1 Z á pisz 3. zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. srpna

Transkript

1 Z á pisz 3. zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. srpna
Zápis
z 3. zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. srpna 2005 od 16 do 19.30 hodin
v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci
___________________________________________________________________________
Přítomno:
21 členů ZM, 8 vedoucích odborů MěÚ, 19 občanů
Omluveni:
Vratislav Ansorge, Ing. Milan Hrstka, Richard Bergmann, Ing. Vladislav
Hejda
Ověřovatelé zápisu: Ságner Radek, Brož Jan
Návrhová komise:
PeadDr. Kukula Jaroslav, Spůra Zdeněk, Rýznar Vladimír
Zapisovatelka:
Libuše Hanušová
Na zasedání je přítomno celkem 21 členů ZM – zasedání je usnášeníschopné.
Program: 1. Informace o investičních akcích města
2. Hospodaření města
3. Majetkové záležitosti
4. Změna územního plánu města
5. Obecně závazné vyhlášky
6. Diskuse, různé
Hlasování o programu:
Přítomno : 19
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Schváleno
1. Informace o investičních akcích města
Starosta seznámil ZM s probíhajícími investičními akcemi:
Školní kuchyně a jídelna
Jsou dokončeny betonové mazaniny včetně tepelných izolací, hrubé omítky ( jádrování ), osazeny
okenní plastové výplně, dokončeny hrubé rozvody ZTI, EI ,ÚT ,MaR, plynu a slaboproudu,
počítačové sítě a kreditního systému ( objednávání a výdej obědů ).
Ve strojovně vzduchotechniky a plynové kotelně ve III. NP jsou komplexně dokončeny omítky,
obklady, dlažby, osazena vzduchotechnická jednotka ROBATHERM.
Provádí se štukování stropů a stěn , přednostně pro potřeby rozvodů vzduchotechniky.
Postup řemesel:
15.8.2005- nástup vzduchotechnika
15. - 19.8.2005 – dokončení klempířských prvků na střešním plášti
22. - 26.8.2005 – nástup obklady a dlažby, zateplovací systém fasáda, montáž kanadského
červeného šindele, montáž plynové kotelny.
Termín dokončení prací 31.10.2005 bude dodržen. Následně bude dodávka nábytku pro
kancelář, denní místnost, šatny a jídelnu a vlastní kolaudace stavby.
Hřbitov
Dne 25.7.2005 se sešel výrobní výbor z důvodu dořešení připomínek občanů k problémům
provádění úprav a nesouladu projektové dokumentace se skutečností. Na jednání byl přizván
projektant Ing. Jiří Finger. Na tomto setkání se vyřešily tyto problémy: obelisky před kaplí se
odstraní, použijí se při dalších úpravách hřbitova. Kapličky křížové cesty I. a XIV. zastavení se
posunou do popředí kaple. Rozšíří se zádlažba okolo kaple, skruže u zdroje vody budou odstraněny
a budou nahrazeny litinovými pítky s pákovým ovládáním. Výsadba lip bude provedena dle
projektu.
1
Z důvodu nerovností na povrchu fasády zhotovitel přizval na zhodnocení technika firmy HASIT
p.Pavla Formánka. Z hodnocení konečného výsledku vyznělo, že technicky jsou sanační omítky
provedeny řádně, estetický výsledek je hodnocen jako průměrný. Oprava povrchu by byla
problematická, protože výsledek oprav po zkušenostech nevypadá uspokojivě.
Bylo přizváno vedení firmy KERSON dne 27.7.2005, kterému byl vytknut pomalý postup prací a
nespokojenost s kvalitou. Byl vyžádán nový harmonogram prací, který byl předložen 3.8.2005 a
následný kontrolní den proběhl 10.8.2005, na který se dostavil statutární zástupce firmy KERSON
p.Jaromír Zima.
V současné době pokračují práce v urnovém háji na zdění pilířů kolumbária a připravuje se spodní
stavba pro terénní schodiště. Probíhá úklid interiéru kaple a je připravena na předání. Dále probíhají
restaurátorské práce na sloupu s křížem před kaplí. Byly osazeny sloupy veřejného osvětlení před
vstupem na hřbitov a před kaplí.
Dotaz:
P. Rýznar – termín dokončení akce bude dodržen?
Ano, termín 31. 10. 2005 bude dodržen.
Kino Luník
Stavba byla předána 15.8. 2005 v dobré kvalitě. Dodatečně se provedl nátěr stávajících
břízolitových omítek, který nebyl součástí dodávky.
Zastávka Lhota
Kolaudace proběhla dnes to je 25.8.2005.
Areál u Divadla J.K.Tyla – I.část (komunikace a kanalizace)
Místní šetření územního řízení je stanoveno odborem výstavby MěÚ Č.Kostelec na 30.8.2005.
Sportovní hala Červený Kostelec
Dne 28.7.2005 zaslána výzva k podání nabídky na zpracování projektové dokumentace pro stavební
povolení a realizaci stavby na akci ,,Sportovní hala Červený Kostelec“ těmto pěti firmám:
- ARCH GLOBAL, spol. s r.o., Táboritů 2122 bl.73, 434 01 Most
- ASSPRO, projekční a inženýrská kancelář s.r.o., Plhovská 1100, 547 01 Náchod
- ORGATEX – NÁCHOD s.r.o., Wolkerova 1749, 547 01 Náchod
- ATIP a.s., architektonický ateliér, Pražská 169, Horní Předměstí, 541 01 Trutnov
- Projekční kancelář, Ing.arch. Jan Zima, Fűgnerova 263/IV, 503 51 Chlumec nad Cidlinou
Uzávěrka nabídek proběhla 17.8.2005.
Připravuje se dokladová část pro územní řízení.
Komise pro výběr nejvhodnější nabídky dne 18.8.2005 vyhodnotila jako nejvhodnější nabídku
firmy Projekční kancelář, Ing.arch. Jan Zima, Chlumec nad Cidlinou a doporučila ji RM ke
schválení (viz. kopie zápisu).
Ing.arch. Jan Zima z Projekční kanceláře Chlumec nad Cidlinou zpracoval posouzení finanční
náročnosti alternativ řešení sportovní haly. Velikost vlastní sportovní haly je stejná, liší se velikostí
zázemí.
Byly předloženy 4 alternativy řešení zázemí a jejich orientační propočet nákladů:
1) dle předložené studie firmy Arch Global Praha 3 - Žižkov
2) dle předložené studie Projekční kanceláře – Ing.arch. Jan Zima z Chlumce nad Cidlinou
2a) velikost zázemí je navrženo větší oproti studii firmy Arch Global
2
-
umístění šaten, umýváren a soc.zařízení pro sportovce pouze v 1.NP
ošetřovna a místnost pro rozhodčí v 1.NP
větší úklidová komora v 1.NP
navržena větší nářaďovna a sklad sportovních potřeb
technické zázemí (kotelna a strojovna vzduchotechniky) situované v 2.NP
bufet pro sportovce a návštěvníky včetně zázemí v 2.NP
tribuna pro 60 diváků v 2.NP
posilovna případně kancelář v 2.NP
2b) zmenšeny šatny při zachování dispozičního schématu
2c) vypuštění baru a přemístění ošetřovny a místnosti pro rozhodčí do 2.NP místo posilovny
RM se seznámila s navrženými alternativami a schválila zadaní projektové dokumentace
v alternativě 2a).
Dotaz:
P. Rýznar – pro jaké sporty bude hala sloužit?
Tajemník – navrhované řešení umožňuje na ploše haly umístit téměř všechny sporty i v současné
době populární floorbal.
Průzkumný vrt Končiny
Dne 15.6.2005 předána závěrečná zpráva zhotovitelem – RNDr.Kněžkem z Hydrogeologické
společnosti s.r.o. Praha 5 – Zbraslav.
Zhotovitel uvedl pozemek do řádného stavu, konečná faktura je proplacena.
Dne 18.7.2005 byla předána závěrečná zpráva o realizaci projektu včetně vyhodnocení na KÚ
Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, který na průzkumné práce
poskytl dotaci.
Z průzkumného hydrogeologického vrtu CK – 1 na pozemku p.č. 589 v katastrálním území Horní
Kostelec je možné průběžně odebírat průměrné množství 1 l/s podzemní vody velmi dobré jakosti.
Z toho vyplývá, že se městu Červený Kostelec nepodařilo pro veřejné zásobování najít náhradní
zdroj podzemní vody o vydatnosti cca 5 l/s a bude muset nadále pokračovat v hledání dalšího
zdroje v jiné lokalitě.
V majetkových záležitostech bude ZM projednávat možný odprodej vrtu, aby prostředky z prodeje
získané mohly být použity na další průzkumné práce.
Připomínka:
Ing. Hanuš – navrhuje, aby byl vrt nabídnut více firmám.
Komunikace - ul.Na Strži
V probíhajícím sloučeném územním a stavebném řízení nebyl získán od vlastníků pozemků pana
Matysky a pana Vlčka souhlas k provádění stavby podle připravené projektové dokumentace,
kterou provedla firna OPTIMA Vysoké Mýto. Po dalších osobních ( 28.4., 20.5. a 1.6. ) a veřejném
jednání ( 15.6. ) bylo rozhodnuto o změně projektové dokumentace dvou opěrných zdí a firmě
OPTIMA s.r.o., Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto, byla zaslána objednávka na zpracování
projektové dokumentace pro realizaci dvou opěrných zdí dle požadavků majitelů pozemků p.Vlčka
a p.Matysky. Před zahájením projektových prací firma OPTIMA zašle cenový návrh. Projektové
práce by měly být ukončeny do konce roku 2005. Z toho vyplývá, že realizace stavby opěrné zdi
nebude v tomto roce provedena a proto RM doporučuje převést finanční prostředky, které jsou na
tuto stavbu určené do roku 2006.
3
Záruční opravy bytového domu v Družstevní ulici
Ing. Přemek Jirka podal žádost o prodloužení nástupu na opravu balkonů, požaduje termín nástupu
začátkem měsíce září 2005. Na tento dopis bylo odpovězeno, že Město požaduje opravy balkonů
dokončit do 15.9.2005 a nástup opravy ohlásit týden před započetím.
Kanalizace Olešnice
Starosta informoval ZM o probíhající přípravě k vybudování kanalizace v Olešnici. V rozpočtu
města pro letošní rok byla vyhrazena částka 400 000,-Kč na projektovou přípravu. Probíhající
jednání s vlastníky pozemků dotčených touto výstavbou zatím nedovolují přistoupit ke zpracování
projektové dokumentace a proto RM doporučuje tuto částku převést do rozpočtu na rok 2006.
Rekonstrukce ulice Havlíčkova
Rekonstrukce ulice Havlíčkova není v rozpočtu města pro letošní rok a s její realizací se uvažovalo
jen za předpokladu výstavby prodejny DISKONT PLUS a získání finančních prostředků za
pronájem parkoviště před touto prodejnou. Rekonstrukce komunikace je vyvolanou investicí
v souvislosti s vybudováním kanalizační přípojky pro prodejnu DISKONT PLUS. Jedná se o
úplnou rekonstrukci komunikace investorem prodejny. Pro komplexní řešení město přistoupí
k rekonstrukci kanalizace v této vozovce, která bude hrazena z částky přeplaceného pronájmu
pozemků pro parkoviště. Kompletní rekonstrukci ulice Havlíčkova zajistí investor DISKONTU
PLUS.
Dotaz:
P. Spůra – na jakou dobu je pronajato parkoviště DISKONT PLUSu?
Starosta – na 50 let.
Ing. Hanuš – město by se mělo zabývat otázkou výstavby bytů do budoucna. V souvislosti
s plánovaným rozšířením pracovních míst žádá, aby se město touto otázkou zabývalo.
Hlasování o usnesení : ZM schvaluje přesunutí finanční částky 1 400 000,-Kč, určených ke stavbě
opěrných zdí v ulici Na Strži do rozpočtu na rok 2006.
Přítomno : 20
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Schváleno
Hlasování o usnesení : ZM schvaluje přesunutí finanční částky 400 000,-Kč, určených pro
projektovou přípravu kanalizace Olešnice do rozpočtu na rok 2006.
Přítomno : 20
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Schváleno
Hlasování o usnesení : ZM schvaluje realizaci rekonstrukce kanalizace v ulici Havlíčkova a
uzavření smlouvy s firmou STAMAX Jaroměř s.r.o. provádějící výstavbu prodejny DISKONT
PLUS a související rekonstrukcí komunikace.
Přítomno : 20
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Schváleno
Hlasování o usnesení : ZM bere na vědomí informaci o investičních akcích města.
Přítomno : 21
Pro: 20
Proti: 0
Zdržel se: 1
Schváleno
2. Hospodaření města
a) Hospodaření města za období leden – červenec 2005
Starosta spolu s vedoucí finančního odboru seznámil ZM s výsledkem hospodaření města za
období leden – červenec 2005. Rozbor příjmů a výdajů za období leden – červenec 2005 obdrželi
všichni členové ZM.
4
b) Rozpočtová opatření
Vedoucí finančního odboru seznámila ZM s rozpočtovými opatřeními, které RM projednala a
schválila na svém zasedání ve dnech 8. 6. a 3.8. 2005.
RO č. 2
v příjmech :
0,-- Kč
ve výdajích :
0,-- Kč
P) použití 30.000,-- Kč z položky prádlo,oděvy a 50.000,-- Kč z položky údržby z rozpočtu SDH
Červený Kostelec
V) úhrada pokuty za poškození jasanů – vyměřeno ČIŽP
RO č. 3
v příjmech :
0,-- Kč
ve výdajích :
0,-- Kč
P) použití finančních prostředků ve výši 20 000,-Kč z údržby na nebytech
V) hlásič úniku plynu a plynový uzávěr v sokolovně
RO č. 4
v příjmech :
31.900,-- Kč
ve výdajích :
31.900,-- Kč
P) prodej transformátoru (nepotřebný)
V) posílení položky údržba na veřejném osvětlení
RO č. 5
v příjmech :
100.000,-- Kč
ve výdajích :
100.000,-- Kč
P) neinvestiční dar od firmy Saar Gummi Czech
V) určeno těmto organizacím : 40.000,-- Kč pro fotbal, 10.000,-- Kč pro házenou, 30.000,-- Kč pro
ZŠ V.Hejny Červený Kostelec a 20.000,-- Kč pro MKS
RO č. 6
v příjmech :
347.000,-- Kč
ve výdajích :
347.000,-- Kč
P) dotace od Úřadu práce na veřejně prospěšné práce
V) začlenění dotace do mezd a odvodů pojišťovnám
RO č. 7
v příjmech :
0,-- Kč
ve výdajích :
0,-- Kč
P) finanční prostředky ve výši 385 000,-Kč na rekonstrukci ŠJ ( nákup termonádob, ohřívacích
pultů a dalších zařízení pro zajištění provizorního výdejů obědů)
V) použití finančních prostředků na pokrytí skutečných výdajů na provizorium ŠJ
RO č. 8
v příjmech :
312.000,-- Kč
ve výdajích :
312.000,-- Kč
P) použití daru města Küsnachtu na opravu fasády na Městské knihovně
V) oprava fasády na Městské knihovně
RO č. 9
v příjmech :
171.000,-- Kč
ve výdajích :
171.000,-- Kč
P) použití finančních prostředků z výtěžku hracích automatů
V) převod finančních prostředků do Fondu pro rozvoj sportu
do Fondu pro rozvoj kultury
do Fondu rozvoje škol
Veřejná sportoviště
RO č. 10
v příjmech :
0,-- Kč
ve výdajích :
0,-- Kč
P) převod z rezervy Rady města ve výši 20.000,-- Kč
5
70.000,-- Kč
40.000,-- Kč
21.000,-- Kč
40.000,-- Kč
V) nákup elektrocentrály pro odbor místního hospodářství ve výši 20.000,-- Kč
RO č. 11
v příjmech :
0,-- Kč
ve výdajích :
0,-- Kč
P) převod z rezervy Rady města ve výši 7.500,-- Kč
V) restaurátorské práce na obrazech v majetku města ve výši 7.500,-- Kč
RO č. 12
v příjmech :
ve výdajích :
P) neinvestiční dar - Ing. Jiří Škoda
V) příspěvek Domovu důchodců – Tmavý Důl
5.000,-- Kč
5.000,-- Kč
RO č. 13
v příjmech :
0,-- Kč
ve výdajích :
0,-- Kč
P) převod částky 40.800,- Kč z veřejných sportovišť
V) nákup kontejneru a jeho doprava – pro veřejná sportoviště ve výši 40.800,-- Kč
RO č. 14
v příjmech :
0,-- Kč
ve výdajích :
0,-- Kč
P) převod částky ve výši 178.600,-- Kč z položky údržba ve školských PO
V) použití částky 178.600,-- Kč na pokrytí nákladů servisního zajištění počítačové sítě ve školách
RO č. 15
v příjmech :
45.000,-- Kč
ve výdajích :
45.000,-- Kč
P) neinvestiční dar Firmy Textonnia Czech, spol. s r.o.
V) použití dle specifikace dárce a to :20.000,-- Kč MFF
20.000,-- Kč činnost sportovních oddílů
5.000,-- Kč vybavení MP
RO č. 16
v příjmech :
34.610,-- Kč
ve výdajích :
34.610,-- Kč
P) příspěvek Úřadu práce na veřejně prospěšné práce ( konané v PO MŠ Náchodská a MKS )
V) převod příspěvku na MŠ Náchodská ve výši 11.200,-- Kč a na MKS ve výši 23.410,-- Kč
RO č. 17
v příjmech :
0,-- Kč
ve výdajích :
0,-- Kč
P) převod z rezervy Rady ve výši 1.000,-- Kč
V) odměna kronikáře p. Jiřího Šolce ve výši 1.000,-- Kč
RO č. 18
v příjmech :
ve výdajích :
P) dotace z KÚ na MMF 2005
V) převod finančních prostředků na MKS
150.000,-- Kč
150.000,-- Kč
RO č. 19
14.000,-- Kč
14.000,-- Kč
v příjmech :
ve výdajích :
P) dotace z KÚ - Sborník Rodným krajem
V) převod finančních prostředků na MKS
RO č. 20
v příjmech :
463.000,-- Kč
ve výdajích :
463.000,-- Kč
P) dotace na úhradu úroků program panel (vynaložení z prostředků bytového hospodářství)
6
V) použití částky na bytovém hospodářství a to :
200.000,-- Kč na pokrytí vratek za služby roku 2004
263.000,-- Kč na údržbu bytového hospodářství
RO č.21.
v příjmech :
0,-- Kč
ve výdajích :
0,-- Kč
P) převod částky 330.000,-- Kč - z rekonstrukce hřbitova (bylo rozpočtováno s rezervou)
V) oprava fasády na Městské knihovně
RO č. 22
v příjmech :
0,-- Kč
ve výdajích :
0,-- Kč
P) převod částky 130.000,-- Kč - z rekonstrukce hřbitova (bylo rozpočtováno s rezervou)
V) terénní úpravy, silniční obruby, betonáž schodiště a nátěr stávající části fasády na kině Luník do
položky 5171 MAJ
RO č. 23
v příjmech :
1 000 000,-- Kč
ve výdajích :
1 000 000,-- Kč
P) převod částky z předplaceného pronájmu parkoviště
V) do investičních akcí, rekonstrukce kanalizace v ulice Havlíčkova
c) Informace z jednání finančního výboru
Ing. Jiří Hanuš předseda finančního výboru seznámil ZM s jednáním tohoto výboru, které se
uskutečnilo 11.8.2005. Všichni členové ZM obdrželi zápis z jednání finančního výboru.
d) Odpis evidovaných akcií
V současné době je evidováno v aktivech města Červený Kostelec 5902 akcií COTTEXu a.s. se
jmenovitou hodnotou 1000,-Kč za 1 akcii. Protože však a.s. COTTEX byla k 30.4.2004
zlikvidována a emise akcií má nulovou hodnotu navrhujeme odpis těchto akcí z aktiv města.
Aktuální stav (k 16.8.2005) cenných papírů na účtu města Červený Kostelec je podle výpisu
střediska cenných papírů nulový.
Hlasování o usnesení: ZM bere na vědomí informaci o hospodaření města za období leden –
červenec 2005.
Přítomno : 21
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Schváleno
Hlasování o usnesení: ZM bere na vědomí informaci o rozpočtových opatřeních přijatých RM.
Přítomno : 21
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Schváleno
Hlasování o usnesení: ZM schvaluje RO č. 23
Přítomno : 21
Pro: 20
Proti: 0
Zdržel se: 1
Schváleno
Hlasování o usnesení: ZM bere na vědomí informaci z jednání finančního výboru.
Přítomno : 21
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Schváleno
Hlasování o usnesení: ZM schvaluje odpis 5902 akcií COTTEX z účetních aktiv města.
Přítomno : 21
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Schváleno
3. Majetkové záležitosti
Místostarosta společně s vedoucím majetkového odboru předložili k projednání majetkové
záležitosti, které byly projednány v komisích a RM.
Záměry schválené ZM 24.5.2005:
7
3.1. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha 10, Kodaňská 1441/46, Odloučené
pracoviště Náchod bezúplatně převede pozemky p.č. 208/1 o výměře 2223 m2, p.č. 270/29 o
výměře 2501 m2 a p.č. 290/26 v k.ú. Bohdašín nad Olešnicí, Městu Červený Kostelec. Jedná se o
pozemky zastavěné skládkou TKO.
Komise výstavby: doporučuje převod
Komise majetková: souhlas s bezúplatným převodem
RM : souhlasí s bezúplatným převodem
Hlasování o usnesení : ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 208/1 o výměře 2223 m2 ,
p.č. 270/29 o výměře 2501 m2 a p.č. 290/26 v k.ú. Bohdašín nad Olešnicí, Městu Červený
Kostelec.
Přítomno : 21
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Schváleno
3.2. Koutský Pavel a Hana, Náchod, Kramolna čp. 56 – s vlastníky bylo projednáno odkoupení
místo původně navrhované směny pozemků, která byla odložena ZM 24.5.2005. Z pozemků p.č.
95/2 a 95/3 bude odměřena a vykoupena část skutečně zabraná komunikací – cca 250 m2.
Komise výstavby: doporučuje odkoupení
Komise majetková: doporučuje vykoupit užívanou část odměřenou GP za cenu dle znaleckého
posudku.
RM : souhlasí s doporučením komise majetkové
Hlasování o usnesení : ZM schvaluje odkoupení části geodeticky odměřených pozemků p.č. 95/2 a
95/3 cca 250 m2 v k.ú. Olešnice u Červeného Kostelce od Hany a Pavla Koutských.
Přítomno : 20
Pro: 20
Proti:0
Zdrželo se: 0
Schváleno
3.3. Volfová Zdeňka, Červený Kostelec, Olešnice čp. 28 – na žádost města převede bezúplatně
městu pozemky p.č. 95/4 o výměře 20 m2 a p.č. 1377/2 o výměře 17 m2 v k.ú. Olešnice u Č.K.
Pozemky tvoří součást komunikace kolem pomníku padlých v Olešnici.
Komise výstavby: doporučuje převod
Komise majetková: souhlas
RM : souhlasí s bezúplatným převodem pozemků na město
Hlasování o usnesení : ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 95/4 o výměře 20 m2 a p.č.
1377/2 o výměře 17 m2 v k.ú. Olešnice u Červeného Kostelce od paní Zdeňky Volfové.
Přítomno : 20
Pro: 20
Proti:0
Zdrželo se: 0
Schváleno
3.4. Zítková Jiřina, Červ.Kostelec, Olešnice čp. 13 – na žádost města převede bezúplatně městu
pozemek p.č. 95/5 o výměře 8 m2 v k.ú. Olešnice u Č.K. Pozemek tvoří součást komunikace kolem
pomníku padlých v Olešnici.
Komise výstavby: doporučuje převod
Komise majetková: souhlas
RM : souhlasí s bezúplatným převodem pozemků na město
Hlasování o usnesení : ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 95/5 o výměře 8 m2 v k.ú.
Olešnice u Červeného Kostelce od paní Jiřiny Zítkové.
Přítomno: 21
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Schváleno
3.5. Královéhradecký kraj, Hr. Králové, Wonkova 1142, SÚS divize Náchod daruje pozemky p.č.
155/23 o výměře 180 m2 a 189/3 o výměře 103 m2 v k.ú. Stolín, které jsou součástí předávané
silnice (nájezdy).
Komise výstavby: doporučuje převod
8
Komise majetková: souhlas
RM : souhlasí s bezúplatným převodem pozemků na město
Hlasování o usnesení : ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 155/23 o výměře 180 m2 a
189/3 o výměře 103 m2 v k.ú. Stolín od Královéhradeckého kraje.
Přítomno: 21
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Schváleno
3.6. Královéhradecký kraj, Hr. Králové, Wonkova 1142, SÚS divize Náchod bezúplatně převede
pozemky pod chodníky v ul. Českoskalické p.č. 1114/8 o výměře 273 m2 , p.č. 1114/9 o výměře
332 m2 , p.č. 1114/10 o výměře 186 m2 , p.č.1114/11 o výměře 268 m2 , p.č.1114/12 o výměře 516
m2 a p.č. 1114/13 o výměře 500 m2 a 1123/23 o výměře 308 m2 , všechny v k.ú. Červený Kostelec.
Komise výstavby: doporučuje převod
Komise majetková: souhlas
RM : souhlasí s bezúplatným převodem pozemků na město
Hlasování o usnesení : ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků pod chodníky v ul.
Českoskalické p.č. 1114/8 o výměře 273 m2 , p.č. 1114/9 o výměře 332 m2 , p.č. 1114/10 o
výměře 186 m2 , p.č.1114/11 o výměře 268 m2 , p.č.1114/12 o výměře 516 m2 a p.č. 1114/13 o
výměře 500 m2 a 1123/23 o výměře 308 m2, všechny v k.ú. Červený Kostelec od
Královéhradeckého kraje.
Přítomno: 21
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Schváleno
3.7. Východočeská plynárenská, a.s., Pražská 702, Hradec Králové 4 předkládá ke schválení
smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemky p.č. 456 a 889 v k.ú. Lhota za Červ.Kost. pro
stavbu vysokotlakého plynovodu „STL propojovací plynovod Červený Kostelec – Stolín“ za úhradu
723,- Kč. Plynovod byl zaměřen GP, který bude součástí smlouvy.
Komise výstavby: doporučuje zřízení věcného břemene
Komise majetková: souhlas
RM : doporučuje zřízení věcného břemene
Hlasování o usnesení : ZM schvaluje uzavření smlouvy o věcném břemenu na pozemky p.č. 456 a
p.č. 889 v k.ú. Lhota za Červ.Kost. pro stavbu vysokotlakého plynovodu „STL propojovací
plynovod Červený Kostelec – Stolín“ za úhradu 723,- Kč. Plynovod byl zaměřen GP, který bude
součástí smlouvy.
Přítomno : 20
Pro: 20
Proti:0
Zdrželi se: 0
Schváleno
Záměr:
3.8. Prodej části p.č. 724/1 a 724/2 v k.ú. Lhota za Č.K. o výměře cca 500 m2 (zájemci Holubovi
Veronika a Lukáš, Červ.Kostelec, B. Němcové 139 – k rozšíření zahrady u budoucího rodin. domu
na sousední parcele st. č.1).
Komise výstavby: doporučuje prodej, jedná se o pozemky mimo zastavitelné území, pro zahradu
lze využít, nabídnout k prodeji část p.č. 724/2 až k místní komunikaci.
Komise majetková: souhlas s odprodejem přes budoucí kupní smlouvu s podmínkou výstavby
rodin. domu do 3 let, jinak odstoupení od smlouvy. Doporučit odkoupení p.č. 724/2 po oddělení až
k cestě.
RM : souhlasí s vyjádřením komisí
Hlasování o usnesení : ZM schvaluje záměr odprodeje části p.č. 724/1 a p.č. 724/2 v k.ú. Lhota za
Č.K. o výměře cca 500 m2 .
Přítomno : 21
Pro: 21
Proti:0
Zdrželi se: 0
Schváleno
9
Záměr:
3.9. Město Červený Kostelec má záměr odkoupit pozemky pro realizovaný průzkumný vodárenský
vrt a zamýšlený převod na provozovatele vrtu p.č. 589 o výměře 1294 m2 a p.č. 588/2 o výměře
4177 m2 oba v k.ú. Horní Kostelec.
RM : souhlasí s odkoupením
Hlasování o usnesení : ZM schvaluje záměr odkoupit pozemky pro realizovaný průzkumný
vodárenský vrt a zamýšlený převod na budoucího provozovatele vrtu p.č. 589 ( 1294 m2 ) a 588/2 (
4177 m2 ) oba v k.ú. Horní Kostelec.
Přítomno : 21
Pro: 17
Proti:0
Zdrželi se: 4
Schváleno
Záměr :
3.10. Prodej průzkumného vodárenského vrtu na p.č. 589, k.ú. Horní Kostelec budoucímu
provozovateli.
RM : souhlasí s prodejem
Hlasování o usnesení : ZM schvaluje záměr odprodeje průzkumného vodárenského vrtu na p.č.
589, k.ú. Horní Kostelec provozovateli.
Přítomno : 21
Pro: 17
Proti:0
Zdrželi se: 4
Schváleno
Záměr :
3.11. Odkoupení pozemků pro parkoviště.
Město Červený Kostelec má záměr odkoupit stavbu a stavební p. č. 66 o rozloze 349 m2 a p.p.č.
222/1 o rozloze 684 m2 a p.p.č. 222/3 o rozloze 158 m2 v k.ú. Červený Kostelec pro vybudování
parkoviště.
Hlasování o usnesení : ZM schvaluje záměr odkoupení stavby a stavební p. č. 66 o rozloze 349 m2
a p.p.č. 222/1 o rozloze 684 m2 a p.p.č. 222/3 o rozloze 158 m2 v k.ú. Červený Kostelec pro
vybudování parkoviště.
Přítomno : 21
Pro: 19
Proti:0
Zdrželi se: 2
Schváleno
4. Změna územního plánu města
RM předkládá ZM k projednání žádosti o změnu č.2 územního plánu města Červený Kostelec.
Přílohou jsou jednotlivé žádosti.
Zároveň navrhujeme, aby se jednotliví žadatelé podíleli poměrnou částkou na nákladech spojených
s pořízením změny č. 2 územního plánu v souladu s § 19 zákona č. 50/1976 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon).
Žádosti o změnu územního plánu města Červený Kostelec
4.1. Oluša Machová, Langrova 1055, Červený Kostelec a Alena Hubková, Gen. Kratochvíla
1000, Červený Kostelec (žádost ze dne 30.12.2003)
Žádají o změnu funkčního využití ze stávající plochy rekreace na plochu bydlení na pozemcích
parc. č. 686/1 – 1.524 m2 – a 686/3 – 1.565 m2 – v k. ú. Červený Kostelec.
Pozemky jsou v ul. Vyšehradská a jsou užívány jako zahrady. Jsou na nich dvě stavby (kolna a
chatka). Ze tří stran jsou lesní pozemky, které se od pozemků svažují, přes cestu jsou stávající a
navržené plochy bydlení. Inženýrské sítě jsou v dosahu. V současné době probíhá stavební
řízení na stavbu rekreačního domku na pozem. parc. č. 686/3, po změně územního plánu by
bylo možné jej užívat i k trvalému bydlení.
Doporučuje se žádosti vyhovět a zařadit do změny č. 2 územního plánu.
10
Hlasování o usnesení : ZM schvaluje pořízení změn územního plánu města Červený Kostelec podle
předložené žádosti Oluše Machové, Langrova 1055, Červený Kostelec a Aleny Hubkové, Gen.
Kratochvíla 1000, Červený Kostelec. Podmínkou je uzavření dohody města s žadateli o uhrazení
vyčíslitelných nákladů spojených s pořízením územně plánovací dokumentace.
Přítomno : 20
Pro: 20
Proti:0
Zdrželi se: 0
Schváleno
4.2. Oluša a Vladimír Fabiánovi, Jiráskova 182, Červený Kostelec (žádost ze dne 7.1.2004)
Žádají o změnu navrhované trasy VN – u vrtu „V Poli“ mimo pozemky parc. č. 630 a 631/3 v k.
ú. Červený Kostelec (parc. č. 630 a 631/3 byly součástí pozemkového katastru, celková výměra
8.274 m2, v dnešním katastru nemovitostí je již pouze parc. č. 631/3, výměra 8.322 m2).
Navrhují změnit trasu na druhou stranu navržené komunikace. Žádost zdůvodňují tím, že
změnou trasy dojde k podstatnému zmenšení znehodnocení pozemku pro budoucí aktivity.
Přeložka VN 35 kV je navržena z důvodu přemístění stávajícího vedení mimo zastavitelné
území, trasa vede podél navrhované komunikace od „Bedny“ do Horního Kostelce.
Doporučuje se žádost zamítnout. Navržená trasa vedení by se měla ponechat. O změně uvažovat
jen v případě, že by se měnilo funkční využití pozemků v této trase. Pro zemědělské účely lze
pozemek nadále využívat.
Hlasování o usnesení : ZM zamítá pořízení změn územního plánu města Červený Kostelec podle
předložené žádosti Oluše a Vladimíra Fabiánových, Jiráskova 182, Červený Kostelec.
Přítomno : 21
Pro: 19
Proti:0
Zdrželi se: 2
Schváleno
4.3. Ing. Stanislav Drapač, Horní Kostelec 227, Červený Kostelec (žádost ze dne 17.3.2004),
Vlastimil Volhejn, Horní Kostelec 202, Červený Kostelec (žádost ze dne 30.7.2004), Ludmila
Holubová, Rokytník 57, Hronov (žádost ze dne 1.6.2005) a Ing. Petr Pasler, Nemocniční 915,
Náchod (žádost ze dne 21.7.2005)
Žádají o změnu funkčního využití ze stávající plochy ZPF na plochu bydlení na pozemcích parc.
č. 427/9 – 2.278 m2, 427/4 – 1.803 m2, 427/10 – 1.901 m2 a 427/3 – 2.213 m2 v k. ú. Horní
Kostelec.
Pozemky se nacházejí severozápadně od ul. Podlesná II. a jsou poblíž navrhované plochy
bydlení. V současnosti jsou využívány jako zahrady. Vodu a elektřinu je možné napojit ze
stávajících sítí. Kanalizace a plyn v místě nejsou. Přístup na pozemek je asfaltovou komunikací.
Doporučuje se žádosti vyhovět a zařadit do změny č. 2 územního plánu.
Hlasování o usnesení : ZM schvaluje pořízení změn územního plánu města Červený Kostelec podle
předložené žádosti Stanislava Drapače, Horní Kostelec 227, Červený Kostelec, Vlastimila
Volhejna, Horní Kostelec 202, Červený Kostelec, Ludmily Holubové, Rokytník 57, a Ing. Petra
Paslera, Nemocniční 915, Náchod. Podmínkou je uzavření dohody města s žadateli o uhrazení
vyčíslitelných nákladů spojených s pořízením územně plánovací dokumentace.
Přítomno : 21
Pro: 21
Proti:0
Zdrželi se: 0
Schváleno
4.4. Irena Středová, Na Skalce 1022, Červený Kostelec (žádost ze dne 3.12.2004)
Žádá o změnu funkčního využití ze stávající plochy ZPF a navrhované plochy občanského
vybavení včetně sportu na plochu bydlení na části pozemku parc. č. 1304/1 o výměře 4130 m2 v
k. ú. Červený Kostelec. Žádost zdůvodňuje tím, že navrhovanému využití pro drobnou výrobu
neodpovídá dopravně technický stav místních komunikací. Jako vhodnější využití pro pozemek
navrhuje výstavbu rodinných domů. Plocha je nad základní uměleckou školou. Po dalším
jednání paní Středová požaduje, aby byl na plochu bydlení změněn i sousední pozemek parc. č.
11
1304/2 – 4.985 m2, který je rovněž součástí plochy občanského vybavení včetně sportu. Celkově
by tak vznikla souvislá plocha pro bydlení o výměře 11.129 m2.
Paní Středová byla vyzvána komisí, která posuzovala jednotlivé žádosti, k předložení studie,
která by naznačila základní prostorové uspořádání, parcelace pozemků, dopravní řešení a
napojení na inženýrské sítě. Jedná se o poměrně rozsáhlé území a studie by měla ukázat, zda a
za jakých podmínek je takový záměr realizovatelný. V územním plánu je dostatečné množství
ploch pro bydlení, jsou však převážně na okraji města, kde dosud není potřebná infrastruktura
vybudována. Komise proto chtěla předložit takové podklady, které by zaručily, že tento záměr
bude realizovatelný a v územním plánu nevznikne pouze další v současné době nevyužitelná
plocha. Paní Středová požadovanou studii dosud nepředložila. Byla rovněž upozorněna, že
město se nemůže finančně podílet na vybudování potřebné infrastruktury.
Doporučuje se žádosti vyhovět pouze za podmínky, že paní Středová dodatečně předloží
v termínu do konce září 2005 zastavovací studii, kterou posoudí odborná komise, poté bude
žádost zapracována do návrhu zadání změny č. 2.
Hlasování o usnesení : ZM schvaluje pořízení změn územního plánu města Červený Kostelec podle
předložené žádosti Ireny Středové, Na Skalce 1022, Červený Kostelec s podmínkou předložení
zastavovací studie. Podmínkou je uzavření dohody města s žadateli o uhrazení vyčíslitelných
nákladů spojených s pořízením územně plánovací dokumentace.
Přítomno : 21
Pro: 19
Proti:0
Zdrželi se: 2
Schváleno
4.5. Ludmila Hrochová, Horní Kostelec 213, Červený Kostelec (žádost ze dne 20.1.2004)
Žádá o změnu funkčního využití ze stávající plochy ZPF na plochu bydlení na pozemku parc. č.
870/2 – 1747 m2 – v k. ú. Horní Kostelec.
Pozemek navazuje na stávající plochy bydlení. Přístup je z ul. Na Strži přes soukromé pozemky
částečně zpevněné živicí, částečně nezpevněné. Kanalizace, voda a elektřina je v ul. Na Strži.
Doporučuje se žádosti vyhovět a zařadit do změny č. 2 územního plánu.
Hlasování o usnesení : ZM schvaluje pořízení změn územního plánu města Červený Kostelec podle
předložené žádosti Ludmily Hrochové, Horní Kostelec 213, Červený Kostelec. Podmínkou je
uzavření dohody města s žadateli o uhrazení vyčíslitelných nákladů spojených s pořízením územně
plánovací dokumentace.
Přítomno : 21
Pro: 21
Proti:0
Zdrželo se: 0
Schváleno
4.6. TESMEN, spol. s r.o. Olešnice 191, Červený Kostelec (žádost ze dne 28.1.2005)
Žádá o změnu funkčního využití ze stávající plochy ZPF na plochu výroby a výrobních služeb
na části pozemku parc. č. 775 (parc. č. 737 o výměře 13.550 m2 podle pozemkového katastru)
v k. ú. Olešnice u Červeného Kostelce. Žádost zdůvodňuje potřebou dalších ploch pro
uskladnění vlastních výrobků a obchodního zboží. Pro další rozvoj společnosti bylo v územním
plánu počítáno s pozem. parc. č. 740/1, s majitelem pozemku však nedošlo k dohodě. Proto bylo
jednáno s vlastníky parc. č. (737), kteří s převodem projevili souhlas. Společnost předpokládá,
že by oplotila stávající provoz i nové skladovací plochy. Vnitrozávodní doprava bude vymístěna
mimo místní komunikaci a automobily čekající na nakládku a vykládku materiálu by uvolnily
komunikaci. K žádosti je připojen návrh na rozšíření plochy firmy Tesmen na situačním
výkresu.
O využití společnost žádala již při projednávání konceptu územního plánu, kdy navrhovali
zařazení pozemku parc. č. 740/1 a části pozemku parc. č. 775 do ploch výroby a výrobních
služeb pro rozšíření areálu firmy. Městské zastupitelstvo došlo k závěru, že rozšíření areálu na
pozemek parc. č. 775 není vhodné vzhledem k současnému stavu, kdy místní komunikace, která
12
prochází kolem areálu společnosti, je využívána zcela nevhodně jako manipulační plocha.
Rozšířením areálu východním směrem by docházelo ke kolizím mezi veřejnou dopravou a
provozem společnosti, protože místní komunikace by procházela středem areálu. Doporučilo,
aby společnost zpracovala studii, která by řešila rozvoj firmy a zároveň i přeložení místní
komunikace mimo areál. Takto zpracovaná studie by byla v budoucnu podkladem pro změnu
územního plánu. Žádosti bylo vyhověno pouze pro pozemek parc. č. 740/1, kde byla navržena
ochranná zeleň k odstínění stávající bytové zástavby.
Komise výstavby upozorňuje na to, že únosnost místní komunikace neodpovídá požadavkům na
zásobování společnosti, a proto by další rozšíření provozu společnosti mělo být podmíněno
úpravami komunikace na požadovanou únosnost.
Doporučuje se žádosti vyhovět a zařadit do změny č. 2 územního plánu.
Hlasování o usnesení : ZM schvaluje pořízení změn územního plánu města Červený Kostelec podle
předložené žádosti fmy TESMEN, spol. s r.o. Olešnice 191, Červený Kostelec s tím, že bude
zajištěna dostatečná únosnost místní příjezdové komunikace. Podmínkou je uzavření dohody města
s žadateli o uhrazení vyčíslitelných nákladů spojených s pořízením územně plánovací dokumentace.
Přítomno : 21
Pro: 20
Proti:0
Zdržel se: 1
Schváleno
4.7. Iva Gécziová, Nad Stadionem 1322, Nové Město nad Metují (žádost ze dne 24.2.2005) a
Jana Brdičková, Podlesná 90, Červený Kostelec (žádost ze dne 15.7.2005)
Žádají o změnu funkčního využití ze stávající plochy ZPF a navrhované plochy zeleně veřejné,
estetické a ochranné na plochu bydlení na pozemku parc. č. 1014/25 – 3.951 m2 a č. 1016 –
10.554 m2 – v k. ú. Červený Kostelec. Plocha se nachází v ul. Lánská východně od hřbitova,
navazuje na západě na lesní pozemky, na jihu na stávající plochy bydlení, na severu na
navrhované plochy bydlení, z toho plocha pro jeden rodinný dům je ve vlastnictví žadatelek.
Celková výměra obou pozemků je 14.505 m2.
Paní Gécziová byla vyzvána komisí, která posuzovala jednotlivé žádosti, k předložení studie,
která by naznačila základní prostorové uspořádání, parcelace pozemků, dopravní řešení a
napojení na inženýrské sítě, protože stejně jako v případě paní Středové se jedná o poměrně
rozsáhlé území. Komise rovněž dala žadatelkám na zvážení, zda pro zástavbu využít celou
plochu nebo jenom jednu řadu podél komunikace. O využití plochy pro bydlení požádala Jana
Brdičková podáním námitky již při projednání konceptu i návrhu územního plánu v roce 2001 a
2002. Její žádost byla tehdy zamítnuta s tím, že pozemek navazuje na plochy zeleně tvořené
lesními pozemky, parky a městským hřbitovem. Z pohledu zpracovatele územního plánu je
střed města poměrně chudý na zeleň. Územní plán počítá s využitím výše uvedených pozemků
vzhledem k jejich poloze pro ochrannou a estetickou zeleň a vytváří tak podmínky pro plné
zachování zeleně a její doplnění podle zásad a potřeb systému ekologické stability. Proto
zastupitelstvo rozhodlo ponechat původní řešení s tím, že v severní části pozemku je vymezena
plocha pro jeden rodinný dům, která navazuje na stávající plochy bydlení. Zároveň uložilo
jednat s paní Brdičkovou o směně event. odkupu pozemků p. č. 1014/1, 1014/25 a 1016.
Studii žadatelky nepředložily, protože se domnívají, že pokud pozemky nejsou zařazeny do
územního plánu, bylo by to plýtvání finančními prostředky. Paní Brdičková pouze předložila
článek z kosteleckého zpravodaje, kde je uvedeno, že v souvislosti s výstavbou 17 b.j.
v Družstevní ulici byly vybudovány inženýrské sítě, které budou sloužit i pro další domy, které
by se měly v budoucnu v této lokalitě stavět. Z toho usuzuje, že je bude možné využít i pro
rodinné domy na jejich pozemcích. Paní Brdičková uvedla, že podle vyjádření pana Pišny bude
možno vodu přivést z ulice Družstevní. Dále žadatelky uvedly, že mají představu, že by se
rodinné domy mohly umístit do jedné řady podél komunikace ulice Lánská, pozemky nad
rodinnými domy by se využily jako zahrádky, jeden rodinný dům by se ještě umístil
13
v severozápadním rohu pozemku s přístupem od hřbitova. Rovněž nabízejí městu odkup
pozemků za cenu 220,- Kč/m2.
Z předložených žádostí není zcela jasné, jaké investice bude nutné do pozemků vložit, aby bylo
možné pozemky rodinnými domy zastavět a zda je záměr realizovatelný. Není znám počet
domů. Přístup na pozemky je z ul. Lánská, další možností je přístup z ul. Lesní. Šířka
komunikace podél pozemků je pouhých 3,2 – 3,5 m, komunikaci by bylo zřejmě nutné rozšířit.
V případě parcelace celé plochy by bylo nutné vybudovat další komunikace uvnitř plochy.
Podél pozemků je vrchní vedení NN. Není však jasné, zda bude možné se zde napojit, nebo
bude nutné budovat nový přívod z trafostanice. Kanalizace a plyn jsou až v křižovatce ulic
Lánská a Družstevní. Kanalizaci by bylo zřejmě třeba napojit až pod 17 b.j. Pokud by pozemky
odkoupilo město za navrhovanou cenu, po zainvestování potřebné infrastruktury a její zahrnutí
do ceny by se pozemky mohly stát neprodejnými.
Připomínka:
P. Humeňuk – navrhuje, aby na uvedených pozemcích byl proveden průzkum znečištění, z důvodu,
že pamětníci poukazují na to, že do prostoru byl vyvážen odpad z Tepny.
P. Brdičková – tato skutečnost jí není známa.
Hlasování o usnesení : ZM schvaluje pořízení změn územního plánu města Červený Kostelec podle
předložené žádosti Ivy Gécziové, Nad Stadionem 1322, Nové Město nad Metují a Jany Brdičkové,
Podlesná 90, Červený Kostelec. Funkční využití plochy bude podmíněno rozšířením místní
komunikace a vybudováním potřebných inženýrských sítí. Podmínkou je uzavření dohody města
s žadateli o uhrazení vyčíslitelných nákladů spojených s pořízením územně plánovací dokumentace.
Přítomno : 21
Pro: 19
Proti:0
Zdrželi se: 2
Schváleno
4.8. Milena Jiránková, Olešnice – Víska 79, Červený Kostelec (žádost ze dne 9.3.2005)
Žádá o změnu funkčního využití ze stávající plochy ZPF na plochu bydlení na pozemku parc. č.
498/3 – 1001 m2 – v k. ú. Olešnice u Červeného Kostelce.
Pozemek navazuje na stávající plochu bydlení ve Vísce. Vodu a elektřinu je možné napojit ze
stávajících sítí. Kanalizace a plyn v místě nejsou. Přístup je z místní komunikace zpevněné
živicí.
Doporučuje se žádosti vyhovět a zařadit do změny č. 2 územního plánu.
Hlasování o usnesení : ZM schvaluje pořízení změn územního plánu města Červený Kostelec podle
předložené žádosti Mileny Jiránkové, Olešnice – Víska 79, Červený Kostelec. Podmínkou je
uzavření dohody města s žadateli o uhrazení vyčíslitelných nákladů spojených s pořízením územně
plánovací dokumentace.
Přítomno : 21
Pro: 21
Proti:0
Zdrželi se: 0
Schváleno
4.9. VAPO spol. s r.o., Lhota 371, Červený Kostelec (žádost ze dne 20.6.2005)
Žádají o změnu funkčního využití ze stávající plochy bydlení na plochu výroby a výrobních
služeb na pozemcích parc. č. 281/3 – 2.130 m2 a st. 163 – 570 m2 – v k. ú. Lhota za Červeným
Kostelcem.
Pozemky navazují na stávající plochu výroby a výrobních služeb ve Lhotě u silnice č. I/14 pod
železničním přejezdem, na které se nachází provozovna společnosti. V územním plánu města je
uvedeno, že z hlediska urbanistické koncepce je prioritou zabezpečení kvality bydlení.
Průmyslové závody nelze vyloučit z centrálních částí města s převažujícím charakterem
obytným a návaznými službami. Nepředpokládá se zde však další územní rozvoj výrobního
charakteru.
14
V tomto případě se jedná o rozšíření plochy pro výrobu na úkor bydlení směrem k centru města.
Přitom za provozovnou směrem podél železniční trati jsou v územním plánu navržené plochy
smíšené s funkcí výrobních a nevýrobních služeb. Na těchto plochách by se mělo uplatnit
podnikání v oblasti výrobních služeb. Otázkou je, zda další rozšiřování výroby tohoto
charakteru ještě lze považovat za výrobní služby nebo již za průmyslovou výrobu.
Hlasování o usnesení : ZM zamítá pořízení změn územního plánu města Červený Kostelec podle
předložené žádosti VAPO spol. s r.o., Lhota 371, Červený Kostelec.
Přítomno : 21
Pro: 14
Proti:0
Zdrželo se: 7
Schváleno
4.10. Město Červený Kostelec navrhuje změnu funkčního využití ze stávající plochy ZPF na
plochu výroby a výrobních služeb na částech pozemků parc. č. 161/1 – cca 3.400 m2 a 161/2 –
cca 1.300 m2 v k. ú. Horní Kostelec.
Pozemky navazují na stávající plochu výroby. Měla by zde být vybudována stáčírna pitné vody,
kde jako zdroj by byl využit hydrogeologický zkušební vrt.
Doporučuje se žádosti vyhovět a zařadit do změny č. 2 územního plánu.
Hlasování o usnesení : ZM schvaluje pořízení změn územního plánu města Červený Kostelec podle
předloženého návrhu města Červený Kostelec.
Přítomno : 21
Pro: 19
Proti: 1
Zdržel se: 1
Schváleno
5. Obecně závazné vyhlášky
Tajemník předloží ZM k projednání OZV č.5 a OZV č.6. Návrhy vyhlášek jsou přílohou materiálů
pro jednání ZM.
Obecně závazná vyhláška Požární řád města Červeného Kostelce, nahrazuje původní, která již
neodpovídala současným platným předpisům v oblasti požární ochrany. Návrh vyhlášky obsahuje
základní předepsané náležitosti a znění bylo konzultováno s Hasičským záchranným sborem a
v přípravné fázi podle připomínek upraveno a konečné znění bylo posouzeno odborem dozoru a
kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra.
Obecně závaznou vyhláškou o změně vyhlášky o městské policii je prováděna změna původní
vyhlášky v souladu s platným zněním zákona 553/1991 Sb. Týká se nošení stejnokroje, které jsme
měli upraveno ve vnitřní směrnici a kontrolou z KÚ bylo uloženo provedení nápravy. Znění bylo
rovněž posouzeno odborem dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra.
Hlasování o usnesení : ZM schvaluje OZV č.5/2005 Požární řád města Červeného Kostelce.
Přítomno : 20
Pro: 20
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno
Hlasování o usnesení : ZM schvaluje OZV č.6/2005 o změně OZV 1/1992 o obecní policii.
Přítomno : 20
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Schváleno
6. Diskuse, různé
Starosta- od 1. 8. 2005 došlo ke změně ředitele Základní školy V. Hejny Červený Kostelec. Funkci
ředitele ukončil PaedDr. Jaroslav Kukula a nově nastoupil p. Jiří Oleják. Panu Kukulovi bylo
poděkováno za dlouholeté vedení školy a novému řediteli starosta společně s místostarostou popřáli
hodně úspěchů v nové funkci.
P. Humeňuk – v Pazderně jsou problémy s kanalizací, jak se bude řešit tento stav? Stěžují si občané
této lokality.
Starosta – v současné době by měl být stav již uspokojivý. Organizace VODA provedla vyčištění,
dále se hledá vhodné řešení, aby nedocházelo při deštích k hromadění vody u domů v Pazderně.
15
P.Hrušková – majitelka domu v Pazderně objasnila situaci, která vzniká po deštích v této části
města. Bylo by třeba v této souvislosti vyčistit i les, ze kterého voda do těchto míst stéká a všechny
nečistoty se hromadí u domů.
Ing. Hanuš – je třeba podchytit vodu z lesa, dříve tam bývala struha, která vodu odvedla.
P. Semeráková, Stolín – dotázala se, zda dojde k realizaci plynofikace Stolína, která byla již dříve
přislíbena. Stále zájem občanů trvá, má podpisový arch, na kterém jsou zájemci o zavedení
plynovodní přípojky podepsáni, je to ve veřejném zájmu. Měl by se tím zabývat osadní výbor
Stolína.
Starosta – zájem občanů Stolína se zjišťoval asi před 2 lety.
P. Vondra, předseda osadního výboru Stolín – uvedl, že občany Stolína obcházel, dělal průzkum,
ale zájem nebyl velký. Na schůzku osadního výboru, který se bude konat 13. 9. bude tento bod
zařazen do programu.
Ing. Hanuš – občané musí být seznámeni především z podmínkami, za kterých se plynovodní
přípojky zřídí, aby se mohli vyjádřit, zda budou ochotni se podílet finančně.
Starosta – pro občany Stolína bude připraven dotazník s podmínkami zavedení plynovodních
přípojek.
P. Fabián – vyjádřil nesouhlas s usnesením dnešního ZM, kdy zastupitelstvo zamítlo pořízení změn
územního plánu podle předložení žádosti – viz bod 4.2. zápisu ZM. Navrhovanou trasu VN může
město vést přes svoje pozemky.
P. Prokop, ved. odboru výstavby – v územním plánu je trasa nařízena, jen v případě změny ÚP by
bylo možno uvažovat s jiným řešením.
Majitelé domu čp. 9, Lhota – zvýšil se průjezd Lhotou, trpí tím jejich dům, který se otřásá. Před
křižovatkou byl proveden překop, který není řádně opraven. Ani přechod pro chodce není řádně
označen, auta dopravní značení nerespektují.
Starosta – jedná se o komunikaci E14 ve správě SÚS Královéhradeckého kraje. Situace bude
prověřena, případně projednána s SÚS.
JUDr. Nosek – v dětském koutku u autobusového nádraží není upraven terén – dělá se tam kaluž.
Úpravu zajistí p. Bejr – MH.
- dotaz, zda jsou postřikem ošetřovány kaštany pod hřbitovem.
P. Bejr – postřik se prováděl 2x. Zdravotní stav kaštanů (kmeny)pod hřbitovem však není dobrý.
P. Cejnar – stavem kaštanů, nejen na hřbitově, se zabývá i komise ŽP.
JUDr. Nosek – lesní cesta „Potůčky“ byla značně zdevastována. Požadovat od firmy, která tam
způsobila tento stav, aby uvedla vše do pořádku.
P. Cejnar – těžbu tam prováděly Státní lesy, prováděla se zvýšená těžba. Se zástupcem firmy bylo
jednáno.
P. Labík – parkování automobilů v ul. 5. května před křižovatkou směrem od Lhoty není vhodné.
Starosta – tuto záležitost projednávala již dopravní komise se závěrem – pokud se dodržují
dopravní předpisy, průjezd není omezen.
P. Labík – dotaz na vymáhání pohledávky města vůči VERNER s.r.o.
JUDr. Nosek – podal informaci o současném stavu ve vymáhání pohledávky, rozsudek nabyl právní
moci, zahájilo se exekuční řízení.
Manž. Pithartovi, Stolín čp. 27 – dotaz, zda se bude dělat v dohledné době ve Stolíně kanalizace.
Opravují si domek a ptají se, jak řešit odpadní vody.
Odpověď – řešení odkanalizování odpadních vod musí být řešeno v rámci stavebního řízení.
Kanalizace s centrálním čištěním v této části města zatím není připravována.
P. Rýznar – budou závady na sokolském hřišti odstraněny – konkrétně úprava doskočiště?
P. Ságner – závady budou odstraněny.
P. Rýznar – na letošním Mezinárodních folklorním festivalu nevystupoval soubor Hadař, z jakých
důvodů?
P. Kultová, ředitelka MKS – soubor Hadař byl osloven, avšak pro nedostatek tanečních párů
účinkování nepřijal. Nábor do tohoto tanečního souboru se provádí, avšak zájem klesá především
z důvodu, že není mezi mladými lidmi zájem o druh této aktivity.
16
P. Brož, předseda komise pro výchovu, vzdělávání, kulturu a sport – je svolána komise, která se
bude zabývat fungováním a další existencí souboru Hadař.
P. Labík – soubor Hadař nemá vedení, i to je příčinou nedostatku fungování souboru.
P. Kultová – seznámila přítomné s výsledky letošního MFF.
P. Cejnar, místostarosta – poděkoval Městskému kulturnímu středisku a všem dalším, kteří se
podíleli na přípravě a zdárném průběhu celého MFF.
P. Semeráková – na křižovatce u Ditrtů je třeba vyznačit přechod pro chodce.
Závěrem přečetl PaedDr. Kukula návrh na usnesení.
Zapsala L. Hanušová
Červený Kostelec dne 25. 8. 2005
Ověřovatelé zápisu:
Jan Brož
……………………………………
Radek Ságner
……………………………………
Petr Mědílek
starosta
Karel Cejnar
místostarosta
17
Usnesení
z 3. zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. srpna 2005
v malém sále divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci
________________________________________________________________________________
Zastupitelstvo města projednalo a:
1. Bere na vědomí:
1.1. Informaci o investičních akcích města.
1.2. Informaci o hospodaření města za období leden – červenec 2005.
1.3. Informaci o rozpočtových opatřeních přijatých RM.
1.4. Informaci z jednání finančního výboru.
2. Schvaluje:
2.1. Přesunutí finanční částky 1 400 000,-Kč, určených ke stavbě opěrných zdí v ulici Na
Strži do rozpočtu na rok 2006.
2.2. Přesunutí finanční částky 400 000,-Kč, určených pro projektovou přípravu kanalizace
Olešnice do rozpočtu na rok 2006.
2.3. Realizaci rekonstrukce kanalizace v ulici Havlíčkova a uzavření smlouvy s firmou
STAMAX Jaroměř s.r.o. provádějící výstavbu prodejny DISKONT PLUS a související
rekonstrukcí komunikace.
2.4. Odpis 5902 akcií COTTEX z účetních aktiv města.
2.5. Rozpočtové opatření č. 23
2.6. Bezúplatný převod pozemků p.č. 208/1 o výměře 2223 m2 , p.č. 270/29 o výměře 2501
m2 a p.č. 290/26 v k.ú. Bohdašín nad Olešnicí, Městu Červený
Kostelec.
2.7. Odkoupení části geodeticky odměřených pozemků p.č. 95/2 a 95/3 v k.ú. o výměře cca
250 m2 v k.ú. Olešnice u Červeného Kostelce od Hany a Pavla Koutských.
2.8. Bezúplatný převod pozemků p.č. 95/4 o výměře 20 m2 a p.č. 1377/2 o výměře 17 m2
v k.ú. Olešnice u Červeného Kostelce od paní Zdeňky Volfové.
2.9. Bezúplatný převod pozemku p.č. 95/5 o výměře 8 m2 v k.ú. Olešnice u Červeného
Kostelce od paní Jiřiny Zítkové.
2.10. Bezúplatný převod pozemků p.č. 155/23 o výměře 180 m2 a 189/3 o výměře 103 m2
v k.ú. Stolín od Královéhradeckého kraje.
2.11. Bezúplatný převod pozemků pod chodníky v ul. Českoskalické p.č. 1114/8 o výměře 273
m2 , p.č. 1114/9 o výměře 332 m2 , p.č. 1114/10 o výměře186 m2, p.č. 1114/11 o výměře
268 m2, p.č. 1114/12 o výměře 516 m2 a p.č. 114/13 o výměře 500 m2 a 1123/23 o
výměře 308 m2 , všechny v k.ú. Červený Kostelec od Královéhradeckého kraje.
2.12. Uzavření smlouvy o věcném břemenu na pozemky p.č. 456 a p.č. 889 v k.ú. Lhota za
Červ.Kost. pro stavbu vysokotlakého plynovodu „STL propojovací plynovod Červený
Kostelec – Stolín“ za úhradu 723,- Kč. Plynovod byl zaměřen GP, který bude součástí
smlouvy.
2.13. Záměr odprodeje části p.č. 724/1 a p.č. 724/2 v k.ú. Lhota za Č.K. o výměře cca 500 m2
.
2.14. Záměr odkoupit pozemky pro realizovaný průzkumný vodárenský vrt a zamýšlený
převod na budoucího provozovatele vrtu p.č. 589 ( 1294 m2 ) a 588/2 ( 4177 m2 ) oba
v k.ú. Horní Kostelec.
2.15. Záměr odprodeje průzkumného vodárenského vrtu na p.č. 589, k.ú. Horní Kostelec
budoucímu provozovateli.
2.16. Záměr odkoupení stavby a stavební p. č. 66 o rozloze 349 m2 a p.p.č. 222/1 o rozloze 684
m2 a p.p.č. 222/3 o rozloze 158 m2 v k.ú. Červený Kostelec pro vybudování parkoviště.
18
2.17. Pořízení změn územního plánu města Červený Kostelec podle předložené žádosti Oluše
Machové, Langrova 1055, Červený Kostelec a Aleny Hubkové, Gen. Kratochvíla 1000,
Červený Kostelec. Podmínkou je uzavření dohody města s žadateli o uhrazení
vyčíslitelných nákladů spojených s pořízením územně plánovací dokumentace.
2.18. Pořízení změn územního plánu města Červený Kostelec podle předložené žádosti
Stanislava Drapače, Horní Kostelec 227, Červený Kostelec, Vlastimila Volhejna, Horní
Kostelec 202, Červený Kostelec, Ludmily Holubové, Rokytník 57, a Ing. Petra Paslera,
Nemocniční 915, Náchod. Podmínkou je uzavření dohody města s žadateli o uhrazení
vyčíslitelných nákladů spojených s pořízením územně plánovací dokumentace.
2.19. Pořízení změn územního plánu města Červený Kostelec podle předložené žádosti Ireny
Středové, Na Skalce 1022, Červený Kostelec s podmínkou předložení zastavovací studie.
Podmínkou je uzavření dohody města s žadateli o uhrazení vyčíslitelných nákladů
spojených s pořízením územně plánovací dokumentace.
2.20. Pořízení změn územního plánu města Červený Kostelec podle předložené žádosti
Ludmily Hrochové, Horní Kostelec 213, Červený Kostelec. Podmínkou je uzavření
dohody města s žadateli o uhrazení vyčíslitelných nákladů spojených s pořízením územně
plánovací dokumentace.
2.21. Pořízení změn územního plánu města Červený Kostelec podle předložené žádosti fmy
TESMEN, spol. s r.o. Olešnice 191, Červený Kostelec s tím, že bude zajištěna dostatečná
únosnost místní příjezdové komunikace. Podmínkou je uzavření dohody města s žadateli
o uhrazení vyčíslitelných nákladů spojených s pořízením územně plánovací
dokumentace.
2.22. Pořízení změn územního plánu města Červený Kostelec podle předložené žádosti Ivy
Gécziové, Nad Stadionem 1322, Nové Město nad Metují a Jany Brdičkové, Podlesná 90,
Červený Kostelec. Funkční využití plochy bude podmíněno rozšířením místní
komunikace a vybudováním potřebných inženýrských sítí. Podmínkou je uzavření
dohody města s žadateli o uhrazení vyčíslitelných nákladů spojených s pořízením územně
plánovací dokumentace.
2.23. Pořízení změn územního plánu města Červený Kostelec podle předložené žádosti Mileny
Jiránkové, Olešnice – Víska 79, Červený Kostelec. Podmínkou je uzavření dohody města
s žadateli o uhrazení vyčíslitelných nákladů spojených s pořízením územně plánovací
dokumentace.
2.24. Pořízení změn územního plánu města Červený Kostelec podle předloženého návrhu
města Červený Kostelec.
2.25. OZV č.5/2005 Požární řád města Červeného Kostelce.
2.26. OZV č.6/2005 o změně OZV 1/1992 o obecní policii.
3. Zamítá:
3.1. Pořízení změn územního plánu města Červený Kostelec podle předložené žádosti Oluše a
Vladimíra Fabiánových, Jiráskova 182, Červený Kostelec.
3.2. Pořízení změn územního plánu města Červený Kostelec podle předložené žádosti VAPO
spol. s r.o., Lhota 371, Červený Kostelec.
Petr Mědílek
starosta
Karel Cejnar
místostarosta
19

Podobné dokumenty

ig, gt - Ústav geotechniky

ig, gt - Ústav geotechniky je nezbytnou podmínkou zahájení stavebně-geologického (SG – případně GT, IG) průzkumu. Pouze osobní obchůzkou, prohlídkou a pozorováním v terénu lze komplexně zachytit charakter místa v kterém bude...

Více

Květen 2012 - Obchodní Centrum Apollo Mohelnice

Květen 2012 - Obchodní Centrum Apollo Mohelnice britských sil na území Egypta, který nechal všechny internované nastoupit k rozkazu a pitom vyvolanému Kukulovi podkoval za jeho hrdinské chování, podal mu ruku a oznámil mu, že byl nejen propušt...

Více

Historie náchodského průmyslu

Historie náchodského průmyslu Zlomovým obdobím byla krize kolem první světové války, kdy se některé firmy "položily". Další všeobecná změna nastala v období roku 1948-50, kdy došlo k všeobecnému znárodnění a konečně po roce 199...

Více

Iva Jaklová

Iva Jaklová jeho pečlivé provedení Červené knihy. Funguje tak pro tebe zahrádka? Zahrada je specifická, ta je ještě o jiné věci. To, že člověk uplete svetr, nebo něco ušije a ono to zůstane, to je hodně důleži...

Více

OZEB alternativní a pasivní chlazení úvod do problému

OZEB alternativní a pasivní chlazení úvod do problému  Potřebná akumulační hmota (beton):  cca 26 000 kg betonu = 11 m3

Více