Pravidla HDH-IAA European 3-D Archery Association Soutěžní

Komentáře

Transkript

Pravidla HDH-IAA European 3-D Archery Association Soutěžní
Pravidla HDH-IAA
European 3-D Archery Association
Soutěžní pravidla platná od 21.1.2012
1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1.1 ÚVOD
1.1.1
Výkonný výbor HDH-IAA zde předkládá odsouhlasenou verzi soutěžních
pravidel, tak jak mu bylo uloženo na ustavující schůzi EAA 3-D.
1.1.2
Všichni členové (závodníci i organizátoři) HDH-IAA, jsou při pořádání, nebo
účastní-li se jakéhokoli národního, nebo mezinárodního závodu 3-D, povinni
podle těchto pravidel jednat.
2. SOUTĚŽE
2.1 DISCIPLÍNY
2.1.1
HDH-IAA rozlišuje následující soutěže:
Evropský pohár 3-D – dvoudenní závod střílený na 28 rozličných 3-D terčů.
Pořadatel musí dále připravit finálové kolo sestavené ze 6-ti 3-D terčů. Pro
případ rozstřelu musí pořadatel připravit další terč (obvykle ve vzdálenosti 35
– 45 m).
Jednoduchý (jednodenní) 3-D závod – jednodenní nebo více denní závod
s libovolným počtem zvířat. Počet střílených terčů musí být dělitelný čtyřmi.
3-D biatlon – jednodenní závod kombinovaný s během na lyžích, nebo
přespolním během. Počet střílených figur musí být dělitelný čtyřmi.
Halový závod – není omezen časem ani počtem střílených figur. Terče
mohou být statické nebo pohyblivé.
Další závody – mohou používat libovolný počet terčů.
Všechny tyto 3-D závody (vyjma halový závod), jsou pořádány v přírodě
(pole, louky, lesy, skály nebo vodní plochy apod.).
3.
ORGANIZOVÁNÍ EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH ZÁVODŮ,
EVROPSKÉHO POHÁRU, MEZINÁRODNÍCH, NÁRODNÍCH A
DALŠÍCH ZÁVODŮ
3.1 ORGANIZOVÁNÍ ZÁVODŮ
3.1.1
Cílem HDH-IAA je dosažení standardní pořadatelské úrovně ve všech
členských zemích. Z tohoto důvodu, by na následujících soutěžích, měly být
použity 3-D terče stejného typu:
Mistrovství Evropy
Regionální závody (např. Mistrovství Baltských zemí, Středozemí, atd.)
Evropský pohár
a další mezinárodní závody a poháry
3.1.2
Mistrovství Evropy HDH-IAA je pořádáno každý druhý (lichý) rok členskou
zemí HDH-IAA.
Pořadatelství Mistrovství Evropy HDH-IAA přiděluje výkonný výbor HDH-IAA
na svém výročním zasedání.
3.1.3
Pořádáním jednotlivých závodů každoročního Evropského poháru pověřuje
výkonný výbor HDH-IAA jednotlivé členské země HDH-IAA na výročním
zasedání.
3.1.4
Členské země s vysokou pořadatelskou úrovní mezinárodních a národních
závodů podle pravidel HDH-IAA, mají privilegium, pořádat alespoň jeden
mezinárodní závod ročně. Členské země HDH-IAA mohou pořádat své
vlastní národní soutěže.
3.1.5
Žádosti o pořádání mezinárodní soutěže pro nadcházející rok, musí být
podány generálnímu sekretáři HDH-IAA nejpozději do 15. listopadu
stávajícího roku. O těchto žádostech rozhoduje výkonný výbor HDH-IAA a
rozhodnutí jsou vydána v kalendáři závodů.
3.1.6
Po přidělení některého z mezinárodních závodů, je každý pořadatel povinen
složit poplatek ve výši 150 EUR na účet HDH-IAA (nejpozději do konce
ledna). Tento poplatek bude využit na pokrytí nákladů spojených s vysláním
delegátů, rozhodčích atd.
3.1.7
Členské země HDH-IAA mohou pořádat libovolný počet národních závodů.
Národní asociace mohou závody pořádat sami, nebo pořadatelská práva
mohou přenést na kluby. Všechny národní závody musí být pořádány podle
schválených a zde uvedených pravidel, aby byl zachován standard závodů
HDH-IAA.
3.1.8
Každá členská země HDH-IAA je povinna předat kalendář svých závodů pro
nadcházející rok sekretáři HDH-IAA. Všechny tyto kalendáře budou uvedeny
v oficiálním bulletinu HDH-IAA a na webových stránkách.
4. ROZHODOVÁNÍ A DOHLED
4.1 ROZHODČÍ, DELEGÁTI
4.1.1
Přítomnost rozhodčích a delegátů HDH-IAA na závodech je povinná.
Dohlížejí na dodržování platných pravidel. Jejich rozhodnutí jsou konečná a
všichni střelci se jimi musí řídit.
4.1.2
Rozhodčí pro závody evropské, regionální, mezinárodní a pro závody
Evropského poháru jmenuje komise rozhodčích HDH-IAA. Jmenovaní
rozhodčí musí být držiteli alespoň národní licence.
4.1.3
Technické delegáty pro závody evropské, regionální, mezinárodní a pro
závody Evropského poháru jmenuje technická komise HDH-IAA. Jsou
zodpovědní za organizaci a dohled.
4.1.4
Rozhodčí a delegáti jsou oprávněni zasahovat do organizace závodu a
korigovat jej podle platných pravidel HDH-IAA. Rozhodčí svou činností
zodpovídají komisi rozhodčích HDH-IAA, zatímco delegáti technické komisi
HDH-IAA.
4.1.5
Na každém národním závodě může národní asociace rozhodnout o nutnosti
schůzky rozhodčích/delegátů.
5. CENY
5.1
TROFEJE A MEDAILE PŘI EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH
ZÁVODECH
5.1.1
Pořadatel evropského nebo regionálního turnaje, je povinen připravit
vyhlášení vítězů pro 3 nejlepší střelce v každé kategorii (medaile) a také pro
3 nejlepší družstva (trofej).
5.2
TROFEJE, MEDAILE A UZNÁNÍ NA MEZINÁRODNÍCH A
NÁRODNÍCH ZÁVODECH
5.2.1
Pořadatel jakýchkoliv závodů rozhoduje o výši startovného a druhu ocenění
pro vítěze jednotlivých divizí. Výše startovného a druh ocenění musí být
uvedeno na pozvánce.
5.2.2
Startujícím mohou být uděleny také zvláštní ceny. Rozhodnutí je pouze na
pořadateli. Pokud se jedná o střelbu dotovanou penězi a cena pro vítěze je
více než 1100,- Euro, musí pořadatel předem žádat o povolení výkonný
výbor HDH-IAA.
5.3 CENY UDĚLOVANÉ HDH-IAA
5.3.1
HDH-IAA může střelcům udělit zvláštní ceny za určité výsledky dosažené
během Evropského poháru.
6. ÚČAST NA MISTROVSTVÍCH A ZÁVODECH
6.1 ÚČAST
6.1.1 Všichni střelci, kteří jsou držiteli platné licence HDH-IAA, jsou oprávněni
účastnit se jakýchkoliv mezinárodních soutěží HDH-IAA.
6.1.2
Mezinárodní závody HDH-IAA mají volnou účast (open). Pořadatel může
omezit počet startujících.
6.2 OBECNÁ SOUTĚŽNÍ PRAVIDLA
6.2.1
Každý závodník je povinen přihlásit se na národní/mezinárodní soutěž
alespoň 14 dní předem. Pokud se jedná o mistrovství, tak alespoň 30 dní
předem. Pořadatel není povinen brát zřetel na opožděné přihlášky. U
přihlášených po termínu, je startovné navýšeno o 50%.
6.2.2
Závodník je povinen dostavit se k soutěži alespoň 30 minut před jejím
zahájením. Pokud registrovaný závodník zmešká zahájení, může se připojit k
následující skupině na terči č.1, pokud je v ní méně než pět střelců. Není
povoleno dostřelovat zmeškané figury ( jsou skórovány jako aut – „0“ ).
6.2.3
Ze slušnosti k jiným závodníkům, není povoleno mluvení s diváky, jinými
skupinami nebo závodníky ve skupině, nebo vyluzování rušivých zvuků
během střelby.
6.2.4
Na soutěžním okruhu je zakázáno používat fotoaparáty nebo kamery.
Výjimku mají pouze akreditovaní novináři, kteří musí mít k fotografování
souhlas střelců. Střelci účastnící se finálových kol souhlasí s tím, že mohou
být foceni nebo natáčeni. Rozhodčí mají právo kontrolovat vybavení a
příslušenství střelců před začátkem závodu. Pokud rozhodčí zjistí, že některá
součást vybavení střelce neodpovídá stanoveným pravidlům, může pro
připuštění k závodu požadovat její úpravu nebo výměnu. Rozhodčí má právo
kontroly vybavení i kdykoli během soutěže. Pokud shledá jakékoli porušení
pravidel HDH-IAA, následkem je okamžitá diskvalifikace.
6.2.5
Při jakémkoliv jednání proti pravidlům HDH-IAA, udělí rozhodčí střelci
varování. Varování se musí zaznamenat do střelcovy bodovací karty. Tři
varování znamenají okamžitou diskvalifikaci. Po ukončení závodu bude u
soutěžní komise proveden zápis diskvalifikace. Soutěžní komise jej posoudí.
6.2.6
Bodovací karty musí mít vyznačený prostor pro zápis či varování.
6.2.7
Odhazování odpadků mimo vyhrazená místa, je na soutěžním okruhu přísně
zakázáno. Bude-li kdokoli přistižen, bude diskvalifikován.
6.2.8
Alkohol je striktně zakázán pro všechny účastníky, jak před soutěží, tak i
v jejím průběhu. Stejně tak je zakázáno kouření na trati, vyjma speciálně
určených míst k tomuto účelu pořadateli označených.
Na trati není dovoleno používat jakýchkoli technických pomůcek během
střílení (úhloměry, mobilní telefony atd.)
Pro všechny účastníky závodu je na trati zakázáno nosit oblečení v Camo
stylu na horní části těla.
7. ZÁVODNÍ OKRUH – STŘELNICE
7.1
Všechny terče (3D zvířata) musí být umístěna vertikálně k horizontu. Mohou
být natočena v úhlu proti střelci, ale jen tak, aby nedošlo k poničení terče
nebo odrazům šípů od terče. Terč může být částečně zakryt větvemi, keři,
nebo listy, ale z mety musí být vidět celá zásahová oblast 8, 10 a 11/12.
Pokud není na metě uvedeno jinak, může se střílet na všechny zásahové
zóny.
7.2
Všechny 3D terče musí být umístěny na neznámé vzdálenosti, maximálně
však 45m (minimálně 5m). Maximální vzdálenost pro střelce z holého luku
(Bare Bow), tradičních luků a kadety je 27m. Minis nemají určenou metu.
7.3
Každá meta a jí odpovídající terč musí být označeny stejným číslem.
Červená meta – maximální vzdálenost 45m
Modrá meta – maximální vzdálenost 27m
Na mezinárodních soutěžích musí být vyznačena čekací meta.
7.4
Terče jsou číslovány v pořadí, ve kterém jsou stříleny. Čísla nesmí být menší
než 20 x 20 cm. Jsou tvořena černým číslem na žlutém pozadí. Jsou umístěna
u mety a poblíž terče.
7.5
Trasy mezi terči musí být viditelně vyznačeny a musí umožňovat jednoduchý a
bezpečný pohyb účastníků.
7.6
Kde je to nutné, musí být na okruhu vybudovány bezpečnostní bariéry, které
chrání bezpečnost diváků a všech lidí pohybujících se po trati. Bariéry by
zároveň měly umožňovat výhled diváků na soutěž. Vstup na trať za bariéry je
povolen pouze akreditovaným osobám.
7.7
Střelecký okruh pro mezinárodní závody musí být připraven minimálně den
předem, aby byla umožněna inspekce komise rozhodčích a delegátů HDH-IAA
a aby bylo možné provést případné změny.
7.8
Pro závody musí být připravena den před závodem a v průběhu závodu
tréninková střelnice s minimálně šesti terči ve vzdálenostech 20m, 25m, 30m,
35m, 40m, 45m.
7.9
Pořadatel musí zajistit alespoň jeden rychloměr (chronograph), aby si závodníci
mohli kdykoliv změřit výstřelovou rychlost šípu.
7.10 Po celou dobu závodu musí být zajištěna první pomoc.
7.11 Doporučení: Pořadatel závodu by měl zajistit místo s občerstvením (jídlo, pití) a
sociální zařízení (např. přenosné záchody).
7.12 Finálový okruh musí být postaven tak, aby umožnil divákům a novinářům
bezpečné sledování střelby.
7.13 PRAVIDLA PRO FINÁLOVÝ OKRUH
7.13.1 Do finále postupuje 6 nejlepších střelců po kvalifikaci z každé kategorie a
divize.
7.13.2
Střílí se na šest 3D terčů a jeden další je připraven pro případný rozstřel
7.13.3
Střelci ve finále musí mít alespoň 6 podepsaných šípů.
7.13.4 Střelci finálového okruhu mají 3 minuty na odhad vzdáleností všech 6-ti
terčů. Střelci mají povoleno dělat si poznámky, ale je zakázáno komunikovat
s dalšími střelci nebo s diváky.
7.13.5
Po uplynutí 3 minut se střelci rozmístí na jejich mety. Každý střelec má 1
minutu na výstřel na každém terči. Začátek a konec střeleckého času je
oznámen akustickým signálem.
7.13.6 U terčů jsou dva rozhodčí a osoba pověřená vytahováním šípů. Rozhodčí
ukazují dosažené bodové hodnoty na deskách (formát A4), kde jsou tyto
body vyznačeny (0 / 5 / 8 / 10 / 12). Tyto hodnoty jsou zapisovány na tabuli
(200 x 160cm) a musí být uschovány pro pozdější kontrolu s bodovačkami.
Výsledky jsou vyhlašovány pro diváky komentátorem, jehož řeč (výsledky)
musí být nahrávána.
7.13.7 Každý střelec ve finále střílí do prázdného terče. Výjimkou je soutěž
družstev, kde na jeden terč střílejí čtyři střelci. Všechny šípy musí být
vytaženy z terče před dalším střílením.
7.13.8 Velká tabule (200 x 160cm), na kterou jsou zapisovány výsledky,
musí
obsahovat: jména střelců, jejich výsledky po kvalifikaci, aktuální výsledek a
jejich současně dosažené body. Výsledky z finálového kola jsou přičteny
k výsledkům dosaženým v kvalifikaci.
7.13.9 Bodové hodnocení pro finále je: 0 / 5 / 8 / 10 a 12 bodů (malý kroužek v 10).
7.13.10 Diváci by měli vidět všechny terče z kteréhokoliv místa v zóně pro diváky.
7.13.11 Nikdo ze střelců finálového okruhu, nesmí opustit střeleckou zónu, dokud
není odstřílený poslední terč.
7.13.12 Finálový okruh je součástí závodu. Pokud se závodník, kvalifikovaný do
finálového okruhu, nedostaví, bude diskvalifikován. Jeho místo zaujme
závodník, který byl v kvalifikaci následující v pořadí. V případě nepřízně
počasí o konání finálového okruhu rozhodují rozhodčí (komise závodu).
Pokud se finálové kolo nekoná, platí pro vyhlášení vítězů výsledky
z kvalifikace.
7.14 PRAVIDLA SOUTĚŽE DRUŽSTEV NA MISTROVSTVÍ EVROPY
7.14.1 Národní družstvo – 3 muži, 1 žena nebo junior (2 kategorie), maximálně 1
kuše.
7.14.2 Smíšené národní družstvo – 4 střelci na krátké vzdálenosti (do 27m) ze 2
různých kategorií.
7.14.3 Mužstva pro mistrovství Evropy musí být nominována před registrací
(maximálně 3 národní mužstva a 3 smíšená národní mužstva). Po druhém
soutěžním dni musí být střelci mužstev nominováni podle jména včetně
jednoho náhradníka. Po této nominaci není možné mužstvo měnit.
7.14.4 Soutěž družstev se koná čtvrtý soutěžní den. Každý střelec individuálně střílí
28 terčů, na metách jsou střelci smíšení různých národností. Finálový okruh
se koná odpoledne, má 6 terčů, 6 prvních družstev po kvalifikaci se účastní
finále. Sčítají se body všech 4 střelců v družstvu. Ve finále střílí najednou
všichni střelci v družstvu na jeden terč (jeden vedle druhého). Na výstřel
mají dohromady 1 minutu. Večer dne konání soutěže družstev probíhá
vyhlášení výsledků. Každý střelec může být členem pouze jednoho družstva.
8. DEFINICE KATEGORIÍ A PRAVIDLA
8.1 VYBAVENÍ (NÁŘADÍ)
8.1.1
5 grainů na libru nebo 330 FPS (možnost volby).
Šípy používané na soutěžích EAA 3-D musí vážit alespoň 5 grainů na libru
aktuální tahové síly luku. Síla luku je stanovena měřením při kontrole nářadí.
Váhová tolerance je 5 grainů. Vybavení bude náhodně kontrolováno.
Omezení 5 grainů na libru neplatí, pokud je rychlost šípu naměřena oficiálně
stanoveným rychloměrem nižší než 330 FPS s tolerancí 3%. Rychlost je
omezena 330 FPS s tolerancí 3%. Pokud je výstřelová rychlost vyšší než 330
FPS + 3% (339,9 FPS) bude střelec přesunut do váhového omezení.
Všechny šípy musí být stejné - materiál, rozměr, délka, váha, olepení,
končíky a podepsané na trubce. Kormidla na šípu nemusí být stejné barvy.
Při kontrole nářadí si střelci musí sami zvolit jednu metodu kontroly (buď
rychlost nebo váhové omezení).
Rychlosti a váhy naměřené rozhodčím oficiálními měřidly při soutěži jsou
rozhodující.
8.1.2
Šrouby ramen – jakmile je střelec na trati, nesmí manipulovat se šrouby
ramen. Seřizovat šrouby ramen smí pod kontrolou rozhodčího po dokončení
střelby na trati.
8.1.3
Zaměřovač ani V-bar nesmí být delší než 12“. Měřeno od místa uchycení.
8.1.4
Je zakázáno používat jakékoli pomůcky pro měření vzdálenosti (dálkoměr),
ale také je zakázáno odhadovat vzdálenost pomocí částí vybavení nebo částí
těla. Napínání luku proti terči bez založeného šípu je zakázáno. Je zakázáno
mít jakékoli značky nebo nápisy na vnitřní straně horního ramene luku.
(vyjma výrobních).
8.1.5
Používání dalekohledů a pomocných kartiček s vyznačením skórovacích zón
je dovoleno. Dalekohledy nesmí umožňovat měření vzdálenosti (např.
pomocí různých značek apod.). Podléhají kontrole rozhodčích.
Střelcům je zakázáno během soutěže pořizování jakýchkoli poznámek, vyjma
zápisů do bodovacích karet a běžných poznámek o nastavení střelcova
zaměřovače (včetně poznámek o odhadování úhlů a vzdáleností).
8.2 DEFINICE DIVIZÍ PODLE HDH-IAA
8.2.1
Kladkový luk muži (CU – Men) - Střelci musí střílet z červené mety
(max.45m). Luk a náčiní dle pravidel FITA. Jakýkoliv kladkový luk
s nastavitelným zaměřovačem. Střelec může používat jakoukoli techniku
vypouštění tětivy (vypouštěč, prsty) a také používání doplňků je dovoleno
(stabilizátory,
průhled,
libela
atd.).
Je
povoleno
použití
osvětlení
zaměřovacího bodu. (pinu)
8.2.2
Hunter (HU) - Střelci musí střílet z červené mety (max.45m). Jakýkoliv druh
luku se zaměřovačem nebo bez. Stabilizátory a stranové stabilizátory a V-bar
nesmí přesahovat 12“ (30,5 cm) od místa uchycení. Zaměřovač může
mít max. pět napevno umístěných zaměřovacích bodů. Může být použit
průhled, jakýkoli druh vypouštěče, owerdraw zakládka max. 2“, vodováha,
sklo nebo čočka. Je povoleno použití osvětlení zaměřovacích bodů. (pinů)
8.2.3
Holý kladkový luk (CB – Compound Bare Bow) - Střelci musí střílet z červené
mety (max.45m). Jakýkoliv kladkový luk bez zaměřovače. Ve střeleckém
okně smí být pouze zakládka a boční opěrka. Na tětivě nesmí být žádné
značky použitelné k míření. Nesmí být použita kontrola nátahu na luku nebo
tětivě. Může být použit stabilizátor max. 12“, průhled tětivy, button a
zakládka, ale ne overdraw. K vypouštění můžou být používány jakékoli
vypouštěče, střelecké rukavice, chrániče prstů (tabs), nebo holé prsty.
8.2.4
Olympijský luk (OL – Olympic) - Střelci musí střílet z červené mety
(max.45m). Luk a náčiní dle pravidel FITA. Jakýkoliv typ reflexního luku,
vybavený nastavitelným zaměřovačem, stabilizátory, buttonem, zakládkou
atd. Tětiva musí být vypouštěna z prstů. Použití jakékoliv čočky v zaměřovači
(ať se zvětšením nebo bez) na luku je zakázáno.
8.2.5
Tradiční reflexní luk (TR-RB – Traditional Recurve Bow) - Střelci musí střílet
z modré mety (max.27m). Jakýkoliv typ tradičního reflexního luku bez
kovového středu. Nesmí se používat vypouštěče, stabilizátory, závaží. Tětiva
musí být vypouštěna z holých prstů, rukavičky nebo chrániče prstů (tab). Při
nátahu se střelec musí ukazováčkem stále dotýkat končíku (zakázán pohyb
prstů po tětivě). Nesmí se používat kontrola nátahu na luku nebo na tětivě.
Nejsou povoleny žádné značky na ramenou a ve střeleckém okně, které by
umožňovaly měření vzdálenosti a nebo k míření. Povolena zakládka šípu
typu T300, Neet, Hoyt Hunter nebo Bear. Je povolen jakýkoliv druh šípů, ale
všechny musí být stejného druhu, stejně dlouhé, stejně těžké, stejného
vzhledu, se stejnými končíky a hroty.
8.2.6
Tradiční dlouhý luk (TR-LB – Traditional Long Bow) - Střelci musí střílet
z modré mety (max.27m). Jakýkoliv tradiční dlouhý luk, který je definován
tak, že tětiva napjatá na luku se nedotýká luku ve více než dvou bodech (jen
v zářezech pro tětivu), bez vypouštěče, zaměřovače a závaží. Tětiva musí
být vypouštěna z prstů (rukavička, chránič prstů – tab, holé prsty). Při nátahu
se střelec musí ukazováčkem stále dotýkat končíku (zakázán pohyb prstů po
tětivě). Nejsou povoleny žádné značky na ramenou a ve střeleckém okně,
které by umožňovaly měření vzdálenosti a nebo k míření. Povoleny jsou
pouze dřevěné šípy. Šípy musí být dřevěné ze stejného materiálu, stejně
dlouhé, stejně těžké a stejně olepené.
8.2.7
Holý luk (BB – Bare Bow) – Střílí se z modré mety (max. 27m). Luk a načiní
podle pravidel FITA. Jakýkoliv typ reflexního luku, který s přidanými závažími
bez tětivy projde otvorem o průměru 12,2 cm. Pohyb prstů po tětivě je
povolen. Zaměřovače, vodováhu, vypouštěče, klapačky není povoleno
používat. Šípy musí být shodné délky. Do divize spadají také všechny
tradiční luky s kovovým středem.
8.2.8
Kuše (CRB – Crossbow) – Stříleno z červené mety (max. 45m). Jakákoliv
kuše s reflexním nebo kladkovým systémem ramen. Kuše musí být napínána
ručně (lankový napínák je povolen) a musí být vybavena pojistkou. Na kuši
jsou zakázány jakékoliv elektronické doplňky. Během střelby se nesmí
používat žádný poutací řemen a střelec nesmí opírat kuši ani ruku, která ji
podpírá, o žádnou podložku (koleno, strom). Maximální nátahová síla je 190
lbs. Rychlost šípu vystřeleného z kuše nesmí přesáhnout 330 FPS. Když je
kuše nabitá, musí trubka šípu přesahovat přední část ramen. Minimální
odpor spouště je z důvodu bezpečnosti 1300g (napínáček je zakázán). Jsou
zakázány jakékoliv modifikace na továrním nastavení kuše.
8.2.9
Primitivní a Jezdecký luk (Primitivbow a Horsebow ) PB-HB Střílí se z modré
mety (max. 27m). Primitivní luk vyroben z jednoho kusu dřeva (může být
obalen šlachou či kůží), zakázáno je použití jakékoli zakládky či střeleckého
okna. Jezdecký luk je symetrický reflexní luk, většinou složený z více
materiálů. Madlo luku je taktéž symetrické a musí být minimálně 15mm
široké bez jakéhokoli střeleckého okna. Tětiva napnuta na luku prochází
jeho středem a luk s napnutou tětivou nesmí měřit více než 160cm. Z obou
luků je možné střílet za použití střelecké rukavice, chrániče prstů (Finger
TAB) nebo holými prsty a to tak, že střelec musí být v kontaktu se šípem,
nebo jeho končíkem. “String walking” (posun prstů po tětivě) je zakázán. Na
luku i na tětivě je zakázána jakákoli značka pro kontrolu nátahu. Jsou
povoleny pouze dřevěné šípy. Všechny musí být ze stejného materiálu,
stejné délky, váhy a provedení. Šípy musí být označeny iniciály střelce nebo
jeho jménem.
8.2.10 Kladkový lovecký luk (Hunter Compound) – Střílí z červené mety (max 45m).
Zahrnuje jakýkoli kladkový luk bez omezení v doplňcích. Jedna kategorie pro
muže, ženy, juniory a kadety.
8.2.11 Lovecký luk (Bowhunter) – Střílí z modré mety (max. 27m). Jakékoli
nekladkové luky bez omezení v doplňcích. Jedna kategorie pro muže, ženy,
juniory a kadety.
8.3 VĚKOVÉ KATEGORIE PODLE HDH-IAA
8.3.1
Závodník se řadí do věkových kategorií podle věku, kterého dosáhne 1.
ledna.
8.3.2
Veteráni (Veterans) – 51 let a starší / muži - ženy
Senioři (Seniors) – 21 – 50 let / muži - ženy
Junioři (Juniors) – 18 - 20 let / muži - ženy
Kadeti (Cadets) – 15 - 17 let / muži – ženy - střílí z modré mety (max 27m)
Závodník může zvolit, zda chce soutěžit ve vyšší věkové kategorii. Nejvyšší
kategorií jsou Senioři.
8.3.3
Pokud se v kategorii věkové nebo střelecké registruje méně než 5 závodníků,
má rozhodčí ve spolupráci s pořadatelem právo přiřadit závodníky do
podobné kategorie. Pořadatel má právo udělovat ceny.
8.3.4
Minimální soutěžní věk na mezinárodních závodech je 15 let. V národních
soutěžích je věková hranice na rozhodnutí pořadatele závodů.
9. PRAVIDLA STŘELBY
9.1
Každý závodník střílí na každý terč pouze jeden šíp. Šíp není považován za
vystřelený, pokud jej závodník je schopen zvednout a dotýkat se přitom mety.
Střelec je povinen mít šíp neustále pod kontrolou. Jakýkoliv jiný šíp
vystřelený ať už náhodně nebo nechtěně, pokud nezasáhl terč, je bodován
jako aut ( „0“ ).
9.2
Pro každý terč a divizi je pouze jedna meta. Střílející závodník musí být na
metě sám a musí se dotýkat jakoukoli částí těla mety.
Střelec z kuše, kuši natahuje a šíp zakládá pouze na metě a to směrem
k terči, nebo směrem k zemi. Zakládaní šípu do luku nebo kuše kdekoliv
jinde než na metě je přísně zakázáno a následkem porušení bude okamžitá
diskvalifikace.
9.3
Skupiny jsou tvořeny minimálně 3 a maximálně 5 střelci. Skupina si určí dva
zapisovatele. První střelec psaný ve skupině je vedoucí skupiny.
9.4
Skupiny se nesmí předbíhat, pokud tak nerozhodne rozhodčí. Pokud tak
rozhodne, skupina, která je předbíhaná musí čekat, až předbíhající skupina
odstřílí a vytáhne šípy.
9.5
Pokud střelec nestřílí, musí čekat v určité vzdálenosti od mety (3m).
9.6
Střelci se na každé metě střídají/rotují v pořadí střelby. Žáci nebo Minis, pokud
je pořadatel k závodu připustí, střílí vždy jako poslední.
9.7
Každý střelec na metě má na vystřelení šípu 90 vteřin. O začátku střelby ve
skupině rozhoduje její vedoucí. Po výstřelu není dovoleno kontrolovat zásahy
z mety.
9.8
Střelci musí zůstat za střeleckou metou, dokud neodstřílí všichni ve skupině.
9.9
Všechny šípy musí zůstat v terči, dokud zásahy nebyly zapsány. Rozhodnutí
o sporných zásazích musí být učiněno před jakýmkoli kontaktem střelců
se šípy.
9.10
Z důvodů bezpečnosti, a aby se nezdržovaly ostatní skupiny, je zakázáno
hledat šípy za terčem během závodu. Výjimku tvoří šípy, které skupina vidí.
9.11
Pokud nastane závada na vybavení během výstřelu, šíp je skórován jako
vystřelený. Střelec s takto poškozeným vybavením má 15 minut na opravu.
Jestliže opravu není možné provést na okruhu, má střelec 30 minut na
opravu. Střelec musí kontaktovat rozhodčí. Čas se počítá od okamžiku, kdy
rozhodčí převezme střelcovu bodovací kartu. Skupina čeká mezi terči na
bezpečném místě. Poškozený luk nebo kuše mohou být během soutěže
jednou vyměněny. Na okruh je však povoleno brát jen jeden luk nebo kuši.
Po opravě má střelec právo na vystřelení dvou zkušebních šípů do již
stříleného terče.
9.12
Ve vyřazovacích a finálových kolech se neposkytuje náhradní čas, dojde-li
k závadě na vybavení. Střelec však může opustit metu, opravit závadu, nebo
náčiní nahradit, vrátit se a dostřílet zbylé šípy, pokud už nevypršel časový
limit. V soutěži družstev mohou zatím střílet ostatní členové družstva.
10. PRAVIDLA BODOVÁNÍ
10.1 Pro všechny soutěže pořádané HDH-IAA platí:
11 - malá bodovací zóna uvnitř 10 bodové zóny. Měl by zabírat cca 25%
této zóny. Šíp se musí alespoň dotýkat čáry vyznačující tuto zónu.V bodovací
kartě se počítá za 11 bodů. Pokud není na terči vyznačena, nemůže být
počítána.
10
-
vnitřní kruh vitální zóny (stačí dotek šípu)
8
-
vnější kruh vitální zóny (stačí dotek šípu)
5
-
celý zbytek terče, včetně doteku barvy zvířete šípem (neplatí
rohy, parohy, kopyta)
0
-
rohy, parohy, kopyta, minutí terče, vypadnutí šípu z terče,
škrtnutí šípu o terč
12
-
pouze při finálovém okruhu a rozstřelu, vnitřní kroužek umístěný
v desítce (stačí dotek šípu) ( v závodě bodovaný za 11 bodů)
10.1.1. Při shodném nástřelu v kvalifikaci rozhoduje následovné: počet 0 (autů),
dále počet 11, počet 10, 8 a 5.
10.2.
Aby byl uznán zásah s vyšší hodnotou, stačí, aby se trubka šípu dotýkala
kruhu s vyšším bodovým ohodnocením. Šíp, který je střelen do jiného
(Robinův šíp), je bodově hodnocen jako šíp, ve kterém se nachází. Všechny
šípy musí zůstat v terči, dokud nejsou zapsány body. Na zapsání bodů je
150 sekund.
10.3
Každý závodník před zahájením závodu obdrží 2 bodovací karty. Zápis bodů
na obě bodovací karty je nutný.
10.4 Údaje do bodovací karty musí být vyplněny všechny, správně a
pravdivě.
10.5
Bodování je prováděno u terče, po dokončení střelby celou skupinou. Každý
ze zapisovatelů obdrží od každého střelce jednu bodovací kartu.
10.6
Každý střelec hlásí zapisovateli své body nahlas a zřetelně.
10.7
Oba zapisovatelé musí porovnat zápis před vytažením šípů z terče. Případné
chyby musí být opraveny a podepsány vedoucím skupiny.
10.8
Jestliže jsou po skončení soutěže zjištěny neshody na bodovacích kartách
jednoho střelce, je platný nižší výsledek.
10.9
Bodovány mohou být pouze šípy, které jsou v terči. Pokud je svědky
prokázáno, že šíp prošel skrz terč nebo se od terče odrazil, může být
bodován také. Pokud jsou nějaké nejasnosti o jeho bodové hodnotě a střelci
ještě neopustili střeleckou pozici, může tímto postižený střelec opakovat svůj
výstřel. Toto je přípustné pouze pokud souhlasí většina ve skupině. Šípy
vytažené z terče před zapsáním jejich bodové hodnoty jsou brány jako 0.
10.10
Pokud je bodová hodnota šípu sporná a nejasná, rozhodne o ní hlasování ve
skupině. V případě rovnosti hlasů musí být přivolán rozhodčí.
10.11
Po dokončení střelby je povinností střelců zkontrolovat své bodovací karty a
v případě, že souhlasí se vším, co je na nich uvedeno zapisovatelem, karty
podepíší. Po podepsání bodovacích karet je na nich zakázáno provádět
jakékoli změny. Bodovací karty předá vedoucí skupiny neprodleně pořadateli
tímto pověřenému.
10.12
Kdokoli poruší výše uvedená pravidla HDH-IAA se vystavuje nebezpečí
vyloučení ze závodu, případně zbavení členství v HDH-IAA. Střelec zbavený
členství v HDH-IAA se nesmí účastnit žádných závodů pod záštitou HDHIAA pro daný rok. Střelci bez členství, který toto poruší, může Výkonný výbor
HDH-IAA permanentně pozastavit členství. Střelec, který neuposlechne
nařízení oficiálních představitelů HDH-IAA může být zbaven členství.
Výkonný výbor HDH-IAA může také rozhodovat o pozastavení činnosti
organizaci.

Podobné dokumenty

1. JARNÍ ŠÍP 2016

1. JARNÍ ŠÍP 2016 budou soustředěny do smíšených skupin, prosíme rodiče, aby dobře zvážili účast nejmenších střelců (trať závodu je poměrně dlouhá - nejméně 12 disciplín). V žádné kategorii není povolen string-walki...

Více