981 kB - Lingua Show

Transkript

981 kB - Lingua Show
IČO / REG. No.: 14888939
DIČ / VAT No.: CZ14888939
BANKOVNÍ SPOJENÍ / BANKERS: ČSOB, a.s.
ČÍSLO ÚČTU: 478556673/0300
IBAN CZ86 0300 0000 0004 7855 6673
SWIFT KÓD: CEKOCZPP
ACCOUNT NR.: 478556913/0300
IBAN CZ08 0300 0000 0004 7855 6913
SWIFT CODE: CEKOCZPP
INCHEBA EXPO PRAHA spol. s r.o.
Areál Výstaviště 67
170 00 Praha 7
ČESKÁ REPUBLIKA
CZECH REPUBLIC
LINGUA SHOW
A 10.
– 11. 3. 2016
Tel.: +420 220 103 304
Fax: +420 220 103 492
e-mail:[email protected]
www.linguashow.cz
31. 1. 2016
PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI / APPLICATION FOR PARTICIPATION
FIRMA / COMPANY:
FUNKCE / POSITION:
KONTAKTNÍ OSOBA / CONTACT PERSON:
ADRESA / ADDRESS:
JEDNATEL / ŘEDITEL SPOLEČNOSTI / AUTHORISED COMPANY REPRESENTATIVE / DIRECTOR:
TELEFON/ PHONE (incl. area code):
FAX:
E-MAIL:
WWW:
BANKOVNÍ SPOJENÍ / BANK DETAILS:
ČÍSLO ÚČTU / BANK DETAILS:
IČ / REG. No.:
DIČ / VAT NO.:
ÚDAJE PRO ZAŘAZENÍ FIRMY PODLE NOMENKLATURY / COMPANY ENLISTING ACCORDING TO THE NOMENCLATURE:
KORESPONDENČNÍ ADRESA / POSTAL ADDRESS:
TYPOVÉ VÝSTAVNÍ EXPOZICE / STANDARDIZED STANDS*
14. 11. 2015
15. 11. 2015
6m2 STÁNEK vč. PLOCHY / 6m2 STAND incl. AREA
24 070,- / 1 046
25 270,- / 1 098
9m2 STÁNEK vč. PLOCHY /- 9m2 STAND incl. AREA
31 980,- / 1 390
33 780,- / 1 468
12m2 STÁNEK vč. PLOCHY / 12m2 STAND incl. AREA
39 890,- / 1 734
42 290,- / 1 838
* Vybavení expozice - viz. 2. strana přihlášky / Stand equipment - see second page of the application
CENÍK VÝSTAVNÍ PLOCHY BEZ STAVBY STÁNKU /
PRICES OF EXHIBITION SPACE WITHOUT BUILDING A STAND
do/till 14. 11. 2015
po/after 15. 11. 2015
ŘADOVÁ PLOCHA / ROW AREA
1 800,- / 78
2 000,- / 87
ROHOVÁ PLOCHA / CORNER AREA
1 980,- / 86
2 200,- / 96
ČELNÍ PLOCHA / FRONT AREA
2 070,- / 90
2 300,- / 100
OSTROVNÍ PLOCHA / ISLAND AREA
2 160,- / 94
2 400,- / 105
V případě expozice nerealizované společností INCHEBA EXPO PRAHA spol. s r.o. se vystavovatel zavazuje zaslat organizátorovi projekt expozice k přezkoumání, zda vyhovuje stanoveným podmínkám a normám. Cena za schválení projektu se sjednává ve výši 100 Kč/m2 plochy stánku (max. 3 000 Kč). /
In case of an exhibition not implemented by INCHEBA EXPO PRAHA spol. s r.o. the exhibitor is obliged to send to the organizer. The exhibition project
for review, whether it meets the specified conditions and standards. Price for approval of the project is agreed in the amount of 4 EUR per sq.m.
of the stand area (up to 130 EUR).
.
Originál, faxovou kopii nebo scan této přihlášky, podepsaný osobou oprávněnou za vystavovatele jednat, zašlete společnosti INCHEBA EXPO PRAHA spol. s r.o.
Přihláška je bez podpisu a data neplatná.
Send the original, scan or fax copy of this application signed by a person authorized on behalf of the exhibitor to INCHEBA EXPO PRAHA spol. s r.o.
An application without a signature and the date on it is invalid.
Vystavovatel prohlašuje, že podpisem této přihlášky uzavírá řádnou smlouvu s pořadatelem o své účasti na výstavě. Doručením přihlášky do společnosti
INCHEBA EXPO PRAHA spol. s r.o. nabývá smlouva účinnosti. Vystavovatel souhlasí se Všeobecnými podmínkami účasti, které jsou nedílnou součástí této uzavřené
smlouvy. V souladu s ust. § 7 zákona č. 480/2004 Sb., poskytuje souhlas s využitím svého elektronického kontaktu k šíření obchodních sdělení.
The exhibitor declares that by signing this application he has concluded a valid contract with the organizer on his participation in the exhibition.
The contract comes in effect upon the delivery of the application of INCHEBA EXPO PRAHA spol. s r.o. The exhibitor has agreed with the General terms and conditions
of the participation, which form an integral part of this concluded contract.Pursuant to § 7 of the Act no. 480/2004 Coll. he provides his consent
with the use of his electronic contact to disseminate commercial messages.
JMÉNO A FUNKCE / NAME AND POSITION
DATUM / DATE
PODPIS / SIGNATURE
IČO / REG. No.: 14888939
DIČ / VAT No.: CZ14888939
BANKOVNÍ SPOJENÍ / BANKERS: ČSOB, a.s.
ČÍSLO ÚČTU: 478556673/0300
IBAN CZ86 0300 0000 0004 7855 6673
SWIFT KÓD: CEKOCZPP
ACCOUNT NR.: 478556913/0300
IBAN CZ08 0300 0000 0004 7855 6913
SWIFT CODE: CEKOCZPP
INCHEBA EXPO PRAHA spol. s r.o.
Areál Výstaviště 67
170 00 Praha 7
ČESKÁ REPUBLIKA
CZECH REPUBLIC
LINGUA SHOW
A 10.
– 11. 3. 2016
Tel.: +420 220 103 304
Fax: +420 220 103 492
e-mail:[email protected]
www.linguashow.cz
31. 1. 2016
OBOROVÉ ČLENĚNÍ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Studium v zahraničí
Au-pair pobyty
Práce v zahraničí
Jazykové kurzy
Jazykové pobyty v zahraničí
Výměnné programy
Překlady a tlumočení
Jazykové testy
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Jazykové učebnice a slovníky
Jazykové softwary
Vysoké školy a univerzity
On-line jazykové kurzy a e-learning
Firemní vzdělávání
Celoživotné vzdělávání a rekvalifikace
Kulturní instituce, velvyslanectví a asociace
Média a odborné časopisy
COMMODITY LIST
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Study abroad
Au-pair stays
Jobs abroad
Language schools and courses
Language travel abroad
Exchange programs
Translation and interpretation
Language tests
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Language textbooks and dictionaries
Language software
Colleges and universities
Online language courses and e-learning
Corporate training
Lifelong learning and retraining
Cultural institutions, embassies and associations
Media and professional journals
TYPOVÉ VÝSTAVNÍ EXPOZICE / STANDARDIZED STANDS
STÁNEK 6 m2 / STAND 6 m2
CENA ZAHRNUJE / PRICE INCLUDES
• REGISTRAČNÍ POPLATEK / REGISTRATION FEE
• PRONÁJEM VÝSTAVÍ PLOCHY /
RENTAL OF THE EXHIBITION SPACE
• STAVBU STÁNKU / STAND CONSTRUCTION
• GRAFIKU NA LÍMEC / GRAPHICS ON THE FASCIA
• PŘÍVOD ELEKTRO DO 2,2kW /
POWER SUPPLY UP TO 2,2kW
• ELEKTROREVIZI /
REVISION OF ELECTRIC INSTALLATION
• DENNÍ ÚKLID / CLEANING
STÁNEK 9 m2 / STAND 9 m2
STÁNEK 12 m2 / STAND 12 m2
VYBAVENÍ STÁNKU / STAND EQUIPMENT
• KOBEREC / CARPET
• OBVODOVÉ STĚNY / WALLS
• STROPNÍ RASTR / CEILING GRID
• LÍMEC + GRAFIKA MAX. 20 PÍSMEN /
FASCIA WITH GRAPHICS (MAX. 20 LETTERS)
• STŮL / TABLE
2
2
2
• ŽIDLE / CHAIRS (6 m : 2 ks/pcs, 9 m - 12 m : 4 ks/pcs)
• INFOPULT S POLICÍ / INFODESK WITH SHELF
• BAROVÁ STOLIČKA / BAR STOOL
• ODPADKOVÝ KOŠ / WASTE BASKET
• VĚŠÁK / HANGER
• BODOVÉ SVĚTLA / SPOTLIGHTS
(6 m2: 2 ks/pcs, 9 m2: 3 ks/pcs, 12 m2: 4 ks/pcs)

Podobné dokumenty

PAMÁTKY / MONUMENTS MUZEA / MUSEUMS ŘEMESLA

PAMÁTKY / MONUMENTS MUZEA / MUSEUMS ŘEMESLA An application without a signature and the date on it is invalid.

Více

přihláška k účasti

přihláška k účasti An application without a signature and the date on it is invalid.

Více

Přihláška pro neziskové organizace

Přihláška pro neziskové organizace Originál, faxovou kopii nebo scan této přihlášky, podepsaný osobou oprávněnou za vystavovatele jednat, zašlete společnosti INCHEBA EXPO PRAHA spol. s r.o. Přihláška je bez podpisu a data neplatná. ...

Více

Call for papers - Znak a afektivita ve filosofii Gilla Deleuze

Call for papers - Znak a afektivita ve filosofii Gilla Deleuze příspěvky tematizující „obrat ke znaku“ současné filosofie v implikacích Deleuzových myšlenek.

Více

Pravidla soutěže pro registrované odborné návštěvníky

Pravidla soutěže pro registrované odborné návštěvníky Pravidla soutěže pro registrované odborné návštěvníky PRAGODENT 2015 Pořadatel soutěže INCHEBA EXPO PRAHA, spol. s r.o. se sídlem: Areál Výstaviště 67, 170 00 Praha 7 IČ: 14888939 DIČ: CZ14888939 (...

Více

Seminární místnost č. 151 Seminární místnost č. 151

Seminární místnost č. 151 Seminární místnost č. 151 také poukaz v hodnotě 500 Kč, Kč který může uplatnit jako slevu z poplatku za jazykový kurz pro veřejnost nebo z ceny mezinárodní jazykové zkoušky City and Guilds.

Více

jobs-expo-lingua-show-2016_zaverecna-zprava.

jobs-expo-lingua-show-2016_zaverecna-zprava. firem, komunikačních dovedností aj. proběhl ve spolupráci s asociací institucí vzdělávání dospělých.

Více

Přihláška - for gastro hotel

Přihláška - for gastro hotel Prohlašuji, že jsem se seznámil s Obchodními podmínkami ABF, a.s., které jsou nedílnou součástí této přihlášky, jejich obsahu rozumím a souhlasím s ním. Beru na vědomí, že se jedná o rámcovou smlou...

Více