Osecké noviny

Transkript

Osecké noviny
ROâNÍK 11
●
VYCHÁZÍ MùSÍâNù
●
KVùTEN 2007
●
ZDARMA
Mûstsk˘ úfiad v Oseku získal certifikát evropské normy kvality • Oprava pomníku Nelsonské katastrofy • Opakovaná v˘zva pro místní firmy • Problém s koufiením dûtí • Re: Co ve zprávû mûstské policie chybí • ITP konzultaãní dny • KnûÏské svûcení v oseckém klá‰tefie • Oblastní charita • Z· Osek • M· Osek • DÛm dûtí
a mládeÏe Osek • Informaãní turistické centrum Osek • Minifarma Dlouhá Louka • KniÏní novinky • Historie SDH Osek • Karate
OBSAH
■ Pro zlep‰ení docházkové vzdálenosti obyvatel Hrdlovské a Tyr‰ovy
ulice k autobusov˘m zastávkám
a pro odstranûní prÛjezdu autobusÛ
ulicí Svobody, schválila rada mûsta
vybudování nové autobusové zastávky na konci Hrdlovské ulice
u b˘valého penzinu pro dÛchodce.
V souãasné dobû se zpracovává
projekt na úpravu komunikace pro
zfiízení zastávky, vlastní realizace
bude probíhat pravdûpodobnû poãátkem prázdnin.
■ Rada mûsta podpofiila návrh odboru
v˘stavby a místního hospodáfiství na
zfiízení parkovacích stání na odstavn˘ch plochách vedle panelov˘ch domÛ
v Hrdlovské ulici. Tam, kde to nebude
v rozporu s pfiedpisy o poÏární ochranû,
by mûlo vzniknout celkem okolo 30
parkovacích míst. ProtoÏe odstavné
poÏární plochy budou zmen‰eny na
„zákonné“minimum, bude potom mûstská policie tvrdû trestat stání mimo vyhrazená místa.
■ V prÛbûhu dubna probíhal ve
mûstû intenzivní jarní úklid a jako
kaÏdoroãnû kaÏd˘ víkend byly po
FOTO: ARCHIV ON
Stalo se
v dubnu
Klá‰terní námûstí.
mûstû rozmísÈovány velkoobjemové
kontejnery. Svoz pokraãuje aÏ do
druhé poloviny kvûtna. Velkoobjemové kontejnery jsou obãany mûsta
zejména v tûchto jarních mûsících
intenzivnû vyuÏívány, stejnû jako
sbûrn˘ dvÛr v areálu SluÏeb mûsta
Oseka.
■ Mûsto obdrÏelo dotaci na leto‰ní
Osecké slavnosti ve v˘‰i 50 tis. Kã od
Ústeckého kraje. Dotace ãásteãnû pokryje náklady na provoz historického trÏi‰tû a divadelní pfiedstavení.
■ Závûreãné kosmetické úpravy probíhají pfied dokonãením a pfiedáním
rekonstrukce obtokové stoky Velkého továrního rybníka. Akce probíhala jiÏ od podzimu minulého roku
a jejím úãelem je zprovoznit po‰ko-
zenou vodoteã, která vede z Oseckého rybníka a koupali‰tû a napájí rybníky v klá‰tefie.
■ Volné finanãní prostfiedky, jimiÏ
mûsto disponuje, by mûly b˘t do budoucna profesionálnû spravovány.
Rada mûsta Oseka proto rozhodla
o oslovení nûkolika renomovan˘ch
firem, které se zab˘vají správou aktiv,
napfi. âSOB, âeskou spofiitelnu, ABN AMRO a jiné. O v˘bûru nejv˘hodnûj‰í
nabídky se bude rozhodovat v prÛbûhu
kvûtna a ãervna. V˘nos z finanãních
transakcí by pro mûsto mohl b˘t aÏ 1
mil. Kã roãnû.
■ Projekãní kanceláfi pfiedala Mûstu
Osek hotovou realizaãní projektovou dokumentaci na zastfie‰ení
(Pokraãování na str. 2)
Stalo se v dubnu
(Dokonãení ze str. 1)
dal‰ích pavilónu objektÛ Z· v Hrdlovské ulici. Vybudování nové sedlové stfiechy, které bude stát okolo 3
mil. Kã, bude probíhat o leto‰ních
letních prázdninách. Vlastní realizaci
bude pfiedcházet v˘bûrové fiízení na
dodavatele na poãátku ãervna.
■ Mûsto vyhlásilo v˘bûrové fiízení na
v˘mûnu 29 ks oken v objektu Domu
dûtí a mládeÏe. Na základû informací,
která nám poskytla jeho fieditelka, bude
po odstûhování mûstské knihovny
z objektu DDM v jejích b˘val˘ch prostorách postavena obrovská autodráha
a plánuje rovnûÏ roz‰ífiení ãinnosti matefiského centra pro malé dûti a jejich
maminky, které jsou na matefiské dovolené
■ V prÛbûhu kvûtna by mûla probûhnout oprava povrchu Dolej‰ovy
ulice. Rada mûsta rozhodla o tom,
Ïe akci provede za 153 tis. Kã firma
HORIZONT KOMUNIKACE s.r.o.
Dubí.
■ Rada mûsta projednala a vzala na
vûdomí zprávu SluÏeb mûsta Oseka,
s.r.o. o úsporách ze sníÏeného rozsahu
zimní údrÏby v sezonû 2006/2007.
Úspory zejména na posypové soli, mzdov˘ch nákladech a pohonn˘ch hmotách, které se projeví v hospodafiení
spoleãnosti za rok 2007, by mohly dosáhnout okolo 200 tis. Kã.
■ Rada mûsta dále projednala informaci o poskytnutí nedostateãného
poãtu pracovníkÛ na vefiejnû prospû‰né práce Úfiadem práce v Teplicích a Ïádost SluÏeb mûsta Oseka,
s.r.o. o zv˘‰ení ceny provádûn˘ch
vefiejnû prospû‰n˘ch sluÏeb pro rok
2007 a jednomyslnû schválila zv˘‰ení ceny prací za údrÏbu zelenû ve
mûstû o ãástku 83.300,- Kã mûsíãnû
v období duben - záfií 2007. Náklady
na zamûstnance se celkem zv˘‰í
o cca 1 mil. Kã, z ãehoÏ firma plánuje pokr˘t 500 tis. Kã pfiíspûvkem
mûsta, 200 tis. Kã úsporami ze zimní
sezóny a 300 tis. Kã vlastními zdroji.
■ Zastupitelstvo mûsta, jehoÏ zasedání se konalo ve ãtvrtek 19. dubna, rozhodlo mimo jiné i poskytnutí pfiíspûvkÛ
na podporu sportovního vyÏití obãanÛ
a náv‰tûvníkÛ mûsta. Na údrÏbu tratí
pro bûÏecké lyÏování na Dlouhé Louce
poskytlo pfiíspûvek Kru‰nohorskému
klubu Osek ve v˘‰i 600 tis. Kã na pofiízení snûÏné rolby a LyÏafiskému klubu
Osek 160 tis. Kã na zakoupení zafiízení
Ginzu Groomer na úpravu bûÏeck˘ch
tratí
■ Mûsto Osek podalo Ïádost na vybudování in-line areálu v lesíku pod
oseck˘m koupali‰tûm. Areál, jehoÏ
v˘stavba byla zahájena jiÏ pfied nûkolika lety vybudováním hfii‰tû pro
skateboard, bude tvofien zpevnûn˘mi cestami, v jejichÏ blízkosti budou
vystavûna malá zastavení se sportovními prvky.
Ing. Lenka ¤íhová
tajemnice MûÚ Osek
Oprava pomníku Nelsonské katastrofy
Opakovaná
v˘zva pro
místní firmy
Redakãní rada Oseck˘ch novin Ïádá místní podnikatele, aby
poskytli informace nutné pro vytvofiení uceleného adresáfie
místních firem. Chceme tím
ulehãit orientaci pfiedev‰ím
oseck˘m obãanÛm, ktefií práce
firem vyuÏívají.
Kompletní adresáfi pak bude
souãástí jednoho z následujících vydání Oseck˘ch novin,
dále pak pÛjde i o moÏnost prezentace na webov˘ch stránkách
mûsta. Dodané informace musí
obsahovat název firmy, sídlo
firmy - její adresu, pfiedmût nabízen˘ch sluÏeb, telefonní ãíslo,
pfiípadnû také e - mailovou ãi
webovou adresu. PoÏadované
informace zasílejte nejpozdûji
do konce kvûtna na e- mailovou
adresu: [email protected],
popfi.vyuÏijte telefonního ãísla:
417 837 504.
Za redakãní radu:
Mgr. Hana ·imánková,
místostarostka mûsta Oseka
OSECKÉ NOVINY
●
2 / 2007
K Oseku neodmyslitelnû i dvû v˘znamné památky - cisterciáck˘ klá‰ter
a pomník obûtem Nelsonské katastrofy.
Mnoha zmûnami pro‰el památník, pfiipomínající katastrofu na dole Nelson III
roku 1934, v uplynul˘ch letech. Souãasnou podobu získal v 80. letech minulého
století a pfiipomíná tak hornickou historii, která je s touto oblastí neodluãitelnû
spjata.
Nejen zub ãasu vykonal své, místo je v‰ak po‰kozováno i útoky vandalÛ, takÏe
Mûsto Osek - vlastník národní kulturní památky- se rozhodlo o jeho nezbytném
restaurátorském o‰etfiení. Má v zámûru obnovu pamûtních desek a nápisu, opravu schodi‰tû, upevnûní uvolnûn˘ch kamenn˘ch desek a vyãi‰tûní celého pomníku. Krajsk˘ úfiad Ústeckého kraje, odbor kultury a památkové péãe, jako pfiíslu‰n˘
orgán státní památkové péãe vyhovûl Ïádosti Mûsta Oseka, pfiivítal jeho snahu
provést nezbytná restaurátorská o‰etfiení a nahradit bronzové souãásti za plastovou imitaci. Dnes ãekáme, zda bude Krajsk˘m úfiadem v Ústí nad Labem pfiidûlena Mûstu Oseku finanãní dotace, aby ve‰keré práce mohly b˘t zapoãaty.
Vlastník národní kulturní památky chce prostfiednictvím památníku pfiipomenout
nejen tragické události z roku 1934 obyvatelÛm i náv‰tûvníkÛm Mûsta Oseka,ale
jeho zámûrem je i to, aby byl dÛstojn˘m pietním místem.
Mgr. Hana ·imánková, místostarostka Mûsta Oseka
Problém s koufiením dûtí
V t˘dnu od 16.do 20.dubna 2007 probûhla preventivní akce Mûstské policie
Osek a Základní ‰koly Osek, zamûfiená na dodrÏování zák. ã. 379/2005 Sb.
o opatfieních pfied ‰kodami zpÛsoben˘mi tabákov˘mi v˘robky, alkoholem a jin˘mi
návykov˘mi látkami. V tomto t˘dnu se stráÏníci s fieditelem základní ‰koly pohybovali pfied zaãátkem vyuãování v okolí ‰koly v ulici Hrdlovská, kde dochází k pouÏívání tabákov˘ch v˘robkÛ Ïáky ‰koly. O akci byli pfiedem informováni rodiãe na
tfiídních schÛzkách. Bûhem akce bylo celkem zji‰tûno dvanáct ÏákÛ, ktefií koufiili cigarety a v blokovém fiízení byl vyfie‰en jeden prodejce, kter˘ tûmto ÏákÛm cigarety prodal. O tom, Ïe dûti koufiily, byli vyrozumûni jejich rodiãe a orgán sociálnû
právní ochrany dítûte. Obdobné akce budou probíhat i nadále.
vrch. str. Milo‰ Fuchs
Mûstsk˘ úfiad v Oseku získal certifikát evropské normy kvality ISO 9001:2001
Reforma vefiejné správy, vyhlá‰ená Vládou âR zvy‰uje nároky na stávající
ãinnost orgánÛ státní správy a samosprávy a klade dÛraz na zefektivnûní
a zkvalitnûní v˘konu vefiejné správy a její pfiiblíÏení k obãanÛm. Za tímto úãelem rozhodla Rada mûsta Oseka o zavedení systému managementu jakosti
na Mûstském úfiadû v Oseku.
Ten se tak stal jedním z mála úfiadÛ v âeské republice, kter˘ se mÛÏe
pochlubit získáním certifikátu shody
s evropskou normou kvality ISO
9001:2001. Mûsto Osek tak mÛÏe
oprávnûnû tvrdit, Ïe ve v˘konu ãinností
mûstského úfiadu v oblasti samostatné
pÛsobnosti a pfii v˘konu pfienesené pÛsobnosti státní správy zavedlo a udrÏuje systém managementu jakosti, splÀující poÏadavky ãesk˘ch i evropsk˘ch
norem.
Získání vlastního certifikátu je pouze
tzv. „tfie‰niãkou na dortu“ pfii procesu
zlep‰ování kvality práce úfiadu a souãasnû ocenûním práce v‰ech pracovníkÛ mûstského úfiadu, ktefií se na jeho
získání podíleli. Hlavním úãelem zavedení systému jakosti a získání certifikátu je zvy‰ování spokojenosti klientÛ
mûstského úfiadu, vytváfiení podmínek
pro neustálé zvy‰ování kvality práce
a zlep‰ování podmínek pro zejména
obãany mûsta.
Stál˘mi cíli zamûstnancÛ mûsta je
podle schválené politiky jakosti mûst-
ského úfiadu pfiibliÏování ãinnosti co
nejblíÏe potfiebám obãanÛ, vytváfiení
pfiíjemného prostfiedí pro poskytování
rychl˘ch a kvalitních sluÏeb obãanÛm,
zlep‰ení image mûsta moderními propagaãními a marketingov˘mi prostfiedky a nástroji a vybudování úãinného systému zaji‰Èování dotací
a grantÛ.
Pro naplÀování tûchto cílÛ bude
napfi. je‰tû v tomto roce vybudován
bezbariérov˘ vchod do budovy MûÚ,
zlep‰ena kvalita webov˘ch stránek
mûsta a práce na dal‰ím zv˘‰ení finanãních prostfiedkÛ, získan˘ch ze
státního rozpoãtu, evropsk˘ch fondÛ
a dal‰ích zdrojÛ.
Ing. Lenka ¤íhov,
tajemnice MûÚ Osek
Co ve zprávě městské policie chybí
Parkování v Hrdlovské ulici je sloÏité a v‰ichni se snaÏíme problém fie‰it. Odbor v˘stavby a místního hospodáfiství navrhl zfiízení dal‰ích parkovacích míst podél nástupních ploch poÏární techniky, aniÏ by do‰lo k naru‰ení pfiedepsan˘ch profilÛ.
Parkovací místa zhodnotí ty ãásti asfaltov˘ch ploch, které
pfiesahují desetimetrov˘ pruh podél del‰í strany paneláku
s tím, Ïe chybûjící ‰ífika pro parkování zasahující do travnaté
ãásti bude zpevnûna napfi. zatravÀovacími tvárnicemi.
V souãasné dobû se zpracovává projekt, v celém sídli‰ti by
mûlo vzniknout nûkolik desítek míst pro parkování. Rada
zvaÏuje vyuÏít tato místa pfiednostnû pro tûlesnû postiÏené
fiidiãe. Mûsto má podanou Ïádost na Ministerstvo pro místní
rozvoj o prostfiedky na 2. etapu regenerace panelov˘ch sídli‰t - Hrdlovská. Pokud nám bude dotace pfiidûlena, vznikne
za desát˘m panelákem osvûtlené parkovi‰tû pro 30 automobilÛ. V dal‰í etapû regenerace panelov˘ch sídli‰t Hrdlovská postavíme parkovi‰tû na plo‰e mezi tfietím panelákem,
Ïelezniãním viaduktem a garáÏemi, to jsou úvahy nejdfiíve na
rok 2009, protoÏe v pfií‰tím roce se zamûfiíme na sídli‰tû Ko-
KONZULTAâNÍ DNY
PRO UCHAZEâE
O ZAMùSTNÁNÍ
A ZAMùSTNAVATELE
VáÏení, projekt Institut trhu práce podpÛrn˘ systém sluÏeb zamûstnanosti, jehoÏ cílem je pomoci sníÏit
nezamûstnanost v na‰em kraji, Vám
nabízí ve spolupráci se starostou
lonie. BohuÏel se stává stále ãastûji, Ïe se pfii jednáních nevnímáme. To se t˘ká i pana Kulhana, kritizujícího ponechání
omezení rychlosti na 30 km/hod v Dolej‰ovû ulici. Toto omezení tam bylo nûkolik let, umístûní dopravní znaãky nemûlo
Ïádnou souvislost s termínem konání Osecké pouti. Vrchní
stráÏník pan Fuchs to panu Kulhanovi vysvûtloval na pracovním jednání zastupitelstva a znovu na únorovém jednání
zastupitelstva mûsta. V‰echna dopravní omezení v na‰em
mûstû jsem nechal provûfiit mûstkou policií po zavedení bodového systému. Tehdy jsme do‰li k závûru, Ïe zru‰íme „30“
v Dolej‰ovû a ve Smetanovû ulici.
Nezbavuji se odpovûdnosti za fiízení mûstské policie.
Chci, aby se zab˘vala i kriminalitou ve mûstû. Sám
patfiím mezi postiÏené, kter˘m zlodûji opakovanû vykradli rekreaãní chatu a pfied domem mi nûjak˘ lump ukradl ‰kodovku.
My‰lenka na rozdûlení území mûsta do 4 ãástí, stojí,
myslím, za zváÏení. Pana Kulhana prosím, aby se pfií‰tû
vyhnul uráÏliv˘m v˘rokÛm vÛãi mûstské policii i mé osobû.
Dûkuji.
Jifií Hlinka, starosta mûsta Oseka
mûsta Oseka moÏnost bezplatného poradenství v rámci konzultaãního dne
pro uchazeãe o zamûstnání a zamûstnavatele. KaÏdou stfiedu, poãínaje stfiedou 16. kvûtna 2007 od 10 hod. do 14.
hod. v prostorách Mûstského úfiadu
Osek, Vám pracovníci projektu Institut
trhu práce poskytnou pfii osobních konzultacích informace a poradenství potfiebné pfii hledání zamûstnání a uplatnûní na trhu práce (napfi. moÏnost kariérního poradenství, pomoc pfii tvorbû
Ïivotopisu atd.).
ZástupcÛm z fiad zamûstnavatelÛ lze
poskytnout v rámci projektu pomoc pfii
hledání vhodn˘ch zamûstnancÛ, dále
poskytujeme základní informace
o moÏnostech ãerpání finanãních
prostfiedkÛ ze Strukturálních fondÛ
Evropské unie pro období 2007 2013 atd.
Projekt Institut trhu práce (ITP) je
spolufinancován Evropsk˘m sociálním fondem (ESF) a stáním rozpoãtem âeské republiky (rozpoãtová
kapitola Ministerstva práce a sociálních vûcí âR).
Za Institut trhu práce
Bc. Lenka Krebsová,
vedoucí okresního zastoupení
ITP, Krupská 29 ,
415 01 Teplice. Tel.: 724/435 070
OSECKÉ NOVINY
●
3 / 2007
FOTO: ARCHIV ON
Jubilejní 100. narozeniny
Dne 7. dubna 2007 se doÏila obdivuhodn˘ch st˘ch narozenin váÏená obãanka mûsta Osek, paní Anna Bydláková.
Toto v˘jimeãné jubileum oslavila, s pfiihlédnutím ke svému
vûku doma, obklopena milující rodinou, dûtmi, vnuky, pravnuky a také jiÏ prapravnuky. Pro pana starostu Ing. Jifiího
Hlinku a paní místostarostku Mgr. Hanu ·imánkovou bylo
velkou ctí a potû‰ením pfiijmout pozvání a zúãastnit se této
oslavy a podûkovat tak oslavenkyni osobnû za pfiíkladnou,
hodnotnou a obûtavou práci pro rodinu i obec. Za Mûstsk˘
úfiad Osek pfiedali paní Bydlákové pfii této ojedinûlé pfiíleÏitosti dárek a kvûtiny. VáÏení ãtenáfii Oseck˘ch novin, dovolte nám, abychom je‰tû jednou - jménem nás v‰ech, spoluobãanÛ - popfiáli jubilantce paní Annû Bydlákové mnoho dal‰ích let proÏit˘ch ve zdraví, spokojenosti a rodinné pohodû.
Kamila Zelenková, matrikáfika
Dne 24. bfiezna 2007 vstoupili do svatební sínû Mûstského úfiadu Osek váÏení obãané mûsta, manÏelé Jaroslava a Vladislav VáÀovi, aby si zde, v kruhu sv˘ch nejbliωích, pfiipomnûli slib, kter˘ si dali pfied 50 lety - dne 30. bfiezna 1957 - a oslavili tak zlatou svatbu. Tento den byl pro pana starostu Ing. Jifiího Hlinku pfiíleÏitostí k tomu, aby
vyjádfiil manÏelÛm VáÀov˘m podûkování za jejich pfiíkladn˘ Ïivot, kter˘ by mûl b˘t zrcadlem pro v‰echny ostatní, ktefií vzájemnou dÛvûru, pochopení, odhodlání skromnû
Ïít a trpûlivû sná‰et Ïivotní pfiekáÏky ve svém manÏelství postrádají, a pfiedal jim jménem mûstského úfiadu dar k tomuto v˘znamnému jubileu. „Zlat˘m“ manÏelÛm pfii‰ly
v tento slavn˘ den popfiát také dûti z matefiské ‰koly v Hrdlovské ulici, jejichÏ skvûle
pfiipravené vystoupení, na jehoÏ konci pfiedaly babiãce a dûdovi kytiãku, dojalo v‰echny pfiítomné hosty. PfiipomeÀme si, Ïe oba manÏelé byli vût‰inu Ïivota zamûstnáni
v BáÀsk˘ch stavbách v Oseku, odkud také ode‰li na zaslouÏen˘ odpoãinek. Vychovali dvû dûti - dceru a syna, na které jsou oba právem hrdí. Stejnou péãi a lásku dnes vûnují sv˘m vnouãatÛm. Jejich nejvût‰í radostí a sluníãkem podzimu Ïivota je nyní pÛlroãní pravnouãek Mí‰a, se kter˘m tráví co nejvíce svého ãasu. Závûrem Vám, milí
manÏelé VáÀovi, pfiejeme je‰tû jednou touto cestou mnoho ‰tûstí, pevného zdraví
a spokojenosti do dal‰ích let spoleãného Ïivota.
Kamila Zelenková, matrikáfika
KnûÏské svûcení v oseckém klá‰tefie
Na svatodu‰ní pondûlí 28. kvûtna 2007 probûhne v klá‰terním chrámu Nanebevzetí P. Marie v˘znamná událost, první
tohoto druhu po více neÏ 60 letech - cisterciák a jáhen
Charbel Maria Schubert bude vysvûcen na knûze. Pfii slavnostní liturgii od 10.00 hodin mu emeritní biskup litomûfiick˘
Mons. ThDr. Josef Koukl udûlí toto svûcení, poté co mu pfied pÛl
rokem (v prosinci 2006) udûlil jáhenské svûcení.
Co znamená v katolické církvi b˘t knûzem? Dostává se mu
z rukou biskupa, následníka JeÏí‰ov˘ch apo‰tolÛ, moc b˘t prostfiedníkem mezi Bohem a lidmi. MÛÏe slavit m‰i sv.- bohosluÏbu obûti a oslavy Kristovy a promûÀovat chléb a víno v tûlo
a krev JeÏí‰e Krista. MÛÏe udûlovat svátosti- kfitít, bifimovat, oddávat, ve svátosti smífiení / zpovûdi/ odpou‰tût jménem BoÏím
hfiíchy. Pfiedev‰ím v‰ak má b˘t sv˘m Ïivotem vzorem pro vûfiící
a v‰echny milovat láskou, která nevyluãuje nikoho a nerozli‰uje mezi sympatick˘mi a nesympatick˘mi, mezi pfiíjemn˘mi a neOSECKÉ NOVINY
●
4 / 2007
pfiíjemn˘mi lidmi, mezi pfiáteli a nepfiáteli. P. Charbel bude tak
po vysvûcení velkou oporou pro nemocného otce opata Bernarda, jeho pravou rukou. Zve na tuto slavnost v‰echny pfiátele
klá‰tera. Po bohosluÏbû a svûcení bude pro v‰echny pozvané
obûd v refektáfii klá‰tera a naváÏe odpolední program se slavením v kruhu pfiátel a pfiíbuzn˘ch.
P. Charbel pak bude slavit dal‰í nedûli - na slavnost Nejsvûtûj‰í Trojice 3. ãervna svou primici- svou první novoknûÏskou
m‰i, kam také zve v‰echny pfiátele a pfiíznivce. Na svatodu‰ní
svátky se v klá‰tefie uskuteãní je‰tû více akcí. UÏ v sobotu
26.kvûtna 2007 odpoledne se koná jarní setkání Spolku pfiátel
klá‰tera, s pfiedná‰kou Dr.Th. Libora Oveãky, salesiána , kter˘
uãí na teologické fakultû Karlovy univerzity v Praze, o Ïivotû
a utrpení knûÏí u nás za totality. V nedûli 27. kvûtna bude po
slavnostních bohosluÏbách v 10 hodin „ setkání národÛ“ s hojnou úãastí nûmeck˘ch pfiátel na dvofie a v zahradách klá‰tera.
Bude vyhrávat dechovka jako tradiãnû a od 16,00 hodin bude
v kostele koncert pûveck˘ch sborÛ z Duchcova a Dûãína. Doufám v hojnou úãast na v‰ech tûchto akcích!
N. Krutsk˘
FOTO: ARCHIV ON
Oslava 50 let spoleãného Ïivota
Rodina v tísni
■ VOLEJBALOV¯ TURNAJ
Pátek tfiináctého je pro vût‰inu lidí pohromou. Oblastní
charita Most to vzala sportovnû a právû na tento datum
uspofiádala turnaj ve volejbalu. Organizátorem sportovního
klání byla Vedoucí Centra „Rodina v tísni“ paní Wankovská
Karolína. Sportovního utkání se zúãastnil Azylov˘ dÛm Osek
(dále jen ADO), Azylov˘ dÛm Duchcov a Centrum „Rodina
v tísni“ (dále jen RvT). Akce se konala na pfiilehlém pozemku RvT. Celé soutûÏi pfiedcházely velké pfiípravy v podobû
tréninkÛ, v˘roby dresÛ a vym˘‰lení té správné taktiky. KaÏdé
druÏstvo mûlo svÛj název a rozli‰ena byla druÏstva barevn˘mi dresy. Volejbalová síÈ se na zahradû objevila jiÏ ãtrnáct
dní pfied pátkem tfiináctého, aby mûli hráãi dostateãnou moÏnost se pfiipravit. Cviãili zde klienti RvT i jejich dûti a docházeli sem i z ADO. Duchcov‰tí trénovali na zahradû svého
azylového domu.
Po prvním zápase bylo jasné, kdo postoupí do finále.
V zápase druhém hráli poraÏení z ADO a druÏstvo z Duchcova, které zatím v‰e jen sledovalo. Oseck˘m se nevedlo
a do finále s RvT se probojoval Duchcov, kter˘ v‰ak souboj
prohrál. Absolutním vítûzem se stala „Rodina v tísni“. Utkání
o druhé a tfietí místo vyhráli duchcov‰tí, Osek se umístil na
pomyslném bronzovém stupínku.
Odmûnou v‰em byly diplomy a ãokoládové medaile, které
stejnû skonãily v rukou dûtí. Zvlá‰tní diplom se udûloval za
nejoriginálnûj‰í název druÏstva a získal jej Azylov˘ dÛm
Duchcov se sv˘m názvem „Duchové“. Na závûr dne si v‰ichni vysílení hráãi opekli bufity a celou akci jsme tak pfiíjemnû
zakonãili.
Za Centrum „Rodina v tísni“ Ivana Váverková
lastní charity Most „Spolu v Evropû“, jeÏ podporuje amatérské umûlce. V˘stava bude zahájena 14.4.2007 v nûmeckém
Sörnzigu. V pfií‰tím roce bude zpfiístupnûna zájemcÛm
z ãeské strany v oseckém klá‰tefie.
Za Centrum „Rodina v tísni“ Alena Venclíková
■ V¯STAVA PRACÍ NA·ICH KLIENTÒ
Dne 14.4. 2007 bude zahájen ãesko-nûmeck˘ projekt Oblastní Charity Most a Muldentaler Intarsienkunst e. V. Sörnzig
s názvem „SPOLU V EVROPù“ neboli „MITEINANDER IN
EUROPA“ pod zá‰titou Zemského úfiadu Mittweida.
Souãástí projektu bude v˘stava v˘robkÛ klientÛ, které
budou ke zhlédnutí po dobu jednoho roku v SRN a taktéÏ
pak jeden rok v âR. Tento projekt je finanãnû podpofien
âesko nûmeck˘m fondem budoucnosti. Klienti Azylov˘ch
domÛ v Duchcovû, Oseku a Centra „Rodina v tísni“ v Oseku
se také chtûli pochlubit svou zruãností. Za pomoci pracovních terapeutÛ nezahálí a vytváfií rÛzná dílka. Sortiment je
opravdu rozmanit˘. Od ubrouskové techniky, malování na
sklo, batikování, práce s kovem a moduritem aÏ po v˘tvarná
díla.
Vûfiíme, Ïe na‰imi v˘robky potû‰íme a v˘stava i celá pfiátelská akce bude mít úspûch..
Azylové domy a Centrum „Rodina v tísni“
Holomojová Iveta - pracovní terapeut
■ SPORTOVNÍ HRY V MARIENBERGU
Oblastní charita Most se zapojuje se sv˘m Nízkoprahov˘m
centrem Pastelka a Soviãka do sportovních her v Marienbergu. Dûti, které docházejí do Nízkoprahového centra Pastelka
a odpoledního centra Pastelka, spoleãnû s dûtmi ze Soviãky
- ze stejného typu zafiízení v Mostû - se chystají na sportovní hry do Marienbergu.
Tyto hry se konají 19. kvûtna 2007. âeká nás sportovní zápolení v bûhu, skoku do dálky a hodu míãem a koulí. JiÏ nyní
jsme zaãali s tréninkem, abychom nebyli mezi posledními.
Zúãastníme se i kulturního programu, pfii kterém vystoupíme se zpûvem a tancem. A je‰tû nás ãeká v˘roba drobn˘ch
dárkÛ pro nûmecké pfiátele. V˘let pro dûti je zdarma a rádi
pfiivítáme dûti z Oseka s platn˘m cestovním dokladem.
Program: 10:00 Nástup sportovcÛ s hudebním doprovodem - 10:20 Zahfiívací kola + zahájení soutûÏí - Po skonãení
závodÛ v‰ech disciplín následuje vyhlá‰ení vítûzÛ a ocenûní
- 13:00 Hry pro pobavení, tanec, tvofiení, vystoupení, skládací hrad, fotbalová branka a mnohé dal‰í. Obãerstvení je zaji‰tûno s moÏností pfiikoupení.
Je tfieba vhodné sportovní obleãení. Najdete nás v „Centru
Rodina v tísni“v Husovû ulici 305, Osek. Tel: 417 530 813
Karolína Wankovská
a Alena Kamenická
■ SVÁTKY JARA
JiÏ se blíÏí radostné svátky jara - Velikonoce. I my, pracovníci Centra „Rodina v tísni“ v Oseku, jsme se s na‰imi uÏivateli sociální sluÏeb zaãali na tento ãas pfiipravovat.
Byl proveden peãliv˘ jarní úklid domu, zahrady a pfiilehl˘ch
prostor zafiízení. Po tûchto povinnostech se maminky v rámci
vzdûlávacích kurzÛ zapojily do v˘roby velikonoãních drobností , které pouÏily k v˘zdobû domu.
Klientky, spoleãn˘mi silami s personálem, upekly perníãky,
zdobily kraslice rÛzn˘mi technikami, vyrábûly velikonoãní
ozdoby ze slaného tûsta, proutí a slámy. Tyto v˘robky nyní
zdobí prostory azylového domu.
âást v˘robkÛ bude s v˘robky klientÛ z azylového domu
Osek a z azylového domu Duchcov poslána na v˘stavu do
Nûmecka, která je pofiádána v rámci nového projektu ObOSECKÉ NOVINY
●
5 / 2007
Základní ‰kola Osek
kem 26 ÏákÛ 4., 6. a 7. roãníku tfií pûtidenních pobytÛ. Spoleãnû se stejnû star˘mi Ïáky z nûmeck˘ch ‰kol se uãili poznávat les.
Îáci se byli podívat ve staré su‰iãce ‰i‰ek, získali nové poznatky o v˘znamu lesa, jeho ‰kÛdcích, o návratu ohroÏen˘ch
zvífiat do pfiírody, o pomoci ãlovûka lesÛm. Îáci se také uãili
vnímat les a jeho obyvatele sv˘mi smysly - sluchem, hmatem, ãichem. Dle fantazie si z pfiírodnin vyrobili les ãi zvífiátko, v lese si zahráli i nûkolik zajímav˘ch her.
Vidûli jsme i kus historie. Îáci 4. roãníku nav‰tívili zámek
ve mûstû Lauenstein. Zde dûti zaujala expozice pfiibliÏující
krut˘ Ïivot prost˘ch lidí v Kru‰n˘ch horách pfiímo spojen˘
s pfiírodou a jejími dary. âlovûk pfiírodu vyuÏíval, ale nezneuÏíval, neniãil ãi nezneãi‰Èoval. Zámek nabízí také exponáty
mnoha rostlin a ÏivoãichÛ Ïijících v oblasti Kru‰n˘ch hor. Ve
Wildparku Osterzgebirge - „Lesním parku v˘chodních Kru‰-
Autorky vítûzn˘ch prací II. stupnû
Autorky vítûzn˘ch prací s paní uãitelkou
■ V¯STAVA KE DNI PAMÁTEK
Mezinárodní den památek oslavili Ïáci Z· v Oseku uspofiádáním v˘stavy v˘tvarn˘ch prací v ITC Osek ve dnech
12.-18.4.2007. V˘stava se t˘kala památek, kter˘mi se mûsto
Osek mÛÏe py‰nit, tj. cisterciáck˘ klá‰ter, zfiícenina hradu
R˘zmburk, domy na Klá‰terním námûstí aj.
Îáci se tímto tématem zab˘vali po cel˘ mûsíc bfiezen.
V hodinách v˘tvarné v˘chovy si vyzkou‰eli zpracovat dané
téma nûkolika v˘tvarn˘mi technikami (malba, kresba, grafika, patchwork a such˘ pastel).
Nebojím se napsat, Ïe nûkteré práce byly opravdu profesionální. ·ikovní malífii byli odmûnûni a ceny jim byly slavnostnû pfiedány dne 18.4.2007 v ITC z rukou místostarostky
mûsta Oseka Mgr. Hany ·imánkové, p. Jany Máãkové,
p. fied. Z· Mgr. Lubo‰e âapka a p. uã Jany Baumgartlové.
Tûmi nejlep‰ími byli: I. stupeÀ - Barbora Absolonová,
Tereza Hfiíbalová, Jana Táborská, Jan Tóth
II. stupeÀ - Michaela Wainerová, Hana Varadyová, Eva
Trojanová, Veronika StaÀková
Doufám, Ïe v˘stava byla pro v‰echny, ktefií ji shlédli, pfiíjemn˘m záÏitkem.
Jana Baumgartlová, vyuãující VV
■ Z· OSEK V LESNÍ ·KOLE V NùMECKU
Projekt „Návrat k pfiírodû“ - „Naturerlebnis Erzgebirge“ ve
Waldschulheim Wahlsmühle v nûmeckém Schmiedebergu
zprostfiedkovala ÏákÛm ze Základní ‰koly v Oseku spoleãnost For Agria, o.p.s. Bûhem bfiezna 2007 se zúãastnilo celOSECKÉ NOVINY
●
6 / 2007
Îáci Z· Osek ve Waldschule
n˘ch hor“ si pak mohly dûti pohladit napfiíklad morãata, oslíky, lamy a pozorovat dal‰í zvífiata napfi. jeleny, losy, divoãáky, m˘valy a dal‰í. Star‰í Ïáci se vypravili do staré prohlídkové ‰toly v Zinnwaldu. Bûhem nûkolikakilometrové cesty
podzemím jsme se dostali aÏ na ãesko-nûmeckou hranici
a poznali velmi tûÏkou práci havífiÛ dfiíve i dnes. Za odmûnu
jsme se pak svezli na letní bobové dráze v Altenbergu.
V objektu lesní ‰koly si Ïáci také v praxi vyzkou‰eli tfiídûní
odpadu, uãili se samostatnosti a sebeobsluze, pfiípravû stolování, mytí nádobí, úklidu a pofiádku. Seznámili jsme se
i s nûmeckou kuchyní - je zdravûj‰í, ménû tuãná, obohacená o zeleninu. Snídanû a veãefie byly formou samoobsluhy.
Dal‰ím pfiínosem byla moÏnost procviãit si znalost cizího
jazyka. PfiestoÏe Ïijeme v pfiíhraniãní oblasti s Nûmeckem,
volí si Ïáci jako cizí jazyk spí‰e angliãtinu, kterou se nûmecké dûti uãí také. Bûhem pobytu tak vznikla i nová pfieshraniãní pfiátelství.
Pobyt se nám velice líbil, s programem, ubytováním, stravováním i pfiístupem nûmecké strany jsme byli velice spokojeni.
Za Z· Osek I. Kavková, J. Zenková, L. âapek
■ ·KOLNÍ EKOLOGICK¯ PROJEKT
Ekologie, Ïivotní prostfiedí, environmentální v˘chova, ... to
jsou termíny, se kter˘mi se setkáváme dnes a dennû. Ale jak
s nimi nakládat, jak je chápat v praktickém kaÏdodenním Ïivotû?
Základní nasmûrování v této problematice získávají uÏ ti
nejmen‰í Ïáãci na na‰í Z· - jednou cestou, jedním stfiípkem
ze sloÏité mozaiky, se stal i nበ‰kolní ekologick˘ projekt.
Kdo si v‰ímá dûní na‰í ‰koly, urãitû zaregistroval, Ïe tato
oblast se pro nás stala tradiãní, Ïe letos se zab˘váme touto
tématikou jiÏ potfietí. Od obecnûj‰ích témat jsme se v leto‰ním ‰kolním roce dostali ke konkrétnûj‰ím záleÏitostem. Oblasti svého zájmu jsme si rozdûlili. První stupeÀ se zamûfiil
na „Vodu“, na osecké rybníky, potoky a studánky. Druh˘ stupeÀ zpracovával téma „Odpady“. A je‰tû je tfieba dodat, Ïe
jsme mûli i tfietí téma, které vyplynulo ze situace a stalo se
Z orientaãního popelnicového závodu
sv˘m zamûfiením souãástí projektu - pobyt tfií skupin na‰ich
dûtí v nûmecké lesní ‰kole.
Ekologick˘ projekt zaãal 2. dubna, stûÏejní akce se konaly v t˘dnu od 16. do 20.dubna (Den Zemû).
A co se tedy dûlona II. stupni?
Zde je jen v˘ãet nejdÛleÏitûj‰ích akcí: - losování témat
o Odpadech - vyhlá‰ení soutûÏí (Fotografická, sbûr starého
papíru, tfiídûní odpadu, o nejlep‰í projektovou práci a její prezentaci) - úklid okolí ‰koly - orientaãní „popelnicov˘“ závod exkurze do Sbûrného dvora mûsta Oseka - vytváfiení plakátÛ - prezentace projektov˘ch prací
Vyvrcholením nûkolikadenní práce byla povedená v˘stava
v Informaãním a turistickém centru Osek. V pátek 20.dubna
(Den Zemû) jsme se v 16.00 hodin setkali na slavnostní vernisáÏi v˘stavy na‰ich projektov˘ch prací. Mil˘ program nám
pfiipravil pûveck˘ sbor a tfiída V.A.
Exponáty budou po 30.dubnu pfieneseny a instalovány ve
v˘stavních prostorách ‰koly na námûstí, tj. na pÛdû ‰koly.
Doufejme, Ïe letos budou mít okolní ‰koly zájem si ji prohlédnout. Expozice i nadále mÛÏe slouÏit k bûÏné v˘uce.
Na pfií‰tí ‰kolní rok chystáme opût dva hlavní projekty, tématicky odli‰né od toho leto‰ního, abychom se neopakovali.
Jifiina Tylová
■ ·KOLNÍ PROJEKT VODA
Jak jste se jiÏ dozvûdûli z pfiíspûvku paní uãitelky Tylové,
v prÛbûhu mûsíce dubna i Ïáci I. stupnû pracovali na dal‰ím
‰kolním projektu. Tentokrát byla na‰ím hlavním tématem
voda - její v˘znam, vyuÏití, v˘skyt a jiné zajímavosti. Projektu pfiedcházely vycházky do okolí Oseka. KaÏdá tfiída si vybrala vodní plochu, aÈ uÏ potÛãek, studánku nebo rybník.
Dûti zjistily co nejvíce informací a zajímavostí o vybraném
místû a také vymyslely úkoly a otázky pro dal‰í tfiídy. Daly
svému místu jméno a vymyslely postavu toho, kdo bude jeho
stráÏcem.
V úter˘ 17. 4. se v‰echny tfiídy vydaly po pfiedem urãené
trase a plnily zadané úkoly.
Prezentace ÏákÛ 9.c
Prezentace ÏákÛ 6.a
„Kapka“ z vernisáÏe
OSECKÉ NOVINY
●
7 / 2007
Závod ÏákÛ I.stupnû
Ve ãtvrtek 19. 4. probûhla v tûlocviãnû prezentace pfiipraven˘ch prací. KaÏdá tfiída seznámila se sv˘m projektem
ostatní dûti. Tûlocviãna byla plná nejen dûtí, ale i vodníkÛ, víl,
rusalek a jin˘ch vodních tvorÛ.V pátek 20. 4. byla v ITC Osek
otevfiena v˘stava dûtsk˘ch prací k tomuto projektu.
Mgr.L.Kuklová
Vodonín
Nedaleko Oseka byla jedna paseka.
Na pasece studánka
a v studánce vodník.
Vodník Ïije pod vodou,
nevidûls ho náhodou?
Na pentle láká dûtiãky,
do hrneãkÛ sbírá du‰iãky.
Místo psa má sumce,
nenávidí slunce.
Ani jedno kufie,
jen kapra, ‰tiku, úhofie.
AÏ zas bude v létû hic
a nebude‰ dûlat nic,
zajdi k vodû,
ale pozor na vodníka,
ãíhá pod hladinou rybníka.
Jan Tóth, 5.C
■ MLADÍ VOLEJBALISTÉ UKONâILI SEZÓNU
Oseãtí volejbalisté úspû‰nû ukonãili sezónu v krajském
pfieboru Ïákovsk˘ch kategorií.
Mlad‰í Ïáci
OSECKÉ NOVINY
●
8 / 2007
V nedûli 1. dubna sehráli star‰í Ïáci poslední turnaj v Jirkovû a skonãili v soutûÏi na tfietím místû za Ervûnicemi „A“
a VK Ústí.
Je‰tû úspû‰nûji si vedli mlad‰í Ïáci, ktefií skonãili lépe
o ãtrnáct dní pozdûji. Na posledních dvou turnajích neprohráli
ani jeden zápas, dvakrát za sebou porazili pozdûj‰ího vítûze
Ervûnice „A“, dotáhli se na rozdíl jednoho bodu a získali
stfiíbrné medaile.
Koneãná tabulka:
1. Ervûnice „A“ 46 bodÛ
2. ·SK Z· Osek 45 bodÛ
3. Ervûnice „B“ 39 bodÛ
4. VK Ústí 33 body
5. Sever Îatec 33 body
6. Veros Chomutov 29 bodÛ
7. Ervûnice „C“ 27 bodÛ
Oseãtí kadeti (mlad‰í dorostenci) sezónu je‰tû neukonãili.
Poslední dvojzápas krajské soutûÏe odehráli jiÏ 8. dubna
s VK Chlumec a obsadili tfietí místo. ProtoÏe vítûz krajského
pfieboru VK Ervûnice „B“ i VK Ústí, kter˘ skonãil na druhém
místû, se vzdali úãasti v kvalifikaci o extraligu, bude Ústeck˘
kraj reprezentovat ve dnech 5. a 6. kvûtna ·SK Z· Osek.
Miroslav Tyl a Jifií Janou‰ek, trenéfii
Star‰í Ïáci
■ VELIKONOâNÍ SOUTùÎ PRO ANGLIâTINÁ¤E
Ani v leto‰ním roce jsme nenechali na‰e angliãtináfie o Velikonocích zahálet a pfiipravili jsme pro nû spoleãnû s Ïáky
9. roãníkÛ 3. roãník soutûÏe The Easter Egg Hunt. Tentokrát
jsme se rozhodli pojmout soutûÏ velkolepû, a tudíÏ jsme ji
nepofiádali jako v pfiedchozích letech pouze pro dobrovolníky v odpoledních hodinách, ale pro v‰echny angliãtináfie ze
6.-8. roãníkÛ v rámci hodin angliãtiny. Díky této inovaci se
poãty úãastníkÛ vy‰plhaly aÏ na úÏasnou ãíslici 79.
A jak leto‰ní roãník probíhal? Letos jsme si fiekli, Ïe soutûÏ
pojmeme v konverzaãním duchu. T˘my ÏákÛ opût bojovaly
o plastová vajíãka a jejich sladkou náplÀ, nicménû dÛleÏitûj‰í neÏ dobrÛtky byly lísteãky se záludn˘mi nápisy, které dûti
nutily vyhledat v lese známou osobnost o pofiádnû ji „proklepnout“, protoÏe body do soutûÏe se získávaly právû jen
zji‰tûním poÏadované informace od té správné hvûzdy. Vy,
kdo jste se ve dnech 2. a 4. dubna procházeli v lese za tun˘lkem, jste si jistû v‰imli anglicky ‰vitofiících BradÛ PittÛ,
VinÛ DieselÛ, Jojo, Tomá‰e Rosického, Willa Smithe a dal‰ích. V‰echny tyto celebrity nás zaãátkem dubna nav‰tívily
a povûdûly nám v‰e, na co jsme se jich dokázali anglicky zeptat.
A jak jsme si vedli? Z ‰estého roãníku nejlépe zabodoval
t˘m ve sloÏení Veronika Krézlová, Petra Srpová a Martina
âíÏková, v sedmém roãníku to byla dûvãata Lucie Mairychová, Bára Nedvûdová a Milena Pachtová a v osmém roãníku
Marie Poko‰ová, Gabriela Sorková, LukበZukriegel, Lucie
Matûjková, Petra Koníãková a Lenka Jefiábková.
Závûrem se slu‰í podûkovat ÏákÛm 9. roãníkÛ, ktefií ani
letos nezklamali a pomohli s pfiípravou i samotnou realizací
soutûÏe. Je nám líto, Ïe nás brzy opustí tak dobfií pomocníci, a nezb˘vá nám neÏ doufat, Ïe v pfií‰tím roce najdeme
mezi „ãerstv˘mi deváÈáky“ nad‰ené organizátory.
Mgr. Jana ·ímová
■ DIVADELNÍ P¤EDSTAVENÍ
Dne 30. 3. 2007 Ïáci 1. a 2. tfiíd nav‰tívili v Ústí nad Labem
divadelní pfiedstavení Divadla Spejbla a Hurvínka s názvem
„Hurvínek a kouzelník“. Pfiedstavení provázel vtipn˘ kouzelník, kter˘ sv˘mi kouzly nenechal nikoho bez úsmûvu. Dûti se
vracely spokojené a nad‰ené, plné záÏitkÛ.
Mgr. L. Kovafiíková
Vítûzky z 6. roãníku
Vítûzové z 8. roãníku
Na‰e Kelly Clarkson
David se sv˘m úlovkem
■ ZÁKLADNÍ ·KOLA OSEK, OKRES TEPLICE - HRDLOVSKÁ 662, 417 05 OSEK VE SPOLUPRÁCI SE ·KOLNÍM SPORTOVNÍM KLUBEM OTEVÍRÁ SPORTOVNÍ
T¤ÍDY SE ZAMù¤ENÍM NA MÍâOVÉ HRY, P¤EDEV·ÍM
VOLEJBAL.
Od ‰kolního roku 2007/2008 budou postupnû otevfieny
sportovní tfiídy pro 6. aÏ 9. roãník, pro dûti 4. a 5. roãníkÛ nepovinná pfiípravka.
Tyto sportovní tfiídy budou koncipovány jako smí‰ené tfiídy
dívek a chlapcÛ s roz‰ífienou v˘ukou tûlesné v˘chovy, kde se
bude rozvíjet jejich sportovní v‰estrannost s dÛrazem na volejbal a návazností na specializované tréninky. Tûlesnou v˘chovu i tréninkovou pfiípravu povedou uãitelé a trenéfii s odpovídajícím pedagogick˘m a tûlov˘chovn˘m vzdûláním. Pro
sportovní pfiípravu je moÏno vyuÏívat dvou tûlocviãen základní ‰koly a v letním období venkovní sportovní areál u základní ‰koly. V˘bûry tûchto sportovních tfiíd se budou zúãastÀovat pravideln˘ch sportovních soutûÏí a to nejen ve volejbale. Budou reprezentovat ‰kolu a mûsto Osek na sportovním poli. UÏ nyní se krajsk˘ch soutûÏí ve volejbale úãastní 5
druÏstev. Je to v˘borná pfiíleÏitost pro v‰echny chlapce a
dûvãata, ktefií nemají problémy s prospûchem a mají rádi
pohyb a míãové hry.
Podmínkou pfiijetí je dobr˘ zdravotní stav, odpovídající prospûch, chování a úspû‰né absolvování talentov˘ch zkou‰ek.
VyuÏijte této pfiíleÏitosti a umoÏnûte sv˘m dûtem spojení
kvalitní ‰kolní v˘uky a systematické sportovní pfiípravy pod
jednou stfiechou!
Zájemci o studium ve sportovních tfiídách se mohou pfiihlásit: a) telefonicky ( tel: 417837125, 602494376 Mgr.
Lubo‰ âapek, tel: 608405939 Miroslav Tyl), b) písemnou pfiihlá‰kou (k vyzvednutí v Z· Osek), c) mailem na:
[email protected] - nejpozdûji v‰ak do termínu talentov˘ch
zkou‰ek.
Talentové zkou‰ky se konají v tûlocviãnách Základní ‰koly
Osek a) ve stfiedu 16. 5. 2007 pro dûti leto‰ní 3. a 4. tfiídy v
15,00 hodin, b) ve stfiedu 23. 5. 2007 pro dûti leto‰ní 5. a 6.
tfiídy v 16,00 hodin
Úãastníci talentov˘ch zkou‰ek musí mít sportovní odûv a
ãistou obuv.
Vedení ‰koly upozorÀuje, Ïe docházka do sportovních tfiíd
vyÏaduje zv˘‰ené nároky na Ïáky pfii plnûní ‰kolních povinností i sportovním tréninku a úzkou spolupráci rodiãÛ se ‰kolou a trenéry. Pro mnohé z va‰ich dûtí mÛÏe b˘t tfiída sloÏená z kamarádÛ a kamarádek sportovcÛ i motivací k lep‰ím
‰kolním v˘konÛm.
Kromû nav˘‰eného poãtu hodin tûlesné v˘chovy bude vûnována zv˘‰ená pozornost i vzdûlávání v oblasti v˘poãetní
techniky. Od 2. do 5. tfiídy budou mít Ïáci hodinu t˘dnû, v 6.
OSECKÉ NOVINY
●
9 / 2007
roãníku 2 hodiny a zvládnou nejen vyhledávat informace na
internetu ãi elektronickou komunikaci, ale i textové, tabulkové a grafické programy.
Od 2. roãníku bude pro v‰echny Ïáky povinná v˘uka anglického jazyka (nepovinná pfiíprava od 1. tfiídy), od 7. roãníku
pfiibude nûmãina.
■ Z· OSEK MÁ SVÒJ ·KOLNÍ VZDùLÁVACÍ PROGRAM
Pfií‰tí ‰kolní rok ãeká ãeské
‰kolství podstatná zmûna - na
základních ‰kolách se pfiestává uãit podle klasick˘ch, ministerstvem dan˘ch osnov. Ty
budou postupnû nahrazeny
‰kolním vzdûlávacím programem (·VP), kter˘ si kaÏdá
‰kola vytvofií sama. Tvorba
vlastního ·VP probíhá na na‰í
‰kole jiÏ více neÏ rok a kromû
pedagogÛ mohli ovlivnit jeho podobu rovnûÏ Ïáci, jejich rodiãe, zástupci zfiizovatele ‰koly, ale také dal‰í instituce a organizace, které by se ‰kolou v budoucnu rády spolupracovaly.
Nበ·VP tak vychází pfiedev‰ím z dÛkladné anal˘zy
a smûfiuje ke smûl˘m cílÛm, které jsme si jako pedagogové
pfiedsevzali. Ptali jsme se rodiãÛ, ÏákÛ, vefiejnosti i sami
sebe, jaká by na‰e ‰kola mûla b˘t. A tak vznikl nበnov˘
‰kolní vzdûlávací program, kter˘ je jako ‰it˘ na míru na‰emu
mûstu, regionu a pfiedev‰ím jeho obyvatelÛm. Nazvali jsme
ho âtyfilístek.
Jak uÏ sám název napovídá, jsou pro nás prioritní hned
ãtyfii cíle, které jsme stanovili s ohledem na vzdûlávací tradice na‰í ‰koly: nauãit Ïáky pracovat s informaãními technologiemi, pûstovat u dûtí vztah ke sportu, pomáhat ÏákÛm s poruchami uãení ve speciálních tfiídách, vytváfiet atmosféru pro
toleranci a slu‰nost mezi v‰emi úãastníky v˘chovnû vzdûlávacího procesu.
Opodstatnûnost zvolen˘ch priorit odÛvodÀujeme takto:
1) Kdybychom Ïáky nevedli k práci s informaãními technologiemi, bylo by to v dne‰ní dobû stejné, jako bychom je neuãili ãíst, psát ãi poãítat. V˘poãetní technika pro nás v‰ak ne-
znamená cíl, n˘brÏ jen prostfiedek k dosaÏení cílÛ jin˘ch.
Na‰e ‰kola má rovnûÏ tradici v dobré vybavenosti poãítaãi
a prezentaãní technikou a to chceme rozvíjet i do budoucnosti. Informatiku zafiazujeme jiÏ od druhého roãníku prvního
stupnû jako povinn˘ pfiedmût.
2) Vybavení na‰í ‰koly tfiemi tûlocviãnami a ‰kolním hfii‰tûm, sousedství s dal‰ím vefiejn˘m hfii‰tûm a fotbalov˘m hfii‰tûm, tradice ve spolupráci se sportovními organizacemi
v na‰em mûstû (TJ Baník Osek, Sokol Osek, ·kolní sportovní klub pfii Z·), pfiíhodná poloha na‰eho mûsta, dlouholetá
aktivní práce na‰ich pedagogÛ a sportovní úspûchy na‰ich
ÏákÛ, to jsou dostateãné dÛvody proto, abychom oblast sportu upfiednostÀovali i nadále.
3) Nadstandardní péãi ÏákÛm s poruchami uãení poskytujeme jiÏ nyní a doufáme, Ïe tím oslovíme i rodiãe ÏákÛ z okolních mûst. Pfii vhodn˘ch podmínkách zakládáme speciální
tfiídy, organizujeme nápravy tûchto poruch na prvním i na druhém stupni na‰í ‰koly, vût‰ina vyuãujících ãeského jazyka
pro‰la kurzem pro vzdûlávání ÏákÛ se specifick˘mi poruchami uãení.
4) Chceme, aby na‰e ‰kola byla místem, kde se nám v‰em
bude líbit, kde budeme mít klid na usilovnou práci a kam se
na‰i Ïáci budou rádi vracet. Uvûdomujeme si, Ïe vychováváme pfiedev‰ím obãany na‰eho mûsta a vûfiíme, Ïe pokud budeme respektovat jeden druhého, tolerovat odli‰nosti a budeme k sobû slu‰ní, budou stejné hodnoty vyznávat i na‰i
Ïáci ve svém obãanském Ïivotû.
Na závûr je‰tû nûkolik zajímavostí z nového uãebního
plánu na‰í ‰koly:
Cizí jazyk budeme uãit jiÏ od druhého roãníku.
Informatiku se Ïáci zaãnou uãit jiÏ ve druhé tfiídû.
Na druhém stupni nabídneme ÏákÛm sedmého roãníku
druh˘ cizí jazyk.
Îáci budou mít od 6. tfiídy tfii hodiny tûlesné v˘chovy t˘dnû.
Sportovní nadání ÏákÛ se bude dále rozvíjet i v rámci nepovinn˘ch pfiedmûtÛ.
Souãástí v˘uky praktick˘ch ãinností bude i práce s digitálními technologiemi (digitální foto a video, projekãní technika,
mobilní technologie, bezdrátové technologie).
Mgr. Jan Sklepník, koordinátor ·VP
... jsou na‰e
Chodíme kolem nich. Jsou to na‰e ratolesti. Veselé malé, veselé vût‰í, a pak
jsou ti nejveselej‰í, kter˘m není nic svaté.
Jsou v partách, které se nám vÛbec nelíbí, dûlají kravál, kdyÏ chceme mít klid,
a vÛbec dûlají vûci, na které my uÏ si
tfieba ani netroufneme, i kdyÏ sami toho
svedeme také dost.
Nadáváme na nû, kde to jenom jde. To
my, kdyÏ jsme byli mladí, a to za nás nebylo, a tak nûjak podobnû. Sakra, po kom
ty „kvûty na‰eho Ïivota“ jsou?
Doba se hodnû zmûnila. Mûní se i lidé,
ale hlavnû se zapomíná. Za doby „velkého bol‰evika“ se pro nás budoval socialismus. A na‰i rodiãe fiíkali: „Dobfie vám
tak, stejnû vy, parchanti, si nic lep‰ího nezaslouÏíte.“
Mám dojem, Ïe ti na‰i „vrabãáci“ nejsou o nic hor‰í, neÏ jsme byli my. Pochopitelnû, kdyÏ nûkdo postfiíká barvou
sochy u pomníku, není to na pochvalu.
Ale z druhé strany, rostou z nich budoucí
OSECKÉ NOVINY
●
10 / 2007
fejeton
sportovci, odborníci v poãítaãové technice a budou to oni, kdo pfievezmou po nás
Ïezlo a budou nám vydûlávat na dÛchody. Zatímco si v‰ímáme vûcí, které jsou
vidût, sem tam probleskne nûco a zatají
se dech.
Do osecké ‰koly chodí dívenka, která
pí‰e ver‰e. A ne ledajaké. Má smysl pro
ver‰, rytmus a má úÏasnou fantazii. A pfiitom pomalu nikdo o ní neví. A to je teprve v osmé tfiídû. Pokud ji potkáte, bûÏná
dívka, skromná, milá, pozdraví a vÛbec
se neodli‰uje od ostatních. Nikola ·romková. Pokud budete nûkdy v budoucnu
ãíst ver‰e od této sleãny, milé pfiekvapení
vás nemine. A moÏná si vzpomenete i na
svá ‰kolní léta. Zcela urãitû vedle vás vyrostl nûkdo zcela v˘jimeãn˘. A nemusel
to b˘t v té dobû zrovna Ïádn˘ „vzorÀásek.“
Osecká ‰kola má svou dlouhodobou
tradici. Pro‰ly tam tisíce ÏákÛ a kaÏd˘ má
na ni své vzpomínky. Kdo z nás ví, kolik
vychovala v˘znamnûj‰ích lidí a kolik jich
je‰tû vychová? Otázka. Jsme ochotni pfiipustit, Ïe dûti jsou na‰ím zrcadlem? A Ïe
prostorÛ, kde si mohou hrát, ub˘vá? A Ïe
jsme ochotni jim vûnovat ãím dál tím
ménû svého ãasu? Tím více jsme nuceni
vyjádfiit svÛj vdûk sleãnû, která vedle
sv˘ch povinností a dívãích starostí, dokáÏe vytvofiit nûco, co pohladí na du‰i.
Básník by asi ukonãil fejeton tímto ver‰em:
Pfieji té dívence, sudiãky jí daly
pár darÛ do vínku,
kdyÏ u kolébky stály.
AÈ se jí dobfie dafií,
Má stále modré nebe.
A pár kapek ‰tûstí.
V‰e dobré kolem sebe.
A já osobnû bych totéÏ pfiál i osecké
‰kole a v‰em „majitelÛm“ hodn˘ch i nehodn˘ch „stvofiení“. AÈ se nám to líbí,
nebo nelíbí, .. jsou na‰e!
Miroslav Smutn˘, Háj u Duchcova
DÛm dûtí a mládeÏe De‰tník
DÛm dûtí a mládeÏe DE·TNÍK • DolnonádraÏní 269 • 417 05 Osek • tel.: 417 837 205
e-mail: [email protected] • www.ddmosek.cz • Pondûlí - âtvrtek 8.00 hod.-18.00 hod.
■ NABÍDKA AKCÍ NA KVùTEN 2007
12. 5. 2007 (sobota) sraz v 8.00 hod. pfied DDM Osek
V˘let do Prahy. Cílem na‰í poznávací cesty bude hlavní
mûsto. Mimo jiné se podíváme také na KarlÛv most, PraÏsk˘
hrad, Staromûstskou radnici a dal‰í zajímavosti. Kdo má
navíc rád dlouhou cestu vlakem, tak pro toho je nበv˘let to
pravé ofiechové. S sebou velkou svaãinu, pití a kapesné.
V cenû zájezdu je zahrnuta doprava a pedagogick˘ doprovod. Pfiedpokládan˘ návrat je v 19.20 hod. na dolní nádraÏí.Na tuto akci je nutné se pfiihlásit nejpozdûji do 10. 5. v kanceláfii DDM. Cena v˘letu je 180,- Kã
17. 5. 2007 (ãtvrtek) 8.00 hod. Z· Hrdlovská
Olympiáda M· - místní kolo
SoutûÏ pro druÏstva z matefisk˘ch ‰kol z na‰eho okolí. Dûti
budou soutûÏit v bûhu na 40 m, hodu do dálky kriketov˘m
míãkem, skoku do dálky a ve ‰tafetovém bûhu. Nejlep‰í dvû
druÏstva postoupí do oblastního kola v Duchovû, které se
bude konat v 6. ãervna 2007. Poplatek za t˘m je 150,- Kã.
18. 5. - 19. 5. 2007 (pátek - sobota)
Jarní „Noãní hrátky“
A opût jsou tu oblíbené noãní hrátky. A co nás ãeká? Pojedeme si zafiádit do Aquacentra v Teplicích. âekají nás hry
a soutûÏe, táborák......prostû budeme se bavit. Na tuto akci
je nutné se pfiihlásit nejpozdûji do 15. 5. 2007. Pfiihlá‰ky jsou
k dispozici v kanceláfii DDM. Cena je 130,- Kã.
26. 5. 2007 (sobota)
Bambiriáda - Chomutov. Prezentace na‰eho DDM, v˘tvarná dílna, vystoupení dûtí ze zájmov˘ch krouÏkÛ - aerobic,
HIP HOP, kytara
27. 5. 2007 (nedûle)
Teplické slavnost.i Prezentace na‰eho DDM + v˘tvarná
dílna (zdobení perníãkÛ)
■ P¤IPRAVUJEME NA âERVEN 2007
3. 6. 2007 (nedûle) - Autocamp Osek
Oslavy dne dûtí, od 9.00 hod do 18.00 hod.
4. 6. 2007 (pondûlí) - zámek Ploskovice
Prohlídka s princeznou pro M·
9. 6. 2007 (sobota) - Autocamp Osek
Portiãka - 10. roãník, od 14.00 hod.
15. 6. - 16. 6. 2007 (pátek - sobota) - DDM Osek
Pfiedprázdninové „Noãní hrátky“
Pû‰í tura z Moldavy do Oseka
Veselé velikonoce - prodejní v˘stava
kvûten 2007
které tu nûktefií z nás po sobû zanechávají. Pfied koncem
‰kolního roku nás ãeká je‰tû malé soustfiedûní, kde bychom
rádi shrnuli uplynul˘ rok a pomalu se zaãali pfiipravovat na
ten dal‰í.
Martina Folkertová - koordinátorka MDP
■ MùSTSK¯ DùTSK¯ PARLAMENT
Za nûkolik málo dní vypukne na‰e velká úklidová akce
s názvem „Pohádkov˘ les“.
Pfiípravy vrcholí a v dobû, kdy ãtete toto vydání ON, jiÏ budeme vûdût, jak to celé dopadlo. V kaÏdém pfiípadû jsme
moc rádi, Ïe se s námi do celé vûci pustily jak osecké M·,
tak na‰e Z·. A zatím pouze doufáme, Ïe se k nám také pfiidají dal‰í obãané, kter˘m není lhostejná pfiíroda v pfiilehl˘ch
ãástech mûsta. V ãervnovém vydání Vás budeme informovat
o tom, jak to celé dopadlo. Kromû toho pfiipravujeme je‰tû
„men‰í“ akci, která se bude t˘kat pouze ãlenÛ MDP. ProtoÏe
je jaro a stále více lidí se vydává ven do lesÛ a luk, rozhodli
jsme se, Ïe projdeme celou Nauãnou stezku mûsta Oseka
a pokud bude potfieba, vyãistíme ji od ohyzdn˘ch „ozdob“,
■ STALO SE...
Velikonoce u nás
Vítání jara a oslava Velikonoc má v na‰em DDM mnohaletou tradici. JiÏ koncem února nastanou velké pfiípravy, které
zahajujeme monstrózním nákupem cukru, mouky, kofiení,
medu a dal‰ích surovin nezbytn˘ch k peãení voÀav˘ch perníãkÛ. Cel˘ bfiezen se pak libá vÛnû nese po v‰ech chodbách
a uãebnách a dráÏdí chuÈové buÀky v‰ech pfiítomn˘ch.
Kromû perníãkÛ také poctivû vyfukujeme vajíãka, která pak
„‰perkujeme“ do velikonoãního hávu.
Skuteãné ‰ílenství ale vypukne v posledních tfiech pfiedvelikonoãních t˘dnech. Ve spolupráci s místní Z· a M· pofiádáme pro Ïáãky v˘ukové programy. V leto‰ním roce byl opût
nejvût‰í zájem o zdobení perníãkÛ, kromû toho jsme s dûtmi
OSECKÉ NOVINY
●
11 / 2007
n˘ch hor, konkrétnû na Moldavu. Po pfiíjezdu následovalo obvyklé zastavení a naãerpání dostatku energie na cestu, která
byla pfied námi. Z batohÛ se klubaly ven voÀavé fiízeãky, obloÏené housky a dal‰í dobroty. A pak uÏ jsme vyrazili smûr
Osek. Poãasí nám opravdu pfiálo. Celou cestu nás provázelo hfiejivé slunce a modrá obloha bez jediného mráãku. Nálada byla naprosto skvûlá a celá cesta nám ubûhla, ani jsme
nevûdûli jak. V KfiiÏanovû jsme se je‰tû osvûÏili sladk˘m
zmrzlinov˘m pohárem a v podveãer jsme dorazili domÛ.
V‰ichni jsme byli sice unaveni, ale pfiitom spokojeni, Ïe jsme
udûlali nûco pro svá tûla. V‰ech tfiináct se nás tû‰í na dal‰í
v˘pravu a doufáme, Ïe pfií‰tû se na‰e fiady je‰tû rozrostou.
Martina Folkertová - pedagog volného ãasu
Veselé velikonoce - keramická v˘stava
vyrábûli marcipánová kufiátka, zdobili kvûtníky ubrouskovou
technikou, sázeli osení a nezapomnûli jsme ani na kraslice ãi
v˘robky z keramické hlíny.
Nakonec vÏdy pfiichází na fiadu slavnostní v˘zdoba Domeãku a pfiíprava prodejní v˘stavy. V‰ude to krásnû voní,
chodby zdobí desítky papírov˘ch i Ïiv˘ch kvûtin, vûtviãky
bfiíz, zlatého de‰tû ãi vrby.
Letos jsme pro náv‰tûvníky pfiichystali informaãní tabule,
kde se mohli dozvûdût v‰e o historii i souãasnosti Velikonoc.
Seznámili jsme je s velikonoãními tradicemi, symboly,
s celou fiadou velikonoãních fiíkanek. Dozvûdûli se také jak
se slaví velikonoãní svátky v sousedních zemích nebo jaké
pranostiky provázejí jarní mûsíce.
Od 2. do 8. dubna pak byla otevfiena jiÏ zmiÀovaná prodejní v˘stava, kde své umûní pfiedvedli nejenom dûti ze zájmov˘ch krouÏkÛ, ale i my pedagogové. KaÏd˘ tu na‰el nûjakou maliãkost, kterou mohl potû‰it své blízké.
V sobotu 7. dubna a v nedûli 8. dubna byly pro vefiejnost
otevfieny jiÏ tradiãní velikonoãní dílny. V‰ichni zájemci tu
mohli vyzkou‰et svou zruãnost. V sobotu se roztoãilo kolo
hrnãífiského kruhu a v kuchyÀce to opût zavonûlo perníãky.
Na nedûli se mohli tû‰it pfiíznivci kraslic a také zruãní perníkáfii.
Nakonec nám Velikonoce opût velmi rychle ubûhly, ale jiÏ
nyní shromaÏìujeme nápady pro dal‰í sváteãní dny, Vánoce.
V sobotu 14. dubna jsme se vydali na dal‰í z na‰ich oblíben˘ch „Pû‰ích túr“. ZÛstali jsme vûrni tradici a opût se nechali vyvézt „vláãkem motoráãkem“ na vrcholky na‰ich Kru‰OSECKÉ NOVINY
●
12 / 2007
■ LÉTO 2007
Tuzemsk˘ letní dûtsk˘ tábor pro dûti od 7 do 15 let RÛÏená u Písku - v termínu 2. 7. 2007-15. 7. 2007. Cena
poukazu ãiní 3.890,- Kã. V cenû je zahrnuto ubytování ve 4
a 6 lÛÏkov˘ch chatiãkách, strava 5x dennû , pitn˘ reÏim, doprava, úrazové poji‰tûní, odmûny, v˘let, pedagogick˘ a zdravotní doprovod.
Pro dûti je pfiipraven bohat˘ program, pfii kterém se urãitû
nudit nebudou. âekají nás osvûdãené hry, ale i zcela
nové........více prozrazovat nebudeme ........nechte se pfiekvapit. Pro leto‰ek máme pfiipravenou celotáborovou hru
„Tajemn˘ poklad pána z Nosetína“.
Vodáck˘ tábor pro mládeÏ a dospûlé a pro rodiãe
s dûtmi - OTAVA 2007 - v termínu 5. 7. 2007 - 14. 7. 2007.
Cena pro dospûlé 1.950,- Kã, Cena pro dûti do 15 let 1.750,Kã. V cenû je zahrnuto: pronájem lodí (kanoe, rafty) a vybavení (vesty, pádla, barely), ubytování v kempech, doprava
(vlak, autobus), úrazové poji‰tûní, zdravotní doprovod.
Na‰í cestu zaãneme v Su‰ici a zakonãíme v Písku. Celkem
nás ãeká 70 km fieky Otavy. Proplujeme HoraÏìovicemi
a Strakonicemi, kde si odpoãineme a strávíme zde dva dny.
Po celé trase fieky nás budou lákat hrady a zámky a zvát
k náv‰tûvû. Neváhejte a pojeìte s námi. Nebudete litovat.
Stanování na zfiíceninû hradu „Sukoslav“ pro dûti
a mládeÏ od 10 do 17 let - v termínu 9. 7. 2007-18. 7. 2007.
Celková cena pobytu 2100,- Kã zahrnuje pedagogick˘ doprovod, dopravu, poji‰tûní, ceny, stravu 5x dennû, pitn˘ reÏim
a v˘let.
I pro tento rok jsme se rozhodli, Ïe nebudeme naru‰ovat
na‰e zvyklosti a rituály a tak opût nav‰tívíme na‰i starou známou zfiíceninu Sukoslav. Tentokrát se jedná dokonce o desetidenní pobyt. Pfiipraven je pro vás napínav˘ program,
kter˘ se cel˘ ponese v duchu „Záhady Mile‰ovského stfiedohofií“.
Ti z vás, ktefií s námi nebyli v uplynul˘ch dvou letech, bychom chtûli upozornit, Ïe nejenom kostomlatsk˘ hrad je opfieden spoustou záhad a tajemství, ale stejnû jsou na tom
i ostatní hrady v této oblasti. Vydáme se proto na v˘pravu, jejímÏ cílem bude nûkteré z tûchto záhad odhalit a rozlu‰tit..
Poãet míst je omezen na 25.
Tuzemsk˘ tábor pro mládeÏ od 15 let - PODOLÍ u Písku
- v termínu 27. 7. 2007 - 6. 8. 2007. Cena poukazu 2.990,Kã. V cenû je zahrnuta doprava, ubytování v ‰estilÛÏkov˘ch
patrov˘ch srubech, plná penze (5x dennû strava+pitn˘
reÏim), úrazové poji‰tûní, ceny, pedagogick˘ a zdravotní doprovod.
Je pfiipraven bohat˘ program pfiizpÛsoben˘ vûku úãastníkÛ
- t˘mové hry z Prázdninové ‰koly v Lipnici, ale také velká
RPG hra „Letopisy Narnie“.
Zprávy z domova (M· Osek, Hrdlovská)
„Jak jsme sázeli stromky“ byla první mimofiádná podzimní akce v na‰í M·, kterou jsme v rámci projektu Strom spoleãnû s dûtmi uskuteãnili. Dûti ze v‰ech tfiíd
mûly za úkol rozdûlit se do men‰ích skupin a spoleãnû zasadit strom na ‰kolní
zahradû. Celkem jsme takto vysadili 20
habrÛ a jefiábÛ. Mûli jsme obavu, jak na‰e
stromky pfieÏily leto‰ní prapodivnou zimu,
ale dafií se jim náramnû. V‰echny stromky nám krásnû puãí a nezahynul ani
jeden. Teì budou dûti pozorovat, jak se
jejich stromku dafií, jak poroste. Budeme
je pozorovat ve v‰ech roãních obdobích.
No a do Ïivota mají na‰e dûti splnûno,
víte co se fiíká : postavit dÛm, zasadit
strom,.....
Na podzim jsme se jako kaÏd˘ rok vypravili na v˘let za zvífiátky do Chomutova,
poãasí nám pfiálo, zvífiátka na nás uÏ ãekala, abychom je vidûli v celé parádû.
V pokladnû jsme smûnili tvrd˘ chléb za
granule pro zvífiátka a smûli jsme je tedy
i nakrmit. Pro‰li jsme cel˘ lesopark, nakrmili jsme zvífiátka i sebe, a pak autobusem zase hurá domÛ.
V zimních mûsících jsme si letos neuÏili snûhu jako obvykle, ale dûti se urãitû
nenudily. Pfii‰el k nám na náv‰tûvu andûl
s ãertem a Mikulá‰, na Vánoce dostaly
dûti pod stromeãek spoustu dárkÛ. Nauãily se zpívat vánoãní koledy a Vánoce ve
‰kolce byly skoro jako doma - peãení
cukroví, zpívání, dobroty, koledy, dárky.
Snûhuláky jsme místo ze snûhu vyrábûli
z vaty, snûhové vloãky jsme stfiíhali z papíru.
V únoru do‰lo v na‰í ‰kolce k men‰ímu
stûhování. Do M· se pfiihlásilo dal‰ích 10
dûtí a aby mohly do ‰kolky zaãít chodit,
museli jsme otevfiít je‰tû jednu tfiídu. No
a tak máme od února je‰tû 10 kamarádÛ
navíc a dohromady je nás 92 dûtí.
Na jaro uÏ jsme se v‰ichni tû‰ili, hlavnû Ïe uÏ bude konec chfiipkám a r˘mû
a bacily si zajdou taky nûkam odpoãinout. Hned zaãátkem bfiezna jsme se zúãastnili pfiehlídky matefisk˘ch ‰kol Matefiinka 2007 s country tancem Arizona. Vyhlásili jsme a uspofiádali v˘tvarnou soutûÏ pro na‰e dûti, ale i dûti ze sousedních
obcí (Hrob, Stfielná, Ko‰Èany, Ohníã,
Msti‰ov) na téma „Zvífiátka v pohádce“.
Celkem se v˘stavy zúãastnilo 28 dûtí
a tajn˘m pfiidûlováním hlasÛ dûtí, rodiãÛ
SPOLU V EVROPù
V polovinû dubna byl v nûmeckém Sörnzig v okrese Mittweida slavnostnû zahájen projekt Oblastní charity Most
a Muldentálského spolku umûní intarzie Sörnzig s názvem
„Spolu v Evropû“. Je podpofien z âesko-nûmeckého fondu
budoucnosti a jeho obsahem je prezentace aktivit a pfieshraniãních partnerství, kter˘ch navázala Mostecká Charita za
‰est let své existence úctyhodnou fiadu. Projekt je doplnûn
o prvek v˘tvarného umûní a tak budou v tamním Evropském
centru umûní aÏ do konce ãervna k vidûní i v˘tvarná díla Eli‰ky a Jaroslava Vodiãkov˘ch, coÏ jsou sochy, olejomalby s pfiírodními i biblick˘mi motivy, obrázky na kamenech i cituplná
kombinace rÛzn˘ch pfiírodních materiálÛ. Oblastní charita
Most vystavuje také tvofiivost dûtí z komunitních klubÛ a klientÛ azylov˘ch domÛ a peãovatelské sluÏby z Mostu, Oseka
a Duchcova. Poutav˘m doplÀkem jsou intarzované obrazy
krajiny a kvûtin od nûmeck˘ch projektov˘ch partnerÛ.
a zamûstnancÛ M· se na 1. místû umístila s obrázkem „Krtek“ Jana Kroftová, na
2. místû Sára Zelenková s obrázkem „Jak
pejsek s koãiãkou pekli dort“. 3. místo získaly Lucie Neknûzová s obrázkem
„Moudrá sova“ a Sára Zelenková s obrázkem „Bob a Bobek“.V‰ech 28 dûtí bylo
ocenûno mal˘m dárkem a pamûtním listem a my jsme mûli velkou radost, Ïe jejich obrázky zdobily na‰i M·.
Velikonoce u nás jiÏ tradiãnû znamenají Velikonoãní soutûÏ „O velikonoãní vajíãko“, kdy mají moÏnost dûti zapojit i rodiãe
a pochlubit se sv˘m umûním a ‰ikovností rodiãÛ. Letos byl nej‰ikovnûj‰í Filip Just
s maminkou a jejich kraslice byly opravdu
krásné..
Také uÏ jsme se v‰ichni tû‰ili na na‰i
‰kolní zahradu. S jarem jsme museli
zkontrolovat hraãky na ‰kolní zahradû
a zahradní vybavení / klouzaãky, pfiekáÏkové dráhy, vláãek /, trochu uklidit nafoukan˘ nepofiádek a pak uÏ hurá na písek,
na kolobûÏky nebo také na procházku do
lesa.
Do konce ‰kolního roku a letních
prázdnin jiÏ nezb˘vá moc ãasu, nás ãeká
je‰tû spousta her, práce a zajímav˘ch
ãinností , ale teì nesmíme zapomenout
na Vás, ktefií je‰tû leno‰íte s maminkami
doma. Pfiijìte se podívat a pfiihlásit se do
Matefiské ‰koly Osek, Hrdlovská 661 zápis do M· se koná ve dnech 14.-16. 5.
2007 v budovû M· od 8,00 do 16,00 hod.
Srdeãnû Vás zvou va‰i budoucí kamarádi, paní uãitelky a ostatní zamûstnanci
M·.
Vûra Pourová, fieditelka
Pronesené projevy jakoÏ i následné spoleãnû strávené odpoledne v pfiátelské atmosféfie naplnûné duchem kfiesÈanství, vzájemnou úctou, pochopením, prospû‰ností, perspektivou a zájmem, to v‰e v nádherném kolorytu rozkvetlého údolí
fieky Cvikovské Muldy, bylo oslavou na‰eho spoleãného díla,
z nûhoÏ vze‰el na pfiíklad jiÏ dal‰í projekt „Integrováni do Evropy“, jehoÏ nositelem je Nûmeck˘ ãerven˘ kfiíÏ, Okresní
svaz Bautzen.
Oblastní charita Most se zaãlenila i do benefiãní akce kterou pofiádá Muldentálsk˘ spolek umûní intarzie Sörnzig u pfiíleÏitosti leto‰ního desátého v˘roãí svého zaloÏení a jejíÏ v˘tûÏek bude vûnován ve prospûch v˘zkumu a léãby leukémie.
Projekt „Spolu v Evropû“ se tû‰il i znaãnému zájmu nûmeck˘ch médií. Je dvoulet˘ a po druhé leto‰ní prezentaci
v saském Marienbergu, bude v roce 2008 pfiedstaven v klá‰terní galerii v Oseku a ve v˘stavních sálech Mûstské knihovny v Mostû. Celá akce dobfie zapadá do leto‰ního 50. v˘roãí
vzniku Evropské unie, a má b˘t z na‰í strany pfiíspûvkem
k budování spoleãného evropského domu.
Brigita Janovská
OSECKÉ NOVINY
●
13 / 2007
VÁS ZVE NA AKCE, KTERÉ SE
V OSEKU USKUTEâNÍ
■ 27. 5. klá‰terní kostel Nanebevzetí P.
Marie
„Koncert pûveck˘ch sborÛ“ - Duchcovsk˘ pûveck˘ sbor (Dr. J.Holubec)
a Dûãínsk˘ pûveck˘ sbor (Jana Boháãková). Od 16.00 hod., vstupné - dobrovolné.
■ 15. 5. - 10. 6. ITC Osek
V˘stava keramiky dûtí z DDM Osek.
■ 10. 6. klá‰terní kostel Nanebevzetí P.
Marie
„BeethovenÛv hudební festival“ koncetr Severoãeské filharmonie Teplice. Od 16.00 hod., vstupné - dobrovolné
VÁS ZVE NA AKCE, KTERÉ SE
USKUTEâNÍ V OKOLNÍCH
MùSTECH
■ do 13. 5. Regionální muzeum Teplice - Jízdárna
„Takhle to vidíme MY... A co VY na
to?“ - v˘stava Arkádie Teplice
■ do 17. 6. Regionální muzeum Teplice - v˘stavní místnosti
„33 let archeologické práce na
zámku v Bílinû“ - archeologická v˘stava k 110. v˘roãí zaloÏení muzea v Teplicích.
■ 26. 5. - 9. 9. Regionální muzeum Teplice - Jízdárna
„Hasiãi jedou, stfiíkaãku vezou“
aneb 140 let hasiãského sboru v Teplicích - v˘stava je pfiipravována na poãest 140. v˘roãí zaloÏení Hasiãského
sboru v Teplicích. Bude koncipována
do nûkolika tematick˘ch oddílÛ, postihujících v˘voj hasiãstva na Teplicku.
Úvodní ãást pfiipomene historii ohla‰ování a ha‰ení poÏárÛ pfiibliÏnû od stfiedovûku, archaické metody hasebních
zásahÛ a nejstar‰í zmínky o poÏárech
na Teplicku vãetnû dobov˘ch vyobrazení (zejména poÏár Teplic v roce
1793). VernisáÏ v˘stavy je v pátek 25.
5. v 17.00 hod.
■ 26. - 27. 5. centrum Teplic
„Slavnostní zahájení 853. lázeÀské sezóny“ - shlédnete mnoho umûlcÛ, vystoupení hudebních skupin
a mnoho dal‰ího vãetnû pÛlnoãního ohOSECKÉ NOVINY
●
14 / 2007
Àostroje
■ Informaãní a turistické centrum
Osek (ITCO). Otevfieno dennû od 9,00
do 17,00 hodin, kromû pondûlí.
Nabízíme: ãernobílé kopírování ( formát A3, A4 ), laminování, prodej pohledÛ a turistick˘ch známek, prodej po‰tovních známek informaãní a propagaãní materiál o Oseku a okolí.
Novû nabízíme: prodej Kulturních
pasÛ
■ V˘bûr v˘znamn˘ch dnÛ
Kvûten
12. 5. Mezinárodní den o‰etfiovatelek
a Mezinárodní den podpory
nemocn˘ch s chronick˘m
únavov˘m syndromem
13. 5. Svûtov˘ den koktejlu
15. 5. Mezinárodní den rodiny
15. 5. Svûtov˘ den proti mozkové mrtvici
17. 5. Svûtov˘ den telekomunikace
21. 5. Svûtov˘ den kulturní rozmanitosti
22. 5. Mezinárodní den biologické
rozmanitosti
24. 5. Evropsk˘ den národních parkÛ
25. 5. Den Afriky
25. 5. Mezinárodní den ztracen˘ch dûtí
29. 5. Mezinárodní den ochráncÛ míru
30. 5. Evropsk˘ den melanomu
31. 5. Svûtov˘ den bez tabáku
31. 5. Den otvírání studánek
âerven
1. 6. Den dûtí
2. 6. Den pozemního vojska
4. 6. Mezinárodní den nevinn˘ch
dûtsk˘ch obûtí agrese
5. 6. Svûtov˘ den Ïivotního prostfiedí
5. 6. Den rozvoje a vzdûlávání
dospûl˘ch
8. 6. Mezinárodní den oceánÛ
■ V˘stava Velikonoãní tradice 2007
Jako kaÏd˘ rok, i letos probûhla
v ITC Osek ve dvou víkendech v˘stava
„Velikonoãní tradice“. Kromû mistra Krkoviãky, kter˘ na v˘stavû úãinkoval
pouze první víkend, zde pfiedvádûli své
umûní maléreãky z Teplic a Duchcova,
fiezbáfi z Hrobu, paliãkáfika z Mezibofií
a ko‰íkáfiky z Kostomlat. Náv‰tûvníci
procházeli staroãeskou kuchyní, kde
mohli ochutnat velikonoãní pochoutky
slané i sladké. Jako velké pfiekvapení
bylo úãinkování teplické Arkádie, která
na v˘stavû pÛsobila poprvé. Její zástupci vzbudili sv˘mi v˘robky z vosku
a keramiky velk˘ zájem náv‰tûvníkÛ.
A tak bylo domluveno, Ïe se u nás
budou objevovat ãastûji.
Chtûli bychom podûkovat na‰im
vzácn˘m sponzorÛm - paní Burdové
a její prodejnû kvûtin La Fantasia za
pfiekrásnou kvûtinovou dekoraci ve
vstupní hale ITC, M&M cukráfiská v˘roba Osek za úÏasné cukráfiské v˘robky
symbolizující Velikonoce a pekárnû
Osek za chuÈovû vynikající bochánky.
V˘stavou „Velikonoãní tradice“ pro‰lo
za dva víkendy zhruba 2000 náv‰tûvníkÛ a doufáme, Ïe byli v‰ichni spokojeni
a Ïe nás pfii dal‰í v˘stavû opût v hojném poãtu nav‰tíví.
Pracovnice ITC Osek
■ Mezinárodní den památek 18. 4.
2007 probûhl v oseckém klá‰tefie za
velké úãasti náv‰tûvníkÛ. PfiestoÏe byl
v‰ední den, pfii‰lo se k nám podívat
zhruba 80 náv‰tûvníkÛ z Oseka, okolí
i z Nûmecka. Pfiíjemné pfiekvapení pro
nû bylo to, Ïe nikdo nemusel platit
vstupné. Letos nebyla bohuÏel otevfiena knihovna, ale náv‰tûvníci místo toho
shlédli v˘stavu dûtí ze Z· Osek.
■ Horoskop 2007 - BlíÏenci
Láska
UÏ v lednu se vám ukáÏe, Ïe láska
vzniká kdekoliv a jakkoliv. Nevyhnete
se hlavnû cizincÛm. Îeny mezi vámi
budou pro tento rok obzvlá‰È citlivé
a vnímavé, ale taky pfiímo vázané na
partnery. V‰ichni se musíte víc vûnovat
druh˘m, i se schopností se obûtovat.
AÏ v listopadu si lásku a sex uÏijete pln˘mi dou‰ky, proto se na to pfiipravte.
Pluto i Venu‰e vám moÏná pfiinesou
sexuálnû znaãnû disponovaného partnera, kter˘ by mûl b˘t vnímav˘. MoÏná
se toto v‰echno projeví u va‰eho stávajícího partnera. Jeho milostná rafinovanost vás potû‰í.
Zdraví
UÏ ze zaãátku roku musíte cviãit,
staãí ale bûh nebo míãové hry v tûlocviãnách, klidnû si pofiiìte rotoped. Nesmíte jen tak zahálet, jak fiíká Merkur
i Jupiter, naberete tak svaly a lépe mÛÏete pracovat. V dubnu budete mít problémy s nohama, proto si je ãasto masírujte. Potfiebujete del‰í pobyt v pfiírodû, hlavnû v ãervnu, jinak se mÛÏe
zhor‰it stav va‰í d˘chací soustavy. Na
(Pokraãování na tr. 15)
(Dokonãení ze str. 14)
konci srpna si mÛÏete postûÏujete na
pohybové problémy. Urãitû pijte ménû
alkoholu, odrazilo by se to brzy na
stavu va‰ich jater i slinivky, traãník taky
v‰echno nevydrÏí!
Práce
Potfiebujete kvalifikovanûj‰í práci
a protoÏe jste uãenliví s pfiizpÛsobiví,
zapi‰te se do v‰ech kurzÛ, které vám
nabídne va‰e firma. Budete mít problém pouÏívat cizí jazyky a pfiedev‰ím
v bfieznu vám Merkur i Jupiter nastíní,
co udûlat. V ãervnu a ãervenci se
budou mít lépe obchodníci, prodejci
a fiidiãi, stejnû tak ale zaÏijou ‰tûstí studenti, skvûle zvládnete zkou‰ky. Pokud
pracujete pro zahraniãní firmy, ãekejte
hodnû nedorozumûní. V záfií a fiíjnu si
budete uÏívat odpoãinku a volnûj‰í pracovní doby.
Peníze
Va‰e pfiíjmy nejsou vÏdy pravidelné,
proto byste se mûli pfiedev‰ím v bfieznu
zamyslet, jestli nechcete zmûnit zamûstnavatele. V dubnu vám rádi pomÛÏou va‰i kamarádi. DÛleÏit˘ pro vás
mÛÏe b˘t hlavnû podzim, kdy víc vydûláte díky pozitivním vazbám s lidmi,
které znáte uÏ dlouho. Musíte b˘t vydatnû pracovití a pfiesní, jak fiíká Merkur
i Venu‰e a hlavnû se nespoléhejte na
‰tûstí, jak se vyjadfiuje je vazba Jupiteru. Pro v˘dûlek nejezdûte do zahraniãí,
Jaro na M I N I F A R M ù
Oslava mláìátek MINIFARMY a Kuliãkiáda
Stejnû jako v zimních mûsících, pfiipravila MINIFARMA
i na jaro bohat˘ program pro dûti i dospûlé náv‰tûvníky.
1. duben 2007 byl pfiíleÏitostí k symbolické oslavû mláìátek, která se narodila na MINIFARMù pfiedev‰ím zásluhou na‰eho pilného kozlíka Matûje v prÛbûhu neobvykle teplé zimy. Oslavu jsme spolu s dûtmi, jejich rodiãi
a dal‰ími zájemci spoleãnû pojali volnoãasovû - spojením
krásného poãasí, mazlením se zvífiátky a hraním kuliãek,
do kterého se aktivnû zapojili jak malí, tak i velcí náv‰tûvníci. Bez ohledu na vûk si v‰ichni uÏili krásn˘ den
a spoustu legrace. Oproti pÛvodním pfiedstavám si dûti
zvolili osobit˘ hrací styl, kterému dospûlí nestaãili a tak
jsme spoleãnû vybudovali dal‰í hrací pole, na kterém se
„vyfiádili“ i dospûlí. Dûti si spolu se stylem urãily i vlastní
pravidla a dospûlí - jak se ukázalo na tom nebyli jinak,
protoÏe kaÏd˘ si ze svého vlastního dûtství pfiinesl jinou
taktiku, jak zvítûzit. Po diskusích v zaãátku byl turnaj zahájen a jako „nezúãastnûn˘“ pozorovatel jsem musela
uznat, Ïe síly byly skuteãnû velmi vyrovnané. Odehrálo
se nûkolik kol a snad poprvé hra zaujala v‰echny hráãe,
dûti nevyjímaje, natolik, Ïe bylo v‰em naprosto jedno,
kdo je vítûz a v‰ichni do jednoho si uÏívali „kuliãkové“ fiádûní. Ve voln˘ch chvílích se náv‰tûvníci scházeli u ohnû,
kde byly k dispozici kromû bufitíkÛ také bramborové placky z MINIFARMY. Program byl doplnûn˘ nezvyklou podívanou, kterou nám pfiipravili kynologové pfiedev‰ím ze
ZKO MEZIBO¤Í se sv˘mi psími svûfienci, ktefií vyuÏili
krásného dne k tomu, aby na cviãáku MINIFARMY pfiedvedli spoleãnû své dovednosti. AÏ samotn˘ západ sluníãka a mírné ochlazení nás donutilo se i pfies nevÛli dûtí
i dospûl˘ch rozlouãit s krásn˘m dnem. Nepochybuji
o tom, Ïe kromû fotografií si kaÏd˘ odvezl také spoustu
krásn˘ch záÏitkÛ a dobrou náladu, se kterou se pfií‰tû
znovu setkáme.
ani nespoléhejte na partnerovy konexe.
Velk˘ vliv budou mít kolegové.
■ KULTURNÍ PAS
UpozorÀuji obyvatele Mûsta Oseka
na moÏnost zakoupení kulturních pasÛ
pro rok 2007. Jedná se o prÛkaz, kter˘
opravÀuje obãana âR ke zlevnûnému
vstupnému do muzeí, galerií, zámkÛ,
zahrad a dal‰ích kulturních zafiízeních
v DráÏìanech a nûkter˘ch okresech
SRN. Kulturní pas má platnost pro kalendáfiní rok 2007 a zájemci si pas
mohou zakoupit v Informaãním kulturním centru Osek. Zde jim budou poskytnuty i bliωí informace.
Mgr. Hana ·imánková
místostarostka Mûsta Oseka
seznámit se s na‰í ãinností a na‰imi pfiekrásn˘mi a pfiítuln˘mi zvífiátky pfiímo v místû bydli‰tû nebo náv‰tûvy.
V Teplicích jsme vystupovali v rámci velikonoãních trhÛ
ve dnech 5. a 6. 4. 2007 pfiímo na námûstí a náv‰tûvnost,
vãetnû zájmu o pfiím˘ kontakt se zvífiátky, byla opût mimo
jiné i díky krásnému poãasí, více neÏ vysoká. V Oseku
jsme pak 8. 4. 2007 vyuÏili na‰ich vybudovan˘ch ohrádek v klá‰terní zahradû za lékárnou a prezentovali jsme
na‰i ãinnost v rámci spolupráce s ITC Osek na akci s názvem Velikonoãní tradice. Vstup do zahrady pfiímo z ITC
nebyl moÏn˘ a náv‰tûvnost zahrady byla touto skuteãností drobnû poznamenána. Kdo v‰ak opravdu usiloval
o to, aby si ke zvífiátkÛm na‰el svou cestu, zpravidla tu
s námi strávil mnoho ãasu. Na‰i „vymazlení“ svûfienci
opût díky krásnému poãasí a pfiíjemné spoleãnosti náv‰tûvníkÛ skuteãnû pfiedvádûli kousky sobû vlastní - byli
vesele rozpustilí a pfiítulní.
Po informaãních letáãcích o na‰ich poznávacích programech se na v‰ech akcích jen zaprá‰ilo. Tû‰í nás, Ïe
tyto akce splÀují svÛj úãel a na MINIFARMù se tak stfiídá
jedna náv‰tûva za druhou. Pokud i Vy máte zájem se dozvûdût o tom, co Vám mÛÏeme nabídnout, jaké akce pofiádáme a shlédnout i ty nejnovûj‰í fotografie z na‰í MINIFARMIâKY, nav‰tivte na‰e nové internetové stránky:
www.minifarma.estranky.cz
Budeme se tû‰it na Va‰i náv‰tûvu!
Za t˘m o. s. MINIFARMA Lucie Gärtnerová, DiS
Velikonoãní tradice v Teplicích a v Oseku
V prÛbûhu dubna jsme se také s na‰imi zvífiátky zúãastnili akcí souvisejících s velikonoãními tradicemi.
Cílem tûchto akcí je pfiíleÏitost pro v‰echny, ktefií o nás
prozatím nevûdí a nebo nemají moÏnost nás nav‰tívit,
Velikonoãní tradice v klá‰tefie
OSECKÉ NOVINY
●
15 / 2007
Historie SDH Osek
Tak trochu na pfieskáãku
Uplynul˘ch 30 let ãinnosti oseck˘ch
hasiãÛ samozfiejmû nevystihují jen zápisy
ze schÛzí a referáty úfiadujících pfiedsedÛ
a velitelÛ.
DluÏno v‰ak fiíci, Ïe co je psáno, je
sv˘m zpÛsobem i dáno. Na to, co se do
zápisu neve‰lo, je tfieba vzpomínat, pátrat v pamûti, a není toho málo, co napadá hasiãské pamûtníky. Kupfiíkladu jejich
úãast na filmování, a ne‰lo pfiitom
o Ïádné maliãkosti, ale o úspû‰né filmy,
dalo by se dokonce fiíci, kasovní trháky,
na nichÏ mají svÛj podíl, pfiestoÏe se jejich jména neobjevila v titulcích. B˘t to
dnes, kdy filmové ‰táby vyjmenují v závûreãném oznámení i jména fiidiãÛ, ktefií
vozí herce na plac a ãlovûk se aÏ diví,
kdyÏ se nedoãte, kdo byl 6. podavaãem
kladívka pfii tluãení dekorací, mohli b˘t
oseãtí hasiãi slavní. Zabezpeãovali totiÏ
natáãení skuteãnû v˘jimeãn˘ch americk˘ch filmÛ „Most u Remagenu“, „Na západní frontû klid“a „Indiana Jones“. Pro
mlad‰í ãtenáfie snad stojí za to pfiipomenout, Ïe Ameriãané vyuÏili v prvé fiadû likvidace starého mûsta Most a v neposlední fiadû na‰i severoãeskou dÛlní ãinností poznamenanou a léty zkou‰enou
krajinu. V jedné bojové scénû ve filmu
„Na západní frontû klid“ hustû pr‰í, ale
nebyla to obloha, která se postarala
o vodní clonu, n˘brÏ oseãtí hasiãi. Ale jak
jiÏ bylo fieãeno, o tom se tenkrát nemluvilo.
A na kter˘ z poÏárÛ v posledních 30 letech, u nichÏ hasiãi zasahovali, nelze zapomenout? Pravdûpodobnû to byl poÏár
domu, pfiesnûji fieãeno jeho podkroví,
v DolnonádraÏní ulici. PoÏár totiÏ vypukl
v prÛbûhu silvestrovsk˘ch oslav na pfielomu let 1979-1980, s rokem 1979 se louãili hasiãi na své akci v klubovnû zbrojnice a najednou „hofií“, zábava musela
stranou, v˘hodou bylo, Ïe hasiãi byli pohromadû, nev˘hodou, Ïe se na Silvestra
vypravili ve sváteãním. Nûktefií se rychle
pfievlékli, ale jak vzpomínají mnozí je‰tû
dodnes, Jifií Vesel˘ hasil v tmavém obleku a ‰el se pfievléknout teprve, kdyÏ bylo
po v‰em. Tento poÏár mûl tragick˘ následek: star˘ pán, jehoÏ vyprostili z hofiícího
podkroví je‰tû Ïivého, v nemocnici zemfiel na otravu zplodinami koufie. Ale je‰tû
kvÛli nûãemu jinému je ten poÏár nezapomenuteln˘. Na zaãátku silvestrovské
noci ukazoval teplomûr +15 stupÀÛ,
v jejím prÛbûhu se neuvûfiitelnû rychle
ochladilo a rtuÈ teplomûru spadla na -21
stupÀÛ. Voda zamrzala v hadicích, namrzala na rukou o na tûlech hasiãÛ. O takov˘ch podmínkách ani nemluvit. A to bylo
je‰tû tfieba vynést z budovy rozÏhavené
propanbutanové láhve. Star˘ pán si na
jednu z nich, kdyÏ se ochladilo, namontoval mal˘ vafiiã a chtûl se ohfiát.
O desítkách poÏárÛ vegetace, o hofiícím bytû v panelovém domû, o pomoci pfii
zásahu v duchcovsk˘ch sklárnách, o desítkách námûtov˘ch cviãení, o soutûÏích
a letních dûtsk˘ch táborech, o brigádnick˘ch hodinách pfii úpravách zbrojnice, ale
i na pomoci mûstu, o tom v‰em by se
dalo je‰tû dlouze hovofiit. Stejnû tak, jako
o slavn˘ch plesech v restauraci U Jí‰Û.
Nûco z toho uÏ odvál ãas, ale nûco funguje dále, patrnû to trvalej‰í. Stejnû jako
nebylo moÏné v uplynul˘ch kapitolách
a vûtách zmínit se o kaÏdé stránce hasiãské historie, vyjmenovat v‰echny lidi
a v‰echny akce, které moÏná byly neménû dÛleÏité neÏ ty, o nichÏ zde padla
zmínka, nelze vypsat v‰e, co by si oseãtí
hasiãi pfiáli vykonat do budoucna. V prvé
fiadû v‰ak usilují o to, aby byli kdykoli pfiipraveni zasáhnout proti eventuálním poÏárÛm a aby mûli ve své ãlenské základnû mládeÏ, která by jednou navázala na
jejich práci. HasiãÛm z Oseka se tahle
ãást jejich úsilí zatím dafií s men‰ími úspûchy. Dûti v jejich fiadách jsou skuteãnou nadûjí pro budoucnost. Nejedná se
totiÏ v Ïádném pfiípadû o to, pouze existovat, ale b˘t svému mûstu platnou oporou a v jistém slova smyslu i zá‰titou. UÏ
sama 80. letá tradice k tomu osecké haTím konãí
siãe zavazuje.
(zatím) historie SDH v Oseku.
KniÏní novinky
● BELETRIE PRO DOSPùLÉ
Enquist Per Olov Kniha o Blanche a Marii Ïivotopisné romány
Coelho Paulo Jedenáct minut psychologické romány
Steel Danielle MuÏi na Ïenûní romány pro Ïeny
● NAUâNÁ LITERATURA PRO DOSPùLÉ
Slavné osobnosti encyklopedie
444 historick˘ch mûst âR památky UNESCO
● BELETRIE PRO MLÁDEÎ
Paterson Katherine Most do zemû Terabithia romány dobrodruÏné
Kahoun Jifií O ma‰inkách pohádky o vláãcích
● NAUâNÁ LITERATURA PRO MLÁDEÎ
Rytífii rytífii, erby, zbranû
SoutûÏ o sladké ceny
Dne 23. 3. 2007 probûhla v knihovnû soutûÏ o ceny pro
Ïáky 4. tfiídy Z· Osek. Îáci se pot˘kali s rébusy, hádankami, pfiíslovími, znalostmi spisovatelÛ a ilustrátorÛ. Akce
probûhla v soutûÏivém duchu. Nechybûla spousta legrace
OSECKÉ NOVINY
●
16 / 2007
a dûti si odnesly sladké odmûny. Spolu s dûtmi se jiÏ tû‰íme na dal‰í zajímavé akce.
UPOZORNùNÍ - UpozorÀujeme ãtenáfie a obãany mûsta
Oseka, Ïe v termínu od 18. 6. 2007 - 29. 6. 2007 bude knihovna a poboãka v Hrdlovské ulici z dÛvodÛ stûhování do
nov˘ch prostor uzavfiena.
Dne 2. 7. 2007 bude knihovna otevfiena jiÏ v nové budovû na Tyr‰ovû ulici ã. 231 (b˘valá Policie âR).Vzhledem
k tomu, Ïe jiÏ budou ‰kolní prázdniny, bude provozní doba
knihovny omezena takto:
ODD. PRO DOSPùLÉ ODD. PRO MLÁDEÎ
Pondûlí - 9.00 - 12.00 13.00 - 18.00 9.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Stfieda - 9.00 - 12.00 13.00 - 18.00 9.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Pfiestûhováním knihovny do budovy na Tyr‰ovû ulici
bude poboãka knihovny v Hrdlovské ulici 643 zru‰ena.
Informace o knihovnû najdete na www.knihovnaosek.cz,
v Oseck˘ch novinách a v informaãní skfiíÀce na námûstí
u autobusové zastávky.
PadevítováVûra, vedoucí Mûk
kách Eva ·indeláfiová vybojovaly stfiíbrné medaile a na bronzové stupínku se umístili ve star‰ích Ïácích Jakub Wohlráb,
Antonín Jenã, v juniorské kategorii Jana Bûlohlavová a Michal Batelka. V disciplínû kata team Sport Relax boduje
a zlato si odváÏí Antonín Jenã, Jakub Wohlráb, Filip Jurneãka, Hana Ulíková, Martina Ple‰ingerová, Anna ·Èastná, Jana
Bûlohlavová, Karin Ko‰íková, Eva ·indeláfiová. A stfiíbrnou
pfiíãku vybojovaly Tereza Bittnerová, Tereza Zlatohlávková,
Tereza Brzáková. Moc blahopfiejeme. Pavel Znamenáãek
■ ÚSPù·N¯ REGIONÁLNÍ POHÁR PRO SPORT RELAX
A ZISK 28 MEDAILÍ
V sobotu se zúãastnili karatisté klubu Sport Relax druhého
kola Regionálního poháru v Ustí nad Labem. Zde vybojovali
celkem 28 medailí z toho jedenáct zlat˘ch, osm stfiíbrn˘ch
a devût bronzov˘ch medailí.Nejvíce medailí jsme získali
v disciplínû kata. Jako první se pfiedstavil Marek Kroupa,
kter˘ v nejpoãetnûj‰í kategorii v kata mlad‰ích ÏákÛ vybojoval pûkné druhé místo, a tím se postaral o nejvût‰í pfiekvapení v˘pravy. Jako dal‰í, kdo velice mile pfiekvapil, byla Tereza Zlatohlávková, která poprvé startovala v kata star‰ích
ÏákyÀ a získala kov nejcennûj‰í. Dal‰í poãetnou kategorii byli
star‰í Ïáci, kde tradiãnû se zaãíná umísÈovat Antonín Jenã,
a opût to zde potvrdil tfietím místem. V mlad‰ích dorostenek
mûla stfiíbrnou premiéru i Hana Ulíková. V dorostu Roman
Nejedl˘ potvrdil svoji formu prvním místem.
V juniorkách se utkaly o bronz Jana Bûlohlavová a Karin
Ko‰íková a po praporkách 2.1 vyhrála Jana Bûlohlavová tfietí
místo. Do finále postoupila i Eva ·indeláfiová, která se umístila na druhém místû. V juniorech se ukázal Michal Batelka
a vybojoval stfiíbro a je‰tû v muÏích spoleãnû s Romanem
Nejedl˘m pfiidali do své sbírky bronzové medaile. V disciplínû kumite v mlad‰ích dorostenek Hana Ulíková a v junior-
■ SHOTOKAN KARATE DO MASOPUST BÍLINA
Sportovní v˘sledky - Shotokan karate DO Masopust Bílina se úãastnil v sobotu 31. 3. 2007 závodÛ Ústeckého regionálního poháru v Ústí nad Labem, kterého úãastnilo celkem
250 závodníkÛ ze 17 klubÛ.
Celkem si na‰i závodníci odvezli 6 zlat˘ch, 10 stfiíbrn˘ch
a 13 bronzov˘ch medailí, jak v jednotlivcích, tak i v kata teamech (za kata teamy poãítáme vÏdy jen 1 medaili). S tímto
v˘ãtem umístûní nበklub získal 2. místo v úspû‰nosti sportovních klubÛ. Tyto závody byly pro nበklub velice dÛleÏité.
Aby se na‰i svûfienci nominovali na mistrovství âR v karate,
museli nûktefií závodníci zapnout ve‰kerou snahu na získání
co nejlep‰ího umístûní, protoÏe souãet bodÛ z obou kol bude
dÛleÏit˘ pro nominaci na M âR . Na tyto závody se na‰i závodníci pfiipravovali velice peãlivû a nûkter˘m se to podafiilo
a odvezli si cenné body . Celkem nበklub zastupovalo 27
závodníkÛ. Sám za sebe musím konstatovat, Ïe mû nûktefií
velice pfiekvapili . Nebudu zde v‰echny vyjmenovávat, protoÏe pochvala za velice kvalitní reprezentaci patfií v‰em, jen
bych chtûl podûkovat paní Schäferové za pomoc a „kauãink“
na‰í mládeÏe. Tyto závody byly i provûrkou nûkter˘ch závodníkÛ, ktefií nás budou reprezentovat na Mistrovství Evro-
OSECKÉ NOVINY
●
17 / 2007
py mládeÏe JKA ve Slovinsku. Myslím si, Ïe je velice dÛleÏité si porovnat svoje schopnosti s jin˘mi závodníky a jsem
tomu velice rád, Ïe nበklub má dost soutûÏiv˘ch dûtí.
Masopust Roman prezident klubu
■ TJ BANÍK OSEK
KaÏdému, kdo projde kolem mûstského fotbalového hfii‰tû, se vybaví obrázek fotbalistÛ, v lep‰ím pfiípadû uvidí na
malém plácku hrát nohejbalisty. Málokdo ví, Ïe Tûlov˘chovná jednota Baník sdruÏuje krom zmínûn˘ch oddílÛ oddíl lyÏování, kulturistiky a âASPV / to jsou vûãnû dobfie naladûné
cviãící Ïeny/. Nechci dnes psát o úspû‰ích jednotliv˘ch oddílÛ, tím se urãitû pochlubí jednotlivé oddíly samy, ale chtûla
bych napsat o nûãem, co málokoho z Vás, ktefií „pod pokliãku“ práce oddílu nenahlédnete, napadne. Chtûla bych upozornit a vyzvednout práci vedoucích jednotliv˘ch oddílÛ:
• za oddíl KULTURISTIKY - pan VONDRU·KA,
• za oddíl NOHEJBALU - pánové MALYPETR a KUDRNA,
• za oddíl âASPV - paní JÓZOVÁ, LÖBLOVÁ,
MACHÁâKOVÁ,
• za oddíl LYÎOVÁNÍ - pánové ÎALOUDEK, âAPEK
a paní TEJâKOVÁ,
• za oddíl FOTBALU - pánové KLEâKA, ROHRBACHER,
HEREIT, POSPÍ·IL a paní MA·KOVÁ.
Málokdo ví, Ïe jejich práce je neplacená a pfiesto ji dûlají
rádi a dûlají ji dobfie. Je‰tû více práce mají vedoucí, ktefií se
nám „starají o dûti“ - jde hlavnû o oddíly fotbalu, lyÏování
a nohejbalu. Tréninky jsou 2-3x t˘dnû, nepoãítám turnaje
a soutûÏe o sobotách, ãi nedûlích.
Jsou to starosti zabezpeãit, aby pfii‰ly v‰echny dûti, postarat se o nû, zabezpeãit jim pitn˘ reÏim, dopravu, pfiípadnû
spolupráci s rodiãi, nemluvû o „nutném“ papírování. Ale hlavnû, probudit v nich lásku ke sportu, aby pfií‰tû pfii‰ly na trénink zase a rády. Troufám si proto, i za Vás ostatní, PODùKOVAT V·EM VEDOUCÍM ODDÍLÒ ZA JEJICH OBùTAVOU PRÁCI .
Pfieji jim i za Vás mnoho dal‰ích sil a odhodlání v dal‰í
práci. V˘hledovû by mûla TJ Baník b˘t pod zá‰titou Mûsta
Oseka, tak bych v‰em vedoucím pfiála finanãní odmûnu za
jejich obûtavou práci. Myslím, Ïe si ji zaslouÏí pfiinejmen‰ím
stejnû, jako tfieba vedoucí krouÏkÛ v „domeãku“. V mûsíci
bfieznu na‰e TJ zaznamenala dal‰í dÛleÏitou událost - v˘mûnu pfiedsedy TJ.
Dlouholet˘ pfiedseda p. HEREIT ukonãil ãinnost pfiedsedy
v na‰í TJ a na jeho místo byl zvolen jeho zástupce p. HLINKA. Touto cestou bych taky za v‰echny ãleny na‰eho Baníku chtûla ZE SRDCE PODùKOVAT PANU HEREITOVI ZA
JEHO OBùTAVOU PRÁCI PRO
TJ A ZÁROVE≈ MU POP¤ÁT
MNOHO DAL·ÍCH SIL A
HODNù ELÁNU V JEHO DAL·Í
PRÁCI S DùTMI (jen tak na
okraj, tento vitální pán krom
pfiedsednictví v na‰í TJ vychovával a vychovává malé fotbalisty
nejen v Oseku, ale také v Teplicích a musím Vám fiíct, zaÏila
jsem ho na trénincích, prozradím
Vám - dûti ho mají rády a respektují ho).
Jana Stradová
■ TURISTICK¯ POCHOD HANY BENE·OVÉ
Pofiádá tûlocviãná jednota
Sokol Osek. Pochod se koná
v sobotu 30. ãervna 2007. PreOSECKÉ NOVINY
●
18 / 2007
zentace úãastníkÛ je od 6.00 do 9.00 hodin podle délky zvolené trasy. Start a cíl je v restauraci NÁRODNÍ DÒM v Oseku.
Jsou vypsány trasy od 5-ti do 50-ti km. Trasy vedou pfiírodou
Kru‰n˘ch hor. Obãerstvení na trasách zaji‰tûno. TJ Sokol
Osek se tû‰í na Va‰i úãast.
Milan Suchopár, starosta TJ Sokol Osek
■ MEMORIÁL JARU·KY KR·≈ÁKOVÉ
Atletika Duchcov pofiádá ve stfiedu 6.6.2007 dal‰í roãník
Memoriálu Jaru‰ky Kr‰Àákové ve skoku dalekém pro Ïactvo
základních ‰kol, novû Memoriál Vivien âechové. Od 13.30
hod. prezentace na hfii‰ti v BaÏantnici Duchcov.
Ve 14.30 hod. zaãíná závod pro nejmlad‰í kategorii. Bude
bojovat o pohár Vivien âechové, která 20. 4. 2007, v deseti
letech podlehla zhoubné chorobû.
V 15.30 hod. mlad‰í kategorie a v 16.30 hod. star‰í kategorie bojuje o pohár Jaru‰ky Kr‰Àákové.
Pofiadatel AK Duchcov na závûr uctí památku obou dívek
kvûtinami.
Marie Polívková, Pfiedseda Atletického klubu
■ JARNÍ V¯LET NA STROPNÍK A DLOUHOU LOUKU
Dne 31. 3. 2007 se uskuteãnil jiÏ tradiãní Jarní v˘let na
Stropník, kter˘ nyní pokraãoval na Dlouhou Louku k nové
rozhlednû Vlãí hora. V˘letu se zúãastnil i starosta mûsta
Osek ing.Jifií Hlinka, kter˘ ‰el trasu 19 km. Poãasí nám na
rozdíl od loÀského roku pfiálo, jenom dopoledne byl opar
v údolí, a tím nebyly tak hezké v˘hledy z Du‰anovy vyhlídky
od chaty MáÀa a z vrcholu Stropník.
Zde nás velmi mrzelo, Ïe neznám˘ vandal odcizil vrcholovou kníÏku na Stropníku a nebylo moÏno se zde zapsat. Na
nové rozhlednû Vlãí hora na Dlouhé Louce, kde byla vût‰ina
pfiítomn˘ch turistÛ poprvé, bylo vûtrné poãasí a byl i docela
dobr˘ v˘hled. Po zdolání rozhledny jsme se obãerstvili
v HospÛdce na Dlouhé Louce, odkud jsme se‰li pfies R˘zmburk do Oseka. Zde se je‰tû vût‰ina zb˘vajících turistÛ zastavila v cukrárnû Stropník.V˘letu se zúãastnilo 35 turistÛ
z Duchcova, Oseka a Teplic a 2 psi.Trasu 11 km k chatû
MáÀa ‰lo 13 turistÛ, trasu 19 km pfies rozhlednu Vlãí hora ‰lo
22 turistÛ a z nich si 10 turistÛ trasu prodlouÏilo pû‰ky aÏ do
Duchcova, coÏ bylo 24 km.
U chaty MáÀa pod Stropníkem se nachází kfiíÏ. Pokud by
nûkdo vûdûl, proã byl zde postaven, prosím, podejte nám informaci na mobil 603 496 389 (Du‰an Petrá‰) nebo na
e-mailovou adresu [email protected], nebo
[email protected] .
Du‰an Petrá‰,
pfiedseda oddílu turistiky TJ Sokol Duchcov
Úãastníci v˘letu u chaty MáÀa pod Stropníkem
RÒZNÉ • RÒZNÉ • RÒZNÉ • RÒZNÉ • RÒZNÉ • RÒZNÉ • RÒZNÉ • RÒZNÉ • RÒZNÉ • RÒZNÉ • RÒZNÉ
PRONÁJEM
■ Hledám pronájem bytu 1+1 nebo
1+2 v Oseku.Telefon: 728682981
■ Hledám pronájem zahrady OsekHáj. Tel.: 720 267 448 kdykoliv
KOUPÍM
■ Koupím rodinn˘ dÛm v Oseku. Kontakt: 736 506 153
PRODÁM
■ Prodám koãárek trojkombinaci ãervené barvy, 1 rok pouÏívan˘, plá‰tûnka, ta‰ka, pfienoska na miminko, téÏ
jako autosedaãka, zn. Deltim, pÛvodní
cena 10 900,- Kã nyní 4000,- Kã - zachoval˘. Tel.: 721 614 621
BLAHOP¤ÁNÍ
■ ManÏelé BoÏena a Miroslav Pechovi
z Tyr‰ovy ulice oslaví 16. a 20. ãervna
2007 80-tileté Ïivotní v˘roãí, k nûmu jim
hodnû zdraví, spokojenosti a pohody
do dal‰ích let pfieje dcera Jana a vnuci
Ondfiej a Vladimír.
■ Gratulujeme touto cestou na‰im
ãlenkám paní Martû Gregu‰ové a paní
Marii Breierové, které v mûsíci kvûtnu
oslaví své Ïivotní jubileum. K tomuto jubileu jim za v‰echny ãleny organizace
v‰e nejlep‰í, hodnû ‰tûstí, zdraví a spokojenosti do dal‰ích let Ïivota pfieje
paní Tesafiová a pfiedseda pan Milan
Hrub˘.
■ Tento mûsíc oslaví paní BoÏena
Weberová své 80. narozeniny. Pfiejeme jí hodnû zdraví, klidu a radosti se
sv˘mi dûtmi a vnouãaty. Sestra AlÏbûta a netefi Vûra s rodinou.
PODùKOVÁNÍ
■ Dûkujeme za milou náv‰tûvu s gratulací a dárky panu starostovi Hlinkovi
a paní místostarostce ·imánkové, ktefií
pfii‰li popfiát na‰í mamince a babiãce
paní Annû Bydlákové k jejím neuvûfiiteln˘m 100. narozeninám.
Rodina Lindova, ·kardova
a Fischerova
■ Dûkuji Kufiáckému krouÏku a Klubu
dÛchodcÛ pfii Dole Alexandr za dárek
k m˘m 75. narozeninám. Robert Válek
■ Na‰e dûti a vnouãata nám pfiipravili milé pfiekvapení a to oslavu na‰í zlaté
svatby.
Dûkujeme MûÚ za hezk˘ dárek
a dûtem z M· za krásné vystoupení.
Na‰i zlatou svatbu jsme oslavili
v restauraci u MüllerÛ, kde jsme byli velice spokojeni. V‰em patfií velk˘ dík.
ManÏelé VáÀovi
■ Tímto bych chtûla podûkovat v‰em
lidem, ktefií se zúãastnili pohfibu pana
Franti‰ka Fujdiaka i za kvûtinové dary.
Je‰tû jednou dûkuji. Alena Fujdiaková
■ Chtûla bych tímto podûkovat panu
¤íhovi za jeho trpûlivost pfii vedení ‰achového krouÏku v oseckém DDM
a pfiedávání sv˘ch zku‰eností dal‰í generaci. Je ‰koda, Ïe mezi dûtmi není
o tento krouÏek vût‰í zájem. Mimo jiné
se mohou úãastnit mûstsk˘ch a mezimûstsk˘ch turnajÛ. Naposledy to byl
velikonoãní turnaj v DDM Duchcov, kde
svûfienec pana ¤íhy Pavel Chládek obsadil 3. místo. Pfieji proto panu ¤íhovi
mnoho dal‰ích ‰achov˘ch úspûchÛ, ale
také více nov˘ch svûfiencÛ. Jana
Chládková
Svaz tûlesnû postiÏen˘ch v âR, o.s.
Okresní organizace • Rovná 277, 417 01 Teplice - Prosetice
UpozorÀuje své ãleny i ostatní neorganizované
tûlesnû postiÏené obãany, Ïe se uskuteãní rehabilitaãní rekondice ve dnech 11.8. - 18.8. 2007
v Holanech u âeské Lípy. Cena rekondice ãiní
3500,- Kã vãetnû dopravy z Teplic do Holan
a zpût.
Jana Sosnová, pfiedsedkynû OO STP Teplice
VZPOMÍNKA
■ Dne 12. dubna tomu
byly 3 smutné roky, kdy
nás navÏdy opustila na‰e
drahá manÏelka, babiãka a prababiãka paní
Daniela Pecháãková.
Kdo jste ji znali a mûli
rádi, vûnujte jí, prosím, tichou vzpomínku. Stále vzpomínají manÏel Karel
a vnuãka Mí‰a s rodinou.
■ Dne 20. 4. uplynulo 10
let od úmrtí mého manÏela pana Ervina Jandy.
Kdo jste ho znali vûnujte
mu, prosím, tichou vzpomínku. Za celou rodinu dûkuje manÏelka
Bohunka.
■ Dne 4. 5. uplynulo 10
let od úmrtí na‰eho drahého syna Miroslava
Kubáta. S láskou vzpomínají rodiãe, bratfii Martin a Marek.
■ Dne 22. 4. jsme vzpomnûli nedoÏit˘ch 80. narozenin na‰eho manÏela,
tatínka, dûdeãka pana
Karla Urbana. ManÏelka
a synové s rodinami.
■ Dne 17.5. vzpomeneme na nedoÏité
50. narozeniny na‰í drahé maminky,
babiãky a manÏelky paní Vûry Lázové.
S láskou v srdcích vzpomínají synové
Pavel s rodinou, Ondra, dcera Simona
s rodinou a manÏel Ondfiej.
Uzávûrka pfií‰tího ãísla
Oseck˘ch novin je
24. kvûtna 2007.
Mûstská policie Osek
K. H. Borovského 311,
tel. 417837124,
mobil. 777735609
OSECKÉ NOVINY vydává Mûsto Osek, Zahradní 246, PSâ 417 05, IâO 266 558. Místo vydávání Osek. âíslo 5/2007. Den vydání 10. 5. 2007. Vydavatel si vyhrazuje právo
publikované materiály zvefiejnit téÏ na internetu na www.osek.cz; e-mail: [email protected]. Vychází jedenkrát mûsíãnû v poãtu 2300 v˘tiskÛ, obãanÛm mûsta jsou poskytovány zdarma. NevyÏádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Vytiskla firma Jifií Barto‰ - SLON s.r.o., Ústí nad Labem. Objednávky a zasílání podkladÛ pro inzerci:
ITC Osek tel.: 417 822 138, e-mail: [email protected], [email protected], [email protected] .
Za obsah a jazykovou správnost odpovídají autofii jednotliv˘ch pfiíspûvkÛ.
Registrováno: MK âR E 13105
Penzion Hubert
Mikulov
Pfiijmûte pozvání a pfiijìte posedût do na‰eho penzionu Hubert, kter˘ je krásnû upraven
v mysliveckém stylu. Po cel˘
den Vám rádi nabídneme nejen
ãeskou kuchyni a minutky, ale
také pokrmy z ryb a zvûfiiny.
Od jara do podzimu zajisté
oceníte pfiíjemné posezení na
terase s v˘hledem na zalesnûné svahy Kru‰n˘ch hor.
Otevfieno dennû
od 11.00 do 22.00 hodin
Tel.: +420 417 878 147,
+420 608 220 723,
+420 737 335 902
www.penzion-hubert-mikulov.cz
Nabízíme
HYPOTÉKY,
ÚVùRY A PUJâKY
i bez dokládání pfiíjmÛ!
Hledáme nové OZ
48.000 Kã/mûsíc a více!
Zá‰tita EU a MF âR
60802710263
LENKA MATÚ·OVÁ
zlatnická dílna
opravy a v˘roba zlat˘ch a stfiíbrn˘ch ‰perkÛ
ul. Palackého 537, 417 05 Osek - IâO 868 22 837 - DIâ CZ776125851
P¤ÍJEM A V¯DEJ ZAKÁZEK
pondûlí - pátek od 17.00 hod. do 21.00 hod.
nebo po dohodû na uveden˘ch telefonních ãíslech
tel. 417 837 393, 728 177 193
Sbûrna oprav: BAZAR Zastavárna, Nelsonská 35 OSEK
naproti Základní ‰kole Osek
PRACOVNÍ DOBA
pondûlí-ãtvrtek od 17.00 do 19.00 hodin
Stfiíhání psÛ STROJMAT
v‰ech plemen
TEPLICE
Opravy praãek a myãek
Whirpool • Ardo • Philco •
Crosley • Ariston Eurotech • Romo • Candy
• Beko • Indesit
Horská 7, Osek
Tel.: 606 874 596
Najdete mû:
smûr na hrad
Teplice-Duchcov
Velká okruÏní 2
Tel.: 417 538 617
Mobil: 723 931 891
[email protected]
A S B autosluÏby
ZDENùK BALÍâEK
S.K.Neumanna 1640 (pod zimním stadionem), Litvínov
Tel: 476 754 424, 476 754 707
Otevírací doba:
Po-Pá 7:30 - 18:00,
SO 8:00 - 13:00 hod
Autoservis
provádíme: • opravy v‰ech vozidel
• servisní prohlídky • pfiípravu pfied
STK • geometrie náprav • v˘mûnu
olejÛ • v˘mûnu ãelních skel •
opravy v˘fukÛ • prodej náhradních
dílÛ auto + moto
Autosalon
• prodej • leasing • úvûr •
poji‰tûní vozÛ
NOVÁ ·KODA FABIA
za bezkonkurenãní ceny
• pfiijìte se podívat
Pneuservis
Prodej nov˘ch pneu • moto •
osobní • uÏitkové • nákladní prÛmyslové • traktorové • mytí •
montáÏ • vyvaÏování (i moto pneu)
• sezónní úschova • specialista na
nákladní i obfií pneumatiky vãetnû
oprav prÛrazÛ
OBROVSK¯ V¯PRODEJ
PNEUMATIK SLEVY AÎ 30%
✄
Kupón na slevu 10% v˘mûna pneumatik
Kupón na slevu
pneumatik aÏ 30%
Akce

Podobné dokumenty

zde ke stažení

zde ke stažení abychom vidûli, co nás ãeká a ãemu se dûti jiÏ nauãily. O to zodpovûdnûji se pak dûti pfiipravovaly k zápisu do základní ‰koly. UÏili jsme si karnevalov˘ t˘den, nûkteré masky si dûti vyrábûly samy, ...

Více

3 obsah.qxd - Klub zdraví Walmark

3 obsah.qxd - Klub zdraví Walmark fiíkám, Ïe bude pr‰et, kdyÏ pravá, bude chumelit. Tyto bolesti jsou velmi nepfiíjemné a pomáhaly mi jen uti‰ující prá‰ky. Pak jsem uvidûla preparát Proenzi 3 a rozhodla jsem se ho vyzkou‰et. JiÏ po p...

Více

Zpravodaj číslo 2/2011

Zpravodaj číslo 2/2011 Cel˘m leto‰ním ‰kolním rokem se prolínal preventivní program „Vzorec Ïivota si tvofiíme sami“, zamûfien˘ na v˘chovu ke zdraví a zdravému Ïivotnímu stylu. Dûti se seznamovaly nenásilnou formou a formo...

Více

Originální dokument

Originální dokument táhli za jeden provaz, bez ãehoÏ by se nám zdaleka tolik práce udûlat nepodafiilo. TakÏe, váÏení zastupitelé: „Dûkuji“. Zvlá‰È bych chtûla je‰tû podûkovat paní Evû Fialové a paní Ilonû ¤achové za je...

Více

Sestava 1 - Jablonec nad Nisou

Sestava 1 - Jablonec nad Nisou [email protected], www.harrachov.cz/ sportcermak, www.sportcermak.cz Sport Čermák, Harrachov (u sedačky, na straně p e k á r n y Vo k ř í n e k ) , t e l . : 6 0 3 5 7 9 5 8 4 , sportcermak@...

Více

Vážená paní starostko, vážený pane starosto!

Vážená paní starostko, vážený pane starosto! vedení města a zástupci společnosti E.ON podepsali memorandum o spolupráci Radek Lucký, jednatel společnosti E.ON Česká republika, s. r. o., starostka Eva Vanžurová a místostarosta Josef Knot svým ...

Více