4/2010 - Hrotovice

Transkript

4/2010 - Hrotovice
ZPRAVODAJ
MĚSTA HROTOVICE
4/2010
Bílá zima
Zima už dosáhla cíle –
na co se koukneš
je bílé
Pole i louky i k hájovně cesta
malinké vesničky i velká města
včelín i mravenčí kopeček ztuhlý
Bílé teď není
jen ve sklepě uhlí.
Jindřich Balík, Kolik váží motýl
Vánoce ve světě
Jistě již mnozí z nás zdobí své domovy a pracoviště, aby se příjemně naladili na vlnu
Vánoc. Již tradiční vánoční hvězda v květináči, jmelí, různé svíčky, věnec, dekorace se
zimní tématikou tvoří nedílnou součást Vánoc, jak si je představujeme. Víte ale, jak se
svátky vánoční slaví ve světě?
Ukrajina
Ukrajina patří mezi nejpravoslavnější země ve světě, nikdy se tu nevzdali juliánského
kalendáře, a tak slaví Vánoce až 7. ledna. Ve většině částí země lidé tvoří tzv vertep
(betlém). Vyobrazují v něm situace z bible. Betlémy se staví na veřejně přístupných
místech jako jsou třeba kostely.
Štědrý večer se nazývá Sviaty Vechir (svatý večer). Večeře se sestává obvykle
z dvanácti chodů. Mezi nimi by neměla chybět Kutia – dezert, připravovaný z máku,
pšenice, kandovaného ovoce, medu a oříšků. Stromek u nich také zdobí a na západě je
jeden ze symbolů svátků Didukh – svazek pšenice nebo žita. Svazek má zvláštní tvar se
čtyřma nohama a mnoha dalšími svazky a znázorňuje prosperitu nového roku. Namísto
Ježíška chodí Did Moroz ( Děda Mráz). Dárky nechává pod stromečkem.
Velká Británie
Začátek slavení Vánoc se v Británii datuje k roku 596 n. l. kdy se svatý Augustin
spolu s mnichy vylodil na březích Anglie, aby šířili křesťanskou víru. Ježíšek v Anglii se
jmenuje Fater Christmas ( Otec Vánoc), nosí zelený nebo červený kabát, děti mu píší
dopisy, které pak hodí do krbu, aby mohly doletět až na Severní Pól, když dopisy shoří,
musí je napsat znovu. Na Štědrý večer si rozvěsí punčochy na krbovou římsu, nebo
na postel a čekají, zda budou obdarovány.
Dárky se rozbalují až 25. prosince ráno, rodina pak společně připravuje slavnostní
hostinu, ta je podávána přesně v poledne. Oběd začíná přípitkem a pak symbolickým
rozlomením christmas crackers (papírová tuba s dárkem), následuje krocan s kaštanovou nádivkou a omáčkou, tradiční anglický puding, připravovaný před Vánoci. Domácí
cukroví zde ale nečekejte.
26. prosince mají tzv. Boxing day, pravděpodobně se jedná o zvyk z minulosti, kdy se
tento den otvíraly kasičky v kostelech a obsah se rozdával mezi chudé.
Austrálie
Austrálie a Nový Zéland jsou první státy, kde časově oslavují Štědrý den, my si na něj
musíme ještě 11 hodin počkat. Australané považují Vánoce za čas připomenutí si jejich
duchovního významu – narození Ježíše Nazaretského.
Typicky australské Vánoce neexistují. Jako výchozí model používají britské zvyky.
Dárky tady také nosí Otec Vánoc, ale v posledních letech získává oblibu i Santa Claus.
Vánoční výzdoba je střídmá, používají se především slaměné ozdoby, větvičky ze stromů, jmelí a samozřejmě vánoční stromeček.
Večeře se díky teplému klimatu přemístily z domovů na terasy, zahrady nejsou neobvyklé ani v parku, nebo na pláži. Menu se skládá z mořských plodů, krocana, kachny,
kuřete, těstovin, salátů, zmrzliny…
2
Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vám všem, kteří jste se zúčastnili letošních voleb, poděkovala
za účast, zájem a důvěru, kterou jste dali novému zastupitelstvu. Za minulá volební
období se v radě a zastupitelstvu vystřídaly desítky osobností našeho města. Těm všem
patří mé velké poděkování za to, co pro náš společný domov udělali. Často slyšíme co je
v našem městě špatně. Zkusme se raději zamyslet nad tím, co je v našem městě dobře
a jak to společně udělat, aby to bylo ještě lepší. Dobrou motivací pro naši práci může
být např. získání 2. místa v letošním ročníku celostátní soutěže Obec přátelská rodině.
Jsem přesvědčena o tom, že nové zastupitelstvo bude jednat konstruktivně s cílem
nalézat nejlepší řešení ne pro nás či naše strany, ale pro naše město a jeho občany.
Město Hrotovice patří nám všem, kteří zde žijeme, pracujeme a vychováváme své děti.
Proto doufám, že i Vy budete mít zájem o naši práci, na které se můžete podílet svými
nápady, radou a vzájemnou spoluprací.
Blíží se kouzelný čas Vánoc, čas který v nás lidech probouzí ty nejlepší stránky,
a proto se víc než jindy snažíme být k sobě přátelštější, ohleduplní a víc nasloucháme
jeden druhému. Vánoční svátky jsou především příležitostí znovu si uvědomit, jak se navzájem potřebujeme, že lidské dobro je tou největší hodnotou života. Kéž nám Vánoce
také dají odvahu a sílu přinést radost nejen svým blízkým, ale také odvahu odpouštět
a usmířit se.
Vánoce a Nový rok přináší nejenom ohlédnutí, ale i nová přání, očekávání a předsevzetí. Přeji Hrotovicím a každému z Vás, aby byl rok 2011 rokem úspěšným, rokem
prožitým ve zdraví, zkrátka rokem splněných přání.
Na závěr mi dovolte, abych Vás pozvala na společný novoroční přípitek, který proběhne 1. ledna 2011 v 0,01 hodin před budovu hrotovického zámku.
Mgr. Hana Škodová, starostka města
Zprávy z radnice
Vážení čtenáři,
přinášíme Vám ve zkrácené verzi výpis nejdůležitějších usnesení ze zasedání
rady a zastupitelstva města, který je upraven tak, aby byl v souladu se zákonem
o ochraně osobních údajů.
Na zasedání dne 1. 9. 2010 rada města vzala na vědomí
 informaci starosty ohledně povolení vypouštění částečně čištěných odpadních vod
s vyššími přípustnými hodnotami ukazatelů znečištění, než jak ukládá zákon, do vod
povrchových, a to po dobu výstavby nové provozní budovy ČOV Hrotovice.
schválila
 vstup pana Matuly do PI Hrotovice – nebytové prostory č. 3 o výměře 23,5 m2.
 uzavření Dodatku č. 3 k nájemní smlouvě mezi Rozvojem Třebíčska, zájmové sdružení právnických osob (členem sdružení je město Hrotovice) a firmou VIA ALTA a.s.,
Okružní 963 Třebíč, který řeší dobu nájmu podnikatelského inkubátoru a dosavadní
doba nájmu se z 31. 12. 2010 prodlužuje do 28. 2. 2011.
3
Na zasedání dne 29. 9. 2010 rada města schválila
 vybudování přístupového chodníku k nemovitosti č.p. 233 v ul. Podloučky na vlastní náklady majitelky na pozemku města položením vhodného materiálu – kámen,
dlažba.
 poskytnutí daru ve výši 3 000,- Kč panu Nožičkovi, bytem Třebíč za účelem vydání
knihy „Památné kameny na Třebíčsku“ pod podmínkou uvedení Památných kamenů
v Hrotovicích v této publikaci.
 zřízení zvláštního účtu na deponaci fin. prostředků určených na nákup nové multikáry pro potřeby místního hospodářství a deponaci částky 300 000,- Kč na tento účet
ještě v letošním roce.
 úpravu rozpočtu města č. 2/2010
Na zasedání dne 11. 10. 2010 rada města vzala na vědomí
 výpověď paní M. Plaché z nájemní a podnájemní smlouvy uzavřené dne 29. 4. 1992
na pronájem nebytových prostor v č.p. 1 - zámek ke dni 31. 12. 2010 a s termínem
ukončení nájemního vztahu souhlasí.
schválila
 stavbu přístřešku na pozemku města před RD na ul. Sokolská 396 s podmínkou.
 poskytnutí částky 5 000,- Kč MC Andílci na náhradu škody a uvedení soc. zařízení
do stavu před přívalovými dešti.
 stavbu nové vnitro areálové neveřejné čerpací stanice v areálu ZD Hrotovice na pozemku p.č. 553/2 a 549/31.
 zvýšení provozního příspěvku ZŠ Hrotovice o částku 16 763,- Kč na úhradu horních
krytů nad radiátory v budově 2 a 3 v roce 2010.
 povolení pokládky kanalizačního potrubí na náklady žadatele Mgr. J. Kuchynky, bytem Třebíč přes p.č. 230/3 a 891 ve vlastnictví města Hrotovice.
 nákup vibrační desky pro potřeby místního hospodářství v hodnotě do 60 000,- Kč
bez DPH.
Na zasedání dne 1. 11. 2010 rada města schválila
 poskytnutí finanční podpory ve výši 30 000,- Kč RC Autoklubu Třebíč, J. Suka 267
na uspořádání Mezinárodního závodu rádiem řízených modelů aut ve dnech 26. –
28. 11. 2010 ve SportVhotelu v Hrotovicích.
 poskytnutí daru ve výši 3 000,- Kč Klubu leteckých modelářů Hrotovice na modernizaci soutěžní dráhy a nákup dílů pro závodní auta kategorie Mini-z v sekci automobilového modelářství.
 prodloužení nájemní smlouvy na pronájem garáže v zařízení SDH Hrotovice na ul.
Třebíčská 87 do 31. 3. 2011.
 udělení mimořádných odměn ředitelům příspěvkových organizací města.
 úpravu rozpočtu č. 3/2010 .
neschválila
 úhradu zálohy provozního příspěvku ZŠ Hrotovice na leden 2011 v termínu před
8. prosincem 2010 z důvodu, že by dle vedeného účetnictví šlo o zálohu roku 2010.
Na zasedání dne 15. 11. 2010 rada města schválila
 přístavbu rekreační chaty manželů Veselých, bytem Třebíč v k.ú. Hrotovice dle přiložené projektové dokumentace.
 ponechání stávající služební sim karty včetně telefonního přístroje místostarostovi
města panu Antonínu Mlynářovi pro výkon funkce místostarosty.
4
 výplatu odměny bývalému starostovi při skončení jeho funkčního období dle § 71,
odst. 3, písm. b) jednorázově ve výplatním termínu za měsíc listopad 2010.
 možnost parkování služebního vozidla na adrese trvalého pobytu starostky města
 že zasedání RM se budou konat vždy každou druhou středu v měsíci od 16.30 hod
v kanceláři starostky.
 složení inventarizační komise pro rok 2010 ve složení: Ing. Libor Fiala, předseda
komise, Mgr. Petr Popelka a Bohuslav Seitl, členové komise.
 výši vstupného na předvánoční vystoupení imitátora Petra Martiňáka v estrádním
pořadu „Lekce smíchu a zpěvu“ v sále ZUŠ za cenu 100,- Kč v předprodeji i na místě.
Na zasedání dne 25. 8. 2010 zastupitelstvo města vzalo na vědomí
 výsledky kontroly usnesení z minulých zasedání.
 zprávu o činnosti RM za uplynulé období.
 informace starosty ohledně postupu přípravy schváleného záměru koupě pozemků
podél přivaděče na ČOV Hrotovice od Lesů ČR.
schválilo
 znění doplněného navrhovaného programu, ověřovatele zápisu a návrhovou komisi.
 Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní
hrací přístroj a jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle
jiného právního předpisu.
 navýšení finančního příspěvku Svazku VAK Třebíč pro rok 2010 o částku 1,4 mil Kč.
 směnu pozemků mezi Městem Hrotovice, nám. 8. května 1 a manžely Marií a Karlem Dennerovými, bytem Třebíč, Kpt. Nálepky 766/6 následovně: Město Hrotovice smění s manžely Marií a Karlem Dennerovými, bytem Třebíč, Kpt. Nálepky
766/6 p.č. 640/28 o výměře 12 212 m2 v k.ú. Hrotovice, zapsané na LV 10001
za budoucí pozemek p.č. 640/41 o výměře 8 489 m2 (Marie Dennerová) a budoucí
pozemky p.č. 640/42 o výměře 2178 m2 a p.č. 642/23 o výměře 1 545 m2 ve vlastnictví pana Karla Dennera vše v k.ú. Hrotovice. Zastupitelstvo města pověřuje starostu
města uzavřením a podepsáním směnné smlouvy na uvedené pozemky po předložení LV těchto pozemků, které město směnnou nabude.
 prodej pozemků p.č. 696/2 o výměře cca 949 m2 a p.č. 695/2 o výměře cca
1 047 m2 v obci a k. ú. Hrotovice manželům Beerovým, bytem Radkovice za 200,-Kč/
m2 a pověřuje starostu města zadáním oddělovacího GP, do kterého budou promítnuty návrhy členů ZM.
 schvaluje Zprávu o činnosti finančního a kontrolního výboru za I. pololetí roku 2010.
neschválilo
 požadavek pana B. Bednáře, bytem Třebíč o zrušení povinnosti místního poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro jeho osobu ani požadavek na změnu obecně závazné
vyhlášky č. 2/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů.
Na zasedání dne 14. 10. 2010 zastupitelstvo města vzalo na vědomí
 zprávu o činnosti RM za uplynulé období
 výsledky kontroly usnesení z minulých zasedání.
schválilo
 znění navrhovaného programu, ověřovatele zápisu a návrhovou komisi.
5
 znění Zástavní smlouvy č. 08016981 – Z 1 uzavřené mezi SFŽP ČR, se sídlem
Kaplanova 1931/1, Praha jako zástavním věřitelem a městem Hrotovice, se sídlem
nám. 8. května 1, Hrotovice jako zástavcem, podepsanou v Praze dne 29. 9. 2010
a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Zastupitelstvo města Hrotovice
USNESENÍ č. 1/2010
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města v Hrotovicích
konaného dne 11. 11. 2010 v obřadní síni MěÚ Hrotovice
Zastupitelstvo města:
Ověřilo platnost volby členů zastupitelstva města
Bere na vědomí složení slibu všech členů zastupitelstva podle § 69 odst. 2 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích.
Určuje v souladu s § 84, odst. 2, písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích v platném znění funkci starosty, pro kterou bude člen zastupitelstva města uvolněn
Volí v souladu s § 84 odst. 2. písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích v platném znění:
Mgr. Hanu Škodovou uvolněnou starostkou města
Antonína Mlynáře neuvolněným místostarostou města
Určuje v souladu s § 84, odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích
v platném znění počet členů rady města na 5
Volí v souladu s § 84, odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích v platném znění Ing. Stanislava Hutaře neuvolněným členem rady města
Bohuslava Seitla neuvolněným členem rady města
Lubomíra Hadrabu neuvolněným členem rady města
Volí MUDr. Věru Bártovou, Ing. Františka Branče a Lubomíra Hadrabu za členy volební
komise
Volí Ing. Michala Škodu, Ing. Jiřího Koloucha a PaedDr. Františka Kašpárka za členy
mandátové komise
Volí Mgr. Věru Palátovou, Mgr. Petra Popelku a Bohuslava Seitla za členy návrhové
komise
Určuje MUDr. Milana Sedláčka a Lubomíra Kazatele za ověřovatele zápisu
6
Společenská kronika
Životní jubileum oslavili tito naši spoluobčané:
Září 2010 Božena Ryvolová 70 let Josef Eliáš
80 let
Říjen 2010
Alois Dufek Božena Vitámvásová
František Sklenář Anna Vitámvásová 70 let
70 let
80 let
70 let
Listopad 2010
Růžena Illková
80 let
Jiří Jonáš
75 let
Vítězslava Chvátalová 85 let
Drahomíra Dvořáková 70 let
Růžena Šudáková
85 let
Všem jubilantům přejeme vše nejlepší, především pevné zdraví a hodně pohody!
Na vítání občánků dne 23. 10. 2010 jsme přivítali tyto hrotovické děti:
Tobiáš Nožička Tina Jancová Štefan Havelka Pavel Denemarek Lucie Fialová
Mína Klímová
Kamila Prknová
Marek André
Klára Grossová
Dětem přejeme šťastné dětství a rodičům hodně úspěchů při jejich výchově.
Hrotovice – Obec přátelská rodině
Město Hrotovice se v letošním létě zapojilo do třetího ročníku soutěže Obec přátelská rodině, kterou vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Cílem této soutěže je
podpora realizace prorodinných opatření a aktivit v českých obcích napomáhající k vytváření prorodinné atmosféry ve společnosti, především na místní úrovni. Spolu s vyhlašovatelem na soutěži spolupracuje Stálá komise pro rodinu Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR, Síť Mateřských center a Asociace center pro rodinu.
Do letošního ročníku se přihlásilo celkem 135 obcí, které byly rozděleny do 6 velikostních kategorií. Ve velikostní kategorii od 501 do 2000 obyvatel, do které spadají
i Hrotovice, bylo přihlášeno 34 obcí. Hodnocení žadatelů probíhalo dvoukolově a na celostátní úrovni. Hodnocení prováděl Hodnotící tým na základě předem stanovených
kritérií, které nebyly uchazečům známy. Na základě vyhodnocení soutěžních formulářů
bylo v každé velikostní kategorii vybráno několik nejlepších obcí do druhého kola. V naší
velikostní kategorii postoupily čtyři obce. Ve druhém kole navštívili zástupci Hodnotícího
týmu tyto vybrané obce, aby prověřili správnost informací uvedených v soutěžním formuláři. Po závěrečném vyhodnocení se Hrotovice umístily na krásném 2. místě.
7
Slavnostní vyhodnocení soutěže proběhlo ve čtvrtek 25.11.2010 v Sále aktů Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR za účasti ministra práce a soc. věcí Ing. Jaromíra
Drábka a dalších zástupců již zmíněných institucí. Za město Hrotovice se slavnostního
vyhodnocení a předání diplomu zúčastnily Mgr. Hana Škodová, starostka a Dana Růžičková, tajemnice, která zpracovala ve spolupráci s MC Andílci soutěžní formulář. V Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR nás také přivítal a přišel nám poblahopřát hrotovický
občan Ing. Pavel Kováčik, poslanec PS PČR.
Spolu s diplomem Hrotovice získaly nárok na předložení dotační žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace MPSV ze státního rozpočtu na podporu prorodinných aktivit
na místní úrovni pro rok 2011 ve výši 200 000,- Kč, kterou obdržíme po předložení
projektu v prvním čtvrtletí roku 2011.
Dana Růžičková, tajemnice MěÚ
Výsledky voleb do zastupitelstva města Hrotovice
dne 15. a 16. října 2010
O post v zastupitelstvu města Hrotovice se v letošních volbách ucházelo 90 kandidátů ze 6 volebních stran: Komunistické strany Čech a Moravy, Občanské demokratické
strany, Křesťanské a demokratické unie – Československé strany lidové, Sdružení nezávislých kandidátů II, Sdružení nezávislých kandidátů I a Sdružení nezávislých kandidátů.
Za jednotlivé volební strany získali mandát:
Za KSČM pan Lubomír Kazatel s počtem hlasů 131
Za ODS Ing. Stanislav Hutař Mgr. Věra Palátová s počtem hlasů 227
s počtem hlasů 185
Za KDU – ČSL pan Lubomír Hadraba Pan Stanislav Hadraba s počtem hlasů 252
s počtem hlasů 201
ZA SNK II pan Bohuslav Seitl Ing. Jiří Kolouch s počtem hlasů 292
s počtem hlasů 213
pan Michal Škoda pan Antonín Mlynář MUDr. Milan Sedláček PaedDr. Jiřina Suchardová MUDr. Věra Bártová Mgr. Hana Škodová s počtem hlasů 377
s počtem hlasů 315
s počtem hlasů 297
s počtem hlasů 297
s počtem hlasů 289
s počtem hlasů 275
Mgr. Petr Popelka PaedDr. František Kašpárek s počtem hlasů 242
s počtem hlasů 165
Za SNK I Za SNK Dne 8. 11. 2010 se zvolená členka zastupitelstva města PaedDr. Jiřina Suchardová
vzdala svého mandátu a na její místo nastoupil náhradník – Ing. František Branč s počtem hlasů 230. Podrobné výsledky voleb najdete na www.volby.cz
8
Nově zvolení zastupitelé města
Ustavující zasedání nově zvolených členů zastupitelstva města proběhlo 11. 11.
2010 v obřadní síni Městského úřadu Hrotovice. Novou starostkou města byla zvolena
Mgr. Hana Škodová, místostarostou pan Antonín Mlynář. Členy městské rady byli zvoleni Ing. Stanislav Hutař, Lubomír Hadraba a Bohuslav Seitl.
Nově zvoleným členům městského zastupitelstva blahopřejeme a přejeme jim
po celé volební období 2010 – 2014 hodně pracovních i osobních úspěchů.
za Městský úřad Dana Růžičková, tajemnice
Setkání s Mikulášem
V předvečer svátku Sv. Mikuláše se děti se svými rodiči setkali s nebeskými a pekelnými bytostmi v prostorách místní sokolovny. Pohádka Dopis Ježíškovi, kterou předvedli
herci z Divadla Úsměv příjemně navodila slavnostní atmosféru, po té přítomným zatančily veselé čertice pod vedením pí. uč. Kubíčkové. Světelné efekty umocnily slavnostní
příchod toužebně očekávaného Mikuláše a jeho družiny. Děti mu předvedly jak umí
recitovat či zpívat a za odměnu obdržely sladkosti a ovoce. Děkujeme všem účinkujícím
za velmi pěkný program.
Mgr. Hana Škodová, starostka města
Setkání seniorů
V pondělí 4. října se jako každoročně setkali představitelé města s našimi seniory
ve Společenském sále Sporthotelu v Hrotovicích.
Setkání zahájil starosta města A. Mlynář, poté následovalo taneční vystoupení
děvčat s pí. uč. Kubíčkovou. V letošním roce město pro seniory připravilo pořad plný
9
nestárnoucích melodií
a evergreenů s názvem S písničkou jsi
věčně mlád a na světě
rád. V průběhu večera
bylo tradičně podáváno malé pohoštění.
Věříme, že se v příštím roce opět ve zdraví
setkáme a prožijeme
společně příjemný večer.
Mgr. Hana Škodová,
starostka města
Rozkvetlá ulice
Město Hrotovice stejně
jako v patnácti předcházejících letech vyhlásilo i pro
rok 2010 soutěž „Rozkvetlá
ulice“, jejímž hlavním cílem
je ocenění péče o životní
prostředí a zlepšení vzhledu města. Hodnotící komise
ve složení MUDr. Věra Bártová, Mgr. Věra Palátová stejně
jako v minulých letech měla
nelehký úkol a nakonec z velkého množství vybrala tři rodiny na prvním až třetím místě.
Na zasedání zastupitel1. místo – rodina Fukalova
stva města dne 29. 11. 2010
došlo k slavnostnímu předání ocenění zástupcům těchto rodin:
na 1. místě byla vyhodnocena rodina Fukalova z ul. 1. máje
na 2. místě rodina Nožičkova z ul. Bří Lohniských,
na 3. místě rodina Stupkova z ul. Na Výsluní
Všem oceněným blahopřejeme a děkujeme jim za jejich osobní přínos pro zlepšení
vzhledu našeho města. Současně děkujeme i těm, kteří vyhodnoceni nebyli a přesto se
o svoje nemovitosti dobře starají a neustále je zkrášlují.
Dana Růžičková,, tajemnice MěÚ
Vydařená výstava
Výtvarný obor Základní umělecké školy společně s městskou knihovnou zahájil
26. října v malém sále Základní umělecké školy podzimní výstavu. Tu uvedl František
Malý ředitel ZUŠ Hrotovice s žáky hudebního oboru malým koncertem na varhany, klavír
a flétnu.
10
K vidění byly nejenom krásné výrobky
a obrázky dětí ze školy,
ale i tvorba našich spoluobčanů z DPS a dalších
přispěvatelů.
Podzim
tu zkrátka zahrál všemi
barvami a atmosféra,
která zde panovala, nás
příjemně naladila.
Děkujeme všem, kteří přišli a podpořili nás a těšíme se na další výstavu
a Vaši návštěvu.
Poděkování
Žáci VO ZUŠ Hrotovice děkují
všem, kdo donesli nepotřebná klubíčka, bavlnky, látkové odstřižky a knoflíky. Výtvory z nich jistě uvidíte ve Zpravodaji, na stránkách knihovny – www.
knihovnahrotovice.cz a nebo na některé z výstav.
Pozvánka
Srdečně zveme všechny malé i velké na zahájení vánoční výstavy
dne 15. prosince v 17.00 hod do malého sálu Základní umělecké školy.
Výstava potrvá do 22. 12. 2010.
Eva Lorencová, knihovnice
11
Od našich dopisovatelů
Základní škola Hrotovice
Nejdůležitější člověk mého života
Od počátku věků – co svět světem stojí – jsou pro každého člověka prvními a většinou nejdůležitějšími lidmi rodiče. Mělo by tak být a já to tak naštěstí mám. Moji rodiče
jsou pro mě lidé, kteří mě nejen materiálně zabezpečují, ale jsou zároveň mými přáteli.
Asi nejvíce nás rodiče ovlivňují, když jsme malí a učí nás – první krůčky, jízdu na kole,
ukazují nám co pálí a co studí, říkají nám co je nebezpečné, co smíme a co nesmíme.
Mými prvními vzpomínkami na rodiče jsou, jak mě maminka každý večer četla pohádky,
pověsti a hádanky. A na taťku si pamatuji, jak mi ukazoval domácí zvířata – psa, králíky,
slípky – u babičky na dvoře.
Chování rodičů se do nás vrývá jako nápis do kamene. Do mě rodiče vrývají dobré
věci, chovají se vstřícně a většinou se mnou mají trpělivost. Někdy samozřejmě nemáme stejný názor, ale ve většině případů si nakonec uvědomím, že mají pravdu. Ale
nesnáším, když mi potom říkají: „Já ti to říkal-říkala!“.
Musím říct, že si zároveň uvědomuji, že i já jsem nejdůležitější osobou pro mé rodiče.
A přesně tak to má být.
Ondřej Janda, Hrotovice, 8. A
Přírodovědný kroužek
Již druhým rokem funguje při základní škole kroužek „Přírodovědná praktika“. V loňském školním roce fungoval na 2. stupni, v letošním školním roce byl zájem i u malých
žáčků na 1. stupni.
Náplní kroužku je
seznámit děti se základními
fyzikálními
zákonitostmi
přírody,
poznáváním přírodnin
a jejich využitím. Od začátku školního roku
jsme zvládli s „malými
přírodovědci“ poznání
přírodnin v okolí školy,
vyrobili jsme si podzimní dekorace z přírodnin
a naučili se pracovat
s mikroskopem.
Žáci 2. stupně se naučili pracovat s buzolou, využili počítačového programu k ověření znalostí, soutěžili v terénu a odpovídali na všetečné otázky, nechali vyrůst minerální
krystaly. Plno dalších pokusů a činností nás ještě čeká. Děti to baví a jistě se budou
těšit.
Mgr. Ivana Mašová, ZŠ Hrotovice
12
Mateřská škola Hrotovice
V mateřské škole je nový školní rok v plném proudu, adaptační období pro nové děti
končí a ve všech třídách se naplno realizují tématické celky školního vzdělávacího programu. Již tradičně nás na začátku měsíce navštívila ve školce známá trojice – Mikuláš,
čert a anděl a dětem nejenom nadělili balíček se sladkostmi, ale hlavně připomněli, že
příští rok přijdou zas a kdo zlobil, musí se polepšit. Jelikož s prosincem přicházejí i nejkrásnější svátky v roce, mají děti plno práce, učí se zpívat koledy a vánoční písničky,
vyrábí vánoční ozdoby, malují dopisy pro Ježíška. A aby i rodiče viděli, jak to dětem jde,
právě v těchto dnech probíhají ve třídách MŠ společná vánoční tvoření pro děti a rodiče,
a aby jim to čekání rychleji uběhlo, můžou se děti těšit na divadelní představení Čekání
na Ježíška, které proběhne v MŠ.
O různé pořady ve školce
nebyla nouze celý podzim,
děti navštívil kouzelník, klaun,
ale také si mohly zazpívat
v rámci hudebního pořadu
pro MŠ. S paní učitelkami děti
navštívily také různé výstavy,
například v ZUŠ Hrotovice,
v pečovatelském domě a tak
se blíže seznámily s těmito
institucemi. Ti nejstarší předškoláci mohli ukázat, co umí
při vystoupení v krojích na vítání občánků nebo při zlaté
svatbě.
Jménem dětí a všech zaměstnanců školy přeji občanům šťastné a klidné vánoční
svátky.
Bc. Vladimíra Dobrovolná, ředitelka MŠ
Mezinárodní závod rádiem řízených modelů aut s názvem
Euro Touring Series
Ve dnech 26. -28. 11. 2010 se konal již druhým rokem největší závod rádiem řízených
modelů aut v České republice. Místem konání byl Sport-V-Hotel v Hrotovicích. Závody
pořádal RC Autoklub Třebíč za spolupráce s Uwe Rheinardem z Německa a Scottym
Ernstem ze Spojených států amerických.
Závod v Hrotovicích byl druhým ze šesti závodů největší závodní série v Evropě.
První závod se jel v německém městě Kastellaun. Třetí závod se pak pojede u našich
jižních sousedů v Rakousku u Vídně. Posledním závodem na kobercovém povrchu bude
závod ve Varšavě a pak se dva poslední závody série budou konat již na asfaltu a to
v Nizozemí a závěrečným závodem se série vrátí do Německa.
V Hrotovicích na druhém závodě se sešlo celkově na 200 jezdců /160 zahraničních/
z 22 zemí včetně například Singapuru, Japonska, Finska, Norska apod. V pátek probíhaly v hrotovické hale měřené tréninky, v sobotu pak následovaly kvalifikační jízdy
a v neděli byly na programu jízdy finálové.
13
Celkově se závodilo ve třech kategoriích a všechny tři ovládli
Němci. V nejsilnější kategorii Modified se stal celkovým vítězem Ronald
Volker, ve slabší kategorie Stock Erik Dankel a nejpomalejší kategorii pro začínající Lucas Fisher. Partnerem
akce byla Skupina ČEZ.
Po novém roce se tu sejde tato podobná konkurence ještě dvakrát a to z důvodů
pořádání halové Mistrovství Evropy v termínu 24. - 27. 2. 2011.
Před tímto závodem bude ještě následovat Warm Up, což znamená tréninkový závod, který se uskuteční 22. - 23. 1. 2011.
Radoslav Bok
„Mateřské centrum Andílci“, o.s. Hrotovice
Doba vánočních svátků pro mnoho z nás znamená pohodu a klid
po celoročním shonu a ruchu, proto jsme se rozhodly neobtěžovat Vás
dlouhým výčtem všeho, co jsme připravily pro rok nadcházející, a dovolíme si jen malou ochutnávku. Než se k tomu ale dostaneme, je na místě poděkovat za stále se
zvyšující podporu a účast
z řad maminek, tatínků, babiček, dědečků
a ostatní veřejnosti. Spokojenost dětí i dospělých
je pro nás tou nejlepší
odměnou a motivací pro
další práci. Zároveň bychom chtěly sobě i všem
návštěvníkům
popřát,
aby byl každý den nadcházejícího roku naplněn
stejným klidem, pohodou
a úsměvy našich dětí
Medové dny – prezentace a ochutnávka medových produktů jako o Vánocích.
A nyní mi dovolte slíbenou malou ochutnávku: tradičním hitem zimní sezóny a velkým lákadlem pro děti bývá karneval. Letos jsme se rozhodly vyslyšet hlasy našich
kritiků a uspořádat karneval v místní sokolovně, a to v neděli 6. 3. 2011. Těšit se můžete
na nový dětský repertoár skupiny Fantazie, soutěže, odměny i zajímavé masky.
14
Připravujeme nové rukodělné aktivity, semináře na téma: Poradenství při hledání
zaměstnání, Emoce ve vztahu (především rodič - dítě) a mnoho dalšího.
V novém roce se na Vás těšíme od čtvrtka 6. 1. 2011 v 15.30. Pravidelné lekce jógy
ve Sport-V-hotelu s Ing. Simonou Stejskalovou začínají až od pondělí 10. 1. 2011.
Mějte krásné Vánoce a andělský rok 2011!
Mgr. Zdeňka Šmahelová, Bc. Lenka Hájková
„Mateřské centrum Andílci“, o. s.
Informace z K centra Noe Třebíč
Asistovaná pracovní rehabilitace „Druhá šance“
Ve středu 22. září proběhlo slavnostní otevření a požehnání projektu asistované pracovní rehabilitace „Druhá šance“, spolufinancovaného z Regionálního operačního programu. Akce se zúčastnil biskup brněnské diecéze Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, zástupci
Diecézní charity Brno, Krajského úřadu a Městského úřadu Třebíč.
Projekt svoji činností navazuje na aktivity K-centra Noe, jedná se o nabídku pracovních aktivit pro uživatele drog. Smyslem tohoto projektu je navracet uživatele drog
do běžného produktivního života, vracet lidem jejich samostatnost, autonomii a odpovědný přístup k životu. Projekt nabídne motivovaným uživatelům drog smysluplnou, legální a placenou pracovní aktivitu. Nejedná se o vytváření umělého pracovní prostředí,
přístup ke klientům bude nastaven motivačně tak, aby postupně dokázali úspěšně přecházet na běžný trh práce. Víceúčelová hala je projektována variabilně, aby bylo možné
pracovní aktivity podle potřeb měnit. Objekt je rozdělen na dvě části – první část bude
zařízena na ruční práce (dílna), druhá část umožní práci se „živým materiálem“ (skleník).
Více info. na tel. 739 389 230 (Ivo Vítek)
Zveme Vás
• na tradiční MĚSTSKÝ PLES, který se uskuteční dne 29. 1. 2011 ve 20.00
hod v hotelu Sport. Předprodej v knihovně.
• na ŠKOLNÍ PLES, který se uskuteční 4. 3. 2011 v sokolovně. Předprodej
vstupenek u hospodářky školy.
• na výstavu dětí VO ZUŠ Hrotovice do malého sálku Základní umělecké školy.
• na prohlídku Betléma na nádvoří zámku.
• 1. 1. 2011 v 0.01 hod. na ohňostroj a novoroční přípitek před zámek.
• na MYSLIVECKÝ PLES, který se uskuteční 22. 1. 2011 ve SportV hotelu,
předprodej v Zemědělském družstvu Hrotovice.
• na OSTATKOVOU ZÁBAVU a POCHOVÁVÁNÍ BASY, která se uskuteční
12. 3. 2011 v sokolovně.
• 5. 3. 2011 bude průvod masek – zvaní na Ostatkovou zábavu.
• Případné změny v programu budou včas vyvěšeny a vyhlášeny rozhlasem.
Víte, že…
• se příští rok uskuteční sčítání lidu, bytů a domů. Rozhodným obdobím bude
noc z 25. na 26. 3. 2011. Sčítací formuláře mohou občané vyplnit i elektronicky.
• si můžete známku na popelnice vyzvednout v městské knihovně ještě v lednu
• na internetových stránkách knihovny – www.knihovnahrotovice.cz se dozvíte,
co je v knihovně nového za tituly, můžete si prohlédnout fotky z akcí a mnoho
jiného, co by Vás mohlo zajímat
15
• komunikace se společností E.ON je nyní zase jednodušší a dostupnější.
od června 2010 je na internetu www.energie24.cz k dispozici nový on-line portál, který výrazně usnadňuje řešení záležitostí spojených s odběrem elektřiny.
Je to nový způsob komunikace. Díky Energii24 můžete z pohodlí svého domova, 24 hodin denně, vyřešit své požadavky týkající se dodávky elektřiny
i zemního plynu.
• Moravský rybářský svaz o.s. místní organizace Hrotovice bude prodávat vánoční ryby ve svém zařízení na Hladově 615, Hrotovice ve dnech od 21. 12.
2010 do 23. 12. 2010 (vždy od 8.00 do 17.00 hodin, až do případného vyprodání zásob). V rámci prodeje bude opět možné si nechat rybu odborně zabít,
vykuchat, stáhnout ale i naporcovat.
• městská knihovna Hrotovice bude uzavřena od 23. 12. 2010 – 3. 1. 2011 z důvodu čerpání dovolené. První půjčovní den tedy bude 5. 1. 2011.
• na Silvestra, v pátek 31. 12. bude uzavřena radnice z důvodu čerpání dovolené
Sport
Volejbal muži 2NL skupina B – 2010/11 MUŽI - po 16. kole:
p.
družstvo
1. Volejbalový klub Choceň
2. TJ Sokol Bonver Střelice
3. Sokol Sport V hotel Hrotovice
4. VK Hronov
5. TJ Jiskra Havlíčkův Brod
6. TJ Sokol Dřevěnice
7. VK Sokol Česká Třebová II.
8. VK Pegas Znojmo
9. TJ Jiskra Ústí nad Orlicí
10. TJ Sokol Malšovice
utkání
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
V P K sety míče
13 3 0 44:20 1453:1305
11 5 0 38:23 1400:1279
10 6 0 33:22 1279:1214
8 8 0 30:32 1365:1382
7 9 0 31:31 1361:1372
7 9 0 32:33 1401:1407
7 9 0 28:33 1308:1332
7 9 0 26:34 1308:1361
6 10 0 28:36 1320:1413
4 12 0 17:43 1250:1380
body
29
27
26
24
23
23
23
23
22
20
Na činnost našeho oddílu nám v roce 2010 přispěli; Sport V hotel Hrotovice a Město Hrotovice. Pěkné vánoční svátky a vše nejlepší v roce 2011 ze volejbalisty přeje
Ing. Jiří Kolouch
Sokol Hrotovice – oddíl kopané, podzimní část sezony 2010-2011
Mladší přípravka se po roční odmlce opět zapojila do okresní soutěže. Po podzimu jí
patří 4. místo za 7 vítězství, 1 remízu a 10 proher při zisku 22 bodů, skóre 59-71. V mužstvu
úspěšně hraje několik dívek. Hráči: Fiala Michal, Pelan Vojtěch, Janeček Pavel, Horklová
Beáta, Halás Václav, Diviš Tomáš, Albert Štěpán, Gunár Robert, Šúterik Filip, Eyer Martin,
Dobrovolná Nikola, Melková Claudie, Dubský Martin, Saláková Lucie. Nejlepším střelcem
byl Pavel Janeček se 17 brankami. Následují: Michal Fiala 10, Robert Gunár 9, Tomáš Diviš
7, Filip Šúterik 4, Beáta Horklová a Štěpán Albert 2, Martin Eyer a Václav Halás 1. Trenéři:
Mgr. Petr Popelka a Mgr. Pavel Vítámvás.
Starší přípravka: chlapci jsou ve II. třídě okresu po podzimu na 5. místě ze 7 mužstev, což
není nejlepší výsledek. Sehráli však vyrovnanější utkání se špičkou okresu, než v loňském
roce. Na podzim 3x vyhráli, 1x remizovali a 6x prohráli. Skóre 25:31, zisk 10 bodů. Útočná činnost převyšuje obrannou, kde máme velké problémy. Obranná činnost je 2. nejslabší
v soutěži. Hráči: Daniel Fiala, Pavel Hrobař, Vilém Obršlík, Libor Šabata, Pavel Buksa, Pavel Vala, Dominik Hájek, Simon Melko, Šimon Svoboda, Matěj Žalmánek, Michal Cabejšek,
16
Starší žáci: na fotografii z mužstva chybí Aleš Macháček, Josef Dlouhý a Jiří Pelán.
Pavel Padělek, Vít Kučerňák, Matěj Kocan, Lukáš Pelikán. Nejlepší střelci: Pavel Padělek 8,
Pavel Hrobař 8, Matěj Vala 3, Dominik Hájek 2, Vít Kučerňák 2. Trenéři: PaedDr. František
Kašpárek, Mgr. Jiří Sigmund.
Mladší žáci hrají od této sezony se sedmi hráči v poli a brankářem na šířku hřiště, 2 x 30
minut, neplatí pravidlo o ofsajdu. Kluci vyhráli jedno utkání, jednou remizovali, v ostatních
zápasech odešli poraženi. Získali 4 body při pasivním skóre 10-49, v tabulce jsou na 8. místě.
Hráči: Dominik Denemarek, Fiala Dominik, Fiala Marcel, Hutař Vojtěch, Buchtela Martin, Virgl
Jan, Plaček Jiří, Henzl Marek, Škoda Jan, Jakob Tomáš, Pachr Petr. Mezi střelce se zapsali:
Hadraba Pavel 4, Buchtela Martin 1, Denemarek Dominik 1, Fiala Dominik 1, Pachr Petr 1,
Škoda Jan 1, Virgl Jan 1. Trenér: Milan Svoboda.
Starší žáci hrají krajskou soutěž I. třídu KFS Vysočina stejně jako mladší. V podzimní
části si vedli výborně. Po prvním prohraném zápase s Náměští bychom nečekali, že budeme
po podzimu na 1. místě. Z dalších zápasů jsme však jen jednou remizovali a v ostatních jsme
vyhráli. Získali jsme 22 bodů, při velmi aktivním skóre 43-8. Hráči: Vyletěl Tomáš, Svoboda
Martin, Hadraba Tomáš, Horkel Filip, Pelán Jiří, Pokorný Emil, Čtvrtníček Jiří, Melko Nicolas,
Novák Roman, Rosický Ondřej, Polida Lukáš, Macháček Aleš, Polášek Dominik, Dlouhý Josef, Kalina René. Střelci: Polášek Dominik 14, Kalina René 12, Macháček Aleš 7, Horkel Filip
3, Polida Lukáš 2, Pokorný Emil 1, Hadraba Tomáš 1. Trenéři: Radek Ondráček, Bohuslav
Seitl.
Dorost hraje také I. třídu KFS Vysočina, po podzimu je na 8. místě za šest vítězství, dvě
remízy a pět proher, skóre 37-29 při zisku 20 bodů. Někteří dorostenci úspěšně nastupují
za mužstvo mužů. Střelci: Petřek Jakub 8, Furiš Patrik 6, Hrobař Robin 6, Kočí Jan 6, Polášek
Dominik 5, Blatný Michal 2, Bárta Jiří 1, Florián David 1, Macháček Aleš 1, Pekárek Filip 1.
Trenéři: Jan Votava, Roman Gross.
Muži v okresním přeboru OFS Třebíč obsadili po podzimu 1. místo. Deset vítězství, tři remízy a žádná prohra při zisku 33 bodů, skóre 41-13. Mužstvo hrálo ve stabilní sestavě, dobře doplňované dorostenci. Po úspěšné první části sezony je tu pro jarní
část velká možnost poprat se o postup do I.B třídy. Nejlepším střelcem mužstva je s 15
17
brankami Miloslav Salák. Další střelci: Fiala Radek 9, Škoda Luboš 5, Holoubek Tomáš 5, Hrobař Robin 3, David Martin 2. Votava Libor, Fukal Petr a Přepechal Bohumil
po 1 brance. Trenéři: Jan Dobrovolný, František Fukal.
Oddíl kopané děkuje fanouškům a příznivcům za podporu. Poděkování patří dále sponzorům za vydatnou pomoc.
Radek Ondráček, oddíl kopané
více na webu: www.hrotovice-fotbal.wz.cz
Městská knihovna Hrotovice
přeje všem čtenářům i nečtenářům
krásně prožité svátky Vánoční
a veselý a příjemný start
do dalšího roku, do roku 2011.
inzerce
Jednatelka ČP a.s. – HAVELKOVÁ Hana
oznamuje
trvalé uzavření kanceláře od 30.11.2010.
Nově pokračuji od 1.1.2011
Způsob objednání: mob. 602 788 815,
e-mail: [email protected]
18
19
Autor: Veronika Padělková, 9 let, Hrotovice, VO ZUŠ
Zpravodaj města Hrotovice 4/2010
Čtvrtletník, vydává Město Hrotovice, nám. 8. května 1, 675 55 Hrotovice, IČ 00289426.
Místo a datum vydání: Hrotovice, 16. prosince 2010, reg. MK ČR E 11639, náklad 750 ks.
Redakce: Eva Lorencová, tel.: 568 860 126, [email protected]
Realizace: Petr Večeřa, vydavatelství, Bačice, [email protected]

Podobné dokumenty