Šiřte vš emi způs oby

Komentáře

Transkript

Šiřte vš emi způs oby
l
is topad 2008
čís l
o1
m ěs íčník občans k é iniciativy
20,- K č
w w w .ne z ak l
adnam .cz
O bam a a radar
K rajs k é a s e nátní
vol
by
Sm l
ouvy
k z ák l
adně
K ate H uds on v Č R
Novým am e rick ým pre z ide nte m bylz vol
e n Barack O bam a
Roz h ovor
s M artine m K raus e m
Šiřte vš e m i z půs oby
m ěs íčník
Ne z ák l
adnám
w w w .ne z ak l
adnam .cz
Úvode m
10x NE radaru
Váže né čte nářk y, váže ní čte náři,
první čís lo m ěs íčník u Iniciativy Ne zák l
adnám
vlas tně prvním ne ní. Pře dch áze lo m u čís lo nulté.
D is tribuce zatím probíh á ze jm éna žive l
ně – na
de m ons tracích , de batách a dalš ích ak cích Iniciativy,
u pe tičních s tánk ů. Č as opis je m ožné s táh nout
i z naš ich w e bových s tráne k w w w .ne zak ladnam .cz.
Pros ím e Vás vš e ch ny, k te ré zaujm e , abys te je jš ířil
i.
Ve tře tím a čtvrtém říjnovém týdnu proběh l
y k rajs k é a s e nátní vol
by. Ti, k te ří v nich utrpěli drtivou
porážk u, s i s těžovali, že tém ate m k am paněbyla i tém ata ce los tátní politik y. M y m ůže m e dodat – ne je n ce l
os tátní, i m e zinárodní.
Volby s e totiž s taly tak é re fe re nde m o radaru. Iniciativa Ne zák ladnám pak
považovala za s vou povinnos t v rám ci k am paně „Ne volte k andidáty pro radar“ upozorňovatna ty z nich , k te ří vys lovilivznik u zák l
adny u nás podporu.
V úte rý 21. října byla zah áje na s ch ůze Pos l
ane ck é s něm ovny. Na pořadu
je dnání byly tak é s m louvy o radaru. Ve s te jný de n s e na nám ěs tí Jana Pal
ach a s e š la, při de m ons traci, tis ícovk a l
idí, k te rá s e vydal
a až k budově Sněm ovny s e s pol
e čným h e s lem – „Tady radar ne bude “. První čte ní s m luv byl
o
zah áje no ve s tře du, k dy s e u Sněm ovny od rána do ve če ra vys třídal
y de s ítk y
lidí s pik e ty vyjadřujícím i názor dvou tře tin občanů, k te ré ani dva rok y
vládníh o „vys větl
ování“ pozitiv radarové zák ladny ne pře s vědčil
y. Ne vždy
s e s tok rát opak ovaná lež s tává pravdou. Sněm ovna nak one c první čte ní
s m luv pře ruš ila. Se nát s e pro s vé pos lední zas e dání ve s tarém s l
ože ní, i k dyž
po ve lm i zjitře né de batě, doh odl
, že proje dnávání bude až na nových , již zvolených s e nátore ch .
1. a 2. lis topadu proběh la na Filozofick é fak ul
tě k onfe re nce Protirak e tová
obrana USA v Evropě, na níž s e de batovala tém ata od m e zinárodníh o práva,
pře s zah raniční a be zpe čnos tní politik u EU až po e k ologick é a zdravotní dopady plánované radarové zák ladny. Více ne jde te v tom to čís l
e a ze jm éna na
w w w .ne zak ladnam .cz.
Pos l
e dní význam nou udál
os tí prvních lis topadových dnů byl
o zvol
e ní 44.
pre zide nta USA Barack a O bam y. Uk ázalo s e , že s am otní Am e ričané s i pře jí
zm ěnu. A m y bych om jim m ěl
i vyjít vs tříc. Tře ba tím , že odm ítne m e s m l
ouvy o radarové zák ladně, k te ré js ou je n re lik te m odch áze jící Bus h ovy adm inis trativy, a začne m e ps át novou k apitolu vztah ů m e zi Evropou a Spoje ným i
s táty.
M y m ůže m e s líbit, že začne m e ps át dalš í čís lo naš e h o m ěs íčník u a doufám e ,
že s i k Vám opětnajde ce s tu.
Jana Gl
ivick á
tisk ová m l
uvčí iniciativy Ne zák l
ad nám
1. Um ís těním radarové zák ladny USA bych om s e s tali
nás troje m je dnos tranné am e rick é zah raniční politik y určované s nah ou o s větovou h e ge m onii. Spoje ným s tátům
by přís l
uš e lo výh radní ve lení a říze ní ope rací protirak e tové obrany.
2. Pl
ánovaný am e rick ý radar by byl s oučás tí ne us tále
zdok onalovanéh o globálníh o s ys tém u rak e tové obrany
USA budované na s ouš i, na m oři, ve vzduch u i ve ve s m íru. Tato s íť radarů, družic, (anti)rak e t naruš uje s trate gick ou m oce ns k ou rovnováh u, zvyš uje m e zinárodní
napětí a provok uje nové závody ve zbroje ní, k te ré h rozí
pře nés ti do ve s m íru.
3. Uvažovaný am e rick ý radar by byls oučás tí s ys tém u,
je nž um ožní Spoje ným s tátům zaútočit na jiné ze m ě be z
obavz nás ledné odve ty.
4. R adar je be zpe čnos tním rizik e m , v případě k onflik tu
m e zi s táty vl
as tnícím i balis tick é rak e ty pře dnos tním cílem .
5. Je dnání o radaru odporují de m ok ratick ým principům .
Z apoje ní Č R do s ys tém u am e rick é rak e tové obrany pros azuje h rs tk a politik ů proti vůl
i větš iny občanů, k te rým
bylo a je bráněno s e k tak závažné věci vyjádřit ve volbách či vre fe re ndu.
6. Ne znám e účink y tak výk onnéh o radaru na s vé ok olí,
ať již jde o životlidí či přírodu.
7. K vybudování radaru nás ne nutí žádné s poje ne ck é závazk y. Šl
o by o zce la novou dvous trannou s m louvu m e zi
USA a Č e s k ou re publ
ik ou. R adar ne bude inte grován do
s truk tur Se ve roatlantick é al
iance .
8. Č e s k á re publik a by fak tick y přiš la o plnou s uve re nitu
nad čás tí s véh o úze m í.
9 . Naš e m ís to je v Evropě. Sous e dní s táty jak o Slove ns k o či R ak ous k o s radare m ne s ouh l
as í. Pře h nané zdůrazňování „trans atl
antick é vazby“ brzdí rozvoj
s am os tatné Společné zah raniční a be zpe čnos tní politik y
Evrops k é unie , k te rá je ze s trany USA a Č e s k é re publik y
vědom ěobch áze na.
10. Sm louva s USA je pro Č R ne výh odná. D oh oda o radaru byla s e ps ána na dobu ne určitou, v pods tatě ji ne lze
vypovědět be z h rozby roztržk y s USA. Ve s m louvě s e
Č R vzdává m ožnos ti dožadovat s e naplnění bodů této
s m louvy u m e zinárodních ins titucí. Am e rick á s trana
dos tal
a právo radar m ode rnizovat a m ěnit tak je h o výk onové param e try.
• K re s ba: M ich ae lM arčák
2
l
is topad 2008
w w w .ne z ak l
adnam .cz
m ěs íčník
Ne z ák l
adnám
Ak tual
ity
O be ring vyznam e nám za obranu Č e s k é re pu blik y, 31. 10. 2008
Ge ne rálarm ády USA H e nry O be ring bylvyznam e nán od m inis tryně
obrany Vl
as ty Park anové K říže m obrany s tátu m inis tra obrany Č e s k é
re publik y. Vyznam e nání prý dos tal„m im o jiné“ proto, že za tři týdny k ončí ak tivní s lužbu v am e rick é arm ádě. „Pře s vědčila js e m s e
o tom , že to je vynik ající odborník ,” ře k l
a Park anová. V če le M D A
O be ringa nah radí Patrick O 'R e ill
y.
NO FO R M – „ ne zve ře jnite lné cizím s tátům “ a ztráta jade rné bom by
V roce 19 68 s e nad Gróns k e m zřítilam e rick ý letoun B-52 ne s oucí
čtyři jade rné bom by. Z nich s e je dna ne naš l
a. Z dos ud utajovaných
dok um e ntů to zjis tila BBC. Při pátrání byly pos bírány dvěm iliardy l
itrů l
e du, k te rý čas to obs ah ovalradioak tivní látk y, uve dls e rve r BBC.
Spoje né s táty přitom vždy tvrdily, že s e naš l
y vš e ch ny bom by. Sk ute čný důvod pátracích m anévrů s e dáns k á vl
áda, pod je jíž s právu
Gróns k o s padá, ne dozvěděla. V dok um e ntu arm ády USA z če rvna
19 68 s e píš e : „Sk ute čnos t, že s oučás tí této ak ce je h ledání rak e ty ne bo je jí čás ti, je považována za důvěrnou v re žim u NO FO R M .” Anglick á zk ratk a vpře k ladu znam e ná: „ne zve ře jnite lné cizím s tátům ”.
USA zne u žilizák ladnu vItálii, u nás to ne h rozí?
Jak o odve tu za ate ntát na západobe rlíns k é dis k otéce , k de 5. dubna
19 86 zah ynul
i dva am e ričtí vojáci a Turk yně, Spoje né s táty vys lal
y
na Libyjs k á m ěs ta Tripol
is a Be ngh ází 45 letade l, k te rá s h odil
a 232
bom b a odpálila 48 s tře l. Ce lke m ze m ře lo při nál
e tu 37 lidí, s tovk y
dal
š ích byly zraněny. Giulio Andre otti, je nž s táls e dm k rát v če le
italsk é vlády a byl te h de jš ím š éfe m diplom acie , ře k l
: „Am e rick ý
nál
e t byl obrovs k ou ch ybou, byla to ne vh odná iniciativa, om yl
m e zinárodníh o význam u.” Ř ím ne dal s ouh las s využitím s véh o
vzduš néh o pros toru k útok u na Tripolis , ale Spoje né s táty použili
jak o zák ladny Lam pe dus u. W as h ington použil zák ladnu na
Lam pe dus e proti vůliitalsk é vl
ády.
Arm áda Č R proti radaru
Voje ns k ou pře h lídk u k onanou v Praze na Evrops k é třídě 28. 10.
2008 zak ončila s k upina voják ů, k te rá proti h l
avní tribuně s vládním i
pře ds tavite li rozvinula něk olik m e trů dlouh ý trans pare nt s nápis e m :
„Arm áda Č R proti radaru“. K této ak ci s e h l
ás í organizace Gre e npe ace .
D ůvody, proč s e Gre e npe ace rozh odl
o přis pět tím to způs obe m
k voje ns k é pře h lídce u příl
e žitos ti os l
av 9 0. výročí zal
ože ní Č e s k os lo-
• Voje ns k á pře h l
ídk a v Praz e
ve ns k a, vys větl
uje Jan Fre idinge r, ve doucí radarovéh o proje k tu
Gre e npe ace : „Běh e m naš í k am paně proti zříze ní am e rick é radarové
zák l
adny a zvláš těpak při pobytu na k ótě718 v Brde ch js m e s e s e tk ali s m noh a přís luš ník y Arm ády Č R , k te ří s i upřím ně ne pře jí cizí zák ladnu na če s k ém úze m í, s te jně jak o 70% občanů Č R , m e zi ne ž
os tatně přís l
uš níci arm ády rovněž patří. Svůj pos toj vš ak vzh lede m
k e sl
užbě, k te rou vyk onávají, ne m oh ou ve ře jněproje vit. Udělali js m e
to te dy za ně.
Itálie vzk azu je USA: zm ěňte pos toj k protirak e tovém u š títu v Evropě, 12. 11. 2008
Spoje né s táty m us e jí zm ěnit pos toj v otázce s véh o pl
ánovanéh o protirak e tovéh o de š tník u ve vých odní Evropě, ne m oh ou s i dovol
it
novou s tude nou válku s R us k e m . 12. 11. 2008 to v rozh ovoru pro vydání italsk éh o de ník u la R e pubbl
ica proh lás ilital
s k ý m inis tr zah raničí Franco Frattini. „R adím Spoje ným s tátům , aby zm ěnily přís tup:
R us k o š patně inte rpre tovalo am e rick ý protirak e tový de š tník , považuje h o za s ignálne přáte lství. Je ne zbytné s m ěřovat k tak ovém u s cénáři, k dy Evropa, R us k o a Am e rik a s pol
e čně vybudují nový řád
s větové be zpe čnos ti,” dodalš éf italsk é diplom acie .
USA doh adu jí k ontroly s R u s y, 5. 11. 2008
Nám ěs te k am e rick é m inis trynězah raničí Joh n R ood oznám il
, že R us k o obdrže l
o od USA nový návrh týk ající s e přítom nos ti rus k ých ins pe k torů na zák l
adnách protirak e tové obrany v Č R a Polsk u. Stal
o se
tak be z vědom í če s k ých pol
itik ů.
U h ranic s EU plánu je R u s k o s vé rak e ty, 3.11. 2008
R us k ý pre zide nt D m itrij M e dvěděv ve s vém pros l
ovu k rus k ém u parlam e ntu – D um ě – proh lás il
, že v případě vznik u zák l
ade n protirak e tové obrany USA ve s tře dní Evropěrozm ís tí v K aliningrads k é oblas ti
– u rus k é pobalts k é e nk lávy m e zi Polsk e m a Litvou – s vé s tře ly k rátk éh o dol
e tu Is k ande r. Is k ande ry (nyní m ají dol
e t do 400 k m ) by m oh ly být rozm ís těny ne js píš na zák ladně u m ěs ta Č e rnjach ovs k . O dtud
by s nadno pok ryly obl
as t k ol
e m pol
s k éh o m ěs te čk a R e dzik ow , v je h ož bl
ízk os ti m á být rozm ís těno de s e t am e rick ých rak e t. K re m lpožadovalpo Am e ričane ch , v rám ci opatře ní důvěry, s tálou přítom nos t
s vých pozorovate l
ů v obje k te ch protirak e tové obrany v Č e s k u a Pols k u.
R u s k o s e vzdá rak e t, u činí-l
i to USA, 13. 11. 2008
R us k o ne rozm ís tí rak e ty u K aliningradu, pok ud USA ne um ís tí s vé
rak e ty v Polsk u a radar v Č R . V rozh ovoru pro francouzs k ý de ník Le
Figaro to ře k l rus k ý pre zide nt D m itrij M e dvěděv. Z opak oval, že
R us k o je och otné s e podílet na vybudování s polečnéh o
be zpe čnos tníh o s ys tém u s e Spoje ným i s táty a Evrops k ou unií.
V rozh ovoru tak é oce nil obnove ná je dnání o s trate gick ém
partne rs tví s EU. Evropa je ne jvětš ím s potře bite lem rus k é e ne rgie ,
m y js m e význam ným i k upci e vrops k ých výrobk ů,“ dodalM e dvěděv.
Přije de Barack O bam a do Č R ?8. 11. 2008
Barack O bam a, nově zvolený pre zide nt USA, by m oh lnavš ívit Č R
pře d s um m ite m Se ve roatlantick é aliance . „Ch ce m e pozvat O bam u na
jaře , něk dy v době k ol
e m s um m itu NATO ”, ře k la če s k á ve lvys lank yně při EU M ilena Vice nová při s e tk ání s novináři v Brus e lu. Poté
upře s nil
a, že s e je dná o 2. dubnu. Pre m iér M ire k Topol
áne k ne dávno
Č TK s děl
il
, že ne form ál
ní s um m it s O bam ou podpořilfrancouzs k ý
pre zide ntNicolas Sark ozy, je h ož ze m ěnyní Unii pře ds e dá.
l
is topad 2008
3
m ěs íčník
Ne z ák l
adnám
w w w .ne z ak l
adnam .cz
Barack O bam a, di Lam pe dus ův
princip a Jurs k ý park
Rudol
fPře vrátil
V
e de ní O DS s e ch ová podobně jak o v pos ledních l
e te ch
am e ričtí R e pu blik áni. Blíží s e přitom te rm ín parlam e ntních voleb, bu dou s e k onat ne jpozději za půl
dru h éh o
rok u . Dovolí člens k á zák l
adna O DS, je jí nižš í orgány a ak tivis té s vém u ve de ní, aby dálpoš k ozovalo pos tave ní vl
as tní s trany, je jí vyh lídk y a je jich vl
as tní zájm y?
Tak é v naš í iniciativěs e po vítězs tví Barack a
O bam y v am e rick ých pre zide nts k ých volbách rozproudila de bata o tom , jak é budou je h o důs ledk y pro Č e s k ou re publ
ik u a ze jm éna
pro radar. D oš lo k e s poru. Je dni byl
i zdrže nliví: proh ra M cCaina, R e publ
ik áns k é s trany
a ne ok onze rvativců je s ice pl
us , ale od novéh o pre zide nta a D e m ok ratick é s trany ne lze
oče k ávat, že zás adně zm ění zah raniční pol
itik u USA. D ruzí – k nim ž patřili pis ate ltěch to řádk ů – považovali za vh odnějš í vyjádřit
naději, že s e tato politik a např. ve vztah u
k Evropěa tím i radaru zm ění k l
e pš ím u. Te nto druh ý názor nak one c pře vážila bylvyjádře n ve s tanovis k u, k te rý iniciativa zve ře jnil
a
na s vých w e bových s tránk ách a proje vila při
dal
š ích příležitos te ch .
Náš k rátk ý s por je už zas ut v arch ivu e -m ailové k onfe re nce , na k te ré k oordinuje m e s vou
činnos t. Případném u budoucím u h is torik ovi
občans k ých iniciativ s nad pos louží jak o
dok l
ad, že NEZ A, jak s i zk ráce něřík ám e , rozh odovala v těch to věce ch de m ok ratick y. Al
e
probl
ém zůs tává. Vyjádřili js m e naději, že s e
politik a Spoje ných s tátů ve věce ch , k te ré s e
nás bytos tně týk ají, zm ění k l
e pš ím u. Ale jak á je š ance , že s e tak opravdu s tane ?
h rdiny rom ánu – š l
e ch tice dona Fabrizia Corbe ry – nabádá s trýce , aby uzavře ls poje ne ctví s e Savojs k ou dynas tií s l
ovy: „Je tře ba
zm ěnit vš e ch no, aby vš e ch no zůs talo tak , jak
je .“
Tak é ve Spoje ných s táte ch s e m ožná „vš e ch no zm ění“ – ze jm éna s tylpolitik y, v je jím ž
če le bude s tát m ladý, ch aris m atick ý a
s ch opný pre zide nt, m im ořádný ře čník , inte lige ntní, ote vře ný lide m a novým m yš lenk ám . M ůže s e h odně zm ěnit vnitřní
politik a USA, být s ociálnějš í, citl
ivějš í k obyče jným lide m . M ůže dojíti k e zm ěněs tylu zah raniční politik y. Ale ne m us í s e zm ěnit je jí
zák ladní s m ěřování. Něco podobnéh o s e už
os tatně v am e rick ých dějinách s tal
o začátk e m 60. l
e t, za k rátk éh o a tragick y uzavře néh o období pre zide nta Joh na F. K e nne dyh o.
• Přine s e O bam a novou e ne rgii?
h o s e zah raniční politik ou USA. Ž e Am e rik a
opravdu brání s am a s e be , k dyž vtrh ává do jiných ze m í ne bo de s tabil
izuje cizí vlády. Tuto š arádu už s ice proh lédly m iliony ak tivis tů
Ach il
l
ova pata de m ok ratů
D e m ok ratick é s trany i voličů, ale nane š těs tí
Na toto rizik o upozorňují m nozí am e ričtí k o- s tál
e e xis tuje m nožs tví l
idí, k te ří tom uto
m e ntátoři, pozorovate lé a ak tivis té bl
ízcí h um buk u obou s tan věří. Pře s to je podle
pok rok ovém u k řídlu D e m ok ratick é s trany, W e is brota s pous ta důvodů k os lavám ,
k te ří je dnoznačněpodporovaliO bam u vpře d- pok rok je m ožný ze jm éna v s ociál
ní a vnitvolební k am pani. Jak o je de n z m noh a přík la- ropolitick é oblas ti. A dodává: „D ok ud ale
dů s h rnuji názory M ark a W e is brota, ře dite le D e m ok raté ne přijdou s program e m zaCe nte r for Econom ic and Pol
icy R e s e arch ve h raniční pol
itik y, k te rý by s e víc opíralo re aW as h ingtonu, viz h ttp://w w w .ce pr.ne t/in- litu, budou s tále zranite lní vnějš ím i
Z m ěna am e rick é pol
itik y?
de x.ph p/op-e ds -& -col
um ns /op-e ds -& -coudálos tm i a bom bas tick ým pře h áněním
Naděje s ice um írá pos lední, ale m us ím e být lum ns /afte r-four-de cade s ,-final
ly:-th e -be ginn vnějš ích h roze b, i k dyž budou s m ěš né, naš í
připrave ni tak é na to, že um ře . Ž e přijde k e ing-of-th e -e nd/.
vlas tní výroby ne bo doce la im aginární. K jak
s lovu tak zvaný di Lam pe dus ův princip. Ital
- Z ah raniční politik a zůs tane podl
e W e is brota ve lkým zm ěnám s k ute čně dojde , to závis í
s k ý s pis ovate lGius e ppe Tom as i di Lam pe - po nějak ou dobu Ach ill
ovou patou D e m ok ra- pře de vš ím na tlak u zdol
a“.
dus a (189 6-19 57) je autore m rom ánu Ge pard tů. Z apříčinili s i to do značné m íry s am i.
(italsk y 19 58, če s k y 19 83; pros lavilo h o ze j- Pře dní vůdci D e m ok ratů vych áze jí v za- Důvěryh odnos tnaš í re pre m éna film ové zpracování Luch ina Vis - h raniční politice ze s te jných pře dpok ladů ja- z e ntace
contih o). Sicílie
po roce
1860 – k o R e publik áni – že ne jdůl
e žitějš í h rozbou Tl
ak zdol
a vyne s l nah oru O bam u ve SpoGaribaldovým vyloděním zde , právě začíná pro USA je te roris m us , že e xtre m is m us a anti- je ných s táte ch , tl
ak zdola brání če s k é vládě
„ris orgim e nto“. Tancre di, s ynove c h lavníh o am e rick é pocity ve s větěne m ají nic s pol
e čné- už pře s dva rok y de finitivněpros adit s upe rra-
4
l
is topad 2008
m ěs íčník
Ne z ák l
adnám
w w w .ne z ak l
adnam .cz
Topol
áne k běže t na pos lední ch víli za Ge orge m W . Bus h e m , k te rý s i už bal
í zavazadla,
a za něk olik
m ěs íců
ch tít vítat
v Praze s ote vře nou náručí Barack a O bam u?
K do m u bude věřit?
Tl
ak na O DS
• Vříjnu s e k onal
y k rajs k é a s e nátní vol
by
dar USA u nás . Tl
ak zdol
a – obyče jní lidé,
k te ří š li te ntok rát h las ovat – u nás ne dávno
způs obil těžk ou porážk u k oal
ice v re gionál
ních a s e nátních volbách .
Z půs ob, jak ým na tuto porážk u re aguje ze jm éna jádro k oalice , nynějš í ve de ní O D S, vyvolává údiv. Jáns k ý vrš e k s e m ění na něco
podobnéh o Jurs k ém u park u. Nynějš í vůdci
O D S připom ínají je š těry, k te ří na nic ne zapom něl
i a nic s e ne naučil
i. Ne dok áží ani je dnat
podle di Lam pe dus ova principu, zře jm ě ne ch tějí ane bo ne um ějí vyvolat byť je n zdání
zm ěny. V zah raniční politice půs obí zce la
ch aotick ým dojm e m . Jak m ůže pre m iér
Ve de ní O D S s e ch ová podobně jak o v pos ledních lete ch am e ričtí R e publ
ik áni. Bl
íží
s e přitom te rm ín parlam e ntních voleb, budou
s e k onat ne jpozději za půl
druh éh o rok u.
D ovol
í čl
e ns k á zák l
adna O D S, je jí nižš í orgány a ak tivis té s vém u ve de ní, aby dálpoš k ozovalo pos tave ní vlas tní s trany, je jí vyh lídk y
a je jich vl
as tní zájm y?(Z ájm y, budiž m yš leno l
e gitim ní i z obe cnéh o h ledis k a). O dpůrci radaru js ou m e zi příznivci O D S
v m e nš ině, al
e ne ní jich m álo. Z dá s e být logick é, že k ritik a ve de ní bude uvnitř s trany
dál s ílit. D ojde v O D S k nějak é zm ěně
k lepš ím u?Tak é zde m ůže rozh odnout pře de vš ím tl
ak zdola.
A obe cně: je dině tlak zdola, tlak obyče jných
lidí na s féru „ve l
k é politik y“, m ůže způs obit,
že s e věci budou pos ouvat – byť je n troch u –
pozitivním s m ěre m ne bo, že s e přine jm e nš ím ne budou dál zh orš ovat. Je to
úm orná, nik dy ne k ončící práce . Al
e je nutná.
Js m e ruš tí age nti?
Prof. Ph Dr. Jan K e l
l
e r, CSc
Sociolog – Unive rzita O s trava
Ce lá k auza am e rick éh o radaru, k te rý m á být
vybudován prak tick y na doh l
e d od Prah y, je
zajím avá m im o jiné tím , nak olik odh aluje prolhanos t dne š ní če s k é m oce ns k é e l
ity. O pak ovaně zaznívá ne je n od
pre m iéra
Topolánk a a dalš ích vládních činite l
ů, al
e tře ba i od „ze lené“ K ate řiny Jacq ue s pode zře ní,
že odpůrci radaru js ou ins pirováni a financováni rus k ým i tajným i s lužbam i.
K dyž něk do lže příliš dl
ouh o, začne s e do
s vých lží zaplétat. Pře s ně to s e děje dne š ní
vl
ádě. Úplně totiž zapom něl
a na to, že zh ruba dva rok y k rm ila ve ře jnos t a ce lý s vět
úpl
ně jinou ve rzí. Tvrdil
a a zapřís ah al
a se,
že radar je zde k vůli ne jm e novaným
arabs k ým te roris tům (ve rze Park anové), k vů-
liSe ve rní K ore ji a Iránu (ve rze zbytk u vl
ádníh o k abine tu a jis téh o e xpe rta pře s cigare ty).
Te prve v pos ledních něk olik a m ěs ících přich ází vláda s ve rzí novou. Topoláne k proh laš uje , že radar je zde vl
as tně k vůli R us k u.
Vš ich ni, k do proti radaru už více ne ž dva
rok y vys tupují, začali s e ve věci angažovat
je š tě v době, k dy js m e žil
i v dom nění, že radar je proti zm íněným dvěm a s tátům „os y
zla“. Argum e ntovali js m e tím , že K ore a pře ce ne bude s třílet západním s m ěre m , k dyž na
vých od je to k ratš í. Argum e ntovali js m e tím ,
že Irán s i ne ne ch á s rovnat s e ze m í ce lé s vé
úze m í k vůli vys tře lení je dné či dvou rak e t
s m ěre m na Prah u. Vláda nás te h dy k árala, že
ne be zpe čí ze s trany těch to dvou s tátů ne zodpovědněpodce ňuje m e .
M ám e s i to te dy vyk ládat tak , že R us ové nás
nave rboval
i a financovali už v době, k dy s i
vš ich ni m ys leli, že to přijde ze Se ve rní K ore je ?Ane bo to byl
o tak , že nás ne jprve pl
atili
K ore jci a něk dy od letoš níh o l
éta
nás s úl
e vou pře dal
i na výpl
atní pás k y R us ů?
K om ick ý pre m iér Č e s k é re publ
ik y i paní K ate řina, k te rá s i ráda do s vých odpůrců k opne ,
protože do ní s e tak é k opalo, k dyž je š tě byla
m írovou ak tivis tk ou, by m ěli vys větl
it, k do
nás te dy vlas tně platí. Pok ud to vys větl
it ne dok áží, m ěli by učinit s e be re fl
e xi a pře čís t s i
něco o e lem e ntárních zás adách s l
uš néh o
ch ování. Na k nižním trh u je tak ových příruče k ce lá řada, m oh ou s i je ve vláděa v parl
am e ntu nadělovat k
Vánocům . Naš i
k onze rvativní politici by v nich naš li s pous tu
nových a zajím avých inform ací. Tře ba tu, že
s k ute čný ge ntl
e m an a opravdová dám a by
ne m ěl
i podvádět a lhát. D ok once ani te h dy
ne , k dyž s e jim to h odí.
l
is topad 2008
5
m ěs íčník
Ne z ák l
adnám
w w w .ne z ak l
adnam .cz
Pe rl
ičk y co vypus til
y (ne je n) naš e je dničk y
Vynaš l
i pro Vás M artina Lande rgott, Nik ol
a
K arafiát, Danie lM ach
Al
e xand r Vond ra, m ístopře d se d a vl
ád y Č R pro e vropsk é zál
e žitosti (O DS)
25. k větna 2008, Borovno, O tázk y Václava M oravce (Č T1 a Č T24)
„Ale to je něco jinéh o, pane M oravče . Já tvrdím , že Am e rik a te n de š tník jak o pros tě ne s táh ne . O na h o bude m ít dál, bude dálEvropě nabíze t. Co s e m ůže s am ozře jm ězm ěnit, je , že ře k ne , že tak připl
aťte s i,
zapl
aťte to. Č ilis am ozře jm ěje s am ozře jm ěvýh odné pro Evropu a ze jm éna pro nás , k te ří m ám e je dno z těch zaříze ní m ít na s vém úze m í,
abych om za to ne m us e l
i pl
atit.
M il
osl
avR ansd orf, Posl
ane c Evropsk éh o parl
am e ntu (K SČ M )
25. k větna 2008, Borovno, O tázk y Václava M oravce (Č T1 a Č T24)
„.. já js e m nik dy s přích ode m s poje ne ck ých vojs k js e m s e ne s m ířil.
Já js e m nik dy pro ně ne byl
.. Ale ře k nu vám je dnu věc. Je s tli něk do
s e m ch ce te ď přivés t rus k é voják y, tak je to vl
ádní k oal
ice . Protože to
je je dna z věcí, s e k te rou s e znám ilam e rick ý m inis tr obrany naš i s e nátní re pre ze ntaci, k dyž tu byla pan m inis tr, pan pře ds e da Se nátu Sobotk a úplněvyvaliloči, že tak ová varianta vůbe c přich ází vúvah u.“
VáclavM O R AVEC, m ode rátor: „ Te ď m áte na m ys li rus k é ins pe k ce ?“
„No, ne je nom ins pe k ce . Tady v pods tatěby m ěla být s tálá re pre ze ntace voje ns k á a já ne vím , je s tli s i R us k o vym ůže nějak é e xtrabuřty
v s ouvis los ti te dy s tou zák ladnou, ale tak ováto m ožnos t, je s tl
iže
něk do m luví o rus k ých vojácích , ne ní s poje ná ani s k om unis tick ou
s tranou, ani s e s ociální de m ok racií, al
e s e s oučas nou vládní k oal
icí.“
• K re s ba: M ich ae lM arčák
Vyjád ře ní Ge orge Bush e na téže návštěvěM irk a Topol
ánk a
27. února 2008
„Pro Am e ričany R us k o ne ní h rozbou. Pro nás js ou h rozbou re žim y,
k te ré js ou e xtre m is tick é, a k te ré nás oh rožují"… "Pro R us k o m ůže
být protirak e tová och rana pře ce tak é výh odná, vzh l
e de m k tom u, že
pok rývá i čás tje h o úze m í."…
M irosl
avTopol
áne k , pře d se d a vl
ád y Č R (O DS)
3. února 2007, pro de ník Právo, publik ováno: 5. února 2007
Vl
asta Park anová, m inistryněob rany Č R (K DU-Č SL)
Pos l
e dní otázk a k tém atu "radarová s tanice ": proč odm ítáte , aby
20. če rve nce 2008, Z e zák ladny ve Fort Gre e ly na Aljaš ce , as i 160 o tom rozh odl
o re fe re ndum ?M ys líte , že občané ne js ou s ch opni pok m jih ových odně od m ěs ta Fairbank s , k de je v s oučas né době ch opit argum e nty a protiargum e nty, k te ré jim pře dloží politici a
v podze m ních s ilech rozm ís těno 17 třís tupňových antirak e t (inte rce p- voje nš tí odborníci?K dy už by m ěl
i m ít lidé právo o něče m roztorů) am e rick éh o s ys tém u protirak e tové obrany GM D .
h odnout, k dyž ne te h dy, k dyž jde dos lova o je jich životy?
"Am e ričané js ou ve lm i ote vře ní, co m oh ou, to uk ážou. Je tu k rás ná „Já odm ítám to s lovo „odm ítáte “, protože tak h l
e os tře to ne s tavím e ..
příroda a zárove ň je tu protirak e tová zák ladna, je jas né, že je nutné Ř e k nu to je š tějinak : m ys lím , že k l
íčová otázk a v s ouvis los ti s tou rah ledat k om prom is y." … "K do naš e argum e nty ne ch ce s lyš e t, m ělby darovou s tanicí ne zní, zda k tom u m ám e či ne m ám e us pořádat re fe s i uvědom it, že ne být toh oto obrannéh o s ys tém u, ta k rás ná příroda by re ndum , ale zda ta s tanice zvýš í naš i be zpe čnos t. Na to s i m us ím e
tu ne m us e la býtvůbe c." ...
odpovědět.“
M artin Bursík , m inistr životníh o prostře d í Č R (SZ )
12. če rvna 2008, V dopis e pro R ND r. Vladim íra K oníčk a, pře ds e du
k ontrolníh o výboru Pos lane ck é s něm ovny Č R . (Ne ce lý m ěs íc pře d
podpis e m s m louvy 8. če rve nce 2008)
„M inis te rs tvo životníh o pros tře dí bude s am e rick ou s tranou s pol
upracovat na vypracování s tudie s tavu životníh o pros tře dí v s ouladu s us tanove ním D oh ody o zříze ní radarové s tanice protirak e tové
obrany USA v Č R (dále je n doh oda) až po je jí ratifik aci.. Proce s
s ch valování doh ody je na s am ém začátk u, ne js ou dos tupné inform ace
o tom , že by bylo zpracováno oznám e ní ne bo dok um e ntace vl
ivů na
životní pros tře dí ve s m ys lu zák ona č. 100/2001 Sb., o pos uzování
vlivů na životní pros tře dí, ve znění pozdějš ích pře dpis ů, a ne js ou proto k dis pozici ani žádné dalš í s tudie k pře dm ětném u zám ěru.“
M irosl
avTopol
áne k , pře d se d a vl
ád y Č R (O DS)
27. února 2008, při návš těvěU SA
„R adar bude pro Č R oázou be zpe čí a R adar je pro Č R věc zajím avá a
vys oce pre s tižní .“
6
l
is topad 2008
Přis pějte pros ím iniciativě. Přís pěvk y budou použity
pouze na h raze ní důležitých nák ladů, k te ré s e týk ají
ak tivit proti um ís tění am e rick é zák ladny na naš e m
úze m í. Pře vážnou čás t nák ladů tvoří napřík lad: tis k a
k opírování letáčk ů, plak átů, inform ačních m ate riálů,
te ch nick é zajiš tění de m ons trací a k onfe re ncí, výroba
trans pare ntů a re k vizit, s práva dom ény a w e bh os ting,
pos ílání dopis ů, právní s lužby a m noh o dalš ích
drobných věcí. Své přís pěvk y iniciativě m ůže te pos ílat na bank ovní úče t 2720320001/5500 ve de ný u R aiffe is e nbank
(viz
trans pare ntní
úče t
na
w w w .ne zak ladnam .cz).
m ěs íčník
Ne z ák l
adnám
w w w .ne z ak l
adnam .cz
Vol
by a radar – ch víl
e pro z m ěnu?
re čné čtvrte ční s ch ůzi Se nátu a ods ouh las it
obě s m l
ouvy k zák l
adně. Ve zjitře né atm os féře , po vlně prote s tů (vče tně iniciativy Ne
zák ladnám ), byl pře ds e da Se nátu Pře m ys l
Sobotk a (O D S), donuce n us toupit a k ons tatovat, že proje dnání s m luv bude na novězvolených s e nátore ch . Paradoxně přitom m l
uvil
o s luš nos ti. Vl
as tně s právně, pře ce je n
s luš nos tzvítězila.
Jan Pol
áče k
A
le čím to, že vládním pře ds tavite lům ne vadí, že tak ováto
voje ns k á zák ladna USA z nás u činí vazalsk ý s tát?Z tratím e
výh radní, s vrch ovanou k ontrolu nad čás tí vlas tníh o úze m í.
Proto je k e s ch válení tak ovéh o s tavu tře ba k valifik ované, te dy
Ne jde oběžnou s m l
ouvu
ús tavní třípětinové větš iny ve Sněm ovněi vSe nátu .
Al
e čím to, že vl
ádním pře ds tavite lům
ne vadí, že tak ováto voje ns k á zák l
adna USA z nás
učiní vazalsk ý s tát?Z tratím e výh radní, s vrch ovanou k ontrolu nad čás tí vl
as tníh o úze m í. Proto je k e s ch vál
e ní tak ovéh o s tavu
Pre m iér opěts traš í občany
tře ba k valifik ované, te dy ús tavní třípětinové
O pozice s e zatím pok ouš e la vyřadit te nto větš iny ve Sněm ovně i v Se nátu. Vl
ádnoucí
bod z program u s ch ůze Sněm ovny, ale ne u- k oalice s e vš ak nadále tváří, jak o by š l
o
s pěla, byť o je de n h l
as . V nás ledujícím h l
a- o běžné m e zis tátní s m l
ouvy, pro je jich ž ods ování
se
pánům
Topolánk ovi, s ouh las e ní s tačí jak ák ol
i nadpol
oviční větš iSch w arze nbe rgovi a Vondrovi podařil
o obě na. Vl
áda ne re s pe k tuje vůli dvou tře tin
s m louvy protlačit k dalš ím u proje dnávání. vlas tních občanů, jinak by am e rick ý radar s aO pět větš inou je dnoh o h las u, opět s pom ocí m a odm ítla, ne bo um ožnil
a vyps ání ce los tátpře běh lík ů.. Pre m iér ne zapom nělje š těpok ra- níh o re fe re nda.
Topol
ánk ova s e be re fl
e xe
čovat ve s traš e ní občanů. M á prý od s poje n- Podle Lubom íra Z aorál
k a s ociální de m ok raté
A jak s i pře ds tavuje povolební s e be re flexi ců tajné inform ace o h rozbě rak e tovéh o zam ýš lejí Ús tavním s oude m ne ch at prozk oupre m iér M ire k Topoláne k ? O brate m zruš il útok u. As i z těch s am ých zdrojů, k te ré po- m at s oulad obou s m l
uv s Ús tavou. Z atím
s vou ce s tu do USA na je dnání s pre zide nte m tvrzovaly e xis te nci zbraní h rom adnéh o ni- navrh nou je jich odroče ní na ús tavněprávním
Ge orge m Bus h e m jr. a nás ledně zas adilvoli- če ní v Irák u. Jak vím e , USA proto Irák výboru a zpracování právních anal
ýz. Pře ds e čům úde r pod pás . Na s tře du 29 . 10. 2008 napadly a dodne s ok upují. Z braně s e nik dy da K SČ M Vojtěch Fil
ip s e prý obrátí na
navrh lobě s m louvy o radaru k proje dnání na ne naš ly. Z ato tam je ropa a pl
yn.
Ús tavní s oud s dotaze m o počtu h las ů pozas e dání Pos lane ck é s něm ovny.
tře bných pro ratifik aci s m l
uv.
Ak tivis té O I Ne zák ladnám a dalš í odpůrci ra- Podraz v s e nátu ne proš e l
daru proto již od rána proch áze li k ol
e m Sně- Podraz s e zatím v tich os ti ch ys tal i jinde . Radar k naš í be z pe čnos ti
m ovny s prote s tní ak cí: Parlam e nt nás Se nátoři O D S ch těli na pos l
e dní ch víli vyu- ne přis pěje
ne obe jde , m y obe jde m e Parl
am e nt. Pos lan- žít s vou k ončící abs ol
utní větš inu a na závě- Ne jde o m ál
o. Už proto, že radar EBR (Europe an-bas e d R adar) jak o prve k s trate gick é
protirak e tové obrany USA k naš í be zpe čnos ti ne přis pěje . Je k ons truován a prim árně urče n k och raně úze m í USA a
pře ds unutých radarových zák lade n. Tyto radary js ou ne díl
nou s oučás tí budovanéh o s ys tém u
H vězdných
vál
ek ,
sl
oužícíh o
k ovládnutí s věta. Pro naš i Č e s k ou re publ
ik u
bude do budoucna te nto radar pře ds tavovat
ve lik é be zpe čnos tní rizik o. V případném gl
obálním vál
e čném k onflik tu s e s tane je dním
z prvních cíl
ů protiúde ru, aniž bych om m us e li být zúčas tněnou s tranou. R adary pře ds tavují oči s ys tém u, a ty je nutné os l
e pit.
Č e s k á s trana s ociálně de m ok ratick á v k rajs k ých a s e nátních volbách dos l
ova s m e tl
a
O D S i os tatní k oaliční s trany. Lidovce pře d
zk ázou zach ránila je n M orava. Z e lení propadl
i zce la. Vzk az voličů je jas ný. Ne ch tějí tuto vládu. Ne ch tějí ani am e rick ou radarovou
zák l
adnu vČ e s k é re publice .
Pre zide nt re publik y a če s tný pře ds e da O D S
Václ
av K l
aus po volebním de bak l
u s vé s trany ře k l, že lidé vys lali jas ný s ignál
, že ch tějí
zm ěnu politik y, že ne ch tějí aroganci a pře h líže ní. Z m ínils e též o nutnos ti s e be re fl
e xe .
cům js m e po ce l
ý de n připom ínali ne s ouh las
dvoutře tinové větš iny občanů s vybudováním am e rick é zák ladny.
• Pre m iér Topol
áne k v oče k ávání vol
e bních výs l
e dk ů
l
is topad 2008
7
m ěs íčník
Ne z ák l
adnám
w w w .ne z ak l
adnam .cz
Právo
Stanovis k o Iniciativy k tz v. H l
avní
sml
ouvě o radaru
Jan M ájíče k , Jana Gl
ivick á
I
niciativa Ne zák l
adnám re agu je tím to na „ Doh odu m e zi Č e s k ou re pu blik ou a Spoje ným i s táty am e rick ým i o zříze ní radarové s tanice protirak e tové obrany Spoje ných s tátů v Č e s k é
re pu bl
ice ,“ ne bol
i tzv. H l
avní s m lou vu , k te rou 8. če rve nce 2008
vPraze pode ps al
i Karlem Sch w arze nbe rg a Condol
e e zza R ice .
Z ávody ve z broje ní
Sm l
ouva dále h ovoří je dnoznačně o „pok račujícím rozvoji ce l
os větovéh o s ys tém u protirak e tové obrany“ (Č l
áne k X, 8.). Lze te dy
oče k ávat pos tupné rozš iřování a zdok onal
ování
k ontrove rzních
am e rick ých
voje ns k ých ins tal
ací, ne js píš vče tně m il
itarizace k os m u. Ne tře ba zdůrazňovat, že k aždý dal
š í k rok tím to s m ěre m nás přibl
íží
novým závodům ve zbroje ní a h rozbě vážné
k onfrontace .
K olik a dalš ích rak e t a radarů s e s vět je š tě
dočk á, ne ž s e je diná s upe rve l
m oc bude cítit
be zpe čně!? Be z odpovědi na tuto otázk u
ne l
ze k om pe te ntně rozh odnout o radaru
vČ e s k u.
Radare m to ne s k ončí
Je n s oučas ná „om e ze ná“ rak e tová obrana,
re s pe k tive je jí e vrops k á čás t pře dpok l
ádá radar v Č e s k u, de s e t antirak e t v Pol
s k u, družice ve ve s m íru, radar na K avk aze a dalš í
radarové a rak e tové s ys tém y ve Stře dom oří.
Ve s k ute čnos ti ale pl
ánují Spoje né s táty rozm ís tit 250 až 300 (anti)rak e t, jak ne dávno
připom nělvoje ns k ý e xpe rt ge ne rálm ajor Antonín R aš e k (včl
ánk u „M e dvědí s l
užba radaru“, 17. 3. 2008).
Ne ní proto divu, že s m l
ouva o radaru již
nyní h ovoří o „dal
š í účas ti Č e s k é re publ
ik y
• C. Rice ová a M . Topl
ol
áne k v de n podpis u s m l
ouvy o radaru
v program u protirak e tové obrany Spoje ných
s tátů“ a – s ne jas ným význam e m – o „rozš íIniciativa Ne zák ladnám upozorňuje , že s i ne ní totéž co inte grace am e rick éh o radaru ře ní s ys tém u protirak e tové obrany SpoSpoje né s táty ve s m louvězajiš ťují „výh radní do s truk tur NATO , což by s i m ělo uvědom it je ných s tátů s cílem dát s ch opnos ti
ve l
e ní a říze ní ope rací protirak e tové obra- ze jm éna ve de ní Strany ze lených . Sm louva protirak e tové obrany k dis pozici Č e s k é
ny.“ (Č láne k X, 1.) Na naš e m úze m í by tak h ovoří je n o „těs né k oordinaci m e zi NATO re publ
ice .“ (Č láne k X., 9 .)
byla s oučás t s trate gick éh o zbraňovéh o s ys té- a Spoje ným i s táty při vývoji je jich s ch opnos m u, o něm ž by rozh odovalněk do jiný.
tí protirak e tové obrany“ (Č láne k III, 1.), Ne be z pe čí pro Č R
Nic na tom ne m ění ani ujiš tění z pre am bul
e nik ol
i o s je dnoce ném ús ilína tom to poli.
Č e s k á re publ
ik a by s e s ouh las e m s radare m
o s h odě„na budoucím ús ilí o dos aže ní m axi- Ne uvěřite l
ně
zní
proto
de k lam ace vys tavil
a ne be zpe čí, o če m ž s m louva ne ne m ální m ožné ope rační s oučinnos ti s ys tém u z pre am bul
e , že „NATO je prim árním ch ává na poch ybách . Sl
ibuje proto „odvraprotirak e tové obrany Spoje ných s tátů s e s ys - pros tře dk e m k zajiš tění k ol
e k tivní obrany ce ní h roze b pro Č e s k ou re publik u
tém e m
protirak e tové obrany NATO “. s e ve roatl
antick é obl
as ti“ – proč te dy Č R s ouvis e jících s přítom nos tí radarové s taniNaopak je zře jm é, že s e zde pře dpok ládá pode pis uje zvl
áš tní dvous trannou s m lou- ce “ (Č l
áne k II, 4.). D oh oda e xpl
icitně počíe xis te nce dvou paralel
ních s ys tém ů – vu s USA m im o oficiální rám e c Al
iance ? tá s m ožným „oh rože ním radarové s tanice “
je dnoh o am e rick éh o a druh éh o (budoucíh o) Proč s e ve s m louvě tvrdí, že „be zpe čnos t (Č láne k XIV, 7.), je jíž přije tí te dy pře ds tavual
iančníh o.
s e ve roatl
antick é obl
as ti je ne děl
ite lná,“ je pro Č R be zpe čnos tní rizik o.
k dyž pře ce vím e , že zam ýš lený am e rick ý Iniciativa Ne zák l
adnám trvá na s vém požaZ ák l
adna určitě ne bude s ou- š tít s te jně ne pok ryje vš e ch ny člens k é s táty davk u, aby rozh odli občané v re fe re ndu ne NATO a tak princip s dílené be zpe čnos ti ve bo v nových vol
bách , zda ch tějí toto rizik o
čás tí NATO
K ons tatuje m e , že „ope rační s oučinnos t“ s k ute čnos ti naruš uje ?
pods toupit. V opačném případě ne bude m ít
8
l
is topad 2008
m ěs íčník
Ne z ák l
adnám
w w w .ne z ak l
adnam .cz
zapoje ní Č e s k é re publik y do am e rick éh o s ys tém u rak e tové obrany de m ok ratick ou legitim itu.
O m e z e ní s uve re nity
Sm l
ouva obs ah uje i něk ol
ik ne zce l
a k om patibil
ních tvrze ní a to i v tak zás adní otázce jak o je s tátní s vrch ovanos t. Č R prý pos k ytne
Spoje ným s tátům s vé úze m í „aniž by byl
a dotče na je jí pl
ná s uve re nita a k ontrola nad je jím úze m ím “ (Č láne k IV, 1.). D očís t s e vš ak
lze i něco troch u jinéh o: „Spoje ným s tátům
přís l
uš í výlučné užívání a k ontrola pros toru
radarové s tanice … a ne om e ze ný přís tup do
toh oto
pros toru.“ (Č láne k
VI, 1.).
A v podobném duch u: „Spoje né s táty m oh ou
na radarové s tanici podle vlas tníh o uváže ní
udržovat, vybavovat a provozovat obje k ty a
infras truk turu protirak e tové obrany, vče tně
provozních a podpůrných zaříze ní a infras truk tury.“ (Č láne k VII, 1.)
Z výš e uve de néh o je e vide ntní, že v případě
přije tí am e rick éh o radaru bude fak tick y om e ze na če s k á s tátní s uve re nita, re s pe k tive k ontrola nad vlas tním úze m ím .
O ch ranu radaru z apl
atím e
Vs ouvis los ti s radare m vznik nou s tátu podl
e
vš e h o i určité nák lady, přine jm e nš ím v důs ledk u us tanove ní Č lánk u XIV, 1. s m louvy,
k te rý řík á, že Č R „odpovídá za zajiš tění …
vnějš í be zpe čnos ti a och rany radarové s tanice .“ Sm louva s e ne přím o dotýk á i be zletové
zóny v ok olí radaru (Č láne k XII, 8.), o je -
• Sm l
ouvu pode ps al
i C. Rice ová a K . Sch w arz e nbe rg
jím ž žádoucím rozs ah u vš ak panují ne s h ody
m e zi vládou a ne závis lým i odborník y.
Z ávěre m jak o Iniciativa k ons tatuje m e , že
tzv. h l
avní s m l
ouva o radaru je pro Č e s k ou
re publik u ne výh odná. Z ce los větovéh o h ledis k a zce la jis těne přis pěje k m e zinárodním u m íru a be zpe čnos ti, jak ve s vém úvodu tvrdí.
Vyzývám e proto pos lance parlam e ntu, aby
sm l
ouvu ne přijal
i a občany k dal
š ím ak tivním prote s tům proti radaru.
Něk ol
ik úvah o ak tuál
ních úk ol
e ch s tátu v
k onte xtu čas u (s tať VIII., z ávěre čná)
form ace plnit.
Již v D e k laraci ne závis l
os ti pře ds tavite lé l
iProf. JUDr. Václ
av Pavl
íče k , CSc., dr. h . c.
du Spoje ných s tátů proh l
aš oval
i, že l
idé js ou
s tvoře ni s obě rovni, že m e zi ne zcizite lným i
právy js ou život, s voboda a s ledování š těs tí,
Profe s or právnick é fak u l
ty Unive rzity Karlovy vPraze
a že s táty s e us tavují m e zi lidm i proto, aby
Č e s k á s pol
e čnos t m ůže v m e zinárodní s outě- jm y. Něk te ré úk oly s tátu s e v průběh u doby tato práva ch ránily a zabe zpe čovaly. Vlády
ži us pět, je n pok ud budou je jí přís luš níci m ěnily, m ěnil
a s e i podoba s poleče ns k éh o js ou urče ny k tom u, aby zajiš ťoval
y be zdos tate čně k valifik ovaní. Stát m us í zajis tit us pořádání, k te ré s e nazývá s táte m . Exis tují pe čnos t a š těs tí l
idu, k te rý je k vl
áděpovolal.
be zpe čnos t a och ranu občanů a plnit dalš í vš ak funk ce s tátu, je jich ž pl
nění je ne zbytné Věřím , že to platí pro vš e ch ny s táty i v s ous vé funk ce nik ol
i proto, že to od pře ds tavite - pro vl
ádnoucí i ovládané, jak to uk azovaljiž čas nos ti vzdor různým k once pcím o pos tlů s tátu žádá Evrops k á unie ne bo jiné nadná- Aris tote l
e s a prok lam oval
i pře ds tavite l
é m ode rních a pos ts uve rénních či s l
abých
rodní ins tituce , že to je obs ah e m h odnotících de m ok ratick ých re volucí. Patří k nim i za- s táte ch , k te ré ote vírají pros tor s vévoli a ch aozpráv, ale proto, že je to aute ntick á a ničím jiš tění s tability s tátu a be zpe čí pro k aždéh o. s u uvnitř s tátu i nave ne k a nah razují tak
ne zas tupite lná funk ce k aždéh o s tátu a k aždé Ne plnění těch to funk cí s tátu byl
o už od doby právo a řád.
vl
ády. Ús tavní orgány v de m ok ratick ém s tá- m onarch om ach ů a později od buržoazních
těs e ne vytváře jí proto, aby zabe zpe čovaly ja- re volucí s ank cionováno práve m na odpor, k te - (Výňate k ze s borník u: O če s k é s tátnos ti, vyk ýs i s e rvis (politick ý či e k onom ick ý) pro rým s e legitim izovala i tato činnos t občanů. dala K arlova U nive rzita v Praze , nak ladate lzah raniční s truk tury, ale odpovídají l
idu s vé- Proto je v zájm u če s k éh o s tátu tyto po- s tví K arolinum r. 2004, dotis k 1. vydání;
h o s tátu, a m us í proto re s pe k tovat je h o zá- vinnos ti i v s oučas né doběs poleče ns k é trans - s trana 136.)
l
is topad 2008
9
m ěs íčník
Ne z ák l
adnám
w w w .ne z ak l
adnam .cz
Ank e ta
Položili js m e něk olik a k olem jdoucím v ce ntru Prah y nás ledující otázk y: Js te pro ne bo proti voje ns k é zák ladně protirak e tové obrany USA
v Č R ?Jak ý důvod m á podle Vás vláda, je s tliže pros azuje je jí budování i pře s odpor dvou tře tin občanů ze m ě?M oh ou občané je š tězabránit
ratifik aci s m luv o zák ladně?Je s tliže ano, jak ?Co bys te vzk ázal
/a zák onodárcům , k te ří s e při h las ování o dotyčných s m l
ouvách s USA zdrží
při h las ování ne bo budou zám ěrněne přítom ni?
Dom inik R ud l
, 18 l
e t, Prah a
Barb ora, FF UK Prah a, 20 l
et
„Js e m proti zá„Sam ozře jm ě
k ladně. Podl
e mě
js e m
proti záje to lobby. M y obk ladně. Vl
áda ji
čané s tím už as i
pros azuje
k vůli
nic ne udělám e , al
e
am e rick é lobby,
pos l
anci
je š tě
už
js ou
dom oh ou, i k dyž s i
h odnutí. M ys l
ím
m ys lím , že
to
s i jak o větš ina lis te jně
nak one c
dí, že ne ní m oc
pros adí. H l
as ovat
š ancí, jak to zaby m ělk aždý z nich , určitě.“
s tavit. Silně o tom poch ybuji. Ti, k te ří s e v
Parl
am e ntu při h las ování zdrží ne bo ne budou přítom ni s e zbavují s vé odpovědnos ti.“
K ristýna Vam b e rsk á, 15 l
e t, Prah a
„Js e m
pro zák ladnu. Tak é s i
m ys lím , že to m á
být
k vůli
pe nězům .
K de
js ou
Am e ričani,
tam je to vždyck y
o pe nězích . Ř ík áte , že dvětře tiny lidí
js ou
proti
radaru?Tak to je m oc, to s i m ys lím , že tu ne bude . O branné oči s ys tém u?Já js e m s te jně
pro.“
Luk áš K oťátk o, stud e ntH TF UK Prh a,
Be nátk y nad Jize rou
„Js e m proti zák ladně.
Vláda
zne užívá m oci. Lidé v ní s i m ys lí, že
oni js ou TI páni.
Z as tavit by to
m oh lo jít, je dině
nějak ou radik ální
ak cí, typu oh rom né
de m ons trace .
Z ák onodárci by m ěl
i hl
as ovat dle toh o, co o
dané věci ví a co s i o ní m ys lí. Je s tli s e
něk do z nich při h las ování zdrží je m i je dno.”
M il
an Pěch a, Prah a
„Js e m proti zák ladně, ale určitětu bude . Uvědom te s i, že k aždý
am e rick ý
pre zide nt je podříze n finanční
a
zbrojařs k é lobby.
R ádio Svobodná
Evropa je podle
m ě tis íck rát pravděpodobnějš í cíl
ne ž radar. Ať tu radar je , al
e ať je to radar NATO , ne am e rick ý.
(Pos l
e dní otázk a ne byla polože na).
Le nk a, stud e ntk a, 21 l
e t, Prah a
„Js e m proti zák ladně. Proč ji vl
áda pře s odpor občanů pros azuje ?
To
k dybych
věděla!
Vládu ne js píš ne zajím á názor lidí.
M ys lí s i, že s vůj
pos toj k
věci
m oh ou vydávat za
názor de s e ti m ilionů lidí. Z as tavit už
to as i ne půjde . M ys l
ím , že š ance je tak 20%.
Těm , co s e v Parlam e ntu při h las ování zdrží
ne bo ne budou přítom ni bych vzk ázala, že je
vidět jak s e bojí, al
e , že na to oni ne m ají
právo.“
Lucie R e zk ová, stud e ntk a VO Š, Prah a
„Js e m proti zák ladně. Je pře ci
norm ální, že vláda
děl
á věci, k te ré lidi ne ch tějí. M ys lím s i, že s e to
zas tavit
ne dá.
M ožná čas e m , až
s e pos taví a l
ide m
dojde o co jde .. O
těch , co s e při h las ování k zák l
adně zdrží ne bo ne budou přítom ni s i m ys l
ím , že s e bojí říci s vůjnázor ne bo, že je jim to úpl
něje dno.”
M onik a R ud l
ová, 15 l
e t, Prah a
„Js e m
pro zák ladnu. Je to k vůli
pe nězům . Am e ričani js ou s traš ný
vyžírk y. K dyby s e
to pořádně vys větlil
o, tře ba by š lo,
aby to lidi ch těli.
M ě to táta vys větlil
, u nás s e o tom
h odně m luví. K dy nám Am e ričani pom oh li a
tak .“ Poté, co js m e s lečně ře k li, že radar by
byločim a obrannéh o s ys tém u, k te rý bude ařidit jak o první cíl, jo, to m áte pravdu, tak to
tam napiš te , že js e m proti, určitě.“
Z d e něk , úře d ník , Prah a
10
l
is topad 2008
„Js e m
rozh odně
proti
zák ladně.
M ys lím s i, že k dyž
už s e toh o vláda
tak
ve h e m e ntně
ch ytla, m us í tu k áru tlačit dál
. Je to
dalš í přík l
ad, k dy
zas e o něče m rozh oduje je e lita. A
přitom m andát k tom u pře d volbam i ne dos tali. Svým rozh odnutím přive de cizí vojs k o na
naš e úze m í. Z drže t s e v tom to případěpři h las ování je alibis m us . Buď s tím s ouh las ím ne bo ne .“
w w w .ne z ak l
adnam .cz
m ěs íčník
Ne z ák l
adnám
M ých X důvodů, proč ne ch ci radar
bil2 am e rick é voják y a 7 l
idí zranil.
▶ 27. 10. 08 (Brits k é lis ty): Am e rick é vrtul
ník y, l
e tící z Irák u, přis tály v Syrii, 8 k m od
h ranic a přís l
uš níci s pe ciálních je dnote k
us m rtil
i 8 os ob, dal
š ích 7 pos tře lených os ob
pravdu ne s ledu ji ráda žádné zprávy z bojiš ť a válečná lite - je v ne m ocnici. Syrie označila vš e ch ny m rté za civilis ty ze s tatk u ne dalek o Abu K aratu ra nik dy ne byl
a m ým obl
íbe ným tém ate m . A pře ce dě- v
m alu.
lám te ď výjim k u . Každý de n začínám na inte rne tu ▶ 27. 10. 08: Am e rick á rak e ta zabila v Pazprávam i, co s e děje na Bl
ízk ém a Stře dním vých odě. Ne jh růz- k is tánu ve lite le Talibánu a dalš ích 19 lidí.
Ponděl
ní nál
e t nás leduje 3 dny po zás ah u nánějš ích inform ací, popis u jících k onk rétní u dálos ti vás u š e třím .
bože ns k é š k oly v Se ve rním Vazíris tánu, při
Tak např. je n vNovink ách .cz:
pok ud by v nich byli am e ričtí občané, pak něm ž zah ynul
o 8 s tude ntů.
▶ 30. 5. 08: Am e rick ou arm ádu trápí re - bych om je vrátili. V autom obilech vš ak ne by- ▶ 29 . 10. 08: Am e rick ou arm ádu v Irák u
k ordní poče t s e be vražd v důs l
e dk u nárůs tu li občané USA a te ď zjiš ťuje m e , k do a za ja- ch rání s tovk y s ouk rom ých be zpe čnos tních fim íry nás ilnos tí v Irák u a Afgh anis tánu,k de k ým úče lem dalvozy Gruzii k dis pozici.
re m , z nich ž firm a Bl
ack w ate r např. v září
s e USA výrazně voje ns k y angažují. V těch to ▶ 18. 10. 08: V bagdáds k ých ul
icích dne s 2007 pos třílel
a 17 iráck ých civilis tů. Iráck á
ze m ích doš lo tak é na prodlouže ní doby indivi- de m ons trovaly de s ítk y tis íc iráck ých s iítů pro- vl
áda to označil
a za vraždu.
duál
ních půs obe ní m is ií z 12 na 15 m ěs íců. ti nové am e rick o – iráck é be zpe čnos tní doh o- ▶ 30. 10. 08: Syrs k á vl
áda požádal
a USA
Příčinou s e be vražd je dl
ouh odobé nas aze ní dě . USA budou m ít právo pone ch at s vou o uzavře ní am e rick ých k ulturních a š k olvoják ů dalek o od dom ova, vys tave ní h růz- arm ádu v Irák u je š tě ne jm éně 3 rok y. s k ých ins titucí v D am aš k u, k vůli napětí, k te ným s cénám , s nadná dos tupnos t zbraní a s i- D uch ovní M uch tady Sadr vyzvalčleny parl
a- ré vyvolalne dělní útok je jich lete ctva. USA
lné pracovní vypětí.
m e ntu, aby pro doh odu ne h l
as ovali, že s e rozh odly uzavřít pro ve ře jnos t s vé ve l
vy▶ 20. 7. 08: Bom by s poje nců opět zabíje l
y iráck á vláda s e zprone věřuje Boh u i národu, s lane ctví vD am aš k u.
v Afgh anis tánu ne vinné l
idi. V ne děli um íra- ačk oli ví, že to poznam e ná Irák na m noh o ▶ 30. 10. 08: Irák odm ítá dalš í prodl
ouže ní
li civilis té a policis té h ne d při dvou na s obě let.
pobytu vojs k USA, vadí jim útok na Sýrii a
ne závis lých incide nte ch . Z e m ře lo ne jm éně ▶ 23. 10. 08: W as h ington varuje Irák pře d trvá na úpravách te xtu doh ody o pobytu am e 13 Afgh ánců.
odm ítnutím be zpe čnos tní doh ody, k te rá rick ých voják ů v ze m i. Spoje né s táty dalš í
▶ 23. 8. 08: Pe ntagon podl
e age ntury ITAR - s tanovuje odch od am e rick ých je dnote k úpravy te xtu doh ody odm ítají.
TASS ch ce po R us k u zpátk y voje ns k é te - z Irák u do k once rok u 2011, pok ud iráck á vlá- ▶ 5. 11. 08: K ábul
. Na jih u Afgh anis tánu
rénní vozy H um ve e , zabave né běh e m da ne požádá o prodlouže ní je jich m andátu.
podl
e tam ních m ís tních úřadů zah ynul
o při
ope race v Gruzii. Autom obily js ou podl
e ▶ 27. 10. 08: Spoje né s táty přiš ly v Af- am e rick ém lete ck ém útok u 38 civil
is tů,
Am e ričanů m aje tk e m USA a v Gruzii byl
y gh anis tánu o vrtulník a 2 s vé voják y.
účas tník ů s vatby. Am e rick á arm áda zah ájila
je n na s polečném voje ns k ém cviče ní, po k te - ▶ 27. 10. 08: Na s e ve ru Afgh anis tánu s e - vyš e třování ne š těs tí.
rém s e m ěl
y vrátit zpět. R us k á odpověď: be vraže dný útočník v pol
ice jní uniform ě za- ▶ 8. 11. 08: Nový návrh USA R us k u
k um ís tění radaru rak e tové obrany v Č e s k u
počítá s přítom nos tí rus k ých ins pe k torů v obje k te ch protirak e tové obrany.
M il
os l
ava Srbová
O
Přiz vání ciz ích vojs k je
vl
as tiz radou
• Afgh ánis tán: poh ře b ne věs ty – am e ričané čas to z am ěňují voje ns k é
cíl
e z a civil
ní
Sch vál
e ním Pos lane ck ou s něm ovnou a Se náte m bych om s e v m e zinárodním m ěřítk u
dos tal
i do ve l
m i ne be zpe čné s pol
e čnos ti, s
ne m alým i rizik y, k te rá už je n přítom nos t
cizíh o voje ns k éh o zaříze ní a voják ů přináš í.
O d věk ů je přizvání cizích vojs k do vlas ti
vl
as tizradou. A ti, k te ří zve dnou ruk u pro ne be zpe čí dom ova, js ou vl
as tizrádci a budou
znám i. Jak o m e m e nto js ou s l
ova bás ně Vik tora D yk a Z e m ěm luví: Ne os lyš s lova varující, ne prode j úděl za čočovici. Tře ba m ne
opus tíš , ne zah ynu. Al
e víš , k olik s e m přijde
s tínů?K ol
ik rát pěs t bude potom e k zatínat, a
s yn tvůjk ol
ik ráttěbude prok l
ínat?
Ch ci věřit, že větš ina naš ich zák onodárců je
s i toh o vědom a.
l
is topad 2008
11
m ěs íčník
Ne z ák l
adnám
w w w .ne z ak l
adnam .cz
Rak e tová obrana z poh l
e du
m e z inárodníh o práva
K ate H uds on
K am paň za jade rné odzbroje ní, Ve lká Británie
O
tázk a z poh ledu m e zinárodníh o práva s e m ůže zdát
nu dná, ale ve s k u te čnos ti je vys oce důl
e žitou . Poh l
e d na
s m lou vy, k te ré s e nějak dotýk ají protirak e tové obrany, a
na to, k do je podporu je , nám ře k ne m noh o o něčí globální politice a
je h o am bicích .
rou USA a Sověts k ý s vaz pode ps aly rok u
19 72. Sm l
ouva byla pode ps ána, aby zajis tila, že ani je dna ze m ě ne bude ris k ovat útok
na druh ou k vůl
i h rozbě odplaty. O bě m oh ly
zbudovat protirak e tovou obranu na dvou
m ís te ch , je dnu u h l
avníh o m ěs ta, druh ou
u s il m e zik ontine tálních balis tick ých s tře l
.
V roce 19 74 bylpoče t m ís t s níže n na je dno,
h lavněproto, že ani SSSR ani USA ne vybudoval
y druh é s tanoviš tě. Sověts k ý s vaz
ch ránilM os k vu, Spoje né s táty lete ck ou zák ladnu Grand Fork s vSe ve rní D ak otě.
Naruš e ní rovnováh y
Z ře jm ým fak te m o s ys tém e ch protirak e tové
obrany je to, že dík y nim jak s i pře s távají být
dané ze m ě zranite l
né v tom s m ys lu, že už
ne ní s poleh nutí na vzáje m ně zaruče né zniče ní. Navíc, ze m ě be z tak ovéh o s ys tém u s e
m us í s pol
e h nout na to, že ze m ě, k te rá tak ový s ys tém m á, ne zaútočí. To ne přis pívá
k s tabil
ní s ituaci. Po m noh o l
e t byl
a s m louva ABM považována za zák l
ad om e ze ní závodů ve zbroje ní, ne ž byla USA
vypověze na..
De m ok raté ne s ouh l
as í s protirak e tovou obranou
V průběh u de vade s átých let byly na protirak e tovou obranu ve Spoje ných s táte ch různé
názory. V K ongre s u m ěli od rok u 19 9 4
větš inu R e publik áni. D e m ok ratick ý pre zide ntCl
inton s e ocitlpod re publik áns k ým tlak e m – R e publ
ik áni byli protirak e tovou
obranou nadš e ni, D e m ok raté s ní ne s ouh l
as ili. Pod tl
ak e m R e publ
ik ánů, Clinton rok u
19 9 6 s ouh l
as ils je jím vybudováním . V bře znu 19 9 9 bylo je jí vybudování s ch váleno
K ongre s e m , pře s tože s tále ne e xis toval
žádný fungující s ys tém . K ongre s tak é dík y
• K ate H uds on – K am paň z a jade rné odz broje ní, Ve l
k á Británie
R e publik ánům v roce 19 9 9 zne m ožnilClintonovi ratifik ovat Sm louvu o vš e obe cném
K once m de vade s átých let začala am e rick á te l
s k ých rak e t. Sys tém nak one c ne byl zák azu jade rných zk ouš e k (Com pre h e ns ive
adm inis trativa podnik at k rok y ve vývoji re alizován, protože závody ve zbroje ní k o- Te s t Ban Tre aty, CTBT). V září 2000 Cl
inprogram u, k te rý nazval
a Národní rak e tovou ne čněrozvrátily e k onom ik u Sověts k éh o s va- ton oznám il, že ne autorizuje vybudování
obranou Spoje ných s tátů (US NationalM is s i- zu a s je h o rozpade m s k ončila s tude ná vál
k a. protirak e tovéh o s ys tém u, a ne ch al rozle D e fe nce ). Byla to nová ve rze Strate gick é
h odnutí na s vém nás tupci. Nane š těs tí s e jím
obranné iniciativy (Strate gic D e fe nce Initia- Z ák az protirak e tových s ys té- s talGe orge W . Bus h a s ys tém u zazářila ze tive , SD I) pre zide nta R onal
da R e agana z po- m ů
lená.
čátk u os m de s átých let – iniciativy, k te rá SD I a s oučas né s ys tém y am e rick é protirak e ouvy a k os s polečně s k řižujícím i s tře lam i a Pe rs h ingy tové obrany js ou form am i antibalis tick ých ra- Vypověz e ní s m l
vyvolala m as ivní odpor po ce lé Evropě na k e tových s ys tém ů. Js ou navrže ny tak , aby m ick é z broje ní
počátk u os m de s átých l
e t. SD I byla znám á s e s tře lily letící s tře ly, k dyž s e blíží k cíli. Ty- Sm l
ouva ABM pl
atila po tři de s e tiletí, ne ž ji
pod pře zdívk ou „H vězdné války“, k vůli to s ys tém y byl
y běh e m s tude né války zak ázá- v če rvnu 2002 Spoje né s táty vypověděl
y.
s vým s ci-fi ch arak te ris tik ám . Použití infrače r- ny Sm louvou o protirak e tové obraně M ůže být je n m álo důraznějš ích varování,
ve ných s e nzorů k e s ledování a zniče ní ne přá- (Anti-Bal
lis tic M is s il
e Tre aty, AM B), k te - že Spoje né s táty js ou odh odlány voje ns k y
12
l
is topad 2008
m ěs íčník
Ne z ák l
adnám
w w w .ne z ak l
adnam .cz
dom inovat s větu. Už pře d 11. zářím vydal
o
am e rick é m inis te rs tvo obrany dok um e nt nazvaný Spol
e čná vize 2020 (Joint Vis ion
2020), k te rý načrtlam e rick é pl
ány na dos aže ní plné pře vah y ve s větě(fulls pe ctrum dom inance ) do rok u 2020. Této pl
né pře vah y
m á být dos aže no na ze m i, m oři, ve vzduch u,
ve s m íru a v inform ačních te ch nologiích . Je de n z ne jzne pok ojivějš ích znak ů této ve lm i
k om plexní vize ovládnutí je je jí důraz na
ve s m ír, což s s e bou přináš í ne be zpe čí
um ís tění zbraní – a m ožná i jade rných – ve
ve s m íru. Spoje né s táty s k ute čně ne vyl
učují
m ožnos t vés t válku ve ve s m íru. Ve l
ite lství
k os m ick ých s il (US Space Com m and) s e
v tom to oh ledu vyjádřilo jas ně. Bývalý vrch ní ve lite l, ge ne rál Jos e ph W . As h e y, ře k l:
„Něk te ří to ne ch tějí s l
yš e t, ale ve ve s m íru rozh odně bojovat bude m e . Pove de m e útok y
z ve s m íru a pove de m e útok y do ve s m íru.“
Již nyní m oh ou být – a už i byl
y – civilní k om unik ační a s ate litní s ys tém y ve ve s m íru použity k voje ns k ým úče l
ům . Stal
o s e tak
vne dávné válce vIrák u a nyní h rozí ne be zpe čí, že s e do ve s m íru um ís tí s k ute čné zbraně.
Probl
ém je te dy jas ný. Spoje né s táty s l
e dují
O občans k é iniciativě
Ne z ák l
adnám
Iniciativa Ne zák ladnám vznik l
a v če rve nci 2006 jak o re ak ce na zprávy
o je dnáních , k te rá za zády občanů ve dou něk te ří politici a vys ocí s tátní
úře dníci. V Iniciativě je s druže no již
tém ěř 60 organizací a řada význam ných os obnos tí. Cílem iniciativy je
ne nás ilnou form ou bojovat proti
um ís tění radarové či rak e tové zák ladny USA na naš e m úze m í a pros aditvyps ání re fe re nda v této otázce .
Součás tí s nah Iniciativy je podporovat ve ře jnou de batu o problem atice
zák l
ade n a š ířit argum e nty proti je jím u vybudování. Iniciativa Ne zák ladnám je nads tranick á platform a,
k te rá je ote vře na jak vš e m organizacím , tak i je dnotl
ivcům , k te ří s ouh las í s je jím i cíli. Ve š k e rá naš e činnos t
je založe na na dobrovolnos ti, ne js m e
dobře place ní poradci či lobbis té. Potře buje m e vaš i pom oc, přide jte s e
k nám proti zák l
adnám . K aždý m ůže
něčím přis pět, tře ba i nějak ou m aličk os tí. SPO LEČ NĚ M ÁM E ŠANCI!
M yš l
e nk a
m ěs íce
„ Z ás tu pce ne ní více ne ž te n,
k oh o zas tu pu je , s l
ou žící
ne ní více ne ž je h o pán a
re pre ze ntant l
idu ne ní více
ne ž lid s ám .”
Alexande r H am ilton (1755– 1804)
Je de n z otců ús tavy USA, je h ož požadave k bylch ránit s vrch ovanos t l
idu
pře d zám ěry je h o re pre ze ntantů.
• 1789 – 179 5 m inis tr financí
• zak ladate lfe de ralis tick é s trany
• autor 51 lis tů fe de ral
is tů
agre s ivní voje ns k ou age ndu, k te rou ch tějí naplňovat ne je n v Evropě, al
e tak é v k os m u.
Protirak e tová obrana je pros tře dk e m , jak
toh oto cíl
e dos áh nout. Náš boj m á te dy význam ne je n pro náš k ontine nt, ale i pro ce l
ou
plane tu a je jí ok ol
í!
Z k ráce ný přís pěve k z m e zinárodní k onfe re nce Protirak e tová obrana U SA v Evropě (1. a
2. 11. 2008 na FF U K Prah a, organizovalo
Ce ntrum globálních s tudií s polečně s Iniciativou Ne zák ladnám .)
K pe tici iniciativy Ne z ák l
adnám s e
m im o jiné připojil
i:
Prof. Noam Ch om s k y, Ph .D .;lingvis ta, M as s ach us e tts Ins titute of Te ch nol
ogy
Prof. R ND r. Václ
avH oře jš í, CSc.;im unol
og, vys ok oš k olsk ý pe dagog,
ře dite lÚs tavu m olek ul
ární ge ne tik y AVČ R
Prof. Ing. Jiří M atouš e k , D rSc.;e xpe rtvoch raněproti zbraním h rom adnéh o niče ní a odzbroje ní, M as aryk ova unive rzita, Brno
Prof. Ph D r. M iros lavH roch , D rSc.;h is torik , vys ok oš k ol
s k ý pe dagog UK
Prof. JUD r. VáclavPavl
íče k , CSc.;ús tavní právník , Právnick á fak ulta
UK
Prof. Ph D r. Jan R ataj, CSc.;h is torik , politolog, vys ok oš k olsk ý pe dagog
Prof. M UD r. Pave lK alvach , CSc.;ne urolog, vys ok oš k ol
s k ý pe dagog UK
Prof. Ph D r. Bře tis lavH oryna, Ph .D .;filos of, re ligionis ta, vys ok oš k olsk ý
pe dagog M as aryk ovy unive rzity vBrně
Prof. Ph D r. Jan K e l
ler, CSc.;s ociol
og, O s travs k á Unive rzita
Prof. D r. Erazim K oh ák , Ph .D .;filos of, Fil
ozofick á Fak ul
ta UK
Prof. Ph D r. Luboš K ropáče k , CSc.;arabis ta, Filozofick á fak ulta UK
Prof. Ph D r. Jiří Frajdl
, CSc.;h is torik , Unive rzita H rade c K rálové
D oc. Ph D r. O lga Lom ová, CSc.;s inoložk a, vys ok oš k ol
s k á učite l
k a UK
D oc. Ph D r. Pe tr Sak , CSc.;s ociolog, vys ok oš k ol
s k ý pe dagog
D oc. Ing. Ivan Něm e c, CSc.;vys ok oš k ol
s k ý pe dagog, Fak ul
ta s tave bní v
Brně
D oc. Ing. R adim Val
e nčík , CSc.;e k onom , vys ok oš k olsk ý pe dagog
D oc. Ing. Em ílie K al
íns k á, CSc.;e k onom k a, vys ok oš k ol
s k á pe dagožk a
D oc. Ing. Pave lJaníčk o, CSc.;e k onom ick ý e xpe rtČ e s k om oravs k é
k onfe de race odborových s vazů
D oc. Th D r. Ivan O dilo Štam pach ;re l
igionis ta, Unive rzita Pardubice
D oc. D r. Luboš K oh out, CSc.;h is torik , pol
itolog, s ignatář Ch arty 77
D oc. D r. Jaros l
avŠabata, CSc.;fil
os of, ps ych ol
og, pol
itolog, pol
itick ý
věze ňz doby norm al
izace , m luvčí a s ignatář Ch arty 77
Ing. Pe tr Uh l;politik , publ
icis ta, politick ý věze ňz doby norm al
izace ,
s ignatář Ch arty 77
Ph D r. Jan Te s ař, CSc.;h is torik , politick ý věze ňz doby norm alizace ,
s ignatář Ch arty 77
JUD r. R adovan Such áne k , Ph .D .;bývalý nám ěs te k m inis tra zdravotnictví, vys ok oš k ol
s k ý pe dagog
Ph D r. M are k H rube c, Ph .D .;fil
os of a pol
itolog, věde ck ý pracovník Filozofick éh o ús tavu AVČ R
Ph D r. Ivan M ül
ler, Ph .D .;vys ok oš k olsk ý pe dagog, FSVUK
JUD r. Pe tr Běl
ovs k ý, D r.;odborný as is te nt, Právnick á fak ulta UK
Ph D r. Jos e f Such áne k , CSc;K l
ub s ociologů a ps ych ologů
Ph D r. Stanis lavK ode t, CSc.;bývalý vys ok oš k ol
s k ý pe dagog a věde ck ý
pracovník
Ph D r. Jul
ius Tom in, filos of, s ignatář Ch arty 77
Ph D r. O l
ga Vilím k ová;ibe roam e rik anis tk a, vys ok oš k ol
s k á pe dagožk a
D r. Jindřich K arás e k , vys ok oš k ol
s k ý pe dagog, Filos ofick á fak ulta UK
M gr. Tom áš Tožičk a, te ch nik , te ol
og, publicis ta a s pol
uk oordinátor
k am paněČ e s k o proti ch udobě
M gr. Z de něk Bárta, s ignatář Ch arty 77, e vange lick ý duch ovní, býval
ý
ne závis lý s e nátor
M gr. M ojm ír Babáče k , s ignatář Ch arty 77, publicis ta
M gr. Pave lPe čínk a;pol
itol
og, publicis ta
Anna K outná-Te s ařová;pol
itick á věze ňk yněz doby norm al
izace , s ignatářk a Ch arty 77
Jan K avan;býval
ý m ís topře ds e da vl
ády a m inis tr zah raničí Č R , pře ds e da
Valnéh o s h rom áždění O SN 2002 – 2003
Věra Ch ytilová;re žis érk a
M artin K raus ;s k l
adate la te xtař, frontm an k ape ly K raus be rry
Z de něk Troš k a;re žis ér
l
is topad 2008
13
m ěs íčník
Ne z ák l
adnám
w w w .ne z ak l
adnam .cz
De bata h nutí proti z ák l
adně
Jan M ájíče k
N
a vík e ndové m e zinárodní k onfe re nci s názve m Protirak e tová obrana USA v Evropěk onající s e 1. a 2. lis topadu v
bu dově Filozofick é fak u l
ty Unive rzity Karlovy v Praze ,
k te rou za podpory Iniciativy Ne zák ladnám u s pořádal
o Ce ntru m
globálních s tu dií, s e k rom ěotáze k s poje ných s ne jrůznějš ím i as pe k ty radaru , de batoval
a i m inu l
os t, přítom nos t a bu dou cnos t h nu tí
proti radaru .
Pane lo h nutí proti zák l
adně začalv s obotu
ve če r a pok račoval i v ne děli dopoledne .
Vs obotu s e s lova ch opilizás tupce Gre e npe ace – M artin K loube k , iniciativy Ne zák ladnám – Jan M ájíče k a zás tupce polsk é
Inycjatyw y Stop W ojnie – Filip Ilkow s k i.
M artin K loube k h ovořilo h is torii vývoje názorů ve s vé organizaci. Připom něl, ne jvýznam nějš í
ak ce :
pozvání
býval
éh o
pracovník a M D A Ph ilipa Coyla do Prah y a
obs aze ní k óty 718, k de více jak m ěs íc vydrže li Gre e npe ace v nově vyh láš e ném s tátě
Pe ace landu.
Jan M ájíče k z iniciativy Ne zák l
adnám h ovořil o vývoji ce l
éh o h nutí proti zák ladně
USA. K s oučas ném u s tavu ře k l
: „Nach ázím e s e v parlam e ntní k apitol
e naš e h o příběh u boje proti radaru. Z de je ale role h nutí
proti zák ladně a vš e ch je h o s lože k ne m éně
důležitá. Naš ím úk olem je nadále dávat form u ve ře jném u vyjádře ní ne s ouh l
as u, organizovat pros tor, ve k te rém je toto
vyjádře ní m ožné. Ať už s e je dná o k onfe re nce a pře dnáš k y jak o je tato, ne bo de m ons trace , k te rá s e ch ys tá na 17.lis topadu. Stranou
ne s m í jít ani h appe ningy, či jiné form y prote s tů. Jak uk ázaly i pos l
e dní m ěs íce , je období po podpis u s m luv pro nás , odpůrce
proje k tu ve lm i obtížné. M inis te rs tva m ají
doje dnáno, vláda s m louvy pode ps al
a, nyní
leží v PS. Nic „zajím avéh o“ z h ledis k a m e dií s e te dy ne děje . To, že s e o problém u protirak e tové obrany ne m luví, pom áh á je n
de m obilizovat ve ře jnos t.Pře s to s i m ůže m e
dovolit být optim is tičtí. Podařil
o s e nám vybojovat a udrže t tém a, na je h ož ututl
ání m ělo záje m h odně l
idí. Vš ak s i tak é m inis te rš tí
úře dníci s těžovali, že s e to ce lé příl
iš „zpoli-
• K onfe re nce o protirak e tové obraně na půdě FFUK v Praz e
14
l
is topad 2008
tizoval
o“. Ano, zpolitizovalo, protože s e
k tom u začali vyjadřovat obyče jní lidé,
v de batách a na de m ons tracích . To je tre nd,
k te rý s e zas táncům k abine tní pol
itik y vůbe c, ale vůbe c ne l
íbí.“
M e zinárodní rozm ěr boji proti radaru dodal
Filip Ilkow s k i. „V Pol
s k u je s ituace
o m noh o s ložitějš í ne ž v Č e s k é re publ
ice .
D obrou zprávou je , že naš e s ociál
ní de m ok racie pře d pár týdny zjis tila, že je tak é proti tzv. š títu. Na druh ou s tranu, zas tánci
radaru m ají v polsk ém parl
am e ntu větš inu,“
ře k lIl
k ow s k i. Z m íniltak é s polupráci m e zi
s vou iniciativou a Ne zák ladnám , dík y k te ré
bylpřítom e n v Praze a ře k l
, že s e těš í, až bude m oci v pol
oviněl
is topadu uvítatče s k é zás tupce na podobné k onfe re nci ve Varš avě.
V ne děli s e pane ldis k utujících obm ěnil. Z a
iniciativu Ne radaru vys toupil M ire k
Prok e š , poh led z ane m ick éh o úh lu na h nutí
pos k ytlvyučující Ús tavu pol
itologie FFUK
O ndře jSlačál
ek .
M ire k Prok e š h ovořilze jm éna o s tudiích a
dal
š ích m ate riálech , k te ré tato iniciativa publ
ik oval
a. Z důraznil, že ce l
ý s oubor s e vš e m i
s tudie m , vče tně těch , k te ré pouk azují na
m ožné ne gativní vl
ivy radaru na život
obyvate lBrd, pře dali pos lancům . „Ať už s e
s tane cok ol
i, žádný pos lane c ne m ůže tvrdit,
že o m ožných rizicích ne věděl
,“ dodal.
Sl
ačálek s e s ous tře dil na anal
ýzu ce léh o
h nutí, na to, jak é k rok y na s vé ce s těpodnik l
o. Z důraznil
, že o ús pěch u toh oto h nutí h o
pře s vědčilzas tánce radaru a h um anitárníh o
bom bardování bývalé Jugos lávie ,Václav
H ave l. Te n v O tázk ách Václ
ava M oravce
proh lás il, že s e zde něk te ří s naží o úpl
ný
zvrat zah raničně pol
itick é orie ntace ze m ě.
Pro Sl
ačál
k a to bylznak toh o, že h nutí proti
radaru dok ázal
o pře k onat vš e ch na os tatní
h nutí tím , že pře s vědčilo ve ře jnos t, aby ne uvěřil
a nálepk ám („e xtrém is té“, „podivíni“
atd.) a m ís to toh o s e zapojila do de m ons trací.
D is k us e o h nutí s e v tom to rozs ah u k onal
a
poprvé. Ne zbývá ne ž doufat, že te nto typ
de batbude nadál
e pok račovat.
m ěs íčník
Ne z ák l
adnám
w w w .ne z ak l
adnam .cz
Roz h ovor
Ptal
i js m e s e M artina K raus e
Ptal
i s e H e rbe rtvan Lynde n a Libuš e Poje rová
M
artin Krau s je znám ý bu be ník , zpěvák , s k ladate la te xtař. Když s e v roce 19 84 roze š e lpo tříl
e tém s ou žití s e s k u pinou Bl
u e s be rry, zal
ožilblu e s rock ovou s k u pinu Krau s be rry – je de n z
fe nom énů pražs k é k lu bové s cény.
Jak s e Vám líbí de vas tace ne poru š e néh o k u s u přírody vBrde ch ?
Pok ud bych pře dpok ládal
, že to něk om u m ůže zach ránitživot, ne vadilo by m i to.
h u R ok k oh ou ta o vlas tních
zk u š e nos te ch s adoptivním i rom s k ým i s yny.
V inte rvie w s Alenou Plavcovou (v m agazínu LN Páte k ), ze vš e obe cňu je vlas tní zk u š e nos ti a řík á napřík l
ad, že R om ové js ou
Ne m áte s trach , že k dyž tu radar ne bu de , při- ne ctižádos tiví, i k dyž dodává, že výjim k y
jdou s e m ru s k á vojs k a?
e xis tu jí.
Z výš e uve de néh o s e dom nívám , že s e m rus - Te re za Boučk ová určitě ne ní zlom ys lná.
k á ne bo jiná vojs k a m oh ou přijít úplně Sám R ados l
av Banga ze s k upiny Gips y.cz
s te jněs radare m i be z něh o.
ne dávno v Lidových novinách ře k l
, že R om ové by m ěli být více s e be k ritičtí a m ěl
i by
Ne dom níváte s e , že Váš ve ře jný pos toj k zá- analyzovat důvody proč na ně če s k á m ajorik ladněbu de na š k odu Vaš í k ape l
e?
ta tak to poh l
íží. Nicm éně m ys lel, že na tom
Ne m ys l
ím , že tak ové pos tih y, znám é z doby m ajorita m á ve lkou vinu. Ne vyjadřuji s e
k om unis m u, by byl
y vs oučas né doběm ožné. k žádném u k onk rétním u ras is m u. Vyjadřuji
s e k ras is m u obe cně jak o k h ovadině. V příKde s e s Vám i m oh ou čte náři s e tk at padě rom s k é otázk y, je vina je dnoznačně na
os obně?
obou s tranách . M ys l
ím , že úplně ne jzáNa k once rtěK raus be rry.
k ladnějš í problém je vtoleranci.
• M artin K raus – z ak l
adate ls k upiny K raus be rry
Víte , že e xis tu jí iniciativy, k te ré js ou zás adně proti zříze ní am e rick é radarové zák ladny vČ R ?
Ano
Pročjs te vlas tněproti zříze ní am e rick éh o radaru vČ R ?
Ne m ys lím , že to m á s m ys l
. Ve lké s táty s e
s te jně jak o v h is torii budou zdráh at v případěvoje ns k éh o k onflik tu zas áh nouta vys tupovat s olidárně s m al
ým s táte m . M ys l
ím , že
přík l
ade m m ůže být s oučas ná e k onom ick á
s ituace , k dy ve lm oci ře š í problém individuál
ně, be z oh ledu na os tatní s táty EU.
(M ám na m ys li záruk u ve š k e rých vk l
adů
v bank ách , což je proti voje ns k ém u k onflik tu drobnos t).
Na pódiu m íváte h odně e ne rgie , řík á s e
Vám če s k ý Jagge r. Podle m ě je ale Iggy
Pop je š tě e ne rgičtějš í děde k ne ž rozvážný a
blaze ovaný M ick . Pop h rálve fil
m u De ad
M an od Jim a Jarm u s ch e . Pl
ánu je te te dy
i Vy h rátvnějak ém k u l
tovním film u ?
Pořád če k ám , ale Jarm us ch ne vol
á.
M ich ae lKocáb je rock e r, k te rý znovu m íří
do politik y. O n je pro radar. S je h o jm éne m
je pře de vš ím s poje n odch od s ověts k ých
vojs k . M á to nyní i ve s vé biografii na
w e bu . Je m ožné vče s k é h u de bní s céněoddělovatpolitik u a h u dbu ?Jinak ře če no, u m íte
s i pře ds tavit, že bu de te h rát s m u zik ante m ,
k te rý m á napřík lad vys l
ove ně pro radarový
pos toj?
Um ím a m ys lím , že i h raji. Ch odím e s pol
u
i na pivo a js m e přáte lé.
S Krau s be rry s e vyjadřu je te proti tak é k ras is m u , ze jm éna proti ras is m u vůči R om ům .
Te re za Bou čk ová ne dávno pu bl
ik oval
a k ni-
Je diná pís e ň nic ne vyře š í, ani je diné albu m , ať u ž jde o ras is m u s , ne bo o radar. Jak ý s m ys l vůbe c m á, k dyž s e m u zik ant
vyjadřu je k politice ne bo k s ociálním otázk ám ?Pročto vlas tněděláte ?
Já tím žádné problém y ne ře š ím . Je n m ě připadá pitom ý, jak s e ras is m us z bl
bos ti ne bo
z ch am tivos ti š íří.
Uvítalbys te v nadch áze jících vol
bách pře h led pro a proti radarových k andidátů?Napom oh lo by Vám to nějak při rozh odování?
Ne . R adar ne cítím jak o zlo, ale ani jak o přínos . Je m i ne příje m ná přítom nos t cizích
voják ů po l
e te ch rus k é ok upace .
Bu de te s e Vy s ám řídit při volbě s véh o k andidáta je h o pos toje m k této problem atice ?
Budu h l
e dat zbytk y s il, abych vol
ilvůbe c nějak éh o z k andidátů.
l
is topad 2008
15
m ěs íčník
Ne z ák l
adnám
w w w .ne z ak l
adnam .cz
Iniciativa Ne z ák l
adnám ve ře jnos ti
Iniciativa Ne z ák l
adnám Vám nám nabíz í us pořádání ve ře jné de baty
o protirak e tové obraně USA v Č R u Vás . Z ák l
adní ok ruh y de baty tvoří:
• Te ch nick é otázk y
• Právní otázk y
• M e zinárodní s ouvztažnos ti
K de batě s tačí zajis tit m ís to pro k onání. Vh odné je vypl
ak átování na ak ci či jiná pozvánk a. O riginálpl
ak átu Vám
zaš lem e , ide ální je inze rát v novinách , případně obe cní rozh l
as a dataproje k tor. V případě zájm u vol
e jte na te l
.:
724 59 1 333 (D anie lM ach ) a 721 717 532 (Jak ub M lnařík ).
Vydáno: 17. lis topadu vpočtu 500 k us ů. Vydává Iniciativa Ne zák ladnám , piš te nám a obje dnáve jte na:
H e rtzova 20, Prah a 10 Pe trovice , 109 00 ne bo na [email protected] ne zák ladnám .cz.
š éfre dak tor: D anie lM ach , grafik a: Jak ub M lnařík , na čís l
e s polupracoval
i: Jana Glivick á, Nik ol
a K arafiát, Jan K e ll
e r, M artina Lange rdott,
H e rbe rtvan Lynde n, Jan M ájíče k , Libuš e Poje rová, Jan Poláče k , R udol
f Pře vrátil,M ilos lava Srbová, Jindřich Štoče k .
16
l
is topad 2008

Podobné dokumenty