Souhrnná technická zpráva UR

Transkript

Souhrnná technická zpráva UR
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
1.
Popis stavby........................................................................................................................3
1.1.
zdůvodnění výběru stavebního pozemku,...........................................................................................3
1.2.
zhodnocení staveniště,........................................................................................................................3
1.3.
zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení,.........................................................3
1.4.
zásady technického řešení (zejména řešení dispozičního, stavebního, technologického
a
provozního), .....................................................................................................................................................3
1.5.
zdůvodnění navrženého řešení stavby z hlediska dodržení příslušných obecných požadavků na
výstavbu, ..........................................................................................................................................................6
1.6.
u změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu; závěry stavebně technického
průzkumu, případně stavebně historického a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí. ...............7
2.
Stanovení podmínek pro přípravu výstavby .....................................................................7
2.1.
údaje o provedených a navrhovaných průzkumech, známé geologické a hydrogeologické podmínky
stavebního pozemku,.......................................................................................................................................7
2.2.
údaje o ochranných pásmech a hranicích chráněných území dotčených výstavbou se zvláštním
zřetelem na stavby, které jsou kulturními památkami nebo nejsou kulturními památkami, ale jsou v
památkových rezervacích nebo památkových zónách a s uvedením způsobujejich ochrany, .......................7
2.3.
uvedení požadavků na asanace, bourací práce a kácení porostů,.....................................................7
2.4.
požadavky na zábory zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa, s
uvedením rozlohy a rozlišením, zda se jedná o zábory dočasné nebo trvalé, ................................................7
2.5.
uvedení územně technických podmínek dotčeného území a podmínek koordinace výstavby,
zejména z hledisek příjezdů na stavební pozemek, případných přeložek inženýrských sítí, napojení
stavebního pozemku na zdroje vody a energií a odvodnění stavebního pozemku,........................................7
2.6.
údaje o souvisejících stavbách, bilancích zemních prací a z toho vyplývajících požadavcích na
přísun nebo deponie zeminy, požadavky na venkovní a sadové úpravy. .....................................................10
3. Základní údaje o provozu, popřípadě výrobním programu
a
technologii.................................................................................................................................11
3.1.
popis navrhovaného provozu, popřípadě výrobního programu, .......................................................11
3.2.
předpokládané kapacity provozu a výroby,.......................................................................................11
3.3.
popis technologií, výrobního programu, popřípadě manipulace s materiálem, vnitřního i vnějšího
dopravního řešení, systému skladování a pomocných provozů,...................................................................11
3.4.
návrh řešení dopravy v klidu, ............................................................................................................11
3.5.
odhad potřeby materiálů, surovin, .....................................................................................................12
3.6.
řešení likvidace odpadů nebo jejich využití (recyklace apod.), řešení likvidace splaškových a
dešťových vod,...............................................................................................................................................12
3.7.
odhad potřeby vody a energií pro výrobu,.........................................................................................12
3.8.
řešení ochrany ovzduší, ....................................................................................................................12
3.9.
řešení ochrany proti hluku, ................................................................................................................12
3.10.řešení ochrany stavby před vniknutím nepovolaných osob...................................................................12
4. Zásady zajištění požární ochrany stavby. Stručný popis koncepce požární
bezpečnosti z hlediska předpokládaného stavebního řešení a způsobu využití stavby .....13
4.1.
řešení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru, ..............................13
4.2.
řešení evakuace osob a zvířat, .........................................................................................................13
4.3.
navržení zdrojů požární vody, popřípadě jiných hasebních látek, ....................................................13
4.4.
vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními, ................................................13
4.5.
řešení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku,......................................13
4.6.
zabezpečení stavby či území stavbou požární ochrany, pokud to odůvodňují požadavky na
záchranné a likvidační práce nebo ochranu obyvatelstva. ............................................................................13
5.
Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání..................................................13
6.
Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
14
6.1.
Zásady řešení komunikací, ploch a objektů z hlediska užívání a přístupnosti pohybově
a
zrakově postižených. .....................................................................................................................................14
Souhrnná technická zpráva – územní řízení
Strana 1
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
7.
Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů.............................14
7.1.
řešení vlivu stavby, provozu nebo výroby na zdraví osob nebo na životní prostředí, popřípadě
provedení opatření k odstranění nebo minimalizaci negativních účinků, ......................................................14
7.2.
řešení ochrany přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných pramenů,..................................15
7.3.
návrh ochranných a bezpečnostních pásem vyplývajících z charakteru realizované stavby. ..........15
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí...................15
povodně,............................................................................................................................................15
sesuvy půdy,......................................................................................................................................15
poddolování, ......................................................................................................................................15
seizmicita,..........................................................................................................................................15
radon, ................................................................................................................................................15
hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru stavby...........................16
Civilní ochrana ..................................................................................................................16
opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití staveb k ochraně obyvatelstva. ...........16
řešení zásad prevence závažných havárií, .......................................................................................16
zóny havarijního plánování................................................................................................................16
Souhrnná technická zpráva – územní řízení
Strana 2
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
1. POPIS STAVBY
1.1. zdůvodnění výběru stavebního pozemku,
Pozemek je pro objekt s daným programem vhodný. Připojení k pozemku je pro pěší i automobilovou
dopravu dobré po místních komunikacích s vlastním příjezdem po pěším chodníku ke vchodu.
Plocha pro objekt byla vybrána obcí Lázně Libverda zejména z důvodu jeho umístění mimo hlavní
lázeňskou kolonádu, ale přitom uvnitř obce.
Pozemky pro stavbu objektu a parkoviště je vlastně ohraničeno dvěma místními komunikacemi a
přetnuty Libverdským potokem s oázou Hubertova pramenu, což dělá projekt v tomto místě zajímavějším.
1.2. zhodnocení staveniště,
Staveniště je pro objekt s daným programem vhodné. Pozemek se nachází na údolní nivě Libverdského
potoka a je proto dostupný bez dramatických horských spádů. Připojení komunikační je pro staveništní
dopravu dobré po místních komunikacích až na staveniště. V místní komunikaci vedou hlavní sítě plynu a
vody. Obecní kanalizační síť bude v tomto místě zrealizovaná do roku 2012. V prostoru navrhovaného
parkoviště vede nadzemní vedení vysokého napětí, jehož síť bude posílena do roku 2010.
Základové poměry v prostoru projektované výstavby objektu jsou dle ČSN 73 10 01 klasifikovány jako
složité. Vzhledem k navážce, často nepříznivých a obtížně určitelných vlastností, která pokrývá celý prostor
a současně též vzhledem k výskytu nedostatečně únosných zemin pod navážkou není plošné založení
vhodné. Je potřeba založení hlubinné, na pilotách vetknutých do ruly skalního podkladu. Na základě
výsledků chemického rozboru podzemní vody je horninové prostředí v dosahu hladiny podzemní vody
klasifikováno vzhledem k rozborem zjištěnému obsahu agresivního CO2 (72,6 mg/l) stupněm agresivity X
A2. Při průzkumem zjištěné úrovni ustálené hladiny podzemní vody bude provedena ochrana základových
prvků, které budou s podzemní vodou v kontaktu, ve smyslu příslušných předpisů.
Stávající pozemek pro stavbu má využití jako sportoviště a rekreační plocha. Pozemek pro stavbu
parkoviště má využití jako trvalý travní porost, resp. zahrada a je pod ochranou zemědělského půdního
fondu, při vyřizování územního řízení bude požádáno o vynětí ze zemědělského půdního fondu. Všechny
pozemky jsou v chráněné krajinné oblasti II-IV zóna.
1.3. zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení,
Dotčené území se dá rozdělit na dvě části, prostor pro stavbu domu a prostor pro stavbu parkoviště. Tyto
plochy jsou vzájemně spojeny chodníkem pro pěší a děleny Libverdským potokem, přes který je možné
přejít pomocí stávajícího můstku. Příjezd k hlavnímu vchodu objektu bude po místní komunikaci, dále po
příjezdové komunikaci ke stávající škole a dále po chodníku, který bude uzpůsoben pojezdu vozidel.
Chodník je navržen ze zámkové dlažby. Zbytek plochy pozemků bude zatravněn.
Příjezd k domu s pečovatelskou službou je navržen ze stávající (ve stavbě zrekonstruované) vozovky
příjezdné účelové komunikace ke škole. Vozovka o šíři 3,50 m je vedena v současných směrových a
výškových poměrech. Vozovka bude mít asfaltový povrch.
Z této komunikace je napojena směrem jižním vnitřní zpevněná plocha. Bude využívána pro příjezd
požárních vozidel před hlavní vchod a pro pěší. Situační návrh plochy je určen předpokládanými
manipulačními pohyby vozidel. Minimální šířka pro požární vozidla je 3,50m. Konstrukce v místě pojezdu
vozidel bude mít vrchní vrstvu ze zámkové betonové dlažby tl.80mm, v místech, kde se předpokládá pouze
pohyb pěších ze zámkové betonové dlažby tl.60mm.
Druhá část zpevněných ploch – jižně od potoka – obsahuje nové parkoviště pro 18 vozidel s vjezdem ze
stávající místní komunikace, která vede jižně od stávající hasičské zbrojnice. Dispoziční a výškové řešení
parkoviště bylo určeno požadovaným počtem stání a disponibilním prostorem omezeným stávajícími
vrchními vedeními. Nově navržených 16 kolmých stání má rozměry 4,8x2,4m, 2 stání jsou podélné
rozměrů 6,5x2,25m, vzhledem k možnosti přesahu části vozidla přes obrubník jsou tyto rozměry
dostatečné pro vozidla podskupiny O2. Z celkového počtu stání jsou navrženy 2 stání pro osoby se
sníženou schopností pohybu. Parkoviště je navrženo ze zatravňovacích tvárnic.
Vlastní dům je navržen dvoupodlažní s podkrovím obdélníkového tvaru s valbovou střechou. První
podlaží je vyvýšeno oproti terénu o 800mm, kdy v této výšce je dominantní kamenný sokl. V pohledech
blízkých i vzdálených působí optické snížení objektu a jeho poměry odpovídají měřítkově okolní zástavbě.
Sokl se graficky uplatní i při dálkových pohledech z okolních hor a ponechává objektu měřítko. Vystouplá
část vchodu je obložena cihelným páleným obkladem s povrchovou úpravou antigrafitti.
Fasáda bude mít omítku tepelně izolační jednovrstvou strojní se zrnem 3mm, omítka bude probarvená ve
hmotě a to v barvě žlutookrového odstínu.
Souhrnná technická zpráva – územní řízení
Strana 3
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
Fasádu dělí mohutně vyložená hlavní římsa, pod střechou a ve štítě ukončuje klasickou omítku dřevěný
palubkový obklad. Fasádní prvky budou řezány na zakázku výrobnou fasádních prvků, svrchní vrstva
imitace tvrdé štukové omítky s pískovou strukturou. Tyto prvky pak budou opatřeny barevným fasádním
nátěrem.
Střecha je tvořena taškou keramickou zámkovou pálenou taškou barvy přírodní nebo přírodní engoba,
klasická valbová střecha s námětky. Střecha je osazena střešními okny. Odvodnění je podstřešním
žlabem. Oplechování v titanzinku.
1.4. zásady technického řešení (zejména řešení dispozičního, stavebního, technologického
a provozního),
Dispoziční řešení 1.NP a 2.NP je shodné s tím, že je zde umístěno shodně 5 bytů velikosti 4x 1+kk a 1x
2+1. Tam, kde je v 1.NP vstup, je ve 2.NP úklidová komora. Všechny byty mají kromě kuchyně a pokoje
také komoru, předsíň a koupelnu. Ve 3.NP jsou umístěny technické prostory jako kotelna sklady čistého a
špinavého prádla a dále společenská místnost se sklady nářadí a vybavení společenské místnosti. Dále je
zde vyšetřovna a kancelář pečovatelky a pro návštěvníky WC pro tělesně postižené pro muže i ženy. Do
jednotlivých pater je možné se dostat jak pomocí dvouramenného schodiště, tak pomocí osobního výtahu
umístěného ve středu dispozice.
Nosná konstrukce objektu pravidelného obdélníkového půdorysu o rozměrech 21,1 x 14,3m je klasická,
masivní s cihelnými nosnými stěnami tl. 450mm resp. 356mm. Střecha je sedlová se sklonem 42° a výškou
hřebene nad terénem 14,743m, kdy podlaha 1.NP je na úrovni ±0,000=431,435m n.m.
Stropní konstrukce budou provedeny z předpjatých panelů tl. 250mm uložených na zhlaví nosných stěn
opatřená ztužujícímu železobetonovými věnci.
Konstrukce krovu bude kombinovaná ocelodřevěná, především z toho důvodu, aby bylo možno
dostatečně uvolnit vnitřní dispozici ve 4.NP nacházející se již v prostoru krovu. Sloupky krovu budou
ukládány na nosné stěny, krokve se uloží na ocelové vaznice. Konstrukce krovu bude prostorově ztužena
dle dispozičních možností interiéru.
Založení je nutno provést vzhledem k problematickým základovým podmínkám jako hlubinné na vrtaných
železobetonových pilotách vetknutých do vrstvy zvětralého skalního podloží nacházejícího se v hloubce
3,6m pod terénem. Jelikož se v podloží vyskytuje podzemní voda s agresivními účinky na beton, bude
nutná aplikace dostatečné primární ochrany. Délka pilot se předpokládá cca 4m s tím, že pata bude
v hloubce cca 5m od terénu, jelikož hlava piloty bude svázána s 1m vysokým železobetonovým prahem
pod nosnými stěnami.
Je navrženo zateplení objektu minerální vatou tl.150mm. Vnitřní zdivo nosné bude z akustických cihel
Porotherm tl.300mm, resp.365mm. Příčky z cihel Ytong. Střecha bude zateplena minerální vatou. Dveře a
okna dřevěná masivní v euro profilu.
Osobní výtah
V objektu je navržen osobní výtah Schindler typ Schindler 3100 s rozměrem šachty 1600x1750mm a
nosností 675kg s velikostí kabiny 1200/1400mm.
Vzduchotechnika
Vzduchotechnická zařízení jsou navržena v souladu s požadavky, které stanovuje Vyhláška 137
Ministerstva pro místní rozvoj, stavby ubytovacích zařízení. Pro návrh
větrání lze použít hodnot
uvedených ve vyhlášce MZ č.6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a
biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb neboť charakter stavby
odpovídá § 1. této vyhlášky.
Hodnoty hlukové od zařízení vzduchotechniky do vnitřních i venkovních prostor musí
Nařízení vlády 148 ze dne 15.3.2006
respektovat
Přehled navržených vzduchotechnických zařízení:
Podtlakové větrání bude instalováno pro odvětrání sociálních zařízení, která jsou umístěna uvnitř
dispozice budovy a nemají větrací plochy v obvodové stěně. Pro odvod par z kuchyňských digestoři.
Rovnotlaké větrání
Je navrhováno pro společenskou místnost. Intenzita větrání bude odpovídat počtu osob při
předpokládané výměně vzduchu 30 až 50 m3/hod na osobu. Pro větrání bude instalována jednotka
s regeneračním výměníkem.
Přetlakové větrání
Souhrnná technická zpráva – územní řízení
Strana 4
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
Bude instalováno pro chráněnou únikovou cestu.
Nároky na odsávaná množství jsou stanoveny dle přílohy č.1 k vyhlášce 6/2003 Sb.
WC
50 m3h-1/ 1 mísu 25 m3/h na pisoár
Umývárny
30 m3h-1/ umyvadlo
sprchy
35 -110 m3/hod na 1 sprchu
TECHNICKÝ POPIS ZAŘÍZENÍ
Odsávání WC a koupelen
Na 1. až 3. NP objektu se nacházejí sociální zařízení. Jedná se o WC s předsíní a umyvadlem nebo
přilehlou místností se sprchou případně o úklidovou komoru či samostatná WC na 3.NP. Odvod vzduchu
budou zajišťovat z jednotlivých WC a koupelen a komor malé radiální ventilátory.
Nad elektrickými sporáky budou v rámci zřizovacích předmětů kuchyně umístěny digestoře. Tyto
digestoře mají v sobě vlastní ventilátor a filtraci odváděného vzduchu. Pro odvod odtahovaného vzduchu
z těchto digestoří bude provedeno vlastní potrubí, které bude odděleno od ostatních větracích zařízení.
Výdechy odvodních větracích stoupaček budou vyvedeny nad střechu a ukončeny výdechovou hlavicí.
Náhrada odsátého vzduchu pro WC , sprchy i kuchyňky bude provedena mřížkami ze sousedících
prostorů.
Větrání společenské místnosti na 3. NP
Bude provedeno jako rovnotlaké s výměnou vzduchu prostoru cca 5 x za hodinu. Přívod i odvod
vzduchu bude zajišťovat vzduchotechnická jednotka, která bude vybavena filtrací přívodního vzduchu,
odvodním a přívodním ventilátorem, ohřevem vzduchu v ohřívači a filtrací odváděného vzduchu před
rotačním regeneračním výměníkem pro zpětné získávání energie z odpadního vzduchu. Umístění této
jednotky se uvažuje ve volné části půdního prostoru. Propojení do společenské místnosti bude potrubním
vedením, procházejícím do 3. NP. Rozvod vzduchu bude proveden potrubím s vyústkami a rozvody budou
kamuflovány ve stavební části v rámci interiéru.
Ostatní místnosti mají možnost přirozeného větrání okny nebo stavebně zřízenými větracími štěrbinami
v obvodové stěně.
Ochrana před hlukem
Potrubí pro nasávání venkovního vzduchu bude vybaveno tlumiči hluku, pro zajištění požadavků výše
uvedené vyhlášky § 1 a 11, hluk do vnitřního a venkovního prostoru. Obdobně bude utlumena hlučnost od
chodu větrání emitovaná do potrubí vedoucích do místností. Pro hlučnost vně budovy 40 dB a uvnitř
budovy 45 dB.
Požární větrání chráněné únikové cesty bude provedeno dle požadavků norem PO.
Audio
Televizní rozvody STA + SAT v budově domu s pečovatelskou službou:
Na střeše objektu bude umístěn anténní stožár. Na stožáru bude upevněna širokopásmová televizní
anténa sloužící pro příjem pozemního televizního vysílání a anténa pro příjem FM rozhlasových stanic
v pásmu 88 až 107Mhz.
Pro satelitní příjem bude použit parabolická anténa průměru 120 cm s vnější jednotkou. Parabola bude
umístěna na stožáru společné antény. Vnitřní jednotka satelitního přijímače bude ve společné skříni STA.
Počty a typy přijímaných satelitních programů budou upřesněny v dalším stupni PD.
Stožár STA bude připojen na hromosvodnou soustavu přes jiskřiště. Celý objekt bude mít v půdním
prostoru skříň se širokopásmovým slučovačem a zesilovačem. Dále rozbočovačem signálu pro jednotlivá
patra a napaječem pro anténní předzesilovač. Z této skříně budou svedeny koaxiální kabely do jednotlivých
odbočovačů. Odbočovače budou umístěny v samostatném rozvaděči v půdním prostoru. V každém podlaží
v bytech budou účastnické zásuvky řazeny hvězdicově, pomocí odbočovačů.
Uvedeným systémem bude zaručen příjem digitálních televizních pozemských multiplexů ( složení
programové nabídky není v této době možné určit ) a dále
Satelitní příjem nekódovaného signálu ze systému ASTRA.
Kabelové trasy – kabely STA
Souhrnná technická zpráva – územní řízení
Strana 5
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
Pro stoupací vedení předpokládáme použití koaxiálních kabelů v bezhalogenovém provedení, dle IEC
332-1.
Pro přívody k úč. zásuvkám budou předpokládáme použití koaxiálních kabelů v bezhalogenovém
provedení, dle IEC 332-1.
Kabelové trasy budou vedeny pod omítkou. V případě vedení nad podhledy či na omítce budou vedeny
v instalačních trubkách.
Vytápění
Předmětem tohoto projektu je vytápění objektu Lázně Libverda. Pro vytápění prostoru objektu je
navržena ve 3.NP kotelna se dvěma závěsnými kotli o jmenovitém výkonu 2x49kW. Kotle budou zajišťovat
dodávku tepla pro otopná tělesa v objektu, dále pro ohřívací díl vzduchotechniky a ohřev teplé vody.
Odvod spalin od kaskády kondenzačních kotlů bude zajištěn společným plastovým kouřovodem o
světlosti 150mm. Přívod spalovacího a větracího vzduchu bude zajištěn přirozeně, větracími mřížkami
z venkovního prostoru přes obvodovou stěnu objektu.
Příprava teplé vody bude zajištěna ve dvou zásobnících, z nichž první bude sloužit jako solární
předehřev a druhý jako dohřev z kaskády plynových kotlů.
Solární panely o velikosti 3x2m2 budou integrovány do střešní krytiny na jižní straně střešního pláště
budovy.
Komunikace
Příjezd k domu s pečovatelskou službou je navržen ze stávající (ve stavbě zrekonstruované) vozovky
příjezdné účelové komunikace ke škole. Vozovka o šíři 3,50 m je vedena v současných směrových a
výškových poměrech. Vozovka bude mít asfaltový povrch.
Z této komunikace je napojena směrem jižním vnitřní zpevněná plocha. Bude využívána pro příjezd
požárních vozidel a sanitních vozů před hlavní vchod a pro pěší. Situační návrh plochy je určen
předpokládanými manipulačními pohyby vozidel. Minimální šířka pro požární vozidla je 3,50m. Konstrukce
v místě pojezdu vozidel bude mít vrchní vrstvu ze zámkové betonové dlažby tl.80mm, v místech, kde se
předpokládá pouze pohyb pěších ze zámkové betonové dlažby tl.60mm.
Druhá část zpevněných ploch – jižně od potoka – obsahuje nové parkoviště pro 18 vozidel s vjezdem ze
stávající místní komunikace, která vede jižně od stávající hasičské zbrojnice. Dispoziční a výškové řešení
parkoviště bylo určeno požadovaným počtem stání a disponibilním prostorem omezeným stávajícími
vrchními vedeními. Nově navržených 16 kolmých stání má rozměry 4,8x2,4m, 2 stání jsou navrženy
podélné rozměrů 6,5x2,25m, vzhledem k možnosti přesahu části vozidla přes obrubník jsou tyto rozměry
dostatečné pro vozidla podskupiny O2.
Jako zatravňovací dlažba je navržena dvouvrstvá vysoce pevnostní vibrolisovaná betonová dlažba.
Distanční nálisky vymezují spáry o šířce 30 mm, v kterých roste v řadách tráva. Podíl zeleně tvoří 27%
plochy. Tvoří-li lože dlažby standardní podkladní vrstvy a spárovací materiál drcené kamenivo, pojme
dlážděný kryt na ploše 1 hektaru 4 800 l vody za 1 vteřinu, v případě, že spáry jsou zaplněny substrátem
pro osázení trávou, pojme dlážděný kryt na ploše 1 hektaru 1 620 l vody za 1 vteřinu.
Nové konstrukce budou napojeny na stávající zaříznutím stávajícího okraje asfaltové plochy. Na rozhraní
vozovky a chodníku, resp. zatravněných ploch bude osazen betonový obrubník typu ABO 2-15 rozměrů
150x250x1000 mm do betonového lože s horní hranou 120mm oproti povrchu parkoviště. V místech, kde
bude možnost nájezdu, bude obrubník instalován naležato nebo bude zapuštěný. Rozhraní zatravňovací
dlažby a asfaltové vozovky bude ohraničeno zapuštěným betonovým obrubníkem typu ABO 4-8 rozměrů
80x200x500 mm do betonového lože. Také na rozhraní chodníku a zatravněných ploch bude osazen tento
obrubník ABO 4-8 s tím, že jeho horní hrana bude 60mm nad povrchem přilehlého chodníku a bude tím
tvořit vodící linii.
Odvodnění na jižním parkovišti je navrženo do terénu vsakováním. Severní manipulační plocha u objektu
domu s pečovatelskou službou bude odvodněna do krytého žlabu s litinovým krytem a následně do žlabu
západně od domu. Nezpevněné plochy budou upraveny v tl.150mm rozhrnutím humózního materiálu a
osetím travním semenem.
1.5. zdůvodnění navrženého řešení stavby z hlediska dodržení příslušných obecných
požadavků na výstavbu,
Stavba je navržena v souladu se všemi platnými příslušnými obecnými požadavky na výstavbu.
Souhrnná technická zpráva – územní řízení
Strana 6
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
1.6. u změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu; závěry stavebně technického
průzkumu, případně stavebně historického a výsledky statického posouzení nosných
konstrukcí.
V tomto projektu nejde o změnu stávající stavby.
2. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PŘÍPRAVU VÝSTAVBY
2.1. údaje o provedených a navrhovaných průzkumech, známé geologické a hydrogeologické
podmínky stavebního pozemku,
Provedené průzkumy na pozemku č.kat. 306 :
Radonový průzkum – ze dne 31.10.2008 zpracovaný firmou Radium spol. s r.o., Strakonická 375, 460 08
Liberec 8.
Inženýrskogeologický průzkum – ze října 2008 zpracovaný RNDr. Vladimírem Kracíkem, Jakobito 326,
Praha 10.
Známé geologické a hydrogeologické podmínky stavebního pozemku č.kat. 306:
Z regionálně-geologického hlediska náleží zájmové území Krkonošsko-jizerskému krystaliniku, a to
dílčímu úseku jizerského rulového komplexu. Skalní podklad zde tvoří prekambrické horniny ortorulového
charakteru s menšinově zastoupenými svory. Pokryvné útvary představují jednak deluviální (silně plastické
hlíny a štěrkové jíly), jednak fluviální sedmenty (více či méně hlinité štěrky). Povrch terénu zájmového
území je upraven navážkou.
Morfologicky není povrch terénu zájmového území nijak členitý: Je rovný, takřka horizontální,
s nadmořskou výškou kolem 430,0 m n.m. výškového systému Balt po vyrovnání.
Možnost vsaku srážek a proudění podzemní vody v zeminách pokryvných útvarů ovlivňuje v zájmovém
území vedle morfologie terénu též její propustnost. Propustnost navážek závisí na materiálovém složení a
ulehlosti. Propustnost jílů a hlín je poměrně nízká, závisí na obsahu ebeny. Písčité příměsi. Naopak
fluviální štěrky mohou být propustnější, a to v závislosti na podílu příměsi jemnozrnné frakce. V horninách
skalního podkladu je oběh podzemní vody vázán zřejmě na propustnější partie pásma povrchového
rozvolnění puklin (při absenci jílové výplně) a hlouběji potom zejména na okolí výraznějších tektonických
poruch.
Horninové prostředí v dosahu hladiny podzemní vody v prostoru vrtu J2 lze klasifikovat ve smyslu ČSN
EN 206-1 vzhledem k hodnotě pH (6,5) stupněm agresivity X A1 a vzhledem k rozborem zjištěnému
obsahu agresivního CO2 (72,6 mg/l) stupněm agresivity X A2. Ve smyslu ČSN 03 83 75 je horninové
prostředí v dosahu hladiny podzemní vody v prostoru vrtu J3 klasifikováno jako agresivní vzhledem k pH,
konduktivitě, obsahu chloridů + síranů a obsahu agresivního CO2.
Radonový index pozemku byl stanoven jako střední.
2.2. údaje o ochranných pásmech a hranicích chráněných území dotčených výstavbou se
zvláštním zřetelem na stavby, které jsou kulturními památkami nebo nejsou kulturními
památkami, ale jsou v památkových rezervacích nebo památkových zónách a s uvedením
způsobu jejich ochrany,
Všechny dotčené pozemky se nachází v chráněné krajinné oblasti II-IV zóna. V prostoru parkoviště je
ochranné pásmo vedení VN, proto je dodržena požadovaná vzdálenost 2m k prostoru parkoviště od
krajního vodiče.
2.3. uvedení požadavků na asanace, bourací práce a kácení porostů,
Na pozemku č. kat. 306 je stávající částečně zpevněná plocha z železobetonových panelů, které budou
před stavbou odstraněny. Dále bude demontována stávající plechová kůlna vč. základové desky a
původního nefunkčního dřevěného sloupu elektrického vedení. Dále zde dojde k demontáži stávajícího
zničeného oplocení kolem celého pozemku č.kat.306. Na pozemku budou vykáceny 3 vzrostlé stávající
borovice. Na pozemku 327 budou vykáceny 2 stromy.
2.4. požadavky na zábory zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce
lesa, s uvedením rozlohy a rozlišením, zda se jedná o zábory dočasné nebo trvalé,
Pro stavbu parkoviště na pozemcích č.kat. 327 a 344/1 bude nutné pro tyto pozemky v rámci vyřizování
územního řízení požádat o vynětí ze zemědělského půdního fondu. Jedná se o zábory trvalé.
Souhrnná technická zpráva – územní řízení
Strana 7
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
pozemek č.kat. 327 … 1634 m² - trvalý travní porost – z toho zábor 1062,7m²
pozemek č.kat. 344/1 … 710 m² - zahrada - z toho zábor 64,2m²
2.5. uvedení územně technických podmínek dotčeného území a podmínek koordinace
výstavby, zejména z hledisek příjezdů na stavební pozemek, případných přeložek
inženýrských sítí, napojení stavebního pozemku na zdroje vody a energií a odvodnění
stavebního pozemku,
Pod přilehlou místní komunikací v severní části je veden středotlaký plynovodní řad ve správě RWE a
vodovodní řad ve správě Frýdlantské vodárenské společnosti.
Vodovodní přípojka
Vodovodní přípojka bude zásobovat pitnou vodou navržený objekt. Bude napojena ze stávajícího
vodovodního řadu LTH 100, který vede v místní komunikaci č. kat. 262.
Napojení přípojky bude provedeno ze stávajícího vodovodního řadu boční navrtávkou navrtávacím pasem
HAWLE 100/5/4“, se závitovým výstupem 5/4“. Napojení bude provedeno zemním kulovým uzávěrem,
nebo šoupátkem DN 5/4“. Uliční uzávěr bude osazen do komunikace. Bude ovládán zemní soupravou
ukončenou na terénu-vozovce šoupátkovým litinovým poklopem. Napojení bude provedeno podle ON
755411 a ĆSN 755401.
Tento hlavní uzávěr je přípojkovým uzávěrem a jeho skutečná poloha po osazení musí být trvale
označena orientační tabulkou podle ON 75 5025, umístěnou na oplocení, zdi, sloupku a pod. Uzávěr je
zařízení vodárenské a odběratel s ním nesmí manipulovat.
Potrubí přípojky je navrženo z trouby HDPE těžké řady dimenze 40 x 5,5 (DN 32). Je vedeno v zemi
kolmo k řadu přes pozemek č. kat. 308 na předmětný pozemek, v hloubce min. 1,5 m. Potrubí přípojky
bude uloženo do pískového lože tl. min. 10 cm a obsypáno pískem o tloušťce vrstvy min. 30 cm. Bude
překryto výstražnou fólií. Zához bude proveden vytěženou zeminou a po vrstvách zhutněn. Povrch
komunikace a ostatních ploch bude uveden do původního stavu. Spád potrubí bude, vzhledem
k výškovému uspořádání terénu směrem k vodoměrové sestavě.
Potrubí PE přípojky bude v celé délce provedeno z jednoho kusu materiálu, bez spojů. Připojení na
konci koncovkami DN 32.
Přípojka bude zavedena do vodoměrové šachty a ukončena kompletní vodoměrovou sestavou s
fakturačním vodoměrem Qn=3,5 m3/hod. Vzhledem ke spádu přípojky k vodoměrové sestavě bude
sestava doplněna vypouštěcím ventilem. Složení vodoměrové sestavy viz typový výkres.
Vodoměrová šachta bude provedena kruhová DN 1,2 m, nebo obdélníková 1,5 x 1 m a hl. 1,8 m,
v provedení plastovém, nebo betonová. Bude překryta poklopem s průlezem 0,6x0,6 m. Provedení je
navrženo nepřejezdné. Umístění vodoměrové šachty viz – viz Situace, mimo komunikaci.
Na uzávěr vodoměrové sestavy bude napojeno potrubí domovního vodovodu- přívodní potrubí do domu
z trouby HDPE 40 x 5,5.
Provedení přípojky je navrženo překopáním místní komunikace se současným uložení přípojky plynu
v jednom výkopu. Po dobu provádění přípojky bude komunikace uzavřena s vyznačením objízdné trasy.
Při provádění výkopových prací je nutno respektovat ČSN 73 6005 tak, aby nedošlo k narušení žádných
podpovrchových inženýrských sítí a dodržet minimální odstupové vzdálenosti od těchto sítí. Při stavbě
musí být respektováno vyjádření správců dotčených sítí a jejich stanovené podmínky pro provedení stavby.
Přípojka plynu
Nově budovaná STL plynovodní přípojka délky 12,5 m a dimenze D32x3.0 bude napojena na stávající
STL lPE plynovod D63 (provozní přetlak 300 kPa), vedoucí v silnici na protilehlé straně komunikace.
Přípojka povede kolmo na řad napříč vozovkou ve výkopu a bude ukončena ve skříňce HUPu na hranici
pozemku hlavním uzávěrem - kulový kohout DN25 se záslepkou DN25.
Přípojka bude napojena na stávající lPE plynovod pomocí elektrotvarovky Frialen DAA (Kit) D63/D32 a
bude vyvedena do skříňky HUPu. Hlavní uzávěr plynu bude umístěn tak, aby byl přístupný z ulice a
označen dle platných předpisů.
Přípojka bude uložena v rýze šířky 0,5 m, hloubky 1,1 m (dle hloubky STL plynovodu) položená na
podsypu a obsypu z těženého písku bez ostrohranných částic s ojedinělými zrny do velikosti 16mm.
Zásyp se provede vhodnou zeminou (stejnorodá neagresivní zemina) se zhutněním. Krytí přípojky je 1,0 m.
Souhrnná technická zpráva – územní řízení
Strana 8
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
Ve vzdálenosti 0,3 až 0,4 m na vrchem potrubí bude položena výstražná fólie žluté barvy o šířce
přesahující potrubí o 5 cm na každou stranu. Souběžně s potrubím bude uložen měděný izolovaný vodič s
nejmenším průřezem 1,5 mm2. Signalizační vodič je připevněn na horní části potrubí, vodič bude vyveden
do skříňky HUPu.
Zhutnění obsypu musí být provedeno postupně a rovnoměrně v celém profilu rýhy bez použití těžké
techniky do hodnot únosnosti zeminy. Technologie musí vyloučit pohyb a poškození uloženého potrubí
během zhutňování. Hutnění zásypu je prováděno rovnoměrně.
Před započetím výkopových prací je nutno na místě stavby vytyčit ostatní podzemní inženýrské sítě.
Minimální bezpečnostní vzdálenosti STL přípojky a inženýrských sítí budou řešeny na místě stavby dle
ČSN 73 6005 - "Prostorové uspořádání sítí technického vybavení".
Po dokončení prací bude provedena tlaková zkouška, která se provádí vzduchem nebo inertním plynem
dle ČSN EN 12327 zkušebním přetlakem 560 až 630 kPa v délce dle ČSN EN 12327.
Projektová dokumentace byla vypracována v souladu s ČSN EN 12007-1, ČSN EN 12007-2, ČSN EN
12327, TP G 702 01, ČSN 73 6005.
Likvidace odpadních vod
Svodné odpadní potrubí splaškové kanalizace bude napojeno na vstupní hrdlo ČOV.
Je navržena biologická čistírna od výrobce Envi-pur s.r.o. Tábor. Jedná se o čistírnu BIO CLEANER typu
BC 20, s kapacitou 20 ekvivalentních obyvatel a denním průtokem odpadních vod 3 m3/den.
Technologie vestavby ČOV je umístěna do plastového kontejneru rozměru 2x2x2 m. Biologické čistění je
založeno na velmi nízkém zatížení aktivovaného kalu, což vede ke snížení celkové produkce přebytečného
kalu. Usazený kal je nutno podle potřeby a podle doporučení provozních předpisů odsát a likvidovat podle
platných předpisů (jako fekálie).
Při dodržení projektovaného zatížení čistírny, výrobce garantuje následující parametry odpadní vody:
Parametr
požadované podle nař. vlády č. 82/99 Sb
dosahované parametry Envi-pur
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BSK5
30 mg/l
8 mg/l
ChSK
120 mg/l
35 mg/l
30 mg/l
15 mg/l
NL
Navržená čistírna potřebuje pro svoji funkci pouze zdroj stlačeného vzduchu, kterou zajišťuje kompresor,
který je součástí ČOV, umístěný spolu s elektrorozváděčem se samostatným jističem 400V/16A. Přívod do
rozvaděče musí být proveden kabelem CYKY 5x2,5 mm/400V, příkon 0,55 kW. Toto zařízení bude
umístěno v samostatné zděné buňce situované do oplocení pozemku (směrem k potoku). Samostatné
umístění buňky je navrženo ve větší vzdálenosti od objektu vzhledem k většímu zdroji hluku od
kompresoru. Provedení bude zděné tlumící hluk, vstupní dveře hlukově izolované, těsné.
Buňka bude minimální světlé velikosti: š-1,5 m, v-1,2 m a hl. 0,8 m. Od ČOV je umístěna v maximální
vzdálenosti do 8 m a propojena tlakovou hadicí položenou v plastové chráničce DN 100.
Přečištěná voda z ČOV bude napojena na plastovou akumulační jímku o objemu cca 4 m3. Parametry
vyčištěné vody na odtoku umožňují její využití jako zdroj požární vody, zálivkovou vodu pro zavlažování
zahrad a lze je vypouštět, se souhlasem vodohospodářského orgánu do recipientu.
Je navrženo přimíchávání těchto vod do vody dešťové a to v akumulační jímce, do které bude napojeno
jednak potrubí odtoku vyčištěné vody z ČOV, jednak svodné potrubí dešťové kanalizace odvodnění střechy
objektu.
Smíchaná voda bude jako přepad napojena do Libverdovského potoka. Napojení bude provedeno stěnou
regulace potoka nad maximální hladinou. Ukončení odpadního potrubí bude provedeno přes plastovou
koncovou (žabí) klapku typu HL jako ochrana ČOV proti vzduté vodě.
Umístění BC, akumulační nádrže, buňky s kompresorem a propojovací potrubí viz výkres Situace.
El.energie
Objekt bude napájen elektrickou energií z distribuční sítě ČEZ Distribuce a.s. Elektroměry budou
umístěny do sdružených elektroměrových rozvaděčů umístěných do technické místnosti.Výtah a požární
Souhrnná technická zpráva – územní řízení
Strana 9
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
ventilátory budou napájeny ze záložního zdroje UPS, který umožní chod zařízení po výpadku elektrické
energie po dobu 45 minut.
Slaboproud
Telefonní rozvody
Od přípojného bodu JTS Telefonica O2 budou vedeny kabely TCEPKPFLE 1x4x0,6 mm do bytových
jednotek, vyšetřovny, kanceláře pečovatelky a společenské místnosti, kde budou ukončeny účastnickými
zásuvkami. Telefonní přípojka bude rovněž zavedena i do rozvaděče výtahu.
Domovní telefon
U vstupních dveří do budovy bude osazeno tlačítkové tablo s hovorovou jednotkou. Odtud budou vedeny
kabely SYKFY 6x2x0,6 mm do bytových jednotek, vyšetřovny, kanceláře pečovatelky a společenské
místnosti, kde budou ukončeny domovními telefony.
Doprava
Příjezd k domu s pečovatelskou službou je navržen ze stávající (ve stavbě zrekonstruované) vozovky
příjezdné účelové komunikace ke škole. Vozovka o šíři 3,50 m je vedena v současných směrových a
výškových poměrech. Vozovka bude mít asfaltový povrch.
Z této komunikace je napojena směrem jižním vnitřní zpevněná plocha. Bude využívána pro příjezd
požárních vozidel a sanitních vozů před hlavní vchod a pro pěší. Situační návrh plochy je určen
předpokládanými manipulačními pohyby vozidel. Minimální šířka pro požární vozidla je 3,50m. Konstrukce
v místě pojezdu vozidel bude mít vrchní vrstvu ze zámkové betonové dlažby tl.80mm, v místech, kde se
předpokládá pouze pohyb pěších ze zámkové betonové dlažby tl.60mm.
Druhá část zpevněných ploch – jižně od potoka – obsahuje nové parkoviště pro 18 vozidel s vjezdem ze
stávající místní komunikace, která vede jižně od stávající hasičské zbrojnice. Dispoziční a výškové řešení
parkoviště bylo určeno požadovaným počtem stání a disponibilním prostorem omezeným stávajícími
vrchními vedeními. Nově navržených 16 kolmých stání má rozměry 4,8x2,4m, 2 stání jsou podélná a mají
rozměry 6,5x2,25m, vzhledem k možnosti přesahu části vozidla přes obrubník jsou tyto rozměry
dostatečné pro vozidla podskupiny O2.
Jako zatravňovaní dlažba je navržena dvouvrstvá vysoce pevnostní vibrolisovaná betonová dlažba.
Distanční nálisky vymezují spáry o šířce 30 mm, v kterých roste v řadách tráva. Podíl zeleně tvoří 27%
plochy. Tvoří-li lože dlažby standardní podkladní vrstvy a spárovací materiál drcené kamenivo, pojme
dlážděný kryt na ploše 1 hektaru 4 800 l vody za 1 vteřinu, v případě, že spáry jsou zaplněny substrátem
pro osázení trávou, pojme dlážděný kryt na ploše 1 hektaru 1 620 l vody za 1 vteřinu.
Nové konstrukce budou napojeny na stávající zaříznutím stávajícího okraje asfaltové plochy. Na rozhraní
vozovky a chodníku, resp. zatravněných ploch bude osazen betonový obrubník typu ABO 2-15 rozměrů
150x250x1000 mm do betonového lože s horní hranou 120mm oproti povrchu parkoviště. V místech, kde
bude možnost nájezdu, bude obrubník instalován naležato nebo bude zapuštěný. Rozhraní zatravňovací
dlažby a asfaltové vozovky bude ohraničeno zapuštěným betonovým obrubníkem typu ABO 4-8 rozměrů
80x200x500 mm do betonového lože. Také na rozhraní chodníku a zatravněných ploch bude osazen tento
obrubník ABO 4-8 s tím, že jeho horní hrana bude 60mm nad povrchem přilehlého chodníku a bude tím
tvořit vodící linii.
Odvodnění na jižním parkovišti je navrženo do terénu vsakováním. Severní manipulační plocha u objektu
domu s pečovatelskou službou bude odvodněna do krytého žlabu s litinovým krytem a následně do žlabu
západně od domu. Nezpevněné plochy budou upraveny v tl.150mm rozhrnutím humózního materiálu a
osetím travním semenem.
2.6. údaje o souvisejících stavbách, bilancích zemních prací a z toho vyplývajících požadavcích
na přísun nebo deponie zeminy, požadavky na venkovní a sadové úpravy.
V průběhu výstavby domu s pečovatelskou službou a parkoviště nebude v okolí realizována jiná stavba.
Před výstavbou bude provedena skrývka zeminy v tl. 300mm, která bude použita na konečné terénní
úpravy. Deponii vytěžené zeminy si zajistí dodavatel stavby, přechodné deponie lze částečně řešit na
staveništi. Část zeminy bude použita pro zvýšení terénu v místě vstupu do objektu.
Po stavbě budou provedeny terénní úpravy skrývkou zeminy. V prostoru vedle parkoviště na parcele
č.kat. 327 bude osazeno 5 nových stromů.
Souhrnná technická zpráva – územní řízení
Strana 10
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
3. ZÁKLADNÍ
ÚDAJE
A TECHNOLOGII
O
PROVOZU,
POPŘÍPADĚ
VÝROBNÍM
PROGRAMU
3.1. popis navrhovaného provozu, popřípadě výrobního programu,
V objektu nebude probíhat výroba.
3.2. předpokládané kapacity provozu a výroby,
V objektu nebude probíhat výroba.
3.3. popis technologií, výrobního programu, popřípadě manipulace s materiálem, vnitřního i
vnějšího dopravního řešení, systému skladování a pomocných provozů,
V objektu nebude probíhat výroba.
3.4. návrh řešení dopravy v klidu,
Požadavky na dopravu v klidu jsou definovány v ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací“. Pro
jednotlivé funkce jsou v této normě uvedeny „Doporučené základní ukazatele výhledového počtu
odstavných a parkovacích stání“. Takto stanované počty PS jsou dále násobeny koeficienty stupně
automobilizace a redukce počtu stání.
Celkový počet stání pro posuzovanou stavbu se určí podle vzorce:
N = Oo x ka+Po x ka x kp
Kde:
N
je celkový počet stání pro posuzovanou stavbu,
Oo
základní počet odstavných stání při stupni automobilizace 400 vozidel/1000 obyvatel (1 : 2,5),
P0
základní počet parkovacích stání,
ka
součinitel vlivu stupně automobilizace,
kp
součinitel redukce počtu stání (vliv polohy posuzované stavby a úrovně dostupnosti)
Pro obytný dům je potřeba 1 odstavné stání na 2 byty o 1 obytné místnosti, 1 odstavné stání na 1 byt do
100m2 celkové plochy. Všechna odstavná stání jsou dlouhodobá (nad 2 hod.). Dále je potřeba zřídit 1
parkovací stání (krátkodobých -do 2 hod.) na každých 20 obyvatel (pro návštěvníky). Pro 1 vyšetřovnu je
třeba zřídit 2 krátkodobá stání.
Potom pro stavbu je celkový potřebný počet stání:
Odstavná stání:
Byty o jedné místnosti
10 x 0,5 =
5 OS
Byt do 100m2 celkové plochy
10 x 1 =
10,0 OS
Celkem základní počet odstavných stání (Oo)
15 OS
Parkovací stání:
Pro návštěvníky obyvatelů
Ošetřovna – krátkodobá
20 obyv. : 20 =
1 x2 =
Celkem základní počet parkovacích stání (P0)
1PS
2,0 PS
3 PS
Celkový počet stání pro posuzovanou stavbu (N)
N = Oo x ka + Po x ka x kp = 15 x 1,0 + 3 x 1,0 x 1,00 = 15 + 3 = 18 S
Celkový počet požadovaných stání je tedy 18 stání.
Dle návrhu bude na jižním parkovišti zřízeno 18 stání. Návrh tedy vyhovuje požadavkům ČSN 73 6110.
Dle vyhlášky 369/2001 Sb. „O obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace“ na všech vyznačených odstavných a parkovacích
plochách pro osobní motorová vozidla musí být vyhrazena nejméně 2 stání (při celkovém počtu dvacet až
čtyřicet stání) pro vozidla zdravotně postižených osob.
Souhrnná technická zpráva – územní řízení
Strana 11
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
Parkovací stání dle ČSN 73 6056110 „Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel“ se navrhují pro
vozidla podskupiny O2, kromě odstavných a parkovacích ploch určených výhradně pro vozidla podskupiny
O1. Všechna stání použitá v návrhu jsou pro vozidla podskupiny O2.
3.5. odhad potřeby materiálů, surovin,
V objektu nebude probíhat výroba.
3.6. řešení likvidace odpadů nebo jejich využití (recyklace apod.), řešení likvidace splaškových
a dešťových vod,
V objektu nebude probíhat výroba.
V objektu se bude produkovat pouze tuhý komunální odpad. Nebude zde žádná výroba, která by mohla
produkovat odpady zvláštního charakteru. Komplexní činnost v oblasti komunálního odpadu bude
zajišťovat specializovaná firma pro celé území. Umístění popelnic je uvažováno v severní části pozemku
306 u opěrné zdi. Kapacita nádob bude upřesněna v dalším stupni PD.
Splaškové vody budou svedeny do nové čistírny odpadních vod zřízené na pozemku investora a přepad
přečištěné vody bude sveden nejprve do akumulační jímky a dále spolu s dešťovou kanalizací přepadem
do přilehlého Libverdského potoka.
Dešťové vody ze střechy objektu budou svedeny do stejné akumulační jímky jako splašková kanalizace a
odtud bude přepad do Libverdského potoka, z parkoviště budou likvidovány vsakem přes zatravňovaní
tvárnice.
3.7. odhad potřeby vody a energií pro výrobu,
V objektu nebude probíhat výroba.
3.8. řešení ochrany ovzduší,
Provoz domu s pečovatelskou službou nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Zdrojem tepla pro
vytápění bude plynový kotel v kombinaci se solárními panely umístěnými na střeše. Odvod a přívod
vzduchu pro kotel bude vyveden nad střechu. Veškeré rozvody VZT budou vedeny nad střechu. Pro provoz
parkoviště se nepředpokládá větší zatížení ovzduší emisemi, parkoviště je navrženo pro obyvatele a
návštěvy domu s pečovatelskou službou.
Při výstavbě budou zdroje znečištění vzduchu především stavební stroje a nákladní automobily a dále
emise polétavého prachu z prováděných prací. Tyto projevy zvýšené prašnosti jsou však přirozeným
projevem pro každou stavební činnost. Je předpoklad, že vznik prašnosti bude nepravidelný. Největším
zdrojem případné prašnosti budou zemní práce. Prašnost ze stavební činnosti je relativně snadno
redukovatelná včasným čištěním a kropením staveniště.
3.9. řešení ochrany proti hluku,
Z akustického hlediska je třeba stavbu posoudit ve fázi výstavby a při provozu.
Z akustického hlediska jsou nejproblematičtější zemní práce a terénní úpravy , kdy je třeba nasadit těžké
stavební stroje – bagry a nakladače, určitou hlukovou zátěž představuje i odvoz přebytečné zeminy ze
staveniště nákladními automobily. Vhodným vedením prací a nasazením mechanismů s co nejnižšími
akustickými výkony lze hluk z této činnosti významně ovlivnit. Vlastní výstavba není pro většinu doby
významnější hlukovou zátěží pro okolí staveniště. Veškeré stavební práce budou prováděny pouze v denní
době od 7:00 do 21:00hod.
Samotný dům s pečovatelskou službou bude využíván pro bydlení. Z akustického hlediska je rozhodující
zajistit bezproblémový provoz všech prostor, aniž by docházelo k jejich vzájemnému rušení a obtěžování
hlukem. Toto je dosaženo jednak vhodnou dispozicí objektu včetně jeho technického zázemí (strojovna
VZT apod.) a jednak dodržením předepsaných vzduchových a kročejových neprůzvučností stavebních
konstrukcí a dělících příček, stropů apod. Pozornost byla věnována především oddělení bytových prostor
mezi sebou a dále bytových a nebytových prostor.
Potrubí pro nasávání venkovního vzduchu bude vybaveno tlumiči hluku, pro zajištění požadavků výše
uvedené vyhlášky § 1 a 11, hluk do vnitřního a venkovního prostoru. Obdobně bude utlumena hlučnost od
chodu větrání emitovaná do potrubí vedoucích do místností. Pro hlučnost vně budovy 40 dB a uvnitř
budovy 45 dB.
3.10.řešení ochrany stavby před vniknutím nepovolaných osob.
Ochrana stavby před vniknutím nepovolaných osob bude řešena bezpečnostním zámkem u vchodových
dveří. Pro bezpečnost proti vniknutí nepovolaných osob jsou v 1.NP navržena skla oken bezpečnostní
Souhrnná technická zpráva – územní řízení
Strana 12
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
s uzamykatelnými kličkami. Z důvodu začlenění objektu do krajiny nebude pozemek kolem stavby oplocen,
pouze levá strana pozemku sousedící s pozemkem č.kat.304 a to drátěným poplastovaným plotem
s nízkou podezdívkou.
4. ZÁSADY ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY STAVBY.
STRUČNÝ POPIS KONCEPCE POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI Z HLEDISKA
PŘEDPOKLÁDANÉHO STAVEBNÍHO ŘEŠENÍ A ZPŮSOBU VYUŽITÍ STAVBY
4.1. řešení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru,
Řešeno v samostatné části E- 03 – Dokladová část – Požárně bezpečnostní řešení.
4.2. řešení evakuace osob a zvířat,
Řešeno v samostatné části E- 03 – Dokladová část – Požárně bezpečnostní řešení.
4.3. navržení zdrojů požární vody, popřípadě jiných hasebních látek,
Řešeno v samostatné části E- 03 – Dokladová část – Požárně bezpečnostní řešení.
4.4. vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními,
Řešeno v samostatné části E- 03 – Dokladová část – Požárně bezpečnostní řešení.
4.5. řešení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku,
Řešeno v samostatné části E- 03 – Dokladová část – Požárně bezpečnostní řešení.
4.6. zabezpečení stavby či území stavbou požární ochrany, pokud to odůvodňují požadavky na
záchranné a likvidační práce nebo ochranu obyvatelstva.
Řešeno v samostatné části E- 03 – Dokladová část – Požárně bezpečnostní řešení.
5. ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PROVOZU STAVBY PŘI JEJÍM UŽÍVÁNÍ
Pro eliminaci vzniku možných havarijních situací je nutno dodržet bezpečnostní opatření vyplývající
z příslušných právních předpisů a norem.
Veškeré navržené stavební objekty a technologická zařízení budou navrženy a provedeny v souladu
s technologickými předpisy výrobců a opatřeny certifikačními listy o bezpečnosti provozu instalovaných
zařízení.
Veškeré stavební práce spojené s výstavbou budou z hlediska bezpečnosti práce prováděny v souladu
se zákonem č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
na staveništích, dále zákonem č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci v pracovněprávních vztazích.
Při provádění stavebních prací je zhotovitel povinen zajistit v souladu s výše uvedenými zákony též
koordinátora bezpečnosti práce a v neposlední řadě dodržovat též požadavky Zákoníku práce.
Pozemek č.kat.306 a částečně č.kat.326/1 bude po dobu výstavby využíván jako zařízení staveniště a
bude oplocen s umístěním vjezdových vrat k příjezdové komunikaci č.kat.323 a s vrátky u lávky přes
potok.Vrata i vrátka budou uzamykatelná. Po dobu výstavby budou jako zařízení staveniště užívány 2
stavební buňky pro užívání zaměstnanci stavby, které budou rovněž uzamykatelné. Pozemek č.kat.344/1 a
částečně pozemek č.kat.327 pro stavbu parkoviště vzhledem k druhu a době trvání stavby nebude mít
staveništní oplocení. Oplocení staveniště si zajistí dodavatel stavby.
Samotný objekt bude uzamykatelný bezpečnostním zámkem na vchodových dveřích a okna budou
opatřena uzamykatelnými kličkami a bezpečnostním sklem. Pozemek kolem objektu nebude po realizaci,
z důvodu začlenění do krajiny, oplocen, pouze levá strana pozemku sousedící s pozemkem č.kat.304 a to
drátěným poplastovaným plotem s nízkou podezdívkou.
Souhrnná technická zpráva – územní řízení
Strana 13
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
6. NÁVRH ŘEŠENÍ PRO UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ
POHYBU A ORIENTACE
6.1. Zásady řešení komunikací, ploch a objektů z hlediska užívání a přístupnosti pohybově
a zrakově postižených.
Nově budované zpevněné plochy – chodníky i parkoviště budou uzpůsobeny přístupu osobám
s omezenou schopností pohybu. Na parkovišti jsou navržena 2 stání pro osoby s omezenou schopností
pohybu.
Chodníky jsou navrženy ve shodné výškové úrovni jako parkoviště. Šířka nově budovaných chodníků je
2m resp.3,5m. Podélný sklon chodníků nepřesáhne 8,3%, příčný sklon 2%.
Samotný objekt je řešen bezbariérově v souladu s vyhláškou č. 369/2001 Sb. Před hlavním vstupem do
objektu je navržena vodorovná plocha min.1,5 x 2,0m. Vstup do objektu bude zřetelně označen a osvětlen.
Zvonkové tablo u hlavního vstupu bude umístěno s horní hranou ve výšce max. 1,2m nad úrovní chodníku.
Všechny vstupní dveře jsou široké 1000mm, čistá úroveň podlahy je vždy o max. 20mm vyšší než úroveň
chodníku před dveřmi. Dveře jsou zaskleny nerozbitným bezpečnostním sklem Conner, zámek umístěn
1000mm od podlahy, klika nejvýše 1100mm. Dveře ve společných prostorech otevírané ven budou na
vnitřní straně opatřeny vodorovným madlem ve výši 800mm, dveře otevírané dovnitř budou mít toto madlo
na vnější straně. Vnitřní chodby jsou navrženy tak, aby prostor před dveřmi byl min.1200x1500mm, před
výtahem 1500x1500mm.
V objektu je navržen osobní výtah Schindler s velikostí kabiny 1200x1400mm, které odpovídají možnosti
použití osob s omezenou schopností pohybu, budou vybaveny telefonním či signálním zařízením
umístěným nejvýše 1,0m nad podlahou, sklopným sedátkem ve výšce 500mm nad podlahou v dosahu
ovládacího panelu. Ovládací panel bude umístěn ve výšce 1,0 až 1,2m nad podlahou se zařízením
čitelným hmatem. Vstupní dveře do výtahu budou široké 900mm.
Samostatné bezbariérové záchody pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace jsou navrženy
ve 3.NP přístupné z chodby a to odděleně pro muže a ženy. Oboje WC budou provedeny dle vyhlášky
č.369/2001 Sb. Mají půdorysný rozměr 1600x1800mm, dveře šířky 800mm se otevírají ven, klozetová mísa
s horní hranou ve výšce 500mm nad podlahou, po obou stranách klozetu sklopná madla ve vzájemné
vzdálenosti 600mm, ve výšce 780mm nad podlahou. V každé kabině je umístěno umyvadlo, vedle nějž je
vodorovné madlo ve výšce 800mm nad podlahou. Umyvadlo bude vybaveno jednopákovou stojánkovou
mísící baterií.
7. POPIS VLIVU STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A OCHRANU ZVLÁŠTNÍCH ZÁJMŮ
7.1. řešení vlivu stavby, provozu nebo výroby na zdraví osob nebo na životní prostředí,
popřípadě provedení opatření k odstranění nebo minimalizaci negativních účinků,
Likvidace odpadů, splaškových a dešťových vod
V objektu se bude produkovat pouze tuhý komunální odpad. Nebude zde žádná výroba, která by mohla
produkovat odpady zvláštního charakteru. Komplexní činnost v oblasti komunálního odpadu bude
zajišťovat specializovaná firma pro celé území. Umístění popelnic je uvažováno v severní části pozemku
306 u opěrné zdi. Kapacita nádob bude upřesněna v dalším stupni PD.
Splaškové vody budou svedeny do nové čistírny odpadních vod zřízené na pozemku investora a přepad
přečištěné vody bude sveden nejprve do akumulační jímky a dále spolu s dešťovou kanalizací přepadem
do přilehlého Libverdského potoka.
Dešťové vody ze střechy objektu budou svedeny do stejné akumulační jímky jako splašková kanalizace a
odtud bude přepad do Libverdského potoka, z parkoviště budou likvidovány vsakem přes zatravňovaní
tvárnice.
Řešení ochrany ovzduší
Provoz domu s pečovatelskou službou nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Zdrojem tepla pro
vytápění bude plynový kotel v kombinaci se solárními panely umístěnými na střeše. Odvod a přívod
vzduchu pro kotel bude vyveden nad střechu. Veškeré rozvody VZT budou vedeny nad střechu. Pro provoz
parkoviště se nepředpokládá větší zatížení ovzduší emisemi, parkoviště je navrženo pro obyvatele a
návštěvy obyvatel domu s pečovatelskou službou.
Souhrnná technická zpráva – územní řízení
Strana 14
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
Řešení ochrany hluku
Samotný dům s pečovatelskou službou bude využíván pro bydlení. Z akustického hlediska je rozhodující
zajistit bezproblémový provoz všech prostor, aniž by docházelo k jejich vzájemnému rušení a obtěžování
hlukem. Toto je dosaženo jednak vhodnou dispozicí objektu včetně jeho technického zázemí (strojovna
VZT apod.) a jednak dodržením předepsaných vzduchových a kročejových neprůzvučností stavebních
konstrukcí a dělících příček, stropů apod. Pozornost byla věnována především oddělení bytových prostor
mezi sebou a dále bytových a nebytových prostor.
Potrubí pro nasávání venkovního vzduchu bude vybaveno tlumiči hluku, pro zajištění požadavků výše
uvedené vyhlášky § 1 a 11, hluk do vnitřního a venkovního prostoru. Obdobně bude utlumena hlučnost od
chodu větrání emitovaná do potrubí vedoucích do místností. Pro hlučnost vně budovy 40 dB a uvnitř
budovy 45 dB.
Ochrana proti vniku nepovolaných osob
Ochrana stavby před vniknutím nepovolaných osob bude řešena bezpečnostním zámkem u vchodových
dveří. Pro bezpečnost proti vniknutí nepovolaných osob jsou v 1.NP navržena skla oken bezpečnostní
s uzamykatelnými kličkami.
Z důvodu začlenění objektu do krajiny nebude pozemek kolem stavby oplocen, pouze levá strana
pozemku sousedící s pozemkem č.kat.304 a to drátěným poplastovaným plotem s nízkou podezdívkou.
7.2. řešení ochrany přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných pramenů,
Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí a svým tvarem bude kladně zapadat do okolního
krajinného rázu.
Stavba je v sousedství vodního zdroje Libverdského potoka, do kterého budou svedeny dešťové a přes
čističku odpadních vod přečištěné splaškové vody, z akumulační jímky, ve které budou tyto dvě vody
smíchány. Samotný provoz domu s pečovatelskou službou nebude mít na provoz potoka negativní vliv.
Z prostoru parkoviště budou dešťové vody likvidovány vsakem pod zatravňovaní tvárnice.
V prostoru parkoviště se nachází výústek zacementovaného nefunkčního Hubertova pramene,který bude
z vrchu ochráněn a kolem kterého bude v místě parkoviště vynechán zelený pás.
7.3. návrh ochranných a bezpečnostních pásem vyplývajících z charakteru realizované stavby.
Charakter stavby nevyžaduje návrh ochranných a bezpečnostních pásem.
Projektová dokumentace je zpracována v souladu s dokumentací EMS a příslušných zákonů tak, aby
nedošlo k ohrožení či poškození životního prostředí. Stavba je navržena z materiálů jejichž výroba je
ekologická a provoz budovy navržen s ohledem na co nejmenší spotřebu nenahraditelných zdrojů.
Provozem objektu vznikají škodliviny, s kterými bude nakládáno v souladu s legislativou EMS.
8. NÁVRH ŘEŠENÍ OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO
PROSTŘEDÍ
8.1. povodně,
Stavba domu sociální péče se nachází v záplavovém území Libverdského potoka, ale z důvodu hladiny
Q100 na úrovni 430,660 m n.n v systému Bpv v této lokalitě, což je níže než úroveň podlahy 1.NP, kdy
±0,000 = 431,435 m n.m., není nutno zvláštních opatření proti povodním.
8.2. sesuvy půdy,
Vzhledem k umístění stavby na rovinatém terénu není třeba předpokládat sesuvy půdy.
8.3. poddolování,
Dle sond a podkladových materiálů inženýrskogeologického průzkumu není dané území dotčeno důlní
činností. Poddolování tudíž nelze předpokládat.
8.4. seizmicita,
Daná oblast nepředstavuje pro daný charakter stavby zvýšené seizmické ohrožení.
8.5. radon,
Provedený radonový průzkum stanovuje pro pozemek č.306 střední radonový index. Proto budou
provedena běžná opatření odpovídající ochraně staveb před účinky středního radonového rizika.
Souhrnná technická zpráva – územní řízení
Strana 15
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
8.6. hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru stavby.
Hlukové zatížení okolí v době provozu a realizace stavby se neočekává.
Potrubí pro nasávání venkovního vzduchu bude vybaveno tlumiči hluku, pro zajištění požadavků výše
uvedené vyhlášky § 1 a 11, hluk do vnitřního a venkovního prostoru. Obdobně bude utlumena hlučnost od
chodu větrání emitovaná do potrubí vedoucích do místností. Pro hlučnost vně budovy 40 dB a uvnitř
budovy 45 dB.
9. CIVILNÍ OCHRANA
9.1. opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití staveb k ochraně obyvatelstva.
Pro tento objekt nejsou stanoveny žádné požadavky civilní ochrany.
9.2. řešení zásad prevence závažných havárií,
Pro eliminaci vzniku možných havarijních situací je nutno dodržet bezpečnostní opatření vyplývající
z příslušných právních předpisů a norem.
9.3. zóny havarijního plánování.
Objekt se nenachází v zóně havarijního plánování.
Souhrnná technická zpráva – územní řízení
Strana 16

Podobné dokumenty