marmorin - Viero Paints

Transkript

marmorin - Viero Paints
8
30
INSPIRATIONS
PRODUCTS
32
E-BREZZA
34
ALLURE
36
HYDRO
38
CEMENTO
42
STONE
44
WOOD
48
KRAKKLE
50
TRAVERTINE
53
CORDUROY
56
FLORENTINE & VIEROSIL VEL
57
LUMIERE SOFT
58
CERAMITZ
59
SIENA
61
LJOS
62
LITHOS MATT
64
VISOLSILICA OT FINE
65
MITHOS LUX
66
GHIBLI
67
GRANIPLAST
68
MARMORIN EXTRA
69
SILK
70
SILK VELVET
72
MYCENE
73
MARMORIN SAND
74
LUMIERE PEARL
75
MARMORIN
78
COMPANY PROFILE
L’eleganza di un’arte antica accordata all’anima del nuovo tempo. Uno spirito
evolutivo e vivace filtrato attraverso l’eccellenza di una tradizione tutta italiana.
Elegance starověkého umění v dokonalém souznění s duší novověku. Duch evoluce a
pulsujícího života přefiltrovaný přes jedinečnou italskou tradici.
Il brand Viero nasce da un desiderio legato a doppio filo alla modernità: fornire una
visione all’avanguardia ai creativi dello spazio, interpretare e tradurre il passato
custodendone la diligente attenzione alla qualità ed il forte know how.
Obchodní značka Viero se rodí z touhy, která je dvojitým vláknem vázána k moderní
epoše. Výhled do budoucna s kreativním otiskem v prostoru, interpretace a
promítnutí časů minulých s pečlivým zachováním kvality a silného know-how.
L’amore per il linguaggio dei prodotti contraddistingue da subito il marchio
aziendale, delineato da un approccio cosmopolita, inedito ed inventivo,
emozionalmente accessibile a tutti i suoi lettori eppure vicino in modo diverso ad
ognuno di essi.
Láska a cit k jazyku, kterým promlouvají naše výrobky, odlišují značku naší
společnosti od kosmopolitního přístupu. Přináší nový svěží vítr a vlídně promlouvá ke
všem, kdo mu chtějí naslouchat – ke každému jednotlivě a přitom ke všem současně.
Un’estetica inclusiva e sensibile giocata al confine tra pittura e fotografia, di
immagini in cui textures, cromie, finiture destano connessioni intuitive con mete
incognite e personali; la quiete meditativa in un quadro di Morandi, un bar inondato
dal profumo di caffé, le Gymnopedie di Satie in un limpido mattino d’estate - ecco
dove ha luogo la fusione tra ispirazione e creatività.
Citlivá a všeobsahující estetičnost, balancující na hranici mezi malbou a fotografií,
obrazy, jejichž textury, chromie a finální zpracování budí intuitivní dojem
čehosi neznámého a ryze osobního; meditativní klid, promlouvající z obrazu
Morandiho, kavárna, prostoupená opojnou vůní kávy, Satieova Gymnopédie, znějící
v průzračném letním ránu – všude tam nachází své místo spojení inspirace a
kreativity.
Lo stile appassionato e leggero, delicato e poetico, pervade gentilmente gli
strumenti comunicativi del brand rimarcandone i connotati. Tra le infinite forme
della modernità stessa, l’insieme dei prodotti Viero testimonia la sua sincera e
avanguardistica interpretazione della realtà condotta fuori e dentro i laboratori;
al risultato estetico corrisponde una ricerca specializzata volta a creare soluzioni
funzionali e sempre più ecosostenibili.
Lehký a vášnivý styl, jemný a poetický, prostupuje komunikačními nástroji a
zanechává v prostoru svůj otisk. Mezi nespočetnými formami moderní doby
spolu s výrobky Viero dokazuje svou upřímnou a avantgardní interpretaci reality,
vyvíjenou v laboratořích i mimo ně; estetickému výsledku odpovídá odborný
výzkum, směřovaný k nalezení optimálních a funkčních řešení, která jsou v souznění
s přírodou.
Ogni collezione scaturisce da una stessa, originaria visione. La superficie come
elemento architettonico su cui si genera l’equilibrio di uno spazio. Il prodotto che
diventa punto d’arrivo di un percorso emozionale, fatto di immagini e parole.
Každá z prezentovaných kolekcí vychází z vlastní originální vize. Povrch, jakožto
architektonický prvek, navozující vyváženost prostoru. Produkt, který se stává
cílovým bodem emočního putování, tvořený slovy a obrazy.
4
5
INSPIRATIONS
8
Il mattino ha molte connotazioni:
l’immobilità degli oggetti e le strade
affollate, gli uccelli che spaziano sui
tetti, la luce penetrante e morbida.
Comincia a sentirsi lentamente, con la
voce bassa e leggera di un lettore fuori
dal mondo.
11
Ráno má spoustu odstínů:
od nehybnosti předmětů a přeplněných
cest, ptáků, posedávajících na
střechách, po místnost, prostoupenou
měkkým a pronikavým světlem.
Začínáte je cítit pozvolna, promlouvá
tichým a jemným hlasem, přicházejícím
jakoby z jiných světů.
Avanzano nella stanza bianca visioni
stagionali. Già gli ammiratori sentono
la freschezza dei tessuti, stendono
tappeti di foglie per camminarci sopra
controsole, avvolti dalle forme fluttuanti
e sognate degli abiti.
V bílém pokoji přetrvávají sezónní vize.
Obdivovatelé mohou cítit svěžest tkanin,
pokládajíce koberce z listí, aby se po
nich mohli procházet ve slunečních
paprscích, zahaleni do tepajících a
snových střihů oděvů.
12
Un racconto ascendente. Penetra
con suoni acuti sfumati da silenzi
sfaccettati. L’eco fa un debutto
improvviso sulla scena: solo alla luce
rossastra della sera e alla chiara quiete
dell’alba.
15
Vyprávění prostupující vše. Přes ostré
tóny, změkčené jiskřivým tichem.
Ozvěna je nečekaným debutem na
scéně: od měkkých večerních červánků
až po jasné a poklidné svítání.
Prima notte d’estate. Onde di accordi
vocali su fondo cristallino. Uno spazio
di visioni nette, ma anche indistinte.
Da una vecchia foto si diffondono
sensazioni. Déjà vu.
První letní noc. Vlny vokálních akordů
na křišt'álovém pozadí. Prostor plný
čistých, ale i nezřetelných vizí. Stará
fotografie, probouzející vzpomínky.
Déjà vu.
16
Dalla crosta superficiale il geologo
scende nella terra compatta
per studiare il passato; le storie
sovrapposte dal tempo giacciono
a strati in un’unica opera dall’aura
magnetica e preziosa.
Z povrchu zemské kůry sestupuje
geolog kompaktní půdou, aby studoval
časy dávno minulé; překrývající
se historie se ukrývá ve vrstvách
jedinečného díla, zahalená do cenné
magnetické aury.
La porta sul giardino libera lo spazio,
la musica non è più solo una sequenza
di note. La fantasia ha trasformato
la stanza in ambiente frizzante,
reinterpretato il passato, e in
alternanza, effuso immaginazione pura.
21
Dveře do zahrady uvolňují prostor,
hudba již není jen pouhým sledem not.
Fantazie proměnila místnost v jiskřivé
prostředí, ztvárňující obrazy minulosti
a dávající současně prostor vlastním,
ryze čistým představám.
Ascoltare da un atrio ombreggiato i
suoni della valle. Sulle facciate fresche,
la meraviglia: pura, semplice, senza
segno. Come fermarsi nel tempo senza
coordinate.
Naslouchat ve stinném atriu zvukům,
nesoucím se v údolí. Na čistých
fasádách se zračí krása: čistá,
jednoduchá, bez známek čehokoli. Je
to jako zastavit se v čase bez daných
souřadnic.
22
Composizione salina. In un’immagine
un po’ sbiadita, un libro che nebulizza
colori. Raffiche calde e persistenti
scompigliano le idee, cambiano le
visioni, allungano gli istanti.
25
Slaná kompozice. Na mírně vybledlém
snímku, v knize, jejíž barvy ztrácí jas.
Teplé a přetrvávající poryvy zpřehází
myšlenky, mění vize, prodlužují trvání
okamžiků.
Fiori, farfalle, foglie, frutti di bosco. La
lente dell’enciclopedista si ferma su
ogni elemento, distilla valori numerici,
ordina, e alla fine crea un mezzo di
sapere che riverbera come un nobile
tesoro.
Květiny, motýli, listy, lesní plody.
Lupa encyklopedisty se zastaví na
každém prvku, extrahuje číselné údaje,
seřazuje a srovnává a nakonec vytvoří
prostředek vědění, zářící jako vzácný
poklad.
26
29
PRODUCTS
30
E-BREZZA
Finitura decorativa in pasta imprimibile,
arricchita di fibre naturali
Dekorační dokončovací pastový nátěr,
obohacený o přírodní vlákno.
32
ALLURE
Finitura decorativa con riflessi
perlescenti oro o argento
34
Dekorativní dokončovací nátěr se
zlatými a stříbrnými perlet'ovými
odlesky.
HYDRO
Marmorino idrofobizzato al puro
grassello di calce con finitura
trasparente protettiva
Hydrofobní mramorový nátěr na bázi
čistého hašeného vápna s konečnou
transparentní ochrannou vrstvou.
36
CEMENTO
Finitura decorativa effetto cemento
39
Dekorativní dokončovací nátěr
s efektem cementu.
CEMENTO
41
Finitura decorativa effetto pietra by
Polidori.Barbera design
STONE by
by Polidori.Barbera design
42
43
Dekorativní dokončovací nátěr
s kamenným efektem.
Polidori.Barbara design
WOOD
Finitura decorative effetto legno
44
45
Dekorativní dokončovací nátěr
s efektem dřeva.
WOOD
46
47
KRAKKLE
Stucco effetto craquelè
49
Tmel s krakelovacím efektem.
TRAVERTINE
Rivestimento decorativo alla calce ad
effetto travertino
Dekorativní vápencový obklad s efektem
porézní horniny.
51
CORDUROY
by Polidori.Barbera design
Rivestimento decorativo con effetto
rigato
Dekorativní obklad s vrubovým efektem.
53
CORDUROY
by Polidori.Barbera design
54
FLORENTINE & VIEROSIL VEL
FLORENTINE
Rivestimento a rilievo a base calce
Reliéfní vápencový obklad
VIEROSIL VEL
Velatura idrofobizzante, silossanica,
ad aspetto opaco
Lehký hydrofobní nátěr s matným
efektem na křemičité bázi.
LUMIERE SOFT
57
Finitura trasparente satinata
Transparentní satinovaný dokončovací
nátěr.
CERAMITZ
SIENA
Rivestimento murale di alta qualità a
base di sabbie di quarzo colorate
Vysoce kvalitní obklad stěn na bázi
barevných křemičitých písků.
58
59
Intonaco fine a base acrilica
Jemná omítka na akrylátové bázi.
LJOS
Pittura all’acqua a base di speciali
pigmenti metallici
Vodou ředitelný nátěr se speciálním
kovovým pigmentem.
61
LITHOS MATT
Rivestimento decorativo liscio, per
interni, ad effetto satinato
62
Hladký dekorativní obklad pro interiéry,
se satinovaným efektem.
VISOLSILICA OT
FINE
Rivestimento minerale a base di silicato
di Potassio - aspetto spatolato
Minerální obklad na bázi vodního skla –
stěrkový vzhled.
MITHOS LUX
Spatolato autolucidante a base calce per
interni
Samolešticí stěrka na vápenaté bázi pro
interiéry.
65
GHIBLI
Pittura al quarzo ad effetto sabbiato
Křemičitý nátěr s tryskaným efektem.
GRANIPLAST
Rivestimento murale continuo a base di
graniglie di marmo naturale
Plynulý obklad stěn na bázi granulátu
přírodního mramoru.
66
67
MARMORIN
EXTRA
Rivestimento minerale a base di
grassello di calce - effetto marmorino
Minerální obklad na bázi hašeného
vápna – žíhaný efekt.
SILK
Finitura decorativa metallica all’acqua
- effetto seta
Dokončovací dekorativní nátěr, vodou
ředitelný
- efekt hedvábí.
69
SILK VELVET
Micro stucco decorativo con aspetto
vellutato
Dekorativní mikrotmel se sametovým
vzhledem.
70
MARMORIN
SAND
Rivestimento minerale a base di
grassello di calce - effetto marmo
puntinato
Minerální obklad na bázi hašeného
vápna – mramorový tečkovaný efekt.
MYCENE
Finitura decorativa all’acqua, a base
di speciali cariche minerali ad effetto
metallico
Dekorativní, vodou ředitelný
dokončovací nátěr se speciálními
minerálními činidly, s kovovým efektem.
72
LUMIERE PEARL
Finitura trasparente perlescente
Transparentní perlet'ový dokončovací
nátěr.
MARMORIN
Rivestimento minerale a base di
grassello di calce, effetto marmo
Minerální obklad na bázi hašeného
vápna – mramorový tečkovaný efekt.
75
76
Sede italiana del gruppo multinazionale
Materis, (dislocato in 33 paesi del
mondo con oltre 9800 dipendenti e 105
siti produttivi),
Materis Paints italia S.p.a. rappresenta
una realtà storica e primaria nel settore
della produzione di pitture per edilizia.
Qualità e innovazione sono parole
chiave e hanno sostenuto la diffusione
internazionale dell’azienda; dalle tre
unità produttive di Porcari (Lucca),
Casavatore (Napoli), Resana (Treviso)
in Italia, con ufficio commerciale a
Novate Milanese (Milano), la sua rete si
estende oggi ad oltre 50 paesi e conta
circa 200 partner in tutto il mondo, tra
distributori, contractors e applicatori
professionali.
Impresa multi brand dal portafoglio
diversificato - Baldini Vernici, Max
Meyer, Settef, Cepro sono noti per
le ristrutturazioni, la decorazione,
l’isolamento termico, il restauro di
edifici (l’azienda è membro stabile di
Cortexa, Il Consorzio per la cultura
dell’isolamento termico a Cappotto),
Materis ha continuato ad espandere
il core business per intercettare la
modernità ad ampio raggio.
Con la rivisitazione dello storico
brand Viero, nasce anche un
interlocutore specializzato per il mondo
dell’architettura, dell’interior, dei
progetti contract;
la potenzialità creativa dell’azienda
entra con nuovi strumenti ispirativi
nel mondo del design, il prodotto si
trasforma in soluzione dell’abitare.
MATERIS PAINTS ITALIA S.P.A.
78
79
Italské sídlo nadnárodní skupiny
Materis, (s pobočkami ve 33 zemích
světa a s počtem 9800 zaměstnanců a
105 výrobními středisky). Společnost
Materis Paints Italia S.p.a. se
v oboru výroby nátěrových hmot
pro stavebnictví řadí k historicky
nejstarším. Kvalita a inovace – to jsou
klíčová slova, která stojí za rozšířením
společnosti v mezinárodním měřítku;
počínaje třemi výrobními jednotkami v
Porcari (Lucca), Casavatore (Neapol),
Resana (Treviso), nacházejícími se
na území Itálie, s obchodní kanceláří
v Novate Milanese (Milano), se
obchodní sít' společnosti rozprostírá
v 50 zemích a opírá se o spolupráci
zhruba 500 obchodních partnerů,
obchodních zástupců, aplikačních
techniků a odborných poradců.
Společnost zastupuje více různých
obchodních značek - Baldini Vernici,
MaxMeyer, Settef, Cepro, které jsou
známé v oblasti rekonstrukcí, dekorací,
tepelných izolací, restaurátorství
budov (společnost je stabilním
členem subjektu Cortexa, sdružení
s působností v oblasti tepelných izolací
v Cappotto). Společnost Materis
expandovala, aby zachytila moderní
pojetí v širokém záběru. Díky obnově
historické značky Viero vzniká také
odborný partner v oblasti architektury,
interiérů, smluvních projektů; kreativní
síla společnosti přináší na trh nové
inspirativní nástroje z oblasti designu a
výsledný produkt společnosti sehrává
klíčovou úlohu v řešení bytového
designu.
L’alto livello qualitativo dei prodotti,
il know how, l’assiduità nel lavoro di
ricerca in laboratorio e la dinamicità
nello sviluppo e nell’applicazione, la
convivenza di storia e contemporaneità
in un prodotto di lunga tradizione,
sono parti di un collage che spingono
l’azienda verso sfide sempre più grandi.
Oggi ogni momento è orientato alla
completa soddisfazione e ispirazione
dell’utilizzatore finale.
Vysoká úroveň kvality výrobků; knowhow, píle, cílevědomost a dynamika
vývoje a aplikačních technik, spojení
historie a současnosti ve výrobku
s dlouholetou tradicí – to jsou dílky
skládačky, které vybízejí společnost
čelit stále větším výzvám. Každý
okamžik je dnes cíleně směřován k plné
spokojenosti a inspiraci konečných
uživatelů.
80
Assistenza colorimetrica e
tintometrica, consulenza tecnica e
su ciclo applicativo, ottimizzazione
dei costi di colorazione, formazione
specifica e sessioni dimostrative in
azienda e on-site.
81
Odborná asistence v oblasti kolorimetrie
a míchání odstínů, technické
poradenství v oblasti aplikačních cyklů,
optimalizace nákladů, odborná školení
a předváděcí akce v sídle společnosti i u
zákazníků.
In più, un unico integrale referente
sulla strada dall’azienda al cliente,
tanto nello sviluppo progettuale quanto
nella logistica, centralizzata in un hub
di 44.000 metri quadrati e assistita
dalle migliori compagnie di trasporto e
spedizioni in tutto il mondo. L’azienda è
certificata ISO 9001 e OHSAS 18001.
Navíc, jediný prostředník na cestě od
podniku k zákazníkovi, jak v oblasti
vývoje projektu, tak v oblasti logistiky,
rozkládající se na 44.000 metrech
čtverečních a opírající se o spolupráci
nejlepších dopravních a spedičních
společností v celém světě. Společnost
vlastní certifikát
ISO 9001 a OHSAS 18001.
L’attenzione per l’uomo e l’ambiente
precisa il desiderio di procedere
secondo una logica planetaria: un
prodotto funzionale, ecosostenibile, non
più solo, dunque, un risultato, ma un
distinto strumento professionale nelle
mani di chi crea e decide gli spazi.
82
83
Pozornost, která je věnována člověku
a životnímu prostředí se soustřed´uje
na přání být v souznění a v harmonii
s přírodou: výsledkem je nejen funkční
a ekologický produkt, ale i profesionální
nástroj, který je v těch správných
rukou, schopných vytvářet a formovat
prostor.
Viero - Registered Office
Via Nino Bixio, 47/49
20026 Novate M.se (MI)
ITALY
Viero - Headquarters
Via IV Novembre, 3
55016 Porcari (LU)
ITALY
Phone +39.0583.2424
[email protected]
www.vieropaints.com
ad: Elia Nedkov
foto: Sergio Chimenti
testi: Valentina Caivano
2015©Cromology Italia S.p.A.
www.vieropaints.com
cod. MKEXCF0028 - 2013 / IT-CZ