Chřibský zpravodaj

Transkript

Chřibský zpravodaj
Chřibský
zpravodaj
Èíslo 10
Roèník 25
Nepřehlédněte...
Telefoní čísla, která se mohou hodit,
když nastanou nepředvídatelné události:
NONSTOP LINKA NA PLYN 840 11 33 55
PLYN POHOTOVOST
1239
NONSTOP LINKA NA SČVK 840 111 111
(PORUCHY, PŘERUŠENÍ DODÁVKY VODY,
ZÁPACH ZBARVENÍ ATD).
NONSTOP LINKA ČEZ
PORUCHY
840 840 840
840 850 860
Říjen 2015
Cena 5 Kè
Restaurace RADNICE
Oficiální zkouška
staronové beatové skupiny
THE SPIRITS
pátek 16. října 2015 od 20.00 hod.
(vstupné ZDARMA)
Víte, že...
před 50 lety v roce 1965 byla postavena ve Chřibské po II.
sv. válce první bytová jednotka č. p. 108 - 109.
(foto JN)
Nová zpevněná plocha za domem č.p. 104 v Krásném Poli
MARTINSKÁ HUSA
ˇ
Restaurace Radnice
zveme vás na vystoupení
JIŘÍHO HELEKALA
sobota 31. října 2015 od 14.00 hodin
Pořad nejen pro seniory
v restauraci Radnice
7., 8. a 14., 15.
listopadu 2015
Objednávky
v restauraci Radnice
nebo na tel. čísle 412 331 879
Říjen 2015
Chřibský zpravodaj
Ze života
ˇ MŠ...
LOGOPEDIE V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Dne 30. 9. 2015 navštívila naši mateřskou školu paní logopedka Mgr. Doleželová ze SPC Děčín, pobočka Rumburk.
Na základě písemných souhlasů (dle domluvy - v přítomnosti rodičů) vyšetřila děti, u nichž byl předpoklad nutnosti
nápravy logopedických vad. Poradila, jak s dětmi pracovat,
na co se zaměřit a domluvila se na další spolupráci.
Další návštěva paní logopedky v mateřské škole je plánována na 6. 11. 2015 od 8.00 hodin.
JK
Čistírna odpadních vod ve Chřibské
Vzhledem ke stadiu připravenosti stavby splaškové kanalizace ve Chřibské jsem nucen podat základní informace
veřejnosti o průběhu příprav k vybudování čistírny odpadních vod (ČOV). Celá akce započala tím, že Severočeská
vodárenská společnost vypracovala studii investičního záměru (IZ) na odstranění výustí DC 92, DC 93, DC 94. Tento
IZ byl zpracován tak, že ČOV měla být vybudována v centru města za objektem čp. 324 (pečovatelský dům). Přitom
mělo být použito, vzhledem ke špatné spádovosti, celkem
dvoje přečerpávání. Proti tomuto záměru bylo nejenom
město, ale zejména projektant celého záměru pan ing. Josef
Folbrecht – vodohospodářské projekty z Nového Boru. Po
dohodě projektanta s městem byla projektantem navržena
změna IZ s tím, aby kanalizace byla jen gravitační bez přečerpávacích stanic a navíc byla možnost připojení na páteřní kanalizaci více obyvatel. Změna IZ spočívala v tom,
že ČOV s kapacitou zatím 450 EO místo ve středu města
bude umístěna pod firmou Amann s.r.o. na pozemcích města. Páteřní kanalizace bude umístěna od mostu u objektu
čp.58 po místní komunikaci a přes parčík za pečovatelským
domem čp.324 pod křižovatku komunikací II. a III. třídy
směrem k poště a dále až pod firmu Amann. Tímto dojde
i ke splnění původního záměru k odstranění výustí DC 92,
DC 93 a DC 94, které byly podmínkou SVS a.s. Touto změnou, byť delší trasou se celková cena podstatně nezměnila.
Navíc ve stejné trase bude provedena i výměna vodovodního řadu od pošty až k firmě Amann s.r.o. Do splaškové
kanalizace budou napojeny splaškové vody z objektů ZŠ,
družiny, MŠ, všech bytů panelových domů, objekt čp. 58,
čp. 324, čp. 22, čp. 21, čp. 216, čp. 197, firma Amann s.r.o.
z pravé strany (haly dokončovny a objekt krátkých návinů).
Možnost napojení samozřejmě mají i další obyvatelé města,
kteří jsou v blízkosti páteřní kanalizace. V současnosti se
provádí průzkum. Celá akce bude financována SVS a.s. a
z části městem Chřibská. Nyní je projednávána projektová
dokumentace městem, SČVaK a SVS a.s. tak, aby projektant případné požadavky a změny zakreslil a mohlo dojít
k územnímu řízení. Územní rozhodnutí by mělo být na
konci února 2016. Prováděcí dokumentace bude v termínu
červen 2016 a stavební povolení by mělo být do října 2016.
Potom bude investor SVS a.s. společně s městem vybírat
dodavatele a uzavírat smlouvu – jaro 2017. Zahájení stavby
by mělo být jaro 2017 a konec červen 2018. Věřím, že spoluobčané budou v průběhu této stavby trpěliví, protože nás
dříve nebo později čištění splaškových vod v našem městě
nemine. Po skončení akce bude i komunikace III. třídy od
křižovatky v centru města až na křižovatku směr Doubice
a Jetřichovice opatřena novým asfaltovým povrchem. Základní mapové podklady jsou k dispozici u starosty města.
Jan Machač – starosta města
str. 2
Návštěva kina Panorama
Dne 24. září 2015 se uskutečnil výjezd hromadnou autobusovou dopravou do kina ve Varnsdorfu. Děti měly možnost se seznámit s prostředím kina i jeho zvláštní atmosférou. Pásmo pohádek bylo tematicky i časově přizpůsobeno
a umožnilo tak malým divákům prožít kulturní dopoledne
společně s postavami z večerníčků: Krakonošem, Krtečkem, Patem a Matem, Králíky z klobouku. Na bezpečnost
a celkovou pohodu dohlížely paní učitelky M. Navrátilová a
H. Svobodová. Kulturní akce byla zčásti hrazena ze zájmového vzdělávání. Za kolektiv mateřské školy napsala MN
Mateřská škola cestuje...
Mateřská škola pracuje dle školního vzdělávacího programu Objevujeme nové cesty. V rámci tohoto závazného
dokumentu podniká různé kroky k jeho plnění. S využitím
prostředků ze zájmového vzdělávání jsme mohli zorganizovat právě tento výlet.
Dne 29. 09. 2015 se vydaly děti místní mateřské školy na
polodenní výlet do Lísky.
V doprovodu p. učitelek vyrazily ranním autobusovým
spojem do Lísky.
Cestu autobusem
zvládly báječně a
než se rozkoukaly,
vystupovaly uprostřed lesů.
Slunce svítilo,
batohy byly plné
dobrot a svačin,
které jim připravila naše paní kuchařka. Turistický
výšlap tak mohl
začít. Děti statečně zvládaly stoupání i zákeřné klesání,
sem tam nějaké to škobrtnutí v přírodním terénu, ale jinak
probíhalo vše v naprosté pohodě. Na prosluněné louce rozbily svačinkový tábor, dobily energii a mohlo se pokračovat
dál. Cílem naší cesty byla návštěva chaty Bábinky, resp.
její zahrady a lam. Děti si zblízka pohlédly s tímto krásným
zvířetem z oka do oka. Sledovaly, čím se živí, jak se chovají
a kde „bydlí“.
Všichni členové výpravy - od těch nejmenších po ty největší - si zaslouží velkou pochvalu za to,
jak celý výlet pěkně
zvládli. Bylo to pěkné
a již nyní plánujeme
další cestu do světa.
Cestou jsme nafotili několik snímků,
abyste se mohli kouknout i vy. Možná
vás budou inspirovat
k návštěvě Lísky :-).
Za MŠ Jana Korečková
Říjen 2015
Chřibský zpravodaj
str. 3
SVS: Zahajujeme rekonstrukci úpravny vody
Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje
na Děčínsku další plánovanou investiční akci roku 2015
- rekonstrukci úpravny vody Chřibská. Jde o největší
stavbu zahájenou v tomto roce v regionu působnosti
SVS.
Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel SVS, uvádí:
„Rekonstrukce úpravny vody Chřibská patří do skupiny
tzv. strategických, tj. legislativou vyvolaných investic.
Neustále připomínám, že kvalita surové vody se dlouhodobě zhoršuje, protože se vodárenské nádrže roky
zanášejí usazeninami a nikdo je nečistí - její cena však
pravidelně roste. My tuto surovinu k výrobě vody nakupujeme od státu a musíme z ní vyrobit pitnou vodu pro
obyvatelstvo v kvalitě odpovídající stále přísnějším požadavkům legislativy. Z toho pak plyne stále větší tlak na
nás, majitele vodárenské infrastruktury, abychom dávali
větší investice do stále náročnějších technologií úpraven
vod – a to se následně promítá do ceny pitné vody.“
Více o stavbě:
Úpravna vody Chřibská (ÚV) byla postavena v několika etapách v 60. až 80. letech minulého století jako jednostupňová dvoulinková úpravna. Vyrábí pitnou vodu
v jedné lince ze surové povrchové vody (odebírané z vodní
nádrže Chřibská postavené na řece Chřibské Kamenici)
a ve druhé lince z několika zdrojů podzemních. Její maximální výkon je 76 l/s. Jediným separačním stupněm
je filtrace. Na ÚV jsou sice prováděny průběžně úpravy,
přesto jsou některé její části fyzicky i morálně na konci
životnosti. Navíc jakost surové - zejména povrchové vody se stále zhoršuje, což zvyšuje nároky na technologii
i obsluhu, proto SVS rozhodla o rekonstrukci úpravny.
Ta se bude týkat jak její stavební, tak i technologické
části.
ÚV dodává pitnou vodu pro cca 40 tis. obyvatel a představuje rozhodující zdroj pitné vody v regionu. Cílem
stavby SVS je modernizovat technologii úpravny tak,
aby se vyrovnala se zhoršující se kvalitou surové vody a
zajistila výrobu pitné vody v souladu s požadavky legislativy. ÚV bude touto rekonstrukcí zároveň připravena při dalším zhoršování kvality surové vody v delším výhledu - k doplnění dalšího separačního stupně, což je flotace rozpuštěným vzduchem, a ke zvýšení výroby pitné
vody z podzemních zdrojů.
V rámci zahajované investiční akce SVS dojde ke
kompletní rekonstrukci obou technologických linek a
s tím souvisejícím stavebním úpravám na stávajících
objektech v areálu úpravny vody vč. areálu kalových
lagun. Dojde k výměně filtrů za dvouvrstvé s drenážním
systémem, k úpravě chemického hospodářství, kalového
hospodářství, náhradě dožilého technologického vybavení, výměně trubních rozvodů, ale i sanaci stavebních
konstrukcí. Změny se promítnou i do automatizovaného
systému řízení úpravny.
Stavba byla zahájena předáním staveniště 19. srpna
2015. Stavební práce mají začít v těchto dnech a dokončeny mají být podle schváleného harmonogramu do
31. ledna 2017. Rekonstrukce bude rozdělena do dvou
fází, kdy v každé bude rekonstruována jedna technologická linka, a to za současného provozu druhé linky.
Úpravna proto bude trvale pracovat při sníženém výkonu. Po dokončení rekonstrukce bude zahájen roční
zkušební provoz.
Plánovaný objem investic pro okres Děčín pro rok
2015 je 160 milionů korun, kde je v kategorii strategických investic zahrnuta i právě zahajovaná rekonstrukce
ÚV Chřibská, která je v celkovém finančním objemu téměř 109,5 mil. Kč bez DPH, jenž je rozložen až do roku
2017. Pro dalších 20 staveb se v tomto okrese počítá
v roce 2015 se 104 miliony korun bez DPH v kategorii obnovy majetku, což jsou převážně rekonstrukce vodovodů
a kanalizace.
Registr přestupků
Mnoho let jsme usilovali o to, aby byl zřízen jeden
centrální rejstřík přestupků. Aby vedle všem známého
rejstříku trestů existoval i rejstřík přestupků.
Ten by měl nově napomoci tomu, aby osoba páchající
opakovaně přestupky na různých místech mohla být
identifikována dalšími potřebnými úřady a mohlo u takovýchto lidí dojít k účinnějšímu a přísnějšímu postihu
recidivy.
Na konci července schválil Senát mj. rozsáhlou novelu zákona o přestupcích a související zákony (novela
zasahuje do cca 20 zákonů). Obecně je zavedení rejstříku
přestupků správné. Bohužel jsou ve schválené novele
některá ALE. Některými senátory připravované žádoucí
změny při jednání pléna Senátu nebyly nakonec připuštěny k hlasování, zákon byl schválen v podobě, jak přišel
z Poslanecké sněmovny. I proto zůstávají nadále neřešeny některé problémy. Např. i zvýšené pokuty především
u recidivy budou u některých „nemajetných“ pachatelů
nadále neúčinné. Proto by bylo potřebné, aby bylo umožněno ukládat alternativní tresty - odpracování si trestu
a v případě porušení případně i tresty odnětí svobody.
Další snahou bylo to, aby si každý občan mohl sám vyžádat výpis z rejstříku přestupků, což mj. má platit obecně.
Tedy aby občan mohl mít informace o tom, co si o něm
stát vede … A taky několik dalších drobností. Snad se to
doplní někdy příště.
Některá ustanovení zákona mají odloženou účinnost,
především zavedení samotného rejstříku přestupků je
odloženo o 14 měsíců. Do té doby už by ale měl platit
zcela nový zákon, který ještě dříve, než byla schválena
výše popsaná poslední novela, poslala vláda do poslanecké sněmovny…!
Pro ilustraci… : na jednání pléna senátu byla 12. srpna schválena mj. i novela zákona o odpadech - čtyřicátá jubilejní!!!, vloni byl zákon novelizován 4x a to ještě dříve, než nabyla plné účinnosti předchozí novela z roku
2013. Nyní opět. A vláda již připravuje zcela nový zákon
o odpadech. Ale to je stále dokola, k nezastavení!
Zbyněk Linhart, senátor za volební obvod Děčín
Říjen 2015
Chřibský zpravodaj
str. 4
70 let české kopané ve Chřibské 1945 - 2015
(V. část - pokračování z č. 9/2015)
V březnu roku 1954 byl na výborové schůzi zvolen
nový výbor oddílu kopané Jiskra Sponit Chřibská v tomto složení:
Předseda
Routa František
Místopředseda
Prošek Jan
během sezony byl vystřídán
F. Gabrišem
Organizační pracovník
Dr. Ilich Zdeněk
Hospodář
Ježek Oldřich
Trenér
Machan Jan
během sezony byl vystřídán
B. Kuncem
Referent PPOV
Bláha Václav
Referent soutěže
Kvíz František
Rekvizitář
Brož Václav
Vedoucí II. mužstva
Polák Václav
Výběrčí příspěvků
Michek Karel
stvo zúčastnilo soutěže o přebor TJ Jisker, kde se probojovalo do druhého kola, kde bylo vyřazeno.
V tomto roce byl také uspořádán tradiční turnaj
o putovní pohár, kterého se zúčastnilo pět mužstev. Dvě
mužstva Sponitu, města Chřibská, Jednoty a Sklářské
huti. Tento již tradiční turnaj se vždy těšil velké oblibě
diváků.
Naše kombinované mužstvo se také zúčastnilo sportovního turnaje pořádaného TJ našeho sesterského
podniku MDŽ v Bratislavě a na oplátku se slovenští
fotbalisté zúčastnili turnaje ve Chřibské.
V červnu obdrželo sedm fotbalistů odznak PPOV (Připraven k práci a obraně vlasti) I. stupně a čtyři hráči
odznak II. stupně.
Pro obdržení tohoto odznaku bylo zapotřebí dobrého
umístění v těchto disciplínách: prostná, polní překážI v tomto roce
ková dráha, přesměla TJ Jiskpolní běh 1000 a
ra Sponit Chřib3000 m, pochod
ská dvě fotbalová
8 km, střelba ze
mužstva.
vzduchovky, jízda
I. mužstvo sena kole na čas 500
hrálo celkem 27
m, běh 100 m, běh
soutěžních i přá5000 m, plavání
telských zápasů.
50 m, plavání 400
14 utkání bylo vím, skok daleký,
tězných a v 11 záskok vysoký a vrh
pasech mužstvo
koulí.
podlehlo, 2 zápasy
V roce 1954
byly hrány nerozbylo založeno ve
hodně s celkovým
Chřibské při TJ
poměrem branek
JISKRA žákovské
65:63.
družstvo, vedouI. mužstvo hrácím se stal Hüblo okresní přebor
ner Otakar, který
a umístilo se s 15
ovšem
nejevil
body na 5. místě
Dům č. p. 128 v roce 1910 - po roce 1954 první kabiny fotbalistů
dostatek zájmu
v tabulce z 11
o žákovské družmužstev.
II. mužstvo sehrálo 16 soutěžních i přátelských zápasů.
stvo, takže k některým zápasům ani nenastoupilo.
Z nich bylo 6 vítězných, 9 prohraných a 1 nerozhodný.
Předseda MNV Jan Prošek, který byl zároveň
Poměr branek 41:58.
místopředsedou fotbalového oddílu, byl požádán
II. mužstvo v okresní soutěži docílilo 15 bodů a skončio podporu pro zakoupení vybavení našeho žákovskélo z 10 soutěžících mužstvech na 5. místě.
ho družstva.
V těchto soutěžích se vystřídalo celkem 41 hráčů. NejV roce 1954 chřibští fotbalisté konečně obdrželi od
více zápasů odehráli: Jaroslav Kolář 26, Jan Machan 25,
MNV domek č.p.128 na křižovatce na kamenické silnici,
František Lamač 25, Jaroslav Kunc 24, Václav Brož st. 24,
který měl sloužit za kabiny a klubovnu. V tomto domku
Vladimír Hlaváček 23, Ing. Přemysl Hruška 22.
ovšem bylo zapotřebí velkých úprav, nebyla zde zavedeZa sezonu vstřelili nejvíce branek tito hráči:
na voda a chyběly i kamna.
Vlastimil Kafka 20, František Ježek 13, Václav Brož 9.
Josef Navrátil (pokračování)
Kromě okresních soutěží se naše kombinované muž-
Říjen 2015
Chřibský zpravodaj
str. 5
Chřibské kulturní léto
Měsíc září byl ve znamení dvou kulturních akcí
uspořádaných v rámci 19. ročníku Chřibského kulturního léta. První z těchto akcí, nazvaná Lužický
večer, proběhla v sobotu 5. září 2015 v sále Radnice.
Manželé Zieschovi z Budyšína zde poutavým a příjemným způsobem seznámili přítomné se životem, zvyky,
písněmi a tradicemi Lužických Srbů, tohoto malého
slovanského národa žijícího ve východní části Německa kolem měst Chotěbuz a Budyšín, který navzdory
všem asimilačním snahám, jimž byl v minulosti vystaven, si udržel vše, co je mu vlastní.
(FS)
V podvečer 26. září se v kostele svatého Jiří, konal
v rámci Chřibského kulturního léta Svatováclavský
koncert.
Než zazněly první tóny slavnostního koncertu, přivítal
všechny přítomné starosta obce, pan Machač. Připomněl
nám úlohu svatého Václava v dějinách českého národa
a popřál krásný večer.
V podání Pražského žesťového souboru pod uměleckým vedením Jana Votavy a sopranistky Heleny
Krausové jsme tentokrát vyslechli krásné skladby např.
J. J. Moureta, G. P. Telemanna, G. Händela, G. Giordana, W. Mozarta, C. Francka či A. Dvořáka. Poprvé jsme
ale měli možnost v kostele slyšet i melodie Jaroslava
Ježka a Leonarda Bernsteina. I tito skladatelé již patří
mezi klasiky. Snad nejhezčí bylo stereo provedení, švýcarské lidové písně Starý zámek.
Celý koncert měl krásnou slavnostní atmosféru.
O tom, že se líbil, svědčil na závěr dlouhotrvající potlesk
ve stoje.
Byla to důstojná oslava státního svátku a krásné zakončení devatenáctého ročníku Chřibského kulturního léta. Příští
rok nás čeká jubilejní XX. ročník. Už se na něj těšíme. MiŠ
Z klubu důchodců...
Dne 17. 9. 2015 jsme uskutečnili zájezd do Dětenic.
Navštívili jsme barokní zámek, oblíbenou středověkou
krčmu a dětenický pivovar s ochutnávkou piva.
21. 9. jsme oslavili při hudbě a občerstvení narozeniny
našich šesti členů klubu.
23. 9. se šest vybraných členů KD zúčastnilo v divadle
v Ústí nad Labem „Mezinárodního dne seniorů“, který
pořádala Krajská rada seniorů pod záštitou hejtmana
O. Bubeníčka. Při této příležitosti bylo zhodnocení akce
„Senior art“ - nejaktivnější klub Ústeckého kraje, kam
byl přihlášen i chřibský Klub důchodců. Na závěr jsme
shlédli představení „Někdo to rád…“. Všechny tři akce
byly velice pěkné.
V měsíci říjnu oslavují:
Marie Kuncová
91 let
Václav Machovec
63 let
Blahopřejeme a přejeme hodně zdravíčka.
(AM)
TERMÍNY SVOZU
SEPAROVANÉHO ODPADU
Každý lichý týden, vždy ve čtvrtek
22. ŘÍJNA 2015
5. LISTOPAD 2015
19. LISTOPAD 2015
POZVÁNKA
na podzimní
VALNOU HROMADU
SDRUŽENÍ TADEÁŠE HAENKEHO o. s.
Valná hromada STH o. s. se koná
v sobotu 31. října 2015 v 10 hodin
v sále restaurace Radnice ve Chřibské.
Srdečně zveme naše stálé členy, vítáni jsou
též všichni přátelé a příznivci sdružení.
Členské příspěvky zasílejte laskavě na
č. ú. 172 879 541, kód banky 0300.
Za finanční dary upřímně děkujeme!
Těšíme se na Vás!
Za STH, o. s. Helena Krausová,
Předsedkyně sdružení
Zprávy ze sportu
Společenská kronika
Naši běžci informují...
V říjnu oslavují:
Beskydská sedmička 2015
Letos potřetí jsme se s Martinem Stezkou zúčastnili
6. ročníku nejtěžšího extrémního závodu dvojic B7. Teď
něco blíže k samotnému závodu. Start byl jako tradičně
v Třinci, kde úderem 22. hodiny 4. září vyběhlo na trať
86 km a 95 km 3 050 závodníků. Do cíle ve Frenštátě
pod Radhoštěm se dostalo 2 135 běžců. Já s Martinem
jsme běželi trasu SPORT dlouhou 95 km a kategorie nad
50 let. V této kategorii bylo 32 dvojic. Závod jsme dokončili na pěkném 5. místě v čase 19 hod. 25 min., poprvé
jsme pokořili hranici 20 hodin. Celkově se na start v kategorii SPORT 95 km a převýšením 5 500 m bez rozdílu
věku postavilo 394 týmů a my jsme obsadili 94. místo.
V současné době jsme v plné přípravě na další extrémní
závod 24 hod. Rock Point-Horská výzva. Tento závod se
uskuteční 31. 10. v Koutech nad Desnou.
Jiří Šulc
Růžena Hrušková
Marie Kuncová
Blažena Holá
Marcela Nebesářová
Chrudoš Chromec
František Hájek
Irena Sajfrtová
Antonín Doležal
Kurt Růžička
Justín Lukačovič
Marie Svitáková
Maria Vokurková
Jana Fišerová
Jana Šittová
Věra Sedlmajerová
Jitka Hotovcová
Hana Štiková
Marie Rechziegelová
Všem srdečně blahopřejeme!
Smuteční oznámení...
Oznamujeme, že dne 5. 8. 2015 po dlouhé těžké nemoci
zemřela paní Jaroslava Rychtaříková.
Posledních 20 let žila trvale v Krásném Poli č. 88.
Dožila se zde 78 let.
Vzpomínka...
Chřibští reprezentanti
ŠNEK RACE VE CHŘIBSKÉ
Dne 19. 9. 2015 se ve Chřibské konal již druhým rokem
běžecký překážkový závod Šnek Race 2015. Na trati dlouhé
6 kilometrů museli závodníci zdolat 24 přírodních i uměle
vytvořených překážek. Závodu se zúčastnilo celkem 54 závodníků. Nejrychleji trať zdolal Jiří Lukačovič. Na 2. místě
se mezi muži umístil Jakub Conk. 3. místo obsadil Tomáš
Bureš. Ženy: 1. místo Eva Petružálková. 2. místo Michaela
Mänzelová. 3. místo Petra Rýdlová. Tímto bychom chtěli
poděkovat městu Chřibská za možnost závod uspořádat,
manželům Svobodovým za výborné zázemí v areálu koupaliště, dále všem sponzorům a v neposlední řadě všem, kteří
nám pomohli s přípravou náročných překážek. Děkujeme
a těšíme se na další ročník.
Lukáš Novák
Dne 3. října už je to 14 let, co navždy a
zcela nečekaně odešel Stanislav Marek. Moc
nám chybí.
Za všechny, kdo ho měli rádi, vzpomíná
manželka Miluška a dcera Dáša.
Dne 23. 10. tomu bude rok, co nás navždy
opustila naše milovaná manželka, maminka
a babička Jitka Kuncová.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Bohuslav Kunc s rodinou.
Dne 19. října uplynou 4 roky, kdy nás náhle opustil kamarád Martin Kozák.
Stále vzpomínají Jarda a ostatní přátelé.
Poděkování...
Dne 11. 7. 2015 se konal už 4. ročník setkání příznivců
krásných strojů Honda Shadow pod názvem Čunas párty,
které pořádala rodina Trojanova. K tanci a poslechu hrála
místní kapela PEJP, které tímto ještě jednou moc děkujeme za krásné vystoupení pod širým nebem. Chvála za
zahrané písně. Všem se jejich vystoupení líbilo.
Za Čunas gang Trojan Josef ml.
Vítěz závodů Jiří Lukačovič
(foto ML)
CHŘIBSKÝ ZPRAVODAJ l vychází 1x měsíčně l č. 10 vyšlo dne
13. 10. 2015 l vydává Město Chřibská, 407 44 Chřibská, okres Děčín,
IČ 261378, MK ČR E 12240 l Sazba a tisk Tiskárna Trio Varnsdorf.

Podobné dokumenty

Chřibský zpravodaj

Chřibský zpravodaj V neděli odpoledne dne 31. 5. 2015 byla naše jednotka SDH Chřibská povolána krajským operačním střediskem k požáru lesního porostu v prostoru Dolského mlýna u Jetřichovic. Po příjezdu na místo spol...

Více

Chřibský zpravodaj

Chřibský zpravodaj Starší žáci - Procházka, Jedlička, Šimůnek, Gežo, Veselý, Hroch, trenér - Josef Nepovím, Olah, Havlíček, Kunc, Brzák, Vlček Opravte si! V březnovém čísle místo jména Dušek, správně Dousek. Josef Na...

Více