zde ke stažení

Transkript

zde ke stažení
MÁG |STRAT MESTA LIBER.EC
žiýotního pIoslředí
E. Belešeč'1, 46059 Liberec1
čj'' MML/zPoL^r''093]59/03
,irt
M/
věc: l) Upozoměnina hřozbu kůrcvcoÝé
kd!úity vroce 2008 ! !a a.ýšenou
dorcrovou činnostsprfunilo orgánu m plněni opátř€íi k ocLnně |6a Ý|.9t!IkeE
2) UpomněDi na povirnost Y.deli ďidelce Ylsttriká les. o ťsltftu kúmlců
v l€sich a žjdosl o z'slÁní údajů
ad |) [email protected]íčíí !' brozbu kůrovcové ka|'nirY vroc€ 2008 a na pišenou
dozoroÝou čillost sDřávníhooř!ánu ng Dlně.í oDttřeuí k ocbruě |esavlNtnftén
Magis!át něsta Lib*q odbor ávotÍiho plosÍřeď (dile j€n ''spniŤú Órgl'o.) ja&o
státnJ
sprág lesúpodle $ 47 ods1'1 pisn' a) zákola ě' 289/1995sb' o lesich a o měně
orgán
jen..lesnj zákon) ,r)[email protected]Ďal Ý ietošnjn
a dopiněíi íěkeýcb záko!ů v platnébběni (d;í]é
čslé
hlá3mí
loce
o ťslqíu zÚŠenéhoaž kalmitlrihÓ Šllw popu]acekúmve (lýkožoul
ffikoYi' lýkoáoul lesuý) v lesnich porcs1ech.velni přiaivé k]ifuatickéPodniDl.T plo
přemožmi tórovce běim upl}Tulých dvou lď (nímézjmy) a dvě větmékalmiry (v ]ednu
2007 větmá kalmila KyŤiu a vrilroro 2008 větmá kalmi1a Etr]m) 'ejně Žapíčini]y
z\'šený !'sk'1 1ohoto škudce ! něherýcn Iokalitích' Pokld vlagtbIci |esů nebudou
důsledDě dodržollr povillosti Y ochmně I6a d'ré přisluš!ými přávnibi pře.lphy'
trozi Ýroc€ 2008 ka|abitDi př.bnož.bí ků.oYců á tíú utrik ekolonickýcb škod
v!€ c bly vlast!íq |.súrrzývábe kdůdednénUplněnIoplitqích ko.lrFÍě l.sa
tYplý'ljÍcíct ' qhláš|'f Mze ČR č.10l/1996sb.' Y p|ttbén Žíě!i (dálo je! whláš|ry)
v průběhu.ádedujIclch n&iců.
J.oL.o tjmďa s|fuo\ed c 4 oosl'| / , 5t slq. heř p'o idofu
', ochraM |eM před kn'Žíni škůdci
| Ciru]eme
(I) yzniku ťjš ého slaýu hnlzích šhůdcůse Předchází ?jnéha o^taňoúnin
nalďiá|u ýhodhéhop|a rozn"ožaÝiní hh!.ich škůdcůa 'ÓLýdnjn
\?hleaiýáhiň a
ýčasdň zPracoýávinín ýšechhdpaderjch snohů' ok lioýáhín 1eýí ch p o|os1ů,2jišlbýánín
uýwfu a húbenin
škndcn'
(2) Jeýližé ďk|uje nebezpečí
ýzhiku knlanitníha ý@L ,ebo |enío sta již
k
ý|as|nik |esa poýinen proýéý be2o.Ikladně|akoýá opanení' kerá Poýedo| "6la!,
k redukci
šbúdcepod kdlohi|hí ýaý' k adsianě"í škadheba k zahuehí d.nšao šíře"íšhůdce'
MI[/zPoL/ryď093l59/03
(3) yešk.ft Polon!' ýjýral, a dříýíana|Íiýki p.o rc?aj škůdcnýaiýJé do 3]' břť,a
nÁi bý| zpracoyá|, nebo asanoýány hejPo.ději Llo 3!, kvěfu' | |e'hich Po|oýech
]deťéalesPoň čáýcčněasah|jí do pa|ohy frdd ó00 n nadnařské Ýjš]1, da 30 óe a
T}Ío povimosti upiesňujfre následujicíú upoaměnín: vešk€ró zpmcovlDó
n€ o dkoroěDédřiYi' kt..é .eni nožló odyózt z|€ M př.d počárken rojeíi kůřovců'je
třoba prok'zate|.ě preYentivné
chenicky ošeÍřit'vzhlcd.D k délccúčin.osti.benickó
asaDac. j. lř.bl lolo dřlv| do 30ti dnů odvéztz|€ s á nsbo op.koÝ'ně pmkMlelně
^ýši
ch€miclŤ oš.tňt' Uéimost a přilos pro sĎjžováni populace bjJovců Ú@iě
fÚoDonoÚ odpmik mislěný m cbemicky ošetienéndiiví'
současně Ýšechnyvlnstnilg |esi qozořňujcDe !a zríše.ou dozořoYou čiDíosr
správÍi}o ořgálu trá p|Íě!i op ř€tri k ochřá.ě |6l vl$tnlken.
Dle $ 55 Ódí. 2 lesnihoz.lona orgl'n stíbi splálŤ lesůdoí pokutuaždo ýiše
100.000Kč vlsmjt\! kLe{ úep]íiopatieník oclÍmě Ies4 předcvŠim
nedod]žiplclnostnj
zp.acoÝini těžbynahodilé'
ad 2l ÚDozoř!ěri na Dovilbosl!édenievidebcevlastnik! |esao výslatu kůřovců
!']9gs!-4Žéd$!.p-zc!u!.i!d4i.ů
všecnny vlNbil]
lesů \!,Ziwjme' ab' pň nýšenén yýsk'tu l.jtrovce' l.1erí búoá
(povimost ýlótrila lesa dle
vzniken k'lmibíro stan' i!íomo1á]i orgá! státni sprá}),]eŠů
Szodsr.3qhlalky).
záoleň u!Ózorňljfue vlóEúy lesa na lutlost Ýedell e!id.n.e kllanilnÍch škůdců,
kleři dosáůli rýšenéno lebo k.lmihiho íaW' Evjd€nce pb jednoliyé lorosty obsalruje
lotalizace ýskÍu' lozsalr škod'datun zjišlěni Škodya
E'to údaje:D!u! ráaajtDíÚ škůdce,
datM a dnú [email protected]ého a!.alN proti škůdci(lovimost vIastníkadle $ 2 odst' 4 ÝlblášIq')'
Evidenci j€ vhodnévé51!e spolupnici s piislušnýmodbomým l€snjn hospodářem'
v|r!fui|q |cqůbolpod.řlcicb pÚd|. |.l.|.b bocpodáhlqcb p|aÚU '|j ÍČŘ lp' '
všechnypláujcké a ryzické osoby vlalrrici více íeŽ 50 ha l6a) ádáne o aláíí údajů
z evidďce ýýsbÍn škoďiťch činilclůpodlc s 2 odst, 5 lTblášktr za rok 2007 . l. polo|eti
2008 v rcrBíou .ojpozději do 15.7.2008'
odboř!é |esíi bospodjřé' kleň lulo irrtci vykonávajl ! lcsich vLasbíht do 50 ha ádáne
Ó zaláni lěcnlo ú.lajůpro lesy' kleiéÓdbÓfuě spráWj i'
,, ,.1' :
!'' t :"'.-)
Inq'Mgr.IvríaRinriíčová
ledoucí odboruŽivolíiho prcsLředj
MML/ZPOLry a093159/03
K l)aěše.ini úřc.lnidcsccobdrá (Prov|astnil']|€ s ů do 50 ba):
Óán' DI' Ed,Bňéše]'460 59 Liberecl
Magist.ítněýa Liberec.
MěstskýúiadH!ádekmd Nisou,Homi Dán' 73' .|633.l I'JadeknadNisou
MěstskýrjLladchraslála, njn. 1.Máje ].463 ] l cbr6ta1t
Městskýúiadeeský Dub.nÁn' B' srét&} ]/l' ČeskýDub,4ój 43
Měíský Liúad
HodkovicenadMohelkou.Nán' T'G'M' 1, 4ó] 42 Hodlolice nadMonekou
M é ' E b J r a do ' o r "
| 0 . ' a o l < 2o s c c n . j
ob*ni uiad Bilý KostelnadNisou.Bilý (oslel nadNisou č'p'206'46] ] ] chraiava
obecd uiadDbunýMost'DjoúýMost193'4ó] 12l.ibeÉc25
obÚni jjúad
choryné,
cbotyíě163.46]]4 HJádekmd Nisou
jad
obe.fo
KaJo b\o Ldo|'ky(o|ovo Joo.|IÓo joo oI LiDFe. l
obecni úřadMlišek, Mnišekč,p.l 85' 4ó3 j 1 chlótava
obecni úřadNová ves u ch6Iavy, Nová ves u clÍ6tary l87' .16]3l cbÍatáva
obeoi úiado]diichovv Eájich,oldřicnovv HájIchl5],46] 3] cl16lava
obecni U}adstnižíadNisou' sch*amva 262'463 03 srnižDadNhou
obecniU}adBilá Bilá ě'p.76.463
43 ceskýDub
obecni úřadcelenoý'celenoY4.|,.|6348 všelibi€
obecď úiadHlalice,všelibice,463
48
obecníuiadJ€ ř nmice, Libelec25.4ó3]2
obecni i!řadPrcseópodJeštéden,
46] 43 Čest]ý
Dub
obecni riřadsvěÚá pÓd Ješlědfr,Hodky48' 463 43 cesry Dub
obecni úřadvšelibice'všelibi€, 46348
obecniúřadJaůvDúl,Ja.úYDúl?5.46352 osečú
obemi úřadKřižmy. Kiižmy 3.l0'.16]5]
obecni rjliadRynollice.Rynolticeě'p. l99, 4ó5 53 Kiižfuy
obecnj uiad zdislav4 zdhlava 3, 4ó5 '] KňŽmy
obdrži(Yl'stnicin.d 50 ha lesá):
LcR's.!', Ls Ještěd'
sokolíú138367,4600]
Liberec1
l č F 's ' D 'I' s i e ' | a l Ó d P o d| ' o | y' u . h e n J' 2 4 - 'a / o o | . e | | D a
";
LcR. s.p'.Ls Jablonec.
Novoveská
6l,4660l JablonrcÓadNisu
LcR. s.p ' Ls Flýdle! zitavská32?6.46.|0] Fďdlet v cecbách
ob€c Kijžmy' Kř'žmy ]40,46] 53 KiiŽey
sEfutá'Ťi městoLiberec'Ódb, spúvykapitilu p' BliDr]'nám' Dr' D' Benešel. 460 59
Méstoosečná'
svatovitské
Din' l05'46] 52oscčná
Město cský Dub,Íim, B. snet.ny l/l' 46] 43 ČeskýDub
obecMdšek,Mnišekě'p,I85'4633l chfutava,
obcc všclibicc,
všelibice
65.46]48všelibice
obec oIďichov v Hájich.o|ďjdhov l Eájic[ 15r ' 46j ] l cbraýava
obecBilí Bilá č'p,7ó' 4ó] 43Český
Dub
obecRynolrice,
R)nolticeě'p'l99.46353 Kiižoy
Město Jablomév Podještědi.
Náněsti nin 22' 47l 25 Jablomév PodješÉdi
Měío cbrstava. Nám' ]' Máje l, 4ó] 3] ch'sta\€
Měío Hod].ovice
nadMobelkou'
Nám'T'G'M' L' 46j 'l2 Hodkovice
nadMohelkou
ob{ DilýKostclnadNisÓq BiIýKostelnBdNisouč'p'206,46j62 cbrasbva
MěstoHrádo].
nadNhou'Honi náněsti7], 46334 Ilodtovicen9dMobolkÓu
obe Nováves.Nováves t8?'4633] cfuastala
MMITZPoL\'ralo93
159/03
Miroslav Lhota,Pilíoloská 94' 463013Lib*c
Jilka Pouoýá"t.mická l l23' l40 00,Plabá 4
obitrí odborni l*ri hospodáři:
lel]mciosL. L(R s'P'.|esi sp'áq Jelréd.
soko.ská|r8r 37.aó00| LibelecI
Evimjo osl. LcR' s'p' leso spdvacesli L|pa'Pod Holýt !ŤóeÍ J)4/. 4700|ceslá
LIpa
díúIci osl-, rc& s'p.,le$i správaJ.blone' Novoveskáór ' 46601Jabloně nadNiso!
Bímici os]-, LČ& s'p.'tsni sp.ívaFÚd]e! ŽitavsM 32?ó, 464 0l Frýdet v Čcl'ich
I!g- Je Duda olďiclov v Eájich l ?8' ,|6] 31 chrast!É
InE' Jií ?á!elq Pod Rozl'ledlou 1362'
'30 4ó4 0] Frýďet
\4iloé
Balď.2a4 la J|@
Irlg'
RfuéJerclhlelq Na zižkově122,4v'46343 c.sl.ý Dub
Jb Urbánelqstudá[email protected]á19ó'463 03 súž úd Nisou
l!g. Jiři Bmeš'(rcužky ?52' ?68 ?2 chvalěov
llg. Micbal Koýt, l<ďlilská 43' 460 r 0 Libftc 20
Radomi.Bá.fú.HÉjkoýie 92' 398 59' 0}16 Písek
Iíg' Jií JeŽek BřetiglavoÝ 305.460 l d [email protected] 14