HODNOCENÍ Z DEVELOPMENT CENTRA

Transkript

HODNOCENÍ Z DEVELOPMENT CENTRA
HODNOCENÍ Z DEVELOPMENT CENTRA
Jméno a příjmení hodnoceného:
JAN NOVÁK
A. Manažerské kompetence
Manažerské kompetence
0,2
0,1
0
-0,2
Psychická
stabilita
Dynamičnost Cílesměrnost
-0,4
Pečlivost
(odpovědnost)
Předvídání
(tendence
riskovat)
-0,18
-0,6
-0,62
-0,8
-0,59
-0,93
-1
+
+
+
Respondent má ujasněné životní priority a podle toho se zaměřuje na svůj výkon.
-
Jen průměrně rozvinuty manažerské dovednosti (řídit, vést příkladem, úkolovat, kontrolovat,
motivovat).
-
Pod tlakem se rozhoduje chybně, nemá rád měnění zadání úkolu, změny v termínech, pokud
je k tomu donucen jeho výkon se snižuje.
-
Vzhledem k věku a vzdělání je podprůměrně dynamický, s malou orientaci na profesní a
kariérový růst. Spíše se zaměřuje na klid, pohodu, stabilitu.
Typický specialista s jasně vymezeným úkolem činnosti, maximum k profesionálnímu výkonu.
Je dobrý analyzátor týmové práce, spíše zaměřen na postupné kroky v práci ve skupině.
Doporučení pro další rozvoj v oblasti manažerských kompetencí:
1. Kariérový růst je vhodné směřovat výhradně do roviny individuální, specializované činnosti.
Pokud sám respondent nebude výrazněji chtít vést svůj tým, nemá smysl jej k tomu tlačit.
2.
Potenciál dalšího rozvoje určitých manažerských dovedností existuje, především v oblasti
projektových úkolů, kde nebude muset mít zodpovědnost za lidi pod sebou, ale za úkoly a
cíle.
B.
Vedení lidí, týmová spolupráce
Vedení lidí
0,5
0,42
0
Tolerance k druhým lidem
Navazování kontaktů s okolím
-0,5
-0,72
-1
+
Upřednostňuje demokratický styl vedení, není zastáncem direktivity. Umí naslouchat lidem
kolem sebe, ale není příliš ochoten pro ně něco navíc udělat. Spíše se orientuje na výkon.
+
V individuálním výkonu může být příkladem pro ostatní, ale součinnost mu nevyhovuje.
-
V cizím prostředí je nesvůj, neumí se prosazovat a být aktivní součástí týmu (potřebuje čas na
adaptaci).
-
Pro motivaci k týmové práci vyžaduje zvýraznění profesionality a trochu tlaku ze strany
nadřízeného.
Kariérové potřeby
25
25 - 6 "Potřeba" má silný vliv na Vaši
kariéru
15
5
-5 - 5 vliv "Potřeba" na Vaši dráhu je
částečný
-5
6
-25 - (-6) "Potřeba" Vaší dráhu skoro
neovlivňuje
-4
-2
-15
-25
Výkonu
Přátelství
Moci
+
Ve své kariéře se orientuje pouze a výhradně na výkon, na výsledky práce.
-
Potřeba souhry a spokojenosti v týmu není pro významná, spíše se snaží se svým okolím
vycházet, aby byl se všemi „za dobře“.
Doporučení pro další rozvoj v oblasti vedení lidí:
1. Respondent má jen minimum předpokladů pro týmovou práci, ale vyloženě samostatný
specialita.
2. Pro zlepšení jeho sebe jistoty doručujeme více asertivního chování a to především při
prosazování svých návrhů.
3. Nadřízeným doporučuji jej zapojit do prezentací výsledků práce před vedením tak, aby musel
ukazovat a diskutovat o svých návrzích a výsledcích práce.
C. Motivace a loajalita
Motivace a loajalita
2
1,61
1
0
Ambice
-1
-2
-0,41
Ctižádostivost
Konformita (loajalita)
-1,63
+
+
Rozhodující motivací je klid a rozvaha v práci, jistota své pozice.
-
Míra ambicí je průměrná, spíše než konkrétní cíl v kariéře mu jde o jistotu a klid v práci.
Výrazná a vysoká míra loajality k firmě a lidem v ní.
Podprůměrná je míra ctižádostivosti, spíše se drží stranou, ale přemýšlí a kontrolu si svou
pozici (klidná síla).
Kariérové kotvy
60
26 - 40 význam kotvy je pro Váš život
minimální
20 -25 kotva částečně ovlivňuje Vaši
orientaci
47
43
38
31
25
48
50
40
30
22
30
20
5 - 19 kotva má pro Vaše rozhodování a
přístup ke kariéře rozhodující význam
10
0
Název osy
+
Žádná kotva nedosáhla potřebné úrovně motivovanosti. Pro jeho spokojenost v práci je
stěžejní uplatnění odbornosti (22 b.) a kreativity (23 b.) v řešení přidělených úkolů.
-
Nevyhraněnost může působit pasivně, ale není to tak zcela, respondent dává přednost
odbornosti před kariérou manažera.
Doporučení pro další rozvoj v oblasti motivace:
1. Vzhledem k tomu, že stěžejní je jeho osobní spokojenost s vlastními výsledky práce, není
příliš velký prostor pro zlepšení. Teprve větším zapojením do problémů nebo větší
zodpovědnost za nějaký úkol může znamenat změnu postoje (klid a pohoda). Právě odborná
výzva (nový úkol) ze strany nadřízeného může ukázat, zda je schopen respondent probudit
svou motivaci a akceschopnost pro firmu.
D. Odolnost proti stresu
Odolnost proti stresu
39
37
35
33
31
29
27
25
23
21
19
17
15
30
35
35
CA - CHALLENGE CM CO - CONTROL
VÝZVA
COMMITMENT - OVLÁDÁNÍ DĚNÍ
ANGAŽOVANOST
+
Respondent má snahu mít kontrolu nad sebou, ale pod tlakem času nebo priorit úkolů dělá
chyby a unikají mu detaily (pozitivní je to, že si toho je vědom).
+
Pokud by zvýšil schopnost reagovat adekvátně ve stresu a ověřil by si, že dokáže zvládnout i
zdánlivě neřešitelní situace (tím posílit sebevědomí), mohl by využít potenciál, který v sobě
má (hodnoty CM = schopnost pod tlakem analyzovat a dávat návrhy, CO = kontrola pod
stresem, obojí v normě, ale nevyužito).
-
Ve stresu se u něj snižuje efektivita práce, dělá chyby a unikají mu detaily.
Nemá účinnou strategii zvládání stresu v práci a podléhá tlaku
Doporučení pro další rozvoj v oblasti:
1. Posilovat u něj sebejistotu, především pochvalou za zvládnuté úkoly, následně jej vystavovat
tlaku (prezentace), ale v prostředí, které zná – kolegové. Následně mu dávat náročnější úkoly
s nutností koordinovat i kolegy.
Celkové hodnocení uchazeče o práci a doporučení pro rozvoj:
Respondent má určité přednosti, které se projevují především v individuálním výkonu. V současné
době se nachází v pozici, kdy je spokojen a nemá ambice řídit a vést druhé. Ovšem vzhledem k věku,
jeho mentalitě, budoucnosti jeho, firmy a hlavně k tomu, že má určitý potenciál, doporučujeme
zaměřit se na změnu jeho motivace pro týmovou práci (dát mu projekt, vystavovat ho nutnosti
prezentovat výsledky). Pokud se taková aktivita neprojeví v jeho změně k přístupu v práci, zaměřit se
následně pouze na rozvoj jeho individuálního výkonu.
Doporučení pro další rozvoj:
Zaměřit se na změnu postoje ke své kariéře, ke své profesi. Od vnitřní spokojenosti
s dosavadním zapojením ve firmě motivovat jej k větší angažovanosti pro tým, pro určitý
úkol, projekt. V té souvislosti by bylo vhodné v oblasti komunikačních dovedností zvládnout
prezentaci a techniky asertivní komunikace.

Podobné dokumenty

Teória vyučovania hudobnej výchovy. - Filozofická fakulta Univerzita

Teória vyučovania hudobnej výchovy. - Filozofická fakulta Univerzita hned je vìšel na stìnu. Byly bez rámù, aby nevypadaly jako díry ve zdi. Protože obrazy do místnosti nezapadaly, musel udìlat novou místnost, do které nechal zhotovit i nábytek. Pøi pohledu na onu m...

Více

Střípky výchovné moudrosti podle individuální psychologie

Střípky výchovné moudrosti podle individuální psychologie • holismus - člověk je nedělitelná jednota, celistvá bytost, individuum • sociálnost – cílem člověka je jeho zařazení do společnosti (pocit sounáležitosti) • cílesměrnost chování - veškeré lidské c...

Více

Diskuse, rozhovor a asertivita - SZŠ a VOŠ zdravotnická České

Diskuse, rozhovor a asertivita - SZŠ a VOŠ zdravotnická České • Právo sám posoudit, zda a nakolik jsi zodpovědný za problémy druhých lidí • Právo změnit svůj názor • Právo dělat chyby a být za ně zodpovědný • Právo říci „já nevím“ • Právo být nezávislý na dob...

Více

TEORIE OSOBNOSTI

TEORIE OSOBNOSTI • některé ovládají jednání a determinují vnímání - komplex moci - osoba vynakládající libido na aktivity spjaté s mocí; pod. osoba ovládaná matkou, otcem, penězi, sexem… • nerozřešený - nebezpečný,...

Více

ceník intercity

ceník intercity vyzvednutí zásilky do 60 minut, call back, sms back zdarma

Více

katalog služeb

katalog služeb NIC NÁS NEZASTAVÍ…

Více