match-making seminar - Fondy EHP | CZ06 – Kulturní dědictví a

Transkript

match-making seminar - Fondy EHP | CZ06 – Kulturní dědictví a
MATCH-MAKING
SEMINAR
Programme CZ 06
KONTAKTNÍ SEMINÁŘ
Program CZ 06
06/02/2014
CONTENTS:
MATCH-MAKING SEMINAR - PROGRAMME AND INFORMATION
KONTAKTNÍ SEMINÁŘ - PROGRAM A INFORMACE
3
7
INFORMATION FOR PARTICIPANTS
INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY
11
14
INDICIDUAL CULTURAL PROGRAM FOR PARTRICIPANTS
INDIVIDUÁLNÍ KULTURMNÍ PROGRAM PRO ÚČASTNÍKY
17
21
MAPS
MAPY
25
29
BASIC GROUPS AND PARTICIPANTS IN MOTION PA 16
SKUPINY ÚČASTNÍKŮ DLE ZAMĚŘENÍ AKTIVIT PO 16
33
BASIC GROUPS AND PARTICIPANTS IN MOTION PA 17
SKUPINY ÚČASTNÍKŮ DLE ZAMĚŘENÍ AKTIVIT PO 17
36
CONTACTS AND INFORMATION ABOUTH THE PARTICIPANTS
OF THE MATCH – MAKING SEMINAR
KONTAKTY A INFORMACE O ÚČASTNÍCÍCH KONTAKTNÍHO
SEMINÁŘE
39
DETAILED APPLICATION EVALUATION CRITERIA PA 16
DETAILNÍ HODNOTÍCÍ KRITERIA KVALITY ŽÁDOSTI PO 16
99
DETAILED APPLICATION EVALUATION CRITERIA PA 17
DETAILNÍ HODNOTÍCÍ KRITERIA KVALITY ŽÁDOSTI PO 16
106
PARTNERSHIP STATEMENT
PROHLÁŠENÍ O PARTNERSTVÍ
112
PARTNERSHIP AGREEMENT
DOHODA/SMLOUVA O PARTNERSTVÍ
116
2
MATCH-MAKING
SEMINAR
Prague, 6 February 2014
PROGRAMME AND INFORMATION
for participants (future applicants for support under EEA and Norway
grants and their potential partners)
under Programme CZ 06
Cultural Heritage and Contemporary
Art
Organised by the Ministry of Culture of the Czech Republic in cooperation
with Arts Council Norway
3
MATCH-MAKING
SEMINAR
Prague, 6 February 2014
PROGRAMME:
Morning session:
Ministry of Culture, the Nostitz Palace (Maltézské náměstí 1, Praha 1)
09.00 – 10.00
Presentation of the participants
Mingling with coffee and refreshments at the foyer and adjacent
premises of the former horse stable of the Nostitz Palace
10.00– 10.20
Opening of the seminar
Introduction, information on the expected outcomes of Programme CZ06
Cultural Heritage and Contemporary Art – representatives of the EEA
Grants Department of the Ministry of Culture (Programme Partner)
10.20 – 10.25
The role of the Programme Operator – representatives of the Ministry of
Finance
10.25 – 10.40
Expected outcomes and possibilities of bilateral cooperation at project
level –representatives of Arts Council Norway (Programme Partner)
10.40 – 10.50
Cooperation on a project supported from EEA and Norway grants (FM1),
example of good practice – Wallachian Open Air Museum
10.50 – 11.50
Culture Support Strategy at national level covering the areas that are
supported within EEA grants – heads and experts of the respective
divisions of the Ministry of Culture
Preservation of Movable Cultural Heritage, Museums and Galleries
Media and Audiovision
Art, Literature and Libraries
Cultural Heritage Management
11.50– 12.00
Management of support for movable and immovable heritage in Norway,
including the possibility of bilateral cooperation – representatives of ACN
– Cultura Heritage Department
4
12.00 – 12.45
Networking lunch at the foyer and the adjacent premises of the former
horse stable at the Nostitz Palace
Afternoon session:
Contemporary Art (PA 17) – MeetFactory
12.45
Departure for the afternoon session from the Ministry to MeetFactory
(Ke Sklárně 3213/15, Praha 5)
Transfer of foreign participants (PA17) – by rented coach
Transfer of Czech participants (PA17) – own transport*
1
13.20 – 14.00
Opening of the afternoon session, EEA Grants Department, Arts Institut
– Theatre Institut
Guided visit to MeetFactory, discussion with the management, curators
and possibly present artists
14.00 – 16.00
Presentation of individual projects and bilateral discussions between
participants divided in 4 groups: theatre, music, visual and film art.
The presentations by the participants will be chaired by the
representatives of Arts Council Norway, MeetFactory and the
EEA/Norway Grants Department of the Ministry of Culture, Arts And
Theatre Institute.
16.00 – 16.30
Networking coffee break
16.30 – 17.00
Summary of the outcomes of presentations and discussions
17.00
Closing of the working sessions and transfer of the participants to the
hotel by rented coach
Czech participants – individual programme
20.00
Optional - Premiere of the Human Locomotion performance at the New
Stage of the National Theatre (with a closing toast after the
performance) – own transport
Afternoon session:
Movable and Immovable Heritage (PA16) – Nostitz Palace Konírna a meeting room
No. 11
13.00– 16.30
Presentation of individual projects and bilateral discussions between the
participants divided in two groups: movable and immovable cultural
heritage. The presentations by the participants will be chaired by the
representatives of ACN – Cultura Heritage Department, the EEA/Norway
Grants Department of the Ministry of Culture,
National Heritage
Institute
16.30 – 17.00
Networking coffee break
1
Unfortunately we cannot secure parking on the premises of the Ministry of Culture on Maltézské náměstí 1, Praha 1
5
17.00 – 17.30
Summary of the outcomes of presentations and discussions
17.30
Closing of the working sessions and transfer of the participants to the
hotel by rented coach
Czech participants – individual programme
20.00
Optional - Premiere of the Human Locomotion performance at the New
Stage of the National Theatre – for foreign and selected Czech
participants (limited capacity), with a closing toast after the
performance. Own transport.
6
KONTAKTNÍ
SEMINÁŘ
Praha, 6. února 2014
PROGRAM A INFORMACE
pro účastníky semináře (budoucí žadatele o podporu
z fondů EHP a jejich potenciální partnery)
V rámci programu CZ 06
Kulturní dědictví a současné umění
Pořádá Ministerstvo kultury ČR ve spolupráci s Arts Council
Norway
7
KONTAKTNÍ SEMINÁŘ
Praha, dne 6. 2. 2014
PROGRAM:
Dopolední část semináře:
Ministerstvo kultury, Maltézské nám. 1, Praha 1 – Konírna Nostického
paláce
09,00 – 10,00
Prezence účastníků semináře
Kontaktní ranní občerstvení ve foyer a navazujících prostorech Konírny
Nostického paláce
10,00– 10,20
Zahájení semináře
Úvodní slovo, informace o očekávaných výsledcích programu CZ06
Kulturní dědictví a současné umění – pracovníci odd. fondů EHP MK
(partner programu)
10,20 – 10,25
Úloha zprostředkovatele programu – pracovníci Ministerstva financí
10,25 – 10,40
Očekávané výsledky a možnosti spolupráce na úrovni projektů –
zástupci Arts Council Norway
10,40 – 10,50
Spolupráce při realizaci projektu podpořeného fondy EHP Norska FM1,
příklad dobré praxe – Valašské Muzeum v přírodě
10,50 – 11,50
Koncepce podpory kultury na národní úrovni v oblastech, které jsou
podporovány fondy EHP – ředitelé a odborní pracovníci příslušných
odborů Ministerstva kultury
Odbor ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií
Odbor médií a audiovize
Odbor umění, literatury a knihoven
Odbor památkové péče
11,50– 12,00
Management podpory nemovitých a movitých památek Norska vč.
možností bilaterální spolupráce – zástupci Arts Council Norway (Odbor
kulturního dědictví).
12,00 – 12,45
Kontaktní oběd ve foyer a navazujících prostorech Konírny Nostického
paláce
8
Odpolední část semináře:
Oblast současného umění (PO 17) – MeetFactory
12,45
Odjezd na odpolední část semináře od budovy ministerstva kultury do
MeetFactory (Ke Sklárně 3213/15, Praha 5)
Transfer zahraničních účastníků semináře (PO17) - přistaveným
autobusem
Transfer domácích účastníků semináře (PO17) – individuální doprava*
2
13,20 – 14,00
Zahájení odpolední části
Komentovaná prohlídka objektu společnosti MeetFactory, spojená
s diskusí s managementem, kurátory probíhajících výstav, případně
(přítomnými tvůrci)
14,00 – 16,00
Prezentace jednotlivých záměrů (projektů) a z toho plynoucí bilaterální
jednání účastníků semináře – 4 skupiny: oblast divadla, hudby,
výtvarného a filmového umění.
Prezentace účastníků semináře moderují pracovníci Arts Council Norway
a MeetFactory a odd. fondů EHP Ministerstva kultury
16,00 – 16,30
Kontaktní odpolední svačina
16,30 – 17,00
Shrnutí výsledků jednání a prezentací jednotlivých skupin
17,00
Ukončení pracovní části semináře a odvoz zahraničních účastníků
semináře do hotelu přistaveným autobusem
Domácí účastníci - individuální program
20,00
Návštěva premiéry divadelního představení („Human Locomotion“) na
Nové scéně Národního divadla (po ukončení představení závěrečný
přípitek) – doprava individuální
Odpolední část semináře:
Oblast movitého a nemovitého kulturního dědictví (PO16) - Konírna a zasedací místnost
č. 11
13,00– 16,30
Prezentace jednotlivých záměrů (projektů) a z toho plynoucí bilaterální
jednání účastníků semináře – 2 skupiny: movité a nemovité kulturní
dědictví
16,30 – 17,00
Kontaktní odpolední svačina
17,00 – 17,30
Shrnutí výsledků jednání a prezentací jednotlivých skupin
2
není možno zajistit parkování v prostoru Ministerstva kultury, Maltézské náměstí 1, Praha 1
9
17,30
Ukončení pracovní části semináře a odvoz zahraničních účastníků
semináře do hotelu přistaveným autobusem
Domácí účastníci - individuální program
20,00
Volitelné - Návštěva premiéry divadelního představení („Human
Locomotion“) na Nové scéně Národního divadla - pro zahraniční a
vybrané domácí účastníky (omezená kapacita). Po ukončení představení
závěrečný přípitek. Doprava individuální.
10
MATCH-MAKING
SEMINAR
INFORMATION FOR PARTICIPANTS
11
Wednesday, 5 February 2014
Expected
at 13.00
arrival
of
foreign
participants
at
the
Václav
Havel
Airport
TRANSPORT:


Transfer from the Václav Havel airport + welcome.
Transport by coach provided by the Ministry of Finance or the Embassy of Norway in
Prague. Taxi costs cannot be reimbursed.
Participants who arrive at another time will travel to the hotel on their own and at
their own expenses.
Individual public transport from the airport.
Bus No. 119 to the Dejvicka Station. From Dejvicka Station by the tram No. 20 to the
Andel Station. 3 min walk to the Hotel Ibis.
Bus No. 100 to the Zlicin Station. From Zlicin Station by the metro (tube) to the
Andel Station. 5 min walk to the Hotel Ibis
ACCOMMODATION:
13.30
 Accommodation at the IBIS hotel, Plzeňská 14, Praha 5
http://ibis-praha-smichov.pragueshotel.net/
The hotel has been arranged and paid for the foreign participants by the Ministry of
Culture of the Czech Republic.
KICK-OFF CONFERENCE
14.10
 Transport of the participants in the kick-off conference from the hotel by coach
(provided by the Ministry of Finance).
 Foreign participants not attending the kick-off conference will have an individual
programme.
 The kick-off conference takes place at the Žofín palace, Slovanský ostrov 226, Praha,
http://www.zofin.cz/en/ .
14.30

Registration
15.00 – 18.00

Kick-off conference – presentation of the focus, content and structure of Programme
CZ06 and the possibilities of bilateral cooperation.
Please see the information provided by the Ministry of Finance for the programme and
registration
http://www.eeagrants.cz/en/programmes/eea-grants-2009-2014/cz06-culture/cz06news/2014/launch-conference-of-the-programme-cz06-1226
12
INFORMAL MEETING
19.30 Muzeum Kampa, U Sovových mlýnů 2, Praha, http://www.museumkampa.com/en/
The participants will have an opportunity to get to know each other, at the premises of
the museum with an exceptional exposition of modern Czech and Central European art.
Please visit the website of the Ministry of Finance for more information and registration:
http://www.eeagrants.cz/en/programmes/eea-grants-2009-2014/cz06-culture/cz06news/2014/launch-conference-of-the-programme-cz06-1226
Thursday, 6 February 2014



Foreign participants accommodated at the IBIS hotel will have breakfast at the hotel.
Individual transfer from the IBIS hotel to the Ministry of Culture – Nostitz Palace,
Maltézské náměstí 1, Praha 1 (see the maps).
For more information see the Programme of the match-making seminar
(registration from 9.00, start of the seminar at 10.00).
CATERING
Both Czech and foreign participants will have the following meals at the place of the
match-making seminar:
 Morning coffee break
 Lunch
 Afternoon coffee break
 + breakfast at the hotel for foreign participants
Friday, 7 February 2014


Foreign participants accommodated at the IBIS hotel will have breakfast at the hotel.
Individual transfer to the Václav Havel Airport or individual programme.
SUMMARY
1) The participants do not pay any fee or charge.
2) Transport from the airport is only arranged at the time of the plane’s arrival (5
February 2014 at 13.00).
3) Transfer from the Ministry of Culture (Nostitz Palace) to MeetFactory and from these
places back to the hotel will be arranged for the foreign participants.
4) The theatre performance is facultative, interested participants will receive the tickets
during the seminar.
5) Flight tickets will be reimbursed by the Ministry of Culture against an invoice (see the
filled-in form) and copy of the boarding pass.
13
KONTAKTNÍ
SEMINÁŘ
INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY
14
Středa, dne 5. 2. 2014
Předpokládaný
ve 13,00 hod.
přílet
zahraničních
účastníků
na
Letiště
Václava
Havla
DOPRAVA:


Transfer z letiště Václava Havla + přivítání
Zajištuje autobusem Ministerstvo financí, případně Norská ambasáda
V případě jiného času příletu individuální doprava do hotelu na vlastní náklady.
(varianta 1: z letiště Václava Havla autobusem č. 119 do zastávky Dejvická, dále
tramvají č. 20 do stanice Anděl a poté 3 min pěšky do hotelu IBIS
varianta 2: z letiště autobusem č. 100 do zastávky Zličín, dále metrem B do stanice
Anděl a 5 min pěšky do hotelu Ibis)
UBYTOVÁNÍ:
13,30 hodin
 Ubytování v hotelu IBIS, Plzeňská 14, Praha 5
http://ibis-praha-smichov.pragueshotel.net/
Hotel
je
pro
zahraniční
účastníky
a zaplacen Ministerstvem kultury ČR.
Kontaktního
semináře
zajištěn
ZAHAJOVACÍ KONFERENCE:
14,10 hodin
 Odvoz účastníků Zahajovací konference z hotelu autobusem (zajišťuje MF).
 Ostatní zahraniční účastníci, kteří se nezúčastní zahajovací konference individuální
program.
 Zahajovací konference se koná v prostorách paláce Žofín, Slovanský ostrov 226,
Praha, http://www.zofin.cz/
14,30 hodin

Registrace
15,00 - 18,00

Zahajovací konference představí zaměření, obsah a strukturu Programu CZ06 včetně
možností bilaterální spolupráce.
Program a registrace viz informace Ministerstva financí
http://www.eeagrants.cz/cs/programy/ehp-fondy-2009-2014/cz06-kultura/cz06aktuality/2014/zahajovaci-konference-programu-cz06-1226
NEFORMÁLNÍ SETKÁNÍ
19,30 hodin, Muzeum Kampa, U Sovových mlýnů 2, Praha,
http://www.museumkampa.cz/
15
Tato akce poskytne účastníkům
skvělou příležitost se vzájemně seznámit, a to
v prostředí výjimečné sbírky českého a středoevropského moderního umění.
Bližší informace a registrace viz stránky Ministerstva financí:
http://www.eeagrants.cz/cs/programy/ehp-fondy-2009-2014/cz06-kultura/cz06aktuality/2014/zahajovaci-konference-programu-cz06-1226
Čtvrtek, dne 6. 2. 2014



Pro ubytované zahraniční účastníky Kontaktního semináře zajištěna snídaně v hotelu
IBIS.
Individuální doprava z hotelu IBIS do budovy Ministerstva kultury – Nostický Palác,
Maltézské náměstí 1, Praha 1 (viz mapy).
Dále dle programu Kontaktního semináře
(Prezence od 9,00 hodin, začátek semináře v 10,00 hodin).
OBČERSTVENÍ
Pro české i zahraniční účastníky zajištěno formou catteringu v místech kontaktního
semináře:




Dopolední občerstvení
Oběd
Odpolední občerstvení
+ snídaně v hotelu pro zahraniční účastníky
Pátek, dne 7. 2. 2014


Pro ubytované zahraniční účastníky zajištěna snídaně v hotelu IBIS.
Individuální doprava na Letiště Václava Havla, případně individuální program.
RESUME
6) Za účast na semináři se neplatí žádné poplatky.
7) Doprava z letiště je zajištěna „pouze“ v čase a termínu příletu letadla (5. 2. 2014 ve
13,00 hodin).
8) Zahraniční účastníci mají zajištěn transfer z budovy Ministerstva kultury – Nostický
palác do MeetFactory a zpět z těchto míst konání semináře do hotelu.
9) Návštěva divadelního představení je fakultativní, vstupenky budou možným
zájemcům předány během semináře.
10)
Letenky budou proplaceny Ministerstvem kultury na základě faktury (viz vyplněný
formulář) a kopií palubních vstupenek.
16
CONTACT SEMINAR
Individual cultural program for participants
Prague, 6. 2. 2014
(leisure time)
RECOMMENDED PLACES, CURRENT EVENTS and LINKS
VISUAL ART PA 17

UMPRUM 2013
(The exhibition of vintage works by students of the
Decorative Arts University), Veletržní palác, 27.1.- 2.3.2014
http://goout.cz/en/exhibitions/prague/umprum-2013/lwlp/

Rudolf Volráb (Representative of the art 60th), Veletržní palác,
24.1. - 25. 5. 2014
http://www.ngprague.cz/en/exposition-detail/rudolf-volrab-artwork-1955-1969/

Museum of Decorative Arts
Miroslav Jodas: (Photo exhibition), Galerie Josefa Sudka, 16. 1. - 20. 4. 2014
http://www.upm.cz/index.php?language=en&page=123&year=2014&id=232&img=1
534

20th and 21st Century (permanent exhibition), Národní galerie —Veletržní palác
http://www.upm.cz/index.php?page=123&year=stable&id=22&img=1439&language
=en

HRA O ČAS, Petr Nikl (Thematic retrospective exhibition of important
contemporary artist), Městská knihovna, Mariánské náměstí 1, 2. patro,
13. 12. 2013 - 23. 3. 2014
http://www.citygalleryprague.cz/cs/web/guest/vystavy/-/vystavy/vystava/127883

Tomáš Roubal, Worstseller, (Actual socio-political issues), ColloredoMansfeldský palác, 17. 1. - 16. 2. 2014
http://www.citygalleryprague.cz/cs/web/guest/vystavy/-/vystavy/vystava/134659
Nikola Čulí (drawings), MeetFactory
Vernisáž 5. 2. 2014 v 19,00 hod.
http://goout.cz/en/exhibitions/prague/nikola-culik-zivot-a-dilo/itqi/


Český Papež (Contemporary Polish art), MeetFactory
Vernisáž 5. 2. 2014 v 19,00 hod.
http://goout.cz/en/exhibitions/prague/czech-pope/rhmp/

Olbram Zoubek (Contemporary art, sculpture), Jízdárna Pražského hradu
http://goout.cz/en/exhibitions/prague/olbram-zoubek/owao/
17

NoD
Umění a stín (od 6. 2. 2014)
Umění, 6. 2. – 23. 3. 2014, České centru Praha,
Rytířská 31,
Praha 1
Stín, 6. 2. – 17. 3. 2014, Galerie NoD, Dlouhá 33, Praha 1
Vernisáže: 5. 2. 2014 v 17:00 v Českém centru Praha , v 19:00 v Galerii NoD
http://nod.roxy.cz/program?id=611
http://nod-eng.roxy.cz/galerieNoD

Ivo Medek ("Contemporary Czech dada, collage, etc.") Galerie Dion,
13. 1. - 26. 2. 2014
http://www.dionart.cz/appl.php?r=506586&s=d5e7e4fa4edf5f6932c333035d65b3d5
&p=aktuality&l=1

GAMUEDU (The exhibition of educational programs, publicity important
galleries), Obecní dům, 19.12.- 18. 3. 2014
http://www.upm.cz/index.php?language=cz&page=123&year=2013&id=229
http://www.gamuedu.cz/

DOX - Centre for Contemporary Art - Zone in the motion (Exhibition
Representative of significant postconceptual art with intermediate overlap)
Poupětova 1, Praha 7, 16. 1. – 17. 3. 2014
http://www.dox.cz/en/exhibitions/zone-in-motion
VISUAL ART - OTHER CULTURAL OFFER

Art Nouveau / Art Vital 1900, Obecní dům, 1. 11 2013 - 31. 12. 2015
http://www.upm.cz/index.php?page=123&year=2013&id=227&img=1530&language
=en

Baroque crafts from the Museum of Decorative Arts in Prague (permanent
exhibition), Schwarzenberský palác
http://www.upm.cz/index.php?page=123&year=stable&id=104&img=1112&language
=en

Art 20th and 21st Century (permanent exhibition), Národní galerie- Veletržní palác
http://www.upm.cz/index.php?page=123&year=stable&id=22&img=1439&language
=en

UPM (Stories of Materials), permanent exhibition
http://www.upm.cz/index.php?page=200&img=1464&language=en

St. Wenceslas copies of royal jewels (permanent exposition), Obecní dům,
Praha 1
http://www.obecnidum.cz/en/crown-of-saint-wenceslas-1404042292.html
Josef Lada (painting and drawing popular Czech painter and illustrator 30th40th) – Museum Kampa
http://goout.cz/en/exhibitions/prague/josef-lada-co-prinasi-zima/oplo/


Alfons Mucha – The Slav Epic (painting, the most important Czech Art
Nouveau author, Veletržní palác
http://goout.cz/en/exhibitions/prague/alfons-mucha-slovanska-epopej/cuse/
18
THEATRE PA 17

La Fabrika - Pěna dní (Performance of popular physical and drama company
La Putica)
http://lafabrika.cz/program.php?subsect=read&p_id=1171

POnec (Performances contemporary physical and dance companies)
http://www.divadloponec.cz/playbill/index/mn/19/page/17
THEATRE - THE OTHER CULTURAL OFFER
The National Theatre
Swan Lake (balet), 5. a 6. 2. 2014 v 19,00 hod.
http://www.narodni-divadlo.cz/en/show/5327?t=2014-02-05-19-00

State Opera
Tannhäuser (opera), 5. 2. 2014 v 18,00 hod.
http://www.narodni-divadlo.cz/en/show/6280?t=2014-01-23-18-00

Státní opera
Tosca (opera), 6. 2. 2014 v 19,00 hod.
http://www.narodni-divadlo.cz/en/programme
MUSIC PA 17

Agharta Jazz Centrum
http://www.agharta.cz/
6/2/2014 – JAROSLAV ŠIMÍČEK QUARTET (CZ) – modern JAZZ
http://www.jareksimicek.net/
7/2/2014 – FRANTIŠEK UHLÍŘ TEAM (CZ) – modern JAZZ

Lucerna Music Bar
http://lucerna.musicbar.cz/en/
5/2/2014 – POLEMIC (SK)
http://lucerna.musicbar.cz/en/program/polemic-sk-2/

Malostranská beseda
http://www.malostranska-beseda.cz/en/club/programme/upcoming-events.html
7/2/2014 – KRAUSBERRY (CZ) Big beat
http://www.krausberry.cz/

ROXY
http://www.roxy.cz/
7/2/2014 – KAROTTE (DE)
http://www.roxy.cz/karotte-de

Palác Akropolis
http://www.palacakropolis.cz/
5/2/2014 – BLUE ROCKET A HOSTÉ (CZ)
http://www.palacakropolis.com/program/2014-02-05
7/2/2014 – ULVER (NO)
http://www.palacakropolis.com/program/2014-02-07
19

MeetFactory
U.D.O. (Metal) - 6. 2. 2014 ve 20,00 hod.
http://goout.cz/en/concerts/prague/u-d-o/koln/
MUSIC - OTHER CULTURAL OFFER

Rudolfinum (Concert Hall – a lot of concerts of classic music)
http://www.ceskafilharmonie.cz/docs/cms/7.%20rudolfinum/přehled%20koncertů/cf
%20program%20unor%20web.pdf

Municipal Building (Concert Hall - a lot of concerts of classic music), nám.
Republiky 5, Praha 1
http://www.obecnidum.cz/en/concerts-1404042296.html
USEFUL LINKS
http://www.narodni-divadlo.cz/en/programme
http://www.idu.cz/cs/
http://www.mkcr.cz/en/
http://www.mkcr.cz/en/prispevkove-organizace/
http://goout.cz/en/concerts/prague/
http://www.praguewelcome.cz/
http://qool.cz/akce/tag/2-anglicky/
http://www.hrad.cz/
http://www.museumkampa.cz/
http://www.nfa.cz/en/
http://www.archatheatre.cz/en/predstaveni/book-burning-pieter-de-buysser-a-hans-opde-beeck/
http://www.alfredvedvore.cz/en//
http://www.duncanct.cz/divadlo.html
http://www.divadlovceletne.cz/planovana-predstaveni/
20
INDIVIDUÁLNÍ KULTURNÍ PROGRAM
PRO ÚČASTNÍKY KONTAKTNÍHO SEMINÁŘE
PRAHA, 6. 2. 2014
(a navazující volné dny)
DOPORUČENÁ MÍSTA, AKTUÁLNÍ UDÁLOSTI A ODKAZY
VÝTVARNÉ UMĚNÍ PO 17:

UMPRUM 2013 (Výstava ročníkových prací studentů Vysoké umělecko průmyslové školy), Veletržní palác, 27.1.- 2.3.2014
http://goout.cz/en/exhibitions/prague/umprum-2013/lwlp/

Rudolf
Volráb
(představitel
umění
60. let),
Veletržní
palác,
24.1. - 25. 5. 2014
http://www.ngprague.cz/en/exposition-detail/rudolf-volrab-artwork-1955-1969/

Umělecko průmyslové muzeum
Miroslav Jodas: (Fotografie), Galerie Josefa Sudka, 16. 1. - 20. 4. 2014
http://www.upm.cz/index.php?language=en&page=123&year=2014&id=232&img=1
534

Umění 20. a 21. století (stálá expozice), Národní galerie — Veletržní palác
http://www.upm.cz/index.php?page=123&year=stable&id=22&img=1439&language
=en

HRA O ČAS, Petr Nikl (Retrospektivní tematická výstava významného
současného umělce), Městská knihovna, Mariánské náměstí 1, 2. patro,
13. 12. 2013 - 23. 3. 2014
http://www.citygalleryprague.cz/cs/web/guest/vystavy/-/vystavy/vystava/127883

Tomáš Roubal, Worstseller, (Aktuální sociálně politická témata), ColloredoMansfeldský palác, 17. 1. - 16. 2. 2014
http://www.citygalleryprague.cz/cs/web/guest/vystavy/-/vystavy/vystava/134659

Nikola Čulí (kresba), MeetFactory
Vernisáž 5. 2. 2014 v 19,00 hod.
http://goout.cz/en/exhibitions/prague/nikola-culik-zivot-a-dilo/itqi/

Český Papež (Současné polské umění), MeetFactory
Vernisáž 5. 2. 2014 v 19,00 hod.
http://goout.cz/en/exhibitions/prague/czech-pope/rhmp/

Olbram Zoubek (Současné umění, plastika), Jízdárna Pražského hradu
http://goout.cz/en/exhibitions/prague/olbram-zoubek/owao/
21

NoD
Umění a stín (od 6. 2. 2014)
Umění, 6. 2. – 23. 3. 2014, České centru Praha,
Rytířská 31,
Praha 1
Stín, 6. 2. – 17. 3. 2014, Galerie NoD, Dlouhá 33, Praha 1
Vernisáže: 5. 2. 2014 v 17:00 v Českém centru Praha , v 19:00 v Galerii NoD
http://nod.roxy.cz/program?id=611
http://nod-eng.roxy.cz/galerieNoD

Ivo Medek ("Současné české dada, koláže, atd.") Galerie Dion,
13. 1. - 26. 2. 2014
http://www.dionart.cz/appl.php?r=506586&s=d5e7e4fa4edf5f6932c333035d65b3d5
&p=aktuality&l=1

GAMUEDU (Výstava o edukačních programech, publicitě významných galerií),
Obecní dům, 19.12.- 18. 3. 2014
http://www.upm.cz/index.php?language=cz&page=123&year=2013&id=229
http://www.gamuedu.cz/

DOX – Centrum současného umění - Zóna v pohybu (Výstava významné
představitelky post conceptuálního umění s intermediálním přesahem),
Poupětova 1, Praha 7, 16. 1. – 17.3.2014
http://www.dox.cz/en/exhibitions/zone-in-motion
VÝTVARNÉ UMĚNÍ – DALŠÍ KULTURNÍ NABÍDKA

Secese (Vitální umění 1900), Obecní dům, 1. 11 2013 - 31. 12. 2015
http://www.upm.cz/index.php?page=123&year=2013&id=227&img=1530&language
=en

Barokní umělecké řemeslo ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze
(stálá expozice), Schwarzenberský palác
http://www.upm.cz/index.php?page=123&year=stable&id=104&img=1112&language
=en

Umění 20. a 21. Století (stálá expozice), Národní galerie- Veletržní palác
http://www.upm.cz/index.php?page=123&year=stable&id=22&img=1439&language
=en

UPM (Příběhy materiálů), stálá expozice
http://www.upm.cz/index.php?page=200&img=1464&language=en

Svatováclavská koruna (Expozice kopií klenotů korunovačních), stálá
expozice, Obecní dům, Praha 1
http://www.obecnidum.cz/en/crown-of-saint-wenceslas-1404042292.html
Josef Lada (Malba a kresba populárního českého malíře a ilustrátora 30. léta)
– Museum Kampa
http://goout.cz/en/exhibitions/prague/josef-lada-co-prinasi-zima/oplo/


Alfons Mucha – Slovanská epopej (Malba, nejvýznamnější český secesní
autor), Veletržní palác
http://goout.cz/en/exhibitions/prague/alfons-mucha-slovanska-epopej/cuse/
22
DIVADLO PO 17

La Fabrika - Pěna
dní
(Představení
populárního
a činoherního souboru La Putica)
http://lafabrika.cz/program.php?subsect=read&p_id=1171
pohybového

POnec (Představení současného pohybového a tanečního divadla)
http://www.divadloponec.cz/playbill/index/mn/19/page/17
DIVADLO – DALŠÍ KULTURNÍ NABÍDKA



Národní divadlo
Labutí jezero (balet), 5. a 6. 2. 2014 v 19,00 hod.
http://www.narodni-divadlo.cz/en/show/5327?t=2014-02-05-19-00
Státní opera
Tannhäuser (opera), 5. 2. 2014 v 18,00 hod.
http://www.narodni-divadlo.cz/en/show/6280?t=2014-01-23-18-00
Státní opera
Tosca (opera), 6. 2. 2014 v 19,00 hod.
http://www.narodni-divadlo.cz/en/programme
HUDBA PO 17

Agharta Jazz Centrum
http://www.agharta.cz/
6/2/2014 – JAROSLAV ŠIMÍČEK QUARTET (CZ) – modern JAZZ
http://www.jareksimicek.net/
7/2/2014 – FRANTIŠEK UHLÍŘ TEAM (CZ) – modern JAZZ

Lucerna Music Bar
http://lucerna.musicbar.cz/en/
5/2/2014 – POLEMIC (SK)
http://lucerna.musicbar.cz/en/program/polemic-sk-2/
Malostranská beseda
http://www.malostranska-beseda.cz/en/club/programme/upcoming-events.html
7/2/2014 – KRAUSBERRY (CZ) Big beat
http://www.krausberry.cz/


ROXY
http://www.roxy.cz/
7/2/2014 – KAROTTE (DE)
http://www.roxy.cz/karotte-de

Palác Akropolis
http://www.palacakropolis.cz/
5/2/2014 – BLUE ROCKET A HOSTÉ (CZ)
http://www.palacakropolis.com/program/2014-02-05
7/2/2014 – ULVER (NO)
http://www.palacakropolis.com/program/2014-02-07

MeetFactory
U.D.O. (Metal) - 6. 2. 2014 ve 20,00 hod.
http://goout.cz/en/concerts/prague/u-d-o/koln/
23
HUDBA – DALŠÍ KULTURNÍ NABÍDKA

Rudolfinum (Koncertní síň)
http://www.ceskafilharmonie.cz/docs/cms/7.%20rudolfinum/přehled%20koncertů/cf
%20program%20unor%20web.pdf

Obecní dům, nám. Republiky 5, Praha 1
http://www.obecnidum.cz/en/concerts-1404042296.html
UŽITEČNÉ ODKAZY
http://www.narodni-divadlo.cz/en/programme
http://www.idu.cz/cs/
http://www.mkcr.cz/en/
http://www.mkcr.cz/en/prispevkove-organizace/
http://goout.cz/en/concerts/prague/
http://www.praguewelcome.cz/
http://qool.cz/akce/tag/2-anglicky/
http://www.hrad.cz/
http://www.museumkampa.cz/
http://www.nfa.cz/en/
http://www.archatheatre.cz/en/predstaveni/book-burning-pieter-de-buysser-a-hans-opde-beeck/
http://www.alfredvedvore.cz/en//
http://www.duncanct.cz/divadlo.html
http://www.divadlovceletne.cz/planovana-predstaveni/
24
From the IBIS hotel to the Ministry of Culture (Maltézské nám. 1, Praha 1)
Walk to the Plzeňská street (four minutes), then take tram no. 12 or 20.
Departure stop:
Anděl
Arrival stop:
Hellichova
25
From the IBIS Hotel to the National Theatre (New Stage – Národní 4, Praha 1)
Walk to the Plzeňská street (for minutes), then take tram no. 6 or 9.
Departure stop:
Anděl
Arrival stop:
Národní divadlo
26
From the Ministry of Culture (Maltézské nám. 1, Praha 1) to Meet Factory (Ke sklárně
15, Praha 5)
Map 1
Walk to the Hellichova tram stop (2 minutes), then take tram no. 12 or 20.
Departure stop: Hellichova
Arrival stop:
Lihovar
Then walk eight minutes to the Ministry (see map 2).
27
Map 2
From the Lihovar stop to Meet Factory (Ke sklárně 15, Praha 5)
28
Z hotelu IBIS do Ministerstva kultury (Maltézské nám. 1, Praha 1)
Pěšky cca 4 min na ulici Plzeňská, a dále tramvají č. 12, 20
nástupní stanice:
Anděl
výstupní stanice
Hellichova
29
Z hotelu IBIS do Národního divadla (Nová scéna – Národní 4, Praha 1)
Pěšky cca 4 min na ulici Plzeňská, a dále tramvají č. 6, 9
nástupní stanice:
Anděl
výstupní stanice:
Národní divadlo
30
Z Ministerstva kultury (Maltézské nám. 1, Praha 1) do Meet Factory (Ke sklárně 15,
Praha 5)
mapa 1
Pěšky cca 2 min na zastávku Hellichova, dále tramvají č. 12, 20
nástupní stanice:
Hellichova
výstupní stanice
Lihovar
a dále pěšky cca 8 min (viz mapa 2)
31
Mapa 2
Ze zastávky Lihovar do Meet Factory (Ke sklárně 15, Praha 5)
32
BASIC GROUPS and Participants in motion - PA 16
SKUPINY ÚČASTNÍKŮ dle zaměření aktivit PO 16
Jméno
PA 16
Účastník
I
32
9
M
Hošna Zdeněk
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta –
rotunda
X
Opletal Michal, Opletalová
Pavlína
Alie, o.s.
X
Motejzík Pavel
Mikroregion Nepomucko
X
Prouzová-Myšková Jana
Pivovar Lobeč, o.s.
X
Václavík Radek
Pardubický kraj – Zámek Pardubice
X
Ježek Josef
Středisko společných činností AV ČR, v.v.i. -
X
Frouzová Markéta
Komunita Noe
X
Brožková Pavla
Měú Kolín – Rekonstrukce zámku...
X
Říhová Ivana
Město Strakonice
X
Rexa Daniel
Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně
X
Wajsar Miroslav
Oblastní charita Červený Kostelec
X
Nejedlý Vratislav
Město Polička
X
Preusslerová Kateřina
Železniční společnost Tanvald, o.p.s.
X
Hájek Milan
Aloha a.s.
X
Fráně Luděk
Město Prachatice – Vybudování galerie...
X
Petr Tomáš, Ing.
NPÚ, ÚPS v Praze – Valeč
X
Černý Daniel
Projekt, o.s. – Žatecká synagoga...
X
Suchomel Jiří
Nádraží nedáme!
X
Zugar František
ARKADIE Nový Dvůr s.r.o.
X
Kocanda Radek
Hrady na Malši, o.s. – Konzervace tvrze +
Expozice
X
Holásková Ivana
NPÚ, ÚPS v Kroměříži, Správa SZ Lednice
X
Gottwaldová Helena
NPÚ, ÚPS v Kroměříži, státní hrad Šternberk
X
Pospíšilová Inka, Polatová Eva
Národní památkový ústav
X
Svoboda Jiří, Bc.
NPÚ, s.p.o. – územní památková správa na
Sychrově
X
Hofmanová Michaela
Národní památkový ústav – Krásný Dvůr
X
Chalupová Simona
Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi
X
Šanc Ivo
Město Kutná Hora – zach. autent. živ. v hist
X
Hrdlička Jaromír
Barrandovské terasy, a.s.
X
Chlumská Štěpánka , Dáňová
Helena
Národní galerie v Praze – Anežský klášter
X
Zubačová Lenka
Muzeum Karlovy Vary, p.o.
X
Foltýn Tomáš
Národní knihovna ČR + Odbor správy fondů
X
Dočekal Matěj
Národní divadlo
X
33
PA 17
J
X
T
V
M F
13
Svobodová Jitka
Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze
X
Frýda František
Západočeské muzeum v Plzni
X
Stolárová Lenka
Národní galerie v Praze
X
Vybíral Zdeněk
Husitské muzeum v Táboře
X
Pavlíček Tomáš
Památník národního písemnictví
X
Douša Pavel
Národní muzeum
X
Dědová Andrea
Římskokatolická farnost – děkanství Broumov
X
X
Florian Jan (Válová Miloslava)
Český Západ – Místní partnerství, o.s.
X
X
Durajková Vladimíra
Jihomoravské muzeum ve Znojmě, p.o.
X
X
Sittek Štěpán
Arcibiskupství olomoucké
X
X
Soukup Tomáš
Římskokatolická farnost Kralovice
X
X
Jiráková Klára
Kraj Vysočina
X
X
Dobiášová Tereza
Sladovna Písek, o.p.s. – Vybudování galerie...
X
X
Hamalová Dagmar
Muzeum Boskovicka
X
X
Češka Jiří
Sdružení pro obnovu historických památek, o.s.
X
X
Ciprian Pavel
Muzeum m. Brna, p.o. (Špilberk)
X
X
Drahoš Zdeněk
Moravské zemské muzeum
X
X
Nekuža Petr
Technické muzeum v Brně
X
X
Ondruš Jindřich.
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově p. R.
X
X
Šenkyříková Barbora
Římskokatolická farnost Doubravník
X
X
Novák Zdeněk
Falzum STOP o.s.
X
X
X
Skřebská Renata
Galerie výtvarného umění v Ostravě, p.o.
X
X
Chrobák Ondřej
Moravská galerie v Brně
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
PA 16 i PA 17
4
34
X
BASIC GROUPS and Participants in motion - PA 16
SKUPINY ÚČASTNÍKŮ dle zaměření aktivit PO 16
Jméno
PA 16
Účastník
I
2
2
3
Anders Grønlien (Virginia
Vargolska )
Anders Grønlien
X
Bjørn Husemoen
Bjorn Husemoen
X
Gro Kvanvig (Mirjam Kristensen)
Stiftelsen Arkivet
Astrid Rohde Wang (Olav
Arneberg)
Gartnerfuglen Architects AS
Merete Ødegaard
Merete Winness
World Heritage Rock Art Centre – Alta
Museum
Norwegian Institute for Cultural Heritage
Research
M
PA 17
J
T
V
M
X
X
F
X
X
X
X
X
X
X
X
X
PA 16 i PA 17
3
Monica Emilie Herstad
HerStay
X
Petra Pettersen
Petra Pettersen / Munch Museum
X
Jasper Alvær
Jasper Alvær
35
X
X
X
X
X
X
BASIC GROUPS and Participants in motion - PA 17
SKUPINY ÚČASTNÍKŮ dle zaměření aktivit PO 17
Jméno/Name
Účastník/Participant
PA 16
PA 17
I M J T V M F
Lovicarová Lenka
Festival Jeden svět / společnost Člověk v tísni,
o.p.s.
X
Šejnoha Ondřej,Demartini Silvie
AMU v Praze (Filmová a televizní fakulta)
X
Prengyová Andrea, Šimíková Tereza
DOK. Incubator
X
Barbora Struss
FAMU, program MIDPOINT: Central European
Script Center
X
Toušek Marek , Toušek David
Bohemian multimedia spol. s r.o.
X
Felcman Jakub, Kopecká Anna
Kamera Oko s.r.o.
X
Pavelková Šárka
ProFitArt, o.s.
X
Kejkrtová-Měřičková, Průdek Lukáš
Dejvické divadlo, o.p.s.
X
Havlová Radka
Divadlo loutek Ostrava, p.o.
X
Motus o.s.,produkce divadla Alfred ve dvoře
X
Václavová Denisa (Černá Markéta)
Čtyři dny
X
Koláček Kryštof , Svobodová Hana
A studio Rubín
X
Vojtíšková Zuzana
Národní informační a poradenské centrum pro
kulturu
X
Hradecká Dita
Zámek Liteň, o.s.
X
Nováková Monika, Theinová Daniela
Letní slavnosti staré hudby–Collegium
Marianum
X
Daněk Ondřej
Janáčkova filharmonie Ostrava, p.o.
X
Bolf Štěpán
Creepy Teepee / A.M.180 (Music festival)
X
Kesslová Eva, Vrábel Peter
Orchestr BERG / Komorní orchestr Berg, o.s.
X
Vojtěchovský Miloš( Stanko Jaroslav)
DEAL. a.s., Galerie
X
Blochová Zuzana, Serranová Mariana
Arty – iniciativa za med. a popul. souč. výtv.
umění, o.s.
X
Václavová Denisa (Černá Markéta)
Čtyři dny
X
Novotný Michal
Center for contemporary art FUTURA
X
Máchová Hedvika, Šilpochová Michaela
DOX Prague, a.s.
X
Pavel Vančát / StartPointPrize
X
Mrázková Jitka
Spacium, o.p.s.
X
Ledajaksová Ilona
Sladovna Písek, o.p.s. – Lví srdce ...
X
Velíková Tereza
ENTRANCE GALLERY, o.s.
X
Mladičová Iva, Hašek Miroslav
Univ. J.E. Purkyně v Ú.n.L., Ped. f., Kat. výtv.
kult.
X
10
10 Jakub Hora, Ewan Mc Laren
8
18 Vančát Pavel
36
3
Jakalová Zuzana, Karina Pfeiffer Kottová
MeetFactory, o.p.s.
X
Ruller Tomáš , Jennifer Helia de Felice
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta výtv.
umění Mediaarchiv At. performance
X
Vojtěchovský Miloš( Stanko Jaroslav)
DEAL. a.s., Galerie
X
Morávek Miroslav
KONIÁŠ
X
Doležalová Radka
Nová Solnice o.s.
X X
Müller Zlatuše Josefa
Mg.A. Rostislav Maria Muller/Triglaw Corp
s.r.o.
X X X
Florian Jan, (Válová Miloslava)
Český Západ – Místní partnerství, o.s.
X X
X X X
PA 16 i PA 17
Šenkyříková Barbora
Římskokatolická farnost Doubravník
X X
X X X
Novák Zdeněk
Falzum STOP o.s.
X X
X
Chrobák Ondřej
Moravská galerie v Brně
X X
X
Skřebská Renata
Galerie výtvarného umění v Ostravě, p.o.
X
X
4
37
BASIC GROUPS and Participants in motion - PA 17
SKUPINY ÚČASTNÍKŮ dle zaměření aktivit PO 17
PA 16
Name
PA 17
Participant
I M J T V M F
1 Thomas Simonsen Balmbra
Traum Toys
X
Darina Cizková
Teater Okolo
X
Maria Lloyd
Medieoperatørene TV as Maria Lloyd
X
Astrid Rohde Wang, (Olav Arneberg)
Gartnerfuglen Architects AS
X
Janne Langaas
Teater Innlandet
X
Paolo Martini
STUDIUM ACTORIS
X
Hege Haagenrud
Hege Haagenrud and Gry Ulfeng
X
Eli Villanger
Karen foss Quiet Works
X
Anne Ekenes
Panta Rei Danseteater
X
Atle Bakken
ATLE BAKKEN / Forente Aktører
X
Erik Honoré, Kjell Kalleklev
PUNKT
X
Ivar Smedstad (Petr Svarovsky)
Atelier Nord
X
Tito Enrique Guevara Estrella
Tito Guevara
X
Kristín Scheving, Halldor Bjorn Runolfsson
The National Gallery of Iceland
X
Ellen Griegel, Kristina Karlsen
Lademoen Kunstnerverksteder
X
Margareta Hruza
Margareta Hruza
X
Landsforeningen Norske Malere
X
Anne Szefer Karlsen
Hordaland Art Centre
X
Ivar Smedstad (Petr Svarovsky)
Atelier Nord
X
Karolin Tampere
Unge Kunstneres Samfund
X
Kristian Sofie Kilsti
Kristin Sofie Kilsti
X X
Odd Erik Vatlestad
Vatlestad International
X X X
Haraldur Karlsson
Eponymous instrument group „EIG“
8
5
9 Patricia Tveter
7 Kjell Moberg
X X
Scenekunst Østfold / Performing Arts Østfold
Benoit Tamba
Tromsø World Music Festival
Anders Grønlien, Virginia Vargolska
Anders Grønlien
Mona J. Hoel
Freedom From Fear A/S
X X X
X X
X
X X
X
X
X X
X
PA 16 i PA 17
Monica Emilie Herstad
3 Jasper Alvær
Petra Pettersen
HerStay
Jasper Alvær
Petra Pettersen / Munch Museum
38
X
X
X
X
X
Kontakty a informace o účastnících Kontaktního
semináře
Contacts and information about the participants
of the Match-making seminar
06/02/2014
Název / Name
Adresa / Address
Kontaktní osoba / Contact person
Aktivity / Activity
Krátký popis budoucího žadatele o grant (účastníka semináře)
Rief presentation of the future grant applicant (participant in the seminar)
Hlavní myšlenka projektu (budoucí žádosti)
Main idea of the project (future application)
Charakteristika možného (hledaného) partnera projektu
Characteristics of the potential project partner
39
Účastníci z České republiky:
Participants from the Czech Republic:
1.
Římskokatolická farnost – děkanství Broumov (Roman-Catholic Parish – Deanery in Broumov)
Adresa / Address: Kostelní nám. 224, 550 01 Broumov
Kontaktní osoba / Contact person: Ing. Andrea Dědová, [email protected].
Aktivity: PO 16 (nemovité a movité kulturní dědictví)
Krátký popis budoucího žadatele o grant (účastníka semináře):
Římskokatolická farnost – děkanství Broumov vedle samotné duchovní spravuje přes deset většinou barokních
kostelů z tzv. broumovské skupiny kostelů, díla K. a K. I. Dientzenhofera.
Hlavní myšlenka projektu (budoucí žádosti):
Hlavním záměrem projektu „Pro život kostelů Broumovska“ je trvalé oživení barokních památek v regionu,
jejich trvalé začlenění do života regionu a prostřednictvím kulturně-vzdělávacích aktivit ve spolupráci s řadou
vysokých škol a akademických institucí v České republice posílit povědomí o tomto pro historii České republiky
významného regionu a památek.
Charakteristika možného (hledaného) partnera projektu:
Duchovní a komunitní centra, vysoké školy a univerzity, akademické instituce typu ústavů Akademie věd ČR,
restaurátorská centra dílny, studentské organizace, organizace na záchranu kulturního dědictví.
Activity: PA 16 (immovable and movable cultural heritage)
Rief presentation of the future grant applicant (participant in the seminar):
The Roman-Catholic Parish – Deanery in Broumov manages more than 10 ten churches, most of them in
baroque style.
Main idea of the project (future application):
The project titled “In Support of the Life of Churches” aims at a long-term revitalisation of cultural heritage in
the Broumov region and their integration in the community life, using them for example as venues for
educational activities.
Characteristics of the potential project partner:
Spiritual, religious and community centres, universities, academic institutions, student organizations, cultural
heritage restoring firms and institutions.
2.
Český Západ – Místní partnerství, o.s.
Adresa / Address: Sídlo: Nám. 1. Máje 62, Černošín, 349 01 pošta Stříbro; kontaktní adresa:
Lázeňská 63, 349 52 Konstantinovy Lázně
[email protected], Miroslava Válová, tel.: 774 499 395, [email protected]
Kontaktní osoba / Contact person: Jan Florian, tel.: 774 499 396,
Aktivity: PO 16 (nemovité a movité kulturní dědictví), PO 17 (profesionální divadelní, výtvarné a
hudební umění)
Krátký popis budoucího žadatele o grant (účastníka semináře):
Jako místní akční skupina (MAS) působící v oblasti západních Čech máme připraveno několik projektových
záměrů, které konzultujeme s našimi členy a partnery – viz dále.
Hlavní myšlenka projektu (budoucí žádosti):
Programová oblast č. 16

Svojšín – rekonstrukce interiérů barokního zámku se záměrem vybudovat výstavní prostory pro stálou
sbírku historických obrazů, oprava fasády, oprava hospodářských budov se záměrem vybudování
prostor pro příležitostné výstavy – předpokládaný žadatel: Obec Svojšín

Krasíkov – dokončení rekonstrukce kaple Sv. Máří Magdalény a ruin hradu Švamberka, vybudování
zázemí pro návštěvníky a pro pořádání kulturních akcí – předpokládaný žadatel: Obec Kokašice

Manětín – statické zajištění kostela sv. Barbory, oprava střechy a věže, restaurování barokních varhan
– předpokládaný žadatel: ŘKF Manětín

Úterý – restaurování interiéru v barokním kostele sv. Jana Křtitele a příp. také v hřbitovním kostele sv.
Václava – předpokládaný žadatel: Kanonie premonstrátů Teplá
Programová oblast č. 17

Podpora aktivit regionální kulturní sítě SYNAPSIS, pořádaných především na barokních a industriálních
památkách v návaznosti na regionální program projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015.
Charakteristika možného (hledaného) partnera projektu:
Svojšín – provozovatel venkovského zámeckého nebo jiného historického areálu s víceúčelovým využitím
Krasíkov – lokalita (dominanta regionu) oživovaná prostřednictvím site-specific kulturních akcí
Manětín/Úterý – organizace, specializující se na pořádání koncertů, nebo kurzů barokní hudby, příp. varhanní
umělci
SYNAPSIS – kulturní a turistická síť působící na venkově, sdružující a propojující místní umělce, pořadatele
kulturních akcí, poskytovatele služeb v cestovním ruchu apod.
Activity: PA 16 (immovable and movable cultural heritage), PA 17 (professional theatre, visual art
and music)
Rief presentation of the future grant applicant (participant in the seminar):
As a local action group active in West Bohemia, we have prepared several projects which we have been
consulting with our members and partners – see below.
Main idea of the project (future application):
40
Programme Area 16

Svojšín –conversion of the interior of the baroque chateau into an exhibition site to host a permanent
exhibition of historic paintings, repair of the facade, repair of the outbuildings that will be converted to
short-term exhibition sites – expected applicant: the municipality of Svojšín

Krasíkov – finalisation of the renovation of the St. Mary Magdalene’s Chapel and the ruins of the
Švamberk castle, construction of facilities for visitors and cultural events – expected applicant: the
municipality of Kokašice

Manětín – enhancing the structural stability of St. Barbara’s Church, repair of the roof and tower,
restoration of baroque organ – expected applicant: Catholic Church in Manětín

Úterý – reconstruction of two churches – expected applicant: Premonstratensians of Teplá
Programme Area 17

Support to the SYNAPSIS regional cultural network and its activities related mainly to baroque and
industrial heritage – development of a regional programme under the project Pilsen-European Capital
of Culture 2015.
Characteristics of the potential project partner:
Svojšín –a chateau or another historical heritage site located in the country and used for diverse purposes
Krasíkov – a site revitalized through site-specific cultural events
Manětín/Úterý – organizations specialised in promotion of concerts, courses of baroque music, organ-players
SYNAPSIS – a cultural and tourist network that brings together local artists, promoters of cultural events, travel
service providers, etc.
3.
Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace (South-Moravian Museum in Znojmo)
Adresa / Address: Přemyslovců 8. 669 45 Znojmo
Kontaktní osoba / Contact person: Vladimíra Durajková, [email protected], tel.:
777 788 684
Aktivity: PO 16 (nemovité, movité kulturní dědictví)
Krátký popis budoucího žadatele o grant (účastníka semináře):
1. Revitalizace nemovité kulturní památky minoritského kláštera, Přemyslovců 6, Znojmo – oprava střechy a
fasád, vybudování nové archeologcké expozice a zpřístupnění zadního traktu jako klidové zóny návštěvníkům
s ukázkou kamenných artefaktů z lapidária, vodním prvkem a ukázkou rostlin.
2. Záchrana rozsáhlé sbírky plastik významného znojemského rodáka Hugo Lederera (1871 – 1940), který
patřil k významným německým sochařům. Jihomoravskému muzeu odkázal cca 130 svých převážně sádrových
plastik. Pro záchranu rozsáhlé sbírky bychom rádi významnou část odlili do bronzu a zároveň i vytvoření a
zpřístupnění nové expozice.
Hlavní myšlenka projektu (budoucí žádosti):
Zachování nemovitého i movitého kulturního dědictví pri příští generace a jeho zpřístupnění širokéí veřejnosti.
Revitalizace nemovité kulturní památky minoritského kláštera pocházejícího ze 13 stol., v letech 1279-1297 zde
byly uloženy ostatky českého krále Přemysla Otakara II. Znojmo je i významným archeologickým nalezištěm a
zároveň významnou zemědělskou oblastí. Tyto dvě oblasti bychom rádi připomněli v nové archeologické
expozici a novou klidovou zónu bychom rádi zpřístupnili návštěvníkům v zatím nepřístupním zadním traktu
minoritského kláštera. Záchrana a zpřístupnění rozsáhlého fondu plastik Hugo Lederera.
Activity: PA 16 (immovable, movable cultural heritage)
Rief presentation of the future grant applicant (participant in the seminar):
1. Revitalisation of the Conventual Franciscan monastery in Znojmo.
2. Rescue of a large collection of sculptures by the German sculptor Hugo Lederer (1871 – 1940, born in
Znojmo) and opening of their exposition to the public.
Main idea of the project (future application):
To preserve movable and immovable heritage and present it to the public. The monastery comes from the 13 th
century and the town of Znojmo itself is an important archaeological site. We would like to create an
archaeological exposition and open new parts of the monastery to the public.
4.
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
Adresa / Address: Ke Karlovu 3
Kontaktní osoba / Contact person: Ing. Zdeněk Hošna, [email protected], tel.: 604 216 300
Aktivity: PO 16 (nemovité kulturní dědictví)
Krátký popis budoucího žadatele o grant (účastníka semináře):
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze byla založena v r. 1952 odštěpením od tehdejší
přírodovědecké fakulty. Fakulta má cca 700 zaměstnanců, přes 1500 studentů v bakalářských, magisterských a
doktorských programech. Patří mezi nejúspěšnější vědecké instituce v ČR a Evropě.
Hlavní myšlenka projektu (budoucí žádosti):
V r. 2004 byla v budově MFF UK na Malostranském nám. Č. 25 objevena rotunda Sv. Václava z 10. st. n.l.
Objekt, ve kterém se nachází, je památkově chráněn. Rotunda není zpřístupněna veřejnosti a proto cílem
projekt je uvést tuto památku do takového stavu, aby bylo možné ji při vybraných příležitostech otevřít
veřejnosti. V rámci projektu se počítá s dokončením archeologického průzkumu, konzervaci nálezů, vybudování
příchozí lávky a osvětlení, odpovídající PR.
Activity: PA 16 (immovable cultural heritage)
Rief presentation of the future grant applicant (participant in the seminar):
The Faculty of Mathematics and Physics exists as an independent faculty since 1952. With its 700 employees
and over 1500 students, it is one of the most successful scientific institutions in the Czech Republic.
Main idea of the project (future application):
41
In 2004, an 10th century romanesque church (rotunda) was discovered in one of the buildings belonging to the
faculty. We would like to restore the monument and open it to the public on selected occasions. The project
will involve finalisation of archaeological research, conservation of the materials discovered, construction of a
bridge for visitors, PR activities.
5.
Alie o.s.
Adresa / Address: Třeština 2, 789 73 Třeština
Kontaktní osoba / Contact person: Michal Opletal, Pavlína Opletalová, [email protected], tel.:
558 270 232
Aktivity: PO 16 (nemovité kulturní dědictví)
Krátký popis budoucího žadatele o grant (účastníka semináře):
Občanské sdružení Alie o.s. je dobrovolným, nevládním, neziskovým občanským sdružením, které v obci
Třeština (německy Trittschein, okres Šumperk, Olomoucký kraj) revitalizuje venkovskou usedlost čp. 2, která je
od roku 1958 evidována jako nemovitá kulturní památka.
Hlavní myšlenka projektu (budoucí žádosti):
Záměrem občanského sdružení je předmětný objekt zrekonstruovat, aby původní hodnoty, které reprezentuje,
zůstaly zachovány nebo byly obnoveny. V objektu chceme vytvořit zázemí pro aktivity sdružení v oblasti
knihovních služeb, jazykového vzdělávání, vinohradnictví a muzea tradičního bydlení 19. století s možností
krátkodobého ubytování (přespání).
Charakteristika možného (hledaného) partnera projektu:
Sdružení má zájem o spolupráci s nadací, občanským sdružením, muzeem, nebo soukromými osobami z
donorských států v oblasti budování expozic tradičního bydlení. Jedním z výstupů této spolupráce by mělo být
také zpřístupnění historie bydlení z jiných států naší veřejnosti.
Activity: PA 16 (immovable cultural heritage)
Rief presentation of the future grant applicant (participant in the seminar):
Alie o.s. is a volunteer, non-governmental, non-profit association active in the municipality of Třeština
(Trittschein, Šumperk, Olomouc region). Its aim is to revitalise a homestead registered as immovable cultural
heritage.
Main idea of the project (future application):
The aim is to restore the building and preserve or reconstruct is original values. The building will be used as a
library, as a venue of language and other courses, as a museum of traditional housing and as a hostel.
Characteristics of the potential project partner:
We would like to cooperate with a foundation, association, museum, or with individuals who have experience in
the creation of exhibitions of traditional housing. One of the outputs should be a presentation of the history of
housing in foreign states to the Czech public.
6.
Mikroregion Nepomucko
Adresa / Address: Nám. Aug. Němejce 63
Kontaktní osoba / Contact person: Pavel Motejzík, [email protected], tel.:
602 334 883
Aktivity: PO 16 (nemovité kulturní dědictví)
Krátký popis budoucího žadatele o grant (účastníka semináře):
Sdružení obcí Mikroregion Nepomucko vzniklo koncem roku 1998 na území cca 1/3 okresu Plzeň-jih, a má v
současnosti 27 členských obcí, čítajících zhruba 13 000 obyvatel. Pokrývá území Nepomucka, Žinkovska a
Spálenopoříčska. Činnost sdružení je směrována ke zkvalitnění infrastruktury, dobře fungujícímu rozvojovému
centru mikroregionu, vzdělávání, občanské vybavenosti obcí, rozvoje cestovního ruchu či záchraně kulturního
dědictví. V oblasti cestovního ruchu spolupracujeme se sousedními mikroregiony, rozvíjíme i spolupráce s
magistrátem města Plzně a Plzeňským krajem, MAS sv. Jana z Nepomuku či dalšími subjekty i jednotlivci.
Hlavní myšlenka projektu (budoucí žádosti):
Záchrana a restaurování památek na území Mikroregionu Nepomucko v souvislosti s titulem Plzně, coby
Evropského hlavního města kultury 2015 a jeho regionální linií „Západočeské baroko“. V rámci rozvoje území je
třeba podporovat péči o kulturní a historické památky, zajistit jejich ochranu, vytvářet podmínky pro jejich
existenci a vhodné využití. Na území Mikroregionu se nachází celá řada historických památek, které představují
historické dědictví území (kostel sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku /na místě světcova rodného domu/,
vzácný barokní soubor soch od Lazara Widemanna v Žinkovech, raně barokní zámek Zelená Hora apod.), které
by měly být předmětem projektu.
Charakteristika možného (hledaného) partnera projektu:
Mikroregion Nepomucko má zájem o spolupráci s partnerem (občanské sdružení, muzeum, obec, svazek obcí
apod.), především v oblastech, jako je výměna zkušeností k záchraně a využití kulturního dědictví, využití
potenciálu Evropského hlavního města kultury, vzájemné setkávání, pořádání výstav apod.
Activity: PA 16 (immovable cultural heritage)
Rief presentation of the future grant applicant (participant in the seminar):
Mikroregion Nepomucko is an association of municipalities founded in 1998 in the southern part of the Pilsen
region, it comprises 27 municipalities with 13 000 inhabitants. Its aim is to improve the quality of the
infrastructure, create a functioning development centre of the region, support education, tourism and
preservation of cultural heritage.
Main idea of the project (future application):
To rescue and restore cultural heritage sites in the micro-region, with emphasis on buildings representing the
Western-Bohemian baroque, protect these sites and use them in a suitable way. The project will involve the
Church of St. John of Nepomuk in the municipality of Nepomuk, a set of baroque statues, early-baroque
42
chateau in Zelená Hora and other sites. The project will develop the activities related to the programme PilsenEuropean Capital of Culture 2015.
Characteristics of the potential project partner:
We would like to cooperate with a partner (foundation, association, museum, municipality or group of
municipalities) for exchange of information on the rescue and use of cultural heritage sites, mutual visits,
exhibitions; and a partner who will help us develop the potential of the programme Pilsen-European Capital of
Culture 2015.
7.
Festival Jeden svět / společnost Člověk v tísni, o.p.s. (One World Film Festival)
Adresa / Address: Šafaříkova 24, 120 00, Praha 2
Kontaktní osoba / Contact person: Lenka Lovicarová, [email protected]
Aktivity: PO 17 (profesionální filmové umění)
Krátký popis budoucího žadatele o grant (účastníka semináře):
Člověk v tísni o.p.s., je organizátorem festivalu Jeden svět, který je největším lidskoprávním filmovým
festivalem na světě a jednou z nejvýznamnějších kulturních akcí v České republice. Každoročně zaujme více
než 100 000 diváků a divaček, prezentuje sociální, politická, environmentální a lidskoprávní témata atraktivní
formou. Festival motivuje diváky a divačky k tomu, aby se stali zodpovědnými a aktivními občany, pro které je
přirozenou součástí jejich životů, že se starají nejen o své nejbližší okolí, ale i o témata ze vzdálených koutů
naší planety.
Hlavní myšlenka projektu (budoucí žádosti):
Hlavním cílem projektu je získání nových zkušeností s prácí s diváky a organizátory kulturních akcí v menších
městech a nacházení nových a inovativních možností, jak tyto skupiny neformálně vzdělávat, propojovat (offlinově i on-linově) a motivovat k lepší komunikaci s různými cílovými skupinami (např. lokální politici, novináři,
seniorské skupiny, korporátní sféra, atd.). Zároveň se chceme systematičtěji zabývat společenským dopadem
nebo společenským vlivem dokumentárních filmů, což je oblast v ČR neprobádaná. Proto v této oblasti
využijeme zkušenosti zahraničních partnerských organizací.
Charakteristika možného (hledaného) partnera projektu:
V současné době jsme navázali spolupráci s festivalem Human Rights Human Wrongs v Norsku -
http://www.humanfilm.no/
a během příprav Jednoho světa v Bruselu budeme nově spolupracovat se
Zastoupením Norska při EU. Dále budeme hledat partnery, kteří mají zkušenosti s pořádáním kulturních aktivit
(ideálně spojených s filmy), které mají společenský dopad, při kterých spolupracují s politiky, novináři,
korporátní sférou, atd.
Activity: PA 17 (professional film art)
Rief presentation of the future grant applicant (participant in the seminar):
Člověk v tísni o.p.s. organizes the One World International Human Rights Documentary Film Festival,
one of the largest human rights festival in the world and one of the most important cultural events in the Czech
Republic, with over 100 000 viewers each year.
Main idea of the project (future application):
The main aim of the project is to learn from foreign experience in the work with audience and cultural
promoters in smaller towns, and to look for new innovative ways how to educate these groups, connect them
(off-line and on-line) and motivate to better communication with different target groups (local politicians,
journalists, corporations, etc.). We also want to investigate the impact of documentaries on the society using
the knowhow of foreign partner organizations.
Characteristics of the potential project partner:
We have already established cooperation with the Human Rights Human Wrongs festival in Norway -
http://www.humanfilm.no/ and will cooperate with the Norway Mission to the EU when preparing One
World in Brussels. We will further look for partners with experience in organizing of cultural (preferably film)
events with social impact requiring cooperation with politicians, journalists, corporations, etc.
8.
Pivovar Lobeč, o.s.
Adresa / Address: Bachmačské nám. 334/6, 160 00 Praha 6
Kontaktní osoba / Contact person: Ing. arch. Jana Prouzová-Myšková, [email protected],
tel.: 775 314 719
Aktivity: PO 16 (nemovité kulturní dědictví)
Krátký popis budoucího žadatele o grant (účastníka semináře):
Nezisková organizace založená v roce 2009 je správcem areálu kulturní památky bývalého pivovaru v Lobči na
Kokořínsku. Organizace usiluje o záchranu a oživení této unikátní industriální památky realizací kontinuálně
navazujících akcí obnovy ohrožené památky a organizací kulturních, osvětových a vzdělávacích akcí
nedregionálního významu jejichž cílem je poukázat na existenci památky a průmyslové dědictví obecně.
Památka je součástí sítě mezinárodních stezek průmyslového dědictví ERIH. Jednotlivé dílčí akce obnovy areálu
byly realizovány s podporou Ministerstva kultury, Středočeského kraje a EU (SZIF a prostřednictvím MAS
Vyhlídky).
Hlavní myšlenka projektu (budoucí žádosti):
Mottem projektu bude oživení památky, neboť si uvědomujeme, že nestačí pouhá záchrana ohroženého
kulturního dědictví formou stavební obnovy, ale je třeba obnovit jeho vitální funkce. V Případě areálu
lobečského pivovaru se bude jednat o obnovu unikátní budovy lednice a sklepů pro kulturní využití (koncertní a
výstavní sál a jako součást prohlídkového okruhu), dále zajištění přiměřené ubytovací kapacity pro účastníky
výtvarných dílen a vzdělávacích akcí, obnova někdejšího sládkova domu pro ubytování správce, obnova
oplocení a úprava plochy dvora. Tento projekt naváže na již obnovené části areálu a reálně umožní trvalou
udržitelnost provozu památky.
43
Charakteristika možného (hledaného) partnera projektu:
Ideálním partnerem by byla malá nezisková organizace, která je správcem památky ze skupiny průmyslového
dědictví. Dále může být partnerem vzdělávací instituce zaměřená obecněji architektonickým směrem nebo
konkrétněji na obnovu kulturního dědictví.
Activity: PA 16 (immovable cultural heritage)
Rief presentation of the future grant applicant (participant in the seminar):
The non-profit organization founded in 2009 manages the former brewery in the municipality of Lobeč in the
Kokořín region. Its aim is to rescue and revitalise this unique industrial heritage site that forms part of the ERIH
network.
Main idea of the project (future application):
The main objective is to revitalise the brewery, as we believe that a pure restoration through the appropriate
construction works is not sufficient. The premises of the brewery should be converted to concert and exhibition
halls, accommodation facilities, etc.
Characteristics of the potential project partner:
An ideal partner would be a small non-profit organisation specialised in industrial heritage management or an
educational institution focused on architecture and cultural heritage revitalisation.
9.
Arcibiskupství olomoucké (Archbishopric of Olomouc)
Adresa / Address: Wurmova 9, 771 01 Olomouc
Kontaktní osoba / Contact person: Štěpán Sittek, [email protected], tel.: 731 600 020
Aktivity: PO 16 (nemovité, movité kulturní dědictví)
Krátký popis budoucího žadatele o grant (účastníka semináře):
Zástupce AO bude na semináři zastupovat několik subjektů Řím-kat. církve v olomoucké arcidiecézi
(Arcibiskuprví a farnosti). Předmětem připravovaných projektů je obnova nemovitých církevních památek
(kostely), v některých případech včetně movitého vybavení interiérů a restaurování části obrazové sbírky AO na
kroměřížském zámku, včetně zlepšení podmínek jejího uchovávání a prezentace.
Hlavní myšlenka projektu (budoucí žádosti):
Obnova zajímavých církevních památek a jejich prezentace veřejnosti.
Charakteristika možného (hledaného) partnera projektu:
Subjekty zabývající se stavební obnovou památek a restaurátorskými pracemi – spolupráce v oblasti výměny
zkušenosti.
Activity: PA 16 (immovable, movable cultural heritage)
Rief presentation of the future grant applicant (participant in the seminar):
The Archbishopric of Olomouc will be represented on the seminar by several Roman-Catholic organizations from
the Olomouc Diocese. Their individual projects consist in the restoration, revitalisation and presentation of
buildings (churches) and movable decorations of their interior parts, including a part of the collection of
paintings kept at the Chateau of Kroměříž.
Main idea of the project (future application):
Restoration of interesting religious cultural heritage and its presentation to the public.
Characteristics of the potential project partner:
Organisations focused on reconstruction and restoration works for Exchange of experience.
10.
Muzeum Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje
Adresa / Address: Pod Jelením skokem 30, Karlovy Vary
Kontaktní osoba / Contact person: Ing. Lenka Zubačová, [email protected], tel.:
736 754 833, 353 540 728
Aktivity: PO 16 (movité kulturní dědictví)
Krátký popis budoucího žadatele o grant (účastníka semináře):
Muzeum Karlovy Vary je kulturní institucí, jehož zřizovatel je Karlovarská kraj. Hlavní činnost muzea vyplývající
ze zřizovací listiny je sbírkotvorná, prezentační, badatelská, publikační, archeologická. Hlavním posláním
paměťové instituce je především uchování hmotného kulturního dědictví příštím generacím.
Hlavní myšlenka projektu (budoucí žádosti):
Realizovat novou stálou expozici karlovarského muzea k 150letému výročí jeho vzniku. Prezentovat historii
města a Karlovarska prostřednictvím vynikající kvality muzejních sbírek v kontextu se soudobými výstavními
trendy. Vytvořit dynamickou expozici podpořená audiovizuálními technologiemi s cílem upoutat návštěvníka
muzea, jeho systémového vizuálního vnímání. Prostřednictvím nové expozice vytvořit výzvu směrem
k návštěvníkovi s cílem uvědomění si vlastního vlivu na utváření budoucnosti Karlových varů a Karlovarska.
Charakteristika možného (hledaného) partnera projektu:
Kulturní paměťová instituce obdobného charakteru.
Activity: PA 16 (movable cultural heritage)
Rief presentation of the future grant applicant (participant in the seminar):
The Museum of Karlovy Vary is a cultural institution operated by the Administration of the Karlovy Vary region.
Its main task is to create collections present them, and to develop research, publication and archaeological
activities. Its mission is to preserve material cultural heritage.
Main idea of the project (future application):
Prepare a new permanent exposition on the occasion of the Museum’s 150th anniversary. The exposition should
present the history of the city and region of Karlovy Vary in a dynamic manner, with the support of audiovisual
technologies.
Characteristics of the potential project partner:
A cultural memory institution of a similar nature.
44
11.
Pardubický kraj (The Pardubice Region)
Adresa / Address: Komenského nám. 125
Kontaktní
osoba
/
Contact
person:
Ing.
[email protected], tel.: 466 026 308
Radek
Václavík,
MSc,
Aktivity: PO 16 (nemovité kulturní dědictví)
Krátký popis budoucího žadatele o grant (účastníka semináře):
Projektový manažer Krajského úřadu Pardubického kraje.
Hlavní myšlenka projektu (budoucí žádosti):
Dokončení obnovy hospodářských budov v areálu zámku Pardubice.
Activity: PA 16 (immovable cultural heritage)
Rief presentation of the future grant applicant (participant in the seminar):
Project manager of the Regional Authority of Pardubice Region.
Main idea of the project (future application):
Completion of the renovation of the adjacent buildings on the premises of the Pardubice Chateau.
12.
Janáčkova filharmonie Ostrava, p. o. (Janáček Philharmonic Orchestra)
Adresa / Address: 28. října 124, Ostrava
Kontaktní osoba / Contact person: Ondřej Daněk, tel.: 608 603 374, [email protected]
Aktivity: PO 17 (profesionální hudební umění)
Krátký popis budoucího žadatele o grant (účastníka semináře):
Janáčkova filharmonie Ostrava patří mezi nejprestižnější symfonické orchestry v ČR. Je čelním interpretem
Janáčka, prezentuje nejvíc soudobé hudby (v porovnání s ostatními orchestry), ale její repertoár je přitom
velmi obsáhlý i co se týče klasiků. V roce 2014 oslaví 60 let existence.
Hlavní myšlenka projektu (budoucí žádosti):
Projekt se bude týkat koncertní činnosti Janáčkovy filharmonie – jednak sezónní a jednak zahraniční.
Charakteristika možného (hledaného) partnera projektu:
Půjde o spolupráci s norskými hudebníky (sólisty).
Activity: PA 17 (professional music)
Rief presentation of the future grant applicant (participant in the seminar):
Janáček Philharmonic Orchestra is one of the most prestigious Czech orchestras. It specialises in the works of
Janáček and contemporary authors but its extensive repertoire also includes the works of many classical
composers. In 2014 it will celebrate the 60th anniversary of its existence.
Main idea of the project (future application):
The project will concern concert activities of the orchestra in the Czech Republic (regular season) and abroad.
Characteristics of the potential project partner:
We expect cooperation with Norwegian musicians (soloists).
13.
Mg.A. Rostislav Maria Müller / Triglaw Corp s.r.o.
Adresa / Address: Letohradská 24, 170 00, Praha 7
Kontaktní osoba / Contact person: Mgr. Zlatuše
[email protected]
Josefa
Müller,
tel.:
739
477 063,
Aktivity: PO 17 (profesionální divadelní, výtvarné a hudební umění)
Krátký popis budoucího žadatele o grant (účastníka semináře):
Organizátorem karnevalových slavností je společnost Triglaw Corp s.r.o., která celoročně propaguje festival
Carnevale Praha doma i ve světě, organizuje účastníky festivalu, komunikuje na sociálních sítích facebook ,
spravuje vlastní webové stránky www.carnevale.cz, publikuje na téma karneval a slavnosti, vytváří podminky
pro rozvoj masopustních slavností
ČR, informuje a šíří dobré jméno hlavního města Prahy, odkazuje na jeho slavnou historii, představuje
schopnosti a talent nás všech, kteří žijeme a tvoříme v současnosti. Spolupracuje s národy evropských zemí,
kteří udržují karnevalové zvyky a tradice ve svém kraji. Navazuje diplomatické vztahy se zahraničními
zastoupeními v Praze. Spolupracuje s kulturními instituty jednotlivých zemí a organizuje s nimi bilaterální
vztahy s tradičními Maskami jednotlivých krajů. Festival Carnevale Praha se od roku 2007 koná pravidelně v
období mimosezóny a je jedinou hlavní a stěžejní událostí Prahy v rozmezí od ledna do března. Po několika
úspěšných ročnících festivalu Carnevale Praha se naše město řadí ke světovým metropolím, ve kterých se
odehrávají městské karnevalové slavnosti, které se liší od ostatních barokní stylizací. Návštěvnické ohlasy
potvrzují, že festival Carnevale Praha se od svého založení stal důležitou a viditelnou součástí pražské kulturní
scény a napomáhá prezentovat Prahu jako jedno z významných míst evropského kulturního dědictví. Jedná se
již o tradiční, dlouhodobou akci s pravidelným opakováním.
Hlavní myšlenka projektu (budoucí žádosti):
Cílem festivalu Carnevale Praha je nejen obnovení slavné pražské karnevalové tradice, ale vytvoření
současného silného kulturně-společenského tématu, kterého mohou účastníci a partneři využívat pro své
nekomerční i komerční aktivity v období mimo hlavní obchodní a turistickou sezónu. Projekt si klade za cíl
nabídnout téma karnevalu všem lidem bez rozdílu věku, stavu, pohlaví či nádornosti.
Activity: PA 17 (professional theatre, visual art and music)
Rief presentation of the future grant applicant (participant in the seminar):
Triglaw Corp s.r.o. organises and promotes the Carnevale festival in Prague, contacts the participants, has a
Facebook profile and website www.carnevale.cz, releases publications relevant to the carnival, creates
conditions for carnival celebrations and presents the city of Prague and its people on international level. It
cooperates with other European countries, their representatives in Prague, cultural institutes, etc. The
45
Carnevale festival in Prague takes place regularly since 2007 and is the chief cultural event organized in Prague
between January and March. It helps present Prague as one of the important places of European cultural
heritage.
Main idea of the project (future application):
The aim of the festival is to revive famous Prague carnival tradition and to create a strong cultural and social
theme that may be used by the participants and partners for their non-commercial and commercial activities in
the period between the main seasons. It is open to all people, regardless of their age, status or nationality.
14.
Dejvické divadlo o.p.s. (Dejvice Theatre)
Adresa / Address: Zelená 1084/15a, 160 00 Praha 6
Kontaktní osoba / Contact person: MgA. Eva Kejkrtová Měřičková, tel.: 602 363 404,
[email protected], MgA. Lukáš Průdek, tel.: 773 604 105,
[email protected]
Aktivity: PO 17 (profesionální divadelní umění)
Krátký popis budoucího žadatele o grant (účastníka semináře):
Dejvické divadlo, profesionální činoherní divadlo se stálým souborem, nositel četných ocenění (Thálie, ceny A.
Radoka aj.), účastník mnoha festivalů v ČR i v zahraničí.
Hlavní myšlenka projektu (budoucí žádosti):
Možnost prezentace české divadelní tvorby, která je v tuzemsku oceňovaná odbornou kritikou a těší se velkému
diváckému zájmu, i na poli zahraničním, a to buď účastní na divadelním festivalu či sérií pohostinských
vystoupení v jedné zemi, případně výměnná spolupráce s jedním zahraničním partnerem obdobného zaměření.
Charakteristika možného (hledaného) partnera projektu:
a) Divadelní činoherní festival.
b) Komorní činoherní divadlo (100 - 400 míst, velikost jeviště min. 6x9 m).
Activity: PA 17 (professional theatre)
Rief presentation of the future grant applicant (participant in the seminar):
The Dejvice Theatre is a professional drama theatre, winner of a number of awards (Thálie, A.Radok prize), it
has participated in many Czech and foreign festivals.
Main idea of the project (future application):
We wish to present plays that have been well acclaimed by the Czech audience and theatre experts also on the
international level, either on a theatre festival or during a tour in a selected country or through exchange visits
organized with a foreign partner.
Characteristics of the potential project partner:
a) Drama theatre festival.
b) A smaller drama theatre (for 100 - 400 visitors, minimum size of stage of 6x9 m).
15.
Národní knihovna ČR; Odbor správy fondů (Czech national Library)
Adresa / Address: Klementinum 190, 110 00, Praha 1
Kontaktní osoba / Contact person: Mgr. Tomáš Foltýn, [email protected], tel.:
739 570 956
Aktivity: PO 16 (movité kulturní dědictví)
Krátký popis budoucího žadatele o grant (účastníka semináře):
Národní knihovna ČR je největší knihovna České republiky držící vedoucí postavení v systému českých
veřejných knihoven. Její knižní fond je univerzální, uchovává i speciální sbírky a konzervační fond. Zřizovatelem
je Ministerstvo kultury. Sbírky Národní knihovny ČR mají celoevropský význam. Celkem uchovává a
zpřístupňuje téměř 7 milionů dokumentů s ročním přírůstkem zhruba 70 000 titulů. Odbor správy fondů NK ČR
se zabývá správou, organizací, revizí a ukládáním novodobých fondů. Spolupracuje s knihovnami, institucemi a
odbornými pracovišti v rámci ČR a v zahraničí a odpovídá za účast NK ve výzkumných projektech vyplývajících
z jeho činnosti.
Hlavní myšlenka projektu (budoucí žádosti):
Hlavním cílem zamýšleného projektu je vytvořit na základě provenienčních znaků dostupnou databázi
zkonfiskovaných a za druhé světové války zavlečených knihovních dokumentů, které se vyskytují zejména na
území ČR, ale i zahraničí (zde bude důležité napojení na stávající zahr. projekty zabývající se touto
problematikou). V rámci projektu by měl být vytvořen i portál mapující přesuny těchto dokumentů, vč.
stávajícího uložení a jejich právního rámce. Dále by měla vzniknout i vědecká publikace mapující koloběh těchto
dokumentů pro skončení války.
Charakteristika možného (hledaného) partnera projektu:
Případní partneři (Norsko):
zástupci paměťových institucí (archivy, knihovny etc.) držící typologicky stejné fondy; občanská
sdružení, vědecké instituce zabývající se touto problematikou; vysoké školy;
Případní partneři (Slovensko, Německo, Polsko apod.):
zástupci paměťových institucí (archivy, knihovny etc.) držící typologicky stejné fondy, občanská
sdružení a vědecké instituce budující obdobné databáze;
v této oblasti jsou potencionální partneři známí;
Activity: PA 16 (movable cultural heritage)
Rief presentation of the future grant applicant (participant in the seminar):
The National Library of the Czech Republic is the country‘s biggest and central library. The offer of books is
universal; it also keeps specific items and preserved collections. Its founder is the Ministry of Culture. Its
collections have European-wide importance. It keeps and lends a total of 7 million documents with 70,000 new
additions each year. It cooperates with other institutions on international level.
46
Main idea of the project (future application):
The aim is to create a database of books that were confiscated or taken away from their country of origin
during World War II and are now to be found in the Czech Republic and other countries (in this respect we will
cooperate with foreign projects focused on this issue). We will create an online database mapping the travels of
these books, including the place of their current location. Another output will be a publication covering this
topic.
Characteristics of the potential project partner:
Possible partners (Norway):
- cultural memory institutions (libraries, archives) managing similar collections, associations, research
institutions focused on this type of research, universities;
Possible partners (Slovakia, Germany, Poland):
- cultural memory institutions (libraries, archives) managing similar collections, associations, research
institutions, universities creating similar databases;
- we have already selected potential partners in this area;
16.
Národní divadlo (The National Theatre)
Adresa / Address: Ostrovní 1, 112 30 Praha 1
Kontaktní osoba / Contact person: Matěj Dočekal, vedoucí knihovny notových materiálů (Head of
the sheet music library), [email protected], tel.: 224 902 592
Aktivity: PO 16 (movité kulturní dědictví)
Krátký popis budoucího žadatele o grant (účastníka semináře):
Národní divadlo je nejen prostorem pro vytváření živého umění různých žánrů, nýbrž např. také institucí
uchovávající jedinečné prameny k postupně se utvářející historii pražských (tj. české i německé), operních (a
baletních) scén: notové materiály ze světových premiér nebo dalších významných představení. Dochované
hudebniny (rukopisné či tištěné) považujeme za kulturní statky, movité kulturní dědictví, namnoze jedinečné.
Při svém zachování a zpřístupňování mají potenciál být také významným zdrojem kulturního poznání historie i
vědeckého zpracování předmětných děl pro budoucí provozovací praxi.
Hlavní myšlenka projektu (budoucí žádosti):
„Historické“ notové fondy ND jsou – vzhledem k materiálové kvalitě odpovídající době vzniku (dřevité kyselé
papíry) a „živé“ podstatě instituce, s níž souvisí mnohočetné užívání hudebnin v divadelním provozu (důsledkem
je jejich opotřebení, poničení, průběžné zásahy četnými barevnými záznamovými prostředky, „opravy“ papíru a
vazby nevhodnými médii a technikami) – často v nedobrém stavu.
Za účelem jejich uchování a zpřístupňování (zejm. odborné veřejnosti) chceme zahájit zejména jejich
restaurování a digitalizaci (archivaci obrazových dat a metadat).
Activity: PA 16 (movable cultural heritage)
Rief presentation of the future grant applicant (participant in the seminar):
The National Theatre creates live art of different genres and also keeps unique resources relevant to the history
of Prague (both Czech and German) opera and ballet houses, namely sheet music of world premieres and other
important opera performances.
Main idea of the project (future application):
Historical sheet music collections of the National Theatre are often in a bad condition, given the quality of
material (acid paper) on which they are recorded and the manner in which they had been used. We wish to
restore and digitalize these materials in order to preserve them and present them (mainly to music experts).
17.
Středisko společných činností AV ČR, v.v.i. (Academy of Sciences of the CR, Joint Activities Centre)
Adresa / Address: Národní 1009/3, 110 00 Praha 1
Kontaktní osoba / Contact person: Ing. Josef Ježek, [email protected], tel.: 603 473 435
Aktivity: PO 16 (nemovité kulturní dědictví)
Krátký popis budoucího žadatele o grant (účastníka semináře):
Středisko společných činností Akademie věd ČR, v.v.i. je veřejnou výzkumnou institucí. Předmětem jeho
činnosti je zajišťování infrastruktury výzkumu pro Akademii věd České republiky a její pracoviště, mj. správu
nemovitého majetku, provozování ubytovacích a stravovacích zařízení, investorsko-inženýrské a provozní
činnosti a pořádání kulturních akcí. SSČ dále provozuje kongresová centra a zámecké hotely v Liblicích a Třešti,
nakladatelství Academia, spravuje řadu nemovitých objektů, atd.
Hlavní myšlenka projektu (budoucí žádosti):
Cílem projektu je rekonstrukce barokního objektu Dům zahradníka (DZ), součásti areálu Zámku Liblice,
k němuž náleží mj. Kongresové centrum s hotelem, zámecký park a obora (přírodní památka s rezervací), a.j.
Areál je památkově chráněn (Rejstřík.č. 41971/2 – 1290). SSČ jako vlastník areálu soustavně investuje do
rozvoje a regenerace celého komplexu. V DZ by se realizovaly výstavy, kulturní akce, aj. v atmosféře
historického objektu uprostřed zámeckého parku. DZ by se tak zpřístupnil veřejnosti.
Charakteristika možného (hledaného) partnera projektu:
Instituce obdobného typu, pro niž by mohlo být zajímavé i využívání nabídky komplexu Zámek Liblice.
Activity: PA 16 (immovable cultural heritage)
Rief presentation of the future grant applicant (participant in the seminar):
The Joint Activities Centre of the Academy of Science of the CR is a public research institution. It manages the
infrastructure of the Academy – namely its immovable property, accommodation and catering services,
investments, organization of events. It also operates congress centers and two chateaus-hotels and the
Academia publishing house.
Main idea of the project (future application):
The aim of the project is a renovation of the baroque Gardener’s House located on the premises of the Liblice
Chateau, which comprise also a congress centre with a hotel and garden. The chateau is a protected cultural
47
heritage site. Our Centre systematically invests in the development and revitalization of the chateau. The
restored Gardener’s House would be used for exhibitions and other events for the public.
Characteristics of the potential project partner:
A similar-type institution, possibly interested in using the services of the Libice Chateau Centre.
18.
Arty - iniciativa za medializaci a popularizaci současného výtvarného umění, o.s. (Initiative to
promote and popularise contemporary visual art)
Adresa / Address: Žatecká 18/5, 110 00 Praha 1 – Staré město
Kontaktní osoba / Contact person: Zuzana Blochová, tel.: 732 359 764,
[email protected], Mariana Serranová, tel.: 737 612 351,
[email protected]
Aktivity: PO 17 (profesionální výtvarné umění)
Krátký popis budoucího žadatele o grant (účastníka semináře):
Arty, o.s. podporuje mezinárodní mobilitu, názorovou výměnu a výzkumnou činnost v oblasti současného
umění. Šíří povědomí o českém uměleckém prostředí v zahraničí. Organizuje výzkumné pobyty, přednášky,
diskuze, workshopy, výstavy a publikační činnost.
Hlavní myšlenka projektu (budoucí žádosti):
Projekt CCP (CURATORS & CRITICS PROGRAM) je zaměřen na realizaci tvůrčích a výzkumných pobytů českých
kurátorů, teoretiků a umělců v zahraničí a zahraničních v České republice. CCP pro rezidenty organizuje
program s individuální skladbou zahrnující přednášky, prezentace, diskuze, semináře, workshopy, výstavy,
návštěvy ateliérů, setkání s kurátory, navázání kontaktů s organizacemi a institucemi apod. Cílem projektu je
přirozená integrace českého současného umění do celosvětového dění a aktivní účast českých kurátorů a
umělců na aktuálních mezinárodních projektech.
Charakteristika možného (hledaného) partnera projektu:
nezisková nestátní organizace zaměřená na podporu a prezentaci současného umění s mezinárodním
přesahem
partner projektu by měl být respektovanou organizací s kvalitním programem, která se aktivně podílí
lokální i mezinárodní umělecké scéně
partner projektu by měl být schopen zajistit tvůrčí a výzkumné pobyty českých kurátorů, teoretiků a
umělců spojené s přednáškami, semináři, odbornými kurzy, workshopy, konferencemi, výstavami ve
vlastním a/nebo pro tento program relevantním prostoru
Activity: PA 17 (professional visual art)
Rief presentation of the future grant applicant (participant in the seminar):
Arty, o.s. supports international mobility, exchange of opinions and research in contemporary art. It spreads
knowledge about Czech art in foreign countries and organizes research residency programmes, lectures,
discussions, workshops and publication activities.
Main idea of the project (future application):
The CCP (CURATORS & CRITICS PROGRAM) focuses on the organization of creative and research residency
programmes for Czech curators, theoreticians and artists abroad and vice versa. CCP organises individual
programmes for the residents, including lectures presentations, seminars, workshops, exhibitions, visits to
studios, contacts with curators, institutions, etc. The aim is to integrate contemporary Czech art in the
international environment and facilitate participation of Czech representatives in international projects.
Characteristics of the potential project partner:
Non-profit non-governmental organisation focused on the support and presentation of contemporary art.
The partner should be a respected organization with a high-quality programme, with active presence on
domestic and international art scene.
It should be able to organise creative and research residency programmes of Czech curators, theoreticians
and artists with lectures, seminars, workshops, conferences, exhibitions etc. on its own or other suitable
premises.
19.
Komunita Noe
Adresa / Address: Holostřevy 1, 348 02 Bor
Kontaktní osoba / Contact person: Markéta Frouzová, [email protected], tel.: 608 226 567
Aktivity: PO 16 (nemovité kulturní dědictví)
Krátký popis budoucího žadatele o grant (účastníka semináře):
Komunita Noe je občanské sdružení, které zaměřuje svoji činnost na kulturní a vzdělávací aktivity převážně pro
mladé lidi. Zároveň od počátku svojí činnosti usiluje o obnovu původně značně zchátralého barokního farního
areálu, kde probíhá většina organizovaných aktivit. Areál je památkově chráněn. Sdružení zároveň převzalo do
výpůjčky i kostel sv. Mikuláše a zasadilo se o obnovu věže. Památkově chráněný areál zahrnuje objekt fary a
bývalá hospodářská stavení chlévů a stodolu a je ve vlastnictví občanského sdružení Komunita Noe od roku
1998. Sdružení zde organizuje každoročně hudební a divadelní festival, sérii vzdělávacích seminářů,
příležitostné koncerty. Jako spolupořadatel se podílí na formačních programech pro mládež.
Hlavní myšlenka projektu (budoucí žádosti):
Záchrana a oživení památkově chráněného areálu barokní fary a kostela sv. Mikuláše v obci Holostřevy.
Předmětem projektu bude statické zajištění budov a obnova střešní krytiny na dvou hospodářských budovách a
na lodi kostela. Dojde k rozšíření prostor pro pořádání kulturních akcí a vybudování technického zázemí.
Snahou je nejen uchování historicky cenného místa, ale jeho opětovné oživení.
Charakteristika možného (hledaného) partnera projektu:
Organizace specializující se na kulturní nebo vzdělávací akce, organizace usilující o obnovu a oživení historické
památky zejména ve venkovském prostoru.
48
Activity: PA 16 (immovable cultural heritage)
Rief presentation of the future grant applicant (participant in the seminar):
The Noe Community is a civic association focused on cultural and educational activities (a theatre festival,
seminars, concerts) mainly for young people. One of its objectives is to renovate the baroque parish premises
(registered protected cultural heritage), on which the activities take place.
Main idea of the project (future application):
Rescue and revitalization of the baroque parish and St. Nicolas Church in the municipality of Holostřevy, while
preserving the historical value. Construction works on the buildings, expansion of the premises used for cultural
events.
Characteristics of the potential project partner:
Organisations focused on cultural and educational events, organisations engaged in renovation of a historical
heritage site.
20.
Měú Kolín (Municipal Authority of Kolín)
Adresa / Address: Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín
Kontaktní osoba / Contact person: Mgr. Pavla Brožková, [email protected],
tel.: 603 837 547
Aktivity: PO 16 (nemovité kulturní dědictví)
Hlavní myšlenka projektu (budoucí žádosti):
Rekonstrukce západního křídla zámku v Kolíně. Areál zámku je situován v severozápadní části městského jádra,
na terénní terase nad levým břehem Labe. Zámek v Kolíně je renesanční stavba, stojící na místě gotického
hradu, údajně vystavěného v místech husity zničeného dominikánského kláštera. Během své existence prošel
zámek mnoha stavebními úpravami v různých obdobích, což značně ovlivnilo i dnešní ráz a vzhled zachovaného
paláce. Projekt řeší rekonstrukci zámku.
Activity: PA 16 (immovable cultural heritage)
Main idea of the project (future application):
Renovation of the western tract of the Kolín Chateau, Zámecká 160. The Chateau is situated in the northwestern part of the town, above the left bank of the Labe river. It is a renaissance building which has
undergone many construction changes in different periods throughout its history. Our project focuses in a
renovation of the chateau.
21.
Město Strakonice (The Town of Strakonice)
Adresa / Address: Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice
Kontaktní osoba / Contact person: PhDr. Ivana Říhová, [email protected], tel.:
602 751 988
Aktivity: PO 16 (nemovité kulturní dědictví)
Krátký popis budoucího žadatele o grant (účastníka semináře):
Budoucí žadatel o grant - Město Strakonice má status obce s rozšířenou působností a v regionu plní funkci
místního centra. Je zde historicky umístěn nejen průmysl, ale veškeré služby a zajišťuje tak obslužnost pro
široké okolí, které hustotou osídlení patří mezi řídce osídlené venkovské regiony. Město Strakonice je
realizátorem úspěšného projektu: HRAD STRAKONICE - OBNOVA NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY A JEJÍ VYUŽITÍ
PRO DALŠÍ ROZVOJ REGIONU. (FM EHP / Norsko; 2 výzva - financováno: Finanční mechanismus Norského
království, CZ0088)
Hlavní myšlenka projektu (budoucí žádosti):
Záměrem plánovaného projektu žadatele, kterým je Město Strakonice, je revitalizace Šmidingerovy knihovny
v Husově ulici ve Strakonicích.
Charakteristika možného (hledaného) partnera projektu:
Město.
Activity: PA 16 (immovable cultural heritage)
Rief presentation of the future grant applicant (participant in the seminar):
The town of Strakonice has the function of regional centre, it is the site of industrial companies and services
that are used by the municipalities from a large surrounding area. It has successfully implemented the project
STRAKONICE CASTLE – REVITALISATION OF THE CULTURAL HERITAGE SITE AND ITS USE FOR FURTHER
DEVELOPMENT OF THE REGION (FM EHP / Norway, 2nd Call, CZ0088).
Main idea of the project (future application):
The objective of the project is a revitalization of the Smidinger Library in Strakonice.
Characteristics of the potential project partner:
A town.
22.
Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně (National History Museum in Kladno)
Adresa / Address: Huťská 1375, Kladno
Kontaktní osoba / Contact person: PhDr. Daniel Rexa, [email protected], tel.:
606 704 820
Aktivity: PO 16 (nemovité kulturní dědictví)
Krátký popis budoucího žadatele o grant (účastníka semináře):
Muzeum spravuje jako pobočku Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích, který je dnes jediným veřejnosti
přístupným dolem někdejšího Kladenského revíru. Z původního vybavení dolu jsou zachovány těžní věže jam
Mayrau a Robert, dva parní a jeden elektrický těžní stroj. Prohlídka vede návštěvníky cestou, kterou procházeli
49
horníci od vstupu do cechu, šatny, k těžním věžím, do štoly, do cvičného pracoviště báňských záchranářů a
k těžním strojům, přičemž je těžní stroj z roku 1905 ukazován v pohybu.
Hlavní myšlenka projektu (budoucí žádosti):
V rámci projektu by se uskutečnila náročná konzervace nejstarší těžní věže jámy Mayrau, pro niž byla
zpracována projektová dokumentace včetně podrobného zaměření. V současné době nevyužívaných prostorách
někdejších výměníků tepla pod budovou šaten chceme vybudovat moderní depozitáře a konzervátorskou dílnu,
která by sloužila především k zácvhraně technického zařízení bývalého dolu.
Charakteristika možného (hledaného) partnera projektu:
Instituce, která se zabývá konzervací technických zařízení někdejších průmyslových areálů, nejlépe dolů.
Activity: PA 16 (immovable cultural heritage)
Rief presentation of the future grant applicant (participant in the seminar):
The museum operates also the conserved Mayrau Mine, the only mine of the former Kladno mining region that
is open to the public. The conserved original equipment includes headframes, one electric and two vapour and
mining machines. The visitors can see the areas were miners used to work, the mining machine from 1905 is
shown in operation.
Main idea of the project (future application):
The project would consist in a highly specialised conservation of the oldest Mayrau headframe. The detailed
project documentation has already been prepared. We also want to build depositaries and a conservation
workshop that would be used for the rescue of the former mine’s technical equipment.
Characteristics of the potential project partner:
An institution focusing on the conservation of industrial heritage, preferably mines.
24.
Římskokatolická farnost Doubravník (Roman-Catholic Parish Doubravník)
Adresa / Address: Doubravník 34, 592 61
Kontaktní osoba / Contact person: Ing. Barbora Šenkyříková, tel.: 731 235 060,
[email protected]
Aktivity: PO 16 (nemovité a movité kulturní dědictví), PO 17 (profesionální divadelní, výtvarné a
hudební umění)
Krátký popis budoucího žadatele o grant (účastníka semináře):
Farnost je součástí širšího společenství zaměřeného na prohlubování duchovní, kulturní, vzdělávací a sociální
dimenze společnosti. Je však zároveň součástí místní komunity občanů Doubravníka a okolí. Ve své správě má
cenné nemovité, movité i archeologické památky vytvořené zejména šlechtickým rodem Pernštejnů,
Mitrovských a Lichnštejnů. V posledních sedmi letech se jí daří naplňovat své zaměření a spojovat pořádáním
různých aktivit např. koncertů na vysoké profesionální úrovni i laických koncertů, přednášek, setkání dětí,
matek, spolupořádá výstavy a jiné aktivity. Obnovujeme naše památky dobrovolnicky anebo s pomocí
odborných restaurátorů a firem.
Hlavní myšlenka projektu (budoucí žádosti):
Hlavním cílem projektu je záchrana vzácných památek a prostoru a jejich začlenění do života společnosti. Areál
kostela Povýšení sv. Kříže v Doubravníku je velmi inspirativní prostor - gotický kostel s farou obklopený
pozemky farní zahrady. Prozkoumání historie místa - archeologický průzkum - a z toho vyplývající historie
regionu. Záchrana a obnova kostela. Záchrana a obnova fary. Dokončení obnovy farní zahrady. Celý areál by
měl sloužit pro místní komunitu, jeho význam a zpracování by mělo působit jako inspirativní prostředí pro kurzy
zejména výtvarného umění (svoji architekturou), hudebního umění (výbornou akustikou a vzácnými
zrestaurovanými varhanami).
Charakteristika možného (hledaného) partnera projektu:
Spolupráce by se měla týkat zejména koncertů, výtvarných a hudebních seminářů, výstav, varhanních
vzdělávacích kurzů, duchovních a jinak zaměřených přednášek. Partnery mohou být např. vzdělávací, duchovní
nebo kulturní instituce, sdružení nebo právnické osoby se zájmem o hudbu, historii, architekturu. Vzhledem ke
kráse místa se však nebráníme i novým nápadům. Tak chceme navázat na naši spolupráci s místní základní
školou a základní uměleckou školou a rozšířit tuto spolupráci do zahraničí.
Activity: PA 16 (immovable and movable cultural heritage), PA 17 (professional theatre, visual art
and music)
Rief presentation of the future grant applicant (participant in the seminar):
The Parish forms part of a community focused on the spiritual, cultural, educational and social dimensions of
life in society, both on the general and local level. It manages valuable immoveable, movable and
archaeological heritage. In the past seven years, it has organized a range of diverse events, such as
professional and amateur concerts, lectures, clubs for mothers and children, exhibitions, etc. We have been
renovating our cultural heritage using both volunteer work and professional services.
Main idea of the project (future application):
The principal objective is to rescue valuable heritage and incorporate it in the community life. The premises of
the gothic church in the municipality of Doubravník with its gardens are a rich source of inspiration. We would
like to complete the following tasks: Archaeological research at the site, rescue and renovation of the church,
its gardens and parsonage. The entire site should serve to the local community as an inspirational location for
seminars, arts courses and music.
Characteristics of the potential project partner:
The cooperation should particularly concern concerts, visual arts and music seminars, exhibitions, courses for
organ players, lectures. We look for partners among educational and cultural institutions, associations and
churches, with interest in music, history and architecture, however we are open to new ideas. We would also
like to continue our cooperation with local schools and expand this cooperation also to foreign institutions.
50
25.
Římskokatolická farnost Kralovice (Roman-Catholic Parish Kralovice)
Adresa / Address: Plzeňská tř. 158, 331 41 Kralovice
Kontaktní osoba / Contact person: MVDr. Tomáš Soukup, [email protected], tel.:
724 065 314
Aktivity: PO 16 (nemovité, movité kulturní dědictví)
Krátký popis budoucího žadatele o grant (účastníka semináře):
Římskokatolická farnost Kralovice – církevní organizace, je součástí Biskupství plzeňského. Od roku 1997
provádí obnovu renesančního kostela v Kralovicích. Doposud bylo na obnovu objektu vynaloženo 9,5 mil. Kč.
Kralovické farnosti při aktivitách významně pomáhá Občanské sdružení Gryspek pro obnovu kostela sv. Petra a
Pavla v Kralovicích.
Hlavní myšlenka projektu (budoucí žádosti):
Hlavním cílem budoucí žádosti je provést v kostele sv. Petra a Pavla v Kralovicích, který patří
k nejvýznamnějším renesančním realizacím v Čechách, následující akce:
1. Dokončení restaurování pláště kostela
2. Restaurování výmalby hlavní lodě, sakristie, presbytáře, empor a kúru
3. Restaurování okenních vitráží
4. Nové osvětlení interiéru
Restaurování mobiliáře – hlavní oltář, 2 postranní oltáře a kazatelna.
Charakteristika možného (hledaného) partnera projektu:
Římskokatolická farnost (římskokatolická není podmínkou) v kterémkoliv z donorských států, nejlépe
s kostelem sv. Petra a Pavla (není podmínkou). Vítané by byly zkušenosti s restaurováním a obnovou exteriéru
a interiéru kostela a movitých památek (oltářů) v objektu.
Activity: PA 16 (immovable, movable cultural heritage)
Rief presentation of the future grant applicant (participant in the seminar):
Roman-Catholic Parish Kralovice belongs to the Pilsen Bishopric. Since 1997, it has been renovating the
renaissance church in Kralovice, with a total investment of 9.5 million CZK up to the present date, in close
cooperation with the Gryspek civic association.
Main idea of the project (future application):
To carry out the following works at the St. Peter’s and Paul’s Church in Kralovice:
1. Renovation of the outer shell of the building
2. Restoration of the interior paintings
3. Restoration of the windows (stained glass)
4. New interior lighting
5. Restoration of the interior – altars, pulpit
Characteristics of the potential project partner:
A Roman-Catholic (not necessarily) parish in any of the donor states, preferably with a church of St. Peter and
Paul (not necessarily). We welcome experience with restoration and renovation of church interiors and movable
property.
26.
ProFitArt, o.s.
Adresa / Address: Květnová 72/2, Praha 8, 182 00
Kontaktní osoba / Contact person: Šárka Pavelková, [email protected], tel.: 777 459 1759
Aktivity: PO 17 (profesionální divadelní umění)
Krátký popis budoucího žadatele o grant (účastníka semináře):
ProFitArt o. s. – Produkční platforma, založená v roce 2012 Šárkou Pavelkovou a Josefem Neufusem, pro tvorbu
nových uměleckých projektů soudobého tance a pohybového divadla. Od svého počátku stojí za samostatné
projekty choreografky a tanečnice Lenky Vagnerové a podporuje vznik i jiných projektů v oblasti nezávislého
nonverbálního a tanečního divadla. Zaměření organizace je zejména na oblast nezávislého nonverbálního,
fyzického a soudobého tanečního divadla, ale nebrání se ani zajímavým počinům divadla dramatického textu.
Mezi další subjekty patří nebo by měli patřit Patricie Poráková a její tango projekt QUILOMBO, Kateřina
Fojítková a projekt mezinárodního kolektivu Necesér s názvem Žena kůže píseň kost (a dost?) uskupení
NECESÉR. Cílem této spolupráce je vedle nových tvůrčích špičkových počinů aspirujících na další četná domácí i
mezinárodní ocenění, taktéž dlouhodobá a kontinuální edukační činnost, se zaměřením na nové talenty, široká
mezinárodní spolupráce plánovaná na roky dopředu a využívající evropské i světové partnerské kulturní sítě i
grantové programy.
Hlavní myšlenka projektu (budoucí žádosti):
NET PRO ART je umělecký, vzdělávací, sociální a kulturní projekt s cílem posílit kapacity vybraných špičkových
nezávislých souborů pohybového, nonverbálního a současného tanečního divadla v České republice, jehož
zástupci slaví v zahraničí nesčetné úspěchy, ale stále se potýkají s velkými problémy – nedostatečné tvůrčí a
manažerské zázemí, nekoncepčnost a neprofesionalita v zahraniční propagaci a bookingu atp. NET PRO ART
podpoří ekonomickou, sociální a tvůrčí existenci předních a v zahraniční již dobře známých českých souborů,
stejně jako mladé talenty, kteří představují dynamiku těchto divadelních žánrů. NET PRO ART je realizovaný ve
spolupráci s Českým centrem v Praze, v rámci programu "Lab for Future".
Charakteristika možného (hledaného) partnera projektu:
Nezávislý soubor, produkční platforma, festival, divadlo.
Activity: PA 17 (professional theatre)
Rief presentation of the future grant applicant (participant in the seminar):
ProFitArt, o.s. - Production platform founded in 2012 by Sarka Pavelkova and Josef Neufus to support new
projects in the field of modern dance and theatre of movement. It cooperates with the Czech leading
contemporary choreographer and dancer Lenka Vagnerová. The organization focuses mainly on independent
non-verbal theatre and contemporary dance, but does not rouse interesting creations based on dramatic texts.
51
We also engage in educational activities with focus on young talents and extensive long-term partner
cooperation using European cultural networks and grant programmes.
Main idea of the project (future application):
NET PRO ART is an art, educational, social and cultural project whose aim is to enhance the capacity of selected
top independent companies producing theatre of movement, non-verbal theatre and dance performances in the
Czech Republic. NET PRO ART will support the work and existence of excellent Czech companies that are well
known on the international scene, as well as young talents. NET PRO ART is implemented in cooperation with
the Czech Centre in Prague within the "Lab for Future" programme.
Characteristics of the potential project partner:
Independent company, production platform, festival, theatre.
27.
Letní slavnosti staré hudby - Pořadatel: Collegium Marianum – Týnská vyšší odborná škola, s.r.o.
(Summer Festivities of Early Music - Organised by: Collegium Marianum – Týnská vyšší odborná
škola, s.r.o.)
Adresa / Address: Mellantrichova 971/19, 110 00 Praha 1
Kontaktní osoba / Contact person: Monika Nováková, výkonná ředitelka, tel.: 731 615 370,
[email protected], Daniela Theinová, manažerka festivalu, tel.:
774448343, [email protected]
Aktivity: PO 17 (profesionální hudební umění)
Krátký popis budoucího žadatele o grant (účastníka semináře):
Letní slavnosti staré hudby jsou jediným festivalem historické hudby v Praze. Jednou z hlavních výsad festivalu
je těsná návaznost na architektonické dědictví Prahy a důraz na stylovou a akustickou autenticitu koncertních
sálů. Festival se těší podpoře hlavního města Prahy a Ministerstva kultury. Významná je dlouhodobá spolupráce
s Národní galerií v Praze a Galerií hlavního města Prahy a zastupitelstvími a kulturními institucemi zastoupených
zemí včetně Norského velvyslanectví. Pořadatel festivalu, společnost Collegium Marianum – Týnská vyšší
odborná škola s.r.o., je renomovaným pražským organizátorem (od r. 1992) v oblasti koncertní činnosti (např.
koncertní cyklus Barokní podvečery) a hudebního vzdělávání (workshopy, mistrovské kurzy, spolupráce s
Pedagogickou fakultou UK).
Hlavní myšlenka projektu (budoucí žádosti):
Letní slavnosti staré huby (LSSH) plánují v letech 2015 a 2016 rozšířit dramaturgii festivalu o systematickou,
bilaterální spolupráci s umělci a pořadateli z Norska. Součástí zamýšlené iniciativy jsou koprodukční projekty
rezidenčního souboru Collegium Marianum (CM) a Norsk Barokkorchester, dále výměnná vystoupení CM
(Festspillene in Nord-Norge; Harstan) a Brostadbotn Barok Band (LSSH), interpretační kurzy norských
interpretů při LSSH (Trio Mediaeval; norská lidová hudba) a interpretační semináře českých specialistů v Norsku
(Narvik). Cílem iniciativy je jednak posílení bilaterální spolupráce mezi specialisty v ČR a Norsku ve snaze o
zachování trvalých hodnot historické hudby a dobové interpretace, jednak šíření kulturního dědictví obou zemí a
vzájemné obohacení.
Charakteristika možného (hledaného) partnera projektu:
Letní slavnosti staré hudby hledají další možné partnery projektu:
• profesionální tělesa a interpreti hudby historických uměleckých stylů na dobové nástroje,
• pořadatelé koncertů staré hudby a festivaly s tímto zaměřením.
Activity: PA 17 (professional music)
Rief presentation of the future grant applicant (participant in the seminar):
Summer Festivities of Early Music (SFEM) are the only festival of historic music in Prague. The concerts take
place at historic venues with authentic style and acoustic conditions. The festival is supported by the Prague
Municipal Authority and the Ministry of Culture. It cooperates with the National Gallery, Prague City Gallery and
foreign institutions, including the Embassy of Norway. Its promoter, Collegium Marianum – Týnská vyšší
odborná škola s.r.o., has been an active promoter of concerts and educational programmes in Prague since
1992 (baroque concerts, master courses, cooperation with the Charles University).
Main idea of the project (future application):
For 2015 a 2016 we are planning to expand the festival programme through bilateral cooperation with
Norwegian musicians and promoters. We are planning coproduction projects of Collegium Marianum (CM)
group and the Norsk Barokkorchester, exchange concerts performed by CM (Festspillene in Nord-Norge;
Harstan) and Brostadbotn Barok Band (SFEM), courses given by Norwegian experts during SFEM (Trio
Mediaeval; Norway folk music) and by Czech specialists in Norway (Narvik). The aim is to enhance bilateral
cooperation in order to preserve the value of historic music and its authentic interpretation and to disseminate
cultural heritage of both countries.
Characteristics of the potential project partner:
• professional bands, orchestras and musicians specialised in historic music played on authentic instruments,
• promoters of early music concerts and festivals.
28.
Center for contemporary art FUTURA
Adresa / Address: Holečkova 49, Praha 5, 150 00
Kontaktní osoba / Contact person: Michal Novotný, project manager, tel.: 604 738 390,
[email protected]
Aktivity: PO 17 (profesionální výtvarné umění)
Krátký popis budoucího žadatele o grant (účastníka semináře):
FUTURA is a private non-profit institution funded exclusively by grant applications. In the Czech Republic two
large exhibition spaces (three floor 1000 m2 space in Holečkova, Prague and former factory hall including artist
studios and two independently run galleries and documentation center in Prague’s Karlín district) and a
residency programme in Prague, a renaissance Castle in Třebešice near Kutná Hora, with a collection of Czech
52
and international contemporary art near Kutná Hora, and a residency programme in a three-­‐floor building in
Brooklyn, New York, United States.
Hlavní myšlenka projektu (budoucí žádosti):
As all our activities based on exchange model - collective exhibition presenting the best of Czech contemporary
art happening at the space of Norwegian partner, prepared by FUTURA team, collective exhibition presenting
the best of Norwegian contemporary art happening at FUTURA space, residency of 2 norwegian artist and 1
curator in Prague curated and organised by FUTURA, residency of 2 Czech artist and 1 curator in Norway
curated and provided by Norwegian partner. Publication – catalogue documenting all the activities with essays
from Norwegian and Czech theoreticians and cultural workers.
Charakteristika možného (hledaného) partnera projektu:
Renowned Contemporary art center having experience with large collective exhibitions and dispose Of similar
space >500 m2, having experience with residencies of foreign artist and ability to provide Accommodation and
studio as much as theoretical support, year long organisation budget >100 000 euro
29.
Oblastní charita Červený Kostelec (Charitable Organization)
Adresa / Address: 5. května 1170
Kontaktní osoba / Contact person: Ing. Mgr. Miroslav Wajsar, [email protected], tel.:
731 598 824
Aktivity: PO 16 (nemovité kulturní dědictví)
Krátký popis budoucího žadatele o grant (účastníka semináře):
Oblastní charita Červený Kostelec je církevní právnickou osobou poskytující sociální a zdravotní služby. Funguje
od roku 1994. Sdružuje celkem 8 středisek. Prostřednictvím svého střediska Hospice Anežky České poskytuje
lůžkovou paliativní péči nevyléčitelně nemocným, dále poskytuje mobilní paliativní péči, pečovatelské a
ošetřovatelské služby i služby pro děti a mládež. Prostřednictvím střediska Domov sv. Josefa poskytuje
komplexní služby pro nemocné roztroušenou mozkomíšní sklerózou.
Hlavní myšlenka projektu (budoucí žádosti):
Cílem předkládaného projektu je rozšíření služeb poskytovaných od roku 2001 střediskem Domov sv. Josefa
lidem postiženým roztroušenou sklerózou. Areál Domova sv. Josefa, který je v majetku žadatele, se skládá z
několika budov s památkovou ochranou, které jsou postupně rekonstruovány pro potřeby takto nemocných.
Jedná se o jediné zařízení tohoto druhu v ČR s kapacitou 42 lůžek. V rámci projektu dojde k rekonstrukci
budovy bývalého pivovaru v Žirči, kde vznikne 15 nových lůžek pro trvalé pobyty takto nemocných.
Charakteristika možného (hledaného) partnera projektu:
Hledaným partnerem je nejlépe nezisková příp. charitní organizace působící v oblasti sociálních nebo
zdravotních služeb. V rámci těchto organizací by byly vítány organizace se zkušenostmi s rekonstrukcemi
nemovitostí (památkově chráněných) pro účely poskytování sociálních nebo zdravotních služeb.
Activity: PA 16 (immovable cultural heritage)
Rief presentation of the future grant applicant (participant in the seminar):
The Červený Kostelec Charity provides social and medical care. It has been active since 1994. It cooperates
with 8 centres. The centre of St. Anežka provides palliative care to the incurably sick, healthcare and assistance
services and services for children and young people. The Home of St. Josef provides comprehensive services to
patients with multiple sclerosis.
Main idea of the project (future application):
The aim of the project is to expand the services provided by the Home of St. Josef to patients with multiple
sclerosis. The premises of the home, which are property of the applicant, comprises several buildings listed as
protected cultural heritage that have been converted and used by the patients. The project will involve a
renovation and conversion of the former brewery in Žirč that will provide room for 15 patients.
Characteristics of the potential project partner:
The partner should be preferably a non-profit organization or charity active in the sphere of social and
healthcare services, ideally with experience in renovation and conversion of (listed) buildings used for social
and healthcare purposes.
30.
Zámek Liteň, o.s
Adresa / Address: Liteň 1, 267 27
Kontaktní osoba / Contact person: Mgr. Dita Hradecká, tel.: 603 145 607,
[email protected]
Aktivity: PO 17 (profesionální hudební umění)
Krátký popis budoucího žadatele o grant (účastníka semináře):
Organizaci jsme založili na počátku roku 2012 s těmito hlavními cíli:
1)
Důstojným a vhodným způsobem připomínat jméno a odkaz paní Jarmily Novotné. Vytvořit novou tradici
hudebního festivalu nabízejícího prostor mladým interpretům. V těsné spolupráci s rodinou Daubkových
rozvíjet umělecký a morální odkaz osobnosti Jarmily Novotné, jejíž jméno žije v paměti světových
milovníků opery, avšak u nás vinou historických okolností téměř zapadlo.
2)
Pečovat o kulturní život liteňského areálu, který byl odedávna znám svou uměleckou aktivitou a v němž
žili a tvořili významní představitelé českého malířství, sochařství, literatury a hudby (bratři Mánesové,
sochař Václav Myslbek, malíři Max Pirner, František Ženíšek, spisovatel Svatopluk Čech).
3)
Vyhledávat, uchovávat a zpřístupňovat archiválie související s areálem v Litni, obnovovat a vhodným
způsobem využívat kulturní památky, které se v areálu nacházejí, a tento výjimečný komplex zachovat
pro budoucí generace.
4)
Oživit kulturní a společenský život v Litni, zapojit místní komunitu do kulturního dění a umístit městys
Liteň na mapu atraktivních míst České republiky.
53
Občanské sdružení Zámek Liteň se snaží otevřít areál zámku Liteň veřejnosti, zejména místním obyvatelům. Ve
spolupráci s nimi organizujeme nekomerční kulturní, společenské a sportovní aktivity, například Loučení s
létem, sportovní víkendy, Liteňské mámení, pálení čarodějnic, hasičský večer s hudbou, odpolední program pro
děti, Liteňské máje... V budoucnu se návštěvníci mohou těšit na pravidelné komorní koncerty, výstavy,
přednášky, filmové projekce a mnoho dalších zajímavých programů.
Hlavní myšlenka projektu (budoucí žádosti):
Pocta Jarmile Novotné (2014, Liteň). Po dvou úspěšných ročnících (2012, 2013), kdy jsme se snažili obrátit
pozornost široké veřejnosti k osobnosti Jarmily Novotné, chce být třetí rok festivalu rokem slavnostním – také
vzhledem k vyhlášenému Roku české hudby a 20. výročí úmrtí Jarmily Novotné. Způsob, jakým chceme oslavit
tuto vynikající operní pěvkyni, je navázat na její odkaz podpory mladých interpretů. Proto pořádáme mistrovské
pěvecké kurzy zaměřené zejména na českou píseň a českou operu pod vedením vyhledávaných pedagogů, a to
přímo u zdroje genia loci, v prostorách zámeckého areálu Liteň, kde Jarmila Novotná žila. Festival 2014 bude
mít tedy prolog v podobě mistrovských kurzů pro mladé profesionální pěvce. Během nich se zpěváci budou
věnovat nejen pěvecké technice a přednesu, ale přichystány jsou také hudebně teoretické přednášky a diskuse
se zajímavými hosty s tematikou hlasu, operního provozu, operní režie apod. Veřejným výstupem budou
závěrečné koncerty účastníků a recitály pedagogů. Vyvrcholením festivalu bude galakoncert „Pocta Jarmila
Novotné“, na němž pod vedením Jiřího Bělohlávka, člena umělecké rady Festivalu Jarmily Novotné, a za
doprovodu Pražské komorní filharmonie vystoupí čeští pěvci, kteří se podobně jako Novotná proslavili v
zahraničí: Dagmar Pecková, Martina Janková, Adam Plachetka, Štefan Margita (další sólisté v jednání).
Charakteristika možného (hledaného) partnera projektu:
Náš projekt je založený na úzké spolupráci s mladými interprety a je určen mladým profesionálním interpretům
a studentům klasické hudby a jejím pedagogům. Z tohoto důvodu máme veliký zájem navázat spolupráci s
partnerem z donorských zemí, který působí v oblasti vzdělávání mladých profesionálních pěvců.
V rámci připravovaného mezinárodního projektu mistrovských kurzů nabízíme možnost aktivní účasti mladým
pěvcům ve dnech 15. – 27. 8. 2014, včetně účasti na závěrečných koncertech ve dnech 20. 8. a 27. 8. 2014 a
galakoncertě PKF dne 30. 8. 2014. Jejich výběr (cca 3 – 5 studentů) provedou zástupci (pedagogové)
spolupracující vzdělávací instituce na základě předběžných syllabů a požadavků na účastníky zpracovaných
vedoucími pedagogy mistrovských kurzů (Dvorský, Pecková, Janál, Vaughn). Účastníci kurzů mají možnost
obeznámit se s českou písní a českou operou pod vedením vyhledávaných pedagogů, a to přímo u zdroje genia
loci, v sídle našeho občanského sdružení – na Zámku v Litni.
Activity: PA 17 (professional music)
Rief presentation of the future grant applicant (participant in the seminar):
The organization was founded at the beginning of 2012 with the following aims:
1)
Commemorate the name and legacy of actor and singer Jarmila Novotná. Create a new tradition of a
music festival presenting young singers. Develop, in close cooperation with the singer’s family, the artistic
and moral legacy of Jarmila Novotná, whose name lives on in the memories of opera lovers worldwide, but
has almost been forgotten in the Czech Republic due to historical events.
2)
Enhance the cultural life of the Liteň Chateau, which had always been a centre of arts and a place where
important Czech painters, sculptors, writers and musicians lived and created their works (the Mánes
brothers, sculptor Václav Myslbek, painters Max Pirner, František Ženíšek, writer Svatopluk Čech).
3)
Search for, preserve and present archive documents relevant to the Liteň Chateau, renovate and use
cultural monuments on the premises of the chateau and preserve this exceptional compound for future
generations.
4)
Revive cultural and social life in Liteň involving the local community, and put it on the map of attractive
places of the Czech Republic.
The Chateau Liteň Civic Association attempts to open the Chateau to the public, and particularly to local people.
In cooperation with them, we organize non-commercial cultural, social and sports events for adults and
children. We are planning to launch regular chamber music concerts, exhibitions, lectures, film projections and
many other interesting programmes
Main idea of the project (future application):
Homage to Jarmila Novotná (2014, Liteň)
After two successful editions (2012, 2013), whose aim was to present Jarmila Novotná to the public, the third
edition of the festival should be an exceptional one – as 2014 has been declared the year of Czech music and
we will celebrate the 20th anniversary of Jarmila Novotná’s death. We wish to pay homage to this exceptional
opera singer by developing her legacy of support to young singers. Therefore we organize master classes in
singing focused mainly on Czech songs and opera, given by renowned teachers on the premises of the Liteň
Chateau, Jarmila Novotná’s home. In addition to practical classes, there will also be lectures and discussions
with interesting guests, whose topics will include voice coaching, opera management, etc. The course will be
closed by public concerts of the participants and teachers. The highlight of the festival will be a gala concert
“Homage to Jarmila Novotná”, featuring Czech singers who gained success abroad - Dagmar Pecková, Martina
Janková, Adam Plachetka, Štefan Margita and others- accompanied by the Prague Philharmonia.
Characteristics of the potential project partner:
The project focuses on close cooperation with young professional singers, students of classical music and their
teachers. Therefore we are greatly interested in finding a donor state partner who is active in the area of
training of young professional singers. The international master classes in singing will be opened to young
singers from 15 to 27 August 2014, including the closing concerts on 20 and 27 August 2014 and the gala
concert on 30 August 2014.
54
31.
Akademie múzických umění v Praze (Filmová a televizní fakulta) (Academy of Performing Arts in
Prague (AMU)/Film and TV school)
Adresa / Address: Malostranské nám. 12, 118 00 Praha 1
Kontaktní osoba / Contact person: Ondřej Šejnoha, tel.: 234 244 402,
[email protected], Silvie Demartini, tel.: 234 244 306,
[email protected]
Aktivity: PO 17 (profesionální filmové umění)
Krátký popis budoucího žadatele o grant (účastníka semináře):
Žadatelem je veřejná vysoká škola Akademie múzických umění v Praze/Filmová a televizní fakulta, která
uskutečňuje každoročně rozmanité vzdělávací aktivity typu seminářů, workshopů či přednášek českých a
zahraničních odborníků z praxe ve velké šíři formou modulů v rámci volitelné výuky, která je ovšem součástí
studijních plánů. FAMU pravidelně představuje tvůrčí výstupy svých studentů jak na pražských, tak na
regionálních projekcích, přehlídkách a festivalech, a vstupuje tak do kontextu kulturního života v
mimopražských regionech, několikátým rokem se mj. také podílí na organizaci workshopů a přednášek
společného středoevropského programu pro scenáristy a dramaturgy (MIDPOINT).
Hlavní myšlenka projektu (budoucí žádosti):
Žadatel má zájem rozšířit možnosti pořádání workshopů, přednášek a přehlídek - nad rámec již zavedeného
programu MIDPOINT - jak pro scenáristy, dramaturgy, tak rovněž producenty z řad studentů evropských
filmových škol, a to díky úzké vazbě na partnerské školy z donorských států. Výsledkem má potom být
pravidelné pořádání těchto workshopů, přednášek a přehlídek v následujících létech a realizace koprodukčních
projektů.
Charakteristika možného (hledaného) partnera projektu:
Lillehammer University College – v roce 2012 se, v rámci programu OPPA, uskutečnil v Norsku workshop
vybraných studentů a pedagogů Žadatele a vybraných studentů z uvedené university, který byl zakončen
společným natáčením z workshopu vzešlého scénáře.
Kunsthøgskolen i Bergen – partnerská škola v rámci programu Erasmus
Activity: PA 17 (professional film art)
Rief presentation of the future grant applicant (participant in the seminar):
Each year, the Academy of Performing Arts in Prague (AMU)/Film and TV school organizes diverse lectures,
seminars and workshops lead by Czech and foreign professionals, which form part of the study programmes as
elative subjects. The Film and TV school regularly presents the works of its students at projections, shows and
festivals in Prague and other regions. It also participates in the organization of workshops and lectures within
the Central European Script Center (MIDPOINT).
Main idea of the project (future application):
The applicant would like to expand the offer of workshops, lectures and shows (beyond the scope of the
MIDPOINT programme) to screenwriters, dramaturges and producers studying at European film schools, in
cooperation with the donor state partner schools. The outcome should be a regular organization of these events
and production of coproduction projects.
Characteristics of the potential project partner:
Lillehammer University College – a workshop for students and teachers of the Academy of Performing Arts
in Prague and of the partner university took place in 2012 in Norway under the OPPA programme, the result
was the production of a film based on a screenplay created at the workshop.
Kunsthøgskolen i Bergen – partner school within the Erasmus programme.
32.
StartPoint Prize
Adresa / Address: Nadace Arbor vitae, Obrovského 402/11, 141 00 Praha 4
Kontaktní osoba / Contact person: Pavel Vančát, [email protected], tel.: 777 076
739
Aktivity: PO 17 (profesionální výtvarné umění)
Krátký popis budoucího žadatele o grant (účastníka semináře):
Během jedenácti let své existence se StartPoint , pořádaný Nadací Arbor vitae, stal z národní přehlídky
diplomových prací rozsáhlým projektem sledujícím nastupující umělecké talenty po celé Evropě. V roce 2013
kurátorský tým projektu mapoval 35 uměleckých škol z 16 evropských zemí. V den vernisáže výstavy (která se
od roku 2012 koná v pražském Doxu) volí mezinárodní porota vítěze a několik dalších ceněných. Výstavu
StartPoint doplňuje residenční program pro celkového vítěze a oceněné finalisty a stále rostoucí počet
evropských repríz (Bratislava, Bukurešť, Gent). Bližší informace na
www.startpointprize.eu a
na
facebooku www.facebook.com/startpointprize.
Hlavní myšlenka projektu (budoucí žádosti):
V roce 2014 bychom na již ověřeném půdorysu fungování rádi zkvalitinili náš residenční program, prohloubili
spolupráci s Kunstakademiet Oslo a rozšířili výběr pro finální výstavu o Island (Island Academy of the Arts).
Zároveň bychom chtěli uspořádat konferenci o současném uměleckém vzdělávání s pozvanými hosty z
rozličných evropských zemí (pedagogové, kurátoři, kritici) včetně Norska a Islandu. Stejně tak se nabízí
uskutečnít v roce 2014-15 výběrovou reprízu výstavy StartPoint s důrazem na skandinávské země.
Charakteristika možného (hledaného) partnera projektu:
výtvarné akademie:
- Kunstakademiet (Oslo Academy of Art) – již spolupracuje na výběru diplomantů
- Island Academy of the Arts
výstavní instituce:
- Office for Contemporary Art – partner předloňské residence vítěze ceny SP Tommyho Hovika
- galerie v Oslu
55
Activity: PA 17 (professional visual art)
Rief presentation of the future grant applicant (participant in the seminar):
During eleven years of its existence, StartPoint has evolved from a national exhibition of graduation
projects to an extensive project that presents young artists throughout Europe. In 2013 it presented the works
of students from 35 art schools from 16 European countries. On the day of the exhibition opening at the Dox
Gallery, the international jury awards the main prize and several honorary mentions. The winners take part in a
residency programme and the exhibition is also presented in other European cities (Bratislava, Bucharest,
Gent). Please visit www.startpointprize.eu and www.facebook.com/startpointprize for
more information.
Main idea of the project (future application):
In 2014 we would like to further improve the residency programme, expand our cooperation with
Kunstakademiet Oslo and present an exhibition of selected works also in Iceland (Iceland Academy of Arts). We
would also like to organize a conference on current artist training with guests from various European countries
(teachers, curators, art reviewers) including Norway and Iceland. Another possibility would be to organize a
retrospective exhibition of selected works in 2014-15 with emphasis on Scandinavian countries.
Characteristics of the potential project partner:
Art academies:
- Kunstakademiet (Oslo Academy of Art) – already participates in the selection of student works
- Island Academy of the Arts
Exhibition institutions:
- Office for Contemporary Art – partner of the residency of Tommyho Hovika, the winner of the 2011 edition
- the Oslo Gallery
33.
Orchestr BERG / Komorní orchestr Berg, o.s
Adresa / Address: Bílinská 494/3, 190 00 Praha 9
Kontaktní osoba / Contact person: Eva Kesslová, ředitelka, tel.: 604 205 937,
[email protected],
Peter Vrábel, [email protected]
Aktivity: PO 17 (profesionální hudební umění)
Krátký popis budoucího žadatele o grant (účastníka semináře):
Orchestr BERG je špičkové české těleso, které přineslo svěží vítr na českou hudební scénu – uvádí inovativní
projekty, které kombinují současnou hudbu a hudbu 20. století s tancem, filmem, divadlem, projekcemi apod.
Akce se často konají mimo tradiční sály. Objednává a ve světové premiéře uvádí novinky českých skladatelů
mladé generace, zahraniční tvorbu představuje v premiérách českých. Spolupracuje s těmi nejvýznamnějšími
českými organizacemi i avantgardními umělci, věnuje se edukativním projektům.
Hlavní myšlenka projektu (budoucí žádosti):
Chceme společně s adekvátním partnerem vytvořit hudební nebo hudebně scénický projekt, který bychom
představili v rámci vlastní sezóny a případně i v rámci sezóny partnerské organizace a na festivalech. Rádi se v
rámci projektu budeme věnovat i edukativním aktivitám zaměřeným na nenásilnou / atraktivní propagaci
současné hudby mezi dětmi a teenagery. Jiný konkrétní příklad: česká premiéra díla Løp, lokk og linjar
norského skladatele Lasse Thoresena (spolupráce se skladatelem, případně vybraným výtvarníkem,
scénografem apod.)
Charakteristika možného (hledaného) partnera projektu:
V nejbližších dnech si provedeme průzkum norské a islandské kulturní oblasti a pokusíme se možného partnera
vytipovat. V zásadě by mohlo jít o: - organizaci, která se zabývá současnou hudbou, - organizaci, která se
zabývá interdisciplinárními projekty z oblasti současného umění konkrétního samostatného umělce?
Activity: PA 17 (professional music)
Rief presentation of the future grant applicant (participant in the seminar):
Berg Orchestra is one of the fresh young stars of the Czech musical scene. It introduces attractive and
inventive projects that put emphasis on 20th century and contemporary music in combination with other arts
including theatre, film, pantomime or video art. The orchestra often performs outside traditional concert halls.
It also regularly commissions premieres with the best young Czech composers and presents foreign composers
to the Czech audience. It cooperates with most renowned Czech institutions and musicians and also takes part
in educational projects.
Main idea of the project (future application):
In cooperation with a suitable partner, we would like to create a music or music and stage project to be
presented at our concerts and on festivals (and possibly also on the concerts of our partner). We would also be
happy to take part in educational activities aimed at the promotion of contemporary music among children and
teenagers. Another example: Czech premiere of the Norwegian composer Lasse Thoresen’s Løp, lokk og
(cooperation with the composer an perhaps also with a selected visual artist, stage designer, etc.).
Characteristics of the potential project partner:
We will soon do some research into Norway’s and Iceland‘s music scene in order to select a suitable partner.
Basically it could be:
An organization specialised in contemporary music
An organisation focused on contemporary interdisciplinary art projects
An individual artist?
56
34.
Město Polička (The Town of Polička)
Adresa / Address: Palackého náměstí 160, 572 01 Polička
Kontaktní osoba / Contact person: PhDr. Vratislav Nejedlý, CSc,
[email protected], tel.: 257 010 109, 724 663 563
Aktivity: PO 16 (nemovité kulturní dědictví)
Krátký popis budoucího žadatele o grant (účastníka semináře):
Město Polička – severní brána Vysočiny. V minulosti bývala věnným městem českých královen a v 18. století
patřila mezi nejbohatší města Východních Čech. Do dnešních dnů se dochovaly městské hradby, zpevněné 19
věžemi, obepínajícími v délce 1220 m celé historické jádro. Na náměstí stojí jeden z nejkrásnějších Mariánských
sloupů v Čechách a barokní radnice s expozicemi městské galerie. Dominantou města je kostel sv. Jakuba, v
jehož věži se narodil a část svého dětství prožil hudební skladatel Bohuslav Martinů. Světnička ve věži je
zpřístupněna veřejnosti. V Centru B. Martinů jsou otevřeny nové zábavné expozice věnované historii, hudbě,
sklářství a životu a dílu B. Martinů. Městská památková zóna Polička je unikátním urbanistickým celkem i
architek. souborem.
Hlavní myšlenka projektu (budoucí žádosti):
Restaurování Mariánského (morového) sloupu. 22 m vysoký sloup byl vztyčen v r. 1727 před východním
průčelím radnice, autorem je arch. F. M. Kaňka, sochy vytesal J. F. Pacák. Ke komponovanému náměstí uvádí
historik umění I. Kořán: “Tento barokní soubor je pro svou dobu fenoménem naprosto výjimečným“. R. 2008
byl prohlášen nár. kult. památkou. V současné době se kámen nachází na hranici své životnosti, téměř
v havarijním stavu. V r. 2012 byl zpracován podrobný restaurátorský průzkum, který prokázal nutnost
bezodkladného zahájení prací na jeho záchraně. Náklady byly vyčísleny na 11-12 mil. Kč. V r. 2013 bylo
zrealizováno odstranění havarijního stavu v hodnotě cca 1mil. Kč. vč. sejmutí 3 nejohroženějších soch.
Charakteristika možného (hledaného) partnera projektu:
Preferovali bychom partnera projektu – město obdobného charakteru jako je Polička (počet obyvatel 9 – 10 tis.,
s historickou minulostí, př. kulturními památkami).
Activity: PA 16 (immovable cultural heritage)
Rief presentation of the future grant applicant (participant in the seminar):
Polička serves as a gateway to the Czech-Moravian Highlands (Českomoravská vrchovina). Polička used to be a
dowry town of Czech Queens in the past, and was one of the richest cities in Eastern Bohemia during 18th
century. The historic town centre is encircled by an impressive wall, some 1220 metres long, fortified with 19
towers, and has a gallery partly open for public. A fine Marian Pillar, amongst the most remarkable monuments
of its sort in the Czech Republic, is located in the main square, near to the baroque City Hall with its Municipal
Art Museum. The dominant feature of the city is St. James' Church. The famous composer Bohuslav Martinů
was born and grew up in a little room in its tower. (His birth place is open to public.) The Bohuslav Martinů
Centre in Polička houses a new exhibition mapping the history and life of the region and life and work of the
composer.
Main idea of the project (future application):
To restore the Marian Pillar erected in 1727 in front of the Town Hall, listed as protected cultural heritage since
2008, which is now in a condition of serious disrepair. The costs of its rescue are estimated at 11 to 12 million
CZK. Emergency works amounting to 1 million CZK were initiated in 2013.
Characteristics of the potential project partner:
We would prefer a partner-town of a similar nature (10 thousand inhabitants, historical significance).
35.
Falzum STOP os.
Adresa / Address: Spálená 51, Praha 1
Kontaktní osoba / Contact person: Zdeněk Novák, [email protected]
Aktivity: PO 16 (nemovité a movité kulturní dědictví), PO 17 (profesionální výtvarné umění)
Krátký popis budoucího žadatele o grant (účastníka semináře):
Falzum STOP o.s. - náplní činnosti je monitorování falz uměleckých předmětů na trhu s uměním. Tyto informace
následně zveřejňuje na webové stránce www.fakestop.eu.
Hlavní myšlenka projektu (budoucí žádosti):
Součástí činnosti sdružení je i edukační činnost zaměřená na školní mládež. Z této činnosti by měla vzniknout
výstava falz uměleckých předmětů v roce 2015.
Charakteristika možného (hledaného) partnera projektu:
Pro naši činnost a další spolupráci (včetně výstavy) hledáme zahraničního partnera, který by do projektu přinesl
zahraniční pohled, zkušenosti a postřehy. Partnera hledáme zejména mezi důvěryhodnými znalci
a odborníky, zejména na univerzitách a výtvarných akademiích.
Activity: PA 16 (immovable and movable cultural heritage), PA 17 (professional visual art)
Rief presentation of the future grant applicant (participant in the seminar):
Falzum STOP o.s. monitors falsified items in the arts market. The obtained information is published on
www.fakestop.eu.
Main idea of the project (future application):
The association’s activities include educational projects for school children and teenagers. Such project would
involve an exhibition of falsified works organised in 2015.
Characteristics of the potential project partner:
We look for a foreign partner that would bring a foreign perspective, experience and ideas to our project
(including the exhibition). An ideal partner would be a trustworthy expert from a foreign university or academy
of arts.
57
37.
Železniční společnost Tanvald, obecně prospěšná společnost (Railway Company Tanvald)
Adresa / Address: Krkonošská 256, 468 41 Tanvald
Kontaktní osoba / Contact person: Ing. Kateřina Preusslerová,
[email protected], tel.: 737 761 659
Aktivity: PO 16 (nemovité kulturní dědictví)
Krátký popis budoucího žadatele o grant (účastníka semináře):
Posláním Železniční společnosti Tanvald, o.p.s. je záchrana a ochrana kulturní památky ČR, především
unikátního ozubnicového traťového úseku Tanvald – Desná – Kořenov – Harrachov, historických lokomotiv,
železničních vozidel a dalšího kulturního dědictví včetně jejich plnohodnotného zařazení do nadregionální
turistické nabídky. Dalším posláním je zkvalitňování služeb i prezentačních systémů Muzea ozubnicové železnice
v Kořenově, které společnost provozuje, a realizace Nostalgických jízd na ozubnicové železnici.
Hlavní myšlenka projektu (budoucí žádosti):
Cílem projektu je záchrana a revitalizace zapsané kulturní památky Ministerstva kultury ČR a její zařazení do
systému nabídky cestovního ruchu s cílem zvýšení atraktivity území. Předmětem projektu je revitalizovat
památkově chráněné budovy bývalé drážní výtopny a zchátralé prostory v bývalé výpravní budově a zpřístupnit
kulturní, technické a historické dědictví. Výstupem bude nové Muzeum historických drážních vozidel v Kořenově
s interaktivní expozicí a jeho zařazení do nadregionální turistické nabídky.
Charakteristika možného (hledaného) partnera projektu:
Železniční společnost Tanvald, o.p.s. hledá partnera, který se rovněž zabývá záchranou a ochranou kulturních
památek, především historických drážních systémů, historických lokomotiv, železničních vozidel, dále
muzejnictvím prezentujícím kulturní a technické památky a dědictví, případně pořádáním podobných
Nostalgických jízd a tzv. retro akcí.
Activity: PA 16 (immovable cultural heritage)
Rief presentation of the future grant applicant (participant in the seminar):
The Railway Company Tanvald preserves Czech cultural heritage, namely the unique historical railway track
Tanvald–Desná–Kořenov–Harrachov, historical locomotives, trains and other equipment, and incorporates them
in the offer to tourists. Another aim is to increase the quality of services and presentation systems of the
railway museum in Kořenov and to offer rides on the historical railway track.
Main idea of the project (future application):
To rescue and revitalise cultural heritage listed by the Ministry of Culture and its incorporation in the offer for
tourists in order to increase the attractiveness of the region. The project will consist in revitalisation of the
building of the former locomotive shed and railway station and present its cultural and technical heritage. The
outcome will be a new museum of Historical Locomotives and Trains in Kořenov.
Characteristics of the potential project partner:
We look for a partner who also focuses on the rescue and preservation of cultural heritage, mainly historical
railways, locomotives and carriages and on the presentation of technical heritage.
38.
Spacium, o.p.s.
Adresa / Address: Lidové sady 425/1, Liberec 1 460 01
Kontaktní osoba / Contact person: Mgr. Jitka Mrázková, tel.: 724 285 940,
[email protected]
Aktivity: PO 17 (profesionální výtvarné umění)
Krátký popis budoucího žadatele o grant (účastníka semináře):
Spacium, o.p.s. vzniklo v roce 2000 jako organizace, která se zabývá veřejným prostorem realizací objektů.
Součástí je edukativní činnost pro děti, studenty i pedagogy. K realizovaným projektům patří SCULPTURE
FORUM 2007, 2009- přehlídkasoučasného umění v ulicích. Stálé realizace objektů a mobiálřních prvků např.
Zastávka Davida Černého, Lampa, Malý Marťan Jaroslava Róny, Ptáci Martina Niubo atd. viz
www.Spacium,o.p.s.
Hlavní myšlenka projektu (budoucí žádosti):
Veřejný prostor jako nedílná součást veřejného života, který má význam edukativní, sociální, sociologický,
psychologický. V ČR je stále jeho význam zanedbáván a podceňován. Workshop by měl širší záběr nejen pro
samotné umělce, ale i žáky, studenty, pedagogy i veřejnost. Součástí projektu by byla i záchrana Galerie u
Rytíře, která má svoji tradici a byla by idealním místem pro alternativní moderní umění.
Charakteristika možného (hledaného) partnera projektu:
Partnerem by byli samotní umělci, školy, státní instituce, galerie, sdružení… Nejlépe však instituce, která má
podobné zaměření a cíle jako společnost Spacium,o.p.s.
Activity: PA 17 (professional visual art)
Rief presentation of the future grant applicant (participant in the seminar):
Spacium, o.p.s. was established in 2000 as an organization focused on production of installations in the public
space. Its activities include educational programmes for children, students and teachers. Example of projects:
SCULPTURE FORUM 2007, 2009 - exhibition of contemporary art in the streets, permanent installations of
works of contemporary Czech artists. See www.spacium.cz for more information.
Main idea of the project (future application):
A workshop for artists, students, teachers and the public developing the theme of the public space. A part of
the project would be the rescue of the “U Rytíře” Gallery, which has a long tradition and would be a perfect
venue for presentation of alternative modern art.
Characteristics of the potential project partner:
Partners could be individual artists, schools, public institutions, galleries, associations, ideally having similar
aims as Spacium, o.p.s.
58
39.
DOK.Incubator
Adresa / Address: Bolzanova 1, Praha 1
Kontaktní osoba / Contact person: Andrea Prenghyová, tel.: 777 823111,
[email protected], Tereza Šimíková, tel.: 608 982420,
[email protected]
Aktivity: PO 17 (profesionální filmové umění)
Krátký popis budoucího žadatele o grant (účastníka semináře):
DocIncubator (CZ) je nová iniciativa, která má za cíl posílit dokumentární filmové profesionály
shromažďováním know how a organizací workshopů, přinášejících inspirativní impulzy do způsobu produkce a
distribuce filmů včetně inovativního používání moderních platforem jako je crowd funding, nová média, VOD a
internet. Vlajkovou lodí neziskové organizace je workshop DOK.Incubator, který za pomoci předních filmových
tvůrců každý rok pomáhá osmi začínajícím evropským filmařům co nejlépe dokončit jejich filmy. Už dva roky se
dostávají dokumenty z tohoto workshopu na přední světové festivaly a v letošním roce jeden z těchto filmů
vyhrál dokumentární soutěž festivalu Sundance.
Hlavní myšlenka projektu (budoucí žádosti):
V zemi, kde již roky nefunguje systematická podpora filmu, neexistuje efektivní filmový fond a je zde ne úplně
kvalitní filmová škola a kde už dva roky díky kolapsu kulturních grantů téměř nepůsobíme, bychom chtěli začít
od základu – využít našeho know how a ujmout se na dva roky čtyř filmových projektů mladých tvůrců. S
pomocí malých workshopů, kvalitních mentorů pro každý projekt z donorských zemí a supervize, bychom jejich
týmům chtěli dát podporu, která pomůže udělat kvalitní filmy, které se dostanou na přední evropské filmové
festivaly, kde české filmy téměř nejsou zastoupeny. Cílem projektu je nejen ukázat, že to jde, ale i vytvořit
zázemí jinak uvažujících lidí s evropskými ambicemi a zárodek čtyř kvalitních dokumentárních produkcí, které
budou vědět jak se vyvíjí velké dokumentární filmy s širokou distribucí.
Charakteristika možného (hledaného) partnera projektu:
Protože jsme již v roce 2013 žádali s naším partnerem norské fondy v Polsku (zatím ještě nemáme výsledek)
na žádost jsme se připravili a již máme vytipované partnery v podobě Norského filmového institutu a
Islandského filmového centra, se kterými jsme se už i sešli a další schůzku máme na Berlinale. Máme již i
vytipované potenciální lektory z obou zemí. Chtěli bychom se ale dozvědět více o podmínkách projektu, jeho
kritériích a směřování.
Activity: PA 17 (professional film art)
Rief presentation of the future grant applicant (participant in the seminar):
DOKIncubator (CZ) is a new initiative supporting documentary film professionals by providing them with
necessary knowhow and by organizing workshops originating inspirational impulses concerning film production
and distribution (including the use of modern platforms such as crowd funding, new media, VOD and internet).
Our chief activity is the DOK.Incubator workshop that every year helps eight young European filmmakers finish
their films. Documentaries created at the workshop were screened at main international festivals and one of
them won the Sundance festival documentary section.
Main idea of the project (future application):
We would like to use our knowhow and provide support to four projects of young filmmakers for a period of two
years. Through small workshops with participation of expert mentors from the donor states we would like to
support and supervise young teams and help them create high-quality films that will be featured on top
European festivals, where the representation of Czech films has been rather scarce so far. The aim is to show
that such results are possible and create a group of people with European ambitions and initiate four highquality documentary productions that will learn how to produce big documentaries with widespread distribution.
Characteristics of the potential project partner:
As we have already applied for Norway grants with our partner in Poland in 2013 (we do not know the result
yet) we have already chosen suitable partners, namely the Norway Film Institute and the Iceland Film Centre,
whom we have already met and will have another meeting at Berlienale. We have already selected potential
lecturers/mentors from both countries. However, we would like to learn more about the conditions, criteria and
aims of the programme.
40.
Aloha a.s.
Adresa / Address: Odborářů 346, Pardubice 53009
Kontaktní osoba / Contact person: Milan Hájek, [email protected], tel.: 603 528
325
Aktivity: PO 16 (nemovité kulturní dědictví)
Krátký popis budoucího žadatele o grant (účastníka semináře):
ALOHA, a.s. (Joint-Stock Company), která je výlučným vlastníkem nemovitosti - budovy č. p. 90 nacházející se
na pozemku parc. č. 62/2 v katastrálním území a obci Úšovice která je zapsána na listu vlastnictví č. 1549 u
Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Cheb. Rejstříkové číslo v Ústředním seznamu
kulturních památek: 34211/4-4257. Jako majitelé máme velký zájem o záchranu a navrácení k původnímu
stavu a oživení chátrajícího objektu.
Hlavní myšlenka projektu (budoucí žádosti):
Obnova kulturní památky a zřízení veřejné umělecké galerie Panorama v historických prostorách nemovité
kulturní památky v Mariánských Lázních. Realizací projektu dojde k zastavení chátrání a obnově částí významné
historické památky. Projekt tak přispěje k obnově kulturního dědictví, podpoře vzdělávání a také ke zvýšení
turistického ruchu.
Charakteristika možného (hledaného) partnera projektu:
59
Za partnera si představujeme norskou vysokou uměleckou školu/akademii, pro které bychom zdarma
vystavovali práce studentů, současných umělců v renovovaných prostorech a zároveň bychom zajistili tyto
prostory pro konání workshopů, setkání, koncertů….
Activity: PA 16 (immovable cultural heritage)
Rief presentation of the future grant applicant (participant in the seminar):
ALOHA, a.s. (joint-stock company) owns the historical building no. 90 in the municipality of Úšovice, listed in
the Central List of Cultural Heritage under no. 34211/4-4257. We wish to rescue the building and restore its
original features.
Main idea of the project (future application):
Renovate the historic building located in Úšovice (a part of Mariánské Lázně) and convert it to a public gallery.
Characteristics of the potential project partner:
Our partner could be a Norwegian art school/academy, whose students could present their works at the gallery.
41.
Kraj Vysočina (Vysočina Region)
Adresa / Address: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Kontaktní osoba / Contact person: Mgr. Klára Jiráková, [email protected], tel.:
564 602 341
Aktivity: PO 16 (nemovité, movité kulturní dědictví)
Krátký popis budoucího žadatele o grant (účastníka semináře):
Žadatelem o grant bude Kraj Vysočina, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu
Kraje Vysočina. Uživatelem předmětných objektů je Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace Kraje
Vysočina.
Hlavní myšlenka projektu (budoucí žádosti):
Hrad Kámen je historicky významnou a turisty oblíbenou kulturní památkou nacházející se na území Kraje
Vysočina. Cílem projektu je obnova vzácné v kompaktnosti dochované ranně barokní kaple Panny Marie
Bolestné, vč. původního mobiliáře, a její zapojení do návštěvnických tras hradu a dále revitalizace bývalého
hradního pivovaru pro účely návštěvnického centra. Hradní kaple - rodinná hrobka rodu Malovců i budova
bývalého pivovaru jsou historicky nedílnými součástmi areálu hradu Kámen.
Charakteristika možného (hledaného) partnera projektu:
Hledaný partner: orgán státní správy, organizace, či jiný subjekt, který realizuje, realizoval nebo má zkušenosti
s obdobnými projekty, tj. s obnovou historicky a kulturně významných objektů; s restaurováním vzácného
mobiliáře (převážně ze dřeva), nebo s rehabilitací a inovativním využitím historických budov, případně
muzeum, galerie či jiný subjekt zabývající se tvorbou expozic nebo zpřístupněním a prezentací historických
objektů.
Activity: PA 16 (immovable, movable cultural heritage)
Rief presentation of the future grant applicant (participant in the seminar):
The applicant is the Vysočina Region, Department of Culture, Heritage Management and Tourism of the
Vysočina Regional Authority. The buildings involved in the project will be used by the Museum of Vysočina in
Pelhřimov.
Main idea of the project (future application):
Renovate the early baroque Chapel of Virgin Mary within the premises of the Kámen castle, including the
original interiors and furniture and open it to the visitors; revitalise the former castle brewery and use it as a
visitor centre.
Characteristics of the potential project partner:
Potential partner: a state administration body or an organisation implementing similar projects - renovation of
similar historically significant buildings, restoration of their interiors (including valuable wooden furniture and
constructions), new use of the renovated premises; a museum, gallery or other institution presenting historical
heritage.
42.
Sladovna Písek o.p.s.
Adresa / Address: Velké náměstí 113, 397 01 Písek
Kontaktní osoba / Contact person: Ilona Ledajaksová, [email protected]
Aktivity: PO 17 (profesionální výtvarné umění)
Krátký popis budoucího žadatele o grant (účastníka semináře):
V roce 2006 byla založena městem Písek obecně prospěšná společnost, Sladovna Písek, jejímž cílem bylo
vytvořit ze Sladovny kulturní prostor s hlavním zaměřením na dětského návštěvníka a vrátit tak budově život. V
červnu 2009 byly ve Sladovně nově otevřeny dvě stálé expozice. Expozice Radka Pilaře (píseckého rodáka a
autora výtvarné podoby Čtvrtkova Cipíska) a expozice "Po stopách ilustrace" zaměřená na vývoj ilustrace
dětské knihy. Mimo zmíněné prostory stálých expozic je k výstavním účelům k dispozici dalších 5 sálů. Kulturní
nabídku zpestřují také workshopy, semináře, koncerty, divadelní představení.
Hlavní myšlenka projektu (budoucí žádosti):
Lví srdce / velký, malý hrdina. Interaktivní výstavní projekt propojuje klasická témata písecké Sladovny,
dětskou ilustraci a zájem o dítě jako ústřední bod své práce, se skandinávskou tradicí literatury pro děti a
západoevropskou tradicí výchovně vzdělávacích výstav pro ně. Námětem pro výstavu je příběh Astrid
Lindgrenové, Bratři Lví srdce, který zobrazuje dítě jako hrdinu a zachránce svého okolního světa. Výstava
umožní dětem si tento sugestivní příběh prožít, ale zároveň v druhé části expozice vybuduje model současného
města a dětem ukáže, že i ony samy dnes mohou být tím hrdinou.
Charakteristika možného (hledaného) partnera projektu:
Instituce, která se v ideálním případě zabývá jako svou hlavní činností tvorbou a produkcí interaktivních expozic
pro děti anebo je alespoň jako doplňkovou činnost svého výstavního programu hostí. Partner by se měl – mohl
podílet na společném vývoji projektu a měl – mohl ho převzít do svého výstavního plánu.
60
Activity: PA 17 (professional visual art)
Rief presentation of the future grant applicant (participant in the seminar):
In 2006, the City of Písek founded a public service organisation called Sladovna Písek (former malthouse) with
the aim to create a cultural space focused primarily on children. In June 2009, two permanent expositions were
opened in Sladovna: the works of Czech illustrator Radek Pilař and an exposition that presents the development
of children’s book illustrations. In addition to the permanent expositions, there are four other halls available for
exhibition purposes. Sladovna also organises workshops, seminars, concerts etc.
Main idea of the project (future application):
Lion Heart, a Little Big Hero. An interactive project combining Sladovna’s traditional themes, i.e. illustration for
children and work with children in general, with Scandinavian literary tradition. The exhibition presents the
Brothers Lionheart story by Astrid Lindgren. The exhibition will allow children to experience the story and in the
second part it will present a model of contemporary town and show children how they can also become heroes.
Characteristics of the potential project partner:
An institution producing primarily interactive exhibitions for children or offering such exhibitions as part of its
programme. The partner should/could participate in a joint project and could/should incorporate the result in its
exhibition plan.
43.
Sladovna Písek o.p.s.
Adresa / Address: Velké náměstí 113, 397 01 Písek
Kontaktní osoba / Contact person: MgA. Tereza Dobiášová, [email protected], tel.:
387 999 999
Aktivity: PO 16 (nemovité, movité kulturní dědictví)
Krátký popis budoucího žadatele o grant (účastníka semináře):
V roce 2006 byla založena městem Písek obecně prospěšná společnost, Sladovna Písek, jejímž cílem bylo
vytvořit z objektu Sladovny kulturní prostor s hlavním zaměřením na dětského návštěvníka a vrátit tak budově
život. V červnu 2009 byly ve Sladovně nově otevřeny dvě stálé expozice. Expozice Radka Pilaře (píseckého
rodáka a autora výtvarné podoby Čtvrtkova Cipíska) a expozice "Po stopách ilustrace" zaměřená na vývoj
ilustrace dětské knihy. Mimo zmíněné prostory stálých expozic je k výstavním účelům k dispozici dalších 5 sálů.
Kulturní nabídku zpestřují také workshopy, semináře, koncerty, divadelní představení.
Hlavní myšlenka projektu (budoucí žádosti):
8. etapa rekonstrukce Sladovny. Ve Sladovně jako centrální kulturní zařízení v Písku, kromě fungujícího
galerijního provozu a středové části, kde by se měly v roce 2014 – 2015 otevřít ateliéry, zbývá k rekonstrukci
jedno křídlo budovy, které ve třech patrech nabízí plochu zhruba 1500 m2 k dalšímu využití. Koncepce rozvoje
organizace počítá v této části se sály vhodnými pro pořádání jednotlivých akcí a uměleckých rezidencí. Projekt
tyto prostory rekonstruuje, vyvíjí ideální prostorové zázemí pro danou náplň a uvádí prostory do provozu.
Charakteristika možného (hledaného) partnera projektu:
Organizace, která se zabývá networkingem umělců a kulturních organizací, která by se měla – mohla podílet na
vývoji plánů pro rekonstrukce a která by měla – mohla vysílat dlouhodobě své rezidenty.
Activity: PA 16 (immovable, movable cultural heritage)
Rief presentation of the future grant applicant (participant in the seminar):
In 2006, the City of Písek founded a public service organisation called Sladovna Písek (former malthouse) with
the aim to create a cultural space focused primarily on children. In June 2009, two permanent expositions were
opened in Sladovna: the works of Czech illustrator Radek Pilař and an exposition that presents the development
of children’s book illustrations. In addition to the permanent expositions, there are four other halls available for
exhibition purposes. Sladovna also organises workshops, seminars, concerts etc.
Main idea of the project (future application):
8th phase of the reconstruction works – renovation of one part of the building providing a space of 1500 m2 for
further use. This part should be converted to halls suitable for cultural programmes and art residencies.
Characteristics of the potential project partner:
An institution focused on networking of artists and cultural organisations. The partner could/should contribute
in the development of the renovation project and could/should its members for residency at our institution.
44.
Město Prachatice (The Town of Prachatice)
Adresa / Address: Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice
Kontaktní osoba / Contact person: Mgr. Ing. Luděk Fráně, [email protected]
Aktivity: PO 16 (nemovité kulturní dědictví)
Krátký popis budoucího žadatele o grant (účastníka semináře):
Město Prachatice patří mezi první města, která se od začátku aktivně zapojila do Programu regenerace MPR a
MPZ. Soustavnou péčí o historické jádro i velmi dobrou spoluprací s vlastníky objektů a orgány památkové péče
bylo dosaženo výrazného pokroku v obnově města a odstranění nejvýraznějších negativ. Cílem města není
„pouhá“ obnova památek, ale i jejich oživení ve prospěch místních občanů a návštěvníků. Dokladem toho je
připravovaný záměr rekonstrukce opuštěného památkově chráněného domu, kde by měly vzniknout nové
galerijní prostory.
Hlavní myšlenka projektu (budoucí žádosti):
Hlavní myšlenkou předpokládaného záměru je oživení památkově chráněného objektu bývalé Literátské školy,
která v minulých letech sloužila k účelům bydlení. V současné době je objekt neobýván a zastupitelstvo města
rozhodlo o jeho novém využití v podobě galerie. Vnější podoba objektu byla odborně opravena v roce 2012.
V současné době byla dokončena projektová dokumentace pro stavební povolení a začátkem roku 2014 bude
požádáno o jeho vydání. Konkrétně se jedná o rekonstrukční práce v interiéru objektu včetně veškerých inž.
sítí. Výstavní prostory budou doplněny příslušným galerijním mobiliářem dle požadavků Kulturních a
61
informačních služeb města Prachatice, které budou hlavním partnerem Města Prachatice a následným
provozovatelem této nové galerie.
Charakteristika možného (hledaného) partnera projektu:
Město jako samosprávný celek, případě instituce z oblasti umění.
Activity: PA 16 (immovable cultural heritage)
Rief presentation of the future grant applicant (participant in the seminar):
The town of Prachatice is one of the first towns that became actively involved in the Preservation Areas and
Zones Regeneration Programme. Through continuous care and good cooperation with house owners, it has
reached many achievements in the renovation of its historic centre, including revitalisation projects to the
benefit of local people.
Main idea of the project (future application):
Revitalisation of the listed building of the former Writers’ School. At present, the building is empty and the town
has decided to use it as a gallery. The outer parts were repaired in 2012. The project would consist in a
reconstruction and decoration of the interior parts and construction of utility supply networks.
Characteristics of the potential project partner:
A town as a self-administration unit, cultural institutions.
45.
Divadlo loutek Ostrava, p. o. (Marionette Theatre in Ostrava)
Adresa / Address: Pivovarská 3164/15, Ostrava – Moravská Ostrava
Kontaktní
osoba
/
Contact
person:
Ing.
Radka
Havlová,
[email protected]
tel.:
777 024 684,
Aktivity: PO 17 (profesionální divadelní umění)
Krátký popis budoucího žadatele o grant (účastníka semináře):
Divadlo loutek Ostrava je profesionálním divadlem pro děti a mládež. V pracovním týdnu hraje denně 2
představení pro žáky MŠ a ZŠ. Každou neděli hraje DLO pro děti a pondělní večerní inscenace jsou určeny
dospělým divákům. Během sezony uvede DLO kolem 400 představení a nastuduje 4 nové inscenace. Je
pořadatelem mezinárodního loutkářského festivalu Spectaculo Interesse a divadelní přehlídky Divadelní pouť
bez bariér.
Hlavní myšlenka projektu (budoucí žádosti):
Nastudování inscenačního projektu, který by předvedl zcela novou a inovativní práci s loutkou. V tomto ohledu
již spolupracujeme s velmi známým nizozemským performerem v oblasti loutkového umění - Dudou Paivou.
Activity: PA 17 (professional theatre)
Rief presentation of the future grant applicant (participant in the seminar):
The Marionette Theatre in Ostrava is a professional theatre for children. We have two plays for kindergartens
and schools each working day, on Sundays we play for children and on Monday evenings for adults. Each year
we deliver 400 plays and present 4 new projects. The theatre organizes the Spectaculo Interesse international
festival and the “Theatre without Barriers” show.
Main idea of the project (future application):
To present a new play showing an entirely new and innovative method of work with puppets. We have already
been cooperating with the well-known Dutch performer Duda Paiva in this respect.
46.
NPÚ ÚPS v Praze – Valeč (National Heritage Institute, Prague)
Adresa / Address: Sabinova 373/5, 130 00 Praha 3
Kontaktní osoba / Contact person: Ing. Tomáš Petr, [email protected], tel.:
606 666 427
Aktivity: PO 16 (nemovité kulturní dědictví)
Krátký popis budoucího žadatele o grant (účastníka semináře):
Žadatel je Národní památkový ústav - státní příspěvková organizace zřízená MK ČR. Hlavní aktivity žadatele
jsou péče o kulturní památky a správa státních památkových objektů.
Hlavní myšlenka projektu (budoucí žádosti):
A) záchrana cenné kulturní památky skleníku v zámeckém parku ve Valči: zajištění dochovaných barokních
konstrukcí a obnova do poslední podoby ocelolitinové konstrukce z poč. 20. stol.
B) zajištění udržitelného provozu skleníku: zpřístupnění pro návštěvníky zámeckého areálu, zimování
exotických rostlin ze zámeckého parku, vzdělávací a jiné aktivity viz níže.
Charakteristika možného (hledaného) partnera projektu:
A) spolupráce při obnově historického skleníku s využitím tradičních i moderních technologií (ocelové
konstrukce, zasklení, stínění, vytápění, úprava vody..)
B) spolupráce při provozu skleníku – pořádání workshopů a přednášek se zaměřením na kulturní dědictví a
životní prostředí (s možností využití blízkého ubytování, kmenové učebny a zahradního zázemí), výzkum se
zaměřením na technologie a energetické úspory při obnově obdobných objektů, pořádání výstav umění
v prostorách skleníku a v blízkém okolí.
Activity: PA 16 (immovable cultural heritage)
Rief presentation of the future grant applicant (participant in the seminar):
The applicant is the National Heritage Institute – state contributory organisation founded by the Ministry of
Culture. It maintains and manages cultural heritage.
Main idea of the project (future application):
A) Rescue of a valuable cultural heritage building – the greenhouse in the park of the Chateau in Valeč:
securing of the baroque structures and restoration of the steel and cast iron construction from the beginning of
the 20th century.
B) Sustainable management of the greenhouse – its opening to the public, winter storage of exotic plants from
the park, educational activities.
62
Characteristics of the potential project partner:
A) Partner for cooperation in the renovation of the greenhouse using both traditional and modern technologies.
B) Cooperation in the use of the greenhouse – workshops and lectures on cultural heritage and environmental
topics, research in technologies and efficient use of energies, exhibitions.
47.
DOX Prague, a.s.
Adresa / Address: Poupětova 1, 170 00 Praha 7
Kontaktní osoba / Contact person: Hedvika Máchová – development manager, tel.: 774 222 354,
[email protected], Michaela Šilpochová - PR/mezinárodní projekty
Aktivity: PO 17 (profesionální výtvarné umění)
Krátký popis budoucího žadatele o grant (účastníka semináře):
Centrum současného umění DOX (*2008) se brzy po svém vzniku stalo v rámci ČR nejprogresivnější institucí
v oblasti kultury. Prostory (3.200 m2 programové plochy) i kvalita činnosti umožnily rozvinout unikátní a
komplexní program: výstavy (až 26/rok), doprovodný program, vzdělávací a rodinné programy i diskusní
společenské formáty. Pro českou veřejnost představuje DOX možnost seznámit se se současným světovým
uměním, zároveň prezentuje domácí umění a je platformou poskytující prostor studentům a absolventům
uměleckých VŠ a architektury. Posláním centra je prezentovat současné umění v kontextu témat, které
ovlivňují náš svět („umění s agendou“).
Hlavní myšlenka projektu (budoucí žádosti):
Povaha činnosti Centra DOX plně odpovídá prioritám programu CZ 06 – „Kulturní dědictví a současné umění“.
Bude zvážena žádost o podporu konkrétního výstavního projektu (včetně doprovodného programu +
vzdělávacích a rodinných programů) nebo žádost o podporu celoroční činnosti.
Charakteristika možného (hledaného) partnera projektu:
Centrum DOX již navázalo v rámci své předchozí činnosti kontakty s norskými umělci, experty a institucemi.
V listopadu 2013 uspořádalo Centrum DOX setkání se zástupci severských a pobaltských států v záležitosti
zvážení realizace společného výstavního projektu (podpořeno z Bilaterálního fondu), z donorských zemí byli
přítomni zástupci z Norska a Islandu. / Možným partnerem by byla instituce podobného charakteru jako DOX,
tzn. galerie prezentující v rámci veřejné služby současné umění s multidisciplinárními přesahy, mající
zkušenosti s využíváním vlastních programů pro účely vzdělávání atp.
Activity: PA 17 (professional visual art)
Rief presentation of the future grant applicant (participant in the seminar):
The DOX Centre for Contemporary Art (*2008) soon became the most progressive cultural institution in the CR.
Its premises (3.200 m2) and professional approach make it possible to offer a unique and comprehensive
programme: exhibitions (up to 26/year), accompanying programme, educational and family programmes and
public discussions. DOX presents to its visitors contemporary international and Czech art and also provides
space to students and graduates from art schools and architecture.
Main idea of the project (future application):
The nature of DOX‘s activities fully complies with the priorities of Programme CZ 06 – Cultural heritage and
Contemporary Art. We will consider filing an application for support to one exhibition project (including the
accompanying programme and educational activities) or an application for support of our activities during a
one-year period.
Characteristics of the potential project partner:
DOX has already established contacts with Norway artists, experts and institutions as part of its previous
activities. In November 2013 it organised a meeting with representatives of Scandinavian and Baltic countries
to discuss the possibility of a joint exhibition event (supported from the Bilateral Fund). Representatives from
Norway and Iceland were present at the meeting. / A possible partner would be an institution similar to DOX,
i.e. a gallery presenting contemporary art with multidisciplinary features, having experience with own
educational programmes, etc.
48.
Muzeum Boskovicka
Adresa / Address: Hradní 1, 680 01 Boskovice
Kontaktní osoba / Contact person: Mgr. Dagmar Hamalová,
[email protected], tel.: 602 249 400
Aktivity: PO 16 (nemovité, movité kulturní dědictví)
Krátký popis budoucího žadatele o grant (účastníka semináře):
Muzeum Boskovicka je příspěvkovou organizací města Boskovice. Jak město Boskovice, tak Muzeum Boskovicka
se aktivně podílejí na uchovávání a prezentaci kulturního dědictví města a regionu. Muzeum Boskovicka se
zapojilo jako partner do projektu Revitalizace židovských památek v ČR a kromě synagogy bude od roku 2014
provozovatelem bývalého židovského obecního domu. Muzeum Boskovicka se snaží podporovat aktivity Orel
jednoty Boskovice věnující se odkazu osobnosti kardinála Tomáše Špidlíka – výstavy, vzpomínková setkání, má
zkušenosti s výstavními projekty zaměřenými na duchovní kulturu.
Hlavní myšlenka projektu (budoucí žádosti):
Cílem projektu Duchovní dědictví Boskovicka – Mosty porozumění je prezentovat odkaz významné osobnosti
duchovního života kardinála Tomáše Špidlíka společně s tradicí náboženského dialogu mezi katolickou,
evangelickou a židovskou kulturami i poutní tradicí v regionu. Uvedená témata budou prezentována v budově
původní hraběcí rezidence z první třetiny 18. století s využitím sbírkového fondu muzea i soukromé kolekce
svatých obrázku místního sběratele. V rámci projektu proběhne rekonstrukce stávajících depozitářů muzea a
vytvoření expozice připomínající duchovní tradice a osobnost kardinála Tomáše Špidlíka. Cílem projektu je také
ochrana a prezentace unikátních archeologických nálezů z posledních 2 let.
Charakteristika možného (hledaného) partnera projektu:
Organizace zaměřená na náboženský dialog mezi náboženstvími, mezi východem a západem.
63
Organizace zaměřující se na lidovou religiozitu.
Organizace, která má zkušenosti s archeologickým výzkumem, uchováváním, konzervací a prezentací
archeologických nálezů z pozdní doby kamenné, či doby bronzové, oceníme zkušenosti a vybavení pro
metalurgickou analýzu.
Activity: PA 16 (immovable, movable cultural heritage)
Rief presentation of the future grant applicant (participant in the seminar):
The Museum of the Boskovice Region in cooperation with its founder, the town of Boskovice, actively
contributes to the preservation and presentation of the region’s cultural heritage. The museum is a partner of a
project for revitalisation of Jewish cultural heritage. It also supports the activities of the Orel organisation in
Boskovice, which commemorates the legacy of cardinal Špidlík through exhibitions and meetings. It has
experience with exhibition projects focused on religion and spiritual culture.
Main idea of the project (future application):
The aim of the project “Spiritual Heritage of the Boskovice Region – Bridges of Understanding” is to present the
legacy of cardinal Špidlík and develop the tradition of religious dialogue between the catholic, protestant and
Jewish culture. The theme will be presented in a building from the early 18 th century, using the collections of
the museum and a private collection. The project will involve a renovation of the museum’s depositaries,
creation of a new exposition dedicated to cardinal Špidlík and preservation and presentation of archaeological
finds from the past two years.
Characteristics of the potential project partner:
An organisation focused on dialogue between religions, East and West.
An organisation focused on popular religiosity.
An organisation experienced in archaeological research, preservation conservation and presentation of finds
from the Copper Age and Bronze Age. We welcome experience in metallurgical analysis.
49.
ENTRANCE GALLERY, o. s.
Adresa / Address: Xaveriova 1688/46, 150 00 Praha 5
Kontaktní osoba / Contact person: MgA. Tereza Velíková, Ph.D., tel.: 776 044 043,
[email protected]
Aktivity: PO 17 (profesionální výtvarné umění)
Krátký popis budoucího žadatele o grant (účastníka semináře):
Galerie Entrance zahájila svou činnost v roce 2005. Jedná se o neziskovou aktivitu iniciovanou umělci, která
vznikla za účelem organizování a realizace výstav současného umění. Na konci tohoto roku bude mít za sebou
osm let kontinuální výstavní činnosti. V průběhu těchto let byli v galerii prezentováni vizuální umělci nejmladší
generace, čeští i zahraniční. Doposud galerie Entrance realizovala téměř osmdesát výstav.
Hlavní myšlenka projektu (budoucí žádosti):
Celoroční výstavní program pro rok 2015 bude opět zaměřen na nejmladší generaci vizuálních umělců,
současných studentů, nedávných absolventů vysokých uměleckých škol nebo autorů, kteří jsou svou prací
s generací nejmladších umělců spjati. Vybraní umělci pracují s klasickými i novými médii.
Charakteristika možného (hledaného) partnera projektu:
Po několika již proběhlých zahraničních výstavách bychom mezinárodní program galerie dále rozšířili, tentokráte
s důrazem na donorské státy. Předpokládáme spolupráci s podobně zaměřenými výstavními prostory
v jednotlivých zemích, se kterými bychom propojili výstavní program. Z každé galerie bychom vystavili
zahraničního autora podle výběru tamního kurátora. Stejně tak bychom my pro každou ze zúčastněných galerií
připravili výstavu českého současného umělce.
Activity: PA 17 (professional visual art)
Rief presentation of the future grant applicant (participant in the seminar):
The Entrance Gallery was founded in 2005 as a non-profit initiative of artists that organises exhibitions of
contemporary art. During the eight years of its existence, it presented the youngest generation of both foreign
and Czech visual artists at almost eighty exhibitions.
Main idea of the project (future application):
The exhibition programme for 2015 will again focus on the youngest generation of visual artists, students,
recent graduates and other authors related to this generation, using both traditional and new media.
After several exhibitions presented abroad we would like to further expand our international programme, with
focus on the donor states.
Characteristics of the potential project partner:
We expect to start cooperation with similar exhibition institutions in individual countries and share our
programme with them. We would present one author from each partner gallery, and prepare an exhibition of
one of our artists for each of them.
50.
Nová Solnice o.s.
Adresa / Address: U Trojice 639/32, Č. Budějovice
Kontaktní osoba / Contact person: Radka Doležalová, tel.: 777 753 386, [email protected]
Aktivity: PO 17 (profesionální divadelní a výtvarné umění)
Krátký popis budoucího žadatele o grant (účastníka semináře):
Nová
Solnice
o.s.
Je
provozovatelem
českobudějovického
kulturního
klubu
Horká
vana
(www.horkavana.cz).
Kromě pravidleného uvádění hudebních, divadleních a výtvarných projektů (Divadlo na tahu, Nejhodnjěší
medvídce, Divadlo Viola, hud. Skup. Dva, V. Redl, M. Kyšperský, Calm Season, V. Merta, J. Burian atd.)na své
malé klubové scéně se zabývá i uměním ve veřejném prostoru. Členka sdružení Radka Doležalová, mimo jiné
absolventka Tvůrčí fotografie – ITF Opava, realizovala např. v rámci neformální skupiny „Guerrilla living
Budweis“, kterou založila oplétání stromů ve veřejném prostoru, oblékání soch či netradiční formu uvádění filmů
64
„Buďkin“, která bývá spojená se side specific performancí. V létě 2013 byla její důležitou aktivita účast na řadě
protirastistických aktivistických akcí, z nichž asi nejúspěšnější byli zesměšňující „Nápisy“ psané v trase
neonacistických pochodů. A i nadále se v toto relativně nově vzniklou situací ve městě a zároveň dlouho klíčím
problémem ve společnosti, zabývá.
Hlavní myšlenka projektu (budoucí žádosti):
Během léta 2013 proběhlo v Č. Budějovicích i v jiných městech ČR opakované demonstrace a nepovlené
pochody, které organizovali neonacističtí aktivisté a ke kterým se připojovalo hlavně v začátcích mnoho
českobudějovických občanů. Neonacisté se pokušeli využít zhoršené sociální situace lidí žíjících v části města
Máj a vyhroceného soužití romské a většinové populace. Členové o.s. Nová Solnice zapojili do poklidných akcí,
které vyslovovali nesouhlas s násilím a snaze řešit problémy soužití nezákonnou cestou. Připravovaný projekt si
klade za cíl změnit atmosféru českobudějovického sídliště Máj. Prvním krokem bude vytvoření tzv. „Májské
kuchařky“. Začeneme tím, že v každé ulici jádra sídliště vytipujeme jednu rodinu, kde je vyhlášená kuchařka,
šikovná maminka, dcera, babička, která nám bude ochotná svůj recept představit, pozvat nás k sobě domů a
jídlo uvařit. Tým, který se bude účastnit, se bude skládat z fotografů a z osobnosti čeeskobudějovického života,
která se recept bude od kuchařky učit vařit. Vytvoříme tak fotograficky bohatě ztvárněnou „Májskou kuchařku“,
která bude nejen knihou obsahující recepty, ale také dokumentem o životě na sídlišti a o osobnostech a jejich
rodinách, které zde žijí a které stojíza povšimnutí. Po vytvoření a vydání kuchařky uspořádáme jarní ferstival, v
rámci nějž připravíme slavnost pro obyvatele sídliště i pro ostatní obyvatele Č. Budějovic. Zde představíme naší
kuchařku i její osobnosti široké veřejnosti. Součástí festivalu by měla být i nově vzniklé side specifik
představení, které bude reflektovat události léta roku 2013 a další život a soužití různých etnika na sídlišti.
Předběžně jsme konzultovali spolupráci s Divadlem Continuo, ale i dalšími. Jde nám o citlivé propojení umělecké
akce s lokalitou, která je velmi specifická a současnému umění ne vždy nakloněná.
Charakteristika možného (hledaného) partnera projektu:
Hledáme zahraniční uměleckou organizaci, která se dlouhodoběji zabývá projekty na téma rasismus, sociální
vyloučení, soužití různých etnik. A to nejlépe tak, že pracuje se zástupci různých etnických a názorových
skupin.
Activity: PA 17 (professional theatre and visual art)
Rief presentation of the future grant applicant (participant in the seminar):
Nová Solnice o.s. operates the Horká vana cultural club in České Budějovice (www.horkavana.cz). The
club regularly presents musical, theatre and visual arts projects and also pays attention to art in the public
space. Radka Doležalová, a member of the association, established for example the “Guerrilla living Budweis”
group whose activities include yarn bombing, film projections and site-specific performances. In the summer of
2013, she participated in a number of anti-racist events in reaction to the Neo-Nazi movement in the town of
České Budějovice.
Main idea of the project (future application):
In the summer of 2013, a number of Neo-Nazi demonstrations took place in České Budějovice and other Czech
towns, often with support of the local people. The members of the Nová Solnice association engaged in peaceful
events expressing disagreement with violence and illegal demonstrations. The prepared project wants to
change the atmosphere in the Máj city district in České Budějovice. The first step will be the creation of a “Máj
Cookbook”, with recipes provided by people living in the area, and with photos documenting the life of families
in this district. The release of the cookbook will be followed by a festival for the people from the Máj district and
other parts of České Budějovice, where the cookbook and the persons who have contributed in it will be
presented to the public. The festival will also feature a site-specific performance reflecting the Neo-Nazi
protests in 2013 and other moments from the life of different ethnic groups living in the Máj area.
Characteristics of the potential project partner:
We look for a foreign arts organization with experience in projects working with themes such as racism, social
exclusion and coexistence of different ethnic groups.
51.
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné kultury
(Department of Art Education of the Faculty of Education of J. E. Purkyně University in Ústí nad
Labem)
Adresa / Address: Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem
Kontaktní osoba / Contact person: PhDr. Iva Mladičová, Ph.D., odborná asistentka KVK PF, 774
362 471, [email protected], Miroslav Hašek, [email protected]
Aktivity: PO 17 (profesionální výtvarné umění)
Krátký popis budoucího žadatele o grant (účastníka semináře):
Katedra výtvarné kultury Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem zajišt‘uje výuku výtvarných disciplín –
kompletní průběh vysokoškolského studia, od bakalářského po doktorské, s následným oprávněním konat
habilitace, profesorská a rigorózní řízení. Výuka praktických výtvarných předmětů je realizována výtvarnými
pedagogy i umělci s praxí výuky na nejkvalitnějších českých vysokých uměleckých školách.
Hlavní myšlenka projektu (budoucí žádosti):
Podstata projektu spočívá v uspořádání rozsáhlé výstavy předních českých (i zahraničních) umělců se
zkušenostmi s výukou na vysokých uměleckých školách a jimi vybraných studentů. Kromě děl umělců a
studentů by výstava prezentovala výsledky dvouletého výzkumu Katedry výtvarné kultury PF UJEP „Intuitivní
pedagogická pojetí expertů v oblasti umění“. Podstata tématu projektu spočívá v syntéze intuitivních výukových
metod umělců a jejich umělecké reflexe studentů; a v jejich odborném zhodnocení. Výstava (doprovázená
publikací) by se konala v prestižní pražské galerii.
Charakteristika možného (hledaného) partnera projektu:
Partner projektu by měl zprostředkovat spolupráci s několika významnými umělci s dlouhodobými zkušenostmi
s výukou na vysokých uměleckých školách. Tito umělci by v rámci projektu poskytli rozhovor o své praxi
s výukou umělecké tvorby a vybrali nejvýraznější ze svých studentů. Umělecké práce autorů s pedagogickými
65
zkušenostmi a vybraných studentů by byly společně s výsledky z rozhovorů na téma intuitivních metod výuky
prezentovány na výše uvedené výstavě.
Activity: PA 17 (professional visual art)
Rief presentation of the future grant applicant (participant in the seminar):
The Department of Art Education of the Faculty of Education of J. E. Purkyně University in Ústí nad Labem
teaches visual arts disciplines at all levels from BA to PhD and is authorised to appoint senior lecturers and
professors. Practical subjects in the field of visual arts are taught by teachers and artists who have been active
at the best art schools in the Czech Republic.
Main idea of the project (future application):
The project consists in the organization of a large exhibition presenting Czech (and foreign) artists who have
experience with teaching and their selected students. The exhibition will also present the results of the two-year
research titled “Intuitive teaching practices of experts in arts”. The exhibition accompanied with a publication
will take place at a prestigious Prague gallery.
Characteristics of the potential project partner:
The project partner should facilitate cooperation with several important artists with experience in teaching at
art schools and academies. These artists would be interviewed about their teaching practice and would select
the most talented of their students. The works of the artists, students and results obtained from the interview
would be displayed on the exhibition.
52.
Sdružení pro obnovu historických památek, o.s. (Association for the renovation of historical
heritage)
Adresa / Address: Zámek Zbenice 1, Zbenice, 262 31
Kontaktní osoba / Contact person: Jiří Češka,
[email protected], tel.: 603 542 878
Aktivity: PO 16 (nemovité, movité a židovské kulturní dědictví)
Hlavní myšlenka projektu (budoucí žádosti):
Naše sdružení disponuje špičkovými odborníky, a tudíž může nabídnout i vysoce odborný servis v oblasti určení
priorit při výběru památek a jejich vhodnosti k rekonstrukcím a jejich následným ekonomickým využitím. Jsme
schopni dále zastřešit rekonstrukce od projektu až po realizace v jednotlivých specializacích. Od stavebních
prací
až
po
rekonstrukci
historických
mobiliářů.
Máme
zájem
o
přímou
a
dlouhodobou
spolupráci. Ministerstvem kultury Norského království.
Charakteristika možného (hledaného) partnera projektu:
Ministerstvem kultury Norského království.
Activity: PA 16 (immovable, movable and Jewish cultural heritage)
Main idea of the project (future application):
Our association employs experienced experts and offers services consisting in the selection of cultural heritage
suitable for renovation and further use. We also manage renovations, from the initial project to the
implementation of specialized tasks. We are interested in long-term direct cooperation.
Characteristics of the potential project partner:
Norwegian Ministry of Culture.
53.
Projekt, o.s.
Adresa / Address: Dukelská 1111, Chomutov
Kontaktní osoba / Contact person: Ing. Daniel Černý, [email protected], tel.: 739 320
640
Aktivity: PO 16 (nemovité a židovské kulturní dědictví)
Krátký popis budoucího žadatele o grant (účastníka semináře):
Projekt o.s. je sdružením občanů Chomutovska a Žatecka, kteří jsou aktivní v kulturním a sociálním rozvoji
Ústeckého kraje. Aktuální cíl sdružení je přeměna žatecké synagogy na kulturní a sociální centrum.
Hlavní myšlenka projektu (budoucí žádosti):
Projekt směřuje k rekonstrukci žatecké synagogy a přilehlého rabinátu s cílem vytvořit svébytné sociální a
kulturní centrum, jehož význam bude srovnatelný s obdobnými zařízeními v Evropě. Žatecká synagoga je
druhou největší stavbou svého druhu v Česku a její zprovoznění zajistí zájem stakeholderů z různých
společenských a kulturních sfér (místní umělci a občané, studenti, vědci a historikové, zástupci židovské obce,
podnikatelé, mezinárodní kreativci, filmaři, politici a diplomaté ….).
Charakteristika možného (hledaného) partnera projektu:
Nezávislé kulturní a sociální centrum působící v historické budově. Zástupci kreativního průmyslu.
Activity: PA 16 (immovable and Jewish cultural heritage)
Rief presentation of the future grant applicant (participant in the seminar):
Projekt o.s. is an association of citizens active in the cultural and social development of the Ústí nad Labem
region. The present objective is the conversion of the synagogue in Žatec into a cultural and social centre.
Main idea of the project (future application):
Renovation of the synagogue in Žatec and its conversion into a cultural centre. The operation of the centre will
be supported by a number of stakeholders (local artists and citizens, students, scientists, representatives of the
Jewish community, businessmen...)
Characteristics of the potential project partner:
An independent cultural and social centre. Representatives of creative industry.
66
54.
Nádraží nedáme!, o.s.
Adresa / Address: Červená Voda 328, 561 61
Kontaktní osoba / Contact person: Prof. ing. arch. Jiří Suchomel, [email protected], tel.:
777 088 778
Aktivity: PO 16 (nemovité kulturní dědictví)
Krátký popis budoucího žadatele o grant (účastníka semináře):
Účastníkem semináře bude občanské sdružení Nádraží nedáme!, o.s., které iniciovalo záchranu výpravní
budovy ŽST Ústí nad Orlicí a její následné prohlášení za kulturní památku.
Hlavní myšlenka projektu (budoucí žádosti):
Živé nádraží – návrat života (kulturní aj.) do prostor nádražní budovy
Charakteristika možného (hledaného) partnera projektu:
České dráhy - České dráhy jsou národní železniční společnost v České republice.
Activity: PA 16 (immovable cultural heritage)
Rief presentation of the future grant applicant (participant in the seminar):
The Nádraží nedáme!, o.s., association initiated the preservation of the railway station in ŽST Ústí nad Orlicí
and its listing as cultural heritage.
Main idea of the project (future application):
Revitalisation of the railway station building, its use as a cultural centre.
Characteristics of the potential project partner:
České dráhy – Czech national railway transport company.
55.
Motus o.s.
Adresa / Address: Veverkova 28, 170 00, Praha 7
Kontaktní osoba / Contact person: Ewan McLaren, tel.: 724 066 949,
[email protected], Jakub Hora, tel.: 737 121 302,
[email protected]
Aktivity: PO 17 (profesionální divadelní umění)
Krátký popis budoucího žadatele o grant (účastníka semináře):
Již dvanáctým rokem je na kulturní scéně České republiky divadlo Alfred ve dvoře v produkci Motus
nezaměnitelným produkčním domem. Je jednou z mála scén v České republice, která více než jedenáct let
působí jako „kreativní inkubátor“, prioritně a soustavně se věnuje tvorbě a uvádění původních autorských
inscenací a kreativních projektů tvůrců, kteří hledají nové směry v divadelním umění. Podílí se na rozvoji
českého současného divadla a dalších žánrově různorodých aktivit v oblasti živého umění s významným podílem
pohybové složky. Prioritou roku 2014 a projektu je širší konfrontace domácí a zahraniční scény nového
performančního umění.
Hlavní myšlenka projektu (budoucí žádosti):
Projekt Identity.Move! - Bazar vychází z propojení profesionálních umělců v oblasti pohybového, tanečního a
experimentálního divadla ze zemí jižní, východní, střední a severní Evropy. Cílem projektu je vytvoření
platformy umělců, tvůrců, ale také producentů a intendantů a provozovatelů divadelních scén, která poskytne
prostor pro tvorbu a realizaci nových inscenačních projektů a vytvoří prostředí pro pozitivní konfrontaci,
výměnu kontaktů a zkušeností a zároveň otevře cesty umělcům ze zemí jižní, východní, severní a střední
Evropy k realizaci projektů v dalších zemích, hostování na divadelních scénách v různých zemích a zahraničním
uměleckým rezidencím.
Charakteristika možného (hledaného) partnera projektu:
V současné době jsou do projektu zapojeni umělci z České republiky, Řecka, Polska, Lotyšska, Litvy, Slovenska,
Maďarska, Slovinska, Chorvatska a další zemí. Pro projekt hledáme partnera ze zemí severní Evropy. Jde o
tvůrce i umělce z oblasti tanečního, pohybového či experimentálního divadla, provozovatele divadelních scén
v oblasti tanečního a pohybového divadla či o provozovatele center experimentálního scénického umění apod.
Activity: PA 17 (professional theatre)
Rief presentation of the future grant applicant (participant in the seminar):
For twelve years the Alfred ve dvoře theatre with the Motus production has been an outstanding Prague scene
and an important “creative incubator” that presents original and creative projects by authors who search for
new approaches in theatre art. It also develops other diverse activities in the field of live arts and theatre of
movement. The priority for 2014 (and priority of the project) is a wider confrontation between domestic and
foreign productions in performing arts.
Main idea of the project (future application):
The Identity.Move! - Bazar project wishes to establish connections between professional artists in the field of
theatre of movement, dance and experimental theatre from the countries of Southern, Eastern, Central and
Northern Europe. The aim is to create a platform for artists, authors, producers and theatre managers to
provide space for the creation of new performance projects, positive confrontation, exchange of contacts and
experience, guest performances and visits.
Characteristics of the potential project partner:
The project currently involves artists from the Czech Republic, Greece, Poland, Latvia, Lithuania, Slovakia,
Hungary, Slovenia, Croatia and other countries. We are looking for new partners from Northern Europe –
authors and artists active in the area of dance, theatre of movement and experimental theatre, theatre
operators, experimental centres, etc.
67
57.
Uměleckoprůmyslové museum v Praze (The Museum of Decorative Arts in Prague)
Adresa / Address: ul. 17. listopadu 2, Praha 1
Kontaktní
osoba
/
Contact
person:
Bc.
Jitka
Svobodová,
tel.:
[email protected]
605 708
446,
Aktivity: PO 16 (movité kulturní dědictví)
Krátký popis budoucího žadatele o grant (účastníka semináře):
Uměleckoprůmyslové museum v Praze (zal. 1885), jednotlivé materiály spravují a vědecky zpracovávají sbírky
Skla, keramiky a porcelánu, Užité grafiky a fotografie, Nábytku, prací ze dřeva a kovů a Textilu, módy a hraček.
Projekt připravilo oddělení Textilu, které uchovává zhruba 25000 jednotlivých položek (oděvů, oděvních
doplňků, výšivek, krajek, textilií, tapiserií) od starověku po současnost.
Jitka Svobodová je restaurátorkou textilu UPM.
Hlavní myšlenka projektu (budoucí žádosti):
Téma projektu: Restaurování historických tapiserií a textilií ze sbírek UPM. Projekt předpokládá restaurování
historických textilií ze sbírek UPM - tapiserií 16.-18. století (ca 10 kusů) a liturgických oděvů 15.-20. století (ca
17 kusů). Oblasti jsme zvolily z důvodu velké časové, finanční a prostorové náročnosti restaurátorských zásahů.
Předpokládáme, že zrestaurované textilie budou prezentovány na výstavě o restaurování historického textilu a
posléze budou součástí expozic UPM.
Charakteristika možného (hledaného) partnera projektu:
Partnerem projektu by v ideálním případě měla být restaurátorská dílna se zaměřením na historický textil, se
kterou by bylo možné zvolené postupy konzervování konzultovat. Případně instituce s obdobným sbírkovým
fondem.
Activity: PA 16 (movable cultural heritage)
Rief presentation of the future grant applicant (participant in the seminar):
The Museum of Decorative Arts in Prague(founded 1885) acquires, conserves, researches and presents
historical and contemporary examples of craft, applied arts and design. The collections include glass and
ceramics, graphic art and design, objects made in metal, wood and other materials, jewellery, clocks and
watches, textiles, fashion, toys and furniture.The project is being prepared by the department of textiles, which
houses about 25 000 items (clothing, fashion accessories, laces, embroideries, textiles, tapestries etc.).
Main idea of the project (future application):
Theme of the project: Restoration of historical tapestries and textiles from the collections of the Museum
of Decorative Arts in Prague. The aim of the project is the restoration of historical textiles from the collections
of the Museum: tapestries from 16 th to 18 th century (about10 items) and ecclesiastical vestments from 15th
to 20 th century (about 17 items). These items were chosen because of the highly demanding restoration
process. It is assumed that restored textiles will be exhibited at a special exhibition about restoration of textiles
and later on it will be a part of the permanent exhibition of The Museum of Decorative Arts in Prague.
Characteristics of the potential project partner:
The project partner should be ideally alike restoration workshop focused on historical textiles, with which it
would be possible to consult the selected processes of restoration. The partner could be alternatively an
institution with a similar collection as The Museum of Decorative Arts in Prague.
58.
Moravská galerie v Brně
Adresa / Address: Husova 18, 662 26
Kontaktní osoba / Contact person: Ondřej Chrobák, tel.: 724 757 631, [email protected]
Aktivity: PO 16 (nemovité a movité kulturní dědictví); PO 17 (profesionální výtvarné umění)
Krátký popis budoucího žadatele o grant (účastníka semináře):
Moravská galerie v Brně (MG) je muzeem umění se sbírkotvorným programem volného a užitého umění od
nejstarších dob po současnost. MG je příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR.
Hlavní myšlenka projektu (budoucí žádosti):
PO 16:
Plán transformace budovy Pražákova paláce na „ikonickou muzejní architekturu“ prostřednictvím výrazné
umělecké intervence.
PO 17:
Projekt stálé expozice umění po roce 1945. Expozice tzv. dynamického typu složená z osmy proměnných
tematických segmentů. V realizaci zahrnuje přípravnou fázi – rešerše, definitivní libreto, následné
architektonické a grafické řešení. Realizace expozice předpokládá rovněž dílčí akvizice.
Charakteristika možného (hledaného) partnera projektu:
Ideálním partnerem obou projektů je pracoviště vědeckovýzkumného charteru se specializací na dějiny a
prezentaci umění 20. stol. nebo sbírkotvorná instituce (muzeum umění).
Activity: PA 16 (immovable and movable cultural heritage), PA 17 (professional visual art)
Rief presentation of the future grant applicant (participant in the seminar):
Moravian Gallery in Brno (MG) is an art museum is a free program to museums and decorative arts from
ancient times to the present. MG is a contributory organization of the Ministry of Culture.
Main idea of the project (future application):
PA 16:
Plans to transform the building Pražákova palace to "iconic museum architecture" through distinctive artistic
intervention.
PA 17:
The project permanent display of art after 1945. Exposure to the dynamic type consisting of a figure eight
variables thematic segments. The implementation includes a preparatory phase - the search, the final libretto,
consequential, architectural and graphic design. Stand construction also implies the partial acquisition.
Characteristics of the potential project partner:
68
The ideal partner for both projects is working with the charter of the scientific research specializing in the
history and presentation of art in the 20th cent. or collecting institution (art museum).
59.
ARKADIE Nový Dvůr s.r.o., IČ: 25578596
Adresa / Address: Břeclav – Charvátská Nová Ves, Nový Dvůr 100, PSČ: 690 06
Kontaktní osoba / Contact person: Ing. František Zugar, tel.: 519 444 202, [email protected]
Aktivity: PO 16 (nemovité kulturní dědictví)
Krátký popis budoucího žadatele o grant (účastníka semináře):
Budoucím žadatelem je právnická osoba vlastnící Nový Dvůr - nemovitou kulturní památku v Lednickovaltickém areálu, zapsanou rovněž na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Od získání této
památky na podzim roku 2011 započal současný majitel se záchranou cenného objektu a přípravou rozsáhlé
rekonstrukce celého objektu. V současné době je v areálu realizován chov převážně dostihových koní.
Hlavní myšlenka projektu (budoucí žádosti):
Cílem projektu je primárně vrátit památce původní vzhled z dob vlády Lichtenštejnů - dle dobových archivních
plánů. Předmětem projektové žádostí je historicky nejcennější část této kulturní památky – rotunda. Spolu
s renovací rotundy vč. historických stájí je plánováno její zpřístupnění veřejnosti, a to zejména formou stálé
muzejní expozice rodu Lichtenštejnů, příp. dalších kulturních akcí spjatých s historickým chovem koní a
ostatních hospodářských zvířat (hony, atp.). Součástí záměru je rovněž obnova přístupové „jižní“ zdi do areálu
Nového dvora.
Charakteristika možného (hledaného) partnera projektu:
Hledaný partner by vzhledem k historické vazbě památky a celého Lednicko-Valtického areálu k rodu
Lichtenštejnů měl pocházet právě z Lichtenštejnska. Ústředním bodem spolupráce by měla být min. výměna
informací a zkušeností o renovaci/navrácení památky do původní podoby, zvláště ceněná by pak byla možnost
zapůjčení či poskytnutí písemností a dalších pamětihodností spjatých s touto kulturní památkou, resp.
působností Lichtenštejnů v Lednicko-valtickém areálu, které by měly sloužit jako stálé expozice rotundy.
Typologie partnera – památkový ústav, muzeum, atp.
Activity: PA 16 (immovable cultural heritage)
Rief presentation of the future grant applicant (participant in the seminar):
The future applicant is the legal entity owning the Nový Dvůr property – immovable cultural monument in the
Lednice-Valtice area, also entered in the List of World Cultural Heritage of UNESCO. After acquisition of this
monument in autumn 2011 the current owner commented rescuing the valuable building and preparation of a
large reconstruction of the whole structure. At present the premises are used prevailingly for race horse
breeding.
Main idea of the project (future application):
The primary purpose of the project is restoration of the original appearance of the building from the period of
Liechtenstein rule - according to the archived period plans. The subject of the project application is the
historically most valuable part of this cultural monument - the rotunda. After renovation of the rotunda
including the historic stables the owner plans to make the premises accessible to the public mainly through a
permanent museum exhibition showing the history of the Liechtenstein family and installed on the premises
together with other cultural events linked to historic horse breeding and other farm animal keeping (hunts
etc.). Restoration of the access "southern" wall of the Nový Dvůr premises is part of the idea.
Characteristics of the potential project partner:
Regarding the historic links of the monument and the whole Lednice-Valtice area to the Liechtenstein family the
sought partner should preferably come from Liechtenstein. The core of the cooperation should be at least
exchange of information and experience in renovation/restoration of monuments to their original appearance.
Of special value for the applicant would be the option of loan or provision of written documents and other
objects of interest connected with this cultural monument, or involvement of the Liechtenstein family in the
Lednice-Valtice area, which could be included in the permanent exhibition in the rotunda. Partner type – a
conservation institute, a museum, etc.
60.
Hrady na Malši, o.s.
Adresa / Address:
Kontaktní osoba / Contact person: Ing. Radek Kocanda, [email protected]
Aktivity: PO 16 (nemovité kulturní dědictví)
Krátký popis budoucího žadatele o grant (účastníka semináře):
Hrady a zámky na řece Malši. Občanské sdružení Hrady na Malši (Hrady a zámky na řece Malši) bylo založeno v
roce 2004. Jejími členy jsou šestnáct fyzických osob a šest obcí. Sdružení se stará o pět hradů - hrad Velešín,
Pořešín, Sokolčí, Louzek a tvrz Tichá v oblasti řeky Malše. Asociace spolupracuje s Archeologickým ústavem
Akademie věd České republiky, Národním památkovým ústavem, Západočeskou univerzitou v Plzni a
podobnými sdruženími v Čechách, Rakousku, Německu a Francii. Od roku 2006 se zaměřuje na realizaci
experimentálních středověkých dřevěných a dřevo-hliněných domů podle výsledků archeologického výzkumu.
Výsledky činnosti sdružení byly předloženy v rámci odborných přednášek v Rakousku, Francii, Finsku, Německu
a na Kypru.
Hlavní myšlenka projektu (budoucí žádosti):
Hlavní myšlenkou projektu "Zachování tvrze Tichá - hrázděné patro, gotické střechy a schodiště věže" spočívají
v použití originálních středověkých technologií a techniky v konstrukci roubené dřevěné podlahy, gotického
krovu a schodiště věže tvrze Tichá. Na základě několika let příprav výzkumný tým z předních odborníků v
středověké struktury v Evropě (Durdík, Chotěboř, Mlazovský, Růžička, Rykl) navrhl unikátní výchovněexperimentální řešení nástavby na stávající kamennou část pevnosti věže. Návrh je doplněn o části věnované
zachování pevnosti.
69
Hlavní myšlenkou na druhé části projektu "Expozice středověké architektury, hrad Pořešín" spočívá v obnově
zaniklého kanálu, stavby navazující na raně středověký mlýn, dvou středověkých usedlostí, stodoly a dřevěné
ploty v oblasti historického hradu Pořešín. Všechny budovy budou postaveny podle starých řemeslných technik
a budou věrnou replikou archeologicky ověřených dřevo-hliněných staveb na prozkoumaných lokalitách v České
republice. Cílem projektu je poskytnout veřejnosti vědecky podloženou možnou formou podhradí ve
středověkých Čechách.
Charakteristika možného (hledaného) partnera projektu:
Organizace zaměřené na problematiku dřevěných, dřevo-hliněné, hrázděné i kamenné stavby, se zkušenostmi z
realizace těchto staveb a historických stavebních technik.
Activity: PA 16 (immovable cultural heritage)
Rief presentation of the future grant applicant (participant in the seminar):
Castles on the river Malse. Civic association Hrady na Malši (Castles on the river Malse) was founded in
2004. Its members are sixteen natural persons and six municipalities. The association take care of five castles castle Velesin, Poresin, Sokolci, Louzek and a fort in Ticha in the region of the river Malse. The Association
cooperates with the Institute of Archaeology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, the National
Heritage Institute, the University of West Bohemia in Pilsen and castle associations in Bohemia, Austria,
Germany and France. Since 2006, it focuses on the implementation of experimental medieval wood and woodclay buildings according to the results of archaeological research. The results of the association’s activity have
been presented within the expert lectures in Austria, France, Finland, Germany and Cyprus.
Main idea of the project (future application):
The main idea of the project "Preservation of the fort in Ticha - half-timbered floor, gothic roof and
tower staircase" consist in using original medieval technologies and techniques in the construction of halftimbered wooden floor, Gothic chisel roof and tower staircase of the fort in Ticha. Based on several years of
preparations, the research team of leading experts in medieval structure in Europe (Durdik, Chotebor,
Mlazovský, Ruzicka, Rykl) designed a unique educationally-experimental solution of superstructure to already
conserved stone part of the fort’s tower. The proposal is completed by the section dedicated to the preservation
of the fort.
The main idea of the second part of the project "Exposition of medieval architecture, the Poresin castle"
consists in restoring the defunct canal, building a follow-up of an early medieval brook mill, two medieval
farmhouses, barns and wooden fences in the area of the historic Poresin castle. All the buildings are made by
the old craft techniques and will be a faithful replica of archaeologically verified wood-clay constructions of the
explored sites in the Czech Republic. The aim of the project is to provide the public with a scientifically
substantiated possible form of the settlement around the castle in medieval Bohemia.
Characteristics of the potential project partner:
Organizations focused on the issue of wood, wood-clay, half-timbered and stone constructions, with experience
from the realization of these buildings and historical construction techniques.
61a.
Muzeum města Brna, příspěvková organizace (Brno City Museum)
Adresa / Address: Špilberk 210/1, 662 24 Brno
Kontaktní osoba / Contact person: PhDr. Pavel Ciprian, tel.: 542 123 611, [email protected]
Aktivity: PO 16 (nemovité kulturní dědictví)
Krátký popis budoucího žadatele o grant (účastníka semináře):
Statutární město Brno. Magistrát města Brna. Účastník – Muzeum města Brna, příspěvková organizace
zřizovaná statutárním městem Brnem, uživatel nemovité kulturní památky.
Hlavní myšlenka projektu (budoucí žádosti):
Rekonstrukce části národní kulturní památky hrad a pevnost Špilberk – Východní přístavek, Severní přístavek,
Vodojemy – zpřístupnění památek veřejnosti, zázemí návštěvníků, venkovní kryté lapidárium, zpřístupnění
technické památky býv. vodojemů s expozicí sbírek lapidária.
Activity: PA 16 (immovable cultural heritage)
Rief presentation of the future grant applicant (participant in the seminar):
City of Brno. Participant - Brno City Museum, an organization founded by the city of Brno, the user immovable
cultural monument.
Main idea of the project (future application):
Reconstruction of part of castle and fortress Špilberk, the national cultural monument (East outbuilding, North
outbuilding, Water reservoirs) - monument making available to public, visitors facilities, indoor outdoor
collection of sculptures, technical monument former reservoirs disclosure by exhibition of lapidary collections
61b.
Muzeum města Brna, příspěvková organizace (Brno City Museum)
Adresa / Address: Špilberk 210/1, 662 24 Brno
Kontaktní osoba / Contact person: PhDr. Pavel Ciprian, tel.: 542 123 611, [email protected]
Aktivity: PO 16 (movité kulturní dědictví)
Krátký popis budoucího žadatele o grant (účastníka semináře):
Statutární město Brno. Magistrát města Brna. Účastník – Muzeum města Brna, příspěvková organizace
zřizovaná statutárním městem Brnem, uživatel nemovité kulturní památky.
Hlavní myšlenka projektu (budoucí žádosti):
Prezentace movitého kulturního dědictví – muzejních sbírek v inovovaných třech existujících stálých expozic a v
jedné nové expozici na hradě Špilberku, vztahujících se k dějinám města Brna a hradu.
Activity: PA 16 (movable cultural heritage)
Rief presentation of the future grant applicant (participant in the seminar):
City of Brno. Participant - Brno City Museum, an organization founded by the city of Brno, the user immovable
cultural monument.
70
Main idea of the project (future application):
Presentation of movable cultural heritage - museum collections in innovative three existing permanent
exhibitions and a new created exhibition at Špilberk castle related to the history of the city of Brno and the
castle.
62.
Západočeské muzeum v Plzni (West Bohemian Museum in Pilsen)
Adresa / Address: Kopeckého sady 2, 301 00 Plzeň
Kontaktní osoba / Contact person: PhDr. František Frýda, tel.: 378 370 112, [email protected]
Aktivity: PO 16 (movité kulturní dědictví)
Krátký popis budoucího žadatele o grant (účastníka semináře):
Západočeské muzeum v Plzni, p.o. Plzeňského kraje je největším muzeem vlastivědného typu v Plzeňském
kraji. Mimo dokladů k vývoji regionu jsou součástí sbírek i sbírky paleontologie, antiky a orientu
nadregionálního významu. Součástí muzea jsou i pobočky: Muzeum Šimona Adlera, Muzeum loutek a Muzeum
církevního umění plzeňské diecéze.
Hlavní myšlenka projektu (budoucí žádosti):
Vybudování digitalizačního centra (DC) pro potřeby muzeí, galérií a knihoven zřizovaných Plzeňským krajem
(PK). V těchto příspěvkových organizacích PK je uloženo velké množství historických fotografií, negativů,
diapozitivů a jiných archiválií, které jsou nenahraditelným dokladem vývoje přírody a společnosti za posledních
sto let. Jejich vypovídací schopnost a zachování je vlivem času ohroženo. DC bude zpracovávat tyto
dvourozměrné dokumenty v celé šíři a vzniklé soubory vytvoří digitální archiv pro následné zpřístupnění
veřejnosti pomocí internetového rozhraní.
Charakteristika možného (hledaného) partnera projektu:
Partner se zkušenostmi s digitalizací rozsáhlých dokumentačních, sbírkových a knihovních fondů v souladu,
správnosti a úplnosti procesu digitalizace s metodikami a doporučeními zpracovanými Národní knihovnou České
republiky v rámci projektu Vytvoření Národní digitální knihovny a Metodickým centrem pro informační
technologie v muzejnictví při Moravském zemském muzeu v Brně.
Activity: PA 16 (movable cultural heritage)
Rief presentation of the future grant applicant (participant in the seminar):
West Bohemian Musem in Pilsen, contributory organisation of Pilsen Region, is the greatest museum covering
homeland study in Pilsen Region. Besides the variety of documents concerning on the region, museum
preserves antique, paleontological or oriental collections with supra-regional significance. Museum affiliates
following brunches: Museum of Šimon Adler, Puppet museum in Pilsen and Museum of church art of Pilsen
Diocese.
Main idea of the project (future application):
Building of Digitizing Center (DC) for common purposes of museums, galleries and the library in Pilsen region.
These contributory organizations contain enormous number of negative, positive and reversal photographs and
films and other archive materials which are irreplaceable documents of the region history in the last 100 years.
Their describing capability as well as preservation is threatened with time. DC is meant to process these 2D
documents and then publish them for public via internet.
Characteristics of the potential project partner:
Experienced partner in wide digitizing area of museum collections and library documents. Partner with
knowledge of proper and complete digitizing procedures in relation to methods supported by National Library of
Czech Republic (project of National digital library) and Methodological Centre for Information Technologies in
Museology (Moravian Museum, Brno).
63.
Národní galerie v Praze (National Gallery in Prague)
Adresa / Address: Staroměstské náměstí 12, 110 15 Praha 1
Kontaktní
osoba
/
Contact
person:
Mgr.
Lenka
[email protected]
Stolárová,
tel.:
602 460
747,
Aktivity: PO 16 (movité kulturní dědictví)
Krátký popis budoucího žadatele o grant (účastníka semináře):
Národní galerie v Praze (pro více informací www.ngprague.cz) je největší státní sbírkotvornou institucí v oblasti
výtvarného umění v České republice; ze zákona uchovává, konzervuje, vědecky zpracovává a prezentuje tisíce
děl světového i domácího umění od antického starověku až po současnost. Sbírky jsou vystavovány
v historických objektech v Praze i mimo ni. Kromě dalších aktivit je NG zapojena do vědeckých i výstavních
projektů nejen v České republice, ale kooperuje s partnery po celém světě.
Hlavní myšlenka projektu (budoucí žádosti):
Cílem projektu je komplexní podchycení, dokumentace, analýza, interpretace, stanovení optimálních postupů
technologických průzkumů, konzervace, restaurování i prezentace portrétu 16.-18. století v Českých zemích.
Průzkum poslouží jako podklad pro stanovení optimálního postupu restaurování a interpretace děl v celkovém
společenskohistorickém kontextu, v jehož rámci vznikala a umožní vytvoření interdisciplinární platformy pro
práci s tímto materiálem. Výstupy projektu zhodnotí i nové metodické postupy a metodika pro další
sbírkotvorné instituce.
Charakteristika možného (hledaného) partnera projektu:
Aktivní účast v oblasti technicko-technologického průzkumu zaměřeného na materiálové zkoumání malby, na
stanovení optimálních restaurátorských postupů a vytvoření metodiky v rámci ochrany a správy sbírek
výtvarného umění, resp. malířství. Zejména možnost chemických analýz a jejich interpretace.
Activity: PA 16 (movable cultural heritage)
Rief presentation of the future grant applicant (participant in the seminar):
The National Gallery in Prague is the largest state institution in the sphere of fine arts in the Czech Republic. As
to the letter of law, it collects, holds, preserves, researches and presents several thousands of works of both
71
world and local art dating from Classical Antiquity to the present. Its permanent collections are located in
several historical buildings throughout Prague and in the châteaux in Žďár nad Sázavou and Fryštát. Apart from
other activities, the Gallery partakes in both scientific and exhibition projects not only in the Czech Republic but
also cooperates with partners on a global scale. For more information, please visit our website
www.ngprague.cz.
Main idea of the project (future application):
Our project, which is now under intense preparation, is interdisciplinary and focuses on Baroque portraiture –
and mainly the portrait as the means of representation strategies across the social spectrum of the given
period. Researching this issue assumes a wide cultural and historical scope exceeding the political and
geographical boundaries of the cultural milieu of the Czech lands (Czechia, Moravia and Silesia). Our main aim
is therefore to complexly embrace, document, analyse and interpret portrait production executed in the Lands
of the Bohemian Crown between the 16th and 18th centuries and seek the optimum methods of its technical and
technological research as well as its preventive conservation, restoration and presentation.
Characteristics of the potential project partner:
Participation in the sphere of technical and technological research – mainly aimed at material research of
painting, setting the optimum restoration methods and outlining the methodology in preserving and keeping
collections of art or, respectively, painting – would be very helpful. We would especially value employing your
potential in the field of chemical analyses and their interpretation. We are convinced that fusing our research
activities in art history and affiliated historical disciplines and your technological activities can help us develop a
complex approach to artistic inheritance, which can serve as a model for not only our institutions but also other
museums and galleries.
64.
Moravské zemské muzeum
Adresa / Address: Zelný trh 6, 659 37 Brno
Kontaktní osoba / Contact person: PhDr. Zdeněk Drahoš, [email protected]
Aktivity: PO 16 (nemovité a movité kulturní dědictví)
Krátký popis budoucího žadatele o grant (účastníka semináře):
Moravské zemské muzeum, druhá největší a zároveň druhá nejstarší muzejní instituce v ČR, bylo založeno
v červenci roku 1817. Ve svých sbírkách uchovává přes 6 milionů předmětů, které představují cenný materiál
z oborů přírodních a společenských věd. Moravské zemské muzeum je příspěvkovou organizací
kultury ČR.
Ministerstva
Moravské zemské muzeum je výzkumnou organizací, jejímž hlavním účelem je provádět
základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo experimentální vývoj a šířit jejich výsledky prostřednictvím výuky,
publikování nebo převodu technologií v rámci své činnosti.
Hlavní myšlenka projektu (budoucí žádosti):
Jedná se zejména o prohloubení spolupráce ve dvou oblastech. První oblastí je moderní způsob prezentace
tradičního a lidového umění a druhou oblastí je spolupráce při tvorbě integrovaného bezpečnostního systému
muzea s jedním centrálním řídícím pracovištěm. Vzhledem k specifickému postavení Moravského zemského
muzea jako jednoho z národních metodických center pro ostatní muzejní instituce v ČR budou zkušenosti ze
spolupráce na daných projektech dále šířeny mezi ostatní muzejní instituce v ČR.
Charakteristika možného (hledaného) partnera projektu:
Folkemusem v Oslo.
Activity: PA 16 (immovable and movable cultural heritage)
Rief presentation of the future grant applicant (participant in the seminar):
Today, the museum collections include six million objects, representing valuable scientific material from
the fields of literature, music and theatre, etnography, geology, mineralogy, botany, zoology and entomology.
Fifteen specialised and several service departments work within the museum. The Moravian Museum has
developed a rich tradition in scientific, documentation and education work. The results of scientific research are
published in scientific journals, monographs, exhibition catalogues and other publications. Every year,
numerous temporary exhibitions, lectures, concerts and other educational programmes take place in all
museum buildings. The Children's Museum, a special education and leisure facility, is dedicated to the youngest
generation of museum visitors. Interesting cultural and educational events and exhibitions are prepared in cooperation with particular departments.
Main idea of the project (future application):
It is about deepening of cooperation mainly in two spheres. The first sphere is a modern way of presentation of
traditional and folklore art and the second sphere is cooperation on creation of integrated security system of
the museum with one centrally directed workplace. The practice of Moravian Museum on given projects, due to
specific status of Moravian Museum as one of the national methodical centres for other museum institutions in
the Czech Republic, will be further disseminated to these institutions.
Characteristics of the potential project partner:
Folkemusem in Oslo.
65.
Čtyři dny
Adresa / Address: Rybalkova 41, Praha 10 - Vršovice
Kontaktní osoba / Contact person: Denisa Václavová, tel.: 777 271 197,
[email protected], Markéta Černá
Aktivity: PO 17 (profesionální divadlo a výtvarné umění)
Krátký popis budoucího žadatele o grant (účastníka semináře):
Účastník semináře je občanské sdružení Čtyři dny. Stěžejním úkolem sdružení je pořádání mezinárodního
festivalu současného umění 4+4 dny v pohybu. Festival se koná od roku 1996 s cílem prezentovat
72
současné inovativní umělecké projekty, každoročně na festivalu vystoupí zhruba 20 souborů z celého světa.
Specifikum tohoto festivalu spočívá především v oživování objektů pražské architektury divadlem a v
prezentaci mezinárodních projektů, na nichž se sdružení produkčně spolupodílí.
Hlavní myšlenka projektu (budoucí žádosti):
Projekt Místa činu je název dlouhodobého projektu, kterým se snažíme oživovat veřejný prostor uměním.
I v minulých letech jsme takto “probudili” k životu takto prázdné, opuštěné nebo na svou roli teprve čekající
pražské budovy; patřila k nim například bývalá zubní poliklinika v Jungmannově ulici, bývalé Ústředí lidové
umělecké výroby na Národní třídě, bývalý Svaz mezinárodního studentstva a Casino v Pařížské ulici, Haly
ČKD v Karlíně, Holešovický pivovar, Šlechtova restaurace ve Stromovce a tak dále. Projekt zahrnuje
výstavy, performance, přednášky, diskuse, komentované procházky, debaty o současném umění a
architektuře ad.
Charakteristika možného (hledaného) partnera projektu:
Festival současného umění, organizátor projektů ve veřejném prostoru, organizátor divadelních a výtvarných
projektů, architektonické studio, kulturní dům zaměřený na komunitní projekty, umělecká škola ad.
Activity: PA 17 (professional theatre and visual art)
Rief presentation of the future grant applicant (participant in the seminar):
The main task of the association is an organization of international theatre festival 4 + 4 Days in Motion.
Since 1996 the festival's aim is to present contemporary innovative artistic projects, every year the festival
presents ca twenty groups from all over the world. Projects of the festival include all genres of contemporary
art (theatre, dance, music, visual art, film, video art). Four Days has organized 18 international theatre
festivals as well as number of workshops with lectors from European countries, international site specific
projects, co-production projects with other European organizations, seminars, and provides consultation
activities in the field of cultural management, etc.
Main idea of the project (future application):
PLACES OF ACTS – Use Your Public Space is an interactive artistic project in public space situated in
Prague. The aim is an original activation of public space by art – artistic action and interaction that will impress
and surprise inhabitants where they do not expect it. Artistic interventions situated in urban and rural
environment will offer a very typical and specific point of view on the specific locality but also with its
community. The intention of the project is to change and “rewrite” experience and a relation of people to a
specific place, recreation of emotional landscape of public space. This is the reason why there are professionals
– apart from artists – who examine the place in sociological, architectonic, geological, psychological, biological,
anthropological or another professional point of view. The final interdisciplinary and “participative” intervention
will active a viewer in the use your public space spirit.
Characteristics of the potential project partner:
Festival of contemporary art, theatre festival, organization operating in public place, artistic school, communite
projects, artistic projects, urban and architecture projects...
66.
Národní památkový ústav ÚPS v Kroměříži, Správa SZ Lednice
Adresa / Address: Zámek 1, 691 44 Lednice
Kontaktní
osoba
/
Contact
person:
Ivana
Holásková,
[email protected]
tel.:
602 550
587,
Aktivity: PO 16 (nemovité kulturní dědictví)
Krátký popis budoucího žadatele o grant (účastníka semináře):
Státní příspěvková organizace Ministerstva kultury pro odbornou památkovou péči a správu památkových
objektů.
Hlavní myšlenka projektu (budoucí žádosti):
Památková obnova a následné kulturně vzdělávací využití mimořádně cenných historických prostor „Katakomb“
na SZ Lednice.
Charakteristika možného (hledaného) partnera projektu:
Památkový objekt zámku Wilfersdorf v Dolním Rakousku.
Activity: PA 16 (immovable cultural heritage)
Rief presentation of the future grant applicant (participant in the seminar):
The National Heritage Institute (NPU) is a professional, as well as research, organization providing care and
protection for the national heritage within the entire area of the Czech Republic. It is a state-sponsored body in
the sense of the valid State Heritage.
Main idea of the project (future application):
Heritage renovation, and next cultural utilization of the especial valuable historical „Catacombs“ room in
Chateau Lednice.
Characteristics of the potential project partner:
Chateau Wilfersdorf in Austria.
67.
NPÚ, Územní památková správa v Kroměříži, státní hrad Šternberk
Adresa / Address: Šternberk, Horní nám. 6, 785 01
Kontaktní osoba / Contact person: Helena Gottwaldová, tel.: 602 543 562,
[email protected]
Aktivity: PO 16 (nemovité kulturní dědictví)
Krátký popis budoucího žadatele o grant (účastníka semináře):
Helena Gottwaldová, vedoucí správy státního hradu Šternberk. Ve funkci kastelánky pracuji 10 let a jsem
navrhovatelkou projektu pro získání grantu z Norských fondu „Liechtensteinské dědictví„, které zahrnuje jak
obnovu mobiliáře, tak úpravy hradního parku, dle historických podkladů. O dotaci z Norských fondů se
73
ucházíme od roku 2007. Od té doby se nám podařilo navázat spolupráci s Liechtensteinskem, jehož čelní
přestavitelé navštívili hrad Šternberk za účasti vládnoucího knížete Hanse Adama II.
Hlavní myšlenka projektu (budoucí žádosti):
Liechtensteinské dědictví – má dvě části:
1. Restaurování a obnova technických památek, které patří k velmi významným a hodnotným hradním
předmětům. Technické památky prezentující a dokladují způsob života šlechty na hradech počátkem 20. století.
2. Obnova úvozové cesty. Úvozová cesta byla po několik staletí respektována jako komunikační osa náměstí –
Zámecké předměstí. Při obnově cesty bude respektováno zachování její historické autenticity. Areál hradu má
velký potenciál obohatit město o velmi atraktivní plochy pro kulturní, společenské i rekreační využití. Citlivá
úprava zvýrazní jeho historickou i estetickou hodnotu.
Charakteristika možného (hledaného) partnera projektu:
Organizace muzejního typu pro možnost dohledání archivních materiálů, které by byly zapojeny do prezentace
obnovy. Spolupráce s Liechtensteinským muzeem ve Vídni, s Historickým spolkem Liechtenstein, který
komunikuje s nejvyšším představitelem Liechtensteinska. Rozvíjení dalších aktivit v oblasti prezentace a
propagace hradu Šternberk, hledání možnosti spolufinancování.
Activity: PA 16 (immovable cultural heritage)
Rief presentation of the future grant applicant (participant in the seminar):
Helena Gottwaldová, head of the administration of the State Castle Šternberk. As the warden of the castle
Šternberk I have been working for 10 years. I am proposer of project to receive a grant from the Norwegian
Fund "Liechtensteinské heritage". The project includes the restoration of mobiliary, as well as adjustments to
the castle park, according to historical documents. The grant from the Norwegian fund we are applying since
2007. Since then, we have managed to establish cooperation with Liechtenstein, whose leaders visited the
castle Šternberk attended by the reigning Prince Hans Adam II.
Main idea of the project (future application):
Liechtensteinské heritage - has two parts:
1. Restoration and renovation of technical monuments that belong to a very important and valuable objects of
the castle. Technical monuments presenting and documenting the way of life in the castles of the nobility in the
early 20th century.
2. Recovery of sunken roads. Sunken road was for several centuries respected as a communication axis City
square - Castle suburbs. When restoring roads will be respected to preserve its historic authenticity. The
castle complex has great potential to enrich the city a very attractive area for cultural, social and recreational
use. Sensitive modification highlights its historical and aesthetic value.
Characteristics of the potential project partner:
Organizations of museum type for the traceability of archive materials that were involved in the presentation of
renewal. Cooperation with Liechtenstein Museum in Vienna and with Historical association Liechtenstein, which
communicates with the leaders of Liechtenstein. Further activities in the presentation and promotion of the
castle Šternberk, exploring the possibility of co-financing the project.
68.
Národní památkový ústav
Adresa / Address: Valdštejnské nám. 3/162, 118 01 Praha 1
Kontaktní osoba / Contact person: Inka Pospíšilová, tel.: 220 184 095, 725 548 227,
[email protected], Eva Polatová, [email protected]
Aktivity: PO 16 (nemovité kulturní dědictví)
Krátký popis budoucího žadatele o grant (účastníka semináře):
Národní památkový ústav (NPÚ). Národní památkový ústav (dále jen NPÚ) je odbornou a výzkumnou
organizací státní památkové péče s celostátní působností. Je státní příspěvkovou organizací ve smyslu platného
zákona o státní památkové péči (zák. č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších novel) řízenou ministerstvem kultury.
NPÚ se člení na několik organizačních celků. Generální ředitelství v Praze (GnŘ) řídí a metodicky vede celkovou
činnost NPÚ a v rozsahu vymezeném zákonem, statutem a vnitřními předpisy přímo zajišťuje úkoly státní
památkové péče. Územní památkové správy (ÚPS) v Praze, Českých Budějovicích, Sychrově a Kroměříži
zajišťují správu a komplexní odborný servis pro státní památky ve správě NPÚ. Územní odborná pracoviště
(ÚOP) zajišťují v jednotlivých krajích úkoly státní památkové péče v plném rozsahu daném zákonem a ve své
územní působnosti a dále poskytují odbornou a metodickou pomoc vlastníkům a správcům památek. NPÚ jako
odborná a výzkumná organizace státní památkové péče zajišťuje a vykonává základní i aplikovaný vědecký
výzkum a další odborné, pedagogické, vzdělávací, publikační a popularizační činnosti směřující k zajištění
kvality odbornosti v péči o kulturní památky a památkově chráněná území.
Hlavní myšlenka projektu (budoucí žádosti):
Průmyslové dědictví – výměna zkušeností s dokumentací a hodnocením průmyslového dědictví
(zkoumání, vyhodnocení a prezentace vybraných témat). Projekt je zaměřen na poznání, zhodnocení a
zprostředkování poznání v oblasti péče o průmyslové dědictví a spolupráci mezi odbornými institucemi
památkové péče v České republice a Norsku. Základem bude vzájemné seznámení se s průmyslovým dědictvím
na norské a české straně, s metodami dokumentace, hodnocením z pohledu památkové péče, s metodami
obnovy a možnostmi nového využití. Na tomto základě bude připravena putovní výstava věnovaná významným
příkladům průmyslového dědictví ČR a Norska a příkladům znovuoživení průmyslových objektů a areálů, které
ztratily svou původní funkci, s reflexí úspěchu a neúspěchu z pohledu památkové péče (respektování
památkových hodnot, jejich využití při hledání nového obsahu a formy). K výstavě bude připravena publikace /
katalog a doprovodný program, pracovní listy, letáky, papírové modely atd.
Charakteristika možného (hledaného) partnera projektu:
Riksantikvaren. Norský Direktoriát kulturního dědictví (The Directorate for Cultural Heritage/ Riksantikvaren),
paralela Národního památkového ústavu v České republice, zodpovídá za správu veškerých archeologických i
architektonických památek a lokalit, jakož i kulturních prostředí v souladu s platnou legislativou. Riksantikvaren
má za úkol především zachování reprezentativního výběru památek a památkových lokalit ze všech historických
74
období pro současné i budoucí generace. Výběr těchto památek a památkových lokalit musí poskytovat
dostačující přehled o historickém vývoji, způsobu života a široké paletě činností na poli jak uměleckém, tak
uměleckořemeslném. Zároveň dozírá, aby aspekt kulturního dědictví byl zohledňován při celospolečenském
rozhodování na všech úrovních. Za využití vzdělávacích a informačních nástrojů pracuje Direktoriát se širokou
veřejností tak, aby se v maximální možné míře zvyšovalo obecné povědomí o hodnotách kulturního dědictví.
V neposlední řadě je Riksantikvaren rovněž rozhodčí autoritou pro otázky týkající se kulturního dědictví řešené
na regionální úrovni. Direktoriát kompetenčně spadá pod pravomoc Ministerstva životního prostředí a s dalšími
sekcemi náležejícími do „enviromentálního“ sektoru dle potřeby spolupracuje. Sestává se ze 4 samostatných
oddělení a komunikačního útvaru, který je řízen přímo generálním ředitelem, Jørn Holmem.
Activity: PA 16 (immovable cultural heritage)
Rief presentation of the future grant applicant (participant in the seminar):
National Heritage Institute (NPU). The National Heritage Institute (NPU) is a professional, as well as
research, organization providing care and protection for the national heritage within the entire area of the
Czech Republic. It is a state-sponsored body in the sense of the valid State Heritage Preservation Act (Act
No. 20/1987 Coll., as amended), and is answerable to the Ministry of Culture. The NPU has its Headquarters in
Prague (UP) and Regional Branches (UOP) in individual regions. The HQ is in charge of the entire activity of the
NPU, and directly handles the needs of state heritage preservation, keeping within the range of circumscribed
internal provisions. The regional branches work within their regional sphere of activity. As a professional and
research organisation for the care and protection of the national heritage, the NPU handles and executes
fundamental and applied scientific research and further professional, teaching, educational, publishing and
promotional work directed towards providing expert care of cultural heritage objects and conservation areas.
Main idea of the project (future application):
Industrial Heritage – exchange of experience with documentation of industrial heritage (research,
evaluation and presentation of selected topics). The aim of the project is to study, evaluate and mediate
knowledge in the area of Cultural Heritage Management and establish cooperation between specialized cultural
heritage management institutions in the Czech Republic and Norway. The basic aim is to make each other
acquainted with industrial heritage in Norway and the Czech Republic, with the methods of documentation,
evaluation from the perspective of cultural heritage management, methods of renovation and possibilities of its
new use. Based on this, a travelling exhibition will be prepared, dedicated to industrial heritage of the CR and
Norway and to examples of revitalization of industrial sites which had lost their original function, reflecting
successful and unsuccessful approaches from the perspective of cultural heritage management (respect to
cultural values an their use in a new form and with a new content) The exhibition will be accompanied with a
publication/catalogue and an educational programme, leaflets, paper models, etc.
Characteristics of the potential project partner:
Riksantikvaren. The Directorate for Cultural Heritage/Riksantikvaren is responsible for the management of all
archaeological and architectural monuments and sites and cultural environments in accordance with relevant
legislation. Riksantikvaren is responsible for ensuring that a representative selection of monuments and sites
from all periods is preserved for present and future generations. The selection of monuments and sites must
provide an overview of historical developments, the way of life and the range of works of art and craftsmanship
of each period. The instituttion ensures that cultural heritage considerations are taken into account in all
planning processes, and that the interests of cultural heritage are safeguarded at all levels in the same way as
the interests of society as a whole.The Directorate for Cultural Heritage comes under the environmental
management umbrella, and answers to the Ministry of the Environment. The Directorate
collaborates with other directorates in the environmental sector wherever appropriate.Through education and
information is the Directorate responsible for increasing awareness among the general public about the value of
cultural heritage. Riksantikvaren is also the appeals body for decisions made by cultural heritage authorities at
county and regional level.
69.
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace - územní památková správa na Sychrově
Adresa / Address: Státní zámek Sychrov čp. 3, 463 44 Sychrov
Kontaktní osoba / Contact person: Bc. Jiří Svoboda, [email protected], tel.: 725 586 038
Aktivity: PO 16 (nemovité kulturní dědictví)
Krátký popis budoucího žadatele o grant (účastníka semináře):
Národní památkový ústav je odbornou a výzkumnou organizací státní památkové péče s celostátní působností.
NPÚ se člení na několik organizačních celků. Generální ředitelství v Praze (GnŘ) řídí a metodicky vede celkovou
činnost NPÚ a v rozsahu vymezeném zákonem, statutem a vnitřními předpisy přímo zajišťuje úkoly státní
památkové péče. Územní památkové správy (ÚPS) v Praze, Českých Budějovicích, Sychrově a Kroměříži
zajišťují správu a komplexní odborný servis pro státní památky ve správě NPÚ. Územní odborná pracoviště
(ÚOP) zajišťují v jednotlivých krajích úkoly státní památkové péče v plném rozsahu daném zákonem a ve své
územní působnosti a dále poskytují odbornou a metodickou pomoc vlastníkům a správcům památek.
Hlavní myšlenka projektu (budoucí žádosti):
Hlavní myšlenka je rehabilitace a navrácení společenského charakteru funkce letohrádku do stávajících
historických prostor. Hlavním cílem stavebních úprav je především citlivé obnovení národní kulturní památky ze
17. století, oživením a zatraktivněním místa prostřednictvím nové náplně (zřízení kavárny, nová expozice,
vytvoření edukačně - expozičních prostor – dílny / ateliéry pro žáky základní umělecké školy) a vytvoření
nezbytného zázemí pro veřejnost.
Charakteristika možného (hledaného) partnera projektu:
Zkušenost s obdobným záměrem – technologie v rámci stavby, zkušenost s provozem pro komerční účely,
zkušenost s provozem pro edukační činnost, Know-How ohledně ekonomické soběstačnosti historického objektu
využívaného pro komerční účely.
Activity: PA 16 (immovable cultural heritage)
Rief presentation of the future grant applicant (participant in the seminar):
75
National Heritage Institute is a professional research organization of State monument care nationwide. NHI is
divided into several business units. Directorate General in Prague (GNR) controls and methodically leads the
overall activity of NHI and to the extent specified by law, the statutes and internal regulations directly performs
duties of state heritage care. Territorial Antiquities Authority (UPS) in Prague, Czech Budejovice, Sychrov and
Kroměříž administer a comprehensive professional service to the state monuments administered by the
National Heritage Institute. Regional Office (UOP) provide in each region of the state monument care tasks in
the full extent of the law and within their jurisdiction and provide technical and methodological assistance to
owners and managers of monuments.
Main idea of the project (future application):
The main idea of the rehabilitation and restoration of the social character of the summer-house functions to
existing historical space. The main objective of construction work is particularly sensitive restoration of national
cultural monument of the 17th century revival of a more attractive place through a new cartridge (opening
cafes, a new exhibition, creating educationally - shooting space - workshops / studios for primary art school)
and create the necessary facilities for the public.
Characteristics of the potential project partner:
Experience with similar intent - the technology within the construction, operational experience for commercial
purposes, the experience with the operation of the educational activity Know -How on economic self-sufficiency
of the historic building used for the commercial purposes.
70.
Národní památkový ústav – Krásný Dvůr (National Heritage Institute)
Adresa / Address: Valdštejnské náměstí 3, 11801 Praha 1 – Malá Strana
Kontaktní osoba / Contact person: Mgr. Michaela Hofmanová,
[email protected], tel.: 724 323 427
Aktivity: PO 16 (nemovité kulturní dědictví)
Krátký popis budoucího žadatele o grant (účastníka semináře):
Národní památkový ústav je státní příspěvková organizace s celostátní působností, která je odbornou organizací
státní památkové péče (14 územních odborných pracovišť) a zároveň spravuje státní hrady a zámky (4 územní
památkové správy). Níže popsaný projekt je v gesci územní památkové správy v Praze, Sabinova 373/5, 130
11 Praha 3.
Hlavní myšlenka projektu (budoucí žádosti):
Novogotický templ v krajinářském parku u zámku Krásný Dvůr, národní kulturní památka. Cílem projektu je
obnova novogotického templu, který je v současné době v havarijním stavu a jehož části hrozí zřícením. Jedná
se o unikátní stavbu zahradní architektury, jednu z prvních novogotických staveb, která byla navržena Janem
Rudolfem Černínem z Chudenic v roce 1792. Projekt předpokládá celkovou rekonstrukci objektu včetně
obnovení vyhlídky, zpřístupnění objektu pro veřejnost a jeho kulturní využití.
Charakteristika možného (hledaného) partnera projektu:
Subjekt nebo instituce, jejichž činnost zahrnuje péči o drobné stavby zahradní architektury, nebo které mají
zkušenosti s opravou, údržbou a využitím takové stavby především novogotické nebo postavené na přelomu
18. a 19. století.
Activity: PA 16 (immovable cultural heritage)
Rief presentation of the future grant applicant (participant in the seminar):
National Heritage Institute is a state-sponsored professional organisation responsible for the care of historic
buildings, sites and objects in the whole country. There are 14 Regional Offices providing guidelines for the care
of historic buildings or objects and 4 Regional Heritage Administrations for the care and protection of stateowned castles and historic country houses under the direct administration of the NPU.
The project described below would be administered by the Regional Heritage Administration in Prague
(Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3).
Main idea of the project (future application):
Neo-Gothic Temple in the landscape park of the Krásný Dvůr Castle, National Cultural Monument.
The objective of the project is the restoration of the neo-Gothic Temple which is in a state of disrepair and
there is a threat of some parts to collapse. The pavilion is a unique piece of garden architecture, one of the first
neo-Gothic buildings founded by Johann Rudolf Czernin von Chudenitz in 1792. The project aims to thoroughly
renovate the building, make it publicly accessible and use it as a place for cultural events and as a view point
(one of the original functions of the building).
Characteristics of the potential project partner:
An organisation or an institute whose activities include the care of this kind of garden architecture or have
experience with renovation, maintainance and use of such buildings, especially neo-Gothic ones or dating back
to the time around 1800.
71.
Technické muzeum v Brně (Technical Museum Brno)
Adresa / Address: Purkyňova 105, 612 00 Brno, Česká republika
Kontaktní osoba / Contact person: Mgr. Petr Nekuža, [email protected], tel.:
724 222 795
Aktivity: PO 16 (nemovité a movité kulturní dědictví)
Krátký popis budoucího žadatele o grant (účastníka semináře):
Technické muzeum v Brně je příspěvkovou organizací se samostatnou právní subjektivitou přímo řízeno MK ČR.
Plní funkci sbírkotvornou, vědeckou, kulturní, osvětovou a metodickou na území Moravy a Slezska. Svůj
sbírkový fond prezentuje formou muzejních expozic a výstav. Pořádá konference a přednášky, rozvíjí ediční
činnost, věnuje soustavnou pozornost práci s veřejností, především s dětmi a mládeží, plnění vědeckých cílů
dosahuje původním výzkumem v oblastech vědeckotechnického vývoje a muzejní dokumentace v oborech své
76
sbírkotvorné činnosti. Ve spolupráci s vysokými školami zajišťuje výuku v oborech muzeologie a konzervování –
restaurování.
Hlavní myšlenka projektu (budoucí žádosti):
1/Vybudování inteligentního depozitáře pro uložení sbírkových předmětů s použitím nízkonákladových
stavebních řešení a typologické uložení dle členění oborů podsbírek a materiálů.
2/Zpracování a prezentace písemné doprovodné dokumentace technického dědictví z fondu TMB a to kolekce
negativů, výkresové dokumentace na pauzovacích papírech, archiv pozůstalostí, firemní literatury, knihovny
Obchodní a živnostenské komory od poloviny 19. století, papírových záznamových pásů pianol a orchestrionů.
Charakteristika možného (hledaného) partnera projektu:
Technické nebo polytechnické muzeum s podobným zaměřením oborů a činnosti, které dokumentuje
společenské jevy a industriální kulturní dědictví.
Activity: PA 16 (immovable and movable cultural heritage)
Rief presentation of the future grant applicant (participant in the seminar):
Technical Museum in Brno is an organization with a separate legal personality directly controlled by the Ministry
of Culture. It performs the functions of collecting, scientific, cultural, educational and methodical in Moravia and
Silesia lands.Our collection presented in the form of exhibitions and expositions. It organizes conferences and
lectures, developing editorial work, pays continuous attention to the work with the public, especially children
and youth, the scientific objective reaches original research in the fields of scientific and technological
development and documentation of museum collections in their fields of activity. In cooperation with
universities provides instruction in the fields of museology and conservation - restoration.
Main idea of the project (future application):
1 / Building intelligent depository to store collections of objects using low-cost building solutions and typological
fits according broken branches and sub-collections materials.
2 / Processing and presentation of written documentation accompanying technical heritage of the Fund TMB and
a collection of negatives, drawings on tracing paper, archive estates, corporate literature, libraries Commerce
and Trade Association from the mid-19th century, recording paper strips Pianola and fairground.
Characteristics of the potential project partner:
Technical or Polytechnic Museum with a similar focus areas and activities, documenting social phenomena and
industrial heritage.
72.
Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace (The Gallery of Fine Arts in Ostrava,
allowance organization)
Adresa / Address: Poděbradova 1291/12, 702 00 Ostrava
Kontaktní osoba / Contact person: Renata Skřebská, [email protected], tel.: 734 437 180
Aktivity: PO 16 (movité kulturní dědictví)
Krátký popis budoucího žadatele o grant (účastníka semináře):
Galerie výtvarného umění v Ostravě byla založena v roce 1952 jako krajská galerie, která navázala na tradice
„Spolku pro vystavění a udržování výstavního pavilonu v Moravské Ostravě“. Budova Domu umění z roku 1926
dnes patří mezi skvosty ostravské moderní architektury. Kvalitou sbírek se Galerie výtvarného umění v Ostravě
přiřazuje k pětici nejvýznamnějších sbírkotvorných institucí v České republice. V posledních letech vynikla
GVUO na výtvarné scéně díky uvedení velkorysých výstavních projektů Jan Zrzavý: Božská hra, Černá slunce /
Odvrácená strana modernity a Sváry zření / Fazety modernity na přelomu 19. a 20. století.
Hlavní myšlenka projektu (budoucí žádosti):
Cílem projektu bude zprostředkování sbírkového fondu instituce, který obsahuje umělecká díla od raného
novověku do současnosti, a to zejména s důrazem na edukativní a interaktivní formy seznámení veřejnosti s
uměleckými díly. Předpokládaným výstupem by měly být interaktivní multimediální aplikace, které umožní
blízké seznámení s uměleckým dílem pro diváka od dětského do seniorského, pro laickou i odbornou veřejnost.
Cílem projektu je zpřístupnit atraktivní formou výstavní celky tak, že jejich prezentace nebude vycházet z
obvyklého historického a chronologického uspořádání, ale novým pohledem přinese spojení nového se starým
uměním, a to díky jednotícímu tématu a formě. Aplikace by byla cestou, jak trvale zpřístupnit veřejnosti
alespoň ve virtuální podobě bohaté sbírky galerie, které z prostorových důvodů nejsou trvale vystaveny.
Charakteristika možného (hledaného) partnera projektu:
Rádi bychom na přípravě projektu spolupracovali s evropskou výstavní a sbírkotvornou institucí, která má
pokročilé přístupy v poskytování edukativních programů pro veřejnost, nejlépe se značkou „Baby-Friendly“,
jako jsou například Tate Britain nebo Munch Museet Oslo.
Activity: PA 16 (movable cultural heritage)
Rief presentation of the future grant applicant (participant in the seminar):
The Gallery of Fine Arts in Ostrava was founded in 1952 as a regional gallery, which continued the tradition of
the "Association for the issue and maintenance of the Exhibition Pavilion in Ostrava." The Building of The House
of Arts dated back to 1926 is one of the gems of modern architecture in Ostrava. Due to the collections quality
is The Gallery of Fine Atrts in Ostrava one of the five most important art collecting institutions in the Czech
Republic. In recent years our gallery sparkled on the european and czech art scene with the introduction of
generous exhibition projects, e. g. Jan Zrzavy / The Divine Game, Black Suns / Dark Side of Modernity 19271945 and Contentions of Vision 1890-1918 / Facets of Modernity at the Turn of the 19th and 20th Centuries.
Main idea of the project (future application):
The main goal of the project is to open for public whole gallery´s collections which includes works from the
early modern period to the present, but which are not displayed routinely due to the lack of exhibition space in
the House of Arts in Ostrava dated back to 1926. We would like to emphasise educational and hi-tech
interactive forms of presentation which can offer an extraordinary way to discover art. Therefore we will
prepare an interactive and responsive designed multimedia application for both mobiles and desktops to
discover gallery´s collection and the history of art and culture in enjoyable way. There will feature the technical
solution of the virtual gallery in the basis of the project and educational methodology for building various
77
educational programmes for different types of clients and visitors (schools and teachers, children and families,
adults, researches) on its top. The app should be a way to make the rich collection available permanently to the
public at least in virtual form, as it is not possible to exhibit it for space reasons till The White Shadow, the new
building next to The House of Arts will be built.
Characteristics of the potential project partner:
We would like to collaborate with the exhibition and collecting institution which has advanced attitude towards
educational programmes with usage of modern technologies, best "Baby-Friendly" branded such as Munch
Museet Oslo for e.g.
73.
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm (Wallachian Open Air Museum in Roznov pod
Radhostem, Czech Republic)
Adresa / Address: Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Kontaktní osoba / Contact person: Ing. Jindřich Ondruš - ředitel muzea (Director of the museum),
[email protected], tel.: 571 757 120
Aktivity: PO 16 (nemovité, movité a židovské kulturní dědictví)
Krátký popis budoucího žadatele o grant (účastníka semináře):
Žadatelem je Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Národní kulturní památka, od 1. ledna
1991 zřizovaná Ministerstvem kultury České republiky. Muzeum bylo založeno v roce 1925 Musejním a
národopisným spolkem v Rožnově pod Radhoštěm. Současný pracovní tým muzea může proto při realizaci
projektu vedle odpovídající odborné kvalifikace zužitkovat také osmdesát let praktických zkušeností s péčí o
památky lidového stavitelství a prezentací vybraných jevů lidové kultury moravského Valašska. Odborná
kvalifikace je uplatňována při realizaci odborně vysoce náročných výzkumných, dokumentačních a technických
aktivit, které pokrývají všechny oblasti nezbytné pro zdárnou ochranu a péči o hmotné i nehmotné kulturní
dědictví. Vysoká odborná úroveň muzea se odráží v členství v prestižních odborných sdruženích a podílem na
významných odborných aktivitách v rámci České republiky i Evropy.
Hlavní myšlenka projektu (budoucí žádosti):
Nemovité kulturní dědictví: Sanace a rehabilitace (rozsáhlé restaurování) objektů roubené lidové architektury
(NKP a KP), jenž jsou zapsány v CES, a jejich zpřístupnění formou pravdivé interpretace široké veřejnosti.
Současně s tímto tvorba aktuálních libret dané expozice v objektu a realizace 2 specializovaných workshopů na
téma konzervování a restaurování rubené lidové architektury v muzeích v přírodě.
Movité kulturní dědictví: Vytvoření studijně dokumentačního centra muzeí v přírodě s využitím bohatého
sbírkového fondu muzea a jeho zpřístupnění široké veřejnosti (nejen odborné) v nových badatelských formách
prezentace kulturního dědictví s využitím současných digitalizačních trendů muzeálií dvou a třírozměrných.
Výstupem bude vznik nového badatelského pracoviště Studijně dokumentačního centra muzea v přírodě a
realizace historicko etnografické expozice, která bude prezentovat uceleně druhou nejobsáhlejší muzejní sbírku
textilu v ČR. Současně s tímto realizace 2 workshopů zaměřených na problematiku nových forem digitalizace a
prezentace kulturního dědictví.
Charakteristika možného (hledaného) partnera projektu:
Nejlépe identická instituce – muzeum v přírodě – které se svou činností identicky zabývá uchováváním a
prezentací hmotného a nehmotného kulturního dědictví především v nových inovativních formách prezentace.
Activity: PA 16 (immovable, movable and Jewish cultural heritage)
Rief presentation of the future grant applicant (participant in the seminar):
The applicant is the Wallachian Open Air Museum in Rožnov pod Radhoštěm, National Culture Monument, run
by the Ministry of Culture of the Czech Republic since the 1st January 1991. The museum was founded in 1925
by the Museum and Ethnographic Society in Rožnov pod Radhoštěm.
Apart from expert qualification, current work team of the museum can make use of 80 years of practical
experience in preserving folk architecture and presentation of selected elements of traditional culture of
Moravian Wallachia while implementing the project.
Professional qualification is applied in the implementation of technically highly demanding research,
documentation and technical activities that cover all areas necessary for successful conservation and
management of tangible and intangible cultural heritage.
High expertise and professionalism of the museum is reflected in its membership in prestigious professional
associations and participation in important professional activities in the Czech Republic and in Europe
Main idea of the project (future application):
Intangible cultural heritage
Reconstruction and extensive restoration of traditional wooden buildings which are registered in the Central
Register of Collections (Centrální evidence sbírek) and its truthful interpretation to general and professional
public. At the same time the creation of up to date projects of exhibitions in this buildings and implementation
of two specialized workshops dedicated to conservation and restoration of wooden folk architecture in open air
museums.
Movable Cultural Heritage
Creation of a research-documentation centre for open-air museums using museum’s rich collections, and its
opening to wide public – lay as well as professional – in new research forms of presentation of cultural heritage
with the utilization of current trends in digitization of two- and three-dimensional collection items. The
outcomes will include the creation of a new research department “Research and documentation centre for openair museums” and implementation of a historical-ethnographic exhibition which will present the second largest
collection of traditional textiles in the Czech Republic. Two workshops on new forms of digitization and
presentation of cultural heritage will also be organized.
Characteristics of the potential project partner:
Preferably an identical institution – open-air museum - which also focuses on storing and presentation of
tangible and intangible cultural heritage, especially in new and innovative forms of presentation.
78
74.
Husitské muzeum v Táboře (The Hussite museum in Tábor)
Adresa / Address: Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor
Kontaktní osoba / Contact person: PhDr. Zdeněk Vybíral, Ph.D.,
[email protected], tel.: 381 251 885, 739 468 408
Aktivity: PO 16 (movité kulturní dědictví)
Krátký popis budoucího žadatele o grant (účastníka semináře):
Husitské muzeum v Táboře se zaměřuje na vytváření sbírek vztahujících se k dějinám regionu a rovněž
k dějinám husitství jako významné součásti českých a evropských dějin. Husitské muzeum usiluje v co největší
míře o prezentaci sbírek i historických událostí široké veřejnosti atraktivní a inovativní formou. Výrazně se
zaměřuje na práci s dětmi a vzdělávací aktivity.
Hlavní myšlenka projektu (budoucí žádosti):
Hlavním záměrem je optimalizace podmínek ochrany a uložení sbírkových předmětů Husitského muzea v
Táboře. Depozitáře sbírek a knihovna muzea jsou umístěny v budově bývalého augustiniánského kláštera
v Táboře, která je kulturní památkou. Stav budovy a vybavení depozitářů neumožňují ochranu sbírek podle
současných standardů. Husitské muzeum nemá potřebné vybavení pro správné uložení sbírkových předmětů,
zejména umělecké povahy (obrazy, plastiky), a pro fond odborné knihovny. Projekt by měl odstranit ohrožení
sbírek klimatickými vlivy, nedostatkem místa a nevyhovujícím stavem budovy a zároveň odstranit překážky v
prezentaci sbírek veřejnosti.
Charakteristika možného (hledaného) partnera projektu:
Obecně muzeum nebo kulturní instituce vykonávající péči o sbírky a movité i nemovité kulturní dědictví; ideálně
muzeum s historickými sbírkovými fondy, jež uchovává sbírky vztahující se k významným historickým
událostem, zajišťuje jejich odborné uložení a ochranu, prezentuje je veřejnosti v zajímavé formě.
Activity: PA 16 (movable cultural heritage)
Rief presentation of the future grant applicant (participant in the seminar):
The Hussite museum in Tábor focuses on creating of collections related to the history of Tábor region as well as
to the history of the Hussite movement as well-known and important part of the Czech and European history.
The Hussite museum makes an effort as much as possible to present collections and historic events to the
general public in attractive and innovative way. The Hussite museum concentrates markedly on working with
children and on educational activities.
Main idea of the project (future application):
The main intention of project is optimalisation of preservation and depositing of collections of the Hussite
museum in Tábor. Depositories of collections and the museums´library are located in the building of former
Augustinian Abbey in Tábor which has the status of cultural heritage. The state of building and of
depositories´equipment does not allow to preserve collections according to recent standards. The Hussite
museum is not endowed with necessary equipment for the proper depositing of collections, in particular of fine
arts (paintings, sculptures) as well as of books´ collection. The project should remove the risk for collections to
be endangered with climatic influences, lack of space and unsuitable state of the building. Simultaneously the
project should overcome barriers to presentation of collections to general public.
Characteristics of the potential project partner:
Generally, a museum or cultural institution which carries out preservation of collections and movable or
immovable cultural heritage; ideally a museum with historical collections which preserves collections related to
important historic events, provides their professional conservation, presents them to the public in attractive
form.
75.
Památník národního písemnictví
Adresa / Address: Strahovské nádvoří 1, 118 38 Praha 1 - Hradčany
Kontaktní osoba / Contact person: PhDr. Tomáš Pavlíček, Ph.D., [email protected],
tel.: 220 516 657
Aktivity: PO 16 (movité kulturní dědictví)
Krátký popis budoucího žadatele o grant (účastníka semináře):
Památník národního písemnictví je literárním muzeem shromažďujícím předměty související s vývojem
písemnictví v českých zemích zejm. od druhé poloviny 18. století do současnosti. Projekt se týká oddělení
Literární archiv (LA PNP): největší specializovaný archiv ČR zaměřený na oblast literatury. LA PNP shromažďuje
originální písemnosti i obrazový materiál k českým a převážně v Čechách působícím básníkům, spisovatelům,
dramatikům, žurnalistům a dalším osobnostem dobového kulturního života. Spravuje přes 2300 osobních a
korporačních fondů.
Hlavní myšlenka projektu (budoucí žádosti):
Projekt bude zaměřen na jednu z podsbírek : fotoarchiv LA PNP, obsahující vzácný fotografický materiál
(portréty spisovatelů, nejrůznější soubory snímků souvisejících objektů a míst, další fotografická dokumentace).
Projednána je spolupráce s další institucí: Archivem Akademie věd, jejíž fotoarchiv se s celkem z LA PNP
prolíná. Cílem projektu bude konzervace originálních negativů, pozitivů, diapozitivů či dokonce ojediněle
zachovaných daguerrotypií a jejich převod do digitální podoby (včetně zajištění plnohodnotné archivace dat).
Charakteristika možného (hledaného) partnera projektu:
Vhodným partnerem by byla muzejní, knihovní či archivní instituce se zaměřením na oblast kultury.
V optimálním případě disponuje-li obdobným typem sbírek včetně materiálů fotografických.
Activity: PA 16 (movable cultural heritage)
Rief presentation of the future grant applicant (participant in the seminar):
The Museum of Czech Literature (Památník národního písemnictví, PNP) collects documents and other objects
related to the literature in Czech lands especially from the end of the 18th century till present time. The project
will concern the Literary archive (LA PNP), the biggest specialized archive in Czech republic focused on the
sphere of literature. The collections of LA PNP contain original manuscripts, photographs and other material
79
mainly in connection with Czech (but also German and Russian) poets, writers, playwrights and other
personalities of cultural life. LA PNP holds in trust more than 2300 personal and corporate archival fonds.
Main idea of the project (future application):
The project will aim on the photo archive of the LA PNP, which contains valuable photographical materials
(portraits of writers, pictures of locations and objects concerning the cultural and literary life of our land, other
photographical documentation). The project is prepared in a cooperation with the Archive of Czech Academy of
Sciences, due to numerous of similarities of our collections. The main target of the project will be a restoration
and digitalisation of positive and negative images, slides and also the daguerrotypes (including the technical
solution of an archiving of the digital images).
Characteristics of the potential project partner:
The convenient partner for the project will be museum, library or archive specialized on the field of culture,
optimally with the photograph materials in their collections.
76.
Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi
Adresa / Address: Břetislavova 74, Chrudim 536 70
Kontaktní osoba / Contact person: Simona Chalupová, [email protected],
tel.: 734 757 813
Aktivity: PO 16 (nemovité kulturní dědictví)
Krátký popis budoucího žadatele o grant (účastníka semináře):
Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi je příspěvková organizace MKČR. Předmětem její činnosti je vytvářet a
uchovávat sbírku zaměřenou na české i zahraniční loutkářství, prezentovat tento jev formou stálé expozice,
krátkodobých i sezónních výstav, pořádat programy pro veřejnost ve shodě se zaměřením muzea, vydávat
publikace, jejichž předmětem je předmět činnosti muzea.
Hlavní myšlenka projektu (budoucí žádosti):
Muzeum loutkářských kultur sídlí v renesančním Mydlářovském domě a v domech, které jej z obou stran
obklopují, za těmito domy se nachází dosud nevyužívaný prostor bývalých renesančních teras. Cílem projektu je
rekonstrukce těchto teras a využívání jejich prostoru pro akce pro širokou veřejnost. Jde o potenciálně velmi
krásný prostor, který umožní nabídnout návštěvníkům loutkářská divadelní představení, promítání filmů,
pořádání festivalů a celkově rozšíří možnosti muzea při pořádání akcí souvisejících s předmětem činnosti
muzea. V roce 2012 byla vybudována plošina pro bezbariérový přístup na tyto terasy a byly opraveny
kompletně fasády domů nad terasami.
Activity: PA 16 (immovable cultural heritage)
Rief presentation of the future grant applicant (participant in the seminar):
The Puppetry Museum in Chrudim is under the auspices of the Czech Ministry of Culture. Its main activities are
to create and maintain a collection focused on Czech and foreign puppetry, presented in the form of a
permanent exhibition and temporary and seasonal exhibitions; to organize programs for the public in
accordance with the focus of the Museum; and to produce publications relevant to the subject of the Museum.
Main idea of the project (future application):
The Puppetry Museum is housed in the Renaissance-style Mydlář House and in the houses on either side of it.
These houses feature the currently unused spaces of their former Renaissance terraces. The aim of the project
is to reconstruct the terraces for use in events for the general public. This space could provide a very beautiful
area from which visitors could watch puppet theatre performances, film screenings, and festivals, and will
generally expand the options when organizing events related to the activities of the Museum. In 2012, a
platform was built for wheelchair access to these terraces and the terrace façades were completely repaired.
Characteristics of the potential project partner:
The project partner should be an organization that has experience with renovating public spaces in protected
historical buildings, or an organization that wants to gain this experience.
77.
Město Kutná Hora
Adresa / Address: Městský úřad, Havlíčkovo nám. 552, 28401 Kutná Hora
Kontaktní osoba / Contact person: RNDr. Ivo Šanc, CSc, starosta města,
[email protected], tel.: 602 361 346
Aktivity: PO 16 (nemovité kulturní dědictví)
Krátký popis budoucího žadatele o grant (účastníka semináře):
Město Kutná Hora – obec s rozšířenou působností, městská památková rezervace, památka UNESCO. 21 tisíc
obyvatel, cca 500 tisíc turistů za rok. Vzdálenost od Prahy cca 70 km.
Hlavní myšlenka projektu (budoucí žádosti):
Na základě výměny zkušeností nalézt optimální úlohu města v oblasti udržitelného způsobu ochrany
nemovitého kulturního dědictví. Nalézt způsoby zachování a podpory autentického života v historickém jádru
středověkého města. Cílem projektu je rehabilitace prvořadé památky celoměstského významu, dle aktuálních
zásad památkové péče, restaurování a konzervace, a její následné vybavení a využívání pro vzdělávání v oblasti
uchování kulturního dědictví a pro prezentaci kulturního dědictví veřejnosti.
Charakteristika možného (hledaného) partnera projektu:
Město obdobné velikosti s určitým kulturním dědictvím nebo s obdobným předmětem zájmu odborné i široké
veřejnosti. Univerzita či její součást zabývající se středověkou architekturou a uměním, věnující se
restaurátorské problematice či uchovávání kulturního dědictví.
Activity: PA 16 (immovable cultural heritage)
Rief presentation of the future grant applicant (participant in the seminar):
Town of Kutná Hora – municipality with „enlarged responsibility“ (district administration). Categorized as town
monument reservation, heritage of UNESCO. 21 000 inhabitants, approx. 500 000 visitors per year. Distance to
Prague = 70 km.
80
Main idea of the project (future application):
The main idea of the project is to find the optimal role of the municipality regarding the protection of
immovable historic heritage on the basis of the exchange of experiences. We want to ways to maintain and
support an authentic life in the historic center of the medieval town. The aim of the project is the rehabilitation
of citywide importance paramount monument, according to current guidelines conservation, restoration and
preservation, and its subsequent use for equipment and training in the field of cultural heritage preservation
and presentation of cultural heritage to the public.
Characteristics of the potential project partner:
The town of similar size with cultural heritage of with a similar interest of specialists and the general public.
University or its part dealing with medieval architecture and art devoted to the issue of restoration or
preservation of cultural heritage.
78.
Národní muzeum
Adresa / Address: Václavské náměstí 68, Praha 1, 115 79
Kontaktní osoba / Contact person: PhDr. Pavel Douša, Ph.D., [email protected], tel.: 724
412 266
Aktivity: PO 16 (movité kulturní dědictví)
Krátký popis budoucího žadatele o grant (účastníka semináře):
Národní muzeum je největším muzeem České republiky. Je polytematickým ústavem, který zahrnuje řadu
vědních oborů a sběrných oblastí od přírodních věd až po specializované obory věd společenských. Sbírky tvoří
na základě vědeckého poznání a vlastní koncepce sbírkotvorné činnosti. Národní muzeum tvoří pět odborných
ústavů (Přírodovědecké muzeum, Historické muzeum, Knihovna Národního muzea, Náprstkovo muzeum
asijských, afrických a amerických kultur, Muzeum české hudby a dva útvary provozně-technické.
Hlavní myšlenka projektu (budoucí žádosti):
Připravovaný projekt je zaměřený na ochranu sbírkových předmětů, které jsou vyrobeny z nestabilních nebo
rychle degradujících materiálů. U některých materiálů (především z 20. století) dosud není známý nejlepší
způsob jejich ochrany. Specifickou součástí projektu je zaměření na audiovizuální materiál a digitální materiál
jako doposud neřešená a opomíjená součást sbírek muzeí. Společně s budoucím partnerem chceme jednak
připravit postupy pro konzervování, restaurování a digitalizaci a správu digitálního obsahu z českých
paměťových institucí a posléze také tyto postupy ověřit v praxi.
Charakteristika možného (hledaného) partnera projektu:
Hledáme partnera se zkušeností na poli restaurování, konzervování a digitalizací předmětů kulturní hodnoty.
Partnerská instituce by měla mít zkušenost s nastavením pracovních procesů v této oblasti. Zároveň bychom
rádi zajistili prostřednictvím studijních stáží klíčových zaměstnanců výměnu know-how mezi institucemi.
Activity: PA 16 (movable cultural heritage)
Rief presentation of the future grant applicant (participant in the seminar):
The National Museum is the largest museum in the Czech Republic. As the central state museum with
collecting, scientific, educational and methodological functions it seeks to enhance the sense of national identity
and awareness of being part of the whole framework of European and world community and culture. It is a
polythematic institution, which comprises a large number of scientific disciplines and areas of collecting ranging
from natural sciences to specialised fields of social sciences. The National Museum consists of five specialised
institutes - the Museum of Natural Sciences, the Historical Museum, the Library of the National Museum, the
Náprstek Museum of Asian, African and American Cultures, the Czech Museum of Music and two technical and
administrative departments. The National museum is a research institution, which is engaged in basic research,
applied research and experimental development, whose results are made public by way of expositions,
exhibitions, lecturing and pedagogical work, publication work in all the spheres of its concern including
museology and collection protection.
Main idea of the project (future application):
The planned project is aimed to protect collection items made from unstable or rapidly degrading materials. For
some materials (especially from the 20th century) is a preservation method not yet known. A specific part of
the project is to focus on audio-visual materials and digital materials as yet unresolved and neglected part of
the museum work in terms of conservation, management, storage and presentation. Together with partner we
would like to define procedures for the preservation, restoration and digitizing and digital asset management of
heritage institutions and then verify these procedures in practice concerning uncommon and new materials with
high threat of degradation.
Characteristics of the potential project partner:
We are looking for a partner with experience in the restoration, preservation and digitization of museum
collections - especially the 20th century materials or partner experienced in audio-visual and digital asset
management.
79.
Národní informační a poradenské centrum pro kulturu NIPOS
Adresa / Address: Fügnerovo náměstí 5, 120 21 Praha 2
Kontaktní osoba / Contact person: Zuzana Vojtíšková, [email protected], tel.:
608 058 702
Aktivity: PO 17 (profesionální divadelní umění)
Krátký popis budoucího žadatele o grant (účastníka semináře):
Základním posláním NIPOS je podpora rozvoje kultury a veřejných kulturních služeb ve smyslu zákona č.
203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění,
neprofesionálních uměleckých aktivit, poskytování informačních služeb a odborných konzultací na základě
soustavného vytěžování teoretických a praktických poznatků z analytické a výzkumné činnosti v oblasti kultury,
z vlastního výzkumu a s využitím odborných informací z různých oborů umělecké činnosti.
81
Hlavní myšlenka projektu (budoucí žádosti):
V rámci celostátního festivalu Loutkářská Chrudim a jedenácti krajských postupových přehlídek pro tuto národní
divadelní přehlídku představit odborné i laické veřejnosti inscenační projekty z donorských států, které využívají
výtvarné a loutkářské prostředky a pracují s texty národních autorů. Umožnit jejich vzájemnou konfrontaci s
naší tvorbou a nabídnout tak inspirační zdroj divadelním tvůrcům. Na festivalovou prezentaci inscenací by
navazoval dramaturgický a inscenační workshop, který by rozvíjel divadelní myšlení a utvářel schopnost
sdělovat významy a myšlenky prostřednictvím loutkového nebo obecně výtvarného vyjádření. Cílem workshopu
by neměla být pouze reflexe prezentovaných inscenací, ale především seznámení se se současnou dramatickou
a literární tvorbou všech zúčastněných stran, i konfrontace jejich inscenačních přístupů. Očekáváme, že ve
výsledku by měly prezentace i následný workshop iniciovat dlouhodobější zájem a dialog mezi tvůrci, odbornou
i širokou veřejností, kterou zmíněný festival zasahuje.
Charakteristika možného (hledaného) partnera projektu:
Organizace, soubory nebo jednotlivce zabývající se divadlem pro děti či dospělé a ty, které pro svoji tvorbu
využívají loutkářské a výtvarné principy.
Activity: PA 17 (professional theatre)
Rief presentation of the future grant applicant (participant in the seminar):
The basic mission of NIPOS is the support of the development of the culture and of public cultural services in
terms of the Code No. 203/2006 Coll., about some kinds of the support of the culture and about changes in
some related laws as amended, the support of non-professional artistic activities, the providing of information
services and professional consultations on the base of the systematic exploiting of theoretical and practical
findings from analytic and research activities in the field of culture, from own research and with exploitation of
professional information from various kinds of artistic activities.
Main idea of the project (future application):
We’d like to introduce production projects from donor countries, those use means of creative art and
puppeteers and work with texts written by domestic authors, to the professional and laic public, in the frame of
the National Festival Loutkářská Chrudim (Puppeteers‘ Chrudim) and of eleven regional competitive festivals
oriented to that National Festival. To enable their confrontation with our creation and to offer such a way an
inspiratory resource for theatre creators. A dramaturgic and staging workshop would follow the Festival
presentation, that would develop theatrical thinking and create the ability to communicate the meanings and
ideas through puppets or general artistic expression. The aim of the workshop should be not only the review of
presented performances but first of all to familiarize with the contemporary dramatic and literary creation of all
involved parties and confrontation of their staging methods. We expect that the presentations and following
workshop as the result should initiate the longer-range interest and a dialogue among creators, professional
and general public, which is affected by the aforementioned Festival.
Characteristics of the potential project partner:
Organisations, groups or individuals those are active in the theatre for adults or children and those who use for
their creation principles of puppeteers and creative artists.
84.
Vysoké učení technické v Brně Fakulta výtvarných umění Media-archiv Ateliéru performance
Adresa / Address: Antonínská 548/1 Brno 602 00
Kontaktní osoba / Contact person: Prof. akad. Soch. Tomáš Ruller, [email protected], tel.:
603 267 185, MgA. Jennifer Helia De Felice, tel.: 608 766 373
Aktivity: PO 17 (profesionální výtvarné umění)
Krátký popis budoucího žadatele o grant (účastníka semináře):
Media-archiv Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně od roku 1992 pracuje na archivaci a
prezentaci videoartu, umění nových médií a performance. Jeho zakladatel prof. Tomáš Ruller s asistentkou, nyní
doktorandkou Jennifer Helia De Felice a dalšími studenty doktorandského studia zpracovává průběžně dle
finančních možností dokumentaci tvorby studentů a spolupracujících umělců. Mezi nimi nechybí ani brněnský
rodák Woody Vašulka a jeho žena a Steina žijící nyní v Santa Fe v USA, kteří zde pravidelně již od roku 1992
prezentují své práce. (více na: performance.ffa.vutbr.cz).
Hlavní myšlenka projektu (budoucí žádosti):
Spolupráce s Woodym a Steinou Vašulkovými se dostává do další fáze. Perspektivou jejího rozvoje je
zpřístupnění archivu jejich práce veřejnosti, jednak pro potřeby studia a výzkumu na půdě školy, ale také v
rámci veřejně přístupné expozice stálé sbírky současného umění v Muzeu města Brna na Špilberku, kde právě
probíhají ve spolupráci s Media-archivem AP FaVU přípravy jejího doplnění o Vašulkovy práce.
Charakteristika možného (hledaného) partnera projektu:
Mezinárodní kooperace v této oblasti je nanejvýš žádaná. Vhodným partnerem by byla Islandská Národní
galerie v Reikjavíku (Listasafn Íslands), která připravuje podobnou prezentaci Woodyho a Steiny Vašulkových,
neboť jsou Islandskými občany.
Activity: PA 17 (professional visual art)
Rief presentation of the future grant applicant (participant in the seminar):
Media archive Faculty of Fine Arts University of Technology in Brno since 1992, working on archiving and
presenting video art, new media art and performance. Its founder prof. Tomáš Ruller with an assistant, now a
PhD student Jennifer Helia De Felice and other PhD students continuously processed by the financial
documentation of the work of students and collaborating artists. Among them, there is also a native of Brno
Vašulka Woody and Steina and his wife now living in Santa Fe in the USA who regularly since 1992 to present
their work. (more: performance.ffa.vutbr.cz).
Main idea of the project (future application):
Cooperation with Woody and Steina Vašulkovými gets to the next stage. The perspectives of its development is
access to the archives of their work to the public, partly for the purpose of study and research on campus, but
also within the public exhibition of the permanent collection of contemporary art at the Museum of the City of
82
Brno Špilberk, which is underway in collaboration with the Media -Archive AP FFA preparation supplement it with
Vašulková work.
Characteristics of the potential project partner:
International cooperation in this area is most in demand. A good partner would be in the National Gallery of
Iceland Reikjavíku (Listasafn Íslands), which is preparing a similar presentation Woody and Steina Vasulkas,
they are Icelandic citizens.
85.
FAMU, program MIDPOINT: Central European Script Center (Film and TV Faculty of the Academy of
Performing Arts in Prague MIDPOINT: Central European Script Center)
Adresa / Address: STUDIO FAMU, Klimentská 4, 110 00, Praha 1
Kontaktní osoba / Contact person: Barbora Struss, Barbora.str[email protected], tel.:
606 615 115
Aktivity: PO 17 (profesionální filmové umění)
Krátký popis budoucího žadatele o grant (účastníka semináře):
MIDPOINT je celoroční mezinárodní dramaturgický program se základnou na FAMU již pátým rokem
organizovaný z ČR, který je zaměřený na vzdělávání v oblasti filmové dramaturgie a kreativní produkce a
poskytuje platformu pro tvorbu a vývoj kvalitních scénářů hraných a animovaných filmů v kontextu mezinárodní
spolupráce. Cílem je naučit filmové tvůrce přemýšlet o svých projektech v mezinárodním kontextu už od
začátku vývoje a pomoci jim obstát v zahraniční konkurenci.
Hlavní myšlenka projektu (budoucí žádosti):
MIDPOINT chce nabídnout mladým filmovým tvůrcům z Norska, Islandu a Lichtenštejnska možnost vývoje
scénářů (celovečerních hraných a animovaných filmů a nově i televizních formátů – seriálů) v mezinárodním
kontextu a tím získat zpětnou vazbu pro své projekty nejenom od zahraničních odborníků, ale i kolegů ze
střední Evropy. Zároveň MIDPOINT podporuje kontakty a spolupráci – scenáristé/režiséři/producenti mají
příležitost seznámit se a otevřít si tak možnost další spolupráce.
Charakteristika možného (hledaného) partnera projektu:
Filmová škola, filmový institut, profesní filmová instituce (např. asociace scénáristů, producentů, režisérů),
vzdělávací program zaměřený na filmové tvůrce (vývoj projektů), TV.
Activity: PA 17 (professional film art)
Rief presentation of the future grant applicant (participant in the seminar):
MIDPOINT is an international training program based at FAMU in Prague. Since 2010 MIDPOINT provides script
development workshops for young scriptwriters, directors and producers. Experienced tutors give training
aimed at professionalization of promising projects giving young filmmakers better chances to compete on
international market. www.midpoint-center.eu
Main idea of the project (future application):
MIDPOINT wants to offer young filmmakers from Norway, Island and Liechtenstein the opportunity to develop
their projects (fiction and animation films and newly also TV formats – series) by offering them script and
production development consultations in international context.
Characteristics of the potential project partner:
Film schools, film institutes, professional film associations (e.g. scriptwriters´, producers´ and/or director´s
guild), training program aimed at filmmakers, TV.
86.
Bohemian multimedia spol. s r.o.
Adresa / Address: Budějovická 73
Kontaktní
osoba
/
Contact
person:
Marek
Toušek,
tel.:
724 091 762,
[email protected], David Toušek, tel.: 731 612 803, [email protected]
87.
Kamera Oko s.r.o.
Adresa / Address: Vítězné náměstí 774/14, 160 00 Praha 6
Kontaktní osoba / Contact person: Jakub Felcman,
[email protected], tel.:
608 661 682, Anna Kopecká, [email protected], tel.: 777 135 023
Aktivity: PO 17 (profesionální filmové umění)
Krátký popis budoucího žadatele o grant (účastníka semináře):
Společnost Kamera Oko s.r.o. byla založena v roce 2010 producentem a filmovým kurátorem Jakubem
Felcmanem za účelem pořádání Mezinárodního filmového festivalu Ostrava Kamera Oko a dalších nezávislých
filmových událostí, retrospektiv a profilových přehlídek. Od roku 2012 společnost Kamera Oko spustila svůj
vlastní distribuční label Cinema Glok a rozšířila své aktivity do oblasti filmové produkce a distribuce.
Hlavní myšlenka projektu (budoucí žádosti):
Mezinárodní kameramanský filmový festival a workshop. Jediný festival v České republice zaměřený na
kameramanskou tvorbu a umělecký přínos kameramana v celku, jeden ze tří kameramanských festivalů na
světě. Jediný filmový festival v České republice s centrem mimo tradiční projekční sály: v industriálních
prostorách, památkově chráněných emblemematických místech města Ostrava, klíčového průmyslového centra
republiky a kulturního středobodu severní Moravy. Festival Ostrava Kamera Oko probíhá 7 dní na konci měsíce
září, ale hostí a spolupořádá další nezávislé akce zaměřené na obor kamera (masterclass, workshopy, a
setkání), které se v průběhu roku odehrávají především v Praze.
Charakteristika možného (hledaného) partnera projektu:
Zameření na dlouhodobý rozvoj a integraci institucí venujících se kinematografii, na aktivní zvyšování
audiovizuální gramotnosti všech skupin společnosti, zejména mládeže. Zájem o podporu lokálních nezávislých
dramaturgických filmových skupin a kurátoru, na rozšírení filmové nabídky v oblastech mimo hlavní kulturní
83
centra. Zájem o aktivity v oblasti industriálních památek a site-specific filmových akcí. Zajímá se o budování
mezinárodní kameramanské platformy, jejímž prostřednictvím bude možné sdílet poznatky, zkušenosti a
propagovat kameramanské umění a jeho význam pro film a společnost.
Activity: PA 17 (professional film art)
Rief presentation of the future grant applicant (participant in the seminar):
Kamera Oko s.r.o. has been founded in 2010 by producer and film curator Jakub Felcman as a legal body for
the organization of the Ostrava Kamera Oko International Film Festival and other independent curated events,
retrospectives and profile showcases. Since 2012, Kamera Oko has launched its own distribution label Cinema
Glok and implemented actions in order to support film production and distribution.
Main idea of the project (future application):
International Cinematographers Film Festival and Workshop. Sole event in the Czech Republic focusing on the
Art of Cinematography and the role of the Director of Photography, one of three Cinematographers Film
Festivals worldwide. Sole film festival in the Czech Republic with its main site outside the traditional filmhouses:
in the UNESCO-protected brownfields of the city of Ostrava, key industrial center of Czech Republic and cultural
center of northern Moravia. Festival Ostrava Kamera Oko runs for seven days at the end of the month of
September, hosting independent cinematographers events (masterclasses, workshops and meetings)
throughout the year; mostly in Prague.
Characteristics of the potential project partner:
Specialisation or interest in long-term development and integration of institutions active in the field of cinema
with focus on audiovisual literacy of all groups of society, youth in particular. Interested in the support of local
and independent film programmers, curators, widening of the offer outside of cultural centers. Interest in
activities in the field of industrial heritage and site-specific cinematic events. Interested in developing of an
international platform for cinematographer, focused on sharing of knowledge, experience and promotion of the
art of cinematography.
89.
A studio Rubín
Adresa / Address: Malostranské náměstí 9, 118 00 Praha 1
Kontaktní osoba / Contact person: Kryštof Koláček,
[email protected], tel.:
724 502 118, Hana Svobodová, [email protected], tel.: 724 502 114
Aktivity: PO 17 (profesionální divadelní umění)
Krátký popis budoucího žadatele o grant (účastníka semináře):
A studio Rubín je divadelní scénou studiového typu, která působí ve sklepních prostorách historické budovy na
Malostranském náměstí již od roku 1967. Od svého založení se divadlo zaměřuje na experimentální tvorbu a
dnes lze konstatovat, že se jedná o jednu z mála profesionálních českých scén s výlučně autorskou
dramaturgií. Tvorba studia je založena na propojování osobností českého divadla v originálním kontextu
původních divadelních tvarů na jednom jevišti spolu s progresivními mladými tvůrci.
Hlavní myšlenka projektu (budoucí žádosti):
Plánovaný projekt A studia Rubín bude zaměřen na propojení činností s divadelními soubory a organizacemi z
(nejen) donorských států v co nejkomplexnější podobě, jež by zahrnovala nejen vzájemnou prezentaci již
hotových uměleckých počinů, ale zároveň i sdílení uměleckých a organizačně-provozních poznatků z oblasti
kultury.
Activity: PA 17 (professional theater)
Rief presentation of the future grant applicant (participant in the seminar):
A studio Rubin is theater scene type, which operates in the cellar of a historic building on Lesser Town Square
since 1967. Since its inception, the theater focuses on experimental design and today we can say that this is
one of the few professional theaters with exclusively Czech author dramaturgy. Making the study is based on
combining personalities of Czech theater in the original context of the original theatrical form on the same stage
together with progressive young designers.
Main idea of the project (future application):
Planned projects and studies Ruby will focus on linking activities with theater companies and organizations (not
only) the donor states in the most complex form, which would include not only mutual presentation of readymade pieces of art, but also the sharing of artistic and organizational and operational knowledge in the field of
culture.
90.
Národní galerie v Praze
Adresa / Address: Staroměstské nám. 12, 110 00 Praha 1
[email protected], tel.:
608 622 942, Mgr. Helena Dáňová, PhD., [email protected], tel.: 221 879 79111
Kontaktní osoba / Contact person: Mgr. Štěpánka Chlumská,
Aktivity: PO 16 (nemovité kulturní dědictví)
Krátký popis budoucího žadatele o grant (účastníka semináře):
Národní galerie v Praze (dále NG) je výzkumnou organizací, jejímž úkolem je provádět základní i aplikovaný
výzkum a experimentální vývoj a šířit jejich výsledky prostřednictvím vědeckých publikací, výstav, výukových
programů, metodik, příp. převodem technologií. NG v souladu se zákonem č. 148/1949 Sb. o Národní galerii
v Praze shromažďuje, eviduje, trvale uchovává, odborně zpracovává a zpřístupňuje veřejnosti díla malířská,
sochařská a grafická a díla z oblasti tzv. nových médií domácího i cizího umění a vědecky o nich bádá; rovněž je
muzeem ve smyslu ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 122/2000 Sb. a návazných ustanovení.
Hlavní myšlenka projektu (budoucí žádosti):
Historický skvost uprostřed metropole. Znovuoživení areálu kláštera sv. Anežky České. K areálu kláštera
(národní kulturní památky) patří také rozsáhlé venkovní plochy s archeologickými lokalitami. Tyto plochy však
v současnosti nelze bez nezbytných stavebních a sadovnických úprav zpřístupnit veřejnosti. Jedná se o prostor
84
severovýchodního předpolí kláštera, tzv. Klauzurní zahrady a navazující prostor bývalého kláštera menších
bratří za presbytářem kostela sv. Františka, tzv. Kvadratura minoritů. Anežský areál s jedinečnou rozlohou
volných zahradních ploch tak v současnosti nevyužívá naplno svůj unikátní potenciál. Mohl by se kromě
navštěvované galerie stát také volně přístupným, klidným místem relaxace, kde lze návštěvníkům nabídnout
širokou škálu venkovních kulturních aktivit se stávajícím zázemím provozních budov objektu (venkovní galerie
soch, kavárna, prodejna odborných publikací, dětský ateliér, přednáškový a koncertní sál, z větší části
bezbariérový přístup).
Charakteristika možného (hledaného) partnera projektu:
Organizace zabývající se problematikou památkové péče, revitalizací exteriérových archeologických lokalit a
jejich zapojení do městského prostoru, popularizací hmotné kultury středověku a sakrálních objektů, vědecké
instituce zabývající se studiem hmotné kultury středověku.
Organizace zabývající se oživením městského prostoru v návaznosti na nabídku kulturních aktivit muzeálního a
sbírkového charakteru a revitalizací veřejné zeleně.
Organizace zabývající se inovativními přístupy muzejní pedagogiky.
Activity: PA 16 (immovable ciltural heritage)
Rief presentation of the future grant applicant (participant in the seminar):
National Gallery in Prague (NG) is a research organization, its mission includes the basic and applied research
and experimental development and publishing their results in the scientific publications, exhibitions, educational
programs, methodologies, or technology transfer. NG in accordance with Act No. 148/1949 Coll. of the National
Gallery in Prague also collects, records, keeps, processes and makes available to the public works of painting,
sculpture and graphic works of the so-called new media, both domestic and foreign art; it is also a museum
within the meaning of § 10 paragraph of 6 of Act No. 122/2000 Coll. and related provisions.
Main idea of the project (future application):
Historic treasure in the centre of the capital. The revival of the convent complex of St. Agnes of Bohemia. The
convent complex (national heritage monument) covers also large outdoor areas with archaeological sites. These
areas, however, cannot be available to the public without the necessary construction and landscaping
adaptations. St Agnes convent complex with a unique area of free garden areas currently does not fully exploit
its unique potential. Besides the visit of the gallery it could also become freely accessible quiet place to relax
where the visitors can be offered a wide range of outdoor cultural activities, together with the existing facilities
of buildings in the object (outdoor sculpture gallery, cafe, specialized bookshop, children’s studio, lecture and
concert hall).
Characteristics of the potential project partner:
Organizations dealing with the monument heritage preservation, revitalisation of exterior archaeological sites
and their involvement in urban space, popularisation of the material culture and sacred objects of the Middle
Ages and scientific institutions engaged in the study of the material culture of the middle Ages.
Organizations dealing with the revitalisation of the urban space in relation to the range of cultural activities in
the museums and galleries and also with revitalization of public green areas.
Organizations dealing with the innovative approaches to museum education.
91.
DEAI.a.s. Galerie Školská 28
Adresa / Address: Kolstelní 30, Praha 7, 170 00
Kontaktní osoba / Contact person: Miloš Vojtěchovský,
[email protected], tel.: 608 571
881, Jaroslav Stanko, [email protected], tel.: 602 691 015
Aktivity: PO 17 (profesionální výtvarné a hudební umění)
Krátký popis budoucího žadatele o grant (účastníka semináře):
Komunikační prostor Školská 28 je výstavní a vzdělávací prostor v centru Prahy s více než desetiletou tradicí.
Od roku 1999 se věnuje oblasti českého a zahraničního výtvarného umění, současné hudby, autorské filmové
tvorby, nebo nových médií. Důležitým aspektem v této koncepci je dramaturgie večerních programů, jako jsou
přednášky, tématické pořady a tvůrčí dílny. Program Komunikačního prostoru je určný hlavně pro mladší a
střední generaci, nicméně některé pořady jsou připravované pro děti, mládež, ale i pro seniory, nebo zahraniční
návštěvníky Prahy. Dramaturgie výstav a programů sleduje uměleckou kvalitu a současně je výzvou pro
experimenty s dosud nezavedenými uměleckými formami jako je například zvukové umění. Galerie realizuje od
roku 2003 residenční program s mezinárodním zaměřením. http://www.skolska28.cz
Hlavní myšlenka projektu (budoucí žádosti):
Projekt je výsledkem vzájemné spolupráce mezi kulturní scénou aktuálního audiovizuálního umění v Norsku a v
Čechách s mezinárodním přesahem. V rámci projeku bude připraven s partnerem z Norska společný program
obsahující dílny, semináře a exkurze. Výstupem z projektu bude festival, doprovázený publikací.
Charakteristika možného (hledaného) partnera projektu:
Jednali jsme s norským partnerem s předběžnou dohodu dojednanou s ředitelem organizace Atelier Nord, což je
nazávislá kulturní instituce která má podobné, nebo souměřitelné zaměření a profil jako Galerie Školská 28 a
Deai.a.s./Setkání. Uvažujeme o tom, že do projektu by bylo vhodné začlenit i další příbuzné evropské
organizace a instituce zaměřené na současnou audiovizuální tvorbu, případně pro specifický program
spolupracovat s českými organizacemi jako je například Filmová a televizní fakulta AMU.
Activity: PA 17 (professional visual art and music)
Rief presentation of the future grant applicant (participant in the seminar):
Communication space Školská 28 is an exhibition and educational space in the city center with more than ten
years tradition. Since 1999 Školská has been involved in Czech and foreign fine arts, contemporary music,
independent film, and new media. An important aspect of our concept is diverse dramaturgy of evening
programs, such as lectures, themed shows and creative workshops. Informal environment enriches the offer of
social and cultural life in the city center. Program of Communication space Školská 28 is directed toward
especially the younger and middle generation, but some programs are planned for children, the elderly, or
foreign visitors of Prague. Program of exhibitions and programs follows the artistic quality and at the same time
85
is a challenge for experiments with still not so established art forms such as sound art. Since 2003 gallery has
been running A-I-R program with an international focus.
Main idea of the project (future application):
The project is the result of cooperation between the cultural scene of the contemporary audiovisual art in
Norway and the Czech Republic with international outreach. As part of the project together with the Norway
partner we will organize joint program comprising of workshops, seminars and field trips. The outcome of the
project will be festival, accompanied by publication.
Characteristics of the potential project partner:
We negotiated with the Norwegian partner and we have a tentative agreement with the director of Atelier Nordindependent cultural institution that has similar or commensurate focus and profile as Gallery Skolska 28 and
DEAI/setkaní o.s. We are considering to include into the project other related European organizations and
institutions focused on contemporary audiovisual production, and for a specific program to cooperate with the
Czech organizations such as the Film and TV School of the Academy.
92.
KONIÁŠ
Adresa / Address: Na Souvrati 392/12, 318 14 Plzeň
Kontaktní osoba / Contact person: Ing. Miroslav Morávek, [email protected], tel.:
608 107 529
Aktivity: PO 17 (profesionální výtvarné umění)
Krátký popis budoucího žadatele o grant (účastníka semináře):
Žadatel je knižním nakladatelem od roku 1990.
Hlavní myšlenka projektu (budoucí žádosti):
Galerie 2015. Vytvořit obrazovou galerii, v níž budou zastoupeny norské a české a další evropské galerie.
Galerie bude ukazovat společně obrazy, které běžně nemůžete spolu na jednom místě uvidět. Principem
fungování Galerie bude to, že zastoupené galerie zapůjčí díla v elektronické podobě ve kvalitě pro
velkoformátové monitory v měřítku 1:1. Galerie umožní dělat výběry ze zastoupených obrazů a pořádat velmi
specializované a velmi krátkodobé výstavy.
Charakteristika možného (hledaného) partnera projektu:
Obrazové galerie z Norska a dalších evropských zemí. Subjekty zabývající se edukací v oblasti umění.
Activity: PA 17 (professional visual art)
Rief presentation of the future grant applicant (participant in the seminar):
Applicant is a Book Publisher since 1990.
Main idea of the project (future application):
Galerie 2015. To run a Picture Gallery, which will include Norwegian,Czech/other European galleries to present
paintings together with others,otherwise not possible to be seen in one place at one time. Cooperating galleries
would loan all the works in electronic form,in suitable quality for a full-format monitors in the original sizes
(1:1). Galleries will allow to make selections from the participating paintings and organize specialized, shortterm exhibitions.
Characteristics of the potential project partner:
Norwegian Picture Galleries and Galleries from other European countries. Subjects taking part in the education
within the artistic field.
86
Účastníci z donorských států:
Participants from the donor states:
1.
Anders Grønlien
Adresa / Address: Skogbygdsvegen 19, 2680 Vågå, Norway
Kontaktní osoba / Contact person: Anders Grønlien, tel.: (0034) 664 035 389,
[email protected], Virginia Vargolska, tel.: (00420) 730 173 168,
[email protected]
Activity: PA 16 (immovable cultural heritage), PA 17 (professional visual art and music)
Rief presentation of the future grant applicant (participant in the seminar):
I am a visual artist and cultural worker from Norway. I recieved my masters degree in fine arts from the
Academy of fine arts in Prague (AVU) in 2009.Since then I have been working comprehensively with exhibitionmaking in a wide variety of showcases for contemporary art and music mainly in the Czech Republic. Recently
I have also been working in Norway, France, and most recently in relation to EEA grants in Spain. By living 9
years in Prague i am now fluent in spoken Czech and have an extensive knowledge of artists, musicians,
cultural institutions and contemporary art diffusion in the Czech Republic.
Main idea of the project (future application):
1. To develope a series of sculptures, drawings and photographs discussing the condition of the estate known
as Barrandovska Terasa in Prague. The aim of the project is to make an art exhibition in collaboration with
curator Pavel Vancat, the owners of the estate Barrandovska Terasa, Ekeberg Restauranten, The Czech
national Preservation Institute (Národní památkový ústav) and Meetfactory.
2. To help find funding for the music festival Creepy Teepee in Kutna Hora, Czech Republic and promote the
participation of Norwegian Musicians.
Together with Ondrej Chrobak, representative of Creepy Teepee and Stephan Bolf of AM180 collective we wish
to map out possibilities of funding for the festival and the futher participation of Norwegian musicians.
Characteristics of the potential project partner:
1. Barrandovska terasa - real estate similar to Ekebergrestauranten in Oslo suffering from structural decay.
(contact person ing. Jaromir Hrdlicka).
2. Ekeberg Restauranten – newly renovated building in similar age, style and location as Barrandovska terasa.
3.Meetfactory- international residency program for contemporary art (contact persons Zuzana Jakalová / Karina
Kottová).
4. National preservation Society (Národní památkový ústav) – for the historical preservation of Barrandovska
Terasa. (contact person ing. arch Zuzana Hubrtova.).
Creepy teepee / AM180 Collective – Music festival for international independent music. (contact persons Ondrej
Chrobak and Stepan Bolf).
2.
Teater Okolo
Adresa / Address: Jacob Aalsgt 26
Kontaktní
osoba
/
Contact
person:
[email protected]
Darina
Cizkova,
tel.:
+4745
472
377,
Activity: PA 17 (professional theatre)
Rief presentation of the future grant applicant (participant in the seminar):
Darina Cizkova is born in Czech republic living in Norway since 1989. From 1997-2001 she studied nonverbal
and comedian theatre in HAMA (Academy of performing arts in Prague) In 2001 she started her own theatre
company named Teater Okolo based on combining different forms as mime, physical comedy, circus
techniques. She has been working as a professional actor and producer in Norway since 2002 participating in
many domestic and international theatre projects. The last four years she has been touring with
productions„Kokkatastrofa“ (supported by The norwegian art council, 220 performances) and „Guds Gjøgler“
(560 performances) through the norwegian touring network „Scenekunstbruket“.
Main idea of the project (future application):
A physical theatre for young audience based on the book „Tracy´s tiger“ from William Saroyan, about Thomas
Tracy and his imaginary friend who is a tiger and a guide through his life. It is a story about courage and love,
and what happens to us when we loose our faith in it.(The book has been translated from english to czech by
Jiri Josek and the applicant Darina Cizkova has translated it to norwegian) The performance will combine
storytelling, physical theatre and puppet theatre. The project is ment for touring both in festivals and theatres
in Czech republic and in Norway throught the norwegian touring network: „Den kulturelle skolesekken“. We
hope to develope a unique stagelanguage form inspired by the theatre heritage of both countries.
Characteristics of the potential project partner:
The project is looking for a production residence in Czech republic and cooperation with a creative puppet
maker not just knowing the traditional puppet techniques, but interested in developing innovative ideas of
object manipulation. I´m also looking for a costume designer from Czech republic. Also searching a director and
producer . The director must have experience from making performaces for young audience, and have been
working with physical theatre before, having clear ideas about dramaturgy and used to let the actor join in the
creative proces.
87
3.
Kristin Sofie Kilsti
Adresa / Address: Kongeveien 4, 1550 Hølen
Kontaktní osoba / Contact person: Kristin Sofie Kilsti, tel.: 0047 97 874 637, 0041 796 916 977,
[email protected]
Activity: PA 17 (professional theatre and visual art)
Rief presentation of the future grant applicant (participant in the seminar):
I work fulltime with Czech literature and culture on a freelance basis. I have a Bachelor degree in political
science and international relations, as well as a Master degree (Norwegian “Hovedfag”) in Czech language and
literature. I work mostly with literary translations, but I also convey and communicate Czech culture in other
forms: In additions to the fact that I every year arrange a cultural, literary seminar in cooperation with the
Czech embassy in Norway, I have also worked as chief editor for the Czech/Norwegian issue of the Czech
cultural magazine Prostor (no 87/88). I am fond of the interdisiplinary forms of culture, where visual arts and
theatre meets literature.
Main idea of the project (future application):
I have two main ideas, which may become one or two projects, depending on my future partners’ interests and
goals: 1. One way in which Czech theatre is able to encounter literature on a quite high level is through stage
readings and workshops. In Norway this kind of interdisiplinary cultural events are not as well known as in the
Czech Republic. I would like to cooperate with Czech partners to create possibilities for stage readings both in
Norway and in the Czech Republic, both for actors in bilateral workshops, as well as in performances for the
general public. 2. I would like to present Czech contemporary comics and it’s artists to a Norwegian audience
and vice versa.
Characteristics of the potential project partner:
For the first project, my main interest would be in meeting actors and organizors within the area of stage
reading (for example LiStOVaNi) to see how one could organize a Czech-Norwegian workshop and later also
performances within stage readings. For the second project I would like to meet both organizors of comicsfestivals and artists within the comics-scene. I am also interested in meeting representatives for studies of
comics. (I already have contacts on the University of Olomouc, Ph.D. Martin Foret, with whom I would like to
continue cooperation, if possible. He lectured at the seminar I arranged in Oslo in September on the topic of
Czech contemporary comics.)
4.
HerStay
Adresa / Address: Pilestredet p 14, 0176 Oslo
Kontaktní osoba / Contact person: Monica Emilie Herstad, tel.: +47 415 215 01,
[email protected]
Activity: PA 16 (movable cultural heritage), PA 17 (professional theatre, visual art and film art)
Rief presentation of the future grant applicant (participant in the seminar):
Monica Emilie Herstad is a Norwegian choreographer traveling the world with different performances focusing
on movement, music, light primarily, but also text and film. This spring 2014 she teaches professional dancers
within yoga and contemporary dance, as well as directing her new performance «Compose Yourself - It may
happen in beauty» based on Hedda Gabler by Ibsen, describing Heddas crisis caused by inner and outer
environmental damage, encouraging vague solutions. Herstad receives national and international awards for
her artistic works.
Main idea of the project (future application):
To perform in Prague at festivals or at Divadla Archa, to contribute to mutual cultural exchange, such as
through seminars, workshops, etc. Monica Emilie Herstad is a dancer trained by Min Tanaka in Japan, dancing
in several of his famous performances, on top of being classically educated. Since then she developed her own
expression traveling abroad, now teaching and directing within this expression coloured by Asia as well as
Europe. Her works are frequently performed in India, China, South Korea, amongst other. Workshops, lectures,
and seminars are welcome
Characteristics of the potential project partner:
Light, movement, text, film, music oriented project partners are preferable.
5.
The National Gallery of Iceland, The Chamber of Vasulka
Adresa / Address: Fríkirkjuvegur 7, 101 Reykjavík, Iceland
Kontaktní osoba / Contact person: Kristín Scheving,
[email protected], tel.: 00 354
8453805, Halldor Bjorn Runolfsson [email protected]
Activity: PA 17 (professional visual art)
Rief presentation of the future grant applicant (participant in the seminar):
The National Gallery of Iceland has announced the plans to open The Chamber of Vasulka in the near future in
collaboration with partners in the Czech Republic. The National Gallery of Iceland was founded in 1884 in
Copenhagen, Denmark, by Björn Bjarnarson. The collection consisted of donated artwork, mainly by Danish
artists. The Museum remained an independent institution from its inception in 1884 until 1916 when Alþingi –
the Icelandic Parliament – decided to make it a department in the National Heritage Museum (Þjóðminjasafn
Íslands). In 1928 a law was passed in Alþingi on the Council of Culture and under that law the National Gallery
came under the supervision of said council. See more on www.listasafn.is
Main idea of the project (future application):
The project is a direct link between the two countries that link these two great artists, in Czech Republic and in
Iceland. The Chamber of Vasulka will be a celebration of these two great pionners that met in Czech Republic
in the 1960´s. When Icelandic Steina Vasulka went to study violin at the Academy in Prague. There she met
88
filmmaker Woody. The Center will be in both countries and will be organize ongoing education program,
seminars, research into their work and as well an exhibition of their work, an archive and publication of their
research in collaboration with Icelandic and Czech schoolars as well as the possibility of having an ongoing
artist residency place in each of the countries for International media artists. We are looking for a partner that
can give this space within the institution or museum. We see this as an ongoing future program, not a short
term project here in Iceland but that will keep the legacy of the Vasulka´s forever. More on Vasulka
www.vasulka.org
Characteristics of the potential project partner:
A Museum, Institution of media art, visual art. National gallery interested in media art and development of an
archive which can be accesseble in both Iceland and in Czech Republic and so on.
6.
Lademoen Kunstnerverksteder (Lademoen Artists' Workshops)
Adresa / Address: Mellomveien 5, N-7042 Trondheim Norway
Kontaktní osoba / Contact person: Kristina Karlsen,
[email protected], tel.: +47
94978301, Ellen Sofie Griegel, [email protected], tel.: +47 95061992
Activity: PA 17 (professional visual art)
Rief presentation of the future grant applicant (participant in the seminar):
Lademoen Artists' Workshops (LKV) is located in Trondheim and is an institution for professional visual artists.
LKV has 37 private studios, and communal workshops for wood, metal, photo, printing and digital media. LKV is
also running a residency program receiving 12-16 international guest artists each year, and a gallery: Babel.
The exhibition program of Babel is a mixture of both guest artists and invited artists from Norway.
Main idea of the project (future application):
We would like to develop an art project where 4 visual artists from the Czech republic and 4 from Norway are
coupled in 4 pairs (each with 1 Czech + 1 Norwegian artist), and commissioned to develop 4 exhibitions
together. The artist duos must meet both in the Czech republic and in Trondheim to plan the exhibitions. Each
pair will have their own process and schedule, and the four exhibitions will be shown both in Babel in
Trondheim and in the partner's space in Czech republic during 2015.
Characteristics of the potential project partner:
We are looking for an organization of professional visual artists, an institution like a studio community or
similar, preferably with a gallery space.
7.
Medieoperatørene TV as Maria Lloyd
Adresa / Address: Grønlandsleiret 23 Oslo Norway
Kontaktní osoba / Contact person: Maria Lloyd, tel.: 00 47 90 5000 17,
[email protected]
Activity: PA 17 (professional theatre)
Rief presentation of the future grant applicant (participant in the seminar):
Mapping the air. A visual impaired woman who loves to dance meets a 100% blind professional dancer. A
meeting between dance and sight, blindness and perception of light. He is moroccan - she is norwegian, and
they must make and perform a new show in Prague, to stretch themselves and to find a new way of dancing
together. An interdisciplinary project where Czech artists: performers, musicians and designers,puppeteersblind and seeing, are invited to work together with our duo and choreographer Maria Lloyd.
Main idea of the project (future application):
The story. 'Hege' is a visual impaired woman in her 30’s, who works in a library. She has always loved dancing
and now, in her free time she starts to explore dance with choreographer Kjersti, a seasoned lady in her 60’s,
who has an ongoing project "Fragile" working with blind people and dance. ‘Said’ is a Moroccan blind dancer in
his 40’s. He has worked as a professional modern dancer in Brussels for 20 years. He runs his own dance
company together with his wife Ana who is the choreographer. We want create an opportunity for Hege to
expand in her artistic search and we will make a documentary about the process of her personal journey as a
side project to the theatrical event. She re-discovers her own body through her collaboration with ‘Said’ and we
will explore how the landscapes they both grew up in formed their way of moving and dancing. Hege grew up in
a small village in mid Norway amongst fjords and mountains, while Said grew up in Morocco near the beach and
with dry heat. Some of the choreography will be based on describing nature and memories of places in words
as well as dancing the memories of the spaces with their bodies. We hope to work with some animators or
puppeteer in Czech Republic to create video images for the show and as part of the memories in the film. The
recurring theme for Hege our main dancer is ‘walking around on tiptoes’. She struggles with circles. She feels
like her arm belong to the public, rather than her. She grapples with reclaiming her body. When she accepts a
part in a professional dance performance. She struggles with conflicting emotions of regret and ambition; ability
and disability. The audience is invited in to take part of the human experience in Mapping the air.
Characteristics of the potential project partner:
A rehearsal centre in Prague or Czech republic to host the rehearsal process and a theatre where the project
can perform the shows in Prague. We also are looking for a team of artists form the Check Republic:
Puppeteers and filmanimators that can animate their memories through objects and puppets for the stage and
for the film version for the project. A composer and musicians from the Czech republic that can improvise and
compose music to the dance piece. Set, costume and lighting designers to work with the performance.
89
8.
Vatlestad International v/ Odd Erik Vatlestad
Adresa / Address: Markavegen 6, 6856 Sogndal
Kontaktní osoba / Contact person: Odd Erik Vatlestad, [email protected],
tel.: +4790580618
Activity: PA 17 (professional theatre, visual art and music)
Rief presentation of the future grant applicant (participant in the seminar):
Odd Erik Vatlestad (Sogndal) Have worked professionally with his own cultural production center, Vatlestad
International, the past three years. Have a.o. produced many tours with Norwegian / international musicians
mostly in the former Eastern Europe. Initiator of Nordland Jazz Forum and also often work with other artists
from theaters, painters, writers...
Tor Kvarv (Bodø) Professional artist since 1972. Various solo exhibitions in private and public galleries. a.o.
Bodø Art Society, Bergen Art Association and Gallery Tonne. Participated regularly in public exhibitions at home
and abroad. Purchased by a.o. the National Gallery, the Norwegian Cultural Council, the North Norwegian Art
Museum and Bodø Municipality.
Main idea of the project (future application):
Many ideas at the moment. Crossover projects: Composing of new music inspired by paintings or by a movie?
Composer and painter can describe their inspiration from a landscape or local food and wine in music and
paintings/drawings. Music projects involving classical and jazz (or rock) for concerts in Czech Republic and
Norway. (+ Liechtenstein and Iceland) Workshops for musicians, painters and so on. Festival projects,
travelling exhibitions...
Characteristics of the potential project partner:
Potential partner must be creative people in the music/art sphere that see the possibilities, not only problems.
It could be festivals, concert producers, orchestras, choirs, ensembles, single promoters, musicians in different
spheres, painters, curators, galleries and so on. We are open to almost everything. (“Artists without borders“)
We also can work together with film and theatre people.
9.
Gartnerfuglen Architects AS
Adresa / Address: Hegdehaugsveien 14, 0167 Oslo, NORWAY
Kontaktní osoba / Contact person: Astrid Rohde Wang, tel.: 0047 93 64 30 08, 0047 93 841 841,
[email protected]
Activity: PA 16 (immovable and movable cultural heritage), PA 17 (professional theatre)
Rief presentation of the future grant applicant (participant in the seminar):
Gartnerfuglen Architects has a strong idealistic and artistic approach to architecture. We focus on sustainability
in all our projects, and our prime objective is to link nature and ecology with modernity in a good way. In
addition to traditional architectural projects, we also make installations, exhibitions, interior design, illustration,
and small projects exploring the crossing between art and architecture.
Main idea of the project (future application):
We present our general interest in designing projects regarding exhibition or presentation of cultural heritage
monuments, both buildings and landscapes. We are also interested in designing objects and istallations. We
have positive experience with creating architectural designs in projects not apparently related to architecture.
Often the architecture has been an important reason for the projects' success, by creating a bigger experience
involving all senses in a phenomenological narrative.
Characteristics of the potential project partner:
The potential partner has a project with interesting architectural opportunities, where architecture can
participate in bringing focus to the project or enlightening certain aspects of it. Where cultural and/or natural
heritage can gain from being presented in/complemented by a fascinating atmosphere created by modern
architecture. We are open to suggestions.
10.
Bjorn Husemoen
Adresa / Address: Jerpeveien 9, 3030 Drammen
Kontaktní osoba / Contact person: Bjorn Husemoen, Board chairman of Sorvangen Naeringspark
AS., [email protected], tel.: ++47 97512262
Activity: PA 16 (immovable cultural heritage)
Rief presentation of the future grant applicant (participant in the seminar):
Our institution Sorvangen Naeringspark AS (SN) is a non profit organization creating work fordisabled adults,
giving them possibilities to live a normal life like otherpeople. The applicant has been an active manager and
participant in the abovefirm for more than 20 years. SN presently employ 56 disabled adults from various parts
of the Buskerud County of Norway, and have done so for almost 30 years.
Main idea of the project (future application):
Be an active adviser to organisations or firms in the Republic of Tsjekkia with aninterest for such work, and help
in getting started. We know the need isenormous, like it is in all countries. With some support from the
government, the operation should be giving a small profit. We can show how our company operates in Norway,
and similar models and ideas might be adopted and used.
Characteristics of the potential project partner:
NOUsor other organizations with connections to governmental or other official contacts, and with interest in
starting pioneering work for disabled adults. Many countries have programs for disabled children up to a certain
age; but as adults they find nothing.
90
11.
Stiftelsen Arkivet
Adresa / Address: Vesterveien 4, 4613 Kristiansand, NORWAY
Kontaktní osoba / Contact person: Gro Kvanvig (project manager),
[email protected]
arkivet.no, tel.: +4798448639
Activity: PA 16 (movable cultural heritage)
Rief presentation of the future grant applicant (participant in the seminar):
Stiftelsen Arkivet, Centre for historical reflection and peace building is based in a building which served as a
Gestapo regional headquarters during World War II. The Gestapo prison cells and torture chambers in the
basement are reconstructed to the way they existed during the Second World War and serves as a museum.
Every year 6000 students visit the exhibition. Stiftelsen Arkivet studies how the retelling of and reflection on a
society’s turbulent past can help create attitudes, knowledge, and understanding in order to secure the basis for
lasting peace and democracy.
Main idea of the project (future application):
One of Stiftelsen Arkivet’s main projects is “The Women of Ravensbrück”. One of our main focuses is to
describe how the women’s lives after the war were influenced by what they had lived through in Ravensbrück.
The Norwegian inmates formed strong friendships especially to the Czech women in the camp. These relations
lasted the rest of their lives. The Czech-Norwegian relationship could be a starting point for a research project
that will look into postwar experiences between the Czech and Norwegian women. This could result in an
exhibition that could be shown in both countries.
Characteristics of the potential project partner:
We would like to work with an Institution who has experience in both research and exhibitions. Preferably a
Memorial sight. We have been in contact with Lidice Memorial in Lidice and they are positive about surch a
project. Our contact person is PhDr. Radka Šustrová
12.
Margareta Hruza
Adresa / Address: Tangen Terrasse 49 D, 1450 Nesoddtangen
Kontaktní osoba / Contact person: Margareta Hruza, [email protected], tel.: +47 916
28 114
Activity: PA 17 (professional visual art)
Rief presentation of the future grant applicant (participant in the seminar):
Margareta Hruza, film director, producer, project manager and writer. (B.A. and a M.A. in film directing from
FAMU, Prague). She has also a B.A. in Pol. Science and a Masters in Public Policy and Adm. from Univ. of
Wisconsin, Madison, USA. She worked two years for minister Vavrousek in the Ministry of Enivronment in
Prague (1990-92) as projekt leader. Her films, HOME and NIGHT TALKS, aired on ARTE, YLE and Czech TV.
Margareta has assisted theater directors such as Petr Lebel , Michal Lang and Ondrej Sokol.
Main idea of the project (future application):
The project is an interactive art exhibition of the Czech – Norwegian stage designer, Lubos Hruza (1933-2008).
The exhibition is a natural development from our earlier project, a monographic publication (supported by the
Art councils of Norway and the Czech Republic). The exhibition is important not only for understanding the
artistic career of Luboš Hrůza; it also represents an important document of European theater history. We work
on the assumption that, under normal political circumstances, Luboš Hrůza would not have engaged in such
intensive activities at foreign theatres. It has been claimed that Luboš Hrůza significantly shaped the aesthetics
of several generations of Norwegian stage designers. Upon returning to CZ after the velvet revolution in 1989
he brought with him his Norwegian influence in the Czech theater.
Characteristics of the potential project partner:
We are looking for art galleries or museums with whom we can make the art exhibition. We have a collection
of 900 art pieces available, including a rich archive of photo and video documentations. We have earlier worked
with the Arts and Theater Institute with the publication of the monography on Lubos Hruza.
13.
Traum Toys
Adresa / Address:
Kontaktní osoba / Contact person: Thomas Simonsen Balmbra,
[email protected]
14.
Teater Innlandet
Adresa / Address: Torggata 100, 2317 HAMAR
Kontaktní osoba / Contact person: Janne Langaas, Artistic Director,
[email protected], tel.: +47 911 68 728
Activity: PA 17 (professional theatre)
Rief presentation of the future grant applicant (participant in the seminar):
Teater Innlandet (TI) is the regional theatre of the Norwegian counties Hedmark and Oppland. Teater Innlandet
is a touring theatre, and the largest art institution in the area. TI seeks to produce theatre of the highest
quality. We produce classical theatre, new Norwegian dramatic art, experimental deviced pieces and
contemporary dance. TI often co-produces plays with artists outside the institution, and the repertoire is a
mixture of own productions, co-productions and guest performances. We make theatre for all age groups. In
the year of 2013, we played 653 shows, counting an audience of 35 500.
Main idea of the project (future application):
Project idea: “Art for the very young.” In 2011, Teater Innlandet and the theatre company Dieserud/Lindgren
co-produced the show Høyt oppe i fjellet (High Up in the Mountains) for babies and toddlers. The show has so
91
far been seen by more than 5.000 children. We envision that two separate performances with the same artistic
theme are produced in each of the countries. Throughout the production period, there will be joint artistic
meeting points in both of the countries, where the artistic process will be discussed, and where artistic
knowledge and inspiration are shared. The finished productions are played primarily in the home country, but
may also visit the collaborative institution.
Characteristics of the potential project partner:
Teater Innlandet is seeking to establish contact with a theatre or dance institution from the Czech Republic,
which focuses on innovative performing art for the age group of 0-3 year olds. We would like to share our
experience with innovative performing art for the very young and to further develop an artistic expression in
collaboration with a Czech art institution, be it an institution of dance, theatre, music or puppetry.
15.
World Heritage Rock Art Centre– Alta Museum
Adresa / Address: Altaveien 19, 9518 Alta
Kontaktní osoba / Contact person: Merete Ødegaard, [email protected], tel.:
+4794789540
Activity: PA 16 (immovable and movable cultural heritage)
Rief presentation of the future grant applicant (participant in the seminar):
World Heritage Rock Art Centre – Alta Museum is responsible for the management, maintenance,
documentation and dissemination of the world heritage rock art of Alta. The museum is also in charge of local
history, and in recent years the main focus has been on building a collection consisting of artefacts used in fly
fishing and other forms of angling and out door life. In Altas history the Alta River, one of the worlds greatest
salmon rivers, plays a major part, both cultural and economical, and the museum is managing several projects
concerning various approaches to the salmon and the river itself.
Main idea of the project (future application):
Project A. The rock art department at the museum has no defined project plans that are developed for
international cooperation at the moment, but several of the ongoing and future projects can be adjusted for this
purpose. Documentation, digital archiving and dissemination are relevant areas.
Project B. When recording artefacts one can distinguish between the material attributes and the different
knowledges people have concerning the artifact. The project can examine possibilities and methods to
incorporate various aspects of immaterial culture in registration and documentation of physical objects, in other
words the making of a museum object.
Characteristics of the potential project partner:
Project A. Institutions or museums with the same goals concerning digital archiving and dissemination of rock
art or similar objects, preferable World Heritage.
Project B. A museum with a collection of objects connected to utilization of nature, either for food or other
necessities, or for recreation, f ex hunting, fishing and gathering.
16.
Norwegian Institute for Cultural Heritage Research (NIKU)
Adresa / Address: PO Box 736 Sentrum, N-0105 Oslo, Norway
Kontaktní osoba / Contact person: Merete Winness, [email protected], tel.: +47
92247962
Activity: PA 16 (immovable, movable and Jewish cultural heritage)
Rief presentation of the future grant applicant (participant in the seminar):
The Norwegian Institute for Cultural Heritage Research (NIKU) is an independent non-profit institution
dedicated to preservation and sustainable management of cultural heritage. NIKU conducts research and
provides professional services for cultural heritage authorities, public administration agencies, churches,
museums, property developers, owners of art and historic buildings, and international clients. The institute’s
main areas of expertise are conservation of art, buildings and archaeology.
Main idea of the project (future application):
NIKU would be particularly interested in projects concerning historic buildings, conservation of paintings, murals
and painted wooden sculpture and also cultural landscape.
17.
PUNKT
Adresa / Address: Bøgata 25B, 0655 Oslo
Kontaktní osoba / Contact person: Erik Honoré, [email protected], tel.: +47 92053512,
Kjell Kalleklev
Activity: PA 17 (professional music)
Rief presentation of the future grant applicant (participant in the seminar):
Punkt is a music festival in Kristiansand, Norway, based on the concept of Live Remix and an extensive network
of Norwegian and international artists. In addition to the festival in Kristiansand, we have brought the festival
concept to cities like London, Tallinn, Paris, Mannheim etc., always combining Norwegian and local musicians.
Punkt received festival support from the EACEA (EU culture fund) in 2011 and 2012 as the only Norwegian
festival, and is currently partnering with the Polish city of Wroclaw for the cooperative project Punkt Eklektik
Sessions (supported by EEA grant).
Main idea of the project (future application):
To collaborate with Czech partner on festival/concert events based on Norwegian and Czech artists (concerts +
workshops). We have one prospective collaborator who we would like to meet: Josef Sedloň, who among other
things
curates
the
Festival
Spectaculare
in
Prague
92
(http://www.palacakropolis.cz/spectaculare/28471?no=72 ). We have been in positive
contact with him, he would like to meet us if possible, and he can be contacted at [email protected] .
Characteristics of the potential project partner:
The Festival Spectaculare is typical of a suiting project partner: Involved in concert/festival work of modern
jazz/contemporary/electronic music, and interested in doing collaborations involving Punkt as an equal partner,
and Norwegian musicians within the field. Examples from our network of musicians: Nils Petter Molvær, Sidsel
Endresen, Arve Henriksen, Stian Westerhus, Eivind Aarset, Jan Bang/Erik Honoré etc.
18.
Eponymous instrument group “EIG”
Adresa / Address: hovseterveien 34 b, 0768 Oslo, Norway
Kontaktní osoba / Contact person: Haraldur Karlsson, [email protected], tel.: +47
97438955
Activity: PA 17 (professional visual art and music)
Rief presentation of the future grant applicant (participant in the seminar):
Eponymous instrument group “EIG” consist of two former classmates of Sonology where they among other
things studied the making of alternative electronic instruments for concerts and installations. They have both
been active over a decade in giving workshops and performances using alternative electronic instruments.
Main idea of the project (future application):
The idea is to find time and spaces in Czech Republic and Norway to host workshops, concerts and installations
that focus on alternative interactive electronic art making instruments.
Characteristics of the potential project partner:
The potential partner is a group or individual that builds or uses alternative artistic instruments and would like
to collaborate and exchange ideas on an expanded scale.
19.
Scenekunst Østfold/ Performing Arts Østfold
Adresa / Address: Dokk 3 A,1371 Kråkerøy
Kontaktní osoba / Contact person: Kjell Moberg – Artistic Director, [email protected],
tel.: +4791184581
Activity: PA 17 (professional theatre, visual art and music)
Rief presentation of the future grant applicant (participant in the seminar):
Scenekunst Østfold (SCØ) is the regional institution for performing arts in the county of Østfold. Based in
Fredrikstad, the 6th biggest town in Norway, SCØ produce performances for a wide range of audience and have
local, regional and national funding. Beside producing own work SCØ co –produce work with national and
international partners, as well as presenting guest performances.
SCØ run two separate programs to develop artistic ideas from 2014: Skratch which include production support
for one week is localy funded, while Side by Side is a part of the EU funded InSitu network. SCØ co –operate
with the regional touring network and the regional opera in Østfold.
Main idea of the project (future application):
We have several future projects that could foster an international exchange:
Youth theatre festival in 2014 (Joint projects in dance/scenography and theatre).
Music theatre festival in 2015 (Joint projects in installation/ opera/ dance / theatre).
InSitu network 2014 – 2016 (Installation/public spaces/ theatre).
Guest performances and artistic exchange 2014 – 2016.
Characteristics of the potential project partner:
We co –operate with a variety of partners from bigger institutions to independent artists. During our match –
making seminar we want to meet institutions and artist, from all areas of the performing arts sector.
20.
Tromsø World Music Festival
Adresa / Address: PB 1209, 9232 Tromsø
Kontaktní osoba / Contact person: Benoit Tamba, [email protected], tel.:
004748071433
Activity: PA 17 (professional visual art and music)
Rief presentation of the future grant applicant (participant in the seminar):
Tromsø World Music Festival derived from Tromsø folkfestival of 1997 and was founded in 2007. The idea was a
more professional approach of the events productions an enhanced quality to propose to the public. Tromsø
city’s population includes about a 100 different nationalities and that fitted with the creation of such a festival.
We have been inovators through many years in the promotion of a variety of music styles in our area. Dance,
art exhibitions and workshops has also been a natural part of our cultural diversity promotion.
Main idea of the project (future application):
Production of stage events (music) involving minorities and productions involving other prominent local
musicians. Developing a cooperation to result in masters degrees stage creation for music students and
respective guest artists. Concerts co-production Showing culture in a wider perspective through fairs,
exhibitions too.
Characteristics of the potential project partner:
Cultural organizations dealing mostly with music (but also dance), festival of world music, traditional music,
world-rhythmic jazz and fusion experiments. Creative workshops for children and family entertainment events.
93
21.
Jesper Alvaer
Adresa / Address: Kjoelberggata 25, 0653 Oslo
Kontaktní osoba / Contact person: Jesper Alvaer, jalvaer@gmail.com, tel.: +4748050535
Aktivity: PO 16 (nemovité kulturní dědictví); PO 17 (profesionální výtvarné umění)
Krátký popis budoucího žadatele o grant (účastníka semináře):
Nadace českého výtvarného umění je jednou z největších a nejvýznamnějších nadací v České republice. Jejím
posláním je podpora výtvarného umění, bez ohledu na obor, žánr a výtvarnou orientaci. Výtvarné umění je
vnímáno jako nedílná součást kulturní společnosti s respektem ke svobodě projevu a formě vyjádření. Vznikla v
roce 1994 jako Nadace Český fond umění a ze zákona se stala právním nástupcem ve stejném roce zrušeného
Českého fondu výtvarných umění. V roce 1997 založila samostatnou Nadaci Český fond architektury (dnes
Nadace české architektury), v roce 2008 změnila svůj název na obsahově výstižnější Nadaci českého
výtvarného umění. http://www.ncvu.cz
Activity: PA 16 (immovable cultural heritage), PA 17 (professional visual art)
Rief presentation of the future grant applicant (participant in the seminar):
Czech Fine Art Foundation is one of the largest and most important foundations in the Czech Republic. Its
mission is to promote art, regardless of the field, genre and artistic orientation. Fine art is seen as an integral
part of the cultural society with respect to freedom of expression and form of expression. It was founded in
1994 as a Czech Art Foundation, and the law became the legal successor of the same year abolished the Czech
Fund of Fine Arts. In 1997, the Foundation established the independent Czech fond of Architecture (now the
Czech Architecture Foundation), in 2008 changed its name to the content concise Foundation Czech art.
Main idea of the project (future application):
To bring the Manes Foundation (NCVU) into contact with strategies and long term policies that will support the
development in making the Manes House in operation in Europe on level with similar institutions, sharing the
same initial founding principles, not unlike the Secession in Vienna and Kunstnernes Hus in Oslo. These are just
a few examples of well functioning edifices which have set a certain kind of benchmark in terms of relevance of
these kind of institutions in contemporary art in Europe.
Characteristics of the potential project partner:
As a living legend and maybe last chance to bring the insitution into balance, after struggles with privatisation,
restauration and organisational challenges.
22.
ATLE BAKKEN / Forente Aktører
Adresa / Address: Theresesgate 47A, 0354 Oslo, Norway
Kontaktní osoba / Contact person: Atle Bakken, [email protected], tel.: +47 99 88 92 78
Activity: PA 17 (professional music)
Rief presentation of the future grant applicant (participant in the seminar):
Atle Bakken (born 7 March 1970), is a composer, performer and producer from Norway, known on both sides
of the Atlantic, through his work with Stevie Wonder, Sting, Diana Ross, Andy Summers, Snoop Dogg, Andraé
Crouch and scoring credits such as the Fox/HBO award winning TV comedy series Martin, starring Martin
Lawrence. For more information
https://en.wikipedia.org/wiki/Atle_Bakken
http://inter-sat.com/atle/Hollywood/index.html
Main idea of the project (future application):
FolkTronic – Creation of new musical identity. The goal of this project is to contribute to contemporary music
with new elements and identity that will arise from the fusion of Czech and Norwegian music. A meeting
between International musicians, styles, a Maestro of folk-music and internationally noted Jazz musicians with
Nordic identity will meet for an exciting collaboration.
Characteristics of the potential project partner:
We are looking for individuals or entities who can provide
Musical Talents of great variety, incl. DJs, Classical players, singers and Jazz musicians
Event Organisation
Inhouse/External Music Events
PR and Social Media Management
Website/Design/Print/Video/Audio
Personal Assistance
23.
Landsforeningen Norske Malere (The Association of Norwegian Painters)
Adresa / Address: Kongens gate 2, 0153 Oslo
Kontaktní osoba / Contact person: Patricia Tveter, [email protected], tel.: 22 42 15 78
Activity: PA 17 (professional visual art)
Rief presentation of the future grant applicant (participant in the seminar):
LNM - The Association of Norwegian Painters is a government supported organization for professional
contemporary artists/painters and it also produce and shows art exhibitions at Gallery LNM. LNM has about 650
members from all around Norway, both Norwegian and international artist who works in Norway. Galleri LNM
produces and shows about 11 exhibitions a year, which aim to present the best of the Norwegian contemporary
painting. Gallery has also educational program for both children and adults which focuses on the discussions
about contemporary art. We also organize public arrangements, called LNM Forum, where the topics connected
to artists professional and economical situation are the subject of discussions.
Main idea of the project (future application):
Main idea for the project is to exchange the knowledge and experience between the countries, but also to bring
the art that represent the both countries to Norway and Czech Republic to be seen by broad public. We hope
94
that this cooperation will enrich both the artists, but also public who will get chance to see the art from partner
country. We also hope to exchange experience with the educational programs and other activities which bring
better understanding of contemporary art to the public. We are open for the ideas from the potential partner.
Characteristics of the potential project partner:
We would like to cooperate with a partner that is involved in the field of contemporary visual art and who is
interested in development of the exhibition project between the partners and is also interested in development
of the educational programs that increase the interest in and knowledge of the contemporary visual art.
24.
Hordaland Art Centre
Adresa / Address: Pb 1745 Nordnes, 5816 Bergen
Kontaktní osoba / Contact person: Anne Szefer Karlsen, [email protected], tel.: +47
97118482
Activity: PA 17 (professional visual art)
Rief presentation of the future grant applicant (participant in the seminar):
Anne Szefer Karlsen curator and currently Director of Hordaland Art Centre in Bergen, Norway. HORDALAND
ART CENTRE based in Bergen, Norway was established 1976 as the first artist run art centre in Norway. Its
activities are based around the exhibition programme with equal emphasis on seminars, presentations and
dialogue. Since 1987 HORDALAND ART CENTRE has hosted an international residency for artists, curators,
writers and other art professionals. HORDALAND ART CENTRE also works with public art commissions (in
collaboration with Public Art Norway) and a regional and international Outside programme (in collaboration with
other institutions).
Main idea of the project (future application):
This initial visit is accepted to map future potential collaborating partners (artists, curators, writers,
institutions), helped by the CCP / Curators and Critics’ Program. I am currently working on several exhibiiton
and publication projects that constitute several collaborations. This research trip is welcome in the process of
these projects. It is also interesting to see if a collaboration on a seminar will be possible to set up, provided
common interests can be mapped during the short visit and during exchanges after.
Characteristics of the potential project partner:
Anne Szefer Karlsen is an internationally active curator, with a wide network. During the last six years she has
been the Director of Hordaland Art Centre, and through this platform she has widened the Art Centre‘s
networks, implementing a highly successful programme and a collaborative and productive working
environment.
25.
Munch Museum
Adresa / Address: Tøyengt. 53, 0677 Oslo
Kontaktní osoba / Contact person: Petra Pettersen, [email protected]
Activity: PA 16 (movable cultural heritage), PA 17 (professional visual art)
Rief presentation of the future grant applicant (participant in the seminar):
Curatof of Paintings at the Munch Museum in Oslo. I have contributed to several exhibitions at the Munch
Museum and internationally since 1996. 2004-2007 I participated in the Catalogue Raisonné project of
Munchs´s painted oeuvre (2008), contributed with several articles on various aspects of Munch´s art to
Norwegian and international exhibition catalogues, and held a number of lectures in Norway and abroad. My
thesis was about Munch´s exhibition in Prague 1905 an the influence on the Czech avant-garde. I am born in
former Czechoslovakia in 1965 (today Czech Republic).
Main idea of the project (future application):
Munch´s impact on Czech artists and the avant-garde has been researched by several Czech and Norwegian art
historians. His Prague exhibition has been reconstructed at the Munch Museum in 1971 and works of some of
the Czech artists´of several generations were presented in the exhibition. The Czech avant-garde and it´s
relation to Munch´s art has not been focused thoroughly yet. Also, why was Munch invited in the first place and
why did his work have such an impact on young Czech artists. Focus on artists gathered around the group
„Osma“, like Emil Fila, Bohumil Kubista, Antonin Prochazka, Max Horb, Vaclav Spala, Vincenc Benes, Bedrich
Feigl, Willi Nowak………..
Characteristics of the potential project partner:
Institution dealing with art history – Museum, art institution, academy of science, academy of fine arts.
26.
STUDIUM ACTORIS
Adresa / Address: Dokka 1C
Kontaktní osoba / Contact person: Paolo Martini, [email protected], tel.:
69322509, 45400609
Activity: PA 17 (professional theatre)
Rief presentation of the future grant applicant (participant in the seminar):
Substantial experience in working with physical theatre, from comedy to experimental, since 1989. Co-operates
with artist from around the world and across the arts spectrum.
•21 productions. Toured Norway, Sweden, Denmark, France, Italy, Poland, Cuba and Hong Kong.
•Has arranged 345 guest performances.
•The Konk Brothers has aired national tv’s childrens programme and this was sold to 16 countries.
•Studium Actoris is funded by the Norwegian Art Council, Østfold County and the Municipality of Fredrikstad
Main idea of the project (future application):
Expressive movements: Based on the life and work of the painters E. Munch (NO) and O. Kokoschka (CZ) we
wish to develop a “living exhibition”. An exhibition made while the audience is present and preferably standing
95
up. Using the live actions created by actors, musicians, painters and photographers, we will create paintings
and photographs which will make an exhibition. This “living exhibition” can be played in galleries, museums etc.
but also within a festival or a theatre.
Characteristics of the potential project partner:
Festival or ensemble with experience in interdisciplinary stage art/physical theatre productions. Contemporary
galleries and/or museums that could be interested in guesting “Expressive movements”.
27.
Atelier Nord
Adresa / Address: Wergelandsveien 17, N-0167 Oslo, Norway
Kontaktní osoba / Contact person: Ivar Smedstad,
[email protected], +47 23060880, Petr
Svarovsky, [email protected]
Activity: PA 17 (professional visual art and music)
Rief presentation of the future grant applicant (participant in the seminar):
Ivar Smedstad, Director at Atelier Nord and Petr Svarovsky, Czech artist living in Oslo. Atelier Nord is Norway’s
first and largest institution promoting and exhibiting media art. We have done several projects
containing/concerning sound art, audio visual (AV) art and mapping during the last years and are interested in
collaboration with Czech artists working in this field to broaden the artistic and technical understanding in this
new field in both countries.
Petr Svorovsky is an artist and a former employee at the National Academy of Arts in Oslo who has extensive
knowledge of the above mentioned technology and artistic practices and he is well acquainted in the music and
visual art scenes in both countries. Svarovsky has worked with Atelier Nord on previous projects and is an
associate of Milos Vojtechovsky of the Školská 28 Gallery. We believe that having a good personal chemistry
and a clear common understanding of the goals we want to achieve will help our project manifest itself in the
best possible way. We hope to be able to travel to Prague to meet our possible partners and the organizers of
the grants program.
Main idea of the project (future application):
A collaborative enhancement of sound art and live audio/video (AV) practices. A series of workshops,
experiments, exhibitions and presentations, organized by and for Norwegian and Czech sound and video artists,
taking places in both countries.
Characteristics of the potential project partner:
Školská 28 Gallery, Školská 28, 110 00 Prague 1
http://www.skolska28.cz
Communication Space Školská 28 is a multifunctional space for various nonprofit cultural and artistic activities.
The programming conception of the space arises from the specific characteristics of the location, where it is
situated. The space offers the community a variety of public activities connected to social life in the center of
Prague. These activities take the form of a wide spectrum of initiatives, projects, and activities, and they also
contribute to a revitalization of facilities for the improvement of the local civic conditions of inter generational
communication, while working together with other non-commercial initiatives. International Project Manager:
Milos Vojtechovsky, cont: 00420608571881, milos et skolska28.cz
28.
Tito Guevara
Adresa / Address: Åkerrøveien 22 B, 0586 Oslo
Kontaktní osoba / Contact person: Tito Enrique Guevara Estrella, [email protected],
tel.: 97756461
Activity: PA 17 (professional music)
Rief presentation of the future grant applicant (participant in the seminar):
Tito Guevara, originally from Ecuador, is a professional musician and composer with international experience
and band director with his own recording company, based in Oslo. He works with styles like latin jazz, salsa,
flamenco & andian and teaches percussion / improvisation at the Norges Musikkhøyskole. His band Sonora
Cimarrón is one of the most well known latin bands in Scandinavia and Guevara was the producer & composer
of their CD “Son de Ecuador”.
Main idea of the project (future application):
Tito Guevara wants to connect with big bands / orchestras in Czech Republic and create and production
together, bringing his latin band Sonora Cimarrón (consisting 9 – 12 members or a smaller part of the group).
There will be creative workshops that will result in an interesting fusion – project that will be presented on
stage in both countries.
Characteristics of the potential project partner:
The ideal project partner would be a band director in Tsjekkia / director of an orchestra. It could be a big band
orchestra or a more traditional symphonic orchestra that would want to experiment with a new repertoire /
artistic ideas / mix with the latin style.
29.
Hege Haagenrud (choreographer) and Gry Ulfeng (producer)
Adresa / Address: Markveien 7
Kontaktní osoba / Contact person: Hege Haagenrud, [email protected], tel.: + 47 97
54 00 64
Activity: PA 17 (professional theatre)
Rief presentation of the future grant applicant (participant in the seminar):
We are looking for a professional dance company in Prague, to Exchange ideas, and possibly cooperate in the
making of a performance.
Main idea of the project (future application):
96
The concept of this performance is not yet ready to be presented, but for an insight in my previous work, one
can take a look at my web site; www.hegehaagenrud.com
Characteristics of the potential project partner:
As a choreographer, I am looking for a company with strong technical dancers, with good classical and
contemporary base. They should be used to improvising and have good acting skills.
30.
karen foss Quiet Works
Adresa / Address: PB 5 NO5838 BERGEN
Kontaktní osoba / Contact person: Eli Villanger, producer, [email protected],
tel.: + 47 48294402
Activity: PA 17 (professional theatre)
Rief presentation of the future grant applicant (participant in the seminar):
kfQW produces the work of Karen Foss, and seeks collaborations with other artists working with similar focus:
The kfQW production is known for elaborate and visual performances, with the use of music, dance and
lightdesign. Rich in associations and tightly interwoven, a deeper sense runs through the work, exposing the
audiences of something subtle and uncomfortable, yet with lovely poetics and surprising outcomes. The work is
imbued with a reigned sense of irony and anger, willfulness and elegance. Presently the production is finishing
the last part of a trilogy – the desert trilogy – with premiere of – golden evil – December 2014 in Oslo. kfQW
receives public funding from the Arts Council Norway and other funding bodies. CF. facebookgroup kf Quiet
Works. For more info, contact producer Eli Villanger to access vimeo.com archives of kfQW work.
Main idea of the project (future application):
Creative Collaboration based on dancers (NO+CZ), composer (CZ) and lightdesigner (CZ). Evt. Filmartist (CZ).
Also working with a (dance) dramaturg is a wish. Direct choice: Martina Hajdyla Lacova/MESA. (dancer). (based
in Prague). Direct choice: Tomoyuki Arai (filmartist), through the Archa Theatre. Filmwork is desired, for
producing a filmatic short version, including words/textlandscape. Musical interest in contemporary
chambermusic, composed for the dance/ choreographic needs. Choreography interest, research in
improvisation and creative processes, building the movement design in collaboration with dancers. Strong
dancers technically and experienced in modern/contemporary dance are needed. Idea, drawing on earlier
experience in kfQW performances: – elegance – balanced with – silenced hush – and - dark matter Tourinwith.
Characteristics of the potential project partner:
Persons/Artists, Willing to step into and work in unknown ways, and with a curiosity for trying out different
alternatives. Collaborative spirit, engaging in collective work. Interest for poetics and startling image with deep
symbolic power. Experience with making performances/artistic shapes through research is an advantage. Must
be fairly eloquent in English.
Well organized Czechbased producer, who can organize performances and workshops in Czechia.
31.
Freedom From Fear A/S
Adresa / Address: Haxthausensgt. 7
Kontaktní osoba / Contact person: Mona J. Hoel, [email protected], tel.:
+4792285256
Activity: PA 17 (professional theatre and film art)
Rief presentation of the future grant applicant (participant in the seminar):
Mona J. Hoel is a screenwriter, director and independent creative producer. In 2000 she attended the
competition in Karlovy Vary International filmfestival with her dogma nr. 19 featurefilm CABIN FEVER. She
wrote, directed and produced feature drama CHLOROX, AMMONIA and COFFE, 2005, that won the main price in
Mannheim Heidelberg and she is now in post production with her two new featurefilms, independetly produced
by her company Freedom From Fear, FROM GREEN TO WHITE, and NIGHT. They are part of her decalogue
investigating western archetypical characters. Since 2000 Mona J. Hoel has been teaching visual storytelling
and screenwriting.
Main idea of the project (future application):
Mona J. Hoel love the Tsjekk film and art scene, the rythm, the black and bisar humour and was inspired by
several filmdirectors she met as student at the Dramatic Institute in Stockholm, every year attending the
filschoolfestival in Munich. With her experience from feature screenwriting workshops, her idea is to make a
screenwriter workshop, in wonderful Karlovy Vary paralell to the filmfestival, making the most for the
participants, writing, seeing new films, meet collegues-exchanging ideas from two cultures with commen
ground in some fields, and very unlike that will create great tention for storytelling.
Characteristics of the potential project partner:
She has not been in touch with them yet, but would during this workshop love to connect with: FAMU, film and
arts school in Prague, and through them find more interesting collaborators. Through this screenwriters
workshop, she would look to producers from both nations that could bring the best scripts, resutling from the
workshop to the screen.
32.
Panta Rei Danseteater
Adresa / Address: C/O Sentralen, Postboks
Kontaktní osoba / Contact person: Anne Ekenes, [email protected], tel.:
+47 92012264
Activity: PA 17 (professional theatre)
Rief presentation of the future grant applicant (participant in the seminar):
97
The project will investigate the relationship between dance-theatre in both countries. After performing in Praha
and meeting an audience and artists with a different cultural heritage, but with a great appreciation for dance
theatre, it would be interesting to investigate the possibilities within a collaboration with a Czech republic.
Main idea of the project (future application):
The company has previously been in a dialog with the festival Tanec Praha. PRD would like to follow up on this
dialog for possible workshop (audience development projects), production and performance works.
Characteristics of the potential project partner:
Dance Theatre Company or festival like Tanec Praha.
33.
Unge Kunstneres Samfund (UKS)
Adresa / Address: Lakkegata 55, 0187 Oslo
Kontaktní osoba / Contact person: Karolin Tampere, [email protected]
Activity: PA 17 (professional visual art)
Rief presentation of the future grant applicant (participant in the seminar):
Unge Kunstneres
Samfund (UKS)
is
a
members’
organization
for
young
visual
artists
and
an
contemporary
non
for
profit
exhibition space located
in
Oslo.
Established
in
1921,
UKS works
for
the
economical
and
social rights
of
visual
artists in Norway.
Main idea of the project (future application):
Our
representative will
partake
on
behalf
of
UKS mainly
to learn
more
about
the
upcoming
grants
program and
to be introduced
to and
informed
on
the local visual art scene as well
as
to
make connections
with
contemporary arts
and
cultural
institutions
in
the Czech
Republic.
Main
aim
for
UKS is
to gather information and
further, to look
for
a
potential
partner that
could
offer
an interesting
and
professional
residency program
for
our
members.
This
would
be
the first
step
in
developing
a possible
UKS
residency exchange
program.
Characteristics of the potential project partner:
Contemporary
visual
arts
institution
or
a
similar
initiative
run by
professional
agents (artists,
curators)
that have high
amibitions,
a large
network,
are interested
in
making
contacts
with
and for
our
potentially
visiting
members.
There should
be
an
interest
in
supporting
visiting
UKS
members
during
their
stay.
UKS is
looking
for
a
partner that
can
facilitate
a.o.
make
relevant
connections,
organize
a
visitors
program
and
to give an
overview
of
the
visual
arts
and
cultural
scenes
in
Czech
Republic
and
beyond.
The
institution / initiative
should
also have
access
to
housing
facilities
and
workspaces
for
UKS
members
artists
during
their
stay.
98
Programme CZ 06 – Cultural Heritage and
Contemporary Art – PA 16
1) Application quality evaluation
DETAILED APPLICATION EVALUATION CRITERIA:
1. Applicant’s ability and preparedness for implementation of the project
1.1. The Applicant (eventually partner/partners) including possible external technical assistance of the applicant,
have adequate administrative capacity to ensure successful project implementation including requirements of
the Programme Operator / Programme Partner on continuous monitoring of the project implementation
process.
1.1.1. The organizational management structure, technical preparation and implementation of the project is
clearly described, including separation and arrangement of individual implementation steps, including the role of
applicant's technical assistance (if the applicant proposes such assistance). The applicant, including external
technical assistance (if the applicant proposes it), has sufficient technical capacity to implement the project and,
therefore, it may be assumed that the project will be successfully implemented).
Maximum
weight
score
15
4
4
Roles of individual partners during the project implementation are described in detail (if partnership applies).
1.2. The Applicant already has experience with management and successful completion of at least one similar project
or the project plans and includes a contractually bound third-party which already possesses the necessary expertise
and which already successfully implemented similar projects (qualification requirements).
1.3. The project publicity has been clearly described, including individual activities necessary to provide the desired
publicity.
2. Significance (relevance) of the project
2.1. The project contributes significantly to the achievement of programme outputs listed in the application (the
project focus may contribute to several programme outputs), including a comprehensive approach to cultural
heritage restoration (that is, for example, combining restoration of movable and immovable monuments/values,
exteriors and interiors, restoration of movable assets and safe storage and protection of such assets).
2.1.1. Implementation of the project introduces added value in a form of innovative procedures, rising of
expertise/qualification, interdisciplinary and international cooperation.
2.2. The project clearly contributes to the fulfillment of related conceptual and strategic documents (local / regional /
sectoral) *, or may be linked to outputs of a previously realized project. The established strategy including recognized
practical and traditional skills focusing on protection, restoration and accessibility of cultural heritage, will be
successfully fulfilled thanks to the project implementation.
2.2.1. A value of the relevant subject/archive /collection/fund /property from a cultural and historical point of
view - the applicant shall prove that the subject/archive/collection/fund/ property is:
4
3
28
2
2
3
(select one of the following two options: if there are two objectives, choose the one that is crucial for the project
- the key objective)
In case of collective items, museum collections and written cultural heritage:
- declared national cultural heritage or registered in global UNESCO World Memory Register, (4 points)
- declared cultural heritage or registered in the Central Register of Collections or registered in the Registry of
libraries of the Ministry of Culture, (3 points)
2-4
- the subject is involved in the process of being registered in the List of cultural monuments, (2 points)
If it concerns immovable heritage fund, including equipment and inventory:
- declared national heritage or cultural hertiage and it is also a part of UNESCO heritage (part of the city historic
centre, etc.) (4 points)
- declared national cultural heritage, (3 points)
- declared cultural heritage, (2 points)
2.2.2. Current status, level of damage or danger to the subject/archive/collection/fund/property and therefore
requiring maintenance/repair/renovation/restoration/other repairs are requested funds (urgency of an action):
99
0-4
- desolate status or deserted object (4 points)
- large-scale damage, (2 points)
2.2.3. The project utilizes, as much as possible, procedures and means by which the relevant heritage was created
(historical/traditional practices and technologies, traditional materials).
2.3. The project implementation is justified and supported by qualified documents (such as need analysis). The
established project outcome is achievable and complies with identified project output requirements.
2.3.1. The subject of the project is unique or extremely authentic.
2.4. The overall objective of the project is consistent with the desired Programme outcome applicable to the relevant
programme area. The impact of the project meets the needs of the main target group for which the project was
designed.
2
3
3
2
2.4.1. The project keeps the cultural heritage function alive and the subject of the project is publicly accessible.
Level of accessibility:
- constantly accessible by general public (including online access to digitalized written cultural heritage), (3
points)
0-3
- temporarily accessible by the general public (exhibition), (1 points)
- publicly inaccessible (0 points)
3. Project structure, risks and outputs
30
3.1. The project structure is clearly defined and individual activities are clearly described in the project, including
follow-up activities. Activities are interconnected (activities, including quantification and budget). If the project
involves restoration of immovable cultural heritage, a completed level of project preparation shall be presented.
7
3.2. Proposed project activities are necessary to fulfil the project outcomes as specified in the application. Outputs of
the activities contribute to successful fulfilment of the project and are consistent with the relevant programme area.
The proposed project implementation process is efficient in comparison with alternative procedures/technical
solutions - the most efficient solution is selected.
10
3.3. The proposed time schedule of the project implementation process is clear and realistic and corresponds with
implementation activity requirements in terms of contents and mutual interconnections. The time schedule also takes
into account other necessary factors such as climatic conditions (the project is feasible in terms of a time scope).
5
3.4. The logical framework of the project provides clear and legible information about the project and its relevance to
the programme, including specified indicators and resources necessary for their verification (outputs, outcomes,
objectives). Initial and target indicator values are realistic, indicators are quantified and measurable in terms of
volumes and time. Sources for verification of indicators are listed and will be available and suitable for verification of
initial and target indicator values.
4
3.5. Project risks are clearly defined and relevant, including proposed measures to eliminate them, in order to ensure
smooth implementation of the project.
4
4. Efficiency and sustainability of the project
4.1. Listed budget items unnecessary for the implementation of the relevant activities, clear quantification of
individual budget items is provided in measurable units, proposed individual budget items correspond with the
project proposal and their costs are adequate to costs in similar projects (for example based on similar project
comparison), unit cots correspond with regular market prices.
15
4
4.1.1. The overall project costs are adequate and correspond with the expected outcomes.
- in case of written cultural heritage, numbers, volumes of digitized, processed and protected, de-acidified library
units and archive collections and funds (pc, kg, etc.) are specified in relation to the applicable financial costs adequate cost, quantitative viewpoint,
8
- in case of immovable heritage fund, including equipment and inventory - price per m2 (m3) of renewed or
accessible cultural heritage is comparable with prices for activities that yielded similar results,
- in case of collection items, museum collections, costs are adequate and relevant to the item or collection types.
4.2. Sustainability of the project results is described, it reaches the minimum time period specified in the PA16
Guidelines for Applicants and the method explaining how it will be achieved is also clearly described. The project
addresses the relevant problems comprehensively while taking into account the efficiency and purpose of spent funds
100
3
from a long-term point of view.
5. Cross cutting issues
12
5.1. Principles of good governance are respected, properly described and explained.
1
5.2. Sustainable development principles (sustainable environment, economic and social sustainability) are respected
and described.
1
5.2.1. The project focuses on minorities, including Roma minority
5.3. Principles of equality for men and women are described and respected.
5.4.* The project strengthens bilateral relations with donor countries.
Total points score
2
1
0-7
100
5.4* - The project does not have any donor state partner – 0 points; The project has a donor state partner and
the cooperation of the partners is assumed during the project period only – 3 points; The project is
implemented in cooperation with a donor state partner, based on description in the application and the project
characteristics, active cooperation and continuation of partner cooperation may be reasonably expected after
the project is implemented – 6 points; The project has long-term ties with the donor state partner and the
project significantly contributes to the continuation and intensification of the partnership cooperation – 7 points.
** - strategic documents (itemized list): More efficient care concept focusing on movable cultural heritage in
the Czech Republic for the period between 2010-2014; Library development concept for 2011-2015; Concept of
support and development of Czech cinematography and film industry for 2011-2016; Cultural heritage care
concept in the Czech Republic for 2011-2016, etc.
101
Předpokládaná hodnotící kritéria žádostí o grant
Program CZ 06 – Kulturní dědictví a současné umění – PO 16
1) Posouzení kvality žádosti
DETAILNÍ HODNOTÍCÍ KRITERIA KVALITY ŽÁDOSTI:
1. Schopnost a připravenost žadatele projekt realizovat
1.1. Žadatel (případně partner/partneři), včetně případné externí technické asistence žadatele,
mají odpovídající administrativní kapacitu pro zajištění realizace projektu včetně požadavků
Zprostředkovatele/Partnera programu na průběžné monitorování jeho realizace.
1.1.1. Organizační struktura řízení, technická příprava a realizace projektu je jasně popsaná,
včetně rozdělení a zajištění jednotlivých kroků během realizace, a to včetně role technické
asistence žadatele (pokud jí žadatel navrhuje). Žadatel, včetně externí TA (pokud jí žadatel
navrhuje), má dostatečnou technickou kapacitu pro realizaci projektu a lze tudíž
předpokládat, že projekt bude úspěšně realizován).
Bodové
hodnocení
15
4
4
Role jednotlivých partnerů při implementaci projektu jsou jasně a podrobně popsány
(v případě partnerství).
1.2. Žadatel má zkušenosti s řízením a dokončením minimálně jednoho podobně zaměřeného
projektu nebo je v projektu plánována, a bude smluvně zajištěna, spolupráce s někým, kdo tyto
předpoklady má a osvědčil je realizací adekvátních projektů (kvalifikace).
1.3. Publicita projektu je jasně popsána, včetně jednotlivých aktivit k zajištění publicity.
Kapitoly
žádosti
4
3
Záložka
Horizontální
témata, Příloha
Prohlášení o
partnerství
Záložka
Horizontální
témata – Příloha
Prohlášení o
partnerství
Záložka žadatel
Záložka publicita
28
2. Význam (relevance) projektu
2.1. Projekt významně přispívá k naplňování výstupů Programu uvedených v žádosti (Projekt
svým zaměřením může přispívat k několika výstupům Programu), včetně komplexního přístupu
k obnově památky (tzn. např. kombinace obnovy movitých a nemovitých hodnot, exteriérů a
interiérů, obnova movitého majetku a jeho bezpečné uložení).
2.1.1. Realizace projektu přináší přidanou hodnotu ve formě inovativních postupů, zvyšování
odbornosti/kvalifikace, interdiscipinární a mezinárodní spolupráce.
2.2. Projekt prokazatelně přispívá k naplňování cílů souvisejících koncepčních a strategických
dokumentů (místní/regionální/sektorové)**, případně navazuje na výstupy již realizovaného
projektu. Realizací projektu bude naplňována předmětná strategie, uznávaná praxe a tradiční
dovednosti v oblasti ochrany, obnovy a zpřístupnění kulturního dědictví.
2.2.1. Hodnota daného předmětu/archiválie/sbírky/fondu/nemovitosti jako celku z kulturního
a historického pohledu – žadatel prokáže, že je předmět/archiválie/sbírka/fond/nemovitost:
2
Záložky Základní
informace, Popis,
Logický rámec
2
Záložky Základní
informace, Popis
3
Záložka popis
2-4
Záložky Základní
informace, Popis
(vyberte jeden ze dvou níže uvedených případů; pokud se vyskytují oba záměry, vyberte ten,
který je v projektu stěžejní - převažující)
V případě sbírkových předmětů, sbírek muzejní povahy a písemného kulturního dědictví:
- prohlášen(-a) národní kulturní památkou nebo zapsán(-a) do světového registru Paměť
světa UNESCO, 4 b.)
- prohlášen(-a) kulturní památkou nebo zapsán(-a) v Centrální evidenci sbírek nebo je
evidován(-a) v Evidenci knihoven Ministerstva kultury ČR, (3 b.)
- je předmětem Řízení o zápisu do seznamu kulturních památek, (2 b.)
V případě nemovitého památkového fondu včetně vybavení a inventáře:
- prohlášen(-a) národní kulturní památkou nebo kulturní památkou a je zároveň součástí
památky UNESCO (součást městského historického jádra, areálu atd.), (4 b.)
102
- prohlášen(-a) národní kulturní památkou, (3 b.)
- prohlášen(-a) kulturní památkou, (2 b.)
2.2.2. Aktuální stav, stupeň poškození nebo ohrožení předmětu projektu (předmětu/
archiválie/sbírky/fondu/nemovitosti), na jejíž údržbu/ opravu/ rekonstrukci/ restaurování/
jinou úpravu jsou požadovány finanční prostředky (naléhavost zásahu):
- havarijní stav nebo zanikající objekt, (4 b.)
0-4
Záložky Základní
informace, Popis
2
Záložky Základní
informace, Popis
3
Záložka Popis,
Přílohy
Zjednodušená
studie
proveditelnosti /
Analýza potřeb
3
Záložky Základní
informace, Popis
2
Záložka Popis
0-3
Záložky Základní
informace, Popis
- poškození velkého rozsahu, (2 b.)
- dobrý stav nebo poškození mírného rozsahu, (0 b.)
2.2.3. Projekt v co největší míře používá postupy a prostředky, kterými památka vznikla
(historické/tradiční postupy a technologie, tradiční materiály).
2.3. Zdůvodnění projektu je relevantní k očekávaným výsledkům projektu. Stanovený výsledek
projektu je reálný a je v souladu s indikovanými požadavky na výstupy projektu.
2.3.1. Předmět daného projektu je unikátní nebo mimořádně autentický.
2.4. Celkový cíl projektu je v souladu s požadovaným výsledkem Programu v dané programové
oblasti. Dopad projektu odpovídá potřebám hlavní cílové skupiny na kterou je projekt zaměřen.
2.4.1. Projekt udržuje živou funkci kulturního dědictví a předmět projektu je veřejně
přístupný. Míra, resp. rozsah zpřístupnění:
- trvale veřejně přístupný (včetně on-line přístupu k digitalizovanému písemnému kulturnímu
dědictví), (3 b.)
- dočasně veřejně přístupný (výstava), (1 b.)
- veřejně nepřístupný, (0 b.)
3. Struktura projektu, rizika, aktivity a výstupy
30
3.1. Struktura projektu je jasně definovaná a jednotlivé aktivity a jejich jsou v projektu jasně
popsány včetně návaznosti aktivit. Aktivity jsou provázané (činnosti, včetně kvantifikace a
návazného rozpočtu). V případě projektu na obnovu nemovitého památkového fondu je
předložen dokončený stupeň projektové přípravy.
7
Záložky Popis a
Logický rámec
3.2. Navržené aktivity projektu jsou nezbytné k naplnění výsledku projektu uvedeného v žádosti.
Výstupy aktivit přispívají ke splnění cílů projektu a jsou je v souladu s danou programovou oblastí.
Navržený postup realizace projektu je efektivní ve srovnání s jeho případnými alternativními
postupy/technickými řešeními - je zvoleno nejefektivnější řešení.
10
Záložky Základní
informace, Popis
3.3. Navržený harmonogram realizace projektu je jasný, realistický a odpovídá potřebám realizace
aktivit z jejich obsahového hlediska a jejich vzájemné návaznosti. Harmonogram řádně zohledňuje
i ostatní faktory, jako např. klimatické podmínky (projekt je časově reálný).
5
Záložky Základní
informace, Popis
3.4. Logický rámec projektu podává jasnou a přehlednou informaci o relevanci projektu
k programu, včetně uvedených indikátorů a zdrojů pro jejich ověření (výstupy, výsledky, cíl).
Výchozí i konečné hodnoty indikátorů jsou realistické, indikátory jsou kvantifikované a objektivně
měřitelné jak v množství, tak v čase. Zdroje ověření indikátorů jsou uvedeny a budou dostupné a
vhodné pro ověření počátečních i cílových hodnot indikátorů.
4
Záložka Logický
rámec
103
3.5. Rizika projektu jsou jasně definovaná a relevantní, včetně návrhu opatření k jejich eliminaci
pro zajištění plynulé realizace projektu.
4. Hospodárnost a udržitelnost projektu
4.1. Uvedené položky rozpočtu jsou pro realizaci aktivit nezbytné, je doložena jasná kvantifikace
jednotek jednotlivých položek rozpočtu v měřitelných jednotkách, návrh jednotlivých položek
rozpočtu odpovídá návrhu projektu a jejich výše je přiměřená a odpovídá nákladům obdobných
projektů (např. na základě srovnání s obdobnými projekty), jednotkové ceny odpovídají ceně na
trhu obvyklé
4
Záložka popis
15
Záložky Rozpočet,
Podrobný
rozpočet
4
Příloha Podrobný
rozpočet kapitoly
stavební práce
4.1.1. Celkové náklady projektu jsou přiměřené k dosažení očekávaných výsledků.
- v případě písemného kulturního dědictví jsou uvedeny počty zaevidovaných,
digitalizovaných, restaurátorsky ošetřených a odkyselených jednotek knihovních a archivních
fondů (ks, kg, atd.) vztažené na finanční náklady - adekvátnost nákladů, kvantitativní hledisko,
- v případě nemovitého památkového fondu včetně vybavení a inventáře – cena za m2 (m3)
obnoveného nebo zpřístupněného kulturního dědictví je srovnatelná s cenami za aktivity
s obdobným výsledkem,
Záložky Rozpočet,
Podrobný
rozpočet
8
Příloha Podrobný
rozpočet kapitoly
stavební práce
- v případě sbírkových předmětů, sbírek muzejní povahy jsou náklady relevantní danému
typu předmětů nebo sbírek.
4.2. Udržitelnost výsledků projektu je popsána, dosahuje minimální doby stanovené v Pokynu pro
žadatele a je jasně popsán způsob, jakým jí bude dosaženo. Projekt řeší danou problematiku
komplexně ve smyslu hospodárnosti a účelnosti vynaložených prostředků z dlouhodobého
hlediska.
5. Horizontální (průřezové) politiky
3
Záložka Popis
12
5.1. Zásady řádné správy jsou respektovány a řádně popsány.
1
Záložka
Horizontální
témata, Příloha
Čestné prohlášení
žadatele, Příloha
Podklady pro
ověření
finančního zdraví
žadatele
5.2. Zásady udržitelného rozvoje (tj. udržitelného životního prostředí, ekonomické a sociální
udržitelnosti) jsou respektovány a popsány.
1
Záložka
Horizontální
témata
5.2.1. Projekt je zaměřen na řešení problematiky minoritních skupin, včetně Romů
2
Záložka
Horizontální
témata
1
Záložka
Horizontální
témata
0- 7
Záložka Partneři
5.3. Zásady rovnosti mužů a žen jsou popsány a respektovány
5.4.* Projekt přispívá k posilování bilaterálních vztahů s donorskými státy.
Bodové hodnocení celkem
100
5.4* - Projekt nemá partnera z donorské země – 0 bodů; Projekt má partnera z donorské země a je zaměřen na spolupráci pouze při
realizaci projektu - 3 body.; projekt má partnera a posiluje partnerské vztahy vzhledem k charakteru projektu, popisu v žádosti lze
104
oprávněně předpokládat pokračování partnerské spolupráce po ukončení realizace projektu – 6 bodů, projekt má dlouhodobé vazby
s partnerem a projekt významně přispívá k pokračování a prohloubení partnerské spolupráce – 7 bodů
** - strategické dokumenty (příkladný výčet): Koncepce účinnější péče o movité kulturní dědictví v ČR na léta 2010-2014; Koncepce rozvoje
knihoven ČR na léta 2011-2015; Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2011-2016; Koncepce památkové
péče v ČR na léta 2011-2016 atd.
105
Programme CZ 06 – Cultural Heritage and
Contemporary Arts – PA 17
1) Application quality evaluation
DETAILED APPLICATION EVALUATION CRITERIA:
Evaluation
score
1. Applicant’s ability and preparedness for
implementation of the project
Maximum
weight
score
15
The degree of (artistic and art-promoting) experience of the
persons responsible for the management and implementation of
the activities at the national or international level.
0-5
5
Previous artistic and art-promoting efforts have drawn the
attention of experts/general public or were positively received
by respected art reviewers or a jury at a competition, or have
significantly appealed to the general public with high artistic
quality or have been subject of artistic discussion and polemic.
0-5
10
30
2. Significance of the project
Degree of originality, innovation, creativity and aesthetic and
other values allowing high artistic value to be achieved.
0-5
20
The proposed activities are appropriate in terms of the target
group/audience, impact on the general public and the social
dimension.
0-5
10
10
3. Relevance of the project
The project significantly contributes to the development of
3
bilateral cooperation with the donor states.
0-5
5
The project promotes cultural expression of minorities or their
cultural history and the project has a potential to contribute to
the streghtening of the cultural dialogue and European identity.
0-5
5
31
4. Project structure, risks and outputs
The project structure is clearly defined and activities are clearly
identified, including role division and project management. The
activities are interconnected (including quantification and the
respective budget).
3
0-5
5
The project does not have any donor state partner – 0 points; the project has a donor state partner, the
cooperation of the partners is assumed during the project period only (active continuation of cooperation after
successful completion of the projects is not described in the application) – 1-2 points; the project is
implemented in cooperation with a donor state partner, based on description in the application and the project
characteristics, active cooperation and continuation of partner cooperation may be reasonably expected after
the project is implemented – 3-5;
106
The roles and level of contribution of donor state partner/s in
the design and implementation of the project are clearly
defined (where projects implemented in coproduction with
donor state partner/s are concerned.)
0-5
5
The proposed schedule of the project implementation is
consistent and realistic and meets the needs of the given
project – it clearly defines the process of implementation of
individual key activities of the project.
0-5
3
The indicators for the project at all levels (outputs, outcomes,
objective) and their initial and target values are relevant and
realistic – they appropriately measure the overall objective,
purpose and outputs, are quantified and objectively measurable
in terms of amount and time.
0-5
5
The risks associated with the project are clearly defined and
relevant, including the proposal of measures aiming at their
elimination in order to secure a smooth implementation of the
project.
0-5
3
The communication and advertising activities associated with
the project are clearly described, including the methodology
and budget for the implementation of proposed activities,
detailed communication plan and use of different advertising
tools (internet, press, leaflets, radio, etc.). The proposed
advertising activities correspond to the items indicated in the
budget.
0-5
10
14
5. Efficiency and sustainability of the project
The application includes a detailed budget of the project for the
entire period of its implementation. The budget items stated in
the application are indispensable for the accomplishment of the
activities. The individual budget items are clearly quantified in
measurable units. The proposed individual budget items
correspond to the project proposal and their value is adequate
and corresponds to the costs of similar projects (e.g. based on
a comparison with similar projects). The unit prices are
adequate and correspond to the usual market price.
0-5
5
Total costs of the project are adequate for the achievement of
the expected outcomes.
0-5
6
The proposed activities have a potential to result in long-term
benefits and development of additional activities.
0-5
3
Total points score
100
Weighted point evaluation – the external evaluator evaluates the fulfilment of each
criterion with 0-5 points. The value obtained for each criterion is then converted to the
weighted score according to the maximum amount of points that can be obtained for the
given criterion. For each criterion, the evaluator also provides reasoning for the number
of points allocated.
107
0 – The project does not meet the evaluated criterion or the criterion cannot be
evaluated due to missing or incomplete information.
1 – Very bad. The criterion has only been fulfilled in a superficial and unsatisfactory
manner.
2 – Bad. There are serious and substantial shortcomings concerning the given criterion.
3 – Satisfactory. Although the project addresses the given criterion from a broad
perspective, there are shortcomings that would require corrections.
4 – Good. The project fulfils the given criterion, with some space for improvement.
5 – Excellent. The proposal successfully addresses all aspects of the given criterion.
Within each criterion there is subsequently the need of point weight conversion (x),
through the weight factor (y), according to formula (x/5 . y). For each criterion, the
evaluator must provide detailed reasoning for the number of allocated points.
A detailed description of the evaluation mechanism is provided in the PA 17 Guidelines
for Applicants.
108
Předpokládaná hodnotící kritéria žádostí o grant
Program CZ 06 – Kulturní dědictví a současné umění – PO 17
1) Hodnocení kvality žádostí
DETAILNÍ KRITÉRIA HODNOCENÍ ŽÁDOSTI:
Bodové
hodnocení
1. Schopnost a připravenost žadatele projekt realizovat
15
Míra (uměleckých a umění podporujících) zkušeností osob
odpovědných za řízení a realizace aktivit na národní nebo
mezinárodní úrovni.
0-5
5
Dosavadní
pozornost
hodnoceno
porotou při
uměleckou
polemiku.
0-5
10
umělecké/umění podporující snažení vzbudilo
odborné/laické veřejnosti, případně bylo kladně
uznávanou uměleckou kritikou nebo uměleckou
soutěži. Nebo významně oslovilo veřejnost vysokou
úrovní, případně vyvolalo uměleckou diskusi a
30
2. Význam projektu
Míra originality, inovace, kreativity, estetiky a dalších hodnot
umožňujících dosažení vysoké umělecké hodnoty.
Vhodnost navrhovaných činností, pokud jde o cílovou
skupinu/příjemce, dopad na širokou veřejnost a sociální rozměr
činnosti.
0-5
20
0-5
10
10
3. Relevance projektu
Projekt významně přispívá k naplňování rozvoje bilaterální
spolupráce s donorskými státy.4
0-5
5
Projekt podporuje kulturní projevy menšinových skupin nebo
jejich kulturní historii a má potenciál přispět k posílení kulturního
dialogu a evropské identity.
0-5
5
31
4. Struktura projektu, rizika a výstupy
4
Maximální
váhové
bodové
hodnocení
Struktura projektu je jasně definovaná a jednotlivé aktivity jsou
jasně identifikovány, včetně rozdělení činností a řízení projektu.
Aktivity jsou provázané (činnosti, včetně kvantifikace a
návazného rozpočtu).
0-5
5
Role a výše příspěvku partnera/partnerů z donorských států při
návrhu a realizaci projektu je jasně popsána (v případě projektů
0-5
5
Projekt nemá partnera z donorského státu – 0 bodů; projekt má partnera z donorského státu, spolupráce s
partnerem se předpokládá pouze v období realizace projektu (aktivní pokračování spolupráce po úspěšném
dokončení projektu není v žádosti popsáno) – 1-2 body; projekt je implementován ve spolupráci s partnerem z
donorského státu, na základě popisu v žádosti a na základě charakteristik projektu lze po jeho realizaci
předpokládat pokračování aktivní partnerské spolupráce – 3-5 bodů;
109
realizovaných v koprodukci s partnerem/partnery z donorských
států).
Navržený harmonogram realizace projektu je konzistentní a
realistický a odpovídá potřebám daného projektu – jasně
definuje postup realizace jednotlivých hlavních aktivit.
0-5
3
Indikátory projektu na všech úrovních (výstupy, výsledky, cíl) a
jejich výchozí i konečné hodnoty jsou relevantní a realistické měří řádně celkový cíl, účel a výsledky a jsou kvantifikované a
objektivně měřitelné jak v množství, tak v čase.
0-5
5
Rizika projektu jsou jasně definovaná a relevantní, včetně
návrhu opatření k jejich eliminaci pro zajištění jeho plynulé
realizace.
0-5
3
Komunikace a publicita projektu je jasně popsána, včetně
metodiky a rozpočtu k zajištění navrhovaných aktivit,
podrobného
komunikačního
plánu
a
využití
různých
propagačních nástrojů (internetové stránky, tisk, brožury,
rozhlas atd.). Navržená publicita je v souladu s položkami
uvedenými v rozpočtu.
0-5
10
14
5. Hospodárnost a udržitelnost projektu
Je doložen detailní rozpočet projektu na celou dobu jeho
trvání. Uvedené položky rozpočtu jsou pro realizaci aktivit
nezbytné.
Je
doložena
jasná
kvantifikace
jednotek
jednotlivých položek rozpočtu v měřitelných jednotkách
Návrh jednotlivých položek rozpočtu odpovídá návrhu
projektu a jejich výše je přiměřená a odpovídá nákladům
obdobných projektů (např. na základě srovnání s obdobnými
projekty). Jednotkové ceny jsou přiměřené a jsou v souladu
s cenou na trhu.
0-5
5
Celkové náklady projektu jsou přiměřené k dosažení
očekávaných výsledků.
0-5
6
Navrhované aktivity mají potenciál vést k trvalému přínosu
nebo k doplňkovým činnostem.
0-5
3
Bodové ohodnocení celkem
100
Váhové bodové hodnocení – externí hodnotitel ohodnotí splnění každého kritéria 0-5
body. Hodnota získaná pro každé kritérium je poté přepočtena na váhové bodové
hodnocení podle maximálního počtu bodů, které lze za dané kritérium získat. U každého
kritéria hodnotitel zdůvodní přidělený počet bodů.
0 – Projekt nesplňuje posuzované kritérium nebo jej nelze posoudit z důvodu chybějících
nebo neúplných informací.
1 – Velmi špatný. Kritérium je splněno povrchně a neuspokojivě.
2 – Špatný. Ve vztahu k danému kritériu existují závažné a podstatné nedostatky.
110
3 – Uspokojivý. I když se projekt daným kritériem široce zabývá, existují nedostatky,
které by vyžadovaly nápravu.
4 – Dobrý. Projekt dobře odpovídá danému kritériu, i když jsou možná určitá zlepšení.
5 – Výborný. Návrh úspěšně řeší všechny aspekty daného kritéria.
V rámci každého kritéria se následně provede váhový přepočet bodů (x) přes váhový
koeficient (y) dle vzorce (X/5 . y). Externí hodnotitel musí uvést u každého kritéria
podrobné zdůvodnění jeho bodového hodnocení.
Podrobný popis mechanismu hodnocení je uveden v materiálu Pokyny pro žadatele PO
17.
111
PARTNERSHIP STATEMENT
PROJECT TITLE
<…………PROJECT TITLE…………>
We declare that we, as partners in the project, familiarize ourselves with the complete
contents of the proposal for the grant application and that we agree with this proposal and
our involvement in the implementation described in the grant application.
We commit ourselves to respect the principles of good partnership and we will immediately
inform all partners of any unexpected problems that may arise.
We are fully aware of the fact that any withdrawal from a partnership with the applicant may
significantly affect the successful implementation of the project.
DETAILED BREAKDOWN OF RESPONSIBILITIES IN ENSURING THE IMPLEMENTATION, FINANCING AND
SUSTAINABILITY OF THE PROJECT SHALL BE SPECIFIED IN THE PARTNERSHIP AGREEMENT.
Applicant´s
Partner
Approved for the
Applicant´s
Partner Statutory
representative
Name and
Surname
Signature
Date
Place
INFORMATION ABOUT PARTNER´S ORGANISATION
Basic Information
Project Partner
Full Name of the Partner (trade
name)
112
Legal Status
Business Registration Number
(BN)
Tax Registration Number (TIN)
Address
Contact Person
Phone number
Fax
E-mail
Number of Employees
If the applicant has more partners he provides the Partnership Statement separately for
each Partner.
Partnership Statement must be signed by the statutory representative of the partner
organisation. Partners in the wider sense of the word, who participated in the preparation of
the project, but not participating in its funding and/or implementation may not be listed.
113
PROHLÁŠENÍ O PARTNERSTVÍ
NÁZEV PROJEKTU
<…………NÁZEV PROJEKTU…………>
Prohlašujeme, že jsme se, jako partneři v projektu, seznámili s kompletním obsahem
předkládaného návrhu žádosti o grant a že s tímto návrhem a naším zapojením do realizace
popsaným v žádosti o grant souhlasíme.
Zavazujeme se, že budeme dodržovat zásady korektní partnerské spolupráce a o případných
neočekávaných problémech se vzájemně budeme neprodleně informovat.
Jsme si plně vědomi skutečnosti, že případné odstoupení od partnerské spolupráce
s žadatelem může výrazně ovlivnit úspěšnou realizaci projektu.
PODROBNÉ ROZDĚLENÍ ZODPOVĚDNOSTÍ PŘI ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE, FINANCOVÁNÍ PROJEKTU A
UDRŽITELNOSTI BUDOU UVEDENY V DOHODĚ O PARTNERSTVÍ.
Partner žadatele
Za partnera
žadatele Statutární
zástupce
Jméno a příjmení
Podpis
Datum
Místo
INFORMACE O PARTNERSKÉ ORGANIZACI
Základní informace
Partner projektu
Plný název partnera (obchodní
jméno)
Právní forma
IČ
114
DIČ
Adresa sídla partnera
Kontaktní osoba
Telefon
Fax
E-mail
Počet zaměstnanců
Pokud má žadatel více partnerů, předloží Prohlášení o partnerství zvlášť za každého
partnera.

Prohlášení o partnerství musí být podepsané statutárním zástupcem partnerské
organizace. Partneři v širším slova smyslu, kteří se podíleli na přípravě projektu, ale
nebudou se podílet na jeho financování a/nebo implementaci, nemusí být uvedeni.
115
DOHODA/ SMLOUVA O PARTNERSTVÍ
Smlouva o partnerství není přílohou žádosti, nicméně musí být ze strany žadatele předložena
nejpozději před vydáním právního aktu o přidělení finančních prostředků na realizaci
projektu. V případě, že se jedná o partnerství se zahraničním partnerem, musí být dohoda
v anglickém jazyce.
PARTNERSHIP AGREEMENT
A partnership agreement is not among the required annexes to the application, but must be
provided by the applicant no later than before the issuance of the legal act by which the
resources for project implementation are granted. An agreement on partnership with a
foreign partner must be concluded in English language.
116

Podobné dokumenty

MEDIA Info 36

MEDIA Info 36 Program MEDIA opět nabídne společný stánek pro evropské filmové profesionály na filmovém trhu Marché du Film, který se bude konat ve dnech 16.–25. května 2012 v Cannes. Pro registrované účastníky j...

Více

Výroční zpráva o.s. DEAI (Setkání) pro rok 2013 - NoD

Výroční zpráva o.s. DEAI (Setkání) pro rok 2013 - NoD podněty a informace z oblasti současného umění všech žánrů jakož i z oblasti sociální, poskytovat mladým a nezavedeným umělcům technické a organizační zázemí pro jejich svobodnou a nepodmíněnou tvo...

Více

Výroční zpráva z.s. DEAI (Setkání) pro rok 2014 - NoD

Výroční zpráva z.s. DEAI (Setkání) pro rok 2014 - NoD podněty a informace z oblasti současného umění všech žánrů jakož i z oblasti sociální, poskytovat mladým a nezavedeným umělcům technické a organizační zázemí pro jejich svobodnou a nepodmíněnou tvo...

Více

Grantový kalendář

Grantový kalendář PRIORITNÍ OSA I – Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly ................................................ 136 A.2.6.1.1 Investiční priorita 1.1 – Přístup k zaměstnání pro osoby hledajíc...

Více

Zdeněk Kubík – „Na jídlo vydatné nezapomeň“

Zdeněk Kubík – „Na jídlo vydatné nezapomeň“ Tato práce si tedy klade za cíl pozvednout povědomí o pokrmech a jejich přípravě v době vikinské, stejně jako o druzích potravin a souvisejících zajímavostech – a autor doufá, že se stane též podkl...

Více

zde - Zahraniční vztahy

zde - Zahraniční vztahy of the Capital City of Prague, about granting of other forms of support of the Capital City of Prague, e.g. in form of grants or The selected 60 events rank among the most interesting and the partn...

Více