abstrakta ke stažení - Nakladatelství GEUM

Transkript

abstrakta ke stažení - Nakladatelství GEUM
2013
supl. 2
7. ročník
ISSN 1802-6400
ISBN 978-80-86256-97-9
18. výroční konference
Společnosti popáleninové medicíny
abstrakta přednášek

zprávy z oboru

kapitoly z historie
úvodní slovo
2013
2
Nezávislý, recenzovaný časopis
Vychází s podporou
České společnosti pro léčbu rány
Ročník 7. (2013)
ISSN 1802-6400
ISBN 97-80-86256-97-9
Popáleninová medicína je v České republice medicínským oborem, který bez
jakýchkoliv pochybností dosahuje ve svých výsledcích i kvalitě našich lékařů
Vychází současně jako neperiodická
publikace – Sborník příspěvků z konference
světové úrovně. Personálně nevelký obor, reprezentovaný u nás především spe-
Registrační číslo MK E 17588
velmi vřelým společenstvím prodchnutým duchem spolupráce a kolegiality.
Vydává:
Nakladatelství GEUM, s.r.o.
IČO: 27520218
Obor reprezentují nejen zkušení doyeni, ale vyrůstá i odborně velmi zdatná
Šéfredaktor:
Mgr. Karel Vízner
e-mail: [email protected]
Odborná redaktorka:
Klára Krupičková
e-mail: [email protected]
Redakční rada:
prim. MUDr. Ludomír Brož
prim. MUDr. Ivo Bureš
prim. MUDr. Dominika Diamantová
MUDr. Vladimíra Fejfarová
prim. MUDr. Milada Franců, Ph.D.
Božena Jelínková
Mgr. Markéta Koutná
Bc. Anna Kulakovská
prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA
Marie Melicharová
PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.
prof. MUDr. Alena Pospíšilová, CSc.
prof. MUDr. Luboš Sobotka, Ph.D.
prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D.
MUDr. Jan Stryja
Bc. Lenka Šeflová
Zdeňka Šemberová
doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D.
cializovanými pracovišti, jež by se dala spočítat na prstech jedné ruky, je také
generace mladých specialistů, která naši medicínu reprezentuje svými odbornými příspěvky v zahraničních impaktovaných časopisech i za přednáškovým
pultem významných konferencí.
Potřebou národní spolupráce, výměny zkušeností a společné diskuse, ale
i snahou o vzájemné společenské styky je motivována každoroční příprava výroční konference Společnosti popáleninové medicíny. Ta se letos uskutečnila
v Praze, pod organizačním vedením prim. MUDr. Ludomíra Brože a jeho kolektivu z Kliniky popáleninové medicíny. Věnována byla památce nedávno zesnulé výjimečné lékařky, která zasvětila svůj život péči o popálené, profesorce
MUDr. Radaně Königové, CSc.
Jsem velmi potěšen, že naše nakladatelství, reprezentované časopisem
Hojení ran, mohlo být mediálním partnerem této konference a že můžeme
v tomto suplementu přinést také abstrakta přednášek z této odborné akce.
Abstrakta jsme doplnili vzpomínkou na prof. Radanu Königovou a několika dalšími texty, které spojuje problematika popálenin a plastické chirurgie.
Suplementum bude k dispozici jak předplatitelům našeho časopisu, tak také
všem účastníkům konference.
Karel Vízner
Vydavatel – poštovní kontakt:
(autorské příspěvky a předplatné)
Nakladatelství GEUM, s.r.o.
Nádražní 66
513 01 Semily
šéfredaktor
tel./fax: +420 481 312 858
e-mail: [email protected]
internet: www.geum.org /hojeni
Inzertní oddělení:
Dagmar Kaprálová
tel.: +420 604 935 365
e-mail: [email protected]
Zástupce vydavatele:
Mgr. Kamila Víznerová
Poděkování
Nakladatelství GEUM, s.r.o. i redakce časopisu Hojení ran děkuje
za spolupráci přípravnému výboru konference a zvláště pak
prim. MUDr. Ludomíru Brožovi.
Typografie a sazba:
Bc. Jan Murdych
e-mail: [email protected]
Tisk:
Tiskárna Glos Semily, s.r.o.
e-mail: [email protected]
Fotografie na obálce:
Klára Krupičková
© Nakladatelství GEUM, s.r.o.
© 2013 GEUM  www.geum.org /hojeni
obsah
1
Obsah
Úvodní slovo
18. výroční konference Společnosti popáleninové medicíny
abstrakta přednášek............................................................................................................2
Ludomír Brož, Monika Tokarik
Profesorka MUDr. Radana Konigová, CSc....................................................................18
Břetislav Lipový
American Burn Association: 45th Annual Meeting, Palm Springs, California.........19
Josef Švejnoha
Kapitoly z historie
Gaspare Tagliacozzi (2. 3. 1545 – 7. 11. 1599) ................................................................22
HOJENÍ RAN  suplementum 2/2013
© 2013 GEUM  www.geum.org /hojeni
18. výroční konference
Společnosti popáleninové
medicíny
na téma:
Multidisciplinární přístup v léčbě termických úrazů (infekce,
resuscitace, nutrice, chirurgická terapie), kožních defektů
a terapie netermických ztrát kožního krytu
Praha, 3. – 4. října. 2013
Pořadatelé:
Společnost popáleninové medicíny ČLS JEP
Klinika popáleninové medicíny 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha
Konference je pořádána při příležitosti 60. výročí vzniku popáleninového pracoviště v Praze
a věnována památce prof. MUDr. Radany Königové, CSc.
Organizační výbor:
prim. MUDr. Ludomír Brož
MUDr. Hubert Šuca
MUDr. Robert Zajíček
Mgr. Lenka Šetelíková
Bc. Agáta Píbilová
Vědecký přípravný výbor:
prim. MUDr. Ludomír Brož
MUDr. Robert Zajíček
Mgr. Lenka Šetelíková
Sekretariát konference:
Ing. Anahit Pehrizyan
Klinika popáleninové medicíny, 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha
Čestné předsednictvo:
prof. MUDr. Michal Anděl, DrSc.
doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc.
děkan 3. LF UK v Praze
radní Hlavního města Prahy
prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.
předseda České lékařské společnosti J. E. Purkyně
prof. MUDr. Pavel Brychta, CSc.
předseda Společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP
prof. MUDr. Eva Syková, DrSc.
senátorka
doc. MUDr. František Vyhnánek, CSc.
vedoucí Traumacentra, FN Královské Vinohrady, Praha
doc. MUDr. Tomáš Pešl, Ph.D.
Klinika dětské chirurgie a traumatologie, 3. LF UK a Thomayerova nemocnice, Praha
18. výroční konference Společnosti popáleniové medicíny
abstrakta
3
Program
3. října 2013
9.00–15.30 10.00–10.30 10.30–11.00 11.00–11.15 registrace účastníků
slavnostní zahájení konference (L. Brož)
prof. MUDr. Radana Königová, CSc. (P. Brychta)
projevy čestných hostů
Hranice našich možností v léčbě termických úrazů (E. Syková, L. Brož)
11.30–13.00 Sekce I (předsedající: P. Brychta, I. Pafčuga, M. Kačmarčíková)
Koloidy – máme je ještě používat? (V. Černý)
Použití dermální náhrady Integra u rozsáhlého poleptání pacientky směsí kyselin a louhů
(I. Pafčuga, H. Šuca, R. Zajíček, M. Tokarik, L. Brož)
Heterotopické paraartikulární osifikace (M. Tokarik, V. Džupa, I. Pafčuga, H. Šuca, L. Brož)
Možnosti rehabilitace u pacientů po poleptání s komplikacemi v podobě osifikátů
(T. Křížek, P. Doubravská, J. Banýr)
Komplexní psychologická péče o pacienta se ztrátovým poraněním obličeje (D. Doležal)
Integra – histologie přestavby neodermis (R. Zajíček, E. Sticová, V. Mandys, L. Brož)
Těžké chemické poranění očí – strategie terapie (J. Krásný)
13.00–14.00 přestávka na oběd
14.00–15.30 Sekce II (předsedající: R. Zajíček, I. Suchánek, L. Šetelíková)
Hromadný příjem u pacientů s popáleninovým traumatem (L. Růžička, M. Kročilová)
Popálení 90 % III. stupně osmiletého dítěte, posthospitalizační průběh, rekonstrukční výkony a
spolupráce s rodinou (R. Kubok, E. Matoušková, R. Zajíček, L. Brož)
Vliv Xe-Dermy na snížení ztrát tělesných tekutin z otevřených ranných ploch u dětí
(Z. Crkvenjaš Němečková, H. Klosová, D. Toman, R. Vrátná)
Mutilující poranění šestiletého chlapce (R. Čáp, I. Slaninka, L. Klein)
Řešení rozsáhlého névu pomocí Integry (E. Leamerová, R. Zajíček, M. Večeřová)
Specifika ošetřovatelské péče o pacienta s diagnózou epilepsie a popáleninovým úrazem
(M. Vápeníková, L. Svobodová, M. Jůzková)
Ošetřovatelská kazuistika u popáleného pacienta se závislostí (H. Švidrnochová, V. Sečaná)
15.30–15.45 přestávka
15.45–17.00 Sekce III (předsedající: V. Štolbová, H. Klosová, J. Severová)
Využití Xe-Dermy v léčbě Lyellova syndromu (R. Vrátná, H. Klosová)
Xe-Derma v léčbě rozsáhlých popálenin a srovnávací vyhodnocení biologické podpory keratinocytů in vitro (E. Matoušková, R. Kubok, R. Zajíček)
HOJENÍ RAN  suplementum 2/2013
© 2013 GEUM  www.geum.org /hojeni
18. výroční konference Společnosti popáleniové medicíny
abstrakta
4
Patří léčení pacientů s rozsáhlou toxickou epidermální nekrolýzou na popáleninové centrum?
(kazuistika) (H. Šuca, I. Pafčuga, M. Tokarik, R. Zajíček)
Klinické zkušenosti s užíváním biologického krytu Xe-Derma u nerozsáhlých popálenin
(Y. Kaloudová, M. Melicharová, Z. Chaloupková, Z. Jelínková, B. Lipový, S. Bezrouková,
M. Fiamoli, R. Mager, J. Vokurková, I. Suchánek, P. Brychta)
Význam časné enterální imunomodulace v prevenci rozvoje infekčních komplikací u popálených
pacientů (B. Lipový, H. Řihová, I. Suchánek)
Sepsa u popáleného (M. Kačmarčíková, Ľ. Bodnárová)
Význam ošetřovatelské péče v komplexním přístupu k popálenému pacientovi s deliriem
(P. Brablecová, D. Buryšková, L. Čuperová, D. Vítková)
19.00–23.00 recepce v reprezentačních sálech Magistrátu hl. m. Prahy
4. října 2013
09.00–10.30 registrace účastníků
09.00–10.30 Sekce IV (předsedající: M. Tokarik, B. Lipový, R. Vrátná)
Má použití kultivovaných kožních krytů pro léčbu popálených v České republice perspektivu?
(P. Měřička, H. Straková, L. Klein, F. Hošek, Z. Talábová, D. Šubrtová, J. Preis)
Rekoštrukčné operácie v oblasti hlavy (P. Lengyel)
Laserterapie jizev po termickém traumatu (H. Klosová, J. Štětinský, L. Petráš, Z. Němečková Crkvenjaš)
Hojení ran pomocí kyseliny hyaluronové a sulfadiazinu stříbrného (M. Marešová, P. Vlasáková)
Kompresivní terapie po termických úrazech (S. Mikšlová, A. Píbilová)
10.30–10.45 přestávka
10.45–13.00 Sekce V (předsedající: H. Šuca, Y. Kaloudová, A. Píbilová)
Vliv hypotermie na dětský organismus (V. Vobruba)
Hyperbarická oxygenoterapie – vliv na hojení a perfuzi ran (M. Hájek)
Nutričná výživa u pacientov s rozsiahlym termickým úrazom (A. Tótová, K. Kolesárová, K. Sopko)
Endokarditida u rozsáhlého popáleninového traumatu
(J. Štětinský, M. Kolek, H. Klosová, Z. Němečková Crkvenjaš, L. Petráš)
Bariérové ošetrovanie – prevencia nozokomiálnych nákaz (H. Kapturová, Ľ. Bodnárová, D. Mulitová)
Celkové a lokální účinky kyseliny dusičné na organismus – kazuistika (I. Zámečníková)
Kazuistika pacienta s rozsáhlým popáleninovým traumatem – Specifika ošetřovatelské péče
(J. Uhrová, L. Joudlová)
HOJENÍ RAN  suplementum 2/2013
© 2013 GEUM  www.geum.org /hojeni
18. výroční konference Společnosti popáleniové medicíny
abstrakta
5
Abstrakta
Abstrakta jsou řazena podle programu.
Sekce I Koloidy – máme je ještě používat?
V. Černý
Abstrakt není k dispozici.
Použití dermální náhrady Integra u rozsáhlého poleptání pacientky
směsí kyselin a louhů
I. Pafčuga, H. Šuca, R. Zajíček, M. Tokarik, L. Brož
Klinika popáleninové medicíny, 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha
Popisujeme případ 38leté pacientky poleptané směsí kyselin a louhů při autonehodě v únoru 2013, kdy byla poleptána na 40 % povrchu těla
s hlubokým postižením oblasti obličeje, krku
a horních končetin, III. stupně TBSA. Pacientka byla postupně oběhově stabilizována, na umělé plicní ventilaci, provedeny časné nekrektomie obličeje, krku a horních končetin. Vzhledem
k hloubce poleptání a lokalizaci jsme se rozhodli k možnosti využití dermální náhrady Integra
k dosažení předpokládaného lepšího kosmetického a funkčního výsledku po autotransplanta-
ci kožních štěpů v obličeji. Přihojení Integry a následná autotransplantace bylo úspěšné s dobrým
funkčním a kosmetickým výsledkem. Pacientka
je nadále hospitalizována na Klinice popáleninové medicíny FN Královské Vinohrady, pokračuje v intenzivní rehabilitaci pro omezení hybnosti
v loketních a kyčelních kloubech, nutné je dořešení očních komplikací ve spolupráci s oftalmologem – bilaterální katarakty s výrazným omezením
visu. Po dořešení katarakty a zlepšení mobility plánujeme propuštění do lázeňské a následné
ambulantní péče.
Heterotopické paraartikulární osifikace
M. Tokarik1, V. Džupa2, I. Pafčuga1, H. Šuca1, L. Brož1
1
Klinika popáleninové medicíny; 2Ortopedicko-traumatologická klinika, 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha
Heterotopické osifikace (HO) jsou formace
ektopické kosti v měkkých tkáních v okolí periferních kloubů. Dle závažnosti jsou klasifikovány do čtyř stadií podle Brookera. Může se jednat
o lineární osifikáty úponů šlach a vazů, periostální osifikáty pod popálenými plochami, osteofyty
a exostózy, popř. extenzívní kalcifikace, vedoucí k ankylóze. Vyskytují se až v 50 % u pacientů
HOJENÍ RAN  suplementum 2/2013
s transverzální míšní lézí, u pacientů po operacích kyčlí, traumatech acetabula. Jako komplikace rozsáhlého termického úrazu se vyskytují až v 20 %, preferenčně v kyčelních a loketních
kloubech, při popáleninách III. stupně a TBSA
≥30 %.
Klinicky se HO projevují omezením hybnosti
v postiženém kloubu, jeho bolestivostí, otokem,
© 2013 GEUM  www.geum.org /hojeni
18. výroční konference Společnosti popáleniové medicíny
abstrakta
6
periartikulárním erytémem. Osifikace maturují
6–18 měsíců.
Mezi rizikové faktory vzniku HO u popálených
pacientů patří imobilizace, traumatizace měkkých tkání, perzistující infekční fokus, hypermetabolismus a dysregulace autonomního nervového systému.
Zlatým standardem v diagnostice HO je třífázová scintigrafie skeletu, která předchází o tři
týdny diagnostiku skiagrafickou. Dále se vyšetřuje dynamika osteomarkerů resorpce a formace
kosti, především kostního izoenzymu ALP. Jeho
zvýšená hladina předchází 7 týdnů manifestaci HO, kulminuje tři týdny po jejich manifestaci.
Přetrvávající zvýšená hladina ALP spolu s hyperfosfatemií je markerem aktivity procesu.
V prevenci vzniku a v léčbě HO se uplatňuje
ošetřovatelská péče – polohování, prevence dekubitů a kontraktur, dále fyzioterapie s využitím
reflexní lokomoce. Z farmakoterapie se používají
bisfosfonáty (analoga pyrofosfátů bránící ukládání kalcia) a nesteroidní antirevmatika (supresory
diferenciace mezenchymálních buněk v osteoblasty). Dále se využívá radiační léčba, většinou
adjuvantně s chirurgickou léčbou. Ta je indikována v případě výrazného omezení mobility kloubu a v případě kompartment syndromu nervově-cévního svazku. Timing chirurgického řešení
většinou bývá po ukončení prvních 12–18 měsíců, po maturaci osifikátů. Dále je nutná sanace
infekčních fokusů a úprava nutričních parametrů.
Možnosti rehabilitace u pacientů po poleptání s komplikacemi v podobě
osifikátů
T. Křížek, P. Doubravská, J. Banýr
Klinika rehabilitačního lékařství, FN Královské Vinohrady, Praha
Rehabilitace je nedílnou součástí léčby popálenin, která výrazně ovlivňuje poúrazovou kvalitu
života popálených pacientů. Následkem hlubokých popálenin je vznik hypertrofických jizev, které mají tendenci ke kontrakci. Důležitou složkou
této rehabilitace je i vzhled popálených, především u poranění lokalizovaných v oblasti obličeje. Jednou z komplikací léčby popálenin je vznik
osifikátů, které způsobují funkční omezení rozsahu pohybu takto postiženého kloubu, nejčastěji
loktů. Takto postižené klouby ztěžují sebeobsluhu a možnosti lokomoce. Příspěvek přináší škálu
možností rehabilitační péče o poleptané pacienty v oblasti obličeje od počátku do ukončení léčby a shrnuje přístup k osifikacím z pohledu rehabilitace.
Komplexní psychologická péče o pacienta se ztrátovým poraněním obličeje
D. Doležal
Klinika popáleninové medicíny, 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha
Příspěvek pojednává o komplexní psychologické péči o pacienty se ztrátovým poraněním obličeje, jak obecně, tak i na příkladu konkrétní kazuistiky. Zabývá se sociálním a rodinným kontextem
osob s traumatickým zraněním a osobní, psychologickou, rovinou této problematiky (změny
HOJENÍ RAN  suplementum 2/2013
psychiky, PTSD, deprese, úzkost, trauma, bolest,
kvalita života, sociální vyloučení, změna tělového schématu, identita, sebevnímání, self-efficacy,
dezintegrace, DF syndrom, atp.).
Příspěvek dále demonstruje konkrétní případ
pacientky, u níž došlo k poleptání hlavy a těla
© 2013 GEUM  www.geum.org /hojeni
18. výroční konference Společnosti popáleniové medicíny
abstrakta
kyselinami. Popisuje kontext celého případu a zaměřuje se na základní faktory ovlivňující psychologickou péči o pacientku. Uvádí specifika péče
a popisuje užité psychologické metody. Zabývá
se průběhem léčby, pravděpodobným budoucím
7
vývojem stavu pacientky a také možnými scénáři znovuzačleňování pacientky do rodiny a společnosti. Rozebírá také péči o ostatní členy rodiny
pacientky a týmovou spolupráci, jež ke komplexní psychologické péči nedílně patří.
Integra – histologie přestavby neodermis
R. Zajíček1, E. Sticová2, V. Mandys2, L. Brož1
1
Klinika popáleninové medicíny; 2Ústav patologie, 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha
Integra je trvalá dermální náhrada kožního
krytu používaná na Klinice popáleninové medicíny FN Královské Vinohrady v Praze od roku 2003.
Po aplikaci Integry do lůžka rány dochází k přestavbě původního hovězího kolagenu na neodermis, která se v intervalu cca tří týdnů uzavírá kožními transplantáty.
Na případu poleptané pacientky se ztrátou
kožního krytu na obličeji a krku autoři prezentují histologické a imunohistochemické vyšetře-
ní přestavby neodermis od okamžiku přiložení až
k pevnému přichycení kožního štěpu.
Remodelace tkáně po aplikaci Integry je dynamický proces, zahrnující novotvorbu autologního
kolagenu, angioinvazi a přestavbu původní hovězí matrix. Po přihojení kožního štěpu vykazuje neodermis odlišné histologické i klinické vlastnosti v porovnání se standardním způsobem
transplantace dermopeidermálním štěpem.
Těžké chemické poranění očí – strategie terapie
J. Krásný
Abstrakt není k dispozici.
Sekce II
Hromadný příjem u pacientů s popáleninovým traumatem
L. Růžička, M. Kročilová
Popáleninové centrum FN Ostrava, Ostravská univerzita
Výbuch v panelovém domě a následná tlaková
vlna a požár měly za následek mnoho zraněných
lidí, mezi nimiž byli i lidé, kteří utrpěli rozsáhlé
HOJENÍ RAN  suplementum 2/2013
popáleninové trauma. Tito pacienti byli převezeni, ošetřeni a následně hospitalizováni v Popáleninovém centru ve Fakultní nemocnici v Ostravě.
© 2013 GEUM  www.geum.org /hojeni
18. výroční konference Společnosti popáleniové medicíny
abstrakta
8
Popálení 90 % III. stupně osmiletého dítěte, posthospitalizační průběh,
rekonstrukční výkony a spolupráce s rodinou
R. Kubok, E. Matoušková, R. Zajíček, L. Brož
Klinika popáleninové medicíny, 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha
V naší práci představujeme kazuistiku léčby
popálení 90 % TBSA III. stupně u osmiletého dítěte v průběhu hospitalizace na naší Klinice popáleninové medicíny a další postup léčby a rehabilitace po propuštění do lázní Košumberk,
obtížnou spolupráci s rodinou a tímto limitované rekonstrukční výkony, které by byly indikované především z důvodu zvětšení rozsahu pohybů
končetin a hlavy.
Vliv Xe-Dermy na snížení ztrát tělesných tekutin z otevřených ranných
ploch u dětí
Z. Crkvenjaš Němečková, H. Klosová, D. Toman, R. Vrátná
Popáleninové centrum FN Ostrava, Ostravská univerzita
Bezbuněčný dočasný biologický kryt Xe-Derma je na našem pracovišti používán od ledna
2008. Stěžejní indikací jsou popáleniny II. stupně
u pacientů dětského věku. Kromě nezpochybnitelných výhod podpory nerušeného průběhu epitelizace jsme rovněž pozorovali příznivý vliv na
snížení ztrát tělesných tekutin z ranných ploch.
Tento fakt jsme si ověřili na souboru 40 dětských
pacientů hospitalizovaných na JIP Popáleninového centra FN Ostrava. Výsledky prezentované
komparativní studie jsou pozoruhodné.
Mutilující poranění šestiletého chlapce
R. Čáp, I. Slaninka, L. Klein
Chirurgická klinika, LF UK a FN Hradec Králové
Autoři prezentují rozbor případu poranění šestiletého chlapce. Jednalo se o úplnou skalpaci,
mnohočetná poranění trupu a končetin po napa-
dení dvěma psy. Léčba byla dlouhodobá, náročná
a vyžadovala mezioborovou spolupráci.
Řešení rozsáhlého névu pomocí Integry
E. Leamerová, R. Zajíček, M. Večeřová
Abstrakt není k dispozici.
HOJENÍ RAN  suplementum 2/2013
© 2013 GEUM  www.geum.org /hojeni
18. výroční konference Společnosti popáleniové medicíny
abstrakta
9
Specifika ošetřovatelské péče o pacienta s diagnózou epilepsie
a popáleninovým úrazem
M. Vápeníková, L. Svobodová, M. Jůzková
Klinika popáleninové medicíny, FN Královské Vinohrady, Praha
Naše práce pojednává o pacientce s popáleninovým úrazem a diagnózou epilepsie. Tuto práci jsme rozdělily na několik částí, které se dělí
do období, jejichž mezníky jsou přiložení Integry a autotransplantace. Každé toto období je dále
členěno na chirurgická ošetření, klinický obraz
a psychický stav. Na závěr přednášky se věnujeme specifikům ošetřovatelské péče a psychosociálním aspektům adaptace na trauma.
Ošetřovatelská kazuistika u popáleného pacienta se závislostí
H. Švidrnochová, V. Sečaná
Popáleninové centrum FN Ostrava, Ostravská univerzita
Pacientů se závislostmi v současné době neustále přibývá. Ošetřovatelská kazuistika je zaměřena na problematiku ošetřovatelské péče
u hospitalizovaných pacientů s popáleninovým
traumatem.
Sekce III
Využití Xe-Dermy v léčbě Lyellova syndromu
R. Vrátná, H. Klosová
Popáleninové centrum FN Ostrava, Ostravská univerzita
Toxická epidermální nekrolýza neboli Lyellův
syndrom je závažné onemocnění postihující kůži
a sliznice. Typickým projevem je vznik puchýřů
s výrazným olupováním velkých ploch kůže. Obvykle onemocnění vzniká jako nežádoucí reakce
na některé léky (nejčastěji antibiotika, antikonvulziva, nesteroidní antirevmatika). Výskyt Lyellova syndromu je vzácný, syndrom je spojen s vy-
HOJENÍ RAN  suplementum 2/2013
sokou mortalitou. Léčba postižených ploch je
stejná jako u popálenin. V Popáleninovém centru ve Fakultní nemocnici v Ostravě bylo od roku
2000 hospitalizováno celkem 21 pacientů s tímto onemocněním. V březnu 2013 byla poprvé použita Xe-Derma v léčbě postižených ploch na 9 %
TBSA u devítiletého chlapce s celkovým postižením na 95 % TBSA.
© 2013 GEUM  www.geum.org /hojeni
18. výroční konference Společnosti popáleniové medicíny
abstrakta
10
Xe-Derma v léčbě rozsáhlých popálenin a srovnávací vyhodnocení
biologické podpory keratinocytů in vitro
E. Matoušková, R. Kubok, R. Zajíček
Klinika popáleninové medicíny, 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha
Za použití techniky kultivace in vitro bylo porovnáno pět na trhu dostupných inovativních
krytů ran (Biobrane, Suprathel, Veloderm, Xe-Derma a Xenoderm) z hlediska jejich schopnosti stimulovat růst a stratifikaci keratinocytů testováním v organotypické kultuře in vitro.
Kultivace
Byly provedeny tři cykly nezávislých experimentů s využitím stejného postupu. Vzorky obvazů přiměřené velikosti byly inkubovány v kultivačním médiu o teplotě 37 °C. Primární lidské
keratinocyty byly vypěstovány metodou kokultivace s ozářenými 3T3 buňkami v médiu pro
růst keratinocytů. Následně v druhém kroku byla
kultura keratinocytů (5x104 buněk/cm2) i s podpůrnými 3T3 buňkami nasazena na vzorky krytů.
Po jednom týdnu ponořené kultivace byly vzorky krytů vyzdviženy pomocí nerezové mřížky na
rozhraní kapalina (medium)-vzduch a kultivovány dalších 7 dní.
kryt
výrobce
Histologie
Vzorky krytů byly barveny hematoxylin-eosinem a imunohistochemicky na expresi involukrinu (marker pro hodnocení diferenciace keratinocytů).
Vyhodnocení
Z každého experimentu a pro každý z testovaných krytů bylo vybráno zobrazení vzorku s nejvyšším počtem narostlých buněk. Tento obraz byl vertikálně rozdělen na devět stejně
velkých sloupců a v každém z nich byl následně
hodnocen: (a) růst populace keratinocytů, vyjádřený jako počet jader keratinocytů a (b) stupeň stratifikace, vyjádřený jako počet vrstev keratinocytů.
Výsledky
Průměrné hodnoty ze všech tří pokusů pro každý z testovaných krytů jsou zobrazeny v následující tabulce:
počet vrstev keratinocytů
počet jader keratinocytů
na standardní řez (průměr) (průměr)
Biobrane
UDL Laboratories Inc., USA
27
1,0
Suprathel
Polymedics Innovations GmbH, Germany
170
2,1
Veloderm
BT C srl, Italy
168
1,9
Xe-Derma
Medicem Technology, Czech Republic
490
7,1
Xenoderm
MBP GmbH, Germany
272
3,8
Závěry
Mezi testovanými kryty byly pozorovány významné rozdíly. Biologický kryt Xe-Derma prokázal nejlepší populační růst keratinocytů jakož
i stratifikaci in vitro. Výsledky biologického krytu
Xe-Derma v tomto testu jsou o 80 % lepší než výsledky druhého nejlepšího krytu (Xenoderm). Vý-
HOJENÍ RAN  suplementum 2/2013
sledky tohoto hodnocení in vitro vyjadřují biologickou aktivitu jednotlivých krytů a naznačují
jejich klinickou účinnost v léčbě popálenin. Přednáška je doplněna klinickými výsledky a přehledem možností využití biologického krytu Xe-Derma (i s přidáním čerstvě izolovaných autologních
kožních buněk) v léčbě rozsáhlých popálenin.
© 2013 GEUM  www.geum.org /hojeni
18. výroční konference Společnosti popáleniové medicíny
abstrakta
11
Patří léčení pacientů s rozsáhlou toxickou epidermální nekrolýzou na
popáleninové centrum? (kazuistika)
H. Šuca, I. Pafčuga, M. Tokarik, R. Zajíček
Klinika popáleninové medicíny, 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha
Toxická epidermální nekrolýza (incidence v ČR
5–9 případů na 1 milion obyvatel), bulózní onemocnění na autoimunitním podkladě, je charakterizovaná nekrózou v oblasti bazální membrány
epidermis s následnou epidermolýzou různě rozsáhlého povrchu těla, včetně postižení sliznic.
Vzhledem k charakteru postižení – kožní ztrá-
tou téměř identickou s povrchním popálením –
pacienti profitují z komplexní péče poskytované
zkušeným popáleninovým týmem.
Kazuistika popisuje typický průběh onemocnění a léčby na Klinice popálenin FN Královské
Vinohrady v Praze.
Klinické zkušenosti s užíváním biologického krytu Xe-Derma
u nerozsáhlých popálenin
Y. Kaloudová, M. Melicharová, Z. Chaloupková, Z. Jelínková, B. Lipový, S. Bezrouková,
M. Fiamoli, R. Mager, J. Vokurková, I. Suchánek, P. Brychta
Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie FN Brno, Masarykova univerzita Brno
Hluboké dermální postižení II.b stupně se hojí
několik týdnů. Konzervativní léčba spočívá v zábraně prohloubení poškození kůže, zábraně infekce, odstranění nekrotických hmot, omezení
bolesti a podpoře zhojení kvalitní jizvou. Obecně platí, že čím déle trvá reepitelizace, tím je větší pravděpodobnost vzniku funkčně i kosmeticky nekvalitních jizev. Proto je důležité zajistit co
nejlepší podmínky pro hojení popálených ploch.
Dočasný biologický kryt Xe-Derma jsme začali
s úspěchem používat jako jednu z možností léčby
nerozsáhlých popálených ploch II. stupně. Později jsme rozšířili jeho indikační spektrum. Odborné sdělení je zaměřeno na praktické zkušenosti léčení akutních i chronických ran.
Xe-Derma, bezbuněčný sterilní biologický kryt
vyrobený z prasečí kůže, byl použit v indikacích:
HOJENÍ RAN  suplementum 2/2013
1. Popáleniny II. stupně (II.b/II.a) – nejčastěji.
2. Nerozsáhlé defekty III. stupně, u kterých
lze předpokládat reepitelizaci z okrajů,
např. ztrát části dermoepidermálních štěpů
mechanickým inzultem nebo po proběhlé
infekci.
3. Krytí meshovaných autologních dermoepidermálních štěpů (sandwich autotransplantace).
4. Kontaktní omrzliny II.b stupně – v jednom
případě.
5. Chronické rány u diabetiků.
6. Epidermolysis bullosa, Lyellův syndrom.
7. K léčbě ploch po odběru dermoepidermálních štěpů – t.č. neužíváme.
Kryt Xe-Derma aplikujeme za hospitalizace
nebo ambulantně.
© 2013 GEUM  www.geum.org /hojeni
18. výroční konference Společnosti popáleniové medicíny
abstrakta
12
Význam časné enterální imunomodulace v prevenci rozvoje infekčních
komplikací u popálených pacientů
B. Lipový, H. Řihová, I. Suchánek
Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie FN Brno, Masarykova univerzita Brno
Časná enterální imunomodulace může za určitých okolností přinést výhodu pro pacienty s těžkým nebo kritickým popáleninovým traumatem.
Primární modulace SIRS vede jistě k méně vý-
raznější kompenzatorní odpovědi v CARS a tedy
může dojít i k redukci počtu infekčních komplikací u právě takto postižených pacientů.
Sepsa u popáleného
M. Kačmarčíková, Ľ. Bodnárová
Abstrakt není k dispozici.
Význam ošetřovatelské péče v komplexním přístupu k popálenému
pacientovi s deliriem
P. Brablecová, D. Buryšková, L. Čuperová, D. Vítková
Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie, Masarykova univerzita a FN Brno
Delirium je definováno jako přechodná mozková dysfunkce projevující se širokým spektrem
neuropsychiatrických poruch. Může se vyvinout
v každém věku, nicméně vnímavější skupinou
jsou starší pacienti. V přednášce budou zdůrazněny základní možnosti prevence rozvoje deliria
u popálených pacientů, zejména jeho ovlivnění
z pohledu ošetřovatelské péče.
Sekce IV
Má použití kultivovaných kožních krytů pro léčbu popálených v České
republice perspektivu?
P. Měřička, H. Straková, L. Klein, F. Hošek, Z. Talábová, D. Šubrtová, J. Preis
Tkáňová ústředna; Chirurgická klinika; Oddělení dětské chirurgie a traumatologie;
Ústav histologie a embryologie, LF UK a FN Hradec Králové
Od počátku 90. let minulého století až do konce roku 2008 měla v ČR pracoviště specializovaná na léčbu popálenin možnost používat kultivované kožní kryty připravované tkáňovými, resp.
kožními bankami, které je měly na seznamu bio-
HOJENÍ RAN  suplementum 2/2013
logického materiálu hrazeného zdravotnickými pojišťovnami na neziskovém principu a bez
daně z přidané hodnoty (DPH), nebo jejich přípravu hradily z grantových prostředků. Na Chirurgické klinice a na Oddělení dětské chirurgie
© 2013 GEUM  www.geum.org /hojeni
18. výroční konference Společnosti popáleniové medicíny
abstrakta
a traumatologie Fakultní nemocnice Hradec Králové byly tyto kryty úspěšně používány v letech
1993–1999. Na základě Nařízení Evropského parlamentu a rady z roku 2007 platného od 1. 9. 2008
však již kultivované kryty nepatří mezi tzv. minimálně manipulované tkáně (jako jsou např. alogenní dermoepidermální štěpy) regulované zákonem č. 296/2008 Sb. (Zákon o lidských tkáních
a buňkách), nýbrž do kategorie léčivých přípravků pro moderní terapii, na něž se v plném rozsahu vztahuje zákon o léčivech. Tyto přípravky jsou
použitelné pouze v rámci schválených klinických
studií a jejich registrace je možná pouze u Evropské lékové agentury (EMA) v Londýně. V součas-
13
né době je třeba mít pro realizaci výroby a použití těchto přípravků následujících povolení: 1. Pro
odběr kožní tkáně pro výrobu léčivých přípravků
pro moderní terapii; 2. K výrobě léčivých přípravků pro moderní terapii a certifikát správné výrobní praxe; 3. Pro klinickou studii s použitím těchto
přípravků. Všechna tato povolení vydává Státní
ústav pro kontrolu léčiv. Přípravky použité v rámci studií nejsou osvobozeny od DPH a nelze je již
hradit z prostředků zdravotního pojištění. Autoři
rekapitulují svoje dřívější zkušenosti s těmito přípravky a diskutují podmínky získání uvedených
povolení, včetně finančních.
Rekoštrukčné operácie v oblasti hlavy
P. Lengyel
Abstrakt není k dispozici.
Laserterapie jizev po termickém traumatu
H. Klosová, J. Štětinský, L. Petráš, Z. Němečková Crkvenjaš
Popáleninové centrum FN Ostrava, Ostravská univerzita
Laserterapie jizev po popálení je léčba s objektivně prokázanou účinností v kontrolovaných klinických studiích. V Popáleninovém centru FN Ostrava jsou pro laserterapii k dispozici
dva výkonové lasery. Jednak cévní laser Candela Vbeam Perfecta, jednak Erb:YAG laser Fotona
Dynamis. Oba tyto lasery byly pro naše Popáleninové centrum získány z nadačních prostředků,
cévní laser máme k dispozici dva roky, erbiový laser pak nově od ledna roku 2013.
Candela Vbeam Perfecta je pulzní barvivový laser s vlnovou délkou laserového paprsku 595 nm,
aktivním médiem laseru je organické barvivo rhodamin. Mechanismem účinku je selektivní fototermolýza, cílovým chromoforem je krevní barvivo hemoglobin a pigment melanin. Ošetření je
prakticky nebolestivé díky speciálnímu systému
chlazení, kterým je laser opatřen. Díky tomu je
HOJENÍ RAN  suplementum 2/2013
aplikace laserového impulzu subjektivně vnímána u naprosté většiny pacientů pouze jako lehké
štípnutí.
Laserterapie nemá věkové omezení, nutná je
spolupráce pacienta, při intoleranci laserterapie
či váznoucí spolupráci provádíme ošetření v analgosedaci. Léčbu je nutno opakovat v intervalech
5–6 týdnů, celkový počet ošetření pro dosažení
žádoucího efektu je individuální, zpravidla je potřeba 4–6 cyklů laserterapie.
Erb:YAG laser Fotona Dynamis je infračervený laser s vlnovou délkou laserového paprsku
2 940 nm. Tento laser má nejvyšší míru absorpce ve vodě a je primárně předurčen pro precizní ablaci tkáně. Umožňuje odstranění epidermis
s maximální citlivostí a přesností na mikrony.
Efektivitu laserterapie jizev po popálení hodnotíme na základě doposud dosažených výsledků
© 2013 GEUM  www.geum.org /hojeni
18. výroční konference Společnosti popáleniové medicíny
abstrakta
14
jako výbornou. Výsledky léčby budou prezentovány prostřednictvím vybraných kazuistik pacientů
ošetřených laserterapií v Popáleninovém centru
FN Ostrava.
Hojení ran pomocí kyseliny hyaluronové a sulfadiazinu stříbrného
M. Marešová, P. Vlasáková
IBI Group, Praha
Hojení rány je komplex procesů, při kterých dochází k obnově porušené struktury a funkce kůže.
Cílem léčby je urychlení procesu obnovy co nejvhodnější terapií.
V terapii hojení ran se již po mnoho let osvědčuje kombinace kyseliny hyaluronové a sulfadiazinu
stříbrného. Sulfadiazin stříbrný je protibakteriální látka (účinkující vůči grampozitivním i gramnegativním bakteriím), která je rovněž účinná
proti některým druhům houbových infekcí (plísním). Kyselina hyaluronová (HA) je přírodní polymer s širokým zastoupením v mnoha tělesných
tkáních, především v kůži a pojivových tkáních.
HA se podílí na všech fázích hojení ran, od iniciální migrace buněk přes zánětlivou a granulační
fázi až po finální re-epitelizaci. Aplikace exogenního hyaluronátu stimuluje regenerační procesy
v případě těžko se hojících ran a popálenin.
Kombinaci výše zmíněných účinných látek obsahuje Ialugen Plus, který je dostupný ve všech lékárnách na lékařský předpis. Pokud je předepsán
dermatologem či chirurgem, je téměř plně hrazen
zdravotní pojišťovnou (bez nutnosti schvalování
revizním lékařem). Ialugen Plus je k dispozici ve
formě krému (20 nebo 60 g) nebo gázových polštářků (5 nebo 10 ks).
Kompresivní terapie po termických úrazech
S. Mikšlová, A. Píbilová
Klinika popáleninové medicíny, FN Královské Vinohrady, Praha
Léčba popálených vyžaduje multidisciplinární
péči, která je důležitá nejen v průběhu léčby, ale
také po zahojení pacienta. Pro úspěšnost péče je
HOJENÍ RAN  suplementum 2/2013
nezbytná spolupráce pacienta, důsledná rehabilitace a používání kompresivní terapie.
© 2013 GEUM  www.geum.org /hojeni
18. výroční konference Společnosti popáleniové medicíny
abstrakta
15
Sekce V
Vliv hypotermie na dětský organismus
V. Vobruba
Abstrakt není k dispozici.
Hyperbarická oxygenoterapie – vliv na hojení a perfuzi ran
M. Hájek
Abstrakt není k dispozici.
Nutričná výživa u pacientov s rozsiahlym termickým úrazom
A. Tótová, K. Kolesárová, K. Sopko
Abstrakt není k dispozici.
Endokarditida u rozsáhlého popáleninového traumatu
J. Štětinský, M. Kolek, H. Klosová, Z. Němečková Crkvenjaš, L. Petráš
Popáleninové centrum FN Ostrava, Ostravská univerzita
Infekční endokarditida srdečních chlopní je
i přes značný pokrok v diagnostice a v možnostech antibiotické a chirurgické léčby stále závažným onemocněním spojeným s vysokou morbiditou i mortalitou (10–30 %). Predispozicí jsou
především srdeční vady a cizorodý materiál umístěný v srdečních dutinách a cévním řečišti. Častěji než dříve je postižena aortální a trikuspidální
chlopeň. Klinické projevy jsou různorodé. Výrazně obtížnější je diagnostika endokarditidy u kritických nemocných v intenzívní péči. Popáleninové trauma s velkou rannou plochou s sebou
přináší vysoké riziko rozvoje infekční endokarditidy (u predisponovaných nemocných). Potřeba
zajištění invazivních vstupů do cévního řečiště
toto riziko ještě umocňuje. Přesto se s endokarditidou v rámci popáleninové medicíny nesetkáváme příliš často. Jednou z příčin může být insuficientní diagnostika. V naší prezentaci popisujeme
tři případy akutní infekční endokarditidy u nemocných s popáleninovým traumatem, kdy u jednoho nemocného měl časný kardiochirurgický výkon život zachraňující charakter.
Bariérové ošetrovanie – prevencia nozokomiálnych nákaz
H. Kapturová, Ľ. Bodnárová, D. Mulitová
Abstrakt není k dispozici.
HOJENÍ RAN  suplementum 2/2013
© 2013 GEUM  www.geum.org /hojeni
18. výroční konference Společnosti popáleniové medicíny
abstrakta
16
Celkové a lokální účinky kyseliny dusičné na organismus – kazuistika
I. Zámečníková
Popáleninové centrum FN Ostrava, Ostravská univerzita
Kyselina dusičná je silná žíravina, destrukční účinek se připisuje jejím oxidačním a nitračním vlastnostem. Působí dráždivě a korozivně na
všechny tkáně, se kterými přichází do styku. Závažnost poškození je závislá na koncentraci kyseliny a délce expozice. Při inhalaci par dochází
akutně k podráždění sliznic dýchacích cest, jejich
poleptání a se zpožděním 24–48 hodin k rozvoji
plicního edému. Při požití způsobuje kyselina dusičná těžké poleptání, hrozí nebezpečí perforace
jícnu a žaludku, může dojít k rozvoji metabolické
acidózy, šoku, renálního selhání či DIC. Při kontaktu s kůží způsobuje vážné poleptání.
V důsledku oxidačních vlastností kyseliny dusičné je organismus po expozici ohrožen i závažnou methemoglobinemií. Methemoglobin vzniká
oxidací dvojmocného železa v hemoglobinu na
trojmocné, čímž hemoglobin ztrácí svou schopnost reverzibilně vázat kyslík. Methemoglobinemie se projevuje cyanózou s charakteristickým šedohnědým odstínem a hypoxií. V malém
množství se methemoglobin tvoří v erytrocytech, jeho normální hodnota se pohybuje v rozmezí do 1,5 %. Lehká methemoglobinemie (do
15–20 %) je dobře tolerována a mizí spontánně. Velmi těžká cyanóza se spolu se závažnými
příznaky objevuje při koncentracích methemoglobinu 45–70 %. Koncentrace nad 70 % bývají
obvykle smrtelné. V terapii provádíme symptomatickou neodkladnou péči a farmakoterapii.
Antidoty jsou metylénová modř (Metylenblau),
toluidinová modř (Toluidinblau), jejich podání
je indikováno u pacientů s vyvinutými příznaky
a s methemoglobinemií nad 20 %. Možné je i podání kyseliny askorbové. U pacientů s těžkou intoxikací může být nutná i výměnná transfuze či
hyperbaroxie.
V přednášce prezentujeme případ 40letého
muže, který utrpěl pracovní úraz při likvidaci úni-
HOJENÍ RAN  suplementum 2/2013
ku kyseliny dusičné, došlo k inhalaci zplodin a potřísnění aerosolem. Při příjezdu RZP byl v bezvědomí, na místě intubován. Při primárním ošetření
na našem pracovišti proběhla neutralizace ploch
omytím vodou, pacient byl přijat na JIP. Lokální nález při přijetí byl 39,5 % ploch II.–III. stupně.
Oxygenační parametry byly zpočátku velmi neuspokojivé, pacient byl na řízené ventilaci, FiO2 1,0,
PEEP +8, hodnoty SpO2 zpočátku 80 %, přetrvávalo šedavé zabarvení kůže. Vstupní hodnota methemoglobinu byla 52 %. Telefonicky jsme konzultovali toxikologické centrum, jako specifické
antidotum byla doporučena Toluidinblau, k dispozici v konsignačním skladu ve FN Olomouc.
Doporučeno bylo i možné podání kyseliny askorbové, kterou jsme aplikovali v dávce 2x1 g i.v. Následně došlo k poklesu methemoglobinu na 20 %,
celkovému zlepšení stavu, FiO2 se postupně snížil na 0,4, SpO2 stoupl na 97 % při zachovaných
ostatních parametrech ventilátoru, hodnoty methemoglobinu se normalizovaly. Následující den
nastala výrazná elevace kardiálních enzymů, doplněné echokardiografické vyšetření bylo bez patologického nálezu. Byla nasazena plná antikoagulační terapie, kardiální enzymy spontánně
klesly – kardiologem hodnoceno v.s. jako důsledek protrahované hypoxie. Provedená bronchoskopie nepotvrdila poleptání dýchacích cest, byl
zahájen weaning a pacient byl 5. den hospitalizace extubován. Lokálně byly plochy léčeny zpočátku konzervativně, převazy v 1–3denních intervalech, po demarkaci nekróz doplněna nekrektomie
a dermoepidermální transplantace v rozsahu 3 %
povrchu tělního. Hojení proběhlo bez komplikací
a pacient byl 45. den od úrazu propuštěn do ambulantní péče.
© 2013 GEUM  www.geum.org /hojeni
18. výroční konference Společnosti popáleniové medicíny
abstrakta
17
Kazuistika pacienta s rozsáhlým popáleninovým traumatem
Specifika ošetřovatelské péče
J. Uhrová, L. Joudlová
Klinika popáleninové medicíny, FN Královské Vinohrady, Praha
Rozsáhlé popáleninové trauma znamená pro
pacienta závažný a často život ohrožující stav,
který vyžaduje multidisciplinární péči. S rozvojem intenzivní medicíny se stále zvyšuje počet pacientů, kteří přežívají i velmi rozsáhlé a závažné
úrazy. Pacienti jsou ohroženi rozvojem infekce nejen z popálených ploch, ale také z invazivních přístupů, které jsou však nutné pro monitoraci a léč-
HOJENÍ RAN  suplementum 2/2013
bu. Ošetřovatelská péče o tyto pacienty je velice
náročná. Od sester se očekává schopnost rychlého a přesného rozhodování, důslednost, přesnost
a empatické cítění. Specifika ošetřovatelské péče
autorky demonstrují na kazuistice pacienta s popáleninami II. a III. stupně na 60 % BSA komplikované inhalačním traumatem.
© 2013 GEUM  www.geum.org /hojeni
zpráva
18
Zemřela profesorka MUDr. Radana Königová, CSc.
Zemřela výjimečná a charizmatická žena pevných zásad, která zasvětila život péči o popálené
pacienty – profesorka MUDr. Radana Königová, CSc.
O volbě své profese paní profesorka Radana Königová nikdy nepochybovala. Jak sama říkala: „Narodila jsem se v lékařském prostředí, vůně ordinace
byla pro mne vůní domova. O jiném povolání jsem
nikdy neuvažovala.“ To se také odráželo v jejím každodenním počínání – v nezpochybnitelnosti práva
na život a povinnosti zachraňovat, v respektu k životu a zároveň pokoře.
Po promoci v roce 1955 nastoupila na chirurgii,
traumatologii do Podbořan a Karlových Varů. V roce
1962 byla přijata na Kliniku plastické chirurgie pod
vedením prof. Františka Buriana, zakladatele československé plastické chirurgie a je právem považována za završitelku jeho díla. Po stážích v Edinburghu,
Uppsale a Stockholmu byla v roce 1969 pověřena založením jednotky intenzivní péče pro popálené pacienty v Legerově ulici. V letech 1978–1990 působila
jako primářka oddělení pro léčbu popálenin kliniky plastické chirurgie. Pod jejím vedením oddělení vzkvétalo a roku 1990 se stalo nezávislou klinikou, v jejímž čele stála profesorka Königová do roku
1996. Habilitovala se v roce 1990, po dvou letech
byla jmenována profesorkou v oboru plastické chirurgie a popáleninové medicíny. Profesorka Königová významně přispěla k rozvoji oboru popáleninová
medicína a zásadně se zasloužila o založení Kliniky
popáleninové medicíny ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. S touto nemocnicí byla profesně
spjata padesát let. Za tuto dobu ošetřila a zachránila tisíce popálených pacientů s rozličnými životními
osudy. Od počátku léčby každého pacienta měla jasnou vizi, kterou směřovala nejen k záchraně lidského života, ale i k maximálnímu návratu pacienta do
plnohodnotného života. Razila koncept multidisciplinární, kontinuální péče. O své pacienty pečovala
desítky let. V posledních letech se převážně věnovala etické stránce popáleninového úrazu. Její kazuistiky byly zdrojem jedinečné pregraduální i postgraduální výuky, zároveň i elixírem jejího života. Na své
kolegy kladla vysoké nároky, největší nároky však
kladla sama na sebe.
HOJENÍ RAN  suplementum 2/2013
Během svého života získala řadu ocenění. Z těch
nejvýznamnějších je třeba jmenovat: James Laing
Memorial Essay Prize, udělenou British Burn
Association v roce 1987, G. Whitaker International
Burns Prize, udělenou v Palermu v roce 1993 za spojení vědeckého výzkumu a pedagogických schopností s originálními myšlenkami, nominaci na titul „Žena Evropy” za Českou republiku v roce 1994,
Pamětní medaili k 650. výročí založení Univerzity Karlovy v roce 1998. V roce 1999 jí bylo přiznáno
trvalé členství v Tord Skoog Society of Plastic Surgeons v Akademiska Sjukhuset v Uppsale, ve stejném roce se stala členkou Board of Regents of the
International Association for Humanitarian Medicine „Brock Chisholm” – při Světové zdravotnické
organizaci. V roce 2000 jí byla udělena Pamětní zlatá medaile Univerzity Karlovy, v roce 2004 byla Českou lékařskou komorou jmenována Rytířkou českého lékařského stavu, ve stejném roce pak obdržela
od prezidenta republiky Medaili za zásluhy o stát
v oblasti vědy. V roce 2005 získala Zvláštní uznání za
mimořádný přínos pro české zdravotnictví od MZ
ČR, v roce 2011 Medaili Josefa Hlávky, v roce 2012 ji
MZ ČR vyznamenalo za celoživotní přínos medicíně
v rámci ankety Lékař roku 2011. Letos v červnu obdržela od předsednictva České lékařské společnosti
JEP za významné zásluhy v oblasti rozvoje popáleninové medicíny nejvyšší ocenění – Cenu J. E. Purkyně.
Zemřela náhle v pooperačním období. Pro operaci se rozhodla, protože ve svém osobním životě nedělala kompromisy. Chtěla i nadále každodenně docházet do práce, plně se věnovat výuce studentů
a mladých lékařů v předatestační přípravě, školit
doktorandy. Byla spjatá s přírodou v Podještědí, kde
její rodina vlastnila dům. Chtěla dál chodit po zahradě, věnovat se svým vnoučatům. Žít život naplno.
Čest její památce
prim. MUDr. Ludomír Brož
odb.as. MUDr. Monika Tokarik
© 2013 GEUM  www.geum.org /hojeni
zpráva z kongresu
19
American Burn Association: 45th Annual Meeting
Palm Springs, California
Břetislav Lipový
Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie, FN Brno
Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Ve dnech 23.–26. dubna 2013 se v Palm Springs
v Kalifornii konal již 45. ročník setkání početné skupiny zástupců Americké popáleninové
asociace. Netřeba zmiňovat, že se jedná o celosvětově nejprestižnější organizaci shromažďující prakticky všechny přední a špičkové odborníky v léčbě všech forem termického traumatu.
Bylo mi tedy velkou ctí, že jsem se mohl tohoto ročníku aktivně zúčastnit i já. Dostat se pro
neameričana na takovou akci není úplně jednoduché a tento fakt potvrzovala i samotná účast
zástupců zemí mimo severní Ameriku. Z Evropy přijeli celkem tři zástupci, mimo mě ještě dva
Angličané, byli přítomni také tři zástupci černého kontinentu a poté asi tucet Asiatů spolu
se dvěma Australany.
Očekávání byla z mé strany obrovská, nejen
po odborné stránce, ale také po stránce společenské. Přeci jenom jedná se o destinaci, u které se dá očekávat mnoho „supersportů“, ještě víc
velmi bohatých lidí a v neposlední řadě také velké množství silikonem „prošpikovaných“ paniček.
Musím říct, že ani moje nejbujnější fantazie
nemohla obsáhnout vše, co se během toho týdne stalo. Od prostého nákupu zdánlivě běžné
americké důchodkyně, která následně odjela ve
Ferrari, až po neuvěřitelně obézní obsluhu jednoho celosvětově velmi proslulého restauračního řetězce. Chvílemi jsem měl pocit, že mě obsluhují dva někdy dokonce čtyři lidé, přesto šlo
stále o jednoho člověka (většinou ženu). Nicméně musím říct, že geograficky se jedná o naprosto úžasné místo uprostřed hor a pouští. Nemohl
jsem si odpustit řadu komentářů na sociální síti
v tom duchu, že v Palm Springs se musí mít i bezdomovci lépe než já v ČR, což byla pochopitelně
nadsázka.
HOJENÍ RAN  suplementum 2/2013
Celkem bylo během kongresového maratónu
prezentováno 268 příspěvků, z nichž alespoň ta
část, kterou jsem měl možnost shlédnout, patřila
v drtivé většině k tomu nejkvalitnějšímu v oblasti preklinického a klinického výzkumu, observačně-epidemiologických prací a také pochopitelně
hodnocení velmi početného zastoupení preventivních akcí s plánováním dalších. Je pozoruhodné, jak takto obrovský kolos dokáže na řadě projektů velmi jednolitě spolupracovat ku prospěchu
věci. Monocentrické studie byly sice zastoupeny,
ale troufám si říci, že zcela minoritně. Řada právě z těch nejkvalitnějších prací byla právě výsledkem velmi úzké spolupráce několika mnohdy i desítek popáleninových center napříč USA.
V této souvislosti jsem si musel povzdychnout
„ó Evropo, toliko se toho ještě musíš učit.“ Hlavně ve vzájemné spolupráci, vypracování jednotlivých postupů, které jsou závazné pro všechny
a usnadňují a koneckonců také zkvalitňují péči
o popálené pacienty. V tomto máme my z Evropy
stále relativně velké mezery.
Ale abych se dostal k odbornému programu.
Byla prezentována prakticky všechna klíčová témata dnešní doby, přesto vzhledem k zaměření
časopisu pominu jistě atraktivní témata týkající
se celkové péče o kriticky nemocné, nutrice, mikrobiologie, inhalačního traumatu a dalších a zaměřím se na podle mě nejzajímavější příspěvky
z pohledu wound-managementu a péče o jizvy.
První z příspěvků, které zasluhují pozornost,
patří kolektivu autorů z U.S. Army Institute of
Surgical Research, Fort Sam Houston, Texas.
Lairet et al. prezentovali výsledky studie s krytím OxyBand, což je nové krytí usnadňující difůzi kyslíku do oblasti donorské plochy. Autoři
srovnávali rychlost reepitelizace a bolestivost při
© 2013 GEUM  www.geum.org /hojeni
zpráva z kongresu
20
výměně krytů. Jako komparátor byl použit Xenoform. V obou sledovaných parametrech došlo ke
zlepšení. V případě zhojení defektů byla průměrná doba ve skupině s OxyBandem 9,3±1,7 dní,
Xenoform 12,4±2,7 dní (p<0,001). V případě bolestivosti došlo u pacientů s OxyBandem ke statisticky signifikantnímu snížení (p<0,05).
Další ze zajímavých přednášek patřila skupině kolem Vlieta z University of Southern California, Los Angeles, California. Ve své práci se zaměřili na srovnání ceny-efektivity u topických krytí
obsahujících stříbro. Srovnání bylo prováděno na
skupině pacientů, jejichž povrchní popálenina
byla léčena Mepilex Ag nebo Aquacel Ag a skupinou pacientů se silver-sulfadiazinem (SSD). Ve
všech provedených srovnáních, včetně (QALYs)
quality-adjusted life years, byly kryty určené pro
uzavřenou metodu hojení daleko lepší. Nutno podotknout, že toto respektuje celosvětový trend
v naprosté redukci používání SSD právě ve prospěch Mepilex Ag nebo Aquacel Ag.
Další velká skupina přednášek se týkala problematiky hypertrofických jizev a možností jejich
včasné detekce.
Jako velmi inspirativní hodnotím příspěvek
Kwana et al. z University of Alberta, Edmonton,
Canada. Jejich studie byla zaměřena na časnou
detekci sérových koncentrací transformujícího
růstového faktoru β (TGF-β), decorinu a interleukinu-1β (IL-1β) právě na následné riziko rozvoje
hypertrofických jizev u popálených pacientů. Výsledkem bylo, že zejména decorin a IL-1β v časné
fázi a zvýšené sérové koncentrace TGF-β v pozdní fází jsou nezávislými rizikovými faktory pro hypertrofický typ hojení.
Hned v následující přednášce zazněla nová
možnost terapie již zrajících hypertrofických jizev. Ghahary et al. z University of British Columbia, Vancouver, Canada, zkoušeli efektivitu nového anti-fibroproliferativního faktoru s názvem
FibroStop 1. Základem celé studie byl předpoklad, že tento faktor ovlivňuje klíčovou extracelulární matrixovou komponentu – matrix-metalloproteinázu (MMP). Výsledkem byla výrazná
stimulace MMP-1 a MMP-3 po podání 25 mcg/ml
HOJENÍ RAN  suplementum 2/2013
FibroStop 1. Nicméně šlo pouze o preklinickou
studii, účinek na lidech bude muset být dále
zkoumán.
Naopak mezi neustále skloňovanou problematiku patří samotná hladina plazmatického
stříbra při lokálním použití preparátů obsahující
právě stříbro. Této skutečnosti si byl vědom také
Barillo se svým týmem z University of Scranton,
Pensylvania a University of San Antonio, Texas.
Prezentována byla experimentální práce na animálním modelu, ve kterém byla zkoumána úroveň přestupu koloidního a nanokrystalického
stříbra přes hluboce popálenou plochu. Plocha
byla infikována před použitím stříbra kmeny
Pseudomonas aeruginosa v koncentraci 106 CFU/
ml. V případě koloidního stříbra nebyla detekována žádná plazmatická koncentrace ve dnech
4, 6, 8 a 10. U nanokrystalického stříbra byly dny
4 a 6 bez detekce plazmatické koncentrace, ale
u jednoho zvířete došlo k elevaci plazmatických
hodnot na 25 ppb 8. den používání a u druhého
zvířete byly hodnoty dokonce 51 ppb 10. den používání krytů se stříbrem. Nicméně obě hodnoty byly pod doporučenou plazmatickou koncentrací, která je brána jako neškodná (50–100 ppb).
Nicméně jakkoliv tady velebím kvalitu péče,
která je poskytována v USA, myslím si, že není
o nic kvalitnější než ta, kterou dostávají naši pacienti. Zásadní rozdíl, promiňte mi ten komentář,
je ale v tom, že tu českou kvalitní popáleninovou
školu z drtivé většiny reprezentují extrémisté,
nadšenci a nejsou výjimkou i šílenci (snad mi toto
kolegové odpustí), kteří mnohdy za hranicí sebeobětování čelí nepřízni osudu těžce a kriticky popálených pacientů a velmi zodpovědně přistupují také k léčbě minoritních popálenin. Přesto se
jejich hmotné požitky nedají s kolegy v zahraničí
srovnávat. O naší kvalitě svědčí také skutečnost,
že řada z účastníků kongresu znala relativně velké množství českých „popáleninářů“.
Závěrem bych chtěl říct, jakkoliv zdánlivě velebím USA, jsem rád, že jsem Čech a na úprk zatím
nemyslím. Jak říká jeden můj kolega „Ona i ta česká kotlina má něco do sebe“.
© 2013 GEUM  www.geum.org /hojeni
zpráva z kongresu
21
1
3
2
K dokreslení celé situace a lepší názornost mi dovolte pár fotografií.
4
Obr. č. 1: Příletový prostor v Palm
Springs
Obr. č. 2: Místní „řeka“
Obr. č. 3: Hlavní místo konání,
Palm Springs Convention Centre
Obr. č. 4: Vstup do hlavního sálu
Obr. č. 5: Západ slunce nad Palm
Springs
MUDr. Břetislav Lipový
[email protected]
5
HOJENÍ RAN  suplementum 2/2013
© 2013 GEUM  www.geum.org /hojeni
kapitoly z historie
22
Gaspare Tagliacozzi
2. 3. 1545–7. 11. 1599
HOJENÍ RAN  suplementum 2/2013
Tagliacozzi tedy sice nebyl jejím objevitelem,
nicméně ji jako první publikoval a současně též
uvedl, jakým způsobem ji zdokonalil. Jeho modifikace rinoplastiky spočívala v použití kožního laloku z kůže na paži, který byl částečně oddělen
a ponechán, aby se stal samostatně životaschopnou tkání. Poté byl kožní lalok – stále ještě připojený k místu své původní lokalizace – potřebným
způsobem vytvarován a přišit na své nové místo
na nose. Pacient zůstal s paží připojenou kožním
lalokem k nosu po dobu 14 dnů, teprve poté byl
lalok oddělen od svého původního místa. V další
fázi pak byl lalok vytvarován tak, aby se zformovala nová podoba nosu. Celá procedura trvala od
Obrázek: De Curtorum Chirurgia per insitionem
Italský lékař Gaspare Tagliacozzi se do historie
světové medicíny zapsal v 16. století novátorskými operacemi, jež byly předchůdkyněmi plastické
a rekonstrukční chirurgie.
V mládí se zajímal spíše o literární studia. Lékařskou vědu začal studovat v roce 1565 a mezi
jeho učiteli jsou uváděni především tři – Jeroným
Cardano v medicíně, Ulisse Aldrovandi v přírodních vědách a Julius Caesar Aranza v anatomii.
Studoval v době, kdy se praktické ukázky z anatomie a pitvy mrtvol prováděly většinou v bytech
profesorů. Aranzovi se podařilo v roce 1570 díky
vyhlášce podepsané kardinálem Carlo Sforzou
prosadit alespoň jednu povinnou veřejnou pitvu
ročně a další veřejné demonstrace vždy, kdykoli
o ně někdo požádal.
V roce 1568, dva roky před závěrem svého medicínského studia, začal Tagliacozzi navštěvovat tzv. „nemocnici smrti“. Nacházela se nedaleko vězení a její personál měl za úkol ve vězení
uklidňovat odsouzence k trestu smrti. Díky těmto kontaktům si mohl Tagliacozzi později obstarávat mrtvoly popravených zločinců pro své pitvy.
V roce 1570 zakončil Tagliacozzi úspěšně svá lékařská studia. Byl jmenován asistentem s platem
100 liber ročně a začal přednášet na univerzitě.
Chirurg Gaspare Tagliacozzi byl zároveň profesorem anatomie a profesorem všeobecného lékařství na univerzitě v italské Bologni. V roce 1576
získal ještě doktorát filosofie. V roce 1589 po smrti svého učitele Aranzy se stal přednostou katedry anatomie. Ve svém díle „O chirurgické nápravě zohyzdění pomocí kožních štěpů“ z roku 1597
popisuje metodu rinoplastiky čili rekonstrukce nosu, která v době značného rozšíření syfilidy musela nutně být značně atraktivní. Prováděl
ji již v roce 1586. Uvádí to známý anglický historik medicíny Roy Porter ve své obsáhlé publikaci
nazvané „Největší dobrodiní lidstva“. Je však třeba připomenout, že rinoplastika byla známa již ve
starověké Indii a na jihu Itálie ji prováděli nejrůznější empirikové již dříve.
Obr. č. 1: Originální ilustrace pacienta s plastikou
nosu, dnes zvanou italská metoda
© 2013 GEUM  www.geum.org /hojeni
kapitoly z historie
tří do pěti měsíců a Tagliacozzi ji velmi podrobně
popsal ve svém slavném dopise z 22. února 1586,
který adresoval svému kolegovi lékaři Girolamu
Mercurialimu (ten jej později otiskl ve své knize).
Profesor Ivan Lesný ve své knize „Slavní lékaři“ zdůrazňuje, že Gaspare Tagliacozzi bývá považován za zakladatele plastické chirurgie, která
byla v jeho době nazývána „nápravnou chirurgií“
(decurtorum chirurgiae). Neměl to vůbec jednoduché, protože v 16. století byla jeho práce církevními kruhy považována za vměšování do božího
díla. Nenávist náboženských fanatiků vůči němu
šla tak daleko, že když Tagliacozzi zemřel, bylo
jeho tělo vykopáno z hrobu a pohřbeno mimo
hřbitov.
Připojme opět malý historický doplněk. Již
zmíněný profesor Ivan Lesný připomíná, že vývoj plastické chirurgie se osudem Tagliacozziho
značně zdržel a její nový rozvoj nastal až v 19. století. V roce 1829 vyšla v Berlíně kniha J. Diefenbacha o obnovování zničených částí těla. A po
dalších více než 30 letech prováděl ve Vídni významný německý chirurg Maxmilián A. Langenbeck (1813–1877) plastické operace obličeje, rtů,
ale také operace kloubů bez postižení okostice.
Pro nás je velmi potěšující, že do historie plastické chirurgie se významně zapsal také český profesor František Burian (1881–1965), autor slavné publikace „Plastická chirurgie“ z roku
1924. A chlubit se můžeme i tím, že klinika plastické chirurgie byla v Praze otevřena ve Vinohradské
nemocnici v roce 1937 – jejím přednostou byl pochopitelně profesor František Burian.
Ale vraťme se ještě k Tagliacozzimu. Nabízel
své služby šlechticům a knížatům své doby, mj.
toskánskému velkovévodovi Ferdinandu Medicimu, mantovskému vévodovi Vincenzo Gonzagovi nebo vévodovi z Parmy Ranuccio Farnesemu.
Jeho věhlas daleko přesáhl hranice města Bologni a v roce 1594 byl k několika operacím významných pacientů pozván i do Vídně.
Americký historik medicíny Sherwin B. Nuland ve své knize „Lékařství v průběhu staletí“
uvádí, že po Tagliacozziho smrti v roce 1599 otcové města Bologni věnovali jeho památce sochu,
HOJENÍ RAN  suplementum 2/2013
23
kterou umístili do anatomického sálu místní univerzity. A aby naznačili nejtrvalejší objev zesnulého, nechali jej vytesat s lidským nosem v ruce. Jen
to potvrdilo skutečnost, že v době, kdy amputace nosu byl poměrně rozšířený způsob trestu, jak
legálního, tak zločinného, musel být takový muž
opravdu vysoce ceněným občanem.
Tagliacozziho metoda rekonstrukce nosu měla
vysokou míru úspěšnosti a byla dobře použitelná
také pro rekonstrukci rtů a uší. Z různých příčin
ztratila v Evropě popularitu, třebaže se prý v 18.
a 19. století těšila velké oblibě mezi některými
praktiky v Indii. Pro další vývoj plastické chirurgie bylo velmi důležité Tagliacozziho pochopení
odlišnosti masa každého člověka od masa všech
ostatních lidí. Věnoval hodně úvah otázce použití
kůže dárce, ale nakonec tento nápad zavrhl, především proto, že není možné držet požadovanou
dobu 12 až 14 dnů dva lidi pohromadě.
Již zmíněný Sherwin B. Nuland připomíná, že
měl ještě jiný důvod, který v několika větách vyjadřuje tajemství transplantace: „Osobitý charakter jednotlivce nás zcela odrazuje od zkoušení
této práce na druhém člověku. Protože individualita má takovou moc a sílu, že pokud by snad někdo věřil, že tak může urychlit nebo zvýšit krásu
srůstu, nikdy úspěšně neprovede ani tu nejmenší
část operace a považujeme ho za velmi povrchního s nedostatečnými vědomostmi z tělovědy“.
Byla to tedy tehdy „moc a síla individuality“, která stála v cestě spolehlivě úspěšné
transplantaci tkání z jedné dospělé lidské bytosti na druhou. Třebaže se o tom nedochovaly
žádné písemné zprávy, Tagliacozzi určitě zkoušel transplantovat kůži získanou od dárců, a jeho
úsilí muselo pokaždé selhat. Nějak došel k pochopení toho, že lidské tělo určitým způsobem rozezná tkáně, které jsou jeho částí, a odvrhuje tkáně,
které jí nejsou.
Připomeňme, že Gaspare Tagliacozzi zastával
také některé veřejné funkce. V roce 1578 byl jedním z tribunů lidu v okolí Porta Procula a byl čtyřikrát zvolen starostou města Gabella Grossa.
Zastával také veřejnou funkci, která se zabývala dohledem nad obchodem a proclíváním zboží.
© 2013 GEUM  www.geum.org /hojeni
kapitoly z historie
24
Gaspare Tagliacozzi zemřel v Bologni 7. listopadu 1599 a byl pochován v kostele sester sv.
Jana Baptisty. Dne 26. listopadu téhož měsíce se
v tomto kostele konala slavnost, při níž kolegové
nad jeho hrobem vyslovovali mnohá slova chvály. Později se začaly šířit zvěsti, které jej obviňovali z magických praktik a kacířství. Tagliacozziho ostatky byly vykopány a pohřbeny mimo zdi
kláštera v neposvěcené půdě. To dalo vznik i legendám o jakémsi posmrtném inkvizičním soudu
nad Gasparem Tagliacozzim, který vytýkal lékaři jeho plastické operace jako narušování díla Božího.
Tyto skutečnosti vedly jeho dědice a kolegy
k tomu, aby zahájili proces o životě a díle slavného lékaře. V něm se naopak prokázalo, že Tagliacozzi byl vždy věrný katolík, který mj. přispěl fi-
HOJENÍ RAN  suplementum 2/2013
nančními prostředky na stavbu kaple v kostele sv.
Jana Baptisty. Jeho dcera Lucrezia se stala jeptiškou a později vynikající matkou představenou.
A tak v roce 1603 byl Tagliacozzi znovu pohřben
v kostele sv. Jana Baptisty a po dvě století byla
každoročně na jeho počest zde sloužena slavná
mše. Bohužel později byl klášter s kostelem používán jako kasárna pro vojáky a následně se stal
součástí místní psychiatrické léčebny. Během let
došlo k řadě přestaveb a rekonstrukcí, jež měly za
následek, že po Tagliacozziho hrobce zmizely jakékoli stopy.
Mgr. Josef Švejnoha
U kombinátu 39
100 00 Praha 10
© 2013 GEUM  www.geum.org /hojeni
REPETITORIUM
HOJENÍ RAN 2
MUDr. Jan Stryja et al.
populární monografie pro pregraduální i postgraduální vzdělávání lékařů i sester-specialistek
praktický přehled problematiky hojení ran
formát A5,
370 stran
barevná,
vázaná
cena: 390 Kč
při objednání knihy přímo v nakladatelství
neplatíte poštovné ani balné
VÝZNAMNĚ ROZŠÍŘENÉ
VYDÁNÍ
Nakladatelství GEUM, s. r. o.
Nádražní 66, 513 01 Semily
Tel.: 481 312 858
E-mail: [email protected]
Více o nabídce knih a časopisů naleznete na:

Podobné dokumenty

přílohy 10

přílohy 10 Příloha 10: Pokyny pro první předlékařskou pomoc pro vybrané chemické látky

Více

kongres 2016

kongres 2016 účast na kongresu nás vedl opět k tomu, že obdobně jako na předchozích kongresech budou i letos probíhat z počátku paralelně přednášky na dvou místech a teprve později se budou koncentrovat jen do ...

Více

Popáleninové trauma v těhotenství

Popáleninové trauma v těhotenství MUDr. Monika Tokarik Prim. MUDr. Ludomír Brož Klinika popálenin Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, 3. lékařská fakulta UK Praha

Více

První pomoc

První pomoc První pomoc při poškození chemickými látkami je nejdůležitější částí léčebného postupu. Může odvrátit závažná poškození zdraví i smrtelný průběh. Proto je při práci s chemickými látkami nezbytné bý...

Více