Jóga Doriana Graye

Transkript

Jóga Doriana Graye
Jóga Doriana Graye - jóga stínu
Publikováno na Jógoviny.cz (http://www.jogoviny.cz)
Jóga Doriana Graye - jóga stínu
Barbora Hu
14. 01. 2016
Jóga je mapou i cestou k celistvosti. Zakládá se na vyvážení mnoha aspektů lidského bytí. Je
disciplínou, jejíž principy se v praktické rovině opírají o existenciální jednotu a soulad polarit (šiva +
šakti [1], prakti + puruša…), jako jedinou a poslední podmínku dosažení harmonického spojení mezi
duší a její esencí. Víme, známe, alespoň v teoretické rovině.
Jak se to ale má s nedohlednou hlubinou našeho nevědomí, kam ukládáme vše, co je v rozporu
s ušlechtilým konceptem, jemuž se snažíme svým žitím a bytím přizpůsobit? Je to skutečně tak, že
praxe jógy vedoucí s sattvické [2] čistotě, pomyslným mávnutím proutku gumuje tamasické obsahy
a stinný archetypální rezervoár našeho nevědomí?
Veškerý text je majetkem EuroAge, s.r.o. a je vázán autorskými právy. Všechny fotografie jsou buď majetkem EuroAge, s.r.o.
Strana 1 z 7
anebo jejích partnerů.
Kopírování nebo jiné formy šíření obsahu jsou bez výslovného svolení EuroAge, s.r.o. zakázány.
Jóga Doriana Graye - jóga stínu
Publikováno na Jógoviny.cz (http://www.jogoviny.cz)
Autor: Barbora Hu
O obrazu Doriana Graye
Ten příběh mne fascinuje už od střední školy. Jeho síla podle mě netkví ani tak v líbivém puncu
viktoriánské dekadence a hororovosti, ale spíše v doteku všelidského příběhu s univerzální platností
– příběhu stínu lidské duše. Obraz Doriana Graye je literárním počinem Oscara Wildea, který
originálním způsobem obsahuje cosi jako faustovský motiv. Vypráví o mladém a sličném mladíkovi
Dorianovi, který učaruje malíři, jenž zhotoví jeho portrét. Mladý Dorian při pohledu na půvab svého
portrétu, s vědomím pomíjivosti vnější krásy v neúprosném běhu času, vysloví přání, aby veškeré
stopy úpadku a přicházející ošklivosti nenesla jeho tvář, ale obraz. I stane se, což ale mladý Gray
zjišťuje postupně. Jeho zkažená morálka a činy se pomalu, ale jistě vpisují do tváře na portrétu.
Dorian čelí svému stínu, portrétu, který se stává zrcadlem jeho prohnilé duše. Mladý Gray zavraždí
malíře, a nakonec v amoku probodne svoji ohavnou podobiznu. Pod obrazem sličného mladíka leží
odpudivý stařec s probodnutým srdcem.
Inu, proč vám zde tento příběh připomínám?
O stínu a otci hlubinné psychologie
Jóga je cestou kultivace sebe sama, cestou k ryzosti a čistotě duše, cestou k seberealizaci. Někdy se
však stává, že na této cestě ušlechtilosti dokážeme (a třeba ne záměrně) zapomenout na něco velmi
důležitého, a to sice na osobní přirozenost.
Jednotlivé vrstvy našeho vědomí, kterými nás provází, jsou plny podmíněností. Tyto podmíněnosti
však znamenají zároveň i potenciál k jejich překonání a růstu. Ne však jejich potlačením, ale spíše
pochopením, vyvážením a zdravou integrací.
Veškerý text je majetkem EuroAge, s.r.o. a je vázán autorskými právy. Všechny fotografie jsou buď majetkem EuroAge, s.r.o.
Strana 2 z 7
anebo jejích partnerů.
Kopírování nebo jiné formy šíření obsahu jsou bez výslovného svolení EuroAge, s.r.o. zakázány.
Jóga Doriana Graye - jóga stínu
Publikováno na Jógoviny.cz (http://www.jogoviny.cz)
Myslím, že se dá říci, že jedním ze smyslů jógy, je provést lidského jedince skrze "kosmickou školku"
(vypůjčuji si zde perfektní slovní spojení Dubravky Radonjic, lektorky Katharsis dance a analytika
sebepoznávacího systému Human Design) do vysoké školy existence. V jednotlivých stupních
poznání se zvyšují nároky na sebereflexi. A když se snažíme stát se sami sebou, nemůžeme tak dost
dobře činit čistou nápodobou vzoru, či stylizací do námi vytyčeného ideálu. Jediné, čeho takovou
strategií dosahujeme, je to, že budujeme svoji vnější masku a vnitřní nejistotu. Carl Gustav Jung
nazýval tuto vnější manifestovanou formu osobnosti persónou, k čemuž přidal i účinné varování, že
míra identifikace s touto utvořenou maskou roste úměrně s měrou psychóz a neuróz, které dříve
nebo později dává do pohybu. Identifikace s persónou, nás oddaluje od bytostného Já a umocňuje
sílu rostoucího stínu, kam ukládáme vše, co nechceme se svou osobností spojovat.
Co je stín? Stín je temnou stránkou duše, jakýmsi podzemím naší osobnosti, jíž bychom nejraději
nebyli. Spadají sem špatné vlastnosti, inklinace, potlačené touhy po zkušenostech, které jsou
v rozporu s našimi cíli, ale i reflexe karmických stop (samskáry) z minulých působení naší duše. Vše
co je v rozporu s tím, kým toužíme být a jak u toho chceme vypadat. Abychom na cestě sebepoznání
a seberealizace, ať už mu říkáme samádhi anebo individuace, dosáhli nutné celistvosti, musíme
myslím nutně integrovat osobní stín, který dává světlu jeho pravý smysl. Neznamená to ale pouze
otevřít portál svému temnému Já, a nechat je žít svým životem všepohlcující bezuzdnosti.
Veškerý text je majetkem EuroAge, s.r.o. a je vázán autorskými právy. Všechny fotografie jsou buď majetkem EuroAge, s.r.o.
Strana 3 z 7
anebo jejích partnerů.
Kopírování nebo jiné formy šíření obsahu jsou bez výslovného svolení EuroAge, s.r.o. zakázány.
Jóga Doriana Graye - jóga stínu
Publikováno na Jógoviny.cz (http://www.jogoviny.cz)
Autor: Barbora Hu
Cesta integrace stínu je náročnou byť nevyhnutelnou součástí praxe, která vyžaduje mnoho citu,
upřímnosti a trpělivosti. Člověk jako symbolická a sebereflektivní bytost zde má velkou výhodu
v možnosti vytvoření čehosi jako "kanálu metafory". Celý proces začíná upřímným a ostrým
sebezpytem, uvědoměním si, pozorováním a pojmenováním spodních proudů své psychiky.
Pokračuje praxí všímavosti směrem k jejich kauzálním příčinám a následkům. Posléze pak samotným
vytvořením kanálu k transformaci psychické energie v projevenou formu, která není destruktivní vně
ani uvnitř.
Něco pro konkrétní představu? Je docela známým faktem, že například mezi hasiči je nemalé
procento těch, kteří svoji skrytou fascinaci destruktivitou ohně převedli přes metaforický kanál do
role bojovníků proti požáru, namísto toho, aby se stali žháři. Podchytili konkrétní část svého stínu,
kterou přeformátovali do vědomého uvolnění, které není ničivé, ale tvůrčí. Dalo by se tak pokračovat
napříč mnoha profesemi, ale hlavně lidskými rysy a kolektivně sdílenými archetypy.
O projekci, obětním beránkovi a dvou vlcích v každém člověku
Jak uvnitř tak vně platí, i z hlediska tendence, nechat se dráždit vnějšími projevy svých vnitřních
slabostí u jiných lidí. Říká se tomu projekce. Závist toho či ono většinou poukazuje na osobní pocit
vnitřní chudoby v tom či onom poli. Nemusí přerůst nutně v aktivní nepřejícnost a škodolibost. Může
být projevena "jen" jako nutkání vyrovnat se/předčit obraz někoho, kdo je nám v určitém rysu
podobný.
Lao-C‘ v Tao Te Ťing upozorňuje na cykličnost vnějších projekcí větou: „Obviníš-li někoho, obviňování
nebude mít konce." Žárlíme na to, co bychom ve skrytu duše třeba chtěli, co nemáme dostatečně
zpracované, ale co jsme preventivně uklidili do stínu jako nežádoucí – z hlediska našich hodnot,
sebepojetí a sebeprezentace.
Veškerý text je majetkem EuroAge, s.r.o. a je vázán autorskými právy. Všechny fotografie jsou buď majetkem EuroAge, s.r.o.
Strana 4 z 7
anebo jejích partnerů.
Kopírování nebo jiné formy šíření obsahu jsou bez výslovného svolení EuroAge, s.r.o. zakázány.
Jóga Doriana Graye - jóga stínu
Publikováno na Jógoviny.cz (http://www.jogoviny.cz)
Čím více propadáme potlačování, stín roste, stejně, jako když jsme pevně zacykleni v pasti vnějších
projekcí. Očištění se od vnitřních kalů zkrátka nemůže být učiněno pouze vně. Tento způsob vnější
projekce známe z bible jako rituál obětního beránka, kdy kněží vybral kozla (i když v jazyce se lépe
uchytil beránek), na kterého symbolicky rituálním úkonem přenesl hříchy dané komunity a vyhnal jej
s nimi do pouště (zapomnění/nevědomí). Podobně posléze fungoval děsivý institut církevních
odpustek. A dnes? Nechci být za cynika, ale občas stačí do své persony začlenit ten či onen atribut
ušlechtilého praktikanta jógy. Zapomenuto.
Naše západní mysl je převážně materiální, představme si tedy danou věc materialisticky. Nevynášíte
odpadky ven, protože se za ně stydíte, tváříte se, že snad ani žádné neprodukujete. Jenže to není
docela pravda. Schováváte je doma ve skříni. Časem celý byt zaplaví smrad tlení a sama skříň začne
uhnívat. Musíte s ní ven, přičemž vše, co jste zde dlouho skrývali, padá nekontrolovatelně do všech
stran. Zhroutíte se, jelikož vaše persona (toho, kdo neprodukuje špínu) shoří jako papír. Voilà,
psychóza je na světě.
Jean Tinder ilustruje vyvažování vnitřního světla a stínu příběhem o dvou indiánech. Starý Čerokéz
vysvětluje svému vnukovi, že v lidském nitru se přirozeně odehrává lítý boj mezi dvěma vlky. Ten
jeden je zlem – závistí, zlostí, arogancí, sebelítostí, nenávistí, méněcenností, lží, nadřazeností a
egem. Ten druhý představuje dobro – láska, klid, soucit, pravdivost, důvěra. Vnuk se zamyslí a táže
starce, kdo v boji vítězí. "Vlk, kterého krmíš," odpovídá moudře starý Čerokéz.
Dodala bych, že vlk ukrytý v tom nejspodnějším kotci naší mysli není z podstaty mrtev, pokud v nás
vyvolává strach a odpor.
Só ham a praxe v temné straně síly
Když mi před několika lety můj učitel obřadně předal do mé lektorské praxe spirituální jméno, které
má být metaforou vnitřních kvalit k uskutečnění, oněměla jsem, avšak nejen vděkem, ale i
znepokojeným úžasem. Dostala jsem jméno bohyně čisté moudrosti a cítila jsem danou věc jako
těžký závazek, a možná (krapet nepokorně) jako lehkou střelu vedle. Upřímně, mnohem větší
příchylnost jsem cítila k podstatě děsivých bohyň, tančících divoce na pomíjivé manéži iluzivního
světa s girlandou lebek kolem krku, než k bohyni s nekompromisně laskavou tváří, doprovázenou
čistou labutí. Jak moc se mi ulevilo, když jsem se s notným odstupem času a pochopení začala
v meditacích i snech potkávat s obrazem temně indigové ženy, a od dalšího učitele poprvé uslyšela o
tantrickém "velkém vědění deseti" (daša maha vidjá – deset aspektů bohyně), který rozpracovává
ambivalentnost každé tvořivé síly. Svůj podvědomý obraz modré bohyně jsem díky němu
identifikovala v aspektu Nílá Sarasvatí (modrá bohyně moudrosti), v divoké formě mateřské Táry,
která slouží jako průvodce na křižovatkách mezi dobrým a zlým, aniž by lhala o podstatě obou
aspektů. Té, která dodává odvahu putovat mezi dvěma břehy světla a stínu.
Pokud se přeneseme do soudobé mytologie, můžeme si letmo vypůjčit metaforu z Hvězdných válek
– kde jedna (!) mystická Síla má dvojaký projev skrze to, jak jí její nositel chápe, a jak s ní nakládá.
Mezi mantry blízké (nejen) mému srdci patří i mantra "só ham", která by se dala přeneseně přeložit
jako "jsem To/jsem jak jsem/jsem podstata". Pro mne osobně není pouze odkazem k nejvyšší
existenciální jednotě duše-Duch, ale i k něčemu mnohem prozaičtějšímu, byť nemalé důležitosti. Je
pro mne vyjádřením upřímné reflexe, vyjádřením vědomí silných i slabých stránek jako potenciálu
k transformaci a rozvoji.
Na rozdíl od mnoha lidí mám moc ráda předsevzetí, jako nasměrování pozornosti určitým
směrem. Letos jsem si předsevzala, že moje cesta povede i dolů do podzemí duše, dalším ponorem
do tmy, studiem psychologie stínu (toho vlastního i stínů lidí, s nimiž pracuji, a kteří jej chtějí spojit se
světlem) a hlavně nekončící prací na upřímné integraci.
Veškerý text je majetkem EuroAge, s.r.o. a je vázán autorskými právy. Všechny fotografie jsou buď majetkem EuroAge, s.r.o.
Strana 5 z 7
anebo jejích partnerů.
Kopírování nebo jiné formy šíření obsahu jsou bez výslovného svolení EuroAge, s.r.o. zakázány.
Jóga Doriana Graye - jóga stínu
Publikováno na Jógoviny.cz (http://www.jogoviny.cz)
Zvu vás, pokud se chcete přidat, byť se na dané cestě třeba vůbec nepotkáme. Jak?
buďte upřímní
kultivujte pravost, netvořte masky
potkejte své strachy a slabosti, pracujte s nimi tvořivě (třeba v rámci cyklu
workshopů Kabinet stínu [3])
pracujme na tvorbě metaforických kanálů k přetvoření stinných témat
vyhněte se pasti projekcí
nezapomínejte, že vše zlé, je pro něco dobré
zkuste se zamyslet nad tím, že cesta k jednotě nebývá vždy a hned jednoznačná
nepodléhejme pozlátku a iluzi
nezapomínejme na to, že člověk je proces a není tak nutné tlačit na potřebu „definitivnosti“
nezapomeňme, že světlo a tma nedávají jedno bez druhého smysl
[4]
Barbora Hu [4]
Bára je certifikovanou lektorkou jógy a všestrannou tvůrčí osobností. Vystudovala indologii a
kulturologii, ráda kreslí, píše, baví ji jazz, ilustrace i fotografie. S jógou se poprvé setkala v 15 letech,
kdy řešila nepříjemné osobní a zdravotní potíže. Dnes se Bára zabývá jógovou terapií a provozuje
Bindu Yoga Studio, tvůrčí prostor pro jógu. Je matkou malého jogína Tadeáše.
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
© EuroAge,s.r.o. 2014
URL zdroje: http://www.jogoviny.cz/clanky/jogova-moudrost/joga-doriana-graye-joga-stinu
Odkazy
[1] http://www.jogoviny.cz/slovnik-sanskrtu/sakti
[2] http://www.jogoviny.cz/slovnik-sanskrtu/triguna
[3] http://www.jogoviny.cz/akce/workshopy-seminare-cyklus-workshopu-kabinet-stinu-agrese
Veškerý text je majetkem EuroAge, s.r.o. a je vázán autorskými právy. Všechny fotografie jsou buď majetkem EuroAge, s.r.o.
Strana 6 z 7
anebo jejích partnerů.
Kopírování nebo jiné formy šíření obsahu jsou bez výslovného svolení EuroAge, s.r.o. zakázány.
Jóga Doriana Graye - jóga stínu
Publikováno na Jógoviny.cz (http://www.jogoviny.cz)
[4] http://www.jogoviny.cz/clanky-autora/46
[5] http://www.bindu-yoga.cz
[6] http://www.facebook.com/BinduYogaStudio
[7] http://www.jogoviny.cz/clanky/jogini-sobe/diky-joze-mi-o-nos-cvrnkla-i-indie
[8] http://www.jogoviny.cz/../../clanky-autora/46
[9] http://www.jogoviny.cz/profile-lektor_jogy/46
[10] http://plus.google.com/103882495866927617690?rel=author
Veškerý text je majetkem EuroAge, s.r.o. a je vázán autorskými právy. Všechny fotografie jsou buď majetkem EuroAge, s.r.o.
Strana 7 z 7
anebo jejích partnerů.
Kopírování nebo jiné formy šíření obsahu jsou bez výslovného svolení EuroAge, s.r.o. zakázány.

Podobné dokumenty

PORADNA: Po józe jsem měla zvláštní pocit v podbřišku, o co jde?

PORADNA: Po józe jsem měla zvláštní pocit v podbřišku, o co jde? příjemné i ty nepříjemné). Nepředjímat je, neděsit se předem něčeho, co se může, ale vůbec nemusí stát, a co navíc vůbec nemusí být nepříjemné. Tvoje tělo tě nepustí k prožitku, na který nejsi přip...

Více

Propozice TSN 2016

Propozice TSN 2016 Věříme, že si pobyt u nás užijete a v zájmu vzájemné slušnosti a zachování ceny našich služeb Vám děkujeme že: – máte své pejsky na vodítku, uklízíte po nich a nepouštíte je do jídelny a zděné budo...

Více

Stáhnout materiál Obraz Doriana Graye

Stáhnout materiál Obraz Doriana Graye Lord Henry povytáhl obočí a skrze tenké modré závity dýmu, které se v tak podivuhodných pletencích vznášely od jeho těžké cigarety s příměsí opia, se s úžasem zahleděl na umělce. "Že to nikam nepoš...

Více

71-Krninska-Ruzena-p..

71-Krninska-Ruzena-p.. vnější adaptace a vnitřní integrace a které se tak osvědčily, že jsou chápány jako všeobecně platné (Bedrnová, Nový, 2007 in Krninská, 2002, p. 146). Jádrem kultury jsou podle Hofstede (2005) hodno...

Více

OSCAR WILDE CANTERVILLSKÉ STRAŠIDLO OBRAZ DORIANA

OSCAR WILDE CANTERVILLSKÉ STRAŠIDLO OBRAZ DORIANA SLUNCEM. Tvrdí se, že dokonale účinkuje po jediném použití, a na obalu je o tom řada svědectví od několika nejvýznamnějších domorodých bohoslovců. Nechám vám je tadyhle u svíček pro ložnice, a kdyb...

Více