka 42
NÁVRH ŘEŠENÍ ÚPRAV ZAHRADY V PŘÍRODNÍM STYLU- MATEŘSKÁ ŠKOLA LIDICKÁ VE VYSOKÉM MÝTĚ
Obr.39: Ilustrační
obrázek
PLOCHA B (ZAHRADA VEDLE BUDOVY MŠ)
OZNAČENÍ PRVKU: B1
NÁZEV PRVKU: LAVIČKA POD TŘEŠNÍ
VZHLED A POPIS PRVKU: masivní kruhová lavice je vyrobena z tvrdého dřeva, lavice neslouží jen pro
děti (výška sedáku cca 45 cm)
ROZMĚRY: vnitřní průměr 70 cm, rozměry: vnější průměr 160 x výška 91 x hloubka 72 cm
CÍL A ODŮVODNĚNÍ UMÍSTĚNÍ: odpočinkový prostor pod stromem, vzhledem k výšce sedáku lze využít i
jako stoleček
MATERIÁL: tvrdé dřevo
ENVIRONMENTÁLNÍ NÁPLŇ: kruhová lavice je vhodná s ohledem na děti, které s většími problémy
hovoří přímo k někomu druhému, toto sezení mu lépe umožňuje komunikaci, děti mohou na lavici sedět,
využít ji jako stolek, ale i podstavec k pozorování kmenu třešně- umožní pozorování živočichů, ale i hraní a
povídání
Obr.40: Ilustrační obrázek
OZNAČENÍ PRVKU: B2
NÁZEV PRVKU: ŠAMANOVA CHÝŠE
VZHLED A POPIS PRVKU: stávající domeček pro děti ve tvaru písmene „A“- opatřený zelenou střechou
ROZMĚRY: st.domeček- výška střechy 1,65 m, délka strany střechy 2,1 m x 2 (tj. celková plocha 8,4 m2)
CÍL A ODŮVODNĚNÍ UMÍSTĚNÍ: rozvoj prostorové představivosti, biotop pro živočichy, místo pro
komunikaci skupinky dětí
MATERIÁL: stávající herní prvek, zelená střecha
ENVIRONMENTÁLNÍ NÁPLŇ: děti potřebují tajemno, aby mohly bezděky rozvinout svou představivost, a
k tomu je tato chýše přímo vybízí, evokuje jejich potřebu hledat, pozorovat, obdivova
Stránka 43
NÁVRH ŘEŠENÍ ÚPRAV ZAHRADY V PŘÍRODNÍM STYLU- MATEŘSKÁ ŠKOLA LIDICKÁ VE VYSOKÉM MÝTĚ
OZNAČENÍ PRVKU: B3
NÁZEV PRVKU: DIVOKÝ KOUTEK
VZHLED A POPIS PRVKU: výsadby domácích a jedlých dřevin, mulčované mulčovací kůrou, opěrné
konstrukce pro rostliny (ostružiny…)
ROZMĚRY: výška opěrné konstrukce nad terénem 1,8 m; cca 50 cm v zemi, mezi kůly provazy
CÍL A ODŮVODNĚNÍ UMÍSTĚNÍ: místo pro rostliny, které se dají těžko usměrnit v růstu, ale do přírodní
zahrady patří
MATERIÁL: dřevo, provazy
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
ENVIRONMENTÁLNÍ NÁPLŇ: poznávání méně tradičního druhu ovoce (děti znají ovoce mnohdy jen
z obchodů); zpracováním (přímým konzumem, moštováním, sušením…) si děti uvědomí možnosti získání
potravy i vlastním přičiněním
Obr. 41: Ilustrační obrázek (zdroj: prirodnizahrady.com)
OZNAČENÍ PRVKU: B4
NÁZEV PRVKU: ČMELÁKOVNÍK
VZHLED A POPIS PRVKU: úkryt pro čmeláky, samotářské včely- dřevěná budka nebo květináč zapuštěný
v zemi v polostínu pod listnatými dřevinami, osadit dostatečně vysoko; aby dovnitř nemohli mravenci natřít
stojánek lepem; umístit v blízkosti trvalek s trubkovitým květem
ROZMĚRY: budka o rozměrech zhruba 20×30 cm a výšce asi 15 cm, rozdělena na chodbičku či jakousi
předsíň a samotné vystlané hnízdiště
CÍL A ODŮVODNĚNÍ UMÍSTĚNÍ: poskytnutí útočiště čmelákům (opylovači), jejich pozorování
MATERIÁL: nenatřené dřevo, vlněná cupanina, suchý mech nebo vata jako výplň
SPOJOVACÍ MATERIÁL: hřebíky
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: bez povrchové úpravy
ENVIRONMENTÁLNÍ NÁPLŇ: s možností poznání nového živočicha a vyprávěním o něm, si děti
uvědomí, že i zdánlivě nepotřebný brouk je v přírodě nedocenitelný a dokonce chráněný
POZN.: koncem zimy vyčistit od parazitů, pozor čmelák je chráněný!
Obr. 42: čmelákovník (zdroj: www.vcelky.cz)
Stránka 44
NÁVRH ŘEŠENÍ ÚPRAV ZAHRADY V PŘÍRODNÍM STYLU- MATEŘSKÁ ŠKOLA LIDICKÁ VE VYSOKÉM MÝTĚ
OZNAČENÍ PRVKU: B5
NÁZEV PRVKU: JARNÍ LOUČKA- CIBULOVINY
VZHLED A POPIS PRVKU: prostor s jarními cibulovinami
ROZMĚRY: plocha cca 5 m2
CÍL A ODŮVODNĚNÍ UMÍSTĚNÍ: cílem je pozvat děti na zahradu po zimě, je to veliká barevná radost a
nadchne každého, určitě se děti budou chlubit i rodičům
MATERIÁL: viz. seznam rostlin- cibuloviny
ENVIRONMENTÁLNÍ NÁPLŇ: první veselé barvy po dlouhé zimě na zahradě dopřejí dětem radost,
dobrou náladu a těšení na další zážitky, zároveň i nové poznatky, jak se může květina vyvíjet i z cibule,
která v zimě v zemi nezmrzne
OZNAČENÍ PRVKU: B6
NÁZEV PRVKU: ZVUKOVÁ KLÁDA
VZHLED A POPIS PRVKU: dutá kláda položena na dřevěných kulánech na zemi (není v přímém kontaktu
s terénem), ručně vydlabaná
ROZMĚRY: délka klády 200 cm, průměr 40-50 cm
CÍL A ODŮVODNĚNÍ UMÍSTĚNÍ: podporovat v dětech kreativitu, nápady, souhru několika venkovních
neobvyklých nástrojů, podporujeme sluch
MATERIÁL: akátová vydlabaná kláda
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: třívrstvý lazurovací nátěr
ENVIRONMENTÁLNÍ NÁPLŇ: zapojení představivosti, pomocí paliček jde zahrát i na dutý kmen, je
podporována představivost, kreativita, snášenlivost s druhými dětmi, hudební sluch
Obr.43: Ilustrační obrázek
OZNAČENÍ PRVKU: B7
NÁZEV PRVKU: SLONÍ PIANO
VZHLED A POPIS PRVKU: stojiny ve tvaru A spojené kládou se zavěšenými různými délkami latí
ROZMĚRY: šířka 150 x délka 300 x výška 190 cm
CÍL A ODŮVODNĚNÍ UMÍSTĚNÍ: zvuková hračka pro děti, podporuje kreativitu, hry v páru a zábavu
MATERIÁL: akátové kůly a prkna
SPOJOVACÍ MATERIÁL: šrouby žárově zinkované
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: třívrstvý lazurový nátěr proti vlhku, plísním a houbám
ENVIRONMENTÁLNÍ NÁPLŇ: zapojení představivosti, pomocí paliček jde zahrát i jednoduchá písnička, je
podporována kreativita, snášenlivost s druhými dětmi, hudební sluch
POZN.: u nástroje jsou zavěšeny paličky
Stránka 45
NÁVRH ŘEŠENÍ ÚPRAV ZAHRADY V PŘÍRODNÍM STYLU- MATEŘSKÁ ŠKOLA LIDICKÁ VE VYSOKÉM MÝTĚ
Obr.44: Ilustrační obrázek
OZNAČENÍ PRVKU: B8
NÁZEV PRVKU: VENKOVNÍ XYLOFON
VZHLED A POPIS PRVKU: tvořen dřevěnými barevnými latěmi různých délek- položené na 2
horizontálních dřevěných prknech (díky barevně odlišeným latím mohou hrát melodie i děti, které nemají
sluch, ale zapamatují si barvy), prvek zastřešený sedlovou stříškou (ochrana před sněhem)
ROZMĚRY: délka 150 cm x hloubka 60 cm x výška 200 cm
CÍL A ODŮVODNĚNÍ UMÍSTĚNÍ: rozvoj pochopení rytmu, kolektivní tvorba hudby, porovnání rozdílného
zvuku nástrojů
MATERIÁL: akátové kůly s upevněnými nestejnými latěmi
SPOJOVACÍ MATERIÁL: šrouby
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: třívrstvý nátěr lazurovými barvami proti plísní a hnilobě a dřevokazným houbám
ENVIRONMENTÁLNÍ NÁPLŇ: zapojení představivosti, pomocí paliček jde zahrát na xylofon i podle barev,
je podporována představivost, kreativita, snášenlivost s druhými dětmi, hudební sluch (nástroj snese i když
se po něm leze)
POZN.: na konstrukci dřevěné paličky sloužící k rozezvučení položených latí
Obr.45: Ilustrační obrázek
Stránka 46
NÁVRH ŘEŠENÍ ÚPRAV ZAHRADY V PŘÍRODNÍM STYLU- MATEŘSKÁ ŠKOLA LIDICKÁ VE VYSOKÉM MÝTĚ
OZNAČENÍ PRVKU: B9
NÁZEV PRVKU: SMYSLOVÁ STEZKA
VZHLED A POPIS PRVKU: nevyužitá plocha u domu pojednána formou hmatové stezky s rozličným
povrchem, z akátové kulatiny jsou vyrobeny za sebou spojené kóje (různé velikosti kójí- 10 ploch)
s různorodou výplní
ROZMĚRY: délka 12,6 (12) m x 1,20 m, 10 polí
CÍL A ODŮVODNĚNÍ UMÍSTĚNÍ: chodníky tvořenými hmatovými chodníky, které rozvíjí motoriku dětí,
mohou si díky nim vyzkoušet chodit po různých druzích povrchů - nejlépe naboso (se zavázanýma očima
atd.)
MATERIÁL: akátová kulatina (průměr 8-12 cm), výplň- oblé hrany (celkem 10 ploch): kačírek (různé
frakce), říční oblázky, šišky, dřevěné odřezky, písek, kaštany, žaludy, štěpka, mušle atd. (výplně je třeba
obměňovat – atraktivnost stezky), geotextílie
SPOJOVACÍ MATERIÁL: žárově pokovená ocel
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ošetření akátu lazurovým nátěrem (Xyladecor, Sokrates)
ENVIRONMENTÁLNÍ NÁPLŇ: rozvoj hmatu plosek bosých nohou při zavázaných očích – soupeří se
strachem, nové prožitky, bezprostřední kontakt s přírodou, rozmanitost, možnost soutěžení v určování
povrchu
POZN.: horní hrana akátové kulatiny nad úrovni zpevněné plochy; materiál (výplň) vysypaný na mocnost
min. 5-8 cm, pod výplň geotextílie (usnadní výměnu výplně)
Obr.46: Ilustrační obrázek
OZNAČENÍ PRVKU: B10
NÁZEV PRVKU: VRBOVÁ STEZKA (ALTÁN +TUNEL)
VZHLED A POPIS PRVKU: tunel tvarovaný z vrbového proutí
ROZMĚRY: vrbový tunel 21 bm, šíře 1,5 m u terénu, výška max.1,8 m; vrbový altán, průměr 4 m, výška
max. 2,5 m
CÍL A ODŮVODNĚNÍ UMÍSTĚNÍ: nezvyklá stezka z vrbového proutí s altánem pro vzdělávání a
poznávání na čerstvém vzduchu v nezvyklém prostoru, zároveň místo pro hry a soutěže
MATERIÁL: Salix alba
SPOJOVACÍ MATERIÁL: přírodní- proplétání, motouz
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: přírodní
ENVIRONMENTÁLNÍ NÁPLŇ: hra i učení ve zvláštním přírodním prostředí, v každé denní době jiném,
pozorování drobných živočichů, možnost stříhání vrbových větévek do tvaru – jemná motorika, kreativita,
poznávání, hry
POZN.: více viz.Technologie založení vrbových staveb
Stránka 47
NÁVRH ŘEŠENÍ ÚPRAV ZAHRADY V PŘÍRODNÍM STYLU- MATEŘSKÁ ŠKOLA LIDICKÁ VE VYSOKÉM MÝTĚ
Obr. 47: Ilustrační obrázek (zdroj: prirodnizahrady.com)
OZNAČENÍ PRVKU: B11
NÁZEV PRVKU: ŠKVOŘÍ DOMEČEK
VZHLED A POPIS PRVKU: hliněný květináč obrácený dnem vzhůru, přivázaný na strom dnem vzhůru
(tak, aby se dotýkal např. větve), lze přemísťovat dle výskytu nežádoucích bezobratlých - mšic, roztočů atd.
ROZMĚRY: různé (např. květináč průměr 15 cm)
CÍL A ODŮVODNĚNÍ UMÍSTĚNÍ: poskytnutí útočiště škvorům, kteří likvidují např. mšice
MATERIÁL: květináč, vyplnit senem, zabezpečit kouskem pletiva (proti vypadávání sena)
SPOJOVACÍ MATERIÁL: provaz
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: bez povrchové úpravy
ENVIRONMENTÁLNÍ NÁPLŇ: poznání, jak i tak zdánlivě nepříjemný živočich může být užitečný a to se
promítá i do života, hledání dalších takových příkladů, zamyšlení se, vysvětlení, pochopení…
Obr. 48- škvoří domeček (zdroj: www.veronica.cz)
OZNAČENÍ PRVKU: B12
NÁZEV PRVKU: KRMÍTKO PRO VEVERKY
VZHLED A POPIS PRVKU: dřevěné otevřené posezení pro veverku, otvírací stříška je konstruována tak,
aby nemohla zůstat otevřená. Do krmítka tak nemůže napršet a má dostatečný přesah, aby šlo krmítko
otevřít i odrostlejším mláďatům
ROZMĚRY: krmítko pro veverky rozměry v x š - cca 27 x 13 x 27 cm
CÍL A ODŮVODNĚNÍ UMÍSTĚNÍ: přilákání veverek na zahradu, upozornit na možnost krmit veverky
způsobem, který jim vyhovuje, kterého se neochočená veverka nebojí a tím přiblížit zvířátko dětem; zvláště
Stránka 48
NÁVRH ŘEŠENÍ ÚPRAV ZAHRADY V PŘÍRODNÍM STYLU- MATEŘSKÁ ŠKOLA LIDICKÁ VE VYSOKÉM MÝTĚ
v zimě je dokrmování veverek užitečné, protože v té době mají veverky nedostatek jídla (přitom již v únoru
rodí mláďata).
MATERIÁL: masivní dřevo a kvalitní plexi sklo
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: nátěr ekologickou, vodou ředitelnou barvou je však možný a prodlouží životnost
krmítka
ENVIRONMENTÁLNÍ NÁPLŇ: ukázat dětem, že i plaché zvířátko se dá nějakým způsobem krmit (krmítko
může být velmi snadno plněno oříšky, ořechy nebo jinou potravou pro veverky; průhledná část ukazuje stav
krmiva v krmítku vám i veverkám)
POZN.: díky zavírací stříšce je potrava uvnitř nedostupná pro ptáky, které obvykle veverkám na běžných
krmítkách vše snědí; čelní průhledná stěna je odnímatelná a po jejím vyjmutí se krmítko snadno čistí.
Umístit na kmen stromu sousedícího s dalšími stromy (do výšky min. 3 m nad zemí- ochrana před příp.
psy), umístit krmítko do stínu, kde se zbytky jídla v létě tak rychle nekazí
OZNAČENÍ PRVKU: B12
NÁZEV PRVKU: BUDKA PRO VEVERKY
VZHLED A POPIS PRVKU: obydlí pro veverku, čelní a boční vchod je přizpůsoben potřebám a
preferencím veverek, s „žebříčkem“ pro snadný vlez i výlez
ROZMĚRY: cca v 50 cm x š 24 cm x hl. 34 cm
CÍL A ODŮVODNĚNÍ UMÍSTĚNÍ: přilákání veverek na zahradu
MATERIÁL: masivní dřevo
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: nátěr ekologickou, vodou ředitelnou barvou je však možný a prodlouží životnost
ENVIRONMENTÁLNÍ NÁPLŇ: pochopení způsobu života veverek a jiných hlodavců, nový způsob
myšlení, kreativita, radost ze zahrady, kde je co ke koukání
POZN.: odnímatelný čelní panel pro případné jednoduché čistění budky, umístit v blízkosti krmítek na
klidné místo zahrady na strom (dostatečná výška pro ochranu před psy a dalšími predátory).
Obr.49: Ilustrační obrázek
OZNAČENÍ PRVKU: B13
NÁZEV PRVKU: SOLITÉRNÍ STROM
VZHLED A POPIS PRVKU: solitérně rostoucí listnatý strom, proměnlivý v průběhu roku
ROZMĚRY: viz. seznam rostlinného materiálu, osazovací plán
CÍL A ODŮVODNĚNÍ UMÍSTĚNÍ: poskytne stín, útočiště pro ptáky, hmyz…
MATERIÁL: rostliny, mulčovací kůra
ENVIRONMENTÁLNÍ NÁPLŇ: listnatý strom lze pozorovat v průběhu roku (změny), jeho růst…jeho
obyvatele, jeho životodárnou sílu, naučit děti lásce ke stromům, jako k živým tvorům, neničit, nelámat
Stránka 49
NÁVRH ŘEŠENÍ ÚPRAV ZAHRADY V PŘÍRODNÍM STYLU- MATEŘSKÁ ŠKOLA LIDICKÁ VE VYSOKÉM MÝTĚ
OZNAČENÍ PRVKU: B14
NÁZEV PRVKU: PTAČÍ STUDÁNKA
VZHLED A POPIS PRVKU: ptačí napajedlo a koupadlo- mělká nádoba naplněna vodou (glazovaná
z mrazuvzdorné keramiky), tři keramické nohy s glazurou, které lze připevnit na pítko
ROZMĚRY: kameninová nádoba velikosti v cca 5 cm, průměr 34 cm
CÍL A ODŮVODNĚNÍ UMÍSTĚNÍ: ptákům (motýlům, hmyzu…) je potřeba zajistit i vodu, pozorování hmyzu
a ptáků v blízkosti zpevněné plochy
MATERIÁL: keramická „miska“
ENVIRONMENTÁLNÍ NÁPLŇ: děti si uvědomí, že starost o ptáky není jen zimní krmení, ale také blízkost
a potřeba vody a tím si domyslí koloběh života v přírodě (dáme dětem nádobu, trochu písku a pár rostlinek,
kterými kamenné koryto vyzdobí, doplní pár kamínky, aby si ptáčci měli na co stoupnout, doplňuje jen vodu
a tím zpříjemňuje život dalším tvorům v přírodě…)
POZN.: zajistit proti topení užitečného hmyzu
Obr.50: Ilustrační obrázek
OZNAČENÍ PRVKU: B15
NÁZEV PRVKU: KRMÍTKA PRO PTÁKY
VZHLED PRVKU: malé dřevěné domečky do kterých se dá jednoduchým způsobem sypat krmení pro
ptáky, důležitá je především dostatečně velká stříška, která chrání předkládanou potravu před vlhkem a
sněhem, základnu krmítka je třeba opatřit nízkým zábradlím, aby vítr nesmetal potravu na zem
ROZMĚRY: velikost cca 25x30x30cm
CÍL A ODŮVODNĚNÍ UMÍSTĚNÍ: na každou terasu 1 ks krmítka, sepětí s přírodou, rozvoj schopnosti
pohybu v přírodě, vzdělávací funkce
MATERIÁL: dřevěné desky, které jsou sestaveny do krmítka, opáleny a ošetřeny lazurovacím
nátěrem.(Xyladecor, Socrates)
ENVIRONMENTÁLNÍ NÁPLŇ: pozorování ptáků (určování jednotlivých druhů, které v našich klimatických
podmínkách přezimují…), jejich chování může inspirovat k dětským hrám, ptáčky lze malovat, pěstovat pro
ně slunečnici… Děti si mohou vyrobit tzv. tukové krmítko z převráceného květináče, poloviny skořápky
kokosového ořechu nebo borové či smrkové šišky. Květináč se zalije tukovou směsí (rozehřátý tuk se
semínky či drcenými ořechy) a nechá vychladnout a ztuhnout, šiška se do této směsi namočí. Vyvěšují se
na místa, na která nesvítí slunce, aby se tuk nerozpustil. Tím si samy děti uvědomí jejich funkci
POZN.: ukotvit na zábradlí terasy (zabezpečit tak proti např.kočkám)
Obr.51: Ilustrační obrázek
Stránka 50
NÁVRH ŘEŠENÍ ÚPRAV ZAHRADY V PŘÍRODNÍM STYLU- MATEŘSKÁ ŠKOLA LIDICKÁ VE VYSOKÉM MÝTĚ
OZNAČENÍ PRVKU: B16
NÁZEV PRVKU: KVETOUCÍ ZÁHON
VZHLED A POPIS PRVKU: suchomilné trvalky a cibuloviny (slouží i jako potrava pro hmyz)
ROZMĚRY: viz.seznam rostlinného materiálu, osazovací plán
CÍL A ODŮVODNĚNÍ UMÍSTĚNÍ: záhon kvetoucích trvalek kolem terasy (nepřekáží provozu), probarvení
okolí terasy, zvýšení estetické hodnoty prostoru, potrava pro čmeláky a jiný hmyz, k řezu na výzdobu
učebny
MATERIÁL: rostliny, geotextílie, vegetační souvrství viz.níže
ENVIRONMENTÁLNÍ NÁPLŇ: materiál pro další práci (sběr listů, květů…), tvorba herbářů, prostředí pro
život hmyzu, ptáků, radost při pohledu z oken školky
POZN.: http://dendrologickazahrada.cz/vyzkumne-aktivity/pokusne-trvalkove-zahony/
Květino-bylinkový záhon VEGETAČNÍ SOUVRSTVÍ
1. CIBULOVINY PO 2-3 KS OBSYPANÉ VRSTVOU KVALITNÍHO SUBSTRÁTU (PRO CIBULOVINY
KAPSA Z GEOTEXTÍLIE (ZAMEZÍ VYPLAVENÍ ZEMINY 30 X30 CM)
2. ROSTLINY VYSAZENÉ DO ŠTĚRKU
3. MULČOVACÍ ŠTĚRK FR. 8/16, VRSTVA 30 MM
4. KAMENNÁ DRŤ 0/32, VRSTAVA 100 MM
5. DOKONALE ODPLEVELENÁ ORNICE, VRSTVA 200-250 MM
6. STÁVAJÍCÍ TERÉN ROZPOJENÝ
Obr.52: Ilustrační obrázek
OZNAČENÍ PRVKU: B17
NÁZEV PRVKU: KRUH PRO RADU STARŠÍCH
VZHLED A POPIS PRVKU: velké kameny „ptačí vejce“- labáky (křemeny) i s prohlubní jako příležitostná
sedátka, kameny mírně zapustit do terénu, aby vypadaly přirozeně- umístěné v ploše trávníku (kolem
kamenů kosit trávník křovinořezem max.2 x ročně- bude-li nutné děti okolí vyšlapou), kolem kamenů volný
prostor
ROZMĚRY: min. rozměr kamene 40x 40 x 30 cm; 8 ks (váha celkem cca 1,2 t)
CÍL A ODŮVODNĚNÍ UMÍSTĚNÍ: rozvoj prostorové představivosti, mobiliář
MATERIÁL: přírodní kámen- křemen
ENVIRONMENTÁLNÍ NÁPLŇ: dětem nabízí prostor pro rozvíjení koordinace a zároveň prostor pro hry,
nový pohled na využití kamene, pozorování hmyzu, ještěrek… odpočinek je důležitou součástí programu
mateřské školky, prvek ve tvaru ptačích vajec může kromě odpočinku rozvíjet fantazii dětí
Obr.53: Ilustrační obrázek
Stránka 51
NÁVRH ŘEŠENÍ ÚPRAV ZAHRADY V PŘÍRODNÍM STYLU- MATEŘSKÁ ŠKOLA LIDICKÁ VE VYSOKÉM MÝTĚ
OZNAČENÍ PRVKU: B18
NÁZEV PRVKU: BYLINKOVÁ SPIRÁLA
VZHLED A POPIS PRVKU: výsadba bylinek, doplňovat i o jednoleté bylinky z přímého výsevu (slunečnice,
měsíček..),
ROZMĚRY: cca 2,5 x3 m, výška max.0,8 m, záhon stočený do spirály, spirála začíná na severu zde
vysazeny rostliny, které snesou nebo vyžadují stín, pokračuje polostínem, na vrcholu, otočeném k jihu se
daří bylinám teplomilným.
CÍL A ODŮVODNĚNÍ UMÍSTĚNÍ: obohacení dětského světa o „život rostlin“; bylinku, kterou vypěstuje lze
použít v kuchyni jako koření
MATERIÁL: mix bylinek, pískovec
Příklady bylin, vhodných pro různá stanoviště:
 pro vlhčí místa: máta, lichořeřišnice, kozlík, potočnice
 nenáročné: kopr, brutnák, rozmarýn, šalvěj, estragon, fenykl, koriandr, kerblík, meduňka, česnek,
řeřicha, petržel
 teplomilné: levandule, dobromysl, saturejka, mateřídouška, tymián
ZPŮSOB VÝSTAVBY: (podle E. Nagyho): základové kameny ukládáme do pískového lůžka, vytvořeného v
rýze, vykopané na hloubku jednoho rýče. Kameny osazujeme zešikma, směrem ke středu spirály, podobně
jako při stavbě suché zídky. Stěny spirály se rovnoměrně zvyšují od +0,000 v pravotočivém směru až do
vrcholu ve výšce cca +0,800 cm. Vzniklá políčka je vhodné podsypat drenážní kamennou a štěrkovou
vrstvou, na kterou navozíme zeminu (zahradnický substrát promísit se stávající zeminou).
ENVIRONMENTÁLNÍ NÁPLŇ: práce na zahradě, děti si uvědomí, že jídlo, které mají na talíři, se nevyrábí,
ale musí se trpělivě vypěstovat, pocit zodpovědnosti za svou úrodu - pravidelné zalévání, bylinky se dají
použít jako dárek pro maminky (do vonných polštářků…); během růstu bylin mohou pozorovat jednotlivé
růstové změny a rozdílné vývojové etapy jednotlivých druhů (poznávání jednotlivých druhů rostlin, vůně,
barvy, hmyz…)
Obr.54: Ilustrační obrázek http://images.umweltberatung.at/htm/infozettelkraeutercz.pdf, www.zahradyproradost.cz
OZNAČENÍ PRVKU: E7
NÁZEV PRVKU: BALANČNÍ STEZKA ODVAHY
VZHLED A POPIS PRVKU: balanční a prolézací prvky- nosná kůlová konstrukce kotvená do země,
horizontální žebřík 1x, lanový prvek V, houpací balanční lávka. Dopadová zóna- tlumící materiál stávající
trávník
ROZMĚRY: výška konstrukce 140 cm, prvky umístěny 40 cm nad zemí (tj. výška volného pádu), délka
jednotlivých částí cca 300 cm, 4x stojna kotvená v zemi (akát), půdorys viz.studie
CÍL A ODŮVODNĚNÍ UMÍSTĚNÍ: naučit děti rovnováze a pružnosti, zlepšování se, soutěžení, určeno pro
starší děti (družina)
MATERIÁL: akátové dřevo a polypropylénová lana s ocelovým jádrem
SPOJOVACÍ MATERIÁL: šrouby (nerez ocel nebo žárově pozinkovány)
Stránka 52
NÁVRH ŘEŠENÍ ÚPRAV ZAHRADY V PŘÍRODNÍM STYLU- MATEŘSKÁ ŠKOLA LIDICKÁ VE VYSOKÉM MÝTĚ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: nátěr lazurovým nátěrem proti plísni, houbám a vlhku, vnitřní a povrchová úprava
nezávadnými přípravky
ENVIRONMENTÁLNÍ NÁPLŇ: rozvíjí rovnováhu, přispívá ke kondici těla, zvyšuje šikovnost dětí, soutěžit
v rámci fair play
Obr.55: Ilustrační obrázek
ČÁST C (VSTUPNÍ ČÁST MŠ)
OZNAČENÍ PRVKU: C1
NÁZEV PRVKU: INFO PANEL- „MAPA OSTROVA“
VZHLED A POPIS PRVKU: informační panel přírodní zahrady „Robinsonovo dobrodružství“ s popisem
jednotlivých „zastavení“
ROZMĚRY: cca 1x1,2 m, dřev.kůly 4 ks, délka 2 m, panel umístit „šikmo“ (aby na něj viděly i děti)
CÍL A ODŮVODNĚNÍ UMÍSTĚNÍ: informovat návštěvníky školky o přírodní zahradě se všemi jejími prvky a
tímto způsobem i pozvat k prohlídce.
MATERIÁL: dřevo, text na desce PVC plast 5mm, samolepící fólie, laminace UV fólií
SPOJOVACÍ MATERIÁL: šrouby ošetřené proti korozi
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: vhodným lazurovacím lakem
OZNAČENÍ PRVKU: C2
NÁZEV PRVKU: ODPOČÍVADLO S LAVIČKAMI
VZHLED A POPIS PRVKU: lavička z gabionu s dřevěným sedákem a výplní z kamene a tvrdého dřeva,
plocha kameniva i větších kamenů (tvoří lem- křivku, předěly, ohraničuje plochu- viz.obr. 57)
ROZMĚRY: plocha celkem 64 m2, gabion 2x0,5x0,5 (0,45) m- svařovaná síť, průměr min.5 mm,
s masívním sedákem z tvrdého dřeva výšky 3-5cm
CÍL A ODŮVODNĚNÍ UMÍSTĚNÍ: posezení ve vstupní části u informační tabule, zároveň poslouží i jako
úkryt pro živočichy
MATERIÁL: gabion, tvrdé dřevo, výplň kámen, dřev.špalíky (tvrdé dřevo); různá fr.kameniva, valouny,
kmeny neodkorněné
SPOJOVACÍ MATERIÁL: šrouby ošetřené proti korozi
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: vhodným lazurovacím lakem
ENVIRONMENTÁLNÍ NÁPLŇ: i odpočinku a posezení je třeba se naučit
Obr.56: lavičky- gabión se dřev.sedákem- nafoceno v centru obce Dolní Újezd (zdroj: autor)
Stránka 53
NÁVRH ŘEŠENÍ ÚPRAV ZAHRADY V PŘÍRODNÍM STYLU- MATEŘSKÁ ŠKOLA LIDICKÁ VE VYSOKÉM MÝTĚ
Obr. 57: způdob tvorby plochy odpočívadla- lemy plochy z kameniva, větších kamenů a dělících kmenů (zdroj: autor)
NÁZEV PRVKU: ODPADKOVÝ KOŠ
VZHLED A POPIS PRVKU: odpadkový koš (kotvený v zemi s dřevěným opláštěním s vyjímatelnou
plechovou vložkou na odpad, kruh průměr cca 0,3 m).
ROZMĚRY: kruhový s průměrem asi 0,3 m
CÍL A ODŮVODNĚNÍ UMÍSTĚNÍ: na odpadky
MATERIÁL: dřevo, pozinkovaný plech
SPOJOVACÍ MATERIÁL: šrouby ošetřené proti korozi
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: vhodným lazurovacím lakem
ENVIRONMENTÁLNÍ NÁPLŇ: udržování čistoty, úprava okolí
Obr. 58: Ilustrační obrázek
OZNAČENÍ PRVKU: C3
NÁZEV PRVKU: MODEL OSTROVA
VZHLED A POPIS PRVKU: zjednodušený model Robinsonova ostrova
ROZMĚRY: délka celku 5 m, v nejširším místě 3 m, ostrov 2x2,15 m
CÍL A ODŮVODNĚNÍ UMÍSTĚNÍ: výzdoba vstupní části zahrady mateřské školky
MATERIÁL: různorodý dle potřeby (písek- moře, kámen- útesy, kamenné placičky nebo šlapáky vertikálně
kladené viz.obr.59- množství šlapáky š. 4-8 cm: 5 m2, klást se spárou (ostatní nerovnosti ostrova
dotvarovat zeminou), dobře ukotvené! výška max.0,4 m, kámen vytváří na ostrově výškové rozdíly tj.
„pohoří a údolí“…, stylizace vodního toku, spáry vysypat štěrkem různé frakce (nemíchat fr.4/8, 8/16,
16/32), kámen s otvorem příp.sestavená z kamene- jeskyně (vnitřní rozměr- pro truhlu), vrak lodi 33 x 13 x
23 cm, truhla s dělem- dekorace do akvária (velikost cca 13 x 10,5 x 5,5 cm), pirátská lebka 7,5x7,7x6,7
cm (všechny rozměry ± 2 cm)- syntetická pryskyřice, terénní nerovnosti- zemina, vegetace Sagina
subulata- vysázet „údolí“, po skupinkách)
Stránka 54
NÁVRH ŘEŠENÍ ÚPRAV ZAHRADY V PŘÍRODNÍM STYLU- MATEŘSKÁ ŠKOLA LIDICKÁ VE VYSOKÉM MÝTĚ
ENVIRONMENTÁLNÍ NÁPLŇ: atraktor pro děti- vzbudí zájem o další části MŠ, úprava okolního prostředí
mateřské školky
POZN.: MODEL NESLOUŽÍ JAKO HERNÍ PRVEK, ALE MUSÍ BÝT PEVNÝ A MASIVNÍ, ABY VYDRŽEL
PROVOZ ŠKOLKY, kostlivec, poklad a vrak lodi pevně uchycen k terénu
Obr.59: Prvky na opuštěný ostrov, nákres ostrova,
způsob kladení kamenů (útesů, pahorků, „kopečků“ a
skal ostrova)
OZNAČENÍ PRVKU: C4
NÁZEV PRVKU: STINNÁ ZAHRÁDKA
VZHLED A POPIS PRVKU: venkovní galerie s kamennými deskami na podstavcích (pískovcové šlapáky
různých velikostí - použít jednostranně řezané diadesky, aby horní strana nebyla hladká, min. velikost 0,3
m2 (10 ks průměrná velikost 0,4 m2, 1 ks 1,2 m2, 3 ks 0,8 m2), … usadit vodorovně, nepravidelné tvary – 14
ploch různé velikosti, lze i nad terén do výšky cca 15-20 cm, pískovcové desky tvoří i rozhraní mezi
plochou mulče a kameniva; neodkorněné větve a kmeny (s patrnými náběhy na větve)- min. průměr 15-20
cm- 17 ks (délka 0,8-1,2 m), délka celkem 17 bm, zasahují do plochy kameniva
CÍL A ODŮVODNĚNÍ UMÍSTĚNÍ: místo na umístění prací dětí a obohacení venkovních vstupních prostor
MATERIÁL: mulčovací kůra, kmeny neodkorněné, pískovcové šlapáky
ENVIRONMENTÁLNÍ NÁPLŇ: ukázka rostlin vhodných na stinná stanoviště, využití plochyrepresentativní funkce- obnažení kořenových náběhů po stáv.dřevinách a st.pařezy průměr 24 a 16 cm
(vzniknou odkládací plochy, práce s pařezy- ponechat po pokácených dřevinách k dalšímu využití (plochy
pro výrobky dětí…)
Stránka 55
NÁVRH ŘEŠENÍ ÚPRAV ZAHRADY V PŘÍRODNÍM STYLU- MATEŘSKÁ ŠKOLA LIDICKÁ VE VYSOKÉM MÝTĚ
OZNAČENÍ PRVKU: C5
NÁZEV PRVKU: TŘÍDĚNÝ ODPAD
VZHLED A POPIS PRVKU: dřevěný box s otevíracím víkem (plné obloukové víko s hliníkovou vložkou) na
2 popelnice 120 litrů, box lze otevírat i dopředu ( a tak snadno popelnici vyjmout), jako zpevněnou plochu
(izolaci) použít stávající beton.dlaždice 3 ks + doplnit o 3 ks
ROZMĚRY: výška cca 1,2 m, š.cca 1,35 x hl.0,7 m
CÍL A ODŮVODNĚNÍ UMÍSTĚNÍ: ideální řešení pro nenápadné, estetické, ale především hygienické
uložení popelnic, druhotné využití surovin
MATERIÁL: kvalitní kovové panty, šrouby, jakostní modřínové dřevo
SPOJOVACÍ MATERIÁL: kovové panty, šrouby
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: vhodný lazurovací lak
ENVIRONMENTÁLNÍ NÁPLŇ: děti si zvykají třídit odpad (učí se vzorem rodičů, vychovatelů…)
POZN.: MŠ třídí odpad také do kontejnerů, které se nachází mimo pozemek MŠ, st.popelnice objem 110 l
Obr.60: Ilustrační návrh řešení infotabulky
OZNAČENÍ PRVKU:specifikace
NÁZEV PRVKU: INFO TABULKA U VYBRANÝCH PRVKŮ
VZHLED A POPIS PRVKU: tabulka s jednoduchým popisem a zákresem prvku, opatřená piktogramy,
které pochopí i děti (jako jedlé keře, vhodné pro chůzi bosou nohou atd.)
ROZMĚRY: tabulka 15 x 30 cm, nosný systém 2 kůly + překlad
CÍL A ODŮVODNĚNÍ UMÍSTĚNÍ: u prvku, ve výšce max. 100 cm, aby na ni viděly děti
MATERIÁL: dřevo na sloupky, umělá hmota na tabulku
SPOJOVACÍ MATERIÁL: vruty ošetřené proti korozi nebo drážka
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
ENVIRONMENTÁLNÍ NÁPLŇ: tabulky podtrhnou autenticitu prvku, dětem pomohou piktogramy k dalším
podnětům a učitelům připomenou význam
POZN.: logo OPŽP
Konkrétně u prvků: Motýlí bufet a motýlovník- společná, Budka pro ptáky, Netopýří budka, Kompostér,
Hadník, Ježkovník, Jedlý les, Solární hmyz., Broukoviště, Hmyzí hotel, Čmelákovník, Smyslová stezka,
Škvoří domeček, Krmítka a budky pro veverky- společná, Bylinková spirála- 15 ks
Obr.61: Ilustrační návrh řešení infotabulky
Stránka 56
NÁVRH ŘEŠENÍ ÚPRAV ZAHRADY V PŘÍRODNÍM STYLU- MATEŘSKÁ ŠKOLA LIDICKÁ VE VYSOKÉM MÝTĚ
9. NÁVRH- POPIS NAVRHOVANÉ ZELENĚ
Rostliny jsou jedním z nosných prvků přírodních zahrad. Ze stávajících dřevin byly vybrány
nejedovaté a perspektivní rostliny, a ty byly zahrnuty do dalšího záměru. Stávající zeleň tvoří funkční kostru
nově navrhované koncepce zeleně.
Důraz při výběru druhů rostlin byl kladen na odolné keře a stromy, které vhodně člení prostor, jsou
jedlé; ideálně naše domácí (např. bez černý, lískové keře, dřín obecný). Navržené rostliny jsou jedlé a
atraktivní pro děti i zvířata (plody, barva kůry, podzimní zbarvení na podzim, barva květu, tvary listů a
pupenů…). Při výběru dřevin bylo přihlíženo k Potencionální přirozené vegetaci plochy (tj. např. navržená
lípa srdčitá, habr- stávající, třešeň, trvalky- zvonek broskvolistý, hluchavka pitulník, hrachor jarní… např.
jaterník podléška není pro svoji mírnou jedovatost použit).
Snahou projektu (a požadavkem vedení MŠ) bylo ponechat na ploše i volný travnatý prostor pro
setkávání, kulturní akce (tvoření „hloučků“ dětí, prostor pro vysvětlování pravidel atd.)
Solitérní stromy brzy vytvoří požadovaný bloudivý stín a zahradu rozčlení (např. převislá bříza
poskytne pod korunou brzy nový prostor k dětským hrám).
Návrh zeleně zohledňuje mimo jiné inženýrské sítě, majetkoprávní vztahy se sousedními parcelami
a rozměry řešené plochy. Také nebylo žádoucí přistiňovat interiér spodních učeben objektu.
Dominantou „zadní“ zahrady je solitérní strom v trávníku (malokorunná lípa). Stromy s menším
vzrůstem (bříza) jsou vysazeny i k valu (mezi kameny, na zatravněný val), navíc výpěstky keřů lísky, dřínu
a muchovníku v rámci Jedlého lesa (A14). Výsadby vytvoří (hl. v letních měsících) příjemnější prostor pro
hry dětí. Navíc na listnatých dřevinách lze dobře pozorovat proměnlivost v průběhu roku a spoustu
přidružených živočichů. Jedlými dřevinami bude osázen kopeček, své místo na zahradě mají trvalky a
bylinky (A28 Dobrodružná stezka, podrost jedlého lesa atd.).
Jedním z dalších důležitých aspektů je práce s terénem. Na zadní části zahrady bude zachován
svah pro sáňkování (mírně navýšen), navíc vytvořena terénní nerovnost s norou (tunelem). Z důvodu
optického členění a porušení fádnosti MŠ vznikne ještě jeden „kopeček“, který bude využit také pro
umístění některých přírodě blízkých prvků- Jedlé bobule na kopečku A32 - plocha „kopečku“ bude také
zamulčovaná kůrou (zajištěna jutovou rohoží), jako porost byly zvoleny i beztrnné ostružiny- vysázet
rovnoměrně po ploše, jahodníky ve sponu 20x20 cm na jižní svah. U ovocných druhů je třeba dodržet
doporučené odrůdy (kde nejsou uvedené, přizpůsobit výběr klimatickým podmínkám!).
Na jižní straně budovy bude dobře prospívat záhon trvalek (B16 Kvetoucí záhon), na jaře potěší
Jarní loučka (B5 – použití cibulovin), atraktivní bude i výsadba bylinek (B18). Zde je i prostor pro dosadbu
dalších 4 stromů, které výhledově nahradí stávající dřeviny. V rámci „domorodé vesnice“ MŠ vznikne
Divoký koutek B3 s přirozeně se rozvíjející vegetací a jedlými dřevinami na opěrných konstrukcích.
Vstupní representativní plocha je chápána jako ukázková výsadba stínomilných rostlin (pěnišníky,
azalky, čechravy, hosty, traviny…).
Na tvorbě zelené se budou podílet střešní zahrady s extenzivní výsadbou.
Výsadby budou založené s mulčovací kůrou (nebo ve štěrkovém loži) bez položením mulčovací
plachetky, záhon s bylinkami (B18) a pokusné záhonky pro děti (A27) budou ponechány bez mulčování
(volná půda). Střídáním materiálů v prostoru bude zahrada zajímavější pro děti i zvířata.
Do záhonu (B18 a A27) lze doplnit letničky- z přímého výsevu (bazalka, majoránka, měsíček,
slunečnice, kopr, lichořeřišnice)- v rámci venkovních her a prací.
Na jaře děti potěší pohled na cibuloviny, které jsou vysazené v záhonu, ale i přímo v trávníku.
Kromě vysokokmenných okrasných stromů, budou vysázeny stromy s jedlými plody (jeřabina), v
jejichž stínu budou umístěny některé interaktivní herní prvky.
Součástí zahrady kompostér, který umožňuje pozorovat tlení a rozklad biomasy, stejně jako pohyb
bezobratlých pomocníků v tomto životním koloběhu.
Stránka 57
NÁVRH ŘEŠENÍ ÚPRAV ZAHRADY V PŘÍRODNÍM STYLU- MATEŘSKÁ ŠKOLA LIDICKÁ VE VYSOKÉM MÝTĚ
Zahrada bude doplněna také o keřové patro, výrazným prvkem bude Motýlí bufet (záhon
s rostlinami lákajícími motýly).
Kritéria pro výběr navržených rostlin
a) prohloubení zájmu dětí (potažmo obyvatelstva) o domácí rostliny a dřeviny obecně (podpora
environmentální vzdělanosti a informovanost veřejnosti o otázkách životního prostředí a
ekonomických souvislostech ochrany životního prostředí)
b) fenologie (výběr druhů rostlin je volen s ohledem na to, aby se bylo v každou roční dobu čím
„kochat“, výsadby jsou atraktivní…)
c) zvýšení biodiverzity plochy (díky použití domácích druhů rostlin, členění plochy)
d) zvýšení ekologické stability urbanizovaného prostředí
e) zvýšení retenční schopnosti plochy (prostor bude členěn různě vysokou zelení, půda bude
prokořeňována, bude docházet k lepšímu hospodaření s vodou; souvislá plocha trávníku je
narušena ostrůvkem se stromy a podrostovými dřevinami)
f) udržitelnost návrhu (ekonomické hledisko)
g) nenáročnost údržbové péče
 požadavek intenzity péče se musí pohybovat v mantinelech, které jsou schopny zajistit
technické služby
 minimum vegetačních prvků vyžadujících pravidelný řez- jako např. stříhané živé ploty ( stromy
a keře vyžadují každoroční výchovný řez; trvalky řez po odkvětu, traviny řez na jaře)
 užití nenáročných pokryvných trvalek a travin
9.1. Návrh péče o rostliny a živočichy
Cílem projektu je mimo jiné zajištění ekosystémové funkce lokality a realizace doplňkových opatření
(jako jsou úkryty pro hmyz, plazy a drobné obratlovce, podpora hnízdění ptáků, zvyšování nabídky nektaru
pro hmyz…). Lokalita se může stát útočištěm i pro živočichy (jakým-si ostrovem „oázou“ uprostřed
výstavby).
V rámci tohoto projektu jsou navrhována specifická opatření pro vybrané živočišné druhy viz.
detailní popis prvků kapitola 8 (více info www.veronica.cz). Výsadbou dřevin s jedlými plody a hustou
stavbou koruny je docílena ochrana ptactva např. při hnízdění na navrhované zeleni. Na lokalitu budou
také umístěny budky pro ptáky, netopýry, veverky, ježky, brouky, čmeláky… příbytek pro hady, ještěrky...
Počet doplňkových opatření viz. výkaz výměr.
Rostlinné druhy jsou podpořeny formou výsadby vhodných, avšak postupně z intravilánu mizejících
dřevin (výběr přizpůsobený stanovišti), jejich dostatečným opylováním, potlačováním nevhodných
rozrůstavých druhů atd.
TABULKA Č.2-NÁVRH ŘEŠENÍ ÚPRAV ZAHRADY V PŘÍRODNÍM STYLUMATEŘSKÁ ŠKOLA LIDICKÁ VE VYSOKÉM MÝTĚ- seznam rostlinného
materiálu
P.č.
Název
Velikost při nákupu
[cm]
Poč.
ks
3
1.
Betula utilis var. jacquemontii
2.
Betula pendula ´Youngii´
3.
Buddleja davidii- purpurová a růžová
4.
Buddleja alternifolia
v 40–60, ko5l
Vk 3xp, ok 10–12,
dtbal
1
2
v 30-40, ko1l
v 30–40, ko1,5l
1
Název
bříza menšího
vzrůstu (spíše
keřovitě rostoucí)
převislá bříza
malého vzrůstu
komule davidova,
hluboký řez v
únoru
komule
střídavolistá
Stránka 58
NÁVRH ŘEŠENÍ ÚPRAV ZAHRADY V PŘÍRODNÍM STYLU- MATEŘSKÁ ŠKOLA LIDICKÁ VE VYSOKÉM MÝTĚ
K8*8*9
5.
Monarda didyma mix. barev
6.
7.
Echinacea purpurea 'Praire Splendor'
Spiraea japonica ´Anthony Waterer´
8.
Salvia nemorosa' Mainacht'
9.
Sedum telephium Carl
10.
11.
Corylus ´Webbova´
Cornus mas ´Devin´ a ´Titus´ nebo ’Cornella’
a ’Joliko’
12.
Amelanchier lamarckii nebo jiný druh s
chutnými plody- vk do 160 cm
13.
Sambucus nigra ´Black Beauty´ červenolistý
14.
Lonicera caerulea var.camtschatica ´Atut´ a
´Duet´
v 30-40, ko
15.
Ribes nidiglolaria- josta
v 30-40, ko
16.
Aronia melanocarpa ´Nero´
18.
Rubus fruticosus ´Thornfree´, ´Oregon
Thornless´- bez trnů!
Cydonia oblonga ´Vranja´, ´Champion´ nebo
´Pinterova´
19.
Mespilus germanica
20.
Fragaria vesca- měsíční jahody
21.
Vaccinium corymbosum- mix. chutných druhů
např. ´Amaroot´, ´Nortland´, ´Iranka´
17.
22.
Alchemilla mollis
23.
Tilia cordata ´Rancho´
24.
Pennisetum alopecuroides 'Hameln'
Allium atropurpureum, Allium PURPLE
SENSATION
3
K8*8*9
3
v 30–40, ko1,5l
K9*9*10
15
třapatka
tavolník japonský
10
šalvěj
3
rozchodník,
trsovitě rostoucí
1
líska
dřín obecný,
vzrůstný keř
h8x8x9
v 40-60, ko
v 30-40, ko
Pk 2xp, ok 6–8, ko20l
v 40–60, ko2l
Ktk, vk 100, ko5l
2
1
2
13
2
1
7
vyvaz., ko1,5l
v 60-120, ko 2l
v 80-120, ko
K7*7*10
v 30–40 cm, ko3l
K8*8*9
26.
27.
Vk, ok 12–14, dtbal
K9*9*10
cibule
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
bez černý
kamčatská
borůvka, malý keř
josta- kříženec
angreštu a rybízu
černý jeřábarónie
beztrnná
ostružina
kdouloň
1
mišpule německá
67
jahodník
6
8
9
kanadská borůvka
kontryhel měkký
lípa srdčitámalokorunný
kultivar
vousatec- travina
29
okrasné česneky
7
škornice zpeřená
Epimedium pinnatum subs. Colchicum
Hosta fortunei 'Obscura'
K9*9*10
11
hosta
Lamiastrum galeobdolon (Lamium)
K8*8*9
25
hluchavka pitulník
Hosta 'Regal Splendor'
K9*9*10
4
hosta velký list
Epimedium x rubrum
Waldsteinia geoides
K8*8*9
10
škornice červená
K 8*8*9
17
mochnička
Carex morrowii 'Variegata'
K8*8*9
16
ostřice Morrova
Carex grayi
K 8*8*9
12
ostřice
Luzula sylvatica 'Sherwood'
K9*9*10
18
bika lesní
Pulmonaria sacharata
K9*9*10
12
plícník
Rodgersia henryci nebo Rodgersia ´Rotlaub´
Heucherella Tiger Stripe
K9*9*10
K8*8*9
4
rodgerzie
kříženec mezi
dlužichou a
tiarelou
28.
29.
muchovník- jedlé
chutné plody
1
1
25.
zavinutka
zahradní
21
37.
38.
Hosta undulata ´Undulata´
K9*9*10
39.
Heuchera 'Palace Purple'
K9*9*10
6
22
hosta s bílou
kresbou na listě
dlužicha
červenolistá
Stránka 59
NÁVRH ŘEŠENÍ ÚPRAV ZAHRADY V PŘÍRODNÍM STYLU- MATEŘSKÁ ŠKOLA LIDICKÁ VE VYSOKÉM MÝTĚ
1
40.
Amelanchier alnifolia Smoky
Ktk, vk 60, ko2l
41.
Amelanchier laevis ´Snow Cloud´
Ktk, vk 100, ko2l
2
42.
Amelanchier lamarckii ´Ballerina´
Aronia x prunifolia "Nero", Aronia x prunifolia
"Viking"
Ktk, vk 100, ko2l
1
43.
44.
45.
46.
15
Geranium sylvaticum 'Mayflower'
K9*9*10
10
49.
Amelanchier lamarckii- výběr druhu
přizpůsobit nabídce ( s chutnými plody)
51.
52.
53.
54.
55.
56.
Prunus domestica ´Špendlík žlutý´
Campanula persicifolia
Centaurea montana
Lathyrus vernus
Drobné cibuloviny- mix. po 20 ks, původní
druhy s jednoduchým kv. (sázet skupinky po
10 ks): Chionodoxa sp. (ideálně Ch.luciliae),
Eranthis hyemalis, Galanthus nivalis,
Leucojum vernum, Scilla sibirica
Deschampsia caespitosa ´Palava´
Molinia coerulea 'Variegata'
57.
Mix trvalek různých barev- vysázet nahodiledo zadních partií (ke zdi) vyšší astry a
ř.tužebníkový: Aster novae-angliae 'Alma
Pötschke' 3 ks, Aster ericoides 2 ks, Achillea
filipendulina 3 ks; ostatní Achillea millefolium
´Samentriese´ 6 ks, Salvia nemorosa ´Viola
Klose´ 5 ks, Papaver orientale 5 ks (po
odkvětu zatáhne vysázet do středových
partií), Linum narborense 6 ks, Verbascum
sp. 7 ks ( do střed.partií), Sedum telephium
´Carl´ 6 ks, Geranium sanguineum
'Aviemore' 5 ks, Anaphalis triplinervis 5 ks,
Veronica spicata var.incana 5 ks
58.
Morus alba
59.
Sorbus domestica
60.
Prunus domestica- např. ´Čačanská´
Ribes nigrum chutné odrůdy- červ. a černý
např. ´Titan´, Ribes rubrum ´Jonkheer van
Tets´
Mix bylinek- vysázet nahodile (pažitka,
petržel, mateřídouška- 5 různých druhů,
oregáno, tymián, vysázet do kořen.chráničkymáta, meduňka; saturejka, rozmarýna (nutné
přezimovat v bezmrazé místn.), levandule,
brútnák…15 ks
61.
62.
63.
64.
65.
66.
10
K9*9*10
48.
50.
2
Symphytum grandiflorum
Geranium macrorrhizum 'Walter Ingwersen'
Sorbopyrus ´Bolveriana´
Rubus Buckingham Taybera- malinoostružina
(beztrnná)
47.
v 30–40, ko1l
K8*8*9
Vk, ok 8–10, prost
v 30-40, prost
60-80, ko
zákrsek, prost
K8*8*9
K9*9*10
K8*8*9
černý jeřábtemnoplodec
kostival
velkokvětý
kakost oddenkatý
kakost lesní
1
hruškojeřábtatarova hrušeň
1
malinoostružina
1
1
muchovník
slivoň
9
zvonek
broskvolistý
chrpa horská
hrachor jarní
(lecha)
ladonička, talovín
zimní, sněženka
podsněžní,
bledule jarní,
ladoňka sibiřská
metlice
12
bezkolenec modrý
5
3
10
100
x
h8x8x9
K8*8*9
muchovník- jedlé
chutné plody
58
mix trvalek
(vhodné i k řezu)
h8x8x9
Vk 3xp, ok 12–14,
ko40l
1
Vk 3xp, ok 12–14,
prost
Pk (vk min. 1,6),
prostokoř.
1
moruše bílá
oskeruše
1
švestka
4
rybíz černý,
červený
v 20-30, prost
K7*7*9
15
bylinky
Rhododendron ´Catawbiense Boursault´
Rhododendron ´Cunningham´s White´
Matteucia struthiopteris
v 30–40, ko5l
v 30–40, ko5l
K8*8*9
Rhododendron ´Purple Splendour´
v 25–30, ko3l
2
2
14
1
pěnišník
pěnišník
pérovníkkapradina
pěnišník
Stránka 60
NÁVRH ŘEŠENÍ ÚPRAV ZAHRADY V PŘÍRODNÍM STYLU- MATEŘSKÁ ŠKOLA LIDICKÁ VE VYSOKÉM MÝTĚ
67.
Rhododendron ´Antonín Dvořák´
68.
69.
70.
Rhododendron catawbiense ´Nova Zembla´
Hydrangea macrophylla- růžová
Astilbe arendsii 'Cattleya'
Astilbe thunbergii 'Straussenfeder'
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
v 25–30, ko3l
1
pěnišník
v 30–40, ko5l
B, v 20-30, ko2l
K9*9*10
K 9*9*10
2
3
6
pěnišník
hortenzie
čechrava
5
čechrava
Astilbe thunbergii 'Jo Ophorst'
K 9*9*10
9
čechrava
Hosta fortunei 'Patriot'
K9*9*10
6
bohyška
Astilbe japonica 'Köln'
K 9*9*10
10
čechrava
Astilbe japonica 'Red Sentinel'
K 9*9*10
6
čechrava
Heuchera 'Petite Ruby Frills'
K8*8*9
15
dlužicha
Heuchera 'Ebony and Ivory'
K8*8*9
9
dlužicha
B, v 20-30, ko2l
1
hortenzie
v 25–30, ko4l
3
pěnišník
K7*7*9
12
úrazník
78.
Hydrangea macrophylla- modrá
79.
Rhododendron x praecox
80.
Sagina subulata
748
Vysvětlivky k užitým zkratkám v seznamu rostlin:
K 9*9*10
K6
Co 5 l
vxš
bal
dtbal
PS dtbal
VK 6/8
vk 80
10.
kontejner hranatý velikost hran
kontejner průměr v
cm
kontejner velký v litrech objemu
rozměry výpěstku: výška x šířka
rostliny se zemním balem
soliterní rostliny se zemním balem
polosoliterní rostliny se zemním balem
výpěstek s uvedením obvodu kmene
výška kmínku (výška naroubování)
TECHNOLOGIE ZALOŽENÍ- VEGETAČNÍ PRVKY
Kvalita použitého rostlinného materiálu se řídí normou ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných dřevin v 1.
třídě jakosti. Použitý materiál musí být nezávadný z fytopatologického hlediska, velikostně bude odpovídat
požadavkům projektanta a jednotlivé rostliny v rámci jednoho taxonu budou velikostně vyrovnané (dle
tabulky použitého rostlinného materiálu).
Rozpočet je zpracován na základě znalostí cen pracovních operací nutných pro výsadbu
jednotlivých vegetačních prvků. Tyto ceny jsou čerpány z ceníků ÚRS Brno (některé prvky a prac.operace
v ceníku chybí, jejich cena vychází z praktických zkušeností v oboru).
Celkový rozpočet zahrnuje i ceny za rostlinný materiál, (který přímo souvisí s doporučovanou
výsadbovou velikostí). Sortiment navržených rostlin je přizpůsoben místním půdním a klimatickým
podmínkám a charakteru řešeného území.
Práce budou provedeny odbornou firmou v souladu s následujícími sadovnickými normami
ČSN 83 9001 Sadovnictví a krajinářství– Terminologie – Základní odborné termíny a definice
ČSN 83 9011 Sadovnictví a krajinářství – Práce s půdou
ČSN 83 9021 Sadovnictví a krajinářství – Rostliny a jejich výsadba
ČSN 83 9031 Sadovnictví a krajinářství – Trávníky a jejich zakládání
Stránka 61
NÁVRH ŘEŠENÍ ÚPRAV ZAHRADY V PŘÍRODNÍM STYLU- MATEŘSKÁ ŠKOLA LIDICKÁ VE VYSOKÉM MÝTĚ
ČSN 83 9031 Sadovnictví a krajinářství – Technicko-biologická zabezpečovací opatření
ČSN 83 9051 Sadovnictví a krajinářství – Rozvojová a udržovací péče o rostliny
ČSN 46 4902 – 1 Výpěstky okrasných dřevin, všeobecná ustanovení a ukazatele jakosti
Při zakládání navržené zeleně došlo k uplatnění následujících technologií:
A. výsadba listnatého stromu
B. výsadba solitérního keře
C. výsadba keřů
D. vrbové stavby
E. výsadba trvalek, travin a cibulovin
F. založení a renovace trávníku
G. založení střešní zahrady (zelená střecha) u 3 objektů
Technologie výsadby vzrostlého stromu
 pro výsadbu vzrostlých stromů bude vyhloubena jáma o velikosti dle velikosti balu- 0,4-1 m3 (jáma o
velikosti 2,5 násobku velikosti balu)
 jámu je potřeba před výsadbou prolít vodou (50 l)
 provedena 50% výměna půdy ( substrát ve složení: ornice : kompost : písek (2 : 2 : 1) )
 strom umístěn na střed výsadbového prostoru
 kmen stromu chráněn jutou; úvazky uvázány tak, aby nepoškozovaly borku kmene (u jehličnatých
dřevin se jutová bandáž neprovádí)
 v jamkách bude provedena 50% výměna půdy, ve spodní části jámy (cca ve vrstvě 50 cm) použito
podorničí vytěžené při výkopu jámy, v horní vrstvě jámy (mocnost cca 30 cm) použit pěstební
substrát, dno výsadbové jámy bude dle potřeby vyplněno štěrkopískovou vrstvou pro odvodnění
 před zásypem zeminy bude podloží jámy mechanicky rozpojeno
 kořenový krček bude částečně viditelný, tj. v úrovni balu (nebude-li krček obnažený, je nutno
odstranit z vrchu kořenového balu trochu zeminy- lepší zasadit dřevinu o něco výš, než ho
zasadit pod jeho úroveň- vyšší úroveň výsadby navíc dovoluje mírné sesednutí, v případě
nakypření dna jámy)
 jamku vyplnit asi do jedné třetiny; citlivě, ale pevně, se zemina upěchuje kolem spodní části
kořenového balu (pozor, aby nedošlo k poškození kmene nebo kořenů!)
 po doplnění zbytku výsadbové jamky zeminou, je nutno zeminu důkladně upěchovat, aby
nevznikly vzduchové kapsy, které by mohly způsobit zaschnutí kořenů (přidávat vždy několik
centimetrů půdy a pokropit ji vodou, což napomůže sesedání, postup opakovat dokud není
jáma plná a strom pevně usazen)
 zásoby živin budou doplněny tabletovaným hnojivem (5 ks/strom), či jiným vícesložkovým hnojivem
 kotvení stromu bude provedeno třemi kůly-3 kůly délky 2,5 m, průměru minimálně 6/8 cm (příp. u
jehličnatých stromů 1-2 kůly) tak, aby byl strom dostatečně stabilizován a co možná nejvíce
chráněn proti vyvrácení, či nežádoucímu vyklonění
 POZOR NA KOTVENÍ MUCHOVNÍKŮ NA KMÍNKU (ABY NEDOŠLO K PRORAŽENÍ TUNELU!)
 v případě kotvení jedním kůlem bude kůl končit s podnoží (tj. pod roubem), a ukotvený bude tak,
aby roub.část nebyla poškozovaná (např. „odíraná“ o kůl)
 vyvázán bude úvazky k příčkám (příčka délky min. 50 cm, 3 pružné úvazky, pod kterými bude kmen
opatřen jutovou bandáží)
 po výsadbě stromu v prostoru kořenového balu vytvořit závlahovou mísu a prostor závlahové mísy
v kruhu o průměru 1 m zamulčován 10 cm vrstvou drcené borky (která nebude krýt bázi kmene)
 bezprostředně před výsadbou je třeba sazenice upravit (řez korunky- odstraněny větvičky
poškozené při přepravě, pokud je koruna příliš hustě zavětvená, provede se její prosvětlení,
které se provádí odstraněním celých větviček řezem na větevní kroužek, prosvětlení bude
Stránka 62
NÁVRH ŘEŠENÍ ÚPRAV ZAHRADY V PŘÍRODNÍM STYLU- MATEŘSKÁ ŠKOLA LIDICKÁ VE VYSOKÉM MÝTĚ

vedeno s ohledem na daný druh stromu a jeho budoucí habitus- aby byly vytvořeny základní
patra budoucí koruny, případně aby byly odstraněny kodominantní větve či větve ostře
nasazené, řez by se neměl týkat větví silnějších než 2 cm).
po výsadbě provedena zálivka 80 l vody.
Povýsadbová rozvojová a udržovací péče o stromy:
Péče o stromy je realizována dle ČSN 83 9051. Stromy budou po výsadbě udržovány především
dostatečnou zálivkou. Zároveň bude ve vhodném agrotechnickém termínu prováděn výchovný řez, jehož
správné provádění má velký vliv na vývoj dřeviny a její stav v dospělosti. Dále kontrolovat stav úvazku (zda
se nezařezává do kmene), dle potřeby úvazek povolovat. Kotvení stromu odstranit až po úplné stabilizaci
dřeviny, tedy zhruba po 3 letech- po odstraň. kůlů za cca 3 roky nízká trojnožka- výška cca 50 cm- ochrana
báze kmene před technikou, míčem...
Obr. 17: Ochrana báze stromu (zdroj: autor)
Rostliny (hlavně jehličnany a stálezelené dřeviny) je třeba na podzim dobře zalít, aby netrpěly
nedostatkem vody a nezmrzly. Doporučuji před příchodem tohoto období rostlinu řádně prolít a to můžete
opakovat v bezmrazém období (vodou, která má teplotu podobnou prostředí, ve kterém rostlina má
kořenový systém a nadzemní část). Rostlinám neuškodí ani přikrývka pomocí přihrnutého sněhu nebo ze
smrkového chvojí. Také je velmi důležité dbát na setřásání nadbytečného sněhu z rostlin, aby nedocházelo
k jejich poškozování a rozlámání.
Rozvojová péče – 3 roky po výsadbě; roční schéma:
→ zálivka 10x v množství 80 l (navíc dle potřeby v obdobích sucha)
→ pletí v prostoru kořenového balu 3x
→ odstranění přerostlého drnu (u solitérních stromů)
→ kontrola kotvení dřeviny vč. kontroly pevnosti úvazků, obalu kmene z juty a příp. povolení 3x
(předpoklad u 10% jedinců)
→ úprava závlahové mísy 2x
→ výchovný řez dřeviny
Technologie výsadby keřů a trvalek (travin a cibulovin)
 hloubení jámy o velikosti 1,5 násobku velikosti kontejneru (cibule)
 jamku před výsadbou prolít vodou (10 l), bez výměny půdy
Stránka 63
NÁVRH ŘEŠENÍ ÚPRAV ZAHRADY V PŘÍRODNÍM STYLU- MATEŘSKÁ ŠKOLA LIDICKÁ VE VYSOKÉM MÝTĚ












keř (trvalka) bude vysazen do stejné výšky s okolním terénem
cibulovina bude mít nad sebou zeminu o mocnosti svojí výšky (tj. cibuloviny výšky 5 cm v jamce
hluboké min.10 cm)
po výsadbě bude z podložní zeminy vytvořena závlahová mísa a prostor zamulčovat 10 cm (trvalky
5 cm) vrstvou drcené borky, u prvku B16 mulčujeme štěrkem (viz. vegetační souvrství)
zásoby živin budou doplněny vícesložkovým hnojivem (aplikovat při výsadbě ke kořenům)
v případě nedostatečné propustnosti podloží bude dno jámy vysypáno štěrkopískovou vrstvou
dno výsadbové jamky bude propustné, propojené s rostlým terénem
po výsadbě bude provedena zálivka v množství 30 l / m2
dle potřeby bude proveden řez
trvalky chránit před plži (přípravek, který není nebezpečný pro domácí zvířata, ani pro jiná zvířata
- ježky, žížaly, včely, ptáky- a jiné užitečné organismy)
Cibuloviny- zapojené skupiny v trávníku se budou postupně díky samovýsevu rozrůstat, což je
žádoucí.
Optimální doba výsadby jednotlivých druhů v našich podmínkách je: sněženky a bledule koncem
léta, hlízy ostatních krokusů, puškýnií, ladoněk, snědku, ladoniček a talovínu během září- října.
Žluté listy cibulovin nesekáme! Musíme je nechat zatáhnout (tj. obsekáváme při údržbě trávníku)
Rozvojová péče – 3 roky po výsadbě; roční schéma:
→ zálivka 10x v množství 30 l/m2
→ pletí v prostoru kořenového balu 3x
→ chemické odplevelení po založení (2x15% plochy v ohniskách výskytu)
→ odstranění přerostlého drnu (u okrajů záhonů)
→ úprava závlahové mísy 1x
→ ošetření proti plžům 5x
→ odstranění odumřelých částí (u trvalek odkvetlých květenství)1x
→ půdopokryvné trvalky (kakosty, kontryhele atd.)- před začátkem sezóny (březen)- odstranit zbytky
starých lodyh a listy; řez nebo posekání po odkvětu (předchází se tak napadení padlím)
→ cibuloviny nesečeme spolu s trávníkem (necháme zatáhnout, a když jsou listy zcela suché posečemenásledně sečeme travní plochy komplexně)
Okraje záhonu budou vymezeny odrýpnutím.
Technologie založení vrbové stavby
 vrbové konstrukce jsou navrženy ve vlhčí části pozemku, vzdálené od domovních zdí, kanalizačních
šachet atd. (riziko narušení kořeny)
 použít Salix alba, ostatní druhy např. klasická Salix viminalis je pro stavby nevhodná
 vytyčit pomocí provázků jejich tvar a trasu
 v trase plánovaných stěn tunelů je nutné vyhloubit asi 40cm hluboké díry ve vzdálenosti 15-20cm
od sebe
 do děr zapíchat vrbové pruty a spojit je vždy s protějším prutem do brány
 ostatní vrbové proutí dále proplétat vodorovně mezi těmito kosterními pruty a vytvořit tak stěny
vrbové stavby
 po založení je potřeba dbát na zálivku – 3x za den podobu 1 týdne.
 vrbové pruty zapíchnuté do země musí mít určitou minimální výšku, aby nepůsobily jako „kopí“
 proutky, které jsou zapleteny do konstrukcí ve vodorovném směru (tj. bez kontaktu se zemí), tzn.
proutky, které už nejsou živé, postupem času usychají a ulamují se (musí být prováděny pravidelné
vizuální kontroly, aby mohly být všechny vyčnívající větvičky ustřiženy dříve, než se o ně děti
poraní).
 výsadba vrbových prutů se řídí normou ČSN DIN 18 916 Sadovnictví a krajinářství – Výsadby
rostlin a následně ČSN DIN 18 919 Sadovnictví a krajinářství - Rozvojová a udržovací péče.
Stránka 64
NÁVRH ŘEŠENÍ ÚPRAV ZAHRADY V PŘÍRODNÍM STYLU- MATEŘSKÁ ŠKOLA LIDICKÁ VE VYSOKÉM MÝTĚ
Založení parkového trávníku výsevem
Stávající travnatá plocha bude dle potřeby renovována; předpokládá se, že některé stávající plochy
zůstanou zachované. Plochy, kde došlo k terénním přesunům (nebo byl trávník poničen z jiného důvodu),
doporučuji renovovat. Terénní modelace budou pozvolné a nesmí vzniknout úžlabí, které by komplikovalo
následnou údržbu.
Při zakládání travnatých ploch v okolí stávajících dřevin bude kladen důraz na zvýšenou opatrnost,
aby nedošlo k poškození kořenového systému. V okapové linii stávajících dřevin nebude prováděno
hloubkové kypření půdy, půda bude pouze jemně zdrsněna a bude doplněn pěstební substrát.
K osetí svahu nad tunelem (a k dosetí revitalizovaných ploch) bude použita kvalitní travní směs
snášející zátěž (sešlap), rychle regeneruje po poškození- od autorizovaného výrobce (výsevek 35g/m2),
taxonomická skladba Lipnice luční 30%, Jílek vytrvalý 70% (cca dodržet poměr, původ Oseva UNI
Choceň). Semeno se zapraví do půdy hrabičkami („zasekáním“) a válcováním. V období vzcházení a
mladých fází vývoje trávníku nesmí dojít k přeschnutí plochy, aby se zabránilo zaschnutí nedokonale
zakořenělých rostlinek. Zálivka se pak může postupně omezovat. Trávník pohnojíme hnojivem s
dlouhodobě působícím dusíkem. Do jedlého trávníku lze dosázet byliny.
Trávníky budou zakládány po ukončení veškerých stavebních prací. Vlastní založení trávníku bude
probíhat v součinnosti s podmínkami ČSN DIN 18 915 a ČSN DIN 18 917, dokončovací péče bude poté
probíhat dle ČSN DIN 18 919.
Podkladní vrstva bude alespoň do hloubky 0,2 m vyčištěna od nežádoucích příměsí, kterými jsou
veškeré stavební zbytky, kameny (o průměru přes 5 cm ručním sběrem), obaly, suť, odpad a těžko
rozložitelný organický materiál. Půda bude poté obdělána do hloubky 0,15 m, po urovnání povrchu bude
rozprostřena stávající přesátá ornice (substrát o síle 5 cm, obsah organických součástí 3%- je třeba
posoudit v průběhu realizace). Svrchní vrstva půdy musí být vhodná pro předpokládanou vegetaci a
způsob využití, dále pak musí odpovídat danému stanovišti. Nesmí obsahovat žádné cizorodé příměsi,
které by omezovaly předpokládané využití. Plochy budou dále jemně domodelovány, musí být dosaženo
návaznosti na zpevněné a dopadové plochy. Půda bude před zasetím min. odplevelena- mechanicky
(obdělání půdy rytím, nakopáním, hrabáním, válením atd.). Počítáme, že půda po prvním větším dešti
zemina "slehne" a její objem bude o cca 30% menší.
Správným průběhem prací při zakládání trávníku a v době bezprostředně po založení se dosáhne
stavu, který zaručuje jeho zdárný vývoj v dalších letech. Funkčního stavu trávníku se dosáhne rozvojovou
péčí, udržení tohoto stavu je pak trvale zajišťováno udržovací péčí viz. DIN 18 919.
Dokončovací péče zahrnuje závlahu, hnojení po první seči, seč, případné odplevelení či dosev
(dokončovací péče v roce výsadby sečení trávníku 5x, chemické odplevelení 2x , zálivka 10 l /m 2
s opakováním 5x).
Předání trávníku proběhne až po 1. seči (po zasetí nutná zálivka 10 l/ m2).
Travní plochy, kde jsou vysazené cibuloviny mají v jarních měsících jinou technologii údržby
(necháme cibuloviny zatáhnout- obsekáváme „kruhy“ s cibulovinami).
Příprava stanoviště
1. Odstranění stávajících herních prvků, materiálů, dřevin.
2. U Larix a Chamaecyp. Ponechat pařez na výšku cca 1 m (v průběhu realizace příp. odstranit- dle
domluvy s autorským dozorem!)
3. Vytyčení ploch prvků
4. Tvorba technických prvků, instalace herních prvků…
5. Sloupnutí stávajícího drnu (příprava záhonu pro výsadbu)- POUŽITÍ STÁVAJÍCÍ ORNICE (při
tvorbě dopad.ploch a herních prvků sejmout stávající ornici tj. vrstvu 20-30 cm, ponechat a
použít při dalších úpravách)
6. Mechanické odplevelení- příp. dodatečná likvidace plevelů, zejména vytrvalých (např. pýr plazivý)
Stránka 65
NÁVRH ŘEŠENÍ ÚPRAV ZAHRADY V PŘÍRODNÍM STYLU- MATEŘSKÁ ŠKOLA LIDICKÁ VE VYSOKÉM MÝTĚ
7. Z půdy budou odstraněny kameny (s hranou delší než 3-5 cm) a větší organické zbytky rostlin
(hlavně kořeny plevelů jako je např. pýr nebo kopřiva).
8. Rytí stávajícího odpleveleného terénu (porušení horní vrstvy stávajícího terénu tak, aby byla
dokonale propustná)
9. Navezení zeminy, provedení terénních úprav, opětovný sběr kamenů
10. Plošná úprava terénu (opětovné rozrušení půdy min. do 15cm hloubky) s následným hrabáním
(pozor na kořeny stávajících rostlin!)- půda bude řádně zpracována do hloubky minimálně 30 cm
(rytí, frézování, orba…).
11. Po zpracování se půda upraví hrabáním (min.2x).
12. Vytyčení ploch záhonů
13. Dle potřeby vylepšení půdních vlastností stanoviště (výměna půdy 50%- u stromů, hnojení rostlin
při výsadbě)
14. Příp.položení jutové rohože, výsadba rostlin
15. Zhotovení okraje záhonu (obrytí)- okraje záhonů budou odrýpnuté
16. Realizace a renovace travních ploch
Výsadba
A. Vytyčení míst pro výsadbu sazenic
a) stromy
1. Zhotovení výsadbové jámy min. 60x60x60 cm (jáma 2,5 x větší než je velikost balu dřeviny)
2. Prolít vodou 50l
3. Výsadba stromu (výsadbovou jámu dosypat původní zeminou, hnojit tabletovým hnojivem 5
ks/strom; stromy vysázet tak, aby pata kmene byla ve stejné úrovni jako ve školce; po obsypání
substrátem (s 50 % výměnou substrátu) bude dostatečně zhutněn výsadbový prostor
4. Vytvoření závlahové mísy, zajištění povrchu výsadbové jámy (mulčovací kůra, tloušťka vrstvy 10 cm
= 70 litrů na 1 strom) – zajistit stékání vody k sazenici
5. Dle potřeby obalit kmen jutou- obalový materiál na kmeny bude důkladně dotažen až na patu
kmene, aby alespoň v prvních letech nebyl poškozován žací technikou
6. Ukotvení dřeviny-stromu (1-3 kůly, příp.3 x příčník), úvazek
7. Vydatná zálivka (80 l / 1 sazenice)
b) keře
1. Zhotovení výsadbové jámy 30x30x30 cm (1,5 násobek velikosti balu)
2. Výsadba keře, pohnojení
3. Dle taxonu zastřižení výhonů
4. Vydatná zálivka (10 l / 1 sazenice)
c) traviny a trvalky (cibuloviny)
1. Zhotovení výsadbové jamky o velikosti 1,5-násobku velikosti kontejneru
2. Výsadba rostliny, příp. pohnojení (plošně 0,04 kg/m2)
3. Vydatná zálivka (10 litrů na 1m2)
4. Ošetření výsadeb proti plžům
B. Plošné mulčování drcenou borkou (vrstva cca 10cm, výhledově nutné dodat dusíkaté hnojivo i ke
stávajícím rostlinám), pokrytí výsadbové plochy u trvalek a travin jemně drcenou mulčovací kůrou o
tloušťce vrstvy 5 cm- lépe ze zimního odkorňování (smrk, borovice); u ostatních dřevin lze použít
kůru větší frakce, nedoporučuji chemicky neošetřenou kůru z pily (riziko škůdců)
C. V obdobích s deficitem srážek opakovat zálivku
Stránka 66
NÁVRH ŘEŠENÍ ÚPRAV ZAHRADY V PŘÍRODNÍM STYLU- MATEŘSKÁ ŠKOLA LIDICKÁ VE VYSOKÉM MÝTĚ
Technologie založení střešní zahrady
U prvku Altánu A38, Jeskyně A24 a Šamanovy chýše B2 bude „zelená střecha“.
Navržený systém:
- vegetace- rozchodníky (koberec)
- střešní substrát extenzivní
- vodozádržná vrstva
- filtrační vrstva
- drenážní vrstva
- separační vrstva
- ochranná vrstva
- protikořenová fólie (nebo hydroizolace s odolností proti prorůstání kořenů)
Extenzivní vegetace- rozchodníky (např. Sedum spurium, S.reflexum, S.acre,
S.album, S.floriferum…). Časem nalétnou na střechu další byliny a traviny,
což není na závadu (nutné odstraňovat průběžně příp.nálet dřevin)
Specifikace rostlinného materiálu
Přesné specifikace vysazovaných dřevin jsou uvedeny v přiložených tabulkách. Jedná se převážně
o domácí druhy dřevin vhodné do místních klimatických podmínek. Navrhujeme dřeviny odebrat
z okrasné školky, která má vlastní produkci dřevin, nebo dováží dřeviny ze zemí se stejnými klimatickými
poměry.
U stromů se jedná o stromy se zapěstovanou korunou a výškou kmene min. 1,5 m (specifikace
v přiložené tabulce). Jejich velikost je udávaná podle obvodu kmínku v cm ve výšce 1 m od kořenového
krčku (např. o 16-18 cm) nebo celkovou výškou dřeviny (400-450 cm). Přesné stáří dřevin okrasné školky
neudávají, ale u obvodu kmínku 16-18 se jedná o cca 10 -12 leté výpěstky. Vzrostlé stromy budou
vysazovány se zemním balem. Jedná se o stromy výběrové kvality ve výborném zdravotním stavu s
kontrolou Státní rostlinolékařské správy. Kmeny a kosterní větve bez poranění, rovné.
U keřů jsou navrženy sazenice odrostlé kontejnerované, velikost je dána jejich výškou při odběru,
jejich stáří je min. 2 – 3 roky (např. 60-80 cm). Dodržení ustanovení ČSN DIN 18915.
Výpěstek musí být odpovídající I. jakosti dle ON 464930 Výpěstky okrasných dřevin – listnaté keře
ve stanovené velikosti (nejméně 3 výhony, s balem).
Požadavky na kvalitu stromů:
- Kmen musí být průběžný, s nasazenou korunou v požadované výšce (při dané velikosti), bez poškozené
kůry či velkých ran po obrostu
- Koruna musí být pravidelná, přirozeně stavěná, odpovídající průměru kmene, s terminálem v prodloužení
osy kmene
(Upozornění na možné vady: koruna nesmí obsahovat tzv. kodominantní výhony, tj. výhony stejné
dominance jako výhon terminální - tzv. dvojáky, či štětko vitá koruna, koruna nesmí být jednostranně
založená a nesmí obsahovat větvě ostře nasazené s vrůstající kůrou v úžlabí větviček – tyto nedostatky
zapříčiňují v pozdějším věku vznik dutin, vylamování větví a ohrožení stability stromu)
- Kmen nesmí být poškozen nezavalenými ránami - nebezpečí vzniku dutin a vyhnívání kmene
TABULKA Č.3- NÁVRH ŘEŠENÍ ÚPRAV ZAHRADY V PŘÍRODNÍM
STYLU- MATEŘSKÁ ŠKOLA LIDICKÁ VE VYSOKÉM MÝTĚ- soupis
kusů a výměr
Stránka 67
NÁVRH ŘEŠENÍ ÚPRAV ZAHRADY V PŘÍRODNÍM STYLU- MATEŘSKÁ ŠKOLA LIDICKÁ VE VYSOKÉM MÝTĚ
Soupis (charakteristika) herních a technických prvků viz. průvodní a
technická zpráva
Vegetační prvky
Listnaté malokorunné
stromy
Listnaté keře- vzrůstnější
Listnaté keře
Pěnišníky a borůvky
Trvalky, traviny a cibuloviny
jednotka
(výška při výsadbě nad 1,5 m)
kůl
7
9
59
17
656
výměna půdy 100%- rašelina
( z toho cibuloviny 100 ks)
CELKEM ROSTLIN (ks)
Stávající rostliny k
odstranění
Stávající rostliny k
odstranění
Fréza st. pařezů
Výměra záhonů celkem
Výměra záhonů
Výměra záhonů
Výměra záhonů
Příprava plochy pro
cibuloviny (výsadba do
trávníku)
Dřeviny v trávníku
Okraje k odrýpnutí
Výměra trávníku
Výměra trávníku
keře
84 m2
stromy (ponechat u vybraných pařezy!)
průměr 2x17 cm, 50 a 46 cm
5 ks
(mulčovaných borkou)
(mulčovaných kamenivem)
(bez mulče- volná půda; nadzemní záhony,
bylinková spirála)
renovace stávajícího- počítáno na cca 30%
plochy
nově založený
657
109 m2
25 ks
7 ks
21 ks
Příčníky, juta, úvazky
Počet solitérně rostoucích
dřevin v trávníku
Doplnění zeminy- terénní
modelace
18,3 m2
jednotka
Kůly frézované, odkorněné, délka 2,5m,
prům. 8 cm
Kůly frézované, odkorněné, délka 1,5m,
prům. 6 cm
Kůly
435,5 m2
401,4 m2
24,5 m2
10 m2
8 ks
134 bm
(mulčovaných borkou)
Technické prvky
Kůly
720
(kolem stromu závlahová mísa +
mulčovací kůra průměr 1 m)- bez
mulčovací plachetky
8 ks
TABULKA Č.4- NÁVRH ŘEŠENÍ ÚPRAV ZAHRADY V PŘÍRODNÍM STYLU- MATEŘSKÁ
ŠKOLA LIDICKÁ VE VYSOKÉM MÝTĚ- soupis kusů a výměr- ZPŮSOBY KOTVENÍ
40.
41.
Amelanchier alnifolia Smoky
Amelanchier laevis ´Snow Cloud´
Ktk, vk 60, ko2l
Ktk, vk 100, ko2l
1
kůl 1,5 m
2
na kopečku A32- 2 x kůl
2,5 m (záměr kotvit do
rostlého terénu), v
záhonu B 3- kůl 1,5 m
Stránka 68
NÁVRH ŘEŠENÍ ÚPRAV ZAHRADY V PŘÍRODNÍM STYLU- MATEŘSKÁ ŠKOLA LIDICKÁ VE VYSOKÉM MÝTĚ
42.
Amelanchier lamarckii ´Ballerina´
12.
16.
Amelanchier lamarckii nebo jiný druh s
chutnými plody- vk do 160 cm
Aronia melanocarpa ´Nero´
2.
Betula pendula ´Youngii´
Ktk, vk 100, ko2l
Pk 2xp, ok 6–8, ko20l
Ktk, vk 100, ko5l
Vk 3xp, ok 10–12,
dtbal
na kopečku A32- 2 x 2,5
m
1
1
3 x kůl 2,5 m, příčníky
kůl 1,5 m
1
1
3 x kůl 2,5 m, příčníky
3 x kůl 1,5 m (ukotvit a
upozornit na dř. při
sekání trávníku
3
1.
Betula utilis var. jacquemontii
58.
Morus alba
50.
Prunus domestica ´Špendlík žlutý´
v 40–60, ko5l
Vk 3xp, ok 12–14,
ko40l
1
zákrsek, prost
1
Pk (vk min. 1,6),
prostokoř.
1
60.
47.
Prunus domestica- např. ´Čačanská´
Sorbopyrus ´Bolveriana´
Vk, ok 8–10, prost
1
59.
23.
Sorbus domestica
Tilia cordata ´Rancho´
Vk 3xp, ok 12–14,
prost
Vk, ok 12–14, dtbal
1
3 x kůl 2,5 m, příčníky
kůl 1,5 m
3 x kůl 2,5 m, příčníky
3 x kůl 2,5 m, příčníky
3 x kůl 2,5 m, příčníky
3 x kůl 2,5 m, příčníky
1
TABULKA Č.5- NÁVRH ŘEŠENÍ ÚPRAV ZAHRADY V PŘÍRODNÍM STYLUMATEŘSKÁ ŠKOLA LIDICKÁ VE VYSOKÉM MÝTĚ- soupis kusů a výměr
dle prvků
Založení záhonů pro výsadby
typ
mulče
plocha
(m2)
Dřeviny v trávníku- 4 ks (břízy)
kůra
3,2
12
převislá bříza 3 kůly, břízy
keře 1 kůl v 1,5 m (3 ks)
Motýlí bufet
kůra
10,5
9
motýlovník na kůlu
kůra
kůra
34,5
0,8
22
3
solární hmyzí divadlo na
kůlu, ježkovník…
3x kůl
Prvek
A7
okraje
(bm) pozn.
A14 Jedlý les
A25 Solitérní strom (1 ks)
A
Záhonek nadzemní
27
Dobrodružná stezka v podrostu
A28 trvalek, kůra mulčovací bez geotextílie,
plocha celkem (vč.chodníčku 99 m2)
bez mulče a výsadeb
kůra
štěrk
86
13
20
A32
Jedlé bobule na kopečku, (plocha
půdorysně 34 m2), výška max.do 1,5 m
B3
B5
B9
Divoký koutek 40 m2
Jarní loučka- cibuloviny
Bažinka
B13 Solitérní strom (3 ks)
4 x terénní nerovnost, mezi
plochami trvalek ponehat
volná místa (pohyb dětí),
POZOR PLŽI!
štěrk pod chodníčky
navézt zeminu cca 45 m3,
zpevnit jutovou rohoží, skrz
kopeček chodba, k
borůvkám rašelinu
kůra
44
jutová
rohož
44
kůra
40
do
trávníku
10
plocha st.trávníku
kůra
33
vymezená vrbovým tunelem
kůra
2,4
24
900 g/m2
14
9
opěrná konstrukce 2x,
čmelákovník...POZOR PLŽI!
kůly dle velikosti dřeviny
Stránka 69
NÁVRH ŘEŠENÍ ÚPRAV ZAHRADY V PŘÍRODNÍM STYLU- MATEŘSKÁ ŠKOLA LIDICKÁ VE VYSOKÉM MÝTĚ
B16 Kvetoucí záhon plocha 11,5 m2
11,5
11
šterk fr.8/16- vrstva 3 cm
(0,35 m3)
štěrk
kamenná
drť
kam.drť 0/32- vrstva 10 cm
(1,15 m3)
bez mulče, bylinky 15 ks
(navíc dosít jednoleté
bylinky)
B18
Bylinková spirála
Doplnění stáv.živého plotu podél
oplocení (směr do ulice)
C4
Stinná zahrádka 100 m2- bez plochy
kameniva odpočívadla
trvalky cca 5 ks/m2
kůra
3
mulč
100
5
tavolníky
5
k vybraným rostlinám použít
rašelinu, POZOR PLŽI
12 ks úrazníku (tj. rostliny
"údolí")
Vysázení rostlin do ostrova
435,9
Kůrový mulč plochy pro výsadbu celkem
Štěrkové plochy pro výsadbu celkem
134
401,4
24,5
Příprava půdy pro cibuloviny (pozor na
kořeny st.stromů) celkem
10
Navíc bylinková spirála a vyvýšené
záhony pro pěstování- bez mulče
Příprava plochy pro osetí
A6
Prvek
typ
mulče
plocha
(m2)
Tunel skrz kopeček, délka 1,5m,
průměr trubky 0,8 m, dřev.čela, jutová
rohož
osetí
travní
směsí
28
jutová
rohož
Dráha na zimní radovánky- stávající
A23 kopeček, plocha půdorysně 62 m2,
plocha nově založ.trávníku
osetí
travní
směsí
pozn.
hřišťová travní směs
28 m2- 900 g/m2
81
109
hřišťová travní směs
Fréza stávajících pařezů (celkem 4 ks)
průměr 2x17 cm, 50 a 46 cm
K odstranění celkem 5 ks dřevin (jen u 1
ks odstranit kořenový systém frézováním)
viz. inventarizace
K odstranění porost keřů netrnitých výška
do 1 m- 84 m2 (vč. kořenového systému)
viz. inventarizace
Regenerace stávajících travních ploch
Plocha celkem (m2)
2190
Regenerace počítána pro 30% celkové
plochy (m2)
657
POZOR NA KOTVENÍ MUCHOVNÍKŮ NA KMÍNKU (ABY NEDOŠLO K PRORAŽENÍ TUNELU!)
Stránka 70
NÁVRH ŘEŠENÍ ÚPRAV ZAHRADY V PŘÍRODNÍM STYLU- MATEŘSKÁ ŠKOLA LIDICKÁ VE VYSOKÉM MÝTĚ
11.
TECHNOLOGIE ZALOŽENÍ- TECHNICKÉ PRVKY
POPIS ZÁKLADNÍCH MATERIÁLŮ HERNÍCH PRVKŮ
DŘEVO
Prvky jsou navrženy z akátu (příp.dubu). Akát je nejodolnější dřevina proti dřevokazným houbám (hnilobě),
rostoucí v mírném pásmu. Po odstranění běle akátu zůstává pouze kvalitní jádro a tím, že neobsahuje
žádné živiny je dřevo velmi odolné proti dřevokazným houbám a dřevokaznému hmyzu. Akát je velice
pružný a špatně nasákavý, tudíž velmi vhodný pro stavbu venkovních konstrukcí, která odolává
povětrnostním podmínkám a styku se zemí i bez povrchové úpravy (starodávné vinice). Akát se vyznačuje
dlouhou životností a minimální údržbou. Použité dřevo musí odpovídat normě ČSN EN 350-2 „Trvanlivost
dřevin a materiálů na jeho bázi“.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVA
Tenkovrstvá impregnační lazura na vodní bázi- vnitřní a povrchová úprava nezávadnými přípravky
KOTVENÍ DŘEVĚNÝCH STOJIN
Dřevěné stojiny budou kotveny bez patek, zabetonováním přímo v terénu, betonem kvality B 25 v
hloubkách 40- 90 cm dle náročnosti prvku.
KOVOVÉ DÍLY
Kovové díly budou dimenzovány pro zatížení odpovídající těžkému průmyslovému použití. Veškerý
spojovací materiál bude z nerezové oceli, hliníku či žárově zinkován či s komaxitovou úpravou; části
vystavené otěru (požární tyče, hrazdy, řetězy, apod.) jsou z kvalitní nerez oceli.
LANA
Veškerá konstrukční lana (lezací sítě, lávky, lana hnízd apod.) jsou zhotovena z polypropylenových lan s
ocelovým kordem.
KOTVENÍ
Kotvení prvků bude provedeno přímou betonáží do země bez kovových patek (dle ČSN EN 1176-1 je takto
možno kotvit s odkazem na ČSN EN 350-2 dřeviny první a druhé kategorie odolnosti, což splňuje
z dostupných dřevin pouze dub a akát).
SKLUZY
Všechny hrany musí být ohnuty tak, aby byly nepřístupné.
Veškeré skluzy musí být z přírodního materiálu nebo kovu. Všechny tyto díly si musí udržet své vlastnosti
od -30°C do +60°C.
SHODA A CERTIFIKÁTY
Všechny herní prvky musí být certifikovány dle ČSN EN 1176 a ČSN EN 1177, Kopie certifikátů pro
vybrané prvky bude předána současně s dodávkou herních prvků a jejich dokumentace.
Při realizaci hřišť budou rovněž dodrženy normy a jejich části pro „Zařízení dětských hřišť“ ČSN EN 1176-1
až 1176-7 norma ČSN EN „Povrch hřiště tlumící náraz- Bezpečnostní požadavky a zkušební metody“.
KONTROLA A ÚDRŽBA ZAŘÍZENÍ A JEHO SOUČÁSTÍ
Zařízení dětského hřiště a jeho součásti budou kontrolovány a udržovány podle návodu výrobce a budou
přitom zohledněny místní podmínky, jež mohou nezbytnou četnost kontrol ovlivnit. Běžná údržba zařízení
dětského hřiště a povrchů bude sestávat z preventivních opatření, která udrží úroveň jejich bezpečnosti,
prováděných shodně s příslušnou částí ČSN EN 1176.
Stránka 71
NÁVRH ŘEŠENÍ ÚPRAV ZAHRADY V PŘÍRODNÍM STYLU- MATEŘSKÁ ŠKOLA LIDICKÁ VE VYSOKÉM MÝTĚ






















Případné komplikace a změny v projektu konzultovat s projektantem (příp. náhrady rostlin,
špatné pochopení prvku atd.)
Doporučuji autorský a technický dozor při realizaci (2-3 kontrolní dny), kontrola při
předávání staveniště a přebírání díla atd.
Doporučuji požadovat po realizační firmě 24 měsíců záruku na rostlinný materiál
Za vhodné považuji domluvit se na následné údržbě plochy s realizační firmou
Trávník převzít (nechat nacenit) od realizační firmy až po 1. seči (realizační firma trávník
v rámci založení provede zálivku)
Kontrolovat provedenou zálivku (výměnu půdy, hnojení atd.) v průběhu realizace
Rostliny musí být vhodné provenience, bez výjimky musí být dodržen druh vč. kultivaru a
výsadbová velikost
V případě skládkování rostlin na staveništi bude zajištěno jejich zálivka a přistíněnískládkování na staveništi bude jen po dobu nezbytně nutnou pro výsadbu.
Musí být respektován vhodný agrotechnický termín výsadby, výsadby nemohou probíhat za
teplotních aj. povětrnostních extrémů (námraza, jinovatka, mráz, průtrže atd.)
Musí být minimalizována doba mezi výsadbou a dobytím rostliny ve školce
U všech rostlin se počítá s dostatečnou zálivkou v rámci dokončovací péče a s následnou
rozvojovou péčí (1. až 3. rok po výsadbě)
Všechny položky je nutné nacenit vč. dopravy, manipulace (přesunu hmot), vytyčení
umístění na zahradě MŠ, pomocných materiálů atd.
Všechny herní prvky je třeba narozpočtovat vč. montáže, nátěru, certifikace atd.
Odstranění stávajících dřevin a prvků je třeba nacenit včetně odstranění, příp. rozřezání,
naložení na dopravní prostředek, příp. zavezení plochy (vzniklé díry) zeminou, urovnání
povrchu terénu, uskladnění a odvozu odpadního materiálu na skládku (např. vč. betonu
atd.), dopravy
Je třeba dbát na zachování stávající vegetace a ostatních prvků určených k ponechání
Před započetím realizace je nutné přesně vytyčit inženýrské sítě na pozemku (nechat
zaměřit- zákres na výkrese je ilustrační!)
U všech zařízeních ke hře (a to i stávajících určených k ponechání) je povinná certifikace (od
autorizované osoby) a udržitelnost po dobu min. 10ti let
Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště
stanovené platným právním předpisem, a aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům
na výstavbu. Zhotovitel staveniště zpracuje plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na
danou stavbu uspořádá staveniště v souladu s plánem a ve lhůtách v něm uvedených za
podmínky dodržování předpisů o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci obsažených ve
vyhlášce č. 591/2006
Realizační firma povede Stavební deník, TD podstoupí s předstihem Harmonogram prací
Pracovníci musí prokazatelně splňovat podmínky odborné a zdravotní způsobilosti. Musí být
dodržovány platné všeobecné předpisy bezpečnosti práce a technických zařízení. Je třeba
dodržovat hygienické předpisy. Je nutné respektovat další ustanovení o bezpečnosti práce a
ochraně zdraví obsažené v technických podmínkách pro používané materiály a výrobky.
Pracovníci musí být s příslušnými platnými předpisy prokazatelně seznámeni
Musí být dodrženo používání osobních ochranných pomůcek a pracovních oděvů
předepsaných pro užívané materiály. Ochranné a bezpečnostní pomůcky a zařízení se musí
pravidelně kontrolovat a udržovat v předepsaném stavu
Musí být dodrženy podmínky výrobce a obecných předpisů pro skládky materiál
V Litomyšli 20.3.2015
Ing. Alena Rabasová
Stránka 72
NÁVRH ŘEŠENÍ ÚPRAV ZAHRADY V PŘÍRODNÍM STYLU- MATEŘSKÁ ŠKOLA LIDICKÁ VE VYSOKÉM MÝTĚ
12.

















13.
PODKLADY
Katastrální mapa obce Vysoké Mýto (M 1:5000)
Nahlížení do katastru nemovitostí online www.nahlizenidokn.cuzk.cz/
Oficiální stránky http://mesto.vysoke-myto.cz
Konzultace s p. ředitelkou MŠ
http://mslidicka.webnode.cz/
Platný Územní plán města Vysoké Mýto
Zápis z místního šetření
Internet
E.Gründler: Dětská hřiště a zahrady v přírodním stylu, MŽP 2009
www.mapy.cz
www.turistika.cz
www.geoportal.cenia.cz/
www.geoportal.gov.cz
www.nahlizenidokn.cuzk.cz/
Implementační dokument OPŽP
http://www.msletadylko.cz/zahrada-hrou/
J.Boehmelová, Ch.Zimmer: Pirátské příběhy, Thovt 2008
SEZNAM VÝKRESŮ A PŘÍLOH
VÝKRES 1- NÁVRH ŘEŠENÍ ÚPRAV ZAHRADY V PŘÍRODNÍM STYLU- MATEŘSKÁ ŠKOLA LIDICKÁ
VE VYSOKÉM MÝTĚ- STÁVAJÍCÍ STAV_INVENTARIZACE STÁVAJÍCÍ ZELENĚ, HERNÍCH A
TECHNICKÝCH PRVKŮ M1:200
VÝKRES 2- NÁVRH ŘEŠENÍ ÚPRAV ZAHRADY V PŘÍRODNÍM STYLU- MATEŘSKÁ ŠKOLA LIDICKÁ
VE VYSOKÉM MÝTĚ - NÁVRH- STUDIE M1:200
VÝKRES 3- NÁVRH ŘEŠENÍ ÚPRAV ZAHRADY V PŘÍRODNÍM STYLU- MATEŘSKÁ ŠKOLA LIDICKÁ
VE VYSOKÉM MÝTĚ - NÁVRH- OSAZOVACÍ A VYTYČOVACÍ PLÁN M1:100
VÝKRES 4.a- NÁVRH ŘEŠENÍ ÚPRAV ZAHRADY V PŘÍRODNÍM STYLU- MATEŘSKÁ ŠKOLA
LIDICKÁ VE VYSOKÉM MÝTĚ – NÁVRH ŘEŠENÍ ALTÁNU A38
VÝKRES 4.b- NÁVRH ŘEŠENÍ ÚPRAV ZAHRADY V PŘÍRODNÍM STYLU- MATEŘSKÁ ŠKOLA
LIDICKÁ VE VYSOKÉM MÝTĚ – NÁVRH ŘEŠENÍ ALTÁNU A38
PŘÍLOHA Č.1- NÁVRH ŘEŠENÍ ÚPRAV ZAHRADY V PŘÍRODNÍM STYLU- MATEŘSKÁ ŠKOLA
LIDICKÁ VE VYSOKÉM MÝTĚ- rozpočet
NÁVRH ŘEŠENÍ ÚPRAV ZAHRADY V PŘÍRODNÍM STYLU- MATEŘSKÁ ŠKOLA LIDICKÁ VE VYSOKÉM MÝTĚ

Podobné dokumenty