Chlumečák 12 2015

Transkript

Chlumečák 12 2015
Chlumečák
Měsíčník pro obyvatele Velkého Chlumce
Něco končí,
něco začíná...
IV. ročník | Prosinec 2015 | ZDARMA
Starostovo prosincové zamyšlení
N
a konci roku se hodí nebo vlastně i nosí provést nějaké bilancování. Pokusím se tedy bilancovat. Nerad
bych popisoval, co se na vsi událo od prvního ledna
doteď, ale musím alespoň pár věcí připomenout.
Asi největší hodnotu má rekonstrukce našich zářezů. Dokázali jsme dostat do vodojemu přirozenou cestou přes 20 m3
vody denně navíc. Stálo nás to skoro sto tisíc, ale to jsou nejlépe
uložené peníze. Současně jsme zahájili technické činnosti na
hledání dalších pramenů a případnou „opravu“ třetího vrtu,
který nebyl z důvodů technických problémů v minulosti uveden do provozu. Tento problém asi nevyřešíme hned, ale je
nutné se touto myšlenkou zaobírat. Jestli budou pokračovat
další suché roky, budeme další zdroje potřebovat.
Provedli jsme opravy obecních cest v levé straně Žižkova,
dokoupili jsme do vlastnictví obce pozemky, na kterých jsou
tyto cesty. Pro rok příští chceme realizovat opravy cest od
Kuldy až k Frajerům a od Melicharů až k Loužku. Předtím
musíme provést připojení vodovodu v té první lokalitě na jiné
vedení a vyměnit přípojky k jednotlivým domům. Na cestě
k Loužku musíme vyměnit kanalizaci a vyměnit kanálové
vpusti. Na všechny akce, včetně nových zdrojů, budeme žádat
o dotace. Je před krajskými volbami, tak by nám něco mohli
nadělit. Když ne, uděláme si to za své.
Na závěr roku jsme museli ještě osadit obec novými
předpisovými dopravními značkami. Bohužel, problematika
pravidla pravé ruky při průjezdu obcí by se nám nemusela
vyplatit.
Pro příští rok ještě žádáme o dotace na rekonstrukci
osvětlení a bezdrátového rozhlasu. Tyto akce bychom ale
začínali pouze tehdy, když nám na ně někdo dá.
Nemohu zapomenout na spoustu akcí pořádaných kulturní
komisí. ZOO, divadla, Den dětí, Den matek, Mikulášská, konec
prázdnin, zpívání pod stromečkem aj. Na 1. ledna se plánuje
dokonce ohňostroj. Vydávají se obecní noviny. Pro rok 2016
budeme mít mezi čísly asi delší mezery. Je potěšující, že se na
naši výzvu o zajištění nových dopisovatelů pár lidí ozvalo.
Možná se pokusíme o organizaci Obecního plesu. Vstup ve
společenském oděvu, dámy večerní dres, korzování po sále,
pěkná kapela a zákaz vstupu v adidaskách, teplákách a jiné
nevhodné látce. Něco jako ples ve Vídeňské opeře. To by byla
bomba co? Oprášili bychom sáčka, naleštili botky a uvázali
vázanky. Možná by to nebyla úplná blbost.
Nějak noblesně ten ples pojmenujeme. A skotačit pod vlivem
nobl destilátů budeme až do rána raníčka.
Chlumečák | Prosinec 2015
Tradiční Mikulášská nadílka
Lenka Kocourová
V
neděli 6. prosince se4 konala na sále OÚ v Malém
Chlumci Mikulášská nadílka. Nejprve si děti společně
s rodiči nebo prarodiči vyrobily čertíky a Mikuláše z papíru. Zatančily si čertovský tanec. Po setmění přišel čert, anděl
a Mikuláš, který předal dětem balíček. Během celého programu si mohly děti nechat pomalovat obličej.
Poděkování patří OÚ, paní Šmídové, SK Chlumec a kulturní
komisi.
Další fotografie na straně 10
1
Společenská rubrika
Zpívání u stromečku
Lenka Kocourová
V
sobotu 12. prosince 2015 se sešli občané Malého a Velkého Chlumce již na
6. ročníku Rozsvěcování stromečku. Úvodní slovo si vzal pan starosta. Po
projevu pana starosty byl rozsvícen strom v zahradě za obecním úřadem.
O kulturní vložku se postarali paní Packová se svými dětmi a mužský sbor pod
vedením pana učitele Kafky. Zpívali se vánoční písně a koledy.
Na zahřátí byl podáván horký čaj a svařené víno. K zakousnutí nechyběla
vánočka a cukroví.
Poděkování patří OÚ Velký Chlumec, kulturní komisi Velký Chlumec, Pekařství MaM v Hostomicích, manželům Valsovým, paní Packové, sboru hudebníků
a všem, kdo sena této akci podíleli.
2
Chlumečák | Prosinec 2015
Společenská rubrika
Co se děje u nás v hospodě...
...zabijačka...
...vystoupení Ivety
Eliáškové.
Chlumečák | Prosinec 2015
3
Společenská rubrika
Dopravní značky
Dušan Eliášek
D
nešní téma v sobě skrývá hned několik částí. Zaprvé si rozebereme
dopravní režim v obci a za druhé se
seznámíme s novými dopravními značkami a novinkami v dopravě.
Jak již jste určitě zaregistrovali, objevily se nám v obci nové dopravní značky
upravující přednost. Ze zákona vyplívá, že
pokud nejsou křižovatky označeny příslušnými dopravními značkami upravujícími
přednost, platí na těchto křižovatkách
přednost zprava. Pozor, tento problém
se netýká pouze Chlumce, ale všech obcí
a měst v rámci celé ČR. Pokud totiž komunikace, po které jedete, není před křižovatkou označena dopravní značkou
„Hlavní pozemní komunikace“,
platí na této neoznačené křižovatce přednost zprava! A je úplně jedno, jak se Vám konkrétní
dopravní situace subjektivně jeví.
Křižovatka je místo, v němž se
pozemní komunikace protínají
nebo spojují. Za křižovatku se nepovažuje vyústění polní nebo lesní
cesty, nebo jiné účelové pozemní
komunikace na jinou pozemní
komunikaci. Například vyústění
účelové pozemní komunikace od
Hlinovky nebo od bio skládky se
nepovažuje za křižovatku a proto
byly tyto výjezdy označeny pouze
červenými směrovými sloupky. Z významu
tohoto dopravního zařízení jasně vyplívá,
že řidič vyjíždějící z takto označené účelové komunikace na pozemní komunikaci, je
povinen dát přednost v jízdě. „Dát přednost
v jízdě“ znamená povinnost řidiče nezahájit jízdu, nebo jízdní úkon, nebo v nich nepokračovat, jestliže by řidič, který má přednost v jízdě, musel náhle změnit směr nebo
rychlost jízdy. Smyslem nových dopravních
značek bylo logické řešení silničního provozu v obci. Hlavní změna spočívá v označení
silnice III. třídy od začátku Velkého Chlumce, po konec Malého Chlumce dopravními
značkami „Hlavní pozemní komunikace“
a u vedlejších místních komunikací, vyúsťujících na tuto komunikaci, byly vyměněny a doplněny nové dopravní značky „Dej
přednost v jízdě“. Zde si ještě připomeneme
pravidla jízdy křižovatkou. Řidič přijíždějící
na křižovatku po vedlejší pozemní komunikaci označené dopravní značkou „Dej
přednost v jízdě!“ nebo Stůj, dej přednost
v jízdě!“ musí dát přednost v jízdě vozidlům
nebo jezdcům na zvířatech přijíždějících po
hlavní pozemní komunikaci nebo organi4
zované skupině chodců nebo průvodcům
hnaných zvířat se zvířaty přicházejícím
po hlavní pozemní komunikaci. Tedy jasně
definovaná povinnost pro řidiče jedoucího po vedlejší pozemní komunikaci. Mimo
výše uvedených značených křižovatek se
dopravní režim na místních komunikací
v obci nijak nemění. Uvnitř obce nejsou
a nebudou instalovány žádné dopravní
značky upravující přednost. Na těchto
křižovatkách platí přednost zprava, tedy
takzvané pravidlo pravé ruky. Zákon uvádí,
že nevyplývá-li přednost v jízdě z dopravního značení, musí dát řidič přednost v jízdě
vozidlům, nebo jezdcům na zvířatech při-
jíždějícím zprava, nebo organizované skupině chodců průvodcům hnaných zvířat
se zvířaty přicházejícím zprava. Výhodou
je, že nerozlišené křižovatky výrazně zpomalují rychlost jízdy v obci. Místní komunikace v obci jsou většinou úzké, křižovatky
nepřehledné, což v provozu rozhodně vyžaduje zvýšenou pozornost nás řidičů.
Ještě se dotknu jednoho choulostivého
problému a to parkování na komunikacích v obci. Občas si vyslechnu stížnosti
občanů na nevhodně zaparkovaná vozidla na komunikacích v obci. Plně chápu,
že nevhodně zaparkovaná vozidla občany
obtěžují. Zároveň ale podotýkám, že k řešení dopravních přestupků na území obce
je příslušná pouze Policie ČR, nikoliv obec.
Obec může buď upozornit majitele vozidla,
že porušuje zákon, nebo musí podat oznámení na Policii ČR, aby zjednala nápravu.
Jsem zastáncem prvního řešení, ale pokud
by se stížnosti na parkování opakovaly, přistoupíme k druhé variantě. Připomínám,
že na obousměrné komunikaci musí ze
zákona při stání zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 metry pro
každý směr jízdy (tedy 6 metrů), což drtivá
většina našich místních komunikací vůbec
neplní. Je důležité si uvědomit, že špatně
zaparkované vozidlo může při mimořádných situacích ztížit nebo znemožnit příjezd záchranářů na místo jejich zásahu
a ohrozit tak rychlost záchrany života osob
nebo jejich majetku. Dále připomínám, že
v zimním období nesmí parkující vozidla
znemožnit možnost včasného provedení
zimní údržby na místních komunikacích!
Druhou část článku věnujeme novým
dopravním značkám a novinkám v dopravě. Novinek je poměrně mnoho a proto pro Vás vyberu pouze ty nejdůležitější.
U dopravních značek se zavádějí jak nové
značky, tak se i mění význam u stávajících
značek.
„Nábřeží“ nová značka A34 upozorňuje
na úsek pozemní komunikace, směřující
na nechráněné nábřeží nebo břeh
vodní plochy.
„Zákaz vjezdu nákladních automobilů “ značka B4 se nově vztahuje i na nákladní automobily do
3500 kg, kategorie N1.
„Jiný zákaz“ B32 je-li na značce
uveden nápis „PRŮJEZD ZAKÁZÁN“, nesmí řidič bez důvodu vjet
do takto označeného úseku. Za
takový důvod se nepovažuje objíždění dopravně složité situace,
nebo zkracování trasy.
Nová vyhláška obsahuje jak
nově používané dodatkové tabulky, tak i zavádí velké množství
nově používaných kulturních
a turistických piktogramů, druhů vozidel
a skupin chodců, jiné cíle a ostatní symboly. U některých se mění i barevné provedení. Všem doporučuji se s vyhláškou číslo
294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla
provozu na pozemních komunikacích podrobně seznámit.
Na závěr ještě jedna podstatná novinka ohledně maximální povolené rychlosti
jízdy motorových vozidel platná od 31. 12.
2015. Řidič motorového vozidla o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 3500
kg a autobusu smí jet mimo obec rychlostí
nejvýše 90 km/h, na silnici pro motorová
vozidla rychlostí nejvýše 110 km/h a na
dálnici rychlostí nejvýše 130 km/h. Rozhodující pro maximální povolenou rychlost
je dopravní značení příslušné komunikace.
Na komunikaci označené dopravní značkou „Dálnice“ IZ 1a je stanovena maximální
povolená rychlost na 130 km/h. Na komunikaci označené dopravní značkou „Silnice
pro motorová vozidla“ IZ 2a je stanovena
maximální povolená rychlost na 110 km/h.
Novinek je samozřejmě mnohem víc, ale
o těch až někdy příště.
Chlumečák | Prosinec 2015
Společenská rubrika
Vánoční cvičení aneb Chlumec není líný ani o Vánocích
Marek Kukrle
T
ak jsem byl (nedobrovolně !!! ) vybrán abych napsal něco o právě
proběhlém vánočním cvičení. Prý
to mám za to, že už více jak rok a půl
jsem jediný chlap, který pravidelně chodí místo do hospody na pondělní hodinu
jógy J.
Po všech těch salátech, řízkách, krůtách, cukroví,… jsem se rozhodl, že se
lehce protáhnu na vánočním cvičení,
abych nebyl až takový pecivál. Vše začalo zhruba 80 minutovou jógou na
zahřátí což už samo o sobě docela stačilo. Pak krátká pauza na přezutí, napití,…a začíná aerobic. Prý na zahřátí . CO
? Vždyť už jsme se přece zahřáli jógou
!!!! Po 20 minutách je pauza na pití a na
přípravu kruhového tréninku. Vypiju
půl lahve vody na jeden lok, pot se mi
řine ze všech pórů, nohy pomalu necítím
ale žiju. Snažím se nevnímat poznámky
na mojí osobu – prý umím aerobik jako
Pavlásek tango.
Teď teprve přijde můj čas vyniknout –
posilování, kliky, sklapovačky,…. Celkem
nás čeká 12 stanovišť, na každém se cvičí
50 vteřin, pak 10 vteřin přesun na další
stanoviště. Po 15 minutách dokončujeme 1.kolo a celkem prý pojedeme 3 kola
!!!! Sotva dýchám, vše mě bolí, nadávám
sám sobě ale žiju. Většina žen se baví,
smějí se, těší se na 2.kolo. Po 2.kole chci
umřít sám někde v rohu, voda už mi došla, necítím jediný sval na těle. 3.kolo si
už moc nevybavuju, jen vím, že mi nohy
neslouží, potácím se, už nemám ani sílu
se otírat. Rychlý úklid náčiní a tradáááá
na protahovací a relaxační jógu. Fláknu
sebou na zem, chci klid a odpočívat. Bohužel mi to není dopřáno a jsem nucen
cvičit s ostatními. Přežil jsem a jsem moc
rád, že jsem nezůstal doma u televize
a nehledal výmluvy proč nejít. Sice mě
bolí úplně všechno ale stálo to za to J
Chtěl bych vyseknou poklonu všem
cvičenkám které přišly a hlavně oběma
cvičitelkám – Lence Kubačkové a Janě
Kukrlové. Bylo to fakt super dopoledne
a těším se na pokračování. A třeba se
nás tam příště sejde víc chlapů protože
obětovat cvičení jedno dopoledne místo
sledování sportu v televizi …se fakt vyplatí J
v očekáváních a zklamáních. Jednoduše pojďme si užívat každý okamžik
„teď a tady“.
chce. Hlavně buďme samy sebou J
Pojďme udělat v našich životech více
místa pro lásku a nenechme se nikým
a ničím zastrašit!
Další rok
Jana Kukrlová
Ch
těla bych Vám všem popřát
krásný nový rok. Přeji Vám,
abyste byli šťastní, zdraví
a spokojení. Věřím, že ten další rok bude
úžasný, protože Vy všichni jste úžasní
a protože je jen na nás, jak budeme žít
každý okamžik. Nový rok nám dává šanci začít znovu, něco zlé nechat za sebou
a pro něco nového si udělat místo.
•Pojďme si zkusit odpustit za všechny
malé a velké věci, které se nám v tom
minulém roce moc nepovedly a pojďme se zkusit k tomu už nevracet. Poučit se z nich a jít dál. Vždyť člověk je
jediný živý tvor, který je schopný se
trestat za chybu celý život.
•Pojďme se zkusit neupínat na budoucnost. Nemít přehnaná očekávání. Neklást si nesplnitelná předsevzetí. Protože pak nám náš život může
protéci mezi prsty a strávíme ho
Chlumečák | Prosinec 2015
•Pojďme zkusit být vděčný za vše, co
nám život přináší. „Nesnažit se vidět
sklenku poloprázdnou, ale SKORO
PLNOU“ J Být vděčný, že dýcháme
čerstvý vzduch, pijeme čistou vodu
a máme vždy co jíst. Že máme domov, rodinu, práci. Že žijeme v krásné
zemi a v míru…. To vše přeci není samozřejmost, jen jsme zapomněli být
vděční a trošku více pokorní.
•Pojďme si zkusit uvědomit, že v nás je
buď láska, nebo strach. Nikdy nemůže cítit lásku i strach najednou. Jste
pro lásku? Mějme prostě rádi samy
sebe takový, jací jsme. Vždyť nemusíme být dokonalé bytosti a ani nikdo
krom nás samotných to od nás ne-
Tak už je tady další rok a je to už rok, co
se snažím něco o světě jógy psát a proto
moc děkuji všem, co si občas můj článek
přečtou. Už to jsou dva roky, co cvičíme
ve Chlumci jógu. A myslím, že nám to jde
moc pěkně a moc děkuji všem, kteří si
udělají čas přijít a udělat něco nejen pro
sebe J A tímto bych chtěla říci i Vám,
kteří to ještě nezkusili, že se nemusíte
bát přijít mezi nás. S jógou se může začít v každém věku a jóga se dá přizpůsobit každému, tak se na vás moc těším
J Jak by řekla moje dcerka, mami zase
ta jóga... J
Tak ještě jednou krásný nový rok a někdy v pondělí v 19:00 se třeba uvidíme na
hodině jógy ve Chlumci J
5
Společenská rubrika
Cyklistický Spolek
MORAVSKÝ
SPECIÁL
Text & foto Petr Štrébl
L
oňské výjezdní zasedání Vlastizdaru mělo velký úspěch, proto jsme
se v září vydali na Pálavu znovu
a vznikla tak další tradice hodná svého
udržování.
Letos jsme rozbili základní tábor
v Perné, což je vesnice rozkládající se
u silnice spojující nádrž Nové Mlýny
a Mikulov. Potom, co jsme se ve čtvrtek
ubytovali, odjeli jsme místním autobusem do Pavlova na prohlídku Pálavské
galerie vín. Galerie slouží k ochutnávce
pestré sbírky šedesáti vzorků reprezen-
6
tativních odrůd vín z celé Pálavy. Výběr
jednotlivých vín každoročně provádí degustační komise, všechna vína musí vyhovět podmínce původu na území jedné
ze sedmi pálavských obcí. Nakonec jsme
ale do galerie nešli všichni, zatímco jedni degustovali pálavské skvosty, druzí
se věnovali ochutnávce burčáku. Veselá
nálada obou skupin svědčila o poctivém
přístupu všech. Na dobrém rozpoložení
nic nezměnil ani povzdech: „Dřív jsme se
při močení dokázali podepsat do sněhu
a teď už zvládneme tak leda dvojtečku.“
Pěšky přes zříceninu Dívčí hrady a vrch
Děvín, odkud jsme měli Pálavu jako na
dlani, jsme došli zpátky do Perné. Cestou
jsme se stavili v místní restauraci, kde
jsme se chtěli navečeřet. Ale ouha, obsluha byla protivná až hanba, středočeský
přízvuk nám nejspíš vypálil cejch neznabohů a úhlavních nepřátel Říše. Trhni si
nohou, nádhero, to Starobrno, co tady
roznášíš, je fakt „hnus fijalovej“. Kdyby
tohle točili u nás, tak by výčepní brzy
dostal „židlou po papuli“. Raději se simultánně přesouváme do bydliště, abychom
si spravili chuť dalším burčákem.
V pátek po snídani, tentokrát už na
kole, jsme vyjeli do Věstonic a přes Bulhary do Lednice. Po drobných mezipřistáních u burčákových lákadel a po
krátkém odpočinku se sklénkou v ruce
v Lednici jsme pokračovali přes Lednicko
-valtický areál do Valtic. Tady tomu tedy
říkám ráj pohodlného cyklisty: stezky
prosté silničního provozu, naprostá rovina, klid. Pokud bych měl poradit, kam
na kola s manželkou a dětmi, tak tady
chybu rozhodně neuděláte.
Na okraji Valtic minulý rok jeden
strom ze stromořadí podél pěšiny poskytl jednomu z nás nezištnou pomoc
v podobě úkrytu při řešení mimořádně
rychlé prekérní situace, což jsme si připomněli odhalením pamětní desky na
tomto památném stromě a provedením
pietního aktu. Od teď existuje významné
a nezpochybnitelné přátelské pouto mezi
Valticemi a Chlumci.
Po obědě, který jsme si dopřáli v oblíbené Valtické rychtě, jedeme přes Sedlec
a po hraniční cyklostezce do Mikulova.
Na náměstí si někdo dal pivo, někdo
burčák. Cestou sem jsme byli v napětí,
jestli tu zase bude k mání místní „dobrota“ z pivovaru Mamut. Byla. Dvakrát
se o stejná kamna nespálíš – jen jsme se
oklepali a raději se poohlédli po Plzni.
Slunce se pomalu blížilo k obzoru, nejvyšší čas na cestu na základnu.
Večer nás čekala řízená degustace ve
sklepě pana domácího. Věru náramná
kratochvíle. Těžko říct, jestli nás ti vinaři
netahají za nos, nicméně jejich vyprávěChlumečák | Prosinec 2015
Společenská rubrika
vracíme do záV neděli ráno nás čeká
kladního tábora,
už jenom snídaně, sbalení
v Dolních Dunajodo aut, nákup vína a někovicích si dopřáváme
likahodinová cesta domů. Ach
večeři (v této restauraci
jo, to to zase uteklo. Příští rok
nemoravský přízvuk není na
mezi srpnem a říjnem nepochybně
závadu; aby ne – restaurace jmenuje Pra- taky bude září, máme se tedy aspoň zase
ha), zpátky do Perné přijíždíme až za tmy. na co těšit.
ní o víně se moc hezky poslouchá a víno
při něm moc dobře chutná. Nicméně ať
dělám, co dělám, jádra vlašských ořechů
ve Vlašském ryzlinku, nebo muškátový
květ v Irsai Oliveru necítím, ani kdybych
se stavěl na vlasy. Konec blbnutí, do hajan, zítra je taky den.
V sobotu jsme měli v plánu vinobraní
v Novosedlích. Už jsme to zažili vloni, takže nás nic nemohlo překvapit a vyvarováním se tehdejších chyb se nám povedlo
navštívit poměrně dost sklepů a ochutnat
tak řadu vzorků. Něco bylo dobré, něco
méně, ale každý si to svoje víno určitě našel. Ti, kdož s námi neabsolvovali vinobraní, se sešli s Pavlem Kučerou, taky stejně
jako vloni. Cestou lemovanou vinicemi se
Chlumečák | Prosinec 2015
7
Společenská rubrika
Běhání
Vybavení I. – silniční bota
V
jednom z minulých čísel, myslím,
že tak 1 rok nazpět, jsme se seznámili s praktičností běhu. Jak na to,
co nám to přináší, proč se běhu nebát
apod.. Po autorské přestávce, kdy bylo
třeba potomky umístit do školky a manželku do zaměstnání J, se nyní do toho
pustíme. Během přestávky jsem posbíral
další cenné zkušenosti z oblasti běhu, některé byly příjemné jiné jak už to v životě,
a běžeckém nevyjímaje, i nepříjemné. Tak
pojďme na to.
Vybavení jako v každém odvětví sportu
je důležitou součástí sportovce. Správné
zvolení vybavení předchází zranění a zajistí ten správný požitek z běhu. Jednou
z nejdůležitějších částí vybavení každého
běžce je správně zvolená obuv . V dnešní době je i na českém, natož světovém
trhu, nepřeberné množství výběru běžecké obuvi od různorodých značek,
a to jak těch komerčně známých (Adidas, Nike, New Balance, Asics, Mizuno
aj.) tak též těch méně známých (Brooks,
Hoka One One, Diadora aj.). Rozdělení
běžeckých bot je někdy dosti nepřehledné a pro laiky (dále budu používat výraz
z běžecké terminologie „hobíky“) dosti
komplikované. V následujících řádcích se
Vám pokusím z pohledu hobíka uvést základní rozdělení běžeckých bot, tak, aby
v případě, že by jste si šli nějaké pořídit,
jste nevypadali jako úplní „mimoňové“
a věděli po čem sáhnout. Odborník by
se mnou asi nesouhlasil, ale nejsem odborník, pouze nadšenec. Ze svojí vlastní
zkušenosti vím, že leckdy se tvářící důležitě prodavač – odborník ve sportovním
obchodě, dokáže poradit takovou „ptákoviny“ jen, aby z Vás vytáhl větší částku,
že je to s podivem.
Jako základní rozdělení pro naše potřeby postačí rozdělení běžeckých bot na
silniční a krosové (nebo též trailové, terénní) a hybrid těchto kategorií citytrailovou botu.
8
Silniční bota
Tato bota je určena především na
běh po tvrdém povrchu (živice/ asfalt, dlažba, beton, zpevněná rovná
cesta), tudíž její konstrukce je tvořena tak, aby Vaše nohy byly po
celou dobu, a to i při vyšším počtu uběhnutých
km, v maximálním
pohodlí. Vrchní část
boty je zpravidla
tvořena prodyšnou
zpevněnou síťovinou pro dobrý odvod
potu a pevné „usazení“
nohy v botě. Především se silniční bota se vyznačuje především vysokou
mírou tlumení, tj. množstvím tlumícího
materiálu pod Vašimi chodidly. V praxi
se asi nejvíce užívá EVA vstřiková pěna
a v poslední době Boost směs a vedle
nich i další směry. Oba tyto materiály
a vedle nich i další, se vyznačují vysokou
možností absorpce nárazu, tj. tlaku od
nohy na podklad = Vaše noha a potažmo celé tělo nepociťují takové nárazy při
běhu po tvrdém povrchu. Zároveň tlumící směsi ponechávají dostatečný cit pro
tzvn. „čtení povrchu“, tj. cit v okamžiku,
kdy i tvrdý povrch je nerovný. Silniční
bota se tak vyznačuje vyšší konstrukcí pod chodidly. Silniční bota též bude
mít uzpůsobený vzorek podrážky, který
bude spíše hladký (pro lepší přilnavost
k povrchu) a tvrdší (pro delší životnost).
U dražších modelů silničních běžeckých
bot se dokonce vyskytují podrážky se
směsí od výrobců pneumatik na vozidla např. u spol. Adidas – Contimental.
Takové podrážky se vyznačují naprosto
výbornou vlastností přilnavosti na tvrdý
povrch, ať už suchý či mokrý. Zejména
při běhu z/do kopce a při změně směru
je to nesporná výhoda, jelikož běžec cítí
oporu v botě. Nevýhodou silničních bot
je, že v okamžiku kdy vběhnete do terénu
a je byť jen trochou mokro, bota klouže, nedrží. Další věcí se kterou je nutno
počítat je fakt, že životnost běžecké silniční boty je kratší než u krosové, dříve
se tzvn. „vydupe“, což znamená, že
tlumící směs nemá již takové účinky a zejména při
delších bězích a bězích ve
vyšším tempu nohy dostávají zabrat. Životnost
silniční boty, dle váhy běžce
a jeho stylu, je obecně uváděna
v rozmezí cca. 800–1500 km. V praxi
u trošku zapáleného běžce, který běhá
pouze po tvrdém povrchu, to znamená , co rok, to nové silniční boty. Cenové rozmezí se pohybuje od 800,- Kč po
ceny atakující i 4 000,- Kč. Samozřejmě
lze sehnat i levnější modely, ale zde není
zaručena funkčnost. V praxi lez sehnat
dobrou silniční botu okolo 1 500,- Kč (pokud se povede sehnat ve slevě, např. 1–2
roky starý model, zejména na internetu) bývá to i velmi kvalitní bota. Modely
silničním bot okolo 3 000,- Kč se řadí už
k běžeckým botám pro zapálené běžce,
kteří běhají cca. 400–800 Km měsíčně,
tj. dnes a denně i několikrát. Pro zajímavost uvedu ještě další dělení silničních
běžeckých bot: objemové (určeny pro
tréninky, kdy se nabíhá co nejvíce km),
závodní ( lehčí konstrukce, avšak menší
životnosti), tempové (pro trénink rychlosti, lze i užívat závodní), minimalistické
(lehké, s min. tlumící směsi pod chodidly
určeny zejména pro zkušené běžce s vybroušeným běžeckým stylem). A jako
zajímavost na závěr uvádím ještě dva
druhy běžeckých silničních bot: pětiprsty (jedná se o jakési „návleky“ na chodidla, které vypadají jak ponožka a slouží
pouze pro ochranu před odřením kůže
nohou, určeny pro specifické běžce s naprosto vybroušeným běžeckým stylem)
a holá chodidla (tzvn. bosé běžce, kdy běžec běží bos a na chodidle nemá vůbec
žádnou botu či návlek J).
S pozdravem Runner z Chlumce
„autor článku vyjadřuje pouze své názory a citované obchodní značky jakož
i citovaný použitý materiál jsou pouze
ilustrativní, nejedná se o reklamu, slouží
pouze pro lepší představivost čtenářů“
Chlumečák | Prosinec 2015
Společenská rubrika
Cyklistický Spolek
28
Text & foto Petr Štrébl
P
rosincový Vlastík byl - stejně jako minulý rok - večerní vyjížďkou, v žargonu drsných bikerů „nočka“. Sraz na
Hlavním náměstí v Malém Chlumci, trasa
Jelení palouky – Kamprátka – Restaurace
U Dernerů – Kytín – Knížecí studánky –
Chlumec.
Trasa stejná jako minule, oproti loňsku
ale bylo příznivější počasí, nemžilo a bylo
i tepleji. Taky jsme se lépe vybavili světly,
chvílemi jsem měl pocit, že za mnou jede
auto. I proto jsme jeli o fous rychleji a nebezpečí pádu přes nečekanou překážku
bylo přeci jen menší. Nicméně i tak si
mnohý z nás (opět stejně jako vloni) vyslechl doma něco, jako že jsme blázni a ať
laskavě nepočítáme s tím, že nám někdo
bude vařit čaj nebo loupat pomeranč, až
nás skolí nějaký bacil, nebo nedej bože
nepřijde katastrofa z nejstrašnějších – zákeřná rýmička! A ta dokáže člověka pěkně
potrápit.
Poměrně rychle jsme se dostali k oblíbené lesní restauraci U Dernerů, kde si
každý z nás nafasoval Blesk pod zadek,
a už už nedočkavě vyhlížel číšníka, až se
ve dveřích objeví s prvními půllitry. Při
hašení žízně jsme se nasmáli až hanba,
ale kdybyste mě zastřelili, neřeknu vám
čemu. Posíleni nápojem bohatým na vitamín B a bránicí bolavou od smíchu se
znovu vrháme do chladné tmy a pelášíme
na louku u Knížecích studánek. Tady si na
předem připraveném dříví pečeme buřty -
v prosinci, v noci a na lesní samotě – věřte,
že to fakt nemá chybu. Stojící kolem ohně
vypadáme jako dvanáct měsíčků (bylo
nás sice 13, ale kdo by se s tím přepočítával). Při vášnivé debatě jsme nedokázali
nalézt shodu v názoru, jak stará by měla
být Maruška, která by si k nám přišla se
džbánkem pro jahody. Jedni by preferovali tak kolem 50, to už by holka měla mít
rozum a nebude
zbytečně moc
blbnout. Jiní oponují argumentem, že v padesátileté dívky mají
rozumu až moc,
25 bohatě stačí
a trošku blbnutí
ještě nikoho nezabilo, a že 50 by navíc pro jahody šla
do krámu a ne do
lesa - no debata
na úrovni… Maruška nedorazila
ani padesátiletá,
ani pětadvacetiletá. Tak radši jedeme domů, aby přeci jen
ty naše berušky s těmi rýmičkami neměli
nakonec pravdu.
Jako pokaždé to stálo za to a málo platné, večerní cyklování má něco do sebe
a svojí mysteriózní atmosférou je nenapodobitelné. Když jsme doma ulehal do
postele, v myšlenkách jsem pořád seděl
na kole a slyšel vzduch, jak ševelí kolem
mých uší.
P.S. Věděli jste, že když jel Ilja na školu
v přírodě, že mu maminka nezabalila s sebou pantofle a že teda celou dobu musel
chodit v ponožkách? Chudák…
Autoři, nenašli jste svůj článek? Nezoufejte – otiskneme ho v příštím čísle!
Redakce děkuje všem novým přispěvatelům
Celebrity?
Už i v Chlumci?
T
o,co vidíte na obrázku je žiletkový ostnatý drát. Používá se v současné době
v Maďarsku proti nežádoucím migrantům. Toto fotka není z Maďarska, ale z Muchova, kde ve spojení s fotbalovým trávníkem
na plotě zabraňuje houbařům, chatařům
z okolí a zvědavým vesničanům nakouknout
pod pokličku horním deseti tisícům.
Vy na nás koukat nebudete! Co ale až přiletí dron? Sestřelit!
Chlumečák | Prosinec 2015
9
Společenská rubrika
Chlumecký zpravodaj CHLUMEČÁK – vydává OÚ Velký Chlumec, evidováno MKČR pod číslem 32020192, Redakční okruh: Dušan Eliášek, Lenka Kocourová, Ilja Rozsypal,
Petr Štrébl, Jan Štěpánek, číslo rediguje paní Bohumila Rozsypalová, grafické zpracování: Jan Štěpánek, tisk: Ivan Křenek, Hořovice, adresa redakce: OÚ Velký Chlumec, Malý Chlumec 72,
26724 Hostomice tel: 311 584 122, fax: 311 583 183, email: ou­‑[email protected], za obsah a formu článku odpovídá autor, uzávěrka čísla je vždy do 17. v měsíci, svoje příspěvky
můžete předávat na adresu OÚ (nejlépe v elektronicke podobě na email OÚ). Děkujeme.
10
Chlumečák | Prosinec 2015

Podobné dokumenty