únor 2011 MĚSTO VALAŠSKÉ KLOBOUKY VYHLAŠUJE

Komentáře

Transkript

únor 2011 MĚSTO VALAŠSKÉ KLOBOUKY VYHLAŠUJE
únor 2011
www.valasskeklobouky.cz
Foto měsíce:
●
●
●
●
●
●
min. 3 roky praxe v řídící funkci výhodou
manažerské dovednosti
znalost základních principů, na nichž je založena s.r.o
znalost právního řádu České republiky, zvláště právní problematiky
v oblasti energetiky, regulace cen, zákoník práce
schopnost komunikace s odbornou veřejností a s médii
občanská bezúhonnost
Přihlášku a podrobné informace naleznete na webu města v sekci
Výběrová řízení a poptávky. Datum pro odevzdání přihlášek je 18. 2.
2011.
INFORMACE VČELAŘŮM
SLOVO REDAKCE
Vážení čtenáři,
v redakční radě, která připravuje Valašskokloboucký zpravodaj, došlo
k lednu 2011 k malým obměnám. Někdejším členům redakční rady patří
velké poděkování za odváděnou kvalitní a zodpovědnou práci, jmenovitě
panu Jaroslavu Šanovcovi, dlouholetému předsedovi redakční rady,
Sandře Kollerové-Novotné a Mgr. Jiřímu Ročákovi. Zároveň se patří popřát
novým členům redakční rady – Marii Kolajové, Mgr. Markétě Šobáňové
a Ing. Janu Zainerovi - hodně nápadů a úspěchů, a to nejen v jejich
redakční práci.
Připravili jsme a připravujeme několik drobných změn našeho měsíčníku, z nichž první jste jistě zaznamenali. Zpravodaj bude od února 2011
vycházet již na počátku kalendářního měsíce. S tím souvisí mimo jiné změna termínu redakční uzávěrky: termíny uzávěrek jsou stanoveny k pátkům
v polovině měsíce. Uzávěrka březnového čísla bude 18. února, další uzávěrky pak jsou plánovány na 18. březen, 15. duben, 16. květen, 17. červen
a 15. červenec.
Věříme, že námi připravené drobné obměny zpravodaje přivítáte a že
nám zachováte čtenářskou přízeň. A budeme také velmi rádi za Vaše
příspěvky, kterými zpravodaj zpestříte a obohatíte. V našem městě se děje
řada zajímavých aktivit, nejeden náš spoluobčan dosahuje pozornosti hodných úspěchů, o nichž se ovšem mnozí spoluobčané dozvídají až právě
prostřednictvím zpravodaje, pokud se na jeho stránkách taková informace
objeví. Chtěli bychom Vás tedy touto cestou požádat, abyste nám různé
pozvánky, zprávy a podobně, ale i návrhy a nápady zasílali. Zpravodaj je
službou občanům a je jen a jen dobře, když se občané na jeho obsahu
aktivně podílejí.
Mgr. Petr Odehnal, Ph.D.
předseda redakční rady
ZPRÁVY Z RADNICE
MĚSTO VALAŠSKÉ KLOBOUKY
VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ
MÍSTA JEDNATELE S. R. O. VÝROBA TEPLA
Základní podmínky:
● ukončené vysokoškolské vzdělání
● dobrá orientace v oblasti ekonomiky a energetiky, závazky ČR v rámci
Evropské unie
● orientace v oboru a všeobecný přehled o využívání obnovitelných
a fosilních zdrojů, výhody a nevýhody jednotlivých systémů
Odbor životního prostředí MěÚ Valašské Klobouky
upozorňuje právnické a fyzické osoby, které jsou chovatelem
včel, na povinnost v souladu s ustanovením § 51 odst. 8 zákona
č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů a § 6
odst. 1,2 vyhlášky č. 327/2004 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin,
každoročně písemně oznámit místně příslušnému obecnímu úřadu do
konce února umístění trvalých stanovišť včelstev.
Nové umístění stanovišť včelstev, včetně kočovných, chovatelé včel
oznamují písemně obecnímu úřadu nejpozději 5 dnů před jejich přemístěním. Pokud nové umístění nebude v zastavěné části obce, připojí
chovatel jednoduchý situační náčrtek s označením stanoviště včelstev.
Ing. Zuzana Slánská
odbor životního prostředí
PORADENSTVÍ ČOI MOHOU OBČANÉ VYUŽÍT
UŽ JEN VE ZLÍNĚ
Spotřebitelé z Valašskokloboucka mohli v minulém roce vznášet své
dotazy na obranu proti klamavým obchodním praktikám či postup při reklamaci zboží na nejbližším kontaktním místě České obchodní inspekce ve
Vsetíně. Z úsporných důvodů však byla tato poradenská pobočka zrušena.
Pro Zlínský kraj už tak bude k dispozici jen jediné kontaktní centrum ČOI,
a to ve Zlíně.
Spotřebitelé se mohou na odborníky obrátit každý pracovní den od 8 do
15:30 hodin v sídle na třídě Tomáše Bati 853/7. Jde o budovu Státní
energetické inspekce, dřívější pracoviště ČOI. Telefonický kontakt na nové
poradenské místo ČOI je 731 553 826.
Služeb poradců mohou lidé využívat například při problémech s vyřizováním reklamací nekvalitního zboží, při odstupování od smluv či podezření
na podvodné chování obchodníků. Rady se dočkají také před uzavřením
spotřebitelských úvěrů.
Odbor Obecní živnostenský úřad
PŘEHLED DOTAČNÍCH PROGRAMŮ
NA ÚSEKU PAMÁTKOVÉ PÉČE
Na základě usnesení Rady města Valašské Klobouky Vám předkládáme přehled dotačních titulů v oblasti památkové péče. O zmíněné
dotace mohou žádat majitelé objektů, jichž se jednotlivé programy týkají.
Programy Ministerstva kultury ČR
Ministerstvo kultury stanoví pro určitý časový horizont specializované
programy Ministerstva kultury na úseku památkové péče.
Jedná se o programy:
a Program záchrany architektonického dědictví
a Havarijní program
a Program regenerace městských památkových rezervací a městských
památkových zón
a Program péče o vesnické památkové rezervace, vesnické památkové
zóny a krajinné památkové zóny
a Program restaurování movitých kulturních památek
1
a Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s
rozšířenou působností
a Program Podpora pro památky UNESCO
a Program Podpory občanských sdružení v památkové péči
a Program Podpora záchranných archeologických výzkumů
Specifikace jednotlivých programů:
Program záchrany architektonického dědictví
Z tohoto programu jsou poskytovány příspěvky na obnovu kulturních
památek, které jsou nejcennější součástí architektonického dědictví.
Příkladem jsou příspěvky na hrady, zámky, kláštery, historické zahrady,
kostely, konkrétně na práce směřující k záchraně kulturní památky nebo
k záchraně těch jejích částí, které tvoří podstatu kulturní památky.
Havarijní program
Z tohoto programu poskytuje Ministerstvo kultury příspěvky na zajištění
nejnaléhavějších oprav nemovitých kulturních památek, zejména na odstranění havarijního stavu střech a nosných konstrukcí staveb – kulturních
památek.
Program regenerace městských památkových rezervací a městských
památkových zón
V tomto programu jsou poskytovány příspěvky na obnovu kulturních
památek nacházejících se v nejcennějších částech historických měst
prohlášených za památkové rezervace nebo památkové zóny. Finanční
příspěvky mohou být z tohoto programu poskytovány pouze tehdy, pokud
má příslušné město zpracovaný vlastní program regenerace a pokud se
zároveň finančně podílí - společně s vlastníkem - na obnově kulturní
památky.
Program péče o vesnické památkové rezervace, vesnické památkové
zóny a krajinné památkové zóny
Z tohoto programu se poskytují příspěvky na obnovu kulturních památek
nacházejících se ve vesnických památkových rezervacích a ve vesnických
a krajinných památkových zónách, zejména památek lidové architektury,
například zemědělských usedlostí, chalup, kapliček a božích muk.
Program restaurování movitých kulturních památek
Z tohoto programu jsou poskytovány příspěvky na obnovu nebo restaurování movitých kulturních památek, zejména významných děl výtvarných
umění nebo uměleckořemeslných prací umístěných v budovách zpřístupněných veřejnosti pro kulturní, výchovně vzdělávací nebo náboženské
účely, kam patří například obrazy a sochy v kostelech.
Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí
s rozšířenou působností
Byl založen v roce 2008 na obnovu památkového fondu, kde to efektivně
a účelně neumožňují jiné programy Ministerstva kultury. Finanční prostředky v Programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních
památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou
národními kulturními památkami a které nejsou ve vlastnictví České
republiky.
Program Podpora pro památky UNESCO
Program Podpora pro památky UNESCO zřídilo Ministerstvo kultury ČR
poprvé v roce 2008. Jeho hlavním cílem je dostát závazkům, které České
republice vyplývají z přijetí Úmluvy o ochraně světového kulturního
a přírodního dědictví. V rámci zásad pro čerpání finančních prostředků
z tohoto programu byly vytvořeny tři prioritní oblasti: tvorba management
plánů, vědecko-výzkumné aktivity a prezentace, propagace a edukace
statků UNESCO. Účelem programu je podporovat všestranný rozvoj
památek zapsaných na Seznam světového dědictví, které se nacházejí na
území ČR.
Program Podpory občanských sdružení v památkové péči
Umožňuje finančně podporovat veřejně prospěšné projekty předložené
občanskými sdruženími, popř. dalšími subjekty, jejichž činnost napomáhá
k ochraně nemovitého i movitého památkového fondu v ČR a k nejširší
popularizaci péče o něj.
Program Podpora záchranných archeologických výzkumů
Byl založen společným opatřením ministerstev kultury a financí jako
jeden z nástrojů plnění mezinárodních závazků České republiky podle
Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy na podporu záchranných archeologických výzkumů prováděných příspěvkovými organizacemi
zřizovanými Ministerstvem kultury, pokud jsou oprávněny k této činnosti.
Programy včetně formulářů návrhů na zařazení najdete na stránkách:
http://www.mkcr.cz/kulturni-dedictvi/pamatkovy-fond/dotacniprogramy/default.htm
Programy Zlínského kraje
Program Zachování a obnovy kulturních památek ve Zlínském kraji
pro příslušný rok
Byl vytvořen Fond kultury ZK, který v sobě zahrnuje kromě podpory
kulturních aktivit i obnovu a restaurování kulturních památek a památek
místního významu. www.kr-zlinsky.cz
2
Oddělení památkové péče
Mgr. Eva Lidáková
Státní správa na úseku památkové péče
Tel.: 577043610, e-mail [email protected]
1342 / 13. patro
Programy obce s rozšířenou působností Valašské Klobouky
Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí
s rozšířenou působností. Program se dotýká kulturních památek kromě
památkových zón a kulturních památek ve vlastnictví majitelů mimo stát.
www.valaskeklobouky.cz, odbor životního prostředí, oddělení kultury
a památkové péče
Ing. Josef Slánský, CSc. – vedoucí, tel. 577 311 100
Anna Sáblíková – zaměstnanec, tel. 577 311 122
Ing. Josef Slánský, CSc.
Odbor životního prostředí, oddělení kultury a památkové péče
MĚSTO VALAŠSKÉ KLOBOUKY VYPISUJE
PROGRAM SPOLUPRÁCE SE STUDENTY
Zapojit mladé lidi do veřejného života, přizvat je k představení jejich
nápadů a námětů, ale také je motivovat v zájmu o studium, s takovými cíli
otevírá Město Valašské Klobouky program Spolupráce se studenty. V jeho
rámci chce mladým studujícím na středních i vysokých školách nabídnout
témata pro semestrální, ročníkové i absolventské práce, za jejichž úspěšné
vypracování mají šanci získat odměnu. Své znalosti a schopnosti budou
moci uplatnit studenti širokého spektra oborů, od technických až po
humanitní. Program bude zahájen 1. února 2011.
„Věříme, že v mladých lidech je obrovský potenciál, a tak jim chceme dát
možnost připravit práci na téma, které je zadáno podle skutečných potřeb
a bude reálně využitelné v praxi. Touto cestou bychom je navíc rádi zapojili
do chodu města ještě v průběhu studia, a tak je přivedli k zájmu o veřejné
dění. Programu se mohou zúčastnit buď nad rámec školních povinností,
nebo mohou dané téma použít pro svou bakalářskou, diplomovou či jinou
školní práci,“ sdělil o nové možnosti spolupráce města se studenty
místostarosta Martin Janík. „Rada města pro tento program vyhradila 20
tisíc korun, z nichž budou studentům vypláceny příspěvky na zpracování
práce,“ dodal místostarosta.
Zadání pro zájemce připravují jak jednotlivé odbory městského úřadu,
tak i organizace, které město zřizuje. Nabídka tedy bude pestrá a obsáhne
velkou šíři oborů. „První seznam témat do programu Spolupráce se studenty bude zveřejněn k 1. únoru na webu města www.valasskeklobouky.cz
v sekci Podporujeme – Studenti. Průběžně ovšem bude aktualizován podle
potřeb města i organizací. Pokud by si zájemci nevybrali, ale chtěli by se
zapojit, mohou nás se svým požadavkem kontaktovat. Pokusíme se pro ně
najít nové společné téma,“ informoval Josef Slánský, vedoucí odboru
životního prostředí a oddělení kultury a památkové péče.
Jestliže studentská práce kvalitně naplní obsahově schválené zadání
a bude dodána v termínu, bude mít student nárok na odměnu. „Autor získá
příspěvek na uhrazení nákladů spojených s vypracováním a svázáním práce, a to na základě paragonů až do výše 1000 korun,“ doplnil vedoucí.
V průběhu příprav práce budou moci studenti využít konzultací se
zadavatelem.
V případě zájmu o program Spolupráce se studenty mohou mladí lidé
kontaktovat Josefa Slánského na telefonu 577 311 100 či e-mailu
[email protected]
Ing. Lenka Zvonková
referentka komunikace
DOKONČENÍ OPRAV KANALIZACE
PŘEDPOKLÁDÁ VAK ZLÍN NA JARNÍ MĚSÍCE
Ve Valašských Kloboukách realizuje už od podzimu společnost
Vodovody a kanalizace Zlín opravu veřejného kanalizačního potrubí, které
je v jeho majetku. Protože se nacházelo v havarijním stavu a nevyhovovalo
požadavkům na odvod dešťových a odpadních vod, muselo dojít k položení nových větví. Novou kanalizaci tak dostaly ulice Brumovská a Hřbitovní, ale také sídliště Palackého. V současné době se dokončuje oprava
na Starém Městě, práce ovšem budou moci pokračovat až při příznivějším
počasí.
Hlavní výkopové práce a pokládky by měly být podle VAKu Zlín hotovy
na začátku března. Pak budou následovat vysprávky komunikací a terénní
úpravy, kterými budou náročné stavební práce ve Valašských Kloboukách
uzavřeny. Investorem celé akce je VAK Zlín.
Tímto žádáme občany o laskavé pochopení a shovívavost s probíhajícími opravami a věříme, že především obyvatelé ulic, v nichž kvůli stavbě
dochází k dlouhodobým dopravním i dalším omezením, ocení následnou
bezproblémovou funkčnost kanalizace.
Město Valašské Klobouky
Město Valašské Klobouky děkuje dlouholetému předsedovi
osadního výboru Lipina panu Aloisi Ptáčkovi za vytrvalou a odpovědnou práci pro obec Lipinu a její obyvatele. Zároveň přejeme
hodně zdraví a sil a radosti do nadcházejících let.
OCENĚNÍ VALAŠSKOKLOBOUCKÝM
DÁRCŮM KRVE
Český červený kříž udělil zlatou medaili prof. MUDr. J. Jánského třem
dárcům krve z Valašských Klobouk, kteří dovršili 40 bezpříspěvkových
odběrů. Jsou jimi Anton Gabko, Jan Koseček a Petr Jordán. K ocenění
dárců se svou gratulací přidává i město Valašské Klobouky. Jeho jménem
bych chtěl těmto našim spoluobčanům poděkovat za jejich hluboce lidský
postoj, nezištnou vytrvalost v dárcovství a významný podíl na pomoci lidem, kterým darovaná krev zachránila život nebo umožnila překonat nejrůznější zdravotní problémy.
Do dalších let přejeme dárcům pevné zdraví, štěstí, elán a pohodu.
Ing. Dalibor Maniš, starosta
ZPRÁVA ODBORU MATRIKY
A EVIDENCE OBYVATEL
Mimo činnosti spojené s matrikou a evidencí obyvatel je odbor rozšířen
o agendu občanských průkazů, cestovních dokladů, CzechPointu, ověřování podpisů a opisů, přípravou a koordinací voleb spojených s distribucí
volebních materiálů obcím, registrací kandidátních listin ve správním
obvodu pověřeného úřadu, vedení a aktualizace registru plátců komunálního odpadu, dále o výběr poplatku za komunální odpad a poplatku ze
psa.
V roce 2010 bylo uzavřeno ve Valašských Kloboukách 38 manželství,
což je o 15 méně než v roce 2009. Z celkového počtu 38 uzavřených
manželství bylo 22 uzavřeno církevní formou. V šesti případech byl jeden
ze snoubenců cizinec. Do matričních knih bylo zaznamenáno 15 rozvodů.
Současný trend soužití bez oddání pak potvrzuje 17 žádostí o určení
otcovství, převážně k nenarozenému dítěti.
Termíny pro uzavírání manželství v roce 2011
Ve Valašských Kloboukách rada města svým usnesením stanovila dobu
k uzavírání manželství, a to každou první sobotu v měsíci od 09 do 16
hodin, pro letošní rok se jedná o následující termíny:
5. února, 5. března, 2. dubna, 7. května, 4. června, 2. července, 6. srpna, 3.
září, 1. října, 5. listopadu a 3. prosince.
V ostatních termínech (v jinou než první sobotu nebo pracovní den) je
obřad zpoplatněn částkou 1000,--Kč, v případě, že je manželství uzavíráno
na jiném vhodném místě, tj. mimo obřadní síň zaplatí snoubenci rovněž
částku 1000,-Kč, výše poplatku je stanovena zákonem o správních
poplatcích.
K 1. lednu 2011 je ve Valašských Kloboukách, Smolině, Lipině a
Mirošově přihlášeno k trvalému pobytu 5117 obyvatel, z toho je 29
cizinců.
Počet obyvatel v jednotlivých částech: Valašské Klobouky 4525,
Smolina 270, Lipina 237, Mirošov 85.
V roce 2010 se ve městě narodilo 57 dětí, což je o 16 více než v roce
2009. Z toho bylo 33 chlapců a 24 děvčat. V loňském roce zemřelo 57
spoluobčanů, do města se přistěhovalo 43 obyvatel ( o 40 méně než v
roce 2009) a odstěhovalo se 80.
V loňském roce bylo ve správním řízení zrušeno 26 údajů o trvalém
pobytu. Na základě pravomocného rozhodnutí se místem pobytu určuje
sídlo ohlašovny tj. Masarykovo náměstí 189, k datu 1.1.2011 zde bylo
hlášeno 123 občanů.
V loňském roce bylo vyřízeno 2103 žádostí o vydání občanského
průkazu, řešeno bylo 398 přestupků. Zpravidla se jednalo o nesplnění
zákonné povinnosti občanů požádat o vydání nového občanského průkazu
do 15 pracovních dnů (ukončením platnosti dokladu, změna rodinného
stavu, změnou trvalého pobytu, apod.).
341 občanů nahlásilo ztrátu nebo odcizení svého osobního dokladu.
Dále bylo vydáno 810 cestovních dokladů se čtecí zónou a nosičem dat
s biometrickými údaji a 54 cestovních dokladů typu „BLESK“. 200 občanů
požádalo o dopsání dětí do cestovního dokladu.
K vyřízení cestovního pasu se čtecí zónou a nosičem dat s biometrickými
údaji je lhůta 30 dnů a poplatek je stanoven 600,-- Kč ( pro děti do 15 let
100,- Kč). Cestovní pas typu „BLESK“ je obvykle vyhotovován ještě týž
den. Jednou z nevýhod tohoto typu dokladu je jeho omezená platnost a to
na dobu 6 měsíců, a také výše poplatku, která u dětí do 15 let činí 1000,- Kč,
ostatní zaplatí 1500,- Kč. K žádosti je nutno doložit 2 fotografie.
Na odboru bylo ověřeno 4352 podpisů na listinách nebo kopií listin. Na
pracovišti CzechPoint bylo vydáno 455 ověřených výstupů z informačního
systému. Nejčastěji požadovaným výstupem byl výpis z rejstříku trestů,
který se vydal v počtu 283.
V evidenci plátců poplatku za komunální odpad bylo provedeno 597
změn, bylo zasláno 296 výzev těm, kteří v termínu poplatek neuhradili,
jednalo se o 731 obyvatel. Poplatník má povinnost zaplatit komunální
odpad do září příslušného kalendářního roku. V případě, že je poplatek
rozložen na dvě splátky musí být první část zaplacena do konce června,
druhá pak do konce září.
Eliška Olšáková, vedoucí odboru matriky a evidence obyvatel
ROZHOVOR
ROZHOVOR SE STAROSTOU
DALIBOREM MANIŠEM
O PRIORITÁCH PRO NADCHÁZEJÍCÍ OBDOBÍ
Nově zvolené vedení města Valašské Klobouky se před více než dvěma
měsíci ujalo své funkce. S jakými plány a vizemi zahájilo svou práci? Jaké
kroky připravuje? Jaké cíle si klade a jak vidí rozvoj Valašských Klobouk
v horizontu několika let? To jsou otázky, které zřejmě zajímají nejednoho
občana. Zodpoví je starosta Dalibor Maniš.
Pane starosto, jak vidíte nejbližší směřování našeho města?
Po volbách došlo k obměně vedení města i městské rady, což garantuje
zpestření a doufám i kvalitu názorů na jednotlivé fáze rozvoje města. Myslím, že nové tváře ve vedení i v radě přispějí také k rozvíjení a zlepšování
komunikace mezi městem a občany a zvýší tak možnost každého jednotlivce vyjádřit svůj názor k dalšímu směřování a vývoji ve Valašských
Kloboukách.
Jaké jsou tedy priority, se kterými vedení města zahájilo další volební
období? Na co se bude ve své práci koncentrovat?
Priorit máme hned několik. Vzhledem k nutným úsporám budeme pracovat na co nejintenzivnějším využití fondů EU a dalších zdrojů k realizaci
oprav, zateplení a výměny oken v největších zařízeních města, jako je
základní škola, penzion, dům dětí a mládeže nebo novější část polikliniky,
ale také u jiných veřejných budov. Protože ovšem naše město zahájilo nový
rok s rozpočtovým provizoriem, bude o konkrétním vynaložení prostředků
na jednotlivé akce jasno až po schválení řádného rozpočtu. Ten je nyní
připravován a po přezkoumání finančním výborem bude předložen zastupitelstvu ke schválení na únorovém zasedání. Realizace většiny připravovaných investic záleží rovněž na úspěšnosti žádostí o dotace, s jejichž
přispěním je město hodlá realizovat.
Další prioritou vedení je především udržet tady všechny státní úřady,
popřípadě podpořit jejich možné rozšíření, tak aby naši občané mohli
vyřešit své záležitosti přímo ve městě. Tato snaha bude významná i proto,
že za službami úřadů do Valašských Klobouk dojíždějí i občané z okolních
dvaceti měst a obcí. V rámci finančních možností města pak chceme i nadále podporovat kvalitu a rozvoj občanských iniciativ, tradičních akcí i činnost sportovních, kulturních a společenských sdružení. Nemohu opomenout ani podporu kvalitní výchovy mladé generace a jejího aktivního společenského a volnočasového vyžití. Ostatně, mladí lidé jsou naší budoucností a chtěli bychom je přimět k tomu, aby se ve větší míře podíleli na
rozvoji města. Rádi bychom využili jejich pohledu na současný život
v Kloboukách i okolí. Věřím, a v řadě případů jsem si to ověřil v reálu, že
v mladých je obrovský potenciál.
Jaký zaujmete postoj k řešení tíživých otázek našeho regionu? Mám
na mysli nezaměstnanost, špatnou dopravní dostupnost a podobně.
V rámci svých možností chci ve spolupráci s ostatními starosty a kolegy
udělat maximum pro to, abychom pomohli k dokončení obchvatu Zlína
a dotažení rychlostní komunikace R49 až do blízkosti Valašských Klobouk.
Jsem přesvědčen, že je to jeden z léků na vysokou nezaměstnanost
a nedostatek kvalitních pracovních příležitostí, které nás v současné době
velmi tíží. Dostupnost města je rozhodujícím faktorem pro další významnější rozvoj v rámci pracovních a podnikatelských aktivit. Musím však
konstatovat, a to bohužel, že současná ekonomická situace našeho státu
těmto vizím nijak nepřeje. Města a obce v naší republice se potýkají s výrazným snížením finančních toků ze státního rozpočtu, ale také s nižšími
daňovými příjmy, které souvisejí s nepříznivou statistikou nezaměstnanosti. Proto není v současné době možné stavět si vzdušné zámky, ale
musíme vycházet z reálných cílů a možností.
S jakými plány pro rozvoj Valašských Klobouk začalo nové vedení
města pracovat?
Radou byla jmenována nová komise pro rozvoj města a strategické
plánování pod vedením místostarosty Martina Janíka. Komise má za úkol
přepracovat a aktualizovat dlouhodobý plán rozvoje města, zapracovat
nové vize a požadavky. Věřím, že pohled nových tváří a odborníků z řad
občanů přinese zajímavé náměty a názory na další směřování města
a jeho rozvoj. Nové záměry budou také konzultovány se širokou veřejností.
V dnešní době je pro města složité připravovat velké plány, ale věřím, že se
nám podaří navést Valašské Klobouky i do budoucna tím správným směrem. Chtěl bych nám všem popřát kvalitní spolupráci a korektní vztahy jak
ve vedení, tak mezi všemi, kdo mohou pro město něco dobrého udělat.
Současně bych chtěl říci, že si vážím podpory, ale i kritiky ze strany občanů.
Chtěl bych jim za to poděkovat a požádat je i do budoucna o spolupráci na
zkvalitňování života v našem městě. Všem přeji pevné zdraví, osobní
i rodinnou pohodu a pracovní úspěchy.
Děkuji za rozhovor.
Ing. Lenka Zvonková, referentka komunikace
3
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřání
V prosinci 2010 se dožila významného životního jubilea
zdravotní sestra
PANÍ DRAHOMÍRA KOZÁKOVÁ.
Do dalších let jí přeji hodně zdraví a pohody a současně jí děkuji
za dlouholetou dobrou spolupráci v ordinaci a za obětavou péči
o naše svěřené pacienty.
MUDr. Mgr. J. Kořenek, CSc.
Poděkování
Rodina Strnadova děkuje všem za projevenou soustrast,
květinové dary
a osobní účast při posledním rozloučení
s PANEM ANTONÍNEM STRNADEM
Děkujeme touto cestou všem za projevy soustrasti,
květinové dary a osobní účast při posledním rozloučení
s PANÍ LUDMILOU PETRÁŠOVOU
manžel Josef, dcery Michaela a Silvie
SPORT
KONTAKTY NA LYŽAŘSKÉ VLEKY V REGIONU
Lyžařsko-turistický klub Lidečko
Lyžařský areál Lužná Zefika s.r.o.
SKI centrum Kohútka
Lyžařský svah Pozděchov
Lyžařský vlek Seninka
Lyžařský vlek Študlov
Lyžařská sjezdovka Selanka – Val. Senice
Lyžařský areál - Kyčerka - Velké Karlovice
Ski areál Razula - Velké Karlovice
Lyžařský areál Jasenka – Vsetín
Lyžařský areál Francoca Lhota-
571 447 318, 737 644 330
732 738 583
571 451 790, 601 521 471
605 820 268
602 780 383, 603 912 451
731 190 397
724 323 685, 571 422 333
571 444 072, 603 428 779
571 410 073
605 202 570
604 587 614
ZPRÁVY ZE ŠKOL
LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ
Druhý lednový týden vyrazila ze základní školy velká výprava: autobus
plný natěšených sedmáků a doprovodný náklaďáček plný lyžařské
a snowboardové výstroje. Směr - karlovické údolí, sjezdovka Bzová. Co
týden plný zážitků našim sedmákům přinesl, vám přinášíme prostřednictvím autentických zápisků jednoho z účastníků kurzu tak, jak je věrně
sepsal p. uč. Dohnal.
Z DENÍKU LYŽAŘE“
LVK ( 9. 1. 2011 - 14. 1. 2011)
VELKÉ KARLOVICE - BZOVÉ
NEDĚLE
Deníčku,
sám ani nemohu uvěřit, jak jsme to tak dlouho vydrželi jeden bez druhého. Ano, je to dlouho, co jsme spolu neusínali v postýlce, kterou maminčina
starostlivá ruka neurovnala, a nesnídali pečivo, které tatínek nepřinesl
čerstvé z obchodu. A co se vůbec za tu dobu změnilo? Z toho důležitého
vůbec nic. Pořád se lyže dávají „tím zahnutým“ dopředu a „kdo maže, tak
ten jede“.
Glosuji jen nejdůležitější body z neděle.
1) Řada z téměř padesáti účastníků letošního LVK si asi opravdu myslela,
že destinace Velké Karlovice - Bzové je adresa nějakého luxusního
alpského střediska s pětihvězdičkovým hotelem s romantickým názvem
„Chata Karolinka“.
2) Rozdělení na pokoje bylo opravdu velmi dramatické. Dokonce na dotaz
pana učitele Graclíka, kdo by měl zájem o třílůžkový pokoj, vystřelila
ruka Terezy V. tak prudce, že jsem málem přišel o oko.
4
3) Sníh tu je a je ho opravdu dost. Ale je to přesně ten druh hrubozrnného
technického firnu, který vám v případě pádu zaleze okamžitě až
do...však vy víte kam.
4) Ony srandičky a fórky, o kterých se tak roztomile píše v jiných částech
deníku, dostávají úplně jinou dimenzi o tři čtvrtě na tři ráno, a to simultánně ve dvou chlapeckých pokojích. Takto padají z úst odborníků na
výchovu a vzdělávání výrazy jako „darebáci“ nebo dokonce „smradi
jedni nebezpeční“.
Dobrou krátkou noc.
PONDĚLÍ
Naše pondělní ráno začalo téměř navlas stejně jako každé jiné pondělí
ráno na lyžáku - hlasitě a v nekřesťansky brzkou hodinu. Zkrátka, pokud se
Tonda P. a spol rozhodnou, že nemůžou spát, musí o tom přece vědět
každý přítomný na chatě a také ostatní obyvatelé širého karlovického údolí.
A to jsme se plácali na ramena, že je vše vyřešeno umístěním nápisu
„KLIDOVÁ ZÓNA“ nade dveřmi našeho pokoje (ha..ha..ha..).
Nedočkavost je jedním z vrtochů mládí, ale vidět sedět Danka K. (nebo
kdo to vůbec byl) půl hodiny před nástupem v „plné polní“ - v přilbě a nasazených lyžařských brýlích za stolem ve svém dobře vytopeném pokoji to
byla dost silná káva i pro mne.
Další horkou chvilku připravil naší zdravotnici Ditě P. pan učitel Graclík,
když dostal nápad seřadit naše lyžaře - lamy, potácející se pod tíhou vlastní
výzbroje a výstroje, v těsný a slavnostní dvouřad. Díky sv. Karvusovi
a sv. Rolbě nebyl nikdo vážně zraněn bojovně vztyčenými lyžemi a
hůlkami.
Svah nás přivítal svou širokou mokrou bílou náručí a hned se začal
s námi „mazlit“. S každým po svém. Sem tam někoho hezky přitulil do svých
bílých měkkých peřinek, ale kdo se mu nelíbil, proti tomu se postavil
a nadělil mu pořádnou nakládačku…že, Lucko Ř.?
Ale to nebylo vůbec nic proti tomu, co přichystal Radimovi B. Jeho
celkem nevinně vyhlížející pád skončil hlubokou řeznou ranou v oblasti
kolene a třiceti šesti stehy ve vsetínské nemocnici.
Celou hororově vyhlížející scénu, kterou těžce rozdýchávala i naše
protřelá a za každé situace duchapřítomná zdravotnice Dita P., sledoval
Radim s naprostým ledovým klidem a jen suše podotkl, stoje nad kaluží
vlastní krve, že podobné „bebinko“ už měl i na druhé noze. Takže kurze
„POZOR!“, udělujeme Radimu Bodlákovi zlatou medaili za statečnost,
„POHOV!“
V odpolední fázi už se „bostonská mlátička“ z jednoho českého filmu
neopakovala. Ztrátu svého kamaráda na lyžáku se rozhodli všichni uctít co
nejlepšími výkony na svahu. Sice se padalo, ale vždy se vstávalo a hlavně
se už i jezdilo. Po odbahnění, osušení a večeři byl připraven bohatý kulturní
program v podobě hry BINGO, jehož vítězkou se stala sympatická Kateřina
Š. Gratulujeme! Dobrou polovinu osazenstva chaty pak odborně zasvětila
do tajů pravěku Sabina O. filmovou komedií „RRRRR“, kde se to jen hemžilo praslepicemi a pražížalami se zahnutými kly. Jako dějepisář ti vzkazuji:
„Fakt moc dík, Sabčo“. Tak dobrou.
ÚTERÝ
Na úterním ránu bylo pěkné to, že se všichni konečně vyspali, což se
také pozitivně projevilo i na lyžařském svahu koncentrací na výuku ve
všech družstvech. Pokud bych měl takové pedagogické výsledky i při
běžném vyučování ve škole, rád půjdu učit i s přilbou a snowboardem.
Ostatně v pytli zážitků se to jen hemžilo samými pozitivy. Např.: „Líbilo se
mi, jak jsem se naučil konečně lyžovat (díky panu Graclíkovi). Je to fakt
boží týpek, ale nevím, jestli mu dám ty prachy.“ (Vašek P.) Nebo: „Konečně
jsem se naučil brzdit na lyžích, ale furt padám.“ (Filip Š.)
Velkou podporu pro všechny právě zrozené lyžaře přivezla na běžkách
paní vychovatelka Šindlerová. Dokonce se jí podařilo vyjet vlekem a za
mohutné podpory a ovací sešla s výkřikem „dnes běžky, zítra lyže a ve
čtvrtek snowboard!“ zase pěkně po svých.
K dalším novinkám, kterými obohatila LVK paní vychovatelka, patřilo
bodování pokojů. Nutno dodat, že se řada kluků chytla za nos a symbolický
obrázek prasátka se již na žádných dveřích nevyskytl.
Po vydatném obědě a odpočinku začala druhá fáze. Pro naše
snowboarďáky představovala kritický moment. Začali místo backsidu
používat i frontside, lépe řečeno, místo zadní hrany i přední. Prostě místo
zadku, začali padat na hubu. A to ještě, chudáky, čekalo přehraňování.
Útěchou jim bylo, že solidární členové, především třetího družstva, jim
předváděli podobné kousky, kdekoliv to bylo možné.
Po návratu všech otloukánků a po večeři, absolvovali několik zajímavých aktivit s paní vychovatelkou a paní učitelkou Pášmovou. Ostatní
členové osazenstva měli také důležitou práci. Zjišťovali, jestli nově otevřený relaxační bazén se slanou a teplou vodou vyhovuje přísným kritériím
pro návštěvu členů kurzu. Zjistili jsme, že vyhovuje.
Paní vychovatelka se osvědčila i v případě vyhlášení večerky. Hlavně
díky ní a dvou půlmetrových tyčí z měkkého papíru se jí to téměř na vteřinu,
přesně ve 22:00, povedlo. Kam se na ni hrabe víla Spinkalka.
STŘEDA
Škaredá středa, nebo-li „kritičák“, začala zcela symbolicky dost škaredě.
Trochu ospalejší průběh rána narušil až „jemný“ způsob probuzení od pana
učitele Graclíka, který filtroval slova „dobré ráno“ přes píšťalku značky
Made in Czechoslovakia. Poté, co všem odlehlo v uších, se šlo opět lyžo-
vat. Naštěstí, jak se nestává zvykem, brali všichni slova zkušených
instruktorů o kritickém dni velmi vážně a učinili vše, aby nerozšířili statistiku
úrazů. Menšího hazardu se dopustil pouze nedoslýchavý snowboarďák
Přema K., který slyšel místo „Máš jednu volnou jízdu a jeď pomalu!“ „Tak si
dej dvakrát a pořádně to osol!“ Zajímavé.
Z individuálních výkonů lyžníků bych vyzvedl neustále lyžařsky zrající
Sabinu O. a Petra D. Jak se říká u nás na Valašsku: „From Zero to Hero“.
Závěr dopoledního lyžování patřil populárnímu videokoučingu. Jak jsme
se pak večer přesvědčili, málokdo udělal radost zlomyslným posměváčkům hledajícím větší lyžařské nedostatky. Po obědě a polední pauze se
šlo i přes mohutné demonstrace naší chaty na pěší túru.
Těsně po večeři jela vybraná část zájemců zkolaudovat krásný bazén na
hotelu Horal. Ostatní, kteří se už tento týden umývali, zůstali na chatě
a žhavili závity ve vědomostních hrách Riskuj a Milionář. Po návratu plavců
došlo ještě za všeobecného neutuchajícího veselí k promítnutí zajímavých
fotografií a videa z první poloviny lyžáku.
No a co se dá dělat ve zbývajících 15 minutách do večerky? Jak nám
dokázala řada sedmáků, téměř všechno, kromě převlečení do pyžama,
hygieny a úklidu pokoje. Ale protože hrozba krátké zítřejší diskotéky visela
ve vzduchu, podařilo se všechny nahnat do těch správných postýlek.
ČTVRTEK
Čtvrteční ráno bylo především významné tím, že bylo jiné než ráno
středeční. Krásný něžný hlas paní vychovatelky Laďky se zdál v dané chvíli
tím nejhezčím prostředkem, jak začít den. Všudypřítomnou dobrou náladu
zvýraznil opět pobyt paní vychovatelky na svahu a ilegální soutěž „Zkouluj
si svého instruktora“, ve které vynikali Přema K., Martin J. a Adam S.
Odpolední klid se již nervózně nesl ve znamení večerního karnevalu.
Například Tomáš F. loudil po panu učiteli Graclíkovi „nějaké sako“. Ale to už
nekompromisně odbila 14. hodina a šlo se závodit. Soutěžní duch zcela
ovládl všechny lyžaře a ti, co se dosud opatrně ploužili svahem, si to teď
kalili do branek na plné pecky. A vítězové? Samozřejmě že všichni, kteří se
zúčastnili. Nejrychleji se zúčastnila za holky Pavla V. a z kluků Kryštof K. Po
večeři, nástupu a krátké přípravě vypuklo pravé karnevalové šílenství.
Společenská místnost se jen hemžila divnými kreaturami podle hesla „Co
dům a paní vychovatelka dala“. Nejlepší masky byly vyhodnoceny, věrná
kopie Justina Biebra (Vašek P.), originální „Mimoňky“ Katka Š. a Markéta
S., Asiatka Bára P. a nakonec sexy uklízečka Denisa Č. Několik společenských her nažhavilo přítomné tak, že se zcela nezvykle a velmi ochotně
začali oddávat diskotékovým rytmům. No a lehce před 23. hodinou se za
„povinné“ všeobecné nespokojenosti šlo spát.
PÁTEK
V pátek ráno došlo k jedné velké železničářské kuriozitě. Chatou
Karolinka projela ubytovací částí o půl osmé ráno „mašinka“, která vytáhla
všechny diskotékou zmožené sedmáky včas z postelí.
Opravdu nevím, jak bychom se mohli rozhodnout trávit celý den v posteli,
když venku tak krásně prší. Šlo se proto ještě naposled lyžovat. Těžkou
zkoušku nepřineslo pouze počasí, ale také náročná dovednostní soutěž
pro snowboardové družstvo. V předepsaných prvcích pro všech deset
soutěžících členů se objevily front i backsidové oblouky, otočka o 360°
a dva skoky. Opravdu to doma nezkoušejte! Nejlépe si s nástrahami trati
poradili Štěpán M. a Adéla S. Speciální ohodnocení za největší pokroky
obdrželi Martin J. a Tereza V.
A protože se poměr mezi pevným a tekutým skupenstvím vody na svahu
začal zlehka vyrovnávat, bylo načase rozloučit se se sjezdovkou a ochotnými vlekaři a vyrazit sušit a balit na chatu.
Paní kuchařky nám na poslední oběd připravily vynikající řízek, a tak
stačilo dokonale vylízané talířky přetřít suchou utěrkou. Opravdu jsme byli
celý týden velmi spokojeni s podobou a chutí tolik potřebné dodávané
energie. Děkujeme.
Ve 14.00 se po vyklizení pokojů a vynošení zavazadel pomalu začala
naplňovat poslední kapitolka lyžařského výcvikového kurzu, která bude mít
určitě další rok nové pokračování. Tak za rok sbohem, deníčku.
Úplná verze „Deníku lyžaře“ s fotogalerií je k dispozici na webových
stránkách základní školy (www.zsvk.eu)
Mgr. Jiří Dohnal
LITÉRÁRNÍ SOUTĚŽ „PRO VALAŠSKÚ ŘEČ“
V minulém čísle zpravodaje jsme Vám nabídli dva příspěvky ze soutěže
„Pro valašskú řeč“. I dnes pro Vás máme příspěvek z této soutěže,
kategorie „Vlastní vyprávjaní“, kde 2. místo obsadila Barbora
Kovalčíková ze 7. A s příspěvkem „Jak babička viděla čerta“.
JAK BABIČKA VIDĚLA ČERTA
Barbora Kovalčíková 7.A
Jedného krásného dňa sa dědáček rozhodli, že nám děckám udělajú
radosť a veznú nás na noc přespat na mysliveckú chatu do lesa.Tož, to sa
ví, byly sme z toho nadšené, ale už né tak babička, tá sa velice v noci bála.
Řekla proto súsedce Božce, nech vezne také děcka a ide s nama, že nás
bude víc a bude větší sranda. Tak aj bylo. Dědáček se súsedem Josefem šli
prvej, aby šecko nachystali, něž přídem. My děcka sme sa nemohly dočkat,
hodiny sa jaksi vlékly a my byly furt doma. ,,Neotravujte,“ řekla babička,
,,lebo nikde nepújdem, mosím neco nachystat na cestu, nejaké to oblečéní
nabalit, to není enem tak. Nakonec sme babičce pomohly a vyrazily.
Cestú sme si vykládaly a plánovaly, co šecko budem dělat, na co si
budem hrát a jak si to pořádně užijem. Tak to utéklo, že naráz sme seděly
před chatú a pojídaly chleba s povidlama. Celé odpoledne sme dováďaly,
skotačily, dědáček s babičkú a súsedama klábosili. Čas utékl a býl večér.
Nachytali sme dřevo na táborák, opékli si klobásy a do popela naházali
zemňáky, na ty sme sa těšili najvíc.Když sa šecko pojedlo, babička
rozhodla, že sa půjde spat. To je jasné, než nás babička nahnala, chvílu to
trvalo, byly sme rozdováďaní, plní zážitků, tož kom by sa chtělo jít na kutě?
Babička sa ale poslúchat mosí, tak sme sa uložily a hneď aj usnúly.
Co sa událo potom, už víme enem z vyprávjaní. Nevíme, co babičku
probudilo, ale když otevřela oči, uviděla v okně kohosi stát. Strachy ani
nedýchala, krvi by sa v ní nedořezál, tož oči znova zavřela, že sa jí to snáď
enem zdálo. Ale né, když znova pohlédla, bylo to tam furt. Pomály zatahala
dědáčka za rukáv, nech sa obudí, že kdosi je venku a vypadá jak čert.
Dědáček sa enem otočíl na druhý bok a myslél si svoje, ale babička mu
nedala pokoja. Tož vstál, vzál čagan a otevřél dveři. Kdož ví, jestli sa také
nebál, když do šera volál: ,,Hej, kdo to tady oblézá?“ a přitom hrozíl
čaganem. Před chatú zostál stát jak přibitý strýc Matúšú, veliký myslivec,
kerý šél zrovna na čekanú. Viděl otevřené okenice, tož, že nahlédne, kdo
tam spí. A protože měl mysliveckú čepicu s bažantím pérem, vypadál v téj
tmě skoro jak čert. Šecko sa teda vysvětlilo, ale babička už oka nezamúřila.
Hneď ráno nás šecky hnala dom a prohlásila, že už ju na chatu nikdo nikdy
nedostane. Aj tak bylo.
Dědáček nám toto přidává k ostatním historkám, co sa vykládajú při
různých příležitosťách a dycky sa tom šeci zasmějú, jak sa vylekala né
enom babička s dědáčkem, ale aj strýc Matúšú.Ten už do oken rači
nenahlédá. No a nás děcka při každém tom zpomínání mrzí, že sme sa
neobudily a čerta - myslivca také neviděly.
Mgr. Pavla Holubová
OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE
Ve středu 12. ledna 2011 proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce, které datuje dlouhou tradici, neboť se jednalo už o 37. ročník vyhlášený
Národním institutem dětí a mládeže MŠMT. Zadání pro I. kategorii bylo určeno žákům 9. ročníků základních škol a odpovídajícím třídám víceletých
gymnázií.
Zajímavé úkoly se skládaly z gramatické a slohové části.V mluvnici
našich třináct soutěžících rozmotávalo popletená slovní spojení, dále pak
opravovali roztodivné nedostatky ve větách, prokazovali znalosti učiva ze
skladby, hledali co nejvhodnější a nejvýstižnější pojmenování, pracovali
s volebními hesly či uvažovali, jak vznikly názvy jednotlivých měst a vesnic.
Ve slohu pak řešili téma „Naštěstí jsem si to včas vyžehlil/a“ velmi nápaditě
a kreativně. Mnohé práce by určitě našly uplatnění v televizním zábavném
pořadu Trapasy. Všechny úkoly byly poněkud netradiční, nepříliš snadné,
ale originální.
Nejlépe si při jejich plnění počínali tito vycházející žáci:
1. Bařinková Ivona - 9. A
2. Maňas Jaroslav - 9. A
3. Machů Josef – 9. A, Juračka Jakub 9. C
Úspěšnými řešiteli byli rovněž:
z 9. B – Čechová Markéta, Divošová Veronika, Raška Štěpán
z 9. C – Cahlová Kristýna, Dohnalová Sabina, Nováková Markéta, Raková
Karolína, Straňák Michal a Trčka Vojtěch.
Do okresního kola ve Zlíně jsou na základě výsledkové listiny přihlášeni –
Bařinková Ivona a Maňas Jaroslav.
Všem děkujeme za účast a přejeme především dobré výsledky u přijímacích zkoušek.
PaedDr. Jiřina Kokrhelová
5
❖ V odbíjené soutěžilo ze 13 tříd
AKTIVITY
❖ Během podzimu probíhaly kurzy tanečních
pod vedení tanečního mistra pana Mědílka
ze Zlína v KD Klobučan. Výuka byla ukončena 11.12. 2010 závěrečným plesem, ve
kterém studenti gymnázia zúročili své
dovednosti v oblasti tance a poznatky ze
společenské etikety. Gymnázium Valašské
Klobouky děkuje Městu Valašské Klobouky
a KD Klobučan za poskytnutí finanční
podpory a společenské zázemí.
❖ Každoroční návštěva Vídně v sekci německého jazyka se setkala s úspěchem. Studenti si vyzkoušeli němčinu v praxi.
❖ Dne 3. 12. 2010 a 10. 1. 2011 navštívili studenti divadelní představení ve Slováckém
divadle. Jednalo se o realistické drama Naši
furianti od Ladislava Stroupežnického.
V provedení herců Slováckého divadla působila hra velmi neotřele a moderně a naši
studenti si odnesli silný kulturní zážitek.
❖ V adventním období 16. 12. 2010,vystoupili
naši žáci na vánočním koncertě v KD Klobučan, který každoročně pořádají pro seniory s bohatým kulturním programem.
❖ Gymnázium zorganizovalo také koncert
s divadelním představením pro bývalé zaměstnance školy, penzisty a rodiče vystupujících žáků.
❖ Během prosince proběhly mezitřídní sportovní turnaje v malé kopané a volejbale.
❖ Malé kopané se zúčastnilo z 15 tříd 110
soutěžících. Mezi úspěšnými kolektivy se
umístila družstva:
Mladší žáci: 1. kvarta
2. tercie
3. sekunda
Starší žáci: 1. 3. OA
2. Oktáva
3. Septima
❖
❖
❖
❖
100 studentů a nejlepších výsledků dosáhla smíšená družstva: 1. Septima, 2. Oktáva,
3. 3. OA.
Studenti třídy sekundy, tercie
a kvarty se zúčastnili školního
kola recitační soutěže. V okrskovém kole budou školu reprezentovat: Gabriela Sucháčková
(SK), Adéla Ptáčková (SK), Lucie
Martinková (KR) a Sára
Matůšová (KR). Soutěžícím
držíme palce.
Proběhla školní kola olympiád
z chemie, dějepisu, matematiky.
Vítězové postupují do krajských
kol.
Studenti obchodní akademie
a nižších tříd gymnázia soutěžili v psaní na
klávesnici.
Školní kola olympiády z českého jazyka se
zúčastnilo celkem 42 studentů v I. a II.
kategorii, výsledky:
I. kategorie ( tercie, kvarta):
1. Klára Baxová (KR)
2. Pavla Rucká ( KR)
3. Kristýna Šudomová (TR)
II. kategorie
1. Eliška Rašková (KV)
Alžběta Fojtíková (1.G)
2. Markéta Mikuličáková (2.G)
3. Veronika Mišáková (1.G)
Studentky, které obsadily první dvě místa,
postupují do okresního kola. Srdečně blahopřejeme a držíme palce při reprezentaci školy.
❖ 22. 12. zhlédli všichni studenti divadelní
představení Elektrická puma v podání
ochotnického divadla Semtamfór.
❖ Přihlášky ke studiu na gymnáziu ve škol.
roce 2011/2012
v oboru 79 41 K/41 (z 9. tříd) – 4leté studium
a v oboru 63 41 M/02 (z 9. tříd) – Obchodní
Dne 11.1.2011 se studenti Kvinty a 1.G zúčastnili besedy se slavným
českým spisovatelem Václavem Duškem,jenž je autorem knih např.
Somrák, Tuláci , Den pro kočku, ve kterých popisuje velmi svérázným způsobem život spodiny společnosti. Přivedl ho mezi nás pan Karel Milička,
který je též členem Obce českých spisovatelů a při své práci ředitele SOŠ
Luhačovice napsal učebnice pro učitele a studenty z oblasti umění a literatury, také dělá korektury literárních děl, např. známé české spisovatelce
Evě Kantůrkové.
Poté, co nám pan Milička několika slovy představil Václava Duška
(mimo jiné svého dlouholetého přítele ), dostal se ke slovu pan spisovatel
V. Dušek. Vyprávěl nám své životní příběhy, dokonce nám přečetl úryvek
ze své nové knihy ,ve kterém popisoval oblast severních Čech, kde po
určitou dobu pracoval jako horník a kde taky prožil svá mladá léta.
Vystřídal mnoho povolání, například byl malířem nebo řidičem na
jatkách.
Příběhy byly velmi poutavé, možná také proto, že pan Dušek je skvělý
vypravěč. Na konci besedy došlo na otázky studentů. Většina dotazů se
vztahovala k jeho spisovatelské kariéře a také k tomu, odkud čerpá náměty
pro své knihy. Pan Dušek vždy vtipně a zajímavě odpověděl na každou
položenou otázku. Myslím si, že beseda byla příjemným zpestřením hodiny
jazyka českého, ale také že si studenti odnesli jisté zajímavé informace jak
o spisovateli, tak i o dobách komunismu u nás.
Vít Bičej, Kvinta
Gymnázium Valašské Klobouky
Den otevřených dveří
úterý 22. února 2011
8. 00 – 17. 00 hod
studium v oborech
Gymnázium všeobecné 4 – leté
Obchodní akademie
www.gymvk.info
6
tel.: 577 320 573
akademie odevzdávejte nebo zasílejte do 15. 3.
2011 přímo na adrese Gymnázium Valašské
Klobouky, Komenského 60, 766 26 Valašské
Klobouky. Kritéria přijímacího řízení na webu
školy (www.gymvk.cz). Hlavní váha přijetí ke
studiu do 1. ročníků spočívá na výsledcích SCIO
testů a na prospěchu ze základní školy. V měsíci
březnu a dubnu připravujeme studijní kurzy pro
přihlášené uchazeče do 1. ročníků z českého
jazyka a matematiky zdarma.
Studenti z nižšího stupně gymnázia jsou
zapojeni do projektu CLIL – výuka v angličtině
ve všeobecných předmětech.
❖ Aktivně rovněž pracujeme a připravujeme
mezinárodní workshop v rámci projektu
Comenius. Na jaře navštíví skupina studentů
třídy 2.G Španělsko.
❖ 7. 1 .2011 se konal tradiční Studentský ples
v KD Klobučan, který organizovala škola
ve spolupráci s Klubem rodičů. Děkujeme
všem, kteří se podíleli na organizaci plesu,
poděkování patří zejména sponzorům za
hodnotné ceny do tomboly.
PaedDr. Soňa Zabloudilová
ŠKOLNÍ KOLO SOUTĚŽE V PSANÍ NA KLÁVESNICI
Kategorie – žáci nižšího stupně gymnázia (účast 9 žáků)
Čisté úhozy za min. počet chyb
Bartlová Andrea – kvarta
280
0
Šerý Miroslav – sekunda
205
0
Krajča Daniel – tercie
206
1
% chyb
0
0
0,09
Kategorie – žáci obchodní akademie (účast 11 žáků)
Čisté úhozy za min. počet chyb
% chyb
Jureček David – 2.OA
345
3
0,13
Vobořil Václav – 3.OA
313
3
0,12
Kostková Martina – 3.OA
310
6
0,26
Ing. Jaroslava Krůželová
48. STUDENTSKÝ PLES
„Tančí se v české televizi, ale tančí se také ve Valašských Kloboukách ...“
Dne 7. ledna 2011 studenti Gymnázia Valašské Klobouky zahájili polonézou plesovou sezónu ve městě.
Na organizaci 48. studentského plesu se podílela škola společně s Klubem rodičů při gymnáziu. Žáci různých ročníků pod vedením maturanta
Mirka Kořenka nacvičili polonézu a vídeňský valčík. Sestry Diana a Iveta
Divišovy zpestřily program svými tanečními vystoupeními z oblasti orientálních tanců. K tanci a poslechu pro 650 účastníků společenské události
hrála skupina STRAM. V repertoáru se střídaly české a slovenské písně
různého žánru. Občerstvení zajišťoval Klub rodičů a studenti třetích ročníků, kteří rovněž měli ve své péči šatnu a tombolu. Díky štědrým sponzorům
byly ceny v tombole velmi bohaté, za což patří všem velký dík.
Historie pořádání plesů v naší zemi má bohatou tradici. Plesy bývaly
v minulosti především výsadou vyššího stavu, tedy šlechty. V průběhu 19.
století se plesy postupně staly (ostatně tak jako mnoho jiných původně
šlechtických výsad) běžnou součástí tehdejší měšťanské společnosti, v té
době byly takovéto lidové plesy označovány slovem bál. Pokud si všimnete
pořadového čísla letošního Studentského plesu, zjistíte, že ho lze zařadit
k tradičním.
Účastníky plesu byli nejen studenti, rodiče, kantoři, absolventi, příznivci
školy, ale také zástupci družební školy – Gymnázia Púchov. Atmosféru,
hudební produkci a celkové organizační zabezpečení společenské akce
hodnotili velmi pozitivně. Kolegové ze Slovenska vyzdvihli, mimo jiné,
taneční umění studentů, bezpochyby výsledek tanečních kurzů pravidelně
pořádaných školou v podzimním období.
Nezbývá než poděkovat všem, kteří se aktivně podíleli na kulturní akci.
SPORTOVNÍ HALA GYMNÁZIA
VALAŠSKÉ KLOBOUKY
INFORMACE PRO VEŘEJNOST
Sportovní hala byla zkolaudována a otevřena v září roku 2006. Je
majetkem Zlínského kraje a jejím správcem a provozovatelem je Gymnázium Valašské Klobouky. Město Valašské Klobouky přispělo na její
stavbu částkou 13 milionů Kč, celkové náklady dosáhly přibližně 40 mil. Kč.
Cena za 1 hodinu pronájmu činila pro organizace podporované městem
(např. TJ Spartak, TJ Sokol, Valašskokloboucký fotbal, DDM, atd.) 210,Kč, pro ostatní zájemce 450,-Kč. Po čtyři roky od zahájení provozu se cena
za hodinu pronájmu haly nezměnila. Přitom skutečné náklady na 1 hodinu
provozu byly již v roce 2008 vyčísleny ve výši 328,-Kč. Cena nájmu
v kategorii 210,- Kč tak nepokryla ani náklady ...
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem došlo od 1. 1. 2011 k úpravě
cen pronájmu tak, aby v každém případě pokryly ceny veškerých energií
(voda, elektřina, plyn), čistící prostředky a úklid, mzdy.
Prioritou Gymnázia Valašské Klobouky je, aby hala dobře sloužila jak
studentům, tak i široké veřejnosti, zejména dětem a mládeži města. Za
tímto účelem je potřebné dodržování pravidel všemi, kteří halu užívají.
Velmi nás mrzí, že se neustále potýkáme s nepravdivými informacemi
o provozování haly a o jejím každodenním fungování.
Pokud máte zájem o informace o pronájmu, cenách, podmínkách, rádi
je poskytneme na tel. 577 320 573, na mailu: [email protected],
nebo osobně v kanceláři zástupkyně ředitelky PaedDr. Soni Zabloudilové,
a to vždy v pracovních dnech od 7:30 do 15:30.
Informace o cenách, platných od 1. 1. 2011, najdete na webu školy
(www.gymvk.cz). Na těchto stránkách je vyvěšen provozní řád haly.
Těšíme se na spolupráci.
PaeDr. Soňa Zabloudilová,
stat. zástupkyně ředitelky
MIKROPROJEKT
A JA SU SYNEK Z KLOBÚK ..
A JA SU CÉRKA Z PRUSKÉHO,
REGISTRAČNÍ ČÍSLO CZ/FMP.03/0109
Na základě dlouholeté spolupráce partnerských škol SOU Valašské
Klobouky a SOŠ Pruské vznikl a právě se začíná realizovat nový projekt
z programu Cezhraničnej spolupráce Slovenská republika, Česká republika - Spoločne bez hraníc, jehož východiskem jsou výsledky výzkumů,
které dokládají, že čeští a slovenští studenti přestávají rozumět slovenštině
a naopak češtině. Jazyky jsou postupně vytlačovány jednak vlivem výuky
cizích jazyků, jednak mizí ze sdělovacích prostředků a televize vůbec.
Hlavním cílem projektu je vytvoření podmínek pro rozvoj praktické
použitelnosti obou jazyků na partnerských školách, propojíme českou
a slovenskou literaturu do výuky v rámci maturitních okruhů prostřednictvím mateřských jazyků, studenti navážou nové kontakty, osvojí si nové
dovednosti a zkušenosti, dojde ke zlepšení a prohloubení spolupráce
našich škol, vyvstanou nové náměty i pro mimoškolní činnost a zkušenosti
pro další nové projekty.
Zachování a posílení historicky daného bilingvismu češtiny a slovenštiny otevírá více než kdy předtím možnosti širšího pracovního uplatnění
absolventů učňovského školství na trhu práce v obou regionech. Cílovými
skupinami jsou studenti maturitních oborů Podnikání Agropodnikaniepol'nohospodárský manažment, Zahradníctvo-viazačstvo, zapojena je
i učňovská mládež oboru Kuchař-číšník a Viazač- Aranžér. Tato práce
může přispět ke zvýšení odbornosti studentů, rozšíří povědomí o našich
kulturních památkách, získají studijní materiály, slovník, jazykové testy
a všechny aktivity uzavřeme společnou exkurzí do bývalého hlavního
města obou národů- Prahy.
Projekt je realizován ve Zlínském a Trenčianském kraji od listopadu
2010 do listopadu 2011 na základě rozhodnutí Regionálního výboru ke
spolufinancování z FMP. Všechny aktivity, které proběhnou budou
prezentovány na těchto stránkách.
Mgr. Olga Kortová
VÁNOČNÍ OHLÉDNUTÍ
Koloběh života neúprosně odsunul vánoční čas do
říše našich vzpomínek, přesto bychom rádi na tomto
místě poděkovali všem obětavým a laskavým lidem,
kteří mají podíl na tom, že i děti v našem dětském
domově mohly prožít uplynulé Vánoce v klidu a pohodě
se spoustou dárků - byl to pro ně opravdu čas
splněných přání. Vážíme si toho, že dárky pro ně připravily nejen firmy
a organizace, ale i mnoho jednotlivců.
Naše poděkování tedy patří rádiu KISS PUBLIKUM Zlín, salonu LEJA
Slavičín, Městu Valašské Klobouky, firmě ORIFLAME, firmě TVD Rokytnice- Slavičín, ZŠ Lačnov - 5. třídě paní Pinďákové, paní Hrabinové ze
Slavičína, panu Kozubíkovi ze Zlína, paní Libuši Matyášové z Valašských
Klobouk, paní Nýderle z firmy MAKRO , panu Janu Samkovi a Františku
Slovákovi z firmy Alza.cz. a. s. a mnoha dalším nejmenovaným dárcům.
Sáblíková Eva, vychovatelka
DD Val. Klobouky-Smolina
GYMNÁZIUM JANA PIVEČKY
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
NA GYMNÁZIU
23. 2. 2011 od 08.00 – 17.30 hodin,
po telefonické domluvě návštěva možná kdykoliv
www.gjpslavicin.cz, tel.: 604 453 954
nabízené studijní obory:
❋ osmiletý studijní obor pro žáky 5. tříd - 7941K81
❋ čtyřletý studijní obor pro žáky 9.tříd -7941K41
profilace na přírodovědné předměty a informatiku
profilace v cizích jazycích s možností přípravy na
státní
jazykové zkoušky (JA, JN, JF, JI, ‚JŠ, JR, L)
7
PODNIKATELÉ BY NEMĚLI
ZAPOMENOUT
UPOZORNĚNÍ PRO PODNIKATELE NA ÚČINNOST
UZAVŘÍT NOVÉ SMLOUVY
ZÁKONA Č. 145/2010 SB., O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU K ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ
INFORMACE PODNIKATELŮM
Dne 1. 1. 2011 nabývá účinnosti zákon
č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru
a o změně některých zákonů, který kromě jiného
novelizuje také zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).
Zákon o spotřebitelském úvěru zavádí novou
ohlašovací živnost vázanou s předmětem podnikání „Poskytování nebo zprostředkování
spotřebitelského úvěru“ a stanoví podmínky
odborné způsobilosti k získání živnostenského
oprávnění pro tuto živnost.
Do obsahové náplně výše uvedené živnosti
spadají dle nařízení vlády č. 288/2010 Sb., které
nabývá účinnosti rovněž k 1. 1. 2011, činnosti
spojené s poskytováním nebo přislíbením
spotřebitelského úvěru, jímž se rozumí odložené
platby, půjčky, úvěry nebo jiné obdobné finanční
služby spotřebitel věřitelem nebo zprostředkovatelem podle zákona o spotřebitelském úvěru.
Doposud bylo možné provádět výše uvedené
činnosti na základě živnostenského oprávnění
pro ohlašovací živnost volnou s předmětem
podnikání „Výroba, obchod a služby neuvedené
v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“
v rámci oboru činnosti „Zprostředkování obchodu a služeb“ a „Služby v oblasti administrativní
správy a služby organizačně hospodářské
povahy“. Po nabytí účinnosti zákona o spotřebitelském úvěru (tj. od 1. 1. 2011) bude možno
v rámci živnosti volné poskytovat pouze takové
úvěry, které nejsou spotřebitelským úvěrem ve
smyslu citovaného zákona, přičemž to se netýká
těch podnikatelů, na které se vztahují pře-
chodná ustanovení zákona o spotřebitelském
úvěru.
§ 26 zákona o spotřebitelském úvěru stanoví
přechodná ustanovení, podle kterých podnikatel, který ke dni nabytí účinnosti citovaného
zákona poskytoval nebo zprostředkovával
spotřebitelský úvěr v rámci živnosti ohlašovací
volné „Výroba, obchod a služby neuvedené
v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“,
může v této činnosti pokračovat po dobu 1 roku
ode dne nabytí účinnosti citovaného zákona.
Pokud před uplynutím této doby podnikatel
oznámí, že hodlá v provozování této činnosti
pokračovat, a doloží živnostenskému úřadu
doklady prokazující splnění odborné způsobilosti pro živnost vázanou „Poskytování nebo
zprostředkování spotřebitelského úvěru“, živnostenský úřad provede zápis do živnostenského rejstříku a vydá podnikateli výpis; tento
úkon nepodléhá správnímu poplatku. Marným
uplynutím této doby oprávnění k poskytování
nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru
zaniká.
Podnikatelé, kteří provozují činnost spočívající v poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru na základě živnostenského
oprávnění, jsou od 1. 1. 2011 povinni dodržovat
povinnosti vyplývající nejenom ze živnostenského zákona a dalších právních předpisů, ale
rovněž i ze zákona o spotřebitelském úvěru.
Odbor Obecní živnostenský úřad
PODNIKATELŮM SE POSTUPNĚ MĚNÍ ZPŮSOB
PODÁVÁNÍ HLÁŠENÍ O ODPADECH
A ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ
Podnikatelé budou od tohoto roku podávat
některá hlášení o své činnosti a jejím vlivu na
životní prostředí elektronicky. To je například
případ povinného hlášení o znečišťování ovzduší středními, velkými a zvláště velkými zdroji
znečišťování, které musí provozovatel podat do
31. března. Hlášení o produkci a nakládání
s odpady může většina podnikatelů v tomto roce
ještě naposledy vyřídit v listinné podobě. To by
pak mělo být odevzdáno na příslušném úřadě
obce s rozšířenou působností do 15. února.
„Některé podnikatele čeká v letošním roce
změna podávání hlášení v oblasti životního
prostředí. Jakožto původci odpadů ještě mohou
využít možnosti podat hlášení o odpadech
v listinné podobě, ale pokud jsou také ohlašovateli středních zdrojů znečišťování ovzduší,
jejich hlášení už bude muset být odevzdáno
elektronicky. Je to přechodný krok k postupnému
odbourání fyzických hlášení a jejich novému vedení elektronickou formou. K tomu by mělo dojít
už v roce 2012,“ sdělila k zaváděným systémovým změnám referentka odboru životního
prostředí Leona Vlčková.
Centrální adresou pro podávání hlášení se
pak stane Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností, který podnikatelé naleznou na
www.ispop.cz. Ten bude zajišťovat příjem
a zpracování vybraných ohlašovacích povin-
ností z oblasti životního prostředí a distribuci
hlášení dotčeným institucím státní a veřejné
správy.
Z hlediska zákona o odpadech mají povinnost
podávat hlášení o produkci a nakládání s odpady
všichni původci, kteří v předcházejícím roce
v provozovně vyprodukovali nebo nakládali
s více než 100 kilogramy nebezpečného odpadu
nebo s více než 100 tunami ostatního odpadu.
Formulář pro hlášení o odpadech je ke stažení
na webu města www.valasskeklobouky.cz, v dokumentech odboru životního prostředí.
K elektronickému vyplnění je připraven na
www.inisoft.cz.
Ve správním obvodu obce s rozšířenou
působností Valašské Klobouky fungují převážně
provozovatelé středních zdrojů znečišťování
ovzduší. Ti musejí do konce března podat tzv.
oznámení o poplatku a souhrnné provozní
evidenci prostřednictvím elektronického formuláře na www.ispop.cz. Pro přístup do systému
bude ohlašovateli zřízen individuální účet,
v němž svou povinnost jednoduše splní.
Pokud by podnikatelé potřebovali nějaké
další informace, mohou se obrátit na referentku
odboru životního prostředí Leonu Vlčkovou,
telefon 577 311 106, e-mail [email protected]
Ing. Lenka Zvonková
referentka komunikace
Se začátkem nového roku by měli podnikatelé pomýšlet také na uzavření nových smluv
s osobami oprávněnými k nakládání s odpady.
Povinnost mít smluvně ošetřeno využití odpadů
vznikajících z podnikatelské činnosti ukládá
všem právnickým i podnikajícím fyzickým osobám zákon. Ve Valašských Kloboukách se většinou zapojují do systému celoročních známek se
zvolenou frekvencí vývozu popelnic či kontejnerů, pokud je ale jejich produkce odpadu
menší, mohou využít i možnosti jeho odevzdání
v plastových pytlích.
Podnikatelé, kteří produkují odpad podobný
komunálnímu, musejí mít písemnou smlouvu
s oprávněnou osobnou, ve Valašských Kloboukách například s Valašskoklobouckými službami. Po vzájemné dohodě mezi touto společností a Městským úřadem Valašské Klobouky
mohou žadatelé řešit uzavření smluv, úhradu
poplatků i nákup pytlů na odpad přímo na odboru
životního prostředí. Bližší informace podá
referentka odpadového hospodářství Leona
Vlčková na telefonu 577 311 106, případně
e-mailu [email protected]
Podle konkrétních potřeb své firmy mohou
podnikatelé zvolit popelnice o objemu 110 nebo
240 litrů. K dispozici jim může být také kontejner
o 1100 litrech. Při koupi celoročních známek si
pak určí frekvenci svozu na týdenní nebo čtrnáctidenní. Pokud by někteří i při méně častém
svozu popelnice nenaplnili, mohou odpad odevzdávat v plastových pytlích o objemu 70 litrů.
Ceny celoročních známek i pytlů pro jednorázové vývozy zůstávají stejné jako v loňském
roce.
Pokud budou podnikatelé využívat systém
svozu odpadu bez písemné smlouvy, hrozí jim
pokuta až do výše 300 tisíc korun.
Odbor životního prostředí
KULTURA
T. J. SOKOL ve Valašských
Kloboukách
Vás srdečně zve do velkého sálu
Sokolovny na tradiční
POSLEDNÍ MAZÁNÍ,
které se uskuteční v úterý 8. března 2011 se
zahájením v 19:30 hodin.
V půlnoční scéně pochovávání basy se
představí členové NS Důbrava.
Vstupné 100,- Kč, tombola.
Hrát bude populární hudební skupina
FORTUNA za řízení p. Jiřího Pechance.
Přijďte se spolu s námi rozloučit s oficiální plesovou sezónou v našem městě. Určitě budete
spokojeni. Vstupenky si můžete zajistit v předprodeji v kanceláři T.J. Sokol, Dobrovského 40,
tel: 577 320 115
Těšíme se na Vás!
Jaroslav Šanovec
starosta T.J. Sokol
MO ČČK a KVS Valašské Klobouky
srdečně zvou na tradiční
DĚTSKÝ KARNEVAL
s triem Kamarádi z Brna
Karneval se koná v neděli 6. března
ve 14 hodin v KD Klobučan.
8
KINO SVĚT VALAŠSKÉ KLOBOUKY
2011 ÚNOR
Út 1. 2.
BENGA V ZÁLOZE
19.30 hod.
So 5. 2.
19.30 hod.
Út 8. 2.
19.30 hod.
So 12. 2.
19.30 hod.
Út 15. 2.
16.00 hod.
(107 min., 12 let, 69+1 Kč)
Premiéra americké akční komedie
s titulky. Dva naprosto odlišní detektivové Gamble a Hoitz z New
York City, kteří musí kvůli nešťastným okolnostem pracovat jako
partneři, se neustále snaží vystoupit ze stínu geniálních top-policistů
Dansona a Manzettiho. Když se jim
však konečně naskytne příležitost
ukázat, co umí, něco v jejich plánu
se přeci jenom pokazí...
PARANORMAL ACTIVITY 2
(91 min., 15 let, 64+1 Kč)
Premiéra amerického hororu s titulky. Vítejte v obyčejné americké domácnosti, která si nechala průmyslové kamery instalovat jako součást bezpečnostních opatření proti
vloupání. Jejich záznam, který se
postupem času z poklidných statických obrázků mění nejprve v bizarní a posléze v hrůzné divadlo, bude
bezpochyby tím nejděsivějším domácím videem, které budete mít tu
čest vidět. Pokud se odvážíte…
Út 15. 2.
19.30 hod.
So 19. 2.
19.30 hod.
Út 22. 2.
19.30 hod.
SOCIAL NETWORK
(120 min., Př., 69+1 Kč)
Premiéra amerického dramatu s titulky. Film, který ukazuje zákulisí
vzniku Facebooku. 500 miliónů
přátel a miliardy dolarů stojí za těch
pár nepřátel.
TACHO
(102 min., 12 let, 74+1 Kč)
Premiéra české černé komedie
o úspěšném automobilovém závodníkovi a jeho životním závodu.
V hlavních rolích Daniel Landa
a Olga Lounová
So 26. 2.
19.30 hod.
TRON LEGACY
(92 min., Př., 69+1 Kč)
– odpolední představení
Premiéra americké animované komedie v českém znění je plná efektů a dobrodružství o dívce, která
má kouzelné vlasy. Princezna Locika je unesena z hradu svých rodičů
již jako dítě a uvězněna v tajné věži. Nyní je ve věku teenagera s bujnou fantazií a odhodlá se s pomocí
temperamentního bandity provést
velký husarský kousek.
LETOPISY NARNIE:
PLAVBA JITŘNÍHO POUTNÍKA
(112 min., Př., 69+1 Kč)
Premiéra amerického rodinného
fantasy filmu v českém znění.
Edmund a Lucinka tráví prázdniny
u svých příbuzných společně se
svým nesnesitelným bratrancem
Eustacem. Často tu vzpomínají na
Narnii a na dobrodužství, které tam
zažili, když jednoho dne z ničeho
nic ožije obraz lodi, který visí
v Lucinčině pokoji a oni se skrz něj
dostávají zpátky do Narnie.
DĚCKA JSOU V POHODĚ
(106 min., Př., 59+1 Kč)
Premiéra americké komedie s titulky. Film vypráví o dvou dětech, jejich dvou matkách lesbičkách a
otci, který daroval sperma na umělé
oplodnění. Chlapec a dívka se
jednoho dne rozhodnou vyhledat
svého biologického otce a začlenit
ho do svého běžného života, který
pro ně jejich matky vybudovaly.
FOTŘI JSOU LOTŘI
(98 min., Př., 69+1 Kč)
Premiéra americké komedie s titulky navazující na dva předchozí
díly. Ve třetím díle Jebalovic komediální rodinné kroniky se ovšem
schyluje k Velkému třesku. Greg se
chce konečně stát neformální
hlavou rodinného klanu, čemuž se
Jack pochopitelně zuby nehty
brání.
HON NA ČARODĚJNICE
(98 min., 12 let, 74+1 Kč)
Premiéra americké středověké fantasy s Nicolasem Cagem. Dva přátelé se ve 14. století vrací z křižáckých výprav do rodného města,
které je zdecimováno morovou epidemií. Dívku obviněnou z jejího
vyvolání a z čarodějnictví mají rytíři
dopravit do odlehlého opatství pro
vymítačské rituály a následný proces. Děsivé události a nevysvětlitelné tajemné síly, kterým budou
muset čelit, je postaví na samou
hranici smrti a ohrozí i rytířský slib
zajistit dívce spravedlivý soud.
Připravujeme na březen 2011
* Rodinka * Řetězová zpráva *
* Cizinec * Megamysl * Zelený sršeň *
* Nevinnost *
KINO SVĚT: PROGRAM NA JARNÍ PRÁZDNINY
Kino Svět srdečně zve školáky i studenty v úterý 15. února na dvě filmová představení.
Odpoledne v 16 hodin uvedeme animovanou pohádku o princezně
s dlouhými vlasy s názvem Na vlásku. Večerní představení začne v 19.30 hodin a na
programu bude rodinný fantasy film Letopisy Narnie: Plavba Jitřního poutníka.
Rezervace i prodej vstupenek v městském informačním centru,
telefon 577 311 150.
POLICIE INFORMUJE
V POSLEDNÍ DOBĚ
SE MNOŽÍ KRÁDEŽE AUT,
ALE TAKÉ VLOUPÁNÍ
DO PRODEJEN
p
V prvních dnech roku 2011
se podařilo policistům OOP
Valašské Klobouky objasnit
krádež motorového vozidla VW
GOLF, ke které došlo v průběhu
loňských Vánoc ve Smolině. Pachatelem byl mladík z Brumova-Bylnice, který byl
i s vozidlem v hodnotě 110.000,-Kč zadržen ve
Štítné nad Vláří. Na vozidle již byly nainstalovány jiné registrační značky a pachatel měl v úmyslu vozidlo prodat. Za tuto krádež hrozí pachateli
až 5 let odnětí svobody.
p Další vozidlo bylo odcizeno začátkem
ledna v nočních hodinách ze soboty na neděli
z parkoviště u diskotéky Kravín ve Valašských
Kloboukách. Tentokrát byl pachatelem mladík
z Lačnova, který asi po třech kilometrech jízdy
směrem na Lačnov s vozidlem havaroval. Vozidlo pak nechal na místě havárie a vrátil se na
diskotéku jakoby nic. Na svou obhajobu uvedl,
že nechtěl vozidlo odcizit, ale pouze se svézt.
Havárií byla způsobena škoda min. 20.000,-Kč,
pachateli hrozí až 2 roky odnětí svobody.
p V polovině ledna byli ve Štítné nad Vláří
zadrženi 3 občané Slovenské republiky, kteří se
snažili po domech prodávat deky. Vzhledem
k tomu, že k prodeji neměli žádné oprávnění,
byly jim uděleny pokuty v blokovém řízení a byli
eskortováni zpět na Slovensko.
p Při této příležitosti děkujeme občanům za
oznamování takových případů, ze kterých častokrát pramení krádeže peněz a věcí v domech
a bytech.
p V lednu byl dále v Brumově-Bylnici při
řízení osobního motorového vozidla zadržen
podnapilý řidič ze Štítné nad Vláří, u kterého byla
naměřena hodnota 3,29 promile alkoholu. Jedná
se o nejvyšší naměřenou hodnotu ve služebním
obvodě OOP Valašské Klobouky za poslední
rok. Za toto jednání hrozí řidiči trest odnětí
svobody až na 1 rok nebo peněžitý trest nebo
zákaz činnosti.
p V nočních hodinách z 10. 1. 2011 na 11. 1.
2011 se vloupal dosud neznámý pachatel do
prodejny potravin ve Štítné nad Vláří, kde
pomocí nalezeného klíče odcizil z trezoru
finanční hotovost ve výši 82.461,-Kč a z prodejny
cigarety různých značek, dobíjecí karty k mobilním telefonům a žiletky. Krádeží způsobil
majiteli škodu ve výši cca 185.000,-Kč a poškozením prodejny 1.500,-Kč
p V nočních hodinách z 13.1.2011 na 14. 1.
2011 se neznámý pachatel vloupal do prodejny
potravin v obci Újezd, kde odcizil finanční
hotovost ve výši 20.000,-Kč a cigarety různých
značek v hodnotě cca 100.000,-Kč. Poškozením
způsobil škodu ve výši 10.000,-Kč.
npor. Pavel Káňa
vedoucí Obvodního oddělení PČR
Val. Klobouky
MĚSTSKÉ MUZEUM
Městské muzeum Valašské Klobouky
Vás srdečně zve na přednášku
Ing. Jiřího Many, CSc.
EVROPSKÁ UNIE, ČÍNA - A EURO.
Přednáška se uskuteční v sále Staré radnice
v pátek 18. února 2011 v 17:00.
Městské muzeum Valašské Klobouky Vás srdečně zve na přednášku
PAVEL KÁBRT: UTAJENÉ SKUTEČNOSTI
ANEB CO NÁM VE ŠKOLE O EVOLUCI NEŘEKLI
Přednáška se uskuteční
v sále Staré radnice
v neděli 27. února 2011 ve 14:30 hod.
9
Z ČINNOSTI OBČANSKÝCH SDRUŽENÍ
CHARITA VALAŠSKÉ KLOBOUKY
INFORMUJE
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2011
Jako každý rok chceme na následujících řádcích informovat o výsledku Tříkrálové sbírky, která na území našeho města proběhla 8. 1. 2011.
Rádi bychom poděkovali všem, kdo podpořili
tříkrálovou sbírku svým darem a přijali malé
koledníky ve svých domovech. Nejednalo se
vždy pouze o finanční příspěvek, ale děti si často
domů odnášely i „výtěžek“ cukrovinek a zásobu
vitamínů v podobě ovoce.
Poděkování patří samozřejmě všem dětem,
které se jako každoročně ochotně vydaly do ulic
a i přes deštivé počasí přinášely přání pokoje
a dobra v novém roce do všech domovů.
Poslední poděkování patří dospělým a mládeži, kteří doprovázeli koledníky a zajistili tak
bezpečný průběh celé obchůzky.
Je na místě také omluva všem, ke kterým
koledníci, ať už z jakýchkoliv důvodů nedorazili.
Kdo by měl přesto zájem přispět, tak je to
možné prostřednictvím bankovního účtu č.
66008822/0800 u České spořitelny Praha 1 nebo pomocí mobilního telefonu zprávou ve tvaru
DMS KOLEDA (tj. DMS mezera KOLEDA),
kterou odešlete na číslo 87777. Cena jedné
DMS je 30,- Kč u všech telefonních operátorů.
Charita z každé DMS zprávy obdrží částku 27,Kč. Bližší informace ke sbírce je možné najít na
adrese www.trikralovasbirka.cz
POZVÁNKA
SENIORKY A SENIOŘI
– POZOR! ZAČÍNÁME!
Výbor Klubu důchodců Vás, ale i nečleny
zve na členskou besedu, která se koná ve
středu dne 16. února 2011 od 18:00 hodin
v sále Restaurace Beseda. Očekáváme
hojnou účast.
KLOBUCKÝM NÁMĚSTÍM
ZNĚLY VÁNOČNÍ KOLEDY
Bylo to přesně v předvečer Štědrého dne, kdy
z iniciativy Klubu důchodců, Fary a klobuckých
podnikatelů se sešlo více než 300 koledníků na
náměstí u vánočního stromu, aby si společně už
v II. ročníku zazpívali tradiční vánoční koledy.
Kulisa hromad sněhu s mírným mrazíkem, sváteční pohodová atmosféra očekávní budoucího
s emotivní zahajovací promluvou p. faráře Janíčka předznamenaly sváteční chvíle setkání.
Koledy souboru členek Klubu v doprovodu
harmoniky Karla Vlčka, doplněné reprodukcí
Vaška Řepy tak navodily posvátnost večera.
A nešlo jen o materiální požitky, které zajistili
klobučtí podnikatelé : Fir.Sába, pekárny Švach
a Gajdoš, řeznictví Sukup a Ritter. Přítomní si
navzájem uvědomili, jak je důležité vzájemné
porozumění, vzájemná úcta a upřímné mezilidské vztahy. Organizátoři mohli být opravdu
spokojeni, jejich záměr byl nad očekávání
úspěšný. Proto už také dnes, krátce po vyhodnocení, uvažují o dalším letošním již III.
ročníku zpívání koled pod vánočním stromem.
Věří, že i těch pár ostýchavých v okrajích náměstí najde mezi nás cestu a zazpívají si svou
oblíbenou koledu.
Za organizátory koledování
Mgr. Antonie Trčková
10
Výsledek koledování:
V Brumově-Bylnici, Svatém Štěpáně a Sidonii
koledovalo celkem 22 skupin koledníků a bylo
sesbíráno 88.357,- Kč
V obcích Návojná, Nedašov a Nedašova Lhota
kde koledovalo 10 skupin koledníků bylo
sesbíráno 54.503,- Kč
Další koledování proběhlo ve farnosti Valašské
Klobouky kde koledovalo 34 skupin koledníků
a celá částka 382.495,- Kč byla odeslána na
společný bankovní účet Tříkrálové sbírky.
9.30 na mostě u Palu)
Jarní prázdniny od 14. do 18.2. Kaštánek má
OTEVŘENO, můžete přijít i se staršími dětmi.
14. 2.
vyrábíme jednoduchou vlněnou
panenku
15. 2.
zdobíme barevná trička savem
(jednobarevná trička s sebou)
malované hrníčky nebo talířky 16. 2.
jednoduše se vypálí v troubě
(nic si nemusíte nosit)
17. 2.
miminoklub (pro všechny maminky
a děti do 18 měsíců)
15.30 loutkové divadlo
18. 2.
vyrábíme papírové čepice a klobouky
- karneval se blíží
21. 2.
22. 2.
23. 2.
24. 2.
25. 2.
26. 2.
28. 2.
Foto Martin Trčka, Lačnov
PROGRAM RC KAŠTÁNEK
ÚNOR 2011
●
●
●
●
●
●
●
centrum je otevřeno denně od 8.00 do 13.00h
úterý a čtvrtek od 8.00 do 16.30h
začátky dopoledních aktivit 9.30h
besedy a přednášky v 10.00h
vstupné 20 Kč na dopoledne/odpoledne pro
celou rodinu
permanentky na 10 vstupů
na programy není potřeba si s sebou nic nosit
31. 1.
1. 2.
kreslíme s jablíčky
hvězda z krepového papíru
10.00 – 17.00
Poradenství na míru pro maminky dětí od 3 do
15 let hledající zaměstnání zdarma, hlídání dětí
zdarma – projekt podpořený soc. fondem EU –
přihlásit se můžete v Kaštánku nebo přímo na
email: [email protected]
probíhat bude každý měsíc
malování na sklo (speciální barvy
2. 2.
a odbornice zajištěny)
3. 2.
stavíme vláčkodráhu a hrajeme si
s vláčky
16.00 přednáška o zelených potravinách (zelený ječmen,
sladkovodní řasa Chlorela atd. vhodné k jarní i celkové očistě organismu)
4. 2.
vozíme děti na koníčkovi a krmíme
ovečky (v případě nepřízně počasí překážková dráha vevnitř)
7. 2.
barvíme vodovkama sádrového medvídka – stojan na malou fotku
8. 2.
oblékáme panenky a zkoumáme
dárek od Ježíška Kaštánku
(2 krabice ručně ušitého oblečení pro
4 velké panenky)
9. 2.
děláme ovocný salát – inspirace pro
zdraví
10. 2.
miminoklub (pro všechny maminky
a děti do 18 měsíců)
15.30 loutkové divadlo
11. 2.
zimní procházka za zvířátky (sraz
oživly nám loutky – hrajeme a povídáme si s nimi
10.00 přednáška o první pomoci
u dětí (jak rychle jednat při
zástavě dechu, krvácení, požití
nejedlých předmětů, pádech atd.)
lektorka je sestřičkou na ARU
předzvěst jara – kytička z čajových
pytlíčků
miminoklub (pro všechny maminky
a děti do 18 měsíců)
16.00 dětský karneval
vozíme děti na koníčkovi a krmíme
ovečky (v případě nepřízně
počasí - překážková dráha vevnitř)
sobota – společný výlet na lyže –
informace v Kaštánku
(kam pojedeme záleží na sněhových
podmínkách)
házíme míčky na šaška a hry s míčky
Program čajovny. Každou neděli od 17 hodin
můžete navštívit čajový klub Kaštánku, dát si
dobrý čaj a příjemně relaxovat sami nebo s celou rodinou. Zařazeny jsou i kulturní a cestopisné programy
Program porodní asistentky
❁ každou středu od 17.00 možnost individuální
konzultace po předchozím tel. nebo emailovém objednání
❁ další informace na
www.martinalukacs.webnode.cz
❁ od měsíce února se můžete těšit na nový
předporodní kurs od 3.2. (čtvrtky v 17h, 5x)
a cvičení pro těhotné ženy (středy v 16h).
Přihlašovat se můžete v průběhu ledna.
V naší stodole máme opět ustájené ovečky
a poníka, které mohou děti sami krmit.
Program Kaštánku najdete také na
www.rc-kastanek.cz nebo na vývěsce vedle
muzea.
LÉTÁME CELÝ ROK
Na Nový rok odpoledne zahájili letovou
sezonu modeláři tradiční soutěži házedel
„O novoročního kapra“. Na této akci se setkávají
modeláři pravidelně už od sedmdesátých let
minulého století.
Soutěží s jednoduchým balzovým modelem,
který se vyhodí do vzduchu a měří se doba letu.
Tyto modely si většinou staví každý sám. Model
není materiálově náročný, zvládají to i děti a je to
tedy vhodný model pro začínající modeláře.
Soutěžní modely dosahují časů až jedné minuty.
Pokud ale trochu fouká, model dokáže zaletět
dost daleko. Stihnout 10 startů a model neztratit
dá někdy dost běhání. A takový závod s časem a
ještě na sněhu je slušný sportovní výkon. Letos
nás čekalo zasněžené letiště, čerstvý západní
vítr a teplota pod nulou. V kategorii žáků se podařilo nalétat nejvíce bodů Vašku Řepovi ml.,
druhý byl František Dynka a třetí Martin Dohnal.
Mezi seniory bylo pořadí: Vašek Řepa, Rosťa
Staněk, Mira Sáblík. Nezaháleli ani ostatní
modeláři a po obloze proháněli také rádiem
řízené motorové modely.
Leteckomodelářský klub Valašské Klobouky
má v našem městě již dlouhou tradici. V dnešní
uspěchané době, plné výpočetní techniky a moderních technologií, stále naši modeláři staví
modely sami. Základem je balza, překližka a dřevo. I my však využíváme moderní technologie,
materiály, elektroniku. Převážná část výroby
modelu závisí na trpělivosti, zručnosti a umu
modeláře.
Hlavní radostí je létání ve volném prostoru
a v přírodě. V každé volné chvilce jsou k vidění
na místním letišti modeláři se svými letadly. Pro
úspěch na soutěžích je potřeba nejen spolehlivý
a výkonný model, ale také hodiny tréninku a i trochu štěstí na počasí. V klubu se mimo volné
modely věnujeme hlavně RC (radiem řízeným)
modelům různých kategorií.
Během roku pořádáme 8 soutěží leteckých
modelů uvedených v kalendáři Svazu modelářů
ČR. V České republice se náš klub řadí mezi ty
amatérské, které pořádají nejvíce soutěží. Mimo
soutěže pořádáme setkání modelářů „Otvírání
nebe“ v dubnu a „Zamykání nebe“ v říjnu. V srpnu pořádáme soutěž RC motorových akrobatických modelů „Klobucký žhavík. V roce 2010
proběhl už 40. ročník.
Je to asi jedna z nejdéle a nepřetržitě létaných
soutěží v republice. Zúčastňují se jí modeláři i ze
vzdálených klubů např. Ostravy, Hodonína,
Třebíče, Ústí n. Labem, Půchova, Považské
Bystrice.
Soutěží se sice o ceny, ale největší radost je
z pěkného létání a setkání se známými modeláři.
K pohonu těchto modelů se používaly spalovací
motory. Vývoj jde ale tak rychle dopředu, že ve
většině kategorií se přechází na pohon s elektromotorem, napájeným z Lipol akumulátorů. Tyto
pohony daly vzniknout spoustě nových modelářských kategorií.
Naši členové se také samozřejmě zúčastňují
soutěží a akcií v ostatních klubech. Na mistrovství republiky v kategorii RCEJ se v juniorech
na 3. místě umístil Petr Pecha. Na mistrovství
Evropy historických modelů SAM se v kategorii
Speed 400 Oldtimer umístil Karel Vlček st. na 16.
místě.
Modeláři Vlček, Staněk, Šerý, Pechanec se
v seriálu soutěží historických modelů SAM
zúčastnili 6 soutěží, a každý z nich se minimálně
jednou dostal mezi nejlepší trojici.
Přejme si proto, aby se modelářům dařilo na
sportovním poli a při stavbě modelů. Zveme také
všechny zájemce o tento sport a činnost na naše
akce. Rádi také uvítáme nové „létající“ zájemce
v našich řadách. Bližší informace, kalendář akcí
a foto jsou na: www.lmkvk.estranky.cz .
Za LMK Valašské Klobouky, Ing. R. Staněk.
DĚKANÁTNÍ STŘEDISKO CENTRUM PRO RODINU
Smetanova 95, 766 01 Valašské Klobouky
Pozvánka na kurz
MANŽELSKÉ VEČERY
23. února – 13. dubna 2011
Srdečně Vás zveme na kurz Manželské
večery, určený pro všechny manželské páry,
které chtějí budovat pevný a trvalý vztah.
Nezáleží na tom, zda jste na začátku svého
manželství, nebo už máte za sebou kus společné cesty, ani na tom, jestli procházíte náročným obdobím, máte potíže, nebo prožíváte manželství bez problémů. Kurz je určen
všem, kdo chtějí investovat do svého vztahu.
Každé setkání začíná večeří, následuje promluva, po které mají manželé příležitost si spolu
popovídat o tématu večera i o důležitých otázkách, na které ve spěchu všedního dne nezbývá
čas. Vše probíhá v příjemném prostředí a přátelské atmosféře. Soukromí každého páru je
respektováno, skupinová diskuse
není součástí kurzu, o svém
vztahu nemusíte nikomu dalšímu nic říkat.
Témata jednotlivých večerů jsou:
23. února
Vybudovat pevné základy
2. března
Umění komunikace
8. března
Řešení konfliktů
6. března
Síla odpuštění
23. března
Rodiče a rodiče partnera
30. března
Dobrý sex
6. dubna
Láska v akci
13. dubna
Slavnostní závěrečná večeře
Kurz se koná v malém sále KD Klobučan.
Každý večer začne v 19.00h a trvá asi 2 hodiny.
Kurz je poskytován zdarma. Manželský pár
platí pouze 16 večeří, příručky účastníka
a částečně nájem sálu.
Cena tedy pro jeden pár činí 1500,- Kč a je
třeba ji zaplatit nejpozději první večer kurzu.
Za závaznou přihlášku považujeme osobní
nebo telefonické přihlášení, popř: e-mailem,
nejpozději do 20. února.
Tel: 732 127 091, e-mail: [email protected]
Podrobnosti na www.faraklobouky.cz/centrumpro-rodinu.htm
Těšíme se na setkání s Vámi.
Centrum pro rodinu
ADRA – INFO
Sbíráme staré autolékárničky (resp. chirurgické rukavice a neotevřený obvazový materiál
– obinadla, fáče, gázové čtverce, náplasti a trojcípé šátky) na podporu zdravotnického zařízení
v keňském Itibo. Do konce února můžete staré
autolékárničky odevzdávat v prodejně Vše ze
dřeva a proutí a Sušené plody na váhu (naproti
železářství, bývalé Elektrohity, Cyrilometodějská 206, v Po-Čt 8:00-12:30 a 13:30-16:00 hod,
Pá 8:00-14:00 hod).
Tamtéž si můžete zakoupit také nástěnný
charitativní kalendář ADRA BangBaby. Podpoříte tak školní vzdělávání chudých dětí v Bangladéši.
Vratislava Bilová
BEZ RUBRIKY
V lednovém čísle Valašskoklobouckého zpravodaje došlo k nepřesnosti v uvedení autora článku
„Literární žezlo pro Valašskoklobouckého
rodáka“. Místo zkratkou autora (id), kterým je
balkanolog profesor PhDr. Ivan Dorovský,
DrSC., byl článek podepsán jménem Mgr. Josefa
Odehnala, který text redakci zaslal. Redakce se
tímto oběma omlouvá.
NA VALAŠSKOKLOBOUCKU
KONČÍ ANALOGOVÉ
VYSÍLÁNÍ ČT2
V pondělí 31. ledna 2011 ukončí řádný provoz
analogový vysílač ČT2 Valašské Klobouky –
Ploštiny (42. kanál).
Jeho vysílání je od prvního lednového týdne
označené piktogramem (symbol v podobě čtyř
čtverečků v pravém spodním rohu obrazovky),
vedle něhož se průběžně objevuje také textová
lišta s bližšími informacemi. Podle těchto grafických prvků vetknutých přímo do obrazu diváci
snadno poznají, že přijímají signál z vysílače,
jehož vypnutí se blíží.
Pokrytí digitálním zemským vysíláním České
televize – multiplexem veřejné služby se všemi
čtyřmi programy ČT – v územní oblasti Zlín, kam
Valašské Klobouky patří, zajišťují vysílače velkého výkonu Zlín – Tlustá hora (33. kanál) a Valašské Klobouky – Ploštiny (33. kanál).
Příjem programů ČT v lokalitách s neuspokojivou intenzitou/kvalitou signálu zemského digitálního vysílání v současnosti zajišťuje také satelitní digitální vysílání – kdekoliv v České republice je možné bezplatně přijímat vysílání všech
čtyř programů České televize z družice Astra 3A
a také distribuci ČT HD z družice Astra 3B. Na
družici Astra 3A jsou nově k dispozici i regionální
mutace zpravodajských pořadů České televize
pro severní a jižní Moravu. Od 3. ledna 2011 jsou
v řádném provozu vysílány ve vybraných časech
tři varianty programu ČT24, na který se přesunuly prodloužené Události v regionech a přibyly
také nové Události v regionech plus.
Další informace o digitalizaci České televize
ve zpravodajství ČT, v teletextu ČT1 od strany
650, na www.digict.cz i v Diváckém centru ČT –
horká linka digitalizace 261 13 74 74 (denně od
7:30 do 20:00 hodin).
Štěpán Janda
ČESKÁ TELEVIZE
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s.
Vážení zákazníci,
dovolte nám, abychom Vám představili novou
podobu faktury za vodné a stočné, kterou
počínaje 1. lednem 2011 zasíláme Vám – našim
zákazníkům.
Nová faktura přináší srozumitelnější a přehlednější uspořádání údajů vztahujících se k danému odběrnému místu. První strana uvádí Vaše zákaznické identifikační údaje, informace
o odběrném místě a finální částce za vyúčtování
vodného a stočného, včetně rozpisu daně. Pravidelně zde najdete informace o nově poskytovaných službách. V případě, že jste plátcem
záloh na vodné a stočné, budete mít na druhé
straně k dispozici detailní a přehledné zúčtování
Vašich záloh, rozúčtování dle období a sazeb
a také údaje o provedených odpočtech stočného
při využití vody na zalévání dle zákona 274/2001
Sb. §19. Na dalších stranách je uveden rozpis
Vašich plánovaných záloh, včetně informací
o možnostech jejich úhrady, a také všechny kontaktní informace naší společnosti.
Pro úhradu můžete využít i Vaše sdružené
inkaso SIPO, jehož prostřednictvím lze po požádání na naší zákaznické lince zpracovat zálohy
í vyúčtování. Další možností úhrady je inkaso
nebo převod z účtu. Pokud Vám nevyhovuje ani
jeden z výše uvedených způsobů platby, můžete
i nadále zůstat u placení poštovní poukázkou.
Současně v souladu s naší strategií ekologicky a společensky odpovědné firmy nabízíme
všem našim zákazníkům novou službu, která
umožňuje zasílání faktury v elektronické podobě
přímo na jejich emailovou adresu. Faktura
v PDF formátu má veškeré náležitosti daňového
dokladu, a může tedy zcela nahradit standardní
papírovou verzi. I Vy se můžete připojit k naší
aktivitě na podporu životního prostředí a požádat si o zasílání emailové faktury telefonicky
na zákaznické lince, osobně v zákaznickém
centru nebo kdykoliv prostřednictvím svého
zákaznického účtu na internetu.
Využít můžete i osobní zákaznický účet,
dostupný na webových stránkách společnosti
na adrese www.smv.cz. Ten Vám umožní nejen
nepřetržitý přístup k informacím, ale zejména
pak kontrolu Vašich výdajů. Kdo má informace,
lépe si dokáže svou spotřebu vody, ale i vynaložené náklady na její zajištění řídit, rozhodovat
se, jak uspořit apod. Osobní účet je naprosto
zabezpečený před zneužitím, přístupný jen pro
osoby, které jeho majitel určí. Máte tak přehled
nejen o své spotřebě vody, ale o všech svých
fakturách, odečtech vodoměru ve svém odběrném místě, stejně jako o možnosti nahlásit změnu smluvních údajů, výši placených záloh, nebo
možnosti doručit samoodečet vodoměru.
Věříme, že uvedené novinky Vás potěší
a naše nová faktura i její elektronická podoba
přispějí k Vaší větší spokojenosti.
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
800 100 063
11
Valašskokloboucké služby s.r.o.
PLACENÁ INZERCE
Zednické a obkladačské práce
www.sanekdoors.cz
Josef Krejza
l Výroba
l Dodávka
l Montáž na klíč
l Okna-dveře
l Vrata Hörmann
Provozovna: KŘEKOV 53
Provoz. doba: po-pá (8-16h)
telefon: 775 602 145
775 602 149
e-mail: [email protected]
l Zimní zahrady
Firma SILENA Valašské Klobouky, s. r. o. žádá
vlastníky, kteří ji pronajali půdu, aby se dostavili:
v pátek 18. února 2011
v době od 9:00 – 15. 30 hod,
popřípadě v pátek 25.února 2011 v době od
9:00 – 15:30 hod.
do Kulturního domu KLOBUČAN ve Valašských
Kloboukách k převzetí nájmu za uplynulé
období. Vchod do KD Klobučan je od náměstí.
S sebou přineste občanský průkaz a nájemní
smlouvu.
Svárov 106
763 31 Brumov
( 734 54 96 52
[email protected]
Městské informační centrum Valašské
Klobouky
Masarykovo náměstí 276
766 01 Valašské Klobouky
telefon: 577 311 150
e-mail:
[email protected]
www.infocentrum-valasskeklobouky.cz
Informace o kulturních akcích,
předprodej vstupenek v síti
Ticketportal, rezervace a předprodej
vstupenek na kulturní akce ve městě
i okolí, rezervace vstupenek do kina
Svět ve Valašských Kloboukách, prodej
jízdenek s místenkou na dálkové spoje
v ČR i zahraničí, turistické informace,
prodej knih, map a upomínkových
předmětů.
Prodám byt 3+1 v Brumově na Družbě i s garáží.
Cena 1 mil. Tel: 608 730 350
Prodám byt 3+1
ve Val. Kloboukách,
ul. Luční I. patro. Tel.: 608 162 249
LEMIPLET s. r. o., Sehradice 209
Tepelně – izolační
a sanační omítky SATSYS
Fasádní barvy MEFFERT
Informace na stránkách výrobce
www.satsys.cz
Sklad: Brumovská 917,
Valašské Klobouky
Kontakt:
www.dresoviny.eu tel: 602 716 820
12
Inzerce: Valašskokloboucké služby, s.r.o., Brumovská 522, Valašské Klobouky, tel.: 577 320 871, 777 565 190 - 3.
Valašskokloboucký zpravodaj l Měsíčník Městského úřadu Valašské Klobouky. Předseda redakční rady: Mgr. Petr Odehnal Ph. D.,
členové: Věra Hudková, Mgr. Miroslav Janík, Marie Kolajová, Mgr. Jaroslava Pechancová, Věra Streichsbierová, Mgr. Markéta
Šobáňová, Ing. Jan Zainer, Ing. Lenka Zvonková. Náklad: 2.200 ks. Grafická úprava a tisk: BOSTER TRADE, s.r.o., Hrádecká 111,
Slavičín.

Podobné dokumenty