Magicar 9000B - užívateľský manuál

Komentáře

Transkript

Magicar 9000B - užívateľský manuál
Autoalarm s integrovaným pagerom a diaľkovým
štartom motora
MAGICAR 9000B
užívateľský manuál
www.phobos-systems.sk
www.magicar.sk
OBSAH
1.
2.
3.
Dôležité informácie .............................................................................................. 2
Úvod .................................................................................................................... 2
Displej diaľkového ovládača ................................................................................ 3
3.1. Popis ikoniek displeja ................................................................................... 3
4. Funkcie diaľkového ovládača .............................................................................. 4
4.1. Popis funkcií tlačidiel .................................................................................... 4
4.2. Nastavenie času........................................................................................... 4
4.3. Nastavenie VPS, vibračného režimu, jednotky teploty (°C alebo F) ............. 5
5. Ovládanie ............................................................................................................ 5
5.1. Tlačidlo I, krátke stlačenie (zapnutie/vypnutie alarmu) ................................. 5
5.2. Tlačidlo I, dlhé stlačenie (funkcia AUTO)
........................................... 6
5.3. Tlačidlo II, krátke stlačenie (AUX1) .............................................................. 6
5.4. Tlačidlo II, dlhé stlačenie (štart motora) ................................................... 6
5.4.1. Nastavenie rezervačného režimu pre automobily s manuálnou
prevodovkou........................................................................................................ 7
5.5. Tlačidlo III, krátke stlačenie (AUX2) ............................................................. 8
5.6. Tlačidlo III, dlhé stlačenie (otvorenie kufra)
......................................... 8
5.7. Tlačidlo IV, krátke stlačenie (kontrola stavu auta) ........................................ 8
5.8. Tlačidlo IV, dlhé stlačenie (funkcia PANIC, Anti-Jacking)............................. 8
5.9. Tlačidlá I+II, krátke stlačenie(vyp.sirény pri zap./vyp.alarmu)
................. 9
5.10.
Tlačidlá I+II, dlhé stlačenie (programové menu 1) .................................... 9
.............................. 9
5.11.
Tlačidlá I+III, krátke stlačenie (servisný režim)
5.12.
Tlačidlá I+III, dlhé stlačenie (vypnutie prídavných čidiel)
.................... 9
5.13.
Tlačidlá I+IV, krátke stlačenie (zamykanie od zapaľovania)
............... 9
5.14.
Tlačidlá I+IV, dlhé stlačenie (programové menu 2)................................... 9
5.15.
Tlačidlá II+III, krátke stlačenie (automatické zapnutie)
.............. 9
5.16.
Tlačidlá II+IV, krátke stlačenie (pravidelné štartovanie)
........... 10
................................................. 10
5.17.
Tlačidlá III+IV, krátke stlačenie
5.18.
Tlačidlá III+IV, dlhé stlačenie (hlasový modul)
............................... 10
5.19.
VPS(Vehicel Paging System)
........................................................... 11
6. Aktivácia poplachu ............................................................................................ 11
............................................................................... 11
6.1. Otrasový snímač
6.2. Otvorenie dverí, kufra
............................................................... 11
6.3. Blokovanie štartu motora............................................................................ 11
6.4. Hlásenie otvorených dverí (programovateľné) ........................................... 12
6.5. Hlásenie zapnutých svetiel......................................................................... 12
7. Programovanie .................................................................................................. 12
7.1. Programovanie diaľkového ovládača ......................................................... 12
7.2. Programovanie bezpečnostného kódu ....................................................... 12
7.3. Vypnutie alarmu bezpečnostným, kódom:.................................................. 13
7.4. Programovanie voliteľných funkcií.............................................................. 13
8. Automobily s LPG pohonom.............................................................................. 14
9. Jednocestný diaľkový ovládač........................................................................... 15
1. Dôležité informácie
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Za účelom diaľkového štartu motora, u áut s manuálnou prevodovkou, je
potrebné nastaviť rezervačný režim. Dôvodom je zaradenie neutrálu keď,
opúšťate auto. Nenastavujte rezervačný režim pokiaľ je niekto v aute. Môže
byť nebezpečné používať systém ak dverný kontakt nepracuje spoľahlivo.
Ak chcete nastaviť režim automatickej prevodovky (je možné diaľkovo auto
štartovať kedykoľvek), Vaše auto by malo štartovať s kľúčom len ak je
zaradený neutrál alebo parkovacia pozícia. Ak je možné naštartovať aj v inej
pozícií riadiacej páky, je veľmi nebezpečné nastaviť režim automatickej
prevodovky. Firma PHOBOS s.r.o. nezodpovedá za škody spôsobené takýmto
chybným nastavením režimu prevodovky.
Sériové číslo diaľkového ovládača je potrebné pre záručné podmienky
(záruku). Uistite sa prosím, či je na Vašom ovládači toto výrobné číslo.
Tento produkt je určený iba pre zabezpečenie automobilov. Iné použitie je
neprípustné.
2. Úvod
MAGICAR 9000B je bezpečnostné zariadenie s najvyšším stupňom ochrany.
Vďaka dvojcestnému ovládaču budete okamžite informovaný o prípadnom narušení
auta, ako aj o spôsobe jeho narušenia, aj keď ste od auta vzdialený a nepočujete
sirénu.
MAGICAR 9000B Vám umožňuje aj diaľkové štartovanie auta, čím si môžete auto
pred samotnou jazdou v zime vyhriať alebo v lete ochladiť. Vozidlo zostáva
zabezpečené aj pri diaľkovom štarte a pri jeho akomkoľvek narušení sa motor vypne
a zablokuje.
Veľkou výhodou dvojcestného ovládača je, že zariadenie môžete ovládať aj bez
toho, aby ste na auto videli. Všetky povely, ktoré autoalarm prijme, budú spätne
ovládačom potvrdené.
2
3. Displej diaľkového ovládača
Dvojcestný ovládač je vybavený farebným displejom,
ktorý nepretržite informuje majiteľa o stave jeho auta.
Pomocou rôznych ikoniek na displeji sa zobrazuje, čo
sa s autom práve deje.
3.1. Popis ikoniek displeja
Ikonka
AUTO
Popis
Hlasový modul (nahrávanie/ prehrávanie)
zapnutie/vypnutie režimu automatického zapínania/vypínania
alarmu. (ikonka bliká pri dlhej vzdialenosti)
zapnutie/vypnutie Timer režimu
zapnutie/vypnutie Turbo režimu
zapnutie/vypnutie režimu Passive Arming
Indikuje narušenie otrasového čidla
zapnutie/vypnutie otrasového čidla, prídavných čidiel
Servisný režim
Indikuje blikanie parkovacích svetiel
zapnutie/vypnutie pípania sirény pri zapínaní/vypínaní alarmu
zapnutie/vypnutie VPS
Indikuje, že niekto volá majiteľa k autu
Indikuje vyslanie signálu do riadiacej jednotky
zapnutie/vypnutie vibračného režimu
Zobrazuje či je auto zamknuté alebo odomknuté
Zobrazuje stav batérie v ovládači
1. hodinky
2. teplota v interiéry auta (F,C)
3. zvyšný čas behu motora
4. stav batérie v aute
zapnutie/vypnutie režimu zamykania/odomykania zapaľovaním
Zobrazuje otvorenie dverí
Zobrazí sa ak je auto diaľkovo naštartované alebo je zapnuté
zapaľovanie
Zobrazuje otvorenie kufra
3
4. Funkcie diaľkového ovládača
4.1. Popis funkcií tlačidiel
Tlačidlo
Dĺžka stlačenia
I
0,5 s
I –– prvý krát
2s
I –– druhý krát
2s
I –– tretí krát
( III + IV ) ––
II
III
IV
II ––
III ––
2s
2s
0,5 s
0,5 s
0,5 s
2s
2s
IV ––
2s
( I + II )
0,5 s
( I + III )
0,5 s
( I + IV )
0,5 s
( II + III )
0,5 s
( II + IV )
( III + IV )
( I + III ) ––
0,5 s
0,5 s
2s
( I + II ) ––
2s
( I + IV ) ––
2s
Funkcia
Zap./vyp. alarmu, zap./vyp. VPS, vypnutie
sirény, Starter Kill (Anti-Grind) on/off
Zapnutie automatického zap./vyp. alarmu
(ikonka AUTO svieti)
Väčšia vzdialenosť automatického zap./vyp.
alarmu (ikonka AUTO bliká)
vypnutie automatického zap./vyp. alarmu
Hlasový modul (nahrávanie/ prehrávanie)
AUX 1
AUX 2
Kontrola stavu auta
Diaľkové naštartovanie/vypnutie motora
Otvorenie kufra
Diaľkové vyvolanie poplachu (stlačte tlačidlo
I pre vypnutie sirény)
Zap./vyp. pípania sirény pri zapínaní/vypínaní
alarmu
Zap./vyp. servisného režimu
Zap./vyp. režimu zamykania/odomykania
dverí pri zapnutí/vypnutí zapaľovania
Zap./vyp. režimu automatického zapínania
alarmu (Passive arming)
Timer režim
Turbo režim
Zap./vyp. otrasového čidla
Programové menu 1. Len pre odborný
montážny servis.!!!
Programové menu 2. Len pre odborný
montážny servis.!!!
Poznámky:
––
reprezentuje dlhé stlačenie na 2s
()
reprezentuje súčasné stlačenie tlačidiel
( ) –– reprezentuje súčasné dlhé stlačenie tlačidiel na 2s
4.2. Nastavenie času
Tlačidlo
Krok 1
( II + III ) ––
Krok 2
I
I
II
Krok 3
Krok 4
( II + III ) ––
Dĺžka stlačenia Funkcia
Pro 9
2s
Beep pre potvrdenie komunikácie
0,5 s
Nastavenie času. Čísla blikajú. Beep
0,5 s
Nastavenie hodín
0,5 s
Nastavenie minút
Potvrdenie nastaveného času. Beep.
2s
Nastavenie času je ukončené
4
4.3. Nastavenie VPS , vibračného režimu, jednotky teploty (°C
alebo F)
Tlačidlo
Dĺžka stlačenia Funkcia
Pro 9
Krok 1
( II + III ) ––
2s
Beep pre potvrdenie komunikácie
Zap./vyp. VPS. Beep pre potvrdenie
III
0,5 s
komunikácie
Zap./vyp. vybračného režimu. Beep
Krok 2
IV
0,5 s
pre potvrdenie komunikácie
Nastavenie ukazovateľa jednotky pre
( I + IV )
0,5 s
teplotu ( F alebo C)
Poznámka : krok 2 musí byť vykonaný do 15 s.
5. Ovládanie
Každý povel z diaľkového ovládača, ak ho alarm prijal, je
ovládačom potvrdený. Ak nie, ste mimo dosahu.
V texte
ƒ krátke stlačenie = 0,5 sekundy
ƒ dlhé stlačenie = 2 sekundy
Pri každom stlačení tlačidla na ovládači sa na displeji zobrazí symbol antény , čo
znamená vyslanie signálu. Ak je signál prijatý a spracovaný, zobrazí sa na ovládači
, čo potvrdzuje vykonanie povelu. V ľavom dolnom
symbol antény so signálom
rohu displeja je indikátor stavu baterky v ovládači. S vybíjaním baterky sa skracuje
dosah diaľkového ovládača.
5.1. Tlačidlo I, krátke stlačenie (zapnutie/vypnutie alarmu)
Zapnutie/vypnutie alarmu (zamknutie/odomknutie dverí, zapnutie/vypnutie blokovania
motora, VPS, vypnutie sirény)
Zapnutie alarmu. (alarm je vypnutý, auto je odomknuté)
ƒ Krátko stlačte tlačidlo I
ƒ Siréna 1x pípne a svetlá 1x bliknú
ƒ Alarm sa zapne a automobil bude uzamknutý. Otrasové
čidlo bude aktivované po 30 sekundách. Počas
stráženia je aktivované blokovanie motora, proti
neoprávnenému pokusu o naštartovanie. Zároveň, ak je
zapnuté, aktivuje sa aj VPS (viď.str.11, kap. 5.19)
Poznámka:
Ak pri zapínaní alarmu sú niektoré dvere otvorené, siréna pípne 3x, svetlá 3x bliknú,
ovládač pípne 3x a na displeji bude blikať symbol dverí. Alarm sa nezapne!
Ak máte zapnutú funkciu oneskorenia dverových vstupov ( nastavuje sa pri montáži
alarmu, podľa výbavy auta) tak alarm sa zapne vždy bez ohľadu na to či sú niektoré
dvere otvorené.
Ak pri vystúpení z auta necháte svietiť parkovacie svetlá, budete po zapnutí alarmu
upozornený pípaním ovládača.
Ak ma automobil originálne elektrické okná, ktorým stačí na dotiahnutie len
predlženie zamykacieho impulzu ( VW group) môžete si dať v montažnom stredisku
aktivovať 15s zamykací impulz. Ak pri zapínaní alarmu budú niektoré dvere otvorené,
alarm sa nezapne, ale ak máte zapnutú aj funkciu oneskorenia dverových vstupov,
5
alarm sa zapne bez ohľadu na to či sú dvere otvorené alebo zatvorené. Ak počas
15s zamykacieho impulzu dáte povel na vypnutie alarmu, preruší sa 15s impulz
a alarm sa vypne.
Vypnutie alarmu. (alarm je zapnutý, auto je uzamknuté)
ƒ Krátko stlačte tlačidlo I
ƒ Siréna 2x pípne a svetlá 2x bliknú
ƒ Alarm sa vypne a automobil bude odomknutý. Vypne sa
blokovanie štartovania a VPS
Poznámka:
Pamäť poplachu:
Ak počas režimu stráženia bol vyvolaný poplach, tak pri vypínaní svetlá bliknú 4x
a siréna aj diaľkový ovládač pípnu 4x.
Akustický signál pri zapínaní a vypínaní alarmu je možné odstaviť. (viď.str.9, kap.5.9)
Vypnutie sirény
Ak siréna práve húka, stlačením tlačidla I sa zastaví poplach ale nevypne alarm.
5.2. Tlačidlo I, dlhé stlačenie (funkcia AUTO)
Zapnutie funkcie plne automatického zapínania/vypínania
alarmu (AUTO), resp. voľba vzdialenosti funkcie AUTO. Ak
je táto funkcia nastavená, systém sa automaticky zapne, ak
sú všetky dvere zatvorené a diaľkový ovládač sa vzdiali od
auta na 15m až 30m a tento stav zotrvá aspoň 15s. Pri
priblížení sa k autu na menej ako 15m až 30m sa systém
automaticky vypne.
Dlhým stlačením tlačidla I je možno cyklicky nastavovať funkciu AUTO nasledovne:
AUTO svieti na diaľkovom
1. krát → funkcia AUTO je zapnutá. Ikonka
ovládači.
2. krát → funkcia AUTO je zapnutá (väčšia vzdialenosť). Ikonka
AUTO
bliká na diaľkovom ovládači.
AUTO nesvieti na diaľkovom
3. krát → funkcia AUTO je vypnutá. Ikonka
ovládači.
5.3. Tlačidlo II, krátke stlačenie (AUX1)
Krátkym stlačením sa aktivuje pomocný výstup AUX1. Týmto povelom je možné
ovládať rôzne prídavné zariadenia (nezávislé kúrenie, el. doťahovanie okien...)
5.4. Tlačidlo II, dlhé stlačenie (štart motora)
Diaľkové štartovanie/zastavenie motora. Naštartovanie
bude ovládačom potvrdené ikonkou . Motor bude bežať
prednastavený čas 15/25/45/5 minút, pričom zostávajúci
čas je zobrazený na displeji ovládača. Počas behu motora
budú na aute blikať smerové svetlá.
6
Pri automobiloch s manuálnou prevodovkou je pred diaľkovým štartovaním potrebné
nastaviť „rezervačný režim“ (pozri ďalej), čím sa zabezpečí, aby systém neštartoval
so zaradeným rýchlostným stupňom.
Ak systém pri pokuse o diaľkový štart detekuje akýkoľvek problém, ovládač pípne 3x
a po ďalších 2 sekundách počtom bliknutí parkovacích svetiel na aute oznámi druh
chyby:
Počet bliknutí svetiel
1
2
3
4
5
Chyba
Motor je naštartovaný
Zapnuté zapaľovanie
Otvorené dvere
Otvorený kufor
Nie je nastavený rezervačný režim
Po naštartovaní bude motor bežať kým :
• nevyprší prednastavený čas
• nestlačíte tlačidlo II na 2 sekundy
• neotvorí sa kapota, kufor alebo dvere.
Dôležité
1. Musí byť zaradený neutrál.
2. Uistite sa, že ručná brzda na Vašom aute pracuje spoľahlivo.
3. Pri parkovaní v kopci majte kolesá vytočené k obrubníku.
4. Okná musia byť vytiahnuté.
5. Nenastavujte rezervačný režim ak sú ľudia alebo zvieratá v aute.
6. Neštartujte diaľkovo, ak sa niekto nachádza v aute.
7. Ak auto používa niekto iný než Vy, dajte pre istotu systém do servisného režimu.
POZOR !
Systém diaľkového štartovania sa neodporúča pre automobily s odnímacou
strechou!
Ak máte prevodovku s manuálnym radením, musí byť príslušná slučka na
hlavnej riadiacej jednotke spojená!
U niektorých automobilov diaľkový štart motora nie je možný. Aby ste predišli
komplikáciám informujte sa u distribútora.
5.4.1. Nastavenie rezervačného režimu pre automobily s manuálnou
prevodovkou.
Nastavením rezervačného režimu sa zabezpečí, že na prevodovke bude zaradený
neutrál.
1. Po zaparkovaní, pred vypnutím motora zaraďte neutrál.
2. Zatiahnite ručnú brzdu.
3. Teraz vypnite zapaľovanie a vyberte kľúče zo zapaľovania. Motor zostane bežať.
4. Vystúpte z auta a zavrite všetky dvere do dvoch minút od kroku 3. Motor sám
zhasne, rezervačný režim pre diaľkové štartovanie je nastavený. Auto je teraz
pripravené pre diaľkový štart. Rezervačný režim sa automaticky zruší, keď sa
7
otvoria dvere alebo sa systém uvedie do servisného režimu. V takom prípade je
potrebné zopakovať všetky štyri kroky.
Poznámka
Ak rezervačný režim nebol nastavený alebo bol zrušený, a Vy sa budete pokúšať
diaľkovo štartovať, systém nebude štartovať. Ovládač 3x pípne a následne svetlá na
aute 5x bliknú ako oznam, že rezervačný režim nebol nastavený.
Zrušenie rezervačného režimu.
Ak nechcete nastaviť rezervačný režim, vypnite zapaľovanie pri otvorených dverách
(musí byť naprogramované), alebo otvorte a zatvorte dvere alebo stlačte na 2s
tlačidlo II. Motor zhasne.
5.5. Tlačidlo III, krátke stlačenie (AUX2)
Krátkym stlačením sa aktivuje pomocný výstup AUX2. Týmto povelom je možné
ovládať rôzne prídavné zariadenia (nezávislé kúrenie, el. doťahovanie okien...)
5.6. Tlačidlo III, dlhé stlačenie (otvorenie kufra)
Otvorenie kufra (ak je automobil vybavený elektrickým zámkom).
Zároveň sa otvoria aj dvere a vypne sa alarm.
5.7. Tlačidlo IV, krátke stlačenie (kontrola stavu auta)
Ak ste v dosahu ovládania, displej zobrazí stav vozidla (otvorené/zatvorené dvere,
uzamknuté/odomknuté...) a ovládač Vám pípaním oznámi jednu z nasledujúcich
situácií:
Displej
Siréna
Chirp
Alarm zap., motor nebeží Beep, Beep, Beep
Beep,
Beep
Chirp, Chirp
Alarm vyp., motor nebeží
Beep/Beep,Beep/Beep,Beep/Beep
Chirp, Chirp, Chirp
Alarm zap., motor beží
Beep/Beep, Beep/Beep
Chirp, Chirp, Chirp, Chirp
Alarm vyp., motor beží
Zároveň sa zobrazí teplota v interiéry auta (podľa nastavenia v °C alebo F)
Ak stlačíte do 6s krátko tlačidlo IV, na displeji bude zobrazené aj napätie akumulátora
v aute. (Príklad: 12_6 vyjadruje napätie 12,6V)
5.8. Tlačidlo IV, dlhé stlačenie (funkcia PANIC, Anti-Jacking)
Vyvolanie poplachu na diaľku (funkcia PANIC) . Po dlhom stlačení tlačidla IV sa
alarm zapne (ak nie je zapnutý) a spustí sa poplach na 90s. Ak bolo auto
naštartované, motor sa vypne. Pre vypnutie poplachu stlačte krátko tlačidlo I.
Protiúnosová funkcia (Anti-Jacking)
Ak je táto funkcia v programovacom režime povolená, pri vloženom kľúči v
zapaľovaní sa stlačením tlačidla IV spustí siréna na 1,5 minúty a po 30 sekundách sa
automaticky vypne zapaľovanie.
8
5.9. Tlačidlá I+II, krátke stlačenie(vyp.sirény pri zap./vyp.alarmu)
Zapnutie/vypnutie akustického signálu pri zapínaní/vypínaní alarmu.
Ak ikonka
na displeji diaľkového ovládača nesvieti, akustický
signál je pri zapínaní/vypínaní alarmu vypnutý. V tomto režime
siréna nevydáva žiadny zvuk pri zapínaní/vypínaní alarmu. Pri
poplachu je siréna plne aktívna.
5.10. Tlačidlá I+II, dlhé stlačenie (programové menu 1)
Programové menu 1 – len pre montážne stredisko!!!
5.11. Tlačidlá I+III, krátke stlačenie (servisný režim)
Servisný režim. V tomto režime je odstavený autoalarm aj diaľkové
štartovanie motora. Ovládač pracuje len ako diaľkové ovládanie
centrálneho zamykania a je možné využívať pomocné výstupy AUX.
Režim je indikovaný na displeji ikonkou
Do servisného režimu je možné sa dostať aj zapnutím/vypnutím
zapaľovania 3x počas 10 sekúnd. V tomto prípade displej nezobrazuje ikonku
ihneď, ale až pri prvej komunikácií diaľkového ovládača s alarmom.Do servisného
režimu odporúčame dať alarm ak dávate auto do servisu alebo ho požičiavate
niekomu, kto systém MAGICAR 9000B nevie dobre obsluhovať.
5.12. Tlačidlá I+III, dlhé stlačenie (vypnutie prídavných čidiel)
Vypnutie prídavných čidiel. Ak si neželáte, aby počas stráženia auta
alarm reagoval na otrasy a snímal interiér, dlhým stlačením tlačidiel
I+III čidlá odstavíte. Odstavenie čidiel je výhodné ak nechávate
v aute psa alebo dieťa, pričom však auto ostane strážené. Na
odstavené čidlá bude upozorňovať ikona
v pravej časti displeja.
5.13. Tlačidlá I+IV, krátke stlačenie (zamykanie od zapaľovania)
Zamykanie od zapaľovania. Táto funkcia umožní automatické
uzamknutie dverí 30s po naštartovaní auta, ak sú všetky dvere na
aute zavreté. Po vypnutí zapaľovania sa dvere automaticky
odomknú. Táto funkcia pracuje len pri štartovaní kľúčom, nie pri
diaľkovom štarte.
5.14. Tlačidlá I+IV, dlhé stlačenie (programové menu 2)
Programové menu 2 – len pre montážne stredisko!!!
5.15. Tlačidlá II+III, krátke stlačenie (automatické zapnutie)
Automatické zapnutie alarmu (Passive arming). Systém sa
automaticky zapne 30s po vypnutí zapaľovania a zatvorení všetkých
dverí. Po 10s a 20s siréna 1x pípne a svetlá 1x bliknú, po 30s bude
auto uzamknuté a alarm sa zapne.
9
Poznámka
ƒ Ak máte nastavenú zároveň funkciu automatické zapnutie (Passive) aj plne
automatické zapnutie (Auto), tak funkcia Auto má prioritu nad funkciou Passive.
ƒ Ak vystupujete z auta s bežiacim motorom (nastavujete rezervačný režim), auto
bude uzamknuté po zatvorení dverí.
5.16. Tlačidlá II+IV, krátke stlačenie (pravidelné štartovanie)
Pravidelné štartovanie. Po aktivovaní funkcie, motor bude
automaticky pravidelne naštartovaný v nastavený čas, až do
zrušenia funkcie. Pre nastavenie pravidelného štartu musíte nastaviť
čas štartu, a potom zapnúť ikonku Timer.
Postup nastavenia:
1. Ikonka Timer má byť vypnutá
2. Nastavte čas štartu motora. Uistite sa, či aktuálny čas (hodinky) je správny
3. Zapnite ikonku Time
Nastavenie času štartu motora
Tlačidlo
Dĺžka stlačenia Funkcia
Pro 9
Krok 1
( II + III ) ––
2s
Beep pre potvrdenie komunikácie
Krok 2
II
0,5 s
Nastavenie času. Čísla blikajú. Beep
I
0,5 s
Nastavenie hodín
Krok 3
II
0,5 s
Nastavenie minút
Potvrdenie nastaveného času. Beep.
Krok 4
( II + III ) ––
2s
Nastavenie času je ukončené
Poznámka
Pred nastavení alebo zmene času štartu motora musí byť ikonka Timer vypnutá!
5.17. Tlačidlá III+IV, krátke stlačenie
Režim Turbo. Táto funkcia musí byť povolená aj
v programovacom režime. Ak je režim Turbo zapnutý, tak po
vypnutí zapaľovania zostane motor bežať ešte ďalšie 2
minúty. Tento režim je vhodné použiť pre turbomotory po
dlhej jazde.
5.18. Tlačidlá III+IV, dlhé stlačenie (hlasový modul)
Zapnutie režimu Record&Play hlasového modulu. Tento
modul nie je základnou súčasťou systému. Ikonka
vľavo od symbolu AUTO signalizuje zapnutie režimu.
Stlačením tlačidiel III a IV na 2s zapnete tento režim. Potom
môžete pomocou tlačidiel II a III náhrávať alebo prehrávať
svoj záznam (viď. manuál pre hlasový modul). Režim
Record&Play hlasového modulu môžete vypnúť stlačením tlačidiel III a IV na 2s
alebo sa ukončí automaticky po 60 sekundách, ak nie je stlačené nejaké tlačidlo.
10
5.19. VPS (Vehicle Paging System)
Pomocou MAGICARu 9000B je možné privolať k autu jeho
majiteľa, ak je alarm a funkcia VPS zapnutá.
Za čelným sklom je nalepený kruh, v strede s červenozelenou výstražnou LED diódou. Pri aktivovanom systéme
táto dióda bliká. Vo vnútri tohto kruhového zariadenia je
inštalovaná elektronika s piezo snímačom. Ak poklopete na skle v mieste kde je kruh
nalepený takou silou aby LED na niekoľko sekúnd zostala na červeno svietiť,
diaľkový ovládač majiteľovi auta začne pípať a na displeji zobrazí ikonka zvoniaceho
telefónneho slúchadla . Pre majiteľa ovládača to znamená, že niekto je pri jeho
aute a volá ho. Aktiváciou VPS sa siréna (poplach) nespustí.
Citlivosť VPS je nastaviteľná na jeho zadnej strane 3-polohovým prepínačom.
6. Aktivácia poplachu
6.1. Otrasový snímač
Ak je narušený otrasák, zobrazí sa ikonka kladiva na 7s
a pípne ovládač (pri otrasáku by mal 1x za 4s). Stlačte
tlačidlo I pre zrušenie poplachu (vypnutie sirény a blikania
svetiel)
Slabým otrasom Vášho auta bude spustený prvý stupeň poplachu. Siréna niekoľko
krát pípne, ovládač upozorní na poplach akustickým signálom a zobrazením ikonky
kladiva
na displeji.
Silný otras Vášho auta alebo narušenie interiérového čidla, spustí poplach a ovládač
na cca
upozorní na poplach akustickým signálom a zobrazením ikonky kladiva
7s, pričom ostane blikať až do stlačenia tlačidla na diaľkovom ovládači (napr. tlačidlo
VI – kontrola stavu auta)
6.2. Otvorenie dverí, kufra
Ak sú na aute otvorené dvere spustí sa 30 sekundový
poplach a ovládač bude napadnutie signalizovať blikaním
symbolu
dverí na displeji a akustický signálom. Ak bude
otvorený kufor, bude na displeji ovládača blikať symbol
kufra
6.3. Blokovanie štartu motora
Pri zapnutom alarme je blokované štartovanie motora.
Poznámka
Krátkym stlačením tlačidla I ukončíte vyvolaný poplach.
Ak majiteľ auta nezachytil upozornenie na poplach od dverí, diaľkový ovládač bude
pokračovať v pípaní až do vypnutia stlačením niektorého tlačidla:
ƒ Dvere:
1x každé 2s
ƒ Otrasový snímač:
1x za 4s
ƒ VPS:
1x za 6s
11
6.4. Hlásenie otvorených dverí (programovateľné)
Pri vypnutom alarme budú smerovky blikať, pokiaľ budú otvorené dvere.
6.5. Hlásenie zapnutých svetiel
Ak pri vystúpení z auta necháte svietiť parkovacie svetlá, budete po zapnutí alarmu
upozornený pípaním ovládača.
7. Programovanie
7.1. Programovanie diaľkového ovládača
Autoalarm má pamäť na 3 rôzne diaľkové ovládače. Programovanie diaľkových
ovládačov odporúčame vykonať v odbornom montážnom stredisku.
1. Behom 3 sekúnd 3x zapnite a vypnite zapaľovanie. Svetlá raz bliknú. Teraz ste
v servisnom / programovacom režime.
2. Do 6 sekúnd, stlačte krátko tlačidlo I na diaľkovom ovládači. Svetlá 1x bliknú pre
potvrdenie naprogramovania.
3. Podľa bodu 2 naprogramujte aj 2 a 3 ovládač. Svetlá bliknú raz pre potvrdenie
druhého aj tretieho ovládača. Systém automaticky ukončí programovací režim po
prijatí tretieho ovládača alebo po uplynutí 6 sekúnd, čo bude signalizovať 2x
bliknutím svetiel.
UPOZORNENIE !!!
Ak chcete vymazať kód ovládača (napr. pri strate, odcudzení) musíte prepísať všetky
3 pamäťové miesta v alarme. Ak programujete menej ako 3 rôzne ovládače, tak to
dosiahnete tak, že jeden ovládač naprogramujete viackrát (2 alebo 3 krát stlačíte
tlačidlo I v programovacom režime).
Poznámka
ƒ Ak má automobil funkciu automatického odomykania centrálneho zamykania vždy
po vypnutí zapaľovania, spôsobilo by to, že po ukončení diaľkového štartu sa
odomkne auto. Je teda potrebné auto opäť uzamknúť. Pri takýchto automobiloch
stlačte v bode 2 programovania diaľkových ovládačov III namiesto tlačidla I. Tým
sa zabezpečí, že po vypnutí diaľkového štartu, alarm opätovne uzamkne auto.
ƒ Pri automobiloch vybavených LPG, stlačte v bode 2 programovacieho režimu
tlačidlo IV namiesto tlačidla I. Popis funkcie je uvedený v kp.8, str.14.
Pri strate alebo poškodení diaľkového ovládača...
Ak je zapnutý alarm a stratili (poškodili) ste diaľkový ovládač, môžete otvoriť
dvere a vypnúť alarm zadaním štvormiestneho bezpečnostného kódu cez VPS.
7.2. Programovanie bezpečnostného kódu
Naprogramovanie bezpečnostného kódu (1111-9999):
1. Zapnite zapaľovanie.
2. Otvorte dvere.
12
3. Klopnite na VPS 10x. Pri každom klopnutí LED 1x blikne na zeleno. Interval
medzi jednotlivými klopnutiami nesmie byť dlhší ako 1,5s.
4. LED začne rýchlo blikať na červeno. Ak sa tak nestane, vráťte sa na bod 1.
5. Vložte postupne Váš štvormiestny kód príslušným počtom poklopaní 1-9. Pri
každom klopnutí LED 1x blikne na zeleno. Interval medzi jednotlivými
klopnutiami nesmie byť dlhší ako 1,5s. Po zadaní každej číslice vyčkajte na
potvrdenie príslušným počtom bliknutí LED na červeno. Ak číslo bolo zadané
nesprávne, vráťte sa na bod 1. Ak LED potvrdí správny počet klopnutí a začne
opäť rýchlo blikať, pokračujte zadaním zvyšných troch číslic.
6. Svetlá bliknú pre potvrdenie naprogramovania kódu.
7.3. Vypnutie alarmu bezpečnostným, kódom:
1. Klopnite na VPS 10x. Po každom klopnutí 1x blikne LED na zeleno. Interval
medzi jednotlivými klopnutiami nesmie byť dlhší ako 1,5s.
2. LED začne rýchlo blikať na červeno.
3. Vložte postupne Váš štvormiestny kód príslušným počtom poklopaní 1-9. Po
každom klopnutí 1x blikne LED na zeleno. Interval medzi jednotlivými
klopnutiami nesmie byť dlhší ako 1,5s. Po zadaní každej číslice vyčkajte na
potvrdenie príslušným počtom bliknutí LED na červeno. Ak LED potvrdí
správny počet klopnutí a začne opäť rýchlo blikať, pokračujte zadaním
zvyšných troch číslic. Ak je zadané zlé číslo, VPS vyšle signál na diaľkový
ovládač. Potom sa vráťte na bod 1.
4. Po zadaní celého správneho kódu sa odomknú dvere a vypne alarm, čo bude
signalizované aj na diaľkový ovládač.
Poznámka
O vypnutie cez bezpečnostný kód sa môžete pokúsiť 5x behom 30 minút. Potom sa
táto funkcia znemožní na nasledujúcich 24 hodín alebo do odomknutia diaľkovým
ovládačom.
Dôležité !!!
Ihneď po prevzatí auta Vám odporúčame si nastaviť vlastný
bezpečnostný kód !
7.4. Programovanie voliteľných funkcií
Systém umožňuje programové nastavenie nižšie uvedených, väčšinou systémových
funkcií. Pretože niektoré z nich majú zásadný vplyv na správne fungovanie
zariadenia, nastavenia si nechajte urobiť v odbornom stredisku aby nedošlo
k poškodeniu auta alebo alarmu.
Programové menu 1
Funkcia
Možné nastavenia
Oneskorenie štartu pre diesel.
motory
Blikanie smeroviek pri otvor. dverách
Dĺžka zamykacieho impulzu
Funkcia blokovacieho relé
Odomykanie od zapaľovania
Rezervačný režim
Dĺžka štartu motora
4s
10s
Vypnuté
0,8s
Zapnuté
15s
anti-jacking
(protiúnosový
systém)
Vypnuté
Len pri zavretých
dverách
štandard+min
Blokovanie štartu
motora
Zapnuté
Stále povolené
štandard
13
Zablokované
štandard+max
Poznámka
ƒ Blikanie smeroviek pri otvorených dverách: pri vypnutom alarme budú smerovky
blikať, pokiaľ budú otvorené dvere.
ƒ Dĺžka zamykacieho impulzu: ak má automobil originálne elektrické okná, ktorým
stačí na dotiahnutie len predĺženie zamykacieho impulzu, aktivujte 15s zamykací
impulz. Ak pri zapínaní alarmu budú niektoré dvere otvorené , alarm sa nezapne,
ale ak máte zapnutú funkciu oneskorenia dverových vstupov, alarm sa zapne bez
ohľadu na to či sú dvere otvorené alebo zatvorené. Ak počas 15s impulzu dáte
povel na vypnutie alarmu, preruší sa 15s a alarm sa vypne
ƒ Funkcia blokovacieho relé: pri aktivovaní tejto funkcii sa funkcia PANIC mení na
ANTI-JACKING (protiúnosový systém). Rozdielom je, že po 30 sekundách od
aktivácie tlačidlom IV sa odpojí zapaľovanie a zlodejovi sa znemožní ďalšia jazda.
ƒ Rezervačný režim:
voľba I – motor zostane bežať vždy po vypnutí zapaľovania
voľba II – motor zostane bežať len ak sú pri vypínaní zapaľovania zavreté všetky
dvere
voľba III – rezervačný režim sa nedá nastaviť, motor po vypnutí zapaľovania
ihneď zhasne
Programové menu 2
Funkcia
Turbo režim
Pravidelný štart
Dĺžka behu motora pri
diaľkovom štarte
AUX 1
AUX 2
Oneskorenie aktivácie
dverových vstupov
Možné nastavenia
Možné nastaviť
Možné nastaviť
Zablokované
Zablokované
-
15 min.
25 min.
45 min.
5 min.
0,5 s
0,5 s
20 s
20 s
60 s
60 s
Preklopenie stavu
Preklopenie stavu
Vypnuté
Zapnuté
Poznámka
ƒ Turbo režim: ak je funkcia povolená a aj nastavená cez diaľkový ovládač, tak po
vypnutí zapaľovania ostane motor bežať ešte 2 minúty.
ƒ Pravidelný štart: ak je funkcia povolená a aj nastavená cez diaľkový ovládač, auto
bude pravidelne naštartované v nastavený čas
ƒ Oneskorenie dverových vstupov: ak auto disponuje stmievačom ( stropné svetlo
po zamknutí auta pomaly zhasína ) a dverové vstupy sa zapoja cez stropné svetlo
musí sa aktivovať oneskorenie dverových vstupov aby sa predišlo poplachom pri
zapínaní alarmu.
8. Automobily s LPG pohonom
V prípade, že je auto vybavené splynovačom, umožňuje alarm po odparkovaní auta
nechať bežať motor až do vyčerpania plynu v potrubí medzi nádržou a motorom.
Predíde sa tak možnému zamrznutiu plynu v trubkách pri silných mrazoch.
Pre nastavenie režimu spaľovania zvyšného plynu je potrebné pri procese kódovania
diaľkového ovládača stlačiť tlačidlo IV namiesto tlačidla I. V takom prípade po vypnutí
zapaľovania:
ƒ uzavrie sa ventil plynu pri nádrži
ƒ po uzatvorení všetkých dverí motor nezhasne ihneď, ale zostane bežať až kým sa
nespotrebuje všetok plyn v potrubí – maximálne však 4 minúty
14
9. Jednocestný diaľkový ovládač
Zariadenie je možné ovládať aj jednocestným diaľkovým ovládačom (samostatne
dokúpiteľný). Týmto ovládačom nie je možné auto kontrolovať, len ovládať. Môžete si
vybrať z dvoch rôznych modelov. Model Magicar SDO 1way má vysúvaciu anténku
(pri jej vysunutí získate väčší dosah ) ďalej má 4 tlačidlá a červenú LED diódu.
Model Magicar SDO 1wayB má pevnú anténku, 4 tlačidlá a modrú LED diódu.
ƒ Pred prvým použitím je potrebné aj tento ovládač naprogramovať do pamäte tým
istým spôsobom ako dvojcestné ovládače .
ƒ Ovládač používa 2 ks 3V lítiových batérií CR2016. Ak sa dosah ovládača veľmi
skráti, batérie vymeňte.
I. – DOOR
krátke stlačenie - zap. / vyp. alarmu
II. –START
dlhé stlačenie - diaľkové štartovanie motora
III. –TRUNK
dlhé stlačenie - otvorenie kufra (vypne sa alarm)
IV. – QUERY/PANIC
krátke stlačenie - displej zobrazí stav auta
dlhé stlačenie - vyvolanie poplachu na diaľku
I+II – MUTE
krátke stlačenie - zap. / vyp. akustického signálu pri zapnutí / vypnutí alarmu
I+III – VALET
krátke stlačenie - servisný režim.
II+III – PASSIVE
krátke stlačenie - zap. alarmu poslednými dverami
II+IV – TIMER
krátke stlačenie - pravidelné štartovanie motora
III+IV – TURBO
krátke stlačenie - len pre autá s Turbo motorom
Technické parametre :
Výkon
9,8 W
Frekvencia
433,92 MHz
15

Podobné dokumenty