Aukcni katalog 28_3.indd

Transkript

Aukcni katalog 28_3.indd
28. aukce, 2. prosince 2006
13.30 hod., Hotel EXPO
Přehled katalogu a program aukce
Auction program
I.
Filosofie - Philosophy ................................................................. 1–20
II.
Umění - Art ................................................................................ 21–58
III.
Grafika a kresby - Graphic art and drawings ............................. 59–118
IV. Avantgarda - Avant-garde ........................................................ 119–133
— platební pauza —
Avantgarda ............................................................................... 134–179
V. Historie a ideologie - History and ideology ............................ 180–208
VI. Varia ........................................................................................ 209–237
VII. Erotica ..................................................................................... 238–251
VIII. Bibliofilie - Bibliophily ........................................................... 252–265
— platební pauza —
Bibliofilie ................................................................................ 266–349
IX.
Knihy – Books ........................................................................ 350–407
— ukončení aukce —
Prameny - References
Sáňka – A. Sáňka a V. Bubla: České bibliofilské tisky I.–V.
Primus – Z. Primus: Tschechische avant-garde 1922–1940
Grimm – A. Grimm: J. Picka, tiskař ze záliby
CA – aukce Českého antikvariátu s dosaženou cenou
ATA
Jitka Trmalová
160 00 Praha 6, Bubenečská 9
tel./fax: +420 224 318 713
e-mail: [email protected] cz
www.trmal.cz
ČSOB, Praha 1, Na Příkopě 14
Č.ú.: 175711082/0300, SWIFT: CEKOCZPP
IBAN: CZ24 0300 0000 0001 7571 1082
28. aukce
28th auction
umění, grafika, kresby, avantgarda
bibliofilie, knihy
Art, graphic art and drawings
avant-garde, bibliophily, books
sobota 2. prosince 2006
13.30 hod.
Saturday December 2nd 2006
1.30 p. m.
Výstava
Exhibition
1. úterý a středa, 28. a 29. listopadu
v naší prodejně
14–17 hod.
Tuesday, Wednesday, November 28 th, 29th
in our shop
2–5 p. m.
2. pátek 1. prosince
11–18 hod.
hotel Expo
Friday, December 1 st.
11–6 p. m.
hotel Expo
3. sobota 2. prosince
10–11 hod.
hotel Expo
Saturday, December 2 nd
10–11. a.m.
hotel Expo
Hotel EXPO, Výstaviště, Za elektrárnou 3, Praha 7
Aukce je pořádána pro Sdružení přátel krásných tisků
1
Aukční řád
pro členy SPKT. Každý z účastníků aukce
prokáže svou totožnost a je povinnen se zapsat do seznamu členů SPKT, kteří mohou
být účastníky aukce. Po té oproti složení zálohy obdrží dražební číslo, které ho opravňuje stát se dražitelem. Po vypořádání
všech závazků mu bude záloha vrácena.
1. Aukce je pořádána na základě objednávky Sdružení přátel krásných tisků
a na podkladě smlouvy uzavřené mezi
aukční agenturou a Sdružením přátel
krásných tisků. Členy SPKT jsou v souladu se Stanovami SPKT všichni Ti, kteří
se ve smyslu bodu 5 tohoto aukčního
řádu zapíší do seznamu účastníků dražby
a projeví souhlas se stanovami SPKT
Věci jsou draženy v pořadí stanoveném
v aukčním katalogu. Veškeré ceny jsou
uvedeny včeské měně. K dražbě konkrétní
věci dochází tehdy, učiní-li kterýkoli z dražitelů podání. Podáním (příhozem) se rozumí viditelné zvednutí dražebního čísla.
Dražit se počíná od ceny vyvolávací.
Příhozy se počítají takto:
20 Kč činí příhoz do ceny 400 Kč, 50 Kč
do ceny 1 000, 100Kč do ceny 4 000,
500 Kč do 10 000, 1 000Kč do 20 000,
2000Kč do 50 000 a 5 000Kč je příhoz
vyšší než 50 000.
2. Aukce je formou prodeje movitých
věcí, k jejímuž uspořádání je v souladu
s živnostenským listem a obstaravatelskými smlouvami pořadatel oprávněn.
Aukce se koná s přestávkami. Průběh
aukce se řídí ustanoveními občanského
zákoníka, tímto aukčním řádem jakož
i přiměřeně těmi ustanoveními zák. 26/
2000 Sb., která lze použít pro hromadné
společné dražby věcí movitých.
Pokud přes dvojí vyzvání licitátora není
přihozeno, oznámí licitátor ještě jednou poslední podání (cenu dosaženou
posledním příhozem) a přiklepne věc
dražiteli, který toto poslední podání
učinil a který se tak stává vydražitelem.
Ke shodě příhozů účastníka dražícího
osobně s limitem tudíž k upřednostnění
prvního dojít nemůže, každý další příhoz
je vyšším podáním.
3. Účast na aukci je možná jen pro členy
Sdružení přátel krásných tisků, kteří jsou
držiteli aukčního katalogu a jejich účast
na aukci není vyloučena pro nezletilost
nebo nesvéprávnost. Účastníci aukce
jsou povinni řídit se ustanoveními tohoto aukčního řádu. Jeho nerespektování
může mít za následek vyloučení účastníka
z účasti na aukci, popř. i závažnější občanskoprávní následky odpovědnostní povahy. Člen SPKT je oprávněn přizvat k přítomnosti na aukci i svého hosta, který je
však povinnen akceptovat aukční pravidla
ve stejném rozsahu jako člen SPKT.
6. Vlastnictví k věci přechází na základě
příklepu licitátora jejím převzetím oproti
zaplacení vydražitelem. Až do okamžiku
jejího převzetí vydražitelem je k výkonu
vlastnického práva přechodně oprávněna aukční agentura.
Původní vlastník věci, který pozbyl svého
vlastnického práva příklepem licitátora
na jehož základě mu agentura proplatí
podíl z ceny stanovený percentuelně ve
smlouvě obstaravatelské, kterou uzavřel
s agenturou, zůstává povinným z eventuelních reklamačních vztahů. Až do
okamžiku převzetí věcí jejím vydražitelem oproti zaplacení vykonává vlastnické
4. Konání aukce je možné jen na základě smluv uzavřených s vlastníky movitých věcí. Tyto věci nesmí pocházet
z trestné činnosti ani nesmí být oprávnění s nimi disponovat žádným způsobem zpochybnitelné.
5. Datum, místo a předmět aukce budou
předem oznámeny vyhláškou o neveřejné
dražbě, jejíž funkci plní i aukční katalog
2
právo vůči všem třetím osobám agentura.
(Má věc u sebe až do okamžiku jejího zaplacení a převzetí vydražitelem).
může být uzavřena pouze pro dražbu položek, jejichž vyvolávací cena je vyšší než
10 000,–kč, nedohodnou –li se strany jinak. Při zajišťování limitů je v souladu
s obecnými zvyklostmi postupováno tak,
aby zájemce získal věc co nejvýhodněji. Při
shodě limitů má přednost ten, který došel
agentuře dříve. Obdrží-li agentura k jedné
katalogové položce více limitů, počítá se
dražit od druhého nejvyššího limitu zvýšeného o následující příhoz. Tato skutečnost
bude účastníkům aukce oznámena při vyvolání té které položky.
Bude-li věc vydražena pro osobu, která
zaslala agentuře svůj limit, pak ji agentura tomuto úspěšnému vydražiteli předá
buď osobně oproti uhrazení kupní ceny
s aukční provizí anebo vydražiteli zašle
účet, obsahující cenu dosaženou, aukční
přirážku, poštovné a balné. Vydražitel pak
uhradí vyúčtovanou cenu na bankovní
účet agentury. Po bbdržení platby zašle
agentura bez zbytečného odkladu vydražiteli zaplacené vydražené předměty.
7. Vydražitel je povinnen uhradit v aukci
dosaženou cenu včetně aukční provize.
Aukční provize činí 13%. Jako bezhotovostní platbu lze přijmout pouza platbu
zaslanou na účet, nikoli platební kartou
nebo šekem. Vydražitel (účastník dražící
osobně) je povinnen uhradit vydraženou
cenu spolu s aukční provizí při nejbližší
přestávce, uvedené v katalogu (platební
pauza), není-li dohodnuto jinak. Věci,
které nebyly v této pauze zaplaceny budou
draženy znovu počátkem příštího kola.
Po skončení posledního dražebního kola
může zájemce požádat o dražbu nevydražené věci jakožto residua. Příhozy dražitele, který nezaplatil o platební pauze vydraženou věc nemohou být v druhém kole
akceptovány. Námitky proti přiklepnutí
musí dražitel uplatnit ihned, k pozdějším
se nepřihlíží. Po zaplacení bude vydražiteli
vydáno osvědčení, kterým je deklarován
přechod vlastnického práva k věci se všemi
důsledky pro vydražitele. Za vady věci,
které jsou skryté odpovídá s ust. Smlouvy
o obstarání záležitostí formou prodeje
prostřednictvím dražby vlastník věci.
9. Před vlastní aukcí se koná výstava dražených exponátů. Při konání výstavy mohou být věci na požádání předvedeny příslušným personálem. Jsou –li na výstavě
předváděny věci, u nichž hrozí nebezpečí
poškození vzhledem k jejich vzácnosti
či stavu, je agentura oprávněna odmítnout účastníkovi dražby je zapůjčit k prohlídve. Takové věci lze na speciální požádání předvést vážnému zájemci zvlášť.
Všechny přítomné osoby jsou povinny
podřídit se opatřením podniknutým na
ochranu vystavených věcí. Během konání
výstavy i dražby je zakázáno prodávat, vystavovat i vyměňovat jakékoliv věci. Obrazové zachycování věcí bez předchozího
souhlau je rovněž zakázáno.
8. V případě osobní nepřítomnosti na
aukci se může dát zájemce na základě
plné moci zastoupit agenturou (zaslání limitu). Takováto plná moc opravňuje k zastoupení při aukci a je i přihláškou zájemce do SPKT. V plné moci (limitu) musí
zájemce uvést jednak osobní identifikační
údaje, jednak musí uvést maximalnícenu,
za kterou je ochoten věc vydražit; v této
ceně není uvedena aukční provize. Plná
moc musí být předána agentuře nejpozději 24 hodin před konáním aukce. Na limity později došlé nemusí být brán zřetel,
nedohodnou –li se účastníci jinak. V odůvodněných případech se zájemce může po
předchozí písemné dohodě s agenturou
zúčastnit aukce po telefonu. Tato dohoda
10. O průběhu neveřejné dražby sepíše
pořadatel za účasti nestranného svědka
protokol
1. 10. 2006
3
ATA – Český antikvariát
Auction Regulations
the sum of the final bid plus a 13% auction premium (the sum will be rounded
up to the nearest 10 Kc). The auction
agency will provide receipts for all items
paid for. A cummulative payment immediatelly after the auction is possible
after a previous arrangement with the
agency. Unless a previous arrangement
has been made, all lots which remain
unpaid for after tha payment breaks will
be put back up for sale at the beginning
of the next session.
GENERAL.All items will be auctioned
by lot as described in the catalogue.
They will be made available to bidders
in a preview exhibit before the auction,
as posted. Should conservation concerns
arise, the auction agency reserves the
right to treat fragile items accordingly.
BIDDING. During the auction, bidding
will proceed in increments as follows:
20 Kc increments up to 400 Kc; 50 Kc increments up to 1, 000 Kc; 100 Kc increments up to 4, 000 Kc; 500 Kc increments
up to 10, 000 Kc; 1, 000 kc increments up
to 20, 000 Kc; 2, 000 increments up to
50, 000 Kc; and 5, 000 Kc increments thereafter. If several advance bids are placed for the same lot, bidding will start
with the second highest bid received.
ADVANCE and absentee bids. Advance
and absentee bids must be received in
writing no later than two days before the
date of the auction. The auction premium for advance and absentee bids
is also 12% if payment is not made in
cash.
If the bid is succesful, the agency will notify the client of the final price which includes the auction premium and shipping
expenses. After receiving the payment, the
agency will send the things to the client.
PAYMENT. Bidders who are physically
present in the auction are asked to pay
in cash during the auction. Checks and
credit cards cannot be accepted. All
prices are started in Czech crowns. Several breaks will be sheduled between
auction sessions, during which payment
must be made for all items purchased
up until that point. The purchase price
paid by the succesful bidder shall be
ADMISSION. The catalogue serves as
an entry ticket to the auction. Bidders
are asked to place a 100 Kc deposit in
order to receive a paddle with their
bidding number.
179. August Tschinkel
4
Rejstřík – Register
Adámek, Rudolf 265
Achmatovová, Anna 387
Albich, Milan 26, 385
Aničková, S. 208
Apollinaire, Guillaume 141
Arcimboldo 252
Aretino, Pietro 238
Aristoteles, 1–3
Bakunin, Machail 359
Bartha, M. 232
Baudelaire, Charles 111
Bauch, Jan 82
Bednář, Kamil 253, 254
Bednářová, Eva 105
Benda, Jaroslav 1–3, 2, 3,
12–14, 258, 304, 356, 374
Bergson, Henri 16
Berkeley, George 4
Bezruč, Petr 256, 377
Bindlo, František 155
Biebl, Konstantin 132
Bílek, František 108, 267,
269, 291
Bílek, Tomáš 181
Blažek, Ota 262, 304, 314
Bloy, Leon 256, 257
Bogeng, G. A. 220
Bohatec, Miroslav 171
Borek,Vlasta 359
Born, Adolf 92
Bouda, Cyril 37, 57, 292,
309, 310, 341, 343
Boudník, Vladimír 87
Bouška, Sigismund 281
Bradáč, Ludvík 219, 264,
301
Braunerová, Zdeňka 164,
313, 314
Brunner, V.H. 264, 295,
359, 366
Brömse, August 75–78
Březina, Otokar 258, 379
Bucková, Pearl 172
Burian, Zdeněk 250
Bury, Richard de 259
Calbert, A. 243
Céline, L. F. 191
Cendrars, Blaise 142
Cervantes, Miquel de 350,
351
Cocteau, Jean 145, 167
Coloridge, S. T. 260
Čapek, Josef 60-62, 119–129,
328, 386
Čapek, Karel 121, 129,
261, 381
Čapek-Chod, K. M. 262
Čech, Svatopluk 263
Čechová, Olga 93-95
Čelakovský, F. L. 264, 394
Dauthenday, Max 248
Defoe, Daniel 397
Delteil, Joseph 143
Deml, Jakub 266–271
Dobšinský, Pavol 398
Doré, Gustav 351
Dostál, Jiří 217
Drtikol, František 27
Dudešek, Karel 351
Durych, Jaroslav 156
Duša, Ferdiš 265
Dyk, Viktor 272
Dyrynk, Karel 262, 264,
302, 314, 322
Ejzenštejn, M. S. 26
Eluard, Paul 133, 134
Emerson, R. W. 9
Erazim, Martin 116
Erben, K. J. 273
Ernst, Max 133
Ewers, H. H. 274
Fára, Libor 23, 24
Féval, Paul 275
Fila, Rudolf 110
Filla, Emil 19
Fischerová-Kvěchová,
Marie 396
5
Florian, Michael 294, 316,
321, 338
Florianová, Marie 275, 338
Foltýn, František 50, 331
Fromek, Jan 145
France, Anatol 361
Frinta, Emanuel 371
Fuka, Vladimír 51
Fulla, Ludo 70–73, 398
Galanda, Mikuláš 70, 71
Gautier, Judith 242
Gellner, František 276,
279, 295
Gide, André 374
Gluck, Ch. V. 166
Gourmount, Rémy de 277
Grégr, Julius 229
Grimm, Antonín 324
Gross, František 345
Hais-Týnecký, Josef 39
Halas, František 158, 159,
278
Hašková, Eva 320
Hašler, Karel 230
Havlíček-Borovský, Karel 279
Hegar, Milan 49
Hegel, G.W. F. 7
Hitler, Adolf 193, 194, 199
Hlaváček, Karel 281–284,
362
Hlavsa, Oldřich 273
Hochman, Josef 376
Holan, Vladimír 372, 373
Holý, Josef 285, 286, 358
Holý, Miloslav 89
Hoppe, Vladimír 15
Hora, Josef 287–289,
Hostovský, Egon 173
Hošek, Arne 169
Hrska, A.V. 305
Hrubín, František 402
Hrubý, Josef 290
Hudeček, František 84
Hus, Jan 291
Chvála, Alois 218
Ignota, 354
Janda, Josef 127
Jandáček, A. 198
Jaroněk, Bohumil 112
Jarry, Alfréd 293
Jedlička, Jan 88
Jeníček, Jiří 22
Jiránek, Miloš 40
Jiřincová, Ludmila 55, 253,
287
Joyce, James 146
Juliš, Emil 110
Juna, Zdeněk 241
Justitz, Alfred 49
Kábrt, Josef 117
Kaláb, Method 292, 305,
307
Kaminský, Bohdan 355
Karásek, ze Lvovic, Jiří
284, 296, 363, 364
Kavan, Jan 118
Ketzek, František 30, 218
Kierkegaard, Sören 8, 298
Kincl, J.V. 234
Klicman, Miloš 281, 329,
360
Klička, Benjamin 128
Klíma, Ladislav 17-19, 299
Klír, Svatopluk 20, 242,
269, 270, 284
Kobliha, František 85, 248,
277, 300, 308, 312, 315,
319, 322, 326, 361, 363,
364, 365, 379,
Kohout, Stanislav 164, 368
Kolář, Jiří 53
Komárek, Vladimír 37, 110
Komenský, J.A. 301, 369
Konůpek, Jan 146, 259,
262, 266, 296, 303, 307,
318, 335, 348,
Konůpek, Jiří 303
Koreček, Miloš 110, 380
Košvanec, Vlasta 196
Kotík, Jan 83
Kouřil, Miroslav 283,
Krejčí, Lad. 282
Krupkovi, M.+L. 328
Kubašta, Vojtěch 403–406
Kubin, Alfred 382
Kubrycht, Rudolf 228
Kukla, O. 46
Kulhánek, Oldřich 100
Kundera, Ludvík 110, 115,
380
Kybal, Vlastimil 10
Kysela, František 272
Lacina, Bohdan 115, 278
Lada, Josef 407
Lang, Robert 327
Langer, František 126
Langer, Jiří 368
La Fontaine, Jean de 241
Lauschmann, Jan 24
Lenau, Mikuláš 305
Leio, Benedict 240
Lesný, Vincenc 379
Lešehrad, Emanuel 162,
163, 306
Lhoták, Kamil 54, 101,
254, 385, 400–402
Liesler, Josef 90
Lískovec, Antonín 346
Louys, Pierre 243, 244
Mac Callum, T. V. 399
Maeterlinck, Maurice 122,
308
Mahen, Jiří 125
Mácha, K.H. 309, 310
Machar, J.S. 357
Majer, Antonín 107
Malarmeé, Stephane
311–314,
Man, Rey 133
Mánes, Quido 350
Marek, Josef 267
Marold, Luděk 355
Marten, Miloš 164, 312–314
Matička, Josef 46
Mattisse, Henri 378
Mayerová, Milča 138
6
Mašek, Václav 302, 370
Medek, Rudolf 315
Menhart, Oldřich 323
Mercier, Louis 316
Mézl, Zdeněk 37, 317
Milén, Eduard 383
Minář, Karel 339
Montaigne, Michel de 6
Moravec, Alois 107
Mozart, W.A. 48
Motyčka, Jar. 358
Mrkvička, Otakar 137, 141,
246, 381
Mucha, Alfons 38, 39, 306
Mussolini, Benito 207
Muzika, František 157,
165, 166, 372
Nadeau, Maurice 168
Natus-Šalamounová, Eva 97,
98
Nebeský, V. B. 318
Němec, Karel 297
Neruda, Jan 377
Nerval, Gérad de 319
Neumann, S.K. 120, 295
Nezval, Vítězslav 136-140,
166, 247, 320
Nietsche, Fridrich 11, 14
Novák, Arthur 57
Nožičkovi Z. a J. 240
Obrtel, Vít 136, 148, 149,
293, 299
Odvárko, Stanislav 171
Olbracht, Ivan 390
Olden, Rudolf 199
Opolský, Jan 322, 356
Orlik, Emil 335
Ortega Y Gasset, José 323
Orten, Jiří 375
Pacovská, Květa 103, 104
Paderlík, Arnošt 86
Palivec, Josef 260, 376
Panuška, Jaroslav 357, 395
Paroubek, Jan 225
Pechar, Vladimír 56
Pekař, Josef 182
Peladan, Josephin 352
Pelc, Antonín 155
Petrželka, Vilém 153
Picasso, Pablo 133, 135
Picka, Jaroslav 324
Pilař, Jan 55
Pluhař, Zdeněk 401
Poe, E. A. 325
Poničan, Ján 177
Preissig, Vojtěch 112, 393,
397
Procházka, Antonín 367
Procházka Arnošt 326
Procházková, Linka 376
Profous, Antonín 236
Purkyně, Karel 350
Quincey, Thomas de 328
Rabas, Václav 81
Rada, Vlastimil 155
Rachilde 329
Rais, K.V. 392
Rambousek, Jan 20, 107,
111
Regnier, Henri de 330
Reichmann, Vilém 23
Reichentál, František 206
Renaud, Suzanne 331, 332
Reynek, Bohuslav 331,
332, 333, 386
Richter, Gert 58
Rilke, R.M. 333
Rimbaud, Arthur 334
Ritstein, Michal 274
Rolland, Romain 154
Rossmann, Zdeněk 175, 203
Růžička, Ladislav 8, 275,
345, 346
Rys, Jan 190
Rytíř, Václav 45
Řepa, Kamil 227
Salus, Hugo 335
Sáňka, Arno 336, 337
Seifert, Jaroslav 340, 341, 388
Seifert, Ladislav 383, 384
Seydl, Zdeněk 260, 400–401
Silovský, Vladimír 107,
261
Schubert, Otto 41
Schulz, Karel 130, 338,
370, 371
Schumann, Ruth 339
Schwarzenberg, Karel 180
Sklenář, Zdeněk 6, 252
Skopec, Rudolf 21
Slavík, A. 183
Smrek, Ján 178
Smrž, Karel 25
Smull, Juhan 400
Solovjev, Vladimír 184
Somberg, Josef 367
Sova, Antonín 343
Spinoza, Benedict 5
Stretti, Mario 263
Stretti-Zamponi, Jaromír 79
Svolinský, Karel 99, 221,
288, 289, 384, 388
Sutnar, Ladislav 172-174,
Sýs, Karel 345,
Stuchlík, Miroslav 114
Šafář, Karel 37, 106
Šíma, Josef 142, 143, 373
Šimon, Pavel 113,
Šimon, T.F. 45, 65, 329
Šimotová, Adriena 91
Škarohlíd, Jaroslav 110, 290
Šmilauer, Vladimír 237
Šrámek, Fráňa 123, 366
Štáfl, Otakar 112
Štech, Karel 255
Štika, Jarek 247, 251
Štiplová, Ljuba 401, 402
Štorm, Břetislav 180, 370,
371
Štormová-Puchnarová,
Dana 109
Štorchus, Edus 250
Štursa, Jan 59
Štyrský, Jindřich 133, 139,
152, 156, 158-164,
Švabinský, Max 40, 43, 44,
7
74
Teige, Karel 130-134,
141–143, 147, 170, 171
Tichý, František 47, 48,
260, 325
Tichý, František 185
Tesař, Vladimír 96, 273
Tomanová, Emilie 334
Toyen 80, 140, 150, 151,
153-155, 158, 172
Trakl, Georg 124
Trier, Walter 399
Troup, Miroslav 102, 342
Triolett, Elsa 378
Tschinkel, August 179
Tusar, Slavoboj 267
Tvrdý, Antonín 291, 302,
309, 310, 318
Týfa, Josef 52
Unamuno, Miquel de 20
Ušinskij, K.D. 403
Váchal, Josef 42, 66-69,
112, 265, 268, 347
Valéry, Paul 367
Vančura, Vladislav
147-153
Vondráček, Jan 144
Vrba, Rudolf 186, 187
Vyskočil, Q. M. 245
Wells, H.G. 160
Weinfurter, Karel 235
Wenig, Adolf 353
Wieland, Ch. M. 246
Wiesner, Richard 340
Wilde, Oscar 365
Wolf, Paul 209
Woolfová, Virginie 165
Zahálka, František 215
Zahradníček, Jan 346
Zachar, Otakar 347
Zenger, Zdeněk 28–36
Ziegler, Zdeněk 8
Zrzavý, Jan 63, 64, 135
Zykmund,Václav 49
Český Antikvariát – Výsledková listina 27. aukce (13. 5. 2006)
Pol.
číslo
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
18
19
23
25
26
30
31
32
33
34
37
39
40
41
42
44
45
47
48
50
51
52
53
54
55
57
58
62
64
65
66
67
68
70
73
74
75
76
77
80
81
83
85
86
87
88
90
91
93
94
Dosažená
cena
300
600
2800
4000
7500
1800
14000
500
600
750
650
2000
500
2100
900
5000
500
8000
1700
2200
10000
800
5500
2800
800
550
360
750
6000
3900
300
1700
1500
3400
650
65000
12000
3100
300
500
2100
26000
300
400
850
240
2600
1100
17000
400
850
115000
400
600
500
1700
2400
450
5000
3100
500
900
Pol.
číslo
95
97
100
101
102
103
106
108
109
110
113
114
116
117
118
119
120
122
123
124
126
127
128
129
130
131
133
134
135
136
137
138
139
141
142
145
146
147
148
149
150
154
156
157
158
159
161
162
164
165
166
167
170
178
181
182
183
187
189
190
192
193
Dosažená
cena
1800
950
4500
16000
11000
19000
500
240
900
900
1200
360
2600
500
2400
1400
600
13000
8500
10000
2700
1500
1400
1200
400
2400
5500
24000
1400
1400
1700
4500
5000
3600
2600
9500
18000
17000
1800
3500
4000
19000
3600
3700
750
650
2400
3000
1000
500
1200
2700
600
400
1600
3100
750
1000
600
240
500
400
Pol.
číslo
196
197
198
199
200
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
219
220
221
222
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
238
239
240
241
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
257
261
262
263
264
268
269
272
273
274
Dosažená
cena
400
550
360
800
900
750
550
240
1400
1400
400
360
300
900
800
700
400
550
700
600
360
380
1200
300
360
240
400
2300
500
500
500
400
400
300
500
900
850
400
300
500
11000
360
1000
450
360
380
550
450
800
400
500
2500
400
2800
600
700
600
1100
1400
550
30000
900
8
Pol.
číslo
275
276
277
279
280
281
283
284
286
287
288
289
291
293
294
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
315
316
317
318
319
320
325
326
327
328
329
331
332
333
334
335
337
340
341
343
346
347
348
349
350
351
352
353
355
Dosažená
cena
950
850
1200
400
500
500
360
600
1900
4500
900
11000
2600
1300
1600
180
2000
800
18000
950
4000
1200
800
1800
2000
4500
650
500
1600
1700
1500
3000
1000
450
550
7000
700
1200
3100
400
1400
5000
450
1100
450
2000
500
2600
550
1800
4500
750
400
650
600
360
950
400
600
360
2100
700
Pol.
číslo
357
359
361
362
363
366
367
368
370
371
372
373
374
375
376
377
379
380
381
383
384
385
386
387
388
394
395
396
397
398
399
400
401
Dosažená
cena
2400
1300
180
600
800
320
300
300
400
200
2100
800
850
800
750
360
300
1100
3600
700
500
2100
1300
400
300
3100
500
450
600
400
300
2100
2200
I. Filosofie - Philosophy
9. EMERSON, R.W.: Essaye I,–II. Praha
Laichter 1912. 331 + 259 s. Ve dvou knihách. Obě plkž. vazby.
300,–
1. ARISTOTELES: Politika. Praha
Laichter 1939. upr. Jaroslav Benda, 358
s. Orig. brož., poškoz.ex. vzadu oddělené stránky. Vzácné.
400,–
2. ARISTOTELES: Matafysika. 1946. Ob.
a upr. Jaroslav Benda. 498 s. Nerozřez.
Orig. brož. Vynikající stav vzácného díla.
500,–
3. ARISTOTELES: Rétorika. Nauka o řečnictví a slohu. Praha Laichter 1948. Ob.
a upr. Jaroslav Benda. 321 s. Orig. brož.
450,–
4. BERKELEY, George: Pojednání o základech lidského poznání, kde se zkoumají hlavní přičiny omylu… Praha
Laichter 1938. 123 s. Orig. brož.
280,–
5. SPINOZA, Benedikt B.: Rozprava
o zdokonalení rozumu a ethika po geometricku vyložená. Praha ČS ČAVU
1925. 369 s. Ppl. vazba
260,–
3. Jaroslav Benda
6. MONTAIGNE, Michel de: Eseje.
Praha Odeon 1966. Překl. A vybral Václav Černý. Ob., vazba a upr. Zdeněk
Sklenář. 384 s. Váz. v orig. ob. Významné
dílo. Velmi dobrý stav.
300,–
10. KYBAL, Vlastimil: Svatý František
z Assisi. Praha Laichter b.d. Sreprodukcemi. 245 s. Orig. cpl. vazba v ochr.
pouzdře. Nevyskytuje se.
300,–
7. HEGEL, G.W.F.: Filosofie, umění a náboženství a jejich vztah k mravnosti a státu.
Praha Laichter 1943. 408 s. Váz. v orig. ob.
240,–
11. NIETZSCHE, Fridrich: Nečasové
úvahy. O „užitku“ a škodlivosti historie
pro život. Praha Laichter 1902. 208 s.
Ppl. vazba
180,–
8. KIERKEGAARD, Sören: Současnost.
Praha Mladá fronta 1969. Ob. a upr
Zdeněk Ziegler. 75 s. Cpl. vazba s kož.
štítkem sign. Ladislav Růžička. V ochr.
pouzdře. Velmi moderní vazba
320,–
12. NIETZSCHE, Fridrich: Ecce homo.
Jak se stát čím kdo jsme. Praha Srdce
1929. Ob. a upr. Jaroslav Benda. 132 s.
Orig. brož.
140,–
9
13. NIETZSCHE, Fridrich: Antikrist.
Praha Srdce 1929. Ob. a upr. Jaroslav
Benda. 103 s. Orig. brož.
140,–
18. KLÍMA, Ladislav: Slavná Nemesis.
Praha Sfinx Janda 1932. 300 s. Orig. cpl.
vazba
200,–
14. NIETZSCHE, Fridrich: Tak pravil
Zarathustra. Kniha pro všechny a pro nikoho. Praha Srdce 1932. IV. vyd. 344 s.
Orig. brož. Hezký stav.
200,–
19. KLÍMA, Ladislav: Filosofické listy.
Praha Pohořelý 1939. Ed. Přátelství.
Front. Emil Filla. 107 s. Orig. brož.
240,–
20. UNAMUNO, Miquel de: Tragický
pocit života v lidech a národech. Praha
Symposion 1927. Front. dřev. portrét autora Jan Rambousek. Návrh vazby Svatopluk Klír. 233 s. Orig. cpl. vazba
260,–
II. Umění – Art
21. SKOPEC, Rudolf: Sto let české fotografie. Historický pohled vývoje fotografie. Praha Beaufort b.d. Se 131 fotografiemi a 1 barevnou přílohou ve front.
153 s. Orig. brož.
450,–
22. JENÍČEK, Jiří: Praha jasem okřídlená. Praha Čs. filmové nakl. 1948. Ob.
a upr. Eduard Hofman. Nestr. Orig.
brož.
300,–
25. Smrž – Filmové zázraky
23. REICHMANN, Vilém: Soubor 12
fotografií. Praha Pressfoto 1981. Ob.
a upr. Libor Fára. Volné fotografie
v orig. ob.
450,–
15. HOPPE, Vladimír: Přirozené a duchovní základy světa a života. Praha Procházka 1925. 589 s. Ppl. vazba. Vzácně se
vyskytující důležité dílo.
450,–
16. BERGSON, Henri: Komika charakteru. Praha Pelcl 1916. Knihovna Rozhledů. 56 s. Orig. brož. Neobjevuje se.
120,–
24. LAUSCHMANN, Jan: Soubor 12
fotografií. Praha Pressfoto 1981. Ob.
a upr. Libor Fára. Volné fotografie
v orig. ob.
400,–
17. KLÍMA, Ladislav: Vteřina a věčnost.
Filosofické intermezzo. Praha Aventinum 1927. 211 s. Ppl. vazba
200,–
25. SMRŽ, Karel: Filmové zázraky.
Praha Šolc a Šimáček 1927. Patnáct kapitol, vysvětlujících alespoň některé
z těch divů, nad nimiž vám v kinu zů-
10
32. ZENGER, Zdeněk: Album příbuzných a přátel. 20 orig. fotografií 120 x
80 se vstupní kresbou a jmény fotografovaných. Orig. kart. v ochr. pouzdře.
1 000,–
stává rozum stát. S 62 vyobrazeními.
79 s. Orig. brož.
340,–
26. EJZENŠTEJN, M.S.: Kamerou, tužkou i perem. S úvodní studií Lubomíra
Linharta. Praha Orbis 1961. Ob., vazba
a upr. Milan Albich. S mnoha obrazovými přílohami, 477 s. Váz. v orig. ob.,
která mír. poškoz. Vyskytuje se vzácně.
400,–
33. ZENGER, Zdeněk: Album světových
osobností. 20 orig. fotografií 120 x 80.
Ručně psaný seznam portrétovaných.
Orig. kart. v ochr. pouzdře.
1 000,–
27. / fotografie / DRTIKOL, František: Portrét dívky. Pohlednicový formát
132x83. Sign. LD slepotisk.razítkem „Drtikol Praha 1927“. Půvabná fotografie.
300,–
Zdeněk M. ZENGER – fotografie a kresby
5. 11. 1913 – 28.3. 1987. Malíř, grafik,
fotograf, heraldik, tvůrce exlibris a novoročenek. V této aukci nabízíme z jeho pozůstalosti
knihy a alba, které si vytvořil pro své potěšení, jedná se tudíž o unikáty.
28. ZENGER, Zdeněk: Žena. Album 36
orig. fotografií 230x180, doprovázené
vstupní Z. kresbou. Orig. kart.
3 600,–
29. ZENGER, Zdeněk: Město. (Mladá
Boleslav). Album 25 orig. fotografií
235x180, doprovázené vstupní kresbou.
Orig. kart.
2 500,–
35. Zdeněk Zenger
30. ZENGER, Zdeněk: Album Františka
Ketzka. Obsahuje portrétní fotografii,
poděkování za účast na K. pohřbu, 1
orig. sign. barev. lept, 1 orig. barev. nesign. lept Fr. Ketzka a 4 str. reprodukcí
K. kreseb se středověkou tématikou.
Orig. kart. s obálkou
500,–
34. ZENGER, Zdeněk: Pele-mele. 20 kolorovaných kreseb, každá označena názvem. Parodie tvorby současných výtvarníků. Orig. brož.
400,–
35. ZENGER, Zdeněk: Koláže z r. 1936.
Orig. ob. s koláží.
400,–
31. ZENGER, Zdeněk: Krkonoše. Album
20 orig. fotografií 120 x 80 se vstupní
kresbou. V ochr. pouzdře.
1 000,–
36. ZENGER, Zdeněk: Jménem zákona… „Program“ karnevalu Všehrdu
11
1935. 21 s. č. tisku 10. Kolor. kresby, podpisy zobrazených. Orig. brož.
400,–
43. ŠVABINSKÝ, Max: Přírodu obdivuj…
Praha NČSVU 1958. Vyzd. 25 kresbami
Max Švabinský. 26 s. Orig. brož. S dedikací Švabinského „Přírodu obdivuje vždy
a navždy!“
240,–
37. Soupisy a Zprávy Spolku sběratelů
a přátel exlibris 1975 – 1985 - konvolut
11 ročníků, s přílohami, mj. C. Bouda,
V. Komárek, Z. Mézl, K. Šafář. 22 sešitů
550,–
44. / Švabinský, Max/ Kroměřížský skicář mladého Švabinského. Text L. Páleníček. Praha Petr 1949. Ob., front.
(orig. sign.litografie) a řada kreseb Max
Švabinský. 24 s. textu, 35 reprod. Nerozřez. Volné archy v orig. ob.
300,–
38. /Mucha, Alfons/ Slavia starostlivým
matkám. Text F. Luska. Praha Pojišťovna
Slavia b.d. Ob. a 8 barev. ilustr. Alfons
Mucha. Nestr. Orig. brož., ob. poškoz.
900,–
45. ŠIMON, T. F. – konvolut 2 svazků
- text A. Matějček. Praha 1934. 40 s.
Orig. brož.
- Rytíř, V.: Popisný seznam ex libris 1910-1932. Úvaly Rytíř 1932. Nestr.
S přílohami. Orig. brož.
340,–
39. HAIS-TÝNECKÝ, Josef: Andělíček
z baroku. Praha Otto 1929. Vazba, rámování, záhlací, závěr. Kresby a upr.
Alfons Mucha. 102 s. Podpisy Mucha
i Týnecký. Ex. 164/200 podepsaných
ex. Orig. cpl. vazba v ochr. pouzdře.
Nádherný signovaný exemplář.
4 000,–
46. KUKLA, O.: Josef Matička. Praha
Pressfoto 1970. 19 barev. reprod. Josef Matička. Na volných listech, v orig. přebalu
200,–
40. JIRÁNEK, Miloš: Hanuš Schweiger –
výbor z jeho díla. Praha SVU Mánes
1906. Vyzd. orig. leptem (podobizna H.
Schweigera) Max Švabinský. 28 reprod.
v textu, 46 příloh Hanuš Schweiger. 57
s. textu. Orig. ppl. vazba. Nádherná sto let
stará monografie.
800,–
47. TICHÝ, František – konvolut 2 svazků
- Dvořák, František: František Tichý.
Praha NČSVU 1961. 98 vyobr., z toho 24
barev. příloh. Orig. cpl. vazba.
- Šafránek, Miloš: Francouzská léta F. Tichého. Praha NČSVU 1965. Cpl. vazba s ob.
160,–
41. GANYMED. Blätter der Marées-Gesellschaft II.Band 1920. München Piper
1920. Mnoho reprodukcí, 4 orig. lepty
Otto Schubert. 244 s. Orig. pap vazba
1 700,–
48. SCHIKNEDER a GEISECKE: Kouzelná flétna. K hudbě W.A. Mozarta.
Praha Zátiší 1939. Ob. František Tichý.
68 s. Orig. brož. Neznámá Tichého kresba.
Kuriozita!
200,–
42. AJVAZ, HRUŠKA, KROUTVOR,
PELÁNEK: Josef Váchal. Praha Argestea 1994. Tisk vyšel jako objemný katalog výstavy díla J.V. 1994 v Rudolfinu.
461 s. Množství barev. i čb. reprod. Josef Váchal. Přiložen seznam vystavených
prací. Orig. vazba. Reprezentativní monumentální dílo.
2 400,–
49. ZYKMUND, Václav: Alfred Justitz.
Praha NČSVU 1962. Ob. a upr. Milan
Hegar. 72 s. textu, 40 příloh. Cpl. vazba
v poškoz. ob.
300,–
12
50. HLUŠIČKA, Jiří: František Foltýn.
Praha Odeon 1982. 185 s., barev. i čb.
reprodukce. Váz. v orig. ob.
400,–
57. NOVÁK, Arthur: Klíček ke grafickým uměním. Praha Engst 1946.Ob.
orig. dřev. Cyril Bouda. 36 vyobr., 94 s.
Orig. brož.
200,–
51. FUKA, Vladimír: Cesta labyrintem
– Journey to the Labyrinth. Kolektiv autorů ( Primus, Petrová, Bregantová, Vykoukal). 248 s. Veliké množství barev.
i čb. reprod. Orig. brož. Nádherné dílo.
400,–
58. / kýč / RICHTER, Gert: Erbauliches, belehrendes, wie auch vergnügliches Kitsch-Lexicon von A bis Z. Gütersloh LexiconVerlag 1970. 240 s. Čb.
i barev. vyobr. Orig. ckž. vazba. Pozoruhodný lexikon
500,–
52. KŘÍŽ, Jan: Šmidrové. Praha Obelisk
1970.. Ed. Situace sv. 6. Ob. a upr. Josef
Týfa. 88 vyobr., z toho 9 barevných. 36
s. textu. Orig. brož. Velmi vzácný svazeček.
Nevyskytuje se.
500,–
III. Grafika a kresby –
Graphic art and drawings
59. ŠTURSA, Jan: Bez názvu. (Odpočívající). 1909. Orig. lept 70x90. Sign. tužkou PD a sign. a dat. PD v desce. Paspart. Velmi půvabné.
800,–
53. KOLÁŘ, Jiří: Návod k upotřebení.
(1965). Dialog 1969. Ob. a upr. s použitím Kolářových koláží Miroslav Houra.
53 s. Čb. i barev. reprod. Jiří Kolář. Váz.
v orig. ob.
360,–
54. LHOTÁK, Kamil – komvolut 3 svazků
- Z rozhovorů. Praha Albatros 1977. Nestr. Orig. brož.
- K. Lhoták. Praha Pressfoto. 15 barev.
volných příloh. V orig. přebalu
- Souček, L.: Případ ztraceného vzduchoplavce. SNDK 1968. Ilustr. K. Lhoták.
400,–
55. PILAŘ, Jan - JIŘINCOVÁ, Ludmila:
Dvojí křídla. Praha Odeon 1988. Ob.
a množství barev. reprod. Ludmila Jiřincová. 295 s. Váz. v orig. ob. Nádherně ilustr.
kniha
240,–
59. Jan Štursa
60. ČAPEK, Josef: Děti. 1918. Orig. linoryt 250x165. Černý otisk. Nesign. Paspart.
3 800,–
56. PECHAR, Vladimír: Staroegyptský
portrét. Místo ani vydav. neuvedeno
1972. Album 17 volných dřevorytů, zobrazujících egyptské panovníky. Každý
dřevoryt sign. a dat. V orig. pap. deskách. Pozoruhodné.
450,–
61. ČAPEK, Josef: Žebrák. 1918. Orig.
linotyz 225x180. Černý otisk. Nesign.
Paspart.
3 600,–
13
62. ČAPEK, Josef: Červen. Nedat. Orig.
linoryt 243x168.Nesign. Volný list. Nátisk
obálky časopisu.
1 800,–
66. VÁCHAL, Josef: Kázání Roberta
d‘ Arbrissela. 1920. Orig. čb. dřevoryt
270x340. Sign. a dat. tužkou PD, název tužkou LD, uprostřed poznámka
tužkou „ řezáno v podélném dřevě
javorovém dlátky“. Paspart. Velmi významný list.
16 000,–
67. VÁCHAL, Josef: Vývraty
v Schrollenhartě. 1928. Orig. barev. dřevoryt 495x345. Sign. a dat.
tužkou PD. Název tužkou LD. Číslo
tisku 2. Volný list. List předjímající
abstraktní díla poloviny XX. století. Jedinečná práce.
22 000,–68. VÁCHAL, Josef – konvolut 2 exlibris
- Ex libris Bořivoj Weigert. Nedat. Orig.
barev. dřev. 100x75. Nesign.
- Ex libris Jaromír Malý. Nedat. Orig.
barev. dřev. 100x90. sign. tužkou PD.
Volné listy
1 000,–
69. VÁCHAL, Josef: Ave Caesar. 1912.
Orig. čb. dřev. 150x 100, Sign. PD. Rám.
zaskl.
750,–
62. Josef Čapek
70. Súkromné listy Fullu a Galandu 2.
Bratislava soukr. tisk 1930. Vyzd. orig.
barev. linoryty Luďo Fulla a Mikuláš Galanda. Nestr. Dvojlist 500 ex. V nádherném stavu.
7 000,–
63. ZRZAVÝ, Jan: Ex libris manželů Kolihových. 1918. Orig. barev. litografie
83x55. Nesign. Paspart.
950,–
64. ZRZAVÝ, Jan: Zátiší s vázami, loděmi a jablky. Nedat.(1940). Orig. barev. litografie 180x250. Sign. tužkou
PD. Paspart., rám., zaskl.
16 000,–
71. Súkromné listy Fullu a Galandu 3-4.
Bratislava soukr. tisk 1932. Vyzd. orig.
barev. linoryty Luďo Fulla a Mikuláš Galanda. Nestr. Dvojlist 200 ex. Lehce poškoz. přeložením CA 22 – 9000
3 800,–
65. ŠIMON, Tavík František: Pařížští bukinisté. Nedat. Orig. barev. lept
275x280. Sign. tužkou PD a uprostřed
v desce. Autorská pečeť PD. Rám. zaskl.
7 000,–
72. FULLA, Ludo: Ex libris Ed. Cekl.
Nedat. (1926). Orig. ručně kolor. dřevoryt 115x70. Sign. tužkou PD. Paspart.
1 400,–
14
73. FULLA, Ľudo: Ex libris Josef Hladký.
Nedat. (1926). Orig. ručnš kolor. dřevoryt
110x72. Sign. tužkou PD. Paspart.
1 400,–
74. ŠVABINSKÝ, Max: Pamětní list.
Nedat.(1929). Kresba tuší 425x330.
Sign. tuší uprostřed spolu s poznámkou: „ tož tak to asi vypadá“. Návrh
na Pamětní list SVU Mánes ( pod.
č. 236 Páleníčkova soupisu – suchá
jehla). Paspart., rám., zaskl.
8 000,–
79. Jaromír Stretti-Zamponi
75. BRÖMSE, August: Portrét J.M. November 1911. Orig lept + tužka 115x85.
Sign. na rubu pozůstalostním štítkem.
Paspart.
600,–
81. RABAS, Václav: Krajina. 1945. Lept
60x100. Sign. a dat. tužkou PD. Paspart.
450,–
76. BRÖMSE, August: Návrat ztraceného
syna. Nedat. Orig. lept 155x120. Sign. na
rubu pozůst. razítkem. Volný list.
700,–
82. BAUCH, Jan: Dívka. 1943. Orig. barev. litografie 200x140. Sign. a dat tužkou PD. Paspart.
2 500,–
77. BRÖMSE, August: Studie mužských
hlav. Nedat. Kresba hrudkou. 170x170.
Sign. na rubu pozůst. razítkem, nalepeno na podkl. papíře,který poškoz.
2 000,–
83. KOTÍK, Jan: Nedat. Orig. barev.
lept. 155x210. Sign. tužkou PD. Příloha.
Volný list.
360,–
78. BRÖMSE, August: Cestující ve
vlaku. Nedat. Kresba tuší s akvarelem
146x110. Sign. na rubu pozůst. razítkem. Paspart. Skvostné dílo.
2 500,–
84. HUDEČEK, František: Geometrická abstrakce. 1945. Orig. suchá jehla
120x152. Sign. tužkou PD. Paspart.
3 000,–
79. STRETTI-ZAMPONI, Jaromír: PF
1934! Orig. lept 90x90. Sign. tužkou PD,
Název tužkou LD. Paspart.
700,–
85. KOBLIHA, František: Fantasie
měsíčních nocí. Nedat. Vernis-mou
345x240. Sign. tužkou PD. Č. tisku
3/25. Paspart.
1 400,–
80. TOYEN: Ex libris František Kozák.
Nedat. Zinkografie 85x55. Sign. v desce
PD. Paspart.
360,–
86. PADERLÍK, Arnošt: Dívčí akt. Nedat. (1959). Kresba uhlem 380x250.
Sign. tužkou LD. Paspart., zaskl.
2 500,–
15
87. BOUDNÍK, Vladimír: Strukturální
grafika 1960-XI. 190 x 373, sign. a dat.
tužkou PD. Č. tisku 33/100. paspart.,
zaskl. Nádherný list
18 000,–
88. JEDLIČKA, Jan: Výkřik. 1966. Litografie se zlatotiskem 330x240. Sign. tužkou PD. Č. tisku 1/20. Volný list.
1 500,–
89. HOLÝ, Miloslav: Krajina. 1967.
„Rozmývaný“ pastel s akvarelem 205 x
300. Sign. a dat. v obraze PD. Paspart.
2 400,–
90. LIESLER, Josef: Zralé letní odpoledne 1968-1969. Orig. barev. litografie 345x500. Sign. tužkou PD. Č.tisku
66/75. Volný list.
3 500,–
91. ŠIMOTOVÁ, Adriena: Abstrakce.
1969. Orig. lept 300x210. Sign. a dat.
tužkou PD. Č. tisku 13/50. Volný list.
Nádherný raný list.
2 000,–
101. Kamil Lhoták
95. ČECHOVÁ, Olga: Medvěd s květem.
1981. Orig. barev. litografie 500x650.
Sign. a dedikováno tužkou PD. Č. tisku
17/30. Volný list.
900,–
92. BORN, Adolf: Dáma s čertíkem.
1975. Orig. barev. litografie 280x198.
Sign. a dedikace tužkou dole uprostřed.
Č. tisku 1/50. Paspart., zaskl.
4 000,–
96. TESAŘ, Vladimír: Filosofská historie – Aktuár Roubínek. (Studie 1981).
Kresba tužkou 95x75. Sign. tužkou
a dat. PD. Paspart. zaskl.
450,–
93. ČECHOVÁ, Olga – konvolut 2 litografií a jedné kresby
1977 – Slon, 200x130 s podtiskem, sign.
tužkou PD č.tisku 32/60
1975 – Pták, 200x210, sig. PD, č.tisku
69/200, volné listy
1975 – Pták s ptačicí. Orig. kresba tuší
s akvarelem, 120x165. Sign, dat. a dedikováno perem PD., paspart.
600,–
97. NATUS - ŠALAMOUNOVÁ, Eva:
OSTROV I. 1980. Orig. barev.litografie 285x212. Sign. tužkou uprostřed. Č.
tisku 12/50. Volný list.
500,–
98. NATUS - ŠALAMOUNOVÁ, Eva:
Ostrov II. 1982. Orig. barev. litografie 370x272. Sign. tužkou uprostřed. Č.
tisku 23/40. Volný list.
700,–
94. ČECHOVÁ, Olga: Dvě“berušky“.
Nedat. Kresba kolor. akvarelem
425x300. Sign. tužkou PD. Volný list.
1 400,–
16
Majer, V. Silovský. Podpis Novotný.
Tento ex. z 35 na simili japanu neočíslován. Volné listy v orig. pouzdře.
500,–
99. SVOLINSKÝ, Karel: Čertův tanec. (k 21.srpnu 1975). Barev. kresba
180x120. Dat., sign. PD. Volný list. Půvabná symbolická kresba
1 200,–
108. BÍLEK, František: Deset dřevorytů.
Praha Kočí 1917. 10 orig. nesign. Dřevorytů Frant. Bílek. Volné listy v orig. ob.
600,–
100. KULHÁNEK, Oldřich: PF 84.
Komb. technika 142x90. Sign. tužkou
dole uprostřed. Volný list.
600,–
109. Dílo Evy Štikové. Praha PNP, SČB
a Hollar 1972. Sestavil Fr. Dvořák. Vyzd.
4 orig. barev. litogr. Dana Štormová-Puchnarová. 43 s. Nerozřez. Volné archy v orig. ob. Krásné litografie D. Puchnarové.
500,–
101. LHOTÁK, Kamil: Petřínská rozhledna. 1985. Orig. čb. lept 138x85.
Sign. tužkou PD. Dvojlist s textem. Pamětní list SČB (A.Branald).
1 500,–
102. TROUP, Miroslav: Šahrazádiny
noci. Nedat. Orig. barev. pastel 314x228.
Sign. křídou v kresbě LD. Volný list.
1 400,–
110. /Kundera, Ludvík/ Sebrání –
jaro 1974. Brno Kundera 1974. Texty
mj. J. Skácel, J. Suchý, O. Mikulášek,
M. Uhde, J. Vykoukal, E.Juliš – rukopisy. Grafika a foto mj.: R. Filla, D.
Chatrný, V. Komárek, M. Šimurda, J.
Škarohlíd, E. Juliš, M. Koreček. Vyšlo
ve 30 ex., tento má č. B4. Orig. přebal
Jindřich Svoboda. Vzácný komplet. CA
26 – 9500,–
7 500,–
103. PACOVSKÁ, Květa: Budík. Nedat.
Orig. barev. litografie 410x235. Sign.
PD, č. tisku 14/27. Volný list.
600,–
104. PACOVSKÁ, Květa: Co všechno
udělá jeden panáček pro oba. 1983.
Orig. barev. lito 140x85. Sign. a název
tužkou. Autorský tisk. Volný list,
500,–
111. BAUDELAIRE, Charles: Starý kejklíř – Vdovy. Praha Hollar 1923. Vyzd. 4
orig. barev. litografiemi Jan Rambousek.
27 s. Orig. brož.
400,–
105. BEDNÁŘOVÁ, Eva: Soubor 6 leptů
(F.M.Dostojevský). 310x215. Sign. pozůst.
Suchou pečetí. Vynikající grafické listy.
2 000,–
112. Špalíček českých knižních značek,
exlibris a novoročenek. Roč. III., č. 1
– 10 v 7 sešitech. Obsahuje mj. exlibris:
Josef Váchal, (2x), B. Jaroněk, V. Preissig, Ot. Štáfl. 7 sešitů v orig. brož.
1 000,–
106. ŠAFÁŘ, Karel: Legenda o zrodu.
Praha ed. Biblos sv. 4. 10 orig. suchých
jehel 202x175. Ex. 41/50. Volné listy
v orig. ob.
7 000,–
113. ŠIMON, Pavel: Kunětická hora. Pět
akvatint. Pardubice ERA b.d. Ob. dřevoryt a 5 orig. sign. akvatint Pavel Šimon.
99 ex., tento autorský. Orig. brož.
300,–
107. Ex libris Napoleonica. Praha Stojánek 1933. Soubor 10 orig. sign. grafických exlibris. Předmluva M. Novotný.
Autoři: A. Moravec, J. Rambousek, A.
17
114. STUCHLÍK, Miroslav: Úvahy
o hlavě. Soubor 6 grafických listů.
Praha Folio 1979. 6 orig. sign. grafik,
Ex.37/80. Volné listy v orig. ob.
550,–
121. ČAPEK, Karel: Francouzská poesie nové doby. Praha Borový 1920. Ob.
a upr. Josef Čapek. 186 s. Orig. brož. Primus 2
300,–
115. /Kundera, Ludvík/ Bohdan Lacina.
Hradec Králové Kruh 1971. Ed. Ars. Obsahuje 5 orig. dřevorytů z let 1946-67
a fragment posledního z r. 1971. Podpis
Lacina ve sborníčku a dedikace Kundera
J. Glivickému. Volné listy v orig. ob.
450,–
122. MAETERLINCK, Maurice: Velké
tajemství. Praha Symposion 1922. Titul
Josef Čapek. 164 s. Orig. cpl. vazba
180,–
123. ŠRÁMEK, Fráňa: Červen. Praha Zátiší 1923. Ob. a upr. Josef Čapek. 18 s.
Orig. brož.
200,–
116. ERAZIM, Martin: Muž jménem
Job. 10 barev. litografií. Praha soukr. tisk
edice Biblos sv. 16. Obsahuje 10 orig.
sign. a čísl. barev. lito. Č. tisku 69/100.
Volné listy v orig. ob.
900,–
124. TRAKL, Georg: Šebastian ve snu.
Vyškov Obzina 1924. Obzinovy tisky sv.
3. Ob. a upr. Josef Čapek. 87 s. Ex. 289/
500. Orig. brož. Vzácné, ve výborném stavu.
700,–
117. KÁBRT, Josef: Janovo zjevení.
Praha ed. Biblos sv. 13. Deset orig. sign.
leptů Josef Kábrt. Č.tisku 61/100. Volné
listy v orig. přebalu.
1 000,–
125. MAHEN, Jiří: Knížka o českém charakteru. Vyškov Obzina 1924. Ob. a upr.
Josef Čapek. 135 s. Orig. brož.
180,–
118. KAVAN, Jan: Mojžíš. 10 komb.
leptů. Praha ed. Biblos sv. 6. Vyzd. 10
barev.sign. čísl. lepty Jan Kavan. Č. tisku
99/100. Volné listy v orig. ob.
900,–
126. LANGER, František: Noc. Praha
Rosendorf 1925. Ob. a upr. Josef Čapek.
50 s. Podpis Langer. Orig. brož. Vzácné,
výborný stav.
600,–
127. JANDA, Josef: Černé umění. Deset pros. Praha Rosendorf 1927. Ob., 10
ilustr. a upr. Josef Čapek. 64 s. Ex. 451/
500. Orig. cpl. vazba. Nevyskytuje se.
500,–
IV.Avantgarda – Avant-garde
119. ČAPEK, Josef: Lelio. Praha Neumannová 1917. KDA. 72 s. Nerozřez.
Na ručním papíře ze 30 výtisků. 1. vydání. Orig. brož., ob. poškoz a odtržena,
uvnitř intaktní. Velmi vzácné 1. vydání.
600,–
128. KLIČKA, Benjamin: Pestré osmero.
Praha Petr 1928. Ob. Josef Čapek. 64 s.
Nerozřez. Orig. brož. Uncut.
240,–
120. NEUMANN, S.K.: Atˇžije život!
Praha Borový 1920. Ob. a kresby Josef
Čapek. 247 s. Nerozřez. Orig. brož. Uncut. Nádherný stav
700,–
129. ČAPEK, Karel: Kritika slov. Praha
Aventinum 1929. Upr. Josef Čapek. III.
vydání. 78 s. Orig. brož.
240,–
18
133. ELUARD, Paul: Výbor básní. Praha
Odeon 1946. Ob. Karel Teige. Red. J. Heisler. Ilustr. Jindřich Štyrský, Pablo Picasso
a Max Ernst. Front. portrét Eluarda Man
Ray. 150 s. Orig. brož. Velmi dobrý stav.
300,–
134. ELUARD. Paul: Veřejná růže.
Praha SNKLU 1964. Ob. vyzd. kolážemi
Karel Teige. 78 s. Váz. v orig. ob.
240,–
135. M – 20 – leták synthetismu. Sdružení umělců Algol. Rytmus 20. století.
Praha Su Algol 1925. Ročník I., č. 1 a 2.
- 1. č. –autoři: Kropáč, Biebl, Holan,
Landa, Frejka aj. 8 s.
- 2. č. – autoři: Biebl, Ráž, Cendrars,
Holan, Kropáč aj. Výzdoba: P. Picasso,
J. Zrzavý, A. Ráž. 8 s. Formát 370x270.
Básně, prosa, teorie, divadlo, referáty.
2. sešity. Vše co vyšlo. Nevyskytující se
časopis ve velmi dobrém stavu. Nesmírně
vzácné. Very rare. Exquisite journal.
2 800,–
127. Josef Čapek
130. SCHULZ,Karel: Tegtmaierovy železárny. Komunistický román. Praha Rejman 1922. Ob. a upr. Karel Teige. 185 s.
Orig. cpl. vazba. Primus 8
800,–
136. NEZVAL, Vítězslav: Blíženci. Poesie. Praha Kuncíř 1927. Ob. a upr. Vít
Obrtel. 55 s. Orig. brož. Primus 68
300,–
131. TEIGE, Karel: Film. Praha Petr
1925. Edice „Radosti ze života“, sv. 1.
Ob. a upr. Karel Teige. 127 s. Dedikace
Karel Teige. Orig. brož. Ob. mírně poškoz. With Teige´s inscription. Rare. Primus 243
1 200,–
137. NEZVAL, Vítězslav: Nápisy na
hroby. Poesie. Oraha Otto 1927. Ob.
a upr. Otakar Mrkvička. 82 s. Dedikace
Nezval. Orig. ppl. vazba. Exlibris z významné sbírky na přídeští.Primus 259
450,–
132. BIEBL, Konstantin: S lodí, jež dováží čaj a kávu. Poesie. Typografická
montáž Karel Teige. Praha Fromek
1928. Ed. Odeon sv. 37. Ob. americká
kartonáž, front., titul a 3 celostr. montáže a upr. Karel Teige. 63 s. 1. vydání.
Podpis Biebl. Orig. kart. Wonderful condition. CA 27 – 65 000,– Primus 84, 85
16 000,–
138. NEZVAL, Vítězslav: Abeceda. Taneční komposice Milči Mayerové.
Praha Otto 1926. Ob., upr. a fotomont
Karel Teige. Fotografie K.Paspa. 25 tanečních komposic. 57 s. Orig. brož. ob.
zašpinavělá, CA 26 – 28 000,– Primus
47, 400-422
19 000,–
19
139. NEZVAL, Vítězslav: Ulice Git-le-Coeur. Praha Borový 1936. Ob. a upr.
Jindřich Štyrský. Fotografie V. Nezval, J.
Štyrský aj. Honzl. 120 s. Orig. brož.
450,–
výtisku. 95 s. Ex. 140/300. Orig. pap.
vazba. Unikát. Náš ex. obsahuje zřejmě jediný Konůpkův lept. Kniha měla být i lepty
původně vyzdobena ale Fromek se ještě před
vydáním s Konůpkem rozešel. Unikát. Velmi
vzácné.
2 000,–
140. NEZVAL, Vítězslav: Anička skřítek a Slaměný Hubert. Kniha pro děti.
Praha Dědictví Komenského 1936.
Vazba a ilustrace Toyen. 373 s. Orig.
ppl. vazba. Good condition.
400,–
147. VANČURA, Vladislav: Pole orná
a válečná. Praha Odeon 1925. Ob. Karel Teige. 212 s. Orig. brož. 1. sv. ed.
Odeon. Good condition. Primus 24
700,–
141. APOLLINAIRE, Guillaume: Zavražděný básník. Román. Praha Aventinum
1925. Ob. Otakar Mrkvička a Karel Teige. 84 s. Orig. brož. Very nice condition.
Primus 257
360,–
148. VANČURA, Vladislav: Učitel a žák.
Scénická báseň. Praha Plejada 1928. Cpl.
vazba Vít Obrtel. 65 s. Orig. cpl. vazba
260,–
149. VANČURA, Vladislav: Nemocná
dívka. Praha Plejada 1928. Vazba Vít
Obrtel. 68 s. Orig. cpl. vazba. Primus 89
260,–
142. CENDRARS, Blaise: Zlato. Praha
Odeon 1926. Ob. a kresby Josef Šíma,
titul Karel Teige. 183. s. Nerozřez. Orig.
brož. Uncut. Primus 33
360,–
150. VANČURA, Vladislav: Poslední
soud. Praha Melantrich 1935. Ob.
Toyen. 157 s. Orig. brož.
260,–
143. DELTEIL, Joseph: Cholera. Román. Praha Odeon 1926. Ob. Josef
Šíma, titul Karel Teige. 101 s. Orig.
brož. Primus 38, 39
360,–
151. VANČURA, Vladislav: Útěk do Budína. Praha Melantrich 1932. Ob. Toyen.
226 s. Váz. v orig. ob. Výborný stav.
320,–
144. VONDRÁČEK, Jan: Staročeská lyrika milostná. Verše. Praha Odeon 1928.
Malá ed. Odeon sv. 11. Orig. brož.
180,–
152. VANČURA, Vladislav: Markéta Lazarová. Praha Sfinx 1931. Ob. a upr.
Jindřich Štyrský. 253 s. Váz. v orig. ob.
Slavné dílo v nádherném stavu
320,–
145. COCTEAU, Jean: Svatebčané na
Eiffelce. Podívaná. Praha Odeon 1928.
Malá ed. Odeon sv. 5. Ob. a upr. Jan
Fromek. 29 s. Orig. brož.
120,–
153. PETRŽELKA, Vilém: Písně milostné. Praha Hudební matice UB 1943.
Ob., 4 celostr. kresby a upr. Toyen. 32 s.
Orig. brož. Noty. With 5 drawings by Toyen.
1 500,–
146. JOYCE, James: Anna Livia Plurabella. Fragment „Díla v zrodu“. Praha
Odeon 1932. Bibliofil. Edice odeon
sv. 9. Front. sign. orig. lept. Jan Konůpek. Lept je pouze v tomto jediném
154. ROLLAND, Romain: Petr a Lucie. Praha Symposion 1936. Vazba a titul
20
lito Toyen. 140 s. Orig. ppl. vazba. AP
67- 1600,–
650,–
155. Milostný almanach Kmene pro jaro
1933. Red. L. Vokrová. Praha Kmen 1932.
Upr. Toyen, vyzd. A. Pelc, F. Bidlo, V.
Rada, Toyen. 171 s. Orig. brož. Primus 147
180,–
156. DURYCH, Jaroslav: Rekviem.
Praha Melantrich 1935. 3. vyd. Ob. Jindřich Štyrský. 87 s. cpl. vazba v orig. ob.
Primus 370(ob. Štyrský)- Ladman uvádí
jako autora ob. Toyen s pozn. Nepotvrzeno.
Primus 323
360,–
157. Český podzim 1938. Výbor z básní
otištěných v pohnutých podzimních
dnech 1938 v LN a KM. Praha Topič
1939. Front. a upr. František Muzika. 34
s. Podpisy Holan, Stehlík, Závada. Orig.
brož. Primus 176
300,–
160. Jindřich Štyrský
161. ŠTYRSKÝ, Jindřich: Každý z nás
stopuje svoji poruchu. Praha Thyrsus
1996. Texty 1923-1940. 165 s. 1200 výtisků. Orig. brož.
200,–
158. HALAS, František: Hořec. Praha
Janská 1933. Editio Princeps sv. 6.
Vyzd. Orig. litografiemi ve frontispicu
a na titulu Toyen. Upr. Jindřich Štyrský. 43 s. Podpis Halas, tisk Státní tiskárna. Ex. 28/120. Orig. kart., v ochr.
pouzdře. Rare. 120 copies only. Nice condition.
13 000,–-
162. z LEŠEHRADU, Emanuel: Souhvězdí. Překlady z francouzské poesie
(Baudelaire, Verlaine, Mallarmé, Maeterlinck). Praha Kvasnička a Hampl
1931. Ob. Jindřich Štyrský. 126 s. Orig.
brož. Primus 132
360,–
159. HALAS, František: Tvář. Praha DP
1931. Vazba, front. a upr. Jindřich Štyrský.
41 s. Orig. cpl. vazba. Primus 134, 135
300,–
163. z LEŠEHRADU, Emanuel: Návštěvy I. Překlady z francouzské a anglické lyriky. Praha Kvasnička a Hampl
1931. Ob. a upr. Jindřich Štyrský. 160 s.
Orig. brož.
360,–
160. WELLS, H.G.: Sen. Román. Praha
Srdce 1924. Fotomont. ob. sign. Jindřich Štyrský. 239 s. Orig. brož. Vzácný
nevyskytující se tisk. Beautiful photo-montage by Štyrský. Wonderful condition.
Exquisite
2 400,–
164. MARTEN, Miloš: Zastřený profil. Praha Kohout a Štyrský 1940. Imaginární portrét Lautréamonta Jindřich
Štyrský. Ob. a upr. Stanislav Kohout
21
s použitím dřevorytů Z. Braunerové.
12 s. Ex. 132/300. Podpis Štyrský. Orig.
brož. Štyrského kuriozita. Signed by Štyrský.
500,–
168. NADEAU, Maurice: Histoire du
surrealisme. Paris Editions du Seul. S fotopřílohami. 388 s. 1. vydání. Orig. brož.,
mír. poškoz. ob. Základní dílo v 1. vydání.
1 200,–
169. Les Artistes musicalistes. Presentant leur III Salon. Paris Galerie de la
Renaissance b.d. Vyzd. mj. fotopříl.
(montáže, kresby) Charles Blanc-Gatti,
Jean Carlu, Arne Hošek, Pierre Lamy,
Franz Simecez. Nestr. Aluminiová ob.
s výřezy, mnoho vyobr. Přiložena knižní
reprodukce díla. Vloženo do pap.
pouzdra. Nesmírně významné avantgardní
dílo. Obsaženo dílo Arnošta Hoška.
1 500,–
170. Generace avatgardy – výstavní katalog. Praha PNP 1970. Texty Vratislav Effenberger a V. Nezval. S fotopřílohami.
26 s. Ob. a upr. Petr Náprstek, front.
Karl Teige. Orig. brož. S fotografiemi
avantgardních umělců.
600,–
169. Arne Hošek
165. WOOLFOVÁ, Virginia: Orlando.
Imaginární životopis. Praha Symposion
1929. Vazba, kresby a upr. František Muzika. 263 s. Ex. 152/400 na similijapanu.
Orig. cpl. vazba
200,–
171. BOHATEC, Miroslav: Karel Teige
a kniha. Praha NČVU 1965. Ob. a upr.
Stanislav Odvárko. Repro děl Karla Teige. 24 s. Nerozřez. Orig. brož.
800,–
166. /CH. W. GLUCK/ Orfeus a Eurydika. Libreto k opeře. Překl. Vítězslav Nezval. Praha Müller 1940. Lis
knihomilův sv. 10. Vyzd. 3 ručně kolor.
kresbami František Muzika. Nestr. Ex.
45/70. Podpisy Muzika, Nezval a Müller. Orig. pap. vazba, v ochr. pouzdře.
With very nice hand coloured drawings by
František Muzika. 70 copies only. Wonderful copy. Ca 17(2001) sold for 30 000,– nádherná a velmi významná česká bibliofilie. Primus 75
28 000,–
172. BUCKOVÁ, Pearl: Dobrá země.
Praha DP 1938. Ob. s použitím foto
z filmu Ladislav Sutnar. Vazba a kresba
Toyen. 352 s. Váz. v orig. ob.
400,–
173. HOSTOVSKÝ, Egon: Tři noci. New
York Czechoslovac society of Arts and
Sciences in America 1964. Ob. a upr.
Ladislav Sutnar. 207 s. Orig. brož. Sutnar
z60. let Výborný stav.
1 200,–
167. COCTEAU, Jean: Plain-Chant.
Poeme. Paris Libraire Stock 1928. 48 s.
1. vydání. Orig. brož.
500,–
174. /Sutnar, Ladislav/ Jiřák, K.B.:
Der Regen Bogen. Chant a piano op.
29. Praha Hudební matice Um. Besedy
22
153. Toyen
132. Karel Teige
70. Luďo Fulla
173. Ladislav Sutnar
I
174. Ladislav Sutnar
II
68. Josef Váchal
287. Ludmila Jiřincová
266. Jan Konůpek
63. Jan Zrzavý
III
78. August Brömse
102. Miroslav Troup
402. Kamil Lhoták
IV
V. Historie a ideologie
1930. Noty. 15 s. Obálka Ladislav Sutnar.
Orig. brož. Wonderful. Very rare.
2 000,–
Důvodem zařazení některých titulů do následující kapitoly není snaha o propagaci těch
kterých ideologií, nýbrž snaha se působení
těchto ideologií vyvarovat.
175. / Rossmann, Zdeněk/ Edice Index
– propagační leták. Seznam knih a publikací Olomouc. List pro kulturní politiku. Upr. Zdeněk Rossmann. 1 list formátu A4, přeložen. Vzácné.
240,–
180. SCHWARZENBERG, Karel: Obrazy českého státu od r. 1526 do roku
1918. Praha Melantrich 1939. Upr. Břetislav Štorm. 247 s. S fotopřílohami. Váz.
v orig. ob., mír.poškoz.
360,–
181. BÍLEK, Tomáš: Dějiny konfiskací
v Čechách po r. 1618. Ve dvou knihách.
Praha Řivnáč 1882-3. 1470 s. Vazby plkož. a ppl. Nesmírně významný text.
900,–
182. PEKAŘ, Josef: K českému boji státoprávnímu za války. Praha Histor. Klub
1930. 32 s. Nerozřez. Orig. brož.
240,–
170. Štyrský-Nezval-Toyen
176. KROUTVOR, Josef a FREMUNT,
S.: V+W. Praha Umprum 1984. Sborník
73 čb. a barev. reprod. na volných listech. Karikatura, plakáty, reklama. Volné
archy v orig. ob.
300,–
183. SLAVÍK, A.: Pruské usilování
o země české. PrahaŠimáček 1901. 102
s. Ppl. vazba, ob. přiváz. Významná kniha.
300,–
177. PONIČAN, Ján: Večerné svetlá.
Poézia. Bratislava Literárny odbor UB
1932. Ob. a upr. Jozef Rybák. 45 s. Orig.
brož., ob. mír. zašpinavělá.
240,–
184. SOLOVJEV, Vladimír: Židovství
a křesťanská otázka. Olomouc Dominik.
Edice Krystal 1939.83 s. Nerozřez. Orig.
brož. Vzácné dílo
300,–
178. SMREK, Ján: Iba oči. Verše. Praha
Mazáč 1933. Ob. autor neuveden. 89 s.
Orig. brož. Krásná anonymní obálka.
240,–
185. TICHÝ, František: K pathologii slovenského nacionalismu. Praha soukr.
tisk 1936. Tiskem Státní tiskárny (upr.)
41 s. Orig. brož.
300,–
179. TSCHINKEL, August: Symbol,
rébus písmeno. Praha Státní grafická
škola 1937. Nestr. Tištěno ve školních
dílnách. Orig. brož. Nesmírně důležité
dílo ve vynikajícím stavu. CA 25-7500,–
5 500,–
186. VRBA, Rudolf – konvolut 2 svazků
- Vláda peněz. Sociálně politické úvahy.
Řivnáč 1912. 645 s. Orig. brož.
- Skáza Slovanů ze světové války I. Č.Budějovice 1924. 263 s. Orig.brož.
600,–
23
187. VRBA, Rudolf: Národní sebeochrana. Praha 1898. Úvahy o hmotném
a mravním úpadku národa českého. 398
s. Ppl. vazba
600,–
Ex. 1148. Orig.brož.
- Církev. Praha Borový 1934. 173 s. Orig.
brož.
500,–
192. KASTEIN, Josef: Eine Geschichte
der Juden. Wien Lowit 1935. 633 s. Cpl.
vazba
240,–
193. HITLER, Adolf: Mein Kampf. München NSDAP 1942. 781 s. Cpl. vazba
900,–
194. HITLER, Adolf: Aquarelle. Berlin Hoffmann Reichsbilderichterstatter NSDAP 1935. 7 reprodukcí akvarelů
s popisem. Vloženo v orig. pap. deskách
230x310.
900,–
195. Die Tschechoslowakei im Spiegel
der Statistik. Karlsbad-Leipzig Frank
1937. 89 s.,1 příloha. Prosudetsky zaměřená předválečná publikace, text něm.,
česky, angl.
280,–
196. SANDOMIRSKÝ, B. G.: Fašisté.
Praha Družstvo Kniha 1923. Ilustr. a upr.
Vlasta Košvanec. 157 s. Orig. brož.
180,–
198. Marxismus ...
188. KUMMER, Rudolf: Rasputin. Brno
Jícha 1942. 7 vyobr. 140 s. Ppl. vazba.
360,–
197. YESTER, Stanislav: „Třetí říše“
nastupuje! Praha Svaz čs. důstojnictva
1937. 232s. Orig. brož. poškoz.
200,–
189. /Novák, Rudolf/ Protižidovská čítanka. Příručka k židovské otázce v českých zemích. Praha Holinkova tiskárna
1944. 308 s. Orig. brož.
300,–
198. JANDÁČEK, A.: Marxismus, komunismus, liberalismus, fašismus – katastrofa. A co tedˇ. Chicago Národní svaz
českých katolíků 1939. 48 s. Orig. brož.
300,–
190. RYS, Jan: Židozednářství metla
světa. Praha Vlajka 1938. 16 příloh. 356
s. Ppl. vazba
400,–
199. OLDEN, Rudolf: Hitler. Praha Čin
1936. 331 s. S fotografiemi. 3. vyd. Orig.
brož.
200,–
191. CÉLINE, Louis-Ferdinand – konvolut 2 svazků
- Škola mrtvol. Praha Meteor b.d. 154 s.
24
200. Tři roky v Říši. Protektorát Čechy
a Morava. Praha Orbis 1942. 103 s. S fotografiemi. Orig. brož.
200,–
208. ANIČKOVA, S. /baronesa Taube/:
Mluvila jsem s Leninem. Redaktorkou,
přednašečkou a tanečnicí SSSR. Praha Orbis 1941. 247 s. Ob. anonym Orig. brož.
300,–
201. TUMA, Mirko: Gheto našich dnů.
Praha Salivar 1946. 12kreseb a obálka
Lev Haas. 57 s. Orig. brož.
200,–
VI. Varia
209. WOLFF, Paul: Meine Erfahrungen mit der Leica. Ein historischer
Querschnitt aus fast 10 Jahren Leica-Photographie. Frankfurt am M.
Bechhold 1934. 192 Bilder in Kupfertiefdruck (hlubotisk) und 11 Bildtafeln
in Buchdruck (knihtisk). 63 s. textu.
Váz v orig. ob. Zásadní fotopublikace.
1 800,–
202. Terezín Ghetto. Praha Repatriační
odbor ministerstva ochr. práce 1945.
541 s. Orig. brož. Soupis osob deportovaných do Terezína / včetně osob transportovaných z Terezína do Švédska a Švýcarska/.
400,–
203. Mauthausen. Praha KV KSČ b.d.
Fotografie Fotosekce sekretariátu KSČ
Praha a z Mauthausenského archivu.
Grafická úprava Zdeněk Rossmann. Nestr. Orig. ppl. vazba
450,–
210. Ceník – vzorník kvalitního skla lisovaného fy Josef Inwald a.s. Praha 1940.
39 tabulí. Orig. brož. poškoz.
260,–
211. /včelařství/ Hlavní ceník prvního
slezského včelařského závodu Fr. Simmicha Javorník 1929. 72 s. S vyobrazeními.
Orig. brož.
300,–
204. Almanach pražského povstání
v Břevnově květen 1945. Praha Sdružení
barikádníků 1947. Ob. Klimeš a Kozina.
105 s. Orig. brož.
500,–
212. Vzorníky – konvolut 3 svazků
- Ceník tiskařských barev pro knihtisk,
kamenotisk a ofset. 97 s.
- Hollandisch Papier voor Luxe-Druck
van Gelder Zonen Amsterdam. Nestr.
- Vzory písem. J.L. Bayer pro prům. tiskařský a papírnický. Kolín-Praha
800,–
205. Co s nimi? Dokumentární svědectví nacistické propagandy o velezrádné
činnosti pohraničních Němců v Československu. Praha Rebcovo nakl. 1946.
S mnoha fotografiemi 143 s. Váz. v orig.
ob.
400,–
206. REICHENTÁL, František: „Arbeit
macht frei“. Bratislava ÚSŽO 1946. 16
kreseb, nestr. Orig. brož.
600,–
213. Prospekt Radio Havel R.H.S. Superthet. Praha Havel b.d. S fotografiemi
a typo úpravě. 16 s. Orig. brož., zadní
str. ob. poškoz. Zajímavé.
200,–
207. MUSSOLINI, Benito: Parlo con
Bruno./Mluvím s Brunem/. Praha Orbis 1943. 130 s. S 10 vyobr. Ex. č.398/
1500 Ppl. vazba
320,–
214. Eva. Časopis vzdělané ženy. Praha
Melantrich 1936-37. Roč. IX. 22 čísel
s veváz. Obálkami. A přílohami Salon.
Str. průběžně. Orig. cpl. vazba
500,–
25
215. ZAHÁLKA, František: Přehled
knihtisku. Praha Práce 1952. Ob. Oldřich Bareš. S reprodukcemi. 600 s. Váz
v orig. ob.
300,–
S 204 vyobrazeními. 175 s. Orig. ppl.
vazba. Dobře zachovalá učebnice.
400,–
216. Písma Průmyslové tiskárny. Praha
Průmyslová tiskárna b.d. Front. anonym.
Nestr. Orig. ppl. vazba. Rozměrné jedinečné dílo.
800,–
224. / vandrovní knížka / Vandrownická knížka dle nejwyšího patentu od
24. února 1827. Prag. Použito v letech
1843-48. S razítky a pečetěmi,vyplněno
15 stran. Ppl. vazba. Unvitř horní roh poškoz. politím.
240,–
217. DOSTÁL, Jiří: Bibliografický soupis tisků vydaných nakl. Jana Laichtra.
Praha Laichter 1935. 45 s. Orig. brož.
200,–
225. PAROUBEK, Jan: Starobylé město
Domažlice. Domažlice Rybařík 1926. 29
s. 24 příloh. Ppl. vazba
240,–
218. CHVÁLA, Alois: Kniha o knize.
Praha Gremium knihkupců 1940. Ob.
František Ketzek. S mnoha reprod. a fotografiemi. 131 s. Orig. brož.
160,–
226. OPPL, St. V.: Z kroniky staroslavného města Fulneku. Jubilejní vzpomínka. Fulnek soukr. tisk. 1928. 175 s.
Nerozřez. Orig. brož.
240,–
219. BRADÁČ, Ludvík: Knihařova technologie. Praha ČGU 1941. 93 s. S přílohami. Nerozřez. Orig. brož., mír. poškoz.
Vzácné.
500,–
227. ŘEPA, Kamil: Schematismus král.
Hl. města Prahy - Vyšehradu, Karlína,
Smíchova, Král.vinohradů a Žižkova.
Praha Nákl. vl. 1883. 228 s. Orig. brož.
Včetně majitelů domů podle popisných čísel
a s rejstříkem.
450,–
220. BOGENG, G. A.: Knihomilství.
Praha Elzevir b.d. 199 s. Plkž. vazba, ob.
přiváz.
160,–
228. KUBRYCHT, Rudolf: Schematismus Prahy XI. Žižkov, Hrdlořezy, Malešice. Praha Kubrycht 1922. 229 s. Orig.
brož. Včetně majitelů domů.
340,–
221. Epištola a dialog o knižních aukcích. Praha Zink 1930. Ob. a upr. Karel
Svolinský. 18 s. Orig. brož.
160,–
229. GRÉGR, Julius – konvolut 2 svazků
- věnovací list k 60. narozeninám 19.12.
1891. Vloženo v sametových deskách se
stříbrnou ozdobou
- kniha výstřižků ke Grégrovu úmrtí
1896. Plkž. vazba
900,–
222. Götterlehre für junge Leute. In
deutsch-lateinisch-italienisch und franzözische Sprache. Mit 63 illuminierten
Abbildungen. Wien 1809. 199 s. Ckž.
vazba. Půvabné ručně kolorované rytiny.
Nová ckž. vazba
1 500,–
230. / judaica / Dřímej, mé Ghetto!
Legenda o starém židovském hřbitově.
Blues z revue Všechny krásy světa. Složil
223. ŠVARCER, Aug. Dr.: Počátkové mechaniky a strojnictví. Praha Kober 1862.
26
235. WEINFURTER, Karel: Mystická
nauka mistra Eckharta z Hochheimu.
Praha Psyché 1934, 1935. Ve dvou svazcích. 270+287 s. Ex. 225 a ex. 65. Oba
sv. orig. brož. S faximilem věnování.
600,–
236. PROFOUS, Antonín: Místní
jména v Čechách I,–V. Jejich vznik původní význam a změny. Praha Nakl.
ČSAV 1954-1960. V 5 svazcích, každý
samostatně paginován. Všechny vazby
orig. ppl. Jedinečné základní dílo ve výborných stavech
3 000,–
237. ŠMILAUER, Vladimír: Osídlení
Čech ve světle místních jmen. Praha
Nakl. ČSAV 1960. 391 s. S přílohou –
mapa osídlení. 1000 výtisků. Orig. cpl.
vazba Vzácné!
800,–
230. Dřímej mé ghetto!
Karel Hašler. Praha Hašler 1925. Barev. litogr. obálka anonym. Dvojlist 270x340. Noty.
800,–
VII. Erotica
231. /judaica/ Plán adaptace knihovny
v židovské radnici v Praze v čp. 250.
Úřední dokument z r.1934, s kolkem.
Plán v příčné i podélném řezu měř.
1:100.
600,–
238. Aretino, Pietro: Rozkošnické sonety. Praha Obrátil 1928. Kulturně –
historických a literárních kuriosit sv. 1.
Vyzd. reprodukcemi rytin. 89 s. Orig.
pap. vazba v ochr. pouzdře.
800,–
232. /Podkarpatská Rus/ BARTHA, M.:
V zemi Chazarů. Mukačevo Novotný
1927. 175 s. orig. brož.
300,–
239. Heptameron. Povídky královny
z Navary. Praha Kober b.d. Ilustrováno
a vyzd. celostr. fotografiemi. 407 s. Orig.
cpl. vazba
450,–
233. MEROM, Peter: The Lights of
Home. The story of a kibbutz. Tel-Aviv
1959. Fotopublikace z výstavby a života
kibbutzů. Nestr. Cpl. vazba
160,–
240. LEIJO, Benedict: Proměny Venuše.
Praha soukr. tisk. 1926.Ilustrováno. 101
s. Ex. 125/150. V clkž. vazbě. Vázali Z.
a J. Nožičkovi. V ochr. pouzdře.
500,–
234. KINCL, J.V.: Hadi, krokodilové
a draci. Příběhy a dobrodružství. Praha
Orbis 1941. S mnoha kresbami. 211 s.
Váz. v orig. ob.
180,–
241. LAFONTAINE, Jean de: Škádlivé
povídky. Brno Perout 1922. Ob. a upr.
27
Zdeněk Juna. 103 s. Orig. brož., mír. poškoz. ob.
180,–
ván. Orig. clkž. vazba se zlatorytem na
přední desce, v ochr. pouzdře.
600,–
242. GAUTIER, Judith: Princezny lásky.
Román o japonských kurtisánách. Praha
Neaumannová KDA b.d. Ob. a upr. Svatopluk Klír. 85 s. Dedikace Arnošt Procházka. Ppl. vazba, ob. přiváz.
240,–
247. Abbé Aplique / Vítězslav Nezval/:
Umění mrdati. Praha Klub přátel klasické literatury erotické 1940. Ilustr. Jarek
Štika. 47 s. Plkž. vazba, v ochr. pouzdře.
1 500,–
248. DAUHEMDAY, Max: Lingam. Dvanáct asijských novel. Praha Nakl. družstvo „Máje“ 1919. Ob. a orig. dřev. ilustra. František Kobliha. 143 s. Látková
vazba s kož. Aplikacemi
360,–
249. U koliby. Výbor obhroublé erotické
poesie verchovinského lidu na Podkarpatské Rusi. Mukačevo soukr. tisk 1933.
Ed. Verchovina sv. 1. Ilustr. M.A. Nestr.
Tento ex. je označen jako „A“ tj. autorský ze 130 ex. na holandu svázaných do
vepřovice. Orig. ckž. vazba
900,–
251. Jarek Štika
250. ŠTORCHUS, Edus /Eduard Štorch
/: Lovci mamutů ještě po pěti letech.
Kapitola nevázaná. Praha Toužimský
a Moravec 1939. Ob. a ilustr. Zdeněk
Burian. 17 s. Orig. brož.
240,–
243. LOUYS, Pierre: Afrodite. Mravy
antické. Hynek Praha b.d. Titul a ilustrace A. Calbert. 456 s. Cpl. vazba
200,–
244. LOUYS, Pierre: Příhody krále Pausola. Plzeň Steinhauser 238 s. Pap. vazba
100,–
251. Šla panenka do háječku, chytila
tam ptáčka… česká národní píseň.
Praha anonym 1940. Ilustr. Jaroslav
Štika. Nestr. Ex. 198/200. Orig. brož.
Výborný stav
900,–
245. VYSKOČIL, Q. M.: Sonata eroica.
Kniha lásky. Vyšehrad Reis b.d. Původ.
Ilustrace. 93 s. Ppl. vazba
120,–
VIII. Bibliofilie – bibliophily
246. WIELAND, CH. M.: Příhody prince
Biribinkera. Praha Neumann 1928.
Knížky pro potěšení sv. 5. Ob. a 6 kreseb Otakar Mrkvička. 120 s. Tento ex.
za 150 na simili japanu je neočíslo-
252. / Arcimboldo / Pocta Arcimboldovi. Praha Mladá fronta 1969. Blíženci
sv. 2. Vyzd. 5 orig. sign. barev. litogra-
28
fiemi Zdeněk Sklenář. Nestr. 300 ex.,
tento neočíslován. Orig. brož. V ochr.
pouzdře.
5 000,–
259. BURY, Richard de: Žaloba knih
proti válkám. Praha Picka 1930. Front.
orig. dřev. Jan Konůpek. Nestr. Nerozřez. Orig. brož. Správně: vyšlo 1941,
náklad je 31 výtisků.Grimm 125. Sáňka
2697
240,–
253. BEDNÁŘ, Kamil: Báseň na pana
Pegrassiho. Praha Jiřincová 1960. Edice
„J“ sv. 9. Front. orig. sign. lept Ludmila
Jiřincová. Vlevo číslován tužkou 24/25.
Nestr. V jediném výtisku / spr. 25 ex./
Orig. brož. Sáňka neuvádí
450,–
260. COLERIDGE, S.T.: Píseň o starém
námořníku. Praha Borový 1949 Edice
Epilion sv. 3. Ob. a 4 ilustrace ( v tiráži
litografie) František Tichý. Překl. Josef
Palivec. Upr. Zdeněk Seydl. Podpis Palivec. Orig. brož. Sáňka 5759
400,–
254. BEDNÁŘ, Kamil: Ypsilon a Evangelina. Praha SČB 1965. Vyzd. 5 orig. litografiemi Kamil Lhoták. 55 s. Nerozřez.
Podpis Bednář. Volné listy v orig. pap.
přebalu. Sáňka 5627
2 800,–
261. ČAPEK, Karel: Ochrana autorů.
Praha Hollar 1956. Front. litograf. portrét K. Čapka a 2 orig. celostr. litografie Vladimír Silovský. 13 s. Orig. brož.
Sáňka 5776
300,–
255. BEZRUČ, Petr: Slezské písně.
České Budějovice Družstevní práce
1947. Ob., titul(sign.) a orig. dřevoryty
Karel Štěch. 11. vydání. 176 s. Nerozřez.
Ex. 179/300. Na patitulu rukopisná báseň Petra Bezruče“Dva světy“. Volné listy
v orig. ob. Sáňka 5680
360,–
262. ČAPEK-CHOD, K.M.: Labyrint
světa. Povídky. Praha Dyk 1926. Ed. Vinice sv. IV. Vyzd. ob. a 6 orig. sign. lepty
Jan Konůpek. Upr. Karel Dyrynk. Vytiskla Státní tiskárna. Ex. 17/200. Plkž.
vazba sign. Ota Blažek. Ob. přiváz.
Sáňka 1331
900,–
256. BLOY, Leon: Objevitel globu. Stará
Říše Florian b.d. Studium Ve dvou dílech.
S portrétem Kryštofa Kolumba. Předmluva
J.B. d’Aurevilly. Ilustr. Leon Bloy, upr. anonym. 215 s. 2 sv. orig. brož. Sáňka 350
400,–
263. ČECH, Svatopluk: Pravý výlet
pana Broučka do Měsíce. Praha Topič
1939. Ob., patitul, titul a ilustr. Mario
Stretti. 107 s. Nerozřez. Orig. brož.
300,–
257. BLOY, Leon: Rozjímání samotářova. 1916. Stará Říše Jílovská 1919.
Dobré Dílo sv. 63. Ob. a upr. Jaroslav
Benda. 147 s. Orig. brož.
400,–
264. ČELAKOVSKÝ, F.L.: Ohlas písní
ruských a českých. Praha Bradáč a Dyrynk 1913. Vyzd. orig. leptem na titulu
V.H. Brunner. Upravil Karel Dyrynk. Vytiskla Státní tiskárna. 203 s. Ex. 208 z neudaného počtu. Orig. ckž. vazba Ludvík Bradáč. Legendární kubistická úprava.
Sáňka 180
500,–
258. BŘEZINA, Otokar: Básnické spisy.
Praha SVU Mánes 1920. Patitul, front.,
titul a upr. Jaroslav Benda. 192 s. Ckž.
vazba. Sáňka 368
400,–
29
265. Dante a Češi. K 600.tému výročí
úmrtí… Olomouc Družina literární
a umělecká 1921. Vyzd. mj. grafikami Josef Váchal, Rudolf Adámek, Ferdiš Duša.
Ob. Jakub Köhler. 163 s. Nerozřez. Orig.
brož. Velmi dobrý stav. Sáňka neuvádí.
400,–
272. DYK, Viktor: Giuseppe Moro.
Praha Nová edice 1911. Sv. IX. Front.,
titul a upr. František Kysela. 65 s. Orig.
brož. Slavná Kyselova kubistická úprava.
Sáňka 397
360,–
273. ERBEN, K. J.: Sny. Praha ČS 1970.
Ed. Bohemia. Ob. a kresby Vladimír Tesař. Upr. Oldřich Hlavsa. Nestr. Orig.
brož.
260,–
266. / Deml, Jakub/ Život svaté Dympny, panny a mučednice. Místo vyd. neuved. Deml 1912. Ob. a 3 barev. kresby
Jan Konůpek. 52 s. 300 ex. Plperg.
vazba, ob. přiváz. Vzácněji se vyskytující
Deml. Sáňka 190.
600,–
267. DEML, Jakub: Tanec smrti. Tasov
Deml 1914. Vyzd. titulem a celostr. dřevoryt. Josef Marek. Front. portrét Demla
v dřev. Slavoboj Tusar. Portrét E. Wiesenbergerové František Bílek. 1. vydání.
103 s. Ex. 53/220. Orig. brož. Sáňka 27
1 600,–
268. DEML, Jakub: Rosnička. Tasov Kytlicová 1927. Ob. Josef Kapinus, titul Josef Váchal. Podobizny J. Váchala a p. Ševčíka. Obsahuje soupis díla J. Váchala.
116 s. Podpis Deml. Orig. brož. Sáňka
1357
450,–
279. František Gellner
274. EWERS, H.H. : Srdce králů. Praha
Trigon 1991. Ob. a 6 orig. sign. barev. litografií Michael Ritstein. 25 s. Ex. A/B
10. Orig. brož. Tento ex. na rozdíl od tiráže
obsahuje 6 orig. barev. litografií.
500,–
269. DEML, Jakub: Miriam. Kniha lyriky. Praha Aventinum 1921. Titul František Bílek, upr. Svatopluk Klír. 154 s.
Ckž. vazba. Sáňka 379
360,–
275. FÉVAL, Paul: Svatý Diot. Stará Říše
Florianová 1936. Dobré Dílo sv. 120.
Front.Marie Florianová. 41 s. Ex. neočíslován. Pap. vazba s kož. Štítkem, ob. přiváz. Vazba sign. Ladislav Růžička. V orig.
pouzdře. Velmi elegantní vazba. Sáňka
3076
450,–
270. DEML, Jakub: Moji přátelé. Praha
Aventinum 1921. 3. vydání. Upr. Svatopluk Klír. 38 s. Orig. brož. Sáňka 381.
220,–
271. DEML, Jakub: Šlépěje XVI. Tasov Kytlicová 1931. Vyzd. reprodukcemi
středověkých dřev. 78 s. Plperg. vazba.
Sáňka 2888
300,–
276. GELLNER, František: Nové verše.
Praha Borový 1919. Ob. a front.(auto-
30
portrét) František Gellner. 78 s. Orig.
brož.
400,–
277. GOURMONT, Rémy de: Theodat.
Praha Moderní revue 1919. Knih. Moderní revue sv. 68. Front. (orig. sign.
lept), titul a desky pap. vazby František
Kobliha. 33 s. Ex. 117/130. Orig. pap.
vazba. Vynikající stav. Sáňka 39
1 200,–
278. HALAS, František: Naše paní Božena Němcová. Praha Borový 1949. Ed.
Zlatokvět, řada II, sv. 5. Ob., 5 orig. mědirytů(front. signován) a upr. Bohdan
Lacina. 47 s. Ex. 16/250. Podpis Lacina
na front. Orig. brož. Sáňka 6004
800,–
279. HAVLÍČEK BOROVSKÝ, Karel:
Křest sv. Vladimíra. Praha Neumann
1904. Knihovna revolucionářů, roč. I.,
č.V. Nákladem Nového kultu. Ob. a ilustr. František Gellner. 48 s. Orig. brož.
hřbet mír. poškoz. Velmi vzácný a téměř
nedostupný tisk s nádhernými Gellnerovými
ilustracemi. Sáňka 420
900,–
285. Padavky
282. HLAVÁČEK, Karel: Ze „Mstivé
kantilény“. Myslibořice Klub bibliofilů
1940. Orig. sign. akvarel ve frontispicu
a 1 orig. celostr. sign. akvarel v textu L.
Krejčí. Nestr. Ex. 17/45. Orig. kart. Unikátní bibliofilský tisk. Sáňka 3343
650,–
280. Hazmburská saň. Pohádka o lásce
romantické doby rytířstva. Praha E. Weinfurter 1928. Napsal J. Křenek, vyzd.
akvarelovými miniaturami J. Zázvorka.
78 s. Plperg. vazba. Sáňka neuvádí
240,–
283. /Hlaváček, Karel/ Prologomena
k Hlaváčkovým Žalmům. Praha soukr.
tisk 1935. Upr. Miroslav Kouřil. 25 s. Ex.
2/200. Orig. brož.
240,–
281. HLAVÁČEK, Karel: Mstivá kantiléna.
Praha Moderní revue 1916. Knihovna Mederní revue sv. 61. Vyzd. ve front. Orig.
mědirytem Karel Hlaváček. Kresba na
desce vazby Miloš Klicman. VI. vyd.(IV.samostatné). 20 s. Ex. 20/250. Čísl. a parafováno vydavatelem v tiráži. Na titulu podpis prvního vlastníka, jímž byl Sigismund
Bouška. Orig. plperg. vazba. Nádherně zachovalý exemplář. Sáňka 48
1 000,–
284. /Hlaváček, Karel/ Dopisy Marii Balounové. Kladno Klír 1926. Předmluva
Jiří Karásek ze Lvovic. Podpis Karásek.
Portrét autora heliogravurou Svatopluk
Klír. 60 s. Ex. 126/200. Orig. clperg.
vazba v ochr. pouzdře. Velmi dobrý stav.
Sáňka 860.
400,–
285. HOLÝ, Josef: Padavky. Verše 18941897. Praha Šimáček 1897. 94 s. Orig.
31
292. Chodské pohádky. Praha Fastr
1940. Ob. a 12 orig. barev. litografií Cyril
Bouda. 188 s. Dedikace Bouda. Upr. Mathod Kaláb. Orig. pap. vazba. Sáňka 3451
800,–
pap. vazba, poškoz. ve hřbetě. Pozoruhodný titulní list. Velmi vzácné 1. vydání.
600,–
286. HOLÝ, Josef: Elegie. Praha Moderní revue 1903. Knihovny Moderní
revue sv. 40. 50 s. Orig. brož. Vyskytuje se
vzácně
550,–
287. HORA, Josef: Vybrané básně Josefa Hory. Praha Müller 1942. Lis knihomilův sv. 15. Vyzd. 4 orig. ručně kolor. litografiemi Ludmila Jiřincová. 34
s. Podpisy Hora i Jiřincová. Ex. 46/200.
Orig. cpl. vazba podle návrhu L. Jiřincové. Nádherná knížka. Sáňka 3383.
1 800,–
288. HORA, Josef: Máchovské variace. Praha Borový 1945. Vyzd. 6 kresbami a upr. Karel Svolinský. 40 s. Podpis
Svolinský. Ex. 3/200 na lepším papíře.
Orig. brož. Sáňka 6092.
400,–
295. Jan Laman
289. HORA, Josef: Proud. Praha Klír
1948. Zodiak sv. XXIII. Ob., upr. značka,
8 orig. litografií Karel Svolinský. 64
s. Ex. 24/200. Volné archy v orig. ob.
Sáňka 6095
500,–
293. JARRY, Alfred: Nadsamec - Messalina - Ubu králem. Praha Škeřík 1930. Ed.
Prokletí sv. 5. Front. portrét Jarryho. Návrh vazby Vít Obrtel. Ex. XLVII z 50 ex.
na van Gederu. 292 s. Orig. ckž vazba. Ve
hřbetě odřená a vyšisovaná. Sáňka 3499
600,–
290. HRUBÝ, Josef: Obrazy. Brno Rdice
33 b.d. Vyzd. 3 orig. sign. suchými jehlami Jaroslav Škarohlíd. Nestr. Připravil
F. Janás. Ex. 25/45. Podpis Hrubý. Orig.
brož.
240,–
294. /sv. Jiří/ Legenda o svatém Jiří napsaná Šimonem Lomnickým z Budče. Kruh
bibliofilů na Moravě 1952. Front.: ručně kolor. sign. orig. dřevoryt a 3 celostr. ručně kolor dřev. v textu Michael Florian. Nestr. Ex.
32/100. Orig. brož. Sáňka neuvádí
280,–
291. HUS, Jan: Dcerka čili O poznání
cesty pravé. Praha Reichel 1927. Špalíček sv. 2. Vazba a kresba ve frontispicu
František Bílek. 124 s. Orig. clkž. vazba
podle návrhu F. Bílka (oboustranný relief) Antonín Tvrdý. V ochr. pouzdře.
Sáňka 1541
360,–
295. Kalendář revolucionářů na rok 1903.
Praha Nový kult 1902. Knihovna Nového
kultu. Ob. Jan Laman. Redig. S.K. Neumann. Sborník. 93 s. Ilustr mj. František
Gellner, Valloton, Jan Laman, Bourdelle.
32
(pseudonym V.H. Brunnera). Orig. brož.,
ob. mír. zašpiněna. Velmi vzácný sborník.
Příspěvky mj. F. Gellner, P. Kropotkin, J. Mahen, J. Opolský, F. Šrámek.
1 200,–
301. KOMENSKÝ, Jan Amos: Labyrint světa a Ráj srdce… Praha Bradáč 1919. Grollierova knihovna sv. 2.
180 s. Orig. ckž. vazba Ludvík Bradáč.
Sáňka 476
500,–
296. KARÁSEK, ze Lvovic Jiří: Sen o Říši
krásy. Čínská pohádka o dvou dějstvích.
Hranice, Hladký 1932. Amfora sv. 26. Vyzd.
kresbami Jan Konůpek. 54 s. Ex. 13/200.
Podpis Karásek. Orig. brož. Sáňka 3584
500,–
302. Komedye masopustní. Praha Janský
1930. Knihovny Stožár sv. 15. Vyzd. orig.
dřevoryty (front. kolorován) Václav Mašek. Upr. Karel Dyrynk. Ex. 88/120.Slepotisk ed. Stožár. Orig. ckž. vazba podle
návrhu V. Maška Antonín Tvrdý. Sáňka
3676.
700,–
297. Kejklíř Matky boží. Starofrancouzská legenda. Praha Družstvo přátel studia
1924. Ob. a orig. dřevoryty Karel Němec.
27 s. Ex. 21/200. Orig. brož. Sáňka 919.
200,–
303. KONŮPEK, Jiří: Poslední pouť
Jana Konůpka. Praha Picka 1952. 1.
svazek sbírky Acta privatissima vitae…
Kresby Jan Konůpek. Nestr. Podpis Jiří
Konůpek. 58 neprodejných ex. se jménem prvního majitele Orig. brož. Grimm
250, Sáňka 6307.
200,–
298. KIERKEGAARD, Sören: In vino veritas. Praha Kosterka b.d. Symposion sv.
37. 85 s. Orig. brož. Vzácný svazek Symposionu. Sáňka neuvádí.
400,–
299. KLÍMA, Ladislav: Utrpení knížete
Sternenhocha. Groteskní romaneto.
Praha Plejada 1928. Fotografie L. Klímy
– K. Jičínský. Edice plejada sv. 4. Vazba
Vít Obrtel. 169 s. Ex. 51 ze 300 na Japanu Banzay. Orig. nakladatel. ckž.
vazba. Vzácné v ckž. vazbě, vazba poškoz. ve hřbetě. Sáňka 1624.
1 200,–
304. Legendy o nevěstkách a světicích.
Brno Pojer 1932. Ed. Atlantis sv. 15.
Dřevoryt a upr. Jaroslav Benda. 138 s.
Ex. 354/600. Plperg. vazba sign. Ota
Blažek, ob. přiváz. Nádherná elegantní
Blažkova vazba. Sáňka 3859
800,–
305. LENAU, Mikuláš: Miška Praha Bibliofilie 1917. Vazba, předs. a upr. A.V.
Hrska. O vydání pečoval Method Kaláb.
36 s. Ex. 121/300. Orig. vazba. Krásná
kubistická úprava. Sáňka 69.
240,–
300. /Kniha Judith / KOBLIHA, František: Zvláštní sled orig. dřevorytů ke
knize Judith. Praha Rosenberg 1927.
Orig. lept jako frontispice, dřev. titul
a 6 orig. dřev. Vše paspartováno, každý
list autorem signován. Vloženo v orig
černých papírových deskách. Příloha
luxusního vydání Knihy Judith. Dřevoryty na jap. papírech. Kniha Judith dražena pod položkou 289 v 27. aukci CA bez
zvláštního sledu. Sáňka
7 000,–
306. /Lešehrad, Emanuel/ Sedmero
Emanuela Lešehrada. Praha Müller
1934. Vyzd. heliogravurou kresby Alfons Mucha. Nestr. Ex. 44/77. Podpis
Lešehrad. Na přídeští sběratelské exlibris. Plkž. vazba. Tisk o 77 výtiscích. Sáňka
3887
750,–
33
307. Letopisy pražské o zlých dobách po
smrti krále Přemysla Otakara II. Praha
Dyk 1930. Pragensis, kniha I. Vyzd. 6
orig. celostr. dřevoryty a dřev. v titulu
a kresbami v textu Jan Konůpek. Upr.
Mathod Kaláb. 57 s. S Dykovou suchou
pečetí. Ex. 27/220. Plkž. vazba ( J. Rajman?) Sáňka 3895.
450,–
310. /Mácha, K. H. / Literární zápisník
z let 1833-1835. Praha Janská 1923. Hyperion sv. 16. Vyzd. Cyril Bouda. 188 s.
Orig. pap. vazba Antonín Tvrdý. V ochr.
pouzdře. Sáňka 961
360,–
311. MALLARMÉ, Stéphane. Herodias. Scena. Praha Moderní revue 1909.
Knihovna Moder. revue sv. 48. 25 s. Ex.
16/83. Dvoubarevný tisk na titulu. Paraf.
vydav. Arnoštem Procházkou v tiráži. Orig.
pap. vazba. Nejmenší svazek Moderní revue,
velmi vzácný tisk, dosud nedraženo. Sáňka 82.
900,–
308. MAETERLINCK, Maurice: Moudrost a osud. Praha Zátiší 1919. Vyzd.
František Kobliha. 188 s. Orig.brož.
200,–
309. /Mácha, K. H. / Deník z r. 1835.
Praha Janská 1922. Hyperion sv. 15.
Vyzd. Cyril Bouda. Heliogravur. portrét
Lori. 54 s. Orig. clperg vazba Antonín
Tvrdý. Sáňka 960.
380,–
312. MARTEN, Miloš: Cortigiana. Praha
Neumannová 1911. Front. orig. dřevoryt, dřev. orámování a koncovky František Kobliha. Nestr. Dvoubarev. tisk. 300
ex. Orig. brož. Přední i zadní strany poškoz. skvrnami od vody. Sáňka neuvádí.
500,–
313. MARTEN, Miloš: Akkord. Mácha-Zeyer-Březina. Essaie. Praha Kočí 1916.
Vyzd. Zdenka Braunerová. 132 s. Orig.
ppl. vazba. Sáňka 515.
360,–
314. MARTEN, Miloš: In memoriam
K.H. Máchy. Praha Moderní revue.
Knihovna Moderní revue sv. 51. Front.
orig. lept a 3 kresby Zdenka Braunerová.
Vytiskl Karel Dyrynk. Nestr. Ex. 18/150.
Plkž sign. vazba Ota Blažek, orig. ob. přiváz. První a poslední dva listy v knize jako
u každého dosud námi viděného exempláře
poškozeny skvrnam. Tento ex. relativně málo
postižen. Skvostná Blažkova vazba na jednom z nejvzácnějších titulů Moderní revue,
který byl a snad i je předmětem sběratelského
zájmu jak milovníků Moderní revue, tak
i „máchovců“. Vyskytuje se vzácně.
3 200,–
315. MEDEK, Rudolf: Žena. Faksimile
básně. Hradec Králové soukr. tisk 1928.
306. Alfons Mucha
34
Front. orig. dřev. František Kobliha. Nestr. Orig. brož. Sáňka neuvádí.
180,–
316. MERCIER, LOUIS: Učedníci emauzští. Evangelický výjev ve dvou obrazech.
Stará Říše soukr. tisk 1947. Vyzd. dvoubarev
dřevoryty Michael Florian. 20 s. Podpis Florian. Ex. 147/160. Orig. brož Sáňka 656.
400,–
317. MÉZL, Zdeněk: Tři kramářské
písně. Gottwaldov Klub přátel umění
1970. Vyzd. 18 dřevoryty Zdeněk Mézl.
Upr. Milan Kopřiva. 18 s. Ex. „A“/100.
Podpis Mézl. Pap. vazba. Krásný artefakt.
1 500,–
318. NEBESKÝ, V. B. : Protichůdci. Báseň.
Praha soukr. tisk 1924. Ed. Zlatá stezka. Vyzd.
4 orig. lepty Jan Konůpek. 42 s. Ex. 139/300.
Orig. pap. vazba Antonín Tvrdý. Sáňka 998
300,–
314. Zdenka Braunerová
322. OPOLSKÝ, Jan: Stradivari. Kladno
Klírovi 1928. Zodiak sv. 4. Front. /sign.
orig. dřevoryt/, titul, iniciály a nakl.
značka František Kobliha. 58 s. Ex. 56/
104. Upr. Karel Dyrynk. Vytiskla Státní
tiskárna Dedikace Rudolfu Medkovi
Opolský. Ručně kolor. iniciála. Orig.
brož., v orig. pap. pouzdře, které poškoz. Mimořádný exemplář. Sáňka 1837.
550,–
319. NERVAL, Gérard de: Aurelie čili Sen
a Život. Praha Neumannová b.d. Knihy
dobrých autorů. Ob., front. a titul orig.
dřevoryty František Kobliha. Front. mimořádně podepsán. 95 s. Orig. brož. Nádherný
exemplář. Sáňka 533.
500,–
320. NEZVAL, Vítězslav: Valérie a týden
divů. Praha Lyra Pragensis 1976. Vyzd.
8 barev. sign. lepty Eva Hašková. 115 s.
Lepty vytiskli P.a M. Dřímalovi. Suchá
pečeť Lyry. Ex. 194/200. Orig. brož.
v pův. cpl. pouzdře. Významný tisk 70. let.
5 000,–
323. ORTEGA y GASSET, José: Smrt
a zmrtvýchvstání. Essaye. Brno Pojer 1938.
Ed. Atlantis sv. 41. Upr. Oldřich Menhart.
186 s. Ex. XX z 50 přednost. Ex. Nerozřez.
Orig. brož. Skvělý stav. Sáňka 4424.
450,–
321. Okolo našich. Výběr ze vzpomínek
Josefa Floriana. Stará Říše Jan Florian
1945. Dobré Dílo sv. 144. Rámcové dřevořezby linolea vyryl Michael Florian.
Obrázky jsou ručně kolorovány. Ex. 62/
140. Nestr. Orig. brož. Nedražené vzácné
staroříšské album. Sáňka neuvádí.
2 000,–
324. /Picka, Jaroslav/ GRIMM, Antonín: Jaroslav Picka tiskař ze záliby a jeho
dílo. Soupis vydavatelského díla. Praha
Národní muzeum 1975. Sborník Národního muzea. Řada C – literární historie.
Svazek XX, čísl. 4 – 5. 170 – 259. Orig.
brož. Nevyskytující se důležitá příručka.
400,–
35
328. QUINCEY, Thomas de: Levana
a matky žalu. Stará Říše Florianová
1927. Dobré Dílo sv. 91. Vyzd. 15 orig.
ručně kolor. linoryty Josef Čapek. Nestr. Podpis Josef Čapek. Ex. na holandském japonu. Clperg. vazba, orig. ob.
přiváz. Měkká obalová vazba sign. Ateliér Krupka. Very nice book. With 15 hand
coloured Čapek´s linocuts. Bounded with
original cover. Exquisite. Sáňka 1925.
50 000,–
329. RACHILDE, Dcera Vlčákova.
Praha Novák 1922. Vyzd. orig. leptem
a kresbou T.F. Šimon. 59 s. Ex. 351/500.
Orig. ckž. vazba. Sáňka 118.
340,–
319. František Kobliha
330. REGNIER, Henri de: Básně. Praha
Moderní revue 1917. Knihovna Moderní
revue sv. 63. Vyzd. a upr. Miloš Klicman.
30 s. Ex. 74/200. Orig. brož. Ve výborném
stavu. Sáňka 119.
800,–
325. POE, E. A. : Havran. – The Raven.
Bez nakl. údajů. Přebásnil Vít. Nezval.
Vyzd. František Tichý. S faximile Nezvalova podpisu. Nestr. Orig. brož. Vzácně
zachováno. Jedná se pravděpodobně o brněnské vydání.
1 500,–
331. RENAUD, Suzanne: Chvála oběti.
Brno Pojer 1948. Atlantis sv. 76. Front
orig. sign lept František Foltýn. Překl.
Bohuslav Reynek. 45 s. Nerozřez. Ex.
406/500 čísl. ex. Podpisy Renaud i Reynek. Volné archy v orig. ob. Sáňka 6842
750,–
326. /Procházka, Arnošt/ Relikviář.
Básně v próze Arnošta Procházky. Z jeho
pozůstalosti. Praha Neumannová 1928.
Front. orig. sign. lept /podobizna A. Procházky/ František Kobliha. Nestr. Podpisy
Jiří Karásek ze Lvovic a Kamila Neumannová. 150 ex. Orig. brož. v orig. pouzdře.
Zřídka se vyskytující tisk. Sáňka 1909.
500,–
332. RENAUD, Suzanne: Tušený úsvit.
Praha PNP + SČB 1982. Vyzd. 2 barev.
grafikami Bohuslav Reynek. 49 s. Volné
archy v orig. ob. Krásné Reynkovy listy.
Nejhezčí varianta.
950,–
333. RILKE, Rainer Maria: Requiem.
Pardubice Vokolek b.d. Překl. Bohuslav Reynek. 26 s. Ex. 12/45. Orig. brož.
Vzácné vydání Sáňka 4702
400,–
327. /Praha/ Kalendarium staré Prahy.
Praha Mrázek 1918. Lang. R.: Čtvero
pražských dřevorytů. Nestr. Ex. 122/700.
Orig. kartonáž.
240,–
334. RIMBAUD, Arthur: Opilý koráb.
Gottwaldov Klub přátel umění 1975.
36
341. SEIFERT, Jaroslav: Píseň o Viktorce. Praha ČS 1955. Ob., 3 orig. mědiryty a upr. Cyril Bouda. 59 s. Nerozřez. Podpisy Seifert i Bouda. Volné archy
v orig. ob., mír. poškoz. Sáňka 6907
550,–
Vyzd. 5 orig. barev. sign. suchými jehlami Emilie Tomanová. Nestr. Ex. 6/51
neprodejných ex. Volné archy v orig. ob.
3 600,–
335. SALUS, Hugo: Christa. Ein Evangelium der Schönheit. Wien Wiener Verlag 1902. Umschlag und Buchschmuck
von Emil Orlik. Nestr. E.A. Ex libris na
přídeští. Cpl. vazba
1 800,–
342. Sonety o Praze. Praha Mladá fronta
1975. Ed. Blíženci sv. 5. Vyzd. zinkografiemi Miroslav Troup. 42 s. Podpis
Troup. Ex. 51/300. Orig. brož., v ochr.
pouzdře
300,–
336. SÁŇKA, Arno: České bibliofilské
tisky III. Brno Sáňka 1931. Vyzd. Jan
Konůpek. 322 s. Nerozřez. Ex. 155/250.
Orig. pap. vazba
1 000,–
343. SOVA, Antonín: Pankrác Budecius
kantor. Quasi legenda. Praha ČS 1954.
Vyzd. 12 sign. orig. barev. kamenorytinami, kresbami a dřevoryt. na obálce
Cyril Bouda. Ráj knihomilů sv. 12. 87 s.
Nerozřez. Volné archy v orig. ob. 12 mimořádně sign. kamenorytin!
1 600,–
337. SÁŇKA, Arno: České bibliofilské tisky IV. Zprac. Frant. Bubla. 19291945. Praha Státní knihovna-Národní
knihovna 1967. 681 s. Cpl. vazba
1 200,–
344. Stará Říše – Studium - konvolut
3 svazků
- Encyklika Communium rerum 1909
- Encyklika Editae sepe. 1910
- Pius X: Motu proprio. 1911. Všechny
v orig. brož a ve výborném stavu.
700,–
338. SCHULZ, Karel: Pochvala svatých
patronů českých. K povzbuzení abychom
je vroucně vzývali v tento čas nebezpečný.
Stará Říše soukr. tisk 1935. Ob. a front.
ručně kolor dřevoryt Michael Florian. Obrázky svatých patronů českých do dřeva
ryla a ručně kolorovala Marie Florianová.
27 s. Ex. 80/100. Orig. brož. Tento ex. ve
skvělém stavu. CA 25-3500,–Sáňka 4849
1 500,–
345. SÝS, Karel: Smaltované hvězdy
(Františku Grossovi). Brno Janás b.d.
Edice 33. Vyzd. 6 suchými jehlami František Gross. Nestr. Ex. 33/40. Podpisy Sýs
a Janás. Pap. vazba s kož. štítkem sign.
Ladislav Růžička, v ochr. pouzdře
1 200,–
339. SCHUMANN, Ruth: Němá tvář. Samotišky Babler 1930. Sešitky o zvířatech sv.
1. Vyzd. dřevoryty Karel Minář. Nestr. 400
ex. Podpis Babler. Orig. brož. Sáňka 4837
240,–
346. ZAHRADNÍČEK, Jan: Pod bičem
milostným. Brno Edice Akkord 1944.
Upr. Antonín Lískovec. 69 s. 1. vydání.
Pap. vazba s kož. štítkem sign. Ladislav
Růžička, v ochr. pouzdře.
500,–
340. SEIFERT, Jaroslav: Pantoumy
o lásce. Praha Müller 1939. Krásná
a užitková kniha sv. 9. Vyzd. 12 kresbami, tištěnými hlubotiskem Richard
Wiesner. Nestr. Ex. 266/450. Dedikace
Seifert. Orig. cpl. vazba. Sáňka 4801
450,–
347. ZACHAR, Otakar: Z dějin spiritismu v minulosti. Praha Zachar 1914.
37
IX. Knihy - Books
Orig. dřev. vyzd. Josef Váchal. 101 s.
Orig. brož. Sáňka neuvádí.
1 600,–
350. CERVANTES, Miguel de: Don Quijote de la Mancha I,–II. Praha Kobr
1866-1868. Vyzd. I. díl 75 xylograf. Karel
Purkyně a Quido Mánes. II. díl 52 xylograf. Quido Mánes. 329 + 434 s. Plkž.
vazba. Jedna z prvních opravdových českých
bibliofilií. Krásné.
1 800,–
348. Život svatého Václava sepsaný Karlem IV. Hranice Hladký 1929. Ed. Prapor sv. 2. Ručně kolor. titul a celostr.
kresby Jan Konůpek. XI s. Ex. 2/90 na
Zandersu Podpis Konůpek. Orig. brož.
Sáňka 5505
300,–
351. CERVANTES, Miguel de: Důmyslný
rytíř don Quijote de la Mancha. Ve dvou
dílech. Praha Vyšehrad 1952. Ilustr. Gustav
Doré. 388 + 474 s. Plperg. vazba Karel Dudešek?. Nejkrásnější české vydání světového díla.
600,–
352. PÉLADAN, Joséphin: Citové zasvěcení. Praha Kosterka 1902. Symposion decadence latine sv. III. 280 s. Ppl.
vazba. Vzácné.
360,–
353. WENIG, Adolf: Zahrada srdce. Verše
i prosa 1896-1905. Praha Leschinger 1905.
Ob., titul a upr. Adolf Wenig. 55 s. Nerozřez. Orig. brož. Krásná secesní úprava
400,–
354. IGNOTA, Má lásko! Praha Šimáček 1908. Ob. a upr. anonym. 61 s. Orig.
brož. Půvabná obálka.
500,–
355. KAMINSKÝ, Bohdan: Noemi.
Praha Šimáček 1902. Kresby Luděk
Marold. 155 s. Orig. cpl. vazba. Secesní
vazba.
200,–
353. Adolf Wenig
356. OPOLSKÝ, Jan: Hrst ironie a satiry. Praha Stopa 1911. Ob. a upr. Jaroslav Benda. 77 s. orig. brož.
300,–
349. Životy svatých poustevníků. Stará
Říše Florian 1910. Studium. Reprod.
staré mědirytiny ve front. 97 s. Orig.
brož. Krásně zachovalý vzácný svazek Studia.Sáňka 1186, 1187
600,–
357. MACHAR, J.S.: Boží bojovníci.
Groteska. Praha Grossmann a Svoboda
38
1911. Ob. Jaroslav Panuška? 139 s. Nerozřez. Orig. brož.
200,–
rých autorů. Ob. a upr. František Kobliha. 81 s. Orig. brož., ob. poškoz.
200,–
358. HOLÝ, Josef: Černé moře. Praha
Plaček 1912. Ob., front.,titul a upr. Jaroslav Motyčka. 55 s. Orig. brož. Velmi
krásný tisk.
550,–
362. HLAVÁČEK, Karel: Spisy. Praha
Neumannová 1915. KDA. 206 s. Plkž.
vazba, orig. ob. přiváz
240,–
363. KARÁSEK, ze Lvovic, Jiří: Sodoma.
Praha Aventinum 1921. OB., dřev, a upr.
František Kobliha. 84 s. Orig. brož.
200,–
364. KARÁSEK, Jiří ze Lvovic: Ostrov
vyhnanců. Praha Aventinum 1922. Ob.,
dřev. a upr. František Kobliha. 88 s.
Orig. brož.
200,–
365. WILDE, Oscar: Intence. Sebrané
spisy I. Praha Sfinx b.d. Patitul, titul
a upr. František Kobliha. 160 s. Pap.
vazba. Jediné české souborné vydání Intencí.
300,–
366. ŠRÁMEK, Fráňa: Básně. Praha Borový 1926. Ob. a upr. V.H. Brunner. 182
s. Podpis Šrámek. Orig. brož.
160,–
354. Anonym
359. BOREK, Vlasta: Michail Bakunin.
K stému výročí narození slovanského revolucionáře. Praha Maják b.d. Ob. V.H.
Brunner. Ve front. portrét Bakunina. 19
s. Orig. brož. Překrásná kubistická obálka.
500,–
367. VALÉRY, Paul: Mladá Parka. Praha
Petr 1935. Ob. a front. Antonín Procházka. Upr. Josef Sonberg. 32 s. Dedikace Palivec. Orig. brož.
180,–
368. LANGER, Jiří: Devět bran. Chasidské tajemství. Praha ELK 1937. Ob.
a upr. Stanislav Kohout. 258 s. Váz.
v orig ob. Významné.
260,–
360. KLICMAN, Miloš – knižní výzdoba
KDA – konvolut 2 svazků
- Aho: Osamělý. Praha KDA 1912. Titulní list orig. dřev.
- London: Bílý tesák. KDA 1913. Ob., titul
a upr. Orig. brož. Poškození odpovídá stáří.
180,–
369. KOMENSKÝ, J. A.: Orbis sensualium pictus. Svět v obrazích. Král.Vinohrady Strnad 1942. Knih. Růžový palouček sv. 8. Jubilejní přetisk prvního
vydání. Front. portrét Komenského. Re-
361. FRANCE, Anatol: Hubená kočka.
Praha Neumannová 1913. Knihy dob-
39
374. GIDE, André: Těsná brána. Román. Praha Neumannová b.d. KDA.Ob.
a upr. Jaroslav Benda. 137 s. Studováno.
Orig. brož., mír. poškoz.
180,–
375. JAKUB, Jiří /Orten, Jiří/: Jeremiášův pláč. Strojopis z okupace, s orig.
kart. přebalem a značkou JJ na obálce.
Bez nakl. údajů. Nestr. Vzácné
400,–
376. PALIVEC, Josef: Síta. Praha Borový
1943. Kresby Linka Procházková. Ob.
a upr. Josef Hochman. 125 s. Dedikace
Palivec. Ppl. vazba, orig. ob. veváz.
180,–
377. Konvolut 3 londýnských tisků
- Neruda, Jan: Básník vzdoru a víry.
K 50.výročí úmrtí 1941.51 s. Orig. brož.
- Bezruč, Petr: Výbor ze slezských písní.
Čechoslovák 1942. 61 s. Orig. brož.
- Bezruč, Petr: Výbor básní. Kroužek
Slezanů 1940. Vyzd. 4 orig. dřev. 61 s.
450,–
359. V. H. Brunner
prod. dřevorytů ze 17. stol. 329 s. Orig.
ppl. vazba
300,–
370. SCHULZ, Karel: Peníz z noclehárny.
Povídky. Praha Vyšehrad 1940. Ob. a upr.
Václav Mašek, upr. Břetislav Štorm. 103 s.
Dedikace Schulz. Orig. brož.
180,–
378. TRIOLET, Elsa: Le Mythe de la Baronne Melanie. Paris Ides et calendes
b.d. Ob. a kresby Henri Matisse. 55 s.
Podpis Trioletová. Orig. brož.
200,–
371. SCHULZ, Karel: Prsten královnin.
Povídky. Praha Vyšehrad 194l. Ob. a front.
Emanuel Frinta, upr. Břetislav Štorm. Dedikace Karel Schulz. 166 s. Orig. brož.
180,–
379. LESNÝ, V.: Básnický zápas Otokara Březiny. Praha Pohořelý 1945. Ob.
a dřevoryt František Kobliha. 75 s. Origl
cpl. vazba
100,–
372. HOLAN, Vladimír: Terezka Planetová.
Praha Borový 1943. Ob. a front. František
Muzika. 39 s. Podpis Holan. Orig. brož.
300,–
380. KUNDERA, Ludvík: Živly v nás. Praha
Stýblo 1946. Knižnice Lyra sv. 6. Vyzd. fotografií Miloš Koreček. 49 s. Orig. brož.
400,–
373. HOLAN, Vladimír: Cesta mraku.
Báseň. Praha Borový 1947. Ob. a dvoustranná kresba Josef Šíma. 58 s. Podpis
Holan. Orig. brož.
400,–
381. ČAPEK, Karel: R.U.R. Kolektivní
drama. Praha Borový 1946. Ob. Otakar
Mrkvička. 126 s. Orig. brož.
200,–
40
382. KUBIN, Alfred: Země snivců. Fantastický román. Kladno Nakladatel mladých 1947. Front. a ilustr. Alfred Kubin.
257 s. Orig. ppl. vazba
360,–
Skalník. S mnoha fotografiemi. 224 s.
textu. Orig. brož. Výborný stav.
400,–
390. OLBRACHT, Ivan: Nikola Šuhaj loupežník. Román. London Lidová
Knihovna Mladého Československa b.d.
140 s. Podpis Olbracht. Orig. cpl. vazba
180,–
383. SEIFERT, Jaroslav: Světlem oděná.
Praha Borový 1940. Ob., Front. a upr.
Eduard Milén. 49 s. Dedikace Seifert.
Orig. brož.
300,–
384. SEIFERT, Jaroslav: Píseň o Viktorce. Praha Čs. spisovatel 1950. Ob.,
front. a upr. Karel Svolinský. 59 s. Dedikace Seifert, podpis Svolinský. Orig. brož.
400,–
385. Americká lidová poesie. Uspořádal
L. Dorůžka. Praha SNKLHU 1961. Ob.,
vazba a ilustr. s použitím dobových rytin
Kamil Lhoták. Upr. Milan Albich. 516 s.
Vaz. V orig. ob. Vyskytuje se vzácně.
400,–
386. Nepřicházejí vhod. Korespondence
J. Čapek – B. Reynek. Brno Blok 1969.
Il. Bohuslav Reynek. 128 s. Nerozřez.
Volné archy v orig. ob.
200,–
387. ACHMATOVOVÁ, Anna: Píseň
okaríny. Blansko soukr. tisk 1973. Graf.
vyzdobil Jan Halla. 30 s. Nerozřez. podpisy Achmatova a O.F. Babler. Orig. brož.
240,–
363. František Kobliha
391. HYŠMAN, Filip: Na dětských táčkách. Praha Hynek b.d. Vazba, ilustr.
v textu a 7 celostr. barev. chromolit. L.
Macek. Nestr. Orig. ppl. vazba. Mimořádně dobře zachováno.
950,–
388. SEIFERT, Jaroslav: Trh na Staroměstském náměstí. Praha Majer 1977.
K 75. Seifertovým narozeninám. Kresba
Karel Svolinský. Upr. Hana Blažejová. 16
s. 100 výtisků. Podpis Seifert. Volné listy
v orig. pap. přebalu. Nevyskytující se tisk.
360,–
392. RAIS, K. V.: Dětský ráj. Praha Hynek b.d. Vazba ilustr. v textu a 12 celostr.
barev. chromolitogr. J. Lawson. Nestr.
Orig. ppl. vazba
950,–
389. KOŘÁN, Jaroslav a OSLZLÝ, Petr:
Living theatre. Divadlo života 1951-1980.
Praha Jazzová sekce 1982. Upr. Joska
41
396. FISCHEROVÁ-KVĚCHOVÁ, Marie:
Našim dětem. Praha Kočí 1917. Zmenšené reprod. vydání z r. 1916. Ob. a ilustr.
Marie Fischerová-Kvěchová. Orig. brož.
200,–
397. DEFOE, Daniel: Robinson Crusoe.
Praha Rodina 1932. 30 barev. ilustr. Vojtěch Preissig. 267 s. Cpl. vazba v orig.
ob. V obálce se vyskytuje zřídka.
500,–
398. DOBŠINSKÝ, Pavol: Slovenské pohádky. Bratislava Mladé letá 1970. Barev.
i čb. ilustr. Ludo Fulla. 218 s. Orig. cpl.
vazba
240,–
399. Mac CALLUM, T. W.: English for
the Young. Zürich Rascher 1940. Cover
and ilustrations Walter Trier. 64 s. Orig.
ppl. vazba. Nádherné velké vydání.
1 300,–
381. Otakar Mrkvička
400. SMUUL, Juhan: Ledová kniha. Praha
SNKLHU 1961. Ob., barev předsádky
a ilustr. Kamil Lhoták. 298 s. Váz v orig.
ob., která mír. poškoz. Nevyskytuje se.
240,–
393. /Preissig, Vojtěch / Byl jeden
domeček. Obrázková kniha pro malé
děti. Praha Dědictví Komenského
b.d. Ob. a zinkografické lepty Vojtěch
Preissig. Nestr. Orig. brož., ob. mírně
zašpiněna. V ochr. pouzdře. Uvnitř
vzhledem k době vzniku výborný stav.
3 500,–
401. PLUHAŘ, Zdeněk: Bronzová spirála.
Praha Českoslov. spisovatel 1953. Ob. Kamil Lhoták a Zdeněk Seydl. Titul a 8 kreseb v záhlaví Kamil Lhoták. Upr. Zdeněk
Seydl. 333 s. Orig. brož., ob. mír. poškoz.
240,–
394. ČELAKOVSKÝ, F. L.: Veliký ptačí
trh. Praha Kliková 1913. Umělecké
snahy sv.7. Spolupůsobila M.Záhořová-Němcová. Vyzd. anonym. Nestr. Orig.
brož. mír. poškoz.
200,–
402. HRUBÍN, František: To je jízda, to je
let! Praha SNDK 1955. Ilustr. Kamil Lhoták. Upr. Olga Pavlová. Nestr. Orig. ppl.
vazba. Bohatě Lhotákem ilustrováno. Vzácné.
900,–
395. PANUŠKA, Jaroslav a ŘÍHA, Václav: Letní noc. Praha Kočí 1905. Vyzd.
litografiemi a zinkografiemi v textu Jaroslav Panuška. 39 s. Orig. ppl. vazba,
přední deska zašpiněna
1 000,–
403. UŠINSKIJ, K. D.: Povídky a pohádky. Praha SNDK 1954. Vazba a ilustr.
Vojtěch Kubašta. 62 s. Orig. ppl. vazba.
Nevyskytující se Kubašta.
500,–
42
402. Kamil Lhoták
404. /rozkládací leporelo/ ŠTÍPLOVÁ,
Ljuba a KUBAŠTA, Vojtěch: Mouřenínská pohádka. Praha Panorama 1973.
Ob. a ilustr Vojtěch Kubašta. Orig. pap.
1 200,–
406. (Postcards) KUBAŠTA, Vojtěch:
Praha v zimě. Cyklus 10 pohlednic.
Praha ČÚZ 1946. Barev. pohlednice
v orig. ob.
180,–
405. /rozkládací leporelo/ ŠTÍPLOVÁ,
Ljuba a KUBAŠTA, Vojtěch: Jak se lev
zatoulal. Praha Panorama 1980. Ob.
a ilustr. Vojtěch Kubašta. Nestr. Orig.
pap. CA 24 – 4 000,–
800,–
407. (Postcards) LADA, Josef Ladovy
pohlednice. 10 příležitostných pohlednic. Praha Emporium b. d. 10 barev. litograf. pohlednic. V orig. pap. obálce.
Krásně zachováno
1800,–
konec aukce
zapravte, prosím, své závazky
Veselé Vánoce a vše dobré do Nového roku
Merry Christmas and Happy New Year
43
Příští aukce květen 2007
Next auction May 2007
Příjem do aukce již probíhá a bude ukončen cca v polovině ledna 2007.
Hledáme zejména:
Bibliofil vydání Máje K. H. Máchy, dílo Josefa Váchala, Alfonse Muchy,
Maxe Švabinského. Pro oddíl avantgarda: Jindřich Štýrský,
L. Sutnar, Karel Teige, Toyen
328. Josef Čapek
44
���������������������������
������������������������������������
��
�������
�������������
������
���������
�����
�����
�����
����������
���������
������
����
�������
������
�������������
������������
�������
�����
��������������
�����������������
�������������
��������
����
���������
�������
���������
����
���������
��������������
�����
������
�������
��������
�����
�����
�������������
��������
������������
�����
������
�����
����
�����
�����
������������
�����
�������
������
�������
��
��������
���������
����������
������������
������������
�����������
����������
�����������������
���������
�����������������
���������
������������
�
����������
�
�
�
�
�
����������������
�
����������
������������
��������������
��������
�������
�
��������������
���������
�����������
�
����������
������������
�������
�
�������
�
������
����������
������������
������������
����������������
��������������
�
������������������
�����������
���������
�
����
�������
����������
�����������
�����������
���������
������
�������������
�������������������
�����������
������������
���������
������������
�����������
�������������
�������������
����������
����������
����������������
�������������
������������������
������������
��������������
�������������������
����������������
���������
���������
�����������
��������
�������
����������
�������������
�����������
�������������
���������
���������������
�������
��������
�����
����������
����������
������������
������������
��������
������������
��������
����������
������������
�������
���
�����������������
�������
���������������
���������
�����������
��������������������
�����������
���������������
�����������
�������
����
������������
�����
������������
��������
�������
�������
��������
�������������
������������������
����������
��������������������
�����
���������
��������
�������
���������������
��������������
�����
������������������
�����������������
�������
����������������
����
�������������
�����
����������
�����
������
���������
����������
�������������
�����
����������
���������������
������������
����������
����
Obálka:
František Muzika, ručně kolorovaná kresba ke knize Orfeus a Eurydika (položka č. 166)
Výběr provedl a katalog zpracoval JUDr. Vilém Trmal
Grafická úprava: Informica Graphics, s. r. o.
Tisk: Pematisk, s. r. o.
NEPRODEJNÉ

Podobné dokumenty