leden 2010

Transkript

leden 2010
Č. 5
LEDEN 2010
I. ROČNÍK
Z OBSAHU TOHOTO ČÍSLA…
ROZHOVOR ČÍSLA
PETRA JUDOVÁ, ŽIVOT JEJÍMA OČIMA.
Petra Judov{, život jejíma očima<<<<1
Halov{ kopan{<<<<<<<<<<<..4
Rozhovor s Michalem Pallou<<<<<..5
Rozhovor s 5. A a 5. B<<<<<<<<...7
Třetí divadelní představení<<<<<..11
Školní výroky<<<<<<<<<<<..12
Vtipy<<<<<<<<<<<<<<<.13
Hitpar{da<<<<<<<<<<<<<.14
Kvízy<<<<<<<<<<<<<<<.15
Všichni se shodneme na tom, že paní
učitelka Judov{ je výrazn{ osobnost,
kter{ neoddělitelně patří k naší škole,
a proto jsme jí položili p{r ot{zek.
Učíte matematiku a chemii. Chtěla jste tyto
předměty učit vždy, nebo jste chtěla mířit
zpoč{tku jiným směrem?
Původně jsem chtěla studovat matematiku
a biologii.
Co děl{te ve svém volném čase?
Velkým koníčkem je určitě sport, ale
a nedok{žu se obejít bez knížek. Pak m{m
pocit, že je hezké, když někdo umí malovat.
Na to nem{m buňky (smích).
Kolik{tý rok učíte? A jak dlouho působíte na
naší škole?
Na tuto školu jsem chodila jako ž{kyně,
po ukončení gymnazi{lních studií jsem zde
nastoupila jako učitelka, to bylo v roce 1985. Tak si
to spočítejte, jak dlouhou č{st svého života m{m
spjatou s touto školou.
Jste spokojena s naší školou? Změnila
byste tady něco?
Tak určitě by se nalezly věci, které lze
změnit, ale vcelku jsem tady spokojena.
Zajím{te se o naší historii? Navštěvujete
historické pam{tky?
Ano. Když jsem byla mal{, rodiče s n{mi
jezdili po pam{tk{ch. Jezdím r{da na z{mky
a už jsem jich spoustu viděla. Je hodně
zajímavých míst.
Sportujete r{da? Jaké sporty patří k vašim
nejoblíbenějším?
Sport m{m hodně r{da, dříve jsem hr{la volejbal,
aktivně jsem lyžovala, nyní mě zajím{ jízda
na kole, spinning a squash.
1
Letos nejste třídní učitelka. Jak se cítíte,
když nem{te svoji třídu?
Výborně (smích). Teprve teď člověk pozn{,
kolik m{ třídní učitel pr{ce. Třídnictví je
vyčerp{vající, kantor musí děti vzděl{vat
a přitom je nucen plnit spoustu povinností,
které vyplývají už jenom z toho faktu, že je
také
třídní
učitel.
Navíc
nese
zodpovědnost za celý třídní kolektiv a
přeje si, aby co nejlépe fungoval. Myslím,
že to tak cítí všichni učitelé, protože k té
své třídě se snaží vybudovat co nejlepší
vztah. Řík{ se, že člověk nejraději
vzpomín{ na svou první třídu. A to je
pravda. Na tu se ned{ zapomenout. A to
platí i pro mě. Ale loňští dev{ť{ci mají
v mém srdci své pevné místo.
Chutn{ v{m v naší jídelně?
Ve své podstatě mně tam chutn{, ale
chodím tam na každý druhý oběd.
M{m dobré vztahy s kuchařkami.
Kam nejraději jezdíte na dovolenou
o velkých pr{zdnin{ch?
Mým snem bylo vidět Egypt. V roce
2005 jsem tuto zemi navštívila
poprvé, očarovala mě natolik, že tam
letos pojedeme již počtvrté.
Paní učitelka se svou úplně první třídou 8. B ve školním roce 1991 – 1992.
2
Co v{s nejvíce rozčílí?
„Blbost!“ Nejhorší ze všeho je sr{žka s
„blbcem“.
Na který film se r{da podív{te?
M{m r{da, pochopitelně jako každ{ žena, romantiku.
V poslední době mě zaujaly filmy, které vznikly
podle knih Dana Browna-Šifra mistra Leonarda,
Andělé a démoni. M{m-li však vybrat film který mě
rozesm{l a opravdu pobavil, musím uvést snímek
Líb{š jako bůh. Ten byl skvělý!!!
Co byste na svém životě změnila? Důvod.
To nevím, j{ jsem spokojen{. Jsou věci,
které se dají ovlivnit, ale i takové, se
kterými nepohnete.
Co považujete ve svém životě za nejdůležitější?
No, možn{ to bude znít jako klišé, ale domnív{m se,
že v životě je nejcennější zdraví. K tomuto pozn{ní
člověk dozraje věkem a časem.
Jakou barvu m{te nejraději?
Zelenou v různých odstínech a možn{
oranžovou.
Jaké je vaše nejoblíbenější roční období?
Jaro, protože mi přijde, že je ten život nějak
barevnější, všechno rozkvét{<
Jakým způsobem relaxujete?
Sportem, četbou, r{da se podív{m na nějaký ten film.
V úterý a ve čtvrtek sleduji Ordinaci v růžové
zahradě, u toho můžete přestat myslet.
Paní učitelka se svou dosud poslední třídou na školním výletě v Českém r{ji v roce 2009
Marie Hanzalov{ 9. B
Pavla Proch{zkov{ 9. A
Anna Janouškov{ 9. A
Sabina Bodečkov{ 8. tř.
Nikola Jančíkov{ 8. tř.
3
Sportovní rubrika
Halov{ kopan{
V dopoledních hodin{ch dne 18. 1. se uskutečnilo obvodní kolo v halové kopané ž{ků 8. 9. tříd v prostor{ch svitavského Gymn{zia. Do soutěže se přihl{silo celkem 12 škol,
které byly rozděleny do 3 skupin po čtyřech. Bohužel naši svěřenci nepostoupili ani ze
z{kladní skupiny, a to díky špatnému bodovacímu systému, na kterém ztroskotali i další
favorité jako Gymn{zium Svitavy a další. Naši fotbaloví reprezentanti (8. tř.: T. Gestinger,
M. Vojta, M. Zelený, J. Zv{ra; 9. A třída: D. Grolich, F. Lamař, M. Nov{k a P. Vala) skončili
na 8. místě.
David Grolich 9.A
4
Rozhovor s Michalem Pallou
V měsíci lednu proběhla anketa mezi ž{ky o nejaktivnějšího, nejlepšího, nejtalentovanějšího,
zkr{tka nej… spoluž{ka. Tuto anketu vyhr{l ž{k 9. A Michal Palla a my jsme mu položili p{r
ot{zek.
Jaký pocit m{š, když odch{zíš z naší školy po devíti
letech?
M{m smíšené pocity. Sice se na gymn{zium těším, ale
zase nechci zpřetrhat vztahy, které trvají již devět let.
Čemu se r{d věnuješ ve svém volném čase?
Hlavně volejbalu a pak počítači.
Čím chceš být, až vystuduješ?
Mé cesty se budou ubírat pr{vnickým směrem, takže
ze mě bude buď obh{jce, nebo soudce. Kdyby tyto
možnosti nevyšly, tak se ze mě stane asi stavební
inženýr.
Michal při udílení ceny Nejlepší ž{k v roce 2009
M{š nějakého mazlíčka?
Dvě andulky a rybičky.
Líbí se ti na naší škole?
Učitelský styl je poučný, někdy n{ročný, ale hlavně
zajímavý.
Proč si myslíš, že tě spoluž{ci vybrali? V čem jsi
nejlepší?
Vybrali mě asi proto, že se účastním některých
školních akcí.
Kam se r{d podív{š o velkých pr{zdnin{ch?
Nejspíše do Německa do Berlína a Norinbergu,
protože tam m{me příbuzné a starší bratr tam často
jezdí na služební cesty.
Jsi romantik?
V r{mci možností.
Dozvěděli jsme se, že m{š malou neteřinku. Jak se
cítíš jako strýček?
No, výborně. Je to z{žitek být s ní, když navíc děl{
samé hlouposti.
5
Michal se svou neteří Eliškou
Co se ti nezd{ na škole?
Občasn{ spolupr{ce s 9. B. Nejsou schopni
se na čemkoliv rozumně domluvit.
Jaký se ti stal největší trapas?
No, ten se stal pr{vě ned{vno v hodině
literatury. Měli jsme zadanou b{sničku a j{
se chtěl nechat vyzkoušet jako první. Jenže
paní učitelka se zeptala na norm{lní
zkoušení a j{ nepřemýšleje zvedl ruku a pak
jsem se mohl už jen divit, proč nejdu
na b{seň.
Čeho se nejvíce bojíš?
Jedovatých hadů, ale slepýš nebo užovka mi
problém nedělají.
Jaký typ holek tě přitahuje?
Zelenooké, středně dlouhé vlasy a okolo
mého věku.
Michal a vítězné družstvo MVL ZŠ
M{š nějaký vzor?
Gaius Julius Caesar.
Jaký jsi měl nejhezčí zažitek na této škole?
Výhra na Městské volejbalové lize ZŠ.
Jak nejraději relaxuješ?
R{d se projdu na čistém vzduchu.
Jaký je tvůj oblíbený sportovec?
Michal Rak, dos{hnul dobré
ve volejbalové branži.
pověsti
Jakou muziku r{d poslouch{š?
Hlavně soundtracky.
Co se ti nejvíce líbí na tvém pokoji?
Asi moje postel, protože se na ní dobře spí
a můžu z ní hr{t i na počítači. Je to moje
nejoblíbenější místo, počítač mohu snadno
ovl{dat, neboť je blízko a použív{m
bezdr{tovou myš a kl{vesnici.
Michalův n{vrh pro soutěž Fabrika očima dětí
Držíš se nějakého mota/rčení?
Kostky jsou vrženy – osud n{s všech je
zpečetěn.
Marie Hanzalov{ 9. B
6
Rozhovor s 5. A a 5. B
Původní složení nynější 5. A a 5. B s třídní učitelkou Zdeňkou Urbanovou
na konci školního roku 2008 – 2009. V n{sledujícím školním roce byly tyto
děti rozděleny do dvou tříd.
Chtěli jsme vědět, co prožívají v p{té třídě a jaké mají pocity, když už nejsou
jeden kolektiv.
7
5. A
Jak se v{m líbí na naší škole? Co byste
změnili?
Dino – Mně se líbí všechno, hlavně nov{
knihovna.
Markéta – Mně se taky líbí všechno.
Jak jste přijali to, že v{s neučí jenom paní
uč. Urbanov{, ale více učitelů?
Všichni - Jsme sami sebou.
Na jaké místo ve Svitav{ch si nejraději
zajdete?
Dino – Na n{městí.
Lucka – Ke kašně.
Kuba – J{ chodím r{d do knihovny.
Honza – J{ taky r{d chodím do knihovny,
r{d čtu.
Jaké kroužky nejraději navštěvujete?
Zdeněk – J{ hraju fotbal.
Eva – Volejbal.
Vojta – Fotbal.
Monika – J{ r{da čtu.
Jana – Housle, volejbal.
Dino – J{ nejraději chodím na střelecký
kroužek.
Kam byste se nejraději podívali?
Tereza – Na t{bor do Německa.
Eva – Na t{bor do Hošť{lkové.
Zuzka – Do aquaparku.
Jana – Za babičkou.
Co řík{te tomu, že jste rozdělení? Líbí se
v{m to více?
Honza – Mně se to takhle zd{ lepší.
Čtete r{di? A co?
Zdeněk – R{d čtu detektivky.
B{ra
–
Detektivky,
dobrodružnou
literaturu.
Jaký předmět v{s baví nejvíce?
Vojta – Matematika.
Zdeněk – Matika a tělocvik.
Dino – Tělocvik.
Adéla – Tělocvik.
Co byste změnili/přidali na školním
časopise?
Markéta – Mně se líbí hodně vtipů.
Zdeněk – Soutěže a h{danky, takové věci.
Jakub – Jsem spokojený.
Jak{ je vaše oblíben{ barva?
Jana – Světle zelen{.
Petra – Červen{.
Tereza – Bíl{ s fialovou.
Dino – Žlut{.
Jaký film je v{š nejoblíbenější?
Tereza - V{noce naruby.
Tom{š – Avatar.
Tereza – J{ m{m r{da Popelku.
Vojta – P{n prstenů.
Jaké zvíře m{te r{di
Kuba – Mně se líbí kočka, měli jsme ji.
Dino – Pes.
Petr – Potkan, líbí se mi, protože je malý.
Zdeněk – Kr{lík.
Marie Hanzalov{ 9. B
Pavla Proch{zkov{ 9. A
Michal Palla 9. A
8
5. B
Čtete r{di? A co?
Markéta – Dobrodružnou literaturu.
Denisa – Dobrodružnou literaturu, hlavně
o malém myš{kovi.
Honza – Horory.
Šimon – Sci – fi
Martin – Časopisy.
B{ra
–
Detektivky,
dobrodružnou
literaturu.
Jak se v{m líbí na naší škole?
Veronika – Hodní učitelé.
Michal – Po příchodu na tuto školu se více učím.
Denisa – Zajímavé kroužky, taneční, zdravotní<
Jaké kroužky nejraději navštěvujete?
Šimon – Pohybové hry.
Petr – Pohybové hry.
Denisa – Čten{řský kroužek.
Nikola – Čten{řský a taneční.
Markéta – Čten{řský a taneční.
Martin – Pohybové hry.
Co byste změnili/přidali na školním
časopise?
Honza – Více vtipů.
Verunka – Hry pro n{ročnější.
Honza – Něco o světových celebrit{ch.
Co řík{te tomu, že jste rozdělení? Líbí se v{m to více?
Šimon – Celkově se mi to hodně líbí, můžeme se teď
vystřídat vícekr{t při hl{šení.
Nikola – Méně kluků, kteří už neotravují, ale zase méně
k{mošek.
Martin – Bylo to lepší dříve.
Veronika – Lepší kolektiv.
Čím byste se chtěli st{t?
Kl{rka – Učitelkou
Pavla – Učitelkou na 1. stupni.
Šimon – Doktorem.
Markéta – Učitelkou na 2. stupni, chci učit přírodopis,
dějepis a zeměpis.
Nikola – Malířkou.
Jak jste přijali to, že v{s neučí jenom paní uč. Urbanov{,
ale více učitelů?
Denisa – Nevadí mi to, učitelé jsou hodní. Zprvu jsem měla
strach z paní uč. Judové, ale zjistila jsem, že je hodn{.
Honza – Je to dobré, ale občas n{ročné.
Markéta – Strašně moc dobré, všichni učitelé jsou hodní,
teď se učivo více dopodrobna vysvětlí.
Na jaké místo ve Svitav{ch nejraději zajdete?
Martin – Na proch{zku se svým psem do zahr{dek za
kojeneckým ústavem.
Pavla – Do parku se svým psem.
Kam byste se nejraději podívali?
Šimon – Do Paříže na Eiffelovu věž.
Pavla – Do Krušných hor, hlavně na túry.
Markéta – S rodiči k moři.
Petra – K moři za sluncem.
Jaký film je v{š nejoblíbenější?
Šimon – Avatar
Martin – Také Avatar.
Verunka – Stmív{ní.
Pavla – Vinnettou.
Jak{ je vaše oblíben{ barva?
Denisa – Fialov{.
Veronika – Růžov{ a fialov{.
Petra – Oranžov{.
Martin – Modr{.
Bojíte se nějakého zvířete?
Martin – Tarantule.
Šimon – Hadů.
Petr – Žraloků.
Honza – Vos a sršňů.
Chodíte r{di do školy? Proč?
Pavla – Chodím r{da, protože hrajeme
různé hry.
Petr – Celkem jo, kvůli kamar{dům.
Nikola – M{m r{da výtvarnou výchovu a
kamar{dy.
M{te strach z 2. stupně?
Markéta – Ne, j{ jdu na gymn{zium, těším
se na chemii a fyziku.
Honza – Bude více tělesné výchovy.
Denisa – Těším se na st{tní maturitní
zkoušky.
Marie Hanzalov{ 9. B
Pavla Proch{zkov{ 9. A
Anna Janouškov{ 9. A
9
Slohové pr{ce ž{ků 4. a 5. ročníku
Paní učitelka Andresov{ n{m prozradila, že moc r{da píše s dětmi netradiční slohové
pr{ce. Pr{ce jsou většinou velmi povedené, ostatně posuďte sami…
Kdybych nebyla člověkem, př{la bych si být malou mořskou želvičkou. Žije totiž v moři
plném kr{sných barevných rybek, útesů porostlých nejrůznějšími rostlinami, blízko ostrovů,
na kterých se vyhřív{ v teplém písku.
Proplouvala bych mořem a vídala potopené lodě a kor{by, prohlížela bych jejich tajuplné
prostory, ale d{vala bych si pozor, aby mě nějak{ č{st neumačkala.
Jednou bych se přidala k hejnu želv a vypravila se na dlouhou cestu širým oce{nem. Zažila
bych nejedno napínavé dobrodružství v přítomnosti barevných kor{lů a šumění moře. V mořských
hlubin{ch bych se potkala s velkou chobotnicí (pojmenovala bych ji Adéla), jezdila bych
na rejnokovi jménem Ferda a hr{la si s malými rybkami ze širého moře.
Poznala bych kr{su, ale i nebezpečí temných mořských hlubin, kam se člověk nepodíval.
Denisa Kol{čkov{ 5. B
Kdybych nebyla člověkem, chtěla bych být černým retrívrem, který by pom{hal slepým lidem.
Život slepého člověka musí být moc težký. Vůbec si nedok{žu představit nevidět svět kolem sebe!
Kdybych byla slepeckým psem, mohla bych takovému člověku jeho život alespoň trochu
usnadnit. Nejdříve bych prošla speci{lním výcvikem a pak by mě přidělili nějakému nevidomému
člověku. Pom{hala bych svému p{novi tak, že bych mu nosila věci, které potřebuje, a přev{děla bych
ho přes silnici. Mohla bych ho také upozornit na nebezpečí a štěk{ním přivolat pomoc. Myslím, že
můj p{n by mě za to měl r{d a staral by se i on o mě – krmil by mě, hladil, hr{l si se mnou…
Určitě by se z n{s stali velcí př{telé a bylo by mi u něj dobře!
Jitka Kuncov{ 4. tř.
Kdybych nebyla člověkem, chtěla bych být heřm{nkem, protože je velice léčivý. Pom{h{
na svědění a také se použív{ na koup{ní. Jako mal{ jsem se v něm moc r{da koupala. Nevím, jestli
m{ nějaké špatné vlastnosti, ale je to kr{sn{ bylina s příjemnou vůní.
J{ bych chtěla být heřm{nkem, protože bych pom{hala lidem, kterým něco je.
Alžběta Brixov{ 4. tř.
Kdybych nebyl člověkem, př{l bych si být kolem.
Je to velmi užitečn{ věc, kter{ pom{h{ přev{žet různé věci. Podíval bych se po celém světě,
protože takové kolo pozn{ za celý život mnoho míst. Měl bych hodně kamar{dů, jiných kol, a těch
je! Mohl bych vozit lidi z místa na místo nebo materi{l na stavby.
Kdyby mě s nějakým mým kamar{dem připevnili ke kovové konstrukci, bylo by z n{s jízdní
kolo, na kterém by mohl nějaký sportovec zvítězit. Kdybychom byli čtyři, mohlo by z n{s být auto.
Byl bych r{d, kdybych byl tak užitečným vyn{lezem.
Jan Kopřiva 5. A
10
Třetí divadelní představení
Dne 27. Ledna 2010, tedy ve středu,
navštívili
naši
ž{ci
třetí
divadelní
představení ve Východočeském divadle
v Pardubicích. Dívky a chlapci zhlédli hru
RACEK,
autorem
této
hry
je
Anton
Pavlovič Čechov.
Komedi{lní děj, v němž je skoro každý
zasažen touhou po něčem, co nem{,
a l{skou k někomu, kdo miluje někoho
jiného, zaujal úplně každého. Jako lék na
lidsk{ tr{pení lze nabídnout pouze humor.
Ž{ci odjížděli v 13:30 od školy, aby mohli
mít v Pardubicích tradiční rozchod. Podle
velikého aplausu, který byl na konci hry, si
myslím, že se hra velice líbila.
Filip Lamař 9. A
11
Školní výroky - tentokr{te z 8. třídy –
přev{žně v hodin{ch paní učitelky
Judové
V hodině matematiky.
Jana Vojtov{ počítala rovnici se zlomky a
nevěděla, jak ji vypočítat.
Paní učitelka Judov{ se jí zeptala:
„Jano, rozumíš tomu?“
Jana odpověděla:
„J{ tomu rozumím, ale nech{pu to.“
V hodině matematiky.
Paní učitelka Judov{ řekla Michalovi Zelenému:
„Michale, není ti špatně?“
Michal odpověděl:
„Ano, trochu.“
Paní učitelka Judov{:
„No, že jsi nějaký zelený.“
Ve třídě se ozval smích ž{ků.
Ostatní spoluž{ci se začali sm{t.
V hodině chemie.
Jiří Janoušek byl zkoušen a nezd{lo se, že by
byl příliš dobře připraven.
Paní učitelka Judov{ se ho zeptala:
„Tak, Jirko, co ses učil?“
Jiří odpověděl:
V hodině občanské výchovy.
Zuzana Pešlov{ četla čl{nek v učebnici:
„<.neodpustil si Edi nar{žku a vysvětlil mi, že
člověka nadřazuje zvířatům<.“
To byl špatný text, spr{vně zněl:
„<neodpustil si Edi nar{žku a vysvětlil mi, že
člověk nadržuje zvířatům<“
„Chemii!“
A opět v hodině matematiky.
Paní učitelka se zeptala:
„Proč se pan Hliník z Humpolce jmenoval
Hliník?“
Daniel Ž{ček odpověděl:
„Protože se tam vyr{bí hliník“
Děti v 8. třídě měly vyjmenovat měsíce v roce.
Jeden po druhém začal říkat:
„Leden, únor, březen, duben, květen, červen,
červenec, srpen, z{ří, říjen.“
Vyvol{n byl Jirka Janoušek, který řekl:
„Červenec.“
Při hodině chemie.
Jiří Janoušek si měl napsat do ž{kovské knížky
větu:
„I když jsem věděl, že budu zkoušený, nepřipravil
jsem se.“
Napsal:
„I když jsem věděl, že budu skosenej <.“
Sabina Bodečkov{ 8. tř.
Nikola Jančíkov{ 8. tř.
12
Vtipy
Pepíček je ve škole a paní učitelka se pt{: „Pepíčku, v{m se narodila dvojč{tka, viď?"
„Ano," odpoví Pepíček.
„A jak se budou jmenovat?" pt{ se učitelka.
Pepíček na to: „Nevím, ale tatínek říkal ň{k Himl a Hergot."
„Pepíčku, proč jsi nakreslil tatínkovi zelené vlasy?"
„Protože nem{m plešatou pastelku."
„Pepíčku, vyjmenuj dvě z{jmena."
„Kdo? J{?"
„Výborně Pepíčku, píšu ti jedničku!
Jdou dvě blondýnky do lesa pro v{noční stromeček. Po dvou hodin{ch hled{ní se zept{ jedna té
druhé: „Tak co?" – „Ale, nikde nic."
„Víš co, vezmeme nějaký bez ozdob."
Blondýna porodí dvojčata a neust{le pl{če. Sestra se jí pt{, proč pl{če.
Odpověď: „Nevím, s kým m{m to druhé!"
Šéf přijme blondýnku jako uklízečku a hned jí uloží pr{ci: „Umyjte podlahu ve výtahu!"
„V tomhle patře nebo ve všech?"
Pepíček dostane kr{sné autíčko a maminka mu připomín{: „Co se řík{?" - „Nevím!" - „Co řík{m
tatínkovi, když přinese výplatu?" – „Aha!" vzpomene si Pepíček a odpoví: „Neříkej, že to je
všechno!"
Sabina Bodečkov{ 8. tř.
13
Hitpar{da
Na př{ní ž{ků uveřejňujeme výsledky české music - hitpar{dy
Mezi prvních pět nejlepších skupin české hitpar{dy patří:
1. Tokio Hotel-World behind my wall
2. Nick Jonas-Who i am
3. Mandrage-Víckr{t už mě neuvidíš
4. Edward Maya a Vika Jigulina-Stereo love
5. 3OH! 3 s Katy Pery-Starstrukk
A mezi novinky patří také:
1. Kery Hilson-I like
2. Rytmus-Verejný nepriatel
3. Avril Lavigne-Alice
4. Eddie Stoilow-Hey you
Avril Lavigne
Nick Jonas
Nikolas Zoikas 9. A
14
Kvízy na konec
Vybarvi:
15
Doplň spr{vně číslice do řady tak, aby d{valy smysl:
16
17
Co n{s ček{ v příštím čísle?
1. Rozhovor s … (nechte se překvapit)
2. Sedm{ třída se představuje
3. Hamlet v pod{ní pardubického Východočeského divadla
4. Vancouver 2010
5. Sportovní rubrika
6. Filmové novinky
7. Slohové pr{ce ž{ku 4. a 5. třídy
a mnoho dalšího…
Na tomto čísle se podíleli: Sabina Bodečkov{
(8.), David Grolich (9. A), Marie
Hanzalov{ (9. B), Nikola Jančíkov{ (8.), Anna Janouškov{ (9. A), Filip Lamař (9. A),
Vlasta Koskov{, Michal Palla (9. A), Pavla Proch{zkov{ (9. A) a Nikolas Zoikas (9. A).
18

Podobné dokumenty