Odhalování plagiátů v seminárních pracích - CIKS

Transkript

Odhalování plagiátů v seminárních pracích - CIKS
VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE
Centrum informačních a knihovnických služeb
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009
PRAHA 2010
Vysoká škola ekonomická v Praze
Centrum informačních a knihovnických služeb
Edice Informační servis
svazek 33
Výroční zpráva za rok 2009
Praha, duben 2010
Obsah
Úvod
1 Fondy
1.1 Budování fondu . . . . . . . . . . . . . . .
1.2 Doplňování informačních zdrojů . . . . . .
1.3 Zpracování informačních zdrojů . . . . . .
1.4 Zlatý fond českého ekonomického myšlení
1.5 Revize a vyřazování fondů . . . . . . . . .
7
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
9
9
9
12
12
14
2 Informační systémy
2.1 Elektronické informační zdroje . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Vzdálený přístup k elektronickým informačním zdrojům
2.3 Federativní vyhledávání . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4 Webové stránky CIKS a další webové aplikace . . . . . .
2.5 Webové stránky VŠE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.6 Elektronické dodávání dokumentů . . . . . . . . . . . .
2.7 Aleph500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
15
15
16
16
16
17
18
19
3 Služby
3.1 Služby knihovní sítě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Oborové knihovnicko-informační služby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
20
26
4 Uživatelé služeb
4.1 Interní uživatelé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Externí uživatelé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
29
30
5 Grantová a rozvojová činnost
5.1 Projekt MŠMT ČR 1N „Informační infrastruktura výzkumuÿ – pokračování .
5.2 Projekt MŠMT ČR „Informační zdroje pro výzkum (INFOZ)ÿ . . . . . . . .
5.3 Digitalizace sbírky Zlatý fond českého ekonomického myšlení – první etapa .
5.4 Projekt MK ČR „Digitální knihovna pro šedou literaturu - funkční model a
pilotní realizaceÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.5 Projekt MŠMT ČR „Odhalování plagiátů v seminárních pracíchÿ . . . . . . .
5.6 Připravované projekty na rok 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
31
31
32
6 Národní a mezinárodní spolupráce
6.1 Národní spolupráce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2 Mezinárodní spolupráce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34
34
36
7 Personální situace
39
Tabulky a přílohy
42
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
32
33
33
3
Úvod
Výroční zpráva o činnosti Centra informačních a knihovnických služeb VŠE (CIKS) podává souhrnný přehled o aktivitách všech knihoven, tvořících základ knihovní sítě školy –
centrální knihovny na Žižkově, Studijní knihovny Jižní Město a Knihovny Fakulty managementu v Jindřichově Hradci.
Podrobně je činnost CIKS popsána v jednotlivých kapitolách a dokumentována v přílohové
části zprávy. V úvodu jsou proto pouze výběrově zmíněny některé aktivity, přesahující rámec
běžné hlavní činnosti.
Do plného provozu bylo spuštěno federativní vyhledávání v elektronických informačních
zdrojích využívající technologii SerialsSolutions. Služba umožňuje nalézt požadované informace na jednom místě, bez nutnosti procházet a zpracovávat výsledky vyhledávání v jednotlivých EIZ předplacených na VŠE.
Knižní fond CIKS byl doplněn o řadu zajímavých českých a zahraničních titulů, získaných
mimo jiné i formou darů na základě smluv o spolupráci od pravidelných dárců. Do Zlatého
fondu českého ekonomického myšlení byla ve spolupráci s Katedrou institucionální ekonomie
zařazena další díla mající vztah k historickému vývoji českého ekonomického myšlení – celkem 132 časopiseckých článků, 22 monografií a 25 přednášek proslovených v letech 1927–1949
na schůzích České národohospodářské společnosti. Vybraná díla byla digitalizována a v souborném katalogu VŠE je zpřístupněn jejich plný text. Další díla byla digitalizována v rámci
řešení projektu CIKS Digitalizace sbírky Zlatý fond českého ekonomického myšlení – 1. etapa
v programu MK ČR VISK 7. Celkem bylo digitalizováno 103 titulů monografií, které jsou v
souladu s podmínkami programu zpřístupněny na informačním portálu systému Kramerius
(http://kramerius-info.nkp.cz/).
V roce 2009 došlo k významnému nárůstu využití redakčního systému Wordpress na www
stránkách fakult a kateder. Během roku bylo takto převedeno do školní grafiky a redakčního
systému Wordpress celkem cca 50 webů (fakulty, katedry, útvary). Do školní šablony Wordpressu byly přidány některé pluginy zajišťující funkčnost požadovanou jednotlivými útvary –
jde především o snadné publikování multimédií, zrychlení provozu stránek (cache), upozornění na počet aktuálních termínů zveřejněných na stránkách nebo možnost určit u konkrétních
stránek výčet uživatelů, kteří mají k této stránce přístup, včetně ověření těchto uživatelů vůči
školnímu LDAP serveru.
Školní Wordpress byl také rozšířen o data přebíraná ze studijního systému ISIS. V první
fázi (rok 2009) to byly především údaje o pracovnících katedry (telefonní seznam, místnosti)
a jejich konzultačních hodinách, ve druhé fázi (1. čtvrtletí roku 2010) by se tato data měla
rozšířit o další relevantní údaje (např. přehled publikací, témat závěrečných prací nebo kurzů
vyučovaných katedrou).
Pro všechny instance redakčního systému Wordpress byla zprovozněna služba Google
Analytics, poskytující správcům stránek údaje o návštěvnosti jejich www stránek.
Významným obohacením www stránek školy byla realizace exportů do databáze RePEc
(Research Papers in Economics), dostupné na adrese http://repec.org. Tato databáze je
celosvětově jednou z nejvýznamnějších volně dostupných databází vědeckých textů z oblasti
ekonomie. V roce 2009 byly připraveny exporty pro tři vědecké časopisy vydávané Vysokou
školou ekonomickou (Acta Oeconomica Pragensia, Politická ekonomie a Prague Economic
5
Úvod
Papers). Díky zveřejnění abstraktů a odkazů na plné texty v této prestižní databázi vzrostla
citovanost autorů z těchto časopisů.
Do školního designu byla převedena jedna z klíčových aplikací – Kalendář akcí (http:
//akce.vse.cz), nabízející snadný přehled akcí konaných na půdě VŠE s možností pohledu na
konkrétní den, týden nebo celý měsíc. Vybrané kategorie akcí lze sledovat přes RSS kanály,
konkrétní akci je možné uložit do kalendáře nebo zaslat e-mailem.
V návaznosti na projekt CIKS Informační zdroje pro ekonomický výzkum, ukončený v roce
2008, byly v rámci „náhradního řešeníÿ MŠMT v roce 2009 pro oprávněné uživatele z 15 vysokých škol zajištěny tři hlavní informační zdroje pro oblast ekonomie (Global Market Information Database, SourceOECD a EconLit ) v celkové hodnotě 4 900 tis. Kč.
Cílem tříletého programu MŠMT Informační zdroje pro výzkum (INFOZ), vyhlášeného pro
období 2009–2011 v polovině roku 2009, je zabezpečení kontinuity v získávání, zpřístupňování
a poskytování informací výzkumným pracovníkům prostřednictvím informačních zdrojů pro
výzkum. Řešitelé přijatých projektů realizovali do konce roku 2009 nezbytné administrativní
procesy pro zajištění přístupu k informačním zdrojům od začátku roku 2010 včetně úhrady
předplatného pro rok 2010.
CIKS je řešitelem dvou projektů z programu INFOZ v celkové hodnotě 44,7 mil. Kč, a
to projektu VZ09014 Zajištění přístupu do klíčových informačních zdrojů pro ekonomický
výzkum v celkové hodnotě 21,2 mil. Kč, díky kterému mají oprávnění uživatelé z 15 vysokých škol a vědeckých knihoven přístup k databázím Global Market Information Database,
SourceOECD a EconLit with Fulltext, a dále projektu VZ09015 Přístup do informačního
zdroje ProQuest Central v celkové hodnotě 23,5 mil. Kč, zajišťujícímu oprávněným uživatelům z 20 vysokých škol, vědeckých knihoven a ústavů AV ČR přístup k multioborovému
informačnímu zdroji ProQuest Central.
Jako spoluřešitel se CIKS v roce 2009 rovněž aktivně podílel na řešení čtyřletého projektu
MK ČR Digitální knihovna pro šedou literaturu – funkční model a pilotní realizace se zaměřením na zpřístupnění šedé literatury, jehož hlavním řešitelem je Národní technická knihovna.
Hlavním cílem projektu je návrh metod pro vyhledávání, získávání a zpřístupnění šedé literatury a příprava metodik a nástrojů pro optimalizaci digitálních sbírek šedé literatury. Druhým
cílem projektu je stanovit pravidla trvalého uložení a uchování digitálních zdrojů. Ve druhém
roce řešení projektu se řešitelé zaměřili na výběr realizátora Národního úložiště šedé literatury (dále jen NUŠL), propagaci projektu v ČR a v zahraničí, připravili a ověřili šablony
pro vkládání textů (v případě VŠE např. výroční zprávy a vysokoškolské kvalifikační práce),
zajistili překlad a přípravu anglického rozhraní webu projektu http://nrgl.techlib.cz).
Spolu s Výpočetním centrem VŠE se CIKS zapojil do centralizovaného rozvojového projektu C 13 MŠMT ČR Odhalování plagiátů v seminárních pracích. Cílem projektu je snížení
míry plagiátorství ve studentských pracích (ať již úmyslného či neúmyslného – daného neznalostí citačních pravidel) studenty VŠE či studenty kopírujícími z prací zpracovaných na
VŠE. V systému ISIS byla zpřístupněna volba Kontrolovat podobnosti souborů, na základě
které jsou soubory kontrolovány s dalšími pracemi na serveru Odevzdej.cz. Výsledek kontroly je včetně zvýrazněných shodných pasáží dostupný vyučujícím k osobnímu rozhodnutí
o závažnosti plagiátorství.
Hlavní činnost CIKS byla v uplynulém roce zajištěna a rozvíjena bez větších problémů.
Poděkování si proto zaslouží všichni stávající pracovníci, kteří se podíleli na rutinních i
rozvojových činnostech a odborných aktivitách.
6
1 Fondy
Knihovní a informační fondy CIKS jsou tematicky profilovány v souladu s akreditovanými
studijními programy a vědecko-výzkumnými záměry fakult a ostatních součástí VŠE. Jsou
budovány podle informačnímch potřeb uživatelů z řad vyučujících, zaměstnanců a studentů
VŠE a s přihlédnutím k funkci CIKS jako veřejné knihovny specializované na ekonomické
vědy a související obory.
Zahrnují více než 480 tisíc svazků neperiodických publikací i vázaných periodik, z toho
234 235 je v současné době zpracováno v elektronickém katalogu Aleph (tab. A.1.1). Část
fondů je přístupná ve volném výběru ve studovnách (tab. A.1.2), většina je však umístěna ve
skladech CIKS (na Točné, Jižním Městě a na Žižkově).
Knihovní fondy pořízené z prostředků fakult a dalších útvarů VŠE jsou umístěny na
jednotlivých pracovištích (tab. A.1.3). Jejich dostupnost je pro uživatele omezená a závisí na
výpůjčním režimu daného pracoviště (omezení se netýká meziknihovní výpůjční služby).
1.1
Budování fondu
Cílem budování fondu je zajišťování informačních zdrojů pro studenty, pedagogické pracovníky, zaměstnance i odbornou veřejnost a jejich zpřístupňování prostřednictvím Souborného katalogu.
Informační zdroje získávané nákupem, výměnou nebo darem jsou posuzovány již na vstupu
v akvizici neperiodických a periodických dokumentů. Přihlíží se k informační gesci CIKS,
zaměření studijních programů, ale i k současnému stavu fondu.
1.2
1.2.1
Doplňování informačních zdrojů
Zajišťování informačních zdrojů
Při získávání potřebné studijní literatury se vychází z potřeb akreditovaných studijních
programů, je přihlíženo k doporučení vyučujících, důležitou roli hrají i členové Rady pro
knihovnické a informační služby (RAKIS). Skripta vydávaná nakladatelstvím Oeconomica
jsou získávána do fondu na základě interní dohody, multiplikáty jsou v případě potřeby
dokupovány z rozpočtu CIKS.
Knihy a periodika umístěné na jednotlivých pracovištích VŠE jsou nakupovány především
z grantových prostředků na základě konkrétních požadavků grantových řešitelů.
CIKS zprostředkovává i nákup studijní literatury pro potřeby frekventantů kurzů institutů
VŠE, tyto publikace se nekatalogizují. Za rok 2009 byla takto vynaložena částka 182 745 Kč,
především pro Institut oceňování majetku.
1.2.2
Celkové hodnocení akvizice
V roce 2009 i nadále ovlivňovala akvizici výše rozpočtu CIKS, ze kterého se nakupovaly
knihy většinou pouze pro knihovnu. Nákupy pro potřeby kateder a ostatních pracovišť VŠE
byly hrazeny z jejich rozpočtů a grantových prostředků. Knihovna Fakulty managementu
7
1 Fondy
v Jindřichově Hradci má samostatnou akvizici a fond je průběžně doplňován v souladu s profilem fakulty.
1.2.3
Akvizice neperiodických publikací
Nákup
Nákup publikací z rozpočtu CIKS probíhal rovnoměrně během celého roku, nákup z grantových prostředků se soustředil spíše do druhé poloviny roku.
V červnu 2009 se ve spolupráci s vedením účtárny změnil způsob podávání žádanek na
nákup literatury a vyřizování objednávek a faktur. Po počátečních mírných nejasnostech se
tak výrazně zjednodušil způsob likvidace faktur.
Při nákupech českých publikací se ve velké míře využívá nabídek e-shopů. Pro nákupy
zahraničních publikací se podařilo navázat spolupráci s novými dodavateli a získat příznivější
ceny.
Z finančního daru společnosti OK Trans byly zakoupeny zahraniční publikace z oblasti
logistiky v hodnotě 4 440 Kč. Celkově byly zakoupeny publikace za 3 482 529 Kč.
Stejně jako v roce 2008 bylo menší množství publikací, zakoupených koncem roku 2009,
zpracováno až počátkem roku 2010.
Dary
V roce 2009 byly i nadále získávány dary na základě smluv o spolupráci od pravidelných
dárců: OECD, ILO, EU, OSN, Národní knihovna. K ostatním dárcům patřili např. studenti a
učitelé VŠE, The Korea Foundation, CEP, ostatní vysoké školy české i zahraniční aj. Největší
dar v počtu 155 kusů a v hodnotě 240 001 Kč byl z Úřadu vlády a obsahoval především
publikace OECD, které jsme ve fondu ještě neměli.
Turistickému informačnímu centru města Seč bylo předáno 8 knih a 7 DVD od L. R. Hubbarda, které jsme dostali do fondu, ale nehodily se do profilu fondu Knihovny VŠE.
Díky dárcům přibylo do fondu 1 359 kusů publikací v odhadované ceně 606 351 Kč.
1.2.4
Akvizice periodik
Objednávky periodik v tištěné i elektronické podobě jsou zajišťovány centrálně oddělením
časopisů v CIKS nejen pro studovny a knihovny, ale i pro katedry a další pracoviště VŠE.
Výjimkou je Fakulta managementu v Jindřichově Hradci, která má samostatný rozpočet a
vlastní akvizici.
Veškeré údaje o periodikách na VŠE (včetně elektronických na CD) a jejich dostupnosti
je možné zjistit v Souborném katalogu VŠE – viz http://library.vse.cz. Do katalogu jsou
průběžně doplňovány i údaje o titulech získaných v průběhu roku darem nebo výměnou.
U řady tištěných periodik jsou k dispozici i elektronické verze a online přístupy do archivů
(viz odst. 2.1).
Ve studovnách na Žižkově a na Jižním Městě bylo ve volném výběru zpřístupněno 340 titulů časopisů a 12 titulů deníků. Další periodika jsou uložena na katedrách a dalších pracovištích VŠE. Dlouhodobě jsou v depozitech CIKS uchovávány pouze vybrané tituly. Celkový
počet periodik evidovaných v r. 2009 je 422 titulů., z toho 178 českých a 244 zahraničních.
V roce 2009 byla změněn způsob trvalého uchovávání časopisů v depozitech VŠE. Nadále
jsou vázány do pevné vazby pouze vybrané tituly, ostatní jsou uchovávány v archivních
8
1.2 Doplňování informačních zdrojů
papírových krabicích. V průběhu roku došlo k výraznému zpřehlednění periodik uložených
ve skladu a k dalšímu zpracování starších periodik z bývalého skladu Knihovny Pavla Eislera.
Nákup
Nákup periodik pro pracoviště VŠE umístěná v Praze je zajišťován centrálně, zpravidla
formou předplatného vždy na následující rok a je hrazen z prostředků přidělených z rozpočtu
školy a z grantů. Celkově bylo v roce 2009 vydáno za nákup periodik 2 954 024 Kč.
Největší objem titulů dodávají na základě výsledků veřejné obchodní soutěže tři společnosti: Dovoz tisku Praha – Suweco CZ, s. r. o., EBSCO Information Services, s. r. o., a CZ
Press, spol. s r. o. Ostatní tituly knihovna objednává přímo u vydavatelů nebo jiných distributorů.
Dary
V roce 2009 byla hodnota darovaných periodik vyčíslena na 4 006 840 Kč, včetně titulů
určených pro rozdání studentům. V této částce není zahrnuta hodnota periodik EU, která jsou
dodávána do CIKS zdarma v rámci dohody Evropské komise s Evropskými dokumentačními
středisky (EDS). Tyto tituly jsou však rovněž evidovány a zpracovány v Souborném katalogu
VŠE. Podrobnější informace o darech jsou uvedeny v příloze I.
1.2.5
Akvizice elektronických informačních zdrojů
V roce 2009 měla akademická obec VŠE a registrovaní uživatelé CIKS k dispozici celkem 27 elektronických informačních zdrojů (EIZ). Až na 3 zdroje, které byly zpřístupněny
pouze v rámci lokální počítačové sítě, byly dostupné v online režimu s možností dálkového
přístupu pomocí EZproxy serveru. Přehled všech zdrojů a jejich charakteristika jsou uvedeny
v příloze C.2.
Elektronické informační zdroje byly financovány jak z rozpočtu CIKS (808 tis. Kč), tak
z institucionálních prostředků MŠMT. Díky těmto finančním prostředkům bylo možné navázat
na projekty z programu 1N a zajistit tak kontinuální přístup ke zdrojům z projektů Národní
knihovny ČR (EBSCO), Národní technické knihovny (Scopus), Knihovny AV ČR (Web of
Knowledge), Ústavu výpočetní techniky MU Brno (Lecture Notes in Computer Science, ACM
Digital Library, IEEE Computer Society Digital Library) a Filozofické fakulty MU Brno
(Literature Online).
Z institucionálních prostředků MŠMT byl rovněž hrazen přístup pro celkem 15 členů
konsorcia do databází EconLit, Global Market Information Database (GMID) a SourceOECD,
které byly původně zpřístupněny v rámci projektu CIKS Informační zdroje pro ekonomický
výzkum (celkem 4 900 tis. Kč).
Databáze EBSCO, Lecture Notes in Computer Science, ACM Digital Library, IEEE Computer Society Digital Library, Literature Online a Scopus byly zpřístupněny na základě tzv.
multilicence, plně hrazené z prostředků MŠMT. U databáze Web of Knowledge členové konsorcia hradili příspěvek, kalkulovaný na základě jejího využívání v předchozím projektu (příspěvek VŠE činil 10 000 Kč).
9
1 Fondy
1.3
1.3.1
Zpracování informačních zdrojů
Jmenné a věcné zpracování
Činnost jmenné katalogizace byla v roce 2009 již zcela rutinní. Došlo jen k dílčím změnám
vycházejícím z mezinárodních pravidel a doporučení NK. V roce 2009 bylo zkatalogizováno
4 181 titulů, což včetně multiplikátů představuje 9 762 knihovních jednotek. Jednalo se především o nově získané knihovní jednotky, ať již přímo do fondu CIKS nebo jako dary získané
a určené přímo jednotlivým katedrám. V menší míře byla prováděna rekatalogizace starších
fondů do elektronického katalogu. Na základě předvýběru z velmi starého fondu šlo hlavně
o práce profilových oborů tématicky vhodných pro Zlatý fond českého ekonomického myšlení,
a dále o fond přesouvaný ze skladu na Žižkově do skladu na Točné.
Starší záznamy jsou podle možnosti doplňovány o autoritní údaje ze souboru jmenných
autorit personálních jmen, případně další selekční údaje.
Průběžně byly prověřovány a doplňovány údaje v záznamech periodik. Záznamy pokračujících zdrojů jsou převáděny na rychlejší a úspornější způsob zpracování narůstajícího počtu
výtisků.
Úsek jmenného zpracování je distributorem zpracovaných dokumentů pro jednotlivé katedry a pracoviště VŠE. K tomuto účelu je zde vedena kartotéka předaných dokumentů.
1.3.2
Projekt Kooperativní tvorba a využívání souboru národních autorit
Do tohoto projektu Národní knihovny ČR se CIKS zapojil od počátku roku 2005, každoročního setkání lokálních supervizorů se účastní jedna pracovnice úseku Katalogizace. Informace o problematice shrnuje od roku 2007 portál Národní autority ČR (http://autority.
nkp.cz).
CIKS je jednou z knihoven se systémem Aleph, které přispívají on-line do databáze jmenných autorit (AUJ), což je soubor personálních autorit a soubor korporativních autorit (názvy
institucí a konferencí). Výsledky CIKS dokládá tab. 1.1.
Národní autority jmenné
2005
2006
2007
2008
2009
Celkový počet vytvořených záznamů
Z toho: Personální
Korporace, konference
Návrhy na opravy
Počet záznamů získaných z báze JA
1 269
1 095
174
40
3 652
1 055
983
72
1 151
1 099
52
40
2 850
1 335
1 252
83
43
4 574
984
913
71
23
4 770
3 760
Tabulka 1.1: Tvorba a využívání národních autorit v CIKS VŠE
V rámci projektu Kooperativní tvorba a využívání souboru národních autorit v oblasti
věcných autorit nebyly předány Národní knihovně žádné nové návrhy autorit.
1.4
Zlatý fond českého ekonomického myšlení
Výběr a zpracování dokumentů do sbírky Zlatý fond českého ekonomického myšlení probíhal v roce 2009 po dvou liniích:
10
1.4 Zlatý fond českého ekonomického myšlení
∙ v rámci předmětu 5IE320 Zlatý fond českého ekonomického myšlení, vyučovaného na
Katedře institucionální ekonomie Národohospodářské fakulty,
∙ pokračování původního projektu CIKS, započatého v r. 2000 – stěžejním počinem zde
byla účast v projektu MK Národní program mikrofilmování a digitálního zpřístupňování dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru v rámci podprogramu VISK 7
Kramerius (více v kap. 5).
1.4.1
Předmět 5IE320
Předmět má povahu semináře a je kombinací samostatné práce studentů, konzultací s vyučujícím a odbornými knihovníky. Pracovnice CIKS garantují odbornou knihovnickou úroveň
studentských prací. V úvodu jsou studenti seznamováni s cíli a zadáním semináře, se zásadami obsahové analýzy dokumentu, zpracování abstraktu a bibliografické citace i zvláštnostmi
práce s historickými texty.
Je zadán jeden nebo více ročníků odborného časopisu (v minulých letech Obzor národohospodářský, v r. 2009 Naše doba: revue pro vědu, umění a život sociální), dále 1 až 2 monografie
z období do r. 1950; posledním úkolem je zpracování biografie osobnosti z dějin českého ekonomického myšlení 19. a první poloviny 20. stol. Studenti mají za úkol v průběhu semináře:
∙ analyzovat dokument v rozsahu bibliografického záznamu (jmenný a věcný popis), zpracovat bibliografické citace,
∙ vypracovat abstrakt dokumentu,
∙ vypracovat rešerši – biografii a výběr z bibliografie zadaného autora.
Více informací je na webové stránce http://ciks.vse.cz/zdroje/zlatyfond/seminar.aspx.
V roce 2009 proběhlo celkem 26 dvouhodinových seminářů. Výuky se účastnilo 25 studentů
(12 studentů v zimním semestru, 13 studentů v letním semestru). Profilovým časopisem byl
časopis Naše doba: revue pro vědu, umění a život sociální, který vycházel v letech 1893–1949.
V zimním semestru to byly dostupné ročníky z období 1911–1931, v letním semestru pak
z období 1933–1936, ale hlavně starší ročníky (1899–1913), které nově získal CIKS VŠE do
knihovního fondu. Studenti přečetli a podle výše uvedených kritérií zadání zpracovali celkem
132 časopiseckých článků.
Studenti dále přečetli a zpracovali 22 monografií a 25 přednášek proslovených v letech
1927–1949 na schůzích České národohospodářské společnosti. Do souboru rešerší přibylo
11 profilů význačných českých národohospodářů.
Práce jsou zpřístupněny ve virtuální knihovně http://www.bibliothecaeconomica.cz/.
1.4.2
Projekt CIKS
V průběhu roku 2009 bylo do sbírky Zlatý fond českého ekonomického myšlení zařazeno
a v Souborném katalogu VŠE zpřístupněno 24 publikací. V březnu 2009 byla VŠE přidělena
dotace z programu Ministerstva kultury ČR VISK 7 – Národní program mikrofilmování a
digitálního zpřístupňování dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru – Kramerius na
projekt Digitalizace sbírky Zlatý fond českého ekonomického myšlení – 1. etapa.
V roce 2009 byly v rámci VISK 7 digitalizovány 103 tituly monografií, které byly vybrány
podle tematického hlediska s přihlédnutím ke stupni opotřebení originálu. V souladu s podmínkami programu VISK 7 jsou tyto publikace z fondu VŠE zpřístupněny na informačním
portálu systému Kramerius (http://kramerius-info.nkp.cz/).
11
1 Fondy
1.5
Revize a vyřazování fondů
Počátkem roku 2009 byla zahájena revize knihovních fondů příručních a katedrových
knihoven Fakulty informatiky a statistiky. Revizní práce, dohledávání nenalezených titulů
za pomoci dílčích evidencí, převod nepotřebných knihovních jednotek do centrálního skladu,
přebírání náhrad za ztracené publikace, rekatalogizace knihovních jednotek dosud neevidovaných v knihovním systému Aleph (tzv. dlouhodobých výpůjček z doby Ústřední ekonomické
knihovny), evidence knihovních jednotek na konkrétní pracovníky a evidence ztrát a změn
lokací mezi pracovišti pokračují i v roce 2010. Koncem roku začaly revizní práce také na
rektorátních a kvestorátních pracovištích.
V dubnu 2009 byla ukončena revize 12 katedrových a příručních knihoven Fakulty mezinárodních vztahů a 5 institutů VŠE.
Revize volně přístupných knihovních fondů CIKS (neperiodických i periodických) proběhly
opět v letních měsících, kdy byly studovny uzavřeny pro veřejnost. Celkem bylo zrevidováno
kolem 38 tisíc svazků ve volném výběru ve studovnách na Žižkově a na Jižním Městě. Revizi
studovny provedli ve spolupráci s CIKS i pracovníci Výpočetního centra ve Studijním a
informačním centru na Jarově.
V letních měsících došlo k velkým posunům a přesunům knihovních fondů v rámci skladů.
V depozitním skladu na Točné se podařilo během několika málo dní dokončit vyřazování vázaných ročníků časopisů převezených v předchozím roce z bývalého CDMS Veleslavín. Celkem
bylo třeba manipulovat s cca 80 000 svazky vázaných periodik i neperiodických materiálů.
Do archivu VŠE byly ze skladu na Žižkově předány vyřazené vysokoškolské kvalifikační
práce z roku 2004, proběhly 2 velké nabídky odepsaného fondu z bývalé Ústřední ekonomické
knihovny a vyřazení nepoužívaných multiplikátů publikací, vrácených během revizí z katedrových knihoven.
V posledních měsících roku 2009 bylo do nově zřízené a vybavené zasedací místnosti
na Národohospodářské fakultě převedeno a převezeno cca 1 000 zkatalogizovaných svazků
z dědictví po významném anglickém publicistovi Chrisi Tameovi, dočasně umístěných na
Točné a ve skladu na Žižkově. Spolu s dosud nezpracovanými svazky tvoří základ nově vzniklé
fakultní knihovny – Chris Tame Library.
Studijní knihovna na Jižním Městě během stavebních úprav studoven v letních měsících
sloučila fondy bývalé počítačové studovny a hlavní studovny. Po stavebním propojení prostor
byly knižní fondy posunuty a upraveno bylo i jejich stavění. Ke konci roku 2009 bylo v hlavní
studovně k dispozici 7 252 knihovních jednotek.
Knihovna Fakulty managementu v Jindřichově Hradci se v hektických podzimních měsících přestěhovala se svými fondy do 3 pater nově postaveného křídla budovy fakulty. Přípravné
práce, včetně rozvržení studoven, řešení logistických problémů spojených s přesuny takového
množství fondů, převodů fondů ze starých na nové lokace apod., zabraly více než rok, ale
podařilo se vše stihnout včas. Samotný přesun byl nesmírně rychlý a minimálně omezil provoz knihovny. To i díky velkému množství dobrovolníků z řad akademické obce fakulty, jejich
nasazení i jejich několika víkendovým brigádám. Slavnostní otevření nové knihovny proběhlo
1. 12. 2009. V současné době je uživatelům ve volném výběru k dispozici cca 26 000 knihovních
jednotek, opatřených ochrannými štítky od firmy 3M a stavěných dle hřbetních štítků.
12
2 Informační systémy
2.1
Elektronické informační zdroje
CIKS VŠE poskytlo a zajistilo všem svým uživatelům v roce 2009 nemalou kolekci
elektronických informačních zdrojů (EIZ). Kromě elektronického Souborného katalogu VŠE
byly k dispozici rovněž tzv. licencované databáze, které jsou dostupné z webových stránek
http://www.vse.cz/zdroje/ a http://www.econlib.cz/zdroje/. Samozřejmostí bylo zpřístupnění licencovaných elektronických zdrojů jak z každého počítače, který byl zapojen do
místní počítačové sítě VŠE, tak i mimo prostory VŠE pomocí autorizovaného přístupu přes
EZproxy server.
Licencované databáze lze z hlediska obsahové náplně rozčlenit do následujících kategorií:
plnotextové všeobecné a specializované databáze, faktografické databáze, citační rejstříky a
bibliografické databáze. V rámci plnotextových licencovaných databází mají uživatelé možnost
studovat kompletní plné texty nejen jednotlivých článků apod., ale i celých ročníků časopisů
nebo elektronických knih.
Vzhledem k ukončení grantu MŠMT ČR 1N04033 a nepříznivé rozpočtové situaci nebylo
obnoveno předplatné 6 licencovaných databází: DSI Campus Solution, ExpressExec, Factiva,
Market Research Monitor, Ulrich’s International Periodicals Directory a ViewsWire. V posledním čtvrtletí roku 2009 byl rovněž ukončen přístup do licencované databáze Taylor &
Francis eBooks. Naopak nově byla do kolekce licencovaných databází začleněna databáze
Scopus, která patří mezi největší světové citační polytematické databáze. Databáze Scopus
čerpá z cca 18 000 titulů časopisů jak v tištěné, tak v elektronické podobě. Uživatelům poskytuje v první řadě možnost sledovat poslední trendy v oblasti výzkumu a vývoje nebo vývoj
názorů a teorií v různých vědeckých disciplínách. Na základě citačních vazeb je možné také
vysledovat aktuální vazby mezi vědci a vědeckými pracovišti.
Jako další novinka z oblasti EIZ byla do ostrého provozu pro uživatele spuštěna online
služba Serials Solutions, která umožňuje efektivní, rychlé a pohodlné vyhledávání dokumentů
ve velkém množství elektronických informačních zdrojů najednou. Rešeršní dotaz je potřeba
položit pouze jednou a služba provede tzv. federativní vyhledávání ve všech vybraných elektronických informačních zdrojích a následně zobrazí přehledný seznam výsledků vyhledávání,
se kterým je možné dále snadno interaktivně pracovat. Služba Serials Solutions taktéž zajistí zaslání výsledků e-mailem, uložení nebo export vybraných záznamů do bibliografického
softwaru.
Celkově bylo v roce 2008 na VŠE zpřístupněno 27 elektronických informačních zdrojů,
z toho 3 pouze v lokální počítačové síti VŠE. Přehledový seznam EIZ s jejich stručnou
charakteristikou je k dispozici v příloze C.2, výběr ze statistických dat o využití EIZ uživateli
v příloze C.1.7.
Kromě výše zmíněných EIZ bylo v rámci Virtuální ekonomické knihovny Econlib (http://
www.econlib.cz) zpřístupněno 70 elektronických verzí časopisů (20 titulů v češtině, 50 titulů
v cizím jazyce), které VŠE předplácí v tištěné podobě.
13
2 Informační systémy
2.2
Vzdálený přístup k elektronickým informačním zdrojům
Stejně jako v roce 2008 i v roce 2009 byl v rutinním provozu přístup k licencovaným elektronickým informačním zdrojům přes proxy server EZproxy. Díky snadnému použití (uživatel
jen zadá na stránkách své uživatelské jméno a heslo v LDAP) je toto řešení široce používáno
jak pedagogy, tak studenty.
2.3
Federativní vyhledávání
V roce 2009 bylo spuštěno do plného provozu federativní vyhledávání v elektronických informačních zdrojích využívající technologii SerialsSolutions. Federativní vyhledávání umožňuje studentům a zaměstnancům VŠE nalézt požadované informace na jednom místě, bez
nutnosti procházet a zpracovávat výsledky jednotlivých EIZ předplacených na VŠE. Využitelnost tohoto způsobu vyhledávání dokládá např. několikanásobný nárůst přístupů do databází
EBSCO (viz tab. C.1.7).
Federativní vyhledávání v EIZ bylo zprovozněno v rámci projektu MŠMT ČR Pokročilé
zpřístupnění a ochrana klasických a elektronických informačních zdrojů.
2.4
Webové stránky CIKS a další webové aplikace
Webové stránky Centra informačních a knihovnických služeb http://ciks.vse.cz a stránky
Virtuální ekonomické knihovny Econlib http://www.econlib.cz byly v roce 2009 v rutinním
provozu, prováděné změny především v administrátorské části měly za cíl zajistit uživatelům
aktuálnost informací a administrátorům jednodušší správu.
Hlavní stránka CIKS je využívána pro zveřejňování upoutávek m. j. na elektronické informační zdroje s možností hlasování, které následně slouží jako podklad při rozhodování
o zakoupení zdroje do stálé nabídky CIKS.
V roce 2009 nadále probíhala aktualizace edice Nositelé Ceny Švédské banky za ekonomii
na paměť Alfreda Nobela http://ciks.vse.cz/Edice/nobel/, která je dle statistik významným
informačním přínosem pro komunitu uživatelů (viz např. tab. C.1.2).
Významnou událostí ve správě webů Centra informačních a knihovnických služeb bylo
spuštění nové verze Kalendáře akcí http://akce.vse.cz. Kompletně přepracované grafické
rozhraní, reflektující změny v grafickém designu stránek VŠE, nabízí snadný přehled akcí
konaných na půdě Vysoké školy ekonomické, s možností pohledu na konkrétní den, týden
nebo celý měsíc. Vybrané kategorie akcí lze sledovat přes RSS kanály, konkrétní akci je možné
uložit do kalendáře nebo zaslat e-mailem. Počet návštěv Kalendáře akcí zaznamenal meziroční
nárůst 40 %, v průběhu akademického roku to je téměř 14 500 návštěv měsíčně.
Stránky vyhledávání http://search.vse.cz nabízí díky technologii Google velmi rychlé a
přesné vyhledávání na serverech VŠE včetně skloňování českých slov, řazení podle relevance a
vyhledávání podle konkrétního serveru VŠE. V roce 2009 bylo na těchto stránkách průměrně
zpracováno přes 1 500 dotazů za den, návštěvnost webu byla 20 000 návštěv měsíčně. Uživatelé
nejčastěji hledají menzu, knihovnu, logo a informace o harmonogramu, Eduroam, ISIC a
kolejích.
CIKS se podílí na vývoji a obsahové správě virtuální knihovny Bibliotheca Economica
http://www.bibliothecaeconomica.cz. Jedná se o společný projekt Národohospodářské fakulty a Centra informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze pro
14
2.5 Webové stránky VŠE
katalogizaci a digitalizaci především ekonomické literatury, vydané před rokem 1948. V roce
2009 došlo k výraznému nárůstu titulů dostupných zdigitalizovaných publikací, na základě
odezvy uživatelů a zkušeností z prvního roku provozu započaly úpravy grafického rozhraní za
účelem zjednodušení vyhledávání a většího zpřehlednění rozsáhlého obsahu.
S vybranými statistikami Google Analytics a grafy o provozu webů ve správě CIKS se
můžete seznámit v příloze C.1.
2.5
Webové stránky VŠE
Webové stránky školy (http://www.vse.cz) běží v rutinním provozu, změny v uživatelské
části tedy v roce 2009 až na drobné úpravy nenastaly. Počet návštěv byl stabilní (srovnatelný
s rokem 2008), ale v souhrnech byla návštěvnost všech školních webových stránek vyšší
(přibylo stránek fakult a kateder a část informací se přesouvá tam, resp. uživatelé si začínají
zvykat hledat informace o dění na fakultě/katedře také na stránkách fakulty/katedry). Mezi
nejnavštěvovanější stránky patří tradičně informace o přijímacím řízení, harmonogramy studia
a přehled elektronických informačních zdrojů.
Významným obohacením webových stránek školy byla realizace exportů do databáze
RePEc (Research Papers in Economics) – http://repec.org. Tato databáze je celosvětově
jednou z nejvýznamnějších volně dostupných databází vědeckých textů z oblasti ekonomie.
V roce 2009 byly připraveny exporty pro tři vědecké časopisy vydávané Vysokou školou
ekonomickou (Acta Oeconomica Pragensia, Politická ekonomie a Prague Economic Papers).
Díky zveřejnění abstraktů a odkazů na plné texty v této prestižní databázi vzrostla citovanost
autorů z těchto časopisů.
Částečně bylo přepracováno administrátorské rozhraní stránek http://www.vse.cz, a to
tak, aby umožňovalo snazší vkládání informací.
Do školního designu byla převedena jedna z klíčových aplikací – Kalendář akcí (viz výše).
V roce 2009 došlo k významnému nárůstu využití redakčního systému Wordpress na
stránkách fakult a kateder. Během roku bylo takto převedeno do školní grafiky a redakčního
systému Wordpress celkem cca 50 webů (fakulty, katedry, útvary). Větší část školy díky tomu
používá standardní školní grafiku www stránek a standardní redakční systém, podporovaný
na VŠE.
Byl vylepšen systém přebírání termínů (horní část stránky) na weby fakult a kateder
jak z celoškolních termínů (http://terminy.vse.cz), tak z jednoho Wordpressu na jiný. Řešení je realizováno formou RSS kanálů pro různé typy termínů a na stránkách konkrétní
fakulty/katedry lze zvolit, ze kterých webů budou tyto termíny zobrazovány. Díky tomu je
možné např. informace o konferenci pořádané fakultou zobrazit bez jakéhokoli dalšího úsilí na
webech všech kateder této fakulty. Termíny a zprávy obsahující časové údaje byly doplněny
o možnost importovat tato data do kalendářů uživatelů ve formátu iCal, standardu obvyklém
prakticky ve všech kalendářových aplikacích.
Do školní šablony Wordpressu byly přidány některé pluginy zajišťující funkčnost požadovanou jednotlivými útvary – jde především o snadné publikování multimédií, zrychlení
provozu stránek (cache), upozornění na počet aktuálních termínů zveřejněných na stránkách
nebo možnost určit u konkrétních stránek výčet uživatelů, kteří mají k této stránce přístup
(včetně ověření těchto uživatelů vůči školnímu LDAP serveru).
Školní Wordpress byl také rozšířen o data přebíraná ze studijního systému ISIS. V první
fázi (rok 2009) to byly především údaje o pracovnících katedry (telefonní seznam, místnosti)
15
2 Informační systémy
a jejich konzultačních hodinách, ve druhé fázi (1. čtvrtletí roku 2010) by se tato data měla
rozšířit o další relevantní údaje (např. přehled publikací, témat závěrečných prací nebo kurzů
vyučovaných katedrou). Vzhledem k přebírání údajů z ISISu jsou stránky kateder vždy v souladu s daty vloženými do ISISu a zároveň je pro správce těchto stránek velmi snadné taková
data do stránek vložit.
Pro všechny instance redakčního systému Wordpress byla zprovozněna služba Google
Analytics, poskytující správcům stránek údaje o návštěvnosti jejich www stránek. Díky využití
jednotného nástroje jsou data jednotlivých kateder/fakult porovnatelná, a to včetně možného
sledování kampaní.
Administrační rozhraní systému Wordpress bylo také významně přepracováno, m. j. v souvislosti s přechodem na Wordpress řady 2.8, resp. 2.9, umožňujícím upravit rozhraní na míru
správci. Po úpravách rozhraní se doba školení, potřebného pro naučení všech možností redakčního systému, výrazně zkrátila, a lidé bez předchozí znalosti této technologie jsou schopni po
asi jednohodinovém zaškolení spravovat všechny podstatné části stránek.
Díky provozu redakčního systému ve zmiňovaných asi 70 instancích probíhá také intenzivní průzkum zkušeností správců stránek s provozem redakčního systému a sběr námětů a
připomínek. Náměty a připomínky jsou průběžně zapracovávány do všech instancí, což umožňuje vylepšení možností webů i u těch útvarů/kateder, které správě webu věnují jen malou
péči.
2.6
Elektronické dodávání dokumentů
V roce 2009 byla služba poskytována pouze v lednu, od 1. 2. 2009 vstoupila do platnosti
kolektivní smlouva mezi DILIA a NK, která za poskytování služby zavedla přísnější podmínky
a poplatky. Při ceně 15 Kč za stránku nebo článek (max. 100 Kč za objednávku) se služba
stala pro klienty knihovny neatraktivní. Po dočasném pozastavení z technických důvodů byla
služba EDD, po upřesnění stavu na semináři k EDD v NK 19. 2. 2009, zastavena úplně. Po
změně cenové politiky byla poptávka po službě EDD prakticky nulová.
Jako částečná náhrada byl nainstalován v prostorách studovny počítač se skenerem, kde
si mohou uživatelé pro vlastní potřebu převádět dokumenty do digitální podoby. Celý proces
je pro uživatele samoobslužný. O tento způsob digitalizace je velký zájem, počet klientů je
vyšší než u původního EDD. Skenování využívá i část klientů, kteří si předtím zhotovovali
digitální kopie v nižší kvalitě pomocí fotoaparátu. Nejedná se však o plnohodnotnou náhradu
EDD, kde hlavní výhodou bylo objednání a doručení dokumentu bez nutnosti fyzické návštěvy
knihovny.
Dalším možným způsobem jak získat požadovanou kopii dokumentu je klasická papírová
kopie na kopírovacím zařízení, kde nedošlo k žádným změnám.
Jako rovnocenné náhradní řešení EDD bylo zvažováno zapojení knihovny VŠE do Virtuální polytechnické knihovny (VPK). Ta digitalizaci dokumentů pouze zprostředkovává za
podmínek daných novou kolektivní smlouvu, uživatel nakonec dostává pouze papírovou kopii. Pro získání digitální kopie musí být uživatel registrován přímo ve VPK a mít zřízeno
vlastní uživatelské konto s depozitem. Proto bylo toto řešení vyhodnoceno jako neefektivní a
je uživatelům doporučováno jen jako jedna z možností.
16
2.7 Aleph500
2.7
Aleph500
V první polovině roku byly uskutečněny konzultace s pracovníky dalších kateder, na
kterých měli zájem půjčovat knihy prostřednictvím knihovního systému Aleph. Pro každé
pracoviště, kde splnili nutné předpoklady pro provozování výpůjček prostřednictvím Alephu,
byly v knihovním systému nastaveny tabulky řídící výpůjčky a byli vyškoleni odpovědní
pracovníci, kteří výpůjční služby v knihovním systému zajišťují. Na základě praktického
provozu byla nastavení pro jednotlivá pracoviště upravována tak, aby co nejvíce vyhovovala
požadovanému způsobu provozu. Průběžně byly konzultovány nejasnosti okolo provozu a
doškolováni odpovědní pracovníci. Ke konci roku fungoval výpůjční protokol Alephu na třech
katedrách, Katedře informačního a znalostního inženýrství, Katedře politologie a Katedře
ekonomie. Celkem v roce 2009 na těchto katedrách uskutečnili 136 absenčních výpůjček
prostřednictvím knihovního systému Aleph.
17
3 Služby
3.1
3.1.1
Služby knihovní sítě
Služby Knihovny a studoven Žižkov
Studovna Žižkov
Studovna Knihovny VŠE na Žižkově se organizačně skládá z hlavní (všeobecné) studovny,
Evropského dokumentačního střediska (EDS), Knihovny Pavla Eislera (KPEIS) a multimediální studovny Mediatéky. Fondy všech součástí čítají 23 990 knihovních jednotek (18 492
hlavní studovna, 2 970 EDS, 1 010 KPEIS a 1 518 Mediatéka). Knižní fond je doplněn 12 tituly
deníků a 340 tituly časopisů v několika jazycích. Uživatelé zde ve volném výběru naleznou
základní druhy informačních materiálů (periodika, skripta VŠE, odborné monografie, slovníky, encyklopedie, jazykové učebnice, Working Papers VŠE i zahraničních univerzit, sbírky
zákonů, statistické ročenky, publikace OSN, ILO, OECD, Světové banky, ČNB, bankovní
zprávy, materiály Mezinárodního měnového fondu, Evropské banky pro obnovu a rozvoj a
další dokumenty).
Fondy studoven jsou řazeny podle mezinárodního desetinného třídění (MDT) a speciálních
třídníků pro řazení publikací OSN, OECD, ILO, Světové banky a materiálů Evropské unie. Pro
přehlednost a snadnou orientaci uživatelů je značení publikací rozlišeno i barevně s použitím
kombinací MDT a abecedního nebo číselného řazení.
Pracovníci studoven vykonávali pravidelné činnosti – informační a referenční služby, obsluha kopírek (247 442 kopií za rok 2009), orientace v on-line katalogu a elektronických zdrojích.
V letních měsících byly ve studovnách vyměněny pracovní a počítačové stoly i informační
a manipulační pulty. S novým nábytkem byla i mírně změněna dispozice v přední (vstupní)
části studovny, kde bylo zřízeno místo pro studium Zlatého fondu.
Ze studovny byly do skladu knihovny přesunuty tištěné diplomové práce (rok 2005–2006),
ty jsou uživatelům dostupné na vyžádání. Přemístěním těchto dokumentů se ve studovně
zvětšil prostor pro přehlednější rozřazení literatury. Rozšíření výpůjčních služeb do studovny
se velmi osvědčilo a je využíváno zejména po ukončení provozu výpůjčního protokolu.
Se začátkem zimního semestru a registrací nových studentů do knihovny nastaly (poprvé
od zavedení knihovního systému Aleph) velké problémy s přihlášením studentů ke svému
kontu v knihovním systému (číslo ID karty + heslo nastavené na obecnou hodnotu s nutností
změny). Správné zapsání těchto údajů se pro většinu studentů stalo velkou překážkou, takže
bylo nutné nezměněná hesla blokovat, i přes platnou registraci, a nutit je tímto ke změně
hesla. Druhá možnost, která byla studentům nabídnuta, a to přístup pomocí hesla do lokální
sítě (Novell), narazila bohužel na neznalost přihlášení se do školní sítě.
K prezenčnímu studiu bylo ze skladu do studoven vydáno 8 716 knihovních jednotek a služeb studoven využilo v roce 2009 celkem 74 934 uživatelů. Návštěvnost studoven byla po celý
rok velmi vyrovnaná. V průběhu roku byla zkrácena provozní doba studoven, prodloužený
provoz byl zaveden pouze v období končící výuky a ve zkouškovém období. Důvodem k zavedení zkrácené provozní doby byla velmi nízká obsazenost studoven v době od 19.00–21.00
hod, která se pohybovala výrazně pod 10 %.
18
3.1 Služby knihovní sítě
Ve studovně jsou k dispozici 3 počítače určené k vyhledávání literatury a možnost připojení
notebooků k počítačové síti školy (služba Výpočetního centra).
Přestože jsou knihovní jednotky vybaveny elektronickým zabezpečením proti krádeži a i
když se snažíme o maximální vstřícnost vůči uživatelům (poskytnutí prezenčních dokumentů
přes noc nebo přes víkend, nízké ceny za kopírování), stále dochází ke zcizování a zejména
ničení knihovních jednotek.
Knihovna VŠE se už v roce 2007 zapojila do celostátní služby Ptejte se knihovny, ve
které je garantem dotazů především z oblasti ekonomických věd a obchodu. Zodpovězené
dotazy jsou ukládány do archivu na stránkách NK ČR – (http://www.ptejteseknihovny.cz).
Se svými dotazy a žádostmi se na tuto službu obrací stále více tazatelů z řad veřejnosti, kteří
nejsou registrovanými uživateli knihovny. V roce 2009 bylo zodpovězeno 56 odborných dotazů,
82 obecných dotazů (provoz knihovny, dostupnost literatury, registrace apod.) a 2 dotazy
poslané z anglické verze této služby.
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
8 134
4 567
10 064
8 317
9 127
4 775
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Celkem
1 128
296
3 279
8 814
8 701
7 732
74 934
Tabulka 3.1: Počty přístupů do studovny
Výstavky
Ve studovně jsou uživatelům průběžně představovány nové knihy a periodika zařazovaná
do fondu studovny. Zejména se snažíme upozorňovat na možnosti zapůjčení tzv. krátkodobých výpůjček (odbornější zahraniční literatura). Na výstavních panelech najdou uživatelé
zajímavosti z oblasti kultury, vědy a školství, kontakty na další knihovny a zdroje informací,
které mohou využít ke studiu nebo své odborné práci.
Knihovna Pavla Eislera a Evropské dokumentační středisko
Prostory Knihovny Pavla Eislera a Evropského dokumentačního střediska byly v letních
měsících vybaveny novými pracovními boxy a byly odstraněny dva nevyužívané uživatelské
počítače.
Pro usnadnění revize knihovního fondu byl zkušebně použit systém RFID. Všechny dokumenty byly vybaveny čipy, na které byly načteny čárové kódy a pomocí čtecího zařízení
provedena revize. Tento specifický fond byl vybrán, protože obsahuje dokumenty různého rozsahu a velikosti a tak bude možné zjistit efektivitu tohoto systému a jeho případné rozšíření.
Revize ukázala, že prozatím byla jeho účinnost zhruba 65 %, ale i tak se jednalo o usnadnění
knihovnické práce.
Fond KPES ani EDS nijak výrazně neroste a jeho využití je velmi kolísavé. V posledních
několika měsících roku 2009 mírně vzrostl zájem o dokumenty vztahující se k Evropské unii
(zejména o Evropskou ústavu).
19
3 Služby
Dochází i podstatně méně tištěných materiálů z OPOCE (Úřad pro publikace) v Bruselu,
které jsou EDS poskytovány jako dary. OPOCE zasílá kontrolní seznamy vždy měsíc po
odeslání dokumentů.
V prosinci 2009 se uskutečnila koordinační schůzka EDS v České republice, a to v Českých
Budějovicích. Této schůzky se náš zástupce nezúčastnil, z důvodu maximálního pracovního
vytížení ve službách knihovny.
Mediatéka
Mediatéka je multimediální studovna, kde je umístěna literatura z oblasti financí, bankovnictví a účetnictví, publikace Světové banky, Mezinárodního měnového fondu, Evropské
banky pro obnovu a rozvoj a České národní banky. Knižní fond je doplněn časopisy, nosiči
CD-ROM, disketami, videokazetami a DVD.
Také tato studovna byla v letních měsících vybavena novými stoly a bylo zde vytvořeno
10 nových studijních míst s možností použití vlastního notebooku.
Na čtyřech vybraných počítačích z celkového počtu 15 stanic jsou zpřístupněny programy
pro výuku jazyků. Mediatéka je uživateli hojně navštěvována, často je zájem o přístup k počítačům větší než umožňuje kapacita studovny. Technické zařízení však velmi rychle zastarává
a je velmi poruchové, výpadky počítačů jsou velmi časté.
Informační recepce a Klub knihovny
Informační recepce poskytuje informace o provozu a službách všech knihoven CIKS a také
všeobecné informace o celé VŠE.
Pracovníci recepce zajišťují provoz šatnových skříněk (výdej klíčků a údržba), vyřizují
jednorázové jednodenní vstupy do studovny, vkládají peníze na multifunkční identifkační karty
pro kopírování a tisk, vystavují průkazy typu B pro externí návštěvníky knihovny.
Zodpovídají za aktualizaci informací na nástěnkách a doplňování informačních materiálů
pro návštěvníky knihovny a zpracovávají statistiky obsazenosti studovny. Recepce také nabízí
doplňkové placené služby (laminování a kroužkovou vazbu). Pracovníci recepce se také podílejí
na zapisování vyřazené literatury do odpisové databáze. V letních měsících byla recepce
vybavena novým funkčnějším nábytkem
Součástí knihovny je Klub knihovny, kde se konají prezentace informačních zdrojů, odborné přednášky, akce pořádané zahraničním oddělením VŠE, semináře, státní závěrečné
zkoušky, obhajoby a setkání Klubu vysokoškolských knihovníků. Recepce koordinuje program
Klubu a zajišťuje rezervace a dodržování priorit obsazení. V roce 2009 se zde konalo 50 akcí.
Exkurze do knihovny a prezentace jsou zapsány v Knize hostů, kterou vedou pracovníci recepce.
Klub knihovny byl i v roce 2009 využíván pro výuku semináře Zlatý fond českého ekonomického myšlení, který zajišťuje Katedra institucionální ekonomie Národohospodářské fakulty
VŠE ve spolupráci s CIKS.
Absenční výpůjčky
Důležitou součástí poskytovaných služeb jsou absenční výpůjčky uživatelům. V roce 2009
se uskutečnilo 108 332 výpůjček a prodloužení (o 4 173 méně než v roce 2008). K 31. 12. 2009
bylo registrováno celkem 13 763 uživatelu, z toho 12 568 interních a 1 195 externích.
20
3.1 Služby knihovní sítě
V roce 2009 proběhla jednodenní pokutová amnestie, a to 16. 12. Uživatelé o ní byli s předstihem informováni a tento den mohli vrátit vypůjčené dokumenty bez poplatků z prodlení.
Tuto možnost využilo velké množství uživatelů a zejména ti, kteří nevrátili vypůjčené dokumenty i několik let. Knihy byly vraceny osobně, prostřednictvím České pošty nebo nahrazeny
novými knihami a skripty dle domluvy.
Meziknihovní výpůjční služba (MVS)
Součástí poskytovaných služeb je meziknihovní výpůjční služba, poskytovaná v souladu
s Knihovním zákonem a doporučeními Ústřední knihovnické rady. MVS je využívána všemi
typy knihoven v České republice. Nejvíce žádostí o zapůjčení literatury nebo vyhotovení kopií
přichází z knihoven vysokých škol a technických knihoven českých firem. Vzhledem k profilu
fondu je CIKS garantem oblasti ekonomických věd v ČR. Ne vždy je možné přicházející
požadavky kladně vyřídit, protože řada publikací je umístěna v katedrových knihovnách a
pro potřeby MVS nejsou zapůjčeny nebo nejsou nalezeny. Z těchto důvodů muselo být v roce
2009 odmítnuto 112 žádostí o zapůjčení literatury.
Knihovna registruje 377 institucí, kterým poskytuje meziknihovní výpůjčky. V roce 2009
využilo tuto službu 91 uživatelů MVS, kterým bylo zapůjčeno 643 dokumentů a vyhotoveno
2 953 stran fotokopií. Nejvíce žádanek bylo vyřízeno Vědecké knihovně v Olomouci, Národní
knihovně ČR a knihovnám Západočeské univerzity v Plzni.
Zvýšil se počet městských a místních knihoven, žádajících zapůjčení literatury pro své
čtenáře. S knihovnami působícími v Praze a řadou vysokoškolských knihoven z celé republiky
je MVS často vyřizována předem sjednanou osobní návštěvou uživatele, a to při objednávce
dokumentů, které nemohou být zapůjčeny nebo při velkém objemu fotokopií. Knihovna VŠE
si pro své uživatele z řad učitelů, studentů i externích čtenářů vyžádala v roce 2009 celkem 112 dokumentů a 98 stran fotokopií. Nejvíce žádanek o zapůjčení literatury směřuje do
Národní knihovny ČR, Knihovny Akademie věd a knihoven jednotlivých fakult Masarykovy
univerzity v Brně. Prostřednictvím MVS jsou vyřizovány i žádanky o zapůjčení dokumentů
z knihovny Fakulty managementu v Jindřichově Hradci.
Mezinárodní meziknihovní výpůjční služba (MMVS)
Prostřednictvím MMVS zajišťuje CIKS učitelům a zaměstnancům VŠE kopie článků z periodik a výpůjčky publikací ze zahraničních knihoven. Služba je zajišťována ve spolupráci
s oddělením MMVS Národní knihovny ČR.
Zájem o tuto službu výrazně klesá, do konce roku 2009 bylo podána jediná žádost
o MMVS. Pokles požadavků je dán zejména výrazným rozšířením nabídky elektronických
knih i periodik v elektronické podobě.
Všechny součásti oddělení služeb Knihovny VŠE na Žižkově jsou vzájemně propojeny a
jejich činnosti na sebe navazují. Snahou zůstává, aby všichni pracovníci (i přes častou obměnu)
tohoto oddělení byli vzájemně zastupitelní a případná nepřítomnost nenarušila činnost úseku
a plynulost poskytovaných služeb.
3.1.2
Služby Studijní knihovny Jižní Město
Studijní knihovna Jižní Město (SKJM) se specializuje především na poskytování služeb té
části akademické obce VŠE (studenty a pedagogy), která zde má výuku, a dále na studenty,
21
3 Služby
kteří jsou ubytováni na kolejích v areálu Jižního Města. Jedná se především o studenty prvních
ročníků a studenty matematických, informatických a jazykových kurzů.
S rozšířením bezdrátové sítě, cenově dostupných notebooků a především s nástupem tzv.
„internetové generaceÿ studentů došlo k poklesu zájmu o využívání knihovny v její stávající
podobě. Například specializovaná studovna plná počítačů s pevným připojením a fondem
dostupným pouze prezenčně byla pro studenty málo atraktivní a její využití v posledních
letech rapidně klesalo. Většina fondu v hlavní studovně byla k dispozici pouze k prezenčnímu
studiu, což nevyhovovalo studentům s výukou rozloženou mezi Jižní Město a Žižkov. V prvním pololetí proto proběhla analýza stávajícího stavu, která vyústila do změn v nabízených
službách.
Během letních měsíců došlo ke stavebním úpravám v prostorách knihovny – mezi jednotlivými studovnami byly probourány průchody, aby bylo možné snáze zajistit jejich provoz.
Díky vnitřnímu propojení studoven bylo možné prodloužit jejich otvírací dobu, a to v pondělí
až čtvrtek od rána (v pondělí od 9, v úterý až čtvrtek od 8 hodin) do 18 hodin. Fond bývalé
počítačové studovny s asi 2 700 svazků byl začleněn do hlavní studovny, část počítačů byla
přesunuta do studovny jazykové. Počítačová studovna jako samostatný celek zanikla.
Hlavní studovna
Hlavní studovna zabezpečuje absenční výpůjčky, prezenční studium, kopírovací služby a
poskytuje konzultační a referenční služby. Je zde 43 studijních míst, toho 10 s počítačovými
stanicemi pro práci s elektronickými informačními zdroji. Pro handicapované studenty je ve
studovně k dispozici speciální počítač se zvětšovací lupou. Uživatelé zde mají k dispozici cca
7 250 publikací a řadu odborných periodik, Sbírku zákonů České republiky, několik všeobecných encyklopedií a kompletní edici „Dějiny státůÿ z nakladatelství Lidové noviny.
V zimním semestru došlo k změně statusu výpůjček u velké části zde umístěného fondu.
V současné době je cca 90 % všech knih k dispozici ke krátkodobému vypůjčení. Prezenční
zůstala jen nejnutnější povinná literatura ke kurzům pro první ročníky. Knihy ke krátkodobé
výpůjčce jsou viditelně označeny na hřbetě. Aby při jejich vracení nedocházelo k záměně
s knihami z knihovny Žižkov, je pod signaturou na obalu knihy viditelně umístěna samolepka
s označením „SKJMÿ.
Nízký zájem o kopírování (pouze 7 555 kopií za první pololetí) měl za následek ukončení
provozu kopírek na JM společností COPIA. Náhradou za odstraněné kopírky je k dispozici
stolní skener, na kterém si uživatelé mohou samoobslužně vytvořit kopii požadovaného materiálu a následně ji vytisknout na síťové tiskárně.
Jazyková studovna
Prostor jazykové studovny s 20 PC je od hlavní studovny nově oddělen prosklenými
dveřmi. Uživatelům je zde k dispozici rozsáhlý a hojně využívaný multimediální fond doplňovaný ve spolupráci s jazykovými katedrami. Většinou se jedná o CD-ROMy, audiokazety
a učební texty. Jsou zde i 3 TV-videostanice s možností sledování jazykových kurzů a satelitních programů. Zrakově postižení uživatelé mohou využívat počítač vybavený kompenzačním
softwarem.
Studovna je využívána studenty pro individuální náslechy i samostatné studium pro přípravu na jazykové zkoušky. Během roku zde mimo jiné probíhá celá řada instruktáží a individuálních konzultací. Jen za rok 2009 jich bylo více než 30 pro asi 750 studentů. Novinkou
22
3.1 Služby knihovní sítě
jsou pořádané tématické přednášky, pro které je využíván datový projektor. První z nich,
s názvem „Podkarpatská Rus – minulost a současnostÿ, přilákala na podzim na 30 zájemců.
3.1.3
Služby Knihovny Fakulty managementu
Od roku 1993 do prosince 2009 byla knihovna umístěna ve svých původních prostorách,
kde měla ve volném výběru cca 5 000 svazků knih a skript a pro uživatele 58 studijních míst
a 24 PC, veškerý absenční fond byl ve skladě, stavěný podle signatur.
To se ale zcela změnilo 1. 12. 2009, kdy bylo slavnostně otevřeno nově dostavené křídlo
fakultní budovy s konferenčním sálem, podzemními a nadzemními garážemi a především třemi
patry nové knihovny. Knihovna se nyní nachází v podlažích 2–4 této nové budovy a v suterénu
má k dispozici ještě rozlehlý sklad.
Centrální výpůjční pult s 2 služebními počítači a kamerovým systémem je u vstupu
v 2. podlaží, pro uživatele je zde k dispozici ve volném výběru fond o rozsahu cca 20 000 svazků
a 8 PC k vyhledávání v knižním katalogu, dále kopírovací přístroj využitelný i jako skener a
tiskárna a několik studijních míst.
V dalším patře je klasická studovna s prezenční literaturou. Její fond, asi 6 000 svazků
tvoří především základní a doporučená literatura ze všech oborů, encyklopedie, vysokoškolské
kvalifikační práce za celou dobu existence fakulty, sbírky zákonů apod. V tomto patře je
k dispozici 50 studijních míst s možností připojení notebooků, z toho 24 studijních míst je
v prosklených týmových studovnách pro 2 až 8 osob.
V nejvyšším podlaží je studovna denního tisku a odborných časopisů, příruční knihovna
jazykových slovníků a encyklopedií. Novinkou je i cizojazyčná beletrie, kterou je možné si
půjčit i absenčně. Celkem je tu 67 studijních míst, z toho i zde jsou týmové studovny se
14 místy a veliká místnost s 27 PC, kopírovacím přístrojem a 2 PC určená pouze pro vyhledávání v knihovním katalogu. Navíc je v prostorách této studovny tzv. relaxačně diskusní
prostor s 6 sedacími pytli.
Celý prostor knihovny je propojen ústředním schodištěm a díky výjimečnému umístění
křídla budovy a prosklenému obvodovému plášti je plný přirozeného světla. Křižovatka ulic
Jarošovská a Claudiusova tak získala novou nevtíravou dominantu a fakulta reprezentativní
nové průčelí. Z celé dispozice je patrné, že spolupráce mezi architektem Ing. Milanem Špulákem a pracovníky knihovny byla vynikající.
Knihovna i v roce 2009 zajišťovala služby studentům kombinovaného studia ve dnech
jejich soustředění (pátek, sobota) i studentům společného programu s PF JČU. Knihovna je
přístupná veřejnosti. Její fondy tak často využívají studenti jiných středních a vysokých škol,
kteří bydlí v Jindřichově Hradci a okolí.
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Výpůjčky: celkem
z toho MVS z jiné knihovny
jiné knihovně
9 752
74
33
11 064
94
22
12 262
50
38
13 902
46
44
14 065
51
64
14 517
60
52
Uživatelé celkem
1 270
1 063
1 045
1 099
1 069
1 111
Tabulka 3.2: Vybrané údaje ke službám Knihovny FM
23
3 Služby
3.1.4
Služby katedrových knihoven
Novinkou v roce 2009 byla možnost vypůjčit si knihy z několika katedrových knihoven
prostřednictvím knihovního systému Aleph500. Katedry, které projevily zájem o možnost
půjčovat své knihy prostřednictvím knihovního systému, musely splnit několik základních
požadavků – mít dokončenou řádnou revizi fondu, stanovit odpovědnou osobu, která bude mít
knihovnu na starost, zodpovědět krátký dotazník, na jehož základě bylo po krátké konzultaci
možné nastavit výpůjční podmínky, a v neposlední řadě mít schválený jednoduchý provozní
řád. Tyto podmínky zatím splňují beze zbytku 3 katedry. Jedná se o Katedru informačního
a znalostního inženýrství, Katedru politologie a Katedru ekonomie.
Výpůjčky zajišťuje zaškolený pracovník katedry, který případné problémy a nejasnosti
konzultuje s pracovníky CIKS. Knihy nelze objednávat on-line, půjčují se přímo na pracovišti
ve stanovených hodinách. Knihovní systém obstarává automatické generování a rozesílání
urgencí i blokaci uživatelských účtů při překročení výpůjční doby v jakékoliv knihovně VŠE.
Stále se zatím jedná o zkušební provoz, protože výpůjčky na katedrách lze počítat na
stovky za rok, nikoliv na tisíce denně. Postupně se daří nacházet a odstraňovat úzká místa
v provozu, ale na hlubší analýzu dosud není k dispozici dostatek údajů.
3.2
Oborové knihovnicko-informační služby
Oborové knihovnicko-informační služby primárně poskytují pracovníci Oddělení informačních a knihovnických služeb – tzv. oboroví knihovníci. Nemalým podílem přispívají zároveň i
pracovníci studovny na Žižkově, oddělení Budování knihovních fondů a dislokovaných knihoven – Knihovny Fakulty managementu v Jindřichově Hradci a Studijní knihovny Jižní Město.
Oboroví knihovníci zabezpečují konzultační a poradenské služby, referenční služby, zpracovávají jednorázové i průběžné rešerše, analyzují tematicky zaměřené informace volně dostupné
na Internetu, formou prezentací, diplomových seminářů a instruktáží se podílejí na informační
výchově uživatelů, zpracovávají propagační materiály v tištěné i elektronické podobě a spolupracují na údržbě a aktualizaci obsahu Virtuální ekonomické knihovny Econlib (dále jen
Econlib).
Kromě výše zmíněných činností pracovníci Oddělení oborových informačních a knihovnických služeb se zájmem absolvují rozmanitá školení a prezentace (např. v Knihovně AV ČR,
Národní technické knihovně nebo ve firmě Albertina icome Praha), jejichž prostřednictvím si
zvyšují svou kvalifikaci nebo se dozvídají o novinkách a trendech v relevantních oborech.
3.2.1
Propagace a správa EIZ
Mezi základní činnosti Oddělení oborových informačních a knihovnických služeb v roce
2009 náležela uživatelská podpora v oblasti elektronických informačních zdrojů VŠE (EIZ
VŠE) spolu s jejich propagací včetně Econlibu.
Oboroví knihovníci průběžně aktualizovali jednotlivé uživatelské propagační mini-manuály
ke konkrétním EIZ VŠE. Výstupní forma mini-manuálů byla upravována v grafickém editoru
Corel. Veškeré mini-manuály byly volně uveřejněny na webu CIKS VŠE a Econlibu ve formátu
pdf. Návod pro vyhledávání ve službě Serials Solutions, která byla nově zavedena během roku
2009 do ostrého provozu, byl zpracován moderní obrázkovou formou s popisky.
24
3.2 Oborové knihovnicko-informační služby
V rámci Econlibu byla uskutečněna kontrola a revize obsahové náplně české verze včetně
její anglické mutace. Byly doplněny sekce Aktuality a Katalog Online Užitečných Materiálů
Ekonomických & Společenských (KOUMES) s doporučenými internetovými adresami.
V kontextu se správou agendy nákupu EIZ VŠE oboroví knihovníci zpracovali analýzu
elektronických informačních zdrojů, které obsahově odpovídají znalostnímu záběru VŠE a
které by se potenciálně mohly zakoupit jako další licencované zdroje VŠE v případě dostatečných rozpočtových prostředků CIKS VŠE. Pro účely grantového řízení MŠMT ČR v rámci
programu Informační zdroje pro výzkum (INFOZ) byly vypracovány posudky a podklady
k jednotlivým EIZ, na které byly zaměřeny projekty.
Oddělení oborových informačních a knihovnických služeb zabezpečovalo správu kolekce
elektronických verzí několika desítek českých a především zahraničních časopisů, které jsou
zpřístupněny na webu Econlibu, včetně přístupu do systému EZB (Elektronische Zeitschriftenbibliothek), a také spolupracovali na administraci EBSLG Union Periodicals Catalogue
(souborný katalog periodik European Business Schools Librarians’ Group), která se skládá
z aktualizace záznamů CIKS VŠE ve výše zmíněném souborném katalogu a průběžné údržby
na základě pokynů zahraničního administrátora. Oboroví knihovníci dále jednorázově zpracovali pro oddělení Budování knihovních fondů rozsáhlý přehled ohledně lokalizace elektronických verzí 458 časopisů včetně hodnocení jejich významnosti v rámci vytipování vhodných
titulů ke skenování.
3.2.2
Prezentace, konzultace, semináře
Celý tým oborových knihovníků se významnou měrou podílel i v roce 2009 na plnění
všech úkolů, vyplývajících ze statutu CIKS VŠE Těžiště jeho práce bylo zaměřeno zejména
na specifické činnosti na poli vzdělávání a výchovy uživatelů, stejně tak jako na prezentace
nejdůležitějších elektronických informačních zdrojů VŠE (EIZ VŠE).
Uživatelům byly oborovými knihovníky poskytnuty individuální i skupinové prezentace
ohledně možností využití EIZ VŠE pro jejich studijní a profesní potřeby. Prostřednictvím
různých modelových situací a příkladů byli uživatelé obeznámeni s tím, jak samostatně profilovat informační potřeby, formulovat informační požadavek nebo vytipovat vhodná klíčová
slova, rešeršní strategie a informační zdroje. Součástí prezentací bylo samozřejmě i interaktivní předvedení vyhledávání v daných relevantních elektronických informačních zdrojích.
Vedoucí Oddělení oborových informačních a knihovnických služeb se zapojila jako vyučující do výuky předmětu IT 910 Základy vědecké práce, kde přednáší vstupní tematické bloky
Efektivní rešeršování a hodnocení kvality informačních zdrojů a autorů a Citační etika &
systémy pro soukromou správu bibliografií.
V uplynulém kalendářním roce provedli oboroví knihovníci celkem 11 akcí, které se týkaly
prezentací, exkurzí a školení a kterých se účastnily téměř tři stovky účastníků (přesněji 287)
z řad domácích i zahraničních studentů, pracovníků VŠE i širší odborné veřejnosti. Mezi
tyto akce patřily např. exkurze s odborným anglickým výkladem pro zahraniční studenty,
diplomové a bakalářské semináře, kurz práce s informačními zdroji, aj.
Do ostatních zajišťovaných služeb (celkem 5 akcí, kterých se účastnilo 13 zájemců) lze
zařadit např. prezentace o službách CIKS VŠE s anglickým výkladem pro kolegy z Polska a
Taiwanu nebo prezentace a konzultace pro odborné knihovny ČR.
Dále Oddělení oborových informačních a knihovnických služeb obstarávalo každodenní
konzultační a poradenské služby pro širokou veřejnost, které se především týkaly obsahové
náplně Econlibu, práce s elektronickými informačními zdroji nebo všeobecných informací
25
3 Služby
o provozu a službách CIKS VŠE. Uživatelé si mohli zvolit podle svých preferencí jako komunikační kanál službu ICQ, e-mail, telefon, rozhraní Ptejte se knihovny nebo osobní komunikaci.
3.2.3
Ediční činnost
Stranou pak nelze ponechat ani práci v záběru Edice, kdy byl vydán (květen 2009) v kooperaci s nakladatelstvím Oeconomica další ze svazků Galerie nositelů Nobelovy ceny za
ekonomii, přinášející na svých stránkách souborné medailonky, výběrovou bibliografii monografií, časopiseckých článků, working papers, přednášek a další informace o laureátech Ceny
Švédské banky za ekonomii na paměť Alfreda Nobela pro rok 2005 – Roberta J. Aumanna a
Thomase C. Schellinga.
K tisku byl zároveň připraven další ze svazků této edice, s jehož publikací se počítá v roce
2010. Jedná se o svazek 24, představující studentům i veřejnosti nositele tzv. Nobelovy ceny
za ekonomii pro rok 2006 – amerického profesora Edmunda S. Phelpse.
3.2.4
Rešeršní služby
V roce 2009 bylo zpracováno celkem 45 rešerší, z toho 34 retrospektivních (jednorázových) rešerší a 11 průběžných (SDI) rešerší – adresných uživatelských profilů. Zpracovaných
referenčních služeb bylo 131. U průběžných rešerší byl 1 uživatelský profil zpracováván manuálně v týdenní periodicitě a 10 uživatelských profilů bylo zpracováváno plně automatizovaně
v databázi EBSCO – 7 profilů se čtrnáctidenní periodicitou a 3 profily s měsíční periodicitou.
Některé SDI profily odebírali současně 2 uživatelé. Ve 4. čtvrtletí byly v rámci těchto profilů
zadány 3 nové uživatelské profily a 7 profilů bylo zrušeno z důvodu ukončení výzkumných
úkolů.
Interní uživatelé (zaměstnanci a doktorandi) rešeršních služeb opět naprosto převládali
(43 uživatelů) nad externími (2 uživatelé). Externí uživatelé zaplatili v roce 2009 za poskytnuté rešerše 4 650 Kč, interní uživatelé využívali jako vždy rešeršní služby zdarma.
Při zpracování rešerší byly opět hlavně využívány zahraniční multioborové zdroje, které
patří mezi nejvýznamnější světové databáze – EBSCO, ProQuest 5000, Web of Knowledge,
EconLit a EZB (Elektronische Zeitschriftenbibliothek). Z českých elektronických informačních
zdrojů byly často využívány databáze Anopress IT, ASPI, Econlib nebo Souborný katalog
VŠE. Rešerše jsou zpracovávány multizdrojově s prolinkováním na plnotextové dokumenty.
Archivace zpracovaných retrospektivních rešerší je v elektronické podobě.
Rešerše zpracované v roce 2009 lze frekvenční tematickou analýzou sestupně seřadit vzhledem k jejich četnosti v tomto pořadí:
∙ citační analýza,
∙ management podniku,
∙ personální management; školství, pedagogika,
∙ marketing,
∙ EU, evropská ekonomická integrace; finance, bankovnictví; legislativa; logistika; informatika, informační systémy; elektronické časopisy; sociální politika; regionalistika.
26
4 Uživatelé služeb
Kromě své funkce vysokoškolské knihovny plní CIKS i funkci knihovny veřejně přístupné.
Od toho se odvíjí i struktura jejích uživatelů:
∙ uživatelé interní – učitelé, zaměstnanci a studenti VŠE
∙ uživatelé externí – studenti jiných vysokých škol a odborná veřejnost
∙ uživatelé registrovaní pro služby MVS – knihovny či jiné instituce
Počet
Registrovaní uživatelé v knihovnách VŠE celkem
z toho studenti
zahraniční studenti
učitelé
zaměstnanci
veřejnost
veřejnost 50 %
veřejnost – volný vstup
MVS
14 874
13 077
159
141
143
576
689
12
91
Tabulka 4.1: Struktura uživatelů v roce 2008
(Celkový počet uživatelů je menší než prostý součet počtů po kategoriích, protože v celku
jsou eliminovány souběhy rolí – např. je-li někdo student a současně zaměstnanec.)
4.1
Interní uživatelé
Interní uživatelé se v knihovně prokazují ID kartou, která je jim vydána školou. Karta
musí být registrována pro knihovní služby, registrace je platná jeden akademický rok. ID
kartu lze použít pro výpůjční služby, přístup do studoven, prezenční výpůjčky do studoven,
kopírování a tisk na síťových tiskárnách.
Limit absenčních výpůjček pro interní uživatele je 20 knihovních jednotek, výpůjční doba
se odvíjí od daného statusu jednotky – 1 měsíc, 1 semestr nebo 1 týden (krátkodobá výpůjčka).
Výjimečně lze zapůjčit i prezenční dokument.
Uživatelé mohou dle daných možností využít prodloužení výpůjček (elektronickou poštou,
telefonicky, osobně nebo prostřednictvím webu), objednání a rezervaci literatury či MVS. Veškerá oznámení, upomínky či informace jsou uživatelům zasílány na jejich e-mailovou adresu,
event. adresu poštovní.
Zrakově postižení handicapovaní uživatelé mohou díky dlouhodobé spolupráci Studijní
knihovny Jižní Město a Střediska handicapovaných studentů využívat počítač vybavený kompenzačním softwarem v jazykové studovně a počítač vybavený zvětšovací lupou v hlavní
studovně SKJM.
27
4 Uživatelé služeb
4.2
Externí uživatelé
Externí uživatelé se mohou v knihovně zaregistrovat buď pouze pro výpůjční služby (průkaz typu B), nebo využít plný přístup ke službám (průkaz typu D). Služby poskytované externím uživatelům se téměř neliší od služeb poskytovaným uživatelům interním (limit 10 k. j.,
platnost registrace 1 kalendářní rok, výpůjční doba 1 měsíc nebo 1 týden). Zavedením nového
studijního informačního systému školy (ISIS) se změnil způsob registrace externích uživatelů. Osobní údaje uživatele musí být nejprve vloženy do ISISu a teprve poté je registrace
dokončena v registračním formuláři Alephu.
Externí uživatelé mají možnost autorizovaného přístupu ke školní počítačové síti, a tedy
i k licencovaným elektronickým zdrojům a Databázi vysokoškolských kvalifikačních prací.
Podmínkou je přidělení uživatelského jména a hesla Výpočetním centrem VŠE.
Poskytované služby, práva a povinnosti uživatelů jsou obsaženy v Knihovním řádu a
v Provozních řádech studoven. Veškeré služby jsou poskytovány v souladu s platnými zákony
ČR.
V roce 2009 vzrostl počet externích uživatelů v knihovně Fakulty managementu v Jindřichově Hradci o studenty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kteří bydlí ve městě
a jeho okolí, a to z důvodu dlouhodobého uzavření tamní univerzitní knihovny. Mezi další
početné skupiny externích uživatelů patří studenti mimořádného studia a studenti Univerzity
3. věku.
28
5 Grantová a rozvojová činnost
5.1
Projekt MŠMT ČR 1N „Informační infrastruktura výzkumuÿ
– pokračování
Pětiletý program MŠMT Informační infrastruktura výzkumu (1N) byl ukončen v prosinci
r. 2008. Vzhledem k tomu, že se z důvodu zpoždění notifikačního procesu nepodařilo v požadovaném termínu vyhlásit veřejnou soutěž na pokračující projekty, přistoupilo MŠMT k realizaci
„náhradního řešeníÿ pro zabezpečení informačních zdrojů pro výzkum a vývoj v roce 2009.
Původním řešitelům projektů 1N byly v rámci tohoto řešení poskytnuty finanční prostředky
na zajištění kontinuálního přístupu k 55 nejdůležitějším informačním zdrojům pro výzkum.
V návaznosti na projekt CIKS 1N04033 – Informační zdroje pro ekonomický výzkum tak
byly v roce 2009 pro oprávněné uživatele z 15 vysokých škol na základě licenčních konsorciálních dohod zpřístupněny tři hlavní informační zdroje pro oblast ekonomie (Global Market
Information Database, SourceOECD a EconLit) v celkové hodnotě 4 900 tis. Kč.
5.2
Projekt MŠMT ČR „Informační zdroje pro výzkum (INFOZ)ÿ
Cílem tříletého programu INFOZ, vyhlášeného pro období 2009–2011, je zabezpečit českým výzkumným pracovníkům kontinuitu v získávání, zpřístupňování a poskytování informací
prostřednictvím informačních zdrojů pro výzkum. Program byl MŠMT vyhlášen v polovině
roku, konečné hodnocení projektů a výsledky veřejné soutěže byly známy v říjnu 2009.
Do konce roku 2009 řešitelé projektů realizovali nezbytné administrativní procesy pro
zajištění přístupu k informačním zdrojům od začátku roku 2010 – uzavřeli smlouvy s poskytovatelem (MŠMT) i s jednotlivými účastníky projektů, dojednali a uzavřeli licenční smlouvy
s producenty i dodavateli informačních zdrojů a zajistili úhradu předplatného pro rok 2010.
CIKS VŠE je řešitelem dvou projektů z programu INFOZ v celkové hodnotě 44,7 mil. Kč.
5.2.1
Projekt VZ09014 „Zajištění přístupu do klíčových informačních zdrojů
pro ekonomický výzkumÿ
Cílem projektu je zajištění přístupu oprávněných uživatelů z celkem 15 vysokých škol a vědeckých knihoven ke třem klíčovým elektronickým informačním zdrojům pro oblast ekonomie,
a dále vybudování komplexních služeb nezbytných pro zprostředkování a efektivní využívání
zdrojů. V rámci konsorciálních neomezených licencí jsou uživatelům online dostupné databáze Global Market Information Database, SourceOECD a EconLit with Fulltext. Účastníci
konsorcia se podílí 26,7 % (5,66 mil. Kč) na celkových uznaných nákladech projektu, které
činí 21,2 mil. Kč.
5.2.2
Projekt VZ09015 „Přístup do informačního zdroje ProQuest Centralÿ
Cílem projektu je zajištění přístupu oprávněných uživatelů z celkem 20 vysokých škol,
vědeckých knihoven a ústavů AV ČR k multioborovému informačnímu zdroji ProQuest Central v rámci konsorciální neomezené licence, a dále vybudování komplexních služeb, nezbyt29
5 Grantová a rozvojová činnost
ných pro zprostředkování a efektivní využívání zdroje. Účastníci konsorcia se podílí 40,9 %
(9,6 mil. Kč) na celkových uznaných nákladech projektu, které činí 23,5 mil. Kč.
5.3
Digitalizace sbírky Zlatý fond českého ekonomického myšlení
– první etapa
CIKS se zapojil do programu VISK 7 – Národní program mikrofilmování a digitálního zpřístupňování dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru. Cílem projektu byla záchrana
ohrožených dokumentů ze speciální sbírky Zlatý fond českého ekonomického myšlení a jejich
zpřístupnění prostřednictvím systému Kramerius.
Výběrové řízení na digitalizaci vyhrála firma AMPACO, která v průběhu léta 2009 komplexně zpracovala 114 vybraných publikací v celkovém objemu 21 550 stran. Zhotoveny byly
první dvě generace mikrofilmu (archivní a matriční) a digitální kopie. Národní knihovně ČR
byla předána vždy 1 kopie kompletního reformátovaného dokumentu pro archivaci a 1 kopie
pro zpřístupnění v systému Kramerius.
V rámci projektu bylo řešeno i zpřístupnění naskenovaných digitálních dokumentů uživatelům na lokálním serveru CIKS VŠE. V spolupráci s firmou UNIDATA byl nainstalován
a zprovozněn systém Kramerius na adrese http://kramerius.vse.cz. Tento web nahrazuje
webové stránky Zlatého fondu českého ekonomického myšlení připravené CIKS VŠE v uplynulých letech, dokumenty tohoto fondu byly přizpůsobeny kvalitativním standardům stanoveným Národní knihovnou a je tak zabezpečen další rozvoj do budoucna.
Vysoká škola ekonomická se v souladu se zadáním programu podílela 31,6 % (90 tis. Kč)
na celkových nákladech projektu, které činily 285 tis. Kč.
5.4
Projekt MK ČR „Digitální knihovna pro šedou literaturu funkční model a pilotní realizaceÿ
Čtyřletý projekt MK ČR Digitální knihovna pro šedou literaturu – funkční model a pilotní
realizace na období let 2008–2011 se zaměřuje na zpřístupnění šedé literatury. Hlavním cílem
projektu je návrh metod pro vyhledávání, získávání a zpřístupnění šedé literatury (např. vysokoškolských kvalifikačních prací, technických a výzkumných zpráv) a příprava metodik a
nástrojů pro optimalizaci digitálních sbírek šedé literatury. Druhým cílem projektu je stanovení pravidel trvalého uložení a uchování digitálních zdrojů. Řešitelem projektu je Národní
technická knihovna, CIKS VŠE je spoluřešitelem.
V druhém roce řešení projektu se řešitelé zaměřili na výběr realizátora Národního úložiště
šedé literatury (dále jen NUŠL), propagaci projektu v ČR a v zahraničí, připravili a ověřili
šablony pro vkládání textů (v případě VŠE např. výroční zprávy a vysokoškolské kvalifikační
práce), zajistili překlad a přípravu anglického rozhraní webu projektu (http://nrgl.techlib.
cz).
Pro potřeby NUŠL byl vybrán open source program CDS Invenio. Instituce mohou data
do NUŠL vkládat přes webové rozhraní centrálního úložiště nebo zdarma použít CDS Invenio
v přednastavené konfiguraci jako lokální úložiště dokumentů s exportem do NUŠL.
Výstupy projektu byly m. j. prezentovány na Semináři ke zpřístupňování šedé literatury
(http://nusl.techlib.cz/sbornik/2009, ISSN 1803-6015) a zástupcem CIKS formou posteru
na mezinárodní konferenci ETD 2009.
30
5.5 Projekt MŠMT ČR „Odhalování plagiátů v seminárních pracíchÿ
5.5
Projekt MŠMT ČR „Odhalování plagiátů v seminárních
pracíchÿ
CIKS VŠE společně s VC VŠE se zapojili do centralizovaného rozvojového projektu C
13 MŠMT ČR Odhalování plagiátů v seminárních pracích. Cílem projektu je snížení míry
plagiátorství ve studentských pracích (ať již úmyslného či neúmyslného – daného neznalostí
citačních pravidel) studenty VŠE či studenty kopírujícími z prací zpracovaných na VŠE.
V rámci projektu byla v odevzdávárnách systému ISIS zpřístupněna volba Kontrolovat
podobnosti souborů, na základě které jsou soubory kontrolovány s dalšími pracemi na serveru
Odevzdej.cz. Výsledek kontroly je dostupný vyučujícím včetně zvýrazněných shodných pasáží
(viz obr. 5.1) k osobními rozhodnutí o závažnosti plagiátorství.
Obrázek 5.1: Náhled nalezených podobností
5.6
Připravované projekty na rok 2010
V závěru roku byla podána přihláška CIKS VŠE do dalšího kola programu Ministerstva
kultury ČR VISK 7 – Národní program mikro?lmování a digitálního zpřístupňování dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru – Kramerius. Pro kompletní reformátování bylo
navrženo celkem 144 titulů publikovaných v 52 monografických publikacích. Výsledky výběrového řízení nejsou dosud známy.
V roce 2010 naváže CIKS VŠE na úspěšnou spolupráci s Výpočetním centrem VŠE na
projektu roku 2009 Odhalování plagiátů v seminárních pracích, kdy v rámci centralizovaného
rozvojového projektu MŠMT Rozvoj infrastruktur pro využívání podobností mezi studentskými
pracemi a zdroji na Internetu bude odhalování plagiátů v systému ISIS rozšířeno o novou
funkcionalitu.
31
6 Národní a mezinárodní spolupráce
6.1
Národní spolupráce
Spolupráce v národním měřítku je realizována zejména prostřednictvím práce v odborných
pracovních skupinách, asociacích a spolcích.
6.1.1
Národní knihovna České republiky
Souborný katalog ČR
Smlouva byla uzavřena mezi Národní knihovnou ČR – provozovatelem a správcem – a
Vysokou školou ekonomickou – účastníkem Souborného katalogu ČR – v r. 2001. Na jejím
základě CIKS dodává záznamy do tohoto automatizovaného veřejně přístupného knihovního
katalogu a na druhé straně má právo vstupu a odběru záznamů pro potřeby svého lokálního
katalogu.
Na jaře 2009 byly jako každoročně aktualizovány údaje o seriálových publikacích v Souborném katalogu ČR, záznamy o nových seriálových přírůstcích jsou doplňovány průběžně
přes webový formulář včetně přímého propojení do Souborného katalogu VŠE.
V roce 2009 pokračovalo pravidelné přispívání do Souborného katalogu ČR exportovanými
záznamy monografických publikací (vyjma VŠKP), zkrátila se frekvence zasílání záznamů,
zpravidla byly odesílány v týdenním intervalu. Celkem bylo zasláno 4 276 záznamů, z nichž
2 380 byly záznamy nové (v době importu unikátní v rámci celého Souborného katalogu ČR)
a 696 nahradilo záznamy o monografiích zaslaných dříve jinou knihovnou (záznamy CIKS
měly vyšší váhu vzhledem ke kvalitě záznamů).
Kooperativní tvorba a využívání souboru národních autorit
Do tohoto projektu Národní knihovny ČR se CIKS zapojil od počátku roku 2005. V roce
2007 byl zprovozněn nový portál Národní autority ČR (http://autority.nkp.cz), který soustředí na jednom místě zatím mnohdy roztříštěné informace o problematice (v nejširším slova
smyslu) tvorby a využívání souborů národních autorit všech typů, tj. jmenných, věcných a
od roku 2006 ve zkušebním provozu i názvových autorit.
Báze jmenných autorit (AUJ) je soubor personálních autorit a soubor korporativních
autorit (názvy institucí a konferencí). CIKS je jednou z knihoven se systémem Aleph, které
přispívají do této databáze on-line. Setkání lokálních supervizorů pro jmenné autority, které
se konalo v říjnu 2009, se zúčastnila jedna pracovnice úseku Katalogizace CIKS.
Báze věcných autorit (AUV) obsahuje soubory tematických, geografických a nově chronologických autorit. Knihovna VŠE – CIKS spolupracuje průběžně na vytváření báze tematických autorit zasíláním návrhů nových výrazů, případně návrhů na opravy stávajících VAU.
Pracovní skupina pro věcné zpracování
Členem je jedna pracovnice úseku Katalogizace CIKS. Skupina v roce 2009 projednávala především zkušenosti s používáním souboru chronologických autorit, a dále se zabývala
32
6.1 Národní spolupráce
projektem TOC pro skenování obsahů (organizace skenování, kriteria výběru dokumentů určených ke skenování a indexování, dále realizace skenování obsahů a obálek v příštích letech).
Projekt byl v roce 2009 realizován v Národní knihovně ČR, CIKS se k realizaci tohoto projektu připojil.
6.1.2
Svaz knihovníků a informačních pracovníků
CIKS je kolektivním členem Svazu knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) – dobrovolné profesní a stavovské organizace, která má charakter občanského sdružení. Řada pracovníků CIKS je také individuálním členem SKIP.
SKIP se podílí na tvorbě a realizaci koncepcí oboru a jeho legislativy (knihovnický zákon,
autorský zákon, zákon o vysokých školách aj.), zastupuje knihovny ve vztahu k ochranným
autorským organizacím při půjčování dokumentů (např. zvukových), přispívá k celoživotnímu
vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků, zejména pořádáním odborných akcí.
SKIP je organizován na regionálním principu. Pracovnice CIKS je členkou regionálního výboru pražské organizace (PO) a spolupracuje na organizaci odborných i společenskokulturních akcí pro členy PO SKIP. O činnosti pražské organizace SKIP jsou členové informováni prostřednictvím elektronické konference [email protected]
V r. 2009 se pracovníci CIKS účastnili těchto celostátních akcí pořádaných za účasti SKIP:
Regionální konference pražské organizace SKIP, Knihovny současnosti, celostátní propagační
akce Týden knihoven, konference Archivy, knihovny a muzea v digitálním světě i řady exkurzí
do knihoven a na jiná informační pracoviště v Praze. Jedna pracovnice CIKS se v r. 2009
účastnila zájezdu do specializovaných dánských a švédských knihoven, organizovaným SKIP.
Aktivně se pracovníci CIKS také podíleli na činnosti Klubu vysokoškolských knihovníků.
Ústředním tématem jarní schůzky v CIKS byla problematika záznamů elektronických informačních zdrojů v knihovním katalogu, způsob jejich popisu a vliv katalogizace EIZ na změnu
práce katalogizátorů a budoucnost katalogizační práce. Letní schůzka k výročí založení Klubu
i podzimní setkání byly kromě diskuse k námětům a tématům pro další činnost klubu věnovány problematice měření výkonu a činnosti vysokoškolských knihoven, pravidel pro možnou
skartaci papírových podob kvalifikačních prací a jejich uložení v archivech podle skartačních
řádů jednotlivých škol a navrhovaných změn ve vykazování statistik vysokoškolských knihoven. Podzimní setkání bylo zakončeno exkurzí do Národní technické knihovny, během níž se
účastníci soustředili na problematiku knihovnických a informačních služeb uživatelům, nikoliv
na záležitosti architektonického řešení.
6.1.3
Asociace knihoven vysokých škol
Spolupráce v rámci AKVŠ byla v r. 2009 realizována hlavně v rámci odborných komisí.
Zástupce CIKS Ing. Jan Mach předsedal Odborné komisi pro otázky elektronického zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací (VŠKP). Komise v roce 2009 úspěšně dovršila
své hlavní poslání, a to přípravu národního registru VŠKP, souvisejících standardů a metodickou pomoc vysokým školám ve zpřístupnění VŠKP. Výsledky práce byly prezentovány na
4. ročníku semináře Systémy pro zpřístupňování VŠKP: zkušenosti, možnosti, nabídky, potřeby (http://www.evskp.cz/seminar/2009/). Odborná komise v roce 2009 započala svoji
transformaci na novou komisi zaměřenou na repozitáře vysokých škol.
V Komisi pro informační vzdělávání a informační gramotnost (IVIG) zastupuje CIKS Ing.
Lenka Bělohoubková. Komise se v roce 2009 věnovala především přípravě seminářů. Seminář
33
6 Národní a mezinárodní spolupráce
IVIG 2009 byl zaměřen na e-learning v informačním vzdělávání a zahrnoval přednášky i
pracovní odpoledne, kde si účastníci prakticky na počítačích vyzkoušeli práci s Moodlem.
Seminář Infogram – cesta správným směrem? byl věnován diskusi o nově založeném portálu
Infogram (http://www.infogram.cz/). Účastníci diskutovali o obsahu i struktuře, odhalovali
slabá místa a navrhovali úpravy a doplňky a nová řešení. Výsledky zpracovali členové komise a
probrali na schůzce komise. Navrženým úpravám se budou věnovat ještě v roce 2010. Seminář
Nebojme se e-learningu navazoval na pracovní odpoledne semináře IVIG 2009 a umožnil
osvojit si zásady práce na e-learningu, získat dobré zkušenosti kolegů, ale také naučit se
vytvářet kurz v prostředí Moodlu, vkládat studijní materiály a zakládat diskuse.
Ing. Bělohoubková.se zúčastnila konference LILAC 2009 (Librarians Information Literacy
Annual Conference) pořádané v Cardiffu. Informace z konference přednesla na pracovním
semináři Infogram – cesta správným směrem? a publikovala v časopise Knihovna plus (http:
//knihovna.nkp.cz/knihovnaplus92/beloho.htm).
V listopadu 2009 se na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně konala celostátní porada vysokoškolských knihoven Bibliotheca academica, které se zúčastnili 3 pracovníci CIKS. Odborná
část porady byla zaměřena na problematiku prestiže vysokoškolských knihoven, statistik, open
access a institucionálních repozitářů.
6.1.4
Ostatní
Národní spolupráce je realizována také prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby,
podrobněji popsané v kap. 3.
Zástupce CIKS pracuje v organizačním výboru mezinárodní konference o profesionálních
informačních zdrojích INFORUM, která je od roku 1999 pravidelně pořádána za spoluúčasti
VŠE v Nové aule a posluchárně D. Díky tomu má mj. 40 zájemců z VŠE možnost registrace
na konferenci zdarma a studenti VŠE se mohou zdarma zúčastnit jednotlivých přednášek.
Třídenní program je rozdělen do tematicky zaměřených sekcí, poskytujících vždy komplexní
aktuální informace k dané problematice. V roce 2009 se konference zúčastnilo 534 účastníků, kteří vyslechli 59 vystoupení a shlédli stánky 29 vystavovatelů na doprovodné výstavce
v předsálí Nové auly.
V roce 2009 se uskutečnila dvě zasedání sdružení českých a slovenských uživatelů systému
Aleph – SUAleph. První se konalo 7.–8. dubna v Hradci Králové v SVK. Byly zde diskutovány
hlavní přednosti Alephu verze 20, průběh testování produktu Primo v českých knihovnách,
lokalizace ISO ILL2, informace o modulu ARC 2.0, možnost autentifikace s využitím EZproxy,
informace o bX atd. Druhé zasedání se konalo 10.– 11. 12. v Praze v NTK. Kromě běžné
agendy byla zvláštní pozornost věnována harmonogramu lokalizace verze 20 a její dostupnosti
během roku 2010 pro knihovny (VŠE uvažuje o přechodu na tuto verzi během srpna 2010), byl
představen nový modul pro MVS a rovněž modul LDAP, byly ukázány způsoby sestavování
statistik pomocí EZproxy atd.
6.2
6.2.1
Mezinárodní spolupráce
Mezinárodní meziknihovní výpůjční služba
Mezinárodní meziknihovní výpůjční služba (MMVS) je základní službou založenou na
mezinárodní spolupráci knihoven. CIKS tuto službu zajišťuje pro učitele a zaměstnance VŠE
34
6.2 Mezinárodní spolupráce
prostřednictvím Národní knihovny ČR a Národní technické knihovny. Podrobněji je služba
popsána v kap. 3.
6.2.2
European Business Schools Librarians´ Group (EBSLG)
Spolupráce na půdě tohoto sdružení ředitelů významných evropských univerzitních knihoven pokračovala i v roce 2009 zejména formou výměny zkušeností a podílu na společných
projektech (např. konsorcia na EIZ, společný katalog periodik nebo elektronických zdrojů,
statistiky, MMVS). Přínosná byla i jednání na pravidelných setkáních členů sdružení. Odborná část zasedání kontinentální skupiny EBSLG v Barceloně probíhala formou workshopu,
hlavním tématem byla Tvořivost pro knihovnu 21. století. V první části se účastníci seznámili
s teorií sedmi základních strategií inovačního a tvořivého řízení (Think Zen, Think Po (provocation), Think Open, Think Happy, Think Emo (emotional), Think Flow, Think Team). Ve
druhé části v několika pracovních skupinách řešili s využitím zmíněných principů konkrétní
modelové úlohy.
Výroční konference v Ashridge (Velká Británie) byla zaměřena v odborné části na témata: Budoucnost knihoven a jejich služeb v měnícím se akademickém prostředí, Generace
Y, Strategie inovačního a tvořivého řízení, Spolupráce ve „Druhém (virtuálním) životěÿ a
Open Access. Účastníci se také zabývali výměnou zkušeností formou prezentací zajímavých
projektů, procesů a záměrů jednotlivých knihoven, a dále byly v rámci „Business meetingÿ
projednány organizační a finanční záležitosti sdružení.
6.2.3
Smlouva s OECD
Smlouva o udělení statutu depozitní knihovny OECD Centru informačních a knihovnických služeb VŠE byla stvrzena v r. 1998. Od té doby dostává CIKS jeden výtisk každé
publikace, jakmile tato vyjde. Další exempláře titulu lze objednat za úhradu. V souladu
s podmínkami smlouvy jsou publikace OECD zpracovány jako samostatná dílčí sbírka knihovního fondu, soustředěná na jednom místě ve studovně Žižkov. Za správu sbírky odpovídá
jeden knihovník. Publikace jsou poskytovány bezplatně, CIKS hradí pouze poštovné. .
6.2.4
Smlouva se Světovou bankou
Smlouvou uzavřenou v r. 2003 mezi Mezinárodní bankou pro obnovu a rozvoj (IBRD) a
Vysokou školou ekonomickou se CIKS stal depozitní knihovnou Světové banky. Na základě
této smlouvy jsou do knihovního fondu zařazeny všechny tištěné publikace a CD-ROM Světové
banky jako dar. CIKS plní i veškeré podmínky stanovené ve smlouvě, týkající se zpracování,
správy, umístění i propagace dokumentů Světové banky.
6.2.5
Smlouva s Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj (EBRD)
Spolupráce s Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj (European Bank for Reconstruction
and Development) se úspěšně rozvíjí na základě smlouvy o programu depozitních knihoven
EBRD. EBRD zasílá depozitní knihovně jeden výtisk každé nově vydané publikace a na
vyžádání i multiplikáty starších publikací. CIKS je zpracovává, zpřístupňuje a propaguje.
Publikace jsou v angličtině, lze je získávat také v dalších jazykových mutacích (v ruštině,
francouzštině, němčině).
35
6 Národní a mezinárodní spolupráce
6.2.6
Evropské dokumentační středisko (EDS)
Centrum informačních a knihovnických služeb VŠE je již několik let jedním ze šesti Evropských dokumentačních středisek v ČR. Na základě smlouvy, obnovené v roce 2005, příslušný
distributor Evropské komise dodává knihovně publikace v tištěném či elektronickém formátu;
tyto dokumenty jsou zpracovávány v Souborném katalogu VŠE a zpřístupňovány ve studovně
EDS.
6.2.7
Mezinárodní kontakty spojené se systémem Aleph
V termínu 9.–11. 3. 2009 se konal v Tel Avivu pravidelný systémový seminář (obvykle
v dvouletém cyklu), za VŠE se zúčastnil jeden pracovník správy systému Aleph. Ke stěžejním
bodům patřily:
∙ novinky systému Aleph verze 20 podle jednotlivých modulů včetně doporučení pro
upgrade z nižších verzí,
∙ využití rozšířených indexovacích procedur,
∙ jak vytvářet v Alephu své uživatelské služby,
∙ Primo – architektura, implementace,
∙ Oracle – jak optimalizovat konfiguraci pro použití v produktech Ex Libris,
∙ autentifikace uživatelů v produktech Ex Libris.
V roce 2009 se pracovníci správy systému zúčastnili také 4. výroční konference sdružení
uživatelů produktů firmy ExLibris – IGeLU 2009, která se konala ve dnech 6. až 9. 9. v Helsinkách. Hlavními body programu byly:
∙ Byl představen produkt URM (Unified Resource Management) – jedná se o systém pro
správu informačních zdrojů v podstatě všeho druhu a nabízí tak knihovnám služby nové
generace. V současnosti probíhá testování, je vyvíjena betaverze, která bude nabídnuta
vybraným knihovnám k vyzkoušení, uvolnění verze 1.0 se předpokládá v roce 2012.
∙ Expanzivním vývojem prochází produkt Primo, který je potenciálně zajímavý také z hlediska poskytovaných informačních služeb na VŠE. V současnosti je v používání verze
2.1 (od podzimu 2008), na konci roku 2009 bude uvolněna verze 3. Nejzajímavější novinkou je koncept Primo Central, který zavádí centrální index pokrývající jak primární
zdroje ve vlastnictví knihovny, tak zdroje získávané přes poskytovatele – tímto způsobem pak federativní vyhledávání může probíhat několikanásobně rychleji a tím se
výrazně zkracuje doba odezvy na dotazy uživatelů.
∙ Novým zajímavým produktem je bX – jedná se o systém vycházející z principů citační analýzy a který dokáže efektivním způsobem doporučovat k nalezeným článkům/sborníkovým příspěvkům další podobné – relevantní. Bylo prezentováno, že ačkoliv
je produkt na trhu teprve od května 2009, již si jej pořídilo 161 zákazníků (celosvětově).
∙ Byla představena Rosetta jako nástroj nové generace pro správu digitálních sbírek.
∙ V dalším průběhu konference bylo jednání organizováno ve více paralelních sekcích,
které byly věnovány výměně zkušeností s hlavními produkty Ex Libris – tj. systémy
Aleph, SFX, MetaLib, DigiTool, Primo, Verde a dalším.
36
7 Personální situace
Na rozdíl od předchozích let lze konstatovat, že v roce 2009 se personální situace v CIKS
značně stabilizovala a fluktuace se snížila na únosnou míru.
Ke konci roku pracovalo v CIKS celkem 51 zaměstnanců (11 mužů a 40 žen), z toho
8 na částečný pracovní úvazek, což v přepočteném počtu činilo 47,9 úvazků. Určité pracovní
činnosti již tradičně zajišťovalo 8 pracovnic-důchodkyň. Současně byly v kmenovém stavu
vedeny 3 pracovnice, které čerpaly rodičovskou dovolenou a 1 pracovnice zajišťovala určenou
agendu na základě Dohody o pracovní činnosti. Jedna pracovnice z odd. budování fondu byla
5 měsíců v pracovní neschopnosti, takže její pracovní činnost musela být zajištěna zvýšeným
pracovním nasazením ostatních pracovníků zmíněného oddělení. Tak jako v minulých letech
zůstalo i v roce 2009 neobsazeno vysokoškolské pracovní místo v Systémové správě Aleph.
Z pohledu kvalifikační struktury byly pracovní pozice obsazeny 19 pracovníky s vysokoškolským vzděláním a 32 pracovníky se vzděláním středoškolským. Dosažené odborné vzdělání, ať
již vysokoškolské nebo středoškolské, mělo 18 pracovníků. Během roku ukončili pracovní poměr 4 pracovníci, kteří byli v rámci reorganizace nahrazeni pouze dvěma novými pracovníky
na plný úvazek.
Věkový průměr v CIKS se již tradičně pohyboval na vyšší věkové hranici, což je patrné
v následující tabulce:
Věková kategorie
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
Počet pracovníků
5
11
8
19
8
Odborný růst zaměstnanců byl zvyšován také jejich účastí na pořádaných seminářích a
školeních. Jedna pracovnice z odd. budování fondu se účastnila rekvalifikačního knihovnického
kurzu pořádaného Národní knihovnou ČR.
Pracovníci CIKS se zúčastnili i řady knihovnických konferencí a odborných porad a navštívili knižní veletrhy v tuzemsku i v zahraničí. Veškeré tyto aktivity nemalou měrou přispívají
k prohlubování odborných znalostí a k nezbytné výměně zkušeností v rámci knihovnické obce.
37
Tabulky a přílohy
7 Personální situace
part
Seznam tabulek a příloh
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
40
Knihovní fondy primární a sekundární (katalogy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.1 Stav, přírůstek a lokace knihovních fondů VŠE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.2 Přírůstky a úbytky knihovního fondu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.3 Knihy a periodika ve finančním vyjádření . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.4 Tvorba Souborného katalogu VŠE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Služby uživatelům . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B.1 Struktura uživatelů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B.2 Informační příprava uživatelů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B.3 Absenční výpůjčky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B.4 Průběh výpůjčního procesu v Knihovně VŠE-CIKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B.5 Počet přístupů do Souborného katalogu VŠE – Aleph (prostřednictvím
WWW) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B.6 Ostatní služby uživatelům . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B.7 Návštěvnost studoven VŠE (Žižkov, Jižní Město) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elektronické informační zdroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C.1 Přístupy/požadavky na webové stránky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C.2 Elektronické informační zdroje VŠE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vzdělávací a odborné aktivity CIKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D.1 Vzdělávání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D.2 Ostatní odborné aktivity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Organizační struktura CIKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seznam pracovníků CIKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seznam skupinových elektronických adres – nabídka služeb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oboroví knihovníci – rozdělení informační gesce a elektronických informačních
zdrojů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seznam dárců . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Přehled signatur v Knihovně VŠE-CIKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lokální signatury (hřbetní štítky) dokumentů ve studovnách CIKS . . . . . . . . . . . . . .
Vysokoškolské kvalifikační práce v Knihovně VŠE-CIKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seznam e-books přístupných akademické obci VŠE v roce 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seznam zkratek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43
43
46
47
47
48
48
48
48
49
51
52
52
53
53
56
57
57
58
61
62
63
65
66
68
69
70
71
74
A Knihovní fondy primární a sekundární (katalogy)
A Knihovní fondy primární a
sekundární (katalogy)
A.1
Stav, přírůstek a lokace knihovních fondů VŠE
A.1.1
Stav a přírůstky
Počet k. j. celkem
z toho skripta
VŠKP
ostatní
Počet periodik celkem
z toho česká
zahraniční
A.1.2
Stav
k 31. 12. 2009
2004
2005
234 235
73 781
9 619
150 654
11 675
3 391
938
7 346
10 629
2 527
1 125
6 977
Přírůstky
2006 2007
9 359
2 013
937
6 028
7 627
2 442
216
4 895
2008
2009
9 485
782
9 762
680
8 123
7 516
422
178
244
Knihovní fondy přístupné ve studovnách (volný výběr)
Stav
v evidenci
k 31. 12. 2009
Stav
beze ztrát
a vyřazení
Přemístěno
Vyřazeno
celkem
Ztráta
celkem
Počet k. j. celkem
Studovna VŠE
Knihovna P.Eislera
EDS
Mediatéka
Studijní knihovna JM
Knihovna Jarov
Studijní centrum Jarov
40 583
18 492
1 010
2 970
1 518
10 334
1 624
4 635
35 376
17 035
935
2 910
1 371
10 137
8
2 980
2 515
1 783
0
8
3
727
3
3
3 257
137
31
34
82
10
1 577
1 386
1 950
1 320
44
26
65
187
39
269
Skripta
VŠKP
– z toho diplomové práce
12 024
79
74
Časopisy
Noviny
340 titulů
12 titulů
41
A Knihovní fondy primární a sekundární (katalogy)
A.1.3
Knihovní fondy podle rozmístění v knihovní síti
Útvar – pracoviště
Centrum evropských studií
Centrum informačních a knihovnických služeb – příruční
Centrum tělesné výchovy a sportu
CESP (Program studií střední a východní Evropy)
Děkanát F1
Děkanát F2
Děkanát F4
Děkanát F5
EuroMISE centrum – Kardio
Evropské dokumentační středisko
(EDC)
Francouzsko-český institut
Chris Tame Library
Institut daňových informací F1
Institut integrace ČR do evrop. a
svět. ekonomiky
Institut krizového managementu
Institut oceňování majetku
Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku
Katedra anglického jazyka
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví
Katedra cestovního ruchu
Katedra demografie
Katedra didaktiky ekonomických
předmětů
Katedra ekonometrie
Katedra ekonomické statistiky
Katedra ekonomické teorie
Katedra ekonomie
Katedra filosofie
Katedra financí a oceňování podniku
Katedra finančního účetnictví
Katedra hospodářské politiky
Katedra hospodářských dějin
Katedra informačního a znalostního
inženýrství
Katedra informačních technologií
Katedra institucionální ekonomie
Katedra logistiky
Katedra makroekonomie
Katedra managementu
Katedra manažerského účetnictví
42
Počet
svazků
140
552
10
17
37
2
18
18
9
2 910
20
1 041
3
145
7
173
483
295
662
112
110
269
497
81
5
651
648
217
500
206
534
362
338
421
84
1
338
314
Útvar – pracoviště
Katedra marketingu
Katedra matematiky
Katedra měnové teorie a politiky
Katedra mezinárodního obchodu
Katedra mikroekonomie
Katedra německého jazyka
Katedra obchodního podnikání
Katedra personalistiky
Katedra podnikové ekonomiky
Katedra politologie
Katedra práva
Katedra práva (NF)
Katedra psychologie a sociologie řízení
Katedra regionálních studií
Katedra románských jazyků
Katedra ruského jazyka
Katedra sociální politiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti
Katedra světové ekonomiky
Katedra systémové analýzy
Katedra veřejných financí
Katedra životního prostředí
Klub Knihovny VŠE
Knihovna CDMS Veleslavín
Knihovna F3
Knihovna Jarov
Knihovna Pavla Eislera F2
Knihovna VŠE - sklad
Kvestor
Laboratoř inteligentních systémů
Mediatéka F1
Metodik VT
Mzdové a personální oddělení
Nakladatelství Oeconomica
Odbor souhrnného plánu
Oddělení financí a informační soustavy
Oddělení pro vědu a výzkum
Pedagogické oddělení
Personální oddělení
Právní referát
Prorektor pro finanční řízení a strategii
Prorektor pro rozvoj a informační
systém
Počet
svazků
180
589
225
166
617
565
75
109
464
765
153
84
341
338
471
80
99
471
593
354
499
316
302
1 504
162
8
936
114 473
2
167
1 371
8
4
36
24
29
4
1
3
65
1
2
A.1 Stav, přírůstek a lokace knihovních fondů VŠE
Počet
svazků
Útvar – pracoviště
Prorektor pro vědu a výzkum
Prorektor pro zahraniční vztahy a
PR
Redakce časopisu Politická ekonomie
Rektor
Rektorát
Středisko mezinárodních studií Jana
Masaryka
Studijní centrum Jarov
A.1.4
A.1.5
1
263
17
13
86
612
2 980
Počet
svazků
Útvar – pracoviště
Studijní knihovna JM – hlavní studovna
Studijní knihovna JM – jazyky
Studijní knihovna JM – sklad
Studovna VŠE – příruční
Studovna VŠE – Žižkov
Technicko správní oddělení
Točná
Výpočetní centrum
Výpočetní centrum JM
Zahraniční oddělení
7 252
2 885
7 980
219
16 816
9
9 593
252
208
10
Historické rozložení fondu
Roky
Tituly
Podíl v %
1800–1899
1900–1949
1950–1984
1985–1989
1990–1994
1995–1999
2000
2001
2002
379
3 905
18 879
7 561
12 526
20 623
4 582
3 987
3 981
0,39 %
4,06 %
19,62 %
7,86 %
13,01 %
21,43 %
4,76 %
4,14 %
4,14 %
Roky
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Tituly
Podíl v %
3 872
3 787
4 002
2 865
2 152
2 037
1 071
35
4,02 %
3,93 %
4,16 %
2,98 %
2,24 %
2,12 %
1,11 %
0,04 %
Zastoupení multiplikátů
Počet k. j.
1
od 2 do 5
od 6 do 10
od 11 do 20
od 21 do 50
od 51 do 100
nad 100
Počet titulů
Podíl v %
Abs. počet k. j.
Podíl v %
76 052
15 265
2 369
1 161
1 130
374
150
78,81 %
15,82 %
2,45 %
1,20 %
1,17 %
0,39 %
0,16 %
76 052
41 300
174 22
16 884
35 053
24 540
22 984
32,47 %
17,63 %
7,44 %
7,21 %
14,96 %
10,48 %
9,81 %
43
A Knihovní fondy primární a sekundární (katalogy)
A.1.6
Složení fondu podle jazyka
Jazyk
Počet titulů
Podíl v %
44475
14
1
16
1
35201
12
1
7
13
3481
2
1
3
4
192
4
1
1
7
2
46,091 %
0,015 %
0,001 %
0,017 %
0,001 %
36,480 %
0,012 %
0,001 %
0,007 %
0,013 %
3,608 %
0,002 %
0,001 %
0,003 %
0,004 %
0,199 %
0,004 %
0,001 %
0,001 %
0,007 %
0,002 %
angličtina
arabština
arménština
bulharština
čečenština
čeština
čínština
čuvašština
dánština
finština
francouzština
hebrejština
hindština
chorvatština
indonésština
italština
japonština
komijština
korejština
latina
litevština
A.2
A.2.1
2
4
3
7189
12
2
2
188
9
1
3718
3
1474
2
12
298
61
8
63
2
1
0,002 %
0,004 %
0,003 %
7,450 %
0,012 %
0,002 %
0,002 %
0,195 %
0,009 %
0,001 %
3,853 %
0,003 %
1,528 %
0,002 %
0,012 %
0,309 %
0,063 %
0,008 %
0,065 %
0,002 %
0,001 %
lotyšština
maďarština
makedonština
němčina
nizozemština
occidental
perština
polština
portugalština
rumunština
ruština
řečtina
slovenština
slovinština
srbština
španělština
švédština
ukrajinština
vícejazyčné
vietnamština
vlámština
Nákup
Dary
Výměna
Náhrada
Vl. tisk
Pov. výt.
4 248
2 479
0
733
670
0
Celkový počet knihovních
jednotek zapsaných do
odpisové databáze ISIS
Počet záznamů
Počet výtisků
148 208
18 061
1 649
176 176
76 967
8 878
A.2.3
Celkový počet fyzicky
vyřazených knihovních jednotek
z odpisové databáze ISIS
Počet záznamů
Počet výtisků
128 381
18 061
1 649
153 930
76 967
8 878
Knihy
Skripta
Časopisy
Celkové úbytky v katalogu Aleph
Počet výtisků
Vyřazeno
Vyřazeno do archivu
Ztráty
44
Podíl v %
Skladba přírůstku v roce 2009 podle původu a způsobu nabytí
Knihy
Skripta
Časopisy
A.2.4
Počet titulů
Přírůstky a úbytky knihovního fondu
Počet jednotek
A.2.2
Jazyk
30 977
8 457
6 738
A.3 Knihy a periodika ve finančním vyjádření
A.3
Knihy a periodika ve finančním vyjádření
A.3.1
Knihy
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Nákup celkem
z toho rozpočet CIKS
rozpočet fakult
granty
instituty
dary finanční
Knižní dary
3 153 036
1 205 975
3 616 771
1 904 862
3 708 270
2 038 2451
3 298 815
1 332 651
1 188 973
669 351
88 737
1 005 337
1 013 099
655 351
43 459
951 443
1 233 774
436 251
0
839 790
1 703 224
262 940
0
561 793
3 228 171
1 725 857
86 121
1 129 321
218 463
68 4092
575 845
3 482 529
1 265 214
180 808
1 849 322
182 745
4 440
622 786
Celkem
4 158 373
4 568 214
4 548 060
3 860 608
3 804 016
4 105 315
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Nákup celkem
z toho rozpočet
granty
Dary
3 114 862
2 652 554
462 308
1 314 600
3 198 599
3 023 786
174 813
2 239 720
3 172 222
2 949 3361
222 886
2 776 066
2 960 520
2 762 979
202 541
2 235 130
2 640 819
2 188 531
452 288
2 947 772
2 954 024
2 253 580
700 444
4 006 840
Celkem
4 429 462
5 438 319
5 948 288
5 200 650
5 588 591
6 960 864
A.3.2
Periodika
1
Z Rozvojového projektu CIKS byla za knihy a periodika zaplacena
částka 2 505 548 Kč
2
Sponzorské příspěvky firem Ernst & Young 40 507 Kč a Deloitte 27 902 Kč.
A.4
A.4.1
Tvorba Souborného katalogu VŠE
Zpracování knihovního fondu VŠE
Knihovní jednotky
Počet k. j. celkem
z toho české
zahraniční
skripta
VŠKP
Stav
k 31. 12. 2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
234 235
151 249
82 986
73 781
10 244
11 933
3 166
5 605
2 484
678
11 675
2 737
3 095
3 391
938
10 526
2 613
7 913
2 529
1 124
9 359
7 040
2 319
2 013
937
7 627
5 678
1 751
2 442
216
9 485
5 213
4 272
782
9 762
5 282
4 480
680
Tituly
Počet titulů celkem
z toho české
zahraniční
skripta
VŠKP
Stav
k 31. 12. 2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
96 501
35 202
61 299
2 543
10 243
7 034
1 965
5 069
242
678
6 700
2 512
3 095
228
940
3 738
2 285
1 453
201
1 124
4 174
1 952
2 222
76
937
2 798
1 261
1 537
88
216
4 734
1 610
3 094
48
4 181
1 895
2 286
66
45
B Služby uživatelům
B Služby uživatelům
B.1
Struktura uživatelů
Knihovna FM JH
Knihovna VŠE
2007
Počet
2008
2009
1 097
11 841
1 069
12 594
1 111
13 763
Celkový počet uživatelů je menší než prostý
součet počtů po kategoriích, protože v celku
jsou eliminovány souběhy rolí (např. je-li někdo student a současně zaměstnanec).
B.2
Z toho v roce 2009
K. FM JH K. VŠE
MVS
Student VŠE
Učitel VŠE
Veřejnost
Veřejnost 50% sleva
Veřejnost volný vstup
Zaměstnanec VŠE
Zahraniční student
Zahraniční student MA
91
12 095
112
555
636
4
126
157
2
982
29
21
53
8
17
Informační příprava uživatelů
Počet akcí
Počet účastníků
2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009
Celkem
z toho diplomové semináře
prezentační a propagační akce,
exkurze do knihoven
instruktáže zahraničních studentů
úvodní semináře pro 1. ročník
B.3
73
6
47
65
5
44
53
4
30
5
3
4
15
13
15
64 4 269
3 113
42 573
4
264
15 3 319
5 021 4 839 4 809
114
58
58
665 454 852
189
314
165
4 073 4 013 3 734
Absenční výpůjčky
2005
2006
2007
2008
2009
Celkem
142 883
Knihovna FM JH
11 064
Knihovna VŠE
124 338
Studijní knihovna JM
7 481
Meziknihovní výpůjční služba celkem
630
z toho jiné knihovně
405
z jiné knihovny
225
Mezinárodní meziknihovní výpůjční služba celkem
52
z toho jiné knihovně
2
z jiné knihovny
50
140 808
12 263
121 440
7 105
723
526
197
72
0
72
141 249
13 902
121 592
5 755
639
457
182
29
0
29
131 740
14 065
112 505
5 170
822
520
302
16
0
16
128 788
14 405
108 332
6 051
868
695
173
1
0
1
46
B.4 Průběh výpůjčního procesu v Knihovně VŠE-CIKS
B.4
B.4.1
Průběh výpůjčního procesu v Knihovně VŠE-CIKS
Vytížení výpůjčního pultu v průběhu dne
140
2008
2009
Počet výpůjček za hodinu
120
100
80
60
40
20
0
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
Čas
Počet vypůjčených a vrácených knih za den
1600
výpůjčky
vrácení
1400
Počet operací za den
B.4.2
1200
1000
800
600
400
200
0
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
01
Měsíc
47
B Služby uživatelům
B.4.3
Vytížení výpůjčního pultu v průběhu týdne
Výpůjčky
700
Rok 2007
Rok 2008
Rok 2009
Počet výpůjček za den
600
500
400
300
200
100
0
Úterý
Pondělí
Středa
Čtvrtek
Pátek
Den
Vracení
700
Rok 2007
Rok 2008
Rok 2009
Počet vrácení za den
600
500
400
300
200
100
0
Úterý
Pondělí
Středa
Čtvrtek
Pátek
Den
B.4.4
Aktuální počet výpůjček
2008
2009
Aktuální počet výpůjček
22000
20000
18000
16000
14000
12000
10000
8000
01
02
03
04
05
06
07
Měsíc
48
08
09
10
11
12
01
B.5 Počet přístupů do Souborného katalogu VŠE – Aleph (prostřednictvím WWW)
B.5
B.5.1
Počet přístupů do Souborného katalogu VŠE – Aleph
(prostřednictvím WWW)
Vytížení Aleph OPAC v průběhu roku
8000
2008
2009
Počet vyhledávání za hodinu
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
01
Měsíc
Vytížení Aleph OPAC v průběhu dne
2200
2008
2009
2000
Počet vyhledávání za hodinu
B.5.2
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 00:00
Čas
49
B Služby uživatelům
B.6
Ostatní služby uživatelům
Rešerše celkem
z toho jednorázové
adresné (SDI)
Počet samoobslužných kopií celkem
z toho studenti
učitelé
B.7
2006
2007
2008
2009
143
52
91
575 940
575 940
–
139
85
74
458 074
458 074
–
97
81
16
420 429
420 429
–
54
39
15
303 910
303 910
–
46
35
11
261 783
261 783
–
Návštěvnost studoven VŠE (Žižkov, Jižní Město)
Měsíc
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Celkem
50
2005
Studovna VŠE-CIKS
2006
2007
2008
2009
2006
Studovny SKJM
2007
2008
2009
20 041
10 795
18 985
18 270
25 277
6 552
–
–
2 216
16 335
19 489
16 371
22 737
12 548
15 113
13 942
16 167
6 152
82
1 074
3 927
15 500
16 160
10 593
11 564
6 784
10 485
10 919
12 396
5 678
–
–
3 124
9 283
8 887
7 007
8 134
4 567
10 064
8 317
9 127
4 775
1 128
296
3 279
8 814
8 701
7 732
1 807
2 389
4 165
3 656
3 251
1 019
–
–
1 810
3 282
3 305
2 889
1 058
1 830
2 556
2 436
1 756
634
–
–
1 999
3 004
2 317
2 124
710
1 393
1 605
1 725
1 014
517
–
–
2 826
2 304
1 938
1 463
651
1 120
1 777
1 439
997
565
154 331
133 995
86 127
74 934
27 573
19 714
15 495
14 396
1 899
2 456
1 729
1 763
C Elektronické informační zdroje
C Elektronické informační zdroje
C.1
C.1.1
Přístupy/požadavky na webové stránky
Měsíční počty návštěv na ciks.vse.cz
2009
celkem
C.1.2
12 225
14 274
17 583
14 567
12 694
11 003
4 500
4 560
15 344
20 176
18 026
13 884
40000
35000
Počet návštěv za měsíc
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
Rok 2008
Rok 2009
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
Měsíc
158 836
Deset nejčastějších vyhledávacích výrazů vracejících stránky ciks.vse.cz
2009
knihovna (vše)
2 027
sociální politika
1 921
ciks (ciks vše)
1 811
citace (zdrojů)
837
Vysoká škola ekonomická 480
(v Praze)
Milton Friedman
289
Samuelson
245
jarov
211
rešerše
174
proquest
139
Počet dotazů
2000
Knihovna VŠE
sociální politika
CIKS VŠE
Rok 2009
1500
1000
500
citace (zdrojů)
Vysoká škola ekonomická (v Praze)
Milton Friedman
Samuelson
Jarov rešerše
proquest
0
Dotaz
51
C Elektronické informační zdroje
C.1.3
Měsíční počty návštěv na akce.vse.cz
2009
celkem
C.1.4
14 401
13 821
14 785
12 858
13 893
15 043
9 286
10 389
14 591
15 430
15 462
14 255
20000
Rok 2008
Rok 2009
Počet návštěv za měsíc
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
5000
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
Měsíc
164 214
Měsíční počty návštěv na search.vse.cz
celkem
27 043
25 927
23 359
19 890
20 410
21 573
8 905
13 282
29 005
28 034
23 366
17 515
40000
Rok 2008
Rok 2009
35000
Počet návštěv za měsíc
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
Měsíc
258 309
Měsíční počty návštěv na www.vse.cz
2009
celkem
351 659
349 903
308 617
286 122
300 018
348 682
186 452
236 083
367 475
382 615
366 850
199 906
3 684 382
450000
Rok 2008
Rok 2009
400000
Počet návštěv za měsíc
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
52
10000
0
2009
C.1.5
15000
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
01
02
03
04
05
06
07
Měsíc
08
09
10
11
12
C.1 Přístupy/požadavky na webové stránky
C.1.6
Měsíční počty návštěv na econlib.vse.cz
2009
celkem
C.1.7
7 617
8 623
13 027
8 715
7 824
8 078
8 718
10 413
11 379
13 428
10 878
5 378
20000
Rok 2008
Rok 2009
Počet návštěv za měsíc
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
15000
10000
5000
0
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
Měsíc
114 078
Počet online přístupů do vybraných databází
2006
EBSCO
ProQuest
Web Of Science
EconLit
počet přihlášení
2007
2008
2009
2006
49 877
115 2531
11 886
2 026
5 676
5 991
8 122
59 808
1 750
892
1 814
986
2 547
794
2 097
9 395
počet zobrazených abstraktů
2006
2007
2008
2009
EBSCO
ProQuest
Web Of Science
EconLit
5 345
18 047
6 291
17 227
12 699
13 580
551
973
766
237 553
14 971
počet dotazů
2007
2008
54 502
98 815
13 498
2 342
77 763
73 745
18 241
1 884
2009
166 828
74 054
13 251
6 096
počet zobrazených plných textů
2006
2007
2008
2009
5 472
57 756
6 385
55 218
12 006
41 611
43 951
45 624
1
Vzhledem ke změně metodiky na straně producenta databáze nelze srovnávat údaj
od r. 2006 s předchozími roky. Databáze PQ je tvořena řadou dílčích databází, jeden
dotaz znamená: v r. 2003–2005 – prohledávání každé dílčí databáze zvlášť, tj. na jedno
zadání připadá až 20 „dotazůÿ, od r. 2006 – prohledávání databáze PQ jako celku, tj.
jedno zadání = jeden dotaz.
53
C Elektronické informační zdroje
C.2
Elektronické informační zdroje VŠE
Titul
Specifikace
Perioda aktualizace
Bibliografický, plnotextový
Bibliografický, plnotextový
Bibliografický
Bibliografický, plnotextový
Bibliografický
Bibliografický
E-books
Faktografický, plnotextový
Bibliografický, plnotextový
Seznam
Plnotextový
Katalog
Bibliografický, plnotextový
Plnotextový
Bibliografický
Faktografický
Faktografický, plnotextový
Bibliografický, plnotextový
Plnotextový
Plnotextový
Plnotextový
Bibliografický
E-books
Bibliografický
Nepravidelně
Denně
Týdně
Denně
Měsíčně
Nepravidelně
Nepravidelně
Nepravidelně
Nepravidelně
Nepravidelně
Nepravidelně
Denně
Nepravidelně
Měsíčně
Denně
Měsíčně
Denně
Denně
Nepravidelně
Denně
Denně
Jednorázově
Jednorázově
Týdně
Plnotextový
Faktografický
Slovník
Měsíčně
Měsíčně
Neaktualizuje se
Zdroje dostupné online
ACM Digital Library
Anopress IT
Databáze publikační činnosti VŠE
EBSCO
EconLit
FinLit
Gale Virtual Reference Library
GMID
IEEE Computer Society Digital Library
Informační zdroje na Internetu (KOUMES)
JSTOR
Souborný katalog VŠE
Lecture Notes in Computer Science
Literature Online
Market Research
Merit InterF
Patria Plus
ProQuest 5000
Safari Books Online
Scopus
SourceOECD
STATIST
Taylor & Francis E-books
Web of Knowledge
Zdroje dostupné pouze v LAN
ASPI
Creditinfo – Firemní monitor
PC Translator
54
D Vzdělávací a odborné aktivity CIKS
D Vzdělávací a odborné aktivity CIKS
D.1
D.1.1
Vzdělávání
Vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků CIKS
Externí
Typ školení
Školení věcného zpracování – věcné autority, NK ČR, Praha, leden
Konzultace k programu VISK 7, NK ČR, Praha, leden
Školení věcného zpracování – klasifikační systém MDT, NK ČR, Praha, únor
Školení Konspektu, NK ČR, únor
Seminář „Lobbying v knihovnáchÿ, NK ČR, Praha, únor–říjen
Seminář Web of Knowledge, Knihovna AV ČR, Praha, únor
Creditinfo – informační ochutnávka, Creditinfo, Praha, březen
Školení skenování, COMDAT, Praha
Digitalizace v knihovnách – kurz, NKČR září–prosinec
EIU countrydata, Bureau Van Dijk, Praha, říjen
Školení katalogizace elektronických zdrojů, NK ČR, Praha, říjen
Elektronická knihovna OECD – nový portál iLibrary, Albertina Icome, Praha, říjen
Individuální konzultace ke stavění fondů ve volném výběru, Univerzita Zlín, srpen,
říjen
Praktické využití scientometrie v knihovnické práci, NTK, Praha, listopad
Serials Solutions, Albertina Icome, Praha, listopad
Počet
účastníků
2
3
1
1
1
2
1
2
1
4
2
2
1
1
Interní
Typ školení
Aleph: modul Seriály
Aleph: modul Výpůjčky (pro fakultní knihovníky)
Aleph: modul OPAC
Instruktážní setkání s členy revizních komisí Fakulty informatiky a statistiky, rektorátních a kvestorátních pracovišť
Skenování obsahů a obálek publikací
Počet
účastníků
2
4
1
26
3
55
D Vzdělávací a odborné aktivity CIKS
D.1.2
Poskytnuté odborné konzultace a prezentace
Typ/Výstup
Účastníci
Katalogizacejmenná i věcná – konzultace
Knihovnice knihovny Ministerstva financí
Knihovníci z Jindřichohradeckého muzea
fotografie
studenti VŠE
12
studenti VŠE
13
Metodické konzultace k ochraně fondu
5IE320 Zlatý fond českého ekonomického
myšlení – letní semestr (13x)
5IE320 Zlatý fond českého ekonomického
myšlení – zimní semestr (13x)
Výměnná stáž z knihovny Szkola
Glowna Handlova w Warszawie v rámci
programu ERASMUS
D.2
D.2.1
Polské knihovnice
Počet
účastníků
2
2
2
Ostatní odborné aktivity
Účast na konferencích, seminářích a jiných odborných akcích
Název
Počet
účastníků
V ČR
Konference IKI 2009, ÚISK FF UK, Praha, leden
PROFOUND: gigantická knihovna marketingových studií, Albertina Icome, Praha,
leden
Seminář Krádeže v archivech, knihovnách a muzeích, Národní muzeum, Praha,
leden
Vzdálený přístup k elektronickým informačním zdrojům – Shibboleth a Česká národní federace identit, ČZU, Praha, únor
Regionální konference pražské organizace SKIP, březen
Exkurze do Státní technické knihovny, Praha, březen
Výroční konference AKVŠ, Praha, březen
Workshop AKVŠ Statistika ve VŠ knihovnách, VŠE, Praha, duben
Workshop Přehled rámce pro výměnu a opětovné využití digitálních objektů v otevřených archivech OAI-ORE, (MACH)
Klub vysokoškolských knihovníků Praha, duben, říjen
Setkání SUAleph, Hradec Králové, duben
Zasedání komise pro služby, Hradec Králové, duben
Svět knihy, Praha, květen
Digifórum – digitální zpřístupnění kulturního dědictví, Praha, květen
Pracovní setkání ProQuest Business Focus Group, Albertina Icome, Praha, květen
Inforum. Praha, květen
Konference Knihovny současkosti, Seč u Chrudimi, červen
Exkurze do Knihovny Ministerstva financí, červen
19. akviziční seminář, Hradec Králové, červen
OvidSP – nové možnosti pro někdejší uživatele SilverPlatteru, Albertina Icome,
Praha, červen
Infogram – cesta správným směrem?, VŠE, Praha, červen
56
2
2
2
1
1
2
1
1
1
6
2
2
9
4
1
7
2
1
2
2
2
D.2 Ostatní odborné aktivity
Název
Počet
účastníků
V ČR
Seminář IVIG 2009 – E-learning v informačním vzdělávání, UK, Praha, září (spolupořadatelství)
Web of Knowledge, ÚMCH AV ČR, Praha, září
Možnosti měření efektivnosti a výkonnosti pro VŠ knihovny, Masarykova univerzita,
Brno, září
Dopad vody na knihovní, archivní a muzeální materiály, IFLA, Praha, říjen
Knihovnický happening, Vsetín, říjen
Systémy zpřístupňování VŠKP (spolupořadatelství), VUT, Brno, říjen
Podkarpatská Rus – minulost a současnost, (spolupořadatel), VŠE, Praha, říjen
Učíme ekonomii 90 let, NF VŠE, Praha,
Odborná knihovna MF ČR, (spolupořadatel), VŠE, Praha, říjen
Elektronické sociální sítě – nástroj pro lepší služby, vzdělávání a marketing, NTK,
Praha, říjen
Elektronické sociální sítě – Second Life, NTK, Praha, listopad
Elektronické sociální sítě – trendy vize a experimenty ve virtureálném prostředí,
NTK, Praha, listopad
Bibliotheca academica, Zlín, listopad
Setkání pracovnic EDS, České Budějovice, prosinec
Setkání SUAleph, Praha, prosinec
EBooks on Demand – vzácné knihy elektronicky?, NTK, Praha, listopad
Porada knihoven s povinným výtiskem a nabídkovou povinností, NK ČR, Praha
prosinec
10. Konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě, Praha, prosinec
3
1
2
1
1
1
5
2
4
2
2
2
3
2
3
1
1
2
V zahraničí
9th International Bielefeld Konference: Upgrading the eLibrary, Bielefeld, únor
EBSLG, Jednání kontinentální skupiny, Barcelona, březen
Mezinárodní knižní veletrh, Londýn, duben
LILAC 2009, Cardiff, březen
Systémový seminář firmy Ex Libris, Tel Aviv, březen
Výměnná stáž v rámci programu ERASMUS, Varšava, září
EBSLG, Výroční konference, Ashridge, květen
ETD 2009, Pittsburgh, červen
Setkání IGeLU, Helsinky, září
Mezinárodní knižní veletrh. Frankfurt n/M, říjen
D.2.2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
2
Prezentace a příspěvky na konferencích, seminářích a jiných odborných
akcích
Název příspěvku
Název akce
Přednášející
Přednáška Inspirujeme se v zahraničí
Seminář Systémy zpřístupňování
VŠKP: zkušenosti, možnosti, nabídky, potřeby
EDT 2009 – 12th Symposium on
Electronic Theses and Disertations
Mach
Poster National Repositories of
ETDs and Grey Literature in Czech
Republic
Mach
57
D Vzdělávací a odborné aktivity CIKS
Infogram – Cesta správným směrem?
Vybrané programy registrů v ČR
Zpráva o činnosti komise eVŠKP
České ekonomické myšlení – zdroje
pro jeho studium na dnešní VŠE
LILAC není jen fialová
D.2.3
Workshop Infogram – cesta správným směrem?
Bibliotheca Academica
Bibliotheca Academica
Konference NF VŠE – Učíme ekonomii 90 let
Workshop Infogram – cesta správným směrem
Bělohoubková
Mach
Mach
Škochová
Bělohoubková
Zastoupení CIKS v pracovních skupinách a komisích
Název
Počet
členů
Pracovní skupina NK ČR pro věcné zpracování
Pracovní skupina NK ČR pro zpracování speciálních dokumentů – elektronické zdroje
Komise NK pro služby
Setkání lokálních supervizorů jmenných autorit
Pražský regionální výbor SKIP
AKVŠ – Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských
kvalifikačních prací
AKVŠ – Odborná komise pro informační vzdělávání a informační gramotnost
Organizační výbor konference Inforum
D.2.4
1
1
Členství v národních a mezinárodních organizacích a spolcích
Název
Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR
– kolektivní (CIKS VŠE)
– individuální
Klub vysokoškolských knihovníků SKIP ČR (individuální)
Asociace knihoven vysokých škol (kolektivní)
IGeLU – Mezinárodní sdružení uživatelů produktů firmy Ex Libris (kolektivní)
SUALEPH – Regionální sdružení uživatelů Aleph (kolektivní)
EBSLG – European Business Schools Librarians’ Group
58
1
1
2
1
1
1
Počet
členů
2
9
8
1
1
1
1
E Organizační struktura CIKS
E Organizační struktura CIKS
Ředitel
?
?
?
Odbor
Síť knihoven a
studoven VŠE
Odbor
Informační podpora
studia a výzkumu
Budování
knihovních
fondů
Studijní knihovna
Jižní Město
Oborové
informační a
knihovnické služby
Oddělení
služeb
Sklady
Rozvojové
informační
projekty – Econlib
Odbor
Knihovna VŠE
Žižkov
Knihovna
P. Eislera
?
........
Tajemník
-
Mediatéka
........
Systémová
správa
Aleph500
metodické vedení
59
F Seznam pracovníků CIKS
F Seznam pracovníků CIKS
Bazalová Eva
Bělohoubková Lenka, Ing.
Boháčová Miroslava
Broďáni Dušan, Ing.
Broulíková Tereza – pracovní poměr
v r. 2009 ukončen
Březinová Dagmar
Čandová Markéta
Človieček Jan
Davidová Jitka, Ing.
Drbohlavová Markéta
Fejfar Ondřej
Fialová Jiřina
Hagarová Olga
Hartmanová Jana, Ing.
Havlíková Eva, Mgr.
Hůlková Irena
Kaslová Lenka, DiS. – pracovní poměr
v r. 2009 ukončen
Kohoutová Jiřina
Krchová Věra, PhDr. – pracovní poměr
v r. 2009 ukončen
Kučerová Eva
Langová Magdalena, Ing.
Loudín Jan
Mach Jan, Ing.
Machek Ondřej, Bc.
Makovcová Květa
Miletinová Verona, Mgr.
Najmanová Irena
Němcová Václava
Nováková Mária – pracovní poměr v r. 2009
ukončen
60
Nyklová Lenka
Parkánová Kateřina – rodičovská dovolená
Pekařová Mária
Pelantová Alena
Plačková Pavlína, Bc.
Poplšteinová Ivana, Ing.
Rataj Jiří, Bc.
Reznerová Ivana, PhDr.
Simandlová Libuše, Mgr.
Sklenák Vilém, Ing. CSc.
Skolilová Dana
Sokolovský František, Bc.
Synková Ludmila
Šauerová Alena, Ing.
Šebková Jana
Šedivá Klára, DiS.
Šidlová Šárka – rodičovská dovolená
Šindelířová Lenka, DiS.
Škochová Věra, Mgr.
Šubrta Václav, Ing.
Uhlíková Jana
Václavík Ramis
Vaicová Libuše
Vítová Zuzana
Vojtková Daniela
Vondrášková Irena
Vránová Zuzana
Zámorská Blanka, Mgr. – rodičovská dovolená
Zárubová Eva
Zárubová Michaela – dohoda o pracovní činnosti
G Seznam skupinových elektronických adres – nabídka služeb
G Seznam skupinových elektronických
adres – nabídka služeb
Úplná nabídka služeb je k dispozici na webových stránkách CIKS http://ciks.vse.cz.
Informace, provoz studoven
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
informační služby o Knihovně Žižkov–CIKS
oborové informační a knihovnické služby (rešeršní služby, konzultace a
poradenství, prezentace informačních zdrojů, . . . )
provoz multimediální studovny Mediatéka Fakulty financí a účetnictví
informace o Evropské unii (knihy,časopisy, databáze), provoz Evropského
dokumentačního střediska CIKS VŠE
informační služby a provoz Chris Tame Library, knihovny Národohospodářské fakulty
informační služby SK JM, nabídka vybrané literatury k akreditovaným
předmětům pro 1. ročníky, literatura a CD-ROM k jazykové výuce, informace o provozu Studijní knihovny na Jižním Městě
informační služby knihovny FM Jindřichův Hradec
Výpůjční služby
[email protected]
[email protected]
[email protected]
rezervace absenčních výpůjček knih z Knihovny Žižkov–CIKS
prolongační služby Knihovny Žižkov–CIKS
upomínky
Další služby
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
rezervace Klubu dle stanovených priorit, doplňkové nadstandardní služby
(laminování, kroužková vazba), základní informace o provozu všech knihoven sítě VŠE
meziknihovní výpůjční služba CIKS VŠE pro knihovny v ČR
mezinárodní meziknihovní výpůjční služby, objednávání plných textů časopiseckých článků v elektronické podobě (z časopisů, které nejsou v knihovnách VŠE k dispozici)
elektronické dodávání dokumentů z fondů CIKS a CERGE-EI
Správa webu a souborného katalogu
[email protected]
[email protected]
[email protected]
správa webových stránek CIKS
správa webových stránek VŠE
správa Souborného katalogu VŠE (Aleph)
Centrální nákup a zpracování fondu
[email protected]
doplňování knihovního fondu VŠE, centrální nákup neperiodických publikací pro pracoviště VŠE z rozpočtů i grantových prostředků, přijímání a
lokace knižních darů, shromažďování a zapůjčování katalogů vydavatelů a
nakladatelů včetně zahraničních
61
G Seznam skupinových elektronických adres – nabídka služeb
[email protected]
[email protected]
centrální objednávání a evidence periodik pro katedry a ostatní pracoviště VŠE umístěná v Praze, distribuce periodik na tato pracoviště a do
studoven CIKS na Žižkově
centrální zpracování dokumentů v Souborném katalogu VŠE, distribuce
neperiodických publikací na katedry a ostatní pracoviště VŠE včetně studoven a knihoven CIKS
Knihovna FM Jindřichův Hradec
[email protected]
[email protected]
62
prolongační služby knihovny FM Jindřichův Hradec
rezervace absenčních výpůjček knih z knihovny FM Jindřichův Hradec
H Oboroví knihovníci – rozdělení informační gesce a elektronických informačních zdrojů
H Oboroví knihovníci – rozdělení
informační gesce a elektronických
informačních zdrojů
Téma
EIZ
Poplšteinová
Didaktika ekonomických předmětů
Ekologie
Evropská unie
Mezinárodní obchod
Mezinárodní politika a diplomacie
Neziskové organizace
Politologie
Právo
Světová ekonomika
ASPI
GMID
JSTOR
ProQuest 5000
SourceOECD
Reznerová
Business Intelligence
Ekonometrie
Ekonomické prognózování
ACM Digital Library
Gale Virtual Reference Library
IEEE Computer Society Digital Library
Lecture Notes in Computer Science
(LNCS) + LNCS Archiv
Safari Books Online
Statist
Taylor& ancis E-books
Ekonomické teorie
Ekonomika
Informatika
Makroekonomie
Řízení
Statistika
Simandlová
Bankovnictví
Finance
Kapitálové trhy
Management
Měnová politika
Mikroekonomie
Personalistika
Podniková ekonomika
Psychologie a sociologie
Účetnictví
Veřejné finance
Creditinfo – Firemní monitor
MarketResearch
Merit-InterF
Patria Plus
Web of Knowledge
Václavík
Cestovní ruch
Demografie
Filosofie
Inovace
Logistika
Marketing
Obchodní podnikání
Pojišťovnictví
Sociální politika
Veřejná správa a regionalistika
AnopressIT
EBSCO
EconLit
FinLit
Literature Online
63
I Seznam dárců
I Seznam dárců
I.1
Publikace
Všem dárcům velmi děkujeme za hodnotné knižní dary, které obohatily náš fond. Adresy dárců
jsou uvedeny na darovacích protokolech uložených na pracovišti Akvizice.
Jména dárců
Centrum pro ekonomiku a politiku
CERGE-EI (Center for Economic and Research and Graduate
Education-Economic Institute)
Česká národní banka
Česká zemědělská univerzita v Praze
Český statistický úřad
Dary od různých dárců
Dary z různých vysokých škol v Evropě
Dary z VŠE
EUR-OP Information Network Distribution, Office for Official Publications of the EC
International Labour Organisation
Jihočeská univerzita v Č. B.
Mendlova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
Ministerstvo financí
Ministerstvo kultury
Ministerstvo práce a soc. věcí
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo životního prostředí
Národní knihovna
Národohospodářský ústav J. Hlávky
Organisation for Economic Co-operation and Development
Poradce, s.r.o.
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n. Labem
Univerzita Karlova
Úřad vlády ČR
Vysoká škola báňská, Technická univerzita Ostrava
The Korea Foundation
Celkem
64
Počet ks
Cena v Kč
50
33
7 190
4 560
20
5
29
631
28
41
99
3 488
414
12 971
158 626
9 393
18 067
34 190
68
3
13
3
8
10
4
7
30
27
30
3
13
55
155
5
21
32 861
438
1 473
121
2 397
1 204
200
967
23 640
4 061
37 520
352
1 735
8 494
240 001
843
17 580
1 391
622 786
I.2 Periodika
I.2
Periodika
Jména dárců
Titul
Počet ks
OECD
DOWJONES & COMPANY
PRAGO-MEDIA spol. s r. o.
Stanford, a.s.
RIX, s.r.o
CZECH BUSINESS
25 titulů
The Wall Street Journal
Prager Zeitung
Lobby
Prosperita
Czech Business Weekly
EURONEWS
PROFIT
GRAND PRINC (+SKIP)
MLADÁ FRONTA
Centrum pro ekonomiku a
politiku
PP AGENCY, s.r.o.
Economia, a.s.
Euro
Profit
Grand Biblio
E 15
CEP:newsletter
25
55 denně
200 týdně
200 měsíčně
200 měsíčně
70 týdně (do
června)
200 týdně
150 týdně
100 (12 č. ročně)
150 denně
300 měsíčně
Nezjištěno
Deloitte
PWC
NK
EU
Celkem
Czech businnes and trade
15 titulů nakladatelství evidovaných v Alephu
Jednotlivé darované tituly
evidované v Alephu
The Economist
Accountancy
Economic Indicators, Projekte, Verkehrsblatt,
Schaglichter der Wirtschaftspolitik, Monatsbericht, Monthly
Economic Report, etradepcenter.com
Dary EU
40 (6 x ročně)
Rok 2009
Cena v Kč
115 709
1 558 480
520 000
69 600
0
103 250
468 000
280 800
0
450 000
198 000
10 800
90 200
132 261
Rok 2009
Rok 2009
Nevyčísleno
6 040
3 700
–
Nevyčísleno
–
4 006 840
65
J Přehled signatur v Knihovně VŠE-CIKS
J Přehled signatur v Knihovně
VŠE-CIKS
Signatury se užívají pro členění fondu ve skladech – jsou vytvářeny buď podle fyzické
formy dokumentu, nebo podle typu původce dokumentu.
J.1
Publikace
Typ
Signatura
Komentář
Podle fyzické formy
G
F
E
M
Ka
publikace do maximálního rozměru 18 cm
publikace do rozměru 18 až 25 cm
publikace nad rozměr 25 cm
mapy
elektronické nosiče: CD ROM, audio- a video kazety
aj.
Podle typu původce
BP
DIS
DP
HP
Sc
ZF
S, P
bakalářské práce VŠE
doktorské disertační práce VŠE
diplomové práce VŠE
habilitační práce VŠE
skripta vydaná VŠE
dílčí sbírka Zlatý fond českého ekonomického myšlení
starý fond publikací (postupně je retrospektivně zpracováván)
J.2
A
B
C
E, F
T
66
Vázaná periodika
max. rozměr 31 až 40 cm
max. rozměr 24 až 31 cm
max. rozměr do 24 cm
starý fond periodik
periodika trvale uchovávaná bez pevné vazby
K Lokální signatury (hřbetní štítky) dokumentů ve studovnách CIKS
K Lokální signatury (hřbetní štítky)
dokumentů ve studovnách CIKS
Dokumenty ve studovnách Knihovny VŠE-Žižkov jsou ve volném výběru řazeny dle hřbetního štítku (druhé signatury), který je zpravidla ve tvaru: znak MDT (max. 5 pozic) + tři
počáteční písmena jména autora či názvu publikace.
Například knihu:
Miko, L. a kol. Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář. Praha : C.H.Beck,
2005. 543 s.
lze ve volném výběru najít pod hřbetním štítkem 349.6MIK.
Kromě tohoto obecného tvaru jsou pro zvláštní sbírky užívány speciální typy hřbetních
štítků, jejichž přehled je uveden níže. Zvláštními typy jsou i lokální signatury u vysokoškolských kvalifikačních prací viz příloha J.
Lokace ve
studovnách CIKS
Příklad
Mediatéka
Mediatéka
CNB
EBRD336.1NOW
EDS
Studovna Žižkov
EU11.2
IEEP336.7
Studovna Žižkov
ILO/01
Mediatéka
IMF336.0DÁB
INSEAD
Institute of World Economics
– Hungarian Academy of
Science
Dílčí sbírka Nositelé Nobelovy ceny
OECD
Studovna Žižkov
Studovna Žižkov
INS681.3
IWE314.7
Studovna Žižkov
NOB2002SMI
Studovna Žižkov
OECD339.9H
OSN
Světová banka
Studovna Žižkov
Mediatéka
OSN/IID.13
SB311.3MAR
Stockholm School of Economics
Studovna Žižkov
STO336.7
Hřbetní štítek
Instituce
CNB
EBRD + znak MDT
Česká národní banka
European Bank for Reconstruction and Development
Evropská unie
Institut pro ekonomickou a
ekologickou politiku VŠE
International Labour Organization
International Monetary Fund
EU + skupiny 1 až 19
IEEP +znak MDT
ILO + skupiny 01–19
IMF + znak MDT + 3
písmena
INS681.3
IWE + znak MDT
NOB
OECD339.9 + písmeno
skupiny OECD
OSN + skupiny I–XVII
SB + znak MDT + 3
písmena
STO + znak MDT
67
L Vysokoškolské kvalifikační práce v Knihovně VŠE-CIKS
L Vysokoškolské kvalifikační práce
v Knihovně VŠE-CIKS
Od září 2006 jsou vysokoškolské kvalifikační práce zpřístupňovány v souladu s platnými
interními předpisy, tj. v souladu s Řádem zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací
Vysoké školy ekonomické ze dne 21. června 2006, pouze v elektronické podobě a jsou dostupné
v lokální síti VŠE.
Souborný katalog VŠE obsahuje importované záznamy vysokoškolských kvalifikačních
prací. V roce 2008 bylo importováno celkem 3 965 bibliografických záznamů elektronických
VŠKP, poslední import proběhl v červenci. S přechodem VŠE na nový Integrovaný studijní
informační systém (ISIS) je řešen postup importu do Souborného katalogu přímo z ISISu.
Starší VŠKP předané v papírové podobě jsou umístěny ve studovně Knihovny VŠE Žižkov
dle typu práce a signatury (hřbetního štítku) takto:
Typ VŠKP
Klasifikace dle
Příklad hřbetního štítku ve studovně
Bakalářské práce (BP)
Bakalářský obor
BP12PO
Diplomové práce (DP)
Hlavní specializace
Doktorský studijní program
DP7880FI
Disertační práce (DIS)
68
DIS18HPS
Bakalářská práce v oboru Pojišťovnictví (F1)
Diplomová práce v hlavní specializaci
Finance (F1)
Disertační práce v doktorském studijním programu Hospodářská politika a
správa (F1 nebo F5)
M Seznam e-books přístupných akademické obci VŠE v roce 2009
M Seznam e-books přístupných
akademické obci VŠE v roce 2009
M.1
Publikace nakladatelství Taylor and Francis
Název / Autor/Editor
Affirmative Action and Black Entrepreneurship / Boston, Thomas D.
African Economy / Kayizzi-Mugerwa, Steve
Bank Deregulation & Monetary Order / Selgin, George
Britain’s Economic Miracle: Myth or Reality? / Healey, Nigel
Cambridge Controversies in Capital Theory / Birner, Jack
Capital and Knowledge in Asia / Dahles, Heidi – Van den Miijzenberg,
Otto
Classical Liberalism and International Economic Order / Razeen, Sally
Competing Economic Theories / Nistico, Sergio – Tosato, Domenico
Complexity and Management / Griffin, Douglas – Stacey,Ralph – Shaw,
Patricia
Corporate Venture Capital / McNally, Kevin
Country Risk Analysis / Solberg, Ronald L.
Crisis in Economics / Fullbrook, Edward
Development of economic analysis / Rima, Ingrid
Dynamics of the Mixed Economy / Ikeda, Sanford
Economic development in Kazakhstan / Peck, Anne
Economic geography of the tourist industry / Ioannides, Dimitri – Debbage, Keith G.
Economic Mind in America / Rutherford, Malcolm
Economics for the Common Good / Lutz, Mark A.
Economics of a declining population / Reddaway, R. W.
Economics of James Steuart / Tortajada, Ramon
Economics, economists and expectations / Young, Warren – Leeson,
Robert – Darity, William Jr.
Economies in Transition / Jeffries, Ian
Egypt in the Twenty First Century / El-Ghonemmy, M. Riad
End of Finance / Toporowski, Jan
European Economic Integration / Jovanovic, Miroslav N.
European Economy / Dent, Christopher
European Union and East Asia / Dent, Christopher
Evolution of Austrian Economics / Sandye, Gloria
Exchange Rate Determination and Control / Radaelli, Giorgio
Exchange Rates and International Finance Markets / Streissler, Giorgio
Experience of Free Banking / Dowd, Kevin
Fifty Major Economists / Pressman, Steven
Financial Liberalization and Investment / Gupta, Kanhaya – Lensink,
Robert
Financing Small Business / Read, Robert
Foundations of Economic Method / Boland, Lawrence
Foundations of ’Laissez-Faire’ / Faccarello, Gilbert
Future of European Financial Centres / Bindemann, Kirsten
Game Theory / Hargreaves, Shaun P. – Varoufakis, Heap – Varoufakis,Yanis
ISBN
eBook ISBN
0415095948
0415183235
0415140560
0415081580
0415073480
0415304172
0203422961
0203022939
0203022947
0203418484
0203416686
0203711785
0415164931
0415244161
0415247616
0203006992
0203471598
0203184688
0415154677
0415078555
0415308984
0415143071
0415089336
0415315468
0415164125
0020344339X
0203203100
0203180445
0203439252
0203021681
0203563425
0203398424
0415133556
0415143136
0415314089
0415154596
0415085152
0203435990
0203439279
0203009371
0203443349
0203357930
0415236703
0415303486
0415208815
0415095492
0415134889
0415172004
0415195004
0041511103X
0415277469
0020340825X
0415134811
0415138795
0203469097
0203710533
0020301409X
0020300986X
0203011023
0203023684
0203011538
0203023099
0020322003X
0020340825X
0203024729
0203437756
0415169569
0415267749
0415207991
0415204038
0415094038
0020302494X
0203428145
0203005635
0203023706
0203199278
69
M Seznam e-books přístupných akademické obci VŠE v roce 2009
Název / Autor/Editor
Geography of Production and Economic Integration / Jovanovic, Miroslav N.
Global Financial Crises and Reforms / Ghosh, B. N.
Globalisation of Corporate R&D / Prasada, Reddy
Goals of Macroeconomic Policy / Prachowny, Martin F. J.
Growth of the International Economy 1820-2000 / Kenwood, George –
Lougheed, Alan
Growth Theory and Growth Policy / Hagemann, Harald – Seiter, Stephan
Guide to the Economies in Transition / Jeffries, Ian
Historians of Economics and Economic Thought / Medema, Steven G.
– Samuels, Warren J.
History of Indian Economic Thought / Dasgupta, Ajit K.
History of Portuguese Economic Thought / Almodovar, Antonio – Cardoso, Jose Luis
How Economics Forgot History / Hodgson, Geoffrey M.
Changing Capital Markets of East Asia / Cao, Ky
Industrialization and Globalization / Weiss, John
Information Systems Strategic Management / Clarke, Steve
International HRM :Contemporary issues in Europe / Brewster, Chris –
Harris, Hilary
International Economic Integration / Jovanovic, Miroslav N.
International Economics / Winters, L. Alan
Interpreting Macroeconomics / Backhouse, Roger E.
Japanese Capitalism in Crisis / Boyer, Robert – Yamada, Toshio
Keynes, Post-Keynesianism and Political Economy / Kriesler, Peter –
Sardoni, Claudio
Knowledge Economics / Cooke, Phillip
Knut Wicksell / Sandelin, Bo
Knut Wicksell / Sandelin, Bo
Labour Economics / Smith, Stephen
Labour Market Theory / Fine, Ben
Laissez-Faire Banking / Dowd, Kevin
Macroeconomic Dimensions of Public Finance / Blejer, Kevin – TerMinassian, Teresa
Macroeconomic Forecasting / Evans, Robert
Macroeconomics for Developing Countries / Jha, Raghbendra
Macroeconomics Reader / Snowdon, Brian – Vane, Howard R.
Market Drive and Governance / Boscheck, Ralf
Markets and Politics in Central Asia / Gleason, Gregory
Microeconomic Policy / Cohen, Solomon I.
Monetary Economics / Handa, Jagdish
Monetary Macroeconomics / Cencini, Alvaro
Monetary Theory / Cencini, Alvaro
New Economy, New Myth / Gadrey, Jean
New Guide to Post-Keynesian Economics / Pressman, Stephen – Holt,
Richard
North Korea in the World Economy / Kwan Choi, E. – Merrill,Yesook –
Kim, E. Han
Organization and Economic Behaviour / Grandori, Anna
Political Economy of Transition / van Brabant, Jozef M.
Post-Modernism, Economics and Knowledge / Amariglio, Jack –
Cullenberg, Stephen – Ruccio, David
Private Banking in Europe / Bicker, Lynn
Probability Foundations of Economic Theory / McCann, Charles R. Jr.
70
ISBN
eBook ISBN
0415238161
0203187733
0415244064
0415204356
0415107644
0415199301
0203187741
0203160533
0203028023
0203199359
0415260000
0203422848
0415136849
0415185815
0020302849X
0203513533
0415061954
0415178878
0203003470
0203003802
0415257166
0415122856
0041518018X
0415202787
0041519489X
0203519817
0203431820
0203450760
0203160452
0020301748X
0415164516
0415084261
0415153603
0041520559X
0415140420
0020301989X
0203028384
0203012178
0203459172
0203438272
0415164095
0415155126
0415155134
0041525986X
0415166764
0415137322
0415141117
0203445406
0203443543
0203443551
0203422856
0203022076
0203029097
0203024982
0415206944
0415262143
0415157161
0041526183X
0041527396X
0415236010
0415199263
0415195691
0415110556
0415301424
0415229820
0203027205
0203422821
0203443969
0203167058
0203417682
0203183347
0203456912
0203210840
0203010213
0020322275X
0203466683
0415304296
0020314547X
0415164087
0415169461
0415110262
0020316041X
0203072758
0020341070X
0041512977X
0415108675
0203434633
0203427289
M.2 Publikace nakladatelství Thomson Gale
Název / Autor/Editor
Real Business Cycles / Hoover, Kevin D. – Hartley, James E. – Salyer,
Kevin D.
Role of Banks in Monitoring Firms / Paulet, Elisabeth
Rules and Choice in Economics / Vanberg, Victor J.
Social and Economic Policies in Korea / Shin, Dong- Myeon
Social Economics of Jean-Baptiste Say / Forget, Evelyn L.
State of the History of Economics / Henderson, James P.
Strategic Marketing :an Introduction / Proctor, Tony
Studies in the History of French Political Economy / Faccarello, Gilbert
Thai Economy / Dixon, Chris
The economics of professional team sports / Downward, Paul – Dawson,
Alistair
The political economy of global sporting organisations / Forster, John –
Pope, Nigel
Theory of the individual in economics / Davis, John
Trade Policy, Growth and Poverty in Asian Developing Countries /
Sharma, Kishor
Trade Politics / Hocking, Brian – McGuire, Steven
Understanding ’Classical’ Economics / Kurz, Heinz D. – Salvadori, Neri
Union Organizing / Gall, Gregor
What is Money? / Smithin, John
World Economy / Siebert, Horst
M.2
ISBN
eBook ISBN
0415171547
0203070712
0041519539X
0415094798
0415279178
0415203082
0415133548
0415208106
0415099390
0415024420
0415208742
0203211804
0203422589
0203449967
0203068483
0203435982
0203460057
0203024850
0203403851
0203460243
0415267730
0203505913
0415202205
0415296994
0203457684
0203422767
0415310172
0415158710
0041526782X
0415206901
0415217261
0203411250
0203216768
0203166043
0203072693
0203070569
ISBN
eBook ISBN
0028650654
0028658973
0787657506
0787677302
0787656607
0787677035
1591405734
1591405742
0787656453
0787692875
3598243715
3598440111
3598243707
359844012X
0028656776
0028659171
076192597X
141292538X
Publikace nakladatelství Thomson Gale
Zaměření
Autor/Editor. Název
Business
Burton S. Kaliski. Encyclopedia of Business and Finance
Baker, Deborah J. Gale E-Commerce
Sourcebook
Malonis, Jane A. Gale Encyclopedia of
E-Commerce
Schwarz, David – Hershey,
Ed.Encyclopedia of Knowledge Management.
Miskelly, Matthew – Noce, Jaime. Political
Theories for Students Vol. 1
Corporate Memory: Records and Information Management in the Knowledge
Age
Meredith, Meri. Dealing with an International Clientele: Communications,
Diplomacy and Etiquette
Demeny, Paul – McNicoll, Geoffrey. Encyclopedia of Population
Goethals, Georgie – Sorenson, Georgia –
Burns, James. Encyclopedia of Leadership.
Information and Publishing
Law
Library Science
Social Science
71
N Seznam zkratek
N Seznam zkratek
AKVŠ
CERGE-EI
EBRD
EDD
EDS
EIZ
EU
FM JH
GUI
IBRD
ICQ
ILO
IMF
k. j.
MARC21
MDT
MMVS
MVS
NK ČR
OPAC
OECD
RAKIS
RFID
RSS
URL
VŠKP
WWW
72
Asociace knihoven vysokých škol
Center for Economic Research and Graduate Education – Economics Institute
European Bank for Reconstruction and Development (Evropská banka pro
obnovu a rozvoj)
Electronic Document Delivery (elektronické dodávání dokumentů)
Evropské dokumentační středisko
elektronické informační zdroje
Evropská unie
Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Graphical User Interface
International Bank for Reconstruction and Development (Mezinárodní banka
pro obnovu a rozvoj)
„I seek youÿ
International Labour Organization (Mezinárodní organizace práce)
International Monetary Fund (Mezinárodní měnový fond)
knihovní jednotka
Machine Readable Cataloguing, MARC21 je poslední verze tohoto bibliografického formátu
Mezinárodní desetinné třídění
mezinárodní meziknihovní výpůjční služba
meziknihovní výpůjční služba
Národní knihovna ČR
Open Public Access Catalogues
Organisation for Economic Co-operation and Development (Organizace pro
ekonomickou spolupráci a rozvoj)
Rada pro knihovnické a informační služby
Radio Frequency Identification
Rich Site Summary
Uniform Resource Locator
vysokoškolské kvalifikační práce
World Wide Web
Účelová publikace
Neprodejné
Centrum informačních a knihovnických služeb VŠE
Výroční zpráva za rok 2009
Odborná redakce: Ing. Jana Hartmanová
Technické zpracování a redakce: Ing. Vilém Sklenák, CSc. – CIKS
Vytisklo Nakladatelství Oeconomica VŠE v Praze v roce 2010
Vydalo CIKS VŠE v Praze v roce 2010 jako svazek 33 edice Informační servis
Náklad 60 výtisků
ISBN 978-80-245-1654-7
9 788024 516547

Podobné dokumenty

výroční zpráva za rok 2007 - CIKS

výroční zpráva za rok 2007 - CIKS Knihovní a informační fondy CIKS jsou tematicky profilovány v souladu s akreditovanými studijními programy a vědecko-výzkumnými záměry fakult a ostatních součástí VŠE. Jsou budovány podle informačn...

Více

výroční zpráva za rok 201 - CIKS - Vysoká škola ekonomická v Praze

výroční zpráva za rok 201 - CIKS - Vysoká škola ekonomická v Praze zprávy. V úvodu jsou pouze výběrově zmíněny některé aktivity přesahující rámec běžné hlavní činnosti knihoven VŠE. Díky trvalému zájmu uživatelů zajišťovali pracovníci CIKS a Knihovny FM i v uplynu...

Více

fotografie v zimě

fotografie v zimě hostů, venkovní radovánky, odjezd na radnici atp. Fotoaparát vám venku promrzne a při vstupu do vytopené obřadní síně se beznadějně orosí. Potom vám nezbyde, než průběh obřadu ručně malovat … Konde...

Více

výroční zpráva za rok 2008 - CIKS

výroční zpráva za rok 2008 - CIKS Výroční zpráva o činnosti Centra informačních a knihovnických služeb VŠE (CIKS) podává souhrnný přehled o aktivitách všech knihoven, tvořících základ knihovní sítě školy – centrální knihovny na Žiž...

Více

výroční zpráva za rok 2010 - CIKS

výroční zpráva za rok 2010 - CIKS Část fondů CIKS je přístupná ve volném výběru ve studovnách (tab. A.1.2), většina je však umístěna ve skladech CIKS (na Žižkově, Jižním Městě a Točné). Převážná část fondů Knihovny FM je naopak dos...

Více

informačním letáku

informačním letáku Nepostradatelný plnotextový zdroj pro studium filozofie Nyní s více než 200 fulltextovými tituly renomovaný index filosofie nabízí studentům a výzkumným pracovníkům ještě více. Díky světovému pokry...

Více

Tabulky a grafy

Tabulky a grafy A.5.2 Zpracování Zlatého fondu ekonomického myšlení a jeho digitalizace

Více

Výroční zpráva za rok 2003

Výroční zpráva za rok 2003 Elsevier, Springer Vlg., American Chemical Society a John Wiley. Aktuální seznam zahraničních periodik předplacených v tištěné verzi je na adrese http://library.upce.cz/knihovna/periodika/caszahr20...

Více

INDEX

INDEX INDEX Modern Authors NOTE: This index follows Czech alphabetisation, with the exception of “Ch”. Abbott, Walter M. 41n Auerbach, Inge 153 Baldwin, John W. 78n Bartoš, František M. 57, 59–60, 75, 78...

Více