Motivate!

Komentáře

Transkript

Motivate!
Motivate 4
strana 1 z 7
Motivate 4
Unit 1
absolutely
agree about
agree with
adventure
argue about
argue with
/'{[email protected]:tli/
/@'gri: @'baUt/
/@'gri: wID/
/@d'[email protected]/
/A:gju: @'baUt/
/A:gju: wIT/
úplně, naprosto
souhlasit s (čím)
souhlasit s
dobrodružství
hádat se o
hádat se s
následkem; v důsledku
as a result
/{z @ rI'zölt/
čeho
udělit; uložit (pokutu);
award
přiznat (náhradu)
/@'wO:d/
awful
/O:fl/
strašný; otřesný
be bored
/bi: bO:d/
nudit se
become rich
/bI'köm rItS/
zbohatnout
believe
/bI'li:v/
věřit
break up
/breIk öp/
rozejít se
change school
/tSeIndZ sku:l/ změnit školu
childhood
/tSaIldhUd/
dětství
/[email protected]'pju:[email protected]
computer science [email protected]/
výpočetní technika
contract
/kÁntr{kt/
smlouva
cool
/ku:l/
chladný
countryside
/köntriµsaId/
venkov
crime
/kraIm/
zločin
depend on
/dI'pend Án/
záviset; záležet na
diversity
/daI'vÆ:[email protected]/
rozmanitost
dramatically
/[email protected]'m{tIkli/ dramaticky
dream about
/dri:m @'baUt/ snít o
drop out of
/drÁp aUt @v
zanechat studia na
university
ju:nI'vÆ:sIti/
univerzitě
embrace
/@m'breIs/
obejmout (lit.); přijmout
engineering
/endZI'[email protected]Î/ strojírenství; stavitelství
evacuation
/Iµv{kju'[email protected]/ evakuace
exotic
/Ig'zÁtIk/
cizokrajný; exotický
fancy dress
/f{nsi dres/
maškarní oblečení
fantazie; fantastická
fantasy
/f{[email protected]/
literatura
fine art
/faIn A:t/
výtvarné umění
funny
/föni/
legrační; divný
rok po střední škole, kdy
student cestuje nebo dělá
gap year
/g{p [email protected]/
dobrovolnickou práci
get into trouble
/get [email protected] 'tröbl/ dostat se do problémů
get to know
/get [email protected] '[email protected]/
poznat
vstát (ráno z postele);
get up
postavit se
/get öp/
go abroad
/[email protected] @'brO:d/
jet do zahraničí
go for a job
/[email protected] [email protected] @ dZÁb
interview
[email protected]:/
jít na pracovní pohovor
hard
/hA:d/
obtížný; těžký
/h{v
@n
have an accident {[email protected]/
mít nehodu
tesknící po domově;
homesick
/[email protected]/
nostalgický
ignorant
/'[email protected]@nt/
nevzdělaný, neznalý
in the middle
/In [email protected] mIdl/
uprostřed
insecure
/InsI'[email protected]/
nejistý; nestálý
www.macmillan.cz/slovnicky
/[email protected]:/
/[email protected]/
/dZÆ:[email protected]/
/kaInd/
/lÆ:n/
/laIfstaIl/
/[email protected]/
/[email protected]/
/lUk 'fO:[email protected] [email protected]/
/löv/
/löki/
nju:
make new friends /meIk
frendz/
mammal
/m{ml/
marry
/m{ri/
media studies
/mi:[email protected] stödIz/
migration
/maI'greISn/
milk
/mIlk/
interview
island
journalist
kind
learn
lifestyle
local
lonely
look forward to
love
lucky
interview; dělat interview
ostrov; ostrůvek
novinář; žurnalista
laskavý; přívětivý; vlídný
(na)učit se
životní styl
domácí, místní
osamělý; opuštěný
těšit se na
milovat; mít rád
(be ~) mít štěstí
spřátelit se s novými lidmi
savec
oženit se; vdát se
mediální studia
migrace
mléko
přehlédnout (You can't
miss it. - To určitě
miss
/mIs/
nepřehlédnete.)
move house
/mu:v haUs/
přestěhovat se
moving
/mu:vIÎ/
dojemný; dojímavý
now
/naU/
teď; nyní
nursing
/'nÆ:rsIÎ/
ošetřovatelství
office
/ÁfIs/
kancelář; úřad
participate in
/pA:'[email protected] In/ účastnit se
people
/pi:pl/
lidé
promote
/[email protected]'[email protected]/
dělat reklamu; propagovat
question
/[email protected]/
otázka; dotaz
/[email protected]'kO:dIÎ
smlouva s nahrávacím
recording contract kÁntr{kt/
studiem
reference book
/[email protected]@ns bUk/ příručka
odejít do důchodu; ukončit
retire
/rI'[email protected]/
kariéru
rich
/rItS/
bohatý; zámožný
rural
/[email protected]@l/
vesnický; venkovský
settle down
/setl daUn/
usadit se
shark
/SA:k/
žralok
shocked
/SÁkt/
šokován
since
/sIns/
od té doby
single
/sIÎgl/
svobodný/á
small
/smO:l/
malý
start your own
/stA:t [email protected] @Un
business
[email protected]/
založit si vlastní firmu
subject
/söbdZIkt/
předmět (ve škole)
successful
/[email protected]'sesfl/
úspěšný
po střední škole na rok
take a gap year /teIk @ g{p [email protected]/ jet
na zkušenou
talented
/t{[email protected]/
talentovaný
talk about
/tO:k @'baUt/
mluvit o
target
/tA:gIt/
cíl; terč; zasáhnout
teacher training
/ti:[email protected] treInIÎ/ vzdělávání učitelů
tell
/tel/
říci; vyprávět
treat
/tri:t/
zacházet s (někým); jednat
unforgettable
/ö[email protected]'[email protected]/
nezapomenutelný
vandalism
/v{[email protected]/
vandalismus
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.onestopenglish.com
Motivate 4
voyage
wait for
want
went
whale
win
win an award
woods
work
worry about
strana 2 z 7
/vOIIdZ/
/weIt fO:/
/wÁnt/
/went/
/weIl/
/wIn/
/wIn @n @'wO:d/
/wUdz/
/wÆ:k/
/wöri @'baUt/
plavba; cesta
čekat; počkat na
chtít
min. č. od go (jít)
velryba
vyhrát; zvítězit
vyhrádn cenu
lesík; malý les
pracovat; práce
obávat se o
Unit 2
/@'gri:/
souhlasit
/@'lA:m/
poplach
/@µ[email protected]'[email protected]/ aliterace
/{spekt/
stránka, zřetel, ohled
/{strÁ[email protected]@/
astronom
/O:[email protected] bUk/
audiokniha
/O:[email protected][email protected]
autobiography
/
autobiografie
balance
/b{[email protected]/
rovnováha; harmonie
bark
/bA:k/
štěkat
be set (film)
/bi: set/
odehrávat se
bell
/bel/
zvon(ek)
kniha jdoucí nejlépe na
best-seller
/best'[email protected]/
odbyt
biography
/baI'Á[email protected]/
životopis
book deal
/bUk di:l/
smlouva o vydání knihy
bookshop
/bUkSÁp/
knihkupectví
border
/bO:[email protected]/
hranice
borrow
/bÁ[email protected]/
(vy)půjčit si
charity
/tS{rIti/
dobročinná činnost
childish
/tSaIldIS/
dětský; dětinský
colleague
/kÁli:g/
spolupracovník; kolega
comic
/kÁmIk/
humorný; komik
/[email protected]'pju:[email protected]
computer program [email protected]{m/
počítačový program
confident
/kÁ[email protected]/
sebejistý; přesvědčený
control
/[email protected]'[email protected]/
řídit; kontrola; dohled
cow
/kaU/
kráva
detective
/dI'tektIv/
detektiv
dreadful
/[email protected]/
hrozný; strašný; strašlivý
earthquake
/Æ:TkweIk/
zemětřesení
naléhavý případ/stav;
emergency
/I'mÆ:[email protected]/ pohotovost
enjoyable
/In'[email protected]/
příjemný
evening
/I:vnIÎ/
večer
explain
/Ik'spleIn/
vysvětlit; objasnit
fiction
/fIkSn/
beletrie; fikce
foggy
/fÁgi/
mlhavo
frantically
/fr{ntIklI/
zběsile; zoufale
gang
/g{Î/
gang
genre
/'ZÁ[email protected]/
druh, žánr
get out
/get aUt/
vytáhnout
go out with
(someone)
/[email protected] aUt wIT/ chodit s (někým)
graphic novel
/gr{fIk nÁvl/ grafický román
gripping
/grIpIÎ/
napínavý; poutavý
grow up
/[email protected] öp/
vyrůst(at)
helicopter
/helIkÁ[email protected]/
helikoptéra
/hIs'tÁrIkl
historical fiction fIkSn/
historiecká beletrie
improve
/Im'pru:v/
zlepšit; vylepšit
agree
alarm
alliteration
aspect
astronomer
audio book
www.macmillan.cz/slovnicky
/[email protected]/
vliv; ovlivnit
/[email protected]'dö[email protected]/ zavedení; uvedení; úvod
/stA:t [email protected] @Un
investigator
[email protected]/
vyšetřovatel
journalist
/dZÆ:[email protected]/
novinář; žurnalista
knowledge
/nÁlIdZ/
znalost; vědomost
law
/lO:/
právo
lazy
/leIzi/
líný; lenivý; zahálčivý
library
/[email protected]/
knihovna
literary
/[email protected]@ri/
literární; knižní; spisovný
love letter
/löv [email protected]/
milostný dopis
maintain
/meIn'teIn /
udržovat
manage
/m{nIdZ/
zvládat; dokázat
medical
/[email protected]'dIsInl/
léčivý; léčebný
mobile phone
/[email protected] [email protected]/ mobilní telefon; mobil
moon
/mu:n/
měsíc
/möltikö[email protected]@li
multi-culturalism zm/
multikulturalismus
neck
/nek/
krk; hrdlo; šíje
newspaper
/nju:[email protected]/
noviny
nightmare
/[email protected]/
zlý sen; děs; hrůza
non-fiction
/nÁn fIkSn/
populárn- naučná literatura
notice
/[email protected]/
všimnout si
observatory
/@b'zÆ:[email protected]/
observatoř
/Á[email protected]{[email protected]'pi:@
onomatopoeia
/
zvukomalba
paradox
/'p{[email protected]Áks/
paradox
play
/pleI/
divadelní hra
poetry
/[email protected]@tri/
poezie
popular press
/pÁ[email protected] pres/ oblíbený tisk
pohlednice;
postcard
/[email protected]:d/
korespondenční lístek
prestižní; významný;
prestigious
proslulý
/pre'[email protected]/
public eye
/pöblIk aI/
na očích veřejnosti
public library
/pöblIk [email protected]/ veřejná knihovna
publish
/pöblIS/
publikovat; zveřejnit
puppy
/pöpi/
štěně
put on
/pUt Án/
vzít na sebe; nasadit si
racism
/[email protected]/
rasismus
raise
/reIz/
zvýšit; navýšit
remind
/rI'maInd/
připomenout
residence
/[email protected]/
sídlo; bydliště; pobyt
review
/rI'vju:/
přehled; recenze
/[email protected]'m{ntIk
romantic novel
nÁvl/
román
school holiday
/sku:l hÁlIdeI/ školní prázdniny
science fiction
/[email protected] 'fIkSn/ vědecko-fantastický
script
/skrIpt/
scénář
secondary school /[email protected] sku:l/ střední škola (GB)
sequel
/'si:[email protected]/
pokračování; další část
sexism
/seksIzm/
diskriminace podle pohlaví
shadow
/S{[email protected]/
stín
shattered
/S{[email protected]/
vyčerpaný; unavený
short story
/SO:t 'stO:rI/
povídka; krátká povídka
slow
/[email protected]/
pomalý
social life
/[email protected]@l laIf/
společenský život
space suit
/speIs su:t/
skafandr
skvělý; nádherný;
superb
překrásný
/su:'pÆ:b/
hrozivý; strašlivý;
terrifying
/terIfaIIÎ/
strašidelný
text message
/tekst 'mesIdZ/ textová zpráva
influence
introduction
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.onestopenglish.com
Motivate 4
strana 3 z 7
thief
thriller
tiny
totally
training
transfer
/Ti:f/
/[email protected]/
/taIny/
/[email protected]@li/
/treInIÎ/
/tr{ns'fÆ:/
tremor
/[email protected]/
/wO:nIÎ/
warning
zloděj
napínavý román/film
malý; malinkatý; drobný
úplně; zcela
trénink; výcvik; výuka
přemístit; přesunout
(za)chvění; slabé
zemětřesení
varování
Unit 3
agriculture
aim
amount
anthem
arrange
article
bark
blog
branch
bud
carton
chicken
compost
compost food
waste
compulsory
council
crop
dangerous
depot
disastrous
/{grIkö[email protected]/
/eIm/
/@'maUnt/
/{[email protected]/
/@'reIndZ/
/A:tIkl/
/bA:k/
/blÁg/
/brA:ntS/
/böd/
/kA:tn/
/tSIkIn/
/kÁmpÁst/
/kÁmpÁst fu:d
weIst/
/[email protected]'pö[email protected]/
/[email protected]/
/krÁp/
/[email protected]@s/
/'[email protected]/
/dI'zA:[email protected]/
download
zemědělství
cíl; účel; smysl
množství
hymna
upravit; uspořádat
článek
štěkat
blog
větev; pobočka
puk
krabice (např. džusu)
kuře
kompost
kompostovat zbytky jídla
povinný
rada, shromáždění
plodina; sklízet (úrodu)
nebezpečný
sklad
katastrofický
stáhnout a uložit
(počítačová data)
ekologický
úsilí; snaha
zaprvé
folk; lidová hudba
kromě toho
zbavit se
rozdávat
zelený
pěstovat (rostliny); růst
/daUn'[email protected]/
/i:[email protected]'lÁ[email protected]/
/[email protected]/
/fÆ:rstli/
/[email protected]/
/fÆ:[email protected]'mO:/
/get rId @v/
/gIv @'weI/
/gri:n/
/[email protected]/
sÁ[email protected]
install solar panels /In'stO:l
p{[email protected]/
instalovat solární panely
/InsjuleIt
insulate windows [email protected]/
izolovat okna
landfill
/l{ndfIl/
skládka
leaf
/li:f/
list
marriage
/m{rIdZ/
manželství; sňatek
/mend
@Uld
mend old clothes [email protected]/
opravit staré oblečení
misinform
/mIsIn'fO:rm/ nesprávně informovat
misplace
/mIs'pleIs/
založit; zašantročit
/mIsö[email protected]'st{nd
misunderstand
/
nepochopit; nechápat
negative
/[email protected]/
záporný; negativní
obligatory
/@'[email protected]/
povinný
offer
/Á[email protected]/
nabídnout; nabízet
order
/O:[email protected]/
nařídit; objednat
organic
/O:'g{nIk/
ekologický
overcrowd
/@[email protected]'kraUd/
přetékat lidmi
přeplněný; přecpaný;
overcrowded
/@[email protected]'kraUdId/ přelidněný
ecological
effort
firstly
folk music
furthermore
get rid of
give away
green
grow
www.macmillan.cz/slovnicky
overeat
packaging
peace
petal
places
post
/@[email protected]'ri:t/
/p{[email protected]Î/
/pi:s/
/[email protected]/
/pleIsIz/
/[email protected]/
produce
/'prÁdju:s/
/[email protected]@taIp/
/[email protected]'vaId/
/rI'saIkl/
recycle packaging /rI'saIkl
p{[email protected]Î/
reorganize
/ri'O:[email protected]/
prototype
provide
recycle
replace
/rI'pleIs/
/rI'pleI/
/rI'kwest/
/rI'zO:s/
/rI'ju:z/
/raId @ baIk/
/ru:t/
/röbIS/
/röbIS fri:/
/seIf/
/seIv wO:[email protected]/
/[email protected]/
/[email protected]/
/set'öp/
kA:
share car journeys /[email protected]
dZÆ:ni:z/
replay
request
resource
reuse
ride a bike
root
rubbish
rubbish-free
safe
save water
secondly
sensible
set up
spread
/spred/
/stO:k/
/[email protected]'dZest/
/[email protected]/
/swÁp/
/t{p/
/t{ks/
/[email protected] @'weI/
/tr{vl baI
travel by public
pöblIk
transport
tr{nspO:t/
trunk
/tröÎk/
turn off lights
/tÆ:n Áf laIts/
turtle
/tÆ:tl/
twig
/twIg/
ugly
/ögli/
undercook
/ö[email protected]'kUk/
/ö[email protected]'restIµmeI
underestimate
t/
underpay
/ö[email protected]'peI/
underuse
/ö[email protected]'ju:z/
unwanted
/ön'wÁntId/
use rechargeable /ju:z
ri:'tSA:[email protected]
batteries
b{trIz/
vertical
/vÆ:tIkl/
wildlife
/waIldlaIf/
stalk
suggest
sure
swap
tap
tax
throw away
přejíst se
balení, obal
mír; klid; pohoda
okvětní lístek
místa
poslat; odeslat (poštou)
výrobek, výrobky
(zemědělské)
model; prototyp
poskytnout; opatřit
recyklovat
recyklovat obaly
reorganizovat; přebudovat
nahradit; zaměnit; vrátit na
původní místo
znovu přehrát
požadavek
zdroj
znovu použít
jezdit na kole
kořen
odpadky; smetí
bez odpadků
bezpečný
šetřit vodu
zadruhé
rozumný; soudný
vyrazit (na cestu)
jezdit společně autem
namazat; pomazánka;
rozprostřít
plížit se
navrhnout; doporučit
jistý; jistě
vyměnit (si/se)
kohoutek; pípa
daň
zahodit; promeškat
cestovat veřejnou
dopravou
AmE kufr (auta)
vypnout světla
želva
větvička; proutek
ošklivý; škaredý
nedostatečně uvařit
podceňovat
nedostatečně platit
nedostatečně využívat
nechtěný; nežádoucí
používat nabíjecí baterie
svislý; vertikální
divočina; divoká příroda
Unit 4
accountant
architecture
belt
/@'[email protected]/
/A:[email protected]/
/belt/
účetní
architektura; stavební sloh
pásek; řemen
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.onestopenglish.com
Motivate 4
boutique
bride
bridesmaid
casual
clever
collar
collector
colourful
come back
comfortable
conventional
creative
daffodil
designer
exhibition
expensive
fashionable
finally
formal
generous
get into
get rid of
glamorous
goldfish
heel
impractical
invite
jacket
king
label
lace
laces
leather
lie down
lipstick
look like
loose
maid of honour
neck
old-fashioned
owner
pick out
pick up
pleased
pointed
ponytail
put away
relative
ring
satin
shamrock
skirt
sleeve
sole
spokesman
sporty
stiletto
style
strana 4 z 7
/bu:'ti:k/
/braId/
/braIdzmeId/
/k{[email protected]/
/[email protected]/
/kÁ[email protected]/
/[email protected]'[email protected]/
/kö[email protected]/
/köm 'b{k/
/kö[email protected]/
/[email protected]'[email protected]/
/krI'eItIv/
/d{[email protected]/
/dI'[email protected]/
/eksI'bISn/
/Ik'spensIv/
/f{[email protected]/
/[email protected]/
/fO:ml/
/[email protected]@s/
/get '[email protected]/
/get rId @v/
/gl{[email protected]@s/
butik
nevěsta
družička
neformální (oblečení)
chytrý; bystrý
límec
sběratel
pestrý; zajímavý; osobitý
vrátit se
pohodlný
tradiční; obvyklý; otřepaný
tvořivý; tvůrčí
narcis
návrhář; grafik; výtvarník
výstava
nákladný; drahý
módní
nakonec
formální; společenský
velkorysý; štědrý
dostat se do čeho/k čemu
zbavit se
okouzlující
zlatá (akvarijní) rybka;
závojnatka
/[email protected]/
/hi:l/
pata; podpatek
/Im'pr{[email protected]/ nepraktický
/In'vaIt/
pozvat; zvát
/dZ{kIt/
sako; kabátek
/kIÎ/
král
štítek; nálepka; etiketa;
/leIbl/
viněta
/leIs/
tkanička
/leIsIz/
šňůrky
/[email protected]/
kůže
/laI daUn/
lehnout; ulehnout
/lIpstIk/
rtěnka
/lUk 'laIk/
vypadat
/lu:s/
volný; neutažený
/meId @v Á[email protected]/ družička
/nek/
krk; hrdlo; šíje
/@Uld 'f{Snd/ staromódní; starobylý
/@[email protected]/
majitel
/pIk aUt/
vybrat; rozeznat
/pIk öp/
vyzvednout
/pli:zd/
potěšený; mající radost
/pOIntId/
špičatý; ostrý
/[email protected]/
ohon (účes)
/pUt @'weI/
odklidit
/[email protected]/
příbuzný; přízeň
/rIÎ/
zvonit; kroužek; prsten
/s{[email protected]/
satén
/S{mrÁk/
jetel; trojlístek
/skÆ:t/
sukně
/sli:v/
rukáv
/[email protected]/
podrážka; podešev
/[email protected]@n/
mluvčí
sportovní; vhodný pro
sport
/spO:ti/
/stI'[email protected]/
špičatý podpatek
/staIl/
učesat; vytvořit účes
www.macmillan.cz/slovnicky
suit
kostým (dámský); oblek
(pánský)
sundat (si); zout (si) (boty);
/teIk 'Áf/
vzlétnout (letadlo)
/teIst/
chuť; chutnat
/teknIkl/
technický
/T{Îk/
děkovat
/[email protected]/
bodlák
/ti'A:[email protected]/
korunka, čelenka
/taIt/
těsný
/tOI/
hračka
/trendi/
módní
/traI 'Án/
vyzkoušet (oblečení)
/önbI'li:[email protected]@l/ neuvěřitelné
/ö[email protected]/
horní
/vIntIdZ/
vrcholný; nejlepší
/[email protected]'aUt/
unosit; opotřebovat
/wedIÎ/
svatba; svatební
/[email protected]'{z/
kdežto; zatímco
/wÆ:[email protected]/ řemeslná zručnost
/zIp/
zip
/su:t/
take off
taste
technical
thank
thistle
tiara
tight
toy
trendy
try on
unbelievable
upper
vintage
wear out
wedding
whereas
workmanship
zip
Unit 5
/{[email protected]/
inzerovat; dělat reklamu
/@'fO:d/
dovolit si; dopřát si
/@'[email protected]/
dovolení; svolení
/@m'b{[email protected]@/
velvyslanec
/{plI'keISn
application form fO:m/
formulář; žádost
apply
/@'plaI/
podat (si) přihlášku
apprenticeship
/@'prentIsSIp/ učení; učňovství
aspect
/{spekt/
poloha; úhel pohledu
bake
/beIk/
péct (nikoli maso)
baker
/[email protected]/
pekař
be unemployed /bi önImplOId/ být nezaměstnaný
bank
/ b{Îk /
břeh
benefits
/benIfIt/
výhody
bonus
/[email protected]@s/
bonus; prémie
boss
/bÁs/
šéf
business studies /[email protected] stödIz/ studium obchodu
calendar
/k{[email protected]/
kalendář
candidate
/k{ndIdeIt/
kandidát; uchazeč
caretaker
/[email protected]@/
domovník; školník
claim
/kleIm/
tvrdit; činit si nárok
/kleIm
claim expenses Ik'spensIz/
žádat o proplacení výdajů
coach
/[email protected]/
trenér; trénovat (někoho)
coin
/kOIn/
mince
conditions
/[email protected]'[email protected]/
podmínky
cookery
/[email protected]/
vaření; kuchařské umění
farmer
/fA:[email protected]/
farmář; zemědělec; sedlák
currency
/kö[email protected]/
měna
debt
/det/
dluh
desk diary
/desk [email protected]/
diář
/du:
[email protected]
wÁSIÎ
do the washing up öp/
umý(va)t nádobí
downside
/döUnsaId/
nevýhoda
drawers
/drO:z/
šuplíky; zásuvky
drought
/draUt/
sucho; období sucha
earn
/Æ:n/
vydělat; vydělávat
earn a salary
/Æ:n @ s{[email protected]/
vydělávat
expenses
/Ik'spensIz/
výdaje; náklady
filing cabinet
/faIlIÎ k{[email protected]/ skříň na složky
advertise
afford
allowance
ambassador
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.onestopenglish.com
Motivate 4
strana 5 z 7
fill in an application /fIl In {n
form
{plIkeISn fO:m/ vyplnit formulář žádosti
financial
/faI'n{nSl/
peněžní; finanční
friendly
/frendli/
přátelský
get a job
/get @ dZÁb/
získat práci
get a pension
/get @ [email protected]/ dostávat důchod
graphic design
/gr{fIk dI'zaIn/ grafický design
stráž; osobní garda
guard
/gA:d/
panovníka
guillotine
/[email protected]'ti:n/
gilotina
/h{v
@
fUl
taIm
mít zaměstnání na plný
have a full-time job dZÁb/
úvazek
těžký; mající velkou
heavy
/hevi/
hmotnost
hole punch
/[email protected] pöntS/
děrovač
industry
/[email protected]/
průmysl
insurance
/In'[email protected]@ns/
pojištění
issue
/ISu:/
vydat; vydání
/dZÁb
job advertisement @d'vÆ:[email protected]/ zaměstnání; práce
job
/dZÁb/
reklama; inzerát
journalist
/dZÆ:[email protected]/
novinář; žurnalista
land
/l{nd/
přistát
location
/[email protected]'keISn/
poloha, umístění
lose a job
/lu:z @ dZÁb/
ztratit práci
make a playlist
/meIk @ pleIlIst/ vytvořit si playlist
make coffee
/meIk kÁfi/
udělat kávu
market
/mA:kIt/
trh; tržiště
paper shredder
/[email protected] [email protected]/ skartovačka
pay rise
/peI raIz/
zvýšení platu
pension
/[email protected]/
důchod
photocopier
/[email protected]@U'kÁ[email protected]/ kopírka; xerox
politician
/pÁlI'tISn/
politik
promise
/prÁmIs/
slib; dát slib; (při)slíbit
promotion
/[email protected]'[email protected]/
povýšení
recipe
/resIpi/
recept
reference
/[email protected]@ns/
odkaz; (~s) doporučení
responsible
/rI'spÁ[email protected]/
(z)odpovědný
salary
/s{[email protected]/
(stálý) plat
sell clothes
/sel [email protected]/
prodávat oblečení
/sÆ:v
serve customers kö[email protected]@rz/
sloužit zákazníkům
shark
/SA:k/
žralok
/saIn
@
sign a contract
kÁntr{kt/
podepsat smlouvu
skyscraper
/[email protected]/ mrakodrap
soil
/sOIl/
zemina; půda
speech
/spi:tS/
řeč; proslov
stock
/stÁk/
cenný papír; akcie
dohlížet na něco,
supervise
/su:[email protected]'vaIz/
kontrolovat
suppose
/[email protected]'[email protected]/
domnívat se
tourism
/[email protected]@m/
turistika; cestování
upside
/öpsaId/
světlá stránka; výhoda
wage
/weIdZ/
mzda
wealth
/welT/
bohatství
worker
/wÆ:[email protected]/
pracovník; dělník
/wÆ:k
pracovní zkušenosti
work experience Ik'[email protected]@ns/
(praxe)
Unit 6
agreement
annoying
archaeologist
/@'gri:[email protected]/
dohoda; smlouva
/@'nOIIÎ/
otravný
/A:ki'Á[email protected]/ archeolog
www.macmillan.cz/slovnicky
army
/A:mi/
armáda
zatknout; zajistit
arrest
(podezřelého)
/@'rest/
/b{gIdZ
pás na zavazadla (na
baggage carousel k{[email protected]'sel/
letišti)
be guilty
/bi: gIlti/
být vinný
be innocent
/bi: [email protected]@nt/
být nevinný
behaviour
/bI'[email protected]/
chování
break into
/breIk [email protected]/
proniknout do; vloupat se
carry a gun
/k{ri @ gön/
nosit zbraň
catch a thief
/k{tS @ Ti:f/
chytit zloděje
clock
/klÁk/
hodiny
cloudy
/klaUdi/
zamračený
záchytný bod; vodítko;
clue
tušení
/klu:/
collector
/[email protected]'[email protected]/
sběratel
commit a crime
/[email protected]'mIt @ kraIm/spáchat zločin
lvíče; tygřík; medvídě
cub
/köb/
apod.
customs
/kö[email protected]/
celní úřady; celnice
dirty
/dÆ:ti/
špinavý
/du:
do community
[email protected]'ju:[email protected]
dělat veřejně prospěšné
service
sÆ:vIs/
práce
draw
/drO:/
(na)kreslit
drive off
/draIv Áf/
odjet
endangered
/In'[email protected]
ohrožený druh, ohrožené
species
spi:Si:z/
druhy
figure
/[email protected]/
postava
fine
/faIn/
v pořádku; skvělý
fingerprint
/fIÎ@prInt/
otisk prstu
fraud
/frO:d/
podvod
get away
/get @'weI/
odejít; uniknout
go on trial
/[email protected] Án [email protected]/ jít k soudu
go to prison
/[email protected] [email protected] prIzn/ jít do vězení
graffiti
/[email protected]'fi:ti/
graffiti
místo výskytu (zvířete,
habitat
/h{bIt{t/
rostliny)
headquarters
/hed'kwO:[email protected]/ velitelství; centrála
hold up
/[email protected] 'öp/
zdržet; pozdržet
image
/ImIdZ/
obraz; obrázek
/Im'[email protected]@nt
imprisonment
/
věznění; odnětí svobody
/In'vestIgeIt
@
investigate a crime kraIm/
vyšetřovat zločin
jewellery
/dZu:@lri/
klenoty; šperky
kidnapping
/kIdn{pIÎ/
únos
look for clues
/lUk [email protected] klu:z/ hledat stopy
lovely
/lövli/
půvabný; příjemný
mug (someone) /mög/
loupežně přepadnout
mugging
/mögIÎ/
přepadení (na ulici)
mural
/[email protected]@l/
freska
murder
/mÆ:[email protected]/
vražda
murderer
/mÆ:[email protected]@/
vrah
mysterious
/mI'[email protected]@s/
tajemný; tajuplný; záhadný
obey
/@'beI/
poslouchat
pay a fine
/peI @ faIn/
zaplatit pokutu
pickpocket
/pIkpÁkIt/
kapesní zloděj; kapsář
pickpocketing
/pIkpÁkItIÎ/
kapesní krádeže
pocket
/pÁkIt/
kapsa
police officer
/[email protected]'li:s Á[email protected]/ policista; strážník
pretty
/prIti/
pěkný, hezký, půvabný
profitable
/prÁ[email protected]@l/
ziskový, výnosný
proof
/pru:f/
důkaz
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.onestopenglish.com
Motivate 4
strana 6 z 7
/prÁ[email protected]/
/pö[email protected]/
/kwÁ[email protected]'ti:n/
@
question a suspect /[email protected]
söspekt/
remember
/rI'[email protected]/
robber
/rÁ[email protected]/
robbery
/rÁ[email protected]/
set fire to
/set [email protected] [email protected]/
Áf @n
set off an alarm /set
@'lA:m/
shadowy
/S{[email protected]/
slightly
/slaItli/
@
smash a window /sm{S
[email protected]/
smuggler
/smö[email protected]/
smuggling
/smöglIÎ/
solve a crime
/sÁlv @ kraIm/
property
punishment
quarantine
sorry
steal
strange
suitcase
suspect
suspect
take a hostage
theft
turtle
vandal
wallet
witness a crime
woollen
majetek; vlastnictví
trest
karanténa
vyslechnout podezřelého
pamatovat si
zloděj
loupež
zapálit
spustit alarm
nejasný; stinný
nepatrně; mírně; slabě
rozbít okno
pašerák
pašování
vyřešit zločin
pociťující lítost;
/sÁri/
zarmoucený
/sti:l/
(u)krást; odcizit
/streIndZ/
(po)divný; zvláštní
/su:tkeIs/
kufr; zavazadlo
/[email protected]'spekt/
tušit; podezřívat
/söspekt/
podezřívat; podezřelý
/teIk @ hÁstIdZ/ vzít si rukojmí
/Teft/
krádež
/tÆ:tl/
želva
/v{ndl/
vandal
(pánská) peněženka;
náprsní taška
/wÁlIt/
/wItnIs @ kraIm/ být svědkem zločinu
/[email protected]/
vlněný
Unit 7
/@[email protected]'[email protected]/
/A:[email protected]/
/{Siz/
/bi:t/
/[email protected]Î/
/breIk @ rekO:d/
/[email protected]/
/kÁ[email protected]'tISn/
/fens/
/fO:s/
/get @ medl/
/gr{[email protected]/
/h{Î glaIdIÎ/
/[email protected]/
/hO:s reIsIÎ/
/[email protected]/
/dZömp/
/lu:z/
/m{s/
/[email protected]/
/[email protected]@ reIsIÎ/
Di: ö[email protected]
on the other hand /Án
'h{nd/
practise
/pr{ktIs/
protective
/[email protected]'tektIv/
railway
/reIlweI/
rowing
/[email protected]Î/
score a goal
/skO:r @ [email protected]/
acceleration
archery
ashes
beat
bowling
break a record
coach
competition
fence
force
get a medal
gravity
hang-gliding
hold (an event)
horse racing
injure
jump
lose
mass
motion
motor racing
www.macmillan.cz/slovnicky
zrychlení
lukostřelba
popel
bít; tlouci
bowling (americké kuželky)
překonat rekord
trenér; trénovat (někoho)
soutěž
plot
síla
získat medaili
gravitace
létání na rogale
uspořádat (akci)
koňské dostihy
zranit; poranit
skočit; skákat
prohrát; ztratit
množství; hromada
pohyb
automobilový sport
na druhou stranu
cvičit
ochranný
železnice; železniční trať
veslování
dát gól
scuba diving
set a record
shooting
support a team
take up
teach
televise
tie-break
train
triangular
violent
weightlifting
windsurfing
/sku:[email protected] daIvIÎ/
/set @ rekO:d/
/Su:tIÎ/
/[email protected]'pO:t @ ti:m/
/teIk 'öp/
/ti:tS/
/telIvaIz/
/taIbreIk/
/treIn/
/traI'{Î[email protected]@/
/[email protected]@nt/
/weItlIftIÎ/
/wIndsÆ:fIÎ/
hlubinné potápění (s
přístrojem)
udělat rekord
střelba
podporovat tým
zabrat; zabírat
učit; vyučovat
vysílat v televizi
tiebreak (v tenise)
trénovat
trojúhelníkový
násilný; násilnický
vzpírání
windsurfing
Unit 8
/@d'mIt/
[email protected]
analyze the results /{[email protected]
rI'zölts/
animation
/{[email protected]/
announce
/@'naUns/
answer the phone /A:[email protected] [email protected] [email protected]/
ban
/b{n/
/bö[email protected]
Bunsen burner
bÆ:[email protected]/
button
/bötn/
calculator
/k{[email protected]/
candle
/k{ndl/
career
/[email protected]'[email protected]/
clock
/klÁk/
admit
collapse
připustit; přijmout
analyzovat výsledky
animace
oznámit; ohlásit
zvednout telefon
zákaz
Bunsenův kahan
knoflík; tlačítko
kalkulačka
svíčka
povolání; životní dráha
hodiny
zhroutit se (člověk i
stavba)
stěžovat si
/[email protected]'l{ps/
/[email protected]'pleIn/
@
design a prototype /dI'zaIn
[email protected]@taIp/
navrhnout prototyp
/dI'vel[email protected]
@
develop a concept kÁnsept/
vypracovat koncept
develop the
/dI'[email protected] [email protected]
product
prÁdökt/
vyvinout výrobek
developer
/dI'[email protected]@r/
vývojář
discovery
/dIs'kö[email protected]/
objev; zjištění; odhalení
/du:
mA:kIt
do market research rI'sÆ:tS/
udělat průzkum trhu
funnel
/fö[email protected]/
trychtýř; komín
garage
/g{rA:Z/
garáž; (auto)servis
give a
/gIv @
demonstration
[email protected]'streISn/ ukázat; předvést
gloves
/glövz/
prstové rukavice
heat sensor
/hi:t [email protected]/
tepelné čidlo
/In'vent
invent characters k{[email protected]@z/
vymýšlet postavy
kid
/kId/
děcko
lab coat
/l{b [email protected]/
laboratorní plášť
manufacture
/m{njU'f{[email protected]/ vyrobit; vyrábět
marine biologist /[email protected]'ri:n
baI'Á[email protected]/
mořský biolog
maze
/meIz/
bludiště
medicine
/[email protected]/
medicína; lékařství
microscope
/[email protected]@Up/ mikroskop
navigate
/n{vIgeIt/
plout, plavit se
passenger
/p{[email protected]/
cestující; pasažér
prepare
/prI'[email protected]/
připravovat
put out a fire
/pUt aUt @ [email protected]/ uhasit požár
rainbow
/[email protected]/
duha
complain
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.onestopenglish.com
Motivate 4
strana 7 z 7
/rI'fju:z/
/rI"[email protected]
remote control
[email protected]'[email protected]/
research
/rI'sÆ:tS/
@n
research an idea /rI'sÆ:tS
aI'[email protected]/
robot
/[email protected]@t/
scales
/skeIlz/
scientist
/[email protected]/
sensor
/[email protected]/
signal
/[email protected]/
skeleton
/skelItn/
smartphone
/smA:[email protected]/
refuse
software
/sÁ[email protected]/
/stu:l/
/t{p/
aUt [email protected]
test out the product /test
prÁdökt/
test tube
/test tju:b/
tidy your room
/taIdi [email protected] ru:m/
unconscious
/ön'kÁ[email protected]/
vacancy
/[email protected]/
venture
/[email protected]/
visible
/[email protected]/
warn
/wO:n/
website
/websaIt/
stool
tap
odmítnout
dálkové ovládání
výzkum
prozkoumávat nápad
robot
váhy
vědec; přírodovědec
snímač, čidlo
signál; znamení
kostra
smartphone
programové vybavení
počítače; software
stolička; sedátko
kohoutek; pípa
vyzkoušet výrobek
zkumavka
uklidit pokoj
v bezvědomí
volné místo
podnik; projekt
viditelný
varovat; upozornit koho
internetová stránka
Unit 9
ability
acceptable
achievement
add
advert
artistic
bearable
butter
caption
/@'[email protected]/
/@k'[email protected]/
/@'tSi:[email protected]/
/{d/
/{dvÆ:t/
/A:'tIstIk/
/[email protected]@bl/
/bö[email protected]/
/k{[email protected]/
schopnost
přijatelný; vítaný
úspěch; čin
přidat
reklama; inzerát
umělecký
snasitelný; únostný
máslo
popisek; titulek
kreslený film; kreslený
cartoon
seriál
/kA:'tu:n/
cartoonist
/kA:'tu:nIst/
karikaturista; kreslíř vtipů
ceremony
/[email protected]@ni/
obřad; slavnost
chill
/tSIl/
chlad; zima
chop
/tSÁp/
(roz)sekat; krájet
tematicky rozdělené
classified ads
/kl{sIfaId {ds/ reklamy
complex
/kÁmpleks/
složitý; komplexní
crossword
/krÁswÆ:d/
křížovka
dictionary entry
/[email protected] 'entri/ slovníkové heslo
dream up
/dri:m öp/
vymyslet si; vysnit si
edit
/edIt/
připravit k vydání; vydat
envelope
/[email protected]@Up/
obálka
file
/faIl/
soubor
flexible
/[email protected]/
pružný; ohebný; flexibilní
fridge
/frIdZ/
lednička
go wrong
/[email protected] 'rÁÎ/
pokazit se
gossip
/gÁsIp/
klepy; šířit klepy
headline
/hedlaIn/
titulek; nadpis
horoscope
/hÁ[email protected]@Up/
horoskop
hug
/hög/
objímat (se)
inflexible
/In'[email protected]/
nepružný
/In'strökSn
instruction manual m{[email protected]/
návod na použití
www.macmillan.cz/slovnicky
/In'[email protected]/
neviditelný
/IrI'spÁnsIbl/ nezodpovědný
/[email protected] peIdZ/ stránka s dopisy
/laI/
lhát (lie - lying)
/[email protected]@Un/ mikrofon
/mIks/
(s)míchat (se); směs
/pÁdka:st/
audio nahrávka
/'[email protected]@l sÆ:vIs/ poštovní služby
/[email protected]/
poštovné
/prIntIÎ pres/ tiskařský lis
/[email protected]/
citát; citace
/rI'si:t/
stvrzenka; příjmový doklad
/rI'[email protected]/
spolehlivý; hodnověrný
/sk{n/
snímat obraz
/si:zn/
roční období
/sIli/
hloupý; pošetilý
/[email protected]/
uzený
/smu:D/
hladký
/[email protected]
social networking netwÆ:kIÎ/
sociální sítě
solve problems
/sÁlv prÁ[email protected]/ řešit problémy
spend time
/spend taIm/
(s)trávit čas
sports report
/spO:ts rI'pO:t/ sportovní zpráva
stamp
/st{mp/
poštovní známka; razítko
store
/stO:/
obchodní dům; sklad
storytelling
/stO:riteliÎ/
vyprávění příběhů
synchronize
/sIÎ[email protected]/
synchronizovat
telegraph
/telIgrA:f/
(za)telegrafovat
telephone
/[email protected]/
telefon; (za)telefonovat
thyme
/taIm/
tymián
travel guide
/tr{vl gaId/
průvodce
tweet
/twi:t/
tweetovat
typewriter
/[email protected]/
psací stroj
unacceptable
/ö[email protected]'[email protected]/ nepřijatelný
unbearable
/ön'[email protected]@bl/
nesnesitelný
unreliable
/önrI'[email protected]/
nespolehlivý
/vOIsmeIl
voicemail message mesIdZ/
hlasová zpráva
weather report
/[email protected] rI'pO:t/ zprávy o počasí
workshop
/wÆ:kSÁp/
dílna; seminář
invisible
irresponsible
letters page
lie
microphone
mix
podcast
postal service
postage
printing press
quote
receipt
reliable
scan
season (food)
silly
smoked
smooth
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.onestopenglish.com

Podobné dokumenty

Motivate! - Macmillan.cz

Motivate! - Macmillan.cz special effects spend

Více

New English File Intermediate Wordlist

New English File Intermediate Wordlist Money be worth /bI w3;T/ mít cenu, stát za borrow /"[email protected]/ vypůjčit (si) can’t afford /kA;nt @"fO;d/ nemoci si dovolit cash machine /k&S [email protected]"Si;n/ bankomat charge /tSA;dZ/ účtovat coin /kOIn/ mince ...

Více