Březen 2009

Transkript

Březen 2009
Z P R A V O D A J
O B C E
P R Ò H O N I C E
B¤EZEN 2009
Z HISTORIE
ÚZKOKOLEJKA
Pro kroniku obce Průhonice 2008 vyprávěl Vlastimil
Bezouška.
Kolem roku 1939, kdy začaly první práce na stavbě naší první dálnice, udála se řada zajímavých, dnes už historických událostí, na
které si ještě dnešní nejstarší občané pamatují. Byla to mimořádná
událost, a jestli pomineme skutečnost, že projekt dálnice u nás byl
něčím zcela neobvyklým – v té době průkopníky v tomto směru
byly v Evropě zejména Itálie a Německo, tak pro prostředí naší obce
a jejích obou katastrů to byl největší zásah do té doby ještě zcela
panenské přírody úrodných polí, zdravých lesů, vydatných potoků
a čistých řek, bohatství divoké zvěře. Dva pruhy budoucího tělesa
komunikace protnuly místa dopravou dosud netknutá a zásah to
byl do té míry výrazný, že ještě i dospívající generace pamatuje do
poloviny 60. let minulého století započaté a nedokončené dílo,
které dělilo dvěma pruhy úrodné lány, tehdy obhospodařované ve
velkých plochách místními zemědělskými družstvy. Dalo se po nich
nejkratší cestou dojít či na kole dojet ze Spořilova do naší obce
a maminky či babičky tudy chodívaly na procházku s dětmi. Kdysi
v srpnu 1944 se tu dokonce pokoušel použít tuto trasu pro nouzové přistání stíhací letoun FW 190. Po blížším ohledání kvality povrchu si to ale rozmyslel a přistál na poli mezi Kolovraty a Nupaky.
Vyšlapaný chodníček býval ve stínu svobodně rostlých planých keřů
a jenom na konci bylo třeba trochu více sportovního výkonu při
lezení po rozestavěném tělese mostu přes Botič. Také most přes
dnešní Uhříněveskou ulici stál tehdy v polích, divně sám, bez příjezdu, bez sjezdu. Most k ničemu. Přesto ale s nadějí do budoucnosti. Všechno bylo pouze dvakrát dva jízdní pruhy široké, zatímco
dnešní mosty jsou nejen o jeden pruh širší, ale uhříněveský si vzrůstající doprava vyžádala rozšířit dokonce až na devět pruhů. I nájezdy
na dálnici měly být jinde, tehdy v prostoru dnešní benzinové čerpací stanice poblíž Budských, nikoli tam, kde jsou nyní. Dokonce ještě
v nedávné době jsme stávali v koloně a čekali na sjezd z dálnice do
naší obce, protože provoz se tu velmi rychle zvětšoval výstavbou
obchodní zóny u Čestlic. Teprve nynější úprava problémy trochu
řeší, i když dosti často se i za těchto podmínek provoz na dálnici
jedním nebo druhým směrem zastaví, což je výsledkem nerozumného rozhodnutí v druhé etapě pokračování stavby dálnice v šedesátých letech, zrušit stavbu pražského okruhu tak, jak byl vyprojektován, a změnit ho na průjezd Prahou po magistrále. V paměti mnohých je i dlouholetý provoz obalovny v místech, kde je nyní velká
prodejna svítidel, elektroniky a profesionálního nářadí. Odtud to
vydatně čoudilo vysokým plechovým komínem a zápach z taveného asfaltu se šířil do širokého okolí. I to se už před několika roky
změnilo. Dálnice dostala asfaltový povrch a hromady zbytků štěrku
tu ještě po několik let ležely na vyprahlé násypce, kde skončil i nejeden odpad z naší vsi. Dnes se to zdá všechno už dávno, místo se
změnilo, život kolem také. Ještě více dávno je ale i příběh z počátku válečných let, příběh neméně zajímavý, snad i docela dobrodružný. Je to příběh úzkokolejné dráhy, která měla spojovat Uhříněves s Průhonicemi. Spojení by to bylo mezi oběma místy zcela výjimečné. Tudy totiž bezmála nikdy nejezdil žádný autobus, spíše se tu
kdysi, když auta ještě nebyla, jezdívalo nanejvýš s koňským spřežením. Původní silnice mezi Průhonicemi a Uhříněvsí byla vybudová-
8
na v trase polních cest až během první světové války, asi v roce
1916. Do té doby se jezdilo povozy přes Čestlice kolem Pitkovic,
nebo přes Čestlice a Benice, tedy podle toho, do kterého místa
v Uhříněvsi se jelo. Poté už také prvními osobními auty, a taky dva
průhoničtí občané tudy jezdili pravidelně do práce v Uhříněvsi na
motocyklech značky ČZ. Byli to Josef Nykodým a František Červenka, bylo koncem 30. let. Do zaměstnání do Prahy se tudy taky chodilo pěšky. Na vlak. Ten tudy jezdil z jižních Čech už od roku 1870.
Tento zvyk „chodit pěšky na vlak“ se udržel v Průhonicích dosti
dlouho, i když už z naší obce ve 20. letech začal jezdit pravidelný
autobus přes Chodov a Spořilov do Vršovic. Vlakové spojení s hlavním městem bývalo jisté a taky levné. Silnice z Průhonic v Uhříněvsi navazovala na výjezd z centrální křižovatky přes chráněný železniční přejezd směrem k Pitkovicím. V místě „U Kříže“ křižovala
jednu ze středověkých cest z jižních Čech do Prahy. Tam ústila do
„Horské brány“ na konci dnešní Hybernské ulice (U Bulhara). Od
Kříže se kroutila dolů k mostu přes Pitkovický potok v místě zvaném
„Na Pile“. Dnešní trasa je v těchto místech napřímená, ale starý
most a pokračování cesty v terénu jsou dosud dobře viditelné, zbytky starých ovocných stromů podél tehdejší cesty tu ještě přes věky
dožívají. Silnice to byla prašná – pouhý válcovaný makadam.
Poslední generální údržba této silnice, a to od železničního přejezdu v Uhříněvsi na křižovatku u hrnčířského hřbitova v délce cca 7,5 km,
byla provedena v létě 1936. Dosloužila ale bohužel už na podzim
1937. Jako hlavní trasa návratu naší tankové armády z manévrů
v severovýchodních Čechách to nepřežila. Tehdá po celý den jely
přes Průhonice československé tanky, což bylo pro nás kluky náramnou podívanou, ale silnice dík technologii řízení pásových vozidel
byla zničena. V zatáčkách se proměnila v hromady štěrku. Přes
následné opravy to byla velmi špatná vozovka až do poválečných
let, kdy došlo u vozovek, po nichž provozovala dopravu osobní autobusová doprava, k prvnímu použití bezprašného povrchu, ovšem
tehdy ještě jen za použití nekvalitního dehtu.
Přišly válečné dny a pro německé okupační orgány vyvstaly jiné
zájmové priority než byla stavba dálnice z Prahy. Důležitější pro ně
bylo hlavně dálniční spojení Německa z tehdejšího pruského Slezska přes Moravu a Bezkydy na Slovensko a dále na východ. Německá dobyvačná armáda už byla tehdy na Balkáně, vše bylo podřízeno
přípravám útoku na Sovětský svaz. A tak se také úzkokolejné spojení Uhříněvsi s Průhonicemi přesunulo z reality do historie a působením času vše zaniklo. Nikdy se tudy neměli přepravovat lidé, což
je nakonec možná i škoda. Což kdyby se taková doprava osvědčila?
Zanikla by také? Nebo by se z ní stala historická rarita, jak je tomu
dnes na několika místech republiky? Jezdilo by se také na výlet do
Průhonic malým vláčkem, mezi zelenými poli, přes romantické údolíčko Pitkovického potoka, po dovedně konstruovaném dřevěném
mostě…? Úzkokolejka byla ale koncipovaná jen jako provizórium.
Rozchod měla sice obvyklý pro takové stavební tratě – 60 cm, ale
drážní těleso vlastně neměla žádné. Prefabrikované cca šestimetrové díly kolejnic na dřevěných pražcích se spojovaly na místě šrouby, zem pod nimi byla pouze upravená ve hlíně, nerovnosti hrubě
srovnané, terénní výškové rozdíly se obcházely, upravovalo se
jenom to nejnutnější.
PhDr. Jiří Macek, kronikář
Pokračování v příštím čísle
B¤EZEN 2009
PRŮHONICKO
Z P R A V O D A J
O B C E
P R Ò H O N I C E
•
z d a r m a
AKTUALITY Z OBECNÍHO Ú¤ADU
OBECNÍ PLES –
PODùKOVÁNÍ SPONZORÒM
Dne 28. února 2009 se ve Vzdûlávacím a informaãním
centru Floret v PrÛhonicích konal tradiãní „Obecní ples“.
Chtûla bych touto cestou je‰tû jednou podûkovat v‰em
organizátorÛm, ktefií se na jeho pfiípravû a realizaci podíleli, zejména pracovníkÛm obecního úfiadu a paní Galinû
Srpové z kulturní komise obce. K tanci a poslechu hrál
The Party Band a hostem veãera byl Marco Pillo – Gipsy
Kings Revival. Mûli jsme „vyprodáno“, na plese byla pfiíjemná, pohodová atmosféra a podle dodateãn˘ch komentáfiÛ lze soudit, Ïe si ho vût‰ina pfiítomn˘ch dobfie uÏila.
Obecní ples 2009
Velké podûkování patfií také v‰em sponzorÛm, ktefií pfiispûli celkem 631 vûcn˘mi dary do tomboly a finanãní ãástkou ve v˘‰i 15 000,- Kã. Díky nim obec v tombole získala
52 300,- Kã a spolu s trÏbou za prodej lístkÛ a finanãními
pfiíspûvky jsme vybrali 104 900,- Kã. Podafiilo se nám tak
z pfiíjmÛ plnû pokr˘t náklady plesu, které ãinily 104 345,- Kã.
Je‰tû jednou dûkujeme!
OBECNÍ PLES PODPO¤ILI NÁSLEDUJÍCÍ
SPONZO¤I:
Finanãní dary
Pan Ing. JAROMÍR âÍÎEK, IZOMAT PRAHA, s.r.o.
Pan PETR BOUMA
Pan VLADIMÍR BOROVIâKA
Vûcné dary:
BENE· A LÁT,
slévárna a strojírna a.s.
HONDA DEYL a ·ULC
RESTAURANT TVRZ
– J. P˘cha
HLINùNÁ BA·TA
- VÁVRA
PIZZERIA GROSSETO
PRÒHONICE
ZAHRADA VÍN
- PETR KOZOHORSK¯
PARKHOTEL PRÒHONICE
HOTEL MAGNOLIA, s.r.o.
CREPERIE „U SLEPIâEK“
HOTEL TULIPÁN
HOSTINEC V HOLI
– pan Kremz
¤EZNICTVÍ
– K. Horáãek
HOTEL FLORET
PRÒHONICE
RESTAURACE
„U BEZOU·KÒ“
KFC PrÛhonice
PENZION ROZKO·
– P. Vejsada
WINE FOOD MARKET
PRÒHONICE
VÍNO NITRA
Bohemi PrÛhonice
BUDùJOVICK¯ BUDVAR
MÁRIA DVORSKÁ ODùVY
MUCOS PRAHA
LÉKÁRNA PRÒHONICE
OPTIXERVIS – Fr. Jefiábek
EVA âADILOVÁ - vizáÏistka
VETERINÁRNÍ KLINIKA
PrÛhonice MVDr. V. MOTL
UTC âestlice
VAGABOUND - Hypernova
HERLITZ
ÚSTAV PALIV A MAZIV
PRAHA
Dendrologická zahrada
VÚKOZ PrÛhonice
VÚKOZ PrÛhonice
BOTANICK¯ ÚSTAV
AV âR
SPRÁVA JESKYNÍ ôR
JAROSLAVA
JAROLÍMOVÁ
JVP DÒM
ZNAâKOVÉ MÓDY
âSOB PrÛhonice
KB PrÛhonice
IFM ELECTRONIC
ANDREJ BABI·
PROBIKE DANIEL DVORSK¯
HUSQVARNA
JI¤Í K¤APÁâEK
MATOU·
HYDROPONIE, s.r.o.
PYRAMIDA
– J. SUDÍK
KAREL VÁGNER
M.V.REÁL PRÒHONICE
– M. Vraspír
PAVEL ·AFA¤ÍK
HADA· SPORT
AQUAPALACE PRAHA
HYPERNOVA PrÛhonice
MAKRO âR, s.r.o.
BAUHAUS, k.s.
TELEVIZE NOVA
ORION PRAHA SVÍTIDLA
KIKA âestlice
KINARPS a.s.
SITKA PRAHA
SPORT INVEST PRAHA
K2T PrÛhonice
1
Z P R A V O D A J
O B C E
STO s.r.o. âestlice
NORIS Czech Republic s.r.o.
WIKY s.r.o. PrÛhonice
STEILMANN Factory Outlet
GIGA SPORT
P R Ò H O N I C E
B¤EZEN 2009
KENVELO s.r.o
KSF
MAGNUM CZ PrÛhonice
VOLVO TRUCK
Czech âestlice
FALCON&INANA, s.r.o.
PhDr. Hana Boroviãková, starostka obce PrÛhonice
Obecní ples 2009
Zastupitelé obce projednali na Vefiejném
zasedání dne 24. 2. 2009 následující
program:
1. Kontrola plnûní rozpoãtu za rok 2008
2. Pfiíprava rozpoãtu pro rok 2009
3. Îádost o zmûnu nájemní smlouvy na pronájem v˘dejny
léãiv - ã.p. 7, Kvûtnové námûstí
Obecní ples 2009
OÚ PrÛhonice - sociální komise
4. Návrh na vytvofiení územní rezervy pro koridor tramvajové trati v trase z Opatova do lokality PrÛhonice
Pofiádá jednodenní zájezd pro dÛchodce
5. Plochá stfiecha na pozemku p.ã. 344, k.ú. Hole u PrÛhonic
DO
PRACHOVSK¯CH SKAL
6. Îádost âEZ Distribuce a.s. o odkoupení energetického
zafiízení - kabelové pfiípojky 22 kV a zdûné transformaãní stanice e.ã. 614996 v ul. V Jezírku
Zájezd se uskuteãní dne 26. 05. 2009
7. Návrh mûsíãních odmûn za v˘kon funkce zastupitelÛ
obce dle nafiízení vlády ã.37/2003 Sb. ve znûní nafiízení
vlády ã.20/2009
Závazné pfiihlá‰ky se zálohou 200,-Kã/osobu je potfieba
sloÏit na OÚ u pí Erbenové nebo u pí. Pospí‰ilové
OÚ PrÛhonice - sociální komise
pofiádá t˘denní zájezd do Maìarska
TERMÁLNÍ LÁZNù
BÜKFÜRDO
28.07. - 05.08.2009
cena: 9.000,-Kã/os
Podrobnosti o zájezdu, cenû a poplatcích podá
pí. Pospí‰ilová na tel.: 311221420 nebo
721439763.
Pfiihlá‰ky u pí. Erbenové nebo pí. Pospí‰ilové se
sloÏením poloviãní ceny zájezdu do 20.04.2009
2
8. Nafiízení obce PrÛhonice o stanovení maximální ceny za
pfiiloÏení a odstranûní technického prostfiedku k zabránûní odjezdu vozidla
9. Návrh na smûnu pozemkÛ ve vlastnictví Botanického
ústavu AV âR, v.v.i. p.ã. 724, ãást c2 a d2, o v˘mûfie 85 m2
a p.ã. 769, ãást a3 o v˘mûfie 180 m2, k.ú. PrÛhonice za
pozemky ve vlastnictví obce PrÛhonice p.ã. 723, ãást b2
o v˘mûfie 116 m2, p.ã. 996 o v˘mûfie 113 m2, k. ú. PrÛhonice
10. Îádost Technick˘ch sluÏeb PrÛhonice, s.r.o. o schválení
nákupu nového uÏitkového vozu
11. RÛzné
11. 1. Stanovisko Komise Ïivotního prostfiedí obce PrÛhonice k pokácení lípy na Kvûtnovém námûstí
Ing. J. Havlíãková, tajemnice OÚ PrÛhonice
Z P R A V O D A J
O B C E
P R Ò H O N I C E
B¤EZEN 2009
OBECNÍ POLICIE PRÒHONICE
Z âINNOSTI OP ÚNOR 2009
2.2.2009 – V 11 50 hod. pfii provádûní hlídkové ãinnosti
v lokalitû benzínové ãerpací stanice PAPoil byl spatfien místní
obãan, o kterém bylo stráÏníkÛm známo, Ïe se vyh˘bá nástupu v˘konu trestu. Obãan byl pro podezfiení ze spáchání Tâ
omezen na osobní svobodû a následnû pfiedán Policii âR.
5.2.2009 – V 13 23 hod. byla pfiijata telefonická Ïádost
o pomoc ve vûci dvou volnû pobíhajících psÛ mez vozidly na
benzínové ãerpací stanici PAPoil. Po pfiíjezdu na místo byl
stráÏníky zji‰tûn pohyb psÛ po komunikaci mezi benzínkou
a dálniãním tûlesem. Hrozil stfiet mezi pobíhajícími zvífiaty
a projíÏdûjícími automobily. Psi byli následnû odchyceni
a pfiedáni sv˘m majitelÛm.
6.2.2009 – V 1025 hod. byla pfiijata Ïádost o pomoc pfii havárii nákladního automobilu, která se stala na bfiehu rybníka
v ul. U RybníãkÛ. Na místû jiÏ byla pfiítomna Policie âR a HZS
¤íãany. Hrozilo nebezpeãí, Ïe havarované vozidlo spadne do
rybníka. StráÏníci zajistili odbornou firmu, která havarované
vozidlo vyprostila. Ke ‰kodám na Ïivotním prostfiedí nedo‰lo.
10.2.2009 – V 1730 hod. bylo stráÏníky zji‰tûno a vzato do
úschovy jízdní kolo, které stálo jiÏ 2 dny neuzamãené a opu‰tûné ve stojanu za polyfunkãním domem na Kvûtnové námûstí a hrozilo jeho odcizení. Fotografie nalezeného kola byla
umístûna do v˘vûsky obecního úfiadu. Dne 13.2.2009 se
dostavila na úfiadovnu místní obãanka, která se prohlásila za
majitelku jízdního kola. Kolo pr˘ odstavila do stojanu a zapomnûla na nûj. Dokud neuvidûla jeho fotografii ve v˘vûsce, tak
mûla za to, Ïe kolo má doma. Po provûfiení dal‰ích náleÏitostí bylo kolo vydáno majitelce.
11.2.2009 – V 0945 hod. se dostavil na úfiadovnu oznamovatel a podal oznámení na soustavné zneãi‰Èování Kvûtnového
námûstí a pfiilehl˘ch lokalit psími v˘kaly, které nejsou majitelem psÛ odklízeny do zdej‰ích sbûrn˘ch ko‰Û. Na základû
podaného oznámení byl zji‰tûn majitel, jehoÏ psi mûli údajnû
zneãi‰Èovat toto prostranství. Po pohovoru s majitelem psÛ,
byla vûc postoupena pfiíslu‰nému správnímu orgánu k dal‰ímu opatfiení.
17.2.2009 – Ve 2250 hod. bylo pfiijato oznámení o vloupaní
do motorového vozidla v prostoru parkovi‰tû restaurace Hlinûná ba‰ta. Po pfiíjezdu na místo se stráÏníkÛm pfiihlásil dal‰í
po‰kozen˘, kterému bylo rovnûÏ vykradeno jeho vozidlo.
Pachatel se dostal do vozidel rozbitím boãních oken. Vozidla
byla zaparkována v odlehlé ãásti parkovi‰tû a uvnitfi se
nacházely viditelnû poloÏené pfiedmûty, které byly odcizeny.
Vzhledem k tomu, Ïe zde bylo podezfiení ze spáchání Tâ loupeÏe, byla vûc pfiedána Policii âR.
19.2.2009 – V 1030 hod. byla provádûna hlídková ãinnost
v ul. U Geofyzikálního ústavu, kde bylo zji‰tûno zaparkované
vozidlo jevící známky vloupání. Na zemi u dvefií vozidla leÏely vylomené zámky a v prostoru pfiístrojové desky se nacházel
otvor po násilném vytrÏení autorádia. StráÏníci vyhodnotili
celou situaci jako podezfiení ze spáchání Tâ loupeÏe a pfiedali
událost Policii âR k dal‰ímu opatfiení.
28.2.2009 – V 1515 hod. byla provádûna hlídková ãinnost na
Kvûtnovém námûstí, kde byla spatfiena osoba, která sv˘m chováním jevila známky podnapilosti. MuÏ obtûÏoval kolemjdoucí, vykfiikoval nesrozumitelná slova, zneãi‰Èoval vefiejné prostranství a vrávoral mezi jedoucími auty na kruhovém objezdu. StráÏníci muÏe odchytili a vyvedli na bezpeãné místo. Celkov˘ stav muÏe neumoÏÀoval vyfie‰it jeho chování na místû.
Po zji‰tûní osobních údajÛ byl pfiedán do péãe osob, které se
dostavily na místo a pfiihlásily se k podnapilému muÏi jako
jeho známí. Událost byla pfiedána k projednání pfiíslu‰nému
správnímu orgánu.
Ing. Jan Hrouda – velitel obecní policie
3
Z P R A V O D A J
O B C E
P R Ò H O N I C E
B¤EZEN 2009
TECHNICKÉ SLUÎBY
SBùR NEBEZPEâNÉHO ODPADU
Dne 25. 4. 2009 (sobota) probûhne v na‰í obci svoz nebezpeãného odpadu firmou RUMPOLD.
Sbûr je urãen pouze pro fyzické osoby, které jsou plátci poplatku za odvoz smûsného domovního odpadu v obci PrÛhonice.
Obãané osobnû !!! pfiedají obsluze sbûrného vozu nebezpeãné
látky. Je nepfiípustné, aby se tyto látky hromadily na urãen˘ch
místech je‰tû pfied pfiistavením sbûrného vozu. Po ‰patn˘ch zku‰enostech z minul˘ch svozÛ bude celou akci monitorovat obecní policie.
Zji‰tûné nedostatky budou fie‰eny jako závaÏné poru‰ení Zákona o odpadech ã. 185/2001 Sb.
Co patfií mezi nebezpeãné látky:
televizory, poãítaãové monitory, rádia, chladniãky, mrazniãky,
záfiivky, v˘bojky, pneu pouze z osobních aut (bez ráfkÛ!!), pryÏové v˘robky, autobaterie, oleje, ropné produkty, olejové filtry,
zaolejované hadry, v˘vojky, chladící nemrznoucí smûsi, suché
baterie, pro‰lé léky, barvy, fiedidla apod.
SBùRNÁ MÍSTA:
OBEC
HOD.
00
MÍSTO
20
bus zastávka
(pravá strana smûr Praha)
PrÛhonice 830 - 850 nám. V Holi (pravá strana smûr Praha)
900 - 920 ul. U Parku (stanovi‰tû kontejnerÛ)
930 - 950 ul. ·kolní (u základní ‰koly)
1000 - 1020 hasiã. zbrojnice
1030 - 1050 ul. V Zahradách
Tímto svozem pokraãuje vyuÏívání systému zpûtného odbûru
elektrozafiízení , pokud tedy budete odváÏet jak˘koliv star˘ elektrospotfiebiã, dohlédnûte, aby byl úpln˘ (napfi. u mrazákÛ a ledniãek nesmí chybût kompresor a u v‰ech elektrospotfiebiãÛ by
nemûly chybût pfiívodní ‰ÀÛry).
Rozko‰
8
- 8
Kontaktní tel.: TSP, s.r.o. 736 630 182, 736 630 188.
TERMÍNY ROZMÍSTùNÍ KONTEJNERÒ
Technické sluÏby PrÛhonice, s.r.o., oznamují termíny
rozmístûní velkokapacitních kontejnerÛ v PrÛhonicích
a na Rozko‰i:
20.4.
21.4.
22.4.
23.4.
24.4.
ul. V zahradách
ul. Pfiíãná
ul. Polní
plocha pfied hasiãskou zbrojnicí
Rozko‰ - ul. Kunratická
(za bus zastávkou smûr Praha)
Pfiistavení kontejnerÛ:
(vÏdy 2x na jedno stanovi‰tû - mimo Rozko‰e)
dopolední v 700 hod.
odpolední v 1500 hod.
Odvoz kontejnerÛ probûhne ihned po jejich
naplnûní!!!
Do tûchto kontejnerÛ je zakázáno odkládat
odpady kategorie:
1.
2.
3.
3.
nebezpeãn˘ odpad (svoz dne 25.4.)
Ïelezn˘ ‰rot
stavební suÈ
odpad biologického pÛvodu.*
Nad dodrÏováním Zákona o odpadech ã. 185/2001 a Obecnû závazné vyhlá‰ky obce PrÛhonice ã. 1/2002 bude dohlíÏet Obecní policie PrÛhonice spoleãnû s TSP, s.r.o.
*(v kvûtnu zaãne pravideln˘, placen˘ svoz bioodpadu).
Jan ·ediv˘, technické sluÏby PrÛhonice, s.r.o
KAM ZA KULTUROU
AKCE KULTURNÍ KOMISE OBCE
2.4. ãtvrtek od 1800 hod. v budovû Správy jeskyní âR
„TAJEMN¯ SVùT JESKYNÍ - V·ECHNO NEJ...
O ZP¤ÍSTUPNùN¯CH JESKYNÍCH âR“
pfiedná‰í fieditel Správy jeskyní âR - RNDr. J. Hromas
(pro klub seniorÛ a dámsk˘ klub)
4.4. sobota v Kongresovém centru hotelu Floret od 2000 hod.
„ORIENTÁLNÍ VEâÍREK“
taneãní umûní a pÛvab bfii‰ních taneãnic
(vstup-180,-Kã,pfiedprodej v recepci hotelu Floret)
17.4. pátek v Restauraci u Bezou‰kÛ od 2000 hod. „MAFIA“
tanãírna v pivovaru, DJ: T. Krahulec, vstup: 80,- Kã
4
DùTSK¯ PLES 28.2.2009 - PODùKOVÁNÍ
Dûtsk˘ ples 28.2.2009 v Kongresovém centru je za námi.
Byl vesel˘, pln˘ zábavy, soutûÏí, cen a hlavnû pfiekrásn˘ch
masek. Dûtí a rodiãÛ byla hojná úãast a v‰em se moc líbil.
Velmi dûkujeme v‰em, ktefií pfiispûli k bájeãné atmosféfie
celého plesu: zamûstnanci M·, OÚ PrÛhonice, OÚ âestlice,
Global, Park hotel, Mucos, Izomat, Multisonic - K. Vágner, DM, Restaurace u Bezou‰kÛ, Volvo, Giga sport,
Hypernova, Orion, Vinotéka - Kozohorsk˘, Tvrz - J. P˘cha,
Správa jeskyní âR, BÚAV âR, hasiãi PrÛhonice, H. a O. Lichtenbergovi a dal‰í: Vítkovi, Kuãerovi, Nádvorníkovi,
Schildresovi, Kobesovi, Kfiapáãkovi, Praksovi, Pravdovi,
·irok˘, Pfiibylovi, Spáãilovi, Topinkovi, Vlasákovi, Faláfiovi, Machovi, Johnsonovi, Hermanovi, ·ulcovi, Pafiízkovi,
Hrdliãkovi, Eisnerovi, Barkovi, Stodolovi, Charvátovi,
Ublovi, Kováfiovi.
Galina Srpová, kulturní komise obce
Z P R A V O D A J
O B C E
P R Ò H O N I C E
B¤EZEN 2009
KAM ZA KULTUROU
VáÏení obãané, váÏení seniofii,
váÏení pfiátelé jeskynních hlubin,
Správa jeskyní âeské republiky
se sídlem v PrÛhonicích
pokraãuje v cyklu pfiedná‰ek nazvaném
TAJEMN¯ SVùT JESKYNÍ
- neznámá fakta o znám˘ch jeskyních - jeskynû vypovídající i stfieÏící tajemství - v˘zkumy, objevy, zajímavosti Pfiedná‰ku
Dûtsk˘ ples 28.2.2009
V·ECHNO NEJ...
O ZP¤ÍSTUPNùN¯CH JESKYNÍCH âR
s promítáním nev‰edních fotografií
pfiednese RNDr. Jaroslav Hromas
fieditel Správy jeskyní âR
ve ãtvrtek 2. dubna 2009 v 1800 hod.
v budovû Správy jeskyní âR, Kvûtnové nám. 3, PrÛhonice
(v b˘valé „Staré po‰tû“ v areálu Kongresového centra VÚKOZ)
Dûtsk˘ ples 28.2.2009
Na posluchaãe a jejich dotazy se tû‰í vedení Správy jeskyní âR.
HOLSK¯ PRD – CUP 10. ROâNÍK
Ano, je to opravdu tak. Po dobu 10-ti let se rok co rok schází
parta nad‰encÛ na „Holském Prd-cupu“ – turnaji v malé kopané. Bûhem postupujícího ãasu se tato nepsaná základna nûkolikrát rozrostla. Mnozí si proÏili zklamání, jiní okusili krásn˘
pocit z vítûzství a získaného poháru. V‰ichni dohromady jsou
v‰ak dobr˘mi pfiáteli a kamarády.
Je‰tû v tomto roce se po dokonãení turnaje koná zábava
s bohatou tombolou v budovû b˘valé sokolovny; umoÏnil ji
nov˘ majitel objektu - dûkujeme. A dûkujeme i v‰em sponzorÛm.
Leto‰ní - 10. roãník – se uskuteãní v sobotu 30. kvûtna.
Zahájení v 800 hodin na fotbalovém hfii‰ti TJ Spartak PrÛhonice.
Tû‰íme se na Vás a pfiejeme hezké sportovní záÏitky.
Dûtsk˘ ples 28.2.2009
Libor Mej‰ner
5
Z P R A V O D A J
O B C E
P R Ò H O N I C E
Taneční studio NAIMA Vás srdečně
zve na
ORIENTÁLNÍ
VEČÍREK
ke shlédnutí tanečního umění
a půvabu břišních tanečnic…
V sobotu 4.dubna 2009 od 20 hodin
ve velkém sále Kongresového centra Floret,
Květnové nám. 391, Průhonice
Vstupné: 180,- Kč
Prodej vstupenek v recepci Hotelu Floret
od 8.3.2009
www.naima.wz.cz
INZERCE
6
B¤EZEN 2009
Z P R A V O D A J
O B C E
P R Ò H O N I C E
B¤EZEN 2009
INZERCE
Hledám paní na
ÚKLID
LÉKÁRNY
Kvìtnové nám. 14
252 43 Prùhonice
tel.: 724 665 555
fax: 267 750 179
e-mail: [email protected]
v Průhonicích na 2 hod. denně
Dohoda možná.
Bližší informace na tel.: 737 287 416.
HLÍDÁNÍ - DOUČOVÁNÍ
Jsem studentkou rakouského gymnasia v Praze.
Ovládám německý, anglický a francouzský jazyk.
Jsem spolehlivá a mám praxi.
NABÍZÍM:
• výuka německého a anglického jazyka
• základy francouzského jazyka
• doučování češkého jazyka pro cizince
• hlídání dětí - doučování
Kontakt:
+420 732 231 876 ; [email protected]
ZAHRADNÍ ÚPRAVY
Kompletní dílo na rodinných zahradách,
zvelebíme okolí Vašeho domu i firmy.
Návrhy a realizace soukromé i veøejné zelenì
vèetnì prvkù drobné zahradní architektury.
Zajištìní kompletní údržby Vašich zelenýchploch,
vèetnì pøilehlých chodníkù a komunikací.
Prodej a dodání sortimentu firmy Gardenazávlahy, hadice, èerpadla, program péèe o trávník,
zahradní náøadí, doplòky.
Kontaktujte nás prosím na telefonním èísle 724 665 555
nebo emailové adrese [email protected]
Pokládka zámkové dlaÏby a drobné
zednické práce. Tel.: 776 015 558
CENÍK INZERCE ČASOPISU PRŮHONICKO
Ceny za černobílou inzerci
Vnitřní strany
1/1 210 x 297 mm + 5mm na ořez
2300Kč + DPH
1/1 189 x 243 mm
2000Kč + DPH
1/2 189 x 120 mm
1000Kč + DPH
1/4
92 x 120 mm
500Kč + DPH
1/8
92 x 58 mm
250Kč + DPH
Řádková inzerce: první řádek 15Kč, další 10Kč
1/1
1/1
1/2
1/4
1/8
210 x 297
mm
189 x 243
mm
189 x 120
mm
92 x 120
mm
92 x 58
mm
PODKLADY
Dodat buď ve formátu PDF v rozlišení pro tisk /300dpi/ , barvy
ČB. EPS, AI (písmo v křivkách) nebo TIFF, minimální rozlišení
300 dpi. Písmo musí být „vykřivkované “ (i v případě PDF). Fota
pouze v JPG, TIF! Photoshop – v příslušné kvalitě. Ve formátu
DOC. pouze řádková inzerce
Uzávûrka pfií‰tího ãísla: 10. 4. 2009
Redakce a inzerce: Tel.: 224921465, [email protected] • Sekretariát OÚ - tel.ã. 272111620 • Inzerce: Obecní úfiad PrÛhonice, Kvûtnové námûstí 73
7

Podobné dokumenty

PDF ke stažení - Praha sportovní

PDF ke stažení - Praha sportovní námi otevře pěkné údolí potoka s loukami, na začátku údolí si můžeme vybrat mezi pěšinou podél potoka nebo pěšinou ve svahu kudy vede také naučná stezka Povodím Botiče. Obě cesty nás zanedlouho dov...

Více

Září 2009

Září 2009 látky. Je nepfiípustné, aby se tyto látky hromadily na urãen˘ch místech je‰tû pfied pfiistavením sbûrného vozu. Po ‰patn˘ch zku‰enostech z minul˘ch svozÛ bude celou akci monitorovat obecní policie. Zj...

Více

Průhonicko listopad 2010

Průhonicko listopad 2010 z po‰tovní schránky do‰lou zásilku. Událost se stala v ul. ·kolní v dosahu obecního kamerového dohlíÏecího systému. Byl shlédnut záznam kamerového systému a na základû zji‰tûn˘ch skuteãností bylo v...

Více

25.8. 26.8. 27.8. 28.8. Nestyda Tobruk Venkovsk˘ uãitel Bobule

25.8. 26.8. 27.8. 28.8. Nestyda Tobruk Venkovsk˘ uãitel Bobule v˘‰i 2 (pfiiãemÏ zákon umoÏÀuje stanovit místní koeficient aÏ ve v˘‰i 5). Tento místní koeficient se nevztahuje na pozemky orné pÛdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocn˘ch sadÛ a trval˘ch travních poros...

Více

Slušovické noviny – číslo 3/2005

Slušovické noviny – číslo 3/2005 Slušovicích, aby provedly úpravy toků v místech, kde hrozí jejich vybřežení. Jistě vás zajímá, která část Slušovic je nejvíce ohrožena. Jedná se o lokalitu u mostu na Školní ulici u „Hovězákového a...

Více

KLáNOvIcKý les

KLáNOvIcKý les Hustý les odedávna poskytoval útočiště nejrůznějším lapkům a zlodějům, kteří okrádali bohaté obchodníky a poutníky putující po zemské silnici. Jedna z nejstarších zmínek o loupežnících pochází už z...

Více

Červen 2011

Červen 2011 6.5.2011 – V 22 05 hod. byly pfii hlídkové ãinnosti v blízkosti ul. Újezdská, v prostoru polní cesty na Rozko‰, zji‰tûny vyhozené igelitové pytle s odpadem. Z nálezu byl vyhodnocen pravdûpodobn˘ pac...

Více