10. 2015

Komentáře

Transkript

10. 2015
Rodinné centrum Klubíčko otevřeno
Rekonstrulce sportovní haly
Taneční a pohybové studio Magdaléna
10
Cena 5 Kč
Říjen
2015
Co se staví za kostelem?
Všichni jste si jistě všimli těžké mechanizace a kopců hlíny při vjezdu do
Rychnova ze silnice 1/65 a ptáte se, co se
zde staví. Abych předešel všem dalším
otázkám, pokusím se Vás o této stavbě
stručně, ale přehledně informovat.
Co se staví?
V září letošního roku byla zahájena
výstavba logistického areálu firem Alfasped Logistik s.r.o. a JABLOTRON
ALARMS a.s..
Popis stavby: Jedná se o dva samostatně fungující objekty, jeden pro Alfasped druhý pro Jablotron. Základem
obou areálů je kapacitní hala pro logistické účely, každá se svým administrativním
objektem. Mezi halami je řešen společný
přístřešek na obalovou techniku.
Hala Alfasped je univerzální skladovací hala s rozdílnými světlými výškami
10 a 6 m a 7 nakládacími rampami.
Hala Jablotron je také univerzální
skladovací hala, s výškou 12 m, s třemi
nakládacími rampami.
Vzhledem k tomu, že by tato část
článku byla velice obsáhlá, nabízím
možnost nahlédnutí do stavební dokumentace na stavebním úřadě.
Záměr firmem o výstavbě logistického centra byl představen radním již v prosinci 2013 a zastupitelstvu v lednu 2014.
Pan Blahout z firmy Alfasped Logistik
sdělil, že počítají s tím, že firma Alfasped
bude mít v areálu cca 40 až 50 zaměstnanců a firma Jablotron asi 50 zaměstnanců.
Ze strany zastupitelstva byl položen dotaz,
zda je tento záměr, v souladu s Územním
plánem (ÚP). Dle stanoviska stavebního
úřadu v Rychnově u Jablonce nad Nisou je
tento záměr v souladu s územně plánova-
cí dokumentací. Dále bylo zastupitelstvo
toho názoru, že záměr je nutno posoudit
podle zákona, z důvodu obav o nadměrnou zátěž životního prostředí města hlukem a smogem. Na základě tohoto dotazu
bylo učiněno oznámení a Krajský úřad
odbor životního prostředí a zemědělství
(KÚ), zahájil zjišťovací řízení ve smyslu § 7 zák. č. 100/2001 Sb. o posuzování
vlivu na životní prostředí. KÚ vydal závěr zjišťovacího řízení, ve kterém uvedl,
že s ohledem na povahu a rozsah záměru,
jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a
životní prostředí dospěl příslušný úřad
k závěru, že záměr nemá významný vliv na
životní prostředí. Následně bylo zahájeno
územní řízení o umístění stavby, vydáno
rozhodnutí o umístění stavby a dále bylo
8. 7. 2015 vydáno stavební povolení na
výstavbu logistického areálu. Dokončení stavby se
předpokládá v dubnu 2016.
Nové informace Jablotron - Inteva
Dne 30. 7. 2015 seznámili zastupitele zástupci firma Inteva Product se
záměrem soustředit svůj
provoz v Rychnově v logistickém areálu, v objektu
Jablotron Alarms. Jablotron Alarms má v současné
době nové dostačující kapacity v Jablonci nad Nisou a v Rychnově by zatím
ve výstavbě svého objektu
Pokračování na str. 2
Co se staví za kostelem?
pokračování z úvodní strany
zřejmě nepokračoval.
Záměr Intevy byl představen takto:
„V Rychnově by byl montážní závod na
vnitřní mechanismy oken a zámků pro
automobilový průmysl. Ve svém záměru
uvažují o 3 směnném provozu po 40 lidech. V budoucnu plánují navýšit počet
zaměstnanců. Z hlediska stavebního plánují využít budovu zejména jako administrativní centrálu pro střední Evropu, kde
bude pracovat cca 90 -120 zaměstnanců.
Z dopravního hlediska by byla zvýšena
frekvence osobních automobilů zaměstnanců firmy a snížena frekvence nákladních vozidel. Samotný výrobní proces se
skládá hlavně z montáže, nýtování a na
závěr probíhá balení výrobků a expedice. Pro vývoj a testování kvality výrobků
bude závod vybaven jedním laboratorním
pracovištěm, kde budou probíhat mechanické zkoušky zařízení. Výrobní provoz
vyvolá nároky na obslužnost nákladní
dopravy s odhadovanou intenzitou 10 NA
nad 12 t, 4 nad 3,5 t ve 2 směnách, tj. v
průměru 1 nákladní vozidlo za hodinu. V
Vydavatel:
MěÚ Rychnov u
Jablonce nad Nisou,
Husova 490,
IČO 262552.
Vychází měsíčně k
5. dni v měsíci nákladem 400 kusů.
MK ČR E 10452.
Odpovědný redaktor Marie Strnadová.
E-mail: [email protected]
www.rychnovjbc.cz.
Neoznačené foto - redakce.
Elektronická sazba Vladimír Vinkler.
Tisk Městský úřad, Konica Minolta.
Veškerá práva vyhrazena.
Periodický tisk územního samosprávného celku
Rychnovský zpravodaj
2
noci se předpokládá dojezd maximálně 2
NA nad 12 t, 1 nákladní auto nad 3,5 t.
U osobních aut to představuje až 252 OA
za 24 hodin s hlavním podílem denní dopravy.“
V současné době probíhá výstavba
objektů Alfasped Logistik dle původního
záměru. Investoři předpokládají, že dojde
ke změně objektu Jablotronu Alarms, jako
je snížení budovy a změnu vnitřních parametrů budovy, ale zdůrazňuji, že zatím
nebyla žádost o změnu podána. Firma
Inteva Product by, pokud jim záměr vyjde, přesunula své sídlo do Rychnova.
Na veřejné informační schůzce zástupci firem Alfasped Logistik a Inteva
Products, nabídli občanům možnost navštívit jejich provozy a seznámit se s podmínkami v jakých se tam pracuje.
Podle mého názoru, a to nejen jako
starosty města, ale také jako občana Rychnova, kterému roste logistické centrum
před okny, je rozhodnutí investorů stavět
před naším městem rozhodně lepší, než
kdyby se rozhodli pro místo například
v tzv. průmyslové zóně za kotlárnami,
čímž by samozřejmě došlo ještě k většímu
dopravnímu zatížení ulic Ještědská, Školní
a Tovární, kde máme školu, poštu, náměstí, sportovní halu, kulturní sál, bytový dům
a další domy v těsné blízkosti komunikace. Jedním z garantů výstavby a provozu
je společnost Jablotron Alarms, jejíž působení v našem regionu má výrazný, dlouhodobý až nadnárodní přínos, a to nejen
v průmyslu, ale i v sociálních oblastech.
Druhým garantem je firma Alfasped Logistik, která působí v regionu od devadesátých let. Je pravda, že zatím stavba vypadá jako měsíční krajina, ale v zastavěném
území mají investoři například povinnost
vysadit kolem 900 ks dřevin (stromů, keřů atd.), mají povinnost zachovat veškerou stávající zeleň. Dle výsledků hlukové
studie nedojde k zvýšení stávající hlukové
hladiny. Samozřejmě vnímám rozhořčení
a obavy některých občanů, kteří se obávají
nového a neznámého, ale věřím, že po dokončení logistického areálu budou jejich
obavy rozptýleny.
Tomáš Levinský
Uzávěrka Rychnovského zpravodaje
Uzávěrka listopadového čísla RZ je v pátek 23. října.
Budeme rádi za vaše příspěvky, ale i připomínky. Redakce si
vyhrazuje právo příspěvky krátit, redakčně upravovat či nezařadit.
Za věcnou správnost odpovídají jednotliví autoři. Nevyžádané
materiály se nevracejí. Příspěvky zasílejte na: [email protected]
rychnovjbc.cz
Z jednání zastupitelstva města
Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 10. 9. 2015
- Zastupitelstvo města pověřuje starostu připravit smlouvu s Centrem sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o.,
(poskytovatel) o poskytování odlehčovací
služby obyvatelům města Rychnov u Jablonce nad Nisou, kteří spadají do okruhu
osob odlehčovací služby poskytovatele s
tím, že maximální výše příspěvku na jednoho občana bude činit měsíčně 10.000,Kč. ZM ukládá finančnímu výboru připravit rozpočtové opatření.
- Zastupitelstvo města rozhodlo prodloužit termín pro vybudování cesty na
pozemku č. 3141 v souvislosti s usnesením č. 131/09/13 do 30. 10. 2016. Zároveň
revokuje usnesení č. 99/07/15.
- Zastupitelstvo města schválilo prodeje části pozemku č. 1100/1 o výměře
300 m2 v katastrálním území Pelíkovice a
obci Rychnov u Jablonce nad Nisou za cenu 100,-Kč/m2 panu Svobodovi. Náklady
na převod uhradí žadatel.
- Zastupitelstvo města rozhodlo, že
prodej pozemku č. 1742/1/ o výměře 1888
m2 v k. a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou se uskuteční za cenu 850,-Kč/m2.
- Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku č. 52 o výměře 97 m2
za cenu 850,- Kč/m2 a části pozemku č.
59 o výměře 22 m2 za cenu 400,- Kč/m2 v
k.ú. a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou
manželům Hudcovým s tím, že žadatel
uhradí náklady na převod pozemků.
- Zastupitelstvo města rozhodlo
zveřejnit úmysl prodeje části pozemku č.
3412 o výměře 7 m2 v katastrálním území
Rychnov u Jablonce nad Nisou.
- Zastupitelstvo města v souladu s
usnesením č. 76/08 ze dne 23. 6. 2008 a
s usnesením č. 104/7/2011 ze dne 25. 7.
2011 schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se
společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem
Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ:
272 32 425 – jako oprávněným z věcného
břemene ve věci umístění nového vrchního vedení NN – stavba „IE-12-4002883“
na pozemek č. 3098 v k. ú a obci Rychnov
u Jablonce nad Nisou, za jednorázovou
úplatu. Text schválené smlouvy tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva.
- Zastupitelstvo města schválilo uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemcích 330/3, 394/1, 396, 430, 431 a 420 ve
věci připravované stavby „Kanalizační řad
v ulici Lužická, Rychnov u Jablonce nad
Nisou“ se společností SVS, a.s. Přítkovská
1689, Teplice.
- Zastupitelstvo města potvrzuje vůli pokračovat ve vzájemné spolupráci při
přípravě územní studie a přípravě výstavby inženýrských sítí v lokalitě Hranice s
firmou Ge a CA s.r.o. IČ: 28679156. Tato
územní studie zohlední aktuální záměr
odkanalizování širšího území včetně zahrnutí stávajících RD.
- Zastupitelstvo města schválilo směnu části pozemku č. 3446 o výměře 829
m2 v hodnotě 10,- Kč/m2 ve vlastnictví
města za část pozemku č. 3444 o výměře
829 m2 v hodnotě 10,- Kč/m2 ve vlastnictví pana O. Kolka.
- Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje bytu 3+1 s příslušenstvím v č. p. 472, ul. Nádražní v Rychnově
u Jablonce nad Nisou, o celkové podlahové ploše 94,36 m2 vč. balkonu. Byt bude
prodán nejvyšší nabídce obálkovou metodou. Minimální nabídnutá cena musí činit
1.000000,- Kč. Nabídky na koupi bytu je
možno podávat v uzavřené obálce s označením „soutěž – byt č. p. 472“ nejpozději
do 2015 .10 .7.
- Zastupitelstvo města schvaluje
uvolnění částky 20.000,- Kč na výmalbu
kulturního sálu Beseda.
- Zastupitelstvo města schvaluje
uvolnění částky 1.240.000,- Kč vč. DPH
na rekonstrukci podlahy v hale Tovární
68, Rychnov u Jablonce n. N. (§3613 pol.
5171).
- Zastupitelstvo města schvaluje
uvolnění částky 50.000,- Kč vč. DPH na
přívod vody + zřízení odpadu do kuchyňky a částky 50.000,- Kč vč. DPH na zaříze-
ní kuchyňského koutu s regály v knihovně
v Rychnově u Jablonce nad Nisou. Zastupitelstvo města dále schvaluje uvolnění
částky 60.000,- Kč vč. DPH na výměnu
radiátorů v knihovně v Rychnově u Jablonce nad Nisou.
- Zastupitelstvo města schvaluje
uvolnění částky 358.546,- Kč vč. DPH na
akci „Okna MěÚ 490“ v Rychnově u Jablonce nad Nisou.
- Zastupitelstvo schválilo rozpočtové
opatření č. 3.
- Vzhledem k předpokládanému
úspěchu v získání dotace z MVČR na
pořízení nového hasičského vozu ukládá
zastupitelstvo zařadit do rozpočtu pro rok
2016 výdaj, odpovídající podílu vlastních
prostředků na pořízení nové hasičské
CAS. Zároveň ukládá starostovi ve spolupráci se starostou SDH zjistit přesnou
specifikaci CAS a z ní vyplývající předpokládanou pořizovací cenu.
- Zastupitelstvo rozhodlo dokončit
Projektovou dokumentaci na výstavbu
konečné zastávky autobusu ve variantě
č. 2 a následně zajistit stavební povolení
a připravit výběrové řízení na dodavatele
stavby. Případnou smlouvu o přeložce kabelu NN předložit zastupitelstvu ke schválení.
- Zastupitelstvo města rozhodlo, že
zajistí provoz lyžařského vleku vlastními
prostředky.
- Zastupitelstvo města schvaluje vyhlášku o zákazu
konzumace alkoholických nápojů
na veřejných prostranstvích.
Kotlíková dotace
V rámci Libereckého kraje bude zpracován projekt na čerpání kotlíkových dotací
v Libereckém kraji. Tento projekt bude předložen ve výzvě MŽP do 30. 9. 2015. Následně dojde k projednání a schválení předloženého projektu na MŽP. Cca v 12/2015 nebo
01/2016 předpokládáme vyhlášení programů na příjem žádostí o dotace od konečných uživatelů, tedy od veřejnosti. Poskytována bude finanční podpora na výměnu kotlů na tuhá paliva v rodinných
domech, dotaci nelze poskytnout na výměnu kamen a krbů. Více informací získáte na
stránkách
http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/page1620/kotlikove-dotace
-tl-
Rychnovský zpravodaj
3
Slavnostní otevření Rodiného centra Klubíčko
Dne 28. 8. jsme s panem místostarostou Martinem Vágnerem slavnostně otevřeli Rodinné centrum Klubíčko. Město Rychnov nám poskytlo krásný a veliký prostor, který jsme si vlastními
silami zkrášlili a vybavili díky sponzorům. V centru je herna,
místnost na pořádání dílniček a přednášek, kuchyňka, lednice,
vybavení pro malé i velké děti. V Klubíčku pro Vás pořádáme
narozeninové oslavy, dílničky, cvičeníčko s maminkou, posezení
u kávy a čaje, hraní dětí v herně, hlídání dětí a spoustu jiných
aktivit.
Tímto zveme všechny děti, maminky, babičky, tatínky a dědečky do našeho Klubíčka na divadélko Koloběžka - pohádka O
KOUZELNÉ MAŠINCE, dne 16. 10. od 17 hodin.
Dále pořádáme pro maminky večerní posezení SKLO a
ŠPERK, dne 9. 10. od 18 hodin.
Veškeré informace najdete na facebooku: RC Klubíčko a na
webu: http://www.centrumklubicko.cz/
Děkujeme hlavním sponzorům, kteří se podíleli na otevření
centra:
MICHAL JURIS, FILIP VRÁTNÝ, DAVID FERFECKÝ,
TRUHLÁŘSTVÍ KUČERA, TRUHLÁŘSTVÍ HOJAK,
IMP – JIŘÍ ŠTURMA, HANA HAŠKOVÁ,
MANŽELÉ BOUŠKOVI, REKINT – JIŘÍ ZELINKA,
MM MARGOLUS, MAHDAL PETR,
HOFRICHTER DAVID, NOVOTNÝ PETR,
AUTO PNEU SERVIS - TOMÁŠ HORNA,
ELKAPO – MICHAL POLÁČEK, RESTAURACE KALICH
INSTALATÉRSKÉ PRÁCE – LUBOŠ HOLÝ,
KOSMETIKA – KATEŘINA KOUCKÁ,
AUTODOPRAVA – MIROSLAV PROCHÁZKA
a dalším za drobné dary: info na webu
Foto z otevření na: http://rychnovacidetem.rajce.idnes.cz/
RC_KLubicko_- slavnostni_otevreni_28.8.2015/
Těšíme se na Vaši návštěvu v Klubíčku. Tým RC Klubíčko
Rychnovský zpravodaj
4
Prvňáci se poprvé fotografovali
Ve středu 9. září proběhlo fotografování žáků prvních tříd. Žáci byli fotografováni jednotlivě v lavici. Též byla v každé třídě
pořízena první společná třídní fotografie.
Mgr. Hana Zemínová
Nová koupelna v MŠ
V mateřské školce máme novou koupelnu.
Rekonstrukce byla zahájena 1. 8. a ukončena 4. 9. 2015.
Koupelna vypadá krásně, je moderní, odvětrávací trubky
byly zakryty SDK kastlíky. Nové záchodky a umyvadla můžete
vidět na obrázku a sami porovnat s těmi starými.
Magda Štejfová
Odbor výstavby - správa budov
Rychnovský zpravodaj
5
Taneční a pohybové studio Magdaléna o.s. v roce 2015
Začal školní rok 2015/2016 a práce
tří pedagogů, přes 200 žáků a studentů,
opět začíná.
Rok 2015 byl velmi náročný pro pedagogy, žáky a studenty i několik dobrovolníků, bez kterých občanské sdružení
nemůže provádět svou činnost dnes již
přesahující hranice regionu i ČR.
Úspěchy našeho sdružení v oblasti výchovné, pedagogické, organizační i
umělecké jsou dnes již známé po celé ČR
i za hranicemi. Každoročně máme nominace na národní přehlídky divadelní i taneční u nás i v zahraničí, což znamená tu
nejvyšší úroveň výchovné, pedagogické a
umělecké práce v oblasti taneční a dramatické výchovy.
Letošní rok byl pro žáky a studenty
TS umělecky velmi úspěšný. Hned na počátku března odjel soubor TS Magdaléna
do Belgie (NOMINACE NA DANCE IMPACT FESTIVAL, přehlídka současného
amatérského tance v Ostende). DANCE
IMPACT FESTIVAL je národní taneční
přehlídka Belgie s mezinárodní účastí,
kam již třetí rok nominuje odborná porota složená z odborníků z AMU, DAMU,
nezávislých choreografů a pedagogů jedi-
OZNÁMENÍ
V období 5. - 25. 10. bude na
webu města vyhlášena anketa
včetně diskusního fóra týkající
se dokončení Z části náměstí.
Výsledek ankety bude sloužit
jako podklad pro zasedání ZM
5. 11. 2015, kde bude krom
stávající varianty schválené
minulým MZ předložena také
varianta alternativní.
Tomáš Vagai
Rychnovský zpravodaj
6
ný soubor z ČR k reprezentaci našeho tanečního amatérského umění. Za tři roky
existence těchto nominací byl dvakrát nominován soubor TS Magdaléna. Nominovaná choreografie „Hlava Dívky“ MgA.
Magdalény Pupík Rellichové byla úspěšná
i v dubnu na Celostátní přehlídce pantomimy a pohybového divadla Otevřeno
2015 v Kolíně.
Z Kolína si odvezla nominaci na Jiráskův Hronov 2015 - národní více oborovou divadelní přehlídku další úspěšná
choreografie TS „Škaredý holky“ Ludmily Rellichové. Druhou nominací na Jiráskův Hronov 2015 získala choreografie
„Moment setrvačnosti“ Anny
Benhákové DiS, a to z Celostátní přehlídky scénického tance
mládeže a dospělých Tanec,
tanec 2014 v Jablonci n. N..
Třetím úspěchem a nominací do
Hronova je inscenace „Oněgin
byl Rusák aneb v Praze svůj čas
maříš, za rohem je Paříž“ - režie, dramaturgie, choreografie a
pedagogické vedení - Ludmila
Rellichová, nominace byla udělena na Celostátní přehlídce
mladého divadla Mladá scéna 2015 v
Ústí n. Orlicí.
Tři nominace na Jiráskův Hronov
v jednom roce pro jeden subjekt je zcela
ojedinělá záležitost. Nám se povedla podruhé (rok 2013). To vypovídá o vysoké
úrovni umělecké práce všech tří pedagogů
TS Magdaléna o.s..
Další úspěchy v roce 2015 - nominace a ocenění:
1. Poslouchej, dívej se, hledej … ocenění za jevištní zpracování a interpretaci a nominace na celostátní přehlídku
- choreografie Ludmila Rellichová a dívky
2. Na vážkách - ocenění za vyváženost všech složek taneční skladby a nominace na celostátní přehlídku - choreografie Magdaléna Pupík Rellichová a děti
3. Bílé radovánky - ocenění za námět a přirozený dětský pohyb - choreografie Magdaléna Pupík Rellichová a děti
4. Každá je krásná, když je víla ocenění za námět a pohybové vyjádření choreografie Ludmila Rellichová a děti
Tanec srdcem 2015 - postupová
přehlídka scénického tance mládeže a
dospělých s postupem na celostátní přehlídku Tanec, tanec 2015 v Jablonci n. N.
1. Moment setrvačnosti - ocenění za
choreografii, interpretaci, výtvarnou složku a nominace na celostátní přehlídku -
choreografie Anna Benháková
2. Pod vlivem zodiacu - ocenění za
světelný design a pohybovou tektoniku choreografie Magdaléna Pupík Rellichová
3. Oněgin byl Rusák… - ocenění za dramaturgii tanečního divadla - dramaturgie, režie a choreografie
Ludmila Rellichová a soubor
Modrý kocour Turnov 2015 - postupová přehlídka mladého divadla s
postupem na Mladou scénu v Ústí nad
Orlicí 2015
1. Oněgin byl Rusák… - nominace
na celostátní přehlídku - režie, dramaturgie, choreografie a pedagogické vedení Ludmila Rellichová
Postupová přehlídka pantomimy
a pohybového divadla 2015 s postupem
na celostátní přehlídku Otevřeno 2015
1. Škaredý holky - choreografie Ludmila Rellichová
2. Hlava dívky - choreografie Magdaléna Pupík Rellichová
Žáci a studenti TS studují na konzervatořích i vysokých uměleckých školách.
Několik jich již úspěšně pracuje v oblasti umění a kultury, ať už jako tanečnice,
choreograf, herečka, operní pěvkyně nebo
produkční. Jsou mezi nimi i mladí lidé,
kterým tanec obohatil život, a oni využili
získané schopnosti v jiném oboru, zvolili jiné povolání. Mezi mými bývalými
žáky jsou lékařka, vědecká pracovnice
v oboru biologie, produkční, úspěšná
obchodní manažerka, zvěrolékařka,
několik pedagogů. Získaná kreativita v
taneční výchově vede k úspěšnosti v jakékoli profesi.
K zápisu letos přišlo hodně malých dětí, které se stanou spolu se svými
rodiči součástí společenství, které si klade
za cíl vytvořit prostor pro dětskou fantazii, pocity a dojmy, které pak pomohou
objevit přirozené schopnosti dítěte, aby
se stalo dobře vybaveným, soběstačným a
vyrovnaným jedincem, schopným tvořivě jednat a tvořit v jakékoli situaci svého
života. Tanec je jediným uměním, které
rozvíjí člověka komplexně, včetně fyzické složky osobnosti, proto je ze všech
umění tím nejvhodnějším pro rozvoj celistvé tvořivé osobnosti dítěte.“
Ludmila Rellichová ředitelka
Taneční a pohybové studio
Magdaléna o.s.
Taneční a pohybové studio Magdaléna o.s. v roce 2015
POZVÁNKA na představení
Oněgin byl Rusák aneb v Praze svůj
čas maříš – za rohem je Paříž
29. 10. 2015 – Jablečné lázně Jablonec nad Nisou
Představení se uskuteční v rámci Celostátní přehlídky Tanec, tanec 2015
Režie a pedagogické vedení – Ludmila Rellichová, Choreografie – Ludmila
Rellichová a soubor,
Hudba – Luboš Fišer – Ave Imperator, Morituri te salutant, Per Vittoria Colona - hudební koláž,
Autor hudební koláže – Bohumír
Rellich, Světelný design – Martin Šulc
Motto inscenace:
Žijeme v letech prohnilého komunistického absurdistánu ČSSR. V době
beznaděje na změnu, ale zároveň v letech
mládí, dospívání a lásek navždy prvních,
křehkých a nezapomenutelných. Duše
poraněných reálným
socialismem v době
jeho tlení tápají ve
svém nitru, i v pokryteckém světě kolem. Navzdory všem
obtížím a zmatkům
dokážeme
trpělivé
budovat vnitřní svobodu - schopnost vo-
lit, rozhodovat a jednat „podle své vůle,“
ať je jakákoli a nést za to přiměřenou odpovědnost.
L. Rellichová
Cesta lesem řemesel
Za slunečného a trochu chladného
dne se děti a rodiče vydali na cestu řemesel, kde si mohly děti vyzkoušet prát
prádlo, roznášet pití, zatloukat hřebíky,
zašít boty, namotat vlnu, roznést poštu
a nazdobit perníčky. V cíli si děti mohly
zajezdit na koních, zaskákat na skákacím
hradu, zatančit, zazpívat a namalovat obrázek.
Děti rozhodly a zvolily nejoblíbenější
řemeslo, kterým se staly pekařky. Na druhém místě se umístili tesaři a na krásném
třetím místě pradleny. Děti, za splnění
všech úkolů, dostaly diplom, sladkou odměnu a přívěšek na krk. Na závěr dne na
ně čekala největší odměna: pohádka RODINA PALEČKOVIC ANEB HURÁ, BYLY PRÁZDNINY!
Všem Vám děkujeme za účast a opět
se těšíme na stezce odvahy dne 3.10.
Foto z akce naleznete na: http://rychnovacidetem.rajce.idnes.cz/Cesta_lesem_remesel_5.9.2015/
RC Klubíčko - Rychnováci dětem
Rychnovský zpravodaj
7
Motýl 2015
Tradiční akce MOTÝL proběhla i letos
3. B a Motýl 2015
Hned 7. září odjeli žáci druhých tříd
na Krásnou, aby se po tři dny účastnili
akce MOTÝL, která má každoročně dětem z prvního stupně usnadnit přechod
z prázdnin do rytmu nového školního
roku. Pro druháky byl připraven pestrý
program - zhlédli ukázku výcviku služebních psů, podnikli výlet na Černou
Studnici, zvládli lanovou dráhu, která byla
připravena Martinem a Petrem Jandovými. Druhý den si prohlédli výletní areál
Na letošního
Motýla se vydali
žáci 3. B společně
se čtvrtými třídami druhý týden
v září. Zázemím
pro třídenní akci, zaměřenou na
zdravý životní styl,
se stala chata Muhu na Jindřichově.
v Pěnčíně a navštívili farmu s domácími
zvířaty. Odpoledne se zastavili v nové
požární zbrojnici v Huti, kde si prohlédli vybavení hasičů a dostali odpovědi na
své otázky. Po výletě si každý vyrobil svůj
model hasičské cisterny. Poslední den patřil návratu domů, děti zvládly trasu přes
Dalešice do Pulečného a Rychnova. Cílem
akce bylo utužování kolektivu a vedení k
samostatnosti.
Mgr. Miluše Bubeníková
Rychnovský zpravodaj
8
Děti se mohly těšit na výlety, různé
hry, orientační běh,
tvoření z přírodních materiálů…
V programu nechyběla dopravní
výchova, kde si žáci
se zástupci Městské
policie Jablonec připomněli, jak se bezpečně chovat v silničním provozu.
Díky p. Gorčíkovi ze záchranné služby si vyzkoušeli
poskytnutí první pomoci.
Mgr. Romana Posseltová
Motýl 2015 - 4. A
Dne 7. 9. se spolužáci ze třetích a
čtvrtých tříd vydali na cestu za novými
zážitky a hlavně znalostmi a dovednostmi. Počasí tou dobou nepřálo nikomu a
my nebyli výjimkou, takže jsme okusili na
vlastní kůži podzimní deštík. Připravený
program byl v průběhu dní bohatý. První
den nás čekal výstup na nedaleký Bram-
berk. Cestou jsme se orientovali pomocí turistických značek, poznávali okolní
přírodní dominanty a sbírali informace
do hodin vlastivědy. O zdraví, přesněji o
podání laické první pomoci si děti povídaly s panem Gorčíkem, zdravotníkem ze
záchranné služby. Nechyběla ani praktická část, kde se děti naučily správně uložit
pacienta do zotavovací polohy. Čekalo nás
však ještě setkání s Městskou policií Jablonec nad Nisou. V tomto roce je to pro
4. třídu velmi aktuální téma, protože celý
rok budeme dojíždět na teorii dopravní
výchovy a na dopravní hřiště. Proto se
celé povídání neslo v duchu cyklistiky, jak
se správně chovat, pohybovat na silnici.
Věřím, že již nyní se celá třída těší na opětovné setkání s policisty Městské policie
v Jablonci nad Nisou. Ve zbývajícím čase
jsme hráli hry, jako třeba tu běhací s morseovkou. Zjistili jsme, kdo je to ten MUHU a proč se chata v Jindřichově takto
jmenuje. Věřím, že po prvním vzájemném
oťukání se známe již lépe a budeme spolu
jako třída vycházet po celý školní rok.
Mgr. Hana Hájková
Z rychnovské kroniky
Druhá pamětní kniha rychnovské fary,
založená
P. Antonem Johannem Felgerem
© přeložil: František Padrta 2002
Rok 1868
Tu se stalo, že snaživý jablonecký okr.
aktuár p. Josef Weiß, který znal úvahy p.
faráře, tohoto zpravil, že zemský školní
rada Maresch, který by snad pro rychnovské malíře mohl něco udělat, přijede
v příštích dnech do Jablonce. Využiv tento podnět, bez váhání napsal far. Felger p.
školnímu radovi (bývalému učiteli v litoměřickém kněžském semináři), vylíčil mu
v krátkosti poměry rychnovských malířů
a prosil ho, aby při příležitosti přítomnosti
v Jablonci navštívil Rychnov.
Na přátelsky slíbený den příjezdu p.
P. Maresche (23. června) improvizovala se
na faře výstava zdejších malířských prací.
Bylo to 60 kusů částečně barevných, částečně nedokončených maleb na plechu
a plátně. Pan školní rada byl při spatření
výkonů zdejších malířů zjevně překvapen,
navštívil některé malíře v jejich obydlích
a slíbil, že se postará o to, aby se v Rychnově vyučovalo kreslení. Zároveň se vyjádřil, že by bylo velice žádoucí, kdyby
se v Rychnově, snad na akcie, vybudoval
dům malířského společenstva, sestávající
z kreslířského sálu a bytu pro budoucího
učitele kreslení. Tento sál by nesloužil jen
k výuce kreslení, ke shromáždění malířů a
k permanentní výstavě maleb, ale také by
se užíval, pokud by malíř maloval obraz
větších rozměrů. Polovinu potřebných akcií chtěl p. školní rada upsat u svých přátel
v Praze a někde jinde.
Místo pro společenský dům bylo
zprostředkováno na obecním pozemku
v Plane, blízko staré továrny na dózy a farář Felger daroval 100 zl. na první základní kámen na tuto budovu. Od tohoto dne
bylo lze pozorovat radostný ruch a čilý
život mezi zdejšími malíři. Už se v duchu
vidělo, jak Rychnov vyrůstá v nový „Düsseldorf “.
P. školní rada Maresch na svůj slib
nezapomněl. Už v létě příštího roku poslal do Rychnova malíře a kreslíře, zároveň asistenty na české vyšší reálné škole
v Praze p. Václav Dědek (naroz. v Petrašovicích u Hodkovic) aby o prázdninách
mohl udělovat výuku v kreslení zdejším
malířům. Dne 10. srpna 1869 byl tento,
asi 6 týdenní, kurs zahájen v hostinci p.
Lucke před kostelem a malíři, dokonce i
staršími, byl pilně navštěvován. Farář Felger dával učiteli kreslení zdarma stravu a
byt a pan Maresch mu opatřil peněžní remuneraci z nějakého disposičního fondu.
Tak to šlo o prázdninách i v následujících dvou letech (1870 a 1871) až p.
Dědek dostal jiné zaměstnání, které mu
nedovolovalo, aby přišel do Rychnova. Také potom věnoval p. školní rada zdejším
malířům velkou péči, posílal jim opakovaně cenné kresebné předlohy a také hotové
olejové malby ke kopírování a udržoval
jejich naději na stabilní kreslířskou školu
ze státních prostředků.
Jen se stavbou domu malířského
společenstva to nechtělo jít dopředu pro
nedostatek zápalu pro věc, přestože p. Maresch nechal udělat k tomu plány a poslal
je sem. Na podnět p. školního rady poslali
rychnovští malíři r. 1872 některé práce do
vídeňského průmyslového muzea, načež
dne 4. července 1874 ministr obchodu
Bauhans vydal dekret o zřízení erární odborné kreslířské školy v Rychnově. Ta byla
už v září posledně jmenovaného roku otevřena v pronajaté místnosti. První (1800
zl. placený) učitel kreslení byl N. Haselroth ze Saska.
K prospěchu Rychnova, ať roste a
vzkvétá nová kreslířská škola.
------------------Poté, co byly po 13 let politické úřady
spojeny s okresními soudy, přistoupilo se
v tomto roce zase k uspořádání z r. 1850 a
vytvořila se okresní hejtmanství, která obstarávala věc „politické“ a okresní soudy,
které měly na starost „judiciále“.
U Rychnova, Rádla, Pulečného, Klíčnova, Kopaniny a Svatého Kříže, které už
dříve patřily k jabloneckému okresnímu
úřadu, nezpůsobilo to žádnou změnu, ale
Jestřebí a Mohelka, které dosud patřily
okresnímu úřadu Český Dub, byly přikázány k turnovskému okresnímu hejtmanství a k okresnímu soudu v Českém
Dubu. Když v následujícím roce (1869) se
Hodkovice odloučily od Českého Dubu a
Turnova a byly přivtěleny k libereckému
okresnímu hejtmanství a libereckému
okresnímu soudu, stalo se totéž i s Jestřebím a Mohelkou.
pokračování příště
Zprávičky z naší školičky
V úterý 1. září se naše školka po prázdninách znovu
otevřela všem dětem.
Třídní paní učitelky přivítaly ve třídě spoustu nových dětiček. Všem dětem přejeme krásné podzimní dny.
D. Kozáková
Rychnovský zpravodaj
13
Rekonstrukce sportovní haly
Otevření sportovní haly plánujeme na konec roku 2015.
O prázdninách došlo k posunutí termínu otevření sportovní haly z důvodu zjištěných víceprací na zateplení budovy, které
nebyly známé při zahájení. Jednalo se o demontáž dožilé izolace
a usazení nosníků střechy. Veškeré práce spojené se zateplením
haly jsou již hotové.
Dne 16. 9. 2015 byla zahájena rekonstrukce sportovní podlahy odbornou firmou. Při odstranění již nevyhovující podlahy
bylo zjištěno, že kvalita podkladového nosného betonu je špatná
a je třeba udělat novou vrchní vrstvu. Zároveň bylo zjištěno, že
staré potrubí topení je vedeno v podlaze a v případě poruchy 40
let starých trubek, by se musela nová podlaha rozřezat, neboť je
Rychnovský zpravodaj
14
nerozebíratelná, proto bylo rozhodnuto o instalaci nového přívodního potrubí, které již bude v případě poruchy přístupné. Tyto vícepráce budou trvat cca do poloviny prosince.
Stará podlaha bude nahrazena moderní sportovní podlahou
z vrstvených palubkových dílců VLD 19mm Sport, která bude
položena na dvojitém pružném roštu.
Děláme vše proto, aby nám hala mohla sloužit minimálně
dalších 40 let, proto žádáme občany o trpělivost. K obnovení provozu haly dojde až ke konci roku 2015.
Magda Štejfová Odbor výstavby - správa budov
Vu dr Fuchsbresche bis zur Mutter Anna oder
„Reichnejer Schorfblicke“
Kurz & bündig aus dem Reichenberger Kreis
Hetze gegen Flüchtlinge: Christdemokrat vor Parteiausschluss
Reichenberg: Dem Christdemokraten
Daniel Kalenda aus Reichenberg droht
wegen Ausfällen gegen Flüchtlinge der
Parteiausschluss. Wie die Zeitung Mladá fronta dnes in ihrer Montagsausgabe
schreibt, kommentierte der Lokalpolitiker auf seinem Facebook-Profil den Tod
der 71 Flüchtlinge in einem Lastwagen in
Österreich mit den Worten „Ich trauere
nicht, es tut mir nicht leid um sie – überhaupt nicht! Das ist Pöbel und Dreck.“
Laut Parteichef Bělobrádek wurde Kalenda inzwischen seiner Funktion als Mitglied der landesweiten Schiedskommission der Christdemokraten enthoben. Der
Ortsverband Reichenberg wird in dieser
Woche über seinen Parteiausschluss beraten. Nach Angaben der Mladá fronta
dnes hat Kalenda, der dem Präsidium des
Ortsverbandes Reichenberg angehört, am
Sonntag den Eintrag gelöscht und sich für
die Äußerungen entschuldigt.
Übernommen aus der deutschen
Sendung des Radio Prag
Sporthalle wird saniert
Reichenau b.G.: seit Monaten verläuft
die Sanierung der Sporthalle am Gasthaus
Beseda (Michl) in der Reichenauer Stadtmitte. Die in 70-ger Jahren erbaute
Sporthalle des Reichenauer Sportvereins
„Spartak“ bafand sich seit einigen Jahren
in einem sanierungsbedürftigen Zustand.
Dieses Jahr wurde aus Mitteln der Stadt
die Sanierung vollzogen. Es handelt sich
vor allem um die Wärmedämmung der
Fassade, neue Dachdeckung sowie neuen
Fussboden. Dei Halle wurde nämlich
noch vor der ersten Ölkrise gebaut. Ende
Oktober d.J. soll die Halle wieder den
Sportlern zur Verfügnung gestellt werden.
ABM
Geburtshaus von Porsche wird saniert
Das Geburtshaus des berühmten
Automobilkonstrukteurs Ferdinand Pors-
che in Maffersdorf bei Reichenberg wird
ab diesem Monat saniert. Dem Haus soll
dabei das Aussehen zurückgegeben werden, das es um das Jahr 1880 hatte, als
Porsche hier seine Kindheit und Jugend
verbrachte. Es wird einen Vorgarten erhalten und mit einer ganzen Reihe von
historischen Elementen versehen. Das
gab eine Sprecherin der Firma Škoda Auto am Dienstag bekannt. Škoda hat das
Geburtshaus von Porsche im Jahr 2011
erworben. Ferdinand Porsche wurde vor
140 Jahren, am 3. September 1875, in Maffersdorf geboren.
Übernommen aus der deutschen Sendung des Radio Prag,Text: Lothar Martin
Das Nordböhmische Museum zeigt
Aufnahmen von Rudolf Ginzel
Als das Nordböhmische Museum in
Liberec/Reichenberg im Frühjahr sein
Fotografie-Kabinett renovierte, kam ein
unverhoffter Fundus wieder zum Vorschein: mehr als 500 Negativfilme und
Glasplattennegative des weitgehend in
Vergessenheit geratenen Rudolf Ginzel
(1872–1944). Der in Reichenberg, geborene Amateurfotograf hinterließ mit
seinem Werk eine der bedeutendsten
Sammlungen vom Beginn des letzten
Jahrhunderts. „In seiner Heimatstadt
kennt ihn jedoch kaum noch jemand“,
bedauert Museumsdirektor Jiří Křížek.
Mit einer Ausstellung will das
Nordböhmische
Museum die Persönlichkeit nun wieder
in Erinnerung rufen. Bis 1. März präsentiert es eine umfassende Werkschau
Ginzels. Die rund
100 Aufnahmen aus
den Jahren 1910 bis
1940
dokumentieren zugleich die
Entwicklung
der
Amateur­fotografie
Rudolf Ginzel
entstammte einem
alten böhmischen
Geschlecht. Das Talent zum Fotografieren schien ihm in die Wiege gelegt. Zur
weitverzweigten Familie zählten unter
anderem der bekannte Maler Jakob Ginzel (1792–1862) und der Fotograf Hubert Ginzel (1846–1880).
Rudolfs Ginzels Interesse galt
zunächst den Sprachen. So studierte er
nach seinem Abitur Philo­logie an den
Universitäten in Berlin, London und Wien. Später lehrte er moderne Sprachen in
Wien und Gablonz an der Neiße. 1902
ging Ginzel nach Reichenberg zurück,
wo er eine Professur an der Staatlichen
Realschule erhielt. Bis zu seiner Pensionierung im Jahr 1932 unterrichtete er
dort Deutsch, Englisch und Französisch.
Nebenbei arbeitete er als Gerichtsübersetzer und veröffentlichte Artikel zu genealogischen Forschungen.
Ginzels
älteste
Aufnahmen
stammen aus dem Jahr 1906. Mit seinem
Objektiv fing er vor allem historische
Denkmäler, Straßenzüge und unbekannte Winkel seiner Heimatstadt ein. Er
beschäftigte sich besonders mit Lichtund Wolkenspiel, mit Spiegelungen auf
der Wasseroberfläche oder winterlichen
Schneespuren. „Seine Bilder waren so
interessant, dass sie bereits vor dem Ersten Weltkrieg in Fachmagazinen erschienen“, erklärt Křížek.
Text: fn/čtk, Foto: Rudolf Ginzel/
Severočeské muzeum Liberec
Übernommen aus der Prager Zeitung
Rychnovský zpravodaj
15
Promítání dokumentů v knihovně
Po prázdninové odmlce se opět promítal dokument z filmového festivalu „Jeden svět“. Tentokrát jsme shlédli dokument
„DUCHOVÉ MOŘE“ o posledních hlubinných potápěčích z ostrova Mabul u
Bornea, kteří používají neobvyklou kompresorovou techniku k harpunovému lovu
ryb.
Nejdojemnější bylo, jak tito mořští
nomádi odolávají tlaku úřadů, odmítají přesídlit na pevninu a nadále se snaží
bydlet v chatrčích na kůlech a plavit se
na loďkách vydlabaných z kmene. Škoda
jen, že účast na těchto zajímavých filmech
není větší.
Další film „ZÁZRAČNÉ DÍTĚ
INTERNETU: PŘÍBĚH AARONA
SWARTZE“ bude uveden ve středu 14.
10. 2015 v 19.00. Vstup je zdarma! Těšíme se na všechny diváky.
Pořady iniciuje spolek LEMURS
FILMS.
Najdete nás také na: http://lemurs-films.webnode.cz/, facebook: Lemurs
films
-red-
Rychnovský zpravodaj
16
2. ročník půlmaratonu
Zatím přinášíme jen stručný přehled vítězů jednotlivých kategorií, obšírnější
zhodnocení druhého ročníku naleznete v příštím čísle nebo na webových stránkách
pulmaraton.rychnovjbc.cz.
11 km: muži do 39 let - Jiří Vavruška, muži od 40 do 49 let - Dalibor Bartoš, muži od 50
do 59 let - Petr Peukert, ženy do 39 let - Lucie Vavrušková, ženy od 40 do 49 let - Alena
Radonská, ženy nad 60 let - Věra Hamáčková.
21 km: muži do 39 let - Jiří Čivrný, muži od 40 do 49 let - Milan Fořt, muži od 50 do 59
let - Vladimír Vacarda, muži nad 60 let - Petr Vácha, ženy do 39 let - Marie Jiřičková,
ženy od 40 do 49 let - Hanka Topinková, ženy od 50 do 59 let - Valentýna Karpíšková
Všem vítězům gratulujeme, se všemi se těšíme na shledanou za rok.
PRODEJ
MONTÁŹ
SERVIS
- všech typů žaluzií:
* vertikálních žaluzií
* hliníkových žaluzií v imitaci dřeva
* dřevěných žaluzií
- předokenních rolet
- látkových roletek
- římských roletek
- plisé
- japonských posuvných stěn
- italských lamelových shrnovacích
dveří
- markýz
- sítí proti hmyzu
- těsnění do oken a dveří
- dekorativních doplňků VELUX
U dubu 740
Rychnov u Jablonce n. N.
46802
tel. / fax: 483 388 919
mobil: +420 602 448 959,
+420 723 370 771
e-mail: [email protected]
http://www.vjs.cz
Rychnovský zpravodaj
17
Nápovědník
Městský úřad
RC Klubíčko –
Rychnováci dětem
čtvrtek 8. 10. v 18.00
zasedání zastupitelstva
9. 10. od 18.00
SKLO A ŠPERK
autorská dílna nejen pro dospělé v RC
Klubíčko
více na str. 4
VÝSTAVY
17. – 30. 10. 2015
ZAHRADA
Věra a Emil Činčarovi
monotypy a fotografie
Vernisáž výstavy proběhne 17. 10.
od 17.00 ve výstavní síni radnice.
Otevřeno 9.00-11.00 a 14.00-16.00
16. 10. od 17.00
divadélko Koloběžka - pohádka O KOUZELNÉ MAŠINCE
pro všechny děti, maminky, babičky,
tatínky a dědečky v RC Klubíčko
více na str. 4
Připravujeme:
7. – 20. 11. 2015
KRAJINOMALBA
Jana Kučerová
BEZMEZER, o.p.s.
VEČERNÍ KRESLENÍ
Každou středu od 18:00. Údolní 493
Rychnov u JBC n. N.
Restaurace Beseda
pátek 23. 10. 2015 v 19.00
STRAŠIDLO CANTERVILLSKÉ
L.S.D. Lučanský spolek divadelní
Divadelní představení v Rychnově
v restauraci Beseda, cena 50,- Kč
více na str. 20
MALÍŘSKÝ KURZ
sobota 3. 10. 2015 od 14:00 - 17:00. Údolní
493 Rychnov u JBC n. N.
TVOŘIVÉ DÍLNY PRO RODIČE
S DĚTMI
POJĎ SI VYROBIT VLASTNÍHO LÉTACÍHO DRAKA
úterý a čtvrtky od 16:00. Komenského 207
Rychnov u JBC n. N.
Městská knihovna
Rychnov
5. – 9. 10. TÝDEN KNIHOVEN
více na str. 16
14. 10. v 9.30 - 12.00
Říjnové barevné setkání dětského Klubíku
v Městské knihovně v Rychnově pro
předškolní děti a jejich rodiče
více na str. 20
středa 14. 10. od 19.00
Zázračné dítě internetu:
Příběh Aarona Swartze
Promítání dokumentu z cyklu
„Promítej i Ty!“.
více na str. 16
KREATIVNÍ DÍLNA 3D papier TH
TVORBA MASEK
úterý a čtvrtky od 18:00. Komenského 207
Rychnov u JBC n. N.
Přednáška a diskuze o historii Rychnova
u Jablonce nad Nisou
ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA A SPOJE a něco o době za panování císařpána Franze
Josefa
5. 10. od 18:00 v zasedací místnosti MěÚ,
přednáší Mgr. Jindřich Kurfiřt
Pravěk a středověk Českého ráje ve světle archeologie
26. 10. od 18:00 v zasedací místnosti MěÚ,
přednáší Mgr. Martin Witkowski
3. 11. 2015 v 18.00
VČELY U NÁS
Pořad paní včelařky
více na str. 20
KRESLENÍ PRAVOU MOZKOVOU
HEMISFÉROU
První a třetí pátky v měsíci
INTUITIVNÍ KRESBA
Druhý a čtvrtý pátek v měsíci
Taneční Yoga a moderní břišní tanec s
Rychnovský zpravodaj
18
prvky z dalších druhů tanců
Pondělky a úterky od 15:00 do 16:00 děti
tanečky a cvičení
Od 17:00 do 18:00 taneční Yoga a od 18:00
do 19:00 břišní tanec
FESTIVAL SVĚTLOHRANÍ
30. 10. - 1. 11. 2015 LIEBIGŮV PALÁC
LIBEREC (bývalá oblastní galerie)
BEZMEZER, o.p.s.
Komenského 207
Rychnov u JBC n. N. 46802
Tel.: +420 605 936 120
Email: [email protected]
Web: bezmezer.weebly.com
Gratulujeme
Sbor pro občanské
záležitosti, městský
úřad a redakce
Zpravodaje blahopřejí
těmto
občanům, kteří slaví
v říjnu jubileum
Benda Petr
Bradáčová Věra
Brogowská Ingrid
Dorenová Marie
Dvořanová Lenka
Fiedlerová Siglinde
Fišer Karel
Hraše Josef
Kakosová Dana
Kurfiřtová Věra
Levinská Romana
Matoušek Ladislav
Mostecká Margita
Paldus Martin
Patková Jarmila
Peřinová Vlasta
Rybářová Eva
Sokolová Věra
Šindelář Lubomír
Šíp Marek
Štrojsa Jiří
Švec Karel
Vacek Jan
Vandová Ingeborg
Vinšová Jana
Rychnovské trio mělo úspěch
Rychnovské trio hrálo a zpívalo ve středu 23. 9. našim seniorům přes dvě hodiny. Připomnělo nám širokou škálu písní,
písně lidové moravské, české, ze Slovácka, ale i z našeho regionu
nebo písně Semaforu.
Celé seskupení sklidilo velký obdiv, pochvalu a přání, zda by
„děvčata“ nenatočila CD. Všichni přítomní byli z jejich krásného
zpěvu nadšeni.
-red-
Střípky z vernisáže
Na vernisáži výstavy nazvané „BAREVNÝ SVĚT PŘÍRODY
V OBRAZECH VLADIMÍRA BALCARA“, která proběhla 12.
9. 2015 v sále MěÚ v Rychnově, jsme se setkali po prázdninové
pauze.
Návštěvníci dorazili, i když všude v okolních městech probí-
halo mnoho akcí ke Dnům evropského dědictví. Nebyli zklamáni, setkání s autorem obrazů bylo milé, příjemné a inspirativní.
Nechybělo občerstvení, všichni přítomní si vernisáž užili.
-red-
Spirituál v Rychnově
V pátek 18. 9. nás navštívila v Rychnově opět legendární kapela Spirituál kvintet. Již tradičně probíhal koncert v kostele sv. Václava, atmosféra byla velice příjemná, zpestřená i tím,
že letos slaví tato kapela neuvěřitelných
55 let trvání. Připomněla nám, mimo
jiné, také písně z dob,
kdy začínali. Všichni
posluchači se mohli
připojit a zazpívat si.
Už se všichni
těší na další koncert
v příštím roce.
-red-
Rychnovský zpravodaj
19

Podobné dokumenty

Rychnovský zpravodaj

Rychnovský zpravodaj Moc děkujeme všem, kteří se letos zúčastnili naší stezky odvahy. RC Klubíčko

Více

Rychnovský zpravodaj

Rychnovský zpravodaj Uzávěrka Rychnovského zpravodaje Uzávěrka říjnového čísla RZ je v pondělí 21. září. Budeme rádi za vaše příspěvky, ale i připomínky. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit, redakčně upravovat ...

Více

4. 2016

4. 2016 Uzávěrka Rychnovského zpravodaje Uzávěrka květnového čísla RZ je v pondělí 25. dubna. Budeme rádi za vaše příspěvky, ale i připomínky. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit, redakčně upravova...

Více

2. 2016

2. 2016 Z tohoto počtu přestupků bylo Vydavatel: MěÚ Rychnov u Jablonce nad Nisou, Husova 490, IČO 262552. Vychází měsíčně k 5. dni v měsíci nákladem 400 kusů. MK ČR E 10452. Odpovědný redaktor Marie Str...

Více