Panorama Lipnice 1/2015

Transkript

Panorama Lipnice 1/2015
PANORAMA
LIPNICE
Oficiální zpravodaj Obecního úřadu v Lipnici nad Sázavou
BŘEZEN 2015
Lipnické nokturno aneb Bermudský trojúhelník nad Lipnicí
VZPOMÍNKY PANÍ DAGMAR KALENSKÉ
DCERY ŘEDITELE LIPNICKÉ ŠKOLY PETRA KALENSKÉHO V LETECH 1940–1960
Za vznikem tohoto povídání byl můj náhodný půdní nález cca paní Dagmar Kalenská Farkačová. Podařilo se mi prostřednictvím
20 starých divadelních plakátů z Lipnice z období 1910 až 1960. jejího syna, hudebního pedagoga a dirigenta Hynka Farkače
Datově posledním byl plakát na autorskou historickou divadelní se s paní Kalenskou sejít a poprosit jí o její vzpomínky na tuto
hru Lipnické nokturno. Hru napsala, složila hudbu a texty písní dobu. Jan Procházka
Vážení milí,
děkuji panu Janu Procházkovi, že přiměl můj mozek k činnosti, byť
i jen k vzpomínání. Uvedl hru, která se tu uskutečnila přesně před
padesáti pěti roky na jaře 1960. Ale o tom až později. Musím uvést
i časy dřívější, abych vysvětlila, jak se naše rodina po různých, až dramatických peripetiích, do Lipnice dostala. Svým stářím platím za to,
že jsem mohla ještě aspoň pár let žít v první republice, ač jako dítě,
ale tím víc vnímavěji.
Můj otec, jako mladý učitel, byl překládán z místa na místo v českém pohraničí, až se dostal do Broumova, nejzazšího výběžku Čech,
kde jsem se narodila. Začínám tedy v místech, kdy jsem už ,,rozum
brala“ a to až v Hanušovicích, srdci Jeseníků. Dnes je už město málo
známé, pouze loňský festivalový film ,,Díra u Hanušovic“ je připomíná. Ale tenkrát bylo významným uzlem křižovatek všech mezinárodních rychlíků a podle toho také vypadalo nádraží. Svítilo žlutě,
všude plno záhonů rostlých květin a girland podle celého perónu.
Jako malí caparti jsme se chodili dívat na provoz, který se zde odehrával. Totiž, z kterékoliv stanice bylo možno podle jídelního lístku
objednat si telegraficky z vlaku v tamější velké restauraci jídlo, které
bylo okamžitě připraveno.
U určitého vagónu pak už stáli dva a dva číšníci v bílých smokincích, kde jeden podával naleštěné nádoby do okénka druhému,
který už v kupé čekal a pokrmy servíroval. Toto se odehrávalo
až čtyřikrát za hodinu a my děti jsme se dokázaly dívat celé odpoledne. Říkali jsme jim bílí princové. Svolávaly jsme se: ,,Jdeme
na prince“! A rodiče vždy věděli, kde své děti najdou. Divadlo bylo
stále stejné, ale neokoukatelné.
Vzpomínám si, jak jednou přijeli pan president Beneš s panem
ministrem Masarykem a my malé družičky je vítaly. Každou pochovaly a každá od nich dostala pusu na čelo. Byli úplně sami,
žádná ochranka, přijeli jen tak vlakem. Nikdo se nebál střílení, věděli, že je prostě máme rádi. Doma si pak rodiče šeptali, že se asi
přijeli podívat na betonové bunkry – opevnění, které stály hned
za humny a že se asi něco chystá. Ale naše hry to neovlivnilo, hráli
jsme si dál v jednom chumlu.
Děti německé a české a dobře jsme si rozuměli, znali jsme obě
řeči. Nájemníci jsme byli také smíšení, naše maminky chodily
vzájemně na besedy, jeden pomáhal druhému, v ničem nebyl
sebemenší rozdíl. Tatínek zde byl už ředitelem měšťanské školy
a velice se snažil děti kulturně obohatit. Pro obecnou školu učitelé
týdně hrávali loutkové hry a každý měsíc ty větší děti hráli svoje
divadlo. Tam jsem začala chodit do školy. Také si vzpomínám, že
k nám chodíval jeden žebrák. Byl to starý dědeček a každý den
v poledne si sednul na schody za dveře. Maminka mu vždy dala
do kastrůlku oběd a nikdy nic nezbylo. Když jsem nádobu uklízela,
radostně jsem volala: ,,Mamí, chutnalo mu, nic nenechal“. Jestli
to byl Čech nebo Němec, nevím, nikdy nemluvil. Bohužel i toto
patřilo ke koloritu té doby.
Tam v horách bývaly spousty sněhu. Kopec Ramzová dnes skiareál, tenkrát jen vysoký kopec, kde lyžaři pracně šplhali nahoru.
Můj otec s kolegou řídícím, tam chodili lyžovat rovněž. Jednou
jsme tatínka marně čekaly, bylo šest večer, tma, osm hodin – a my
s maminkou jsme se už začaly bát. Ve strachu, jsme se pro útěchu
vypravily k paní řídící. Ta už klidně spala, ale my přece jsme zazvonily. Po chvíli přišla otevřít starší paní jen v jupce a v nedbalkách
a udiveně se ptala, co se děje. Když uslyšela, o co jde, se smíchem
pravila ,,To je vidět paní Kalenská, že jste ještě moc mladá. Pamatujte si, že ,,po čem nic, to se neztratí“.
A opravdu neztratilo. Samozřejmě, hoši se ve zdraví vrátili, růžolící a v dobré rozmaru. Byli se zahřát v hospůdce. Rčení paní řídící
mě tak pohoršilo, že jsem je nezapomněla.
A dobře jsem udělala. Vždycky v životě fungovalo a ve strachu
se hodilo. A proto všichni, kdo marně dlouho čekáte, řekněte si
tuto poučku, vytrvejte a určitě se dočkáte. Přátelé, teď ještě myslí
ve svobodné vlasti končím. Příště konec republiky, útěk ze Sudet,
otcova letecká havárie.
D.K.
Hanušovice (Hannsdorf) 30. léta 20. stol., zdroj http://www.gda.bayern.de/
(Pokračování příště)
PANOR A M A LIPNICE – BŘEZEN 2015 –
1
Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva obce Lipnice nad Sázavou č. 1/2015
konaného dne 26. února 2015 od 17.00 hodin na Obecním úřadě v Lipnici nad Sázavou
Přítomni: Ing. Leoš Bláha, Ing. L. Bláhová, Jana Brunerová, Bc. Marek Hanzlík, Zdeněk Ježek, Mgr. František Roček. Mgr. František
Šafránek, Ing. Ladislav Horký, Jaroslav Prokš.
Občané: I. Dundáček, Mgr. J. Salák, J. Doleší.
Zapisovatel: Ing. Lenka Bláhová.
Ověřovatelé: Mgr. F. Roček, Mgr. F. Šafránek.
Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta L. Bláha, který přivítal
členy zastupitelstva obce. Starosta oznámil počet přítomných členů
ZO (v 17.05 hod. bylo přítomno 8 členů zastupitelstva). Zastupitelstvo je usnášeníschopné. Program zasedání zastupitelstva byl
doplněn bodem č. 21 Prodej části pozemků parc. č. 211/1 a 351/1
p. Dundáček.
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
Rozpočtové opatření 9/2014
Rozpočet 2015
Rozpočtový výhled do roku 2019, hospodaření obce 2011–2014
Žádost o převod budovy č. p. 49 (hasičská zbrojnice) do vlastnictví obce
5. Vyřazení nepotřebného majetku obce
6. Inventury 2014
7. Žádosti o finanční dotace – Kraj Vysočina, OPŽP
8. Plánované opravy obecního majetku - komunikace, výměny
oken apod.
9. Jednotka SDH, pojištění, žádost o příspěvek
10.Zajištění svozových míst pro separovaný odpad
11.Zubní ordinace
12.Usnesení Okresního soudu v HB ve věci stát vs. Ing. L. Horký
13.Soudní spor Grano s.r.o proti Obci Lipnici nad Sázavou- vzájemný návrh
14.Předání korespondence doručené p. L. Horkému na ohlašovnu
čp. 50
15.Pozemek parc.č. 1299/2, místní komunikace – žádost p. M.
Lhotka
16.Žádost o odkoupení nemovitosti – manželé Newmann
17.Smlouva o zřízení služebnosti pozemek parc. č. 2136/1, p. Olšbauer
18.Žádost o umístění kamenného objektu na obecním pozemku GRANIT Lipnice
19.Vlajka pro Tibet-žádost o vyvěšení vlajky
20.Pověření člena zastupitelstva 2014-2018 - oddávající
21.Prodej části pozemků parc.č. 211/1 a 351/1 p. Dundáček.
Návrh usnesení č. 1/2015: ZO schvaluje upravený program jednání
ZO č. 1/2015.
Výsledek hlasování: PRO: 8 hlasů, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 1/2015 bylo přijato.
Na žádost pana I. Dundáčka bude přednostně projednán bod č. 21
V 17.08 se dostavil Ing. Horký.
pozemek ve vlastnictví p. Ignatovičové. ZO vycházelo při schvalování prodeje panu Dundáčkovi z informace, že požadované pozemky
jsou dlouhodobě zaploceny v zahradě p. Dundáčka, jak bylo zastupitelům sděleno žadatelem na zasedání zastupitelstva. Dle názoru
obce není však možné prodat obecní pozemek, na kterém je vjezd
na pozemek ve vlastnictví třetí strany. Žádáme proto zastupitelstvo
o revokaci původního usnesení a navrhujeme odprodat panu Dundáčkovi část původně požadovaného pozemku parc. č. 351/1, který
má fakticky dlouhodobě zaplocenou na zahradě u domu čp. 250.
Pan I. Dundáček zaslal zastupitelům dopis objasňující jeho pohled
na tento problém.
Diskuse: Pan Dundáček ZO vyložil situaci ze svého pohledu, do diskuse se zapojili všichni zastupitelé. Z diskuse vyplynulo, že situace
je složitá a je třeba ještě jednat s dotčenými stranami přímo na místě.
Termín schůzky bude stanoven.
Návrh usnesení č. 2/2015: ZO ruší usnesení č. 79/2014 o prodeji
částí pozemků parc.č. 211/1 a parc. č. 351/1 panu Dundáčkovi a přesouvá rozhodnutí na některé z následující zasedání ZO.
Výsledek hlasování: PRO: 6 hlasů, PROTI: 2 hlasy (Ing. Horký,
p. Prokš),, ZDRŽEL SE: 1 hlas (Mgr. Šafránek)
Usnesení č. 2/2015 bylo přijato.
1. R
ozpočtové opatření Obce Lipnice nad Sázavou
č. 9/2014
Starosta obce předložil OZ k schválení rozpočtové opatření č. 9/2014,
kterým se provádí vyrovnání čerpání rozpočtu obce k 31. 12. 2014
dle metodiky kontrol Krajského úřadu Kraje Vysočina dle zákona ,
č. 420/2004 Sb..
Rozpočtové opatření koriguje schválený rozpočet obce o rozdíly
způsobené reálnými změnami. Nárůst příjmů činí 594 969,49 Kč, výdaje se snižují o 701 764,49 Kč a financování se snižuje o 1 296 733,98 Kč
(o tuto sumu se navyšuje zůstatek na bankovním účtu).
Rozpočet za rok 2014 byl realizován jako přebytkový, financování se snížilo o uvedenou částku 1 96 733,98 Kč. Přebytek je součástí
zůstatku na bankovních účtech obce. Stav bankovních účtů k 31. 12.
2014 činil 2 292 728 Kč.
Přebytek rozpočtu 2013 a 2014 bude zapojen do rozpočtu 2015
formou vlastního podílu obce do investičních akcí financovaných
převážně z dotačních titulů, v kterých obec uspěje.
V diskusi nebyly vzneseny žádné podstatné připomínky.
Návrh usnesení č. 3/2015: ZO schvaluje rozpočtové opatření Obce
Lipnice nad Sázavou č. 9/2014.
Výsledek hlasování: PRO: 7 hlasů, PROTI: 1 hlas (Ing. Horký),
ZDRŽEL SE: 1 hlas (p. Prokš)
Usnesení č. 3/2015 bylo přijato.
2. Rozpočet 2015
Návrh rozpočtu na rok 2015 počítá s celkovými příjmy ve výši
10 795 480 Kč, celkovými výdaji ve výši 9 886 700 Kč a financováním
ve výši −908 780 Kč. Rozpočet obce Lipnice nad Sázavou je v sou21. P
rodej části pozemků parc. č. 211/1 a 351/1 ,
ladu se zákonem č. 250/2000 Sb. sestaven jako vyrovnaný. Návrh
p. Dundáček
rozpočtu na rok 2015 byl vyvěšen na úřední desce od 11. 2. 2015.
Usnesením zastupitelstva č. 79/2014 byl schválen prodej části po- V původním návrhu byly dvě formální číselné chyby. Návrh byl
zemků parc. č. 211/1 a 351/1 panu I. Dundáčkovi. Následně při pro- opraven a projednán finančním výborem obce, který jej doporučil
jednávání vytýčení hranice oddělovaných pozemků bylo zjištěno, že ke schválení.
na prodávaném obecním pozemku se nachází vjezd na sousední
V diskusi nebyly vzneseny žádné podstatné připomínky.
2–
PANOR A M A LIPNICE – BŘEZEN 2015
Návrh usnesení č. 4/2015: ZO schvaluje rozpočet Obce Lipnice nad
Sázavou na rok 2015.
Výsledek hlasování: PRO: 7 hlasů, PROTI: 1 hlas (Ing. Horký),
ZDRŽEL SE: 1 hlas (p. Prokš)
Usnesení č. 4/2015 bylo přijato.
3. R
ozpočtový výhled do roku 2019, hospodaření obce
2011–2014
Vzhledem k uzavřené úvěrové smlouvě je možné a potřebné sestavit
rozpočtový výhled na příští období do roku 2019. Návrh rozpočtového výhledu byl předložen. Zároveň byly zastupitelům předloženy
přehledy o hospodaření obce v letech 2011–2014 a srovnání vybraných nákladových a příjmových položek od roku 2007. S materiály
byl seznámen finanční výbor obce, který doporučil rozpočtový výhled obce ke schválení.
V diskusi nebyly vzneseny žádné podstatné připomínky.
Návrh usnesení č. 5/2015: ZO schvaluje rozpočtový výhled obce
Lipnice nad Sázavou na období 2015–2019
Výsledek hlasování: PRO: 7 hlasů, PROTI: 1 hlas (Ing. Horký),
ZDRŽEL SE: 1 hlas (p. Prokš)
Usnesení č. 5/2015 bylo přijato.
4. Žádost o převod budovy čp. 49 (hasičská zbrojnice)
do vlastnictví obce
7. Žádosti o finanční dotace – Kraj Vysočina, OPŽP
Pro rok 2015 byly zveřejněny nové výzvy na čerpání dotačních finančních prostředků na investiční i provozní projekty měst a obcí.
Účast naší obce v transparentní soutěži na získání dotačních prostředků je vůbec poprvé možná po porušení rozpočtové kázně
v roce 2010, následných daňových odvodech, prominutí části daňových výměrů, rozhodnutí daňové správy o úhradě daně na splátky
a zejména smluvním zajištění úvěru na úhradu daňových odvodů.
Obec, coby hospodářská jednotka, se nyní nachází v režimu splácejícího dlužníka a pokud obec tento statut neporuší, nebude na ní
právně pohlíženo jako na dlužníka státu.
Stanoviska k této situaci obce sdělil SFŽP, Ministerstvo místního
rozvoje ČR a Ministerstvo Zemědělství ČR. V letech 2011–2014 se
obec mohla ucházet o dotace pouze v těch titulech, v kterých donor
nevyžadoval doklad o bezdlužnosti obce, např. některé výzvy Kraje
Vysočina. Celková výše žádaných dotačních prostředků v roce 2015
může dosáhnout 6 026 tis. Kč, podíl obce cca 1 012 tis. Kč. Obec se
bude ucházet především o dotační prostředky s vysokým podílem
příjmu.
Žádosti o dotace bude pro dotace z krajského úřadu zpracovávat
obecní úřad a žádosti o dotace z OPŽP bude na základě smlouvy
za úplatu zpracovávat ing. Luksch.
V diskusi nebyly vzneseny žádné podstatné připomínky.
Návrh usnesení č. 7/2015: ZO schvaluje zpracování žádostí na výše
uvedené projekty na získání dotačních prostředků o předpokládaném sumárním podílu obce ve výši do 1 100 tis. Kč.
Výsledek hlasování: PRO : 8 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 1 hlas
(Ing. Horký)
Usnesení č. 7/2015 bylo přijato.
Nemovitost čp. 49 hasičská zbrojnice, včetně části obecního úřadu,
byla po komplikovaných jednáních zahájených v roce 2011 převedena před koncem roku 2014 z vlastnictví fyzické osoby do majetku
státu zastoupeného Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Právní zástupce obce v současné době zpracovává žádost
obce o převedení nemovitosti čp. 49 z vlastnictví státu do vlastnictví
8. Plánované opravy obecního majetku – komunikace,
obce Lipnice nad Sázavou.
výměny oken apod.
V diskusi nebyly vzneseny žádné podstatné připomínky.
Vzhledem k vážné hospodářské a právní situaci obce jsou nadále
Ing. Horký se vzdálil v 18.05 hod.
limitovány investice do rozvoje obce. Lze předpokládat, že v případě úspěšného získání dotačních prostředků zejména na rekonstrukci
5. Vyřazení nepotřebného majetku obce
V rámci inventury majetku obce k 31. 12. 2014 byl navržen na vyřa- kotelny školy, bude možné uvolnit část prostředků obce na jiné pození a hlavní inventarizační komisí vyřazen nepotřebný majek obce třebné opravy majetku obce.
Jedná se o následující opravy:
v celkové hodnotě 45 212,51 Kč. Seznam vyřazeného majetku byl
−− Rozšíření kanalizace ke škole a čp. 265.
předložen zastupitelům.
−− Oprava dolní části komunikace „Na Vrškách“.
V majetku obce je také evidován majetek, který je potřebné jed−− Výměna oken v čp. 2, příp. čp.192.
noznačně identifikovat a vysvětlit důvod jeho zařazení. Jedná se
−− Výměna vadných oken v ZŠ v počtu 3 ks.
o tyto stavby El. distr. soustava Hradby 393 75 Kč a Kabelová přípoj−− Úprava místní komunikace – Kruhovna.
ka chaty 59 820 Kč.
−− Terénní úpravy na bývalé skládce.
V diskusi nebyly vzneseny žádné podstatné připomínky.
Jestliže obec neuspěje s žádostmi o dotační prostředky na rekonIng. Horký se vrátil v 18.15 hod.
strukci kotelny ZŠ v rámci LXIV. výzvy OPŽP, bude nutné uhradit rekonstrukci pouze z vlastních zdrojů a omezit výdaje na jiné opravy. Prioritu
6. Inventury 2014
Inventury majetku obce byly provedeny v souladu s příkazem budou mít především opravy, kterými bude zabráněno vzniku škod,
k provedení inventur projednaným na zasedání ZO č. 10/2014. Sou- sankcí, nebo jejíž realizací dojde ke snížení provozních výdajů obce.
V diskusi nebyly vzneseny žádné připomínky.
pisy inventarizovaného majetku jsou uloženy v archivu účetní obce.
Z účasti na činnosti hlavní inventarizační komise se písemně omluvil
9. Jednotka SDH, pojištění, žádost o příspěvek
zastupitel pan Prokš, a na práci HIK se dále nepodílel.
Diskuse: Ing. Horký se zajímal o hodnotu movitého a nemovité- Na základě návrhu pana R. Bruknara, velitele JSDH Lipnice nad Sázaho majetku. Ing. Bláha mu sdělil, aby se v případě zájmu o tyto vou, která je zařazena v systému požární ochrany JPO5 navrhujeme
informace dostavil 27. 2. 2015 dopoledne na obecní úřad, kde mu personální rozšíření jednotky SDH Lipnice nad Sázavou o dva členy,
tedy z 12 na 14 osob. Důvodem je požadavek na dostatečné zajištění
požadované informace poskytne účetní obce.
nahraditelnosti členů jednotky při výjezdu. Návrh pojistných smluv
Návrh usnesení č. 6/2015: ZO schvaluje inventury k 31.12.2014.
s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou na úrazové a odpovědnostní
Výsledek hlasování: PRO : 7 hlasů, PROTI: 1 hlas (Ing. Horký),
pojištění členů JSDH byl připraven v souladu se zákonem č. 89/2012
ZDRŽEL SE: 1 hlas (p. Prokš)
Sb., Občanský zákoník. Základní úrazové a odpovědnostní pojištění
Usnesení č. 6/2015 bylo přijato.
PANOR A M A LIPNICE –BŘEZEN 2015 –
3
členů JSDH pro 14 osob činí ročně 1 450 Kč, resp. 3 540 Kč, celkem
tedy 4 990 Kč. Odpovědnostní pojištění musí být sjednáno jmenovitě. Jedná se o pojištění pro případ přechodného, nebo trvalého tělesného poškození nebo smrti následkem úrazu a trvalých následků
úrazu a odpovědnosti při výkonu povolání.
V diskusi nebyly vzneseny žádné podstatné připomínky.
Návrh usnesení č. 8/2015: ZO schvaluje rozšíření JSDH Lipnice nad
Sázavou o dva členy na 14 osob. ZO schvaluje uzavření předložených pojistných smluv v rozsahu úrazového a odpovědnostního
pojištění s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a. s., v celkové výši
pojistného 4 990 Kč ročně.
Výsledek hlasování: PRO : 9 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 0 hlasů
Usnesení č. 8/2015 bylo přijato.
Starosta SDH pan Boleslav Dlouhý a velitel JSDH Roman Bruknar
požádali obec o finanční výpomoc na doplnění 4 ks vycházkových
uniforem pro členy jednotky SDH. Sbor v minulém období vydal
nemalé prostředky na zajištění oslav 140. výročí založení SDH a nákup slavnostní zástavy. Cena uniforem bude činit 19 600 Kč. Navrhujeme schválit příspěvek ve výši 15 000 Kč.
V diskusi nebyly vzneseny žádné podstatné připomínky.
Návrh usnesení č. 9/2015: ZO schvaluje příspěvek 15 tis. Kč na nákup slavnostních uniforem pro SDH Lipnice nad Sázavou.
Výsledek hlasování: PRO : 9 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 0 hlasů
Usnesení č. 9/2015 bylo přijato.
darovat prostřednictvím některé z humanitárních organizací do postižených oblastí.
V diskusi nebyly vzneseny žádné podstatné připomínky.
12. Usnesení Okresního soudu v Havlíčkově Brodě
ve věci stát vs. Ing. L. Horký.
Okresní soud v Havlíčkově Brodě vydal dne 5. 12 2014 usnesení
č.j. 1T 127/2013-2255, kterým předložil Vrchnímu soudu v Praze věc
obžalovaného Ing. L. Horkého k rozhodnutí o příslušnosti. Vzhledem k závažnosti trestných činů v zažalovaných skutcích a výši způsobené škody okresní soud shledal, že k projednání není příslušný.
Vrchní soud v Praze rozhodne o tom, zda uvedená trestní věc bude
pokračovat před senátem okresního, nebo krajského soudu. Soud
konstatoval, že skutky uvedené v obžalobách shledal prokázanými.
Škodu způsobenou obci trestnými činy uvedenými v obžalobě obec
včas a řádně uplatnila.
V diskusi nebyly vzneseny žádné podstatné připomínky.
13. Soudní spor Grano s.r.o. proti Obci Lipnici nad
Sázavou - vzájemný návrh
Ve věci občanskoprávní žaloby společnosti GRANO Skuteč, s. r. o.
na obec Lipnice nad Sázavou ze dne 16. 4. 2014 pod č. soudního
spisu 105C 21/2014-45 pro údajné neuhrazení tzv. víceprací ve výši
891 358 Kč, bylo dosud zahájeno přípravné řízení. Obec závazek neuznala a poskytla soudu včas požadovaná vysvětlení a doklady. Dále
10. Zajištění svozových míst pro separovaný odpad
obec ve vzájemném návrhu ze dne 22. 12. 2014 uplatnila vůči žalobOd 1. 1. 2015 vstoupila v platnost vyhláška o rozsahu a způsobu ci nároky vyplývající z uzavřeného smluvního vztahu (SoD na Reguzajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů. laci dopravy a parkování v Lipnici nad Sázavou, II. etapa) ve smyslu
Obec je podle této vyhlášky povinna zajistit místa pro oddělené sankcí za porušení smluvních podmínek včetně zákonného úroku
soustřeďování jednotlivých složek separovaného odpadu. U plastů z prodlení v sumární výši 624 528,60 Kč. Žalobce závazek vyplývající
a skla je povinnost řešena stávajícím systémem společnosti AVE CZ. z uvedeného neuznal a lze předpokládat, po ukončení probíhajícího
Pro soustřeďování použitého papíru je určena Základní škola (od- přípravného řízení bude ve věci zahájeno soudní řízení.
povědná osoba P. Doležal, školník). Pro uskladnění použitých kovů
V diskusi nebyly vzneseny žádné podstatné připomínky.
je určen dvůr hasičské zbrojnice čp. 49 (odp. osoba R. Bruknar, člen
SDH). Místo pro soustřeďování bioodpadů je určeno od 1. 4. 2015 14. Předání korespondence doručené p. L. Horkému
na ohlašovnu čp. 50
na bývalé skládce u fotbalového hřiště, kde bude umístěn velkoobjemový kontejner společnosti AVE CZ (odpovědná osoba L. Žáček, Městský úřad Havlíčkův Brod doručil obci korespondenci určenou
zaměstnanec údržby obce).
obecnímu zastupiteli panu Ing. L. Horkému, trvale hlášenému na ohlaObec zažádala v tomto roce o dotaci na pořízení kompostérů k li- šovně čp. 50, kterou se Městskému úřadu Havlíčkův Brod nepodakvidaci domácích bioodpadů. Pokud budeme úspěšní, proběhne bě- řilo jmenovanému doručit, a požádal o předání potvrzení o zvolení
hem tohoto roku 1. etapa distribuce těchto domácích kompostérů zastupitelem obce v komunálních volbách 2014 do obecních zastuzájemcům z řad stálých občanů naší obce.
pitelstev jmenované osobě. Starosta obce po příchodu zastupitele
V diskusi nebyly vzneseny žádné podstatné připomínky.
L. Horkého předal korespondenci jmenované osobě proti podpisu.
Ing. Horký se vzdálil v 18.45 hod.
11. Zubní ordinace
Znovuotevření zubní praxe v Lipnici nad Sázavou s využitím vybavení ordinace po bývalé paní doktorce MUDr. Blahové, které obec
po ukončení její praxe v roce 2010 odkoupila do svého vlastnictví
je stále méně reálné. Poslední zájemce paní MUDr. Veselá odstoupila od dalšího jednání s obcí z důvodu nemožnosti obce v případě
potřeby finančně garantovat opravu či výměnu přístrojového vybavení ordinace. Obcí předložený návrh nájemních smluv (nájem
ordinace a nájem vybavení) za roční nájem ve výši 100 Kč, včetně
úhrady spotřebovaných energií obcí, nebyl akceptován.
Vzhledem k výsledkům ankety z listopadu 2014 (zasedání ZO
č. 10/2014), kdy ani občané obce neprojevili relevantní zájem o znovuotevření zubní ordinace je nereálné v této snaze pokračovat. Navrhujeme vyhotovit znalecký posudek na vybavení zubní ordinace
a zařízení odprodat případným zájemcům, nebo vybavení ordinace
4–
PANOR A M A LIPNICE – BŘEZEN 2015
15. P
ozemek parc. č. 1299/2, místní komunikace,
žádost p. M. Lhotka
Pan M. Lhotka, spoluvlastník (1/2) poz. parc. č. 1299/2, ostatní komunikace, ostatní plocha, k. ú. Lipnice nad Sázavou o výměře 160 m2,
na kterém je z části a dlouhodobě umístěna místní komunikace obsluhující příjezd k RD čp. 103, čp. 307, RD bez čp. a částečně také
k rekreačnímu objektu bez ev. č. na poz. parc. č. 1279/1 v k.ú. Lipnice
nad Sázavou, opakovaně požádal v roce 2014 obec o návrh řešení
nebo přijatelného stanoviska k jeho dopisu ze dne 28. 5. 2014, kterým chtěl předejít případnému problému se znemožněním příjezdu
k výše uvedeným RD v případě založení zahrádky v uvedeném místě (tedy na místní komunikaci).
Panu M. Lhotkovi bylo doručeno stanovisko (2. 6. 2014), návrh
na osobní jednání v Lipnici nad Sázavou, v místě trvalého bydliště spoluvlastníka (25. 8. 2014), návrh na odkoupení (18. 9. 2014),
pozvánka na zasedání zastupitelstva obce (2. 10. 2014) a možnost
jiného právního vyrovnání. Žádný z uvedených písemných návrhů
pan M. Lhotka nepřijal a navrhl věc odložit na projednání v nově
zvoleném zastupitelstvu. Navrhujeme nabídnout spoluvlastníkům
odkoupení předmětného pozemku, na kterém se nachází místní komunikace za cenu obvyklou 100 Kč/m2.
V diskusi nebyly vzneseny žádné podstatné připomínky.
Návrh usnesení č. 10/2015: ZO schvaluje nabídku odkoupit od spoluvlastníků pozemek parc.č. 1299/2 o výměře 160m2 v k.ú. Lipnice
nad Sázavou za cenu obvyklou 100 Kč/m2.
Výsledek hlasování: PRO : 7 hlasů, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1 hlas
(p. Prokš)
Usnesení č. 10/2015 bylo přijato.
Ing. Horký se vrátil v 19.22 hod.
16. Ž ádost o odkoupení nemovitosti – manželé Newmann
Manželé M. a R. Newman požádali zastupitelstvo o prodej části
obecní nemovitosti na stavební parc. č. 151 (bývalá sokolská garáž).
Jedná se o část objektu sousedící se stodůlkou ve vlastnictví žadatelů a přilehlý dvorek. Bývalé zastupitelstvo záměr prodeje včetně
garáže na zasedání č. 7/2014 neschválilo.
Diskuse
Bc. Hanzlík – vlastník prověří stavebně technický stav budovy
a způsob odstranění případného havarijního stavu.
Ing. Horký si přeje být přítomen u posuzování stavebně technického stavu objektu.
Návrh usnesení č. 11/2015: ZO schvaluje záměr prodeje části domu
na pozemku č. st. 151 v k.ú. Lipnice nad Sázavou, který je v majetku obce.
Výsledek hlasování: PRO : 1 hlas (Ing. Bláha), PROTI: 4 hlasy
(p. Ježek, Mgr. Šafránek, Ing. Bláhová, Bc. Hanzlík), ZDRŽEL SE:
4 hlasy (p. Prokš, p. Brunerová, Mgr. Roček, Ing. Horký)
Usnesení č. 11/2015 nebylo přijato
Výsledek hlasování: PRO : 9 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 0 hlasů
Usnesení č. 12/2015 bylo přijato.
18. Ž ádost o umístění kamenného objektu na obecním
pozemku – GRANIT Lipnice
Společnost Granit Lipnice požádala prostřednictvím pana Radka
Dvořáka o schválení umístění kamenného objektu (písmo) na obecních pozemcích parc. č. 308 a 309/4, které má Granit s.r.o. od obce
v pronájmu. Jedná se o umístění kamenného nápisu Granit Lipnice, který navrhl sochař R. Dvořák. Grafický návrh byl zastupitelstvu
předložen.
Návrh usnesení č. 13/2015: Zastupitelstvo obce Lipnice nad Sázavou
souhlasí s umístěním kamenného objektu na obecních pozemcích parc.
č. 308 a 309/4 v k. ú. Lipnice nad Sázavou dle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: PRO : 9 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 0 hlasů
Usnesení č. 13/2015 bylo přijato.
19. Vlajka pro Tibet – žádost o vyvěšení vlajky
Spolek Lungta požádal obec o připojení k akci Vlajka pro Tibet a připomenout tak 10. března 56. výročí povstání Tibeťanů proti čínské
okupaci. Obec se v minulých letech k této akci připojila.
Návrh usnesení č. 14/2015: Zastupitelstvo obce Lipnice nad Sázavou schvaluje připojení k akci Vlajka pro Tibet.
Výsledek hlasování: PRO : 7 hlasů, PROTI: 1 hlas (Mgr. Šafránek),
ZDRŽEL SE: 1 hlas (Mgr. Roček)
Usnesení č. 14/2015 bylo přijato.
20. Pověření člena zastupitelstva 2014–2018 –
oddávající
Ze zákona provádí obřady starosta obce a místostarosta obce. Z důvodu zajištění zastupitelnosti ZO stanovuje zastupitele p. Zdeňka
Ježka pro oddávání při svatebních obřadech konaných v místním
matričním obvodě.
17. Smlouva o zřízení služebnosti pozemek parc. č. 2136/1
Návrh usnesení č. 15/2015: Zastupitelstvo obce Lipnice nad Sázap. Olšbauer
vou stanovuje druhým oddávajícím p. Zdeňka Ježka pro oddávání
Společnost ČEZ Distribuce, a.s. požádala prostřednictvím projektanta při svatebních obřadech.
SUDOP Praha, a.s. o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene Výsledek hlasování: PRO : 6 hlasů, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 3 hlasy
na uložení kabelového vedení a příslušenství energetické distribuč- (p. Ježek, p. Prokš, Ing. Horký)
ní sítě do pozemku ve vlastnictví obce Lipnice nad Sázavou.
Usnesení č. 15/2015 bylo přijato.
Plánovanou stavbou dotčený pozemek je poz. parc. č. 1271/3, k.ú.
Lipnice nad Sázavou a délka kabelové vedení v pozemku činí 58 m, Závěrem
včetně pilíře s pojistkovou skříní.
starosta poděkoval všem přítomným zastupitelům za účast na jedNávrh usnesení č. 12/2015: Zastupitelstvo obce Lipnice nad Sá- nání a v 19.41 hodin zakončil jednání ZO. Přesný termín příštího
zavou souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení zasedání zastupitelstva obce bude včas oznámen.
věcného břemene – služebnosti za jednorázovou náhradu ve výši
5 000 Kč.
Tabulka k bodu 7 – Žádosti o finanční dotace – Kraj Vysočina, OPŽP
Výzva
Donor
Popis
Celková Podíl obce Procentní
Podání
Realizace do
suma v Kč
v Kč
podíl
projektu
Čisté ovzduší
MŽP, FŽP
Čisté ovzduší zametací stroj s traktorem
30. 1. 2014
Čistá voda 2014
Kraj Vysočina
TE studie odkanalizování obce
30. 1. 2014
3 000 000
450 000
15 %
1. 7. 2015
158 510
47 553
30 %
31. 12. 2015
220 000
103 000
50 %
7 200
40 %
Program obnovy venkova Kraj Vysočina
Oprava fasády radnice
Informační a komunikační FOND Vysočiny Bezpečnost a archivace dat
technologie
Bioodpady
FOND Vysočiny Kompostéry
27. 2. 2016
18 000
16. 2. 2015 31. 10. 2015
30 000
15 000
50 %
OPŽP, LXIV. výzva
19. 3. 2015
31. 12. 2015 2 600 000
390 000
15 %
MŽP
Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla OZE,
17. 4. 2015
6 026 510 1 012 753
PANOR A M A LIPNICE –BŘEZEN 2015 –
5
Porovnání vybraných nákladových a výnosových položek hospodaření
obce Lipnice nad Sázavou v letech 2007–2014 v Kč
rok
mzdy
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2 110 000
2 228 000
2 491 000
2 274 000
2 156 000
2 315 000
2 414 000
2 305 000
rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
cestovné
telefony +
internet
128 217
161 334
138 726
145 165
17 635
34 337
46 957
41 378
173 245
209 474
155 303
141 970
69 345
46 229
24 971
28 157
53 774 (41 882 = 1490 l)
77 390 (57 008 = 1827 l)
60 719 (51 812 = 1904 l)
87 883 (78 728 = 2811 l)
61 131 (48 415 = 1546 l)
86 234 (64 143 = 1843 l)
78 991 (68 391 = 1848 l)
82 563 (65 557 = 1821 l)
Hospodářský lesní majetek obce v tis. Kč
výnosy
1 153
5 868
969
1 853
3 830
776
995
2 088
elektrická
energie
spotřeba PHM
příspěvky-dotace náklady
41
617
139
1 817
315
1 600
23
674
204
1 736
13
691
79
610
84
904
zisk
577
4 190
−316
1 202
2 298
98
464
1 268
367 486
469 933
434 756
472 495
427 400
365 936
477 352
350 536
plyn
228 885
167 129
177 127
152 105
167 198
200 276
190 290
133 454
Prodej z majetku obce v tis. Kč
pozemků
nemovitostí
4
84
139
52
9
3
193
88
0
0
4 001
1 030
0
0
0
0
POZVÁNK A
na valnou hromadu
TJ Sokol Lipnice nad Sázavou,
která se uskuteční
20. března 2015 od 20.00 hodin
v hostinci Na Vrškách.
PROGRAM VALNÉ HROMADY
1.Zahájení, schválení předsedy
a zapisovatele valné hromady
2.Zpráva o činnosti
3.Zpráva o hospodaření 2014
4.Schválení hospodářského výsledku
5.Plán činnosti a návrh rozpočtu
na rok 2015, zpráva KK
6.Diskuse
7.Závěr
PROSÍM O ÚČAST VŠECH ČLENŮ TJ SOKOL
V LIPNICI NAD SÁZAVOU
Děkuji Jana Brunerová, starostka TJ
SBĚR OBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU V LIPNICI n. S.
PONDĚLÍ 27. dubna 2015 – odpad neukládejte na svozová místa dříve než v pátek 24. 4. 2015!
SVOZOVÁ MÍSTA:
•VILÉMOVEC
•LIPNICE NAD SÁZAVOU V AMFITEÁTRU
•DOLNÍ DVŮR
NEBEZPEČNÝ ODPAD: autobaterie, léky, oleje, brzdové kapaliny, vývojky, rádia, televizory, ledničky, mrazáky, mikrovlnné
trouby, galvanické články, zářivky, mastné hadry, zaschlé barvy,
pneumatiky…
OBJEMOVÝ ODPAD: starý nábytek, keramika, matrace, gauče,
staré hadry, koberce…
PROSÍME OBČANY, ABY ODPAD UKLÁDALI POUZE NA VÝŠE UVEDENÁ MÍSTA!
Ve dnech 19. a 20 března 2015
bude v Lipnici nad Sázavou
KOMINÍK MILAN ČAPEK
Pokud chcete využít jeho služeb, nahlaste potřebné údaje
a číslo popisné na obecní úřad, tel.: 569 486 139
JARNÍ SBĚR
STARÉHO PAPÍRU!
Vybíráme ve škole do 10. dubna 2015.
Berou se noviny, časopisy i karton.
Pokud by měl někdo problém s dopravou,
jsme schopni sami odvézt.
Bližší informace Petr Doležal, školník
a František Roček. Tel.: 569 486 122
MÁME STÁLE JEŠTĚ NĚKOLIK VOLNÝCH MÍST NA ŠKOLNÍ ZÁJEZD DO NĚMECKA!
Po úspěšných projektech na téma NIZOZEMSKO, ŠVÉDSKO, ITÁLIE, FRANCIE, VELKÁ BRITÁNIE, ŠVÝCARSKO, RAKOUSKO, SLOVENSKO
a SLOVINSKO. Tématem v letošním roce bude NĚMECKO. Žáci budou mít opět za úkol připravit si na tento den co nejvíce informací, obrázků či předmětů, které nějak souvisí s touto jistě velmi zajímavou zemí. Některé třídy se zaměří na přírodu, jiné na kulturu, sport, kuchyni.
Myslím, že účastníci z řad dětí i rodičů byli s těmito expedicemi spokojeni. Pro letošní rok jsme připravili podobný zájezd do Německa.
Představa je stejná jako v minulosti – tedy že by mohli jet nejen naši žáci, ale třeba i jeden či oba rodiče, prarodiče, bývalí žáci, přátelé školy.
Termín 7.–10. 5. 2015. Předběžná cena 4 290 Kč.
Cena zahrnuje: bus, 2× ubytování v hotelu (2lůžkové pokoje), 2× snídaně, pojištění CK, komplexní pojištění (léčebné výlohy, storno, úraz, zavazadla, odpovědnost za škodu), průvodce. Cena nezahrnuje: vstupné (cca 50–70 €)
Případné dotazy zodpoví František Roček – tel.: 569 486 122, mobil: 608 179 531, e-mail: [email protected]
Měsíčník Panorama Lipnice vydává Obecní úřad Lipnice nad Sázavou, Lipnice nad Sázavou 50, PSČ 582 32, IČ: 00267813, e-mail: [email protected], www.lipnicens.cz.
Evidováno pod číslem MK ČR E 15145. Grafická úprava a sazba Jiří Trachtulec, výroba Tiskárna Hermann a spol., Havlíčkův Brod.

Podobné dokumenty

Panorama Lipnice 5/2013 srpen

Panorama Lipnice 5/2013 srpen bylo tehdy děleno na aktivní členstvo a tzv. přispěvovatele, to znamená, že sdružoval jak činné, tak přispívající členy. Po 10 letech činPANOR A M A LIPNICE – SRPEN 2013 –

Více

dokument ke stažení

dokument ke stažení se Zíkonem. Z.LStul]i|eli obcc p' hoch.tzko!'i, který se stal č]enemZastllpitelstvaobce dnc 9'll'20ll byla vyplacel]aodměna za r'ýkorrlunl Více

Panorama Lipnice 7/2015

Panorama Lipnice 7/2015 výdajů promítá investice spojená s rekonstrukcí kotelny v základní škole. Kromě těchto výdajů to byly ještě náklady na provizorní opravu místních komunikací, právní služby, financování oprav fasády...

Více

Příloha Smlouvy č.1-Specifikace drobných oprav

Příloha Smlouvy č.1-Specifikace drobných oprav k) kopie výpisů z katastru nemovitostí na přebírané nemovitosti dokládající vlastnictví zadavatele k přebírané nemovitosti; l) uzavřené smlouvy o odběru tepla s příslušným subjektem obhospodařující...

Více