(Microsoft PowerPoint - Webov\351 mapov\351 slu\236by)

Transkript

(Microsoft PowerPoint - Webov\351 mapov\351 slu\236by)
Webové mapové služby
Lukáš Birka
Co jsou to webové služby?
Rozhraní k aplikaci dostupné
prostřednictvím počítačové sítě, založené
na standardních internetových
technologiích.
Obecně: je-li aplikace dostupná přes síť
pomocí protokolů jako HTTP, XML, SMTP,
nebo Jabber, je to webová služba.
Vrstva mezi aplikačním programem a
klientem.
Webové služby – základní schéma
Web Services Description Language
(WSDL)
Popis webové služby založený na XML.
<wsdl:definitions targetNamespace="http://tempuri.org/">
<wsdl:types>
<s:schema elementFormDefault="qualified"
targetNamespace="http://tempuri.org / ">
...
<s:element name="Query ">
<s:complexType><s:sequence>
<s:element minOccurs="1" maxOccurs="1"
name="dbId" type="s:int"/ >
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1"
name=" query " type="s:string" / >
</s:sequence>< / s:complexType>
</s:element>
Simple Object Access Protocol (SOAP)
Standardní protokol pro obalování
zpráv sdílených mezi aplikacemi
(obálka + sada pravidel pro
reprezentaci dat v XML).
SOAP je založen na XML.
Universal Description, Discovery and
Integration
(UDDI)
Registrace a vyhledávání webových
služeb.
Nabízí veřejnou databázi (registry). Např.
dvě největší databáze spravují IBM a
Microsoft.
Webové služby
Představují další generace internetových aplikací
Umožňují vzájemnou komunikaci a sdílení dat
mezi aplikacemi v prostředí internetu na základě
standardizovaných protokolů.
INTEROPERABILITA
Tyto trendy se objevují i v oblasti GIS.
Vývojem a specifikací standardů pro oblast
webových mapových služeb se zabývá
Open GIS konsorcium (OGC)
Co je to WMS ?
Základní služba pro práci s mapou
na internetu
Umožňuje přístup k datům nezávisle
na softwarových platformách v
prostředí internetu nebo i v
lokálních aplikacích.
Jak funguje WMS ?
Schéma služby WMS
Jak funguje WMS ?
Jak funguje WMS ?
WMS data z 1.
serveru
Lesnická
typologie
Přibyla WMS
data z 2. serveru
Topografie
Přibyla WMS
data z 3. serveru
ÚSES
Standardy OGC pro webové služby
- Web Map Service (WMS): slouží k přenosu map v rastrovém
formátu mezi aplikacemi.
- Web Feature Service (WFS): slouží k přenosu vektorových dat
mezi aplikacemi ve formátu GML.
- Styled Layer Descriptor (SLD): jde o rozšíření WMS. Umožňuje
tématické mapování podle požadavků uživatele.
- Filter Encoding: Implementuje dotazovací jazyk pro WMS a WFS.
- Web Coverage Service (WCS): Specifikuje přenos vektorových i
rastrových dat mezi aplikacemi.
Specifikace, které se připravují:
- Web Terrain Service: přenos 3D modelů terénu.
- Web Registry Server: registrace služeb
- Web Coordinate Transformation Service: kartografické projekce
WMS podle standartu OCG
Podporované tři operace:
GetMap – Tento typ dotazu lze považovat za
hlavní (primární), a to z toho důvodu, že
klientovi zpřístupní mapu ve formě obrazových
dat v určitém formátu
GetFeatureInfo – Tento typ dotazu vrací
klientovi XML soubor s atributy daného prvku
na mapě o určitých souřadnicích
GetGetCapabilities – Tento typ dotazu vrací
informace o typech map, které mohou být
serverem poskytnuty
Ukázka URL požadavku na WMS
http://www.marinegeo.org/exe/mapserv?
map=/system/link/server/apache/htd
ocs/marine-geo/map/ldeo.map&
service=WMS&
version=1.1.1&
request=GetMap&
Layers=tile_wrapper
Výhody WMS
uživatel si může připojit jen ta data (vrstvu), která
skutečně potřebuje
uživatel není závislý na typu mapového serveru a
operačním systému, na němž tento server funguje
(je softwarově nezávislý)
výhodou pro vlastníky, popř. správce dat je to, že
výsledkem dotazu jsou informace, které jsou
šířeny prostřednictvím obrazových dat, čímž se
snižuje riziko zneužití
uživatel může k těmto datům přistupovat pomocí
nejrůznějších hardwarových prostředků, které
mají přístup k internetu:
osobní počítač
kapesní počítač
GPS navigační systémy s podporou WMS
Zápory WMS
hardware musí mít přístup k internetu (LAN, WIFI, GPRS, aj.)
rychlost připojení k internetu by měla být pokud
možno větší, jak umožňuje ADSL modem, aby se
zaručilo rychlé načítání dat (vše je pak dále
závislé ještě na počtu připojených vrstev)
některé typy mapových serverů (WMS serverů) se
plně neřídí specifikacemi OGC, proto může nastat
chyba při pokusu připojit službu do určitého
klienta (tenký, tlustý)
klient získá jen obrazová data, nemůže na nich
bez předchozí vektorizace provádět analýzy,
výběry, atd.
Využití a použití WMS
využití WMS pro přístup k vrstvám GIS
přes internet (původní účel)
využití WMS pro připojení vrstev do
mapových aplikací (mapový portál, mapy
v mobilu, PDA, totální stanici, GPS
navigačních přístrojích).
využití WMS jako statického obrázku
získaného dotazem GetMap pro web
využití WMS pro poskytování informací
(např. územní plán) mezi institucemi
Využití a použití WMS
využití WMS pro prezentaci území (např.
národní park, CHKO, mikroregion)
využití WMS pro soukromý sektor,
využívá se většinou dat státní správy,
samosprávy (ortofoto)
využití WMS pro prezentaci návrhu řešení
problému (např. dálniční obchvat) k
připomínkovému řízení
využití WMS pro vytváření mapových
kompozic (sloučením více vrstev např.
polohopis, popis a výškopis)
Seznam celosvětových WMS serverů
1
Název
URL
Obsah
Demis world
map
http://www2.demis.nl/ma
pserver/request.asp
komunikace, hranice
kontinentů států,
vodstvo, aj.
družicové snímky
(radarová, spektrální,
aj.)
Nasa - JPL
2
Global
Imagery
http://wms.jpl.nasa.gov/w
ms.cgi
USGS EROS
Web Map
3
Service
world
http://ims.cr.usgs.gov:80/
státy, města, hranice
servlet19/com.esri.wm
států
s.Esrimap/world
grid2.cr.usgs.g
4
ov
http://grid2.cr.usgs.gov/c
gi-bin/services/global
družicový snímek, řeky,
reliéf dna moře,
hranice států USA, aj.
Seznam celosvětových WMS serverů
5
6
Název
URL
Obsah
Tsunami_Di
asaster_
Data
http://www.mapsher
pa.com/cgibin/wms_iodra
hranice států, města, satelitní
snímky, aj.
WMS Map
Server
http://map.ngdc.noa
a.gov/servlet/com
města, hranice států, souř. síť
.esri.wms.Esrima
p
WMS
GEOBASE http://wms.geobase.
7
/
ca/wmsGEOBASE
bin/cubeserv.cgi
WMS
8 CubeSERV
města, vegetační pokryv,
populace, DMT, hranice,
hydrologické poměry, Atlas
USA, Atlas Kanady, aj.
http://demo.cubewer
x.com/demo/cube obdoba serveru č. 7
serv/cubeserv.cgi
http://www.opengeospatial.org/
http://geo2.fsv.cvut.cz/wms
http://wms-sites.com/

Podobné dokumenty

Mapové servery - Architektura a komunikacní standardy

Mapové servery - Architektura a komunikacní standardy Princip: vrácenı́ rastru s požadovanými map. vrstvami. Tři základnı́ dotazy/přı́kazy: GetCapabilities: jaké služby poskytuješ? GetMap: vrat’ rastr s vrstvami. GetFeatureInfo: popiš objekt...

Více