Údaje za celý ústav pro Akademickou radu

Transkript

Údaje za celý ústav pro Akademickou radu
Seznam pracovišť
Matematický ústav AV ČR, v. v. i.
Vědečtí pracovníci
Matematický ústav AV ČR, v. v. i.
Forma vědeckého vzdělávání
Doktorandi (studenti DSP) v prezenční formě studia
Doktorandi (studenti DSP) v kombinované a distanční formě
studia
Celkem
- z toho doktorandů ze zahraničí
Počet absolventů v r.
2013
3
Počet doktorandů k
31.12.2013
20
Počet nově přijatých v r.
2013
6
0
3
0
3
1
23
5
6
1
Forma výchovy studentů pregraduálního studia
Celkový počet bakalářů
1
Celkový počet diplomantů
10
Počet pregraduálních studentů podílejících se na vědecké činnosti ústavu 1
Vědecké a vědecko-pedagogické hodnosti pracovníků ústavu
Věd. hodnost nebo titul Vědecko-pedagog. hodnost
DrSc., DSc. CSc., Ph.D. profesor
docent
Počet k 31.12.2013
22
36
13
11
- z toho uděleno v roce 2013 1
0
0
0
Pedagogická činnost pracovníků ústavu
Letní semestr 2012/2013 Zimní semestr 2013/2014
Celkový počet odpřednášených hodin na VŠ v programech bakalářských/magisterských/doktorských 591
452
234
500
553
170
Počet semestrálních cyklů přednášek/seminářů/cvičení v bakalářských programech
9
0
2
6
1
2
Počet semestrálních cyklů přednášek/seminářů/cvičení v magisterských programech
9
6
0
10
6
3
Počet pracovníků ústavu působících na VŠ v programech bakalářských/magisterských/doktorských 8
8
6
7
10
4
Vzdělávání středoškolské mládeže
Pololetí ve škol. roce 2012/2013 Pololetí ve škol. roce 2013/2014
Počet odpřednášených hodin
48
78
Počet vedených prací (např. SOČ)
0
0
Počet organizovaných/spoluorganizovaných soutěží 0
1
0
1
Spolupráce ústavu s VŠ ve výzkumu
Pracoviště AV příjemcem Pracoviště AV spolupříjemcem
Počet projektů řešených v r. 2013 společně s VŠ (grantové/programové) 3
0
6
0
Počet pracovníků VŠ, kteří mají v ústavu pracovní úvazek
3
Počet pracovníků ústavu, kteří mají na VŠ pracovní úvazek
16
Společná pracoviště ústavu s účastí VŠ
Mezinárodní spolupráce
1. Počet konferencí s účastí zahraničních vědců (pracoviště jako pořadatel nebo spolupořadatel)
13
2. Počet zahraničních cest vědeckých pracovníků ústavu
194
2.a - z toho mimo rámec dvoustranných dohod AV ČR
191
3. Počet aktivních účastí pracovníků ústavu na mezinárodních konferencích
90
3.a Počet přednášek přednesených na těchto konferencích
88
3.b - z toho zvané přednášky
44
3.c Počet posterů
2
4. Počet přednášejících na zahraničních univerzitách
51
5. Počet členství v redakčních radách mezinárodních časopisů
65
6. Počet členství v orgánech mezinárodních vědeckých vládních a nevládních organizací (společnosti, komitéty) 1
7. Počet přednášek zahraničních hostů v ústavu
8. Počet grantů a projektů financovaných ze zahraničí
3
8.a - z toho z programů EU
3
ROK 2013
počet dělené pracoviště licence dělené pracoviště
Vynálezy
Česká republika
Přihlášky vynálezů podané v ČR
Patenty udělené v ČR
Užitné vzory podané v ČR
Užitné vzory zapsané v ČR
Ochranné známky podané v ČR
Ochranné známky zapsané v ČR
Průmyslové vzory podané v ČR
Průmyslové vzory zapsané v ČR
Přihlášky vynálezů podané v zahraničí
Mezinárodní systém "PCT" - mezinárodní přihláška "PCT"
- národní, resp. regionální fáze z "PCT"
Přímo z ČR - národní resp. regionální fáze
file:///I|/home/MATHINST/hodnocení2015/II. fáze/podklady z výročních zpráv/2013/AV2013.html[1.4.2015 16:04:56]
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Patenty udělené v zahraničí
Regionální (u EPO, EAPO, OAPI, ARIPO)
- z toho národní patenty
Národní
Dodatkové ochranné osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin (SPC) a šlechtitelská osvědčení
Žádost o udělení SPC v ČR
SPC jež nabylo účinnosti v ČR
Žádost o udělení ochranných práv k nové odrůdě rostlin v ČR
Šlechtitelská osvědčení v ČR
Poznámka:
Detašovaná pracoviště
Označení pracoviště Vedoucí pracoviště Adresa
1. pobočka Brno
Dr. Robert Hakl
Žižkova 22, 616 62 Brno
Char. vědecké činnosti - CZ
Hlavní činností Matematického ústavu AV ČR je podpora základního výzkumu v oblastech matematiky a jejích aplikací a zajištění k tomu nezbytné
infrastruktury. Ústav přispívá ke zvyšování úrovně znalostí, k výuce a využívání vědeckých výsledků v praxi. Získává, zpracovává a šíří vědecké
informace, vydává vědecké a odborné publikace (monografie, časopisy, sborníky atd.). Ve spolupráci s vysokými školami se ústav podílí na
uskutečňování doktorských studijních programů a realizuje výchovu mladých vědců. Rozvíjí mezinárodní spolupráci včetně organizování a realizace
společných výzkumných projektů se zahraničními partnery a účasti na programech vědecké výměny. Organizuje vědecké konference a semináře na
národní i mezinárodní úrovni.Vědecký výzkum se v ústavu v roce 2013 soustřeďoval na matematickou analýzu (diferenciální rovnice, numerická analýza,
funkcionální analýza, teorie reálných funkcí, teorie prostorů funkcí a matematická fyzika), matematickou logiku, teoretickou kybernetiku a teorii grafů,
numerickou algebru, obecnou a algebraickou topologii, optimalizaci a řízení, diferenciální geometrii a didaktiku matematiky.
Char. vědecké činnosti - EN
The principal activity of the Institute of Mathematics AS CR is to support fundamental research in the fields of mathematics and its applications, and to
provide necessary infrastructure for research. The Institute contributes to raising the level of knowledge and education and to utilising the results of
scientific research in practice. It acquires, processes and disseminates scientific information, issues scientific and professional publications (monographs,
journals, proceedings, etc.). In cooperation with universities, the Institute carries out doctoral study programmes and provides training for young
scientists. The Institute promotes international cooperation, including the organisation of joint research projects with foreign partners and participation in
exchange programs. The Institute organizes scientific meetings, conferences and seminars on the national and international levels.Research in the
Institute focuses on mathematical analysis (differential equations, numerical analysis, functional analysis, theory of real functions and function spaces,
mathematical physics), mathematical logic, theoretical computer science and graph theory, numerical algebra, topology (general and algebraic),
optimization and control, differential geometry, and didactics of mathematics.
Výsledky vědecké činnosti
Výsledek č. 1. Monografie pojednává o logických základech matematiky z nové perspektivy teorie složitosti. Podle autora je složitost stejně důležitá pro
základy matematiky jako pojmy vyčíslitelnost a dokazatelnost.
Anotace
CZ
Logické základy matematiky a výpočetní složitost: jemný úvod
Významná monografie pojednává o logických základech matematiky z perspektivy, která se v literatuře dosud neobjevila. Většina dosavadních
publikací na toto téma se soustřeďuje na filosofické otázky, teorii množin, případně neúplnost formálních systémů. Nový prvek, který autor
dává do souvislosti se základy matematiky, je teorie složitosti. Podle autora je složitost přinejmenším stejně důležitá pro základy matematiky
jako tradiční pojmy vyčíslitelnosti a dokazatelnosti.
EN
Logical foundations of mathematics and computational complexity: a gentle introduction
This book treats logical foundation of mathematics from a perspective that has not appeared in the literature yet. Until now most of the
publications on this topic focused of philosophical questions, set theory or the incompleteness of formal systems. The new element that the
author connects with the foundations of mathematics is complexity theory. According to the author, complexity is at least as important for
foundations as are the traditional concepts of computability and provability.
Spolupracující subjekt
Kontaktní osoba
Pavel Pudlák, 222090721
Publikace (ASEP)
Pudlák, Pavel. Logical Foundations of Mathematics and Computational Complexity : a Gentle Introduction 1. Heidelberg : Springer, 2013. 695 s.
(Springer Monographs in Mathematics). ISBN 978-3-319-00118-0. ISSN 1439-7382. 1. http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-001197/page/1
Výsledek č. 2. Pro popis vírů v různých typech proudění byla navržena a použita nová kinematická metoda identifikace vírových struktur: metoda
průměrné korotace.
Anotace
CZ
Identifikace vírových struktur
Byla navržena nová kinematická metoda identifikace vírových struktur, metoda průměrné korotace, a použita pro popis vírů v různých typech
proudění. Opírá se o kinematické představy vedoucí ve 3D ke stanovení vektoru průměrné lokální korotace přímkových segmentů
procházejících zkoumaným bodem. Průměr je vyhodnocen pomocí plošné integrace na povrchu jednotkové koule. Proti běžným metodám
poskytuje nová metoda věrnější popis vírových struktur v oblastech výrazného smyku.
EN
Vortex identification
A new kinematic vortex-identification method, average-corotation method, has been proposed and applied to various flows. It is based on
kinematic considerations leading in 3D to the determination of the average local corotation of line segments going through the examined point.
The average is evaluated using integration over a unit sphere. Contrary to current methods, the new method provides a more truthful
description of vortical structures in regions of strong shearing.
Spolupracující subjekt
Kontaktní osoba
Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, University of Cambridge, Fakulta strojní ČVUT
Jakub Šístek, 222090710, [email protected]
Publikace (ASEP)
Kolář, Václav ; Šístek, Jakub ; Cirak, F. ; Moses, P. Average corotation of line segments near a point and vortex identification. AIAA Journal
2013, roč. 51, č. 11, s. 2678-2694. ISSN 0001-1452.
Ilustrace
file:///I|/home/MATHINST/hodnocení2015/II. fáze/podklady z výročních zpráv/2013/AV2013.html[1.4.2015 16:04:56]
Ilustrace
Název česky
Název anglicky
Popis - česky
Popis - anlicky
Vortex
identification:
averagecorotation
method
Srovnání metody průměrné korotace (vpravo) s
běžnými identifikačními metodami pro úplav za
nakloněnou deskou. Nová metoda potlačuje
zkreslující vírovou interpretaci smykových zón
těsně za hranou desky.
Comparison of the average-corotation method (right)
with current identification methods for the wake of an
inclined flat plate. The new method suppresses the
biased vortex interpretation of shearing zones near the
plate edges.
Obr. ID483
Výsledky
vědecké
činnosti
Zobrazit
originál
Identifikace
vírových
struktur:
metoda
průměrné
korotace
Výsledek č. 3. V popisu šíření zvukových vln vyvolaných vibrací tuhých těles při rychlosti zvuku dominující rychlosti plynu lze složitý systém rovnic pro
stlačitelné proudění nahradit popisem tekutiny nestlačitelné.
Anotace
CZ
Nestlačitelné limity proudění vyvolaných pohyblkivými hranicemi
Teoretické úlohy spojené s pohybem vazké stlačitelné tekutiny bývají řešeny za zjednodušujících nereálných podmínek. Nám se podařilo
ukázat, že v úloze o šíření zvukových vln vyvolaných vibrací tuhých těles v režimu malého Machova čísla, kdy rychlost zvuku dominuje
rychlosti plynu, lze komplikovaný systém rovnic popisující stlačitelné proudění korektně nahradit jednodušším modelem tekutiny nestlačitelné.
To má praktický dopad, protože na počítači pak lze úlohu řešit s nižšími náklady.
EN
Incompressible limits of fluids excited by moving boundaries
Theoretical problems related to motion of viscous compressible fluids are often studied under unrealistic simplifications. We were able to prove
that in the problem of propagation of sound waves in the low Mach number regime where the fluid velocity is dominated by the speed of
sound, the complicated compressible fluid system can be replaced with the simpler incompressible model. This has practical impact in
numerical implementations because "incompressible" solvers are substantially cheaper.
Spolupracující subjekt
Kontaktní osoba
Eduard Feireisl, 222090737, [email protected]
Publikace (KIS)
Feireisl, E. - Kreml, O. - Nečasová, Š. - Neustupa, J. - Stebel, J.: Incompressible limits of fluids excited by moving boundaries. Accepted in
SIAM Journal on Mathematical Analysis.
Výsledek č. 4. Matematický model kontaktní úlohy s omezeným pronikáním hmoty, který se jeví realistickým popisem mikroskopické struktury tělesa i
překážky, a jeho řešitelnost.
Anotace
CZ
Kontaktní úlohy s omezeným pronikáním a jejich řešitelnost
Dokazujeme řešitelnost statické a kvazistatické verze matematického modelu kontaktní úlohy s omezeným pronikáním, a to jak pro případ bez
tření, tak i s coulombovským třením. Na rozdíl od předchozích přístupů připouštějících pronikání hmoty za cenu zvyšování normálového napětí
na kontaktu tento model nepředstavuje zjednodušení klasické Signoriniho podmínky a jeví se realistickým popisem mikroskopické struktury
tělesa i překážky.
EN
Contact problems with limited interpenetration and their solvability
We prove solvability of coercive and semicoercive static version for the mathematical model of contact problem with limited interpenetration, in
both frictionless and Coulomb friction cases. Unlike the previous approaches allowing penetration by increasing the normal boundary traction
this model does not simplify the classical Signorini condition and seems to be a realistic description of the microscopic structure of the body
and the obstacle.
Spolupracující subjekt
Kontaktní osoba
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, Universität Stuttgart
Jiří Jarušek, 222 958 401, [email protected]
Publikace (ASEP)
Eck, Ch. ; Jarušek, Jiří ; Stará, J. Normal compliance contact models with finite interpenetration. Archive for Rational Mechanics and Analysis
2013, roč. 208, č. 1, s. 25-57. ISSN 0003-9527. http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00205-012-0602-8#
Výsledek č. 5. Nalezeny optimální podmínky zaručující Fredholmovu vlastnost pro singulární lineární funkcionálně-diferenciální rovnici n-tého řádu v
případě nelokální úlohy a podmínky její jednoznačné řešitelnosti.
Anotace
CZ
Nelokální okrajové úlohy pro silně singulární lineární funkcionálně-diferenciální rovnice vyšších řádů
Důležitá otázka maximální přípustné singularity koeficientů, pro niž okrajová úloha pro singulární lineární diferenciální rovnici má Fredholmovu
vlastnost, byla dosud řešena jen v případě obyčejných diferenciálních rovnic. Nalezli jsme optimální podmínky zaručující Fredholmovu vlastnost
pro silně singulární lineární funkcionálně-diferenciální rovnice vyšších řádů v případě nelokální okrajové úlohy a podmínky jednoznačné
řešitelnosti této úlohy.
EN
Nonlocal boundary value problem for strongly singular higher-order linear functional-differential equations
The important question of the highest admissible singularity of coefficients, under which a boudary value problem for a singular linear
differential equation has Fredholm property, has been solved only in the case of ordinary differential equations so far. We found optimal
conditions guaranteeing the Fredholm property for strongly singular higher-order linear functional-differential equations in the case of non-local
boudary value problem as well as condition for the unique solvability.
Spolupracující subjekt
Kontaktní osoba
Sulkhan Mukhigulashvili, 532 290 367, [email protected]
Publikace (ASEP)
Mukhigulashvili, Sulkhan. Nonlocal boundary value problem for strongly singular higher-order linear functional-differential equations. Electronic
Journal of Qualitative Theory of Differential Equations 2013, -, č. 33, s. 1-38. ISSN 1417-3875. http://www.emis.de/journals/EJQTDE/p2108.pdf
Výsledek č. 6. Úloha o dynamickém kontaktu pružně plastických těles je nově formulována a řešena jako parciální diferenciální rovnice s hysterezními
operátory v konstitučním zákoně i na kontaktní hranici.
file:///I|/home/MATHINST/hodnocení2015/II. fáze/podklady z výročních zpráv/2013/AV2013.html[1.4.2015 16:04:56]
Publikace (ASEP)
Krejčí, Pavel ; Petrov, A. Existence and uniqueness results for a class of dynamic elasto-plastic contact problems. Journal of Mathematical
Analysis and Applications 2013, roč. 408, č. 1, s. 125-139. ISSN 0022-247X.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022247X13004952
Výsledek č. 7. Studium úplného Navierova–Stokesova–Fourierova systému a jeho singulární limity pro malé Machovo a velké Reynoldsovo i Pécletovo
číslo. Získaný limitní systém je Eulerova–Bousinesquova aproximace.
Publikace (ASEP)
Feireisl, Eduard ; Novotný, A. Inviscid incompressible limits of the full Navier-Stokes-Fourier system. Communications in Mathematical Physics
2013, roč. 321, č. 3, s. 605-628. ISSN 0010-3616. http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00220-013-1691-4
Výsledek č. 8. Aproximace hladkého řešení Eulerovy okrajové úlohy pomocí řešení Navierových-Stokesových rovnic v topologii slabých nebo silných
řešení a odhady konvergence pro vazkost jdoucí k nule.
Publikace (ASEP)
Neustupa, Jiří ; Penel, P. Approximation of a solution to the Euler equation by solutions of the Navier–Stokes equation. Journal of Mathematical
Fluid Mechanics 2013, roč. 15, č. 1, s. 179-196. ISSN 1422-6928. http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00021-012-0125-y
Výsledek č. 9. Nestacionární třídimenzionální vazké proudění v omezené oblasti s nehladkou hranicí lze aproximovat “regulárním prouděním" v oblasti
s hladkou hranicí splňující podmínku ulpívání.
Publikace (ASEP)
Mikelić, A. ; Nečasová, Šárka ; Neuss-Radu, M. Effective slip law for general viscous flows over oscillating surface. Mathematical Methods in
the Applied Sciences 2013, roč. 36, č. 15, s. 2086-2100. ISSN 0170-4214. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/mma.2923/abstract
Výsledek č. 10. Důkaz existence materiálové a tvarové derivace pro stacionární úlohu proudění nenewtonovské tekutiny.
Publikace (ASEP)
Sokolowski, J. ; Stebel, Jan. Shape sensitivity analysis of incompressible non-Newtonian fluids. In Hömberg, D.; Tröltzsch, F. (ed.). System
Modeling and Optimization Berlin : Springer, 2013, s. 427-436. ISBN 978-3-642-36061-9. [IFIP TC7 Conference on System Modelling and
Optimization /21./, Berlin, 12.09.2011-16.09.2011, DE]. http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-642-36062-6_43
Výsledek č. 11. Na základě měření magneticko-mechanického chování magnetostrikčních materiálů je pomocí teorie hysterezních operátorů odvozena
třída konstitučních modelů splňujících bilance energie a entropie.
Publikace (ASEP)
Davino, D. ; Krejčí, Pavel ; Visone, C. Fully coupled modeling of magnetomechanical hysteresis through ‘thermodynamic’ compatibility. Smart
Materials & Structures 2013, roč. 22, č. 9, 095009. ISSN 0964-1726. http://iopscience.iop.org/0964-1726/22/9/095009
Výsledek č. 12. Limitní problém pro stačitelný Navierův–Stokesův systém v režimu malého Machova a velkého Reynoldsona čísla na neomezených
oblastech s podmínkou skluzu na hranici je nestlačitelný Eulerův systém.
Publikace (ASEP)
Feireisl, Eduard ; Novotný, A. ; Petzeltová, Hana. Suitable weak solutions: from compressible viscous to incompressible inviscid fluid flows.
Mathematische Annalen 2013, roč. 356, č. 2, s. 683-702. ISSN 0025-5831. http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00208-012-0862-5
Výsledek č. 13. Teorie zobecněné lineární diferenciální rovnice je užita k zavedení nových definic pro exponenciální, hyperbolické a trigonometrické
funkce.
Publikace (ASEP)
Monteiro, Giselle Antunes ; Slavík, A. Generalized elementary functions. Journal of Mathematical Analysis and Applications 2014, Roč. 411, č.
2, s. 838-852. ISSN 0022-247X. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022247X13009141
Výsledek č. 14. Studium problematiky stacionárního stlačitelného radiativního proudění s tepelnou vodivostí a důkaz existence jak variačního řešení,
tak i slabého řešení pro tento problém.
Publikace (ASEP)
Kreml, Ondřej ; Nečasová, Šárka ; Pokorný, M. On the steady equations for compressible radiative gas. Zeitschrift für angewandte Mathematik
und Physik 2013, roč. 64, č. 3, s. 539-571. ISSN 0044-2275. http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00033-012-0246-4
Výsledek č. 15. Studium asymptotické limity pro barotropní Navierovy-Stokesovy rovnice pro malá Machova čísla a měnící se oblast.
Publikace (ASEP)
Feireisl, Eduard ; Karper, T. ; Kreml, Ondřej ; Stebel, Jan. Stability with respect to domain of the low Mach number limit of compressible viscous
fluids. Mathematical Models and Methods in Applied Sciences 2013, roč. 23, č. 13, s. 2465-2493. ISSN 0218-2025.
http://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S0218202513500371
Výsledek č. 16. Formulace kritéria pro lokální regularitu vhodného slabého řešení v Navierových–Stokesových rovnic.
Publikace (ASEP)
Neustupa, Jiří. A note on local interior regularity of a suitable weak solution to the Navier--Stokes problem. Discrete and Continuous Dynamical
systems - Series S 2013, roč. 6, č. 5, s. 1391-1400. ISSN 1937-1632. http://aimsciences.org/journals/displayArticlesnew.jsp?paperID=8344
Výsledek č. 17. Důkaz, že řešení Robinovy úlohy pro skalární Oseenovu rovnici je omezeno shora maximem hraniční podmínky a zdola minimem
hraniční podmínky a že toto řešení je jednoznačné.
file:///I|/home/MATHINST/hodnocení2015/II. fáze/podklady z výročních zpráv/2013/AV2013.html[1.4.2015 16:04:56]
Publikace (ASEP)
Medková, Dagmar ; Skopin, E. ; Varnhorn, W. The Robin problem for the scalar Oseen equation. Mathematical Methods in the Applied
Sciences 2013, roč. 36, č. 16, s. 2237-2242. ISSN 0170-4214. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/mma.2749/abstract
Výsledek č. 18. Studium klasického řešení vnější Dirichletovy úlohy pro Oseenův systém. Důkaz jednoznačné řešitelnosti a spojité závislosti řešení na
okrajové podmínce.
Publikace (ASEP)
Kračmar, S. ; Medková, Dagmar ; Nečasová, Šárka ; Varnhorn, W. A maximum modulus theorem for the Oseen problem. Annali di Matematica
Pura ed Applicata 2013, roč. 192, č. 6, s. 1059-1076. ISSN 0373-3114. http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10231-012-0258-x
Výsledek č. 19. Implementace numerické metody pro výpočet topologické derivace pro kontaktní model s konečným pronikáním.
Publikace (KIS)
Giusti, M. – Sokolowski, J. - Stebel, J.: Topology design of elastic structures for a contact model. – Springer, vyjde jako kapitola v knize (ed.
R.W. Hoppe).
Výsledek č. 20. Důkaz optimálního poklesu rychlosti a jeho gradientu pro případ proudění vazké nestlačitelné tekutiny podél rotujícího tělesa.
Publikace (ASEP)
Deuring, P. ; Kračmar, S. ; Nečasová, Šárka. Pointwise decay of stationary rotational viscous incompressible flows with nonzero velocity at
infinity. Journal of Differential Equations 2013, roč. 255, č. 7, s. 1576-1606. ISSN 0022-0396.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022039613002106
Výsledek č. 21. Vyšetření existence řešení dynamické kontaktní úlohy pro von Kármán–Donnelovy skořepiny.
Publikace (ASEP)
Bock, I. ; Jarušek, Jiří. Dynamic contact problem for a von Kármán–Donnell shell. ZAMM-Zeitschrift fur Angewandte Mathematik und Mechanik
2013, roč. 93, 10-11, s. 733-744. ISSN 0044-2267. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/zamm.201200152/abstract
Výsledek č. 22. Důkaz existence a jednoznačnost klasického řešení soustavy vzniklé linearizací systému popisujícího proudění v potrubí s čerpadlem a
ventily.
Publikace (KIS)
Straškraba, I.: Two phase flow in hydraulics. Applications of Mathematics, v tisku.
Výsledek č. 23. Studum parciální regularity pro zobecněné Navierovy-Stokesovy rovnice.
Publikace (KIS)
Mácha, V.: Partial regularity of solution to generalized Navier-Stokes problem. Central European Journal of Mathematics, v tisku.
Výsledek č. 24. Zobecnění koordinačního supervizního řízení pro případ neuzavřených specifikačních jazyků. Nové podmínky pro výpočet
supremálního řešení problému koordinačního řízení.
Publikace (KIS)
Komenda, J. - Masopust, T. - Van Schuppen, J.H.: Coordination control of discrete-event systems revisited discrete event dynamic systems.
Discrete Event Dynamic Systems, v tisku.
Výsledek č. 25. Jednoduchý účinný způsob zlepšení vlastností numericko-analytických metod vyšetřování periodických okrajových úloh pro
vícerozměrné systémy obyčejných diferenciálních rovnic s nelineárními členy.
Publikace (KIS)
Rontó, A. - Rontó, M. - Shchobak, N. Constructive analysis of periodic solutions with interval halving. Boundary Value Problems. Roč. 57 (2013),
s. 1-34.
Výsledek č. 26. Studium asymptotické vlastnosti silně rostoucích řešení nelineárního systému diferenciálních rovnic prvního řádu s využitím teorie
regulární variace. Odvození asymptotických formulí pro tato řešení.
Publikace (ASEP)
Řehák, Pavel. Asymptotic behavior of increasing solutions to a system of n nonlinear differential equations. Nonlinear Analysis: Theory, Methods
& Applications 2013, Roč. 77, January 12, s. 45-58. ISSN 0362-546X. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0362546X12003513
Výsledek č. 27. Důkaz nových oscilačních kritérií Wintnerova, Hilleho a Nehariho typu pro lineární diferenciální rovnice druhého řádu s lokálně
integrovatelným koeficientem a měřitelným zpožděním.
Publikace (ASEP)
Opluštil, Z. ; Šremr, Jiří. On oscillations of solutions to second-order linear delay differential equations. Georgian Mathematical Journal 2013, roč.
20, č. 1, s. 65-94. ISSN 1072-947X. http://www.degruyter.com/view/j/gmj.2013.20.issue-1/gmj-2013-0001/gmj-2013-0001.xml?format=INT
Výsledek č. 28. Nutné a postačující podmínky pro dosažitelnost specifikačního jazyka v systémech s úplným i částečným pozorováním. Algoritmy pro
výpočet supremálního jazyka obsaženého v daném nedosažitelném jazyce.
Publikace (ASEP)
Komenda, Jan ; Masopust, Tomáš ; van Schuppen, J. H. Coordination control of distributed discrete-event systems. In Seatzu, C.; Silva, M.; van
Schuppen, J.H. (ed.). Control of Disrete-Event Systems : Automata and Petri Net Perspectives 1. London : Springer, 2013. s. 147-167. ISBN
978-1-4471-4275-1. http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4471-4276-8_8
file:///I|/home/MATHINST/hodnocení2015/II. fáze/podklady z výročních zpráv/2013/AV2013.html[1.4.2015 16:04:56]
Výsledek č. 29. Důkazy existence asymptotického rozvoje Berezinovy transformace a Peterova–Weylova rozkladu Toeplitzova kvantování na obecných
symetrických prostorech, zpracované jednotným a uniformním způsobem.
Publikace (KIS)
Engliš, M. – Upmeier, H.: Asymptotic expansions for Toeplitz operators on symmetric spaces of general type. Transactions of the American
Mathematical Society, v tisku.
Výsledek č. 30. Bezkoordinátový přístup k rovnicím rovnováhy těles, jež jsou pokryta tenkým filmem, který má strukturu skořepiny. Jsou uvažovány
rovnice jak v referenční konfiguraci, tak i v deformované konfiguraci.
Publikace (ASEP)
Šilhavý, Miroslav. A direct approach to nonlinear shells with application to surface-substrate interactions. Mathematics and Mechanics of
Complex Systems 2013, roč. 1, č. 2, s. 211-232. ISSN 2326-7186. http://msp.org/memocs/2013/1-2/p04.xhtml
Výsledek č. 31. Důkaz základních vět o existenci a struktuře biasociahedru a bipermutahedru.
Publikace (KIS)
Markl, M.: Bipermutahedron and biassociahedron. Journal of Homotopy and Related Structures. DOI 10.1007/s40062-013-0053-4.
Výsledek č. 32. Separabilní redukce pro velmi obecné tvrzení, z něhož vyplývají jako speciální případy redukce pro neprázdnost subdiferenciálu, tzv.
fuzzy kalkulus, nenulovost normálového kuželu a extremální princip.
Publikace (ASEP)
Fabian, Marián ; Ioffe, A. Separable reduction in the theory of Fréchet subdifferentials. Set-Valued and Variational Analysis 2013, roč. 21, č. 4,
s. 661-671. ISSN 1877-0533. http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11228-013-0256-1
Výsledek č. 33. Studium pojmu distribučního chaosu v lineární dynamice.
Publikace (ASEP)
Bernardes Jr., N.C. ; Bonilla, A. ; Müller, Vladimír ; Peris, A. Distributional chaos for linear operators. Journal of Functional Analysis 2013, roč.
265, č. 9, s. 2143-2163. ISSN 0022-1236. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022123613002450
Výsledek č. 34. Redukční věta pro kvazilineární operátory na poloose, které zobrazující monotónní funkce z Lebesgueova prostoru Lp do Lq s p a q
menším než 1.
Publikace (ASEP)
Gogatishvili, Amiran ; Stepanov, V.D. Redukcionnyje teoremy dlja vesovych integralnych neravenstv na konuse monotonnych funkcij. Uspechy
matematičeskich nauk 2013, roč. 68, č. 4, s. 3-68. ISSN 0042-1316. http://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?
wshow=paper&jrnid=rm&paperid=9538&option_lang=rus
Gogatishvili, Amiran ; Stepanov, V.D. Reduction theorems for weighted integral inequalities on the cone of monotone functions. Russian
Mathematical Surveys 2013, roč. 68, č. 4, s. 597-664. ISSN 0036-0279. http://iopscience.iop.org/0036-0279/68/4/597
Výsledek č. 35. Elementární důkaz jednoznačnosti Gurariiho prostoru.
Publikace (ASEP)
Kubiś, Wieslaw ; Solecki, S. A proof of uniqueness of the Gurarii space. Israel Journal of Mathematics 2013, roč. 195, č. 1, s. 449-456. ISSN
0021-2172. http://link.springer.com/article/10.1007/s11856-012-0134-9
Výsledek č. 36. Jestliže existuje nekompaktní homogenní polynom z X do l_1 stupně k, pak je řetězec uzávěrů polynomiálních algeber na X od stupně
k výše striktně rostoucí.
Publikace (ASEP)
D'Alessandro, Stefania ; Hájek, Petr Pavel. Polynomial algebras and smooth functions in Banach spaces. Journal of Functional Analysis 2014,
Roč. 266, č. 3, s. 1627-1646. ISSN 0022-1236. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022123613004588
Výsledek č. 37. Algoritmus generování lokálních netupoúhlých zjemnění kolem hrany čtyřstěnných triangulací.
Publikace (KIS)
Korotov, S. - Křížek, M.: Local nonobtuse tetrahedral refinements around an edge. Applied Mathematics and Computation. Roč. 219, č.13
(2013), 7236-7240.
Výsledek č. 38. Vyvinuta paralelní implementace algoritmu adaptivní víceúrovňové metody BDDC.
Publikace (ASEP)
Sousedík, Bedřich ; Šístek, Jakub ; Mandel, J. Adaptive-Multilevel BDDC and its parallel implementation. Computing 2013, roč. 95, č. 12, s.
1087-1119. ISSN 0010-485X.
Výsledek č. 39. Důkaz existence právě dvou netupoúhlých binárních triangulací jednotkové vícerozměrné krychle.
Publikace (ASEP)
Brandts, J. ; Dijkhuis, S. ; de Haan, V. ; Křížek, Michal. There are only two nonobtuse binary triangulations of the unit n-cube. Computational
Geometry-Theory and Applications 2013, roč. 46, č. 3, s. 286-297. ISSN 0925-7721.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925772112001150#
Výsledek č. 40. Stanovení jednoduchého kriteria určujícího, zda dané prvočíslo dělí jisté rekurence druhého řádu.
Publikace (ASEP)
file:///I|/home/MATHINST/hodnocení2015/II. fáze/podklady z výročních zpráv/2013/AV2013.html[1.4.2015 16:04:56]
Křížek, Michal ; Somer, L. Easy criteria to determine if a prime divides certain second-order recurrences. Fibonacci Quarterly 2013, roč. 51, č. 1,
s. 3-12. ISSN 0015-0517.
Výsledek č. 41. Odvození nových integračních formulí vysokého řádu přesnosti na pyramidálních prvcích, které umožňují spojovat čtyřstěnné
triangulace s krychlemi.
Publikace (ASEP)
Chen, Ch. ; Křížek, Michal ; Liu, L. Numerical integration over pyramids. Advances in Applied Mathematics and Mechanics 2013, roč. 5, č. 3, s.
309-320. ISSN 2070-0733. http://www.global-sci.org/aamm/readabs.php?vol=5&no=3&doc=309&year=2013&ppage=320
Výsledek č. 42. Nalezena příčina slabých antigravitačních sil, které působí v gravitačně vázaných systémech.
Publikace (KIS)
Křížek, M. – Somer, L.: Antigravity – its manifestations and origin, International Journal of Astronomy and Astrophysics. Roč. 3, č.3 (2013), s.
227-235.
Výsledek č. 43. Studium výskytu prvočísel v posloupnostech Lehmerových a Lucasových čísel.
Publikace (KIS)
Somer, L. - Křížek, M.: Prime Lehmer and Lucas numbers with composite indices. Fibonacci Quarterly. Roč. 51, č. 3 (2013), s. 194-214.
Výsledek č. 44. Zobecnění Goldbergovy-Sachsovy věty do vyšších dimenzí.
Publikace (ASEP)
Ortaggio, Marcello ; Pravda, Vojtěch ; Pravdová, Alena. On the Goldberg–Sachs theorem in higher dimensions in the non-twisting case.
Classical and Quantum Gravity 2013, roč. 30, č. 7, 075016. ISSN 0264-9381. http://iopscience.iop.org/0264-9381/30/7/075016
Výsledek č. 45. Kniha zabývající se analytickými ekvivalenčními relacemi na polských prostorech je podstatným příspěvkem k rychle se rozvíjející teorii
klasifikace analytických ekvivalenčních relací.
Publikace (ASEP)
Kanovei, V. ; Sabok, M. ; Zapletal, Jindřich. Canonical Ramsey Theory on Polish Spaces 1. Cambridge : Cambridge University Press, 2013. 269
s. (Cambridge Tracts in Mathematics : 202). ISBN 978-1-107-02685-8. 1.
Výsledek č. 46. Asymptoticky optimální odhady na velikost booleovských obvodů konstantní hloubky počítajících dobré samoopravné kódy.
Publikace (ASEP)
Gál, A. ; Hansen, A. K. ; Koucký, Michal ; Pudlák, Pavel ; Viola, E. Tight bounds on computing error-correcting codes by bounded-depth circuits
with arbitrary gates. IEEE Transactions on Information Theory 2013, roč. 59, č. 10, s. 6611-6627. ISSN 0018-9448.
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=6578188
Výsledek č. 47. Zavedení a studium pojmu variety s jednoduchou Caranovou 3-formou, které představují důležité speciální struktury v geometrii a ve
fyzice.
Publikace (ASEP)
Le, Hong-Van. Geometric structures associated with a simple Cartan 3-form. Journal of Geometry and Physics 2013, roč. 70, august, s. 205223. ISSN 0393-0440. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0393044013000740
Výsledek č. 48. Souvislost mezi dvěma problémy z teorie složitosti a oblasti algoritmů: lze-li poznat v polynomiálním čase, že formule má krátký
rezoluční důkaz, pak hry s paritou lze řešit v polynomiálním čase.
Publikace (ASEP)
Beckmann, A. ; Pudlák, Pavel ; Thapen, Neil. Parity games and propositional proofs. In Chatterjee, K.; Sgall, J. (ed.). Mathematical Foundations
of Computer Science 2013 Berlin : Springer, 2013, s. 111-122. ISBN 978-3-642-40312-5. [International Symposium on Mathematical
Foundations of Computer Science 2013 /38./, Klosterneuburg, 26.08.2013-30.08.2013, AT]. http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3642-40313-2_12
Výsledek č. 49. Studium problému jak oddělit fragmenty omezené aritmetiky v relativizované verzi pomocí sentencí malé složitosti s využitím Jeřábkovy
teorie pro přibližné počítání.
Publikace (KIS)
Buss, S. - Kolodziejczyk, L. - Thapen, N.: Fragments of approximate counting. Journal of Symbolic Logic, v tisku.
Výsledek č. 50. Na základě ukázek práce se studenty učitelství prvního stupně ZŠ zahrnující společnou reflexi je ukázán přínos tvoření úloh pro
rozvíjení didaktické znalosti obsahu v prostředí zlomků.
Publikace (ASEP)
Tichá, Marie ; Hošpesová, A. Developing teachers' subject didactic competence through problem posing. Educational Studies in Mathematics
2013, roč. 83, č. 1, s. 133-143. ISSN 0013-1954. http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10649-012-9455-1
Výsledek č. 51. Evropská digitální matematická knihovna vybudovaná v rámci mezinárodního projektu: její obsah, funkcionality a model udržitelného
rozvoje.
Publikace (ASEP)
Rákosník, Jiří ; Stanchev, P. ; Simeonov, G. ; Pavlov, R. Bulgarian Digital Mathematical Library BulDML and Czech Digital Mathematical Library
DML-CZ as parts of the European Digital Mathematics Library. In Pavlov, R.; Stanchev, P. (ed.). Digital Presentation and Preservation of
Cultural and Scientific Heritage : International Conference, Veliko Tarnovo, Bulgaria, September 18-21, 2012 Sofia : Institute of Mathematics and
Informatics - BAS, 2012, s. 60-67. ISSN 1314-4006. [Proceedings of the Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage
file:///I|/home/MATHINST/hodnocení2015/II. fáze/podklady z výročních zpráv/2013/AV2013.html[1.4.2015 16:04:56]
2012, Veliko Tarnovo, 18.09.2012-21.09.2012, BG].
Bouche, T. ; Rákosník, Jiří. Report on the EuDML external cooperation model. In Kaiser, K.; Krantz, S.G.; Wegner, B. (ed.). Topics and Issues
in Electronic Publishing Karlsruhe : FIZ Karlsruhe, 2013, s. 99-108. [Topics and Issues in Electronic Publishing, San Diego, 9.1.2013-10.1.2013,
US]. http://www.emis.de/proceedings/TIEP2013/07bouche_rakosnik.pdf
Ocenění zaměstnanci
1.
prof. RNDr. Alois Kufner, DrSc.
Pamětní medaile Západočeské univerzity Plzeň
Oceněná činnost Za dlouholetou významnou činnost pro ZČU a její rozvoj
Ocenění udělil Rektorka Západočeské univerzity v Plzni
Oceněný
Cena
2.
prof. RNDr. Miroslav Fiedler, DrSc.
Medaile Josefa Hlávky
Oceněná činnost Celoživotní dílo ve prospěch české vědy, umění a vzdělanosti
Ocenění udělil Nadace "Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových"
Oceněný
Cena
3.
prof. RNDr. Michal Křížek, DrSc.
Cena předsedy AV ČR za propagaci či popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací pro rok 2013
Oceněná činnost Popularizace matematiky
Ocenění udělil Předseda Akademie věd ČR
Oceněný
Cena
4.
Ing. Jakub Šístek, Ph.D.
Prémie Otto Wichterleho
Oceněná činnost Vědecká činnost mladých vědeckých pracovníků do 35 let
Ocenění udělil Předseda Akademie věd ČR
Oceněný
Cena
5.
prof. RNDr. Karel Segeth, CSc.
Oborová matematická medaile JČMF
Oceněná činnost Celoživotní přínos k rozvoji české matematiky a Jednoty českých matematiků a fyziků
Ocenění udělil Česká matematická společnost
Oceněný
Cena
6.
prof. RNDr. Vladimír Müller, DrSc.
Szökefalvi-Nagy Medal
Oceněná činnost Ocenění významných matematiků, kteří publikovali důležité výsledky v časopise Acta Scientiarum Mathematicarum
Ocenění udělil János Bolyai Mathematical Institute, Univerzita v Szegedu, Maďarsko
Oceněný
Cena
Další spec. informace o pracovišti
Terciární vzdělávání
V závěrečném protokolu o hodnocení výzkumné činnosti Matematického ústavu za léta 2005–2009 hodnotitelé ocenili odborné kvality pracovníků
jednotlivých útvarů a nedoporučili žádné podstatné změny ve struktuře ani ve vědecké orientaci pracoviště. Jediná konkrétní kritika se týkala
nedostatečného zapojení do širších vícenárodních projektů. V tomto směru došlo k významnému pokroku. Matematický ústav byl přijat v roce 2012 za
člena sdružení ERCOM (European Research Centres on Mathematics), prestižního výboru 26 předních evropských matematických pracovišť
ustaveného Evropskou matematickou společností. Od roku 2009 jsme členy mezinárodního PhD-programu „Matematické metody v přírodních vědách“
koordinovaného Varšavskou univerzitou za podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj. Matematický ústav i nadále vyvíjel velkou aktivitu s cílem
získat podporu projektů v rámci výzkumných programů Evropské komise. V lednu 2013 byl úspěšně ukončen mezinárodní projekt "EuDML – European
Digital Mathematics Library", na kterém jsme se podíleli. Návrh projektu mnohonárodního sdružení pro výchovu mladých vědců v oboru proudění tekutin
v komplexních oblastech, který jsme jako koordinátor podali v roce 2013 do 7. rámcového programu, akce „Marie Curie Initial Training Networks“, byl
vysoce hodnocen a zařazen na seznam čekatelů, finanční podporu však nakonec nezískal. Návrh, na kterém se podílely vědecké instituce ze
Slovenska, Francie, Portugalska, Německa, Itálie spolu s podniky z ČR, Německa, Francie, Portugalska a USA, budeme v roce 2014 opakovat. Návrh
Consolidator grantu ERC "ANALOG – Applications of algebraic classification in higher dimensional gravity" neuspěl. V květnu byl zahájen pětiletý
Advanced grant Evropské výzkumné rady (ERC) "MATHEF – Mathematical Thermodynamics of Fluids", jehož řešitelem je E. Feireisl. V průběhu roku
se svou žádostí o Advanced grant ERC uspěl P. Pudlák. Řešení jeho pětiletého projektu "FEALORA – Feasibility, logic and randomness in
computational complexity" začíná v lednu 2014. Matematický ústav je vydavatelem tří mezinárodně uznávaných odborných časopisů, provozuje největší
veřejně přístupnou matematickou knihovnu v ČR, dálkově volně přístupnou Českou digitální matematickou knihovnu, která se stala součástí EuDML, a
spolupracuje na přípravě mezinárodní databáze odborných matematických publikací zbMATH.
Studijní
program
Název VŠ
Předmět
Přednášky Cvičení
1.
Bakalářský
České vysoké učení technickév Praze, Fakulta strojní
Strojírenství
ano
2.
Bakalářský
Slezská univerzita v Opavě
Matematika
ano
3.
Bakalářský
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská
Managerská informatika
ano
ano
4.
Bakalářský
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství Strojírenství
ano
ano
5.
Bakalářský
Ilia State University, Tbilisi, Gruzie
Mathematics
ano
ano
6.
Bakalářský
Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta
Pedagogické asistentství
matematiky pro ZŠ
ano
7.
file:///I|/home/MATHINST/hodnocení2015/II. fáze/podklady z výročních zpráv/2013/AV2013.html[1.4.2015 16:04:56]
ano
Vedení Učební
Jiné
prací
texty
Matematika
ano
8.
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd
Magisterský
Aplikované vědy a informatika
ano
9.
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta
Magisterský
Matematika
ano
10.
Slezská univerzita v Opavě
Magisterský
Matematika
ano
11.
Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta
Magisterský
Učitelství pro základní školy
Magisterský
Sekundární vzdělávání
Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta
ano
ano
ano
ano
ano
12.
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství Aplikované vědy v inženýrství
Magisterský
ano
13.
Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta
Magisterský
Učitelství pro základní školy
ano
ano
14.
Doktorský
Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta
Matematika
ano
ano
15.
Doktorský
Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta
Informatika
16.
Doktorský
Slezská univerzita v Opavě
Matematika
17.
Bakalářský
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství Aplikované vědy v inženýrství
18.
Bakalářský
York University in Toronto
Undergraduate program in
Mathematics
19.
Bakalářský
Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta
Matematika
20.
Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta
Magisterský
Informatika
21.
České vysoké učení technickév Praze, Fakulta strojní
Magisterský
Strojírenství
ano
22.
Doktorský
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd
Matematika
ano
23.
Doktorský
Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta
Pedagogika
ano
24.
Doktorský
University of Milano
Mathematics
ano
25.
Doktorský
Jagiellonian University in Krakow
Mathematics
ano
26.
Doktorský
Universidad de Granada
Mathematics
ano
27.
Doktorský
Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta
Matematika
ano
28.
Doktorský
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
Logika
ano
29.
Doktorský
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a
fyzikálně inženýrská
Matematické inženýrství
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
30.
České vysoké učení technické, Fakulta elektrotechnická
Magisterský
Elektrotechnika, energetika a
managment
ano
31.
České vysoké učení technické, Fakulta elektrotechnická
Magisterský
Komunikace, multimedia a
elektronika
ano
ano
Akce
Pořadatel
Popis činnosti
1.
Matematický
seminář
Gymnázium tř. Kpt. Jaroše 14, Brno
Výuka v gymnaziální třídě se zaměřením na matematiku v rámci pravidelného týdenního
rozvrhu, v roce 2013 cca 40 vyučovacích hodin.
2. Math en
Jeans
Lycée Français de Prague
Přednášková a konzultační činnost, odborný garant čtyř studentských projektů.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
Předseda Ústřední komise MO a předseda Úlohové komise MO, podíl na odborném a
3.
file:///I|/home/MATHINST/hodnocení2015/II. fáze/podklady z výročních zpráv/2013/AV2013.html[1.4.2015 16:04:56]
Matematická
olympiáda
Vzdělávání veřejnosti
Vydané tituly - periodika
Jednota českých matematiků a fyziků
organizačním zajištění soutěže pro cca 3 tisíce středoškoláků celé ČR.
Akce
Pořadatel
Popis činnosti
1. Dva dny s didaktikou
matematiky
Společnost učitelů matematiky JČMF,
Pedagogická fakulta UK v Praze
Dílna "Jsou podobné? aneb Didaktické postřehy k tématu podobnost".
Praha, 14.–15.2.2013
Společnost učitelů matematiky JČMF, Vyšší
2. Jak učit matematice žáky
odborná škola pedagogická a Střední
ve věku 10 až 16 let
pedagogická škola v Litomyšli
Dílny "Modelování – cesta k porozumění geometrii" a "Tvoření úloh
dané struktury", Litomyšl, 24.–26.10.2013
3. Tvorba metodických
materiálů pro učitele 2.
stupně ZŠ
Společnost učitelů matematiky JČMF
Metodické materiály pro učitele 2. stupně ZŠ jsou vytvářeny v rámci
projektu "Matematika pro všechny" (CZ 1.07/1.1.00/26.0072) Společnosti
učitelů matematiky JČMF.
4. Temná hmota a temná
energie
Matematický ústav AV ČR, Jednota českých
matematiků a fyziků, Česká astronomická
společnost
Série 3 přednášek pro širší veřejnost, Praha 4.10.2013.
5. Antigravitace a její
projevy, aneb platí zákon
zachování energie?
Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni
Přednáška pro širší veřejnost, Plzeň, 22.10.2013
6. Kouzlo čísel
Vysoká škola báňská - Technická univerzita v
Ostravě
Přednáška pro širší veřejnost, Ostrava, 31.1.2013.
7. O principech
matematického modelování
Science Cafe v Novém Strašecí
Prednáška, Nové Strašecí, 17.9.2013.
8. Diferenciální rovnice a
prostory funkcí
Jednota českých matematiků a fyziků
Série přednášek v rámci vzdělávacího kurzu „Matematika na vysokých
školách“, Herbertov, 9.–11.9.2013.
1. Czechoslovak Mathematical Journal
čtyřikrát ročně
2. Applications of Mathematics
šestkrát ročně
3. Mathematica Bohemica
čtyřikrát ročně
Projekty rámcových programů EU
Projekt č. 1.
jiný
The European Digital Mathematics Library
Akronym EuDML
Typ IST-PSP
Koordinátor Instituto Superior Technico, Lisabon, Portugalsko
Řešitel RNDr. Jiří Rákosník, CSc.
Částka v EUR 22240 Rok zahájení Rok ukončení 2013
Druh spolupráce
Název
Států
Států z EU
Spoluřešitelů
Projekt č. 2.
7. Rámcový program Evropské komise
Mathematical Thermodynamics of Fluids
Akronym MATHEF
Typ SP2-Ideas
Koordinátor Matematický ústav AV ČR
Řešitel prof. RNDr. Eduard Feireisl, DrSc.
Částka v EUR 145260 Rok zahájení Rok ukončení 2018
Druh spolupráce
Název
Států
Států z EU
Spoluřešitelů
Projekt č. 3.
7. Rámcový program Evropské komise
Asymptotics of Operator Semigroups
Akronym AOS
Typ Marie Curie
Koordinátor Institute of Mathematics of the Polish Academy Sciences, Warsaw
Řešitel Yuri Tomilov
Částka v EUR 0 Rok zahájení Rok ukončení 2016
Druh spolupráce
Název
Států
Mezinárodní projekty
Států z EU
Spoluřešitelů
Projekt č. 1.
jiný
7A - Šestý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technický rozvoj a demonstrační činnosti (2007-2017) - Nelineární analýza v
Banachových prostorech
EN 7A - The sixth framework programme of the European Community for research, technological development and demonstration activities (20072017) - Nonlinear analysis in Banach spaces
Druh spolupráce
CZ
Typ aktivity
Koordinátor
Matematický ústav AV ČR, Petr Hájek
Koordinující osoba
Účastnické státy
file:///I|/home/MATHINST/hodnocení2015/II. fáze/podklady z výročních zpráv/2013/AV2013.html[1.4.2015 16:04:56]
ČR, Francie
Států
Států z EU
Spoluřešitelé
1
Projekt č. 2.
jiný
LH - KONTAKT II (2011-2017) - Víceúrovňové supervizní řízení
LH - KONTAKT II (2011-2017) - Multilevel supervisory control (MUSIC)
Druh spolupráce
CZ
EN
Typ aktivity
Koordinátor
Matematický ústav AV ČR, Jan Komenda
Akce s mezinárodní účastí
Pořadatel česky
Koordinující osoba
Účastnické státy
ČR, USA
Států
Států z EU
Spoluřešitelé
1
z
Pořadatel Spolupořadatel Spolupořadatel
Datum
Kontaktní Významná
Účastníků toho
Místo WWW
- anglicky - česky
- anglicky
konání
osoba
prezentace
zahr.
Název - česky
Název anglicky
1. 41. zimní
škola
abstraktní
analýzy, sekce
teorie množin a
topologie,
Hejnice, 26.1.–
2.2.2013
41st Winter
School in
Abstract
analysis,
Matematický
Section Set
ústav AV ČR
Theory and
Topology,
Hejnice, 26.1.–
2.2.2013
80
70
2. Matematické
základy
informatiky,
26.–30.8,
Klosterneuburg,
Rakousko
Mathematical
Foundations of
Computer
Science
(MFCS), 26.–
30.8,
Klosterneuburg,
Austria
60
60
3. Aplikace
matematiky
2013, Praha,
15.–17.5.2013
Applications of
Mathematics
Matematický
2013, Praha,
ústav AV ČR
15.–17.5.2013
50
15
4. 33. Zimní
škola
„Geometrie a
fyzika“, Srní,
12.–19.1.2013
33th Winter
School
Matematický
"Geometry and
ústav AV ČR
Physics", Srní,
12.–19.1.2013
120
80
5. Konference
o digitální
prezentaci a
uchovávání
kulturního a
vědeckého
dědictví –
DiPP2013,
Veliko Tarnovo,
Bulharsko, 18.–
21.9.2013
Conference on
Digital
Presentation
and
Preservation of
Cultural and
Scientific
Heritage –
DiPP2013,
Veliko Tarnovo,
Bulgaria, 18.–
21.9.2013
52
51
6. Mezinárodní
konference z
Fourierovy
analýzy a
teorie
aproximace,
Bazaleti,
Gruzie, 23.–
28.10.2013
International
Conference on
Fourier
Analysis and
I. Jayakhishvili
Approximation Tbilisi State
Theory,
University
Bazaleti,
Gruzie, 23.–
28.10.2013
44
43
7. Evropská
konference
teorie řízení
2013, Zürich,
17.–19.7.2013
European
Control
Conference
2013, Zürich,
17.–19.7.2013
ETH Zürich
1000
995
8. Modelování
reaktivních
systémů 2013,
Rennes,13.–
15.11.2013
Modélisation
des Systèmes
Réactifs
(MSR'13),
Rennes,13.–
15.11.2013
INRIA
Rennes–
Bretagne
Atlantique
60
59
20
2
Institute of
Science and
Technology,
Klosterneuburg
Institute of
Mathematics
and
Informatics
BAS, Sofia
Mini-school on
9. Miniškola z
Differential
diferenciálních
Matematický
Equations,
rovnic, Brno,
ústav AV ČR
Brno, 27.–
27.–31.5.2013
31.5.2013
file:///I|/home/MATHINST/hodnocení2015/II. fáze/podklady z výročních zpráv/2013/AV2013.html[1.4.2015 16:04:56]
Kongres
mimořádného
významu
10. Čtvrtý
česko–izraelský
workshop o
funkcionálních
diferenciálních
rovnicích, Brno,
22.–23.8.2013
Matematický
ústav AV ČR
12
5
11. Equadiff
Equadiff 13,
13, Praha, 26.– Praha, 26.–
30.8.2013
30.8.2013
Matematický
ústav AV ČR
354
267
12.
Diferenciální
rovnice,
prostory funkcí,
aproximace,
Novosibirsk,
18.–24.8.2013
Sobolev
Institute of
Mathematics,
Siberian
Branch of
RAS,
Novosibirsk
400
395
13. Materiály
popsané
iImplicitně
konstitučními
vztahy:
modelování,
analýza a
výpočty,
Liblice, 24.–
27.11.2013
Návštěvy zahr. vědců
The Fourth
Czech–Israeli
Workshop on
Functional
Differential
Equations,
Brno, 22.–
23.8.2013
Differential
Equations,
Function
Spaces,
Approximation,
Novosibirsk,
18.–24.8.2013
Implicitly
constituted
materials:
Modeling,
analysis, and
computing,
Liblice, 24.–
27.11.2013
Matematickofyzikální
fakulta UK
70
Země
40
Velmi
významná
konference v
oboru
diferenciálních
rovnic
pořádaná ve
čtyřletých
intervalech od
r. 1962.
Významná
akce
pořádaná v
rámci
ERC.CZ
projektu
MOdelling
REvisited +
MOdel
REduction
(MORE).
Jméno
Pracoviště
1. Albert Atserias
Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona Španělsko Výpočetní složitost
2. Gerald Beer
California State University, Los Angeles
USA
Funkcionální analýza
3. Rajendra Bhatia
Indian Statistical Institute, New Delhi
Indie
Lináerní algebra, teorie operátorů
4. Jan Brandts
University of Amsterdam
Holandsko Numerická analýza, linární algebra, výpočetní geometrie
5. Martin Brokate
Technical University Munich
Německo
Optimální regulace, diferenciální rovnice, hystereze
6. Marius Cocou
Laboratoire de mécanique et d’acoustique
CNRS, Marseille
Francie
Teorie a numerická analýza kontaktních úloh
7. Alexander
Domoshnitsky
Ariel Universit
Izrael
Funkcionální diferenciální rovnice, okrajové úlohy, asymptotická
teorie
8. Donatella Donatelli
Università degli Studi dell'Aquila
Itálie
Parciální diferenciální rovnice, proudění kapalin
9. Bernard Ducomet
CEA, Bruyeres-le-Chatel
Francie
Matematická fyzika, parciální diferenciálí rovnice, proudění
kapalin
10. W. Desmond Evans
Cardiff University
UK
Prostory funkcí, spektrální teorie, integrální operátory,
matematická fyzika
11. Jerzy Kąkol
Adam Mickiewicz University
Polsko
Funcionální analýza, topologické vektorové prostory
12. Tariel Kiguradze
Florida Institute of Technology, Melbourne
USA
Obyčejné diferenciální rovnice, hyperbolické parciální
diferenciální rovnice
13. Franz-Viktor
Kuhlmann
University of Saskatchewan, Saskatoon
Kanada
Algebra a teorie modelů
14. Sergei Kuksin
Universite Paris Diderot-Paris7, Paris
Francie
Stochastické parciální diferenciální rovnice, proudění kapalin
15. Maria LukáčováMedviďová
Johannes Gutenberg Universität, Mainz
Německo
Numerická analýza, hyperbolické parciální diferenciální rovnice,
proudění kapalin
16. Anibal Molto
University of Valencia
Španělsko Teorie Banachových prostorů
17. Julio S. Neves
University of Coimbra
Portugalsko Prostory funkcí
18. Jerome Pousin
INSA Lyon
Francie
file:///I|/home/MATHINST/hodnocení2015/II. fáze/podklady z výročních zpráv/2013/AV2013.html[1.4.2015 16:04:56]
Obor, význačnost
Numerická matematika, inverzní problémy
Popularizační činnost
Ilustrace
19. Lutz Recke
Humbodt University Berlin
Německo
Teorie bifurkací, variační nerovnosti
20. Julian Revalski
Institute of Mathematics and Informatics BAS,
Sofia
Bulharsko
Funkcionální analýza
21. Elisabetta Rocca
University of Milano
Itálie
Parciální diferenciální rovnice
22. Matatyahu Rubin
Ben Gurion University of the Negev, BeerSheva
Izrael
Matematická logika, spořádané algebraické struktury, obecná
topologie
23. Luís Sanchez
Universidade de Lisboa
Portugalsko Diferenciální rovnice, nelinární funkcionální analýza
24. Peter Stanchev
Institute of Mathematics and Informatics BAS,
Sofia
Bulharsko
Informatika, počítačová grafika, multimediální systémy
25. Vladimír Šverák
University of Minnesota, Minneapolis
USA
Parciální diferenciální rovnice, proudění kapalin
26. Stevo Todorčević
University of Toronto, Toronto
Kanada
Teorie množin, topologie, Ramseyova teorie, matematická
analýza
27. Marius Tucsnak
Universite de Lorraine, Nancy
Francie
Parciální diferenciální rovnice, teorie řízení
28. Harald Upmeier
Universität Marburg
Německo
Teorie operátorů
29. Jan H. van Schuppen Technical University Delft
Holandsko Řízení systémů
30. Antonio Aviles
Španělsko Teorie Banachových prostorů
University of Murcia
Aktivita
1. Dny otevřených
dveří
Matematický
V rámci dnů otevřených dveří se na pražském a brněnském pracovišti Matematického
ústav AV
ústavu AV ČR uskutečnily celkem 24 přednášky, které navštívilo více než 600 zájemců.
ČR, v. v. i.
2. Lovci záhad:
Matematika krásy
Pořad ČT v rámci série Lovci záhad věnovaný geometrii kolem nás, na jehož přípavě se
podílel dr. Filip Roubíček z Matematického ústavu AV ČR
Česká
(http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10536060035-lovci-zahad/213563231000015televize
matematika-krasy/).
3. Pokroky
matematiky, fyziky
a astronomie
Jednota
Pracovníci Matematického ústavu AV ČR se podílejí na přípravě časopisu pro zájemce
českých
o matematiku, fyziku, astronomii, jejich výuku a aplikace, který vydává Jednota českých
matematiků
matematiků a fyziků.
a fyziků
Průběžně
4. Matematická
olympiáda
Pracovníci Matematického ústavu AV ČR se podílejí na přípravě a realizaci soutěží
Matematické olympiády včetně zajišťování reprezentace na Mezinárodní matematické
olympiádě.
Jednota
českých
matematiků
a fyziků
Průběžně
5. Leonardo Plus,
Host dne:
matematik prof.
Michal Křížek
Pořad Českého rozhlasu Leonardo Plus o matematice, ve kterém vystoupil pracovník
Matematického ústavu AV ČR Michal Křížek
(http://www.rozhlas.cz/leonardo/dnes/_zprava/host-dne-matematik-prof-michal-krizek-1272435).
Český
rozhlas
Český
rozhlas,
Leonardo
Plus,
29.10.2013
Ilustrace Název - česky
Hl. pořadatel Spolupořadatel
Místo a
datum
Název akce
Praha, 7.–
8.11.2013,
Brno
5.11.2013
Matematický Televizní
ústav AV ČR, vysílání
v. v. i.
8.12.2013
Název anglicky
Popis - česky
Popis - anlicky
Vortex
identification:
averagecorotation
method
Srovnání metody průměrné korotace (vpravo) s
běžnými identifikačními metodami pro úplav za
nakloněnou deskou. Nová metoda potlačuje
zkreslující vírovou interpretaci smykových zón těsně
za hranou desky.
Comparison of the average-corotation method (right) with
current identification methods for the wake of an inclined
flat plate. The new method suppresses the biased vortex
interpretation of shearing zones near the plate edges.
Obr. ID483
Výsledky
vědecké
činnosti
Zobrazit
originál
Identifikace
vírových
struktur:
metoda
průměrné
korotace
file:///I|/home/MATHINST/hodnocení2015/II. fáze/podklady z výročních zpráv/2013/AV2013.html[1.4.2015 16:04:56]

Podobné dokumenty

Matematický ústav AV ČR, v - Institute of Mathematics

Matematický ústav AV ČR, v - Institute of Mathematics vyznačena polotučným písmem. Anotace vybraných zvlášť významných výsledků [1] Pudlák, P.: Logical Foundations of Mathematics and Computational Complexity. A gentle Introduction. Springer Monographs...

Více

Žádosti NŽU 2013 - 2. výzva - schválené

Žádosti NŽU 2013 - 2. výzva - schválené Hejl Matouš - Patt a Hejl v Praze

Více

Granty Evropské výzkumné rady (ERC)

Granty Evropské výzkumné rady (ERC) panelu takových projektů nebývá mnoho. Spíše se vědci drží svých osvědčených témat a bojí se riskovat.“ (T. Jungwirth, ECHO 2/2012, www.tc.cz)

Více

Co jsou vlastně zač?

Co jsou vlastně zač? podobný jako vztah mezi občanem a radnicí. Uvědomujeme si my OBČANÉ, jakou máme skutečnou hodnotu? Anebo je nám jedno, jaké pikle se kují za dveřmi RADNICE a jsme se vším smířeni, protože “to stejn...

Více

18. 7. 2011

18. 7. 2011 prof. Ing. Karel Nacházel, DrSc. ( ČVUT - Fakulta stavební) Tajemník: Ing. Romana Slámová, Ph.D. (ÚH AV ČR, v. v. i.) S účinností od 27.10. 2009 byl do funkce předsedy Dozorčí rady místo prof. Ing....

Více