WOULD LIKE ROZDÍL MEZI LIKE A WOULD LIKE POZOR po

Transkript

WOULD LIKE ROZDÍL MEZI LIKE A WOULD LIKE POZOR po
WOULD LIKE
would [ wud ] je pomocné sloveso, které vyjadřuje
podmiňovací způsob
Tvar would je pro všechny osoby stejný
Po would následuje infinitiv plnovýznamového
slovesa nebo slovesa být
Šel bych
– I would go
Pomohli by
– They would help
Začala by
– She would start
Byl bych
– I would be
Pomocné sloveso would lze stáhnout s
podmětem věty.Ve staženém tvaru zbude po
apostrofu pouze ´d
I would go
- I´d go
She would start
– She´d start
They would help
- They´d help
nejběžnější spojení pomocného slovesa would
je se slovesem like
výraz would like vyjadřuje
CHTĚL BYCH, RÁD BYCH
tvar je pro všechny osoby stejný
would like + object
Výraz would like můžeme doplnit podstatným
jménem, vyjádříme tím co bychom chtěli
Chtěla bych ten počítač
I would like the computer
Chtěli by nějaký cukr do čaje
They would like some sugar to their tea
Chtěla by něco k pití
She would like something to drink
Would like + activity
Výraz would like můžeme doplnit slovesem,
vyjádříme tím jakou činnost bychom chtěli
Sloveso po výraze would like je vždy v PLNÉM
INFINITIVU
To znamená
Chtěl bych je navštívit
I would like to visit them
Chtěli bychom dokončit tu práci
Chtěla by počkat před školou.
Chtěli bychom nějakou dobrou detektivku.
Chtěli by jet s námi.
Chtěl by vidět ten film.
Chtěla bych koupit novou televizi.
Chtěl by nový telefon.
We would like to finish the work.
She would like to wait in front of the school.
We would like a good detective story
They would like to go with us.
He would like to see the film.
I would like to buy a new TV
He would like a new phone
zápor s would
would je pomocné sloveso, proto si zápor
utvoří samo
záporku not přidáme ke slovesu would
I would not like to visit them
Nejčastěji se užívá stažený tvar
wouldn´t [ wudnt ]
I wouldn’t like to visit them
otázka s would
Pomocné sloveso would vystoupí před podmět
a tím utvoří otázku
Vše ostatní zůstává na svém místě
You would like to sing. – Would you like to
sing ?
Krátká odpověď – v ní opakujeme pouze
pomocné sloveso would
Would your sister like to see the film ?
Yes, she would / No, she wouldn´t
ROZDÍL MEZI LIKE A WOULD LIKE
POZOR po slovese LIKE užíváme
obvykle gerundium, ale po výraze
WOULD LIKE vždy plný infinitiv
Rád plavu – I like SWIMMING
Chtěl bych plavat – I would like TO
SWIM
Rád cestuje – He likes TRAVELING
Chtěl by cestovat – He would like TO
TRAVEL

Podobné dokumenty