Digitální fotoaparát Kodak EasyShare V603 zoom

Transkript

Digitální fotoaparát Kodak EasyShare V603 zoom
Digitální fotoaparát
Kodak EasyShare V603 zoom
Návod k obsluze
www.kodak.com
Interaktivní výukové programy jsou k dispozici na webové stránce www.kodak.com/go/howto
Nápověda k fotoaparátu je k dispozici na webové stránce www.kodak.com/go/v603support
Eastman Kodak Company
Rochester, New York 14650
© Eastman Kodak Company, 2006
Všechny snímky displeje jsou simulované.
Kodak, EasyShare a Perfect Touch jsou obchodní známky společnosti Eastman Kodak
Company. Schneider-Kreuznach a C-Variogon jsou obchodní známky společnosti Jos.
Schneider Optische Werke GmbH, licenčně použité společností Eastman Kodak Company.
P/N 4J4374_cs
Vlastnosti výrobku
Pohled zepředu
1
2
3
4
5
6
7
13
12
8
11
9
10
1
Spoušť
8
Kontrolka Video/Samospoušť/Podpora AF
2
Tlačítko blesku
9
Vstup DC (5 V)
3
Tlačítko On/Off (Zap/Vyp)
10 Objektiv
4
Tlačítko režimu Auto/SCN
(Automatický/Scénický)
11 Místo pro uchopení
5
Tlačítko režimu Video
12 Blesk
6
Tlačítko režimu Oblíbené
13 Mikrofon
7
Snímač světla
www.kodak.com/go/support
CS
i
Vlastnosti výrobku
Pohled zezadu
1
2
3
16
15
14
4
13
5
6
7
8
12
11
10
9
1
Kontrolky režimu a nabíjení
9
2
Displej LCD
10 Kryt přihrádky na baterie
3
Tlačítko pro širokoúhlý objektiv/teleobjektiv 11 Konektor docku, USB, výstup A/V
4
Reproduktor
12 Závit pro stativ
5
Poutko pro pásek
13 Tlačítko Share (Sdílet)
6
Slot pro volitelnou paměťovou kartu
SD nebo MMC
14 Tlačítko Review (Prohlížet)
7
Tlačítko LCD/Informace
15 Tlačítko Menu (Nabídka)
8
Tlačítko OK
16 Tlačítko Delete (Odstranit)
ii
CS
Tlačítko režimu Makro/Krajina
www.kodak.com/go/support
Obsah
1
1 Nastavení fotoaparátu .................................................................................................. 1
Připevnění pásku .............................................................................................................................1
Vkládání baterie KLIC-7002..........................................................................................................1
Nabíjení baterie ................................................................................................................................2
Zapnutí fotoaparátu.........................................................................................................................3
Nastavení jazyka, data a času.......................................................................................................3
Ukládání snímků na paměťovou kartu SD nebo MMC............................................................4
2 Fotografování a pořizování videozáznamu ................................................................ 5
Fotografování....................................................................................................................................5
Použití rámovacích značek při fotografování ............................................................................6
Nahrávání videozáznamů...............................................................................................................6
Použití optického zoomu................................................................................................................7
Použití samospouště .......................................................................................................................8
Používání blesku ..............................................................................................................................9
Používání různých režimů ...........................................................................................................10
Pořizování panoramatických snímků .......................................................................................14
Význam ikon zobrazených při fotografování ..........................................................................15
3 Práce se snímky a videozáznamy ............................................................................16
Prohlížení snímků a videozáznamů ..........................................................................................16
Odstranění snímků a videozáznamů ........................................................................................17
Oříznutí snímků..............................................................................................................................18
Používání technologie Kodak Perfect Touch .........................................................................18
Úprava videozáznamů..................................................................................................................19
Spuštění prezentace ....................................................................................................................21
Prohlížení snímků a videozáznamů různými způsoby..........................................................25
Kopírování snímků a videozáznamů.........................................................................................26
Význam ikon zobrazených při prohlížení.................................................................................27
www.kodak.com/go/support
CS
iii
Obsah
4 Využívejte všech funkcí svého fotoaparátu ............................................................29
Změna nastavení pomocí nabídky............................................................................................29
Uživatelské nastavení fotoaparátu............................................................................................33
Použití kompenzace expozice k nastavení jasu snímku......................................................36
Zobrazení jasu snímku pomocí histogramu ...........................................................................36
Použití rámovací mřížky pro kompozici snímku ....................................................................36
Sdílení snímků ...............................................................................................................................37
5 Přenos a tisk snímků ..................................................................................................43
Instalace softwaru ........................................................................................................................43
Přenos snímků a videozáznamů................................................................................................44
Tisk snímků ....................................................................................................................................45
Kompatibilita docku fotoaparátu...............................................................................................47
6 Odstraňování problémů ..............................................................................................48
7 Jak získat pomoc ........................................................................................................52
8 Dodatek .........................................................................................................................54
Technické údaje fotoaparátu .....................................................................................................54
Nastavení blesku v jednotlivých režimech..............................................................................57
Kapacity paměťových médií .......................................................................................................58
Důležité bezpečnostní pokyny...................................................................................................59
Náhradní baterie, životnost baterií............................................................................................60
Aktualizace softwaru a firmwaru...............................................................................................60
Péče o výrobek a údržba.............................................................................................................61
Záruka..............................................................................................................................................61
Shoda s předpisy ..........................................................................................................................64
iv
CS
www.kodak.com/go/support
1
Nastavení fotoaparátu
Připevnění pásku
Vkládání baterie KLIC-7002
1
2
Zkosený
okraj
Informace o výměně baterií a prodloužení jejich životnosti uvádí strana 60.
www.kodak.com/go/support
CS
1
Nastavení fotoaparátu
Nabíjení baterie
Baterie nabíjejte, dokud se všechny 3 kontrolky nabíjení nerozsvítí (přibližně 2 hodiny).
5voltový síťový adaptér
(součást dodávky fotoaparátu)
POZNÁMKA: Tento síťový adaptér slouží
k nabíjení baterie a napájení
Kodak EasyShare Docku s funkcí
fotorámečku 2.
Kodak EasyShare Dock s funkcí
fotorámečku 2
Nemusí být součástí balení. Navštivte
webovou stránku
www.kodak.com/go/v603accessories.
1
2
Kontrolky
nabíjení
baterie
Kodak EasyShare Dock s tiskárnou
řady 3 nebo EasyShare Dock
fotoaparátu řady 3
Nemusí být součástí balení. Navštivte
webovou stránku
www.kodak.com/go/v603accessories.
Podrobné informace jsou uvedeny v návodu
k obsluze docku. Informace o kompatibilitě
docků fotoaparátu uvádí strana 47.
2
CS
www.kodak.com/go/support
Nastavení fotoaparátu
Zapnutí fotoaparátu
Stisknutím tlačítka On/Off (Zap/Vyp) fotoaparát zapnete do Automatického režimu.
POZNÁMKA: Do tohoto režimu fotoaparát zapnete rovněž stisknutím tlačítka Auto/SCN (Automatický/Scénický),
Video nebo Favorites (Oblíbené).
Nastavení jazyka, data a času
Jazyk:
1
2
1
provádí změny.
OK
potvrdí změny.
Datum/čas:
Po zobrazení výzvy stiskněte tlačítko OK.
2
provádí změny.
OK
slouží k přechodu na předchozí nebo následující pole.
OK
potvrdí změny.
www.kodak.com/go/support
CS
3
Nastavení fotoaparátu
Ukládání snímků na paměťovou kartu SD nebo MMC
Fotoaparát je vybaven interní pamětí. Pro pohodlné ukládání více snímků nebo videozáznamů
lze zakoupit paměťovou kartu SD nebo MMC (www.kodak.com/go/v603accessories).
Doporučujeme paměťové karty SD nebo MMC značky Kodak.
POZNÁMKA: Před prvním použitím paměťovou kartu ve fotoaparátu před fotografováním naformátujte (viz strana 35).
Zkosený okraj
VÝSTRAHA:
Kartu lze vložit pouze jedním způsobem. Pokud ji vkládáte násilím, může dojít
k poškození. Pokud bliká kontrolka Připraveno, může vkládání nebo vyjímání
karty vést k poškození snímků, karty nebo fotoaparátu.
Informace o kapacitách paměťových médií najdete v části strana 58.
4
CS
www.kodak.com/go/support
2
Fotografování a pořizování
videozáznamu
Fotografování
1 Stisknutím tlačítka On/Off (Zap/Vyp) nebo tlačítka
režimu Auto/SCN (Automatický/Scénický) zapněte
fotoaparát.
2 Proveďte kompozici snímku.
-2,
0
Rámovací
značky
3 Stisknutím tlačítka spouště do poloviny nastavte
expozici a zaostření. Když se barva rámovacích značek
(na displeji LCD) změní na zelenou, stiskněte tlačítko
spouště úplně.
POZNÁMKA: Opakovaným stisknutím tlačítka LCD/Info
lze
zapnout a vypnout stavové ikony, histogram a rámovací
mřížku.
Prohlížení pořízeného snímku
Po pořízení snímku nebo videozáznamu se na displeji LCD zobrazí po dobu přibližně 5 s rychlý
náhled. Pokud nestisknete žádné tlačítko, snímek či videozáznam se uloží.
Delete
(Odstranit)
Přehrát videozáznam
pro nastavení
hlasitosti.
Označení snímku či videozáznamu pro e-mail
či jako oblíbeného, označení snímku pro tisk.
Prohlížení snímků a videozáznamů při běžném zobrazení viz strana 16.
www.kodak.com/go/support
CS
5
Fotografování a pořizování videozáznamu
Použití rámovacích značek při fotografování
Rámovací značky označují oblast ostření. Fotoaparát se pokouší zaostřit na předměty
v popředí, a to i v případě, kdy se dané předměty nenalézají ve středu záběru.
Rámovací značky
1 Stiskněte tlačítko spouště do poloviny.
Ostření je dokončeno v okamžiku, kdy se barva
rámovacích značek změní na zelenou.
2 Pokud fotoaparát nezaostřuje na požadovaný předmět
nebo pokud rámovací značky zmizí, uvolněte tlačítko
spouště a znovu zkomponujte snímek.
3 Úplným stisknutím tlačítka spouště pořiďte snímek.
POZNÁMKA: Rámovací značky se nezobrazují v režimu Krajina a Video. Pokud používáte volbu Oblast ostření
a nastavíte možnost Střední zóna, uzamknou se rámovací značky v poloze Širší střed.
Nahrávání videozáznamů
1 Stiskněte tlačítko režimu Video.
Fotoaparát přejde do režimu Video.
2 Úplně stiskněte a uvolněte tlačítko spouště. Záznam
ukončíte dalším stisknutím a uvolněním tlačítka spouště.
Prohlížení a úprava videozáznamů viz strana 16.
6
CS
www.kodak.com/go/support
Fotografování a pořizování videozáznamu
Použití optického zoomu
Optický zoom se při fotografování a pořizování videozáznamu používá pro až 3násobné
přiblížení předmětu. Optický zoom lze použít v případě, kdy je objektiv od předmětu vzdálen
více než 60 cm nebo 13 cm v režimu Makro.
1 Pomocí displeje LCD zaměřte fotografovaný předmět.
2 Stisknutím tlačítka T (teleobjektiv) lze fotografovaný
předmět přiblížit. Stisknutím tlačítka W (širokoúhlý
objektiv) lze fotografovaný předmět zmenšit.
Indikátor zoomu zobrazí stav zoomu.
3 Pořiďte snímek či videozáznam.
Indikátor zoomu
D
T
Digitální zoom
Optický zoom
W
Použití digitálního zoomu
V libovolném režimu fotografování můžete pomocí digitálního zoomu dosáhnout 4násobného
přiblížení nad rozsah optického zoomu.
1 Stiskněte tlačítko T (teleobjektiv) na mezní hodnotu optického zvětšení (3násobné).
Tlačítko uvolněte a znovu stiskněte.
2 Pořiďte snímek.
POZNÁMKA: Digitální zoom nelze použít k pořizování videozáznamů. Při použití digitálního zoomu může dojít ke
snížení kvality obrazu. V okamžiku, kdy kvalita snímku dosáhne limitu pro zhotovení přijatelného výtisku
o rozměrech 10 cm x 15 cm, posuvník indikátoru zoomu se krátce zastaví a jeho barva se změní
z modré na červenou .
www.kodak.com/go/support
CS
7
Fotografování a pořizování videozáznamu
Použití samospouště
Pomocí samospouště můžete na snímku zachytit sami sebe. Lze ji použít i k stisknutí spouště
bez rizika roztřesení. Položte fotoaparát na rovnou podložku nebo použijte stativ.
1 V libovolném režimu fotografování stiskněte tlačítko
Menu (Nabídka).
2 Stisknutím tlačítka
zvýrazněte možnost
Samospoušť, potom stiskněte tlačítko OK.
3 Stisknutím tlačítka
zvolte:
10 sekund — Snímek se pořídí po uplynutí 10s prodlevy (máte
tedy dostatek času, abyste se přemístili do prostoru záběru).
2 sekundy — Snímek se pořídí po uplynutí 2s prodlevy
(lze použít i k automatickému spuštění závěrky při fotografování
ze stativu, kdy se tímto postupem eliminuje riziko roztřesení
snímku).
2 snímky — První snímek se pořídí po uplynutí 10s prodlevy.
Druhý snímek se pořídí po dalších 8 sekundách.
Menu
(Nabídka)
Stiskněte tlačítko OK, pak stiskněte tlačítko
Menu (Nabídka).
4 Proveďte kompozici.
5 Stiskněte tlačítko spouště do poloviny a poté ho
stiskněte úplně.
Fotoaparát pořizuje snímek nebo snímky po uplynutí
prodlevy.
Při pořizování videozáznamu použijte stejný postup, s těmito rozdíly:
■
Stiskněte tlačítko režimu Video
.
■
Stiskněte tlačítko spouště úplně.
POZNÁMKA: Pořizování videozáznamu se ukončí v okamžiku, kdy již není k dispozici žádné další místo v paměti.
V režimu Video jsou k dispozici pouze možnosti 2 sekundy a 10 sekund.
8
CS
www.kodak.com/go/support
Fotografování a pořizování videozáznamu
Používání blesku
Opakovaným tisknutím tlačítka blesku lze
procházet jednotlivými režimy blesku.
Aktuální režim blesku se zobrazuje ve
stavové oblasti displeje LCD.
Režimy blesku
Automatický
Blesk se aktivuje
Pokud to vyžadují světelné podmínky.
Doplňkový blesk Při každém pořízení snímku, bez ohledu na světelné podmínky. Tento
režim použijte v případě, že je fotografovaný předmět zastíněn nebo je
v protisvětle (za předmětem se nachází světelný zdroj). Za špatných
světelných podmínek držte fotoaparát v klidu nebo použijte stativ.
Červené oči
V režimu Red Eye flash (Blesk s redukcí červených očí) lze pomocí
předblesku snížit výskyt červených očí nebo použít automatickou redukci
červených očí. Aby fotoaparát použil:
■ Předblesk, zapněte funkci Předblesk červených očí. První záblesk
způsobí stažení zornic a sníží pravděpodobnost výskytu
červených očí.
■ Jediný záblesk a červené oči jsou automaticky odstraněny, vypněte
funkci Předblesk červených očí.
(Zapnutí a vypnutí funkce Předblesk červených očí, viz strana 35).
POZNÁMKA: Pokud je zapnuta automatická redukce červených očí, nemůže
fotoaparát pořídit rychle po sobě více než 2 snímky. Další snímky lze
pořídit až poté, co se kontrolka Připraveno rozsvítí zeleně.
Vypnuto
Nikdy
Nastavení blesku v jednotlivých režimech uvádí strana 57.
www.kodak.com/go/support
CS
9
Fotografování a pořizování videozáznamu
Používání různých režimů
Zvolte takový režim, který nejlépe odpovídá povaze fotografovaného předmětu a jeho okolí.
Použijte režim
Pro
Automatický Univerzální režim pro běžné situace. Nabízí vynikající rovnováhu
mezi kvalitou a jednoduchým ovládáním.
Scénické
režimy
Režimy určené pro snadné fotografování za zvláštních podmínek.
(Viz strana 11.)
Video
Pořizování videozáznamů se zvukem. (Viz strana 6.)
Oblíbené
Prohlížení oblíbených snímků. (Viz strana 39.)
Stisknutím tlačítka
zvolte režim.
Použijte režim
Pro
Krajina
Snímky na dlouhou vzdálenost. Fotoaparát používá automatické ostření na
nekonečno. Rámovací značky automatického ostření nejsou v režimu Krajina
dostupné.
Makro
Snímky na krátkou vzdálenost. Pokud to světelné podmínky umožňují, snažte
se místo blesku co nejvíce využít přirozené světlo. Fotoaparát automaticky
nastavuje vzdálenost ostření podle polohy zoomu.
Držte stisknuté, dokud se ve stavové oblasti
displeje LCD nezobrazí ikona Makro nebo Krajina.
10
CS
www.kodak.com/go/support
Fotografování a pořizování videozáznamu
Scénické režimy (SCN)
Zvolte si scénický režim – pro vynikající snímky v téměř libovolné situaci!
1 Přidržte tlačítko Auto/SCN (Automatický/Scénický), dokud se na displeji LCD neobjeví
ikona Scene (Scénický).
2 Stisknutím tlačítka
lze zobrazit popis scénického režimu.
POZNÁMKA: Pokud se popis režimu vypne, stiskněte tlačítko OK.
3 Stisknutím tlačítka OK potvrďte zvolený scénický režim.
Režim SCN (Scénický)
Portrét
Pro
Portréty osob s úplným vyplněním
obrazu.
Výchozí nastavení fotoaparátu
Objekt je ostrý, pozadí je rozostřené.
Osoba by měla být vzdálená alespoň
2 m a vyplňovat rámeček hlavou
a rameny. Zvýšeného rozostření
pozadí lze dosáhnout použitím
teleobjektivu. Doplňkový blesk
odstraní stíny.
Panorama zleva doprava Viz strana 14.
Zaostření Vícezónové, blesk vypnut
Panorama zprava doleva Viz strana 14.
Zaostření Vícezónové, blesk vypnut
Sport
Předměty v pohybu.
Vysoká rychlost závěrky, měření
expozice Matricové
Krajina
Snímky na dlouhou vzdálenost.
Rámovací značky automatického
Fotoaparát používá automatické
ostření nejsou v režimu Krajina
dostupné.
ostření na nekonečno.
Blízký záběr
Snímky na krátkou vzdálenost.
Fotoaparát automaticky nastavuje
Pokud to světelné podmínky
vzdálenost ostření podle polohy
umožňují, snažte se místo blesku co zoomu.
nejvíce využít přirozené světlo.
www.kodak.com/go/support
CS
11
Fotografování a pořizování videozáznamu
Režim SCN (Scénický)
Noční portrét
Pro
Omezuje výskyt červených očí při
nočních scénách nebo
nedostatečném osvětlení.
Výchozí nastavení fotoaparátu
Měření expozice Matricové, ostření
Vícezónové, blesk s redukcí
červených očí
POZNÁMKA: Použije se dlouhý čas
závěrky. Abyste se vyhnuli
rozostření, položte
fotoaparát na rovnou
a stabilní podložku nebo
použijte stativ.
Noční krajina
Vzdálená krajina v noci. Blesk se
nespustí.
Zaostření na nekonečno, měření
expozice Se zvýhodněným středem,
vyvážení bílé pro režim Denní světlo,
POZNÁMKA: Použije se dlouhý čas
závěrky. Abyste se vyhnuli vypnutý blesk, maximální doba
expozice 2 sekundy
rozostření, položte
fotoaparát na rovnou
a stabilní podložku nebo
použijte stativ.
Sníh
Scény s jasnou sněhovou
pokrývkou.
Pláž
Text
Ohňostroj
12
CS
Měření expozice Se zvýhodněným
středem, zaostření Vícezónové,
kompenzace expozice +1
Jasné scény z pláže.
Měření expozice Se zvýhodněným
středem, vyvážení bílé Denní světlo,
kompenzace expozice +1
Dokumenty. Položte fotoaparát na Zaostření Makro, měření expozice
stabilní podložku nebo použijte
Se zvýhodněným středem, zaostření
stativ.
Vícezónové, kompenzace
expozice +1
Blesk se nespustí. Položte
Expozice v trvání 2 sekundy,
fotoaparát na stabilní podložku nebo zaostření na nekonečno, měření
použijte stativ.
expozice Se zvýhodněným středem,
vyvážení bílé Denní světlo
www.kodak.com/go/support
Fotografování a pořizování videozáznamu
Režim SCN (Scénický)
Květina
Tichý/
Muzeum
Autoportrét
Večírek
Děti
Protisvětlo
Pohybující se objekt
Světlo svíčky
Západ slunce
Vlastní
Pro
Výchozí nastavení fotoaparátu
Blízké záběry květin a jiných malých Zaostření Makro, vyvážení bílé Denní
předmětů při silném osvětlení.
světlo, zaostření Střední zóna,
měření expozice Se zvýhodněným
středem
Diskrétní příležitosti, jako jsou svatby Bez zvuků, bez blesku, měření
nebo přednášky. Blesk a zvuky jsou expozice Matricové, zaostření
vypnuty. Položte fotoaparát na
Vícezónové
rovnou a stabilní podložku nebo
použijte stativ.
Vlastní záběry zblízka. Zaručuje
Zaostření Makro, měření expozice
správné zaostření a minimalizuje
Matricové, zaostření Vícezónové,
výskyt červených očí.
blesk s redukcí červených očí
Osoby v interiéru. Minimalizuje
Měření expozice Matricové,
výskyt červených očí.
zaostření Vícezónové, blesk
s redukcí červených očí
Akční snímky dětí v jasném
Měření expozice Matricové,
osvětlení.
zaostření Vícezónové
Předměty ve stínu nebo protisvětle Měření expozice Matricové,
(světlo je za předmětem).
zaostření Vícezónové, doplňkový
blesk
Fotografování rychle se pohybujícího Rychlost závěrky > 1/180 s,
předmětu. Pozadí vyvolává dojem zaostření Vícezónové, měření
pohybu a předmět přitom vypadá
expozice Matricové
nehybně.
Předměty osvětlené světlem svíček. Měření expozice Matricové,
zaostření Vícezónové, vyvážení bílé
Denní světlo
Předměty za soumraku.
Měření expozice Matricové,
zaostření Vícezónové, vyvážení bílé
Denní světlo
Volba vlastního nastavení.
Nastavení se uloží a zachovají i po
vypnutí fotoaparátu. (Informace
o resetování uvádí strana 32.)
www.kodak.com/go/support
CS
13
Fotografování a pořizování videozáznamu
Pořizování panoramatických snímků
Pomocí panoramatického režimu lze spojit až 3 snímky do panoramatického záběru.
POZNÁMKA: Pro zajištění nejlepších výsledků použijte stativ. Ukládá se pouze panoramatický snímek. Jednotlivé
snímky se neukládají. (Velikost snímku je nastavena na 3,1 MP. Expozice a vyvážení bílé se nastavuje pro
první snímek. Blesk je nastaven na Vyp.).
1 Přidržte tlačítko Auto/SCN (Automatický/Scénický), dokud se na displeji LCD neobjeví
ikona Scene (Scénický).
2 Stisknutím tlačítka
zvýrazněte možnost Panorama zleva doprava nebo Panorama
zprava doleva podle směru, v jakém chcete fotoaparátem otáčet, a stiskněte tlačítko OK.
3 Pořiďte první snímek.
Po rychlém náhledu displej LCD zobrazí živé zobrazení a přesah z prvního snímku.
4 Proveďte kompozici druhého snímku. Přesah z prvního snímku nastavte tak, aby pokrýval
stejnou část nového snímku. (Stisknutím tlačítka Delete (Odstranit) pořiďte znovu snímek.)
5 Pokud pořizujete pouze 2 snímky, stisknutím tlačítka OK je spojte.
Po pořízení 3 snímků se snímky spojí automaticky.
1
2
3
Pořiďte
2 nebo 3
snímky.
Získejte 1 panoramatický
snímek.
POZNÁMKA: Informace o možnostech tisku jsou k dispozici na webové stránce Galerie Kodak EasyShare
(www.kodakgallery.com).
14
CS
www.kodak.com/go/support
Fotografování a pořizování videozáznamu
Význam ikon zobrazených při fotografování
V režimu fotografování, není stisknuto žádné tlačítko
Blesk
Označení datem
Velikost snímku
Samospoušť
Zbývající snímky/čas
Makro/Krajina
Režim fotoaparátu
Název alba
Zoom:
digitální
teleobjektiv
širokoúhlý
Umístění paměťového média
Dlouhodobá expozice
Režim automatického ostření
Oblast ostření
Rámovací mřížka
Měření expozice
Vyvážení bílé
ISO
Vybitá baterie
Kompenzace expozice
V režimu fotografování, tlačítko spouště je stisknuto do poloviny
Název alba
Značky ostření
Vybitá baterie
Kompenzace expozice
www.kodak.com/go/support
CS
15
3
Práce se snímky a videozáznamy
Prohlížení snímků a videozáznamů
Stisknutím tlačítka Review (Prohlížet) lze zobrazit pořízené snímky nebo videozáznamy a poté
s nimi pracovat.
1 Stiskněte tlačítko Review (Prohlížet).
2 Stisknutím tlačítka
lze prohlížet předchozí nebo
následující snímek nebo videozáznam.
POZNÁMKA: Pro úsporu energie baterie použijte Kodak EasyShare Dock
s funkcí fotorámečku řady 2 nebo EasyShare Dock.
(Navštivte webové stránky
www.kodak.com/go/v603accessories.)
Zvětšování snímku při prohlížení
1 Stisknutím tlačítka W/T lze zvětšit 1x – 8x.
2 Stisknutím tlačítka
snímku.
lze zobrazit další části
3 Stisknutím tlačítka OK se lze vrátit k zvětšení 1x.
Přehrávání videozáznamu během prohlížení
■
■
■
4x
Rychlost přehrávání
2x
1x
2x 4x
Vpřed
Vzad
16
■
Stisknutím tlačítka OK přehrajte nebo pozastavte
přehrávání videozáznamu.
Stisknutím tlačítka
lze nastavit hlasitost.
Jedním stisknutím tlačítka lze přehrávat 2násobnou
rychlostí, dalším stisknutím 4násobnou.
Jedním stisknutím tlačítka při přehrávání lze přetáčet
zpět 2násobnou rychlostí, dalším stisknutím 4násobnou.
CS
www.kodak.com/go/support
Práce se snímky a videozáznamy
Odstranění snímků a videozáznamů
1 Stiskněte tlačítko Review (Prohlížet).
2 Stiskněte tlačítko
pro přechod na předchozí nebo
následující snímek či videozáznam.
3 Stiskněte tlačítko Delete (Odstranit).
4 Postupujte podle pokynů zobrazených na displeji.
POZNÁMKA: Před odstraněním chráněných snímků a videozáznamů je
nejprve třeba zrušit jejich ochranu proti odstranění.
(Viz Ochrana snímků a videozáznamů proti odstranění.)
Delete
(Odstranit)
Prohlížení
Použití funkce Obnovit odstranění
Pokud náhodně smažete snímek, můžete jej obnovit pomocí funkce Obnovit odstranění. Tato
funkce je k dispozici pouze bezprostředně po odstranění snímku.
Ochrana snímků a videozáznamů proti odstranění
Menu (Nabídka)
Prohlížení
1 Stiskněte tlačítko Review (Prohlížet).
2 Stiskněte tlačítko
pro přechod na předchozí nebo
následující snímek či videozáznam.
3 Stiskněte tlačítko Menu (Nabídka).
4 Stisknutím tlačítka
zvýrazněte možnost
Ochrana a stiskněte tlačítko OK.
Snímek nebo videozáznam je chráněný a nelze jej
odstranit. U chráněného snímku nebo videozáznamu se
zobrazí ikona Ochrana .
■ Stisknutím tlačítka Menu (Nabídka) ukončete práci
s nabídkou.
VÝSTRAHA:
Formátováním interní paměti nebo paměťové karty SD či MMC odstraníte
všechny snímky a videozáznamy (včetně chráněných). (Formátování interní
paměti odstraní i e-mailové adresy, názvy alb a oblíbené položky. Informace
o jejich obnovení naleznete v nápovědě k softwaru EasyShare.)
www.kodak.com/go/support
CS
17
Práce se snímky a videozáznamy
Oříznutí snímků
Snímek lze oříznout tak, aby na něm zbyla pouze požadovaná část.
1 Stiskněte tlačítko Review (Prohlížet), pak pomocí tlačítka
vyhledejte snímek, který chcete oříznout.
2 Stiskněte tlačítko Menu (Nabídka), vyberte možnost
a stiskněte tlačítko OK.
Oříznout
Oříznutý snímek
Snímek
3 Stisknutím tlačítka T (Teleobjektiv) lze fotografovaný
lze posunout
předmět zvětšit. Tlačítky
ořezávací obdélník. Stiskněte tlačítko OK.
4 Postupujte podle pokynů zobrazených na displeji.
Snímek se ořízne. (Originál se ukládá.) Oříznuté snímky
nelze ve fotoaparátu oříznout opakovaně.
■ Stisknutím tlačítka Menu (Nabídka) ukončete práci
s nabídkou.
Používání technologie Kodak Perfect Touch
Technologie Kodak Perfect Touch pomáhá zajistit lepší a jasnější snímky.
1 Stiskněte tlačítko Review (Prohlížet).
2 Stiskněte tlačítko
pro přechod na předchozí/následující snímek.
3 Stiskněte tlačítko Menu (Nabídka), vyberte možnost Technologie Perfect Touch
a stiskněte tlačítko OK.
Na rozdělené obrazovce se zobrazí náhled vylepšení. Stisknutím tlačítka
zobrazíte
další části snímku.
4 Podle pokynů na obrazovce použijte nebo zrušte vylepšení.
Snímek se zkopíruje a poté vylepší. (Originál se ukládá.) Vylepšené snímky nelze ve
fotoaparátu vylepšovat opakovaně. Technologii Kodak Perfect Touch lze používat pouze
u snímků, nikoli u videozáznamů.
■ Stisknutím tlačítka Menu (Nabídka) ukončete práci s nabídkou.
18
CS
www.kodak.com/go/support
Práce se snímky a videozáznamy
Úprava videozáznamů
Se svými videozáznamy můžete podnikat neuvěřitelné věci!
Pořízení snímku z videozáznamu
Z videozáznamu můžete zvolit libovolné okénko a to uložit jako snímek vhodný pro tisk
ve formátu 10 cm x 15 cm.
1 Stiskněte tlačítko Review (Prohlížet) a stisknutím tlačítka
vyhledejte videozáznam.
2 Stiskněte tlačítko Menu (Nabídka), vyberte možnost
Vytvořit obrázek a potom stiskněte tlačítko OK.
Video
Snímek
3 Postupujte podle pokynů zobrazených na displeji.
Vytvoří se snímek. (Původní videozáznam zůstane
uložen.)
■ Stisknutím tlačítka Menu (Nabídka) ukončete práci
s nabídkou.
Rozdělení videozáznamů
Videozáznam lze rozdělit na 2 kratší videozáznamy.
1 Stiskněte tlačítko Review (Prohlížet) a stisknutím tlačítka
vyhledejte videozáznam.
1 videozáznam
2 videozáznamy
2 Stiskněte tlačítko Menu (Nabídka), vyberte možnost
Úpravy videozáznamu a potom stiskněte tlačítko OK.
Zvolte možnost Rozdělit a stiskněte tlačítko OK.
3 Postupujte podle pokynů zobrazených na displeji.
Videozáznam je rozdělen na dva. (Původní videozáznam
zůstane uložen.)
■ Stisknutím tlačítka Menu (Nabídka) ukončete práci
s nabídkou.
www.kodak.com/go/support
CS
19
Práce se snímky a videozáznamy
Tisk akce z videozáznamu
Z videozáznamu lze vytvořit snímek formátu 4, 9 nebo 16 na stranu, vhodný pro tisk do
formátu 10 cm x 15 cm.
1 Stiskněte tlačítko Review (Prohlížet) a stisknutím tlačítka
vyhledejte videozáznam.
4, 9 nebo
16 snímků na
Video
2 Stiskněte tlačítko Menu (Nabídka), vyberte možnost Edit
Video (Upravit videozáznam) a potom stiskněte tlačítko
OK. Zvolte možnost Tisk akce a potom stiskněte
tlačítko OK.
3 Zvolte požadovanou možnost a stiskněte tlačítko OK.
Manuální možnosti: Zvolte první a poslední okénko.
Fotoaparát vybere 2, 7 nebo 14 okének se shodným
rozestupem.
Automatické možnosti: Fotoaparát vybere první
a poslední okénko a potom 2, 7 nebo 14 okének se
shodným rozestupem.
Vytvoří se 4, 9 nebo 16 snímků na stranu.
(Původní videozáznam zůstane uložen.)
■ Stisknutím tlačítka Menu (Nabídka) ukončete práci
s nabídkou.
20
CS
www.kodak.com/go/support
Práce se snímky a videozáznamy
Spuštění prezentace
K zobrazení snímků a videozáznamů na displeji LCD slouží režim Prezentace.
POZNÁMKA: Máte-li k dispozici Kodak EasyShare Dock s funkcí fotorámečku 2, uvádí potřebné informace strana 24.
Spuštění prezentace
1 Stiskněte tlačítko Review (Prohlížet). Stiskněte tlačítko Menu (Nabídka).
2 Stisknutím tlačítka
zvýrazněte možnost Prezentace a potom stiskněte tlačítko OK.
3 Stisknutím tlačítka
zvýrazněte možnost Spustit prezentaci a potom stiskněte
tlačítko OK.
Každý snímek nebo videozáznam se zobrazí jednou.
■ Prezentaci lze přerušit stisknutím tlačítka OK.
Změna intervalu zobrazení prezentace
Výchozí nastavení intervalu zobrazení snímků v prezentaci je 5 sekund. Interval zobrazení lze
nastavit od 3 do 60 sekund.
1 V nabídce Prezentace zvýrazněte stisknutím tlačítka
tlačítko OK.
možnost Interval. Stiskněte
2 Zvolte interval zobrazení.
Počet sekund lze rychle nastavit stisknutím a podržením tlačítka
.
3 Stiskněte tlačítko OK.
Nastavení intervalu zůstává aktivní, dokud je nezměníte.
www.kodak.com/go/support
CS
21
Práce se snímky a videozáznamy
Spuštění nepřetržité smyčky prezentace
Po zapnutí funkce Smyčka se bude prezentace nepřetržitě opakovat.
1 V nabídce Prezentace zvýrazněte stisknutím tlačítka
tlačítko OK.
2 Stisknutím tlačítka
možnost Smyčka a stiskněte
zvýrazněte možnost Zap. a potom stiskněte tlačítko OK.
3 Stisknutím tlačítka
zvýrazněte možnost Spustit prezentaci a potom stiskněte
tlačítko OK.
Prezentace se bude opakovat, dokud nestisknete tlačítko OK nebo dokud se nevybije
baterie. Funkce Smyčka zůstává aktivní, dokud nezměníte její nastavení.
Volba přechodu prezentace
1 V nabídce Prezentace označte stisknutím tlačítka
stiskněte tlačítko OK.
2 Stisknutím tlačítka
22
CS
možnost Přechod a potom
vyberte přechod a stiskněte tlačítko OK.
www.kodak.com/go/support
Práce se snímky a videozáznamy
Zobrazení snímků a videozáznamů na televizním přijímači
Snímky a videozáznamy lze zobrazit na televizním přijímači, monitoru počítače nebo na
libovolném jiném zařízení vybaveném vstupem videa. Pro připojení fotoaparátu k televiznímu
přijímači použijte konektor USB / A/V a A/V kabel (nemusí být součástí balení – může být
prodáván samostatně).
POZNÁMKA: Zkontrolujte, zda je správně nastavena možnost Výstup videa, tj. NTSC nebo PAL, viz strana 34. Pokud
v průběhu prezentace připojíte nebo odpojíte kabel, prezentace se zastaví. (Kvalita zobrazení na televizní
obrazovce nemusí být tak dobrá jako na monitoru počítače nebo po vytištění.)
Konektor USB / A/V
www.kodak.com/go/support
CS
23
Práce se snímky a videozáznamy
Spuštění prezentace pomocí Docku s funkcí fotorámečku řady 2
Balení vašeho fotoaparátu může obsahovat Kodak EasyShare Dock s funkcí fotorámečku 2.
(Příslušenství lze zakoupit na webové stránce www.kodak.com/go/v603accessories.)
1
2
Spustit prezentaci
24
CS
www.kodak.com/go/support
Práce se snímky a videozáznamy
Prohlížení snímků a videozáznamů různými způsoby
Prohlížení miniatur (více snímků najednou)
1 Stiskněte tlačítko Review (Prohlížet).
2 Stisknutím tlačítka
najednou.
lze zobrazit více miniatur
3 Stisknutím tlačítka
miniaturu.
lze zvýraznit
■
Stisknutím tlačítka OK lze zobrazit jeden snímek.
Prohlížení podle data nebo alba
1 Stiskněte tlačítko Review (Prohlížet). Stiskněte tlačítko
Menu (Nabídka).
2 Stisknutím tlačítka
zvýrazněte možnost Prohlížet
podle a stiskněte tlačítko OK.
Menu (Nabídka)
Prohlížení
3 Stisknutím tlačítka
zvýrazněte Vše (výchozí),
Datum nebo Album a poté stiskněte tlačítko OK. Další
informace o albech viz strana 41.
■
Chcete-li prohlížení ukončit, stiskněte tlačítko Review
(Prohlížet).
Prohlížení informací o snímku nebo videozáznamu
1 Stiskněte tlačítko Review (Prohlížet).
LCD/
Informace
2 Opakovaným stisknutím tlačítka LCD/Informace
lze zapnout a vypnout stavové ikony, histogram
a rámovací mřížku.
■
www.kodak.com/go/support
Chcete-li prohlížení ukončit, stiskněte tlačítko
Review (Prohlížet).
CS
25
Práce se snímky a videozáznamy
Kopírování snímků a videozáznamů
Snímky a videozáznamy lze kopírovat z paměťové karty do interní paměti a naopak.
Před kopírováním zkontrolujte, zda jsou splněny následující podmínky:
■
Do fotoaparátu je vložena paměťová karta.
■
Jako paměťové médium fotoaparátu je nastaveno umístění, ze kterého kopírujete.
(Viz strana 33.)
Kopírování snímků a videozáznamů:
1 Stiskněte tlačítko Review (Prohlížet). Stiskněte tlačítko Menu (Nabídka).
2 Stisknutím tlačítka
tlačítko OK.
zvýrazněte možnost Kopírovat
3 Stisknutím tlačítka
zvýrazněte požadovanou možnost.
a potom stiskněte
4 Stiskněte tlačítko OK.
POZNÁMKA: Snímky a videozáznamy se kopírují, nepřesouvají se. Pokud chcete snímky nebo videozáznamy po jejich
zkopírování z původního umístění odebrat, odstraňte je (viz strana 17).
Značky pro tisk, e-mail a oblíbené položky se nekopírují. Nekopíruje se nastavení ochrany. Informace
o použití ochrany snímku nebo videozáznamu viz strana 17.
26
CS
www.kodak.com/go/support
Práce se snímky a videozáznamy
Význam ikon zobrazených při prohlížení
Snímky
Značka Tisk/počet výtisků
Značka Oblíbené
Značka E-mail
Varování při rozostření
Chráněno
Číslo snímku/videozáznamu
Prohlížení
Umístění paměťového média
Posouvací šipky
Videozáznamy
Délka videozáznamu
Značka Oblíbené
Značka E-mail
Číslo snímku/videozáznamu
Prohlížení
Umístění paměťového média
Posouvací šipky
www.kodak.com/go/support
CS
27
Práce se snímky a videozáznamy
Význam ikon varování při rozostření
Pokud je tato funkce zapnuta, zobrazí se při prohlížení snímku v rychlém náhledu výstražná
(viz strana 35).
ikona rozostření snímku
Zelená — Snímek je dostatečně ostrý pro zhotovení přijatelného výtisku o rozměrech
10 cm x 15 cm.
Žlutá — Snímek může buď být dostatečně ostrý pro zhotovení přijatelného výtisku
o rozměrech 10 cm x 15 cm, nebo nebyla ostrost nastavena. (Před tiskem bude zřejmě
vhodné snímky prohlédnout na monitoru počítače.)
Červená — Snímek není dostatečně ostrý pro zhotovení přijatelného výtisku o rozměrech
10 cm x 15 cm.
Bílá — Není určena ostrost tisku.
28
CS
www.kodak.com/go/support
4
Využívejte všech funkcí svého
fotoaparátu
Změna nastavení pomocí nabídky
Nastavení můžete změnit tak, abyste při fotografování dosáhli nejlepších výsledků.
(Některá nastavení nejsou v některých režimech dostupná.)
1 Stiskněte tlačítko Menu (Nabídka).
2 Stisknutím tlačítka
zvýrazněte nastavení a stiskněte tlačítko OK.
3 Zvolte požadovanou možnost a stiskněte tlačítko OK.
Nastavení
Možnosti
Samospoušť
Zvolte nastavení samospouště.
Viz strana 8.
Série snímků
Fotoaparát při stisknutí tlačítka
spouště pořídí až 4 snímky.
Zachycení očekávané události,
například osoby provádějící úder
golfovou holí.
Zap.
Vyp. (výchozí)
Stisknutím tlačítka spouště do poloviny proveďte ostření
a nastavte expozici. Snímky pořiďte úplným stisknutím tlačítka
spouště a jeho podržením.
Fotoaparát přestane pořizovat snímky po uvolnění tlačítka
spouště, po pořízení snímků nebo v případě, že není k dispozici
žádné další místo v paměti.
Pokud je aktivní funkce Rychlý náhled, lze odstranit všechny
snímky v řadě snímků. Jednotlivé snímky lze vybrat a odstranit
v režimu Prohlížení (viz strana 17).
www.kodak.com/go/support
CS
29
Využívejte všech funkcí svého fotoaparátu
Nastavení
Možnosti
Velikost snímku
Zvolte rozlišení snímku.
Toto nastavení zůstává aktivní,
dokud jej nezměníte.
6,0 MP (výchozí) — pro tisk ve formátu až 50 cm x 75 cm,
snímky s nejvyšším rozlišením a největší velikostí souboru.
5,3 MP (3:2) — ideální pro tisk ve formátu 10 cm x 15 cm bez
oříznutí. Také pro tisk ve formátu až 50 cm x 75 cm.
4,0 MP — pro tisk ve formátu až 50 cm x 75 cm, snímky se
středním rozlišením a menší velikostí souboru.
3,1 MP — pro tisk ve formátu až 28 cm x 36 cm, snímky se
středním rozlišením a menší velikostí souboru.
1,8 MP — pro tisk ve formátu 10 cm x 15 cm, zasílání e-mailem,
síť Internet, zobrazení na monitoru nebo pro úsporu místa.
Velikost videozáznamu
Zvolte rozlišení videozáznamu.
Toto nastavení zůstává aktivní,
dokud je nezměníte.
640 x 480 (výchozí) — Nejlepší kvalita, největší velikost
souboru.
640 x 480 (dlouhý) — Střední kvalita, střední velikost souboru.
320 x 240 — Nejnižší kvalita, nejmenší velikost souboru.
Vyvážení bílé
Zvolte světelné podmínky.
Toto nastavení zůstává v platnosti,
dokud se režim nezmění nebo dokud
fotoaparát nevypnete.
Automaticky (výchozí) — automaticky koriguje vyvážení bílé.
Ideální pro univerzální fotografování.
Denní světlo — pro snímky s přirozeným osvětlením.
Wolframová žárovka — koriguje oranžové světlo běžných
domácích žárovek. Ideální pro snímky v interiérech při osvětlení
wolframovými nebo halogenovými žárovkami bez blesku.
Zářivka — koriguje zelené světlo zářivek. Ideální pro snímky
v interiérech při osvětlení zářivkami bez blesku.
Otevřený stín — pro snímky ve stínu při přirozeném osvětlení.
K dispozici v režimu Auto (Automatický) a SCN-Custom
(Scénický-uživatelský).
30
CS
www.kodak.com/go/support
Využívejte všech funkcí svého fotoaparátu
Nastavení
Možnosti
Citlivost ISO
Auto (Automaticky) (výchozí)
Slouží k ovládání citlivosti snímače ISO 80, 100, 200, 400, 800 (hodnota 800 je k dispozici pouze
fotoaparátu.
při nastavení velikosti snímků 1,8 MP.)
Toto nastavení zůstává v platnosti,
dokud se režim nezmění nebo dokud
fotoaparát nevypnete.
Režim barev
Zvolte barevné tóny.
Toto nastavení zůstává v platnosti,
dokud se režim nezmění nebo dokud
fotoaparát nevypnete.
Vysoká úroveň barev
Přirozená úroveň barev (výchozí)
Nízká úroveň barev
Černobíle
Sépia — pro červenohnědý, archaický vzhled.
POZNÁMKA: Barevný snímek lze změnit na černobílý nebo na barvu
sépia i pomocí softwaru EasyShare.
Tato funkce není k dispozici v režimu Video.
Ostrost
Nastavte ostrost snímku.
Toto nastavení zůstává aktivní,
dokud je nezměníte.
Vysoká
Normální (výchozí)
Nízká
Měření expozice
Umožňuje vyhodnotit úroveň
osvětlení v konkrétních místech
scény.
Toto nastavení zůstává v platnosti,
dokud se režim nezmění nebo dokud
fotoaparát nevypnete.
Matricové (výchozí) — vyhodnocuje světelné podmínky v celém
obrazu a zajišťuje optimální expozici snímku. Ideální pro
univerzální fotografování.
Se zvýhodněným středem — vyhodnocuje světelné podmínky
fotografovaného předmětu umístěného ve středu objektivu.
Ideální pro předměty v protisvětle.
Bodové — podobné jako Se zvýhodněným středem, měření se
však soustřeďuje na menší plochu předmětu ve středu objektivu.
Ideální v případě, kdy je třeba zajistit přesnou expozici konkrétní
oblasti snímku.
www.kodak.com/go/support
CS
31
Využívejte všech funkcí svého fotoaparátu
Nastavení
Možnosti
Automatické ostření
Zvolte nastavení automatického
ostření.
Toto nastavení zůstává aktivní,
dokud je nezměníte.
Nepřetržité AF (výchozí pro videozáznam) — Vzhledem
k tomu, že fotoaparát neustále ostří, není třeba ostřit stisknutím
tlačítka spouště do poloviny.
Jednoduché AF (výchozí pro snímky) — využívá automatické
ostření TTL v případě, kdy je tlačítko spouště stisknuto do
poloviny.
Oblast ostření
Zvolte rozsáhlejší nebo užší oblast
ostření.
Toto nastavení zůstává aktivní,
dokud je nezměníte.
Vícezónové (výchozí) — pro zajištění rovnoměrného ostření
snímku se vyhodnocují tři oblasti. Ideální pro univerzální
fotografování.
Střední zóna — vyhodnocuje se malá oblast ve středu objektivu.
Ideální v případě, kdy je třeba přesně zaostřit konkrétní oblast
snímku.
POZNÁMKA: Pro dosažení co nejlepších snímků se fotoaparát v režimu
Krajina nastavuje na režim ostření Vícezónové.
Dlouhodobá expozice
Zvolte dobu, po kterou zůstane
závěrka otevřena.
Žádná (výchozí)
0,5; 0,7; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 6,0 nebo 8,0 sekund
Obnovit výchozí
Všechna nastavení pořizování snímků se vrátí na výchozí
hodnoty.
K dispozici pouze v režimu SCN-Custom (Scénický-uživatelský).
Nastavit album
Zvolte názvy alb.
Toto nastavení zůstává aktivní,
dokud je nezměníte. Lze použít jiné
volby nabídky Nastavit album pro
videozáznamy a jiné pro snímky.
Zap.
Vyp. (výchozí)
Názvy alb zvolte ještě před pořizováním snímků nebo
videozáznamů. Všechny pořízené snímky a videozáznamy se pak
označí zvolenými názvy. Viz strana 42.
Délka videozáznamu
Zvolte délku záznamu videa.
Toto nastavení zůstává aktivní,
dokud je nezměníte.
Nepřetržitý (výchozí)
5s
15 s
30 s
32
CS
www.kodak.com/go/support
Využívejte všech funkcí svého fotoaparátu
Nastavení
Možnosti
Stabilizátor obrazu
Zlepšení stability videozáznamu.
Zap. (výchozí)
Vyp.
Paměťové médium
Zvolte paměťové médium pro
ukládání snímků nebo
videozáznamů.
Toto nastavení zůstává aktivní,
dokud je nezměníte.
Automaticky (výchozí) — pokud je do fotoaparátu vložena
paměťová karta, používá fotoaparát paměťovou kartu. Pokud
tomu tak není, používá fotoaparát interní paměť.
Interní paměť — fotoaparát vždy používá interní paměť, i když je
v něm vložena paměťová karta.
Nastavení
Zvolte další nastavení.
Viz Uživatelské nastavení fotoaparátu.
Uživatelské nastavení fotoaparátu
Pomocí možnosti Nastavení lze fotoaparát nastavit podle vlastních potřeb.
1 V libovolném režimu stiskněte tlačítko Menu (Nabídka).
2 Stisknutím tlačítka
zvýrazněte možnost Nastavení
a poté stiskněte tlačítko OK.
3 Stisknutím tlačítka
tlačítko OK.
zvýrazněte nastavení, které chcete změnit, a poté stiskněte
4 Zvolte požadovanou možnost a poté stiskněte tlačítko OK.
Nastavení
Možnosti
Návrat Návrat do předchozí nabídky.
Zvuky fotoaparátu
Zvolte zvukové efekty.
Téma — pro všechny funkce se používá stejný zvukový efekt.
Individual (Jednotlivě) — zvolte zvukový efekt pro každou
funkci.
Hlasitost zvuku
Vyp.
Vysoká
Střední (výchozí)
Nízká
www.kodak.com/go/support
CS
33
Využívejte všech funkcí svého fotoaparátu
Nastavení
Možnosti
Jas displeje LCD
Zvolte jas displeje LCD
Úspora energie
Vysoká spotřeba (výchozí)
Stmívání displeje LCD
Zvolte časové prodlevy před
ztmavením displeje LCD.
30 sekund
20 sekund
10 sekund (výchozí)
Vyp. (bez stmívání)
Automatické vypnutí
Zvolte délku časové prodlevy před
vypnutím fotoaparátu.
10 min
5 min
3 min (výchozí)
1 min
Datum a čas
Viz strana 3.
Výstup videa
NTSC (výchozí) — používá se v Severní Americe a Japonsku.
Zvolte regionální nastavení, které
PAL — používá se v Evropě a v Číně.
umožní připojit fotoaparát
k televiznímu přijímači nebo jinému
externímu zařízení.
Fotorámeček
Zvolte nastavení EasyShare Docku
s funkcí fotorámečku 2.
Interval (mezi záběry prezentace)
Smyčka (Zap/Vyp, u prezentace)
Přechod (mezi záběry prezentace)
Image Source (Zdroj obrazu) (Auto (Automatický)/Internal
(Interní)/Favorites (Oblíbené))
Doba běhu (u prezentace)
Snímač orientace
Zap. (výchozí)
Slouží k nastavení snímků tak, aby se Vyp.
zobrazily správnou stranou nahoru. Při přenosu – nastaví snímač orientace na displeji LCD
POZNÁMKA: Snímky musí být přenášeny fotoaparátu na možnost Vyp. Při přenosu do počítače se snímek
otočí tak, aby měl správnou orientaci.
pomocí softwaru
EasyShare.
34
CS
www.kodak.com/go/support
Využívejte všech funkcí svého fotoaparátu
Nastavení
Možnosti
Předblesk červených očí
Zvolte, zda se aktivuje předblesk,
pokud je blesk v režimu Red Eye
(Redukce červených očí).
Zap. (výchozí) — před pořízením snímku se spustí předblesk pro
redukci červených očí.
Vypnuto — předblesk pro redukci červených očí se nespustí.
Označení datem
Tisk data na snímek.
Zvolte zobrazení data nebo funkci vypněte.
(Ve výchozím nastavení je funkce vypnuta.)
Zobrazení data videa
Funkce slouží k zobrazení data
a času na začátku přehrávání
videozáznamu.
Zap. (výchozí) — zvolte formát data.
Žádné
Varování při rozostření
Zap. (výchozí)
Vyp.
Viz strana 28.
Jazyk
Zvolte si jazyk.
Formátování
Paměťová karta — odstraní všechna data z paměťové karty
a naformátuje ji.
Storno — ukončí funkci bez provedení změn.
Interní paměť — odstraní všechna data z interní paměti, včetně
e-mailových adres, názvů alb a oblíbených položek. Naformátuje
interní paměť.
VÝSTRAHA:
Formátování
odstraní všechny
snímky
a videozáznamy,
včetně chráněných.
Pokud během
formátování vyjmete
paměťovou kartu,
může dojít k jejímu
poškození.
POZNÁMKA: Fotoaparát automaticky koriguje efekt červených očí, a to
i když je funkce Předblesk červených očí vypnuta.
O přístroji
Zobrazí informace o fotoaparátu.
www.kodak.com/go/support
CS
35
Využívejte všech funkcí svého fotoaparátu
Použití kompenzace expozice k nastavení jasu snímku
Snímky můžete ztmavit nebo zesvětlit pomocí nastavení kompenzace expozice.
■
Stisknutím tlačítka
snižte hodnotu kompenzace expozice.
■
Stisknutím tlačítka
zvyšte hodnotu kompenzace expozice.
Úroveň kompenzace expozice se zobrazí na displeji LCD, který zesvětlá nebo ztmavne.
Zobrazení jasu snímku pomocí histogramu
Pomocí histogramu posuďte rozložení světla před nebo po pořízení snímku. Pokud je nejvyšší
hodnota v grafu napravo, je předmět světlý. Pokud je nalevo, je předmět tmavý. Optimální
expozice dosáhnete, pokud je nejvyšší hodnota uprostřed histogramu. Blesk může ovlivnit
přeexponování a podexponování snímku.
Chcete-li zapnout histogram v režimu fotografování nebo
prohlížení, stiskněte tlačítko LCD/Informace,
dokud se histogram neobjeví.
Použití rámovací mřížky pro kompozici snímku
Rámovací mřížka rozděluje displej LCD na třetiny, vertikálně a horizontálně. Tato funkce je
užitečná např. tehdy, když chcete dosáhnout vhodného poměru vody, pevniny a nebe.
Chcete-li zapnout rámovací mřížku v automatickém nebo
scénickém režimu, stiskněte tlačítko LCD/Informace
, dokud se nezobrazí mřížka.
36
CS
www.kodak.com/go/support
Využívejte všech funkcí svého fotoaparátu
Sdílení snímků
Stisknutím tlačítka Share (Sdílet) označte snímky a videozáznamy. Po přenosu do počítače je
lze sdílet. Stisknutím tlačítka Share (Sdílet) lze snímky nebo videozáznamy označit
v následujících případech:
■
Kdykoli. (Zobrazí se poslední pořízený snímek nebo videozáznam.)
■
Bezprostředně po pořízení snímku nebo videozáznamu pomocí funkce Quickview
(Rychlý náhled) (viz strana 5).
■
Po stisknutí tlačítka Review (Prohlížet) (viz strana 16).
Označení snímků pro tisk
1 Stiskněte tlačítko Share (Sdílet). Stisknutím tlačítka
2 Stisknutím tlačítka
zvýrazněte možnost Tisk
vyhledejte snímek.
a poté stiskněte tlačítko OK.*
3 Stisknutím tlačítka
vyberte počet kopií (0 – 99). Nula u daného snímku
odstraní značku.
Ve stavové oblasti se zobrazí ikona Tisk . Výchozí počet výtisků je jeden.
4 Volitelně: Počet výtisků můžete aplikovat i na další snímky. Stisknutím tlačítka
vyhledejte snímek. Počet výtisků ponechte beze změn nebo jej změňte stisknutím tlačítka
. Tento krok opakujte, dokud není u snímků nastaven požadovaný počet výtisků.
5 Stiskněte tlačítko OK. Stisknutím tlačítka Share (Sdílet) ukončete práci s nabídkou.
* Chcete-li označit všechny snímky na paměťovém médiu, zvýrazněte možnost Tisknout vše,
stiskněte tlačítko OK a určete počet kopií. Možnost Tisknout vše není k dispozici v režimu
quickview (rychlý náhled). Pokud chcete odebrat označení pro tisk u všech snímků na daném
paměťovém médiu, zvýrazněte možnost Stornovat tisk a stiskněte tlačítko OK. Možnost
Stornovat tisk není k dispozici v režimu quickview (rychlý náhled).
www.kodak.com/go/support
CS
37
Využívejte všech funkcí svého fotoaparátu
Tisk označených snímků
Při přenosu označených snímků do počítače zobrazí software EasyShare obrazovku tisku.
Podrobné informace lze získat klepnutím na tlačítko Nápověda v softwaru EasyShare.
Další informace o tisku z počítače, docku s tiskárnou, tiskárny vybavené technologií PictBridge
nebo paměťové karty viz strana 45.
POZNÁMKA: Chcete-li dosáhnout co nejlepšího tisku ve formátu 10 cm x 15 cm, použijte nastavení velikosti snímku
5,3 MP (3:2). Viz strana 30.
Označování snímků a videozáznamů pro odeslání e-mailem
První krok — v počítači
Pomocí softwaru Kodak EasyShare vytvořte v počítači adresář e-mailových adres. Do interní
paměti fotoaparátu pak lze zkopírovat až 32 e-mailových adres. Podrobné informace
naleznete v Nápovědě softwaru EasyShare.
Druhý krok — označení snímků nebo videozáznamů ve fotoaparátu
1 Stiskněte tlačítko Share (Sdílet). Stisknutím tlačítka
vyhledejte snímek nebo videozáznam.
2 Stisknutím tlačítka
zvýrazněte možnost E-mail
a stiskněte tlačítko OK.
Ve stavové oblasti se zobrazí ikona E-mail
.
3 Stisknutím tlačítka
zvýrazněte požadovanou e-mailovou adresu a stiskněte tlačítko OK.
Pokud chcete stejnou adresou označit i další snímky nebo videozáznamy, můžete mezi
. Po zobrazení požadovaného snímku stiskněte
nimi přecházet stisknutím tlačítka
tlačítko OK.
Chcete-li snímky a videozáznamy odeslat na více adres, opakujte pro jednotlivé adresy krok 3.
Vybrané adresy budou zaškrtnuty.
4 Pokud chcete výběr zrušit, zvýrazněte zaškrtnutou adresu a stiskněte tlačítko OK. Pokud
chcete zrušit výběr u všech adres, zvýrazněte možnost Clear All (Zrušit vše).
5 Stisknutím tlačítka
zvolte možnost Konec a stiskněte tlačítko OK.
Ve stavové oblasti se zobrazí ikona E-mail
.
6 Stisknutím tlačítka Share (Sdílet) ukončete práci s nabídkou.
38
CS
www.kodak.com/go/support
Využívejte všech funkcí svého fotoaparátu
Třetí krok — přenos a odeslání e-mailem
Po přenosu označených snímků nebo videozáznamů do počítače se zobrazí obrazovka pro
e-mail. Z této obrazovky lze snímky a videozáznamy odeslat na zadané adresy. Podrobné
informace naleznete v Nápovědě softwaru EasyShare.
Označení snímků jako oblíbených
Oblíbené snímky si můžete uložit do oddílu Oblíbené
v interní paměti fotoaparátu a potom
je sdílet s rodinou a přáteli.
POZNÁMKA: Při přenášení snímků z fotoaparátu do počítače se všechny snímky (včetně oblíbených) do počítače
uloží v plné velikosti. Oblíbené snímky – menší kopie originálů – se načtou zpět do fotoaparátu, takže se
z nich můžete dále těšit a sdílet je.
vyhledejte
1. Označení snímků 1 Stiskněte tlačítko Share (Sdílet). Stisknutím tlačítka
snímek.
jako oblíbených
2 Stisknutím tlačítka
zvýrazněte možnost Oblíbené
a stiskněte
tlačítko OK.
Ve stavové oblasti se zobrazí ikona Oblíbené . Pokud chcete značku
odstranit, stiskněte znovu tlačítko OK.
1
Všechny funkce budete mít k dispozici při použití softwaru EasyShare
2. Přenesení snímků
dodaného s fotoaparátem. (Viz strana 43.)
do počítače
2 Připojte fotoaparát k počítači pomocí kabelu USB model U-8 (viz strana 44)
nebo pomocí EasyShare Docku.
Při prvním přenosu snímků software usnadní volbu možností, které jsou
spojeny s oblíbenými snímky. Poté se snímky přenesou do počítače.
Oblíbené snímky (menší verze originálů) se načtou do oddílu Oblíbené
v interní paměti fotoaparátu.
1 Stiskněte tlačítko
Favorites (Oblíbené).
3. Zobrazení
oblíbených snímků 2 Mezi oblíbenými snímky lze přecházet stisknutím tlačítka
.
ve fotoaparátu
POZNÁMKA: Fotoaparát může uložit pouze omezený počet oblíbených snímků. K úpravě velikosti oddílu Oblíbené ve
fotoaparátu lze použít možnost Camera Favorites (Oblíbené ve fotoaparátu) v softwaru EasyShare.
Videozáznamy označené jako oblíbené jsou v softwaru EasyShare uloženy ve složce Favorites
(Oblíbené). Podrobné informace naleznete v Nápovědě softwaru EasyShare.
www.kodak.com/go/support
CS
39
Využívejte všech funkcí svého fotoaparátu
Volitelná nastavení
V režimu Oblíbené se po stisknutí tlačítka Menu (Nabídka) zpřístupní volitelná nastavení.
Prezentace (strana 21)
Remove all favorites
(Odstranit všechny oblíbené) (strana 40)
Více snímků (strana 25)
Nastavení (strana 33)
POZNÁMKA: Snímky vyfotografované s nastavením velikosti snímku 5,3 MP (3:2) se zobrazí s poměrem stran 3:2
s černým pruhem v horní části displeje.
Odstranění všech oblíbených snímků z fotoaparátu
1 Stiskněte tlačítko
Favorites (Oblíbené).
2 Stiskněte tlačítko Menu (Nabídka).
3 Zvýrazněte položku a poté stiskněte tlačítko OK.
Všechny snímky uložené v části Oblíbené v interní paměti fotoaparátu budou odstraněny.
Oblíbené snímky budou obnoveny při následujícím přenosu snímků do počítače.
4 Stisknutím tlačítka Menu (Nabídka) ukončete práci s nabídkou.
Zamezení přenosu oblíbených snímků do fotoaparátu
1 Spusťte software Kodak EasyShare. Klepněte na kartu My Collection (Moje sbírka).
2 Přejděte do zobrazení Albums (Alba).
3 Klepněte na položku Camera Favorites Album (Album oblíbených snímků ve fotoaparátu)
odpovídající vašemu fotoaparátu.
4 Klepněte na možnost Remove Album (Odebrat album).
Při dalším přenosu snímků z fotoaparátu do počítače lze k opětovnému vytvoření položky
Camera Favorites Album (Album oblíbených snímků ve fotoaparátu) nebo k vypnutí funkce
Camera Favorites (Oblíbené snímky ve fotoaparátu) použít funkci Camera Favorites
Wizard/Assistant (Průvodce vytvořením oblíbených snímků ve fotoaparátu).
40
CS
www.kodak.com/go/support
Využívejte všech funkcí svého fotoaparátu
Tisk a odeslání oblíbených snímků e-mailem
1 Stiskněte tlačítko
Favorites (Oblíbené). Stisknutím tlačítka
vyhledejte snímek.
2 Stiskněte tlačítko Share (Sdílet).
3 Zvýrazněte možnost Tisk
nebo E-mail
a stiskněte tlačítko OK.
POZNÁMKA: Oblíbené snímky pořízené tímto fotoaparátem (tj. neimportované z jiného zdroje) vyhovují pro tisk do
formátu 10 cm x 15 cm.
Označení snímků nebo videozáznamů pro alba
Pomocí funkce Album lze v režimu Prohlížení snímky a videozáznamy ve fotoaparátu označit
názvy alb.
První krok — v počítači
Pomocí softwaru Kodak EasyShare vytvořte v počítači názvy alb. Do interní paměti fotoaparátu
pak lze zkopírovat až 32 názvů alb. Podrobné informace naleznete v Nápovědě softwaru
EasyShare.
Druhý krok — na fotoaparátu
1 Stiskněte tlačítko Review (Prohlížet) a vyhledejte požadovaný snímek nebo videozáznam.
2 Stiskněte tlačítko Menu (Nabídka).
3 Stisknutím tlačítka
zvýrazněte možnost Album
a stiskněte tlačítko OK.
4 Stisknutím tlačítka
zvýrazněte název alba a stiskněte tlačítko OK.
Pokud chcete přidat do stejného alba další snímky, přejděte na příslušné snímky
. Po zobrazení požadovaného snímku stiskněte tlačítko OK.
stisknutím tlačítka
Pokud chcete přidat snímky do více než jednoho alba, zopakujte krok 4 pro každé
zvolené album.
U příslušného snímku se zobrazí název alba. Znak plus (+) za názvem alba znamená, že byl
snímek přidán do více než jednoho alba.
Výběr lze zrušit zvýrazněním názvu alba a stisknutím tlačítka OK. Výběr u všech alb lze zrušit
volbou možnosti Zrušit vše.
www.kodak.com/go/support
CS
41
Využívejte všech funkcí svého fotoaparátu
Třetí krok — přenos do počítače
Po přenosu označených snímků nebo videozáznamů do počítače se spustí software
EasyShare, který zajistí roztřídění snímků do příslušných alb. Podrobné informace naleznete
v Nápovědě softwaru EasyShare.
Předběžné označování názvů alb
K předběžnému určení názvů alb předtím, než zhotovíte snímky nebo videozáznamy, použijte
možnost Nastavit album (Foto nebo Video). Všechny pořízené snímky a videozáznamy se pak
označí zvolenými názvy.
První krok — v počítači
Pomocí softwaru EasyShare vytvořte v počítači názvy alb. Při dalším připojení fotoaparátu
k počítači se do interní paměti fotoaparátu zkopíruje až 32 názvů alb.
Druhý krok — na fotoaparátu
1 V libovolném režimu stiskněte tlačítko Menu (Nabídka).
2 Stisknutím tlačítka
zvýrazněte možnost Nastavit album
a stiskněte tlačítko OK.
3 Stisknutím tlačítka
zvýrazněte název alba a stiskněte tlačítko OK. Opakováním
předchozích kroků označte snímky nebo videozáznamy pro alba.
4 Zvýrazněte možnost Konec a stiskněte tlačítko OK.
5 Stisknutím tlačítka Menu (Nabídka) ukončete práci s nabídkou.
Výběry se uloží. Výběr alb se zobrazí na displeji LCD. Znak plus (+) za názvem alba
znamená, že je vybráno více než jedno album.
Třetí krok — přenos do počítače
Po přenosu označených snímků nebo videozáznamů do počítače se spustí software
EasyShare, který zajistí roztřídění snímků do příslušných alb. Podrobné informace naleznete
v Nápovědě softwaru EasyShare.
42
CS
www.kodak.com/go/support
5
Přenos a tisk snímků
VÝSTRAHA:
Software Kodak EasyShare nainstalujte před připojením fotoaparátu nebo
EasyShare Docku k počítači. V opačném případě může dojít k nesprávné
instalaci softwaru.
Instalace softwaru
1 Ukončete všechny softwarové aplikace, které jsou v počítači spuštěny (včetně antivirového
softwaru).
2 Do jednotky CD-ROM vložte disk CD se softwarem Kodak EasyShare.
3 Nainstalujte software:
Operační systémy Windows — Pokud se automaticky nezobrazí instalační okno, zvolte
v nabídce Start příkaz Spustit a zadejte příkaz d:\setup.exe, kde d je označení jednotky
obsahující disk CD.
Počítače s operačním systémem Mac OS X — Poklepejte na ikonu CD na pracovní ploše
a klepněte na ikonu Install (Instalace).
4 Podle pokynů na obrazovce nainstalujte software.
POZNÁMKA: Po zobrazení výzvy proveďte registraci fotoaparátu a softwaru. Registrace vám umožní přijímat
informace, které zajišťují aktualizaci systému. Pozdější registraci lze provést na webové stránce
www.kodak.com/go/register.
Informace o softwarových aplikacích dodávaných na disku CD se softwarem Kodak
EasyShare lze získat klepnutím na tlačítko Help (Nápověda) v softwaru EasyShare.
www.kodak.com/go/support
CS
43
Přenos a tisk snímků
Přenos snímků a videozáznamů
Pomocí kabelu rozhraní USB
Pokud nemáte EasyShare Dock, použijte konektor USB / A/V a kabel USB model U-8 (nemusí
být součástí balení).
Konektor USB / A/V
Pomocí Kodak EasyShare Docku s funkcí fotorámečku řady 2
Máte-li Kodak EasyShare Dock s funkcí fotorámečku 2, použijte jej pro přenos snímků.
(Příslušenství lze zakoupit na webové stránce www.kodak.com/go/v603accessories.)
1
2
Přenos snímků a videozáznamů
44
CS
www.kodak.com/go/support
Přenos a tisk snímků
Použití dalších možností
Pro přenos snímků a videozáznamů lze použít také následující výrobky Kodak:
■
Kodak EasyShare Dock fotoaparátu, Kodak EasyShare Dock s tiskárnou (viz strana 47).
■
Čtečky paměťových karet Kodak
POZNÁMKA: (Příslušenství lze zakoupit na webové stránce www.kodak.com/go/v603accessories. Výukový program
online o připojení je k dispozici na webové stránce www.kodak.com/go/howto.
Tisk snímků
Tisk pomocí Kodak EasyShare Docku s tiskárnou
Po připojení fotoaparátu ke Kodak EasyShare Docku s tiskárnou lze tisknout snímky
s počítačem či bez něj. (Příslušenství lze zakoupit na webové stránce
www.kodak.com/go/v603accessories.
Informace o kompatibilitě docků fotoaparátu uvádí strana 47.
Přímý tisk z tiskárny vybavené technologií PictBridge
Fotoaparát je kompatibilní s technologií PictBridge. Tato technologie umožňuje tisknout
snímky přímo po připojení fotoaparátu k tiskárně vybavené technologií PictBridge. K tomu je
třeba:
■
fotoaparát s plně nabitou baterií,
■
tiskárna vybavená technologií PictBridge
■
kabel USB
www.kodak.com/go/support
CS
45
Přenos a tisk snímků
Připojení fotoaparátu k tiskárně vybavené technologií PictBridge
1 Vypněte fotoaparát i tiskárnu.
2 Pomocí příslušného kabelu USB připojte fotoaparát k tiskárně. Informace o objednávání
kabelů získáte v návodu k obsluze tiskárny nebo na webové stránce
www.kodak.com/go/v603accessories.
Tisk z tiskárny vybavené technologií PictBridge
1 Zapněte tiskárnu. Zapněte fotoaparát.
Zobrazí se logo PictBridge, potom aktuální snímek a nabídka. (Pokud nejsou nalezeny
žádné snímky, zobrazí se zpráva.) Jestliže se zobrazená nabídka vypne, lze ji znovu
zobrazit stisknutím libovolného tlačítka.
2 Stisknutím tlačítka
zvolte požadovanou možnost tisku a stiskněte tlačítko OK.
Aktuální snímek — Stisknutím tlačítka
zvolte snímek. Zvolte počet kopií.
Označené snímky — Pokud tiskárna tuto funkci podporuje, lze vytisknout snímky označené
k tisku a zvolit velikost tisku.
Tisk indexu — Tisk miniatur všech snímků. (Pro tuto možnost je třeba jeden či více listů
papíru.) Pokud tiskárna tuto funkci podporuje, zvolte velikost tisku.
Všechny snímky — Tisk všech snímků uložených v interní paměti, na paměťové kartě nebo
v části Oblíbené. Zvolte počet kopií.
Paměťové médium — Přechod do interní paměti, na paměťovou kartu nebo do
části Oblíbené.
POZNÁMKA: Při přímém tisku nedochází k trvalému přenosu ani k uložení snímků do tiskárny. Informace o přenosu
snímků do počítače uvádí strana 43. V režimu Oblíbené se zobrazí aktuální oblíbený snímek.
Odpojení fotoaparátu od tiskárny vybavené technologií PictBridge
1 Vypněte fotoaparát i tiskárnu.
2 Odpojte kabel USB od fotoaparátu a tiskárny.
46
CS
www.kodak.com/go/support
Přenos a tisk snímků
Použití tiskárny, která není vybavena technologií PictBridge
Po přenosu snímků z fotoaparátu do počítače je lze vytisknout pomocí softwaru EasyShare.
Podrobné informace naleznete v Nápovědě softwaru EasyShare.
Objednávání tisku snímků online
Jednou z mnoha online služeb nabízených v rámci softwaru EasyShare je galerie Kodak
EasyShare (www.kodakgallery.com). Díky této službě můžete snadno:
■
přenášet snímky,
■
upravovat a vylepšovat snímky a přidávat k nim okraje,
■
ukládat snímky a sdílet je s rodinou a přáteli,
■
objednávat si výtisky ve špičkové kvalitě, blahopřání a pohlednice, rámečky a alba – a to
vše si můžete nechat doručit až domů.
Tisk z volitelné paměťové karty SD nebo MMC
■
Můžete automaticky tisknout označené snímky, jakmile vložíte kartu do tiskárny opatřené
slotem pro kartu SD/MMC. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze tiskárny.
■
Můžete si nechat zhotovit fotografie prostřednictvím libovolného zařízení Kodak Picture
Maker nebo Picture Kiosk, které umožňuje zpracovat paměťová média SD/MMC.
(Před návštěvou se obraťte na místního dodavatele, který vám podá další informace.
Navštivte webové stránky www.kodak.com/go/picturemaker.)
■
Můžete si také nechat zpracovat paměťovou kartu v místní fotolaboratoři, kde vám zhotoví
profesionální fotografie.
Kompatibilita docku fotoaparátu
Imformace o tom, jaké docky fotoparátu a docky s tiskárnou EasyShare jsou kompatibilní
s vaším fotoparátem, získáte na webových stránkách www.kodak.com/go/dockcompatibility.
Docky fotoaparátu, docky s tiskárnou a další příslušenství lze zakoupit na webové stránce
www.kodak.com/go/v603accessories.
www.kodak.com/go/support
CS
47
6
Odstraňování problémů
Problémy s fotoaparátem
Stav
Řešení
Fotoaparát se nezapíná.
■ Zkontrolujte, zda je v přístroji správně vložena dostatečně nabitá
Fotoaparát nelze vypnout
a objektiv se nezasouvá.
baterie (strana 1).
Tlačítka a ovládací prvky
fotoaparátu nefungují.
Objektiv se po zapnutí
fotoaparátu nevysune
nebo nezasune.
■ Zkontrolujte, zda je v přístroji správně vložena dostatečně nabitá
baterie (strana 1).
■ Vypněte a znovu zapněte fotoaparát. (V režimu Oblíbené se objektiv
nevysouvá.)
■ Pokud problém přetrvává, vyhledejte pomoc (strana 52).
V režimu Review
■ Přeneste do počítače všechny snímky (strana 43).
(Prohlížení) se zobrazuje ■ Pořiďte další snímek. Pokud problém přetrvává, změňte umístění
černý nebo modrý displej,
paměťového média na interní paměť (strana 33).
nikoliv snímek.
Po pořízení snímku se
nesníží počet zbývajících
snímků.
■ Můžete pokračovat ve fotografování. Fotoaparát pracuje normálně.
Orientace snímku není
správná.
■ Nastavte položku Snímač orientace na hodnotu Zap. (strana 34).
Nelze aktivovat blesk.
■ Zkontrolujte nastavení blesku a podle potřeby je změňte (strana 9).
(Fotoaparát dokáže po pořízení každého snímku odhadnout počet
zbývajících snímků, a to na základě velikosti a obsahu snímku.)
POZNÁMKA: Blesk se nespouští ve všech režimech.
48
CS
www.kodak.com/go/support
Odstraňování problémů
Stav
Řešení
Paměťové médium je
téměř nebo úplně
zaplněno.
■ Přeneste snímky do počítače (strana 43).
■ Odstraňte snímky z paměťové karty nebo vložte novou paměťovou
kartu.
■ Změňte umístění paměťového média na interní paměť (strana 33).
Životnost baterie je krátká. ■ Zkontrolujte, zda je v přístroji vložena baterie správného typu
(strana 60).
■ Před vložením baterií do fotoaparátu očistěte kontakty čistým, suchým
hadříkem.
■ Vložte novou nebo nabitou baterii (strana 1).
Nelze pořídit snímek.
■ Vypněte a znovu zapněte fotoaparát. Zkontrolujte, zda není fotoaparát
přepnut do režimu Oblíbené.
■ Stiskněte úplně tlačítko spouště (strana 5).
■ Vložte novou nebo nabitou baterii (strana 1).
■ Paměť je zaplněná. Přeneste snímky do počítače (strana 43),
odstraňte snímky (strana 17), změňte paměťové médium nebo vložte
jinou paměťovou kartu.
Na displeji LCD se
■ Vypněte a znovu zapněte fotoaparát.
zobrazuje chybové hlášení. ■ Vyjměte paměťovou kartu.
■ Vypněte fotoaparát. Vyjměte baterii. Otřete kontakty čistým, suchým
hadříkem.
■ Vložte novou nebo nabitou baterii.
■ Pokud problém přetrvává, vyhledejte pomoc (strana 52).
Fotoaparát nerozpoznává ■ Karta může být poškozená. Naformátujte kartu ve fotoaparátu
(strana 35).
paměťovou kartu nebo po
jejím vložení přestává
■ Použijte jinou paměťovou kartu.
reagovat.
www.kodak.com/go/support
CS
49
Odstraňování problémů
Problémy s počítačem nebo připojením
Stav
Řešení
Počítač nekomunikuje
s fotoaparátem.
■ Zkontrolujte, zda je v přístroji správně vložena dostatečně nabitá
baterie (strana 1).
■ Zapněte fotoaparát.
■ Zkontrolujte, zda je kabel USB, model U-8, připojen k fotoaparátu
a k počítači (strana 44). (Pokud používáte EasyShare Dock,
zkontrolujte připojení všech kabelů. Zkontrolujte, zda je fotoaparát
správně usazen v docku.)
■ Ujistěte se, zda je nainstalován software EasyShare (strana 43).
Snímky se nepřenášejí do ■ Další informace viz Nápověda softwaru EasyShare.
počítače.
Na externím videozařízení ■ Na fotoaparátu správně nastavte volbu Výstup videa, tj. NTSC nebo
PAL, viz strana 34.
nelze spustit prezentaci.
■ Zkontrolujte, zda je správně nastaveno externí zařízení. (Viz návod
k obsluze příslušného zařízení).
Problémy s kvalitou snímků
Stav
Řešení
Snímek je nejasný.
■ Automatické nastavení expozice a ostření proveďte stisknutím tlačítka
spouště do poloviny. Jakmile se barva rámovacích značek změní na
zelenou, stiskněte tlačítko spouště úplně a pořiďte snímek.
■ Vyčistěte objektiv (strana 61).
■ Pokud jste od předmětu vzdáleni více než 70 cm, zkontrolujte, zda
není fotoaparát nastaven na režim Makro.
■ Položte fotoaparát na rovnou a stabilní podložku nebo použijte stativ
(zejména pokud používáte zoom nastavený na dlouhou ohniskovou
vzdálenost nebo pokud fotografujete ve ztížených světelných
podmínkách).
50
CS
www.kodak.com/go/support
Odstraňování problémů
Stav
Řešení
Snímek je příliš tmavý.
■ Přemístěte fotoaparát tak, aby se zvýšilo množství dostupného světla.
■ Použijte Doplňkový blesk (strana 9) nebo změňte postavení tak, aby
světlo nebylo za fotografovaným předmětem.
■ Přesuňte se tak, aby vzdálenost mezi vámi a fotografovaným
předmětem nebyla vyšší než účinný dosah blesku (strana 55).
■ Automatické nastavení expozice a ostření proveďte stisknutím tlačítka
spouště do poloviny. Jakmile se barva rámovacích značek změní na
zelenou, stiskněte tlačítko spouště úplně a pořiďte snímek.
Snímek je příliš světlý.
■ Přemístěte fotoaparát tak, aby se snížilo množství dostupného světla.
■ Vypněte blesk (strana 9).
■ Přesuňte se tak, aby vzdálenost mezi vámi a fotografovaným
předmětem nebyla vyšší než účinný dosah blesku (strana 55).
■ Automatické nastavení expozice a ostření proveďte stisknutím tlačítka
spouště do poloviny. Jakmile se barva rámovacích značek změní na
zelenou, stiskněte tlačítko spouště úplně a pořiďte snímek.
■ V režimech Auto (Automatický) a SCN-Custom (Scénický-uživatelský)
nastavte kompenzaci expozice (strana 36).
Problémy s přímým tiskem (ze zařízení vybaveného technologií PictBridge)
Stav
Řešení
Požadovaný snímek nelze ■ Zapněte fotoaparát. Zkontrolujte, zda není fotoaparát přepnut do
režimu Oblíbené.
najít.
■ Pomocí nabídky Přímý tisk změňte nastavení paměťového média.
Nabídka Přímý tisk se
vypíná.
■ Stisknutím libovolného tlačítka na fotoaparátu znovu zobrazte nabídku.
Snímky nelze tisknout.
■ Zkontrolujte, zda jsou fotoaparát a tiskárna propojeny (strana 45).
■ Zkontrolujte, zda jsou tiskárna a fotoaparát napájeny.
Na fotoaparátu nebo
tiskárně se zobrazuje
chybové hlášení.
■ Problém vyřešte postupem podle zobrazených pokynů.
www.kodak.com/go/support
CS
51
7
Jak získat pomoc
Fotoaparát
Kontaktujte společnost Kodak e-mailem, písemně nebo www.kodak.com/go/v603support
telefonicky
Informace o podpoře výrobku (nejčastější dotazy,
informace o řešení problémů, vyřizování oprav, atd.)
www.kodak.com/go/v603support
Informace o nákupu příslušenství k fotoaparátu
(docků fotoaparátu, docků s tiskárnou, optického
příslušenství, paměťových karet, atd.)
www.kodak.com/go/v603accessories
Stáhněte si nejnovější software a firmware k fotoaparátu www.kodak.com/go/v603downloads
Prohlédněte si online prezentace fotoaparátu
www.kodak.com/go/howto
Software
Informace o softwaru EasyShare
www.kodak.com/go/easysharesw
(nebo Nápověda softwaru EasyShare)
Nápověda k operačnímu systému Windows a k práci
s digitálními snímky
www.kodak.com/go/pcbasics
Ostatní
Podpora pro fotoaparáty, software, příslušenství a další
www.kodak.com/go/support
Informace o zařízeních Kodak EasyShare Dock
s tiskárnou
www.kodak.com/go/printerdocks
Informace o inkoustových tiskárnách Kodak
www.kodak.com/go/inkjet
Optimalizace tiskárny pro dosažení zářivějších
a věrnějších barevných odstínů
www.kodak.com/go/onetouch
Registrace fotoaparátu
www.kodak.com/go/register
52
CS
www.kodak.com/go/support
Jak získat pomoc
POZNÁMKA: Pokud máte jakékoli dotazy týkající se tohoto výrobku, můžete se obrátit na oddělení podpory
společnosti Kodak.
Austrálie
1800 147 701
Norsko
23 16 21 33
Belgie
02 713 14 45
Nový Zéland
0800 440 786
Brazílie
0800 150000
Polsko
00800 4411625
Čína
800 820 6027
Portugalsko
021 415 4125
Dánsko
3 848 71 30
Rakousko
0179 567 357
Filipíny
1 800 1 888 9600
Řecko
00800 44140775
Finsko
0800 1 17056
Singapur
800 6363 036
Francie
01 55 1740 77
Španělsko
91 749 76 53
Hongkong
800 901 514
Švédsko
08 587 704 21
Indie
91 22 617 5823
Švýcarsko
01 838 53 51
Irsko
01 407 3054
Thajsko
001 800 631 0017
Itálie
02 696 33452
Tchaj-wan
0800 096 868
Japonsko
03 5540 9002
Turecko
00800 448827073
Kanada
1 800 465 6325
Velká Británie
0870 243 0270
Korea
00798 631 0024
Spojené státy americké
1 800 235 6325
585 781 6231
(placená linka)
Německo
069 5007 0035
Mezinárodní placená
telefonní linka
+44 131 458 6714
Nizozemsko
020 346 9372
Mezinárodní placená
faxová linka
+44 131 458 6962
www.kodak.com/go/support
CS
53
8
Dodatek
Technické údaje fotoaparátu
Další technické údaje jsou k dispozici na webové stránce www.kodak.com/go/v603support.
CCD — CCD 1/2,5 palce, poměr stran 4:3
Velikost snímku —
6,0 MP: 2832 x 2128 pixelů
5,3 MP (3:2): 2832 x 1888 pixelů
4,0 MP: 2304 x 1728 pixelů
3,1 MP: 2048 x 1536 pixelů
1,8 MP: 1568 x 1168 pixelů
Barevný displej — 64mm barevný hybridní displej LCD, 960 x 240 (230 000) pixelů
Zobrazení (na displeji LCD) — Počet snímků za sekundu: 24 snímků/s
Objektiv pro snímání — 3x optický zoom, asférický celoskleněný objektiv
Schneider-Kreuznach C-Variogon, f/2,8 – 4,8 (ekvivalent pro 35 mm: 36 mm – 108 mm)
Ochrana objektivu — zabudovaná
Digitální zoom — 3,6 – 12x v krocích po 0,2x (není podporováno při pořizování
videozáznamu)
Systém ostření — Automatické ostření TTL. Automatické, vícezónové, bodové.
Pracovní rozsah:
0,6 m – nekonečno při nastavení na širokoúhlý záběr
0,6 m – nekonečno při nastavení na teleobjektiv
5 cm – 70 cm při nastavení na širokoúhlý objektiv – makro
40 cm – 70 cm při nastavení na teleobjektiv – makro
10 m – nekonečno při nastavení na širokoúhlý objektiv, v režimu Krajina
10 m – nekonečno při nastavení na teleobjektiv, v režimu Krajina
Měření expozice — TTL-AE, Matricové, Bodové, Se zvýhodněným středem
54
CS
www.kodak.com/go/support
Dodatek
Kompenzace expozice — +/– 2,0 EV v krocích po 1/3 EV
Rychlost závěrky (čas) — 8 – 1/1448 s
Citlivost ISO —
Automatická: 80 – 160
Volitelná: 80, 100, 200, 400, 800 (hodnota 800 je k dispozici pouze při velikosti
snímků 1,8 MP.)
Elektronický blesk — Automatický blesk s fotosnímačem; Automaticky, Doplňkový, Red Eye
(Redukce červených očí), Vyp.
Pracovní rozsah při automatické citllivosti ISO: 0,6 m – 2,6 m při širokoúhlém záběru;
0,6 m – 1,8 m při nastavení na teleobjektiv
Režimy fotografování — Automatický, Video, scénické režimy
Režim série snímků — Maximálně 4 snímky při rychlosti 3,0 snímku/s.
Automatické nastavení expozice, ostření a vyvážení bílé se provádí pouze pro první snímek.
Záznam videa —
VGA (640 x 480), 30 snímků/s
VGA (dlouhý) (640 x 480), 30 snímků/s
QVGA (320 x 240), 30 snímků/s
Formát obrazového souboru —
Snímky: EXIF 2.21 (komprese JPEG), organizace souborů DCF
Video: QuickTime (KODEK MPEG-4)
Paměťové médium — Volitelná karta MMC nebo SD
(Logo SD je obchodní známkou SD Card Association.)
Kapacita interní paměti — 32 MB interní paměti (27 MB k dispozici pro ukládání snímků.
1 MB je roven jednomu miliónu bajtů.)
Quickview (Rychlý náhled) — Ano
Výstup videa — NTSC nebo PAL
Napájení — Nabíjecí baterie Kodak Li-Ion pro digitální fotoaparáty KLIC-7002
Komunikace s počítačem — Rozhraní USB 2.0 (protokol PIMA 15740), pomocí kabelu USB
model U-8, docku fotoaparátu nebo docku s tiskárnou EasyShare
www.kodak.com/go/support
CS
55
Dodatek
Podpora technologie PictBridge — Ano
Samospoušť — 2 s, 10 s, 2 snímky (10 a 18 s)
Vyvážení bílé — Automaticky, Denní světlo, Wolframová žárovka, Zářivka, Otevřený stín
Režimy barev — Vysoká úroveň barev, Přirozená úroveň barev, Nízká úroveň barev,
Černobíle, Sépia
Označení datem — žádné, RRRRMMDD, MMDDRRRR, DDMMRRRR
Závit pro stativ — 1/4 palce
Provozní teplota — 0–40 °C
Velikost — 9,2 cm x 5 cm x 2,2 cm ve vypnutém stavu
Hmotnost — 120 g bez paměťové karty a baterie
56
CS
www.kodak.com/go/support
Dodatek
Nastavení blesku v jednotlivých režimech
Režimy fotografování
Výchozí nastavení
Dostupná nastavení
Automatický
Automatický*
Automatický, Vypnuto, Doplňkový, Červené oči
Portrét
Automatický*
Automatický, Vypnuto, Doplňkový, Červené oči
Panorama L-R, R-L
(Panorama L-P, P-L)
Vypnuto
Vypnuto
Sport
Automatický*
Automatický, Vypnuto, Doplňkový, Červené oči
Krajina
Vypnuto
Vypnuto
Blízký záběr
Vypnuto
Vypnuto, Doplňkový blesk
Noční portrét
Červené oči*
Automatický, Vypnuto, Doplňkový, Červené oči
Noční krajina
Vypnuto
Vypnuto
Sníh
Automatický*
Automatický, Vypnuto, Doplňkový, Červené oči
Pláž
Automatický*
Automatický, Vypnuto, Doplňkový, Červené oči
Text
Vypnuto
Doplňkový, Vypnuto
Květina
Vypnuto
Vypnuto, Doplňkový blesk
Ohňostroj
Vypnuto
Vypnuto
Tichý/Muzeum
Vypnuto
Vypnuto
Autoportrét
Červené oči*
Automatický, Vypnuto, Doplňkový, Červené oči
Večírek
Červené oči*
Automatický, Vypnuto, Doplňkový, Červené oči
Děti
Automatický*
Automatický, Vypnuto, Doplňkový, Červené oči
Protisvětlo
Doplňkový blesk
Doplňkový blesk
Pohybující se objekt
Vypnuto
Doplňkový, Vypnuto
Světlo svíčky
Vypnuto
Doplňkový, Vypnuto
Západ slunce
Automatický*
Automatický, Vypnuto, Doplňkový, Červené oči
Uživatelský
Automatický*
Automatický, Vypnuto, Doplňkový, Červené oči
* Pokud změníte režim blesku na Automatický nebo Red Eye (Redukce červených očí), nastaví
se tento režim jako výchozí, dokud jej znovu nezměníte.
www.kodak.com/go/support
CS
57
Dodatek
Kapacity paměťových médií
Skutečná kapacita média závisí na kompozici předmětu, značce karty a dalších faktorech.
Je možné, že se vám povede uložit více snímků nebo videozáznamů. Oblíbené položky zabírají
v interní paměti další místo.
Kapacita paměti pro uložení snímků
Počet snímků
6 MP
5,3 MP (3:2)
4,0 MP
3,1 MP
1,8 MP
Interní paměť
14
16
21
26
43
Karta SD/MMC 32 MB
16
18
24
30
48
Karta SD/MMC 64 MB
33
37
48
60
97
Karta SD/MMC 128 MB
66
74
97
121
195
Karta SD/MMC 256 MB
133
149
196
242
391
Karta SD/MMC 512 MB
266
298
392
485
783
Karta SD/MMC 1 GB
533
596
784
970
1567
Kapacita paměti pro uložení videozáznamů
Minuty/sekundy videozáznamu
VGA (640 x 480)
VGA (640 x 480)
dlouhý
QVGA (320 x 240)
54 s
1 min 46 s
2 min 19 s
Karta SD/MMC 32 MB
1 min 1 s
1 min 59 s
2 min 36 s
Karta SD/MMC 64 MB
2 min 3 s
3 min 59 s
5 min 13 s
Karta SD/MMC 128 MB
4 min 7 s
7 min 59 s
10 min 26 s
Karta SD/MMC 256 MB
8 min 14 s
15 min 58 s
20 min 53 s
Karta SD/MMC 512 MB
16 min 28 s
31 min 57 s
41 min 46 s
Karta SD/MMC 1 GB
32 min 56 s
63 min 54 s
83 min 32 s
Interní paměť
58
CS
www.kodak.com/go/support
Dodatek
Důležité bezpečnostní pokyny
VÝSTRAHA:
Výrobek nedemontujte. Ve výrobku se nenacházejí žádné součástky, které by
mohl opravovat uživatel. Servis svěřte kvalifikovanému servisnímu personálu.
Výrobek nevystavujte působení kapalin, vlhkosti ani extrémních teplot. Síťové
adaptéry Kodak a nabíječky baterií jsou určeny pouze k použití v interiéru.
Použití ovládacích prvků, seřizování a provádění pracovních postupů jiných
než zde popsaných může vést k úrazu elektrickým proudem a k riziku
elektrického nebo mechanického úrazu. Dojde-li k rozbití displeje LCD,
nedotýkejte se skla ani kapaliny. Obraťte se na oddělení podpory pro
zákazníky společnosti Kodak.
Použití výrobku
■
■
Použití příslušenství, nedoporučeného společností Kodak, např. síťového adaptéru, může
vést k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění.
Při použití tohoto výrobku v letadle se řiďte pokyny dané letecké společnosti.
Bezpečnostní informace pro manipulaci s bateriemi
■
■
■
■
■
■
VÝSTRAHA:
Baterii nechte po vyjmutí vychladnout; může být zahřátá.
Prostudujte si všechny výstrahy a pokyny výrobce baterií a řiďte se jimi.
Použijte jen baterie schválené pro tento výrobek, abyste předešli riziku exploze.
Baterie ukládejte mimo dosah dětí.
Zabraňte styku baterií s kovovými předměty, včetně mincí. V opačném případě by mohlo
dojít ke zkratování baterií, jejich vybití, nadměrnému zahřátí nebo úniku elektrolytu.
Baterie nedemontujte, nevkládejte je do přístroje obráceně, nevystavujte je působení
kapalin, vlhkosti, ohně nebo extrémních teplot.
Pokud výrobek nebudete po delší dobu používat, vyjměte z něj baterie.
V nepravděpodobném případě úniku elektrolytu dovnitř výrobku se obraťte na oddělení
podpory pro zákazníky společnosti Kodak.
www.kodak.com/go/support
CS
59
Dodatek
■
V nepravděpodobném případě úniku elektrolytu na pokožku neprodleně omyjte zasažené
místo vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Další informace ve věci ochrany zdraví vám
poskytne místní oddělení podpory pro zákazníky společnosti Kodak.
■
Baterie likvidujte v souladu s místními a státními předpisy.
■
Baterie bez možnosti nabíjení nenabíjejte.
Další informace o bateriích najdete na stránce
www.kodak.com/global/en/service/batteries/batteryUsage.jhtml
Náhradní baterie, životnost baterií
Nabíjecí baterie Kodak Li-Ion pro digitální fotoaparáty KLIC-7002: 150 snímků na jedno nabití.
Životnost baterie určená testovací metodou asociace CIPA. (Přibližný počet snímků v režimu
Automatický při použití paměťové karty SD s kapacitou 128 MB.) Skutečná životnost baterií
se může lišit podle používání.
Prodloužení životnosti baterie
■
Omezte následující činnosti, které rychle vyčerpávají energii baterie:
– prohlížení snímků na displeji LCD
– nadbytečné používání blesku.
■
Životnost baterie mohou rovněž ovlivnit nečistoty na jejích kontaktech. Než vložíte baterie
do fotoaparátu, otřete kontakty čistým, suchým hadříkem.
■
Výkonnost baterie se snižuje při teplotách pod 5 °C. Při používání fotoaparátu v chladném
počasí mějte vždy k dispozici záložní baterie a udržujte je v teple. Podchlazené nefunkční
baterie nevyhazujte. Poté, co se ohřejí na pokojovou teplotu, je lze opět použít.
Aktualizace softwaru a firmwaru
Stáhněte si nejnovější verze softwaru Kodak EasyShare, který se dodává na disku CD,
a firmwaru fotoaparátu (tj. softwaru, který pracuje přímo ve fotoaparátu).
Viz www.kodak.com/go/v603downloads.
60
CS
www.kodak.com/go/support
Dodatek
Péče o výrobek a údržba
■
Pokud byl fotoaparát vystaven nepříznivému počasí nebo máte podezření, že do něj vnikla
voda, vypněte jej a vyjměte baterii a paměťovou kartu. Před dalším používáním fotoaparátu
nechte všechny součásti vyschnout na vzduchu alespoň 24 hodin.
■
Prach a nečistoty na objektivu nebo displeji LCD odstraňte opatrným ofoukáním. Opatrně
je otřete měkkým hadříkem, který nepouští vlákna, nebo speciální nenapuštěnou utěrkou
na optiku. Nepoužívejte žádné čisticí roztoky, pokud nejsou přímo určené k čištění
objektivu fotoaparátu. Zabraňte styku chemikálií, jako je například prostředek na
opalování, s lakovanými povrchy.
■
V některých zemích mohou být k dispozici servisní smlouvy. Další informace vám poskytne
prodejce výrobků Kodak.
■
Informace o likvidaci digitálního fotoaparátu nebo jeho recyklaci získáte u odpovědných
orgánů ve vaší zemi. V USA můžete navštívit webové stránky společnosti pro
elektrotechnický průmysl (Electronics Industry Alliance) na adrese www.eiae.org nebo
webové stránky společnosti Kodak na adrese www.kodak.com/go/v603support.
Záruka
Omezená záruka
Společnost Kodak poskytuje záruku na to, že digitální fotoaparáty Kodak EasyShare
a příslušenství (s výjimkou baterií) po dobu dvou let od data zakoupení nevykazují chyby ve
funkci, materiálu či zpracování.
Uschovejte si originál účtenky opatřený datem. Při žádosti o jakoukoliv záruční opravu je třeba
předložit doklad s datem zakoupení výrobku.
www.kodak.com/go/support
CS
61
Dodatek
Omezené krytí zárukou
Tato omezená záruka bude dodržena pouze v rámci místa, kde byl zakoupen digitální
fotoaparát Kodak či příslušenství.
Společnost Kodak provede OPRAVU či VÝMĚNU digitálních fotoaparátů Kodak EasyShare
a příslušenství v případě, že se během trvání záruční lhůty projeví chyba v jejich funkci, a to
v souladu s podmínkami a v rozsahu zde uvedeném. Taková oprava bude zahrnovat práci,
všechna nutná seřízení a náhradní díly. V rámci této záruky jsou jedinými nápravnými
opatřeními oprava či výměna.
Pokud bude při opravě třeba použít náhradní díly, může se jednat o repasované náhradní díly
nebo tyto díly mohou obsahovat repasované materiály. V případě potřeby výměny celého
výrobku může být výrobek nahrazen výrobkem repasovaným.
Omezení
Žádost o záruční opravu nebude přijata bez dokladu uvádějícího datum zakoupení výrobku.
Takovým dokladem je kopie účtenky za digitální fotoaparát Kodak EasyShare nebo
příslušenství. (Originál vždy uschovejte pro vlastní potřebu.)
Tato záruka se nevztahuje na baterii či baterie použité v digitálních fotoaparátech nebo jejich
příslušenství. Tato záruka se nevztahuje na okolnosti, které jsou mimo vliv společnosti Kodak,
ani na problémy vzniklé nedodržením pokynů k používání, které jsou uvedeny v návodech
k obsluze digitálních fotoaparátů Kodak EasyShare a jejich příslušenství.
Tato záruka se nevztahuje na selhání výrobku v důsledku poškození vzniklého při přepravě,
nehodě, změně, úpravě, opravy provedené nepovolanou osobou, nesprávného použití,
zneužití, použití výrobku s nekompatibilním příslušenstvím nebo doplňky, nedodržení návodu
k obsluze od společnosti Kodak, údržbě či balení, nepoužití položek dodaných společností
Kodak (např. adaptérů a kabelů), ani na nároky vznesené po uplynutí záruční lhůty.
Společnost Kodak neposkytuje na tento výrobek žádnou další výslovnou či předpokládanou
záruku. Pokud by neposkytnutí předpokládané záruky bylo v rozporu se zákonem, bude doba
trvání předpokládané záruky dva roky od data zakoupení výrobku.
62
CS
www.kodak.com/go/support
Dodatek
Jediným závazkem společnosti Kodak je možnost výměny. Společnost Kodak nebude
zodpovídat za žádné zvláštní, následné nebo náhodné škody vzniklé v důsledku prodeje,
zakoupení či používání tohoto výrobku, bez ohledu na příčinu. Zodpovědnost za zvláštní,
následné či náhodné škody (zejména ztrátu zisku, náklady na prostoje, nemožnost používání
vybavení, náklady na náhradní vybavení, prostředky či služby, nároky zákazníků vznesené
v souvislosti s takovými škodami vzniklými v důsledku prodeje, zakoupení, používání či selhání
tohoto výrobku), bez ohledu na příčinu nebo na porušení jakékoli písemné či předpokládané
záruky, se zde výslovně odmítá a není součástí této záruky.
Vaše práva
V některých státech a v rámci některých jurisdikcí nelze odmítnout zodpovědnost za následné
či náhodné škody. Je tedy možné, že se vás výše uvedená omezení netýkají. V některých
státech a v rámci některých jurisdikcí nelze časově omezit trvání předpokládané záruky. Je
tedy možné, že se vás výše uvedená omezení netýkají.
Tato záruka vám poskytuje konkrétní práva. Je však možné, že máte i další práva, která se liší
v závislosti na konkrétním státu či jurisdikci.
Mimo území USA a Kanady
Mimo území USA a Kanady mohou být tyto záruční podmínky odlišné. Pokud není kupujícímu
společností Kodak předána konkrétní písemná záruka, neposkytuje se žádná záruka
a neexistují žádné závazky nad rámec minimálních zákonných požadavků na záruku, a to ani
v případě, kdyby k závadě, škodě či ztrátě došlo v důsledku zanedbání nebo jiného činu.
www.kodak.com/go/support
CS
63
Dodatek
Shoda s předpisy
Shoda s normami FCC a důležité informace
Digitální fotoaparát Kodak EasyShare V603 Zoom
Toto zařízení bylo otestováno a shledáno odpovídajícím omezením pro digitální zařízení třídy B,
podle části 15 předpisů FCC. Tato omezení jsou stanovena tak, aby zajistila přiměřenou
ochranu před nebezpečným rušením při instalaci v obytných prostorách.
Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat energii na rádiových frekvencích, a pokud
nebude instalováno nebo použito v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové
komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že při konkrétní instalaci k takovému rušení
nedojde.
Pokud toto zařízení způsobí škodlivé rušení příjmu rozhlasu nebo televize, což lze zjistit
vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli pokusit se o odstranění rušivých vlivů
některým z následujících opatření: 1) přeorientovat nebo přemístit přijímací anténu, 2) zvýšit
odstup mezi zařízením a přijímačem, 3) připojit zařízení k jiné zásuvce elektrické sítě, která je
v jiném obvodu než přijímač, 4) poradit se s dodavatelem nebo zkušeným technikem pro
rozhlasová či televizní zařízení a získat možné návrhy řešení.
Jakékoliv změny nebo modifikace, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za
shodu zařízení, mohou vést ke zrušení práva uživatele používat dané zařízení. Tam, kde byly
k zařízení dodány odstíněné kabely rozhraní nebo byla jinak určena další zařízení nebo
příslušenství nutné pro instalaci výrobku, musí být tyto použity s cílem dosáhnout shody
s předpisy FCC.
C-Tick - Austrálie
N137
64
CS
www.kodak.com/go/support
Dodatek
Canadian DOC statement
DOC Class B Compliance—This Class B digital apparatus complies with Canadian
ICES-003.
Observation des normes-Class B—Cet appareil numérique de la classe B est
conforme à la norme NMB-003 du Canada.
Označení elektrického a elektronického odpadu
V zemích Evropské unie tento výrobek nevyhazujte jako netříděný komunální odpad.
Informace o recyklačním programu získáte u místních orgánů nebo na webových
stránkách www.kodak.com/go/recycle.
VCCI třída B ITE
Český překlad: Tento výrobek třídy B je založen na standardu VCCI (Voluntary Control Council for
Interference from Information Technology Equipment - Dobrovolné dozorčí rady pro rušení způsobené
zařízením informačních technologií). Pokud bude zařízení použito v domácím prostředí v blízkosti
rozhlasového nebo televizního přijímače, může způsobit rušení. Toto zařízení instalujte a používejte ve
shodě s návodem k obsluze.
Korejská třída B ITE
Český překlad: Vzhledem k tomu, že toto zařízení získalo registraci EMC pro použití v domácnosti, lze
je používat na libovolném místě včetně obytných oblastí.
MPEG-4
Použití tohoto výrobku jakýmkoliv způsobem, který je ve shodě s obrazovým standardem
MPEG-4, je zakázáno, kromě použití spotřebitelem při osobních nebo nevýdělečných činnostech.
www.kodak.com/go/support
CS
65
1
Rejstřík
A
adresy URL, webové stránky Kodak, 52
aktualizace softwaru, firmwaru, 60
alba
nastavení, 32
označení snímků pro, 42
auto
vylepšení, 18
automatické
ovládání ostření, 32
vypnutí, 34
automaticky
rámovací značky ostření, 6
automatický, 10
autoportrét, 13
B
baterie
bezpečnost, 59
nabíjení, 2
očekávaná životnost, 60
prodloužení životnosti, 60
typy, 60
vložení, 1
bezpečnost, baterie, 59
C
Canadian compliance, 65
citlivost ISO, 31
D
děti, 13
digitální zoom, použití, 7
displej LCD, ii
jas, 34
prohlížení snímků, 16
prohlížení videozáznamů, 16
dlouhá expozice, 32
dock
konektor, ii
s tiskárnou, 45
dock s tiskárnou, 45
E
expozice
dlouhodobá, 32
kompenzace, 36
měření, 31
externí videozařízení
prohlížení snímků, videozáznamů, 23
F
firmware, aktualizace, 60
formátování, 35
H
histogram, 36
hlasitost, 33
hlasitost zvuku, 33
hodiny, nastavení, 3
Č
čas, nastavení, 3
66
CS
www.kodak.com/go/support
Rejstřík
I
ikona
rozostření, 28
ikona třesoucí se ruky, 28
ikony, režimy, 10
informace
o snímcích, videozáznamech, 25
informace o předpisech, 64
instalace
paměťová karta SD/MMC, 4
softwaru, 43
J
jazyk, 35
K
kabel
audio/video, 23
USB, 44
kapacita interní paměti, 58
kapacita paměti, 58
konektor, USB / A/V, 23, 44
kontrolka podpory AF, i
kontrolky režimu a nabíjení baterie, ii
kopírování snímků
do počítače přes kabel USB, 43
z karty do paměti, 26
z paměti na kartu, 26
kryt baterií, ii
květiny, 13
L
LCD
ztmavení, 34
likvidace, recyklace, 61
www.kodak.com/go/support
M
mikrofon, i
mřížka, rámovací, 36
N
nabíjení baterie, 2
nahrávání
softwaru, 43
napájení
fotoaparát, 3
nastavení, 33
automatické vypnutí, 34
automatické zaostření, 32
datum a čas, 3
dlouhodobá expozice, 32
hlasitost zvuku, 33
ISO, 31
jas displeje LCD, 34
jazyk, 35
měření expozice, 31
oblast ostření, 32
ostrost, 31
označení datem, 35
paměťové médium, 33
režim barev, 31
režim fotografování, 10
samospoušť, 8
série snímků, 29
snímač orientace, 34
varování při rozostření, 35
velikost snímku, 30
velikost videozáznamu, 30
vyvážení bílé, 30
výstup videa, 34
CS
67
Rejstřík
zobrazení data videa, 35
ztmavení displeje LCD, 34
zvuky fotoaparátu, 33
nastavení data, 3
nastavení, alba, 32
nápověda
webové odkazy, 52
noční krajina, 12
noční portrét, 12
O
o snímku a videozáznamu, 25
objektiv, i
čištění objektivu, 61
oblíbené
nastavení, 40
odebrání, 40
oblíbené položky
označení, 39
obnovení odstranění, vrácení zpět, 17
ochrana snímků, videozáznamů, 17
očekávaná životnost baterie, 60
odebrání oblíbených, 40
odeslání snímků, videozáznamů
e-mailem, 38
odpadkový koš, odstranění, 5
odstranění
během rychlého náhledu, 5
ochrana snímků, videozáznamů, 17
z interní paměti, 17
z paměťové karty SD/MMC, 17
ohňostroj, 12
operační systém Mac OS, instalace
softwaru, 43
68
CS
operační systémy Windows, instalace
softwaru, 43
oprava, 52
o přístroji
tento fotoaparát, 35
optický zoom, 7
oříznutí snímků, 18
ostrost, 31
ostření
oblast, 32
rámovací značky, 6
označení
oblíbené, 39
pro alba, 42
pro e-mail, 38
pro tisk, 38
označení datem, 35
P
paměť
kapacita paměťových médií, 58
vložení karty, 4
paměťová karta SD/MMC
kapacity paměťových médií, 58
slot, ii
tisk z, 47
vložení, 4
paměťové médium, 33
panoramatické snímky, 14
pásek, 1
péče o fotoaparát, 61
pláž, 12
www.kodak.com/go/support
Rejstřík
počítač
přenos, 43
připojení fotoaparátu, 43
podpora pro zákazníky, 53
podpora, technická, 53
pokyny, baterie, 60
prezentace
nepřetržitá smyčka, 22
spuštění, 21
prohlížení
podle data, alba, 25
snímku po pořízení, 5, 16
prohlížení snímků/videozáznamu
displej LCD, 16
ochrana, 17
odstranění, 17
prezentace, 21
při pořízení, 5
protisvětlo, 13
přenos, přes kabel USB, 43
příslušenství, 45
baterie, 60
dock s tiskárnou, 45
paměťová karta SD/MMC, 4
zakoupení, 52
R
rámovací mřížka, 36
rámovací značky, 5
recyklace, likvidace, 61
reproduktor, ii
režim barev, 31
www.kodak.com/go/support
režimy, 10
automatický, 10
autoportrét, 13
děti, 13
květina, 13
noční krajina, 12
noční portrét, 12
ohňostroj, 12
pláž, 12
protisvětlo, 13
SCN, 10
sníh, 12
sport, 11
text, 12
tichý/muzeum, 13
večírek, 13
rozdělení videozáznamu, 19
rychlý náhled, použití, 5
S
samospoušť, 8
kontrolka, i
samospoušť, prodleva závěrky, 8
scénické režimy (SCN)
panorama, 14
SCN, 10
série snímků, 29
shoda s předpisy FCC, 64
shoda s předpisy VCCI, 65
sníh, 12
snímač orientace, 34
snímač světla, i
CS
69
Rejstřík
snímky
fotografování, režimy, 10
ikony při prohlížení, 27
kapacita paměťových médií, 58
Kodak Perfect Touch, 18
kopírování, 26
ochrana, 17
odeslání označených e-mailem, 38
oříznutí, 18
označení, 42
prohlížení, 16
přenos přes kabel USB, 43
tisk, 47
tisk označených snímků, 37
snímky/videozáznam
odstranění, 17
software
aktualizace, 60
instalace, 43
software EasyShare, 43
software Kodak EasyShare
aktualizace, 60
instalace, 43
sport, 11
spuštění prezentace, 21
Stabilizátor obrazu, 33
stahování snímků, 43
stav
varování při rozostření, 28
T
technické údaje, fotoaparát, 54
technologie Kodak Perfect Touch, 18
technologie Perfect Touch, 18
70
CS
telefonická podpora, 53
telefonní čísla servisu a podpory, 53
televizní přijímač, prezentace, 23
text, 12
tichý/muzeum, 13
tipy
péče a údržba, 61
pokyny pro použití baterií, 60
tisk
objednávka online, 47
optimalizace tiskárny, 52
označené snímky, 47
PictBridge, 45
s EasyShare Dockem s tiskárnou, 45
z karty, 47
z počítače, 47
tisk online, objednávka, 47
tiskárna vybavená technologií
PictBridge, 45
tlačítko
blesk, i
Delete (Odstranit), ii, 5
LCD/Informace, ii
Makro/Krajina, ii
Menu (Nabídka), ii
OK, ii
on/off (Zap/Vyp), i
Review (Prohlížet), ii, 16
režim auto/SCN
(Automatický/Scénický), i
režim Oblíbené, i
režim video, i
Share (Sdílet), ii
zoom, 7
www.kodak.com/go/support
Rejstřík
tlačítko Delete (Odstranit), ii
tlačítko LCD/Informace, ii
tlačítko Menu (Nabídka), ii
tlačítko OK, ii
tlačítko on/off (Zap/Vyp), i
tlačítko Review (Prohlížet), ii, 16
tlačítko režimu Auto/SCN
(Automatický/Scénický), i
tlačítko režimu Makro/Krajina, ii
tlačítko režimu Oblíbené, i
tlačítko Share (Sdílet), ii
U
upravit videozáznamy, 19
USB
přenos snímků, 43
uživatelské nastavení fotoaparátu, 33
Ú
údržba, fotoaparát, 61
V
varování při rozostření, 28, 35
večírek, 13
velikost snímku, 30
video
tisk akce, 20
tlačítko režimu, i
výstup, 34
videozáznam
ikony při prohlížení, 27
kapacity paměťových médií, 58
kontrolka, i
kopírování, 26
ochrana, 17
www.kodak.com/go/support
odeslání označeného e-mailem, 38
prohlížení, 16
přenos do počítače, 43
rozdělení, 19
upravit, 19
velikost, 30
zobrazení data, 35
vkládání
baterie, 1
vložení
baterie, 1
paměťová karta SD/MMC, 4
vytvoření snímku z videozáznamu, 19
vyvážení bílé, 30
výstup A/V, 23
W
webové stránky Kodak, 52
Z
zapnutí a vypnutí fotoaparátu, 3
záruka, 61
závěrka
problémy, 49
prodleva samospouště, 8
závit pro stativ, ii
zdířka napájení (DC-in), i
zobrazení
informace o snímku/videozáznamu, 25
zobrazení prezentace, 21
zoom
digitální, 7
optický, 7
zvuky, 33
zvuky fotoaparátu, 33
CS
71

Podobné dokumenty

Digitální fotoaparát Kodak EasyShare V530 Zoom

Digitální fotoaparát Kodak EasyShare V530 Zoom Všechny snímky displeje jsou simulované. Kodak, EasyShare a Retinar jsou obchodní známky společnosti Eastman Kodak Company. Schneider-Kreuznach a Xenar jsou obchodní známky společnosti Jos. Schneid...

Více

Digitální fotoaparát Kodak EasyShare C530/C315/CD50

Digitální fotoaparát Kodak EasyShare C530/C315/CD50 Zapnutí fotoaparátu.........................................................................................................................2 Nastavení jazyka, data a času při běžném používání .......

Více

Kodak EasyShare Digitální fotoaparát LS753 zoom

Kodak EasyShare Digitální fotoaparát LS753 zoom 1 Objímka pro stativ/osazení pro základnu fotoaparátu nebo tiskárny EasyShare 2 Typový štítek se sériovým číslem fotoaparátu 3 Konektor základny

Více

Odkaz na čánek - se svolením redakce

Odkaz na čánek - se svolením redakce pøipojeného na port PC. Pokud nemáte možnost naprogramovat nebo získat naprogramovaný MC, tak se do konstrukce zaøízeni s MC nepouštìjte, protože urèitì budete potøebovat MC nìkolikrát pøeprogramov...

Více

Český manuál Kodak CX 7430

Český manuál Kodak CX 7430 doporučte osobám, aby zůstaly stát bez hnutí několik sekund po spuštění blesku.

Více

REAL – X - MarS as

REAL – X - MarS as VK-33/430/17-Jh (délka od rozvětvení 430 mm) VK-33/510/20-Jh (délka od rozvětvení 510 mm) VK-33/430/17-Jh (17“) VK-33/510/20-Jh (20“)

Více

KODAK CX7300 CZ.indd

KODAK CX7300 CZ.indd Na obrazovce fotoaparátu bude zvětšený obrázek, hodnota zvětšení a ikona digitálního zoomu

Více

kodak dx6490 cz

kodak dx6490 cz Detail/Krajina Samospoušť/Rychlá sekvence Vyznačení data Indikátor zoomu digitální teleobjektiv širokoúhlý Popis režimu

Více