Untitled - Typografia

Komentáře

Transkript

Untitled - Typografia
Editorial
Nelze o tom nepsat. V záplavû stále padajícího novoroãního snûhu dokonãujeme uzávûrku prvního
ãísla, zamûfieného na ofset. Psát o ofsetu velmi pokroãilé a vyzrálé technice tisku znamená zamûfiit
se více na okolí tiskového stroje, na dal‰í zvy‰ování jiÏ dost vysoké úrovnû, na dal‰í finesy a vûci
související s kontrolou kvality tisku, nov˘mi cestami pfiípravy a organizace, souãinnosti
se zadavatelem a pfiedtiskovou etapou. Samotná základní technologie tisku není pfiíli‰ pfiitaÏliv˘m
tématem pro autory ãlánkÛ a provozovatele, oslovované v mnoha anketách. Zato otázky pokraãující
standardizace, zkrácení etapy pfiípravy do momentu prvního prodejného v˘tisku, novinky o úplném
zru‰ení makulatury, o extrémním omezení poãtu obsluÏného personálu tiskárny a moÏnostech
zásadního sníÏení ekonomick˘ch nákladÛ, debaty o rapidnû zkrácené dobû pfiípravy tisku v ofsetu
na úroveÀ digitálního tisku, technikách kreativního zvy‰ování nadhodnoty efektov˘mi úpravami
povrchu a vzhledu archu, UV tisku a su‰ení, tisku bez vody a bez alkoholu a dal‰í a dal‰í otázky,
které h˘bou ofsetov˘mi tiskárnami i zákazníky.
Souãasn˘ stav po dvaceti letech volného trhu a svobody rozhodování bez poruãníkování politick˘ch
a plánovacích center spí‰e ukazuje na jednosmûrné zájmy zahraniãních investorÛ vyuÏívat v˘hod,
plynoucích z tuzemsk˘ch kapacit a pomûrnû vysoké kvalifikace a pouÏitelnosti lidí za nepfiíli‰
srovnatelné platy. Málo tyto firmy investují do ‰kolení, rekvalifikací a podpory mlad˘ch odborníkÛ.
Pfiesto je v˘konnost ãesk˘ch tiskáren na dobré úrovni.
Psali jsme o dobré spolupráci na‰í redakce a na‰ich publicistÛ s odborn˘mi ‰kolami v oblasti
kreativní tvorby, ale i moderní technologie. Kdo sleduje obálky Typografie, které v posledních
letech úspû‰nû navrhují a realizují studenti, vidí nejen pokraãování v této tradici mnoha roãníkÛ
ãasopisu Typografia, ale i neb˘valou kreativitu nov˘ch návrháfiÛ, vznikající pod vedením kvalitních
pedagogÛ. Je to mimofiádnû blahodárná aktivita a my si neskromnû myslíme, Ïe zakladatelé
této bájeãné spolupráce pfiem˘‰leli velmi pfiesnû o budoucnosti tisku a pfiedpokládali rostoucí
a nenahraditeln˘ v˘znam kreativní spolupráce tiskafiÛ s grafiky, fotografy a nakladateli, prostû
v‰emi, kdo koncipují tiskafiské v˘robky a pfiiná‰ejí nové nápady, jak uãinit tiskoviny pfiitaÏliv˘mi,
prodejn˘mi a dlouhodobû úspû‰n˘mi produkty. Akci, kterou jsme nevym˘‰leli my, ale více neÏ
100 let pfied námi kolegové z dob, kdy dominovala kovová sazba a knihtisk. Pfiihlásily se dal‰í ‰koly,
takÏe tímto prvním leto‰ním ãíslem zahájila svou sérii návrhÛ ‰kola AVE ART Ostrava. Pod vedením
M. A. Romana Witaska vytvofiili posluchaãi ve vnitro‰kolní soutûÏi sérii originálních návrhÛ obálek
pro leto‰ní 113. roãník (v historickém poãítání od roku 1888) podle svého volného, nik˘m
neovlivnûného nápadu. Autofii sami provedou i grafickou realizaci ve tvaru PDF a sami se na druhé
stranû obálky pfiedstaví. Nûktefií nám poskytnou stejn˘m zpÛsobem zhotovenou dvoustránku,
na níÏ mohou prezentovat své grafické, pfiípadnû realizované práce. Bliωí informace o ostravské
‰kole otiskujeme uvnitfi tohoto ãísla.
Novoroãenky pfii‰ly i po roce, nûkteré opût otiskujeme, jsou to v˘robky ãesk˘ch tiskáren
a akcidenãních návrháfiÛ. Ukazují, Ïe i v rostoucím vyuÏívání elektronick˘ch cest komunikace
má ti‰tûná novoroãenka své místo a ti lep‰í nelení a realizují své originální nápady. Ve Stránkách
MistrÛ jsme pfieskoãili do dvacátého století a pfiedstavili jednu etapu tvorby a pÛsobení
Nevilla Brodyho, v˘znamného moderního typografa a písmafie, reformátora typografické tvorby,
jehoÏ vliv je zfieteln˘ dodnes a má co fiíci i lidem v 21. století, podobnû jako âe‰i Sutnar nebo Teige.
Budeme lépe rozumût v˘robkÛm, které tiskneme, budeme-li znát principy a dÛvody
„nové typografie“ z rukou tûchto MistrÛ. Pfiipomínáme novodobé v˘roãí nakladatelství Albatros,
na jehoÏ kníÏkách a ilustracích jsme spolu se sv˘mi rodiãi nebo dûtmi vyrostli i my a vytváfieli
si názor na svût a Ïivot.
Pfiejeme v‰em na‰im vûrn˘m ãtenáfiÛm v novém roce dobré zdraví a spokojenost v osobním Ïivotû
i v práci!
Vladislav Najbrt
Autorkou obálky je Lucia Bariãáková
ze Soukromé stfiední umûlecké ‰koly
AVE ART Ostrava
Studuji na Soukromé stfiední umûlecké ‰kole
Ave Art v Ostravû obor propagaãní grafika
a rozhodla jsem se tak proto, Ïe se mi líbí
grafická tvorba. Dnes jsem studentkou ãtvrtého
roãníku. Ve druhém roãníku studia jsem
byla vybrána na dvout˘denní odbornou stáÏ
v Bratislavû, kde jsme mûli za úkol namalovat
reprodukci obrazu slavného malífie, vybrala
jsem si malbu od Henri Tolouse de Lautreca.
Ve tfietím roãníku jsem absolvovala dvout˘denní
praxi v grafické firmû Profirta v âadci, kde jsem
pracovala hlavnû s písmem, ale také vytváfiela
plakáty a nabrala hodnû nov˘ch poznatkÛ.
Pracovala jsem zde s v˘born˘m kolektivem.
Pocházím ze Slovenska a studium na ‰kole
mû baví, dává nám dostatek moÏností
ke zlep‰ení své tvofiivosti. Nadále chci
roz‰ifiovat své grafické zku‰enosti a postupnû
se zdokonalovat v grafickém zpracování plakátÛ
a také najít uplatnûní v tomto oboru i v dal‰ím
studiu.
O Soukromé stfiední umûlecké ‰kole
Ave Art Ostrava, s.r.o. ãtûte na stranû 26.
1 Obsah
Contents
1 Vladislav Najbrt
Ofset dnes a zítra
Ofset dnes a zítra
Offset today and tomorrow
3 Od my‰lenky k produktu – koncepce pro malé podniky
From idea to product – the concept for small companies
4 Anketa Pfielom roku – pohled zpût a pohled vpfied
Questionnaire The turn of the year – look back and look
forward
7 Elektroluminiscence fiídící inovací v tisku
Electroluminescence driving innovations in print
8 Milan Lelek
Souãasné trendy v ofsetovém tisku
Current trends in offset printing
10 Tiskárna Libertas z praÏského Smíchova
Printing house Libertas from the Prague district of Smíchov
12 Zemfiel pan Jaroslav ·alda
Died Mr Jaroslav ·alda
13 Ondfiej Sedláãek
Originalita ti‰tûné reklamy
Original print ads
16 Vladislav Najbrt
Stránky MistrÛ
Pages of Misters
18 Novoroãenky 2010
New Year’s greeting cards 2010
21 V˘stava Item plures et alios libros
Exhibition Item plures et alios libros
22 V˘roba novoroãních pfiání v Ateliéru Ha‰kovec
Production of New Year’s greeting cards in Ateliér Ha‰kovec
24 V˘stava 60 let na kfiídlech Albatrosu
Exhibition 60 years on the wings publishing house Albatros
26 Obálky na roãník 2010 navrhuje AVE ART Ostrava, s.r.o.,
‰kola bez bariér…
Covers in the year 2010 designes AVE ART Ostrava, s.r.o.,
Ani v posledním roce první dekády 21. století
neustávají globální debaty podnikatelÛ, jejich
profesních svazÛ pro tisk a media a poradensk˘ch
spoleãností o v˘voji, trendech a budoucnosti
informaãních médií. Po dlouhá staletí
dominantního tisku se ustálila pfiedstava tiskafiÛ
o nepostradatelnosti technologií rozmnoÏování
tiskem na papír, zvlá‰tû kdyÏ papírové substráty
pfiedstavují nosiã, získávan˘ ze snadno
obnoviteln˘ch a ekologicky prospû‰n˘ch zdrojÛ,
dfieva a lesÛ, bez nichÏ si nedovedeme pfiedstavit
Ïivot na matce Zemi. Nové trendy mÛÏeme
hodnotit z mediálnû oblíbeného pohledu
konkurence a boje médií mezi sebou nebo
z pohledu mûnících se potfieb ãlovûka a lidské
spoleãnosti. Pfiirozenûj‰í je pohled druh˘, kter˘
v souãasnosti umoÏnil jisté uklidnûní na scénû IT
a dospûl k interakci a spolupráci zejména
tiskov˘ch a audiovizuálních médií.
a school without barriers…
28 Aktuality z domova a zahraniãí
Actualities from printing industry
32 Kolegium Typografie pfiedstavuje své ãleny
Kolegium Typografie introduces its members
Typografia 1/2010/1209/roãník 113
Odborn˘ ãasopis ãesk˘ch polygrafÛ a typografÛ
Vydavatel Digirama s.r.o., Tuchomûfiická 343, Praha 6, 164 00
Adresa redakce Tuchomûfiická 343, Praha 6, 164 00
Fax 220 961 441
ManaÏerka ãasopisu ZdeÀka Mar‰ová, 776 664 427
[email protected]
·éfredaktor Vladislav Najbrt
Redakce Jitka Böhmová, 776 613 647
[email protected]
Pfiedseda redakãní rady Milan Mar‰o
Redakãní rada Jaroslav Hru‰ka, Jan Král, Milan Malovan˘,
Milan Mar‰o, ZdeÀka Mar‰ová, Vladislav Najbrt, Jan Opletal,
Jan Sehnal, Alan Záruba, Jan âinãera, Jifií Zápotock˘
Zahraniãní partner Thomas Helbig, Kurt K. Wolf
Obálka: Lucia Bariãáková, AVE ART Ostrava
Koncepce úpravy vnitfiních stran Boris Melu‰
Pfiedtisková pfiíprava Tercie servis s.r.o.
Tisk Tercie Praha spol. s.r.o.
Pfiíjem inzerce v redakci Tuchomûfiická 343, Praha 6, 164 00
Jednou z parciálních otázek tiskáren, investorÛ
i v˘robcÛ technologick˘ch zafiízení je starost
o dal‰í rozvoj ofsetu. Obavy postupnû vzbuzovala
druhá etapa nástupu digitálního tisku a flexotisku.
Provozovatelé ofsetov˘ch tiskáren, ktefií celá
desetiletí profitovali z úpadku knihtisku a velké
ãásti hlubotisku pfievzetím nejlukrativnûj‰ích
zakázek a v˘robních programÛ, ponûkud podcenili
nové technologické a v˘robní moÏnosti obou nov˘ch
technik a spolu s nûkter˘mi velk˘mi dodavateli
strojÛ a materiálÛ v podstatû zaspali dobu
a nevnímali nové razantní nástupy a signály. Ten
nástup není plo‰n˘ a dosud nedominuje ve v˘voji
tiskafiského trhu, ale mnohé tiskárny prakticky
v‰ech velikostí pfiicházejí stále citelnûji o náplÀ
a zákazníky, poÏadující je‰tû nedávno nemyslitelné
v˘robní lhÛty, minimální náklady tiskovin a nové
zpÛsoby elektronické a digitální spolupráce.
Ofset v nejvyspûlej‰ích zemích v‰ak není
na ústupu a pfiedstavuje podle statistik stále je‰tû
70 i více procent podílu na trhu tisku.
Cena ãísla 60 Kã, Pfiedplatné v redakci, Roãní pfiedplatné 700 Kã
Náhledov˘ pult
Název a ãíslo úãtu Digirama s.r.o., ã.ú. 51-2279360247/0100
se standardizovan˘m svûtlem
Komerãní banka, pob. Praha 6
pro kontrolu kvality
ISSN 0322-9068, Registrováno pod MK âR 7504
má rostoucí v˘znam
Podávání zásilek povolila âeská po‰ta pod ã.j. nov. 6084/96
Vydavatel a redakce neodpovídají za obsah autorsk˘ch
ãlánkÛ.
Toto ãíslo je ti‰tûno barvami dodan˘mi firmou
Michael Huber CZ
Tel.: 271 081 111, Fax:272 704 725, e-mail: [email protected],
www.ospap.cz
Vladislav Najbrt
Toto ãíslo je ti‰tûno na papífie Hello Gloss 250 g/m2 (obálka)
a Hello Silk 115 g/m2 (vnitfiní listy), kter˘ sponzorsky dodala
spoleãnost OSPAP a.s., K Hru‰ovu 4/292, Praha 10,
Úbytky jsou stále je‰tû nahrazovány nov˘mi
pokroky technologie, zejména personalizace,
komunikace web-to-print a navy‰ováním pfiidané
hodnoty ‰irokou ‰kálou dodatkov˘ch úprav
tiskovin a procesÛ. Kromû toho rychle rostou
nové trhy v nejvût‰ích, nedávno zaostávajících
zemích tfietího svûta.
Experti potvrzují, Ïe branÏe tisku a médií
se momentálnû nachází ve fázi nového
nasmûrování, jejíÏ podstata vychází ze zmûny
nárokÛ na tisková média. V prÛbûhu Print Media
Future Day na Vysoké ‰kole pro tisk a media
ve Stuttgartu byly pfiedneseny mezinárodními
experty nové názory na budoucí ‰ance tiskov˘ch
médií v nejbliωí perspektivû, které vycházejí
ze zmûn chování zákazníkÛ a konzumentÛ
a probudily tiskafie.
Jak se projevuje internet Ve zmínûn˘ch
debatách na v˘znamn˘ch fórech je stále ãastûji
sly‰et názor, Ïe internetu se tiskafii bát nemusí.
Nemûli by v‰ak podcenit vliv internetové inzerce.
Názor, Ïe internet nahradí tisk, povaÏují anketou
dotázaní uÏivatelé za spí‰e spekulaci, neÏ
potvrzen˘ poznatek. Andreas Vogel z Ústavu
v˘zkumu tisku a poradenství pro média prohlásil,
Ïe tisk si i nadále podrÏí dÛleÏitou roli v ‰ífiení
informací. Podle nûj nebyly dosud dostateãnû
vyuÏity v‰echny pfiedpoklady a moÏnosti ãasopisÛ
a novinového tisku. Enormní vzestup poãtu titulÛ
posledních let byl jiÏ dostateãnû proãi‰tûn.
V mediální branÏi je v‰ak k dal‰ímu pfieÏití
nezbytn˘ Ïánrov˘ marketing, sblíÏení listu s jeho
ãtenáfii, modernûj‰í image a kvalitnûj‰í
publicistika. Internet se pro tisková média stává
spí‰e ekonomick˘m komunikaãním prostfiedkem,
ale dosud jim nebere v˘znamné podíly jejich
obÏivy. Naopak, tisková média jsou povaÏována
za „stroj, tlaãící pfied sebou ostatní nová média“.
Ofset jede dál Rychlosti a automatizace
Pfied nûkolika lety sami nûktefií v˘znamní v˘robci
ofsetové techniky oãekávali útlum dal‰ího v˘voje
Role tiskafie je jiná neÏ pfied lety
ofsetov˘ch tiskov˘ch strojÛ a jejich v˘konÛ.
Rychlosti archov˘ch strojÛ se skuteãnû ustálily
na hranici 15 000 aÏ 18 000 obr/hod. Nejvût‰í
tahouni v‰ak pokraãovali a vynesli nové trumfy
pokraãující automatizací strojÛ a digitalizací
obsluhy a fiízení procesu. Dále pokraãovali
ve zkracování pfiíprav pfied tiskem, které
se v nûkter˘ch pfiípadech rovnají digitálnímu
tisku. Zvy‰ování obratov˘ch rychlostí ztrácí
motivaãní sílu diferenciací a sniÏováním nákladÛ
jak u archov˘ch, tak ãásteãnû i kotouãov˘ch
strojÛ. Automatizace je trval˘m úkolem
konstruktérÛ, ale má i své stinné stránky.
Je to pfiedev‰ím zvy‰ování investiãních nákladÛ
na nové stroje, které se dostávají do znaãného
kontrastu s digitálními stroji a nastupujícím
ink-jetem. Ne v‰echny novinky automatizace byly
praxí pfiijaty pfiíznivû a opût byly staÏeny nebo
nad nimi panují rozpaky, jeví-li se jako spí‰e
zbyteãné.
Formáty Velikosti archÛ nad B1 nebo A0,
je‰tû v polovinû minulého století obvyklé na
americkém kontinentu nebo v severní Itálii
(stroje Miehle, MAN, Harris), mizely ve prospûch
rychlobûÏn˘ch modelÛ pro A1/B1, A2/B2,
dokonce aÏ A3/B3 nebo A4/B4, které uvítal
kanceláfisk˘ tisk.
Na mal˘ch formátech vyrostl na giganta
Heidelberg, sledoval ho nበAdast, Rotaprint
a mnozí dal‰í. Spolu s pokroky technologie
materiálÛ se velké formáty vrátily a trhají rekordy
jak v archov˘ch, tak kotouãov˘ch strojích. Arch
‰irok˘ kolem dvou metrÛ nevyvádí investory
z rovnováhy a uplatÀuje se i v na‰ich tiskárnách.
Motivaci pfiiná‰í zákazník – reklama, obal,
ekonomické sdruÏování zakázek. Kotouãové stroje
jiÏ pfied koncem století pfiekroãily tfiímetrovou ‰ífii
a moÏná pÛjdou je‰tû dál cestou hlubotisku.
Chemie a voda, nûkdej‰í limity moÏností ofsetu
kupodivu nejsou nejvût‰ími pfiekáÏkami. TotéÏ
dnes platí i o strmû rostoucích cenách obfiích
strojÛ. Proud informací o instalacích nov˘ch
strojÛ ve formátu jumbo neustává ani
s hospodáfiskou a finanãní krizí.
Barevnost Na obou koncích integrace barev
do‰lo k historick˘m zmûnám: témûfi zmizely
ofsetové jednobarevky a jsou nahrazovány
digitálním tiskem. Na konci fiady tiskov˘ch
jednotek nejsou v˘jimkou dvanáctibarevky,
ãtrnáctibarevky a speciální konfigurace. V‰echny
stroje jsou vybaveny kontrolními náhledov˘mi
pulty s normalizovan˘mi svûteln˘mi zdroji.
Problémem na‰ich tiskáren je skuteãnost, Ïe tento
náhledov˘ pult je jedin˘m místem v celé tiskárnû,
kde lze posoudit kvalitu tisku
pod normalizovan˘m svûtlem (nejãastûji
certifikované záfiivky Just Normlicht). Pfiitom
je dnes v zahraniãí a ve vyspûl˘ch provozech
povaÏován zvyk vodit zákazníka a lidi z prepressu
právû na toto místo k tiskov˘m strojÛm za zcela
nevhodné ze strategického hlediska. Vhodnûj‰í
je hodnocení v jednacích místnostech,
vybaven˘ch kontrolním pultem se stejn˘m
certifikovan˘m zdrojem svûtla.
Kvalita tisku Ofset dosáhl znaãnû vysoké kvality
nejen pfii potiskování papíru a kartonu, splÀuje
vysoké nároky na nejrÛznûj‰ích druzích povrchÛ
a na nepapírov˘ch nosiãích tisku. Mluví
se o dosaÏení nejvy‰‰í kvality, ale kdoví, kam
aÏ nároky zákazníkÛ a trhu je‰tû tiskafie a v˘zkum
poÏenou. Zdrojem kvality a stále dokonalej‰í
standardizace a opakovatelnosti v˘sledku
je pfiedev‰ím digitalizace v pfiípravû
reprodukãních podkladÛ a v˘robû tiskov˘ch
forem. PfiestoÏe konkurenãní závody v˘robcÛ
tiskov˘ch desek a systémÛ CtP nepfietrÏitû
pokraãují a vloÏily se do ní nové hospodáfiské
veliãiny v Asii, dosáhla ofsetová stabilizace
kvality trvale vysoké úrovnû. Samostatnou
kapitolou jsou postupy a prostfiedky úãinné
Detail filtraãního zafiízení Logotec
Zafiízení pro filtraci chemick˘ch
DÛleÏité je ‰kolení pracovníkÛ a zvy‰ování jejich
pfiípravkÛ Logotec u CtP
kvalifikace
kontroly kvality tisku, nátiskÛ a podkladÛ pro tisk
vãetnû tiskov˘ch desek. V‰echny kontrolní
parametry vãetnû mûfiení denzity se orientují
na spektrální mûfiení.
Tiskové stroje mohou b˘t vybaveny
automatizovan˘mi systémy kontroly kvality,
tiskárny v‰ak hledají levnûj‰í cesty.
Rostoucí v˘znam a oblibu získávají dokonalé
a levné spektrální pfiístroje a systémy, pracující
vãetnû softwaru off-line i on-line (Techkon, X-rite).
ZaráÏející skuteãností je i po vlnû nov˘ch investic
v na‰ich podnicích nízké povûdomí o nutnosti
pûstování stabilní hladiny svûtelné kontrolní
techniky. Stále jsou povaÏovány svûtelné
certifikované zdroje za luxus a v praxi vidíme
„náhledy u okna“ nebo pod barevnû zcela
nevhodn˘mi svûtly. Dûje se tak ve velké vût‰inû
tiskáren, agentur a reprostudií vãetnû nejmodernûji
vybaven˘ch. Stejnû nedostateãná je i pravidelná
kontrola hladiny barevné teploty záfiivek (norma
5000 kelvinÛ) a jejich vãasná v˘mûna.
Povrchové zu‰lechtûní tiskovin Efektové,
bezpeãnostní a kreativní úpravy povrchÛ in-line
v tiskovém stroji se v posledních desetiletích staly
záchrannou vestou konvenãního tisku. Stále nové
postupy, efektové materiály a stále uωí
souãinnost tiskafiÛ s návrháfii a agenturami
pfiiná‰ejí skuteãné a trhem poÏadované vytváfiení
nadhodnoty pro v‰echny úãastníky fietûzce:
poptávka – idea – technologie – v˘roba – prodej –
spotfiebitel. V‰ichni na ní vydûlávají a pro
v‰echny je zdrojem uspokojení. Proces v˘voje
zaãal lakováním, v˘sekem a raÏbou, ale pfiíliv
rostoucí fiady zpÛsobÛ úpravy povrchu
vyti‰tûného archu nezná konce. Pro dal‰í
existenci ofsetové techniky tisku je tento v˘voj
urãitou záchranou a jistotou do budoucna.
Ostatní smûry v ofsetu Krátké slovo ofset
zahrnuje mnoho v˘znamn˘ch a odbornû
nároãn˘ch novinek a oblastí technologie.
Vyti‰tûno na papíru Hello Gloss 250 g/m2 (obálka) a Hello Silk 115 g/m2 (vnitfiní listy). Dodavatel: OSPAP a.s., K Hru‰ovu 4/292, Praha 10, Tel.: 271 081 111, Fax: 272 704 725, e-mail: [email protected], www.ospap.cz
Typografia 1 2010
Od my‰lenky k produktu
koncepce pro malé podniky
V prÛbûhu nûkolika desetiletí vznikly a byly
zdokonaleny dal‰í neménû v˘znamné novinky
v ofsetové branÏi. O nich jsme jiÏ vícekrát
publikovali specifické ãlánky a názory na‰ich
autorÛ. Zdokonalen byl such˘ (bezvod˘) ofset,
pokraãoval v˘voj digitalizovaného (DI) ofsetu,
rostoucí zájem vidíme o technologie UV ofsetu
a UV su‰ení, dál pokraãoval v˘voj hybridního
ofsetu, mnoÏí se pfiípady integrace dvou nebo více
tiskov˘ch technik do spoleãné hybridní
konstrukce tiskového stroje pro speciální úãely.
V˘ãet mÛÏe pokraãovat, na to budou k dispozici
stránky na‰ich budoucích ãísel a roãníkÛ.
Dal‰í v˘voj Pfiedpovûdût budoucí v˘voj ofsetu
je dnes spí‰e zbyteãné. Jisté je, Ïe ani nejnovûj‰í
investice nemusejí mít zkrácenou Ïivotnost.
Mnohokrát jsme zdÛrazÀovali spolu s na‰imi
i zahraniãními autory ãlánkÛ, Ïe v‰echny tiskové
techniky spolu s nov˘mi médii mohou úspû‰nû
koexistovat a rozvíjet se paralelnû. DÛleÏitûj‰í
je stálé sledování nejen nové orientace nárokÛ
na tisková média a pfiedev‰ím na poÏadavky
zákazníka a trhu. Tam najdeme odpovûdi
na palãivé otázky, kdy a do ãeho investovat,
jak pfiipravovat pracovníky a studenty na budoucí
úkoly a jak obstát v mezinárodní soutûÏi.
Odborníci se shodují v názoru, Ïe cesta úspûchu
vede pfies úzkou spolupráci se zákazníkem,
vzájemné v˘chovné pÛsobení, vedoucí
ke zlep‰ené ochotû porozumût poÏadavkÛm
a podmínkám partnera. Druhou podmínkou
úspûchu je nepfietrÏité zvy‰ování kvalifikace
vlastního t˘mu a pûstování identifikace domácích
pracovníkÛ s cíli a zámûry vlastníka. Technika
je zboÏí a dá se koupit, ale schopnosti, kvalifikace
a produktivita lidí se musí vytrvale pûstovat
a oceÀovat.
Finanãní náklady na obojí neustále rostou, ale bez
rozhodn˘ch investic do nich dnes jiÏ neãekejme
trvalej‰í úspûch. ×
Ofsetové tiskárny musí reagovat na poÏadavky trhu napfi.
upravením knihtiskov˘ch pfiíklopov˘ch strojÛ pro raÏbu a v˘sek
V dobû krize kaÏd˘ podnik bojuje o své místo
na trhu a hledá cesty jak úspû‰nû propagovat
své zboÏí a nabízet zákazníkÛm nové sluÏby.
Právû pro malé a stfiední podniky je roz‰ifiování
jejich my‰lenek na úspû‰né produkty ãasto
tûÏké. Jak to mÛÏe pfiece jen fungovat a jakou
roli pfiitom hraje pfiíroda, ukázala akce Clustru
v Ismaningu.
Na první pohled nemá nበekonomick˘ systém
s pfiírodou pfiíli‰ mnoho spoleãného.
To, Ïe podniky mohou v fiadû pfiípadÛ budovat
své strategie na univerzálních principech
pfiírody, ukázal Michael Pellny z Weissmanova
institutu, poradenské instituce, specializované
na rodinné podniky, pfii akci Clustru Tisk
a ti‰tûná media na téma „Od my‰lenky k nov˘m
produktÛm – jak mohou men‰í a stfiední
podniky rozvíjet nové nabídky pro zákazníky“.
Uãíme se od pfiírody Pellny odvodil
od pfiírodních zákonÛ pro ekonomiku
následující zpÛsoby jednání:
■ Princip odli‰nosti: v˘mûnné v˘kony vedou
na stagnujících trzích nutnû k negativní
rychlosti rÛstu a ke klesajícím renditám.
■ Koncentrace na fie‰ení problémÛ: Úspû‰n˘
je ten, kdo rozpozná potfieby, pfiípadnû
centrální problémy sv˘ch zákazníkÛ a fie‰í
je lépe neÏ druzí.
■ Princip jednoduchosti: fie‰ení dilematu
komplexnosti – zjednodu‰ování smûrem
dovnitfi a diferenciace smûrem ven.
■ Princip dÛslednosti: Lidé pfieceÀují to,
co krátkodobû jde a podceÀují to, co je moÏné
dlouhodobû. Strategie je maratón a ne bûh
na krátkou traÈ.
■ Princip uÏiteãnosti: Podniky musejí definovat
a komunikovat svÛj uÏitek.
Závûrem Pellny shrnul tyto pfiístupy
do principu EKKAN (Jednodu‰e-KoncentrovanûKonsekventnû-Jinak-UÏiteãnû).
Jako základ podnikatelského úspûchu vidí
kromû konkurenãních v˘hod a hlavních
kompetencí pfiedev‰ím schopnost pfiizpÛsobit
se zmûnûn˘m rámcov˘m podmínkám. Darwin
dokázal, Ïe v pfiírodû vÏdy pfieÏívá systém, kter˘
se umí nejlépe pfiizpÛsobit: „To jsme v minulosti
nedûlali“, fiíká Pellny.
My‰lenka Jak mÛÏe vypadat konkrétní cesta
od my‰lenky k finálnímu produktu, vysvûtlili
Helmut König a Hans Schneider z firmy
Staudigl-Donaudruck v Donauwörthu.
Tento poskytovatel sluÏeb se 171 pracovníky
se specializoval na velkoformátov˘ tisk plakátÛ.
NeÏ z my‰lenky nabízení individuálních plakátÛ
pfies Web-to-Print vznikla internetová platforma
123Plakat, které je moÏno zadat nejen
individuální velkoformátov˘ plakát, n˘brÏ
si rovnou objednat i poÏadovanou plakátovací
plochu, bylo nutno vyjasnit nûkteré otázky
a pfiekonat nûkterá úskalí. „Web-to-Print je ãasto
synonymem pro „pouÏití v˘hodn˘ch cen“,
vysvûtlil König. „Prodávat jen pfies cenu v‰ak
pro nás nebylo dost dobré“.
Na základû inspirace vlastnoruãnû ztvárnûného
plakátu ke 40. narozeninám manÏelky nakonec
vznikla my‰lenka nabízet plakáty pro v‰echny.
To, co se zdá b˘t snadné, se ãásteãnû projevilo
jako problematické. Bylo nutno najít vhodné
partnery a vytvofiit moÏnosti financování.
Také koordinace tfií programátorsk˘ch teamÛ –
jednoho ve firmû, jednoho partnera
pro rezervace a jeden externí team –
kladla nároky na odpovûdné pracovníky.
„Nálada kolísala od jásání aÏ do nebes
po zarmoucení k smrti“, vzpomíná Schneider.
Produkt Z tûchto snah dnes uÏ není vidût
nic: Ten, kdo si chce objednat velkoformátov˘
plakát na adrese 123Plakat.de, mÛÏe to uãinit
ve tfiech krocích: 1. vybrat stanovi‰tû,
2. generovat a uloÏit motiv, 3. zaplatit. K tomu
je na území Spolkové republiky zásoba 180 000
plakátovacích ploch, na které je moÏno lepit
vlastnoruãnû ztvárnûné plakáty. Od spu‰tûní
portálu bylo podle Schneidera a Königa
vyti‰tûno 100 000 velk˘ch plakátÛ a 70 000 jich
bylo vyvû‰eno.
To, Ïe úspûch závisí také na odpovídajících
marketingov˘ch opatfieních, bylo obûma velmi
rychle jasné: „Bez reklamy není zakázka“,
fiíká König. Dnes k tomuto úãelu vyuÏívají
i dvû marketingové kooperace. „Dobr˘ nápad
sám nestaãí, je tfieba jít stále dál, stále dál,
stále dál…“, zdÛrazÀuje Schneider. ×
Ze zahraniãních zdrojÛ.
1 Jak hodnotíte ãinnost va‰í firmy
v uplynulém roce 2009?
2 Co oãekáváte v novém roce 2010?
3 Jak jste spokojeni s fungováním
datov˘ch schránek pfii jednání
s úfiady?
Jaroslav Císafi
Strati, spol. s r.o.
1 Mohlo b˘t je‰tû hÛfi, ale uÏ jen
o málo. V‰eobecná nechuÈ
investovat se samozfiejmû projevila
a kdo nesehnal dotace tak Ïádn˘
vût‰í stroj nekoupil.
2 Snad se situace zlep‰í, kdyÏ
se obecnû pfie‰lo od lamentování
nad poklesem k mírnû
optimistickému názoru,
Ïe se prÛmyslová v˘roba zvedá.
Obecná tendence k nárÛstu platÛ
dfiíve nebo pozdûji poÏene tiskárny
k nákupu nov˘ch strojÛ, a tedy
se snad ãásteãnû obnoví trh.
3 Zatím po první zku‰enosti
to fungovalo. TakÏe uvidíme co dál.
Pavel Starosta
Diatech-Praha, spol. s r.o.
1 Rok 2009 byl pro nás ve znamení
chaosu. Odbûry byly oproti jin˘m
letÛm nevyrovnané, museli jsme
velmi korigovat zásoby, jelikoÏ
plynulost odbûrÛ byla u zákazníkÛ
podfiízena zakázkové skladbû
a ta byla také nerovnomûrná,
nemluvím, jak se projevila oblast
reklamy ve skladbû zakázek
a v nákladovosti.
Platební morálka se zpoãátku velmi
zhor‰ila a tento stav trval
aÏ do podzimu. Závûrem roku
se v‰e pomalu stabilizovalo,
aÏ na drobné v˘jimky. MoÏná
je to u na‰í firmy také velk˘m
rozptylem zákazníkÛ, jelikoÏ
dodáváme do pûti zemí a tím
se i problémy násobí.
Kavka má stroj velkej jako kráva!!!!!
Ve dnech, kdy se star˘ rok pfieklápí
do nového, zpravidla kaÏd˘
uvaÏuje, jak˘ pro nûj byl uplynul˘
rok a pfiem˘‰lí, co jej asi ãeká
v tom pfiicházejícím. Otázky
smûfiující tímto smûrem jsme
poloÏili na‰im obchodním
partnerÛm v jiÏ tradiãní novoroãní
anketû a pfiidali otázku t˘kající
se datov˘ch schránek, které
by mûli umoÏnit doruãování
dokumentÛ z úfiadÛ vefiejné správy.
2 V roce 2010 doufáme v urãitou
stabilizaci, tiskárny se pomalu
vyrovnaly s úbytkem zakázek,
pfiípadnû dokázaly ztráty
v kapacitû nahradit nov˘mi
zakázkami. Nadbyteãné kapacity
byly ãásteãnû zakonzervovány
a stroje budou prodány a v jin˘ch
pfiípadech znovu obnovena
produkce. To je obraz trhu, kter˘
my jako dodavatelé kopírujeme
v dodávkách materiálu. Vidím
pozitivní stav v tom, Ïe pfiístup
k financím, úvûrÛm apod.,
povedou k úvahám o koncepci
v˘roby, racionálním uvaÏováním
o vlastních moÏnostech,
nedocházelo by k v˘robû pod
v˘robní náklady, které vysiluje
ve‰keré zdroje a vede pouze
ke sniÏování ceny v˘robku na trhu.
Jsme schopni na tento trend
reagovat, ceny materiálÛ se také
upravují a vût‰ina velk˘ch
zákazníkÛ v rámci cen
a mnoÏstevních rabatÛ a skont,
‰etfií jiÏ znaãné prostfiedky
na vstupech do v˘roby. Chceme
nabídnout i ‰ir‰í paletu asijské
produkce, ale v˘bûr je velmi
peãliv˘ ve vztahu ke kvalitû. Tento
trend je velmi zfiejm˘, ponûvadÏ
vût‰ina evropsk˘ch v˘robcÛ jiÏ
del‰í dobu v Asii vyrábí. BohuÏel
vÛãi evropskému trhu
je prezentován v˘robek jako
evropsk˘. Na‰e nabídka je pfiím˘
dovoz ve zv˘hodnûné cenû
a jednáme pouze s tradiãními
asijsk˘mi dodavateli, pfiímo
s v˘robou a toto se dafií velmi
dobfie. Rok 2010 pfiesto vidím jako
velmi v˘vojov˘ ve v‰ech smûrech,
ale vûfiím, Ïe dojde k urãité
stabilitû.
3 Datové schránky zatím
vyuÏíváme velmi krátce, ale vidím
velkou pfiednost v pfiedávání po‰ty
pfiímo do domu a tím vzniká
znaãná ãasová úspora. Îádné
negativní zku‰enosti zatím nemám.
Zdenûk Kavka
Kavka Print, a.s.
1 V roce 2009 se Kavka Print
soustfiedil na vybudování nov˘ch
prostor, pfiestûhování provozu
ze ·áreckého údolí do Zdib,
uvedení nového vybavení
do plného provozu. Nebyla
to úplnû lehká doba a myslím,
Ïe v‰ichni v tiskárnû odvedli
nemal˘ (spí‰e ohromn˘) kus práce,
za coÏ jim patfií velk˘ dík. Ono
také skoãit ze stroje formátu
500 x 700 mm do extraligy formátu
1 300 x 1 800 mm je VELK¯ skok.
Vzpomínám na zaãátky na CtP
lince a manipulaci s obfiími
deskami, první rozjezd na‰eho BIG
BOSSE první nafalcované archy
a první billboardy. Z dne‰ní
perspektivy mi to pfiipadá jako
pfied dávnou dobou a pfiitom první
tisk jsme obdivovali 8. 4. a celé
prázdniny jsme se v podstatû uãili
tisknout. Nyní uÏ BIG BOSS tiskne
na tfii smûny a od nového roku
plánujeme plynul˘ nábûh ãtvrté
smûny, ukazuje se, Ïe investice
do manroland 900 byl správn˘ tah.
Podobnû si to myslí i nûkteré
tiskárny, alespoÀ tak soudím
z jejich reakcí.
2 V roce 2010 oãekáváme dal‰í
prÛbûh hospodáfiské krize a s tím
spojené jevy, obrovsk˘ tlak
na ceny, kvalitu a dal‰í krachy
tiskáren a kniháren. Na druhou
stranu to mÛÏe pfiinést dal‰í
zakázky, které nepfiijdou
do televizní reklamy, sníÏení
nákladu ãasopisÛ a odklon
od rotaãního tisku smûrem
k plochému tisku. V zásadû
pfiedpokládám pohyb
Vyti‰tûno na papíru Hello Gloss 250 g/m2 (obálka) a Hello Silk 115 g/m2 (vnitfiní listy). Dodavatel: OSPAP a.s., K Hru‰ovu 4/292, Praha 10, Tel.: 271 081 111, Fax: 272 704 725, e-mail: [email protected], www.ospap.cz
Pfielom roku pohled zpût
a pohled vpfied #1
Jaroslav Císafi
Anketa
Jan Pachman
Océ âeská a Slovenská republika
1 Rok 2009 byl jak pro na‰i
spoleãnost tak pro v‰echny kolem
nás jedineãn˘. Na nበprimární
obor podnikání dopadla opravdu
zásadním zpÛsobem globální
finanãnû/v˘robní krize. Pro na‰i
spoleãnost z pohledu globálního,
‰lo opravdu za více jak 135 let
podnikání Océ o rok pfielomov˘,
kdy se zásadním zpÛsobem zaãala
mûnit majetková struktura Océ N.V.
(100% vlastník Océ-âeská
republika, s.r.o.). I z tûchto
uveden˘ch skuteãností je dosaÏen˘
v˘sledek Océ v âeské republice
v roce 2009 velmi pozitivní
realitou. V oblasti trÏeb jsme
meziroãnû vykázali rÛst 4,5 %
a z pohledu provozních nákladÛ
jsme naopak uspofiili více jak
19 %, coÏ znamená fiádovû nûkolik
desítek milionÛ.
2 Rok 2010 je jak pro na‰i lokální
organizaci, která má zhruba
350 zamûstnancÛ, tak i globální
spoleãnost Océ, rokem
oãekávan˘ch velk˘ch zmûn.
Tím nejpodstatnûj‰ím bude dopad
globální integrace Océ do struktur
Canon Corporation. Océ vytvofií
samostanou strategickou obchodní
jednotku, která bude nadále
samostatnû podnikat v tfiech
klíãov˘ch oblastech, kde
je dlouhodobû znaãka Océ jedním
Vítûzslav Sigfried Bytomski
Leo‰ Tupec
Jan Pachman
Martin Bûlík
Uniware, s.r.o.
1 Rok 2009 byl pro cel˘ obor
polygrafie nepfiíli‰ úspû‰n˘m
rokem. Mnoho firem muselo
pfiehodnotit plánované investice
a mnoho zákazníkÛ se od nákupÛ
nov˘ch strojÛ uch˘lilo k nákupÛm
strojÛ pouÏit˘ch. Hlavním
kritériem pro vût‰inu zákazníkÛ
se stala cena, cena a zase cena.
Naprosto opomíjen˘mi faktory
se stala kvalita strojÛ, v˘robce,
zázemí dodavatele…
Existovaly, ale pochopitelnû
i v˘jimky. Prodali jsme první UV
CtP od spoleãnosti Lüscher, dále
nûkolik digitálních strojÛ Konica
Minolta a rozmanité zafiízení
pro postpress. Velmi úspû‰nou
komoditou leto‰ního roku byly také
mûfiicí pfiístroje X-Rite.
2 Oãekáváme pozvolné oÏivení
poptávky po kvalitních
technologiích a zájem o investice
i v oblasti draωích technologií,
tedy tiskov˘ch strojÛ.
Doufáme, Ïe zákazníci opût zaãnou
posuzovat investice komplexnû,
tedy ne pouze pohledem
aktuálního stavu penûÏenky,
ale i s v˘hledem do budoucna.
3 Zatím nemáme Ïádnou zásadní
zku‰enost.
z celosvûtov˘ch leaderÛ. Jedná
se o oblast produkãního
vysokoobjemového digitálního
tisku, oblast velkoformátového
digitálního tisku a oblast
outsourcingu dokumentaãních
sluÏeb a procesÛ. Vûfiíme,
Ïe i v regionu âeské a Slovenské
republiky dokáÏeme nadále
úspû‰nû podnikat a v rámci nov˘ch
moÏností „nového giganta“
v oblasti tiskov˘ch fie‰ení naplníme
strategickou vizi – b˘t
celosvûtovou jedniãkou v dané
oblasti digitálních tiskov˘ch
fie‰ení.
3 Nejvíce oceÀujeme rychlost
pfii doruãení zásilek adresovan˘ch
na‰í spoleãnosti do datové
schránky. Tento zpÛsob
komunikace nám vyhovuje jednak
s ohledem na jednoznaãnost
v otázce doruãení ãi nedoruãení
zásilky, moÏnost okamÏité reakce
na obdrÏen˘ dopis nebo v˘zvu,
moÏnost zpûtného dohledání
zprávy, stejnû jako vyuÏití sluÏby
informaãního emailu o doruãení
zásilky do datové schránky.
VyuÏívání datové schránky
pro zasílání zásilek z na‰í
spoleãnosti smûrem k úfiadÛm
jsme dosud nevyuÏili, nicménû
s touto variantou komunikace
od tohoto roku poãítáme.
Díky dobré práci obchodního
oddûlení se nám podafiilo získat
i nové klienty, coÏ povaÏuji
v této nelehké dobû za úspûch.
Co se t˘ká investic, tak jsme
instalovali nov˘ tiskov˘ stroj
ve formátu B3 Heidelberg Anicolor
a ‰icí dráto‰iãku ST450 také
od spoleãnosti Heidelberg.
Tyto investice mûli jedin˘ úkol
a to zv˘‰it produktivitu,
abychom byli schopni ustát tlaku
klientÛ na niωí ceny. Stroj
Anicolor pfiinesl, díky disperzní
jednotce a extrémnû krátk˘m
pfiípravám, zrychlení expedice
nákladovû niωích zakázek,
coÏ se klienti líbilo.
2 Z pohledu obchodu
oãekávám stejn˘ prÛbûh jako
v leto‰ním roce. Ménû tiskové
práce v první polovinû roku, tlak
na ceny a oÏivení na konci roku.
Osobnû chci zapomenout na krizi,
která dle mého názoru v âR byla
vyvolána umûle a pfiemûnila
se v histerii.
3 Datové schránky vyuÏíváme
zatím pouze ve vztahu
s mûstsk˘m úfiadem v Litomy‰li.
Velkou revoluci nevidím,
jednodu‰e na místo doporuãeného
dopisu dostaneme upozornûní
emailem, Ïe se máme kouknout
do na‰í datové schránky.
Ing. Leo‰ Tupec
H.R.G. spol. s r.o.
1 Snaha pfieãkat co pfiinese
hospodáfiská krize. V‰echno
v tiskárnû H.R.G. se toãilo okolo
sniÏování nákladÛ, hledání úspor
a snahy neztratit jediného klienta.
Ing. Vítûzslav Siegfried Bytomski
G+P Technik, s.r.o.
1 I pfies ekonomickou krizi, která
mûla za následek témûfi nulové
investice v oblasti rotaãního
ofsetového tisku, jsme obhájili
svou pozici na trhu.
2 Nemám Ïádné velké
oãekávání, budeme si muset zfiejmû
i v tomto roce utáhnout opasky,
oÏivení investic oãekávám
aÏ v roce 2011.
3 Schránku máme aktivovanou,
ale doposud nemáme Ïádné
praktické zku‰enosti s jejím
fungováním.
Dokonãení ankety v pfií‰tím ãísle.
Vyti‰tûno na papíru Hello Gloss 250 g/m2 (obálka) a Hello Silk 115 g/m2 (vnitfiní listy). Dodavatel: OSPAP a.s., K Hru‰ovu 4/292, Praha 10, Tel.: 271 081 111, Fax: 272 704 725, e-mail: [email protected], www.ospap.cz
Typografia 1 2010
Stroj pro oboustrann˘ tisk a lakováni XL 105 dlouh˘ 36 m
V posledních letech do‰lo a dále dochází
ke krizovému propadu celosvûtového
hospodáfiství. Tato krize si vyÏaduje úspory.
SniÏuje se poptávka po tiskovinách v‰eho druhu,
snad s v˘jimkou obalov˘ch. To na‰lo svÛj odraz
i v poptávce po tiskov˘ch strojích. Zdá se ale,
Ïe v souãasné dobû se objem objednávek strojÛ jiÏ
stabilizuje, ale ov‰em na niωí úrovni objemu
objednávek, neÏ tomu bylo pfied zaãátkem krize.
Proto je na ãase podívat se na trendy v oblasti
techniky a technologie archového ofsetového
tisku. Zajímavé také je, jak˘ vliv má jako
informaãní médium internet, coÏ umoÏÀuje
stabilizovat a dále zvy‰ovat kvalitu tisku.
Milan Lelek
Tiskoviny jako souãást komunikace PfiestoÏe
nové informaãní medium internet rozpíná svá
kfiídla, je stále mnoho oblastí, kde je ti‰tûná forma
informace nezbytná a dále se zdokonaluje a roz‰ifiuje
svÛj vliv. Na druhé stranû poãet spotfiebitelÛ
vyuÏívajících internet jako zdroj informací bûhem
fází pfiípravy nákupu se ve vyspûl˘ch zemích
prudce zv˘‰il. Nበgraf pfiedstavuje procentuální
poãet zájemcÛ o koupi auta, ktefií své poÏadavky
konfigurovali pfies internet.
Z níÏe umístûného grafu vypl˘vá, jak prudk˘ byl
nárÛst komunikace pfies internet mezi roky 2003
a 2006 právû v oblasti prodeje automobilÛ.
V minulém roce to bylo jiÏ více neÏ 80 % tohoto
okruhu spotfiebitelÛ. V na‰ich podmínkách lze
proto oãekávat obdobn˘ v˘voj.
Pokud mají tiskoviny uspût v dal‰ím rozhodování
potenciálního zájmu zákazníkÛ, je tfieba, aby byly
kvalitní, nápadité, prostû aby dále evokovaly zájem
v návaznosti na internet. V souãasné dobû
je orientována realizace komunikaãního zámûru
pro tiskoviny do okruhu zákazníka, pfiípadnû jeho
agentury. Digitální stránky tiskovin jsou
pfiipravovány pomocí layout programu na poãítaãi.
Ze stránek je v tiskárnû sestaven obraz tiskové
formy, kter˘ je pfies procesor (RIP) pfiepoãítán
do tiskov˘ch bodÛ jednotliv˘ch tiskov˘ch desek.
CtP zafiízení zapí‰e tyto body pro jednotlivé tiskové
desky v závislosti na poãtu tiskov˘ch barev.
Aby se pfiede‰lo problémÛm spojen˘ch s digitální
pfiípravou dat pro tisk, je nezbytná systematická
kontrola vstupních dat, za spolupráce zákazníka
s tiskárnou.
Vy‰‰í produktivita tiskového stroje Základním
pfiedpokladem pro dal‰í zvy‰ování produktivity
pfii tisku ofsetem není pouze zvy‰ování v˘konu,
ale pfiedev‰ím prosazení postupÛ kalibrace
vlastního procesu tisku. V tomto smûru bude
dÛleÏitá technická specifikace (TS) ISO 10128.
Tento dokument byl naposledy diskutován
na posledním zasedání komitétu grafick˘ch
technologií v Pekingu (Technical Committee –
Graphic Technology). Jedná se o „Methods
of adjustment of the color reprodution of printing
system to match a set of characterization data“
(Metody nastavení pfienosu barev v systému tisku
tak, aby odpovídaly charakterizaci vstupních dat).
Nejedná se o ISO standard, ale pouze
o technickou specifikaci, která umoÏní
optimalizaci procesu tisku.
Technická specifikace ISO/TS 10128 pouze
popisuje rÛzné metody kalibrace procesu
ofsetového tisku pfii osvitu tiskové desky na základû
charakteristického pfienosu tónov˘ch hodnot, metod
pouÏívání stupnic pro kontrolu rovnováhy na ‰edou
a koneãnû i metod pro multi-dimenzionální
transformaci pfies device link profily.
Zjednodu‰ení obsluhy tiskového stroje jako
souãást zvy‰ování produktivity tisku Ofsetové
tiskové stroje jsou fiízeny pfies ovládací pult. Obsluha
je vedena ãasto pomocí „prÛvodce“, pfies seznam,
kter˘ obsahuje v‰echny nezbytné dílãí kroky.
Souãasnû seznam indikuje, jak postupuje napfiíklad
zmûna zakázky. Tiskafi tak má kontrolu nad v‰emi
dílãími postupy nezbytn˘mi pro pfiípravu a tisk
zakázky. Cílem je nastavit v‰e nezbytné „jedin˘m
tlaãítkem“. Kritickou ãástí procesu doposud bylo
nastavení vybarvení a soutisku. To lze fie‰it
automatizací mûfiení barev. V‰e mÛÏe probíhat pfies
spektrofotometrické mûfiení barev na kontrolním
prouÏku archu, urãeném souãasnû pro hodnocení
kvality tisku. Mûfiení a regulace soutisku tak mÛÏe
probíhat pfii tisku. Automatick˘ sled funkcí mÛÏe
obsahovat jak vyhledání polohy znaãek, tak kalibraci
na bûlost papíru. Dále mÛÏe probíhat mûfiení
a úprava soutisku dílãích barev, mûfiení pln˘ch
ploch spektrálních znaãek a sledování polohy
znaãek. Vzhledem k poãtu mûfiících hlav (jedna
hlava sleduje napfiíklad pouze 4 zóny) probíhá
mûfiení a regulace v reálném ãase. Systémy integrují
i databáze speciálních barev, jako je napfiíklad
databáze Pantone.
Pfiímé mûfiení a regulace pfii tisku znamená
napfiíklad úsporu 200 archÛ papíru. Pokud
je v prÛmûru za den 12 pfiíprav a pracovní t˘den
má 5 dnÛ, je to cca 12 000 archÛ a pfii 52 pracovních
t˘dnech za rok je to jiÏ 624 000 archÛ, to je pfii
135 g/m2 cca 80 palet papíru. Pokud dosáhneme
na kaÏdé pfiípravû úsporu jen 5 minut, je to za den
pfii 12 pfiípravách 1 hodina a za 52 pracovních
t˘dnÛ je to 260 hodin v˘robního ãasu navíc. Ov‰em
pokud tím máme skuteãnû zv˘‰it produktivitu,
je nezbytné motivovat pracovníky a zv˘‰it souãasnû
spolupráci jednotliv˘ch útvarÛ podniku.
Základní koncepce ISO 12647 Vzhledem
k tomu, Ïe v souãasné dobû jsou investice
do nov˘ch ofsetov˘ch strojÛ spí‰e v˘jimkou, neÏ
pravidlem, mûli bychom se zamyslet nad
zvládnutelností procesÛ tak, aby se v˘sledek
na‰eho snaÏení zlep‰oval. Standard je do urãité
míry projevem stagnace. Dobfie vyti‰tûn˘ náklad
je to, co se zákazníkovi líbí.
Zákazník si zpravidla povaÏuje, pokud je dosaÏeno
souladu mezi digitálním nátiskem a produkãním
tiskem, pokud je optimálnû reprodukována osa
‰edé, kdy v nákladu nedochází k Ïádn˘m
odchylkám, pokud i na cenovû v˘hodném papíru
je dosaÏeno excelentního v˘sledku tisku.
Norma definuje procesní parametry: Typ papíru
(bûlost/natíran˘/nenatíran˘), typ tiskové barvy
(ISO 2846), pofiadí barev pfii tisku, typ a lineaturu
rastru, pfienos tónov˘ch hodnot pfies CtP
na tiskovou desku. Tiskárna pfiedstavuje „ãernou
skfiíÀku“ (black box) s pokud moÏno konstantními
procesními hodnotami (hodnoty parametrÛ procesu
nejsou definovány), mûla by pracovat „bez pokusÛ
a omylÛ“. Technicky vidûno jsou v˘sledkem tisku
soufiadnice barvového prostoru (L*,a*,b*) popisující
primární a sekundární barvy.
Ideální stav koncepce ISO pfii tisku je, aby v˘sledek
tisku byl dosaÏen procesními parametry v souladu
s normou. Ov‰em, Ïádná pfiedepsaná hodnota
se neobejde bez tolerancí. I ofsetov˘ tisk
pfiedstavuje prÛmyslovou v˘robu (ISO 12647-2)
s hodnotami odchylek barevnosti E*ab v barevném
prostoru CIELAB pro plné plochy ‰kálov˘ch barev.
Jde o prÛmyslovû dosaÏitelnou kvalitu, která
je realizovatelná ve v‰ech technicky peãlivû
pracujících tiskárnách. Je nezbytné spolupracovat se
zákazníky, ale právû zákazníky je potfieba soustavnû
pro spolupráci získávat, a odvádûnou kvalitou
je pro spolupráci motivovat. Vybavení ofsetov˘ch
strojÛ pro soustavné zvy‰ování stability v˘robních
Zdroj: Capgemini, Cars Online 08/09 –
Print MediaProduktion Forum 10/2009
Vyti‰tûno na papíru Hello Gloss 250 g/m2 (obálka) a Hello Silk 115 g/m2 (vnitfiní listy). Dodavatel: OSPAP a.s., K Hru‰ovu 4/292, Praha 10, Tel.: 271 081 111, Fax: 272 704 725, e-mail: [email protected], www.ospap.cz
Souãasné trendy
v ofsetovém tisku
Su‰icí moduly stroje Heidelberg DryStar 090715
MontáÏ velkoformátového stroje Heidelberg
Pfienos barvy do stroje z kartu‰e Heidelberg INKLINE
procesÛ je dáno zavádûním stále dokonalej‰ích
systémÛ pfiednastavení barevníkÛ a nasazením
automatizované mûfiící a regulaãní techniky.
Dal‰í trendy ofsetového tisku z hlediska strojÛ
a jejich vybavení Trend k vût‰ím formátÛ,
které nacházejí své uplatnûní v oblasti tisku
publikací a pfii tisku obalÛ, pfiedev‰ím skládaãek
(krabic). Nové velkoformátové stroje disponují
automatickou a pfiitom souãasnou v˘mûnou
tiskov˘ch desek. To podstatnû zkracuje, jak
v˘mûnu desek, tak i celou pfiípravu k tisku.
Zkrácení prostoje mezi tiskem a dokonãujícím
zpracováním je dosahováno, jak závûreãn˘m
lakováním disperzním lakem, tak i pfiípadnû
UV tiskem pomocí speciálních UV barev, které
jsou v poslední dobû optimalizovány na UV osvit
pfies LED zdroje UV svûtla. To sniÏuje
energetickou nároãnost UV ofsetu. Zvlá‰tû pfii
tisku obalÛ je dÛleÏité redukovat podíl IPA pfii
vlhãení, pfiípadnû zváÏit tisk zcela bez IPA.
Nejvût‰ím problémem ofsetového tisku, a to nejen
v âeské republice, je tlak na sniÏování cen
a zkracování v˘robních lhÛt, pfiípadnû na tisk
na odvolávku, podle zcela momentální potfieby
zákazníka.
PracovníkÛm tiskáren by mûlo b˘t
zprostfiedkováno ‰kolení, které by je‰tû více
umoÏnilo vyuÏívat stále komplexnûj‰í techniku.
Základní komponenty moderního archového
ofsetového stroje
Ofsetov˘ archov˘ stroj se skládá ze ‰esti
základních modulÛ:
■ Nakladaãe – vysoce v˘konné nakladaãe
jsou schopny pracovat s rychlostí
aÏ 18 000 archÛ/hodinu. VyuÏívají nakladaã
s podtlakov˘m pásem. Zrychlení na obvodovou
rychlost tisku pomocí pfiivádûcího systému
je vybaveno senzorovou technikou, která vylouãí
chybné nakládání a tím prostoje spojené
s ãistûním stroje.
■ Vlhãícího systému – s úpravou vlhãícího
roztoku, s jeho filtrací, se sníÏením obsahu IPA
■ Barevníku – s dálkov˘m ovládáním
■ Tiskové jednotky sloÏené z formového,
ofsetového a tiskového válce – formov˘ válec
lze odpojit od ofsetového a tiskového válce, nebo
mÛÏe b˘t formov˘ válec vybaven samostatn˘m
pohonem umoÏÀujícím dosáhnout shodné
obvodové rychlosti s ostatními válci jednotky,
obdobnû, jako je to u zcela samostatn˘ch
jednotek v kotouãovém tisku. Tím lze dosáhnout
souãasné v˘mûny v‰ech tiskov˘ch desek.
■ Systému pfiedávání archu mezi jednotkami
u vícebarvov˘ch strojÛ, eventuálnû obracecím
zafiízením pro oboustrann˘ tisk. Pfii doplnûní
lakovacími jednotkami pro disperzní laky vãetnû
su‰ících zafiízení lze tak zkrátit prostoj mezi
tiskem a dokonãujícím zpracováním.
Bezprostfiední zpracování po tisku umoÏÀuje
tisk s UV barvami s odpovídajícím su‰ícím
zafiízením s UV zdroji svûtla.
■ Vysokého vykladaãe, pfiípadnû vybaveného
su‰ícím zafiízením v závislosti na lakovacím
systému stroje.
Samozfiejmostí je archov˘ vodící plech pro
bezdotykov˘ prÛchod archÛ bez zákmitÛ
a popra‰ovací zafiízení zaji‰Èující u oboustranného
tisku i oboustranné popra‰ování.
Pfii vysok˘ch rychlostech tisku je nastavení
archové brzdy, nosného vzduchu a boãního
vyrovnávání archÛ rozhodující pro správnou
tvorbu stohu ve vykladaãi.
Dal‰ím dÛleÏit˘m komponentem je mycí zafiízení
pro barevník, ofsetov˘ tiskov˘ potah a vlastní
tiskov˘ válec. Stále více se prosazuje zpûtné
získávání mycího roztoku a jeho ekologického
zpracování tak, aby bylo moÏno sníÏit ztráty
komponentÛ tohoto roztoku ve stroji.
Automatizace systému pfiivádûní barvy pfii tisku
mal˘ch nákladÛ na archov˘ch strojích
Automatick˘ pfiísun barvy pfies cca 2 kg zásobníky
s barvou (kartu‰e) nebo pfiípadnû hadice
z velkokapacitních zásobníkÛ zaji‰Èuje ve spojení
s monitorovacím kontrolním systémem konstantní
hladinu barvy a tím rovnomûrné vybarvení bûhem
chodu stroje. To zvy‰uje hospodárnost ve spotfiebû
barvy.
Temperování barevníkÛ Dal‰ím trendem
je temperování barevníku. Jedná se o duktor
(vodící válec) a roztûrací válce barevníku.
Kombinace funkce zahfiívání a chlazení vytváfií
pfiedpoklady pro tisk s redukcí podílu IPA.
Temperování je nezbytné pfii tisku UV, kde
dochází k zahfiívání válcÛ mezisu‰ením. Jen tak
lze dosáhnout a udrÏet rovnováhu voda/barva.
Redukuje se vliv nevhodn˘ch klimatick˘ch
podmínek, a to jak v zimû, tak pfiedev‰ím v létû.
Pfiídavné agregáty ofsetového stroje Moderní
ofsetové stroje jsou vybaveny pfiídavn˘mi
agregáty, které jsou bezezbytku ovládány a fiízeny
pfies ovládací pult stroje. Jedná se o:
■ Agregáty pro temperování barevníkÛ pomocí
vodního chlazení.
■ Automatické pfiivádûní a pfiípravu vlhãícího
roztoku vãetnû filtrace pro prodlouÏení intervalu
mezi nezbytnou v˘mûnou roztoku.
■ Automatické zásobování barvou z kartu‰í nebo
z centrálních zásobníkÛ.
■ Popra‰ování spojené s odsáváním pfiebyteãného
popra‰ovacího prá‰ku pfies filtraãní jednotku
v pfiídavném agregátu.
■ Zpûtné získávání mycího prostfiedku (recycling).
In-line lakování a su‰ení Lakování je bûÏnou
souãástí zu‰lechtûní tiskovin, jak v publikaãní
produkci (obálky ãasopisÛ), tak i pfii tisku obalÛ.
Zlep‰ení tiskov˘ch produktÛ lakem nespoãívá
jen v dosaÏení odpovídajících optick˘ch efektÛ
(matné/lesklé/metalické/perleÈové laky).
Jde i o haptické efekty (vnímání povrchové
struktury). V souãasné dobû jde pfiedev‰ím
o ekonomické pfiednosti, jak tisknout a lakovat
v jediném pracovním postupu. Jde pfiedev‰ím
o dispersní laky aplikované pfies lakovací
jednotku ofsetového tiskového stroje s dobou
schnutí 20 aÏ 30 sekund. Moderní systémy
umoÏÀují zv˘‰it schopnost vzduchu pro
absorbování odpafiené vody z povrchu lakovaného
archu. Tyto systémy pracují bez rozpou‰tûdel
a jsou tedy ekologické. IR senzory kontrolují
automaticky teplotu ve stohu vykladaãe.
Dmychadla vykladaãe prÛbûÏnû ãistí i teplotní
senzory. Stále více se prosazují systémy
s raklovou komorou pro naná‰ení laku pfies
rastrov˘ válec. Tento válec je pokryt˘ vrstvou
keramiky, do které laser vytvofiil jamky nebo
spirály pro pfienos laku na poti‰tûn˘ substrát,
na tiskov˘ arch.
Ofsetov˘ tiskov˘ stroj s integrovan˘m
UV specifick˘m vybavením a in-line lakováním
UV lakem Jedná se o speciálnû vybavené stroje
pfiímo u v˘robce. Je nezbytn˘ v˘bûr materiálÛ
na válce, pumpy, na nasazení speciálních
rozpou‰tûdel pfii mytí stroje. Jedná se o tak
specifickou techniku a technologii, která
znaãnû pfiesahuje moÏnosti tohoto
informativního ãlánku. Obdobné platí i pro
kombinaci flexotiskov˘ch jednotek v kombinaci
s ofsetem.
Souhrn Tiskoviny zÛstávají souãástí
komunikace. Dal‰í zvy‰ování produktivity tisku
vyÏaduje i normalizaci postupÛ kalibrace
vlastního tisku pfies technickou specifikaci
(ISO 10128) popisující rÛzné metody kalibrace
procesu ofsetového tisku pfii osvitu tiskové
desky na základû charakteristického pfienosu
tónov˘ch hodnot, metod pouÏívání stupnic pro
kontrolu rovnováhy na ‰edou a koneãnû i metod
pro multi-dimenzionální transformaci pfies
device link profily. Dále nám pÛjde
o dodrÏování koncepce ISO 12647, která nám
umoÏní pracovat „bez pokusÛ a omylÛ“.
Souãasn˘ trend vede k vût‰ím formátÛm tisku
a integrování lakování do tiskového stroje.
K pokroku dochází i u v‰ech modulÛ
a pfiídavn˘ch agregátÛ ofsetového tiskového
stroje. SníÏil se objem objednávek tiskov˘ch
strojÛ, ale je moÏno konstatovat, Ïe se jiÏ na této
niωí úrovni tento objem stabilizoval. ×
Byli jsme velmi rádi, Ïe i v pfiedvánoãním ãase
mnohdy plném spûchu a napûtí nám bylo
umoÏnûno nav‰tívit smíchovskou Tiskárnu
Libertas a promluvit si s jejím fieditelem
Ing. Janem Mináfiem. Libertas je dlouholet˘m
ãlenem Kolegia Typografie a její hlavní v˘robní
náplní je tisk novin a ãasopisÛ, mezi ãasté
zakázky ov‰em patfií i knihy, obrazové publikace
a kalendáfie. Knihy vyrobené zde ãasto získávají
ocenûní v soutûÏi Nejkrásnûj‰í ãeské knihy roku
a nûkteré kalendáfie získaly ceny v soutûÏi
Kalendáfi roku. Zajímavou technologií, kterou
tiskárna zákazníkÛm nabízí, je technika Metal FX,
kdy se jako první tiskne stfiíbrná nebo zlatá barva
a pfies ni se tisknou procesní barvy CMYK
a vznikají tak rÛzné kovové efekty.
Na va‰ich webov˘ch stránkách mû zaujalo,
Ïe nabízíte technologii Metal FX, mohl byste
mi objasnit, jak jste se k této technice dostali?
K této technice jsme se dostali pfied tfiemi lety.
Líbily se nám efekty, které tato technologie
umoÏÀuje, koupili jsme si software obsahující
grafickou verzi i tiskárensk˘ kitt. JelikoÏ nemáme
vlastní studio, zapÛjãili jsme program kvalitnímu
grafickému studiu. Tiskneme pomocí Metal FX
pravidelnû specializované periodikum, dále dal‰í
materiály, kalendáfie, novoroãenky… SnaÏili jsme
se tuto technologii zákazníkÛm nabídnout bûhem
tûch tfií let, tiskli jsme ukázky, které jsme vkládali
do odborn˘ch ãasopisÛ. Mûli jsme napfiíklad
my‰lenku tisknout pfiebaly knih do Ruska –
vydavatel si stûÏoval, Ïe bûhem transportÛ se ãást
nákladu ztratí a poÏadoval jednoduché ochranné
prvky, které se dají touto technologií realizovat.
Technologie Metal FX je v˘borná a umí ledacos,
záleÏí ale hodnû na kreativitû grafika. Sympatické
je, Ïe je nákladovû konkurenceschopná s bûÏn˘m
barevn˘m tiskem – je to jen jedna stfiíbrná barva
navíc. Barvy jsou také draωí, hlavní náklady v‰ak
jsou v pfiedtiskové pfiípravû a návrhu grafika.
Jak tento projekt hodnotíte po tfiech letech
fungování, kdy jste jiÏ pro‰li poãáteãní euforií
a redukcí efektÛ na rozumnou míru?
V souãasné dobû jsme v tvÛrãím kontaktu
se dvûma studii a máme celkem asi ãtyfii stálé
zákazníky, vyuÏíváme to v rozumné úrovni.
Zjistili jsme, Ïe to není na masové roz‰ífiení,
moÏná na to nemáme sílu, ale pro urãité vûci
je to unikátní technologie. Naplánovali jsme
dal‰í vlnu, ve které bychom chtûli tuto
technologii opût pfiipomenout. Hromadnému
roz‰ífiení, podle mého názoru, brání, Ïe nemáme
vlastní grafické studio, protoÏe zejména grafik
vidí moÏnosti. V˘sledek je pfiímo úmûrn˘ tvÛrãí
síle studia.
Vyskytli se pfii zkou‰ení této technologie pfii
tisku nûjaké komplikace?
Ne, tiskovû to aÏ tak sloÏité není. Za zmínku stojí,
Ïe sice máte moÏnost udûlat nátisk, kter˘ ov‰em
zdaleka nevystihne v˘sledn˘ tisk a jiÏ se nám
stalo, Ïe se nám tisk nelíbil a upravovali jsme
data, abychom správnû vyváÏili pomûr stfiíbrné
a pomûr CMYK barev.
Stfiíbro je pro studenûj‰í tóny, i kdyÏ pfies to
tisknete Ïlutou je to stále studené, proto jsme
technologii roz‰ífiili o zlatou barvu. Jsme tedy
schopní tisknout stfiíbrná+CMYK, zlatá+CMYK
nebo obojí. Kombinaci zlaté a stfiíbrné jsme
zatím nevyzkou‰eli, nevyskytlo se zatím nic, kde
by se dalo obojí uplatnit.
Máte kotouãov˘ tiskov˘ stroj. Rostou v souãasné
dobû, kdy se zvy‰ují nároky na novinov˘ papír,
i poÏadavky na kvalitu novinového tisku?
Vlastníme novinovou rotaãku Uniman, takÏe
je to ryze novinov˘ tisk se v‰emi plusy a mínusy,
které v sobû novinov˘ tisk má. Jsme omezeni
gramáÏí do 60 g/m2 a druhy potiskovan˘ch
materiálÛ – novinového papíru, bezdfievého
ofsetu. Nemáme su‰ení, limituje nás ‰ífie role
i moÏnostmi falcování. Rotaãka je propojená
s vkládacím bubnem, kde mÛÏeme vkládat aÏ tfii
rÛzné pfiílohy tfieba sloÏenku nebo televizní
program. Novinov˘ stroj je jednoduch˘, novinová
CTP zafiízení Agfa Galileo VXT
·estibarvov˘ tiskov˘ stroj KBA Rapida 105
Kontrole kvality tisku se vûnuje velká pozornost
âtyfibarvov˘ tiskov˘ stroj KBA Rapida 105
Buben pro vkládání pfiíloh Ferag
Stohovaãe a transportní systém Ferag
Vyti‰tûno na papíru Hello Gloss 250 g/m2 (obálka) a Hello Silk 115 g/m2 (vnitfiní listy). Dodavatel: OSPAP a.s., K Hru‰ovu 4/292, Praha 10, Tel.: 271 081 111, Fax: 272 704 725, e-mail: [email protected], www.ospap.cz
Tiskárna Libertas
z praÏského Smíchova
Typografia 1 2010
produkce je zajímavá, protoÏe jsou to pevné
harmonogramy, platící zákazníci, standardní
kvalita.
Dá se tedy fiíci, Ïe poÏadavky zákazníkÛ
na kvalitu novinového tisku se stabilizovaly?
Ano, má to nûjakou hranici, pfies kterou ve shodû
se zadavateli nejdeme. Jedin˘ poÏadavek ze strany
vydavatelÛ je plnobarevn˘ tisk. Zadavatelé mají
nûkdy snahu mûnit papír smûrem k vylep‰en˘m
novinov˘m papírÛm , coÏ je problém, protoÏe
na takovém papífie tisk neschne.
Je nutné fiíci, Ïe nejsme typick˘m novinov˘m
závodem, hlavní síla tiskárny tkví v kvalitním
archovém ofsetu.
Nበpfiístup je otevfien˘ – nezavíráme dvefie pfied
zákazníkem. Tiskneme samozfiejmû na normy
a denzity, ale kdyÏ si zákazník vyÏádá náhled
u stroje, mÛÏe pfiijít. Nûkdo fiekne, Ïe se tím ztrácí
ãas a ãas jsou peníze, ale my máme zpûtnou vazbu
a fiada zákazníkÛ i proto u nás tiskne. Nic není
nemoÏné, coÏ ov‰em neznamená, Ïe to neúãtujeme.
Nejsme manufaktura, prÛmyslov˘ podíl, kter˘ nás
pfiedev‰ím Ïiví, coÏ jsou ãasopisy, noviny, katalogy
apod. vyrábíme v maximálním tempu. Ov‰em
blízkost k zákazníkÛm je dÛleÏitá. Osazenstvo
tiskárny se postupnû vyselektovalo – máme
kvalitní a otevfiené pracovníky, schopné
zákazníkovi pomoci.
10 11
To je svûtov˘ trend jít zákazníkovi a jeho
poÏadavkÛm vstfiíc. Vy jste jedni z mála,
ktefií to umí – dovolím si tuto poklonu.
Nûmeãtí odborníci ze svazu tisku a médií
fiekli, Ïe jestli nûco mÛÏe zachránit tisk
jako takov˘, tak to bude schopnost kreativnû
obchodního rázu, ne za kaÏdou cenu tisknout
lacinû. KdyÏ se zapomene udûlat tûch pár
krokÛ naproti zákazníkovi, jde tiskárna
do záhuby.
V souãasné dobû se objevily stroje, které jsou
pfii jednom prÛchodu schopné vytisknout
64stránkov˘ ãasopis. Jak to vidíte z hlediska
konkurence, kdyÏ také tisknete ãasopisy?
Sledujeme to zpovzdálí, domníváme se, Ïe to pro
nás nebezpeãí nebude. Jistû – existuje produkce,
kde má velk˘ formát opodstatnûní, vûfiíme v‰ak
v univerzálnost B1 formátu.
âasto získáváte ocenûní v soutûÏi nejkrásnûj‰í
ãeské knihy roku, jak˘ je vበrecept na v˘robu
krásné knihy?
Jsou v˘tvarníci, ktefií k nám dlouhá léta a rádi
chodí. Je to nádhern˘ záÏitek pracovat
s v˘znamn˘mi v˘tvarníky na jejich knize. Recept
je v tom, Ïe se takov˘m vûcem nebráníme, naopak
je vyhledáváme. Je to i vûc tradice, protoÏe jiÏ
máme okruh malífiÛ a grafikÛ, ktefií se k nám
vracejí.
Kotouãov˘ tiskov˘ stroj Uniman 4/2 S
Historick˘ v˘voj si vÏdy po urãité dobû vyÏádal
nov˘ pohled na typografii v souladu
s promûnami stylu doby, architektury,
nové estetiky a vkusu. Nedávno jsme si
pfiipomnûli období „nové typografie“ kterou
pfiedstavoval u nás a pozdûji ve svûtû ãesk˘
typograf Karel Teige, kter˘ úzce spolupracoval
s ãasopisem Typografia. Dokumentovala
to podzimní v˘stava v domû U Zlatého prstenu
v praÏském Ungeltu, na níÏ mezi díly tohoto
v˘znamného tvÛrce byly vystaveny i nûkteré
jeho obálky na‰eho ãasopisu. S tímto obdobím,
které vyvolalo zájem v celé Evropû a pfiivedlo
do Prahy samotného Jana Tschicholda, souvisela
i rozsáhlá diskuse domácích a zahraniãních
typografÛ, nakladatelÛ i tiskafiÛ, které se aktivnû
zúãastnil i blízk˘ spolupracovník a pfiítel
Teigeho Oldfiich Poskoãil, tehdej‰í ‰éfredaktor
ãasopisu Typografia. Nebyla to v‰ak poslední
zásadní promûna stylu a názoru, která ovlivnila
typografii 20. století.
Snad Ïádn˘ jin˘ grafick˘ designér neovlivnil
v˘voj typografie a grafiky 80. let minulého století
tak, jako Neville Brody. Od prvních
spektakulárních návrhÛ pro obaly a etikety
na gramodesky vyvinul nov˘ styl, kter˘ mÛÏeme
nazvat stylem Brodyho. Od té doby mnohokrát
kopírován a následován, ovlivnil
Alternativní písmové znaky: pro uÏití mal˘ch
stupÀÛ písma má Arcadia alternativní
minusky se zesílen˘mi pfietaÏnicemi
Vladislav Najbrt
a dotaÏnicemi
a pfiemûnil grafick˘ styl v‰ech pozdûj‰ích lifestyle
magazínÛ.
Jako art director britského magazínu „The Face“
zpÛsobil Brody sv˘m osobit˘m názorem prÛlom
do tradic typografie a obrazové kompozice,
pouÏívan˘ch od první poloviny minulého století,
na nûÏ navázal a dále je rozvinul. Mimofiádn˘m
nebyl pouze layout titulu The Face, pfiesvûdãivá
byla také Brodyho cesta k nov˘m kompozicím.
On pouze nevyhledával stávající písma, která
se pro urãitou úpravu nabízela, on je také sám
tvofiil. V tomto bodû své kariéry se v˘raznû
pfiiblíÏil kultovnímu statusu.
Brody pfie‰el do magazínu „Arena“ a paralelnû
upravoval tituly „City Limits“ a „New Socialist“.
âetné obaly na desky CBS, Virgin, EMI a WEA
pocházejí z jím zaloÏeného grafického studia.
Dal‰ími zákazníky byli Nike, Mont Blanc
a Museum of Modern Art. Koncem 80. let byla
proslulost Brodyho tak veliká, Ïe on sám jiÏ byl
zpÛsobil˘ pro muzeum.
Jeho práce byly prezentovány na v˘stavách zprvu
ve Velké Británii a potom jiÏ po celém kontinentu.
Jeho v˘stavní katalog se stal jednou
z nejprodávanûj‰ích publikací o umûní celého
desetiletí.
Na‰tûstí byl Neville Brody v té dobû je‰tû dost
mlad˘ na to, aby se stáhnul ze studia do
samostatné tvorby a uÏíval si své proslulosti.
V té dobû vznikly jeho nové práce pro módní
ãasopisy „Lei“ a „Per Lui“. Své schopnosti
písmafiské pozdûji uplatnil ve spolupráci
se spoleãností Linotype-Hell, která se stala
hlavním v˘robcem písem pro nové technologie
sazby svûtlem, elektronické fotosazby a posléze
i pro digitální technologie. Firma Linotype-Hell
v minulosti vlastnila svûtovû v˘znamnou
písmolijnu a v˘robu sázecích matric a zásadnû
ovlivnila rychl˘ v˘voj moderních tiskafisk˘ch
technik a skuteãnost, Ïe médium tisk bylo
historicky prvním prÛmyslov˘m uÏivatelem
digitálních technologií. Spoleãnost pak slouãila
ãtyfii originální Brodyho písma Insignia, Arcadia,
Industria Solid a Industria Inline do fontového
balíãku a dodávala je exkluzivnû vybran˘m
zákazníkÛm.
Souãástí paketu písem jsou také alternativní
písmové znaky pro individuální moÏnosti grafické
úpravy. Kromû originality v‰ech písem pro sazbu
titulkÛ je pfiitaÏlivá Insignia i jako textové písmo.
Brodyho písma v té dobû byla skuteãn˘m
obohacením soudobé typografie a ovlivnila tvorbu
mnoha úpravcÛ nejen tiskovin. Jejich vliv
nacházíme v tvorbû nov˘ch typografÛ, architektÛ
a designérÛ dodnes.
Pfiiná‰íme vám nûkolik ukázek z dobové
dokumentace spoleãnosti Linotype-Hell. ×
S pouÏitím literatury Linotype-Hell AG 1991
Brodyho práce pro v˘stavy umûní a kulturu se pozdûji samy
Novou grafickou úpravou britského magazínu „The Face“
staly pfiedmûtem vystavování
prorazil Brody jako typograf a tvÛrce nového stylu
Vyti‰tûno na papíru Hello Gloss 250 g/m2 (obálka) a Hello Silk 115 g/m2 (vnitfiní listy). Dodavatel: OSPAP a.s., K Hru‰ovu 4/292, Praha 10, Tel.: 271 081 111, Fax: 272 704 725, e-mail: [email protected], www.ospap.cz
Stránky MistrÛ #17
KBA-Grafitec posiluje svoji
pfiítomnost na Slovenském
trhu
KBA-Grafitec, ãlen nadnárodní
skupiny KBA, pfievzal s okamÏitou
úãinností pfiímou zodpovûdnost
za prodej a servis kompletního
programu archov˘ch tiskov˘ch
strojÛ znaãky KBA na slovenském
trhu. S koneãnou platností tedy
konãí zastoupení koncernu KBA
na Slovensku prostfiednictvím dealera.
„Pfiednû bych chtûl ujistit v‰echny
na‰e klienty na Slovensku,
Ïe ve‰keré závazky a povinnosti
ve vztahu k stávajícím tiskov˘ch
strojÛm v záruce, jsou automaticky
pfievzaty v˘robcem, tj. spoleãností
KBA-Grafitec v rozsahu, v jakém
byly obsaÏeny v pÛvodních kupních,
respektive servisních smlouvách“
potvrzuje Ing. Jan Korenc,
fieditel marketingu, prodeje a servisu
KBA-Grafitec.
KBA-Grafitec garantuje nejen
promptní dodávky náhradních dílÛ,
ale pfiedev‰ím profesionální servisní
sluÏby. S úãinností od 1. prosince
byl vytvofien speciální t˘m
sestávající se ze zku‰en˘ch
specialistÛ vy‰kolen˘ch v Dobru‰ce
i v Radebeulu. O nov˘ch
kontaktních detailech budou v‰ichni
sloven‰tí zákazníci informováni
bûhem následujících dní.
Prodejní t˘m KBA-Grafitec tvofií
zku‰ení a mnoha slovensk˘m
tiskafiÛm známí odborníci:
Tibor Nagy, sales manager pro mal˘
formát a Hynek GrebeÀ, key account
manager pro stfiední a velk˘ formát.
„I pfiesto, Ïe budu dûlat v podstatû
totéÏ, co jsem dûlal posledních pût
let, je to pro mû nov˘ impuls, neboÈ
budu pracovat pfiímo pro v˘robce
a reprezentovat ho na Slovensku.
Tû‰ím se na spoleãnou práci
s kolegy v KBA-Grafitec. Je to dobr˘
pocit mít tak siln˘ t˘m lidí za zády,“
fiíká Tibor Nagy.
„Slovensko je pro nás dÛleÏité,
je nám blízké nejen na mapû, máme
zde mnoho loajálních zákazníkÛ,
ktefií spojili svou cestu za úspûchem
s na‰í technologií a na‰í dlouholetou
podporou. Z tohoto pohledu
se pfiím˘ vstup na slovensk˘ trh jeví
jako logick˘ krok. Jde nám hlavnû
zkvalitnûní sluÏeb na‰im
zákazníkÛm a posílení pozice
znaãky KBA na trhu. Spolupráce
s námi, tedy pfiímo s v˘robcem bude
mít pro slovenské tiskafie své
nesporné v˘hody. Jsem pfiesvûdãen,
Ïe se o tom mnozí záhy pfiesvûdãí,“
dodává Ing. Jan Korenc,
fieditel marketingu, prodeje a servisu
KBA-Grafitec. ×
POLAR-Mohr slaví 60 let
spolupráce se spoleãností
Heidelberg
Po hospodáfiské a mûnové reformû
a vzniku Spolkové republiky
Nûmecko, zaÏívalo v roce 1949
nûmecké hospodáfiství nevídané
období rozkvûtu. Ekonomika rostla
závratn˘m tempem a technická
odvûtví vãetnû polygrafie
zaznamenala siln˘ rozvoj. V té dobû
se také zaãalo dlouhodobé pfiátelství
mezi ‰éfem obchodu Heidelbergu
Nicolasem Reisingerem a rodinou
Mohr mûnit v obchodní partnerství.
JiÏ na jafie 1949 vystavovaly
u pfiíleÏitosti frankfurtského veletrhu
obû spoleãnosti své technologie
spoleãnû. Tehdej‰í pfiedseda
pfiedstavenstva a fieditel Heidelbergu
pan Hubert Sternberg jiÏ dfiíve
zam˘‰lel roz‰ífiit portfolio nabízen˘ch
produktÛ o stroje pro fiezání papíru
a poohlíÏel se po moÏn˘ch
dodavatelích na trhu. Expozice
fiezacích strojÛ z hofheimské firmy
Mohr ho zaujala technologickou
Spoleãnost POLAR-Mohr pfiedala ocenûní
spoleãnosti Heidelberg u pfiíleÏitosti
‰edesátileté obchodní spolupráce.
Zleva: Alfred Henschel (fiídící fieditel
POLAR-Mohr), Bernhard Schreier (pfiedseda
pfiedstavenstva Heidelberg) a Michael
Neugart (fiídící fieditel POLAR-Mohr).
KampaÀ pro ãasopis TEST kompletnû zprodukoval Boom Tisk s vyuÏitím unikátní
technologie TransPromo
vyspûlostí a mnoÏstvím funkcí
natolik, Ïe bratrÛm Rudolfovi
a Karlovi Mohrov˘m nabídl
strategickou spolupráci.
To byl zaãátek partnerství
mezi spoleãnostmi Heidelberg
a POLAR-Mohr, které trvá dodnes.
Bûhem uplynul˘ch ‰edesáti let pro‰ly
obû spoleãnosti v˘razn˘m rozvojem
a staly se ve svém oboru svûtov˘mi
lídry. Pfies obchodní a distribuãní síÈ
Heidelbergu bylo prodáno jiÏ více neÏ
130.000 vysokorychlostních fiezacích
strojÛ POLAR.
U pfiíleÏitosti ‰edesátiletého v˘roãí
se spoleãnost POLAR-Mohr
rozhodla podûkovat
za dlouhodobou spolupráci
a pfiedat ocenûní panu Bernhardovi
Schreierovi, pfiedsedovi
pfiedstavenstva Heidelberger
Druckmaschienen AG. Alfred
Henschel, jeden ze dvou fiídících
fieditelÛ POLAR-Mohr, shrnul
spolupráci takto: „Toto spojení,
které je zaloÏeno na partnerství
a pfiátelství, je zároveÀ pfiíbûhem
dlouhodobého ekonomického
úspûchu, coÏ je potû‰ující.“
Dodejme, Ïe hofheimská firma
POLAR-Mohr byla zaloÏena
v roce 1906 a dodnes si, pfies
mnoho lákav˘ch nabídek, udrÏuje
100% rodinné vlastnictví. ×
Boom Tisk pro ãasopis
Test
Obãanské sdruÏení spotfiebitelÛ
TEST, které vydává stejnojmenn˘
ãasopis, v nûmÏ kaÏd˘ mûsíc
podrobuje desítky nejrÛznûj‰ích
v˘robkÛ nezávisl˘m detailním
testÛm, zrealizovalo direct mail
pomocí unikátní technologie
TransPromo. Sto deset tisíc
potenciálních pfiedplatitelÛ
v pfiedchozích dnech obdrÏelo
barevnû personalizovanou
nabídku pfiedplatného
na následující rok v plnobarevném
digitálním tisku.
KampaÀ pro TEST kompletnû
zprodukoval Boom Tisk s vyuÏitím
unikátní technologie TransPromo,
do které loni investoval pfies sto
milionÛ korun a kterou má zatím
jako jedin˘ v âR.
Dopis je plnobarevnû
personalizován na obou stranách.
Celková produkce je rozdûlena
do ‰esti mutací s náklady od 5 000
po 60 000 kusÛ. Nûkteré mutace
obsahují sloÏenky, které jsou
dynamicky ti‰tûny, perforovány
a rovnûÏ personalizovány. Souãástí
dal‰ích mutací jsou zálohové
faktury a jiné obsahují spolu
s dopisem ofsetovû ti‰tûn˘
odpovûdní lístek.
Vyti‰tûno na papíru Hello Gloss 250 g/m2 (obálka) a Hello Silk 115 g/m2 (vnitfiní listy). Dodavatel: OSPAP a.s., K Hru‰ovu 4/292, Praha 10, Tel.: 271 081 111, Fax: 272 704 725, e-mail: [email protected], www.ospap.cz
Aktuality z domova a ze zahraniãí
Typografia 1 2010
Pfii kampani vyuÏil TEST také
barevnû zv˘raznûné personalizované
URL. Na v‰ech dopisech je modfie
zv˘raznûn WEB odkaz, pro kaÏdého
jednotlivého adresáta zcela unikátní
(ukázka na http://www.dtest.cz/
pro/ErvinVzorek). V‰ichni
potenciální pfiedplatitelé tak
získávají pfiístup na svÛj speciální
mikrosite obsahující informace
pfiímo pro nû. Zadavatel získá díky
statistice náv‰tûvnosti tûchto stránek
jasn˘ pfiehled, kdo z osloven˘ch
se na svou stránku díval a jaká
je celková response na jeho direct
mail.
Boom Tisk je nejmodernûj‰ím
tiskov˘m a obálkovacím stfiediskem
v âeské republice s kapacitou
jednoho milionu plnobarevn˘ch
stran dennû. Specializuje
se na novinky v oblasti
digitálního tisku.
Kromû technologie zvané
Boomailer, jeÏ v˘raznû zlevÀuje
directmailingové produkty,
investoval nedávno pfies sto
milionÛ korun do unikátní
technologie TransPromo, kterou
má rovnûÏ jako jedin˘ na ãeském
trhu. Produkuje pro nejnároãnûj‰í
nadnárodní i ãeskou klientelu. ×
Novinky z Modelu Obaly
v Opavû
Moderní v˘sekov˘ stroj Bobst
ExpertCut v Opavû
Anglická firma Beck and Pollitzer
Engineering Ltd., která má ãeskou
poboãku v Kolínû, zaji‰Èovala
od pondûlí 26. 10. 2009 do ãtvrtka
29. 10. 2009 v Opavû transport
a instalaci v˘sekového stroje
Bobst ExpertCut 145 PER,
kter˘ opavsk˘ závod HKS odkoupil
od ‰v˘carského závodu InoPack
ve Flammatu.
Dûti zdobily domeãky z vlnité
lepenky
Dal‰í v˘tvarnou soutûÏ pro dûti
4. a 5. tfiíd, tentokrát na téma
„MÛj domov“, uspofiádal marketing
Model Obaly v mûsíci fiíjnu.
Pro tento úãel bylo vyrobeno pût
tisíc kusÛ domeãkÛ z bílé vlnité
lepenky, které v nesloÏeném stavu
28 29
rozeslal základním ‰kolám
ve v‰ech mûstech, kde Model
pÛsobí. A záleÏelo jiÏ jen
na fantazii dûtí, jakou v˘tvarnou
techniku zvolí – zda domeãek jen
pomalují nebo jej ozdobí rÛzn˘m
materiálem.
KaÏdá ze zúãastnûn˘ch ‰kol –
jen v Opavû jich bylo do soutûÏe
zapojeno 16 vãetnû – odeslala
do Modelu ‰est domeãkÛ. Z nich
bylo vybráno 32 roãníkov˘ch
vítûzÛ, ktefií obdrÏeli stolní hru
âesko Junior.
Poslední akci V ROCE 2010
pfiipravil marketing Model Obaly
na pátek 4. a sobotu 5. prosince,
kdy se jiÏ tradiãnû do ulic Opavy
vydalo celkem 20 zamûstnancÛ
firmy v mikulá‰sk˘ch
a ãertovsk˘ch kost˘mech
a rozdávali kolemjdoucím celkem
3 500 papírov˘ch vánoãních
stromeãkÛ a drobn˘ch sladkostí. ×
Nové pfiedstavenstvo
a prezident ACPP
Dne 3. prosince 2009 se konala
v hotelu Chvalská Tvrz v Praze jiÏ
42. fiádná valná hromada Asociace
ãeského papírenského prÛmyslu
(ACPP).
Tato valná hromada kromû jiného
zvolila po uplynutí ãtyfiletého
funkãního období nové
desetiãlenné pfiedstavenstvo ACPP.
To na svém prvním zasedání
zvolilo na jiÏ druhé funkãní období
prezidentem ACPP pana
Ing. Ivo Klim‰u (generální fieditel
a.s. Biocel Paskov).
Viceprezidentem ACPP byl zvolen
Ing. Petr Sedláãek (Mondi ·tûtí).
Valná hromada poté také zvolila
novou tfiíãlenou dozorãí radu ACPP
v ãele s Ing. Ivo Urbancem
Ing. Ivo Klim‰a
(Huhramaki Pfiibyslavice)
a schválila prodlouÏení platnosti
stávající vy‰‰í kolektivní smlouvy
i pro rok 2010.
V úter˘ 8. 12. 2009 pak
na svém fiádném jednání pana
Ing. Ivo Klim‰u zvolila sv˘m
prezidentem pro rok 2010 také
Konfederace lesnick˘ch
a dfievozpracujících svazÛ âR,
která zahrnuje sedm v˘znamn˘ch
svazÛ a asociací zab˘vajících
se problematikou lesního
hospodáfiství a zpracování dfieva,
vãetnû nábytkáfiského
a papírenského prÛmyslu. ×
EMBAX 2010 o inovaci
obalu, konstrukãním
designu a brandingu
EMBAX se bude konat na
brnûnském v˘stavi‰ti ve dnech
2. – 5. bfiezna 2010 soubûÏnû
s mezinárodními potravináfisk˘mi
veletrhy SALIMA, MBK
(5. mezinárodní veletrh mlynáfiství,
pekafiství a cukráfiství), INTECO
(24. mezinárodní veletrh zafiízení
pro obchod, hotely a vefiejné
stravování) a s veletrhem VINEX
(15. mezinárodní vinafisk˘ veletrh).
Komplex tûchto projektÛ nabízí
technologické workflow
od potravin pfies technologie
pro jejich zpracování, pfiípravu,
balení, znaãení a pfiepravu
aÏ po marketing a dal‰í sluÏby pro
potravináfisk˘ prÛmysl. Nabízí
zpracovatelÛm potravin
a potravináfisk˘ch technologií
moÏnost vût‰ího v˘bûru dodavatelÛ
obalov˘ch technologií.
BûÏn˘ spotfiebitel se podle statistik
rozhoduje pro zakoupení aÏ 75 %
zboÏí pod vlivem urãitého podnûtu
v prodejnû. Obalov˘ design hraje
roli bezprostfiedního komunikátora,
kaÏd˘ obal má jen nûkolik sekund
na to, aby zaujal a v˘robek prodal.
Souãasná ekonomická krize
se odráÏí i v chování spotfiebitelÛ,
místo exklusivních drah˘ch
produktÛ vyhledávají spí‰e
kaÏdodenní „dobrou cenu“.
O to je tûωí najít obal, kter˘
zaujme. Právû tímto tématem
se bude zab˘vat semináfi pod
názvem Konstrukãní design
a branding – hlavní stavební
kámen pro inovaci obalu, kter˘
je pofiádán ve spolupráci agenturou
CzechTrade a uskuteãní
se na brnûnském v˘stavi‰ti v rámci
26. mezinárodního veletrhu obalÛ
a obalov˘ch technologií EMBAX.
Vzhledem k tomu,
Ïe se nadcházející EMBAX bude
konat soubûÏnû s mezinárodními
potravináfisk˘mi veletrhy, semináfi
jistû pfiinese v˘robcÛm i obaláfiÛm
mnoho inspirace jak dál rozvíjet
své technologie a jak pfiiná‰et
inovativní produkty na trh.
„Hlavním cílem je ukázat, jaké
kroky je tfieba udûlat, abychom
docílili jednoznaãnû úspû‰ného
v˘sledku v designu obalu.
To znamená pfiinést na trh objekt,
kter˘ odpovídá produktu
a propaguje znaãku, pfiiná‰í
benefity pro spotfiebitele, vizuálnû
je pfiitahuje a je vnímán jako
oblíben˘,“ fiíká pfiední obalov˘
designér Jan âinãera. V˘robky
v jeho obalech si mimo jiné
z âeska odvezli papeÏ Jan Pavel II.,
francouzsk˘ prezident Jacques
Chirac ãi britská královna
AlÏbûta II.
Na semináfii vystoupí evrop‰tí
odborníci na obalov˘ design.
Vedrana Ajdin z FLEX/cocoon
se ve sv˘ch pfiedná‰kách zamûfií
na funkãnost obalu a jeho v˘znam
pro budování znaãky, integraci
konstrukãního a grafického
designu, na konstrukãní design
jako stavební kámen znaãky
a funkãnost obalu. Zajímavá bude
pfiedná‰ka v podání Jana âinãery
o atypickém pojetí v˘voje obalu
po konstrukãní stránce a paní
Christien van Yzendoorn pfiedstaví
nejzdafiilej‰í fie‰ení a pfiípadové
studie ideálního spojení brandingu
a konstrukãního designu. Semináfi
se uskuteãní 4. bfiezna 2010
v pavilonu P (sál P3) od 10.00
do 13.00 hodin. Cena ãiní
952,– koruny vãetnû jednodenní
vstupenky na mezinárodní
potravináfiské veletrhy. ×
Desktop Color Handbook
09/10
Dal‰í vydání populárního prÛvodce
Color managementem Desktop
Color Handbook 09/10 je nyní
v prodeji. Hlavním tématem
aktuální publikace je tentokrát
pfiehled v˘voje barev modelÛ,
kterému je vûnována úvodní
kapitola. V dal‰ích kapitolách
se pak mÛÏete dozvûdût více napfi.
o softproofingu, barevném
nastavení, barevn˘ch terãích pro
web design a tisk.
Knihu mÛÏete zakoupit za cenu
299 Kã bez DPH ve znaãkové
prodejnû EIZO. ×
150 v˘stav v Mûstské
v˘stavní síÀi Zlatá trojka
Mûstská v˘stavní síÀ Zlatá trojka
byla do 9. ledna 2010 dûji‰tûm
bilanãní v˘stavy ‰esti let existence
v˘stavní sínû. Plakáty ve Zlaté síni
pfiipomenou více neÏ 150 v˘stav,
které zde v uplynul˘ch letech
uskuteãnily. VernisáÏ probûhla
souãasnû se zahájením v˘stavy
Mosteãtí v˘tvarníci XII. – První
padesátka a ve Stfiíbrné síni mohli
náv‰tûvníci shlédnout v˘stavu
fotografií Malé(h)ry. ×
Mûstská v˘stavní síÀ Zlatá trojka,
Velká síÀ, (Mûstská knihovna Most,
Moskevská 12, Most, tel. 476 768 800)
Kniha Plakáty sametové
revoluce
Kniha Plakáty sametové revoluce
pfiipomíná 20. v˘roãí událostí,
které vedly k pádu komunistického
reÏimu v âeskoslovensku. Plakáty
a letáky, jeÏ visely snad na v‰ech
nároÏích a dal‰ích dÛleÏit˘ch
místech ãesk˘ch mûst, tvofiily
nedílnou kulisu revoluãních dní.
Vût‰ina z nich byla ruãnû kreslená
nebo malovaná, nicménû jiÏ
nûkolik dní po 17. listopadu byla
pololegálnû vyti‰tûna fiada plakátÛ
ve velk˘ch nákladech,
aÈ uÏ technologií ofsetu nebo
sítotisku. Nûkteré z nich dûlali
anonymní tvÛrci, jiné zku‰ení
v˘tvarníci; za v‰echny jmenujme
Ale‰e Najbrta, Michala Cihláfie,
Pavla ·Èastného, Rostislava VaÀka,
Ivana Krále nebo Franti‰ka Skálu.
Publikace obsahuje reprodukce
ãtyfiiceti ‰esti plakátÛ, okolnosti
vzniku plakátÛ zachycují
rozhovory se tfiinácti autory
plakátÛ, kontext dodávají
zasvûcené eseje teoretiãky designu
Ivy Knobloch Janákové a historika
Jifiího Suka. Atmosféru listopadu
a prosince 1989 pfiipomínají
snímky tfií v˘znamn˘ch ãesk˘ch
fotografÛ Tomkiho Nûmce,
Karla Cudlína, Milo‰e Fikejze
a Pavla ·techy, které zachycující
promûnu ‰ed˘ch ãesk˘ch mûst
na obrovské pestré plakátovací
plochy.
Knihu sestavil grafick˘ designér
Filip BlaÏek, kter˘ plakáty osobnû
shromáÏdil na konci roku 1989,
kdy jako student pomáhal
v praÏské v˘stavní síni Mánes,
která se pfies noc stala jedním
z nûkolika neformálních center
odporu vÛãi totalitnímu reÏimu.
Publikaci Plakáty sametové
revoluce vydalo Nakladatelství
XYZ v ãesko-anglickém provedení
a je ke koupi v knihkupectvích
a na internetu za 249 Kã. ×
Licence Adobe CS4
pro studenty
Spoleãnost Adobe dodává na ná‰
trh studentské licence hlavních
aplikací za velmi v˘hodné ceny,
kdy sleva oproti komerãním
verzím dosahuje 80%.
Oprávnûn˘m uÏivatelem takové
licence je kaÏd˘ student denního,
nejménû dvouletého studia stfiední
ãi vysoké ‰koly akreditované
Ministerstvem ‰kolství âeské
nebo Slovenské republiky.
U vícelet˘ch gymnázií je za stfiední
‰kolu povaÏováno studium
aÏ ve ãtyfiech nejvy‰‰ích roãnících
odpovídajících roãníkÛm
ãtyfiletého gymnázia (tedy
u ‰estiletého od tercie,
u osmiletého od kvinty). Tyto
licence pochopitelnû nelze
vyuÏívat ke komerãním úãelÛm
a nelze je v budoucnu upgradovat
na novûj‰í verzi edice
pro studenty. Lze je v‰ak
upgradovat na novûj‰í verzi
komerãní licence.
Instalaãní sadu studentské verze
bez sériového ãísla lze zakoupit
u prodejcÛ Adobe (vãetnû modulu
jednoznakov˘ch pfiedloÏek
zdarma). Nejprve je v‰ak dobré
se peãlivû seznámit
s podmínkami pro podklady pro
studentskou licenci a získání
sériového ãísla na stránkách
www.adobeprostudenty.cz. Seznam
produktÛ ve studentsk˘ch
licencích a orientaãní ceny najdete
na eshopu spoleãnosti Amos
software. ×
Na projekt Vzdûlávejte se!
pÛjde více penûz
Ministerstvo práce a sociálních
vûcí âR (MPSV) se rozhodlo
nav˘‰it finanãní prostfiedky
na projekt Vzdûlávejte se!
A to proto, Ïe je o nûj velik˘ zájem
a je více neÏ zfiejmé, Ïe se jedná
o efektivní nástroj v boji
s ekonomickou krizí.
Projekt vyuÏívají firmy, které
nemají pro své zamûstnance práci
na cel˘ pracovní t˘den. Jeden
den v t˘dnu pak v rámci
Vzdûlávejte se! nechávají ‰kolit
své pracovníky.
Náklady na semináfie a náhradu
mzdy ‰kolícím se lidem financuje
z 85 % Evropsk˘ sociální fond
(ESF) a z 15 % státní rozpoãet
âeské republiky. Informace
o projektu, pfiijímání Ïádostí
a potfiebné formuláfie najdete na:
http://portal.mpsv.cz/sz/politikaza
mest/esf/projekty/vzdelavejte_se.
Na první fázi projektu, která zaãala
letos v bfieznu a skonãila v ãervnu,
bylo urãeno celkem 500 milionÛ
Kã. Zapojilo se do ní 923 podnikÛ.
Podaly celkem 3 677 Ïádostí,
z nichÏ úfiady práce 3 237
podpofiily. Vzdûlávání se nakonec
zúãastnilo 57 454 zamûstnancÛ,
úspû‰nost byla 93 %. Celkem se
v 1. fázi Vzdûlávejte se! vyplatilo
cca 336 milionÛ Kã. Nejvíc Ïádostí
(433) podpofiil Úfiad práce
v Ostravû, následoval Nov˘ Jiãín
a Vsetín. Jeden úfiad práce
v âeské republice v prÛmûru
podpofiil 45 Ïádostí.
Na druhou fázi Vzdûlávejte se!,
která zaãala v srpnu 2009, se
vyãlenila celkem 1 miliarda Kã.
UÏ v tuto chvíli je zfiejmé, Ïe zájem
zamûstnavatelÛ po necel˘ch
ãtyfiech mûsících realizace v˘raznû
pfievy‰uje objem finanãních
prostfiedkÛ. Jednotlivé úfiady práce
dosud pfiijaly kolem 1 500 Ïádostí,
z toho uÏ asi o 1 100 rozhodly.
Ministr práce a sociálních vûcí
Petr ·imerka ke Vzdûlávejte se!
fiíká: „PovaÏuji za nezbytné nejen
peníze dávat, ale také kontrolovat
jejich ãerpání. Tak, aby finanãní
prostfiedky smûfiovaly skuteãnû
tam, kde jsou tfieba. V této
souvislosti mají úfiady práce pokyn
v‰e peãlivû kontrolovat, a to pfiímo
v místû a v ãase ‰kolení.“
Vzhledem k poÏadavku na
efektivitu tohoto protikrizového
projektu, kter˘ v˘znamnû pomáhá
firmám i zamûstnancÛm v boji
s hospodáfiskou recesí,
se v souãasné dobû v rámci
rozpoãtÛ úfiadÛ práce
Vyti‰tûno na papíru Hello Gloss 250 g/m2 (obálka) a Hello Silk 115 g/m2 (vnitfiní listy). Dodavatel: OSPAP a.s., K Hru‰ovu 4/292, Praha 10, Tel.: 271 081 111, Fax: 272 704 725, e-mail: [email protected], www.ospap.cz
Typografia 1 2010
30 31
na Vzdûlávejte se! pfierozdûluje
dal‰ích zhruba 150 milionÛ Kã.
A v roce 2010 bude rozpoãet
projektu nav˘‰en o dal‰í
1,5 mld. Kã. Celkem tak
na obû fáze Vzdûlávejte se!
pÛjdou asi 3 miliardy Kã.
Jde o peníze z Evropsk˘ch
Strukturálních FondÛ,
konkrétnû z Operaãního programu
Lidské zdroje a zamûstnanost
(OP LZZ) a Operaãního programu
Rozvoj lidsk˘ch zdrojÛ (OP RLZ). ×
V˘stava Josef âapek
Pan Evropa a italsk˘
futurismus
V˘stava dokumentaãního materiálu
byla vûnovaná grafickému dílu
Josefa âapka a jeho vztahu
k evropské avantgardû, zvlá‰tû pak
k italskému futurismu. V Italském
kulturním institutu byla k vidûní
do 15. ledna 2010. ×
MAFRAPRINT slavila 15 let
Uprostfied mrazivé moravské
roviny, zasypané snûhem, ale
v hfiejivé pfiátelské atmosféfie se
21. ledna v Olomouci konala
slavnost nejvût‰ího tiskafiského
podniku âeské republiky.
DÛvodem bylo 15. v˘roãí tiskáren
MAFRAPRINT, ale také zahájení
tisku na 3. v˘robní lince tiskáren
MAFRAPRINT v Olomouci.
Stiskem tlaãítka spustil pan Arnold
v zastoupení majitele spolu
s fieditelem olomoucké i praÏské
tiskárny MAFRAPRINT Otomarem
Zatloukalem tisk zvlá‰tního vydání
deníku MF DNES na nové ofsetové
rotaãce KBA Colora a celého
v˘robního komplexu s tfiemi
osmibarvov˘mi vûÏemi, tfiemi
odvíjeãi rolí, transportéry v˘tiskÛ
Ferag, poloautomatick˘m pfiísunem
rolí papíru a skládací sekcí.
Pfiítomni byli ãetní v˘znamní
hosté, ‰éfredaktofii hlavních listÛ,
dodavatelé, zamûstnanci
a zákazníci. Na spoleãenském
veãeru v krásné restauraci Archa
na romanticky snûhem zavátém
Svatém Kopeãku vytvofiil
vynikající prostfiedí a zábavu
v˘borné úrovnû Ondfiej Havelka se
swingov˘m orchestrem MM
a sestrami Havelkov˘mi. Pohodu
tfiicát˘ch let doplnila stylová
módní pfiehlídka. Více podrobností
pfiinese Typografia v únorovém
Vladislav Najbrt
vydání. ×
Pozvánka na v˘stavu Josef âapek –
Pan Evropa
Xerox vyvinul látku
prodluÏující Ïivotnost
tiskáren
Novinka naznaãuje, jak budou
inteligentní materiály
a nanotechnologie ovlivÀovat
budoucí návrhy kanceláfisk˘ch
zafiízení a produkãních systémÛ.
Skupina vûdcÛ spoleãnosti
Xerox hledala moÏnosti
pro prodlouÏení Ïivotnosti
souãástí tiskáren a sníÏení jejich
dopadu na Ïivotní prostfiedí a v této
souvislosti vyvinula novou
chemickou zbraÀ, která chrání
fotoreceptory – svûtelnû citlivé
komponenty v xerografick˘ch
zafiízeních. S ochranou proti
bûÏnému opotfiebení mÛÏe
fotoreceptor s nov˘m sloÏením
vydrÏet více neÏ jeden milión cyklÛ,
coÏ je témûfi dvojnásobek Ïivotnosti
souãasn˘ch prvkÛ.
„Dlouhá Ïivotnost fotoreceptorÛ
sniÏuje potfiebu v˘mûny náplní
a zmen‰uje mnoÏství odpadu
o 33 %,“ fiekl Yonn Rasmussen,
viceprezident Xerographic
Component Systems Group.
„Zákazníci tûÏí z krat‰í doby
odstávky a tím i men‰ího
pfieru‰ování práce, vy‰‰í
produktivity a men‰ího poãtu
servisních zásahÛ.“
Fotoreceptory jsou vícevrstvá tenká
filmová zafiízení, která pfiemûÀují
svûtlo na elektrostatické obrazy.
Musí se pravidelnû vymûÀovat
kvÛli povrchov˘m opotfiebením
a ‰krábancÛm, které mohou
ovlivnit kvalitu obrazÛ.
„Tento nov˘ ochrann˘ nátûr
s dlouhou Ïivotností je pfiíkladem
vyuÏití chemie v prostfiedí,
které poÏaduje inovaci materiálÛ
i procesÛ,“ fiekla Giuseppa DiPaolaBaranyi, manaÏerka laboratofie pro
materiálovou integraci ve stfiedisku
Xerox Research Centre of Canada.
„Koneãn˘m cílem je vyvinout
fotoreceptory, které vydrÏí po celou
dobu Ïivotnosti pfiístroje.
Napfiíklad, pokud se ‰krábnete
na ruce a rána se vám zahojí, tak
je to biologick˘ proces. A my
hledáme, jak napodobit pfiírodu
a v inteligentních materiálov˘ch
návrzích a nanotechnologiích
vytvofiit molekuly pro fotoreceptory
pfií‰tí generace se samohojícími
schopnostmi.“
Nov˘ fotoreceptor pracuje
ve standardních zafiízeních bez
jakékoliv dodateãné hardwarové
zmûny nebo dal‰ích nákladÛ pro
zákazníka. Tento vynález se bude
pouÏívat v celém portfoliu v˘robkÛ
Xerox a jako první se nasazuje
do ãernobíl˘ch tiskáren Xerox
4112™/4127™.
Globální mezioborov˘ t˘m
ze stfiediska Xerox Research Centre
of Canada ze skupiny Xerographic
Component Systems Group
v americkém Webstru
a z v˘robního t˘mu v nizozemském
Venray realizoval projekt od pilotní
v˘roby v Kanadû aÏ do sériové
v˘roby ve Venray za ménû neÏ
jeden rok, coÏ je rekordní ãas pro
komercializaci nové technologie
podobného typu. ×
Hlavní cena v soutûÏi
Czech Press Photo 2009
Titul Fotografie roku v soutûÏi
Czech Press Photo 2009 získal
Joe Klamar z Agence France Presse
(AFP) za svÛj snímek Prezident
Barack Obama v Praze, 5. 4. 2009.
Mezinárodní porota se k vítûzné
fotografii vyjádfiila takto:
„Tato fotografie nás zaujala svojí
pfiekvapivou a neobvyklou
kompozicí zachycující událost jak
národního, tak mezinárodního
v˘znamu. Symbolizuje setkání
mezi nadûjemi minulosti –
prezidentem Masarykem –
a pfiekotn˘mi zmûnami souãasnosti
– zvolením prvního amerického
prezidenta ãerno‰ského pÛvodu.
Je vyjádfiením nové nadûje pro
souãasn˘ svût.“
V˘stava fotografií Czech Press
Photo 2009 na Staromûstské
radnici v Praze je prodlouÏena
do 21. února. ×
Fotografie roku Czech Press Photo 2009 – Joe Klamar (Agence France Presse),
Prezident Barack Obama v Praze, 5. 4. 2009

Podobné dokumenty

Untitled - Typografia

Untitled - Typografia Jan Sehnal, Alan Záruba, Jan âinãera, Jifií Zápotock˘ Zahraniãní partner Thomas Helbig, Kurt K. Wolf Obálka: Iveta Michalcová, AVE ART Ostrava Koncepce úpravy vnitfiních stran Boris Melu‰ Pfiedtisková...

Více

zpráva MS 3D Donnersbach

zpráva MS 3D Donnersbach Luk jako lovecká zbraÀ je v na‰ich zemích zakázán, i pfiesto se âeská republika pfiipojila k evropskému boomu nového sportu – lovecké lukostfielby na 3D makety zvífiat v Ïivotní velikosti. O jeho p...

Více

typografia

typografia Jan Sehnal, Alan Záruba, Jan âinãera, Jifií Zápotock˘ Zahraniãní partner Thomas Helbig, Kurt K. Wolf Obálka: Jakub Zajíãek, VO·G Koncepce úpravy vnitfiních stran Boris Melu‰ Pfiedtisková pfiíprava Terc...

Více

Nové špičkové technologie – 3D digitální tisk na strojích

Nové špičkové technologie – 3D digitální tisk na strojích zásadní zmûny v oblasti produkãního tisku. Spí‰e neÏ o pfiehlídku nov˘ch technologií pÛjde o lep‰í vyuÏití stávajících technologií. DÛleÏitou roli budou hrát také sluÏby, které jdou za hranice samot...

Více

Untitled - Typografia

Untitled - Typografia ZdeÀka Mar‰ová, Vladislav Najbrt, Jan Opletal, Jan Sehnal, Alan Záruba, Jifií Zápotock˘ Zahraniãní partner Thomas Helbig, Kurt K. Wolf, ªubomír Krátky Obálka: Pavel Jedliãka Koncepce úpravy vnitfiníc...

Více

Typografia digitální 7–8 | 2012 26_3

Typografia digitální 7–8 | 2012 26_3 Pfiíloha ãasopisu Typografia 7-8/2012/ã. 1237/roãník 115 Odborn˘ ãasopis ãesk˘ch polygrafÛ a typografÛ Vydavatel Digirama s.r.o., Tuchomûfiická 343, 164 00 Praha 6 Adresa redakce Tuchomûfiická 343, 16...

Více

Untitled - Typografia

Untitled - Typografia Redakãní rada Jaroslav Hru‰ka, Milan Mar‰o, ZdeÀka Mar‰ová, Vladislav Najbrt, Jan Opletal, Jan Sehnal, Jifií Zápotock˘ Zahraniãní partner Thomas Helbig, Kurt K. Wolf, ªubomír Krátky Obálka: MgA. Pet...

Více

seznamte se s nov¯mi mobilními radiostanicemi z ¤ady commercial

seznamte se s nov¯mi mobilními radiostanicemi z ¤ady commercial kanály (v závislosti na signalizaãním protokolu radiostanice*). Pfiístroj CM160 má ãtyfii programovatelná tlaãítka nabízející osm funkcí na jedno stisknutí; pfiístroj CM360 má tfii tlaãítka se ‰esti fu...

Více

Profil tiskárny Grafico 2010

Profil tiskárny Grafico 2010 dodavateli a dostat se mezi nû s klasick˘m tiskem je problém. Jedná se o to, Ïe Alustar nám otvírá dvefie u dal‰ích zákazníkÛ. Schopnost nabídnout nové technologie odli‰uje úspû‰né tiskárny, které m...

Více