vnitřní odvodnění

Transkript

vnitřní odvodnění
PS 4B – cvičení střechy
VNITŘNÍ ODVODNĚNÍ
Ing J.Babánková
Strana 1 (celkem 12)
22.3.2009
PS 4B – cvičení střechy
O D V O D N Ě N Í S T Ř E CH
►Tvar
střechy má zajistit plynulý a rychlý odtok srážkové vody ze střechy
do vnitřních nebo vnějších odpadů .
►Návrh dešťových odpadů závisí na ► velikosti odvodňované plochy
► tvaru odvodňovacích prvků
► specifické vydatnosti deště v daném
místě stavby a součiniteli odtoku .
Možnosti spádování plochých střech při vnitřním odvodnění
► možnost umístění a vedení vnitřních svodů ► dispoziční řešení v budově
► konstrukce budovy
Ing J.Babánková
Strana 2 (celkem 12)
22.3.2009
PS 4B – cvičení střechy
STŘEŠNÍ VPUSTI
► Konstrukce vtoku musí umožnit rychlý a plynulý odtok srážkové vody z povrchu hydroizolačních
vrstev a vodotěsné napojení hydroizolačních vrstev střechy na těleso vtoku.
► Vnější povrch hydroizolační vrstvy na přírubě vtoku nesmí výškově přesahovat přilehlou střešní
plochu.
► Konstrukce vtoku musí odolávat předpokládanému namáhání, zejména u střech využívaných
provozem. Hrdlo vtoku se kryje trvanlivou mřížkou nebo perforovaným krytem, jejichž řešení
odpovídá druhu ochranné vrstvy či provozu a odtokovým poměrům .
► Vtoky se doporučuje temperovat.
► Vtoky se nemají umísťovat do závětrných koutů střech, do bezprostřední blízkosti atik nebo
jiných nadstřešních konstrukcí .
►Závislosti pro určení Js dešťových odpadů
Odvodňovaná plocha střechy max
( m² )
100 ( 110 )
do 170
125 ( 140 )
171 - 325
150 (160 )
326 - 520
vpusti
ochranný koš
hlavní hydroizoĺace
límec vpusti
600 - 1000
Js ( mm )
Schéma
distanční prstenec
pojistná hydroizolace
hrdlo
vpusti
400 - 600
► Druhy střešních vpustí : jednoduchá, dvojitá ( pro pojistnou izolaci )
svislé provedení, vodorovné provedení ( možno oboje s vyhříváním )
stupňovitá, balkónová vodorovná nebo svislá, sanační
► Druhy manžet : pro napojení pásu z bitumenů , plastů ( PVC ,PEC..) , pryže , přírubová
Ing J.Babánková
Strana 3 (celkem 12)
22.3.2009
PS 4B – cvičení střechy
SVISLÉ VPUSTI
Jednoduchá vpusť
S PVC/pryž. manžetou
Ing J.Babánková
Tepel. izolovaná
Přírubová vpusť
S možností vyhřívání
Řez přírubovou vpustí
Strana 4 (celkem 12)
balkónová
Volná příruba se šrouby
22.3.2009
PS 4B – cvičení střechy
VODOROVNÉ VPUSTI
ROHOVÉ VPUSTI ( chrliče )
Kruhový profil
Čtvercový profil
Kruhový profil
S náběhem
Ochranný košík
Ochranné košíky
Skladba s ochranným posypem
Ing J.Babánková
Strana 5 (celkem 12)
22.3.2009
PS 4B – cvičení střechy
Detaily vodorovných vpustí
Osazení v betonové desce
Osazení mezi stropními nosníky
Osazení ve vrstvě tepelné izolace
Detaily rohových vpustí
Možnost svislého osazení vpusti ( vnitřní odvodnění )
Ing J.Babánková
Odvodnění vnějším svodem ( po fasádě )
Strana 6 (celkem 12)
22.3.2009
PS 4B – cvičení střechy
Detaily prostupů střechou
Řez tvarovkou
Prostup potrubí
Tvarovky pro prostup pro asfalt.krytinu
Řez tvarovkou
Prostup trubky
Opracování asf.pásem
Osazení kuželové tvarovky
Tvarovky pro prostup pro fólie
Větrací komínek
Ing J.Babánková
Strana 7 (celkem 12)
22.3.2009
PS 4B – cvičení střechy
VNĚJŠÍ ODVODNĚNÍ
Ing J.Babánková
Strana 8 (celkem 12)
22.3.2009
PS 4B – cvičení střechy
STŘEŠNÍ ŽLABY
Podokapní
Nadřímsový
Nástřešní
Mezistřešní
Zaatikový
Přechodový
► Tvary žlabů nejčastěji půlkruhové , čtyřhranné , lichoběžníkové
► Umístění
podokapní, nástřešní, nadřímsový, mezistřešní, zaatikový, přechodový
► Uložení
na hácích, v lůžku ( dřevěném , betonovém… )
► Sklon žlabů
Umístění
podokapní a nástřešní
nadřímsový
mezistřešní a zaatikový
Sklon
1 : 200
1 : 150
1 : 100
0,5 %
0,66 %
1%
5 mm/m
6,6 mm/m
10 mm/m
0,45º
0,59º
0,9º
► Zavěšení žlabů ► žlabové háky
Ing J.Babánková
Strana 9 (celkem 12)
22.3.2009
PS 4B – cvičení střechy
► Rozměry a dimenze žlabů :
( Na 1 m² půdorysné plochy odvodňované střechy se doporučuje asi 1 cm² průřezové plochy žlabu )
čtyřhra Půlkru
nný
hový
tvar
tvar
Podokapní
žlaby
Název
Nástřešní žlab
Schematické
zobrazení
Rozvinutá
šířka plechu (
RŠ)
Rozměr žlabových kusů
d ( mm )
b x h (mm)
Doporučený průmět
odvodňované plochy
střechy ( m² )
250
330
400
500
250
330
400
500
110
160
200
240
500
100
do 100
660
180
100 až 250
50 x 50
80 x 80
100 x 100
130 x 130
80 x 80
100 x 100
130 x 130
150 x 150
Nadřímsový
žlab
do 50 m²
50 až 100
100 až 150
150 až 220
do 25
25 až 65
65až 100
100 až 140
25 až 65
65 až 100
100 až 160
160 až 220
Pozn.: při nadřímsovém žlabu se musí celá římsa včetně zadní plochy za žlabem oplechovat .
Ing J.Babánková
Strana 10 (celkem 12)
22.3.2009
PS 4B – cvičení střechy
►
Sortiment příslušenství pro vnější odvodnění
► Montáž
Ing J.Babánková
žlabů
Strana 11 (celkem 12)
22.3.2009
PS 4B – cvičení střechy
► Klempířské
detaily
Nástřešní žlab
Nadřímsový žlab
s oplechováním římsy
Lemování průchodu ( trubky ) asfalty
Lemování prostupu svodu
římsou
Okapnička u terasy
s zarážkou s otvory
Ing J.Babánková
Strana 12 (celkem 12)
22.3.2009

Podobné dokumenty

Romeo a Julie

Romeo a Julie listopad 2006 – prosinec 2006

Více

Ústní závěrečná zkouška oboru – Klempíř

Ústní závěrečná zkouška oboru – Klempíř 15.Spojení zadního dílu komínového lemování s boky Oplechování nohy komínové lávky Jak se zhotovují svislé nosné konstrukce zdí 16.Odpadní trubky – výroba a volba průměru Příprava předního dílu kom...

Více

E2 - Bratex

E2 - Bratex charakterizuje potisk pod ochranným epoxidovým nátěrem. Plechy Prelaq jsou k dispozici ve čtyřech organických nátěrech. Počátkem roku 2014 byl do nabídky zařazen materiál s povrchovou úpravou GREEN...

Více

Návrh dešťové kanalizace a zařízení na využití odpadních vod

Návrh dešťové kanalizace a zařízení na využití odpadních vod Qr= i . A . c l/s] i - intenzita deště = 0,03 l/s. m2 A - půdorysný průmět odvodňované plochy nebo účinná plocha střechy [m2] c - součinitel odtoku dešťových vod [[-]

Více

CENÍK platný od 1.2.2010

CENÍK platný od 1.2.2010 Betonové tvarovky v úpravě zelená a šedá - příplatek 30 % k ceně (bez DPH)

Více

zde - Ciko

zde - Ciko Parotěsné prostupy hořlavou konstrukcí jsou dodávány v provedení pro cihelné komínové systémy a v provedení pro třívrstvé nerezové systémy (v rozsahu průměrů vnějšího pláště 160-400mm). Délka prost...

Více

Okapový systém Plastmo

Okapový systém Plastmo Sortiment výrobkù systému dešových okapù z PVC vyrábìných firmou Plastmo zahrnuje tøi velikosti a pìt barev. Barvy, design a detaily byly co nejvíce pøizpùsobeny požadavkùm zákazníkù. Hodí se pro ...

Více

komínové systémy ciko Přehledový katalog

komínové systémy ciko Přehledový katalog n Komínová izolace je tvořena minerální vatou tloušťky 25mm pro fasádní komíny, resp. 50mm pro interiérové komíny. n Vnější plášť z nerezového plechu je standardně dodáván se zrcadlově lesklým ...

Více